Page 1

Ældre- og Handicapforvaltningen - Virksom dialog, træning og støtte

Som frembringer en tilsigtet virkning

Virksom … som virker mod noget SYNONYMER: effektiv

aktiv

Præget af AKTIVITET

Som udfører et arbejde (formelt)


Rehabilitering som strategi Model for systematisering af rehabiliteringsforløb • Systematisk udvikling og videreførelse af Projekt Træning som hjælp • Systematisk udvikling af Projekt Træning som hjælp med fokus på yngre med funktionsnedsættelser • Systematisering af forløb i socialpsykiatrien • Fremtidens levering af ydelser – modelprojekt (sygepleje, bo støtte og hjemmevejledning)

• Fremtidens træning – opgaver i bevægelse (VTA projektet) • Økonomigennemgang i sygeplejen


Rehabilitering som strategi Model for systematisering af rehabiliteringsforløb Vi er konkret i gang med at: Udvikle en model/skabelon for systematiske rehabiliteringsforløb, som er konkret og anvendelig De systematiske rehabiliteringsforløb skal gælde alle borgere, der er i kontakt med Ældre- og Handicapforvaltningen De systematiske rehabiliteringsforløb i ÆHF beskrives – hvert forløb har et effektmål En praktisk auditeringsmodel med fokus på fremadrettet læring og udvikling af rehabiliteringsforløbene til brug for den enkelte rehabiliteringsleder


Vi vil skabe én fælles indgang og en fælles tilgang…

Afklaring og ikke behov for ydelser

Enkeltstående ydelser

Vedvarende hjælp

Hovedproces for forvaltningens borgere

Frivillighed

Midlertidig hjælp


Individuelle sammensatte forløb

Systematiserede Rehabiliteringsforløb (Ordnet ikke tilfældig helhed)

Økonomisk ikke styrbart

Specialiseret

Avanceret

Standardiserede rehabiliteringsforløb (ensarte/ normalisere)

Basal

Standardiserede individuelle enkle forløb

Økonomisk styrbart


Model for systematiserede rehabiliteringsforløb Det (u)kendte

Udredning

Evaluering Justering

Plan

Afslutning

Det nĂŚste

Det nye

Audit

Indsats


Borgerens forløb i ÆHF Borgerens sag (ICFbaseret)

dokumentation af effekt af borgerens forløb

Dialog Samtaleguide

Kan borgeren udredes nu, eller skal der nærmere udredning til?

Udredning ICF Risikovurdering  forebyggelse KRAM-faktorer Frivillighed Velfærdsteknologi Oplysninger fra sygehus, læge, region osv. Data fra digitale selvbetjeningsløsni nger

Screeni ng SF 12 -

Virksom Dialog

Retningsgive nde mål og bevilling - Retningsgivende mål - tid - Bevilling: paragraf og indsatser - Foreløbig koordinator

Screeni ng SF 12 -

Mål, indsats, evaluering -

Mål Indsatser og tidsramme Ansvarspersoner/koordinator Evaluering

§0

Nyt forløb/nye mål?

Virksom Træning og Støtte

Tid


Målgrupper i ÆHF Medfø dt/tidli g erhverv et 2) Borgeren har

Samme 1) Borgeren nsat har en overvejende Længerevar somatisk ende/vedva funktionsneds rende ættelse, er funktionsne kognitiv dsættelser velfungerende og kan mestre sin egen Kortvarig hverdag. med ophør af funktionsne dsættelser

Enkel

Enkel

Samme nsat

Målgruppe r for systematis ke rehabiliteri ngsforløb

Enkel

Nyerhve rvet (f.eks. senhjern eskade)

både fysiske, Mentale intellektuelle, funktions sociale og/eller nedsættel psykiske ser funktionsnedsæ ttelser, kan have vanskeligt ved at mestre sin egen hverdag, kan have svært ved at bevare Borgere og kontrollen med ikke oplever psykiske sammenhæng i funktions sit hverdagsliv. nedsættel ser Samme

nsat

Enkel

Varig progredi erende mentale funktion snedsætt elser Samme nsat


Model for beskrivelse af systematiske rehabiliteringsforløb beskrives i skabelon/flowcharts

• Tidlig udredning og efterfølgende udredning • Plan – kortsigtede og langsigtede mål og tidsrammer sættes sammen med borgeren • Indsats, der beskriver de aktiviteter, der skal hjælpe borgeren til at nå sine/sit mål i planen • Evaluering jf. borgerens mål og organisatoriske effektmål for forløbet, inkl. SF 12


Næste praksis?  Jagten efter innovationsspørgsmål, der fører til et ”gennembrud” – radikal innovation er i gang  Innovationsworkshop - Idemaskinen som procesværktøj  141 ideer på 3 timer. Fx giv borgeren penge svarende til bevillingen og lad dem være herre i eget liv  Innovationsworkshoppen fører til nye innovationsaktiviteter /workshops/processer  Resultat: De ”næste” kortere, bedre og billigere systematiske rehabiliteringsforløb virker fra 2015


Hvad øver vi os på? • • • • • • •

At se igennem rationalerne for praksis At slippe de monofaglige miljøer At gå fra delhed til helhed At flytte hegnspælene for, hvad vi tænker, der er muligt lige nu og at sætte de nye spor Hvor langt TØR, KAN og VIL vi gå? Hvor meget potentiale har vi i organisationen? Hvor meget potentiale er der egentligt derude?


Resultater? Tilfredse og trygge borgere, der lever et selvstændigt og meningsfuldt liv Glade medarbejdere, der arbejder både rehabiliterende og specialiseret

Der er stadig et ordentligt og et mere transparent (plan, indhold, effekt) velfærdstilbud i kommunen Et provenu svarende til 15 % af forvaltningens budget og en plan, der skaffer os på forkant af de økonomiske udfordringer fra 2015 Og et overblik over ”next practise” i ÆHF/Odense Kommune


De næste konkrete skridt

• Arbejdet med at udvikle model for audit er i gang • Fagkonsulenter beskriver (u)kendte forløb i en skabelon fra nu og 2-3 uger frem • Workshops i juni – nye forløb beskrives • Effektmål kobles på forløbene • Løbende mødes med intern og ekstern sparringsgruppe • Visitation til nye forløb • Organisering af nye forløb? • Ledelse, ledelse, ledelse…


Ældre- og Handicapforvaltningen - Virksom dialog, træning og støtte

Som frembringer en tilsigtet virkning

Virksom … som virker mod noget SYNONYMER: effektiv

aktiv

Præget af AKTIVITET

Som udfører et arbejde (formelt)

Systematiske rehabiliteringsforløb  

Systematiske rehabiliteringsforløb Af Louise Thule Christensen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you