Lära 1 2018 enkelsidig

Page 12

SAMTALET

” Lärarna förtjänar erkännande” På skolor med låga resultat är lärarna ofta solospelare som skyller på eleverna. På framgångsrika skolor samarbetar de för att vässa undervisningen.   — Där har man föreställningen att ”det vi gör här gör ­skillnad”, säger utbildningsforskaren Maria Jarl.

TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: ULRICA ZWENGER

M

aria Jarl kommer till inter­ vjun direkt från minis­ tern. Hon och ett tjugotal andra experter har suttit i möte hela förmiddagen hos ­Helene Hellmark Knuts­ son (S), ansvarig för högre utbildning och forskning, och diskuterat två utredningar som ­regeringen har tillsatt om hur universiteten och högskolorna bäst ska samverka med skolornas huvudmän om praktiknära forskning. Som ordförande i Lärarutbildningskonventet, en organisation för de 28 lärosätena med lärar­ utbildning, har Maria Jarl en viktig roll att spe­ la när svensk lärarutbildning ska förbättras. Men Maria Jarl är också forskare i utbild­ ningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tillsammans med kollegerna Ulf Blossing och Klas Andersson har hon skrivit boken ”Att orga­ nisera för skolframgång” som kartlägger varför ­vissa skolor lyckas så väl med elevernas läran­ de och varför andra misslyckas. Bland alla Sveriges grundskolor har forskar­ na vaskat fram åtta med liknande socioeko­ nomiska förutsättningar, fyra med stabilt för­

12

LÄRA #1/2018

bättrade elevresultat och fyra med försämrade resultat under en längre tid. Sedan har forskar­ na, genom intervjuer med anställda i olika rol­ ler, jämfört skolorna organisatoriskt: vad är det förvaltning, skolledning och lärare gör som får direkt påverkan på elevernas resultat? Det fors­ karna vill kartlägga är inte främst den formella organisationen utan de värderingar, normer, rutiner och praktiker som är outtalade men ofta avgörande. Vad man egentligen prioriterar och vad man faktiskt gör. Vad har ni kommit fram till?

– Vi har sett tydliga skillnader när det gäl­ ler hur man organiserar verksamheten. På de framgångsrika skolorna finns det en gemen­ sam förståelse bland rektorer och lärare för vad det innebär att vara lärare på den här skolan. Föreställningarnas nav är kunskapsuppdraget, elevernas resultat och lärande. Normerna är inriktade på samarbete, kollegialt erfarenhets­ utbyte och stöd mellan kolleger. Det tar sig konkreta uttryck till exempel i tydliga struktu­ rer för att kartlägga resultat redan i tidig ålder, för att följa upp resultatutvecklingen och prata om vad resultaten betyder och hur man kan