Page 1

Pedagogisk Inspiration Malmรถ presenterar

29 september 2015 Malmรถ latinskola Pauliskolan

Pedagog Malmรถ Live! #PML15

Version 1.14 2015-08-21


Pedagog Malmö Live

Välkommen till Pedagog Malmö Live! Fortbildningsdagen den 29 september är första gången som Pedagogisk Inspiration Malmö får uppdraget att arrangera en gemensam studiedag för Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. Dagen är delad i halvdagar där alla som vill delta väljer att vara med antingen före eller efter lunch. Detta program samlar alla olika workshops och föreläsningar för att ge en bra överblick av det innehåll som erbjuds och gör det förhoppningsvis lättare att hitta vad just du letar efter.

Anmälan

Fredagen den 14 augusti kl 10 släpps biljetterna och det är först-till-kvarn som gäller. Det kommer inte att vara möjligt att göra några gruppbokningar utan var och en behöver anmäla sig själv. Biljetterna skickas med internpost till skolan i god tid innan den 29 september. Det är viktigt att du har biljett och tillhörande nyckelband med dig på Pedagog Malmö Live för att kunna komma in.

Kollegialt lärande

Pedagog Malmö Live tar avstamp i den samlade kompetens som finns i vår stad. Våra egna pedagoger som har valt att vara med, delar med sig av sina tips och erfarenheter. Tillsammans ökar vi kunskapen om hur vi arbetar på våra olika skolor.

Mingelplatser

På både Malmö latinskola och Pauliskolan kommer det att finnas möjlighet att träffa representanter från både Pedagogisk Inspiration Malmö och ​ InnoCarnival, men även utrymme att mingla med kollegor från andra skolor.

Innehåll med primär inriktning mot F-5. Innehåll med primär inriktning mot 6-9 Innehåll med primär inriktning mot gymnasiet. 2


#PML15

8.15-10.00, Malmö latin, Nya aulan 12.45-14.30, Pauliskolan, A408 Aulan

Hur kommer du på bättre idéer?

Ewan McIntosh är lärare, talare och entreprenör och betraktas som en av Europas främsta experter inom digitala medier för offentliga tjänster och inte minst utbildningssektorn. Hans företag, NoTosh Limited, investerar i tech startups på uppdrag av offentliga och privata investerare, och tar lärdomarna från hur dessa människor arbetar tillbaka till skolor och universitet över hela världen. Föreläsningen är på engelska.

8.15-10.00, Malmö latin, Gamla aulan 12.45-14.30, Pauliskolan, B411 Zablockisalen

Tala som TED

Lotta Bohlin arbetar som lärare på Årstaskolan i Stockholm. Hösten 2013 startade hon ett arbete tillsammans med elever i åk 5 som handlade om konsten att tala. Eleverna lyssnade på tal, skrev egna tal och övade och övade inför den stora presentationen. Tack vare ett publikt skolarbete har elevernas tal spritt sig över hela landet och nu har andra elever fått chansen att #talasomTED.§ Lotta berättar om arbetsprocessen tillsammans med eleverna och hur berättelserna har berört människor i och utanför skolan. Och hur detta har påverkat eleverna. Läs mer på http://talasomted.se

8.15-10.00, Malmö latin, A01-008 15.00-16.30, Pauliskolan, A203

Inläsningstjänst – för alla elever i grundskolan

Patrik Forsmark. Läromedlen som används i din skola finns inlästa! Inläsningarna gör att tillgängligheten och likvärdigheten ökar, främst för de elever som har någon form av läs- och skrivsvårigheter men även för alla andra. Vi kommer at titta på hur man enkelt hittar de böcker man vill lyssna på och hur enkelt det är att lyssna på dem via dator, surfplatta eller smartphone.

8.15-10.00, Malmö latin, A01-014

Får alla bli problemlösande medborgare?

Jonas Dahl kommer att utgå från sin analys av gymnasiets ämnesplaner och nationella prov i matematik för att ställa frågan: Får alla bli problemlösande medborgare? Problemlösning lyfts fram på olika sätt i ämnesplanerna, inte minst för att man ska kunna bli en aktiv demokratisk medborgare men mitt enkla svar på frågan är ”Nej”. Särskilt lågpresterande elever med låg socioekonomisk status riskerar att exkluderas. Frågan är då vad vi, i Malmö, kan göra åt detta.

8.15-10.00, Malmö latin, A01-015 12.45-14.30, Pauliskolan, B108

Struktur i klassrummet

Maria Anderson frågar – hur kan en gemensam struktur effektivisera vårt arbete både i och utanför klassrummet samtidigt som den ger både elever och lärare större arbetsro? På Rörsjöskolan-Zenith arbetar vi med en given struktur, alla har digitala planeringar och våra väggar är levande verktyg. Välkomna på en inspirerande föreläsning! 3


Pedagog Malmö Live

8.15-10.00, Malmö latin, A01-050 12.45-14.30 Malmö latin, A01-050

Internationalisering i skolan. Hur och varför?

Alexandra Allard berättar om internationaliseringsarbete i skolan som ett sätt att främja det kreativa lärandet och verka mot fördomar och främja tolerans, med utgångspunkt ur Ken Robinssons tal – How schools kill creativity. Vidare ges en inblick i EU-politiska mål och direktiv och FN:s rekommendationer för internationaliseringsarbete i utbildningssystem världen över. - Det ges också en genomgång av vilka fonder som finns att söka för internationella utbyten och utlandspraktik inom och utanför Europa.

8.15-10.00, Malmö latin, A01-068

Entreprenörsskap och personlig utveckling

Ingela Mastborn ställer frågan – vad har entreprenöriellt lärande med kommunikation, coaching och personlig utveckling att göra? Låt oss anta att alla bär på en diamant. På vissa är den synlig direkt, hos andra glimtar den till ibland och på några ser man ingen alls. Men låt oss fortfarande tro på att alla bär på den där diamanten någonstans. Hur gör vi för att den ska komma fram och synas, eller rentav blänka? Ur läroplanen: “ ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”

8.15-10.00, Malmö latin, D04-018

Kreatech och Creative Technologies in the Classroom CTC Christian Svensson presenterar projektet Kreatech och STPLNs och Arduinos skolsatsning CTC. Då vi lever och andas Do-It-Yourself tror vi på att låta er deltagare testa i stället för att bara lyssna! Ta med en dator med en ledig usb-port så visar vi hur ni imorgon kan lära ut teknik och programmering i skolan!

8.15-10.00, Malmö latin, D04-019

Språkdiagnos. Agnes-diagnosens test och resultat

Christina Skagerborg. Alla nationella elever gör svensktester när de börjar gymnasiet. Flera elever på Agnesfrids gymnasium har svårt att genomföra proven och får låga resultat. Testen har inte heller något andraspråksperspektiv. Agnes-diagnosen tillkom som ett komplement och görs med alla elever, även språkintro samt yft- och impro-elever. Vad säger provresultaten om elevernas svensknivå och hur skiljer sig olika elevgruppers resultat från varandra? Låt oss diskutera tillsammans.

8.15-10.00, Malmö latin, D04-020 12.45-14.30 Pauliskolan, B210

Att få elever att prata matematik med varandra

Marie Sjöblom diskuterar hur vi kan få elever att bli aktiva deltagare i matematiska samtal. I den här föreläsningen berättar jag om ett klassrumsnära forskningsprojekt där olika verktyg togs fram för att få igång elev-elev-interaktionen kring problemlösning i ett flerspråkigt matematikklassrum.

4


#PML15

8.15-10.00, Pauliskolan, B411 Zablockisalen 12.45-14.30 Malmö latin, Nya aulan

Nätverkad undervisning: Identiteter & närvaro

Bonnie Stewart är utbildare och forskare på sociala medier. Hennes arbete undersöker skärningspunkterna där kunskap, teknik och identitet möts. När Stewart pratar på Pedagog Malmö Live i höst kommer hon att diskutera hur lärare kan använda sociala medieplattformar för att skapa en kreativ och utvecklande lärandemiljö tillsammans med sina elever. Föreläsningen är på engelska.

8.15-10.00, Pauliskolan, A408 Aulan 12.45-14.30 Malmö latin, Gamla aulan

Sociala medier och lärande i en uppkopplad tid

Andreas Skog. Dagens unga är uppvuxna med internets delakultur – hur gör vi för att använda oss av den kraften i skolarbetet? Hur designar vi framtidens lärande? Att arbeta med sociala medier i skolan kan öka elevernas engagemang och underlätta ett konstruktivt lärande, men utmanar oss också att arbeta med elevernas medieoch informationskompetens. Du kommer också att få konkreta tips på webbaserade metodmaterial att använda i klassrummet. Följ upp med kvällens föreställning #nätkärlek (se mer på sidan 23).

8.15-10.00, Pauliskolan, A203 12.45-14.30 Malmö latin, A01-008

NE.se

Louise Ridell Ehinger. Du vet väl om att du och dina elever har tillgång till Sveriges främsta uppslagsverk och ordböcker i skolan, hemma och i mobilen! På NE.se hittar du massor med film, färdiga lektioner, interaktiva språkövningar, och mycket mer. Lär dig mer om hur NE.se kan göra dina förberedelser lättare och lektionerna mer dynamiska samtidigt som du får mer tid för varje elevs behov. Men också hur du kan använda NE för att väcka elevernas nyfikenhet och lust att upptäcka mer!

8.15-10.00, Pauliskolan, A219 15.00-16.30 Pauliskolan, A213

Arbeta med Google Classroom

Martina Soomro är lärare på Rönnenskolan och har under det senaste året arbetat mycket med Google Classroom. På denna workshop får du ta del av alla de fördelar som Classroom för med sig samtidigt som Martina kan berätta om vad du ska tänka på innan du sätter igång. Glöm inte att ta med din dator så att du kan prova på verktyget på riktigt.

8.15-10.00, Pauliskolan, A304 12.45-14.30, Pauliskolan, A304

Språkutvecklande NO-undervisning med musik

Richard Kristiansson jobbar på Kungshögsskolan i Oxie. Tanken är att eleverna skall lära sig naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten. Annat som tas upp är om hjärnan, om lektionsplaneringar med tydliga kopplingar till Lgr 11, hur bedömningsmatriser och kamratbedömning kan tillämpas samt hur egna filmsekvenser kan användas i undervisningen. Allt kryddat med många NO-sånger. 5


Pedagog Malmö Live

8.15-10.00, Pauliskolan, A320

Learning Study

Nina Håkansson, Agneta Borgström, Therese Ellingsen, Sofia Björk och Birgitta Jönsson är fem Learning Study handledare, som har blivit utbildade av Henrik Hansson från Göteborgs Universitet. Under vår workshop kommer vi att berätta vad Learning Study och Variationsteorin innebär. Våra tre studier kommer att presenteras.

8.15-10.00, Pauliskolan, A211

Det komplexa genuspusslet

Elizabeth Florez och Karin Jannert-Romée. Kom och ta del av praktiska övningar och reflektionsaktiviteter som ger dig stöd att förstå de teoretiska begreppen inom genus - samt hjälper dig med normkritiska och intersektionella perspektiv. Våga att prova nya vägar för att se möjligheter som får dina elever att växa och utvecklas. Vår workshop är en interaktiv dialog som grundar sig på förhållningssätt, delaktighet och inflyttande.

8.15-10.00, Pauliskolan, B108 15.00-16.30, Malmö latin, A01-068

Formativ undervisning

Sara Lilja är MaNO-lärare på Rörsjöskolan-Zenith. Välkommen till en introduktion om vad formativ undervisning (formativ bedömning, bedömning för lärande etc.) kan innebära. Jag kommer utgå från Dylan Williams bok Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken. Tid för frågor och samtal kommer finnas.

8.15-10.00, Pauliskolan, B109 12.45-14.30, Pauliskolan, B109

Läs och skrivsvårigheter

Ulrika Burman. Denna föreläsning kommer att handla om hur vi som pedagoger kan använda digitala verktyg för ökad måluppfyllelse men även som anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd.

8.15-10.00, Pauliskolan, B110

Hitta sin identitet, ”Din röst ska eka!”

Jassim Ahmadi och Alaa Mouhsen kommer att utgå ifrån sin film ”Din Röst Ska EKA!” som har syftet att skapa välbefinnande, känsla av sammanhang samt stimulans inför skolan! Vi utgår ifrån Lgr 11, skollagen samt FNs barnkonvention i hur vi skall stimulera båda elever samt skolpersonal. Filmen färdigställs i skrivande stund i samarbete med Pedagogisk Inspiration Malmö. Arbetet förväntas vara klart hösten år 2015 då Vi kommer att komma ut till skolor och sätta igång motivationsarbetet. 6


Inför Pedagog Malmö Live! Efter att du har tittat igenom programmet. • • •

Vilka av skolans pedagoger ska anmäla sig till Pedagog Malmö Live!? Vilka föreläsningar/workshops ska de gå på? Vilken kunskap gynnar skolan bäst?

Planera så att er skola får ut så mycket som möjligt av dagen. Är 20 pedagoger anmälda är det bra om de deltar i olika aktiviteter. Efter Pedagog Malmö Live! är det bra att ha tänkt igenom hur man fångar upp de erfarenheter och kunskaper medverkande pedagoger har med sig tillbaka till skolan. Hur sprider ni dem bäst på skolan så att de får genomslag i verksamheten och når fram till eleverna? Hur stöttar ni över tid de pedagoger som provar sina nya kunskaper och utvecklar sin undervisning?

Pedagogisk Inspiration Malmö Rönnbladsgatan 1B 2015 80 Malmö Tel: 040-34 31 13 E-post: pedagogisk.inspiration@malmo.se


Pedagog Malmö Live

8.15-10.00, Pauliskolan, B117 12.45-14.30, Malmö latin, D04-018

Skolbibliotek i världsklass, men världsolika

Elisabet Niskakari (skolbibliotekarie på Möllevångsskolan) och Maria Schedvin (skolbibliotekarie på Bäckagårdsskolan) berättar om sina verksamheter utifrån ett skolutvecklingsperspektiv med rötterna i Lgr11. Båda skolorna har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, men hur lyckas vi? Vi vill inspirera andra skolor att satsa på sitt skolbibliotek!

8.15-10.00, Pauliskolan, A312 12.45-14.30, Pauliskolan, A312

Tematisk språkutveckling

Carina Ljunggren och Jeanette Nilsson. Vill du följa med på en spännande och utvecklande språkresa genom förskoleklassåret? Vi är två förskollärare i förskoleklass på Kulladalsskolan, som vill inspirera andra att arbeta med tematisk språkutveckling. Vi kommer att visa och berätta hur vi arbetar med bl.a. ASL (Att Skriva sig till Läsning), genrepedagogik/cirkelmodellen, lässtrategier samt inslag av Bornholmsmodellen.

8.15-10.00, Pauliskolan, A317

Formativ bedömning i NO

Anna Gullberg. Hur hjälper vi eleverna att tänka och fundera kring naturvetenskapliga fenomen och företeelser? Med bedömningsverktyg som DINO och Concept Cartoons pratar vi om formativ bedömning i NO när den är som bäst. Båda verktygen tar avstamp i den naturvetenskap som eleverna tycker är engagerande, intressanta och vardagsnära.

8.15-10.00, Pauliskolan, B209 12.45-14.30, Pauliskolan, B209

Kooperativt lärande

Anneke Moerkerken kommer att hålla en workshop om Kooperativt Lärande (KL) som består utav tre komponenter: lära sig att samarbeta, strukturer som stöttar samarbete, klassrumsmanagement. KL passar alla åldrar. Strukturerna återfinns bl.a. i ‘Bedömning för Lärande’ och genrepedagogiken. Du kommer själv att få arbeta med några av dessa strukturer. Du kommer också att få förslag som kan underlätta klassrumsmanagement.

8.15-10.00, Pauliskolan, B210

ASL i praktiken

Peter Bengtsson kommer tillsammans med sin kollega Annika Nidemyr berätta om sina reflektioner av fyra års arbete med ”Att skriva sig till läsning”. De kommer att delge hur ASL gynnar läs- och skrivinlärningen för alla elever, inte minst dem med ett annat modersmål än svenska. De kommer även att uppriktigt berätta vilka utmaningar de ställts inför och hur de försökt hitta lösningar på dessa. Vidare kopplar de sina erfarenheter med nya forskningsresultat som gjorts kring ASL. 8


#PML15

8.15-12.00, Pauliskolan, A213

OBS! tiden Arbeta med 3D-skrivare

Charlotte Perssons workshop kretsar runt 3D-skrivare. På workshoppen, som främst riktar sig mot grundskolan, får du lära dig hantera och arbeta med 3D-skrivaren. Som pedagog i grundskolan har du dessutom möjlighet att låna 3D-skrivare en kortare period från IT-enheten GrF på Pedagogisk Inspiration.

10.30-12.00, Malmö latin, Nya aulan 15.00-16.30, Pauliskolan, A408 Aulan

Digitaliserat lärande & skolans digitalisering

Maria Abrahamsson kommer från Lin Education. Du föds och du delas. Vi kommer prata om identitet och publicering i en digitalt social kontext. Hur påverkar det mig som ledare i klassrummet eller på skolan? Vilka möjligheter, utmaningar och ansvar medföljer? Förhållningssättet behöver genomsyra hela skolan och vi kommer tillsammans titta på forskning och erfarenheter samt pröva och diskutera.

10.30-12.00, Malmö latin, Gamla aulan 15.00-16.30, Pauliskolan, B411 Zablockisalen

STL- skriva sig till lärande med skriftlig, formativ kamratbedömning

Annika Agélii Genlot berättar om den forskningsstudie kring integrering av digital teknik i skolan som hon och Åke Grönlund (Örebro universitet) genomfört. I studien testas STL (Skriva sig till lärande) som är en modell för hur man från åk 1 integrerar digital teknik och digitala arenor med formativ återkoppling- och bedömning mellan elever i åk 1-3, med målet att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevers läsoch skrivutveckling.

10.30-12.00, Malmö latin, A01-008 15.00-16.30, Pauliskolan, A317

Arbeta med barnkonventionen i SV/SVA och SO

Mélanie Piedoie och Cecilia Anderssons föreläsning handlar om hur de undervisar, motiverar och engagerar eleverna i sitt ämnesövergripande arbete med World’s Children’s Prize, eller Barnens nobelpris som det också kallas. Arbetet involverar såväl svenska och so som de övergripande målen i grundskolans första och andra kapitel. Deras syfte är att konkretisera demokratiprocessen och göra eleverna medvetna om sin och andras roll i vårt globala samhälle.

10.30-12.00, Malmö latin, A01-014 15.00-16.30, Pauliskolan, A304

Språkutvecklande SO-undervisning med hjälp av drama

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan- berättar om hur de arbetar språkutvecklande med drama och film. Med drama har man alla förutsättningar att arbeta språkutvecklande, för genom upprepning erövrar eleverna språket och gör det till sitt eget. Svenska språket har fler vokalljud än många språk, genom drama tränar eleverna på uttal utan att någon känner sig utpekad och repeterar utan att det blir tråkigt. Avslutningsvis diskuterar deltagarna erfarenhet av drama eller förhoppningar att kunna införliva det i sin undervisning. 9


För information om vad som händer på studiedagen Pedagog Malmö Live! finns alltid de senaste nyheterna på vår blogg. Här kommer även länken till bokningen att läggas ut den 14 augusti.

http://pedagog.malmo.se/theme_blog/pmlive/

Pedagogisk Inspiration Malmö Rönnbladsgatan 1B 2015 80 Malmö Tel: 040-34 31 13 E-post: pedagogisk.inspiration@malmo.se


#PML15

10.30-12.00, Malmö latin, A01-015 15.00-16.30, Malmö latin, A01-015

Karaktärsmatematik – hur gör vi?

Michael Blaesild är yrkeslärare på Mölledalsgymnasiet, som tillsammans med Elisabet Belander utfört en studie i att kombinera byggämnen med matematik. Syftet är att få en ökad måluppfyllelse i matematik på byggprogrammet. Frågor som, hur kan vi synliggöra lärandet, få elever att fundera, meningsfulla diskussioner, lära av varandra, se samband, sätta i sitt sammanhang är frågor som jag vill belysa. Detta samtal med er kommer att handla om hur vi gick till väga genom projektet.

10.30-12.00, Malmö latin, A01-050 15.00-16.30, Pauliskolan, A219

Kollegialt lärande och auskultationer

Elisabet Bellander, Jennifer Brehmer, Camilla Eckersten och Patrik Sandberg kommer att berätta om en effektiv metod för auskultationer. Söker du ny inspiration? Vill du skapa en utvecklande miljö för dina elever tillsammans med dina kollegor, men känner att tiden inte riktigt räcker till? Kom och låt dig inspireras och ta del av vår konkreta och beprövade modell som är förankrad i aktuell forskning. Se på inlärningen – inte undervisningen.

10.30-12.00, Malmö latin, A01-068 15.00-16.30, Pauliskolan, A320

Slöjd i grundskolan, men sen då?

Peter Hansson. Hur kan man öka förståelsen i slöjden så att eleverna förstår kopplingen till de olika yrken som finns på marknaden? Syftet med denna föreläsning är att se om eleverna kan se någon koppling till olika yrken på marknaden. Och varför tror eleverna att de har slöjd i skolan. Slöjdämnet står för en kunskapssyn som ligger rätt i tiden. Ämnet har saknat vetenskapliga företrädare och lärarna själva har varit allt för dåliga på marknadsföring. Slöjden har varit för dålig på att förklara varför det är viktigt med slöjd, förklara slöjdens kärna.

10.30-12.00, Malmö latin, D04-018 15.00-16.30, Malmö latin, D04-018

Flippat klassrum

Björn Westerströms lektioner innebär rollspel både för honom själv och för eleverna. Han använder sig av det som kallas för Flipped Classroom. Inför de flesta lektioner har han spelat in genomgången på film som eleverna kan få ta del av på förhand på nätet för att vara förberedda. I filmerna agerar han som traditionell lärare eller i en annan skepnad, beroende på vad lektionen ska innehålla eller vilket ämne som ska behandlas.

10.30-12.00, Malmö latin, D04-019

Spetsmatematik

Lotta Elvstam berättar om sitt uppdrag att starta en spetsutbildning i matematik. Det började med att söka tillstånd från skolverket att bedriva verksamhet på försök i 8 år med 30 elever/klass och år. Första året antogs 26 elever. Det finns ett samarbete med Borgarskolan. Eleverna läser i snabbare takt och fördjupar sig på individuell nivå. Matten är verklighetsanpassad och praktisk. Eleverna är fördelade på 3 klasser och vi arbetar mycket med språket. Lotta har erfarenhet att driva projekt från näringslivet innan hon sadlade om och läste pedagogik 2005. 11


Pedagog Malmö Live

10.30-12.00, Malmö latin, D04-020 15.00-16.30, Malmö latin, D04-020

Matematik – Japanska modellen för problemlösning

Yukiko Asami Johansson undervisar inom lärarutbildningen i matematik vid Högskolan i Gävle. Strukturerad problemlösning, kallades den undervisningsform som utvecklats i Japan där man fokuserar på att stimulera elevernas inställning till att delta i de matematiska aktiviteterna under lektioner. Jag kommer att beskriva hur man tillämpar den undervisningsformen på lektioner i vardagen i Sverige med fokus i uppgifterna och helklass-diskussioner.

10.30-12.00, Pauliskolan, A408 aula 15.00-16.30, Malmö latin, Nya aulan

Bedömning för lärande och en lärande organisation

Anders Holmgren är processledare för Lin Education Kärnan i BFL är inte glasspinnar med elevernas namn, miniwhiteboards eller ens fem nyckelstrategier och en grundläggande idé. Kärnan är att eleven ska utveckla en näsa för kvalitet! Tag med ditt digitala verktyg så testar vi hur man gör!

10.30-12.00, Pauliskolan, B411 Zablockisalen 15.00-16.30, Malmö latin, Gamla aulan

Att “mäta” kunskap med hjälp av PISA – möjlighet och paradox

Anders Jakobsson är professor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola och har under lång tid forskat kring resultaten av PISA och TIMSS. Föreläsningen ger en fördjupad och delvis annorlunda syn på hur vi kan förstå resultaten av de senaste årens internationella kunskapsmätningar och hur de kan användas för lokal skolutveckling.

10.30-12.00, Pauliskolan, A203 15.00-16.30, Malmö latin, A01-008

UR.se – Orka plugga!

Jennie Rosén. Alla kan lära sig plugga, det handlar bara om att hitta rätt strategier! På Orka plugga hittar du tips och strategier om allt från minnesträning och kunskapskrav till frukosttips och planering. Många av tipsen går att använda i flera ämnen så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, det handlar om att hitta bra strategier som passar just dig! Orka plugga är en satsning på studieteknik från UR, med pluggtips för dig som går i högstadiet.

10.30-12.00, Pauliskolan, A219 15.00-16.30, Malmö latin, A01-014

Programmering

Johan Magnusson. Att programmera med sina elever kan vara ett ytterligare ett verktyg att använda i sin undervisning. Jag har kört detta med elever både på fritids och i skolan i olika ämnen med goda resultat. I min workshop kommer vi testa att använda programmeringsspråket Scratch som på ett bra sätt tränar grunderna i datalogiskt tänkande. Ta med en dator så kastar vi oss in i programmeringsvärlden tillsammans! 12


#PML15

10.30-12.00, Pauliskolan, A304 15.00-16.30, Malmö latin, D04-019

Blogga i skolan – ämnes- och språkutvecklande arbetssätt

Barbro Sköldenberg. Vad krävs i undervisningen för att blogga med elever? På vilket sätt främjar bloggen ett ämnes- och språkutvecklande arbetssätt? Vad är elevernas upplevelse kring att blogga? Hur har bloggandet påverkat undervisningen utifrån ett lärarperspektiv?

10.30-12.00, Pauliskolan, A320 15.00-16.30, Malmö latin, A01-050

Skolverkets kartläggningsmaterial – nyanländas lärande

Anette Petersson på Lindängeskolan har för MAH:s räkning varit med om att konstruera delar av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända. I januari 2016 kommer materialet vara klart och börja användas i landet. Vad kommer kartläggningsmaterialet att innebära för möjligheter för de nyanlända eleverna och hur påverkar det oss pedagoger?

10.30-12.00, Pauliskolan, A211 15.00-16.30, Pauliskolan, A211

Pedagogiska kartor och utomhuspedagogik

Eva Hörnblad. Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Pedagogiska kartor är ett verktyg med många funktioner men under Pedagog Malmö Live kommer vi att titta närmare på lektionstips med språkinriktad undervisning. Du får tips på hur man kan använda sig av närmiljön i många olika ämnen och prova på att använda verktyget. http://kartor.malmo.se/pedagogiskakartor/

10.30-12.00, Pauliskolan, B108 15.00-16.30, Pauliskolan, B108

Att äga sitt eget lärande – formativ bedömning

Ewalotta Benndoff. Hur lär sig barn och hur kan vi som lärare hjälpa dem lära och underlätta lärandet? Hur får jag barn att vilja lära sig saker för sin egen skull och inte bara för min skull? Hur får jag barn att se på sitt eget lärande, bli medveten om vad han eller hon kan och sedan vilja utvecklas vidare? Vilka stödstrukturer behövs? Hur kan tekniken hjälpa mig i den här processen? Hur arbetar jag bäst med kriterier och matriser?

10.30-12.00, Pauliskolan, B109 15.00-16.30, Pauliskolan, B109

Alternativ och kompletterande kommunikation i skolan

Gudrun Einarsdottir arbetar som speciallärare på Team Munkhättan och har lång erfarenhet av att undervisa elever med kommunikationssvårigheter. Team Munkhättan finns på Munkhätteskolan och är en regional verksamhet med skolgång och habilitering för elever med rörelsehinder. Vissa elever har tilläggshandikapp t ex nedsatt uttrycksförmåga och/eller nedsatt förståelse av talat språk och behöver alternativa och kompletterande kommunikationsvägar (AKK). Hur arbetar vi med lärande och kommunikation? Kunskapsutveckling och utveckling med AKK? 13


Pedagog Malmö Live

10.30-12.00, Pauliskolan, B110 15.00-16.30, Pauliskolan, B110

Arbeta praktiskt med Malmö Apps

Sara Svensson arbetar på Sorgenfriskolan och har lång erfarenhet av att använda Google Apps for Education i klassrummet. På denna workshop kommer du att få testa på allt från att bygga hemsidor med Google Sites till vilka fördelar som Classroom ger din undervisning. Kom ihåg att ta med dator, Cromebook eller iPad för att kunna vara delaktig i workshoppen.

10.30-12.00, Pauliskolan, B117 15.00-16.30, Pauliskolan, B117

Arbetet på resursskolan Lilla skolan

Andreas Sellbjer arbetar som specialpedagog på Lilla skolan. Lilla skolan är en resursskola i Malmö där elever i årskurserna 1-5 kan få sin skolgång under en begränsad tid. Lilla skolan bedriver även fritidsverksamhet. Under föreläsningen kommer Andreas att beskriva verksamheten i allmänhet, vad de gör om dagarna samt varför de gör det. En del av föreläsningen kommer att behandla ämnen som exkludering, inkludering och samarbetet med elevens hemskola och tillbakagången till densamma.

10.30-12.00, Pauliskolan, A312

Kom igång med internationellt samarbete – eTwinning

Annie Bergh. Välkommen till en spännande workshop som öppnar upp våra klassrum och släpper in världen i vår vardag. Du får information kring vad eTwinning är, hur du registrerar dig/hittar kollegor över hela Europa/genomför projekt och inte minst hur du på olika sätt kan få fortbildning kring IT och dess implementering i ditt dagliga arbete. eTwinning sätter guldkant på tillvaron och bidrar till en ökad måluppfyllelse.

10.30-12.00, Pauliskolan, A317

Hur jobbar vi med förmågorna i NO och Teknik

Lotta Mårtensson. Vi ska arbeta för att utveckla elevers intresse, nyfikenhet och kunskap inom naturvetenskap och teknik, för att göra det har du som lärare en viktig roll. När eleverna får möjlighet att undersöka, bearbeta och samtala om situationer får de möjlighet att koppla naturvetenskapliga begrepp och fenomen till sina vardagsupplevelser. Hur kan vi utifrån detta utveckla förmågorna i NO och teknik för våra elever?

10.30-12.00, Pauliskolan, B209

Ämnesövergripande undervisning med serier

Katarina Svenning ser serier som en möjlighet att utveckla elevers litteraturintresse. Hennes elever både läser och skriver serier på engelska, med koppling till olika skolämnen, under lektionstid. Katarina använder serier som litteratur på sina lektioner i engelska i årskurs 7 och 9. Genom samarbete med kollegor som undervisar i engelska, svenska, bild och biologi har arbetet fått ämnesövergripande karaktär.

14


Pedagogisk Inspiration Malmรถ


Pedagog Malmö Live

10.30-12.00, Pauliskolan, B210

Att vara en flippad lärare

Richard Härnqvist. Workshopen innehåller en föreläsningsdel och en ”hands on” del där du får prova att göra film. Jag kommer att visa hur du med några enkla appar kan göra egna filmer och dela dem med dina elever. Du bör ha med dig en iPad och programmet Explain Everything installerat. Under workshopen delar jag med mig av mina erfarenheter i att jobba flippat och att göra egen film, som jag samlat på mig under drygt två år. Vi börjar från grunden så även om du inte har erfarenhet sedan tidigare eller precis börjat jobba med film, så är det inget problem att hänga på.

12.45-14.30, Malmö latin, A01-014

Språkinriktad ämnesundervisning - pedagogiska knep

Linda Ellinore Lindberg diskuterar vilka pedagogiska knep man kan använda i undervisningen för att stötta eleverna språkligt. Språkinriktad ämnesundervisning handlar om att lärare fokuserar på språkets roll i alla ämnen. Forskningenvisar att den här typen av undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för flerspråkiga elever. Det första steget mot en språkinriktad ämnesundervisning är medvetenhet om språket och dess betydelse för lärandet.

12.45-14.30, Malmö latin, A01-015

Ämnesövergripande samarbete på gymnasiet

Camilla Lindskoug och Karolina Göransson. Vi kommer att berätta hur man kan göra undervisningen mer effektiv och angelägen genom att arbeta ämnesövergripande. Vi utgår från vad och hur man kan gå till väga och framförallt - varför det är en god idé!

12.45-14.30, Malmö latin, A01-068

Entreprenöriellt lärande

Linda Freij. En entreprenöriell lärprocess beskrivs ofta i termer av ”learning by doing”, ”trial and error” eller som ett problembaserat-­‐ och erfarenhetslärande. Detta kan sammanfattas som ett handlingsorienterat lärande. Ibland säger man även att det handlar om att tänka utanför boxen. Våga våga! Med detta utomordentliga pedagogiska verktyg har vi på restaurang och livsmedelsprogrammet arbetat en längre tid med att ämnesintegrera våra kurser i lustfyllda projekt. Vi startar med att träna och stärka elevernas kompetenser för att möta framtida krav på arbetsmarknaden.

12.45-14.30, Malmö latin, D04-019

Invarianter i matematikundervisningen

Magnus Dahlström. I denna workshop tittar vi närmre på invariantbegreppet och ser hur det kan användas för att öka elevernas matematikförståelse. Passet bygger på Kleindagarnas modell för lektionsutveckling en kollaborativ lektionsplaneringsmodell som presenteras i början av workshopen.

16


#PML15

12.45-14.30, Malmö latin, D04-020

Normbrytande pedagogik: Att vara afrosvensk i Sverige

Momodou Malcolm Jallow. Vi ska med denna film (Raskortet) och föreläsning försöka kliva in i afrosvenskarnas vardag och skapa oss bättre förståelse och pedagogiska verktyg för att kunna skapa lika förutsättningar i den Svenska skolan. ( i samarbete med Pedagogisk Inspiration Malmö).

12.45-14.30, Pauliskolan, A203

SPSM – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Jessica Magnusson, John Hanson och Ann Oxenholt. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd, kurser och konferenser, läromedelsutveckling, bidrag, forskning och utveckling samt specialskolor. Vi kommer bl.a. att prata om en tillgänglig lärmiljö, råd och stöd samt diskrimineringslagen. En likvärdig utbildning för alla – tillsammans gör vi det möjligt!

12.45-14.30, Pauliskolan, A219

”Religionen är mitt val” – om identitet, rättigheter och marginalisering Jerk Elmén och Ida Wreland. Tillsammans för Sverige, Fryshuset, delar erfarenheter och metoder för interreligiös dialog i klassrummet. Religion spelar roll i unga människors liv – hur ger vi den religiösa identiteten plats i skolan?

12.45-14.30, Pauliskolan, A320

Hund, barn och natur i ett pedagogiskt perspektiv

Agneta Borgström, Jörgen Persson, Matilda Ström och Karin Bengtsson. I vår workshop kommer vi att berätta om projektet Hund, barn och natur på Mellanhedsskolan. Det handlar om att lära in med alla sinnen, att utnyttja utemiljön till lärande samt interaktion med hundarna som främjar inlärning och empati. Vi kommer att berätta om hur det startade, vilka som är involverade samt hur vi arbetar utifrån Lgr 11. Under workshopen kommer ni att få prova på några övningar som vi har gjort med barnen i år 2 tillsammans med hundarna. Kläder efter väder.

12.45-14.30, Pauliskolan, A211

Rastverksamhet – Lekpatrullen

Christoffer Hellgren och Adrian Andrea. 2013 startades en lekpatrull på Mellanhedsskolan för rastverksamheten på skolgården. Christoffer kommer tillsammans med Adrian från Segevångs fritidshem berätta hur det fungerar och hur det har tagits emot av eleverna. Lika självklart som att man arbetar med arbetsmiljön inomhus ska vi tillsammans på skolorna arbeta med lekmiljön utomhus. Aldrig kan elevpåverkan bli tydligare genom elevrådets arbete kring rast och utemiljö. 17


Pedagog Malmö Live

12.45-14.30, Pauliskolan, B110

Arbeta formativt i hem- och konsumentkunskap

Eva Sjöholm. Hur kan man jobba formativt i hkk? Jag kommer att prata om hur jag tydliggör mål, syfte och kunskapskvaliteter, om återkoppling ”feedback och feedfoward” samt om bedömning. Hur man kan planera och lägga upp ett arbetsområde och hur jag hittar ”tid i tiden”. Min förhoppning är också att det finns lust och intresse för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan oss lärare i hem- och konsumentkunskap.

12.45-14.30, Pauliskolan, B117

Språkstörning - Vad är det och hur gör vi?

Ylva Dalsenius och Camilla Palmquist pedagog respektive logoped på Kryddgårdsskolan. Vår föreläsning kommer att innehålla både teoretiska samt praktiska exempel på hur vi arbetar med några elever på skolan som har en språkstörning. De har sin undervisning dels i liten grupp med sex elever men är även inkluderade i helklass. Vi kommer att berätta hur en språkstörning påverkar elevernas skolsituation på olika sätt och att visa praktiska exempel på hur vi valt att arbeta för att ge eleverna en optimal språklig utveckling och möjlighet att nå skolans kunskapsmål.

12.45-14.30, Pauliskolan, A317

MIK för pedagoger och bibliotekarier

Karin Ahlstedt och Maria Lindroth är biblioteksutvecklare på PI Malmö handleder ”MIK för mig” - ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Workshopen riktar sig till lärare och skolbibliotekspersonal. Diskutera och reflektera med kollegor kring frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet.

12.45-14.30, Pauliskolan, A213

Språkets betydelse i matematiken

Elisabeth Pettersson tillsammans med Maria Dellrup matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Språket i matematik är ett redskap för att kommunicera och resonera. Matematikens specifika terminologi är en del av språket. Förmågan att analysera en matematikuppgift kräver både ett informellt och formellt matematikspråk. I föreläsningen kommer jag att fokusera på hur man kan utveckla det matematiska språket och därigenom förståelsen.

15.00-16.30, Pauliskolan, A312

Formativt förhållningssätt i praktiken

Eva-Lena Elfving kommer att presentera olika praktiska exempel att ta med sig till sitt formativa arebte i klassrummet. Fokus kommer att ligga på det som du kan ta med dig tillbaka till dina egna elever.

18


#PML15

15.00-16.30, Pauliskolan, A317

Vårt T upplägg av matematikundervisningen i åk 7-9 LLnya INSTÄErsatt med Arbeta med barnkonventionen i SV/SVA och SO Med Mélanie Piedoie och Cecilia Andersson. (se s. 9)

15.00-16.30, Pauliskolan, B209

Det KRAV-märkta barnet. Om goda intentioner, önskvärda medborgare och farliga barn. Malin Ideland från MAH frågar – hur ska man vara och leva för att betraktas som miljövänlig, som KRAV-märkt? Jag kommer att problematisera normer för den önskvärda medborgaren och hur arbetet för en hållbar utveckling faktiskt fungerar som särskiljande – mellan klasser och nationaliteter. Dessutom vill jag diskutera om det verkligen är våra barn som ska känna sig ansvariga för planetens framtid.

15.00-16.30, Pauliskolan, B210

Porten för alla nyanlända grundskolebarn i Malmö

Mosaikskolan och Språkcentralen. Personal från Mosaikskolan berättar och svarar på frågor om arbetet med nyanlända grundskolebarn i Malmö. Under 2014 kom 700 nyanlända grundskolebarn till Malmö. Fram till juni i år är motsvarande siffra ca 420st. Hur ser vårt mottagande ut i Malmö? Från 1 januari 2016 gäller nya regler för nyanlända skolbarn i Sverige. Bland annat ska kartläggning/bedömning påbörjas inom två månader. För att klara detta och mycket annat måste vi alla bli bättre i vårt mottagande av nyanlända skolbarn. SPRÅKCENTRALEN är den verksamhet som alla nyanlända grundskolebarn först möter i Malmö.

Plats för egna anteckningar: Förmiddag Eftermiddag Workshop/föreläsning 1 Workshop/föreläsning 2

19


Pedagog Malmö Live

Aktiviteter på andra platser 9.00-13.00, Mattestigen Torup (inkl lunch)

Buss avgår 8.30 från Rönnbladsgatan 1 B (Pedagogisk Inspiration Malmö)

Mattestigen

Gunilla Mellhammar. Mattestigen i Bokskogen inbjuder till ett lustfyllt lärande med möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Detta kan bidra till att elever utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Aktiviteterna skapar kreativitet och är reflekterande och problemlösande. Lunchen lagar vi tillsammans över öppen eld.

9.00-13.00, Bokskogen i Torup (inkl lunch)

Buss avgår 8.30 från Rönnbladsgatan 1 B (Pedagogisk Inspiration Malmö)

Vad skogen ger

Världens bästa klassrum väntar på dig och dina elever! Under denna förmiddag får du en introduktion till Torups Bokskog som lärmiljö. Du får också en introduktion till utomhuspedagogik som metod, ett lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, att tillämpa i din egen närmiljö. Tillsammans med naturpedagoger från Malmö Naturskola, PI Malmö och SEA-U Vattenverkstad kommer du bland annat att få pröva på naturslöjd, gå på småkrypssafari och sinnespromenad. Lunchen lagar vi tillsammans över öppen eld.

9.00-12.30, SEA-U Vattenverkstad, Ribersborg (inkl lunch)

Havet möter stranden

Emma Hansson Löfgren och Stephanie Anvelid Uller. Vår idé på SEA-U Vattenverkstad är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring hav, natur, miljö och hållbar utveckling. Vår vision – Ett rent och friskt hav för framtida generationer. Med programmet Äventyr med Räkan Rut vill vi att de minsta barnen på ett fantasifullt sätt lär sig om djuren i havet.

9.00-15.00, Samling på Kompanihusgården vid Stortorget i Malmö.

Lunch på egen hand I grevens tid – nycklar till en stads förflutna

Thomas Persson från det museipedagogiska nätverket Uppsökarna. Följ med till 1500-talets Malmö, staden som blev centrum för reformationen i Danmark. Staden finns där – för oss alla! Den bjuder på sina berättelser om människor och byggnader, om händelser på gator och torg. Låt oss gå på upptäcktsfärd i den danske byen Malmö. Vad har vi för spår av de religiösa dispyterna, det politiska maktspelet och den vanliga människans liv i 1500-talets Danmark?

20


Tid: 12.00-16.30 Hipp Studion Kalendegatan 12 (inkl lunch i restaurangen) Hönan eller ägget? En dag om kreativitet och estetiskt lärande Tänk dig en förmiddag där möten avlöser varandra. Du förväntas komma med kloka idéer men blir tröttare och tystare för varje kvart. Så avbryts mötena och alla bjuds in till två timmar på Experimentarium. Vad tror du händer med kreativiteten? Hur kommer ni att påverkas under tiden? Vad är ni bättre på efteråt? Vilka verktyg för problemlösning tar ni med er från en sådan dag? Barn och unga lär sig i leken. De kan inte låta bli att utvecklas... men vi kan inte på förhand säga vad de kommer att lära sig. Hur kan vi ta vara på lekens inneboende lärkraft så att den ger förutsättningar för elever att nå skolans mål? Vilka kompetenser utvecklas av lek och skapande? Hur hör lek, skapande och estetiskt lärande egentligen ihop?

Som avslutning samtalar Ada Berger, konstnärlig ledare för Unga teatern Malmö stadsteater, med Erik Hannerz om vad lek är, och hur den blir en kraft för utveckling.

Erik H e

Pedagoger som deltagit i Kulturmöten, där kulturombud på skolor i Malmö mött kulturaktörer och reflekterat kring läroplanens utvecklingsområden, berättar om satsningen.

nnertz

Du träffar Erik Hannerz, doktor i sociologi, Lunds universitet som föreläser om drivkrafter hos unga människor, DIY-tänk, aktivitet och engagemang. En resa genom punken och graffitin mot frågor om lärande, integration och inkludering.

Vi kommer att ägna dagen åt att lyssna, prata, skapa, utforska, reflektera och vara i leken. För den som vill finns möjlighet att under förmiddagen se föreställningen Ägget med Unga Teatern. Det finns ett begränsat antal platser vid två föreställningar: den första kl 9.30 den andra kl 10.45 Anmälan till teatern: bekey.pettersson@malmo.se Programmet är ett samarrangemang mellan Pedagogisk Inspiration Malmö och Unga teatern, Malmö Stadsteater. Prioriterade målgrupper: Grundskolornas kulturombud, praktisk-estetiska lärare inom gymnasieskolan


Pedagog Malmรถ Live

[Malmรถ latinskola]

[Pauliskolan]

22


#PML15

#nätkärlek Nya aulan på Malmö latinskola Den 29 september kl 18.30. Öppet för alla pedagoger i Malmö stad. Biljetterna släpps i slutet av augusti och det är först till kvarn som gäller.

#nätkärlek - en interaktiv föreläsning om unga på internet. På nätet kan vi vara anonyma, bli sedda, bekräftade, rika som fattiga. Vad skulle hända om vi sa och gjorde samma saker i IRL som på nätet? Är det ok att skriva vad som helst och sen säga - Jag skämtade ju bara...? Hur ska vi göra så att det blir kärlek på nätet istället för hat?

#nätkärlek är ett samarbete mellan MediaCenter i Västerbottens län och UngHästen, Västerbottensteatern. 23


Pedagogisk Inspiration Malmรถ Rรถnnbladsgatan 1B 2015 80 Malmรถ Tel: 040-34 31 13 E-post: pedagogisk.inspiration@malmo.se

Profile for Pedagog Malmö

Program Pedagog Malmö live! 29 september  

Program Pedagog Malmö live! 29 september  

Advertisement