Page 5

nyheter

Gladare barn i bussförskolorna Barnen stortrivs, föräldrarna är jätte­nöjda och personalen tycker att idén bör spridas. Det visar en internutredning av Södra Innerstadens två förskolebussar.

3 Bussarna sattes in 2009 och 2010 med syfte att skapa fler förskoleplatser och samtidigt ge barnen naturupplevelser. Målen har nåtts och skapat bonuseffekter, visar Södra Innerstadens rapport. Samtliga medarbetare rekommenderar verksamheten varmt. De flesta föräldrar är också odelat positiva till bussen. Deras barn upplevs som friskare, gladare och nyfiknare, mer harmoniska, företagsamma och mer medvetna om gränser.

Kristina Westlund är på väg att bli en av landets första förskolelektorer. Efter sin licentiatexamen arbetar hon nu med skolutveckling i Centrum och på FoU Malmö-Utbildning.

– Jag är inte alls främmande för att satsa på fler bussar i förskolan, den här utredningen stödjer ju en sådan utveckling. Men det är förstås ett politiskt beslut, säger Anders Malmquist, stadsdelschef i Södra Innerstaden. Finns då inga nackdelar?Jo, i utredningen påpekas att det begränsade utrymmet gör blöjbyten krångliga, att det är svårt att få kläder att torka och på- och avklädning är tidskrävande. Källa: www.malmo.se

Första förskolelektorn snart här

BILD: Kristina Westlund är på väg att bli en av Sveriges allra första förskolelektorer.

8 n oktober 2011

Hur blir man förskolelektor? – Det är en nyhet i den nya skollagen från 1 juli i år att man kan bli lektor i förskolan om man har en licenciatexamen och fyra års erfarenhet som förskollärare. Man får ansöka om lektorstiteln hos Skolverket, men för att kunna göra det krävs att jag har min förskollärarlegitimation. Och det är ju många som väntar på den. Du blev licentiand 2006 när Malmö stad och Malmö högskola startade en gemensam licentiandutbildning. Hur kom det sig att du sökte? – Jag råkade få syn på annonsen i fikarummet och tyckte det verkade kul. Jag var en av två personer från förskolan som blev antagen. Dessutom var det två från grundskolan och två från gymnasieskolan. Vad innebär det att ha en licentiatexamen? – Jag brukar säga att det är en halv doktorsexamen. Det är en forskarutbildning som avslutas efter halva tiden jämfört med en doktorandtjänst. Det speciella med vår utbildning var att vi forskade på halvtid samtidigt som vi jobbade 20 procent på vår vanliga arbetsplats och 30 procent med skolutveckling under FoU Malmö-Utbildning. Vad tycker du om upplägget? – Att få jobba med skolutveckling redan under utbildningstiden var jättebra. Det har gett mig erfarenheter som är värdefulla nu när jag ska arbeta med skolutveckling på heltid.

Mina 20 procent på förskolan var en väldig trygghet i början. När allt annat var nytt blev Tranan ett vattenhål. Men det var också där jag kände att jag förändrades mest. Med tiden gled jag alltmer ur förskollärarrollen och in i forskarrollen. Vad forskade du om? – Min forskning handlade om hur pedagoger arbetar med förskolebarns inflytande. Vad kom du fram till? – Att inflytande handlar om många olika saker. Men mycket går ut på att skapa möjligheter för barnet att välja och bestämma. Det mesta är inriktat mot individens val och beslut. Mycket annat inom förskolan kretsar kring gruppen, men just när det gäller inflytande är det exempelvis ovanligt att man låter gruppen bestämma. Varför? – Jag tror att det finns en stark önskan inom förskolan att stärka barnen inför skoltiden, att de ska orka stå emot grupptryck och våga stå för sin åsikt. Nu är du klar med din licexamen och har fått en ny tjänst. Vad innebär den? – Jag arbetar 60 procent med skolutveckling i Centrum, där en huvuduppgift blir att arbeta med processtödjarna för den reviderade läroplanen. Jag arbetar 40 procent på FoU Malmö-Utbildning där jag bland annat ska arbeta med handledning och leda ett nätverk för pedagogistor. n

Föräldrar fortsatt nöjda med kvaliteten Varför görs undersökningen?

3 Attitydundersökningen syftar till att ge en samlad bild av hur föräldrarna upplever kvaliteten inom för-

Kompetens kan få plats i HRutan

Behörighet, formell utbildning, annan kompetens som körkort och språk – allt detta kan registreras i HRutan om något år.

E

tt pilotprojekt för att testa systemet startar i höst. – Vi har en ny skollag som kräver att alla lärare och förskollärare ska vara legitimerade senast 2015. Malmö stad behöver, för att organisera förskola och skola, veta vilka behörigheter stadens förskollärare och lärare har. Med IT-stödet kan vi få en god överblick och kan se vilket behov av kompetensutveckling som finns, berättar Marie Weidenholm på stadskontorets HR-strategiska avdelning. Under hösten har samtliga stadsdelar och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att kartlägga behörigheterna hos lärare, förskollärare och fritidspedagoger. I pilotprojektet Personec HR* läggs nu kompetensuppgifterna in för 100 lärare. – Vi börjar med skolan eftersom problematiken med behörigheter är större där. Om försöket faller väl kommer vi att gå vidare med alla lärare under 2012 och därefter

fortsätta med andra yrkeskategorier, berättar Marie Weidenholm. I det första skedet läggs uppgifter om formell utbildning in, men man kommer också att öppna för möjligheten att föra in uppgifter om körkort och vissa kommungemensamma kurser. – I piloten ger vi även medarbetarna möjlighet att registrera språkkunskaper. Det blir helt frivilligt med en ren självskattning av kunskaper. Syftet är att synliggöra språkkunskaper bland medarbetarna. Vi skulle kunna bli bättre på att utnyttja medarbetarnas språkkompetens. I en förskola kan vi till exempel ha nyanlända barn som enbart pratar ett visst språk. På en annan förskola finns kanske en medarbetare som talar samma språk, säger Marie Weidenholm. n *Personec HR är namnet på den delen av IT-stödet som hanterar kompetensen.

skolan i Malmö. Kommunfullmäktige beslutade 2009 att kvalitetsmätningar som riktar sig till föräldrarna ska göras vartannat år. Undersökningen 2011 är den andra som genomförs.

Vilket blev resultatet?

3 Föräldrarna ger fortsatt mycket gott betyg åt förskolorna i Malmö. Påståendet ”Mitt barns förskola är av god kvalitet” får ett medelvärde på 4,16 (max är 5,0). Det är en något lägre nivå än 2009 då medelvärdet var 4,32. Framför allt är det inom området normer och värden som föräldrarna är ganska eller mycket nöjda. Föräldrar till barn i enskilda förskolor ger generellt något högre betyg.

Vilken var svarsfrekvensen?

3 21 procent. Det är en ganska låg siffra. Ett par stadsdelar ligger kring 10 procent, på flera förskolor har inga föräldrar svarat.

Vad är föräldrarna särskilt nöjda med?

3 Betygen är högst inom området normer och värden.

Vilka förbättringsområden kan man finna?

3 Undersökningen indikerar att vissa frågor måste lyftas fram i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om barngruppens storlek och sammansättning, matens kvalitet och att vuxna på förskolan är uppmärksamma på vad som händer i barngruppen. Svaren är hämtade ur Attitydundersökning våren 2011. Rapporten har behandlats i barn- och ungdomsberedningen.

Malmö högskola värd för förskoleforskning Möjligheterna till licentiandstudier inom förskolan växer när Malmö högskola blir värd för en ny forskarskola inom förskolan.

F

orskarskolan inom förskolan är en del i regeringens satsning på forskarskolor där totalt 200 lärare och förskollärare ska ges möjlighet till licentiatexamen som kan leda vidare till en legitimation som lektor. – Det är en unik möjlighet för förskollärare att skaffa sig en forskarutbildning. Att den genomförs i en forskarskola innebär att utbildningen sker tillsammans med andra lärosäten i Sverige, något som borde göra den än mer intressant, berättar Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola. Fyra lärosäten samverkar kring forskarskolan: Malmö högskola och universiteten Karlstad, Göteborg och Linköping. Malmö högskola blir värd och samordnare för forskarskolan som organiseras så att lärosätena ansvarar för olika kurser i forskarutbildningen. Minst fyra licentiander knyts till Malmö högskola. Studierna bedrivs på 80 procent,

medan licentianden fortsätter att arbeta på 20 procent i sin hemkommun. – Vi ser oerhört positivt på forskarskolan. Det är förstås bra för förskollärare att det blir fler utbildningsmöjligheter. Men det är också något Malmö högskola drar nytta av. Vi får in förskollärare och lärare med aktuell yrkeserfarenhet, som kan ställa frågor som är praktiknära. Det har stor betydelse om vi i forskarvärlden i större utsträckning kan hitta forskningsfrågor som är förankrade i praktik säger Sven Persson. Även i fortsättningen finns möjlighet att bli kommunlicentiand som Kristina Westlund (se artikel intill). Leif Åhlander, chef för FoU Malmö-Utbildning säger att målet är att hela tiden ha fem licentiander i gång. – Att få in ett större forskningsperspektiv i skolan och förskolan kommer vara till oerhörd nytta för Malmö stad och bidra till att verksamheten utvecklas, säger Leif Åhlander. n oktober 2011 n 9

Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  
Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  

Tidningen Fokus förskola kommer ut två gånger om året och visar på hur verksamheterna inom förskolan i Malmö stad arbetar.

Advertisement