Page 4

den reviderade läroplanen

Läroplan påverkar organisationen I den nya skollagen blir förskolan en egen skolform och det kräver vissa förändringar i stadsdelarnas organisation. Fokus Förskola samtalar med Jeannette Schildt, Ingrid Sundström Stokbro och Pia Parkhagen Göransson om hur förändringarna ser ut i Västra Innerstaden. Vad innebär det för förskolan att bli en egen skolform? I Båda skolformerna får ett tydligare uppdrag och lärandet blir ett starkare inslag i förskolan. J Vi har länge önskat att förskolan ska bli en egen skolform. Skolan är en så stark institution som funnits länge. Den har en särskild kultur och det har inte varit helt lätt för förskolan att ta plats. P Både den nya organisationen och det nya uppdraget stärker förskolan och sätter fokus på vårt uppdrag. J Det här visar att förskolan inte bara handlar om barnpassning utan också om lärande. Uppdraget får en helt annan respekt och man tar oss på allvar. Hur påverkas er organisation? I Vi har egentligen redan påbörjat en omorganisation. Sedan drygt ett år tillbaka har vi åtta förskolechefer som ansvarar för den pedagogiska verksamheten inom förskolorna. Tidigare var områdets rektor chef över de biträdande rektorerna som jobbade ute i förskolorna. Vi tror att det gynnar verksamheten att istället ha chefer med fullt mandat ute på förskolorna. Vi ska också tillsätta en områdeschef som ansvarar över alla förskolor och arbetar nära förskolecheferna, men tjänsten är ännu vakant. p När vi har klara roller blir det en mycket tydligare organisation. I Sedan får vi ju också en tydligare ekonomi. Förskolan får sin egen budget så nu vet vi hur mycket pengar vi har att använda i den verksamheten. Vad blir områdeschefens uppdrag? I Områdeschefen ska frigöra tid för förskolecheferna så att de kan vara ledare för den pedagogiska verksamheten. Vi tänker oss områdeschefen som ett administrativt paraply så att inte allt regnar ned på förskolecheferna i den pedagogiska verksamheten. J Det är lätt att de administrativa bitarna tar över annars. Det känns bra att nu istället kunna fokusera på den 6 n oktober 2011

pedagogiska verksamheten. I Tanken är att områdeschefen ska ägna sig åt mål- och resultatarbete och utveckling. Hon eller han får också ett övergripande ansvar över budget och personal. Vad skiljer förskolechefernas uppdrag från de biträdande rektorernas? I Förskolecheferna förfogar över en egen budget och har dessutom mandat att genomföra saker. J Som förskolechef är man också närmre den pedagogiska verksamheten och kan därmed fatta bättre beslut. Med ett större eget ansvar har jag bättre möjlighet att göra något bra. I Men det är upp till organisationen att se till att förskolecheferna kan göra ett bra jobb. Under hösten ska vi se över stödfunktioner som administration och IT men också behovet av specialpedagoger. Vilken kontakt finns mellan stadsdelens förskolechefer? P Vi samarbetar mycket och det är jätteviktigt. Vi ordnar verksamhetsutvecklingsdagar tillsammans och köper in gemensamt utbildningsmaterial. Vi har också ett gemensamt nätverk med utvecklingspedagoger. I Som förskolechef sitter man ju ofta ensam så samarbetet och kontakterna med de andra är jätteviktigt. J Det är också viktigt att vi har en gemensam grund, att alla Västra Innerstadens förskolor är ett vi. Detta är något som vi kommer att arbeta mycket med. I En del i områdeschefens uppdrag är just att borga för likvärdighet – men inte likriktning – inom stadsdelens förskolor. Hur förändras kopplingen till skolan? J Som vi ser det så får vi en mer jämbördig relation till skolan. I Men vi måste naturligtvis jobba med att knyta ihop de två skolformerna. Vi vill fördjupa kontakten med skolan och hur vi ska göra det kommer vi att ta upp i vår utvecklingsplan för 2012. Arbetet med de nya skolformerna är ännu i sin linda. I den nya skollagen ges förskollärarna ett tydligare ansvar. Hur arbetar ni med det i stadsdelen? J Vi har många förskollärare i vår stadsdel, så vi har inte behövt anställa fler. p Men vi har pratat mycket om olika roller utifrån läroplanen. Inom förskolan arbetar vi alltid i lag så alla har sin del i arbetet med barnen och det är viktigt. I Ansvaret är en sak, men genomförandet en annan. J Precis, alla ska göra det som ska göras, men det är förskolläraren som har ansvaret. n

Flexibel studieväg till behörighet I januari startar Malmö högskola en flexibel variant av den nya förskollärarutbildningen för barnskötare och andra förskole­ pedagoger utan förskollärarexamen.

U

tbildningen är lika lång som den vanliga förskollärarutbildningen, 210 poäng under sju terminer. Men utbildningen är betydligt flexiblare och bygger till stor del på självstudier och nätbaserade aktiviteter. Vanligen samlas deltagarna till två sammanhängande schemalagda dagar i månaden. – Någon gång kan det kanske bli flera dagar. Vi har satt ett tak på fyra undervisningsdagar i månaden, säger Astrid Tursell, utbildningsledare på Malmö högskola, Fakulteten lärande och samhälle. Astrid Tursell berättar att den flexibla varianten har skräddarsytts för att kunna erbjuda en bra förskollärarutbildning till pedagoger med en gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. – Jag hoppas att kommunerna inser vilken möjlighet detta är och att man är tillmötesgående med att bevilja ledighet till kurstillfällena. Den flexibla varianten av den nya förskollärarutbildningen bygger på erfarenheterna från den tidigare distansbildningen i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Utbildningsperioden på sju terminer ligger fast. Längden på utbildningen kan inte påverkas däremot kan den reella studietiden bli kortare om deltagarna har djupa kunskaper sedan tidigare . Under utbildningstiden finns möjlighet att få kunskaper och färdigheter bedömda av kursledaren, vilket kan innebära att man anses vara helt eller delvis färdig med moment i någon eller flera kurser. – Hur mycket tid en student behöver lägga ned är omöjligt att säga. Det beror till stor del på vilken förförståelse och vilka kunskaper man redan har, säger Astrid Tursell. Studenterna kommer att kunna förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning till den egna arbetsplatsen, på alla terminer utom den sista. – Förutsättningen är att det finns en överenskommelse mellan Malmö högskola och huvudmannen att studenten under del av sin arbetstid under utbildningstiden också kan vara förskollärarstudent. Särskilda behörighetskrav till förskollärarutbildning, flexibel variant:

Från vänster:

p = Pia Parkhagen Göransson är förskolechef i Rönneholms förskoleområde j = Jeanette Schildt är förskolechef i Mariehage förskoleområde I = Ingrid Sundström Stokbro är barn & ungdomschef i Västra Innerstaden

Fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1998 (arbete i förskoleklass räknas ej). Samhällskunskap A och engelska B från gymnasiet. Som för all annan högskoleutbildning gäller också grundläggande behörighet: godkända betyg i svenska A och B, matematik A och engelska A. Mer info kan fås av studievägledare i Malmö stad eller från Malmö högskola.

oktober 2011 n 7

Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  
Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  

Tidningen Fokus förskola kommer ut två gånger om året och visar på hur verksamheterna inom förskolan i Malmö stad arbetar.

Advertisement