Page 1

Att Skriva sig till Läsning Malmö stad vt 2014

Centrum för Pedagogisk Inspiration www.malmo.se/cpi FoU Malmö-Utbildning www.malmo.se/fouutb


Att Skriva sig till Läsning via dator vt14 ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, forskare och pedagog, har introducerat arbetssättet i Skandinavien. Trageton hävdar tillsammans med andra forskare, att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Barnens lek med bokstäver på tangentbordet övergår till skrivande av ord och texter. Istället för mödosamt bokstavsformande blir det fokus på berättarlust och språkutveckling. Penna kan användas i vissa sammanhang men inlärning av bokstavsformer med penna skjuts fram till det att barnen är motoriskt mogna. ASL möter och utmanar varje elev där den befinner sig och den språkutvecklande dialogen mellan barn och vuxna är en viktig del av arbetssättet.

ASL är en god ingång till genrepedagogik, dvs. undervisning i olika texttyper i syfte att utveckla ett effektivt skolspråk för att kunna tillägna sig kunskap.

Läs mer i ASL-bloggen på Pedagog Malmö: http://webapps2.malmo.se/ pedagogmalmo/theme_blog/attskriva-sig-till-lasning/ Om du vill få info via e-post kan du skicka ett mejl med namn, skola, funktion på skolan till nedanstående kontaktperson.

Fler och fler kommuner och skolor i Sverige arbetar med ASL i barns läs- och skrivlärande. På en del håll i kombination med talande tangentbord och talsyntes. Detta gör att eleven får bekräftelse direkt på det den skriver. Denna kombination är till särskild hjälp för äldre elever som har läs- och skrivsvårigheter, elever med annat modersmål eller för elever i särskola.

Målgrupp, kostnad & anmälan Fortbildningen är kostnadsfri och riktar sig endast till pedagoger i Malmö (även friskolor). Det är en del av Malmö stads Skolsatsning 2012. Anmälan görs via: www.pedc.se/ booking/

ASL i Malmö stad Centrum för Pedagogisk Inspiration samt FoU Malmö-Utbildning arrangerar en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom ASL med stöd från Malmö stads Skolsatsning 2012.

Kontaktperson Charlotte Christoffersen, samordnare ASL i Malmö stad CPI /FoU Malmö-Utbildning Grundskoleförvaltningen. E-post: charlotte.christoffersen@ skola.malmo.se

ASL-aktiveter i Malmö stad vt14 23 januari: “Kan man… skriva och läsa med ASL?” ASL-arbete år 1 på Örtagårdsskolan 4 februari: ASL-arbete i förskoleklass, Möllevångsskolan 27 februari: Hur gör barn när de skriver? Carina Hermansson

februari: ASL-nätverksträff 4 6 & 13 mars: Kurs: Kom-i-gång med ASL mars: ASL-nätverksträff 5 april: ASL-nätverksträff 6

5 maj: Workshop: Edubuntu återanvända gamla datorer för ASL 7 & 15 maj: Kurs: Kom-i-gång med ASL


“Kan man… skriva och läsa med ASL?” ASL-arbete år 1 på Örtagårdsskolan Anneli Hill och Paula Pinto da Silva, lärare på Örtagårdsskolan delar med sig av ASL-arbete i år 1. Samtliga elever i deras klass har ett annat modersmål och många av barnen är nyanlända. Det som präglar Annelies och Paulas ASL-arbete är upplevelser och utforskande vilket får utmynna i kreativitet och skapande. Ett exempel på inspirationskälla för

barnens bildskapande och skrivande är bilderboken “Kan man …” Målgrupp: Pedagoger år F-3 i Malmö stad Datum: 23 januari, kl 15.00-17.00 Plats: Örtagårdsskolan Anmälan: www.pedc.se/booking/ kurs.aspx?ID=1345

Inspirationscafé: ASL-arbete i förskoleklass på Möllevångsskolan Anki Nielsen och Ursula von Dewall är förskollärare i förskoleklasser på Möllevångsskolan. I drygt två år har de arbetat med ASL i förskoleklass. De bjuder in till inspirationscafe och delar med sig av sina

erfarenheter och tankar kring ASL. På Pedagog Malmö finns en artikel om Anki och Ursula: http://webapps2.malmo.se/ pedagogmalmo/asl-forskoleklassbefrielse/ Målgrupp: Pedagoger i förskola

och förskoleklass i Malmö Datum: 4 februari, kl 15.00-17.00 Plats: Möllevångsskolan, Friisgatan 34, Malmö Anmälan: www.pedc.se/booking/ kurs.aspx?ID=1348

Föreläsning: Hur gör barn när de skriver? Carina Hermansson, lektor på Malmö Högskola, har skrivit en avhandling om barns skrivande. Hon har i detalj studerat hur barn i förskoleklass och år 1 skapar text och hur deras skrivaktiviteter ser ut. Resultat visar att barn både experimenterar med och tränar olika språkliga processer samtidigt, oavsett skrivsituation. Detta ”bådeoch” är väsentligt för barns skrivande och deras utveckling som skribenter.

Målgrupp: Pedagoger i Malmö Datum: 27 februari kl 14.30-16.00 Plats: CPI/FoU Malmö-Utbildning, Rönnbladsgatan 1b, Malmö Anmälan: www.pedc.se/booking/ kurs.aspx?ID=1349


ASL Kom-i-gång-kurs Denna kurs vänder sig till dig som ht14 tänker börja med skrivoch läslärande med datorn som skrivverktyg i förskoleklass eller år 1. Under två eftermiddagar berättar Peter Bengtsson och Annika Nidemyr, lärare på Munkhätteskolan, om hur de arbetar med ASL. Utifrån sina erfarenheter kommer de att dela med sig av råd för hur man kommer igång med ASL. För dig som

tänker börja arbeta med ASL inför skolstarten ht14 är Arne Tragetons bok “Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola” (2014) en nödvändig bas. Målgrupp: Pedagoger som kommer att arbeta med år F-1 under ht 2014 Datum: 6 & 3 mars alternativt 8 & 15 maj, kl 14.00-17.00 Plats: Munkhätteskolan, Munkhättegatan 5, Malmö

Datum & anmälan: Kurs 1: 6 & 13 mars www.pedc.se/ booking/kurs.aspx?ID=1346 Kurs 2: 8 & 15 maj www.pedc.se/ booking/kurs.aspx?ID=1347

Workshop: Edubuntu - återanvända gamla datorer för ASL Behöver du datorer till klassrummet för att kunna arbeta med ASL? Samla in gamla datorer på förskolan/skolan, från förvaltningen och föräldrars arbetsplatser. Ge datorerna nytt liv genom att tömma dem helt och istället installera Edubuntu så får du en enkel och robust dator speciellt anpassat för förskola och skola. Edubuntu är ett

så kallad “öppen programvara” som är gratis. I Fosie stadsdel finns mångårig erfarenhet av göra om äldre, begagnade datorer till Edubuntudatorer på förskolor och i skolor. Staffan Hessel, ITutvecklare i Fosie, berättar om hållbart datoranvändande, hur

du självständigt och enkelt kan installera och använda en Edubuntudator. Datum: 5 maj kl 14.00-16.30 Plats: CPI/FoU Malmö-utbildning, Rönnbladsgatan 1b, vån 4, Malmö Anmälan: www.pedc.se/booking/ kurs.aspx?ID=1350

ASL-nätverksträffar i Malmö Under vt14 fortsätter de nätverksträffar för pedagoger som arbetar med ASL. För dig som planerar att börja med ASL till höstterminen 2014 hoppas vi kunna erbjuda möjlighet att delta i

CENTRUM FÖR PEDAGOGISK INSPIRATION Rönnbladsgatan 1B 212 16 Malmö tel: 040-34 31 13 www.malmo.se/cpi

nätverksträffar under läsåret 201415. På varje nätverksträff finns en processtödjare vars främsta roll är att organisera och stödja gruppernas samtal.

FoU MALMÖ-UTBILDNING Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö tel: 040-342877 www.malmo.se/fouutb

Läs mer här: http:// webapps2.malmo.se/ pedagogmalmo/2013/08/22/ sjuttiosju-malmo-pedagoger-traffasi-asl-natverk/

Program Att Skriva sig till Läsning vt14  

Program kompetensutveckling i Mlamö stad kring Att Skriva sig till Läsning under vt 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you