Page 1

Årlig rapport SKL Matematik PISA 2015, 12 07 01-13 10 31 Kommun: Hyllie sdf Malmö Sammanfattning Viktiga resultat/effekter och erfarenheter sammanfattas: En markant ökad medvetenhet hos alla som deltager i satsningen om betydelsen av en väl fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna. Vi kan se att samsyn i alla utvecklingsfrågor är helt beroende av de olika nivåernas förståelse av sina uppdrag och denna förståelse kan enbart nås genom en utvecklad kommunikation. Medvetenheten om betydelsen av en väl fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna har bla resulterat i att fortbildningsinsatser kommuniceras med ett betydligt tydligare focus på nivåernas uppdrag. Som en följd av den ökade medvetenheten kring kommunikationen har även tydligenheten mellan de olika nivåerna ökat vad gäller syfte och mål med fortbildningsinsatser. Deltagandet i satsningen har medverkat till att sätta focus på matematikutveckling utifrån de olika teman som behandlats i missiven. I matematiknätverket och rektorsnätverket har deltagandet i satsningen varit en grund för många inspirerande och utvecklande diskussioner bland deltagarna. Deltagandet i satsningen har inneburit inspiration och lärande på flera sätt; dels konkret utifrån hur andra kommuner arbetar, dels hur processer sker och hur implementering måste komma till stånd för att effekt ska nås i klassrummet och öka elevernas lärande. Vikten av att utveckla det kollegiala lärandet har blivit tydligt. Genom vårt deltagande i satsningen har vikten av att kritiskt granska sin verksamhet blivit tydligare för oss. Vi tycker oss ha blivit bättre på att ständigt fråga efter syfte, mål och förväntad effekt vid genomförande av insatser.

årlig rapport skl ma skolomr vä malmö stad

På några områden kan vi redan under detta första kartläggningsår se en utveckling och en effekt; införande av gemensamma screeningar i matematik på samtliga skolor med syfte att följa de enskilda elevernas utveckling och behov, synliggörandet av att vi ytterligare måste utveckla samarbete, samsyn och kollegialt lärande, vikten av att gå på djupet med våra olika tolkningar av begrepp som ex. ”höga förväntningar”. Satsningen har inneburit focus på styrnings och ledningsarbete utifrån ett fokus på matematik. Effekten av detta är att alla lärare, totalt 70 st, som undervisar i matematik på de skolor som ingår i satsningen deltar i matematiklyftet. Satsningarna kompletterar varandra på ett utvecklande sätt. Vi kan dock se att matematiklyftet har ett högt förutbestämt tempo som vi måste vara observanta på så att inte focus på satsningen förloras.


2 (8)

Arbetssättet med arbetande nätverk på olika nivåer, från regionala till lokala, har varit lärande och utvecklat förståelse och insikt i varandras uppdrag på de olika nivåerna.

Kommunens organisation samt hemmaplansarbete Hur har kommunen organiserat arbetet? Vilka befattningshavare ingår i styrgrupp, kommungrupp samt i nätverken I kommungruppen ingår 3 lärare, 1 rektor, 1 områdeschef och 1 politiker och kommungruppen träffas för diskussioner före varje internat. Arbetande matematiknätverk består av lärarrepresentanter från alla deltagande skolor (8 st) och från alla undervisningsnivåer, områdeschef, rektor och politiker, totalt 12 personer. Matematiknätverket träffas ca 4 gånger per termin. Rektorsnätverket består av 13 rektorer och områdeschef. Strategigrupp/styrgrupp består av rektor, områdeschef och matematikutvecklare och möts ca 1 gång i månaden. Hur har övriga organisationen involverats? Organiserade mötesformer; rektor ger förutsättningar för deltagare i matematiknätverket att informera och implementera beslut, områdeschef har kommunikation med utvecklingsavdelning. Vad gäller den politiska nivån så har nämnden endast funnits i två månader, information är lämnad till politiska nivån. På vilket sätt har denna satsning länkats samman med kommunens övriga utvecklingsarbete? Satsningen länkas samman i det systematiska kvalitetsarbetet och beskrivs i kvalitetsrapporterna och återkopplas i kvalitetsdialogerna. Vilka svårigheter, glädjeämnen har identifierats. Nätverksarbetet har fungerat bra, särskilt glädjande och inspirerande har arbetet i matematiknätverket varit. Vår utmaning är implementeringen ut till alla lärare på alla skolor. Men vi tror att det blir lättare under de följande åren som ju kommer att innebära konkreta åtaganden. 3 Nätverksarbetet Finns andra exempel i kommunen där metoden att involvera alla fyra nivåer i utvecklingsarbetet tillämpats? Nej


3 (8)

På vilket sätt har det nära samarbetet med andra kommuner influerat arbetet? Det upplevs som mycket positivt att få kännedom hur man arbetar i andra kommuner för att få samsyn och hur beslutsvägar och implementering av beslut fungerar. Även att lära känna de inom sin egen kommun som arbetar på andra nivåer upplevs som positivt och lärorikt. Ge exempel på sådant som ni blivit mest intresserade av från andra kommuner. Ange område, kommun samt det konkreta exemplet : Systematisk uppföljning Analysverktygen från Vellinge. Årstidshjulet från Bromölla. Lärarkompetens och samarbete Diskussioner om karriärtjänster från andra kommuner, i synnerhet från Landskrona. Det sätt på vilket Landskrona arbetat med läraravtalet. Elever i behov av särskilt stöd Nya funderingar kring intensivmatematiken (NCM, Görel Sterner) Titta vidare på handlingsplanen i matematik från Svedala Mattelyftet i Vellinge och Vellinges eget lyft för den personal som inte är mattelärare

Höga förväntningar Förankring av matematiksatsningen i SKL. Det är viktigt att göra satsningen känd, höja förväntningarna för de berörda på de olika nivåerna, de berörda ska känna till och känna ansvar för de operativa målen. Rektors implementering av matematiksatsningen SKL. Kollegiala sambedömningar samt kollegialt lärande. Samtalet var djupgående så det är svårt att säga exakt vilken kommun som sagt vad utan vi inspirerade varandra.

Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts? Risker med arbetande nätverk: Varierande ambition Arbetet har upplevts som mycket positivt och berikande. Arbetet blir effektivt och ger många nya infallsvinklar. Överlag har ambitionen varit hög i nätverken. Självklart har inte alla samma ambition men det hittills synliga resultatet av satsningen har ökat ambitionen hos flera. Förväntningarna på oss som kommun och som


4 (8)

deltagare i satsningen är höga och tydliga vilket också har höjt kvaliteten på arbetet eftersom ju närmare själva kärnarbetet med satsningen man befinner sig desto högre blir också ambitionen. Bristande kritiska hållning: Under kartläggningsåret har vi lärt känna varandra, såväl inom kommungruppen som i Skånenätverket med alla 49 personerna och tycker att vi nu kan vara mera utmanande mot varandra och ifrågasätta vissas insatser som genomförs. Kontaktpersonernas mandat/arbetsbelastning: Kontaktpersonens mandat har fungerat bra. Funktionen i Hyllie har varit områdeschef dvs rektorernas chef. Arbelastningen har fungerat, men varit högre när kommunen varit värd. I Hyllie har strategi/styrgruppen tagit ett stort ansvar vilket gjort att arbetsbelastningen inte blivit så hög för övriga deltagare i matematiknätverket. Bristande kontinuitet: Bristande kontinuitet har inte varit problem. Eftersom Malmö from 1/7 har en grundskoleförvaltning och en grundskolenämnd så byts kontaktperson och politiker ut. Såväl kontaktperson som politiker har slussats in i satsningen av nuvarande områdeschef för att i så liten mån som möjligt bryta kontinuiteten i det uppbyggda arbetet i satsningen. Arbetet på hemmaplan: Arbetet på hemmaplan har fungerat väl med en tydlig struktur, god framförhållning och har bedrivits processorienterat. Dock ser vi att vi måste arbeta mer med implementering ute på skolorna samt betona vikten av styrning och ledning för att satsningen ska få mandat och vikt. Bristande focus: Satsnigen är flerårig och det krävs ett stort focus och en tydlighet från alla nivåer för att hålla prioriteringen hög. Kommunens operativa mål Redovisning av de operativa målen Malmös operativa mål är kopplat till Matematiklyftets modul ”Taluppfattning och tals användning”. Såväl de lärare som undervisar i matematik och rektorer deltar i Matematiklyftet. Mål:


5 (8)

Elevernas matematiska förmågor och förståelse kring taluppfattning ska utvecklas och fördjupas. Lärarnas eget lärande av sin undervisning ska bli bättre. Rektorernas förutsättningar att styra, genom att systematiskt följa upp den didaktiska utvecklingsprocesen kopplat till måluppfyllelsen, ska bli bättre. Utbildningschefens förutsättningar att styra genom att systematiskt följa upp den generella måluppfyllelsen ska bli bättre. Politikers förutsättningar att fatta beslut ska bli bättre utifrån en ökad insikt i och kunskap om de processer som utvecklar elevernas måluppfyllelse. De operativa målen är beslutade i grundskolenämnden. Organisationen har fått vetskap om målen i de olika nätverken och på de skolor som ingår i satsningen. Uppföljningen sker genom intervjuer, observationer och screeningar.

SKL:s satser för styrning och ledning 

Vilka slutsatser kring nuläget har kommunen dragit?

Gemensam ledning Ledningsnivåerna är sammanlänkade Tydlig uppdrags- och rollfördelning Under kartläggningsåret har Malmö stad förändrat sin organisation. En grundläggande anledning till detta var Skolinspektionens kritik mot bristande styrning och ledning som resulterar i låg måluppfyllelse. Alla nivåers ansvar och uppdrag behöver förtydligas. Med en gemensam förvaltning och nämnd sätts skolutvecklingen i focus. Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga Under kartläggningsåret har vi strävat efter att få ett gemensamt språk där vi konkret ska kunna förstå vad olika begrepp som betecknas som framgångsfaktorer, ex höga förväntningar innebär för var och en. Flera skolor har arbetat med att kartlägga den sk skolkulturens betydelse som ju är starkt förknippad med begreppet höga förväntningar. Alla nivåer i organisationen behöver utveckla ett gemensamt förhållningssätt till lärande och skolutveckling. Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande Lagkravet på behörighet har ökat medvetenheten om vikten av en kvalitativ rekrytering och vikten av att optimera organisationen i samband med tjänstefördelning och budgetplanering. I fd Hyllie är behörigheten hos undervisande matematiklärare mycket hög. I november undervisar 59 lärare i matematik, varav 1 är obehörig. 21 av dessa har inte fått sin legitimation. En lärare går lärarlyftet. Dessutom finns


6 (8)

det, både i fd Hyllie och Malmö som helhet, ett antal behöriga matematiklärare som inte undervisar i ämnet. Diskussion om vad som händer med de lärare som ej har legitimation 2015 måste starta; hur ska en handlingsplan utformas för att säkra undervisning och betygssättning? Deltagandet i satsningen har inneburit inspiration och lärande på flera sätt; dels konkret utifrån hur andra kommuner arbetar, dels hur processer sker och hur implementering måste komma till stånd för att effekt ska nås i klassrummet och öka elevernas lärande. Vikten av att utveckla det kollegiala lärandet har blivit tydligt. Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling Malmö stad har inte haft ett enhetligt kvalitetssystem vilket gjort uppföljning och behov av insatser svårbedömda. Kommunikationen mellan de olika nivåerna om var och ens uppdrag behöver fördjupas för att kvalitetsarbetet ska få full effekt för lärandet. Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd Under kartläggningsåret har det varit en pågående diskussion om vikten av inkludering och vad detta innebär för elevers rätt till optimal undervisning utifrån sina behov. Behovet av gemensamma rutiner och ett gemensamt förhållningssätt har blivit tydligt. 

Vilka konkreta åtgärder har man beslutat genomföra?

Gemensam ledning Ledningsnivåerna är sammanlänkade Som ett resultat av kritiken från skolinspektionen beslutade kommunfullmäktige att Malmö Stad, från att varit tio stadsdelar, övergå till en gemensam grundskoleförvaltning med en gemensam grundskolenämnd. Syftet är att ett tydligare focus på skolfrågor i högre grad ska öka förutsättningarna för att höja resultaten i Malmö skolor och att utveckla samsyn mellan de olika nivåerna. Tydlig uppdrags- och rollfördelning Förvaltningen bygger upp en organisation med en betydligt tydligare uppdragsbeskrivning med specialistfunktioner. Syftet är att verksamheten och rektorerna ska erhålla ett mera avancerat stöd för att ha möjlighet att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga Konkreta åtgärder som genomförs är en tydligare dokumentation, ex i den individuella utvecklingsplanen med omdömesdel, lokal pedagogisk planering, kvalitetsrapporter med tydliga åtaganden samt strukturerade kvalitetsdialoger mellan alla de olika nivåerna. Den nya organisationen med


7 (8)

ett tydligare focus på skolfrågor ska öka förutsättningarna för att höja resultaten i Malmö skolor och att utveckla samsyn mellan de olika nivåerna Detta arbete är på god väg men behöver utvecklas ytterligare. Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande Malmö stad har under de senaste två åren arbetat med att kartlägga lärarnas kompetens/behörighet på ett grafiskt synligt och tydligt sätt . Detta arbete pågår och en strategi för rekrytering håller på att arbetas fram. Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling Beslutat har fattats att arbeta fram ett enhetligt sk. kvalitetshjul för det sytematiska kvalitetsarbetet. Alla nivåer har ett uppdrag i arbetet. Malmö grundskoleförvaltnings nyinrättade kvalitetsavdelning arbetar med att anpassa kvalitetshjulet till den nya organisationen I matematiknätverket har rutiner tagits fram för screening i matematik. Denna screening är gemensam för alla skolor som ingår i satsningen och återkopplas till lärarnas arbetslag och till rektorerna. Uppföljning kommer att ske i matematiknätverket. Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd Det finns gemensamma rutiner på skolorna i fd Hyllie för hantering vad gäller det särskilda stödet/åtgärdsprogram. Det finns gemensamma blanketter för anmälan, åtgärdsprogram och utvärdering. Specialpedagogerna/kuratorerna har under föregående läsår träffats i yrkesprofessionella nätverk tillsammans med områdeschef och chef för resursteamet. Detta har gjort en samsyn möjlig vad gäller specialpedagogen/kuratorernas uppdrag. Dialog och återkoppling har skett i rektorsnätverket. 

Hur långt har man kommit i genomförandet?

Gemensam ledning Ledningsnivåerna är sammanlänkade Den nya organisationen genomfördes den 1/7 2013 och håller just nu på att genomföras och implementeras. Tydlig uppdrags- och rollfördelning Organisationen kommer att ha en tydligare rollfördelning och ett tydligare uppdragsfocus på de olika funktionerna.

Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga


8 (8)

Implementering av de konkreta åtgärderna pågår. Samtidigt anpassas och förbättras åtgärderna utifrån de analyser och kvalitetsdialoger som genomförs på och mellan de olika nivåerna. Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande Skolorna har arbetat intensivt med ”Bedömning för lärande”(Christian Lundahl) där även det kollegiala lärandet är en del. Alla lärare som arbetar med matematikämnet fortbildar sig i Matematiklyftet, även här är metoden det kollegiala lärandet. Några skolor i fd Hyllie har börjat samarbeta på bred basis kring rättning av nationella prov och åter är det kollegiala lärandet i fokus. Lärarna i matematiknätverket har börjat auskultera hos varandra. Samarbete och kollegialt lärande är och kommer att vara ett focusområde för matematiknätverket.

Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling, I den nya organisationen, där stadsdelarna inte längre utgör basen, pågår arbetet med att anpassa de gemensamma rutinerna till ett enhetligt system. Rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd

Det finns gemensamma rutiner i fd Hyllie för hantering vad gäller det särskilda stödet/åtgärdsprogram. Det finns gemensamma blanketter för anmälan, åtgärdsprogram och utvärdering. Även dessa kommer att ses över och anpassa utifrån behovet av likvärdighet i Malmö skolor.

Malmö Stad 20131202 Birgitta Spjuth Kontaktperson fd Hyllie sdf Malmö stad

Årlig rapport skl ma skolomr vä malmö stad  
Advertisement