Page 1

Elektroniczne dzienniczki lektur w Story Jumper nowoczesną metodą motywującą uczniów do czytania Formy pracy z lekturą w szkole podstawowej Czytanie i omawianie lektur w szkole podstawowej odbywa się na lekcjach języka polskiego oraz podczas zajęć w bibliotece szkolnej. To nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciele poloniści oraz bibliotekarze – jako pierwsi w szkolnych murach - wprowadzają dziecko w świat przeżyć bohaterów lektur szkolnych. Od zastosowanych metod, form przekazu i omawiania tekstu zależeć będzie atrakcyjność wszystkich zajęć o charakterze czytelniczym. Kiedy nauczyciel, który zaznajamia uczniów z tekstem w formie słownej, aby uczynić swój przekaz efektywniejszym, powinien wzbogacić go np. zastosowaniem komunikatów wizualnych. Obok słowno-oglądowych form przekazywania lektur, opowiadania czy głośnego czytania, funkcjonują formy pracy z lekturą polegające na indywidualnym działaniu samych uczniów oraz ich wspólnej pracy z nauczycielem. Należą do nich m.in.: opowiadania twórcze, prezentacja przeczytanych tekstów, tworzenie książeczek tematycznych oraz prowadzenie dzienniczków lektur. Opowiadania twórcze polegają na dopisaniu początku lub zakończenia fabuły do danego fragmentu literackiego. Prezentacje tekstów to najczęściej swobodne wypowiedzi na temat lektury. Książeczki tematyczne oraz dzienniczki lektur są najczęściej spotykaną, prowadzoną w sposób usystematyzowany formą pracy z lekturą w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz na lekcjach języka polskiego szkoły podstawowej. Dzienniczki lektur mają z reguły postać zeszytu, w którym uczniowie zapisują dane dotyczące przeczytanej książki. Wpisują tytuł, nazwisko autora, imiona głównych bohaterów oraz ilustrują wydarzenia z utworu. Książeczki tematyczne, sporządzane przez uczniów klas starszych mogą być recenzjami czytanych na bieżąco książek popularnonaukowych.1 TIK w aktywizacji uczniów do czytania Obok tradycyjnych, pisanych i ilustrowanych kredkami czy farbami książeczek coraz częściej uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi do tworzenia spisu lektur. Technologie informacyjno-komunikacyjne od kilku lat na dobre zadomowiły się w szkołach i placówkach oświatowych. Wkroczyły również do bibliotek szkolnych, poprzez utworzenie pracowni ICIM, dostęp do internetu, komputeryzację zbiorów, ale również coraz powszechniejsze wykorzystanie w pracy dydaktycznej z uczniem różnorodnych edukacyjnych programów multimedialnych. Współczesna młodzież chętniej sięga po myszkę od komputera niż po długopis i kredki. TIK znajdą również zastosowanie w zaaktywizowaniu uczniów do

1

Irena Wójcik-Słonina. Metody i formy pracy z lekturą - kierowanie rozwojem zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III. [online] [dostęp 20 luty 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.profesor.pl/publikacja,15492,Referaty,Metody-i-formy-pracy-z-lektura-kierowanie-rozwojemzainteresowan-czytelniczych-uczniow-klas-I-III


czytania poprzez danie im możliwości podzielenia się swoimi wrażeniami z lektury w sposób nowy, odmienny od formy dotychczasowej. Story Jumper Do aplikacji umożliwiających tworzenie elektronicznych dzienniczków lektur czy elektronicznych książeczek ilustrujących wszelkiego typu działania czytelnicze nie tylko uczniów ale również bibliotek czy szkół należy darmowy portal Story Jumper. Story Jumper jest stroną internetową, dostępną pod adresem www.storyjumper.com. Umożliwia on tworzenie elektronicznej książeczki z obrazkami przez Internetem. Jest dyskiem w chmurze, dzięki czemu do stworzonych materiałów mamy dostęp wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci. Oprócz tworzenia opowiadań z ilustracjami aplikacja pozwala nauczycielowi tworzyć tzw. wirtualne klasy, których prace nadzoruje, kontroluje i ocenia. Konto nauczyciela w wirtualnej klasie W celu założenia konta nauczyciela otwieramy stronę www.storyjumper.com a następnie klikamy w przycisk Sing up, otwierający formularz rejestracyjny. Następnie zaznaczamy opcję I am a teacher and I want to use storyjumper in the classroom with my students, która pozwoli na stworzenie wirtualnej klasy.

Rysunek 1. Strona główna programu Story Jumper

Rysunek 2. Rejestracja w serwisie


Po akceptacji opcji korzystania z regulaminu serwisu portal loguje na do miejsca, w którym może on edytować zawartość swego konta. Story Jumper daje nauczycielowi możliwość utworzenia wirtualnej klasy dla swoich uczniów, utworzenia nowej książeczki oraz wyszukania i przeczytania przygotowanych już wcześniej książeczek. Chcąc założyć nową klasę należy wybrać create a virtual classroom, a następnie opcję Set-up a new class.

Rysunek 3. Tworzenie wirtualnej klasy

Otwarty zostanie wówczas formularzu do którego wpisujemy nazwę wirtualnej klasy (Class Name), hasło dostępu do klasy, które udostępnimy uczniom (Class Password), czas dostępu do klasy (Duration). Program daje nauczycielowi możliwość określania czasowego dostępu do klasy. Jeśli chcemy aby uczniowie mieli nieograniczony czas dostępu musimy okienko obok Duration pozostawić nieodznaczone.

Rysunek 4. Dodawanie uczniów do wirtualnej klasy


Dodawanie uczniów do klasy Aplikacja domyślnie daje możliwość dodania trzech uczniów. Jeśli chcemy dodać ich większą liczbę klikamy na przycisk add more. Pojawią się wtedy pola umożliwiające dodanie następnych uczniów. Nazwy użytkowników mogą być generowane automatycznie poprzez zaznaczenie opcji Auto-Create. Nauczyciel ma również możliwość wpisania ich ręcznie, co jest opcją bardzo praktyczną w przypadku tworzenia wirtualnej klasy dla realnie istniejących uczniów. W tym celu zdejmujemy zaznaczenie obok opcji Auto-Create. Podobnie sytuacja wygląda z loginami, ponieważ serwis automatycznie nie generuje loginów dla trzech pierwszych uczniów. Jeśli zależy nam bardzo na loginach wygenerowanych przez serwis w okienku Total studens , gdzie domyślnie jest wpisana liczba 3, wpisujemy wartość „0” i naciskamy przycisk Update. Następnie ponownie wprowadzamy właściwą liczbę uczniów i zatwierdzamy przyciskiem Update. Aby umożliwić uczniom logowanie się do swoich kont musimy zdjąć zaznaczenie w okienku Home Access. Po uzupełnieniu listy uczniów w celu zapisania danych naciskamy przycisk Save. W podobny sposób możemy utworzyć kolejne klasy. Wykaz wirtualnych klas jest dostępny dla nauczyciela w zakładce My Classes.

Rysunek 5. widok wirtualnej klasy

W widoku nowo utworzonej klasy bardzo ważnym przyciskiem jest start, ponieważ za jego pomocą umożliwiamy uczniom rozpoczynanie wirtualnej pracy. Przycisk ten musi być odznaczony aby uczniowie mieli możliwość zalogowania się do serwisu. Wszystkie dane klasy możemy zmieniać poprzez przycisk edit. Klasa może zostać skasowana przyciskiem delete. Znaczącą rolę zarówno dla nauczyciela jak i ucznia w funkcjonowaniu wirtualnej klasy odgrywa możliwość wydrukowania w dowolnym momencie funkcjonowania klasy różnych raportów. Raporty te, otwierane w nowym, przejrzystym dokumencie rejestrują wszystkie dane klasy. Jest to bardzo przydatne dla nauczyciela, ponieważ oprócz listy klasy i przydzielonych każdemu uczniowi loginów, widzi on hasło dostępu i numer ID klasy. Drukujemy także zestawienie z informacjami dotyczącymi logowania dla każdego ucznia i jego rodzica.


Rysunek 6. Informacja dla ucznia Rysunek 7.. Informacja dla rodzica

Konto ucznia w wirtualnej klasie Uczniowie logując się na swoje konta w wirtualnej klasie, stworzonej przez nauczyciela otwierają stronę www.storyjumper.com/school, wpisują identyfikator klasy i wciskają przycisk Go. Logowanie możliwe jest również poprzez zakładkę na stronie głównej serwisu classroom editi on, znajdujący się z prawej strony okna.

Rysunek 6. Logowanie ucznia do klasy

Następnie uczeń wybiera przycisk z nazwą nadaną przez nauczyciela oraz wpisuje hasło logowania do danej klasy.

Rysunek 9. Wirtualni uczniowie

Rysunek 10. Logowanie ucznia na konto


Po zalogowaniu się za pomocą przycisku create uczeń przystępuje do tworzenia dzienniczka lektur. Może do tego wykorzystać jeden z gotowych szablonów lub stworzyć swój, zupełnie nowy, szablon. Program umożliwia uczniowi korzystanie z zawartych w nim grafik oraz ilustracji, ale także importowanie własnych zdjęć z dysku komputera i serwisu Flickr.com. Służy temu menu, znajdujące się po lewej stronie okna edycyjnego.

Rysunek 11. Obszar roboczy programu

Podgląd na kolejne strony książeczki znajduje się w górnej części obszaru roboczego. Domyślnie jest widocznych 16 stron. Jeśli chcemy zmniejszyć liczbę stron, zbędne należy usunąć za pomocą przycisku delete page. Można także dodać nowe strony za pomocą przycisku new page. Tworzenie książeczki zaczynamy od okładki. Jej edycję uruchamiamy za pomocą przycisku Book Cover. Narzędzia edycyjne pozwalają na wybór rodzaju i koloru czcionki, zmianę koloru okładki. Miejsce na zdjęcie zostanie wypełnione po zakończeniu całej pracy i zaznaczeniu, z której strony ma być skopiowane za pomocą przycisku Cover Page. Kolejną stroną do stworzenia jest Dedication, gdzie możemy dodać dedykację naszej książki.

Rysunek 12. Edycja okładki

Rysunek 13. Tworzenie dedykacji


Uczeń następnie przechodzi do pierwszej strony, na której może wprowadzać dowolne zmiany, np. usuwać elementy obrazu, wprowadzać nowe szczegóły, takie jak: postacie, pola tekstowe, nowe tła. Wykorzystuje do tego menu po lewej stronie obszaru roboczego z następującymi opcjami: props (rekwizyty), scenes (sceny), photos (zdjęcia) i text (tekst). W bibliotece StoryJumper mamy do wyboru różne tła, elementy graficzne, które możemy zmieniać. Możemy zmienić ich wielkość, wstawić własne zdjęcia i rysunki, załadowane z dysku komputera za pomocą przycisku photos | get photos.

Rysunek 14. Okładka wraz z tekstem książeczki

Podsumowanie Story Jumper to program, który pozwala nauczycielowi w nowoczesny sposób kontrolować pracę ucznia w zakresie czytelnictwa. Za pomocą wirtualnej klasy nauczyciel nadzoruje oraz w wygodny sposób ocenia postępy dzieci w czytaniu. Narzędzie to w sposób automatyczny daje nauczycielowi wgląd w pracę wszystkich uczniów należących do wirtualnego zespołu klasowego. Uczeń natomiast dostaje do dyspozycji atrakcyjne narzędzie pracy, którego internetowa forma sprzyja mobilizacji do czytania. Współczesny uczeń chętnie wykorzystuje wszelkie nowoczesne metody rozwiązywania swoich problemów dydaktycznych. Chętnie sięga po programy i aplikacje komputerowe. Story Jumper jest więc doskonałym narzędziem, z którego powinni skorzystać zarówno bibliotekarze, jak i inni nauczyciele, którym zależy na aktywizacji uczniów do czytania i wzroście poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Bibliografia: 1. Wójcik-Słonina Irena. Metody i formy pracy z lekturą - kierowanie rozwojem zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III. [online] [dostęp 20 luty 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.profesor.pl/publikacja,15492,Referaty,Metodyi-formy-pracy-z-lektura-kierowanie-rozwojem-zainteresowan-czytelniczychuczniow-klas-I-III


StoryJmper - elektroniczne książeczki lektur  
StoryJmper - elektroniczne książeczki lektur  
Advertisement