Page 1

СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. годину Kаталошки број

1 2 6 7 10 22 24 27 29 31 32 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Назив програма

Акценат - Учењем акцента до вишег нивоа говорне културе Електронским учењем до креативне наставе Ка савременој настави српског језика и књижевности Ка савременој настави српског језика и књижевности II Коришћење речника у настави српског језика и књижевности и систем лексичко-семантичких вежби Републички зимски семинар Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности Српски правопис у наставној пракси Структура и форма писаних и усмених облика изражавања у настави и ваннаставним активностима Унапређивање наставе српског као нематерњег језика у основној школи Уџбеници и наставa српског језика и књижевности у основној школи Библиотека-универзална учионица Креативне радионице у школској библиотеци Смотра стваралаштва школских библиотека Школска библиотека – саставни део образовног процеса Школски супербиблиотекар поново у акцији: пројектни менаџмент, интернет и културна делатност Дидактичко-методска поставка часа математике Имплементација европских трендова у проблемској настави ICTLM (International Conference of Teaching and Learning Mathematics) – МКНАМА (Међународна конференција о настави и учењу математике) Како да мотивишемо ученике за математику Како одабрати задатке зa мотивисање ученика (на примерима контролних вежби, писменх задатака и тестова из математике) Летња (зимска) математичка школа (семинар) за наставнике-менторе за рад са даровитим ученицима у основним и средњим школама Математика у екoномији и финансијама Математика у свету око нас Мотивисање и развијање интересовања за учење математике Настава математике и статистике у природним наукама моделирањем помоћу рачунара

53

Нови методички приступи у обради наставних тема везаних за функције Обука наставника за додатни рад из математике у основној школи – основни ниво (А)

54

Обука наставника за додатни рад из математике у основној школи (V−VIII раз.) – виши ниво (Б)


55 56

Обука наставника за додатни рад из математике у средњим школама Одабрана поглавља из математике за V, VI, VII и VIII разред основне школе – методички приступ Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике (на примерима контролних вежби, писмених задатака и тестова)

57 59 61 62 63 64

Рад са талентованим ученицима у редовној и додатној настави Рачунари у припреми и извођењу наставе математике у основним и средњим школама

65

Савремена настава математике у млађим разредима основне школе Савремена настава математике у старијим разредима основне школе Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи Семинар за стално стручно усавршавање наставника: „Архимедесов“ математички практикум

66

Специјализовани републички семинар за наставнике математике (о раду са младим математичарима)

67

Специјализовани републички семинар за учитеље о настави математике у млађим разредима

68

Стални семинар за стручно усавршавање наставника математике: „Архимедесова“ математичка трибина „Савремена настава математике“

69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 88 89 90

Стални семинар за стручно усавршавање учитеља: математичка трибина за учитеље Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе Унапређивање наставе математике у вишим разредима основне школе Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама Уџбеник и збирка и његова примена у настави математике Алати за е-учионицу Базе података Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима Електронски наставни материјали Електронска школа за почетнике Израда мултимедијалних наставних садржаја Израда школског сајта Информатика за свакога – сваки ученик може да напредује и сваки наставник да буде најбољи Информатика у служби савремене наставе – Ниво III Интернет презентација школе Како до интерактивног софтвера у настави Креирање видео туторијала за рад са софтверским апликацијама


91 93 94 95 96 97 98 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117

Креирање интернет презентације – креативни курс Методика примене мултимедија у настави Методика реализације наставних садржаја применом информационокомуникационих технологија Методе, поступци и алати за електронско оцењивање Модерни концепти програмирања Модернизујте своју наставу - лако израдите свој Web сајт Модуларни програм Мултимедијална припрема часа Напредне технике за коришћење Гоогл Скечапа у настави Наставникова интернет презентација Објектно оријентисано моделовање Обучавање наставника за коришћења електронске табле Одабране теме из Теорије графова Основе рачунарских мрежа Предметна дидактика – Рачунарство и информатика Примена GoogleSketchUp-a у настави техничког и информатичког образовања Примена GoogleSketchUp-a у настави техничког и информатичког образовања – електронски семинар

118

Примена e-learning метода наставе у образовању Примена ICT у наставном процесу Примена рачунара за табеларну и графичку обраду података Рачунарске мреже и интернет технологије Софтверски алати за саморегулацију учења и продуктивност Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике

119

Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама и наставнике рачунарских предмета у средњим стручним школама

120

Стални семинар за усавршавање наставника рачунарства и информатике: „Архимедесова“ рачунарска трибина „Савремена настава рачунарства и информатике“

121 122 123 124 125 126 127

Стручно-методичка обрада одабраних наставних тема из предмета Информатика и рачунарство у основној школи Трибина Информатичка знања Улога наставника у заштити деце на Интернету Унапређивање наставе математике у средњим школама Употреба мултимедијалних средстава у настави Учитељ и рачунар Учење активним коришћењем база знања


128 131 140 147 152 153 155 165 167 168 171 172 174 175 176 177 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 193 195 197 198 199 207

211

Школски систем за е-комуникацију и е-сарадњу Динар наш новац Настава историје и превенција злочина против човечности Подршка настави грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања Српска и европска историографија на размеђи миленијума Философија са етиком Биологија микроорганизама Коришћење мултимедије у настави биологије и екологије Национални паркови Србије природне вредности и могућности за извођење наставе у природи Програм «образовање за опстанак» Практикум из ботанике Практикум из зоологије Принципи генетике Природа Србије: Значај и аспекти заштите Програм заштите животне средине-савремена технологија и одрживи развој Савремена настава биологије и екологије Свет у стаблу дрвета – Стабло као фактор здраве животне средине Увођење иновација у наставни процес биологије Школа одрживог развоја Елементарне непогоде и настава географије Ефикаснија употреба карте и графикона у настави географије Инструментално прикупљање просторних података Интерактивна настава – савремена настава географије Природно - географско - вегетацијске карактеристике и еко туризам Југоисточне Србије Априлски дани просветних радника Србије – семинар за професоре и наставнике хемије Занимљива хемија кроз мултимедије Од идеје до организације Стручно и дидактичко-методичко усавршавање наставника хемије за реализацију наставних и ваннаставних програма у основној школи Хемијски поглед у три димензије Учење хемије кроз истраживање Добар задатак у настави природе и друштва Огледи и проблемско учење у настави света око нас и природе и друштва Пројекат рука у тесту или: Како кроз експериментални приступ приближити науке и технологије ученицима у предшколском узрасту и у прва четири разреда основне школе


212 213

Савремене методе у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању

217

Савремене методе у настави природних наука за учитеље Методиока наставе техничког и информатичког образовања – прaктични примери

218

Методиока реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању

222

Специјализовани семинар за наставнике техничког и информатичког образовања

223 224 225 226 227 232

Експерименти из физике за талентоване и просечне ученике основних и средњих школа „Најслабије карике“ у настави физике Републички семинар о настави физике Савремене методе наставе физике Савремени час наставе физике (организација наставе физике применом савремене технологије и методе)

233

Нови вид тестирања и развијање задатака знања Маркетиншки план као део бизнис плана – обука из области предузетништвa ( ниво I )

234

Обука из области предузетништва - Производни и организациони план као део бизнис плана – Ниво II

235 236 237 238 239 241 242 244 245 251 253 254 272 279 281 282 283

Обука из области предузетништва - Финансијски план као део бизнис плана – Ниво III Обука у бироу, оцењивање – Ниво III Обука у бироу, фаза јединственог рада – Ниво I Обука у бироу, фаза подељеног рада – Ниво II Oснови права – предметна дидактика Развијање задатака – случајева Развијање ситуацијских задатака Састављање тестова и оцењивање Увод у економију – предметна дидактика Микроконтролери Пројектовање дигиталних кола – теорија, израда и мултимедијални приказ – Радионица у опремљеном Тpенинг центру PLC контролери Базична сазнања и новине у ендокринологији и дијабетеологији Методика наставе прве помоћи и савремени принципи пружања прве помоћи Новине у дијагностици и терапији кардиоваскуларних обољења Превенција и рано откривање малигних болести Примена нових информационих технологија у здравству


284 289 290 292 296 297 299 300 301 302 304 305 306 307 308 309 310 311 316 324 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 339 340

Примене савремених алгоритама у пружању прве помоћи у хитним стањима деце и одраслих Израда оперативних планова за постизање исхода Корелација стручних предмета и страног језика у средњем стручном образовању Савремени методички приступ у реализацији вежби и практичне наставе Мотори, трактори и возила - стање и тенденције развоја и коришћења Примена добре произвођачке праксе у прехрамбеној индустрији Унапређење наставе пољопривредне технике Конструкцијска припрема производње одеће применом CAD система Примена софтвера за дизајн текстила и одеће Аутономија наставника и ученика у настави страних језика Зимска школа: семинар за стручно усавршавање наставника и професора руског језика. Зимски и летњи републички семинари за наставнике енглеског језика Ка бољем разумевању (3) Континуирано образовање професора француског као страног језика Kооперативно учење и настава енглеског језика Креативна настава класичних језика Креативно француски Мини семинари за наставнике енглеског језика Стручно усавршавање наставника немачког језика Драмско васпитање Квалитет извођења кореографских задатака за потребе наступа ученика у основној и средњој балетској школи Култура говора Луткарство у настави и ваннаставним активностима Методика и основи класичног балета у првом разреду основне балетске школе по методици Агрипине Ваганове и лењинградске балетске школе Методика и основи класичног балета у првом разреду средње балетске школе по методици Агрипине Ваганове и лењинградске балетске школе Методика класичног балета у IV разреду средње балетске школе - Allegro Методика класичног балета у IV разреду средње балетске школе у егзерсису на прстима Методика класичног балета у IV разреду средње балетске школе у егзерсису на средини сале Од драме до сцене Од игре до позорнице – стваралачке драмске игре Примењена глума – на часовима и ван наставе Алтернативни поступци и рециклирани материјали у настави ликовне културе


341 342 345 346 350 351 353 355 356 358 360 365 367 369 371 373 374 375 378 379 382 383 385 386 387 390 391 392 393

Видео-сценографија у функцији дечјих представа Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност Корак ка култури Креативно мишљење у ликовним активностима – како до боље наставе ликовног Маштаоница од папира Музејске збирке као ресурси окружења у настави Помозимо природи-рециклирајмо Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву Тумачење старих симбола - фарбање на традиционалан начин - предлози за практичну наставу „Уметничка дела у дечијем свету“ – школа Уникатно дизајнирање текстила Активно учење и поучавање солфеђа Бетовен као педагог Видим, чујем, певам, свирам Значај, утицај и примена полифоне клавијатурне музике на развој музичке личности Интегративни концепт предшколске музичке наставе Интерпретација соната и свита за флауту у француском бароку Информатика у настави музичке културе Корелативно проучавање музичких и других уметничких дела применом кибернетског модела Kорелација наставе солфеђа са наставом соло певања у омш Музика и покрет – коралација музике и плеса у настави у образовноваспитним установама Музика као стимулус развоја дечјег ликовног стваралаштва Мултимедијална музичка радионица Народна игра (у музичкој уметности) – примена народне игре у образовноваспитним установама Народна игра 2 (у музичкој култури) – практична примена народне игре Од аудиције до наступа – Методика рада са певачким ансамблима са посебним освртом на вокалну педагогију Плесне игре у инструменталним музичким делима Примена нове методе у првим годинама инструменталне наставе на гудачким инструмемтима

394

Припрема дела за јавно извођење у настави виолончела и камерне музике Савремене методе и начини рада у настави обое у основној и средњој музичкој школи

395

Свирање у симфонијском оркестру – практични извођачки проблеми и њихово решавање


399 400 401 402 403 404 406 409 410 411 412 413

Специјалистички четворогодишњи семинар за диригенте хорова Традиционална музика Умеће свирања на виолини од учионице до сцене Форма у музици од барока до данас Хармоника – основна тонско-техничка поставка и њен значај за даљи развој ученика Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељенским хором Marcel Moyse: уметност и техника тона, практична примена на конкурсним комадима француских аутора „Играти, певати, стварати плесом“ Планирање наставе физичког васпитање – изабрани спорт Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања „Спортико Змај“ Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања Усавршавање наставника за реализовање програма вежби на справама и тлу у основној и средњим школама са посебним освртом на чување и помагање

414 416 419 420 422 428 429 432 433 435 437 440 441 443 444 445 447 449 452 454

Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања Вршњачко насиље - булинг Десет корака – програм превенције болести зависности Здравље, подршка – инклузија Метаморфоза – дрога – превенција наркоманије Насиље и злостављање деце и младих у неформалним групама и као последица сектног деловања Превенција злоупотребе ПАС међу младима – Вршњачка едукација, „Буди пријатељ за сигурну улогу“ Програм курса прве помоћи за немедицинско особље Пружање прве помоћи и самопомоћи Технике и поступци правилног пружања прве помоћи Адолесценција – психологија, психопатологија, превенција Азбука сарадње школе и породице Активно учење/настава Акциона истраживања у образовно-васпитном процесу Алтернатива насиља Будимо промена коју желимо видети у свету Васпитни проблеми ученика и како их превазићи Вештине комуникације у васпитно-образовним установама Вишеструка примена дебате у образовно-васпитном процесу


456 460 461

Вредновање квалитета уџбеника – нова професионална компетенција учитеља и наставника Два приступа ученику – програм за побољшање квалитета односа ученика и наставника

462

Дебата у настави Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика

470

Заједничка интерактивна делатност васпитача и наставника у процесу образовања предшколске и школске деце и адолесцената

472 475 477 478 479 482 483 486

490 491 493 494 495 497 498 499 500 504 510 513 515 520

„Здраво одрастање“ – Програм за обуку васпитача, наставника и стручних сарадника који се бави унапређивањем менталног здравља и превенцијом болести зависности деце од 5 – 10 година Изградња одељенске заједнице успостављањем правила и самодисциплине Израда и примена образовног филма у настави Индивидуализација у настави српског језика, математике, природних и друштвених наука за децу са специфичним тешкоћама у напредовању Индивидуализовани приступ у процесу подучавања и примена портфолија у праћењу напредовања детета Интегрисана амбијентална настава Интегрисани тематски приступ настави и подучавању: вертикална и хоризонтална перспектива Интеркултурално образовање и разумевање Како мислити друкчије и интердисциплинарно: (1) тематско интердисциплинарно планирање и (2) подстицање креативних активности и дивергентног мишљења у настави Како написати добру припрему за час? Како радити са родитељима Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом Како унапредити и вредновати сопствену наставну праксу Компетентан наставник између теорије и праксе Компетенције наставника за примену нове парадигме учења Комуникација у васпитању Кооперативно учење – методолошко усавршавање просветних радника Кроз моћ приче ка родној равноправности, културном плурализму и креативном решавању конфликта Методе наставе и учења у медијском окружењу Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењског старешине: шта, како и зашто Модели професионалног развоја наставника Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави


521 527 528 534 551 552 556 559 560 562 563 569 572 576 579 584 587 589 592 593 594 596 599

600 603 608 612 617 618 619 620 623 625 626

Мултидисциплинарним размишљањем до једноставне и квалитетније наставе Наставне методе између теорије и праксе Наставник као креатор климе у одељењу Образовно-васпитни рад учитеља и неговање матерњег језика (TAНOM) Одељењски старешина – ефикасно планирање рада и управљање разредом Одељењски старешина у савременој школи Организатори напретка у учењу Оснаживање младих кроз ученичке парламенте Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију Оцењивање у функцији учења Оцењивање у школи Повећање компетенција наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи Претпоставке успешне наставе Примена тестова знања у основној и средњој школи Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационокомуникационе технологије Професионално оснаживање школа Рад са децом и омладином са проблемима у понашању Развијање подстицајне средине за учење у школи Развој научних појмова у настави Развојно и пројектно планирање Родитељ – пријатељ и сарадник Савремене методе наставе и наставни материјали Самовредновање квалитета постигнућа ученика основне школе у настави (оцене и успех)- рачунарска обрада и презентација резултата и израда Извештаја школског тима о самовредновању Сигурна школа – живимо без насиља „100 игара – односно игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце и дечијих група“ Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе „Умем боље 1“-превенција агресивног понашања младих „Умем боље 2“- рад са родитељима младих са агресивним понашањем Умеће комуникације – Како да говоримо да би ученици желели да нас чују и како да их слушамо да би желели да разговарају са нама Умеће одрастања Упознај и покрени - подршка развоју друштвености код ученика Управљање стресом деце, наставника и родитеља Успешније од разредне ка предметној настави


628 629 630 636 637 640 642 643 644 648 649 651 653 655 656 660 662 663 664 668 669 671 675 676 682 686 689 691 692 697 698 699 702

Учимо да учимо Учионица добре воље – Школски програм за конструктивно решавање сукоба Уџбеник - подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика Школа и ученици са развојним тешкоћама Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије Школско оцењивање у основној и средњој школи Адаптација као део развоја – активно укључивање родитеља у процес привикавања детета на вртић Буди прав – бићеш здрав (Програм за превенцију телесних деформитета деце предшколског узраста) Васпитање за креативност Говор деце раног узраста Грађење на снагама детета Дете са развојним ризиком у предшколској установи Дете у саобраћају Документовање рада у васпитној групи у функцији праћења и подстицања дечјег развоја и напредовања Заједно у одрастању Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе и могућности предшколског детета Интегративна пракса– интегративни курикулум “Интеракција за дете” Програм за подстицање развоja самопоштовања Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце „Керамика- традиција, култура, радост“ – основни програм Комуникативна и стваралачка употреба говора Критичко мишљење на раном узрасту (Модул програма ,,Читањем и писањем до критичког мишљења'') „Методе за спречавање непожељних понашања код деце“ – програм за унапређење односа између васпитача и детета Методе подстицања логичко-математичког мишљења предшколске деце Од избора до употребе радног листа Отвори очи, не жмури Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације „Пре првог корака“ – Сарадња са породицом у новом покушају – подршка дечјем развоју и напредовању Превенција агресије и насиља у раном узрасту Програмирање васпитно-образовног рада са предшколском децом Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића Развијење тимског рада путем асертивних вештина у комуникацији Растимо уз плес


704 708 713 714 717 720 722 738 740

Тимски рад у процесу планирања „Уметничка дела у дечијем свету“ вртић Вртић и школа по мери детета – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи - модул 1 Вртић и школа по мери детета – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи - модул 2 Дефицит пажње и хиперактивност деце Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи Едукација за идентификацију и рад са даровитом децом Како помоћи дислексичним ученицима Креирањем индивидуалних образовних планова до инклузивне праксе 746 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју

747

Подршка васпитачима и наставницима у прављењу и примени индивидуалних васпитно-образовних програма

749

Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама

755

Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство између породице и вртића/школе

757 759 764

Сметње у учењу - Препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста

766

Специјална школа као сервисни центар „Иза седам гора и седам мора“ – Улога бајке у развоју личности детета Како реаговати на специфичности различитих узраста - ефикасне и економичне технике

768

Клубови за учење као мoдел личног усавршавања и развоја наставника и ромских асистената

774 775 776 777

779

780 781 782

Мађарска народна бајка - методика учења и подучавања традиционалног приповедања Ми и они други На крилима бајке – обрада народних бајки методама драмске педагогије Наука – настава – професионални развој Ни црно ни бело – Креирање инклузивних образовних стратегија – Сензитивизација за потребе деце и породица из мањинских и маргинализованих група Ни црно ни бело – програм за рад са децом и младима - образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања Обука васпитача, учитеља и ромских асистената за рад са ромском децом


785 786 788

Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи Програм помоћи деци са потешкоћама у математици Припремно мотивациони тренинг – „Ау, што је школа згодна“ Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста

789 790 791 792 793 796 797 798 803 809 810 824

Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини Роми кроз време Ромско дете и школа Савремена обрада бајки у домаћој лектири у нижим разреима основне школе Ефикасан и делотворан професионалац у васпитно-образовној установи Знање, алати и искуство за успешно руковођење школском организацијом – „Мудрост добрих менаџера“ Идентификација и израда пројекта Конструктивна организациона култура и лидерство – Унапређење ефикасности школа кроз афирмацију и задовољство запослених Менаџмент у образовању – Kако управљати новом школом II? Менаџмент у образовању – Успостављање система интерне контроле у установама образовања Управљање одељењем – нови приступ раду одељењскг старешине

388 ОБАВЕЗНИХ

Spisak obaveznih programa 2010/11. godine  

Ministarstvo prosvete, Spisak obaveznih programa za usvrsavanje nastavnika za 2010/11. godinu