Page 1

Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoloÄ?nosti


© Ing. Marcel Lalkovič, CSc., 2011


Marcel Lalkovič

Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Ročníky 1970 – 2009 (I. – XL.)

Slovenská speleologická spoločnosť 2011


Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti Ročníky 1970 – 2009 (I. – XL.) Vydala © Slovenská speleologická spoločnosť v Liptovskom Mikuláši Autorsky spracoval Marcel Lalkovič Redakčne pripravil Bohuslav Kortman Graficky upravil Ján Kasák Vytlačila Tlačiareň P+M, Turany ISBN 978-80-970734-0-4


Obsah Predslov.......................................................................................................................................................... 6 Charakter bulletinu a jeho bibliografie.................................................................................................. 6 Zoznam článkov.......................................................................................................................................... 9 Menný register .......................................................................................................................................... 159 Lokalitný register...................................................................................................................................... 167 Vecný register............................................................................................................................................. 175 Súpis plánov jaskýň................................................................................................................................ 181 Názvový register jaskýň........................................................................................................................... 220


Predslov Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti vznikol roku 1970. V rámci vnútroústavných informácií začalo ho po obnovení Slovenskej speleologickej spoločnosti pre pracovníkov a dobrovoľných spolupracovníkov združených v SSS vydávať Múzeum slovenského krasu ako neperio­ dický jaskyniarsky spravodaj. Dnes má za sebou vyše štyridsať rokov trvajúcu existenciu, počas ktorej vychádzal kontinuálne, i  keď charakter jednotlivých ročníkov bol rôzny a neraz odrážal problémy, v ktorých sa rodili jeho jednotlivé čísla. Bulletin za uplynulé obdobie prekonal postupne všetky detské choroby a prešiel niekoľkými zmenami. Vždy však pamätal na to, aby svojou existenciou vytváral priestor na prezentáciu výsledkov činnosti dobrovoľných jaskyniarov, členov SSS. Z  tohto aspektu prinášal a  stále prináša množstvo zaujímavých informácií, ktoré charakterizujú súčasné jaskyniarske dianie u nás. V ňom publikované poznatky plne odrážajú jeho súčasnú dynamiku. Bulletin zároveň významne spolupôsobí pri vytváraní profilu dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku. Práve výsledky jeho činnosti sú bázou, prostredníctvom ktorej sa v kontexte jaskýň rozvíja ich ďalšie poznávanie, ako aj starostlivosť o tieto skvosty našej prírody. Svojím obsahovým zameraním najmä popri ročenke Slovenský kras predstavuje primárny zdroj informácií o jaskyniach a jaskyniarstve na Slovensku i o činnosti slovenských jaskyniarov v zahraničí. Bulletin s viac ako štyridsaťročnou existenciou predstavuje zároveň druhé najstaršie jaskyniarske periodikum na Slovensku. Spolu so Slovenským krasom a časopismi Aragonit i  Sinter je dnes významnou publikačnou a  informačnou bázou, ktorá plne korešponduje s existenciou vyše 6000 jaskýň na Slovensku. Charakter bulletinu a jeho bibliografie Uplynulých štyridsať ročníkov Spravodaja ako informačného bulletinu charakterizuje predovšetkým jeho polytematické zameranie, pričom  jeho vnútorná štruktúra sa dotvárala postupne. Spravodaj vo väčšine prípadov vychádzal v  štyroch číslach ročne. Tento nepísaný úzus do istej miery narušila prax jeho vydávania v rokoch 1984 – 1992. V tomto období vyšli v každom z ročníkov 1984 – 1986 len tri čísla, v  ročníkoch 1987 – 1989 a  v  ročníku 1992 iba dve čísla a v ročníkoch 1990 a 1991 dokonca iba jedno číslo. Číslo 4 v roku 1971 vyšlo zase dvakrát; spôsobilo to chybné stránkovanie pôvodného čísla a mylná informácia, ktorá sa týkala vyplňovania cestovných príkazov. Na zásah zodpovedného redaktora pozmenil sa i obsah jedného príspevku. V roku 2005 okrem zvyčajných štyroch čísel vydalo sa pre 14. medzinárodný speleologický kongres aj mimoriadne číslo. Trend, ktorý sa z  hľadiska vnútornej štruktúry bulletinu presadzoval od začiatku, sa ustálil v rokoch 1980 – 1981 zavedením stálych rubrík. Ich charakter vyjadroval príslušný piktogram. Napriek polytematickému charakteru bulletinu vyšli v  niektorých ročníkoch i monotematicky zamerané čísla. Číslo 2 v  ročníku 1976 obsahovalo problematiku Jaskyniarskeho týždňa SSS v Jergaloch. Číslo 2 ročníka 1979 súviselo s 1. konferenciou Dokumentácia krasu a jaskýň – jeho obsah tvorili prednesené referáty. Číslo 4 ročníka 1981 zostavila oblastná skupina Zvolen. V kontexte svojej činnosti prezentovala v ňom svoju predstavu o charaktere zamerania časopisu. O rok neskôr, pri desiatom výročí svojej existencie, sa v čísle 2 výsledkami činnosti predstavila oblastná skupina Rimavská Sobota. Obsah čísla 2 v  roku 1983 pozostával z  referátov, ktoré odzneli na 2. konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň. Ďalšie monotematické číslo zostavila roku 1984 oblastná skupina Spišská Nová Ves. Súviselo s 20. výročím existencie skupiny a náplňou jej činnosti v jaskyniach Slovenského raja. Monotematické čísla zostavené po roku 1989 informovali o činnosti slovenských jaskyniarov v zahraničí. Roku 1994 obsahovú stránku č. 3 tvorili informácie o zahraničných cestách členov SSS. Monotematické čísla 2/2003 a 3/2005, označené ako mimoriadne, priniesli komplexné informácie o výsledkoch expedície Roraima 2003 a speleoexpedíciách do masívu Chimantá 2004 vo Venezuele. Predslov

6

Bibliografia Spravodaja SSS


Vydávanie bulletinu v prvom období jeho existencie zabezpečovalo Múzeum slovenského krasu v  Liptovskom Mikuláši, v  rokoch 1987 – 1990 Slovenská speleologická spoločnosť v  rámci vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody. Vydanie ročníka 1991 zabezpečilo Slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva a  od roku 1992 vydávanie bulletinu sústavne zabezpečuje Slovenská speleologická spoločnosť. Bulletin v rokoch 1970 – 1979 vychádzal vo formáte A5, od roku 1980 až do roku 2006 vo formáte približne B5. Od roku 2007, keď v predsedníctve SSS neprešiel návrh na zmenu formátu na A4, vychádza v  zmenšenom formáte B5 (15,5 × 22,7 cm) a  dovtedajšiu zošitovú väzbu drôtenými skobkami nahradila kvalitnejšia lepená väzba. Zo začiatku, čiže ročníky 1970 – 1973, sa Spravodaj tlačil rota­ printom, od roku 1974 sa prešlo na kníhtlač a roku 1992 na ofsetovú tlač. Názov bulletinu sa menil niekoľkokrát. V rokoch 1970 – 1987 vychádzal pod názvom Spravodaj. V  rokoch 1988 – 1990 zmenu na Spravodajcu presadil vtedajší riadiaci odbor ministerstva kultúry s  odôvodnením, že pôvodný názov nevyhovuje z jazykového hľadiska. O ďalšiu zmenu názvu časopisu sa v roku 1991 postaralo Slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva. Pre výhrady voči pôvodnému názvu a nesúhlas s názvom Spravodajca vydalo ho v roku 1991 s názvom Jaskyniar. Roku 1992 sa Slovenská speleologická spoločnosť vrátila k názvu Spravodajca, ale od roku 1993 až doteraz vychádzal s  pôvodným názvom Spravodaj (pozri v tabuľke). Príspevky v  bulletine sa publikovali v  slovenskom jazyku. Výnimku tvoria čísla, ktoré vychádzali v  čase konania medzinárodných speleologických kongresov. Týka sa to čísla 2/1977, ktoré vyšlo v  slovensko-anglickej verzii, čísla 1 – 2 /1986, kde sa popri slovenskej verzii čísla vydala aj anglická verzia. Ďalej to bolo číslo 2/1997, ktoré vyšlo iba v anglickom jazyku. Patrí sem i zvláštne vydanie z roku 2005, ktoré vyšlo tiež len v anglickej verzii. Sporadicky, a to nielen do roku 1992, sa niektoré články v bulletine publikovali v českom jazyku, keďže išlo o  práce českých autorov. V ročníkoch 1999 a  2008 sa zase práce poľských autorov publikovali v poľskom jazyku. Bibliografia Spravodaja SSS

Rok

Názov bulletinu

Vydané čísla

Formát bulletinu

1970 1, 2, 3 – 4 1971 1, 2, 3, 4, 4 1972 1, 2, 3, 4 1973 1, 2, 3, 4 1974 1, 2, 3, 4 A5 1975 1, 2, 3, 4 1976 1, 2, 3, 4 1977 1, 2, 3, 4 1978 1, 2, 3, 4 Spravodaj SSS 1979 1, 2, 3, 4 1980 1, 2, 3, 4 1981 1, 2, 3, 4 1982 1, 2, 3, 4 1983 1, 2, 3, 4 1984 1, 2 – 3, 4 cca B5 1985 1 – 2, 3 – 4 1986 1 – 2, 3 – 4 1987 1–2 1988 Spravodajca 1–2 SSS 1989 1, 2 cca B5 Spravodajca 1 cca B5 1990 SSS 1991 Jaskyniar 1 cca B5 Spravodajca 1, 2 1992 SSS 1993 1, 2, 3, 4 1994 1, 2, 3, 4 1995 1, 2, 3, 4 1996 1, 2, 3, 4 1997 1, 2, 3, 4 1998 1, 2, 3, 4 1999 1, 2, 3, 4 cca B5 2000 1, 2, 3, 4 2001 Spravodaj SSS 1, 2, 3, 4 2002 1, 2, 3, 4 2003 1, 2, 3, 4 2004 1, 2, 3, 4 2005 1, 2, 3, 4, m. č. 2006 1, 2, 3, 4 2007 1, 2, 3, 4 Zmenšený 2008 1, 2, 3, 4 formát B5 2009 1, 2, 3, 4

7

Predslov


Špecifický prípad predstavuje číslo 3/2005, kde sú s ohľadom na jeho charakter niektoré príspevky publikované nielen v slovenskom, ale aj v španielskom jazyku. V rokoch 1984 – 1989 (číslo 1) a v roku 1990 sa na záver každého čísla uvádzal aj jeho cudzojazyčný súhrn. Slovenská speleologická spoločnosť sa ako vydavateľ bulletinu vrátila k tejto praxi roku 1993, takže odvtedy sa na konci každého čísla, s výnimkou čísla 1/1999, objavovalo jeho anglické, príp. i francúzske resumé. Bibliografia 40 ročníkov (1970 – 2009) bulletinu pozostáva ako celok z  dvoch častí. Prvou časťou je zoznam alebo súpis všetkých v bulletine publikovaných článkov. Druhú časť tvorí súpis jaskynných plánov, ktoré sa v kontexte jednotlivých článkov publikovali na stránkach bulletinu. V zozname (súpise) článkov, ktoré sú číslované priebežne, sa okrem ich názvov uvádza vždy, pre lepšiu orientáciu v ich obsahu, aj stručná anotácia. Výnimku tvoria iba niektoré, obsahom nie až také podstatné príspevky. Týkajú sa zväčša životných jubileí v  prípadoch, keď sa meno príslušného jubilanta uvádza priamo v názve príspevku, prípadne súvisia s pokynmi pre autorov a pod. Údaje o ilustráciách a ostatných náležitostiach, ktoré súvisia s jednotlivými článkami, sa v bibliografii uvádzajú v zvyčajných skratkách (obr. – obrázok, tab. – tabuľka, pl. j. – plán jaskyne, lit. – literatúra, ktorá sa uvádza v niektorých článkoch na ich konci, res. – resumé). Na zoznam článkov nadväzuje menný čiže autorský register, ďalej lokalitný register a register vecný, ktorý sa člení do 76 tematických skupín. Každý register umožňuje vyhľadať príslušný článok, ak je známe meno jeho autora, prípadne lokalita, o ktorej sa v článku píše. Do menného registra sa nezahrnuli mená neznámych autorov, ktoré sú v zozname uvádzané označením anonymus alebo redakcia či editor. Príslušný článok možno vyhľadať aj za použitia vecného registra prostredníctvom niektorej z tematických skupín, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Do druhej časti bibliografie sú zaradené plány jaskýň, ktoré sa publikovali v príslušných číslach bulletinu a ktoré vznikli činnosťou autorov jednotlivých článkov, resp. ich spolupracovníkov. Ide o pôdorysy jaskýň, častí jaskynných priestorov a pozdĺžne rezy, ktoré v mnohých prípadoch dopĺňa sústava priečnych rezov. Plány jaskýň sú číslované priebežne a v tejto forme predstavujú originálne dokumenty, ktoré môžu slúžiť ako pramene prvotného poznania. V niektorých prípadoch tiež zobrazujú nadväznosť speleologických prieskumných prác, ktoré sa s odstupom času vykonali na jednotlivých lokalitách. Patria k  nim aj situačné mapky, z  ktorých sú zrejmé isté súvislosti v kontexte jednotlivých publikovaných článkov a jaskynných plánov. Do súpisu plánov jaskýň sa však nezahrnuli tie jaskynné plány, ktoré autori článkov prevzali z iných časopisov. Vyhľadanie jaskynných plánov umožňuje ich názvový register. V ňom uvádzané názvy jaskýň plne korešpondujú s tým, čo o nich uviedli ich autori pri zobrazení na stránkach bulletinu. Menný register v prípade plánov jaskýň neuvádzame z niekoľkých dôvodov. Súvisí to na jednej strane s nejednotnosťou mien autorov, ktorí stoja v pozadí ich vyhotovenia. Mnohí autori na plánoch totiž neuvádzajú iniciálky svojich mien, prípadne do ich vyhotovenia zahŕňajú značne širokú škálu osôb alebo sa pri ich publikácii obmedzili len na názov svojej oblastnej skupiny či klubu. Za takýchto okolností by potom nebolo úplne správne pripisovať autorstvo osobám, ktorých účasť na meraní môže byť z rozličných dôvodov sporná. Napriek uvedeným okolnostiam predpokladáme, že názvový register plne postačuje očakávaným potrebám používateľov bibliografie.

Predslov

8

Bibliografia Spravodaja SSS


Zoznam Článkov Ročník 1970 (I.) Číslo 1 1. Anonymus: Úvodník, s. 1 – 3 O vzniku SSS, jej spolupráci so SSJ a Múzeom slovenského krasu a poslaní Spravodaja 2. Anonymus: Pokyny pre vedenie evidencie prideleného inventáru, s. 4 – 6 Vedenie inventárnej knihy a spôsob evidencie inventára 3. Anonymus: Pokyny k hospodáreniu s finančnými prostriedkami, s. 6 Poskytovanie finančnej zálohy a spôsob jej zúčtovania 4. Anonymus: Vzor jednotného technického denníka základných skupín SSS, s. 7 – 9 Formulár technického denníka ako doklad o činnosti skupiny 5. Anonymus: MSK Lipt. Mikuláš – knižnica Výpožičný poriadok, s. 9 O spôsobe výpožičiek z knižnice múzea 6. Anonymus: Zoznam československých časopisov so speleologickou problematikou, s. 10 Časopisy, ktoré sú k dispozícii v knižnici MSK 7. Anonymus: Informácie, s. 11 – 13 Plán na rok 1970, publikácie odporúčané na zakúpenie, 100. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne Číslo 2 8. Kubíny, D.: Obnovená Slovenská speleologická spoločnosť začala svoju činnosť, s. 3 – 4 Rok 1970 ako významný medzník v jaskyniarstve na Slovensku 9. Redakcia: Oznámenie o zložení orgánov SSS, s. 5 – 7 Adresár členov predsedníctva SSS, kontrolnej a revíznej komisie a vedúcich oblastných skupín 10. Nemec, V.: 100 rokov Dobšinskej ľadovej jaskyne, s. 8 – 13 Charakter vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala SSJ, výstavka MSK, verejná slávnosť s kultúrnym programom, jaskyniarsky týždeň SSS 11. Veselko, M.: Meranie prietoku vody, 4 obr., s. 13 – 19 Spôsob merania prietoku vody hladkou prepadovou doskou 12. Kámen, S.: Jaskyniarsky týždeň SSS Dobšinská ľadová jaskyňa, s. 20 – 21 Program pripravovaného jaskyniarskeho týždňa SSS 13. Rozložník, A.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 3 – Rožňava, s. 21 – 22 Charakter činnosti sekcií A, B, C oblastnej skupiny 14. Kámen, S.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 6 – Tisovec: 20 rokov jaskyniarstva v Tisovci, s. 23 – 24 Obsahová náplň výstavky, ktorú v júli 1970 sprístupnili jaskyniari v Tisovci pri príležitosti 20. výročia svojej existencie 15. Škrovina, J.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 7 Brezno, s. 24 – 25 Zameriavanie nesprístupnených častí Bystrianskej jaskyne a prieskum i zameriavanie Starej jaskyne 16. Šrol, S.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 9 Liptovský Mikuláš, s. 25 – 26 Rekognoskačný prieskum medzi Suchou a Bobroveckou dolinou v Záp. Tatrách, práce v Lehotskej Kamenici 17. Hochmuth, Z.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 – Ružomberok, 1 pl. j., s. 26 – 29 Výskum Liskovskej jaskyne, objav jaskýň na Meškove 18. Hipman, P.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 14 – Zvolen, s. 30 Prieskum jaskyne v Záskočí a jaskyne Starý hrad v Jánskej doline 19. Velič, M.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 17 – Dubnica nad Váhom, 4 pl. j., s. 31 – 36 O jaskyniach Vršateckého krasu v Bielych Karpatoch, činnosť v Jaskyni na Rúbani v Mojtínskom krase 20. Nemček, P.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 19 Dolné Orešany, s. 36 – 37 Lokality, na ktorých pracovala oblastná skupina – jaskyňa Cajla, závrt Kompereg č. 1, Jaskyňa na Roštúne č. 11, Trstínska jaskyňa č. 13 Bibliografia Spravodaja SSS

9

Ročník 1


21. Redakcia: Poznámka redakčnej rady, s. 37 Výzva, aby oblastné skupiny pravidelne posielali hlásenia o svojej činnosti 22. Erdős, M.: Upozornenie pre všetky oblastné skupiny, s. 38 – 39 Upozornenie na dodržiavanie príslušných predpisov, ktoré súvisia so strelmajstrovskými prácami v jaskyniach 23. Anonymus: Správy zo sveta, s. 39 – 40 Stručné informácie z Francúzska, Poľska, Rakúska a Afriky 24. Anonymus: Zahraničné novinky knižnice MSK, s. 41 – 43 O prírastkoch knižnice MSK 25. Anonymus: Prírastok kníh a časopisov v knižnici MSK za máj a jún 1970 vydávaných v ČSSR, s. 44 26. Anonymus: Prírastok tlače zo zahraničia, s. 45 – 46 27. Anonymus: Návštevnosť slovenských jaskýň za 1. polrok 1970, s. 47 Tabuľka Číslo 3 – 4 28. Jakál, J., Nemec, V.: Základné tézy rozvoja slovenského jaskyniarstva v r. 1971 – 1985, s. 3 – 6 Perspektívny plán rozvoja slovenského jaskyniarstva na obdobie najbližších 15 rokov 29. Kámen, S.: Správa o jaskyniarskom týždni SSS pri Dobšinskej ľadovej jaskyni 1970, s. 7 – 12 Priebeh jaskyniarskeho týždňa, činnosť realizovaná počas JT na jednotlivých pracoviskách 30. Roda, Š.: Návrh na novú štruktúru organizovania jaskyniarskych týždňov SSS, s. 12 – 15 O poslaní a význame jaskyniarskych týždňov a možnom spôsobe ich organizovania, návrh programu JT na rok 1971 31. Cebecauer, I., Erdős, M.: Prehľad najdôležitejších predpisov a opatrení pri použití trhacích prác v speleologickom prieskume, s. 16 – 22 Všeobecné zásady, prípravné práce, príprava priestoru, vzor žiadosti o povolenie trhacích prác, vzor technologického predpisu trhacích prác 32. Erdős, M.: Tragédia v Moravskom krase varuje, s. 22 – 25 Opis tragickej udalosti, keď počas potápačského prieskumu v sifóne za Dómom objaviteľov v Cigánskom závrte zahynuli jaskyniari M. Šlechta a M. Zahradníček 33. Erdős, M.: Úraz v Smolenickom krase, s. 25 – 27 Charakter úrazu, ku ktorému došlo v septembri 1970 pri podrobnejšom prieskume priepasti Veterník 34. Tulis, J.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 2 Spišská Nová Ves, s. 27 – 28 Prieskum komína v Medvedej jaskyni na svahu planiny Glac v Slovenskom raji 35. Roda, Š.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 3 Rožňava, s. 28 – 30 Prieskumná činnosť vo vyvieračke Zúgó v katastri obce Kunova Teplica 36. Szögedi, Š.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 5 Gemer-Licince, s. 30 – 31 Prieskum krasovej vyvieračky Podhlavište severne od obce Kameňany 37. Kámen, S.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 6 Tisovec, s. 31 – 32 Práce v jaskyni Michňová, jaskyni Baranová a prieskum lokalít v Tisoveckom a Muránskom krase 38. Koreň, M.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 8 Jakubovany-Východná, s. 32 – 33 Súpis krasových javov v povodí Belanského potoka a Hybice, prieskum závrtu Suché a Visutej jaskyne 39. Šrol, S.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 9 Liptovský Mikuláš, s. 34 Sondovacie práce v Lehotskej Kamenici a hĺbenie sondy v protiľahlom svahu Stanišovskej jaskyne v Jánskej doline 40. Holý, J.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 10 Liptovský Trnovec, s. 34 – 35 Rekognoskácia krasových javov v doline Holmô v Západných Tatrách 41. Brodňanský, J.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 11 Dolný Kubín, s. 35 – 36 Prieskum Brestovskej jaskyne a závrtov medzi jaskyňou a vyvieračkou 42. Hochmuth, Z.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 Ružomberok, s. 36 – 37 Prieskum Liskovskej jaskyne, systematický prieskum krasových javov v Prosieckej doline Ročník 1

10

Bibliografia Spravodaja SSS


43. Hipman, P.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 14 Zvolen, s. 37 – 38 Prieskumné práce v jaskyni Starý hrad v Jánskej doline 44. Vallo, A.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 16 Terchová, s. 38 – 39 Prieskum priepasti Kravarské vo Vrátnej doline 45. Velič, M.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 17 Dubnica nad Váhom, s. 38 – 39 Prieskum Jaskyne na Rúbani v Mojtínskom krase, Jánošíkovej jaskyne vo vrchu Strážov 46. Kavalír, E.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 18 Trenčianske Teplice, s. 39 Prieskum vyvieračky Kopanička, vyvieračky Bzovík a závrtu č. 3 47. Nemček, P.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 19 Dolné Orešany, s. 40 – 41 Prieskum jaskyne Cajla, priepasti Veterník a jaskyne v Plaveckom Podhradí 48. Cebecauer, I.: Z činnosti oblastnej skupiny č. 20 Bratislava, s. 40 – 41 Prieskumná činnosť v jaskyni Veľké Prepadlé a jaskyni Sedmička, výškové meranie vo vyvieračke Medené Hámre 49. Hochmuth, Z.: Jaskyňa Vlčie diery v Stratenskej hornatine, 1 pl. j., s. 42 – 46 Poloha a opis jaskyne, ktorú preskúmali a zamerali účastníci jaskyniarskeho týždna SSS 50. Roda, Š.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne sveta, 2 tab., s. 46 – 50 Informácia o komisii UIS pre dokumentáciu jaskýň, prieskum priepasti Hölloch, Brázda a Pierre Saint Martin, tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta 51. Anonymus: Peter Droppa 60-ročný, s. 50 – 51 52. Anonymus: Ján Majko 70-ročný, s. 52 – 53 53. Anonymus: Prof. Ján Volko-Starohorský 90-ročný, s. 53 – 54 54. Bárta, J.: Ján Brodňanský 60-ročný, s. 55 55. Erdős, M.: Aktuality, s. 56 – 58 Svetový rekord – 463 dní pod zemou, 20 rokov Koněpruských jaskýň, voda prekazila rekord, svedectvo z Kůlny, dvakrát dlhší deň Ročník 1971 (II.) Číslo 1 56. - e -: K výročiu, s. 3 – 5 Úvaha o jaskyniarstve na Slovensku v kontexte spoločenského vývoja v povojnovom období 57. Anonymus: Hodnotenie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1970, s. 6 – 14 Činnosť oblastných skupín, ktorá bola predmetom hodnotenia rozšíreného zasadnutia predsedníctva SSS 58. Roda, Š., Rajman, L.: Základy meraní stavu mikroklímy v jaskyniach, 2 obr., s. 15 – 28 Náčrt metodiky merania príslušných veličín so zreteľom na praktické možnosti jaskyniara-amatéra 59. Blaha, L.: Organizované jaskyniarstvo v Čechách a na Morave, s. 29 – 32 V Čechách sú jaskyniari združení v Zväze pre ochranu prírody a krajiny TIS v piatich krasových sekciách. Na Morave je najviac skupín v okresoch Brno a Blansko a skupiny sú riadené Krasovou komisiou pri ČSAV v Brne 60. Redakcia: Nové oblastné skupiny, s. 33 Predsedníctvo SSS schválilo novú oblastnú skupinu č. 22 v Čachticiach a č. 23 v Blatnici 61. Redakcia: Upozornenie, s. 34 Výzva na zasielanie príspevkov do Spravodaja SSS priamo na adresu SSJ a MSK 62. E. M.: Aktuality, s. 35 – 37 V Moravskom krase pokračujú, priepasť s hĺbkou 280 m na hranici Slovenského krasu, za najhlbšou priepasťou sveta, z činnosti rakúskych jaskyniarov, nekrasová jaskyňa, najstaršie jaskynné kresby Austrálie 63. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK január – marec 1971, s. 38 – 40 Číslo 2 64. Anonymus: Jaskyniarsky týždeň SSS – Belanské Tatry 1971, s. 3 – 7 Informácia o pripravovanom jaskyniarskom týždni Belanské Tatry 1971 a návrh jeho programu Bibliografia Spravodaja SSS

11

Ročník 2


65. Hochmuth, Z., ml.: Krasové javy v Prosieckej doline, 1 obr., 4 pl. j., s. 8 – 19 Opis celkovej situácie a popis krasových javov v Prosieckej doline na základe prieskumu členov oblastnej skupiny v rokoch 1968 – 1970 66. Erdős, M.: Námety k organizovaniu záchranných akcií v jaskyniach, s. 20 – 25 Úvaha o spôsobe organizovania záchranných akcií s perspektívou organizovania vlastných záchranných čiat s členmi – jaskyniarmi, ktorí dobre poznajú odlišnosti jaskyniarskeho prostredia 67. Kámen, S.: Popisovanie výkresov jaskýň, s. 26 – 27 O možnostiach využitia Propisotu pri popisovaní výkresov jaskýň 68. E. M.: Aktuality, s. 28 – 31 Archeologické nálezy v bulharskej jaskyni, nové osvetlenie v Ochozskej jaskyni, najväčší stalagmit sveta, nové jaskyne pod Spišským hradom, nový turistický okruh v Domici, ďalšia tragédia v jaskyniach 69. Roda, Š.: Odišiel Laco Herényi, s. 32 – 33 Nekrológ Číslo 3 70. Ľ. T.: Jubileum jaskyne, s. 3 – 4 K 50. výročiu Demänovskej jaskyne slobody 71. Erdős, M.: Správa o Jaskyniarskom týždni SSS v Belanských Tatrách 1971, s. 5 – 8 Informácia o priebehu a jednotlivých podujatiach počas jaskyniarskeho týždňa Belanské Tatry 1971 72. Hochmuth, Z., ml.: Jaskyňa na Smrekove, 1 pl. j., s. 9 – 13 Opis jaskyne s dĺžkou asi 105 m, zatiaľ druhej najväčšej po Liskovskej jaskyni v pohorí Chočské vrchy 73. Abonyi, A., Roda, Š.: Návrh koncepcie Jaskyniarskeho týždňa SSS na rok 1972, s. 14 – 16 Návrh sekcií a rámcový program jaskyniarskeho týždňa na rok 1972 74. † Herényi, L.: Tvorenie a zachovanie ľadu v jaskyniach, s. 17 – 22 O príčinách tvorby ľadu v jaskyniach 75. Kámen, S.: 20 rokov jaskyniarstva v Tisovci, s. 23 – 24 Charakteristika pracovného územia skupiny a tunajších krasových javov, stručne o činnosti skupiny za uplynulé obdobie 76. Jirásek, J.: Objav belanských jaskyniarov, 1 pl. j., s. 25 – 27 O objave jaskyne Na Hlínach v decembri 1970 77. Bárta, J., Tarnócy, Ľ.: Lokalizujte archeologické a paleontologické nálezy z jaskýň, s. 28 – 30 O potrebe lokalizovania a správneho označovania miesta nálezu v prípade predmetov materiálnej kultúry, ktoré pochádzajú z jaskýň a sú ukladané v zbierkach múzea 78. Roda, Š.: Z materiálov Buletína UIS – Medzinárodnej spelologickej únie pre rok 1971, s. 31 – 32 Stručne z obsahu Bulletinu UIS č. 1 (3), rok 1971 79. E. M.: Aktuality, s. 33 – 34 Nová jaskyňa pre turistov na Kaukaze, poľskí jaskyniari v  Juhoslávii, jaskynné kresby v  Mongolsku, poľskí jaskyniari v Mexiku 80. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK apríl – jún 1971, s. 35 – 39 81. Erdős, M.: Návštevnosť slovenských jaskýň 1970, s. 40 Tabuľka Číslo 4 (chybné stránkovanie) 82. Tarnócy, Ľ.: Oslavy 50. výročia jaskyne Slobody, s. 3 – 4 Podujatia, ktoré usporiadala SSJ a MSK k 50. výročiu objavenia Demänovskej jaskyne slobody 83. Anonymus: Hodnotenie činnosti oblastných skupín SSS za 1. polrok 1971, s. 5 – 13 Stručné zhodnotenie tých oblastných skupín, ktoré predložili hlásenie o svojej činnosti 84. Hochmuth, Z., ml.: Priepasťovitá jaskyňa Komíny na Planine Pelc, 1 pl. j., s. 14 – 16 Opis jaskyne, ktorej vchod sa nachádza v hustom poraste pod menším bralom 85. Novotný, L., Tulis, J.: Tomášovská jaskyňa v Stratenskej hornantine, s. 17 – 18 Stručný opis jaskyne na severovýchodnom okraji Stratenskej hornatiny, na prechode do Spišskej kotliny Ročník 2

12

Bibliografia Spravodaja SSS


86. Anonymus: Vyplňovanie cestovného príkazu pri prieskume oblastných skupín, s. 19 – 22 Pokyny, ako vyplňovať cestovné príkazy, aby nedochádzalo k prieťahom pri vyúčtovaní položiek určených pre oblastné skupiny SSS 87. Nemec, V.: Za Vojtechom Benickým, s. 23 – 24 Nekrológ 88. E. M.: Aktuality, s. 25 – 27 Úspešné liečenie v Gombaseckej jaskyni, skvalitnenie služieb v slovenských jaskyniach, ďalšie dôležité objavy v Moravskom krase, vyčistenie druhej plavby v Domici, podzemné priestory v pieskovci, chránia netopiere 89. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK august – október 1971, s. 28 – 30 Číslo 4 (nové vydanie) 90. Tarnócy, Ľ.: Oslavy 50. výročia jaskyne Slobody, s. 3 – 4 Podujatia, ktoré usporiadala SSJ a MSK k 50. výročiu objavenia Demänovskej jaskyne slobody 91. Anonymus: Hodnotenie činnosti oblastných skupín SSS za 1. polrok 1971, s. 5 – 12 Stručné zhodnotenie tých oblastných skupín, ktoré predložili hlásenie o svojej činnosti 92. Hochmuth, Z., ml.: Priepasťovitá jaskyňa Komíny na Planine Pelc, 1 pl. j., s. 13 – 15 Opis jaskyne, ktorej vchod sa nachádza v hustom poraste pod menším bralom 93. Novotný, L., Tulis, J.: Tomášovská jaskyňa v Stratenskej hornantine, s. 16 – 17 Stručný opis jaskyne na severovýchodnom okraji Stratenskej hornatiny, na prechode do Spišskej kotliny 94. Anonymus: Vyplňovanie cestovného príkazu pri prieskume oblastných skupín, s. 18 – 21 Pokyny, ako vyplňovať cestovné príkazy, aby nedochádzalo k prieťahom pri vyúčtovaní položiek určených pre oblastné skupiny SSS 95. R. R.: Za Vojtechom Benickým, s. 22 – 23 Nekrológ so zmenami v texte oproti jeho pôvodnému zneniu 96. E. M.: Aktuality, s. 24 – 26 Úspešné liečenie v  Gombaseckej jaskyni, skvalitnenie služieb v  slovenských jaskyniach, ďalšie dôležité objavy v Moravskom krase, vyčistenie druhej plavby v Domici, podzemné priestory v pieskovci, chránia netopiere 97. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK august – október 1971, s. 27 – 29 98. Anonymus: Upozornenie na novú publikáciu, s. 30 Informácia o publikácii L.Rajmana, Š. Rodu a K. Klincka: Možnosti speleoklimatickej terapie v Gombaseckej jaskyni Ročník 1972 (III.) Číslo 1 99. Kubíny, D.: O formách práce odborných ručiteľov v SSS, s. 3 – 5 Ustanovenie odborných ručiteľov skupín a charakter ich činnosti či spolupráce s príslušnými oblastnými skupinami 100. Redakcia: Hodnotenie činnosti Slovenskej spleologickej spoločnosti za rok 1971, s. 6 – 19 Činnosť oblastných skupín a prehľad podujatí, na ktorých participovala SSS a jej predsedníctvo v roku 1971 Správy ručiteľov skupín 101. Jakál, J.: Správa z návštevy oblastnej skupiny č. 19 v Dolných Orešanoch, s. 20 – 21 Stručne o charaktere pracovísk oblastnej skupiny 102. Mitter, P.: Správa z návštevy oblastnej skupiny č. 22 v Čachticiach a č. 23 v Blatnici, s. 21 – 22 Charakter pracovného rajónu oblastných skupín, stručný opis ich doterajšej činnosti 103. Erdős, M.: Pomoc oblastnej skupiny č. 1 Košice-Jasov pri lokalizácii archeologických nálezov, s. 22 – 24 Identifikácia niektorých nálezov, ktoré pochádzajú z okolia Jasova a do múzea sa dostali zásluhou jasovských jaskyniarov Bibliografia Spravodaja SSS

13

Ročník 3


Kultúrno-historické správy 104. Bárta, J., Tarnócy, Ľ.: Zbierajme trojrozmerné hmotné pamiatky z jaskýň, s. 24 – 26 O potrebe zbierania hmotných pamiatok z jaskýň z hľadiska dopĺňania súčasnej krasovej expozície 105. Redakcia: Výzva jaskyniarom – fotoamatérom, s. 27 Potreba vytvárania fotodokumentácie, ktorá by v  dostatočnej miere odzrkadľovala úsilie a výsledky jaskyniarskej činnosti Organizačné správy 106. Anonymus: Nová oblastná skupina SSS, s. 28 Vznik novej oblastnej skupiny v Slovinkách 107. Anonymus: Zmena vedúceho oblastnej skupiny, s. 28 Nový vedúci v oblastnej skupine Košice-Jasov Personálie 108. Tarnócy, Ľ: Za Aloisom Králom, s. 29 – 30 Nekrológ 109. E. M.: Aktuality, s. 31 – 34 Veľkolepé objavy v Moravskom krase, krasová oblasť pri Archangelsku, peňazokazecká dielňa v jaskyni, v Punkevnej jaskyni opäť na člnoch, nová jaskyňa na Sicílii, dvojnásobný denný rytmus 110. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK november 1971 – február 1972, s. 35 – 40 111. Erdős, M.: Návštevnosť slovenských jaskýň 1971, s. 41 Tabuľka Číslo 2 112. E. M.: Úvodník, s. 3 – 5 O potrebe informovania na stránkach Spravodaja, ktorý by mal z hľadiska súčasnej základne vo väčšej miere sledovať odborno-výchovné aspekty 113. Roda, Š., Rajman, L.: Úvod do hydrológie krasu, s. 6 – 9 Typy vôd, ktoré treba poznať pre pochopenie hydrologického režimu krasu v kontexte tej-ktorej krasovej oblasti 114. Rozložník, O.: Základy vývoja krasu a krasová terminológia, s. 9 – 13 Vysvetlenie základných princípov vývoja krasu a krasovej terminológie, ktoré budú bližšie osvetlené na prednáške počas jaskyniarskeho týždňa 115. Roda, Š., Rajman, L.: Vznik a vývoj morfologických foriem sintrov, s. 14 – 17 Princípy skrasovatenie, delenie sintrových útvarov z jaskýň do štyroch genetických typových tried 116. Bárta, J.: Zásady ochrany archeologických a kultúrno-historických pamiatok v jaskyniarstve, s. 18 – 23 Jaskynné sedimenty, profesionálny speleologický výskum, charakteristika pamiatok hmotnej a duchovnej kultúry v jaskyniach, amatérsky speleoarcheologický prieskum a záchranná činnosť 117. Štefanča, P.: Zameriavanie jaskýň, 6 obr., s. 24 – 34 Meranie dĺžok, metódy merania, meranie výškové, situačné a magnetické, magnetické prístroje, mapovanie kompasového merania 118. Mitter, P.: Základy speleoalpinizmu, lit., s. 34 – 39 Všeobecná časť, výstroj, lezenie v jaskyni, naviazanie na uzly, technika lezenia, použitie umelých pomôcok, istenie, zlaňovanie 119. Cebecauer, I.: Bezpečnosť a záchranné práce v jaskyniach, s. 40 – 43 Zásady bezpečnosti pri prieskume jaskýň, záchranné práce v jaskyniach Číslo 3 120. Erdős, M.: Správa o Jaskyniarskom týždni SSS Slovenský kras 1972, s. 3 – 9 Informácia o priebehu a jednotlivých podujatiach počas jaskyniarskeho týždňa Slovenský kras 1972 Z činnosti skupín 121. Anonymus: Jaskyne Gaderskej a Blatnickej doliny vo Veľkej Fatre, 6 pl. j., s. 10 – 24 Stručný opis krátkych jaskýň pod chrbátom Plešovice, ktoré zdokumentovali členovia OS v Blatnici Ročník 3

14

Bibliografia Spravodaja SSS


122. Anonymus: Z činnosti oblastnej skupiny SSS č. 2 v Spišskej Novej Vsi, s. 25 – 27 Prieskum menších jaskýň v oblasti kóty Holý kameň 123. Hipman, P.: Jaskyňa Benšová a Motýlia jaskyňa, 2 pl. j., s. 28 – 31 Stručný opis dvoch jaskýň, ktoré sa nachádzajú v Jánskej doline v oblasti Krakovej hole 124. E. M.: Aktuality, s. 32 – 35 Prieskum v Slovenskom krase, ďalšie objavy v Moravskom krase, rekord v hĺbke bulharských priepastí, sprístupňujú uralskú ľadovú jaskyňu, nové kosterné nálezy v Koněpruských jaskyniach, koncert na dne Macochy, turistické atrakcie v Aggteleku, poľskí jaskyniari do pohoria Atlas 125. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK marec – máj 1972, s. 36 – 38 Organizačné správy 126. Redakcia: Do pozornosti všetkým členom SSS, s. 39 Upozornenie pre vedúcich oblastných skupín, ako postupovať v prípade záujmu o prieskum mimo územia vlastného záujmového rajónu 127. Anonymus: O expedícii do Bulharska, s. 40 Stručná informácia o expedícii jaskyniarov SSS do krasových oblastí Bulharska v septembri 1972 Číslo 4 128. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Úvaha nad uplynulým rokom z hľadiska činnosti, ktorej sa venovali členovia SSS 129. Lalkovič, M.: Základy meračských prác, 13 obr., s. 5 – 28 Súradnice, súradnicová sústava, určovanie bodov polygonálnym meraním, polygónové ťahy magnetické, meračské pomôcky, meranie vodorovných smerov závesným kompasom, sklonomer 130. E. M.: Aktuality, s. 29 – 34 Na Kryme ďalšia sprístupnená jaskyňa, chránená Čachtická jaskyňa, nové archeologické nálezy v jaskyni Aggtelek, poľská výprava do Afganistanu, Ochtinská aragonitová jaskyňa už sprístupnená, náhodne objavená jaskyňa v Tišnove, jaskynné maľby v Rumunsku, sprístupňuje sa Jagodinska peščera, medzinárodné sympózium o  speleoterapii, opäť objavy v  Moravskom krase, nové jaskynné termálne kúpele v Budapešti, chránené prírodné výtvory v Slovenskom krase Ročník 1973 (IV.) Číslo 1 131. /šh/: V ústrety Valnému zhromaždeniu Slovenskej speleologickej apoločnosti, s. 3 – 4 Správnosť myšlienky jednotnej organizácie dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku, SSS dosiahla výrazné úspechy, ktoré sa odzrkadlili v spoločenskej a organizačnej sfére a v konkrétnej prieskumnej činnosti 132. Kubíny, D.: K novým objavom v našich jaskyniach, s. 5 – 6 Poďakovanie predsedu SSS za objavnú činnosť jaskyniarov v jaskyniach v uplynulom období 133. Anonymus: Hodnotenie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1972, s. 7 – 26 Činnosť oblastných skupín a prehľad podujatí, na ktorých participovala SSS v roku 1972 doma i v zahraničí 134. Bystrický, J.: Geologické zaujímavosti v okolí jaskyne Domica, 1obr., 1 tab., s. 26 – 29 Územie medzi obcami Dlhá Ves a Kečovo ako dôležitý oporný bod stratigrafie triasu a vývinu vápnitých rias celej alpsko-karpatskej sústavy 135. Erdős, M.: Správa o medzinárodnom sympóziu UIS pre speleoterapiu v Budapešti 1972, s. 30 – 31 Informácia o priebehu medzinárodného sympózia UIS, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra a začiatkom októbra 1972 v Budapešti 136. Sasvári, T.: Skupina Aquaspael – jaskynní potápači, s. 33 – 34 Výzva skupiny na odber ílových vzoriek z jaskýň, v ktorých by sa mal v budúcnosti realizovať potápač­ ský prieskum 137. M. E.: Nové objavy v našich jaskyniach, s. 35 – 37 Objavy nových priestorov v jaskyni Bobačka, v jaskyni pod Hanisejom, v protiľahlom svahu Stanišovskej jaskyne, v Záskočí a Jasovskej jaskyni Bibliografia Spravodaja SSS

15

Ročník 4


138. Anonymus: Zmena vedúcich oblastných skupín, s. 38 Noví vedúci oblastných skupín vo Východnej, v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Trnovci a Brezne 139. Anonymus: Nové oblastné skupiny, s. 39 – 40 Schválenie novej oblastnej skupiny v Prievidzi, Hlohovci a Zlatých Moravciach 140. Anonymus: Noví strelmajstri v SSS, s. 40 Držitelia strelmajstrovského oprávnenia na podmienky jaskýň z radov SSS, ktorí absolvovali strelmajstrovský kurz pre speleológiu vo februári 1972 v Moravskom Krumlove 141. M. E.: Aktuality, s. 40 – 44 110 rokov Chýnovskej jaskyne, nové jaskyne na Urale, poľská výprava v jaskyniach Peru, novinky z Moravského krasu, nové skalné kresby v jaskyniach Kazachstanu, bulharskí jaskyniari v talianskej priepasti 142. Erdős, M.: Návštevnosť slovenských jaskýň 1972, s. 75 Tabuľka, komentár k nej 143. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK november – december 1972, s. 46 – 48 Číslo 2 144. /M.E./: Správa z Valného zhromaždenia SSS, s. 3 Stručná informácia o valnom zhromaždení SSS, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 1973 v Liptovskom Mikuláši 145. Anonymus: Uznesenie z Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti zo dňa 12. mája 1973, s. 4 – 5 146. Anonymus: Predsedníctvo a riadiace zložky SSS, s. 6 – 10 Zloženie predsedníctva SSS, kontrolnej a revíznej komisie, predsedovia odborných komisií, zloženie redakčnej rady Spravodaja SSS, vedúci oblastných skupín a ich ručitelia 147. Erdős, M.: K dočasným Bezpečnostným predpisom pre členov SSS, s. 11 – 13 Pod vplyvom nadobudnutia platnosti zákona o rozšírenom dozore štátnej banskej správy, kam začala spadať aj činnosť v  speleológii, predsedníctvo SSS pristúpilo k  spracovaniu bezpečnostných predpisov, ktoré sú záväzné pre všetkých členov SSS 148. Erdős, M.: Bezpečnostné predpisy pre členov SSS, s. 13 – 31 Všeobecné ustanovenia, prieskum krasových javov, komunikácia a komunikačné cesty 149. /M.E./: Aktuality, s. 32 – 35 Jaskyne vyhlásené za chránené prírodné výtvory, maľby staré 20 000 rokov, podzemné priestory pod Egerom, veľké ohnisko neandertálca v  jaskyni, bulharskí jaskyniari do priepasti Pierre Saint Martin, nová bezpečná štôlňa k novým jaskyniam v Moravskom krase, výstava Československé jaskyne 150. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK január – máj 1973, s. 36 – 41 Číslo 3 151. Kubíny, D.: Správa o priebehu 6. Medzinárodného speleologického kongresu, s. 3 – 7 O charaktere podujatí, ktoré tvorili naplň 6. medzinárodného speleologického kongresu v druhej polovici augusta a prvej polovici septembra 1973 v Olomouci 152. Erdős, M.: Bezpečnostné predpisy pre členov SSS, s. 8 – 23 (dokončenie) Osobné ochranné pomôcky pri prieskume, ochrana krasového prostredia, technické zásahy a stavebné práce pri prieskume, strelmajstrovské práce, zdravotnícka starostlivosť, záverečné ustanovenia 153. Erdős, M.: Študijná expedícia SSS do krasových oblastí Bulharska, s. 24 – 34 O priebehu študijnej expedície SSS v septembri 1972, na ktorej sa zúčastnilo 22 členov 154. Švančara, J.: A nakoniec trochu humoru, 3 obr., s. 35 – 37 Kreslený humor 155. E. M.: Aktuality, s. 38 – 39 Nové jaskynné maľby v  Bulharsku, staré jaskynné mesto na Kryme, paleontologicky cenná jaskyňa v Maďarsku 156. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK jún – júl 1973, s. 40 – 42 157. /La/ Výstava „Slovenská speleologická spoločnosť“, s. 43 O výstave vo vstupných priestoroch MSK počas trvania 6. medzinárodného speleologického kongresu Ročník 4

16

Bibliografia Spravodaja SSS


158. /lt/ Poznámky k výstave „Slovenská speleologická spoločnosť“, s. 44 Ohlas, s  akým sa výstava stretla u  účastníkov kongresu, a  o pozadí jej inštalácie z  podkladov múzea a materiálov, ktoré zaslali oblastné skupiny SSS Číslo 4 159. Hipman, P.: Ďalší zostup do priepasti Ohnište, s. 3 – 5 Exkurzia do Ľadovej piepasti, prehliadka jej priestorov a oboznámenie sa s nezvyčajným a exponovaným prostredím vertikálnych ľadových jaskynných sústav 160. Jirásek, J.: Nová jaskyňa v Belanských Tatrách, s. 6 – 8 Informatívny povrchový prieskum v okolí Suchej a Mokrej diery v povodí Javorinky, prieskum novej, asi 40 m hlbokej priepasti a jej ostatných priestorov 161. Redakcia: Oprava, s. 9 V čísle 1 Spravodaja z roku 1973 sa nesprávne uvádzalo, že zásluhou V. Košela a J. Voleka boli objavené ďalšie priestory jaskyne Psie diery. V tomto prípade ide o objav novej jaskyne, pre ktorú sa prijal názov Stratenská jaskyňa 162. Erdős, M.: Študijná expedícia SSS do krasových oblastí Bulharska, s. 10 – 26 Informácie o priebehu študijnej expedície SSS – dokončenie 163. Roda, Š.: Mamutia jaskyňa – najdlhší jaskynný systém sveta, s. 27 – 28 Pôdorysná mapa Mamutej jaskyne, ktorú americkí speleológovia priniesli pri príležitosti 6. medzinárodného speleologického kongresu a spolu s dokumentáciou bola predložená na schválenie, jaskyňa má podľa nej dĺžku 252,5 km 164. /M.E./: Aktuality, s. 29 – 32 Filmový festival Interspeleologia film 1973, nové jaskynné maľby v  Španielsku, nehoda v  jaskynnej priepasti v Českom krase, archeologcké nálezy v jaskyni pri Trieste, poľskí jaskyniari do priepasti Pierre Saint Martin 165. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK august – október 1973, s. 33 – 37 Ročník 1974 (V.) Číslo 1 166. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 167. Mitter, P.: Medzinárodný speleologický tábor UIS Slovenský kras 1973, s. 5 – 8 Priebeh Medzinárodného speleologického tábora ako podujatia 6. medzinárodného speleologického kongresu so zameraním na konfrontáciu najnovších poznatkov z  jaskynného záchranárstva, bezpečnosti práce v jaskyniach a speleoalpinizmu 168. Erdős, M.: Slovenský kras vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť, s. 9 – 10 V  roku 1973 Ministerstvo kultúry SSR vyhlásilo našu najväčšiu krasovú oblasť – Slovenský kras za chránenú krajinnú oblasť 169. Sasvári, T.: Medzinárodný tábor pre potápanie v jaskyniach, 1 pl. j. (samostatná príloha), s. 11 – 16 Program a priebeh tábora pre potápanie v jaskyniach, ktorý sa ako jedno z podujatí 6. medzinárodného speleologického kongresu konal v Protivanove v Moravskom krase 170. Koreň, M.: Vývoj pôd na karbonátových horninách a krasovatenie, 2 obr., s. 17 – 20 Niektoré genetické závislosti pôd na karbonátových horninách vo vzťahu k intenzite rozpúšťania uhličitanov, resp. ku krasovateniu 171. Redakcia: Zo zasadnutia predsedníctva SSS, s. 21 – 22 Informácia o rokovaní predsedníctva SSS z 2. februára 1974 172. Erdős, M.: Novinky z prieskumu vertikálnych systémov vo svete, s. 23 – 24 O prieskume priepastí na území Juhoslávie, Iránu, ZSSR a Francúzska, tabuľka najhlbších jaskynných systémov podľa Die Höhle 2/73 Bibliografia Spravodaja SSS

17

Ročník 5


173. (M. E.): Aktuality, s. 25 – 26 Nové jaskyne v Beskydách, vytvorenie jaskyniarskeho záchranného družstva, poľskí jaskyniari v Peru, ďalšie jaskynné sanatórium 174. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK november – december 1973, s. 27 – 28 Číslo 2 175. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 176. Anonymus: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1973, s. 4 – 16 Činnosť oblastných skupín, podujatia, ktoré zorganizovala alebo na ktorých participovala SSS v roku 1973 177. Košel, V.: O živočíšstve našich jaskýň, s. 17 – 20 Vo faune jaskýň môžeme rozlíšiť skupinu živočíchov, ktorá sa živí mŕtvou organickou hmotou, ako napr. chvostoskoky, všetky skupiny červov, niektoré roztoče, suchozemské kôrovce a larvy najmä dvojkrídleho hmyzu, ďalej sú to dravce, ku ktorým patria niektoré roztoče, pavúky, chrobáky a vo vode krivák, okrem veľkej skupiny netopierov ide výlučne o rozličné skupiny bezstavovcov 178. Novotný, L.: Jaskyniari po stopách SNP, s. 21 O zbere dôkazového materiálu z jaskýň Slovenského raja pre Múzeum slovenského krasu k pripravovanej celoslovenskej výstave 179. Novotný, L.: Stratenská jaskyňa, s. 22 Pokračovanie v prieskume jaskyne a zameraní jej priestorov do konca marca 1974 180. (M. E.): Z rozšíreného zasadnutia Predsedníctva SSS, s. 23 – 24 Obsah rokovania rozšíreného predsedníctva SSS, ktoré sa konalo 23. 3. 1974 181. (M. E.): Zo zasadnutia Speleologického poradného zboru Ministerstva kultúry SSR, s. 25 – 26 O  programe riadneho zasadnutia poradného orgánu Ministerstva kultúry SSR, ktoré sa uskutočnilo koncom apríla 1974 182. Anonymus: Úspech v medzinárodnej foto-súťaži so speleologickou tematikou, s. 26 Ocenenie P. Hipmana na fotografickej súťaži v Belgicku 183. Vallo, A.: Ďalšia dávka jaskyniarskeho humoru, 2 obr., s. 27 – 28 Kreslený humor 184. (E. M.): Aktuality, s. 29 – 30 Nová veľká jaskyňa v Bulharsku, päť rokov od sprístupnenia Bozkovských jaskýň v severných Čechách, nálezy z byzantskej éry v Jordánsku, britská expedícia do venezuelských pralesov Číslo 3 185. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 186. Lalkovič, M.: Jaskyniarsky týždeň SSS 1974 – Slatinka nad Bebravou, s. 4 – 8 Programové zameranie a podujatia jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici júla 1974 v Slatinke nad Bebravou 187. Novotný, L., Tulis, J.: Predbežné výsledky prieskumu a výskumu Stratenskej jaskyne, 4 obr., 1 pl. j., 1 tab., s. 9 – 17 Prvé obšírnejšie informácie o  prieskume a  výskume Stratenskej jaskyne od jej objavu koncom roka 1972 188. Tulis, J.: Desať rokov činnosti oblastnej skupiny v Spišskej Novej Vsi, s. 18 – 21 Prehľad činnosti oblastnej skupiny SSS v Spišskej Novej Vsi, ktorá ako malá speleologická skupina vznikla v  roku 1964 medzi zamestnancami geologického oddelenia závodu IX, ČSUP, geologický prieskum v Spišskej Novej Vsi 189. Bárta, J.: Kultúrno-historická komisia predsedníctva SSS a jej pracovná kocepcia, s. 22 – 26 Podrobná pracovná náplň odbornej komisie, ktorú vytvorilo valné zhromaždenie SSS v máji 1973 Ročník 5

18

Bibliografia Spravodaja SSS


190. ME: Aktuality, s. 26 – 29 Medzinárodný tábor jaskyniarov v Bulharsku, nová zistená hĺbka v Hranickej priepasti, medzinárodný speleologický tábor na Solnom vrchu, Ochtinská aragonitová jaskyňa dostane nový vstupný areál, ďalšia jaskyňa pre speleoterapiu v Bulharsku, pokusné liečenie v Gombaseckej jaskyni, nové stopy pravekého človeka v juhoslovanskej jaskyni, Dobšinská ľadová jaskyňa v novom 191. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK január – máj 1974, s. 29 – 32 Číslo 4 192. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 193. Hochmuth, Z.: Červené vrchy 73, 1 obr., 1 pl. j. (samostatná príloha), s. 4 – 6 Výprava členov oblastných skupín Ružomberok, Zvolen, Brezno a Tisovec v auguste 1973, počas ktorej objavili a zdokumentovali vyše 10 jaskýň, z toho 4 ľadové 194. Hipman, P.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 4 obr., s. 7 – 18 Sú nové pomôcky naozaj spoľahlivé, čo je lepšie – výstup po rebríku alebo po lane, ako vznikli nové pomôcky, aké sú bezpečnostné predpisy pri používaní pomôcok, ako získať nové pomôcky, aký materiál použiť na výrobu, podľa akej dokumentácie vyrábať pomôcky, zlaňovacia brzda 195. M. E.: Zo zasadnutia Speleologického poradného zboru Ministerstva kultúry SSR, s. 19 – 20 Riadne zasadnutie poradného orgánu Ministerstva kultúry SSR z októbra 1974 k aktuálnym otázkam v ochrane archeologických lokalít v Bojniciach 196. M. E.: Zo zasadnutia Predsedníctva SSS, s. 21 – 23 Informácie z rokovania predsedníctva SSS z 9. 11. 1974 v Liptovskom Mikuláši 197. Homola, G.: Karlukovo 1974, IV. Medzinárodný zraz jaskyniarov socialistických krajín v Bulharsku, s. 24 – 27 Veľké medzinárodné stretnutie jaskyniarov socialistických krajín a jeho celkový priebeh 198. Tarnócy, Ľ.: 1974 – rok životných jubileí v slovenskom jaskyniarstve, s. 28 – 29 Významné životné jubileá jaskyniarov z  oblastných skupín v  Brezne, Spišskej Belej, Harmanci, ďalej v Bánovciach nad Bebravou a Bratislave 199. Redakcia: Súťaž pre členov SSS, s. 30 – 31 Podmienky súťaže so zameraním na zozbieranie dokumentačného materiálu na doplnenie zbierok novodobej histórie jaskýň a na účely výstavy Slovenské jaskyne po oslobodení 200. M. E.: Aktuality, s. 32 – 34 Nové jaskyne v  Rumunsku, päťročný výskum priepasti Macocha ukončený, nová hĺbka španielskej priepasti 201. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK jún – október 1974, s. 35 – 38 Ročník 1975 (VI.) Číslo 1 202. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 203. Roda, Š.: 1975 – Medzinárodný rok ochrany jaskýň, s. 4 – 5 Na 6. medzinárodnom speleologickom kongrese sa prijalo rozhodnutie vyhlásiť rok 1975 za Medzinárodný rok ochrany jaskýň a aj jaskyniarstvo na Slovensku sa usporiadaním niektorých akcií pripojilo k plneniu z toho vyplývajúcich úloh 204. Hipman, P.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 12 obr., s. 6 – 26 Samovýstupný strmeň, porovnanie strmeňa so zahraničnými typmi, typ Jumar, typ Malpa, typ Gibss, bezpečnostné a výrobné pokyny Bibliografia Spravodaja SSS

19

Ročník 6


205. Belička, Š.: Môcovská jaskyňa, s. 27 – 29 Známe jaskyne Môcovskej doliny, počiatky prieskumu jaskyne, činnosť D. Čunderlíka, charakter jaskynných priestorov 206. Sasvári, T.: Smrteľná jaskyniarsko-potápačská nehoda v Juhoslávii, s. 30 – 33 Nehoda v prímorskej jaskyni v auguste 1974, ktorá si vyžiadala život jedného brnenského jaskyniara, opis záchrannej akcie 207. Hipman, P.: Členovia SSS v talianskach jaskyniach a priepastiach, s. 34 – 36 Expedícia oblastnej skupiny SSS č. 14 Zvolen do krasových oblastí severného Talianska, zostup do priepasti Grotta di Trebiciano, návšteva jaskyne Grotta Gigante, Grotta Nuova di Villanova a jaskynného systému Piaggia Bella 208. Hochmuth, Z.: Členovia SSS v poľskej jaskyni Sniežna jama, 1 pl. j., s. 37 – 40 Oblastné skupiny SSS v Ružomberku, Zvolene a Rimavskej Sobote v auguste 1974 zorganizovali úspešný zostup do jaskyne Sniežnej – nad Kotlinami v Poľsku 209. Vallo, A.: A nakoniec aj trochu humoru, 2 obr., s. 41 Kreslený humor 210. M. E.: Aktuality, s. 42 – 44 Pokračovanie prieskumu na dne Macochy, nové jaskynné kresby na Kryme, ďalší úraz poľských jaskyniarov varuje, nové jaskyne v pohorí Sajan v ZSSR, speleopotápači košického Aquaspaelu pred ďalekou cestou 211. M. E.: Návštevnosť slovenských jaskýň roku 1974, s. 45 Tabuľka návštevnosti a komentár k nej 212. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK november 74 – január 75, s. 46 – 48 Číslo 2 213. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 214. Lalkovič, M.: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1974, s. 4 – 14 Činnosť oblastných skupín, podujatia, ktoré zorganizovala alebo na ktorých participovala SSS v roku 1974 215. Hipman, P.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 5 obr., s. 15 – 26 Krížová vesta, charakteristika, použitie, bezpečnostné predpisy, kompletná súprava pre zostup a výstup po lane 216. Sluka, M.: Čistenie priepasti Brázda v Slovenskom krase, s. 27 – 29 Čistenie priepasti ako jedno z podujatí Medzinárodného roku ochrany jaskýň, ktoré realizovali Speleokrúžok Niphargus Prírodovedeckej fakulty KU v Prahe, Krasová sekce Tis-u Praha, TJ Slávia Prírodné vedy, skupina Cerberus pri oddiele krasovej turistiky TJ Zbrojovka Brno v spolupráci so štábom hnutia Brontosaurus a redakciou časopisu Mladý svět 217. Redakcia: O speleologickej výstave vo Zvolene, s. 30 – 31 O výstave Za svetlom karbidky, ktorú pripravila a v apríli 1975 inštalovala v Okresnom vlastivednom múzeu vo Zvolene oblastná skupina SSS č. 14 Zvolen 218. Redakcia: Zmena adries vedúcich oblastných skupín, s. 32 – 33 Zmeny adries vedúcich oblastných skupín v Spišskej Novej Vsi, Zvolene a Hlohovci, noví vedúci oblastných skupín v  Košiciach-Jasove a Jedľových Kostoľanoch, nové oblastné skupiny v  Rimavskej Sobote, Nitre, Chtelnici, Plaveckom Podhradí a Trenčíne 219. Redakcia: I. Medzinárodná fotografická súťaž rakúskych jaskyniarov 1977, s. 34 – 36 Podmienky medzinárodnej fotografickej súťaže so speleologickou tematikou 220. Sasvári, T.: Za Petrom Ošustom, 1 obr., s. 37 – 38 Nekrológ 221. M. E.: Aktuality, s. 39 – 40 Významný medzník v prieskume Moravského krasu, starodávni umelci Sibíri v jaskyniach, pieskovcové jaskyne v Durínskom lese, nové jaskynné kresby v Indii 222. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK február – jún 1975, s. 41 – 44 Ročník 6

20

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 3 223. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 224. Hipman, P.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 6 obr., s. 4 – 13 Skladací stĺp, charakteristika, použitie, bezpečnostné pokyny 225. Erdős, M.: Jaskyniarsky týždeň 1975 Borinský kras, s. 14 – 17 Obsahové zameranie jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v júli 1975 v Borinskom krase v Malých Karpatoch 226. Jech, L., Sluka, M.: Dymové trubičky v jaskyniach, 2 obr., lit., s. 18 – 21 Používanie tzv. studených dymov pri zisťovaní smeru, prípadne rýchlosti prievanu v jaskynných chodbách, postup pri výrobe dymových trubičiek 227. Gaál, M.: Skúsenosti s fotografovaním v jaskyniach, s. 22 – 25 Tri základné problémy fotografovania v jaskyniach, doprava fotoaparátu, fotografických a osvetľovacích pomôcok na miesto fotografovania, samotné osvetlenie jaskyne, obmedzenie klimatických faktorov a odstránenie ich nepriaznivého pôsobenia na fotoaparát a fotomateriál 228. M. E.: Aktuality, s. 26 – 30 Dlhodobý pobyt v Jaskyni zlomísk, nová jaskyňa v rumunských Karpatoch, spresnená hĺbka priepasti Macocha, archeologické nálezy v jaskyniach sovietskeho Turkménska, návrh na využitie Cisárskej jaskyne v Moravskom krase, priepasť Pierre Saint Martin opäť hlbšia, jaskyňa pri Mikulove bude sprístupnená, staré jaskynné maľby v Brazílii, vo výskume podkrkonošských jaskýň sa pokračuje, jaskynné maľby v Indii 229. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK júl – október 1975, s. 31 – 33 230. Anonymus: Horolezci, jaskyniari, s. 34 – 35 Informácia o výrobe samovýstupného strmeňa výrobným družstvom invalidov Žiara vo Zvolene Číslo 4 231. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 232. Anonymus: Všetkým jaskyniarskym priateľom, s. 4 – 5 O  význame Medzinárodného roku ochrany jaskýň a  o potrebe ochrany životného prostredia vrátané jaskýň 233. Hipman, P.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 6 obr., s. 6 – 14 Expanzný nit, jeho charakteristika a použitie 234. Cuker, P.: K problémom ochrany jaskýň, s. 15 – 16 Problematika ochrany jaskýň v kontexte zákona SNR č. 1/1955 a úpravy MK SSR č. 9277-91 z roku 1972, úlohy národných výborov, problematika uzatvárania jaskýň ako jedna z foriem ich ochrany 235. Sasvári, T.: Prvé výsledky výskumu vyvieračky Teplica v Muránskom krase, 1 pl. j., s. 17 – 20 Prienik cez sifón na tretí pokus, spôsob jeho prekonania, charakteristika dosiaľ preskúmaných chodieb 236. Slačík, J.: Nová speleologická skupina TARCUS v českých zemiach, s. 21 – 22 Vznik špecializovanej speleologickej skupiny, ktorá zhruba zodpovedá pôsobnosti Komisie pre štúdium fyzikálnochemických procesov v krase, sekcie skupiny, jej hlavné vedné odbory 237. Kužel, T.: Výsledky prieskumu Svoradovej jaskyne v Nitre, 1 pl. j., s. 23 – 28 Charakteristika jaskyne a opis jej priestorov 238. Slančík, J.: Poznatky získané pri odčerpávaní sifónov pomocou násosky, 2 obr., s. 27 – 30 Skúsenosti s odčerpávaním 50 m dlhej sifónovej chodby v jaskyni Záskočie 239. Gaál, J., Gaál, Ľ.: Speleologický tábor SSS v  Bukovom pohorí (Bükk hegység) v  MĽR, 1 obr., s. 31 – 35 Krátka speleologická prieskumná výprava na krasovú planinu v Bukovom pohorí a preskúmanie jaskyne István-lápai, Banícka priepasť a priepasť Borokás II Bibliografia Spravodaja SSS

21

Ročník 6


240. M. E.: Aktuality, s. 36 – 38 Nová veľká jaskynná sústava na Kube, turistická návštevnosť jaskýň v ČSR, nová hĺbka priepasti v  ZSSR, bulharskí jaskyniari v  Moravskom krase, archeologické objavy v  jaskyni na Kryme, ľadová jaskyňa v Čechách, priemyselné využitia jaskýň v NDR Ročník 1976 (VII.) Číslo 1 241. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Informácia o obsahovom zameraní čísla 242. Hipman, P., Hochmuth, Z.: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, 5 obr., s. 5 – 16 Jednostopový oceľovolanový rebrík, výroba, jednostopový polyamidový rebrík, výroba, kladka, opis a použitie 243. Stibrányi, G.: Kunia priepasť v Slovenskom krase, 1 pl. j., s. 17 – 20 Poloha a podrobný opis priepasti 244. Slačík, J.: Sympózium Medzinárodnej komisie UIS pre fyzikálnu chémiu v krase, s. 21 – 23 Obsahové zameranie podujatia, ktoré sa uskutočnilo v septembri 1975 v španielskej Granade a československú speleológiu na ňom zastupovala skupina Tarcus 245. Hipman, P.: Expedícia Monte Canin ´76, s. 24 Stručná informácia o priebehu expedície do krasovej oblasti Friuli v severnom Taliansku 246. Potočník, E.: 20 rokov založenia poľskej jaskyniarskej skupiny „Sekcja Grotolazów“, s. 25 – 27 Stručná charakteristika najdôležitejších akcií jednej z najznámejších poľských speleologických skupín 247. M. E.: Aktuality, s. 28 – 32 Potápačské akcie v jaskyniach Moravského krasu, Kobystan – krajina jaskýň v Azerbajdžanskej SSR, jaskyne v oblasti Dobrudža v Rumunsku, ako sa stravoval praveký človek v Kazachstane, treba účinnejšie bojovať proti vandalizmu, jaskynné kresby na južnom Urale, vzácne nálezy antických predmetov na ostrove Capri, archeologické objavy v jaskyni v Iraku, podzemné liečebne ochorení horných dýchacích ciest na Ukrajine 248. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK za november 1975 – apríl 1976, s. 33 – 37 Číslo 2 249. Bajo, I.: Hľadači, alebo horolezec o jaskyniach, s. 3 O povahe jaskyniara, fanatika prírody a jej krás 250. Anonymus: Ideovo-politické a odborné zameranie jaskyniarskeho týždňa SSS, s. 4 Pripravovaný jaskyniarsky týždeň v intenciách trendov, ktoré charakterizujú súčasné spoločenské pomery v podmienkach štátu 251. Kubíny, D.: Prehľad o geologických, geomorfologických a speleologických pomeroch krasového územia severne od Banskej Bystrice, lit., s. 5 – 10 Prehľad o geologických pomeroch krasového územia a jeho typologické rozčlenenie 252. Babjak, J., Belička, Š.: História jaskyniarskych výskumov v okolí Harmanca, lit., s. 11 – 13 Stručný prehľad o doterajších výskumoch v okolí Harmanca, o objave a ďalšej prieskumnej činnosti v jaskyni Izbica i jej sprístupnení v roku 1950 253. Anonymus: Z činnosti oblastnej skupiny SSS v Harmanci, s. 14 – 16 Podrobnejšie o činnosti oblastnej skupiny po jej ustanovení v roku 1970 254. Anonymus: Banská Bystrica a okolie, s. 17 – 20 Prehľad histórie mesta, ktoré má veľmi dobré podmienky na rozvoj turistiky, letných a zimných športov, telovýchovných a rekreačných zariadení 255. Anonymus: Program JT SSS 1976 – Jergaly, s. 21 – 25 Podrobný program všetkých podujatí, ktoré tvoria náplň jaskyniarskeho týždňa Ročník 7

22

Bibliografia Spravodaja SSS


256. Anonymus: Pokyny pre účastníkov JT SSS 1976 Jergaly, s. 26 – 27 Pokyny týkajúce sa stravovania a ubytovania účastníkov jaskyniarskeho týždňa a dodržiavania bezpečnostných opatrení v mieste táboriska v Motoreste Jergaly Číslo 3 257. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 258. Lalkovič, M.: Správa o činnosti Slovenskej spelologickej spoločnosti za rok 1975, s. 4 – 18 Činnosť oblastných skupín, podujatia, ktoré zorganizovala alebo na ktorých participovala SSS v roku 1975 259. Sasvári, T.: Nové objavy v jaskyni Bobačka v Muránskom krase, 1 pl. j., s. 19 – 23 Informácia o výsledkoch prieskumu jaskyne po tom, ako roku 1973 poklesla vodná hladina v I. sifóne natoľko, že sa cez sifón dalo preniknúť bez potápačského prístroja 260. Stibrányi, G.: Slovenija ´76 – výprava rožňavských jaskyniarov do krasových oblastí Juhoslávie, 1 obr., s. 24 – 30 Poznávacia exkurzia do niektorých krasových oblastí Juhoslávie spojená s prehliadkou Postojenskej jaskyne a okolitých jaskýň, so zlezením troch vertikálnych systémov v Julských Alpách 261. Potočník, E.: Letný speleologický tábor v Bukových horách, s. 31 Stručne o priebehu speleologického tábora, na ktorom sa zúčastnili aj niekoľkí jaskyniari z Rimavskej Soboty 262. M. E.: Aktuality, s. 32 – 37 Stratenská jaskyňa opäť dlhšia, zasadnutie predsedníctva Medzinárodnej speleologickej únie, antropologický nález v gréckej jaskyni, úspech potápačov v jaskyni Býčí skála v Moravskom krase, jaskynné kresby v Indii, prístroj na meranie trhlín a pohybu skál, divadelné predstavenie v jaskyni, pokusy s pobytom človeka v jaskyniach Sliezska, rekordná hĺbka 1030 m v priepasti Kilsi v Sovietskom zväze, dva milióny rokov staré kostrové nálezy, pätnásťročný archeologický výskum jaskyne Kůlna v  Moravskom krase skončený Číslo 4 263. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Informácia o obsahovom zameraní čísla 264. Erdős, M.: III. Valné zhromaždenie SSS, s. 5 – 11 Stručné zhodnotenie priebehu valného zhromaždenia SSS, ktoré sa uskutočnilo 2. októbra 1976 v Rožňave, zámery rozvoja činnosti SSS v období 6. 5RP, uznesenie III. valného zhromaždenia 265. Erdős, M.: Jaskyniarsky týždeň SSS Jergaly ´76, s. 12 – 17 Podrobné informácie o priebehu jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v júli 1976 v Motoreste Jergaly 266. Stibrányi, G.: Vplyv lezeckých pomôcok na pevnosť lana v rôznych jaskynných podmienkach, 3 tab., s. 18 – 22 Výsledky trhacích skúšok lán, ktoré boli namáhané rôznymi lezeckými pomôckami v podmienkach rôznej obťažnosti 267. Vajs, J., Vajs, J.: Poznatky z dlhodobého pobytu v jaskyni Zlomísk, s. 23 – 25 Príprava akcie a jej organizácia, tábor a pracovná náplň podzemného družstva, použitý materiál a skúsenosti s ním, správanie ľudí v podzemí 268. Hipman, P.: Znak SSS v hĺbke -920 m, 1 pl. j., s. 26 – 30 O  priebehu 14-člennej expedície SSS do severného Talianska, ktorá dosiahla dno talianskej priepasti Abisso Michele Gortani na Monte Canine v Julských Alpách 269. Jech, L.: Osvetlenie v jaskyniach, 5 obr., s. 31 – 35 Osvetľovacie zdroje používané v  jaskyniach, sviečky, ručné elektrické svietidlá, akumulátorové čelné svietidlá, lampy na acetylén, návod na výrobu redukcie žiarovky a puzdra 270. Sluka, M.: Výprava pražských jaskyniarov v Rumunsku, s. 36 – 37 O výprave, ktorú do Rumunska s cieľom navštíviť niektoré krasové lokality v juhozápadných Karpatoch usporiadal pražský speleokrúžok Niphargus pri Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity Bibliografia Spravodaja SSS

23

Ročník 7


271. M. E.: Aktuality, s. 38 – 39 Chýnovská jaskyňa do rekonštrukcie, archeologické nálezy v jaskyniach Pamíru, speleologický prieskum irackých jaskýň, 15 rokov od sprístupnenia bulharskej jaskyne Ledenika, nástenné maľby v jaskyni Altamira ohrozené, nález starého ohniska v jaskyniach Azerbajdžanu 272. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK za máj – november 1976, s. 41 – 46 Ročník 1977 (VIII.) Číslo 1 273. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 274. Redakcia: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1976, s. 4 – 13 Činnosť predsedníctva a oblastných skupín SSS v roku 1976 275. Bolaček, O.: Poznámky k meraniu hĺbok vertikálnych jaskynných systémov, s. 14 – 16 K problematike merania hĺbky jednotlivých šácht, ktoré tvoria vertikálny jaskynný systém, použitie výškomerov 276. Potočník, E., Gaál, M.: Prenosné zariadenie na meranie prietoku vody, 1 obr., 1 tab., s. 17 – 20 Opis a použitie zariadenia na meranie prietoku vody, ktoré navrhol a vyskúšal H. Kessler 277. Erdős, M.: Študijná cesta jaskyniarov SSS do krasových oblastí Rumunska, s. 21 – 31 Priebeh študijnej cesty zo septembra 1976, Východné Karpaty, Haghimasul – oblasť vysokohorského krasu, oblasť soľného krasu, planinový kras Mehedinti 278. M. E.: Aktuality, s. 32 – 34 Medvedia jaskyňa – najkrajšia jaskyňa v Poľsku, antropologické nálezy v jaskyni Petraloné v Grécku, sadrovcovité jaskyne Durínskeho lesa, sprístupnenie jaskýň na Kube 279. M. E.: Návštevnosť slovenských jaskýň roku 1976, s. 35 Tabuľka návštevnosti a komentár k nej 280. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK za december 1976 – január 1977, s. 36 – 39 Číslo 2 281. Chovan, A.: Slovenská spelologická spoločnosť, s. 3 – 4 O charaktere činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá obnovila svoju činnosť v roku 1969 282. Jakál, J.: Speleologický výskum na Slovensku, s. 5 – 7 Prierez činnosťou v  oblasti speleologického výskumu, na ktorej sa podieľa Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši a Geografický ústav SAV v Bratislave 283. Chovan, A., Hlaváč, J.: Objaviteľské úspechy oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 8 – 10 Najvýznamnejšie objaviteľské úspechy, ku ktorým sa dopracovali jaskyniari, členovia oblastnej skupiny v Spišskej Novej Vsi, Zvolene, Tisovci, Spišskej Belej a Dolnom Kubíne, pričom menšie úspechy sa dosiahli aj v iných oblastných skupinách 284. Erdős, M.: Jaskyniari Slovenskej spleologickej spoločnosti vo vzťahu k zahraničiu, s. 11 – 14 Kontakty slovenských jaskyniarov so zahraničím, študijné cesty do zahraničia, zahraničné cesty spojené s návštevou hlbokých priepastí, účasť na medzinárodných podujatiach, II. československá speleopotápač­ ská expedícia India – Srí Lanka 285. Erdős, M.: Chránená krajinná oblasť Slovenský kras, s. 14 – 15 Charakter chránenej krajinnej oblasti, ktorú roku 1973 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SSR 286. Hlaváč, J.: Chránená krajinná oblasť Slovenský raj, s. 16 – 17 Charakter chránenej krajinnej oblasti, ktorú svojím rozhodnutím z roku 1964 zriadila Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru 287. Chovan, A.: The Slovak Speleological Society, s. 18 – 20 Anglická verzia príspevku Ročník 8

24

Bibliografia Spravodaja SSS


288. Jakál, J.: Speleological Investigations in Slovakia, s. 21 – 24 Anglická verzia príspevku 289. Chovan, A., Hlaváč, J.: Exploratory Achievements of the Regional Groups of the Slovak Speleological Society, s. 25 – 27 Anglická verzia príspevku 290. Erdős, M.: International Relations of the Speleologists of the Slovak Speleological Society, s. 28 – 31 Anglická verzia príspevku 291. Erdős, M.: The Protected Regional Territory of „Slovenský kras“ (the Slovak karst), s. 32 – 34 Anglická verzia príspevku 292. Hlaváč, J.: The Protected Regional Territory of Slovenský raj (the Slovak Paradise), s. 35 – 37 Anglická verzia príspevku Číslo 3 293. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 5 Informácia o obsahovom zameraní čísla 294. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za I. polrok 1977, s. 5 – 7 Stručná informácia o činnosti SSS z pozície predsedníctva SSS a oblastných skupín 295. Hochmuth, Z.: Prieskum jaskyne Zlá diera, 1 pl. j., s. 8 – 11 Charakter jaskyne a opis jej priestorov, jaskyňu preskúmali členovia oblastnej skupiny SSS v Ružomberku 296. Redakcia: Smernice pre zahraničné cesty v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 12 – 15 Forma zahraničnej cesty, plánovanie zahraničnej cesty, jej schvaľovanie a vykonanie, povinnosti účastníka zahraničnej cesty 297. Redakcia: Koncepcia činnosti odbornej komisie SSS pre aplikovaný speleologický výskum a prieskum, s. 16 – 18 Vyhľadávanie a prieskum jaskýň, účelový speleologický výskum a prieskum, konkrétne úlohy odbornej komisie 298. Anonymus: Súlad, s. 19 Krátka poviedka 299. Kubeš, M.: Harmanecká jaskyniarska skupina na I. stretnutí speleológov v Moravskom krase, s. 20 – 21 Program I. stretnutia speleológov v Moravskom krase, ktorého sa zúčastnili členovia oblastnej skupiny SSS Harmanec 300. Anonymus: Návšteva brnianskych jaskyniarov u oblastnej skupiny Harmanec, s. 22 – 23 O charaktere návštevy brnianskych jaskyniarov, počas ktorej absolvovali prehliadku Harmaneckej jaskyne, exkurziu do Starohorského krasu a prehliadku krasových javov Môcovskej doliny 301. Potočník, E.: Výprava oblastnej skupiny SSS č. 5 Šafárikovo vo Švajčiarsku, 1 obr., s. 24 – 28 Účasť troch členov oblastnej skupiny SSS Šafárikovo na medzinárodnom tábore Speleocamp ´77 vo Švajčiarsku 302. Erdős, M.: Študijná cesta jaskyniarov SSS do krasových oblastí Rumunska, 1 obr., s. 29 – 39 Dokončenie, pohorie Muntii Apuseni – planinový kras Padiş, pohorie Muntii Apuseni – Peştera Meziad Číslo 4 303. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Informácia o obsahovom zameraní čísla 304. Redakcia: Predsedníctvo a riadiace zložky SSS, s. 5 – 8 Zloženie predsedníctva SSS a kontrolnej revíznej komisie po III. valnom zhromaždení SSS, predsedovia odborných komisií, vedúci oblastných skupín 305. Lalkovič, M.: Komisia pre speleologickú dokumentáciu pri Predsedníctve SSS, s. 9 – 13 Zloženie výboru komisie a jej štyroch odborných sekcií Bibliografia Spravodaja SSS

25

Ročník 8


306. Hlaváč, J.: Správa o odbornom školení členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 14 – 17 Súhrnná informácia o priebehu jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa v roku 1977 uskutočnil ako odborné školenie členov SSS 307. Hochmuth, Z.: Nové objavy v Červených vrchoch, s. 18 – 19 Prieskum jaskyne Občasná vyvieračka, ktorá sa stala najdlhšou a  najvýznamnejšou jaskyňou na čs. strane Červených vrchov 308. Košel, V.: Faunistický prieskum v jaskyni Javorinka (Vysoké Tatry), lit., s. 20 – 22 O charaktere fauny jaskyne na podklade jej prieskumu 1. 3. 1975 309. Benedek, L.: Mapovanie a profilovanie vertikálnych jaskynných systémov pomocou fotogrametrickej metódy, 4 obr., s. 23 – 27 Objasnenie princípu fotogrametrickej metódy používanej pri profilovaní vertikálnych jaskynných systémov podľa Karszt és barlang z roku 1969 310. Gaál, Ľ., Ženiš, P.: Krátka študijná cesta OS Rimavská Sobota v pohorí Pilis v Maďarsku, s. 28 – 29 Návšteva vápencovej oblasti v  pohorí Pilis členmi oblastnej skupiny Rimavská Sobota s cieľom získať poznatky o zvláštnych koróznych jaskyniach tejto oblasti 311. Hochmuth, Z.: Ďalšia hlboká jaskyňa v Poľsku, lit., s. 30 – 31 Jaskyňa Bandzioch Kominiarski, ktorú objavili poľskí jaskyniari v roku 1968, prekonala hĺbku 500 m 312. M. E.: Aktuality, s. 32 – 39 Expedícia pražských jaskyniarov v Turecku a Iráne, geofyzikálne merania v Moravskom krase, archeologické nálezy v Kirgizskej jaskyni v ZSSR, vzácny nález jaskynného medveďa v Poľsku, štvrtý pokus s pobytom človeka v jaskyniach Sliezska, výprava poľských speleológov do Maroka, veľké záplavy v jaskyni Domica, nález fosílie psa v irackej jaskyni, úraz v Diviačej priepasti, experimentálna liečba v moravských jaskyniach, skúmajú tajomné peruánske jaskyne, Sloupsko-šošůvské jaskyne majú nové elektrické osvetlenie, Malé Karpaty chránenou krajinnou oblasťou, prieskum lávových jaskýň, zostup do priepasti Brázda ´77, speleológovia pri jazere Bajkal, sympózium speleológov o tvorbe životného prostredia Ročník 1978 (IX.) Číslo 1 313. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 314. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1977, s. 4 – 18 Činnosť oblastných skupín v  oblasti praktického speleologického prieskumu, dokumentačná činnosť, odborné školenie, expedícia India – Srí Lanka ´77, exkurzná činnosť, členská základňa, činnosť predsedníctva 315. Šavrnoch, J.: Kvantitatívne metódy výskumu chemickej denudácie krasu, lit., s. 18 – 25 Prehľad o niektorých metódach, ktoré sa používajú pri výskume chemickej denudácie krasu 316. Liška, M.: Odborná komisia SSS pre ochranu, s. 25 – 26 Pracovná náplň komisie so zameraním na problematiku starostlivosti o  chránené územia s výskytom krasových javov 317. Slančík, J.: Oddborná komisia SSS pre speleologický výstroj, s. 26 – 28 Pracovná náplň komisie s cieľom využitia všetkých foriem na vybavenie členskej základne najmodernejším dostupným jaskyniarskym výstrojom v kontexte aktivity jednotlivých oblastných skupín 318. Redakcia: Zmena vedúcich oblastných skupín SSS, s. 28 Noví vedúci oblastných skupín v Spišskej Belej, Harmanci a Čachticiach 319. Redakcia: Nové oblastné skupiny SSS!, s. 28 – 29 Vznik ďalšej oblastnej skupiny v Skýcove a Piešťanoch 320. Sluka, M.: Speosport 1977 – Rumunsko, s. 29 – 32 Celoštátny zraz rumunských dobrovoľných jaskyniarov, ktorý sa uskutočil v októbri 1977 v pohorí Muntii Banatului v juhozápadnom Rumunsku, najhlbšie priepasti a najdlhšie jaskyne Rumunska Ročník 9

26

Bibliografia Spravodaja SSS


321. M. E.: Aktuality, s. 33 – 35 Nové objavy v Rudickom prepadaní v Moravskom krase, cintorín zvierat vo francúzskej jaskyni, rekord poľských jaskyniarov v rakúskej jaskyni, objav 12 km jaskyne v  Juhoslávii, nález vysokých blondínov v paraguajských jaskyniach, nový národný park na sovietskej Ukrajine, ďalší objav pravekého umenia vo Francúzsku Číslo 2 322. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 323. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za I. polrok 1978, s. 4 – 6 Stručný prehľad činnosti organizácie za I. polrok 324. Kočent, A.: Určovanie veku kvapľov, 1 obr., s. 7 – 17 Určovanie absolútneho veku – radiačná chronológia, iné fyzikálne a chemické metódy určovania veku hornín, určovanie veku kvapľov a sintrov, kvapeľ a elektrónová paramagnetická rezonancia 325. Jakál, J.: Odborná komisia SSS pre pedagogickú speleológiu a výchovu, s. 18 – 21 Formy speleologického vzdelávania, speleologický kurz a  jeho zameranie, ostatné permanentné formy vzdelávania, pracovné zrazy jaskyniarov, prednášky v oblastných skupinách 326. Sasvári, T.: Odborná komisia SSS pre speleopotápačský výskum a prieskum, s. 22 – 23 Členenie odbornej komisie na jednotlivé subkomisie a plán komisie na rok 1978 327. Hlaváč, J.: Najdôležitejšie predpisy o ochrane lesného a pôdneho fondu, s. 24 – 28 Zákon z 26. októbra 1977 o lesoch, zákon SNR z 20. decembra 1977 o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, vyhláška č. 103 Ministerstva lesného a  vodného hospodárstva SSR z  28. decembra 1977 o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu 328. Bárta, J.: 50. rokov od smrti propagátora slovenských jaskýň – Rudolfa Těsnohlídka, s. 29 – 31 Spomienkový článok 329. M. E.: Aktuality, s. 32 – 33 Veľké jaskynné sídlisko v Maroku, nový objav v Moravskom krase, jaskynné kresby v novej mongolskej jaskyni, nová jaskyňa v Slovenskom krase Číslo 3 330. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 331. Gaál, Ľ.: Prieskum jaskyne Podbanište v Drienčanskom krase, 1 pl. j., s. 4 – 6 O charaktere prieskumu jaskyne v rokoch 1973 – 1977, ktorý realizovali členovia oblastnej skupiny SSS v Rimavskej Sobote 332. Redakcia: Poplachové smernice Jaskyniarskej záchrannej služby, s. 6 – 8 Všeobecný poplachový plán, poplachové smernice pre úrazy a havárie pri speleologickej činnosti 333. Gaál, J., Gaál, Ľ.: Študijná cesta členov OS SSS č. 28 Rimavská Sobota do krasových oblastí Rumunska v roku 1978, s. 9 – 13 Krátka študijná cesta so zameraním na známe krasové oblasti v  pohorí Apuseni a  opis navštívených krasových oblastí a lokalít 334. Redakcia: Prieskum vertikálnych jaskynných systémov – priepastí vo svete, s. 13 – 14 Vertikálne systémy s najväčšou deniveláciou a hĺbkou, maximálne vertikálne úseky v jaskyniach, tabuľka k 31. 7. 1978 zostavená podľa zahraničných materiálov 335. Redakcia: Návštevnosť v slovenských jaskyniach za uplynulý rok 1978, s. 15 – 16 Tabuľka návštevnosti a komentár k nej 336. Redakcia: Organizačné správy, s. 16 – 17 Zmena na poste vedúceho odbornej komisie pre vedecké styky so zahraničím, príprava novej publikácie Praktická speleológia, materiálne vybavenie a organizácia Jaskyniarskej záchrannej služby, organizačný výbor osláv 30. výročia SSS, personálna zmena na poste vedúceho v Jedľových Kostoľanoch Bibliografia Spravodaja SSS

27

Ročník 9


337. M. E.: Aktuality, s. 17 – 22 Nové objavy v Hranickej priepasti v Tepliciach nad Bečvou, archeologické nálezy v jaskyniach v Krasnojarskej oblasti, výstava v Múzeu slovenského krasu, prekonania priepasti v Rudickom prepadaní v Moravskom krase, nová portugalská jaskyňa, výstavka v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne, speleologický prieskum baškirskej jaskyne Pobieda, zameranie a zmapovanie Amatérskej jaskyne v Moravskom krase, praveké kresby v juhoslovanskej jaskyni, Dänikenova ekvádorská senzácia spľasla, deväťmiliónty návštevník v Moravskom krase, údaje o praobyvateľoch Kuby v jaskyniach, objav nového kameňa v sopečných jaskyniach Filipín Číslo 4 338. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 339. Líška, M., Sasvári, T., Terek, J., Waltzer, I.: II. Československá speleopotápačská expedícia Srí Lanka 77, 3 obr., s. 4 – 26 Účel cesty, schválenie expedície a obdobie realizácie, účastníci, doprava, finančné a materiálno-technické zabezpečenie expedície, prínos expedície, pracovné lokality, oceánický kras polostrova Jaffna na Srí Lanke, vysokohorský kras, geomorfologické a faunistické pomery jazier Bande-Amíru a Bande-Panner 340. Hochmuth, Z.: Členovia SSS v krasových oblastiach Álp, 2 obr., s. 28 – 32 Výprava členov SSS v auguste 1978 do krasových oblastí Samoëns v Savojských Alpách, trasa akcie a jej priebeh, prechod jaskyňou Dent de Crolles 341. Potočník, E.: Jaskyniari oblastnej skupiny č. 5 Šafárikovo na II. medzinárodnom stret­nutí speleológov v Moravskom krase, s. 33 – 34 Stručná informácia o priebehu II. medzinárodného stretnutia, na ktorom sa zúčastnili niektorí členovia oblastnej skupiny SSS Šafárikovo 342. Roda, Š., Rajman, L.: Sympózium Komisie UIS pre speleoterapiu a speleomedicínu v Rakúsku 1978, s. 35 – 37 Priebeh sympózia, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1978 v starobylom rakúskom mestečku Oberzeiringu 343. Vdovjak, M., Miko, J.: Jaskyniarska krížovka, s. 38 – 39 Ročník 1979 (X.) Číslo 1 344. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Informácia o obsahovom zameraní čísla 345. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1978, s. 5 – 19 Činnosť predsedníctva SSS, činnosť odborných komisií a oblastných skupín, kultúrno-výchovná činnosť 346. Hlaváč, J.: Odborné školenie členov Slovenskej spelologickej spoločnosti, s. 20 – 23 Priebeh odborného školenia Demänovská dolina 1978 347. Hlaváč, J.: Česká speleologická spoločnosť založená, s. 24 – 25 Zakladajúca konferencia Českej speleologickej spoločnosti, zloženie jej ústredného výboru a ústrednej revíznej komisie 348. Rajman, L., Roda, Š.: Údržba banských lámp typu 16623/E, 2 obr., s. 26 – 28 Jednoduchý a účinný spôsob otvárania veka akumulátora prenosných akumulátorových svietidiel, ktorý sa osvedčil v podmienkach oblastnej skupiny SSS v Rožňave 349. Hochmuth, Z.: Tennengebirge ´78 – výprava speleológov SSS v Rakúskych Alpách, 1 obr., 1 pl. j., s. 29 – 33 O účasti členov SSS na medzinárodnom speleologickom prieskume krasovej oblasti Kuchelberg v dňoch 23. – 25. 8. 1978 350. Sluka, M.: Výprava jaskyniarov OS Čachtice do krasových oblastí v  juhozápadnom Rumunsku, s. 34 – 35 Výprava so zameraním na štúdium oblasti ležiacej na juhu pohoria Muntii Banatului, západne od kúpeľného mesta Baile Herculane Ročník 10

28

Bibliografia Spravodaja SSS


351. Sluka, M.: Speosport 1978 – Rumunsko, s. 36 – 37 Tradičný zraz rumunských jaskyniarov, ktorý sa uskutočnil koncom októbra 1978 v kúpeľnom mestečku Moneasa v západnom Rumunsku 352. M. E.: Aktuality, s. 38 – 43 Pozoruhodný výskum odborníkov v  Moravskom krase, 8. ukrajinský zjazd speleoturistov, mumifikované pozostatky v  jaskyni Grónska, skalné rytiny v  jaskyni na Jeniseji, záhadné modré jamy sú krasového pôvodu, nová turistická základňa na Urale, vietnamská jaskyňa Fongnija, nová dĺžka sovietskej sadrovcovej jaskyne Optimističeskaja peščera, dlhodobý jaskynný pobyt v  NDR, jaskynné mesto v horách Veľkého Kaukazu, nové jaskynné maľby v Španielsku, jaskyňa Kizil Koba na Kryme prístupná verejnosti 353. Anonymus: Prírastky speleologickej knižnice MSK za rok 1978, s. 44 – 47 Číslo 2 (venované konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň) 354. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 355. Lalkovič, M.: Speleologická dokumentácia na Slovensku, jej význam a poslanie, s. 4 – 7 O  poslaní dokumentácie všeobecne a  vymedzenie základných okruhov speleologickej dokumentácie v podmienkach Slovenska Sekcia pre metodiku dokumentačnej práce 356. Erdős, M., Lalkovič, M.: Formy evidencie krasových javov, s. 11 – 20 Evidenčné systémy, spôsob triedenia záznamov, vývoj evidencie krasových javov na Slovensku, perspektívy ich evidencie v podmienkach dokumentačného strediska krasu 357. Tulis, J.: Komplexná dokumentácia vo sfére praktického a aplikovaného výskumu a prieskumu, s. 20 – 22 Komplexná dokumentácia na príklade Stratenskej jaskyne, ako ju vykonávajú členovia oblastnej skupiny SSS v Spišskej Novej Vsi 358. Novotný, L.: Fotografická dokumentácia krasových javov, lit., s. 22 – 27 Úlohy fotografie zo spoločenského hľadiska, fotografická dokumentácia, metodika fotodokumentácie, vyhodnotenie snímok 359. Krajči, J.: Zásady fotografickej dokumentácie v jaskyniach, s. 27 – 31 Fotografia a kritériá na ňu kladené, výber vhodného negatívneho materiálu, výber najvhodnejšieho miesta na fotografovanie, voľba expozície, použitie najvhodnejších chemikálií pri negatívnom procese Sekcia pre názvoslovie krasových javov 360. Jakál, J.: K otázke typologického a individuálneho názvoslovia krasu, 4 obr., lit., s. 35 – 45 Klasifikácia foriem a názvoslovie, typologické a individuálne názvoslovie jaskýň 361. Hochmuth, Z.: Tvorba názvoslovia častí podzemných krasových javov, s. 45 – 48 Objekty tvorby názvov, formy názov, kategórie objektov názvoslovia, hlavné gramatické formy odporúčané pri tvorbe názvoslovia, problematika uvádzania názvov do praxe 362. Fičor, D.: Názvoslovie krasu a jeho štandardizácia, s. 49 – 54 Pojem geografického názvu a  jeho funkcia, štandardizácia geografického názvoslovia, štandardizácia názvoslovia krasu, kompetencie názvoslovných komisií Sekcia pre číslovanie jaskýň 363. Erdős, M.: Súčasné problémy číslovania krasových javov na území Slovenska, s. 57 – 63 Jednoduché číslovanie lokalít, číslovanie podľa OS SSS Slovinky, systém číslovania v Moravskom krase, číslovanie podľa príslušnej mapy 364. Vodička, J.: Evidence krasových jevů v Moravském krasu, lit., s. 64 – 67 Princípy evidencie krasových javov, ktorá sa realizovala v rokoch 1970 – 1976 365. Erdős, M.: Číslovanie krasových javov v zahraničí, s. 67 – 75 Škandinávske štáty – Švédsko a Nórsko, Anglicko, NDR, Rumunsko, NSR, Austrália, medzinárodný systém číslovania navrhnutý UIS – Rakúsko, NSR, Maďarsko Bibliografia Spravodaja SSS

29

Ročník 10


Sekcia pre meračskú dokumentáciu 366. Kámen, S.: Problematika speleologickej meračskej činnosti, s. 79 – 85 Problematika zachytenia polohy a tvaru jaskyne, delenie mapovania na speleologické účely a z hľadiska použitia, meračské pomôcky a prístroje, postup merania, plán jaskyne 367. Vodička, J.: Základní mapa Moravského krasu, lit., s. 85 – 88 Počiatky, prvé systematické terénne práce v roku 1970, podrobná metodika, hlavné zásady základnej mapy krasu 368. Sýkora, J.: Základné problémy speleologickej meračskej činnosti, 2 obr., lit., s. 89 – 99 Priame meranie v podzemí, podrobné meranie, vyhodnocovacie práce, výpočtová časť, grafické spracovanie, vypracovanie ostatných písomných náležitostí 369. Gaál, Ľ.: Skúsenosti s vyhotovovaním univerzálneho meračského dokumentu v jaskyni Podbanište, 1 pl. j., s. 99 – 104 O problematike zamerania a zmapovania najobťažnejšej jaskyne Drienčanského krasu – jaskyne Podbanište, ktoré realizovali členovia oblastnej skupiny v Rimavskej Sobote v rokoch 1973 – 1978 370. Tulis, J.: Problémy meračskej dokumentácie v podmienkach najväčšej jaskyne na Slovensku, s. 104 – 108 Podrobnejšie rozvedenie problémov, s ktorými sa spájalo zamerania Stratenskej jaskyne, použité prístroje a pomôcky, požiadavka kvalifikovaných ľudí, metódy merania, spracovanie výsledkov meraní, zobrazenie jaskyne Číslo 3 371. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 372. Lucinkiewicz, A.: Otvárací príhovor, s. 4 – 5 Príhovor riaditeľa Správy slovenských jaskýň k účastníkom konferencie 373. Šťastný, J.: Dokumentácia vodou zatopených jaskynných priestorov, s. 5 – 11 Vlastná dokumentácia jaskynných priestorov, tri spôsoby prístupu k dokumentovaniu vodou zatopených jaskynných priestorov, doterajšie výsledky speleopotápačského prieskumu 374. Kučera, B.: Návrh jednotné evidence krasových oblastí a jeskyní v ČSR, s. 11 – 16 Krasové oblasti, krasové skupiny, čísla jaskýň a priepastí, členenie krasových oblastí a skupín 375. Lalkovič, M.: Profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti na Slovensku, lit., s. 16 – 31 Jednotlivé obdobia profesionálnej speleologickej meračskej činnosti, profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti a SSS 376. Patek, P.: Výpočet a vyrovnanie súradníc polygónových bodov pomocou samočinného počítača, s. 31 – 36 Výpočet súradníc polygónového ťahu, vyrovnanie votknutého polygónového ťahu, opis výpočtového programu 377. ANONYMUS: Závery konferencie Dokumentácia krasu a jaskýň, s. 36 – 37 Odporúčania účastníkov konferencie v kontexte ďalšieho rozvíjania speleologickej dokumentácie 378. ANONYMUS: Zoznam účastníkov konferencie „Dokumentácia krasu a jaskýň“, s. 38 – 44 379. ANONYMUS: Zásady pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň, s. 45 – 55 Objekty názvoslovia, členenie existujúceho názvoslovia, tvorba a úprava názvov a názvoslovia jaskýň, štandardizácia názvov a názvoslovia jaskýň, zverejňovanie názvov 380. ANONYMUS: Dôvodová správa k Zásadám pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň, s. 56 – 57 O dôvodoch, ktoré viedli k riešeniu problematiky názvov a názvoslovia jaskýň prostredníctvom Zásad Číslo 4 381. Redakcia: Úvodník, s. 3 – 4 Informácia o obsahovom zameraní čísla 382. Hlaváč, J.: Celoslovenský zraz jaskyniarov Tisovec 1979, s. 5 – 6 Priebeh podujatia spadajúceho do rámca osláv 30. výročia vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v prvej polovici júla 1979 na Muránskej planine Ročník 10

30

Bibliografia Spravodaja SSS


383. Gaál, Ľ.: Nové objavy v Drienčanskom krase, s. 7 – 8 O významných objavoch v Drienčanskom krase v rokoch 1976 a 1978, kedy bola objavená Jaskyňa pri Holom vrchu a Špaňopoľská jaskyňa 384. Thuróczy, J.: III. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Drienovských kúpeľoch v Slovenskom krase – TOP, s. 9 – 11 Počas podujatia si účastníci tábora prehliadli Drienovskú jaskyňu a Jasovskú jaskyňu 385. Pospíšil, P., Zámečník, J.: Mrežový uzáver na jaskyne s vertikálne položeným vchodom, 4 obr., s. 10 – 14 Opis a funkcia uzáveru, ktorý je vhodný na vertikálne otvory menšieho priemeru 386. Gaál, M.: Nová zlaňovacia kladka typu „Rack“, 1 obr., lit., s. 15 – 17 Opis novej zlaňovacej kladky, ktorá je pôvodným americkým patentom, a jej prednosti 387. Sluka, M.: Návod k vodovzdornej impregnácii papiera pre vlhké prostredie v jaskyniach, s. 18 Špeciálna impregnácia papiera polystyrénom a postup pri jeho impregnovaní, výhody 388. Buzinkay, A.: Zostup do jaskynného systému Bandzioch Kominiarski v Poľských Tatrách, s. 19 – 20 V  rámci kondičnej prípravy na expedíciu do Francúzska členovia oblastnej skupiny Rimavská Sobota absolvovali zostup do druhého najhlbšieho jaskynného systému Poľska 389. Tásler, R.: Expedícia Gruberhornhöhle ´79, s. 20 – 21 Cesta malej skupiny jaskyniarov zo ZO 5-02 Albeřice Českej speleologickej spoločnosti do Rakúska s cieľom zdolať priepasť Gruberhornhöhle v pohorí Hoher Göll 390. Novotný, L.: Ako navštíviť Postojnskú jamu a Škocjanské jaskyne v Juhoslávii, 1 obr., s. 22 – 23 O  možnosti návštevy niektorých jaskýň v  Juhoslávii počas jedného dňa v  prípade cesty do priestoru Istrijského polostrova 391. Stibrányi, G.: Stručná história a novosti v najhlbších jaskyniach sveta, s. 24 – 28 Súčasný rebríček hlbokých vertikálnych jaskynných systémov sveta k decembru 1979 a tabuľka najhlbších jaskýň Československa 392. M. E.: Aktuality, s. 30 – 33 Rozsiahle mongolské jaskynné kresby, pokusné liečenie v Sloupsko-šošůvskych jaskyniach v Moravskom krase, praveký človek v najvyššie položenej jaskyni Gruzínska, objav moravských jaskyniarov v oblasti Holštejna, nová jaskyňa v sovietskom Kirgizsku, jaskynné kresby v Austrálii, Nízke Tatry vyhlásené za národný park 393. Vdovjak, M.: Jaskyniarska krížovka, s. 34 – 35 Ročník 1980 (XI.) Číslo 1 394. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 395. Erdős, M.: IV. valné zhromaždenie SSS, 4 obr., s. 4 – 17 O priebehu valného zhromaždenia SSS, ktoré sa uskutočnilo v septembri 1979 v Liptovskom Mikuláši a hodnotilo činnosť Spoločnosti za roky 1976 – 1979, zámery rozvoja činnosti SSS po IV. valnom zhromaždení, zloženie predsedníctva SSS, kontrolnej a revíznej komisie, redakčnej rady Spravodaja, vedúci odborných komisií a vedúci oblastných skupín, uznesenie IV. valného zhromaždenia 396. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1979, s. 18 – 29 Činnosť predsedníctva, činnosť odborných komisií, činnosť oblastných skupín, kultúrno-výchovná a publikačná činnosť, exkurzná a expedičná činnosť 397. Lalkovič, M.: Správa o činnosti – Komisia pre speleologickú dokumentáciu SSS za rok 1979, s. 30 – 31 Charakter činnosti komisie v intenciách jej tematického plánu činnosti na rok 1979 398. Stibrányi, G.: Nový rekord v najhlbšej jaskyni sveta – Reseau Jean Bernard, 1 tab., s. 31 – 33 Zmena v hĺbke priepasti sveta č. 1 Reseau Jean Bernard potom, ako sa francúzskym jaskyniarom podarilo preplávať 40 m dlhý sifón Bibliografia Spravodaja SSS

31

Ročník 11


399. Ženiš, P.: Nález opálu v Drienčanskom krase, s. 34 Pri orientačnej prehliadke niektorých jaskýň bol v  krátkovlnnom ultrafialovom svetle v Špaňopoľskej jaskyni identifikovaný opál 400. Mitter, P.: Speleokonfrontacje ´79, s. 34 Tradičné stretnutie poľských jaskyniarov v polovici decembra 1979 v Krakove 401. Sluka, M.: Speosport 1979, s. 35 Tradičný zraz rumunských jaskyniarov, ktorý sa konal v októbri 1979 v kúpeľnom meste Baile Herculane v juhozápadnej časti Rumunska 402. B. J.: Výstavka – SNP a naše jaskyne, s. 35 – 36 Výstavka fotografií a materiálnych pamiatok z jaskýň, ktoré poskytli ochranu protifašistickým bojovníkom počas 2. svetovej vojny 403. Anonymus: Prírastky literatúry v speleologickej knižnici MSK za rok 1979, s. 36 – 38 Číslo 2 404. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla 405. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za I. polrok 1980, s. 4 – 5 Stručne o činnosti za 1. polrok z pohľadu predsedníctva, odborných komisií a praktického speleologického prieskumu 406. Gaál, Ľ.: Triasové vápence Slovenska a ich význam pre tvorbu krasu, 1 tab., s. 6 – 10 Triasové vápence ako produkty spravidla súvislého procesu uhličitanovej sedimentácie geosynklinály Tethys, ktorá vystriedala mladopaleozoický hercýnsky horotvorný cyklus 407. Roda, Š.: Ustanovenie novej odbornej komisie pre speleoterapiu a speleomedicínu SSS, s. 11 Informácia o vzniku komisie a výzva adresovaná členom SSS, ktorí majú záujem o prácu v komisii 408. Roda, Š. Náplň činnosti Komisie SSS pre speleoterapiu a speleomedicínu, s. 12 O charaktere pracovnej náplne komisie 409. Redakcia: Noví strelmajstri, s. 12 – 13 Noví držitelia strelmajstrovských preukazov s  oprávnením vykonávať trhacie práce malého rozsahu v speleológii 410. Redakcia: Nové oblastné skupiny SSS, s. 13 – 14 Vytvorenie oblastnej skupiny SSS v Prešove a Žiline 411. Redakcia: Zmena vedúceho oblastnej skupiny SSS, s. 14 Nový vedúci oblastnej skupiny v Jedľových Kostoľanoch 412. Stibrányi, G.: Spôsob vyťahovania zraneného z priepasti pomocou istiacej kladky pri záchranných akciách, 3 obr., s. 15 – 21 Istiaca kladka, vyťahovanie zraneného pomocou istiacej kladky, niekoľko praktických rád 413. Sluka, M.: Výprava jaskyniarov OS Čachtice do krasových oblastí Rumunska – Valea Cernei 1979, s. 22 – 25 Spoločná výprava oblastnej skupiny Čachtice a skupiny CSA Focul Viu z Bukurešti v dňoch 20. 7. – 5. 8. 1979, časový priebeh expedície 414. Anonymus: Aktuality, s. 25 – 29 Nový všezväzový hĺbkový rekord v priepasti Snežnaja na Kaukaze, skamenené kostry zvierat vo vietnamskej jaskyni, sčítanie jaskýň v Poľsku, nález indického jaskynného chrámu v pralese, jaskyňa v sopke na Kamčatke, jaskynné maľby praobyvateľov Kuby, netopiere v Bochardenskej jaskyni v Turkménskej SSR, tropický kras vo Vietname, jaskyne v Národnom parku Mulu na Borneu, jaskynné kresby už aj v rumunskej jaskyni, nálezy 6-tisíc rokov starých ľudských kostier v kubánskej jaskyni, Gremjačenská jaskyňa ako strážca hraníc, medvedí cintorín v poľskej jaskyni 415. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla Ročník 11

Číslo 3

32

Bibliografia Spravodaja SSS


Výskum a prieskum 416. Ženiš, P.: Nové poznatky o náleze opálu v jaskyni Drienčanského krasu, s. 4 – 5 V Špaňopoľskej jaskyni je skremeňovanie sintrov situované na stropné časti vyššie položenej chodby, kde opál miestami tvorí pomerne súvislú súčasť snehobielej kalcitovej výplne 417. Belička, Š.: Nové archeologické nálezy v Sásovskom krase pri Banskej Bystrici, 1 obr., 1 pl. j., s. 5 – 7 O náleze bronzovej sekerky s tuľajkou a uškom v hĺbke asi 20 cm na začiatku Partizánskej siene Netopierskej jaskyne v Sásovskom krase zo začiatku apríla 1980 Správy 418. Hlaváč, J.: Jaskyniarsky týždeň – Jánska dolina ´80, 3 obr., s. 8 – 12 Priebeh jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici júla 1980 v Jánskej doline pri príležitosti 10. výročia objavu Jaskyne v Záskočí 419. Hochmuth, Z.: Gouffre Berger ´79 – Expedícia jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti, 3 obr., 1 pl. j., s. 12 – 22 Priebeh expedície jaskyniarov SSS do priepasti Gouffre Berger vo Francúzsku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. 8. – 19. 9. 1979 420. Stibrányi, G.: Nové úspechy poľských jaskyniarov v rakúskom pohorí Hoher Göll, s. 23 Stručne o výsledkoch poľských jaskyniarov, ktorí v roku 1980 objavili 11 nových jaskýň v pohorí Hoher Göll Technika a výstroj 421. Hochmuth, Z.: Úprava čelového karbidového osvetlenia, 1 obr., s. 24 – 27 Opis a funkcia karbidky, komplet zátky a pumpy, dno, činnosť karbidky Činnosť odborných komisií 422. Redakcia: Zásady pre prihlasovanie objavu jaskyne, s. 29 – 35 Objav jaskyne, objaviteľ jaskyne, oznámenie o  objave jaskyne, schválenie objavu, rušenie osvedčenia o objave, dôvodová správa 423. Anonymus: Jaskyniarska krížovka, s. 36 424. Piovarči, E.: Jaskyniarsky humor, s. 37 – 38 Kreslený humor 425. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla

Číslo 4

Správy 426. Chovan, A.: Európska speleologická regionálna konferencia IUS Bulharsko 1980, 3 obr., s. 4 – 8 O priebehu Európskej speleologickej regionálnej konferencie a účasti slovenských a českých jaskyniarov 427. Stibrányi, G.: Exkurzia do pohoria Bükk v Maďarsku, s. 9 Zostup do 238 m hlbokej priepasti Istvánlápai zsomboly v Maďarsku, ktorý uskutočnila koncom apríla 1980 trojčlenná skupina jaskyniarov oblastnej skupiny Rožňava 428. Virág, J.: Bulharsko ´80. Študijná cesta oblastnej skupiny SSS Harmanec do Bulharska, s. 10 – 12 Návšteva Múzea rodopského krasu Čepelare, organizácia múzea, dokumentácia, pracovné priestory, múzejná expozícia Technika a výstroj 429. Hochmuth, Z.: Nová istiaca a výstupová pomôcka, 3 obr., lit., s. 13 – 16 Gibs rozoberateľného typu, ktorý sa rozkladá na tri časti, t. j. na rám, západku a čap 430. Redakcia: Smernice na získanie, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok, s. 17 – 22 Vnútorné smernice SSS, zoznam výstroja a technických pomôcok 431. Gaál, J., Gaál, Ľ.: III. pracovné sústredenie jaskyniarov v Drienčanskom krase, 1 obr., s. 25 – 27 O charaktere pracovného sústredenia v dňoch 13. – 17. 8. 1980 v Drienčanskom krase pri obci Slizké Prírastky speleologickej knižnice MSK 432. Droppová, E.: Prírastky literatúry v speleologickej knižnici MSK za rok 1980, s. 28 – 30 Bibliografia Spravodaja SSS

33

Ročník 11


Ročník 1981 (XII.) Číslo 1 433. Redakcia: Úvodník, s. 3 Informácia o obsahovom zameraní čísla Výskum a prieskum 434. Gaál, Ľ.: Riasové stromatolity v  jaskyni Pole Dúbravíc v  Drienčanskom krase, 2 obr., s. 4 – 5 Výskyt unikátneho geologického fenoménu, ktorý umožňuje získať informácie o tektonických pomeroch predmetnej oblasti 435. Ženiš, P.: V niečom sú podobné, 1 obr., s. 6 – 7 Určitá podobnosť jaskynnej výzdoby, ktorá sa tvorila a tvorí za účasti prírodných pochodov, so sekundárnymi produktmi oxidačnej zóny v starých opustených banských dielach Správy 436. Hlaváč, J.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1980, 4 obr., s. 8 – 24 Členská základňa, činnosť predsedníctva, činnosť odborných komisií, činnosť oblastných skupín, kultúrno-výchovná a publikačná činnosť, exkurzná činnosť, spolupráca s Českou speleologickou spoločnosťou Technika a výstroj 437. Hochmuth, Z., Patek, P.: Výsledky pevnostných skúšok speleoalpinistických pomôcok, 3 obr., 1 tab., s. 25 – 29 Zlaňovacia brzda jednoduchá, dvojitá, strmene typu Gibbs, Bogibbs a Jumar, spoj nitovaný, šitý, škrtidlový, nitové oko duralové Činnosť odborných komisií 438. Kubíny, D.: Zásady činnosti jaskyniarov – prieskumníkov v ochranných pásmach vodných zdrojov určených k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou, s. 30 – 31 Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách, vyhláška FMTIR č. 163/1973 a č. 31/1976 Zb., ochranné pásma, vstup do pásiem ochrany Organizačné správy 439. Stibrányi, G.: Signálny systém pre dorozumievanie v jaskyniach, 1 tab., s. 31 – 31 Signálny systém podľa publikácie N. R. Montgomeryho z roku 1977, ktorý ho navrhol na základe poznatkov získaných od špičkových jaskyniarov zo speleologicky najvyspelejších štátov sveta Spoločenské správy 440. Bárta, J.: Ing. Svätopluk Kámen – šesťdesiatročný, 1 obr., s. 33 – 35 441. Tarnócy, Ľ.: Zomrel Mikuláš Huba, s. 35 Nekrológ Zaujímavosti zo speleológie 442. Hlaváč, J.: Jaskyne sveta hlbšie ako -500 m, s. 36 – 37 Tabuľka desiatich najhlbších jaskýň a tabuľka počtu jaskýň podľa politickej mapy a ich geografické členenie na kontinenty Číslo 2 443. Hlaváč, J.: Aký budeš Spravodaj, s. 3 – 4 Úvodník o možnom charaktere časopisu, ktorý aj napriek aktivitám členskej základne trpí nedostatkom príspevkov Výskum a prieskum 444. Gaál, Ľ., Pristaš, J.: Výskum kvartérnych sedimentov jaskýň v západnej časti Drienčanského krasu, 2 obr., s. 5 – 8 Ďalšia akcia, ktorú zorganizovala oblastná skupina SSS v Rimavskej Sobote v spolupráci s Geologickým ústavom D. Štúra a Katedrou geológie a paleontológie PFUK v auguste 1981 so zameraním na získanie paleontologického materiálu vyhĺbením stratigrafických sond Ročník 12

34

Bibliografia Spravodaja SSS


Správy 445. Thompson, P.: Jaskyniarske pirátstvo, s. 9 – 11 Preklad úvodníka P. Thompsona z časopisu Caving International Magazine č. 10/1981 446. Gaál, J., Stibrányi, G.: Jaskyniari SSS na stretnutí speleológov v  Bukovom pohorí v Maďarsku, 1 obr., s. 11 – 13 Pracovné jaskyniarske sústredenie s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnilo v pohorí Bükk západne od Miskolca v dňoch 28. 4. – 3. 5. 1981 a na ktorom sa zúčastnili aj členovia niektorých oblastných skupín SSS Organizačné správy 447. Hlaváč, J.: Nové stanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 14 Ministerstvo vnútra SSR svojím rozhodnutím č. VVS/1-26/1981 zo dňa 20. augusta 1981 schválilo nové stanovy dobrovoľnej spoločenskej organizácie s názvom Slovenská speleologická spoločnosť 448. Anonymus: Redakčné smernice, s. 15 – 16 Pokyny, v intenciách ktorých sa uverejňujú práce členov SSS a iných autorov v Spravodaji SSS 449. Hlaváč, J.: I. zjazd Českej speleologickej spoločnosti, s. 16 O I. zjazde ČSS, ktorý sa uskutočnil 18. – 20. septembra 1981 v Olomouci, zloženie výboru ČSS Spoločenské správy 450. Anonymus: Ten úžasný Francúz, 3 obr., s. 17 – 23 Interview s P. Courbonom, jaskyniarskou osobnosťou vo Francúzsku, prevzatý z časopisu Caving International Magazine Zaujímavosti zo speleológie 451. Otava, J.: Nové hĺbkové údaje z jaskýň Juhoslávie, s. 24 – 25 Najhlbšie jaskyne Juhoslávie, najvýznamnejšie úspechy juhoslovanských jaskyniarov v  rokoch 1980 – 1981 a ich najvýznamnejšie úspechy v zahraničí 452. Otava, J.: Nové hĺbkové údaje z jaskýň a priepastí Sovietskeho zväzu, s. 25 – 26 Najhlbšie jaskyne v ZSSR, najdlhšie jaskynné systémy v ZSSR 453. Redakcia: Aktuality, s. 26 – 30 Nové hĺbkové rekordy v  jaskyniach Dachsteinhöhle a  Mammuthöhle, staroveká lekáreň v gruzínskej jaskyni, nová ľadová jaskyňa v juhoslovanskom Macedónsku, jaskyňa s termálnou vodou pri Ašchabáde, nová hlboká priepasť afrického kontinentu, nová jaskyňa v stredoázijskom Kirgizsku, jaskyniari ORCUS z  Bohumína do rakúskych a  talianskych priepastí, výstava o  prírodných krásach Muránskej planiny, nová jaskyňa na sovietskej Ukrajine, objav Včerajšej priepasti v Moravskom krase, paleolitické osídlenie v indickej jaskyni, nová aragonitová jaskyňa v Kirgizskej SSR, spomienka na význačného kvartérneho bádateľa J. Petrboka, výprava poľských jaskyniarov do Arktídy, výstava Jaskyniarsky plagát v  MSK, jaskynný kláštor Gegard v Arménskej SSR, liečenie astmatických detí v jaskyniach Moravského krasu 454. Šucháň, I.: Jaskyniarsky humor, s. 31 Kreslený humor 455. Príloha: Stanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti, 10 s. Číslo 3 456. Hlaváč, J.: 8. medzinárodný speleologický kongres, s. 3 – 6 O priebehu 8. medzinárodného speleologického kongresu, ktorý sa uskutočnil v júli 1981 v Bowling Green v USA, skladba odborných komisií tematicky zoskupených do jednotlivých oddelení, predsedníctvo Medzinárodnej speleologickej únie na obdobie rokov 1981 – 1985 Výskum a prieskum 457. Belička, Š.: Nová jaskyňa v Ponickom krase, 2 obr., 1 pl. j., s. 7 – 11 Prieskumná činnosť v Ponickom krase v okolí masívu Drienka v rokoch 1979 – 1981, ktorá vyústila do objavu novej jaskyne v máji 1981 Správy 458. Hlaváč, J.: Jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry ´81, 2 obr., s. 12 – 14 Priebeh jaskyniarskeho týždňa v dňoch 12. – 16. augusta 1981 so zameraním na poznanie krasového územia Vysokých a Belianskych Tatier, sporadického krasu Pienin a Ľubovnianskej vrchoviny Bibliografia Spravodaja SSS

35

Ročník 12


459. Roda, Š.: VI. sympózium Komisie UIS pre speleoterapiu v roku 1980 v Taliansku, s. 15 – 17 Účasť slovenských zástupcov na VI. sympóziu komisie UIS, ktoré sa uskutočnilo v kúpeľnom mestečku Monsumano Terme v objekte liečebnej jaskyne Grotta Giusti v Taliansku Činnosť odborných komisií 460. Lalkovič, M.: K problematike dokumentačných rajónov a číslovaniu krasových javov na Slovensku, s. 16 – 21 Základné problémy v oblasti identifikácie a lokalizácie krasových javov, mapové diela v ČSSR, evidenčný list, mapová dokumentácia, dokumentačné rajóny a číslovanie krasových javov 461. Hochmuth, Z.: Spôsob spracovania identifikačnej karty, 2 obr., s. 22 – 28 Nová forma registrácie krasových javov, ktorú vypracovala komisia pre speleologickú dokumentáciu, spôsob vyplňovania identifikačných kariet 462. Mitter, P.: Zisťovanie hĺbky pomocou ozveny, s. 28 O spôsobe približného zistenia hĺbky priepasti 463. Lalkovič, M.: Na okraj inštruktáže oblastných skupín SSS, s. 29 – 31 Pracovné stretnutie zástupcov oblastných skupín SSS, ktoré sa uskutočnilo 23. 5. 1981 v Liptovskom Mikuláši a prerokovali sa na ňom niektoré zásadné otázky z oblasti dokumentačnej práce Technika a výstroj 464. Stibrányi, G.: Popruhové sedačky vyvinuté na Slovensku v roku 1981 – typy: Brázda – Kresanica – Sima – Kombi, 8 obr., s. 32 – 41 Opis popruhových sedačiek a jednotlivých dielcov 465. Hujdič, M., Stibrányi, G.: Batoh typ 81, 1 obr., s. 41 – 42 Opis a návod na výrobu batohu typ 81 466. Hlaváč, J.: Individuálne karbidové svietidlo, s. 42 Výzva pre technickú komisiu, aby na základe iniciatívy členskej základne vyriešila vlečúci sa problém nedostatku karbidových svietidiel Zaujímavosti zo speleológie 467. Mitter, P.: Zaujímavosti a novinky z prieskumu jaskýň a priepastí vo svete, s. 43 Mulu 80, Jean Bernard – 1455 m, Gouffre Mirolda – 1100 m Organizačné správy 468. Hlaváč, J.: Jaskyniarsky týždeň, s. 44 Rozhodnutie predsedníctva SSS o usporiadaní jaskyniarskeho týždna v roku 1982 469. Hlaváč, J.: 5. valné zhromaždenie, s. 44 5. VZ SSS sa uskutoční pri príležitosti 50. výročia objavenia Harmaneckej jaskyne v októbri 1982 470. Hlaváč, J.: Zmena vo vedení oblastnej skupiny, s. 44 Nový vedúci oblastnej skupiny Aquaspael – Košice 471. Piovarči, E.: Jaskyniarsky humor, 5 obr., s. 45 – 46 Kreslený humor Číslo 4 472. Chovan, A.: Niekoľko slov na okraj tohto čísla, s. 1 O obsahovej náplni čísla, ktoré zostavila oblastná skupina SSS vo Zvolene 473. Hríň, P.: Veľké objavy, s. 3 Úvaha o objavoch v kontexte doterajšieho vývoja jaskyniarstva na Slovensku, efekte revízneho prieskumu jaskýň a o účelnosti tohto spôsobu na podklade poznatku, že v poslednom období každá významnejšia jaskyňa bola objavená z malej, už dávno známej lokality Výskum a prieskum 474. Hipman, P.: Predstavujeme vám našu najhlbšiu jaskyňu, 5 obr., 2 pl. j., s. 4 – 12 O doterajšom prieskume jaskyne Starý hrad v južnom svahu Čiernej dolinky na Krakovej holi 475. Jirmer, F.: Objavy v Kozích chrbtoch, 2 obr., s. 13 – 15 Začiatky z roku 1925, činnosť jaskyniarskej prieskumnej skupiny Turistu v roku 1958, záujem mladých jaskyniarov z Hronca a Valaskej o prieskum, činnosť v rokoch 1981 – 1982 Ročník 12

36

Bibliografia Spravodaja SSS


476. Hipman, P.: Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina, 2 obr., s. 16 – 19 Charakteristika hydrologického systému, o možnostiach výskytu jaskýň v tomto krasovom území 477. Boroš, R.: Nové archeologické a paleontologické nálezy v Slovenskom krase, 5 obr., 1 pl. j., s. 20 – 21 O nálezoch v priestore prepadliska Múrikovej jaskyne a priepasti LT 81 v centrálnej časti Silickej planiny 478. Hríň, P.: Podarí sa prekonať sifón v Záskočí?, s. 22 – 23 O možnostiach prekonania prekážky na dne Mŕtveho jazera v Záskočí 479. Hipman, P.: Naše plány, 1 obr., s. 23 – 24 Úvaha o možnostiach, ako preniknúť do predpokladaného podzemného systému Krakovej hole Mikropoviedka 480. Hríň, P.: Generačný problém, s. 25 Jaskyniarska poviedka o generačnej príhode v Para šachte Dokumentácia 481. Hipman, P.: Nakreslite si jaskyňu axonometricky, 2 obr., s. 28 – 32 Program axonometrického znázornenia jaskyne v jazyku Basic 482. Hríň, P.: Československá hĺbková tabuľka z rôznych pohľadov, s. 32 – 33 O objektivite posudzovania rozmerov jaskýň v kontexte súčasných hĺbkových tabuliek Technika a výstroj 483. Slančík, J.: Jedno alebo dve laná?, 1 obr., s. 34 – 36 Klasická technika, jednolanová technika, dvojlanová technika, šnúrková technika s odporúčaním používať v našich podmienkach pri bežnom speleologickom prieskume dvojlanovú techniku, ktorá je jednoduchšia a rýchlejšia 484. Slančík, J.: Stop-PETZL novinka pre bezpečný zostup, 8 obr., s. 37 – 42 Spoľahlivá a dokonalá pomôcka na bezpečný zostup od známej francúzskej firmy, jej prínosy 485. Anonymus: Pomocné lanové slučky, 1 tab., s. 43 Slučky vhodné do transportných batohov, na pripevnenie lezeckých pomôcok a pod., ktoré vyrába Okresný podnik služieb v Neratoviciach Činnosť odborných komisií 486. Anonymus: Ako postupovať pri úraze alebo nehode v jaskyni, 1 tab., s. 44 – 45 Adresár a telefonický kontakt na členov jaskyniarskej záchrannej služby záchranných družstiev v dvoch centrách na Slovensku 487. Anonymus: Ako získať výkresovú dokumentáciu technických pomôcok?, s. 46 Ako postupovať pri získavaní výkresovej dokumentácie prostredníctvom vedúcich oblastných skupín a sekretariátu SSS Spoločenské správy 488. Gindl, E.: Kmeť a elév, 1 obr., s. 47 – 48 Rozhovor s J. Majkom, objaviteľom jaskyne Domica, jeho názory na súčasné slovenské jaskyniarstvo Zaujímavosti zo speleológie 489. Slančík, J.: Aktuality, 1 pl. j., s. 49 – 50 BU 56 na druhom mieste, už len 10 m chýba do hĺbky 1500 m, zima ´81 v poľských jaskyniach, ďalšia hlboká jaskyňa v Mexiku, medzinárodná expedícia na Novú Guineu Prírastky speleologickej knižnice MSK 490. Hipman, P.: Knižná novinka, s. 51 Informácia o publikácii vydavateľstva Academia Jeskyně a propasti v Československu 491. Cukerová, M.: Prírastky v speleologickej knižnici MSK a OP za rok 1981, s. 51 – 52 Ročník 1982 (XIII.) Číslo 1 492. Hlaváč, J.: Stretnutie a objaviteľom, s. 3 – 4 O stretnutí s objaviteľom Harmaneckej jaskyne M. Bacúrikom Bibliografia Spravodaja SSS

37

Ročník 13


Výskum a prieskum 493. Tereková, V.: Hydrogeochemické pomery vyvieračky v Prosieckej doline v Chočskom pohorí, 3 obr., 5 tab., lit., s. 5 – 11 Geomorfológia, hydrológia a  klimatické pomery, geologická stavba a  tektonické pomery, hydrogeochemické pomery 494. Stibrányi, G.: Čertova diera – 144 m!, 1 pl. j., s. 13 Stručná história doterajšieho prieskumu priepasti Správy 495. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1981, 2 obr., s. 14 – 27 Členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, činnosť oblastných skupín, kultúrno-výchovná a publikačná činnosť, exkurzná činnosť doma i v zahraničí 496. Halaš, J., Peško, M.: 1. medzinárodné stretnutie speleológov socialistických krajín v NDR, 2 obr., s. 27 – 31 1. stretnutie speleológov, ktorého sa v dňoch 21. 5. – 2. 6. 1981 na základe pozvania zúčastnili aj niektorí pracovníci Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši 497. Maděra, E.: Sympózium o krase Sudetskej sústavy, Králíky, 27. – 30. 8. 1981, s. 31 – 32 Významná akcia Českej speleologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila koncom augusta 1981 v Králíkoch, okr. Ústí nad Labem, s cieľom zhodnotiť dosiahnuté výsledky pri výskume krasových javov Sudetskej sústavy Činnosť odborných komisií 498. Mitter, P.: Kras západnej časti Veľkej Fatry, 2 obr., lit., s. 33 – 39 Geologická stavba územia a  jej vzťah k  reliéfu, stručná morfológia, poznámky k hydrológii, členenie krasu západnej časti Veľkej Fatry Činnosť oblastných skupín 499. Fecsu, L.: Jaskyňa pod turnianskym hradným vrchom, 1 pl. j., s. 40 – 41 Opis priestorov malej jaskyne pod zrúcaninami Turnianskeho hradu Technika a výstroj 500. Stibrányi, G.: Ako sa obliecť do jaskyne?, 1 obr., s. 42 – 49 Spodná bielizeň (rhovyl, francúzsky materiál s  elektrostatickými vlastnosťami, rexoterm, na princípe polyetylénovej fólie metalizovanej vo vákuu), kombinéza Zaujímavosti zo speleológie 501. H., J.: 10. rokov Stratenskej jaskyne, s. 49 Výstava vo výstavných priestoroch MSK 502. S. G.: Najhlbší vertikálny jaskynný priestor, s. 50 Poľskí jaskyniari v rokoch 1980 a 1981 odkryli najhlbší vertikálny jaskynný priestor na svete 503. H., J.: Zriadenie novej oblastnej skupiny, s. 50 Vytvorenie oblastnej skupiny v Demänovskej Doline Číslo 2 504. Lalkovič, M.: Malá retrospektíva, s. 3 – 4 Malé poohliadnutie sa za doterajšou činnosťou oblastnej skupiny v Rimavskej Sobote Výskum a prieskum 505. Gaál, Ľ.: Geologické pomery pracovného územia oblastnej skupiny Rimavská Sobota a ich odraz vo výskume krasu, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 4 – 15 Vymedzenie územia, náčrt geologických pomerov, krasové regióny (Kras troch peniažkov, Kras sáskej synklinály, Kras pri Lipovci, Kras pri Sáse a  Kameňanoch, Kras Mutonu, Skerešovsko-licinský kras, Drienčanský kras) 506. Pomichal, R.: Faunistický výskum bezstavovcov v jaskyniach Drienčanského krasu, 2 obr., lit., s. 16 – 21 Prehľad fauny bezstavovcov skúmaných jaskýň Ročník 13

38

Bibliografia Spravodaja SSS


507. Ženiš, P.: Orientácia mineralogického výskumu v pracovnom území oblastnej skupiny Rimavská Sobota, 1 obr., lit., s. 21 – 25 Doterajší výskum sa orientoval hlavne na výplň jaskýň a krasové pôdy, niektoré námety, ktoré sú málo využívané a rozšírené v speleológii 508. Ďurčík, K., Benedek, L.: Nové výsledky v prieskume jaskynnej sústavy Podbanište – Kadlub, 2 obr., 1 pl. j., s. 26 – 30 Odkrývačské práce nad II. sifónom, otvorenie III. sifónu a  prienik do ďalších priestorov, čím vzrástla celková dĺžka jaskyne Kadlub na vyše 50 m Správy 509. Gaál, J.: Prehľad desaťročnej speleologickej činnosti oblastnej skupiny Rimavská Sobota, 3 obr., s. 31 – 37 Vznik skupiny a obdobie do roku 1975, obdobie od roku 1975 do roku 1982, ďalšie perspektívy skupiny 510. Gaál, Ľ., Kliment, J.: Súčasné otázky ochrany krasových javov v  Drienčanskom krase, 4 obr., lit., s. 37 – 43 Chvalovská jaskyňa, Špaňopoľská jaskyňa, Dolina Drienku, Podbanište – Kadlub, Jaskyňa pri Holom vrchu, jaskyne Pole Dúbravíc, Drienčanské jaskyne 511. Gaál, J., Ďurčík, K.: Prehľad zahraničných študijných ciest oblastnej skupiny Rimavská Sobota, 3 obr., s. 44 – 48 Stručná informácia o 7 zahraničných študijných cestách, ktoré v uplynulom období uskutočnili členovia oblastnej skupiny, účasť členov oblastnej skupiny na ďalších zahraničných cestách, ktoré organizovali iné skupiny alebo SSS Technika a výstroj 512. Ďurčík, K.: Poznatky o používaní a pevnostných skúškach zlanovacej brzdy typu Diabolo, 4 obr., lit., s. 49 – 52 V roku 1981 oblastná skupina vyrobila a otestovala zlaňovaciu brzdu v našich a zahraničných jaskyniach a  podrobila ju pevnostným skúškam, ktoré z  hľadiska jej výroby a  použitia poskytli množstvo dôležitých informácií Číslo 3 513. Chovan, A.: Vzťah Ústredia štátnej ochrany prírody ku Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 1 O  vzájomných väzbách medzi Ústredím štátnej ochrany prírody, múzeom, Slovenskou speleologickou spoločnosťou a správami veľkoplošných chránených území po vzniku ÚŠOP od 1. 6. 1981 514. Mitter, P.: Medzinárodné speleologické kolokvium ČSSR 1982, 3 obr., s. 3 – 5 O 2. medzinárodnom speleologickom kolokviu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29. 9. – 4. 9. 1982 a jeho priebeh zabezpečovali pracovníci Ústredia štátnej ochrany prírody a Slovenská speleologická spoločnosť Správy 515. Hochmuth, Z.: Sima G:E:S:M ´81 – študijná cesta Slovenskej speleologickej spoločnosti do krasových oblastí Pyrenejského polostrova, 9 obr., 1 pl. j., s. 6 – 19 Prípravy a priebeh cesty účastníkov študijnej cesty uskutočnenej v dňoch 15. 9. – 20. 10. 1981 516. Hlaváč, J.: Jaskyniarsky týždeň Gäderská dolina ´82, 2 obr., s. 19 – 21 Informácia o programe a priebehu jaskyniarskeho týždňa, na ktorom sa zúčastnilo 110 jaskyniarov z 27 oblastných skupín Činnosť oblastných skupín 517. Zacharov, M.: Geologicko-štruktúrne pomery siení za sifónom v Jasovskej jaskyni, 1 pl. j., lit., s. 22 – 26 O charaktere priestorov za sifónom v Jasovskej jaskyni, ktorých vznik je podmienený existenciou dvoch križujúcich sa dislokačných zón 518. Tulis, J.: Úraz v Stratenskej jaskyni, 4 obr., s. 26 – 27 Opis okolností úrazu, ku ktorému došlo 18. 8. 1982 počas prieskumnej činnosti v jaskyni a ktorý si vyžiadal 16 týždňov trvajúce liečenie postihnutého Bibliografia Spravodaja SSS

39

Ročník 13


519. Havlíček, D., Hovorka, J.: Únorová propast – jeden z významných výsledků speleologického průzkumu Českého krasu v posledních letech, 1 obr., 1 pl. j., s. 28 – 31 O  objave, o ktorý sa zaslúžili jaskyniari zo skupiny Specialisté zo Speleologického klubu v  Prahe, a o výsledkoch speleopotápačského prieskumu zatopenej časti priepasti 520. Belička, Š.: Pracovný zraz jaskyniarov v Ponickom krase, 2 obr., s. 31 – 33 Pri príležitosti 50. výročia objavenia Harmaneckej jaskyne zorganizovala oblastná skupina Banská Bystrica pracovný zraz v spolupráci s družobnými skupinami Čachtice, Trenčín, Chtelnica, Skýcov a Brno s exkurziami do Harmaneckej jaskyne a Jaskyne mŕtvych netopierov Výskum a prieskum 521. Pavlarčík, S.: Jaskyňa Kamenné mlieko v Belianskych Tatrách, 1 obr., 1 pl. j., 3 tab., lit., s. 33 – 36 Speleologický prieskum a charakter jaskyne, ktorá sa nachádza v závere doliny Medzisteny v západnej časti Belianskych Tatier 522. Deván, P.: Pozorovanie driftu evertebrát v toku – nádejná pomôcka pre výskum podzemných priestorov, s. 37 – 38 O skúmaní driftu (larvy hmyzu a máloštetinaté červy) v Brestovskej jaskyni, metodika odoberania driftu Technika a výstroj 523. Hochmuth, Z.: Vodotesné čelové osvetlenie, 2 obr., s. 38 – 41 Vodotesná úprava čelového akumulátorového svietidla známeho ako Nifka na speleopotápačské účely Organizačné správy 524. Kopecký, J., Maděra, E.: Symposium o pseudokrasu, 1 obr., s. 41 – 42 V  dňoch 9. – 12. 9. 1982 sa konalo v  Janovičkách pri Broumove sympózium o  pseudokrase, ktoré sa orientovalo na zhodnotenie doterajších poznatkov o pseudokrase v ČSSR 525. Kouřil, J.: Študijná cesta do krasových oblastí Rumunska, s. 43 V poradí 8. pracovný pobyt členov oblastnej skupiny Čachtice v Rumunsku, účasť na dvoch pracovných táboroch v pohorí Retezat a Muntii Apuseni Zaujímavosti zo speleológie 526. Stibrányi, G.: Ako je to s karbidom?, s. 44 O správnom zaobchádzaní s karbidom, nákupe, skladovaní a používaní pri akciách speleologického prieskumu 527. Stibrányi, G.: Spodné prádlo, s. 44 – 45 O spodnej bielizni, ktorú je možné kúpiť v športových predajniach 528. Stibrányi, G.: Vysoké vstupné, s. 45 Preklad článku z NSS News, príhoda z jaskyne Marengo v štáte Indiana, USA 529. Stibrányi, G.: Nový Zéland, s. 45 Najhlbšie jaskyne Nového Zélandu 530. Stibrányi, G.: Papuánska Nová Guinea, s. 45 O štvrtej expedícii, ktorá v roku 1982 pôsobila v oblasti Muller Range 531. Piovarči, E.: Jaskyniarsky humor, s. 46 Kreslený humor Číslo 4 532. Chovan, A.: Ako ďalej vo vydávaní Spravodaja SSS, s. 1 O zmenách v redakčnej rade, obsahovej náplni, honorovaní príspevkov od roku 1983, potrebe rešpektovania redakčných smerníc a snahe o vyrovnanie časových sklzov vo vydávaní 533. Hlaváč, J.: 5. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti, 2 obr., s. 3 – 6 Organizačné zabezpečenie, program, priebeh rokovania, voľba orgánov, uznesenie valného zhromaždenia Výskum a prieskum 534. Žikeš, V.: Potápačský prienik medzi jaskyňami Vyvieranie – Demänovská jaskyňa slobody, 2 obr., s. 7 – 9 O  podplávaní sifónu v  Mramorovom riečisku Demänovskej jaskyne slobody počas druhého pokusu a o ďalšej činnosti, ktorá vo februári 1983 viedla k spojeniu jaskyne s jaskyňou Vyvieranie Ročník 13

40

Bibliografia Spravodaja SSS


535. Mitter, P.: Klátovský kras, 1 obr., 1 pl., lit., s. 9 – 11 Stručný opis Jaskyne v lome a jaskyne Brloh v málo výraznom krasovom území Klátovský kras 536. Hlaváč, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za obdobie od 4. valného zhromaždenia, 3 obr., s. 12 – 19 Členská základňa, organizačno-riadiaca činnosť, činnosť odborných komisií, prieskumná činnosť, výskumná činnosť, dokumentačná činnosť, ochrana krasu, jaskyniarska záchranná služba, kultúrno-výchovná, propagačná a publikačná činnosť, spolupráca s ČSS a ČSKV, spolupráca s MSÚ a zahraničnými speleologickými organizáciami, finančné a materiálne zabezpečenie 537. Gaál, Ľ., Gaál, J.: Jaskyne v Chránenom prírodnom výtvore Prielom Muráňa, 2 obr., 3 pl. j., lit., s. 20 – 24 Náčrt geologických a geomorfologických pomerov, prehľad preskúmaných jaskýň, ostatné prírodovedné zaujímavosti územia Správy 538. Vozárik, P., Valaštiak, M.: Juhoslávia ´82, 3 obr., 2 pl. j., s. 24 – 31 Študijná cesta jaskyniarov oblastnej skupiny Liptovský Trnovec do krasových oblastí Juhoslávie v auguste 1982 539. Rajman, L., Roda, Š.: 7. medzinárodné sympózium komisie UIS pre speleoterapiu a speleomedicínu, s. 32 Priebeh sympózia komisie UIS, ktoré sa uskutočnilo začiatkom novembra 1982 v Keszthely na západnom brehu jazera Balaton v Maďarsku Technika a výstroj 540. Zapletal, J.: Hlasný telefón, 1 obr., s. 33 – 34 Technické údaje, opis, zoznam súčiastok zariadenia, ktoré bolo pôvodne vyvinuté pre potreby speleopotápania 541. Stibrányi, G.: Správa technickej komisie SSS, 3 obr., s. 35 – 37 Skúšky polyamidových lán československej výroby a ich dlhodobý test, kotviace uzly, praktické pokyny, ktoré zostavila technická komisia ČSS Činnosť oblastných skupín 542. Tulis, J.: Desaťročné jubileum, 4 obr., 1 pl. j., s. 38 – 41 Zhodnotenie desaťročnej činnosti, ktorú po objave Stratenskej jaskyne roku 1972 realizovali členovia oblastnej skupiny SSS v Spišskej Novej Vsi 543. Belička, Š.: Činnosť oblastnej skupiny Harmanec – Banská Bystrica za roky 1970 – 1982, 3 obr., s. 42 – 43 O charaktere činnosti oblastnej skupiny od je založenia v roku 1970 Činnosť odborných komisií 544. Rajman, L., Roda, Š., Ščuka, J.: Konštrukcia prenosného laboratória, 1 obr., s. 44 – 45 Vhodné prenosné laboratórium, ktoré je vybavené minimom pomôcok a  chemikáliami, ktoré v  teréne umožnia vykonať analýzu vôd a čiastočne aj hornín a minerálov Spoločenské správy 545. Belička, Š.: Dominik Čunderlík 75-ročný, 1 obr., s. 46 546. Slančík, J.: Drobnička, s. 47 Informácia o svadbe P. Hipmana na sklonku roku 1982 Zaujímavosti zo speleológie 547. Hlaváč, J.: Rôzne, s. 47 Informácia o I. valnom zhromaždení Speleologickej federácie Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti; 5. medzinárodný filmový festival v La Chapelle en Vercors, intenzívny prieskum Jaskyne mŕtvych netopierov, objav jednej z najvýznamnejších jaskýň pohoria Veľká Fatra 548. Mrázik, P.: K vhodnému oblečeniu do jaskyne, 1 obr., s. 48 Skúsenosti s úpravou pracovného obleku typ kanalizátor 549. Gaál, Ľ.: Nové objavy v Krásnohorskej jaskyni, s. 48 O objavoch v dĺžke 267 m, ku ktorým došlo v roku 1982 Bibliografia Spravodaja SSS

41

Ročník 13


550. Lalkovič, M.: Speleologické mapovanie na Slovensku, s. 48 – 49 Problematika histórie merania a mapovania jaskýň na Slovensku prostredníctvom výstavy v Múzeu slovenského krasu a ochrany prírody 551. Hlaváč, J.: 24. jaskyniarsky týždeň, s. 49 Informácia o pripravovanom jaskyniarskom týždni na začiatku augusta 1983 na Trnoveckých lúkach v Západných Tatrách 552. Redakcia: Adresář složek České speleologické společnosti, s. 49 – 51 Adresa ústredného výboru ČSS, ústredných odborných komisií, krajských výborov, základných organizácií, redakcie Stalagmitu a Speleologickej záchrannej služby Ročník 1983 (XIV.) Číslo 1 553. Roda, Š.: Quo vadis, jaskyniar?, s. 1 Úvaha o jaskyniarovi, o jeho právach a povinnostiach, aktivite a pasivite, o možnostiach angažovania sa v krasových územiach mimo svojho pracovného územia a pod. Výskum a prieskum 554. Mrázik, P.: Nové objavy vo Veľkej Fatre, 1 obr., 1 pl. j. s. 3 – 4 Opis jaskyne Javorina a okolností jej objavu v decembri 1982 členmi oblastnej skupiny Blatnica Správy 555. Hlaváč, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1982, 3 obr., s. 5 – 11 Členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, činnosť oblastných skupín, kultúrno-výchovná a publikačná činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 556. Benická, I.: Medzinárodná ženská jaskyniarska expedícia KARLUKOVO ´83, s. 12 – 13 Priebeh ženskej jaskyniarskej expedície v  Bulharsku v  marci 1983, na ktorej sa za SSS zúčastnili M. Valaštiaková a I. Benická 557. Fudaly, V., Pavlarčík, S., Vadovský, V.: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 13 – 21 História objavu a prieskum jaskyne, morfologická a morfometrická charakteristika, geologické pomery, genéza jaskyne, hydrologické pomery, sekundárna výplň, mikroklimatické pomery, fauna Technika a výstroj 558. Stibrányi, G.: Vyberte si „zlaňovačku“, 7 obr., s. 22 – 26 Zlaňovacia brzda Autoblokant a jej použitie Činnosť oblastných skupín 559. Sluka, M.: Čachtická jaskyňa, 2 obr., 1 pl., lit., s. 27 – 30 História výskumov v Čachtickom krase, charakteristika jaskyne, možnosti ďalších objavov Organizačné správy 560. Halaš, J.: VIII. medzinárodná speleologická škola v PĽR, s. 31 Priebeh medzinárodnej speleologickej školy, ktorý organizačne pripravila a zabezpečila Univerzita Sliezska a Univerzita Vratislavská v Sudetskej oblasti v horskom stredisku Medzigorze 561. Lalkovič, M.: Niekoľko otáznikov na zamyslenie, 2 obr., s. 34 O tom, ako sa v speleológii na Slovensku presadila ďalšia generácia, vyrástli mnohé individuality, v čom je tento trend pozitívny a na čo sme ešte nedorástli Zaujímavosti zo speleológie 562. Hlaváč, J.: 7. zasadnutie Československého speleologického koordinačného výboru, s. 35 Priebeh zasadnutia výboru, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. – 6. mája 1983 v Blansku 563. Hlaváč, J.: Praktická speleológia, s. 35 Informácia o  novej publikácii z vydavateľstva Osveta – účelovej publikácii Ústredia štátnej ochrany prírody 564. Stibrányi, G.: Nový objav v Slovenskom krase, s. 35 – 36 Informácia o objave Vápennej jaskyne neďaleko Hrušova Ročník 14

42

Bibliografia Spravodaja SSS


565. Stibrányi, G.: Tip na doplnenie výstroja, s. 36 Možnosť zakúpenia záchrannej fólie v značkovej predajni OMKER v Budapešti, ktorú maďarské zdravotníctvo dováža z rakúskej firmy Ortmann 566. Stibrányi, G.: Speleofórum 1983 Informácia o priebehu II. ročníka, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca 1983 v Lipovci v Moravskom krase Spoločenské správy 567. Redakcia: PhDr. Juraj Bárta, CSc., s. 37 568. Spišák: Jaskyniarsky humor, s. 38 Kreslený humor Príloha čísla 569. Hlaváč, J., Hochmuth, Z., Vozárik, P., Valaštiak, M.: Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov, 23 s. - 1. Úvod, s. 1 - 2. Kras Chočských vrchov a Západných Tatier, 3 obr., s. 2 – 6 - 3. Exkurzie - 3.1 Kras Sivého vrchu a Babiek, 1 obr., 4 pl. j., s. 7 – 11 - 3.2 Kras Červených vrchov, 4 obr., 4 pl. j., s. 11 – 20 - 3.3 Kras Chočských vrchov, 1 obr., 1 pl. j., s. 21 – 23 Číslo 2 570. Lalkovič, M.: II. konferencia Dokumentácia krasu a jaskýň, s. 1 Úvodník so zameraním na činnosť, v kontexte ktorej sa uskutočňuje II. konferencia, pripravená komisiou pre speleologickú dokumentáciu SSS 571. Hlaváč, J.: Význam speleologickej dokumentácie v podmienkach SSS, s. 3 – 4 Čo rozumieme pod speleologickou dokumentáciou a roviny, v akých môžeme posudzovať význam takto chápanej činnosti 572. Sluka, M.: Orientačné mapovanie jaskýň, 2 obr., lit., s. 5 – 7 Pomôcky pre orientačné mapovanie, postup pri zhotovovaní mapy, presnosť orientačného mapovania 573. Lalkovič, M.: Posúdenie presnosti jaskynných kompasových ťahov, 1 obr., 5 tab., lit., s. 7 – 13 Kompasové polygónové ťahy, presnosť kompasového polygónového ťahu otvoreného, posúdenie presnosti kompasového polygónového ťahu, posúdenie presnosti merania prevýšení 574. Jakál, J.: Geomorfologická rajonizácia a  jej využitie v  speleologickej dokumentácii, lit., s. 13 – 15 Spôsoby rajonizácie, vymedzenie hraníc rajónov, geomorfologická rajonizácia a rajónovanie krasu Západných Karpát 575. Gaál, Ľ., Ženiš, P.: Dokumentácia krasových javov v podmienkach speleologického výskumu a prieskumu (výsledky a prax OS Rim. Sobota), s. 16 – 18 Názov, geografické údaje, speleologická charakteristika, speleologická mapa, geologická charakteristika, biospeleologické pomery, mikroklimatické pomery, história jaskyne, význam jaskyne, navrhnuté opatrenia, fotografické prílohy 576. Štelcl, O.: Dokumentace krasových jevů a dokumentační praxe v podmínkách organizace Moravský kras, lit., s. 19 – 23 Stručná história dokumentačných prác v Moravskom krase, súčasný stav dokumentačnej činnosti, ktorú realizuje organizácia Moravský kras 577. Kaifer, J.: Aplikácia niektorých fotogrametrických metód v  speleológii, 4 obr., lit., s. 23 – 27 Využitie fotogrametrie a  jej rozdelenie, fotogrametria terestrická, základné pojmy stereofotogrametrie, vyhotovenie stereofotogrametrických snímok, použitie stereofotogrametrie v Demänovskej ľadovej jaskyni, vyhodnocovacie práce, grafické zobrazenie Bibliografia Spravodaja SSS

43

Ročník 14


578. Košel, V.: Súčasné problémy dokumentácie krasu so zameraním na krasovú faunu a flóru, lit., s. 28 – 30 Dva spôsoby dokumentácie fauny a flóry, základná činnosť bibliografickej dokumentácie, materiálová dokumentácia, voľby metód pri zbere materiálu, všeobecný cieľ dokumentácie – získanie prehľadu o plošnom a hypsometrickom rozšírení a približných údajov o kvantitatívnom výskyte na lokalitách 579. Székely, K.: Formy a metódy dokumentácie jaskýň v MĽR, 3 obr., lit., s. 30 – 34 Štruktúra evidenčného systému Speleologického oddelenia Celoštátneho úradu pre ochranu prírody a životného prostredia 580. Tulis, J.: Oznam o objave časti jaskyne, 1 obr., s. 35 – 39 Z hľadiska komplexnej speleologickej dokumentácie je dôležité a potrebné evidovať aj objavy častí jaskýň; návrh tlačiva Oznam o objave časti jaskyne a spôsob jeho vyplňovania 581. Bárta, J.: Dokumentácia krasu v oblasti spoločenských vied s dôrazom na existenciu človeka v jaskyni, lit., s. 39 – 42 O potrebe kompexnosti získavania speleologických poznatkov, ktoré sú využiteľné v oblasti spoločenských vied, kde je vedúcou zložkou speleoarcheológia 582. Hochmuth, Z.: Teoretické aspekty tvorby dokumentačných rajónov na Slovensku, lit., s. 43 – 45 Problémy, ktoré vznikajú pri riešení problematiky vhodného usporiadania poznatkov o  počte jaskýň a základných informácií o nich, výhody a nevýhody rôznych navrhovaných koncepcií, kritériá, ktoré sa uplatnili pri tvorbe dokumentačných rajónov 583. Erdős, M.: Doterajšie výsledky v číslovaní krasových javov na Slovensku, 1 obr., s. 45 – 49 Funkcia a význam číslovania, voľba systému číslovania, riešenie ostatných úloh pri číslovaní, výsledky v číslovaní krasových javov 584. Tarnócy, Ľ.: K problematike štandardizácie názvoslovia krasových javov, s. 49 – 53 Úlohy štandardizácie, názvy pre krasové útvary, rozličné časti krasovej, sintrovej výzdoby, názvy krasových lokalít, prehľad doterajšej činnosti 585. Audy, I.: Fotografování rozlehlých podzemních prostor pomocí pyrotechnické slože, s. 53 – 54 O myšlienke použitia pyrotechnických zmesí, ktoré poskytujú neobmedzený svetelný výkon, čo umožňuje vyhotovovať zábery aj najväčších priestorov 586. Petr, V., Matoušek, V.: Dokumentace krasových jevů Českého krasu v Okresním muzeu v Berouně, lit., s. 55 – 57 Zborník Český kras, spolupráca so základnou organizáciou ČSS I – 02 Tetín, archeologický výskum Českého krasu, archívna evidencia krasových javov 587. Sýkora, J.: Bezpečnostný predpis pre jaskyne a meračská dokumentácia jaskýň, lit., s. 58 – 60 Meračská dokumentácia jaskýň v zmysle predpisu č. 3000/1975 SBÚ 588. Lalkovič, M.: Základné otázky súčasného prístupu na úseku speleologickej dokumentácie, lit., s. 61 – 65 Požiadavky na systém speleologickej dokumentácie, súčasná sprievodná dokumentácia, identifikačná karta, jej funkcia a doterajšie skúsenosti 589. Chmela, S.: Filmovanie v jaskyniach, s. 65 – 69 Voľba prístrojov a materiálu, zásady filmovania v jaskyni, naše výsledky 590. Thuróczy, J.: Problematika mapovania a zobrazovania hlbokých jaskynných systémov, lit., s. 69 – 71 Spôsoby zameriavania hlbokých jaskynných systémov, spôsoby ich zobrazovania a charakter problémov, ktoré súvisia s pôdorysným a nárysným zobrazením, axonometrické zobrazovanie Číslo 3 591. Kucharovič, J.: Bezpečnosť pri speleopotápaní, s. 1 O charaktere bezpečnostných smerníc, ktoré vymedzujú práva a povinnosti účastníkov speleopotápačskej akcie a určujú ostatné s tým súvisiace náležitosti Ročník 14

44

Bibliografia Spravodaja SSS


Výskum a prieskum 592. Piovarči, E.: Stratenecká priepasť, 2 obr., 1 pl. j., s. 3 – 6 Opis málo známej priepasti, ktorá sa nachádza vo vrchnej partii Krivánskej Malej Fatry, západne od Malého Kriváňa, a o činnosti, ktorá sa tu realizovala v minulosti 593. Pavlarčík, S.: Zbojnícka jaskyňa v Kurčínskej Magure, 1 pl. j., lit., s. 6 – 8 Opis priestorov najvýznamnejšej jaskyne vo vonkajšom flyšovom pásme magurského paleogénu Ľubovnianskej vrchoviny, nápisy a značky na stenách jaskyne, využívanie jaskyne v minulosti Správy 594. Hlaváč, J.: 24. jaskyniarsky týždeň Západné tatry ´83, 2 obr., s. 9 – 11 Priebeh jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta 1983 a absolvovalo ho 127 účastníkov z 25 oblastných skupín SSS, kolegovia z Českej speleologickej spoločnosti, bulharskí a juhoslovanskí jaskyniari 595. Thuróczy, J.: Medzinárodná speleologická expedícia RODOPY ´83, 3 obr., s. 12 – 14 Podujatie Bulharskej speleologickej federácie začiatkom októbra 1983 v západných Rodopách v Dobrostanskom krasovom rajóne, ktorého sa zúčastnili niektorí členovia oblastných skupín SSS Košice-Jasov a Blatnica Dokumentácia 596. Halaš, J.: Problematika klimatologickej dokumentácie jaskýň a jej význam v oblasti speleologického výskumu a prieskumu, 2 obr., 1 pl. j., s. 15 – 19 Klimatologická dokumentácia v  jaskyniach, klimatológia a  klíma, klimatológia a  klíma v  jaskyniach, charakter klimatologickej dokumentácie v jaskyniach 597. Hochmuth, Z.: Špecifické problémy dokumentácie jaskynných priestorov zatopených vodou, s. 20 – 22 Špecifické vlastnosti vodou zatopeného jaskynného prostredia, doterajšia prax merania pod vodou na Slovensku Činnosť oblastných skupín 598. Dzúr, J.: Činnosť oblastnej skupiny Demänovská dolina, 1 obr., 1 pl. j., s. 22 – 27 Činnosť oblastnej skupiny v  okolí vyvieračky v  Mošnickej doline, v  Demänovskej doline a  v priepasti Kosienky na Krakovej holi 599. Demovič, I.: Objavy v Mačacej jaskyni, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 27 – 30 Činnosť oblastnej skupiny Chtelnica v Mačacej priepasti v rokoch 1976 a 1981 – 1982 600. Lutonský, M.: Svetový objav, s. 30 – 34 Jaskyniarska poviedka 601. Bolaček, O.: Jaskyniarsky týždeň oblastnej skupiny Rožňava, s. 35 Pracovné sústredenie účastníkov na dvoch lokalitách v centrálnej časti Silickej planiny – vo Veľkom závrte a v závrte Pri napájadlách v septembri 1983 Technika a výstroj 602. Košťál, J.: Automatický prepínač acetylénové – elektrické svietidlo, 1 obr., s. 36 Skúsenosti s automatickým prepínačom vlastnej výroby 603. Stibrányi, G.: K úrazu v Stratenskej jaskyni, s. 37 O príčinách úrazu a o spôsobe fixovania priečok rebríkov z oceľového lanka kolíčkom a epoxidovou živicou Činnosť odborných komisií 604. Bezpečnostné smernice pre speleopotápanie, s. 38 – 40 Plán akcie, kvalifikačné predpoklady a organizačné členenie, speleopotápačský výstroj a jeho použitie 605. Roda, Š., Ščuka, J.: Z činnosti komisie pre fyzikálny, chemický a hydrogeologický vý­skum krasu, s. 40 – 41 Individuálne úlohy jednotlivých členov komisie Spoločenské správy 606. Mitter, P.: Jozef Feriančík 70-ročný, 1 obr., s. 42 – 43 Spomienky jubilanta na prežité roky 607. Anonymus: Blahoželanie k uzavretiu manželstva, 1 obr., s. 43 Gratulácia k sobášu M. Piechovičovej a Ľ. Kučmu Bibliografia Spravodaja SSS

45

Ročník 14


Zaujímavosti zo speleológie 608. Žikeš, V.: Objav riečnej chodby v Demänovskej jaskyni slobody, 3 obr., s. 44 – 46 Riešenie potápačských problémov v  Mramorovom riečisku, prienik cez siedmy sifón koncom augusta 1983 a opis objavených priestorov, prieskum ôsmeho sifónu 609. Halaš, J.: Švajčiarski jaskyniari na Slovensku, s. 46 Návšteva švajčiarskych jaskyniarov v krasových oblastiach Slovenska v júni 1983 610. Bolaček, O.: Cevamit aj pre jaskyniarov, s. 46 – 47 Vápenná zmes a možnosti jej použitia v jaskyniach 611. Hlaváč, J.: 6. medzinárodný tábor jaskynného potápania, s. 47 Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v septembri 1983 v Moravskom krase a zúčastnilo sa ho 70 osôb z 13 krajín 612. Hlaváč, J.: Členovia predsedníctva v jaskyni Starý hrad, s. 47 Júnové zasadnutie predsedníctva SSS v roku 1983 spojené s návštevou krasového územia oblastnej skupiny Zvolen – jaskyne Starý hrad 613. Hlaváč, J.: Speleofotografia ´84, s. 47 Informácia o pripravovanom III. ročníku súťaže jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou 614. Halaš, J.: Výsledky prieskumu vo Fontaine de Vaucluse, 1 pl. j., s. 48 Informácia o výsledkoch prieskumu podľa príspevku uverejneného v časopise Spelunca No 12/83 Číslo 4 615. Eliáš, M.: Speleofotografia, s. 1 Informácia o II. ročníku súťaže, ktorý sa uskutočnil v roku 1983 za účasti 21 autorov Výskum a prieskum 616. Stibrányi, G.: Vápenná jaskyňa v Slovenskom krase, 2 obr., 1 pl. j., s. 3 – 5 Prieskum jaskyne v roku 1983 a stručné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 617. Gaál, Ľ., Ženiš, P.: Hydrotermálna jaskyňa v Cserszegtomaji, 3 obr., lit., s. 6 – 8 Charakter jaskyne pri Keszthelyi, na ktorú sa v júni 1983 sústredila pozornosť účastníkov putovnej schôdze MKBT; na schôdzi sa zúčastnili aj piati členovia oblastnej skupiny SSS v Rimavskej Sobote Správy 618. Košťál, J.: Expedícia Tennengebirge ´83, 3 obr., s. 9 – 15 Speleopotápačská expedícia oblastnej skupiny v Trenčíne so zameraním na prieskum Obrovského sifónu v jaskyni Brunnecker v Rakúsku koncom septembra a začiatkom októbra 1983 619. Hlaváč, J.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1983, 2 obr., s. 15 – 22 Členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, činnosť oblastných skupín, dokumentačná a  kultúrno-výchovná činnosť, spolupráca so zahraničím, hospodárska činnosť, finančné a  materiálne zabezpečenie 620. Hochmuth, Z.: Jaskyniar v zime, 2 obr., s. 23 – 26 Výhody zimného obdobia pre speleológiu, úspešné zimné akcie, plánovanie akcie, materiálne vybavenie Dokumentácia 621. Lalkovič, M.: Konferencia Dokumentácia krasu a jaskýň, s. 27 – 28 Celkové zhodnotenie II. konferencie spolu s odporúčaniami jej účastníkov pre budúce obdobie 622. Tereková, V.: Možnosti zjednotenia systému dokumentácie hydrologických a hydrogeochemických prvkov, 2 obr., s. 28 – 31 Charakter hydrologických prác, banka hydrologických informácií, hydrologické mapovanie – základná terénna metóda hydrologických prác, chemická analýza, grafické dokumentačné prvky 623. Pavlarčík, S.: Použitie niektorých geologických metód pri mapovaní podzemného krasového fenoménu na príklade jaskyne Javorinka, 1 pl. j., s. 32 – 35 Spomedzi geologických metód sa pri výskume krasu najviac používajú geologickoštruktúrne metódy, niektoré z nich sa použili aj pri výskume a mapovaní jaskyne Javorinka v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách Ročník 14

46

Bibliografia Spravodaja SSS


Činnosť oblastných skupín 624. Mrázik, P.: Jaskynný systém Javorina – Medvedia jaskyňa, 1 obr., 1 pl. j., s. 36 – 38 Podrobný prieskum Medvedej jaskyne v roku 1983 potvrdil predpoklad jej možnej súvislosti s Jaskyňou Javorina v Belianskej doline v západnej časti Veľkej Fatry Činnosť odborných komisií 625. Nosko, V., Lanc, J.: Možnosti použitia geofyzikálnych metód pri prieskume krasových oblastí, lit., s. 39 – 41 V speleológii je geofyzikálny prieskum takmer vždy zameraný na vyhľadávanie podzemných krasových dutín, krasových systémov a na riešenie podobných problémov; na tento cieľ sa z geofyzikálnych metód používajú najmä rozličné modifikácie geoelektrických metód a mikrogravimetrické merania Technika a výstroj 626. Hochmuth, Z., Mrázik, P.: Skúsenosti s  používaním nového čelového karbidového osvetlenia, 1 obr., s. 42 – 45 Z čoho pozostáva, ako pracuje, drobné poruchy a ich odstránenie, niektoré zložitejšie údržbárske úkony Organizačné správy 627. Lalkovič, M.: Schválenie nových objavov, s. 46 Predsedníctvo SSS na svojom zasadnutí 9. 12. 1983 prerokovalo a  schválilo objav jaskyne Javorina a Ponickej jaskyne 628. Redakcia: Nová oblastná skupina SSS, s. 46 Vytvorenie oblastnej skupiny SSS v Banskej Štiavnici 629. Mitter, P.: Evidencia úrazov a zranení pri jaskyniarskej činnosti, s. 46 Požiadavka komisie SSS pre Jaskyniarsku záchrannú službu na evidenciu úrazov a zranení členov skupiny a iných osôb pri jaskyniarskej činnosti Zaujímavosti zo speleológie 630. Anonymus: VI. medzinárodná konferencia jaskynného záchranárstva, 1 obr., s. 47 – 48 Podujatie subkomisie UIS pre jaskynné záchranárstvo, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1983 v maďarskom Aggteleku 631. Hlaváč, J.: Hĺbka jaskyne 1500 metrov prekonaná, lit., s. 48 – 49 Tabuľka najhlbších jaskýň sveta a niekoľko noviniek, ktoré poriadne zamiešali ich poradie 632. Hlaváč, J.: Najväčšia jaskyňa, s. 49 Jaskynná sústava Mammoth Cave System dosiahla dĺžku 464 km 633. Halaš, J.: Úspechy jaskyniarov na Novej Guinei, 1 obr., s. 49 – 50 O úspechu expedície austrálskych jaskyniarov Muller ´82 na Novej Guinei Spoločenské správy 634. Roda, Š.: Štefan Labancz 60-ročný, s. 51 – 52 635. Hlaváč, J.: Za Michalom Bacúrikom, 1 obr., s. 52 Nekrológ Ročník 1984 (XV.) Číslo 1 636. Chovan, A.: K jubileu dobrovoľných jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi, s. 1 Zhodnotenie prínosu činnosti oblastnej skupiny z hľadiska jej doterajšej činnosti 637. Košel, V.: Prvé spomienky na Stratenskú jaskyňu, 2 obr., s. 3 – 5 Opis priebehu prieskumnej akcie, počas ktorej došlo k objavu prvých priestorov Stratenskej jaskyne Výskum a prieskum 638. Novotný, L.: Geologické a geomorfologické črty pracovného územia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves, 4 obr., 1 tab., s. 6 – 15 Prehľad výskumov, litostratigrafia, severogemerická jednotka, náčrt tektonickej stavby, vrásové a zlomové štruktúry, vývoj reliéfu, geomorfológia, kras a hydrológia Bibliografia Spravodaja SSS

47

Ročník 15


Správy 639. Tulis, J.: Dvadsať rokov činnosti oblastnej skupiny Spišská Nová Ves, 7 obr., 2 tab., s. 16 – 24 Podrobné zhodnotenie dvadsaťročnej činnosti oblastnej skupiny, vývoj členskej základne, charakter speleologickej prieskumnej činnosti, iná odborná činnosť, účasť na domácich a zahraničných podujatiach a i. 640. Košík, M.: Prečo som sa stal jaskyniarom, 2 obr., s. 24 – 26 Úvaha o dôvodoch, ktoré spôsobili, že sa autor príspevku začal zaujímať o jaskyne Činnosť oblastných skupín 641. Miháľ, F.: Výsledky speleologického prieskumu, 2 obr., s. 27 – 30 O charaktere a výsledkoch speleologického prieskumu v Zlatej diere, Medvedej jaskyni, pri prieskume planiny Glac, Čertovej sihoti, severného okraja Slovenského raja, v masíve Duče a iných lokalitách vrátane Stratenskej jaskyne počas 20 rokov trvajúcej existencie skupiny 642. Tulis, J.: Metodika prieskumu a výskumu Stratenskej jaskyne, 4 obr., s. 31 – 34 Charakter jaskyne a členitosť jej priestorov si vyžiadali ovládanie lezeckých pomôcok, inštalovanie pevných oceľových rebríkov vo vertikálnych úsekoch, organizovanie viacdenných táborov v podzemí, zameranie jaskynných priestorov a inštalovanie pomôcok potrebných pri realizovanej odbornej činnosti 643. Balážik, P.: Jaskyniarsky krst, 2 obr., s. 35 – 36 Opis zážitkov z prvej návštevy jaskyne a činnosti, na ktorej sa podieľal autor 644. Kucharič, Ľ., Steiner, A.: Aplikácia geofyzikálnych metód pri riešení speleologickej problematiky v podmienkach OS SSS Spišská Nová Ves, s. 37 Charakter geofyzikálnych metód, ktoré sa použili na riešenie západného pokračovania Medvedej jaskyne, po objave Stratenskej jaskyne a pri výstavbe PVE Čierny Váh 645. Košel, V.: Súčasný stav poznania fauny v jaskyniach Slovenského raja, 3 obr., lit., s. 38 – 40 O výskume jaskynnej fauny, ktorý v r. 1971 – 1978 realizoval autor príspevku, a prehľad zistených druhov 646. Greisel, M.: Spomienky na minulosť, 3 obr., s. 41 – 43 Niektoré okamihy z dlhodobej päťdňovej akcie v Stratenskej jaskyni zachytené autorom 647. Bárta, J.: Človek v jaskyniach Slovenského raja, 2 obr., lit., s. 46 – 49 Najstaršie osídlenie jaskýň Slovenského raja na podklade amatérskeho výskumu B. Hajtsa v roku 1925, zisťovacie výskumy J. Bártu, využitie jaskýň na konci 2. svetovej vojny 648. Kozák, M.: Podiel jaskyniarov na ochrane Slovenského raja, 1 obr., s. 50 – 52 O ochranárskej činnosti jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi po vzniku CHKO Slovenský raj v r. 1964 649. Novotný, L.: Prieskum – problémy a perspektívy, 1 obr., s. 52 – 54 O  výskumných a  prieskumných úlohách, ktoré čakajú jaskyniarov na celom území Slovenského raja; patrí medzi ne registrácia, identifikácia, dokumentácia a  prieskum už známych, ale nepodchytených krasových javov a zisťovanie nových javov v nádejných lokalitách Číslo 2 – 3 650. Hlaváč, J.: Jubilejný jaskyniarsky týždeň, s. 1 Stručne o priebehu jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta 1984 pri obci Mojtín v Strážovských vrchoch a zúčastnilo sa na ňom 112 jaskyniarov z 27 oblastných skupín Výskum a prieskum 651. Erdélyi, P.: Čertova diera – najhlbšia jaskyňa Slovenského krasu, 4 obr., 1 pl. j., s. 3 – 7 Opis prieskumných akcií z  novembra 1983, decembra 1983,  januára a  marca 1984, kedy sa  objavili ďalšie časti a po ich zameraní a zdokumentovaní sa Čertova diera stala najhlbšou a najťažšou v Slovenskom krase 652. Belička, I., Mlynárik, Š.: Môcovská jaskyňa, 3 obr., 1 pl. j., s. 8 – 12 História prieskumu, morfológia jaskyne, geológia a hydrológia, sekundárna výplň a perspektívy prieskumu 653. Bella, P.: Hrádocká jaskyňa, 1 pl. j., lit., s. 13 – 14 Opis jaskyne, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia Liptovského Hrádku pod zrúcaninami starého hradu Ročník 15

48

Bibliografia Spravodaja SSS


Správy 654. Otava, J.: Expedice do nejhlubší jeskyně světa Jean-Bernard, 5 obr., s. 14 – 20 Prípravy a podrobný priebeh cesty, keď niekoľko členov expedície zostúpilo až na dno priepasti 655. Lalkovič, M.: Speleofotografia ´84, 3. ročník súťaže jaskyniarskej fotografie, 3 obr., s. 20 – 24 Výsledky súťaže, na ktorej sa zúčastnilo 26 autorov, z toho 18 reprezentovalo československú speleologickú fotografiu, 4 autori pochádzali z  Talianska a  po jednom zo ZSSR, Maďarska, Juhoslávie a Švajčiarska Technika a výstroj 656. Mlynárik, Š.: Optický synchronizátor elektronického blesku, 3 obr., s. 24 – 26 Konštrukcia synchronizátora podľa schémy publikovanej v Amatérskom rádiu č. 12 z roku 1981 657. Tásler, P.: Vyhřívané závěsné lůžko, 26 obr., s. 26 – 37 Technické údaje, materiál, návod na zhotovenie lôžka, niekoľko praktických rád Činnosť oblastných skupín 658. Žikeš, V., Herich, P.: Rekognoskácia Demänovského krasu prináša nové poznatky, 2 obr., 1 pl. j., s. 38 – 40 Mapovanie a číslovanie všetkých jaskýň Demänovskej doliny začiatkom roku 1984; na západnom svahu doliny, časti ohraničenej dolinkami Vyvieranie a Pustá, sa zaregistrovalo 37 jaskýň, pričom aspoň 20 % z celkového počtu nesie známky ľudskej činnosti v nich 659. Ženiš, P.: Nález brushitu v jaskyni Tmavá skala, 1 tab., lit., s. 41 – 42 Informácia o jeho výskyte na podklade rtg. analýzy Činnosť odborných komisií 660. Hujdič, M., Lázár, T.: Záchrana jaskyniara visiaceho na lane, 12 obr., s. 43 – 45 Záchrana jaskyniara visiaceho na lane pomocou vyvažovacej kladky so spustom cez zlaňovací blok a pomocou spustu so spoločným zlanením na zlaňovacom bloku 661. Stibrányi, G.: Skúšky horolezeckých lán československej výroby, 5 obr., s. 46 – 48 Výsledky dynamických skúšok, ktoré sa konali v decembri 1983 a januári 1984, pričom sa použilo 19 ks lán 662. Zacharov, M.: Využitie geologického mapovania pri vyhľadávaní podzemných dutín, 1 obr., lit., s. 48 – 54 Metodika geologického mapovania, litologicko-petrografické pozorovania, tektonické pozorovania, vyhodnocovacia etapa 663. Piovarči, E.: Technické novinky, s. 55 Kreslený humor Organizačné správy 664. Hlaváč, J.: Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 56 – 57 Valné zhromaždenia 1. SSS v rokoch 1949 – 1952 a po obnovení SSS v roku 1969 665. Lalkovič, M.: Speleofotografia ´85, 1 obr., s. 57 Informácia o pripravovanom 4. ročníku súťaže 666. Hlaváč, J.: 9. valné zhromaždenie v roku 1985, s. 58 Informácia o pripravovanom 9. valnom zhromaždení SSS 667. Hlaváč, J.: 26. jaskyniarsky týždeň, s. 58 Informácia o pripravovanom jaskyniarskom týždni v roku 1985 668. Hlaváč, J.: Propagácia Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 58 – 59 Predsedníctvo SSS schválilo návrh jednotnej propagácie SSS na obdobie rokov 1985 – 1987, ktorý pozostáva z propagačnej brožúry o SSS, prospektov jaskýň, propagačných emblémov a plagátu 669. Anonymus: Výpožičky z knižnice MSK a OP, s. 59 Systém výpožičiek pre členov SSS a všetkých externých užívateľov od 1. januára 1985 670. Klinda, J.: Speleopoézia Jozefa Klindu, s. 60 Básne: Planina, Kvitnúce skaly, Sézam, Svetlo tmy Spoločenské správy 671. Lalkovič, M.: K päťdesiatke Ing. Mikuláša Erdősa, 1 obr., s. 61 – 62 Bibliografia Spravodaja SSS

49

Ročník 15


672. Faško, J.: Za Štefanom Óvárim, s. 62 – 63 Nekrológ 673. Kámen, S.: Miroslav Hinduliak, s. 63 Nekrológ 674. Velič, M.: Spomienka na priateľa, 1 obr., s. 63 Nekrológ k úmrtiu O. Hiblera Zaujímavosti zo speleológie 675. Halaš, J.: Expedícia Nullarbor ´83, 2 obr., s. 64 – 66 V letných mesiacoch 1983 uskutočnili francúzski potápači expedíciu Nullarbor ´83, ktorej cieľom bol okrem iného i prieskum jaskyne Cocklebiddy cave. V jej sifónoch dosiahli úspech svetového významu, keď pod vodou prekonali úsek dlhý 5100 m 676. Terray, M.: Návšteva oblastnej skupiny Košice-Jasov v Bulharsku, obr., s. 66 – 69 Účasť členov oblastnej skupiny Košice-Jasov na pracovnej výprave Steneto 84 v júli 1984 v Bulharsku 677. Hlaváč, J.: Predsedníctvo Medzinárodnej speleologickej únie zasadalo v Československu, 2 obr., s. 70 – 71 Riadne zasadnutie predsedníctva MSÚ, ktoré sa konalo začiatkom apríla 1984 v  Javoří pri Maletíne v okrese Šumperk 678. Mrázik, P.: Najväčšia jaskyňa vo Veľkej Fatre, 1 obr., s. 71 Jaskyniari z  oblastnej skupiny Blatnica objavili v  Suchej jaskyni č. 1 rozsiahle pokračovanie, ktoré sa odhaduje na 700 m 679. Ženiš, P.: Český kras 8 (1983), s. 72 Recenzia publikácie 680. Ženiš, P.: Encyklopédia Zeme, s. 72 Informácia o obsahovom zameraní novej publikácie 681. Piovarči, E.: Jaskyniarsky humor, s. 72 – 73 Karikatúry z jaskynného prostredia Peзюме, Abstract (J. Hlaváč), s. 74 – 75 Číslo 4 682. Lalkovič, M.: Výkrik bez ozveny, s. 1 Báseň Výskum a prieskum 683. Gaál, Ľ., Ženiš, P.: Jaskyne v magnezitoch Dúbravského masívu, 5 obr., 4 pl. j., lit., s. 3 – 11 Všeobecné údaje o magnezitoch a magnezitovom krase, kras Dúbravského masívu, jaskyne Dúbravského masívu 684. Mrázik, P.: Suchá jaskyňa č. 1, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 12 – 15 Podrobná informácia o najvýznamnejšom úspechu blatnických jaskyniarov v Belianskom krase – objave pokračovania v Suchej jaskyni č. 1 685. Košťál, J.: Speleopotápačský prieskum v Krásnohorskej jaskyni, 1 obr., 1 pl. j., s. 16 – 18 Prieskum Marikinho jazera v rokoch 1981, 1982 a 1983, keď sa tu objavili ďalšie priestory za sifónom a zamerali sa Správy 686. Hlaváč, J.: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1984, 4 obr., s. 19 – 27 Členská základňa, činnosť predsedníctva a  odborných komisií, činnosť oblastných skupín, výchovná a publikačná činnosť, spolupráca so zahraničím, spolupráca s ČSS a činnosť ČSKV, hospodárska činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 687. Hochmuth, Z., Stibrányi, G., Vozárik, P.: Študijná cesta Slovenskej speleologickej spoločnosti Biokovo ´84, 6 obr., 1 pl. j., s. 27 – 38 Priebeh študijnej cesty 24 členov SSS a ich činnosť počas nej v sekciách A, B a C Ročník 15

50

Bibliografia Spravodaja SSS


Činnosť odborných komisií 688. Tereková, V.: Vyhodnotenie stopovacej skúšky v dolinke Vyvieranie, 2 obr., 1 pl. j., s. 39 – 41 Výsledky stopovacej skúšky v súvislosti s  komplexným zhodnotením hydrogeochemických pomerov Demänovskej doliny 689. Bárta, J.: K otázke paleolitického umenia v slovenských jaskyniach, 3 obr., lit., s. 42 – 46 Druhy paleolitického umenia, chronologicko-kultúrne stupne jeho vývoja, situácia v  strednej Európe a absencia takéhoto umenia na Slovensku Činnosť oblastných skupín 690. Piovarči, E.: Stratenecký syndróm, 3 obr., 2 pl. j., s. 47 – 53 Prieskum menej známej krasovej oblasti Stratenec v Malej Fatre terchovskými jaskyniarmi v r. 1980 – 1984 691. Potočník, E.: Jaskyniarska výprava Hohgant, s. 53 – 54 Účasť členov SSS z oblastnej skupiny Šafárikovo a skupiny Cerberus a Plánivská z ČSS na švajčiarsko-československej výprave Hohgant v septembri 1984 692. Lutonský, M.: Kainovo znamenie, 2 obr., s. 55 – 59 Jaskyniarska poviedka Spoločenské správy 693. Novotný, L.: K päťdesiatke Ing. Jána Tulisa, 1 obr., s. 60 694. Lutonský, M.: Namiesto nekrológu, 1 obr., s. 61 – 64 Poviedka ako spomienka na V. Žikeša Zaujímavosti zo speleológie 695. Mitter, P.: Arabika, 3 obr., s. 64 – 67 Opis krasového územia Arabika v západnej časti Gruzínskej SSR 696. Košel, V.: Údržba horolezeckých lán, s. 67 K problematike prania lán a používaniu zmäkčovadiel pri ich údržbe 697. Mitter, P.: Tragická nehoda v jaskyni Izbindis, s. 68 Tragédia potápača, ktorá sa koncom roku 1984 odohrala v rumunskej jaskyni 698. Anonymus: Expedícia Kolumbia 1984, s. 68 Stručne o priebehu druhej národnej expedície do Južnej Ameriky pod názvom Kolumbia ´84 699. Kucharovič, J.: Doplnok smerníc na získanie, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok – speleopotápačský materiál, s. 69 Doplnok, ktorý schválilo predsedníctvo SSS s účinnosťou od 1. júla 1984 700. Klinda, J., st.: Naša krížovka, s. 70 701. Hlaváč, J.: Noví členovia, s. 70 Recenzie 702. Halaš, J.: Slovenský kras XXII, s. 70 – 72 Recenzia zborníka 703. Hlaváč, J.: Literatúra, s. 72 Recenzia zborníka referátov z konferencie Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany. GÚDŠ, 1984 Peзюме, Abstract, s. 74 – 75 Ročník 1985 (XVI.) Číslo 1 – 2 704. Stibrányi, G.: Lezecké dni v Slovenskom krase, 2 obr., s. 1 a 32 – 33 O vzniku podujatia, priebeh prvého ročníka s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa uskutočnil koncom júna 1985 v Slovenskom krase Výskum a prieskum 705. Zacharov, M.: Geomorfologické a geologické pomery nových priestorov Drienovskej jaskyne, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 3 – 7 Prehľad prieskumnej činnosti od prvých zmienok po súčasnosť, geomorfologické a geologické pomery jaskyne Bibliografia Spravodaja SSS

51

Ročník 16


706. Mrázik, P.: Súčasný stav výskumu v Žiarnej jaskyni č. 2 vo Veľkej Fatre, 1 obr., 1 pl. j., s. 8 – 10 Poloha jaskyne, prieskum v roku 1978 a v roku 1981 a objav ďalšieho pokračovania jaskyne, jej charakter 707. Bella, P. Príspevok k poznaniu krasu doliny Kamenice na severnej strane Nízkych Tatier, 2 obr., 5 pl. j., s. 11 – 16 Poloha a vymedzenie územia, geologické pomery, hydrologické pomery, geomorfologické pomery, podzemné krasové javy Technika a výstroj 708. Mrázik, P.: Karbidka z obalu ZP-4, 3 obr., s. 17 – 22 Opis a činnosť karbidky, kde sa ako funkčný princíp použil nový systém – vstrekovač Činnosť oblastných skupín 709. Terray, M.: Pracovný týždeň oblastnej skupiny Košice-Jasov, 3 obr., s. 23 – 27 Pracovný jaskyniarsky týždeň so zameraním na prieskumné práce v Drienovskej jaskyni v auguste 1985 Činnosť odborných komisií 710. Košel, V.: Klasifikácia jaskyňovitých útvarov z biologického hľadiska, lit., s. 28 – 29 Klasifikácia jaskyňovitých biotopov z  biologického hľadiska (previs, jaskynná diera, jaskyňa, priepasť a sutinová jaskyňa) 711. Mitter, P.: Tragédia v Demänovských jaskyniach, 1 pl. j., s. 29 – 31 Priebeh záchrannej akcie z júna 1985 v dôsledku náhleho zaplavenia sifónu v Spojovacej chodbe medzi Demänovskou jaskyňou slobody a Pustou jaskyňou, kde zahynul jeden z účastníkov treningovo-poznávacej túry členov oblastnej skupiny Ružomberok a horolezeckého oddielu TJ Vinohrady Spoločenské správy 712. Laučík, P.: Výlet do jaskyne slov, 1 obr., s. 34 – 35 O poézii autora a jeho vzťahu k jaskyniam, básne K jaskyni, Opatrovníci prilieb 713. Tarnócy, Ľ.: Peter Droppa 75-ročný, 1 obr., s. 36 714. Lalkovič, M.: K päťdesiatke Jozefa Kaifera, 1 obr., s. 37 715. Piovarči, E.: Jaskyniarske horory, 7 obr., s. 38 – 44 Jaskyniarska poviedka doplnená kresleným humorom Zaujímavosti zo speleológie 716. Kámen, S.: Ako dlho žije netopier?, s. 45 – 46 Poznatky o krúžkovaní netopierov a ich vedeckom výskume 717. Stibrányi, G.: Zraz nadšencov, s. 46 – 48 Z diskusie o expedičnej činnosti, technickom zabezpečení a iných otázkach v rámci Speleofóra ´85 v Lipovci v Moravskom krase 718. Sluka, M.: Peştera Bulba, s. 48 – 49 Informácia o fotografickej publikácii o rumunskej jaskyni 719. Stibrányi, G.: Speleofórum ´85, s. 49 Priebeh podujatia, ktoré sa uskutočnilo koncom apríla 1985 v Lipovci v Moravskom krase 720. Mrázik, P.: Ochranný obal na fotoaparát, 3 obr., s. 49 – 50 O výrobe ochranného obalu z kanistry na vodu z PVC Peзюме, Summary, s. 51 – 52 Číslo 3 – 4 721. Hlaváč, J.: 9. valné zhromaždenie, s. 1 a 65 Priebeh valného zhromaždenia SSS, ktoré sa konalo 14. – 17. novembra 1985 v Demänovskej doline Výskum a prieskum 722. Velič, M.: História objavu a  prieskumu Jaskyne na Rúbani v  Mojtínskom krase, 1 obr., 1 pl. j., s. 3 – 6 Začiatky prieskumu v krasovej jame na južnom okraji obce Mojtín v roku 1968, priebeh prieskumnej činnosti v rokoch 1968 – 1971 a v ďalších rokoch, výsledkom čoho je dnes takmer 500 m dlhá jaskyňa s hĺbkou vyše 90 m Ročník 16

52

Bibliografia Spravodaja SSS


723. Piovarči, E.: Jaskyňa Medvedia II vo Vrátnej doline, 1 obr., 1 pl. j., s. 6 – 9 Postup objavovania novej jaskyne, ktorá sa nachádza juhovýchodne od Medvedej jaskyne, v rokoch 1981 – 1985 724. Šavrnoch, J.: Možnosti využitia rádionuklidových metód pri hydrologickom výskume krasu, lit., s. 10 – 12 Voľba rádioindikátora, meranie prietokov, iné rádioinduktívne metódy Správy 725. Hlaváč, J.: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1985, 3 obr., s. 13 – 22 Valné zhromaždenie, činnosť predsedníctva a odborných komisií, členská základňa – činnosť oblastných skupín, výchovná a publikačná činnosť, propagačná činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 726. Kuchár, M.: Januárová romanca, s. 23 – 25 Jaskyniarska poviedka Technika a výstroj 727. Kleskeň, J.: Univerzálny optický synchronizátor, 9 obr., 1 tab., s. 26 – 33 Princíp činnosti, zoznam súčiastok, výroba plošného spoja, praktická realizácia, oživenie zapojenia zapuzdrenie synchronizátora, niekoľko upozornení na záver 728. Mrázik, P.: Pomôcka na grafické redukovanie šikmých vzdialeností, 1 obr., s. 33 – 34 Opis pomôcky vhodnej pri orientačnom mapovaní jaskynných priestorov Činnosť oblastných skupín 729. Benedek, L., Gaál, Ľ.: Prví prieskumníci v Jelšavskom krase, 3 obr., s. 35 – 38 Z histórie prieskumu jaskýň v Jelšavskom krase z obdobia stagnácie SSS, keď v roku 1952 niektorí nadšenci pod vedením V. Rozložníka začali pracovať v Brzotínskej vyvieračke pri Brzotíne Zaujímavosti zo speleológie 730. Kladiva, E.: Rok 1985 v sovietskej speleológii, 2 tab., s. 39 – 43 O charaktere jaskyniarskej činnosti v ZSSR, tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň 731. Hochmuth, Z.: Tajomstvo Blautopfu, 3 obr., s. 43 – 46 Prieskum jazierka v  doline horného Dunaja v  NSR, neďaleko mesta Ulm jaskynným potápačom J. Hasenmayerom 732. Blankenship, D.: Zavše sa spytujem, prečo som jaskyniarkou, 1 obr., s. 48 – 49 Poézia 733. Mitter, P.: XIX. speleologické sympózium v Ojcowe, 1 obr., s. 50 – 51 Priebeh XIX. speleologického sympózia, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1985 v poľskom Ojcowe neďaleko Krakova 734. Kámen, S.: Stretnutie..., s. 51 O stretnutí s rysom pred vchodom do jaskyne Rysie hniezdo v Tisovskom krase 735. Stibrányi, G.: Dobrodružstvo v Moldavskej jaskyni, 1 obr., s. 52 Povesť o Moldavskej jaskyni, v ktorej údajne zablúdil občan Moldavy nad Bodvou J. Prokop Spoločenské správy 736. Andris, Š.: Ján Brodňanský, 2 obr., s. 53 – 54 737. Šavrnoch, J.: K šesťdesiatke Stanislava Šrola, 2 obr., s. 55 – 56 738. Roda, Š.: K päťdesiatinám Ondreja Rozložníka, s. 57 739. Redakcia: Blahoželanie k jaskyniarskej svadbe, 1 obr., s. 57 Blahoželanie k svadbe P. Velesovej a M. Terraya Organizačné správy 740. Benická, I.: Uznesenie 9. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 58 – 59 741. Hlaváč, J.: Zámery rozvoja činnosti po 9. valnom zhromaždení, s. 59 – 62 Politicko-organizačná práca, výskumná a prieskumná činnosť, dokumentačná činnosť, materiálno-technické zabezpečenie, praktická ochrana krasových javov, kultúrno-výchovná činnosť, edičná a propagačná činnosť, spolupráca s MSÚ a zahraničnými speleologickými organizáciami, bezpečnosť práce a činnosť JZS Bibliografia Spravodaja SSS

53

Ročník 16


742. Mitter, P.: Prehľad nehôd pri jaskyniarskej činnosti v roku 1985, 1 obr., s. 63 – 65 Vyhodnotenie nehodovosti pri jaskyniarskej činnosti v roku 1985 743. Anonymus: Noví členovia, s. 66 744. Benická, I.: Adresár (funkcionárov a predsedov odborných komisií, členov JZS a oblastných skupín SSS), s. 66 – 70 Adresy a telefonické kontakty Peзюме, Summary, s. 71 – 72 Ročník 1986 (XVII.) Číslo 1 – 2 745. Chovan, A.: Slovenská speleologická spoločnosť, s. 1 – 2 O charaktere činnosti organizácie od jej obnovenia v roku 1969 746. Hlaváč, J.: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v rokoch 1982 – 1985, 7 obr., s. 3 – 11 Výskum a prieskum krasových javov, dokumentačná činnosť, ochrana krasu, kultúrno-výchovná a propagačná činnosť, publikačná činnosť, spolupráca so speleologickým hnutím v zahraničí 747. Tulis, J.: Výskum Stratenskej jaskyne, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 12 – 16 Objav jaskyne v kontexte histórie slovenského jaskyniarstva, výskum a prieskum jaskyne, dokumentácia jaskyne, výsledky jej výskumu 748. Jakál, J.: Reliéf a vody v krasovom geosystéme, 4 obr., lit., s. 17 – 23 Kras a jeho funkcia v krasovej krajine, vody v krasovej krajine 749. Hochmuth, Z.: Činnosť v zahraničných krasových oblastiach, 5 obr., 1 pl. j., s. 23 – 28 O charaktere podujatí, ktoré absolvovali slovenskí jaskyniari v zahraničí v období rokov 1980 – 1985 750. Štéc, M.: Jaskyňa Mŕtvych netopierov, 5 obr., s. 29 – 32 Poloha jaskyne v krase Trangošskej synklinoriálnej depresie na južne strane Ďumbiera, charakter jaskyne, opis jednotlivých horizontálnych úrovní, ponory v jej okolí 751. Stibrányi, G.: Testy horolezeckých lán značky JUTA používaných v  speleológii, 4 obr., 2 tab., s. 33 – 40 Laná používané v speleológii, výsledky skúšok dynamických testov a ich charakter 752. Ženiš, P., Gaál, Ľ.: Nové jaskyne v magnezitoch Slovenského rudohoria, 3 obr., 3 pl. j., lit., s. 41 – 47 Všeobecné údaje, charakteristika jaskýň na ložisku Podrečany, Burda a Košice 753. Lalkovič, M.: Speleofotografia ´85, 4. ročník súťaže jaskyniarskej fotografie, 3 obr., s. 17 – 51 Výsledky 4. ročníka, ktorý sa uskutočnil v  roku 1985 za účasti 34 autorov, ktorí prihlásili 160 prác, pričom 97 z nich vytvorilo výstavnú kolekciu 4. ročníka 754. Pavlarčík, S.: Podzemné hydrologické systémy Vysokých Tatier, 4 obr., lit., s. 51 – 56 Charakteristika hydrologických systémov v dvoch geomorfologicky a hydrologicky samostatných vysokohorských krasových masívov Úplazu a Javorinskej Širokej, erózne oddelených od seba Javorovou dolinou s alochtónnym horským tokom – Javorinkou 755. Bárta, J.: Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do roku 1945, 2 obr., s. 56 – 62 Chronologický prehľad základných informácií o  archeologických a  paleontologických výkopoch, ktoré z hľadiska metodického nemožno vždy nazývať výskumami 756. Přibyl, J.: Výsledky speleologických výzkumů v  Moravském krasu v  letech 1981 – 1985, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 62 – 67 Charakter speleologického bádania v  Moravskom krase, keď došlo k  rozriešeniu druhého najväčšieho hydrologického a speleologického problému Moravského krasu – problému Jedovnického potoka v strednej časti Moravského krasu 757. Lalkovič, M.: Za Jánom Majkom, 3 obr., lit., s. 68 – 73 Zhodnotenie celoživotnej jaskyniarskej činnosti objaviteľa jaskyne Domica v  kontexte jeho úmrtia v roku 1985 Ročník 17

54

Bibliografia Spravodaja SSS


758. Vitásek, A., Kubíni, I.: Výskyt radónu v jaskyniach Muránskej planiny, 5 obr., lit., s. 74 – 78 Stručná charakteristika radónu a opis metodiky úlohy, realizácia úlohy a interpretácia výsledkov z hľadiska Daxnerovej jaskyne, jaskyne Michňová a Bystrianskej jaskyne 759. Mitter, P.: Sprístupňovanie Demänovskej jaskyne Mieru, 2 obr., s. 78 – 81 Z histórie sprístupňovania jaskyne po jej objave v roku 1952 760. Hlaváč, J.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku, s. 81 – 82 Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň s aktuálnym stavom k 1. januáru 1986 761. Mitter, P.: Jaskyniarska záchranná služba, 1 obr., s. 83 O existencii Jaskyniarskej záchrannej služby a jej doterajšej činnosti v podmienkach SSS 762. Piovarči, E.: Jaskyniarsky humor, s. 84 Karikatúry z jaskynného prostredia Číslo 1 – 2 (anglická verzia) 763. Chovan, A.: The Slovak Speleological Society, s. 1 Anglická verzia príspevku 764. Hlaváč, J.: Activities of the Slovak Speleological Society in the years 1982 – 1985, 6 obr., s. 3 – 11 Anglická verzia príspevku 765. Tulis, J.: Survey of the Cave Stratenská jaskyňa, 3 obr., 1 pl. j., s. 11 – 15 Anglická verzia príspevku 766. Jakál, J.: Relief and Waters in a Karst Geosystem, 4 obr., lit., s. 16 – 22 Anglická verzia príspevku 767. Hochmuth, Z.: Activities in Abroad Karst Regions, 4 obr., 1 pl. j., s. 22 – 27 Anglická verzia príspevku 768. Štéc, M.: Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Cave of Dead Bats), 4 obr., s. 28 – 31 Anglická verzia príspevku 769. Stibrányi, G.: Tests of Mountain Climbing Rope of the make JUTA Used in Speleology, 4 obr., 2 tab., s. 32 – 38 Anglická verzia príspevku 770. Ženiš, P., Gaál, Ľ.: New Caves in magnesites of the Slovak Ore Mountains, 3 obr., 3 pl. j., lit., s. 39 – 44 Anglická verzia príspevku 771. Lalkovič, M.: Speleophotography ´85, 3 obr., s. 45 – 48 Anglická verzia príspevku 772. Pavlarčík, S.: Underground Hydrological Systems of the High Tatras, 4 obr., lit., s. 48 – 53 Anglická verzia príspevku 773. Bárta, J.: The Review of History of Archeology and Paleontology in Caves of Slovakia until 1945, 2 obr., s. 53 – 58 Anglická verzia príspevku 774. Přibyl, J.: Results of Speleological Surveys in the Moravian Karst During the years 1981 – 1985, 3 obr., 1 pl. j., s. 59 – 63 Anglická verzia príspevku 775. Lalkovič, M.: To the Memory of Ján Majko, 3 obr., lit., s. 64 – 68 Anglická verzia príspevku 776. Vitásek, A., KUbíNi, I.: Occurrence of Radon in Caves of the Muráň Plateau, 5 obr., s. 69 – 73 Anglická verzia príspevku 777. Mitter, P.: Opening of the Demänová Peace to the Public, 2 obr., s. 73 – 76 Anglická verzia príspevku 778. Hlaváč, J.: The longest and the deepest Caves in Slovakia, s. 77 Anglická verzia príspevku 779. Mitter, P.: Spelunking Rescue Service, 1 obr., s. 78 Anglická verzia príspevku Bibliografia Spravodaja SSS

55

Ročník 17


Číslo 3 – 4 780. Hlaváč, J.: Speleologická škola, s. 1 Priebeh 1. ročníka speleologickej školy, ktorý sa uskutočnil v júli 1986 v Gbeľanoch pri Žiline vo výchovno-vzdelávacom stredisku ÚŠOP Výskum a prieskum 781. Labuda, Š.: Objav rekordnej hĺbky v Kunej priepasti, 3 obr., 1 pl. j., s. 3 – 8 Reportáž z objaviteľských prác koncom roku 1985 a začiatkom roku 1986 782. Bella, P.: Kras Kľačianskej a Ľubeľskej doliny, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 9 – 11 Výsledky predbežného terénneho výskumu územia, identifikácia Jaskyne pod Vraženou a jej dokumentácia 783. Mrázik, P.: Pražská jaskyňa, 1 obr., 1 pl. j., s. 11 – 12 Opis jaskyne, ktorej vchod na ľavej strane Suchej dolinky našli v prvej polovici júla 1986 pražskí jaskyniari Správy 784. Hlaváč, J.: Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1986, 5 obr., s. 13 – 23 Členská základňa, činnosť predsedníctva a  odborných komisií, činnosť oblastných skupín, výchovná a publikačná činnosť, hospodárska činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 785. Terray, M.: 27. jaskyniarsky týždeň, 4 obr., s. 24 – 28 Priebeh jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v auguste 1986 v areáli Drienovských kúpeľov za účasti 130 jaskyniarov z 26 oblastných skupín 786. Hlaváč, J.: 9. medzinárodný speleologický kongres – Barcelona ´86, s. 28 – 30 Informácia o  priebehu a  jednotlivých podujatiach medzinárodného speleologického kongresu, ktorý sa uskutočnil v aguste 1986 v Barcelone Technika a výstroj 787. KubínI, I., Vitásek, A.: Prístrojové vybavenie a metódy merania rýchlosti prúdenia vzduchu v jaskyniach, 6 obr., lit., s. 31 – 36 Približné metódy, metóda určenia rýchlosti vzduchu podľa zápachu a  pomocou dymových trubičiek, presné metódy a používané prístroje 788. Mrázik, P.: Upravte si karbidku, 1 obr., s. 36 – 38 O úpravách na prototype karbidky so vstrekovačom z obalu banského samozáchranného prístroja ZP-4 Činnosť odborných komisií 789. Gaál, Ľ.: Súčasné problémy ochrany krasu a jaskýň, 2 obr., s. 39 – 43 Ako postupovať v speleologickej činnosti v rôzne chránených krasových územiach, možnosti spolupráce členov SSS so štátnou ochranou prírody, možnosti správ VCHÚ, využívanie výsledkov prieskumných prác členov SSS pri projektovaní CHPV 790. Hochmuth, Z.: Problémy jaskynného potápania na Slovensku, 2 obr., s. 43 – 47 Sifóny ako problém speleologickej praxe, začiatky speleopotápania, stav na Slovensku a určité vákuum v oblasti speleopotápania, centrá jaskynného potápania na Slovensku, výsledky ich činnosti, ako ďalej Zaujímavosti zo speleológie 791. Belička, I., Kyselev, V.: Výprava do Západného Kaukazu, 1 obr., s. 48 – 50 Výprava moskovských speleológov z Permského klubu turistov so zameraním na prieskum Cebeľdinského krasového masívu Lavrentevská a Kelasuri koncom januára a začiatkom februára 1986 792. Ferenc, J.: Apuseni ´85, 3 obr., s. 50 – 54 Reportáž z jaskyniarskeho putovania členov oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov v septembri 1985 v pohorí Apuseni v Rumunsku 793. Kyselev, V.: Potápačské expedície – Kaukaz ´86, s. 55 Speleopotápačské kaukazské expedície sovietskych jaskyniarov v roku 1986 794. Lalkovič, M.: Vyliezanie do tmy, s. 56 Báseň 795. Lalkovič, M.: Kvapka vody, s. 56 Báseň 796. Lalkovič, M.: Posledný sifón, s. 56 Báseň Ročník 17

56

Bibliografia Spravodaja SSS


797. Lalkovič, M.: Život planiny, s. 56 Báseň 798. Lalkovič, M.: Objav, s. 56 – 57 Báseň 799. Lalkovič, M.: Odpočívanie v bivaku, s. 57 Báseň 800. Chladný, A.: Motyčky, s. 58 Zmienka o jaskyniach v článku z roku 1895 publikovanom v Tovaryšstve Spoločenské správy 801. Chovan, A.: Jozef Jakál päťdesiatročný, 1 obr., s. 59 – 60 802. Hlaváč, J.: Andrej Horák osemdesiatročný, 1 obr., s. 60 – 61 803. Lalkovič, M.: K sedemdesiatke Ľudovíta Tarnócyho, 1 obr., s. 62 – 63 804. Kámen, S.: Za Jánom Gálom, 1 obr., s. 63 Nekrológ Organizačné správy 805. Mitter, P.: Nehodovosť v slovenských jaskyniach v roku 1986, s. 64 Prehľad nehôd počas speleologickej činnosti na Slovensku v roku 1986 806. Benická, I.: Noví členovia, s. 65 807. Klinda, J., st.: Naša krížovka, s. 66 Peзюме, Summary, s. 67 – 68 Ročník 1987 (XVIII.) Číslo 1 – 2 808. Hlaváč, J.: Bezpečnosť pri speleologickej činnosti, s. 1 Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, ktoré vypracovala odborná komisia pre jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce ako metodický materiál pre potreby členov SSS Výskum a prieskum 809. Mitter, P.: Niektoré poznatky o modelačnej činnosti mrazu v krasových územiach Západných Karpát, 6 obr., lit., s. 3 – 7 Mrazová modelácia a jej prejavy v krasových územiach Západných Karpát 810. Štéc, M.: Výsledky základného pozorovania niektorých mikroklimatických charakteristík v jaskyni Mŕtvych netopierov, 7 obr., 2 tab., s. 8 – 14 Meranie teploty a prúdenia vzduchu v dovtedy známych častiach Jaskyne mŕtvych netopierov v rokoch 1985 a 1986 s cieľom získať určitý obraz o klimatických pomeroch jaskyne a jej spojitosti s ďalšími jaskyňami v okolí 811. Grego, J.: Krasové javy južnej časti planiny Koniar, 1 obr., 7 pl. j., lit., s. 15 – 23 Geografické, geologické a hydrogeologické pomery, jaskyne a priepasti tejto časti planiny 812. Mrázik, P.: Perlová jaskyňa, 3 obr., 1 pl. j., s. 24 – 27 O charaktere objavu asi 150 m dlhej jaskyne v Belianskom krase, do ktorej sa po prekopaní sutinového závalu dostali koncom novembra 1986 jaskyniari z Martina Technika a výstroj 813. Eliáš, M.: Svetlom za tvarmi večnej tmy, 5 obr., 6 tab., s. 28 – 35 Zdroj svetla, výber fotoprístroja, ochrana pred nepriaznivými vplyvmi, použitie supercitlivého fotomateriálu v speleofotografii 814. Sluka, M.: Individuálne zdroje tepla, 1 obr., s. 36 – 37 Grelka ako individuálny zdroj tepla, ktorý využíva bezplameňovú katalytickú oxidáciu benzínových pár na jemne rozptýlenej platine, postup pri zapaľovaní grelky Činnosť oblastných skupín 815. Lutonský, M.: Krasové územie skupiny Handlová, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 38 – 44 Charakter krasového územia a prehľad lokalít, ktoré v tomto území registruje oblastná skupina Bibliografia Spravodaja SSS

57

Ročník 18


816. Piovarči, E.: Na terchovskej akcii, 4 obr., s. 45 – 50 Jaskyniarska poviedka 817. Labuda, Š.: Priepasť Provatina, 3 obr., s. 50 – 53 Zájazd horolezeckého oddielu Slávia VŠT do Grécka v lete 1986, počas ktorého jeho štyria účastníci v pohorí Pindos zliezli cca 400 m hlbokú priepasť Provatina 818. Koľbík, F.: Hodnosti, 1 obr., s. 54 Krátka jaskyniarska poviedka 819. Brežný, M.: Kreslené vtipy, 2 obr., s. 55 Karikatúry z jaskyniarskeho prostredia Činnosť odborných komisií 820. Gaál, Ľ.: Z činnosti komisie na ochranu krasu, 1 obr., s. 56 – 57 O  charaktere činnosti komisie, ktorá v  roku 1986 sústreďovala základné informácie o  stave ochrany nesprístupnených jaskýň Slovenska 821. Kucharovič, J.: K činnosti potápačskej komisie, s. 57 – 59 Čo je speleopotápanie, speleopotápanie do roku 1987, ako ďalej v speleopotápaní, speleopotápačská činnosť členov SSS a ich zaradenie v potápačskej komisii, výcvik jaskynných potápačov 822. Stibrányi, G.: Lezecké dni, 4 obr., s. 60 – 61 Priebeh tretích lezeckých dní v Slovenskom krase koncom júna 1987 pri vyvieračke Skalistý potok 823. Chovan, A.: Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, s. 63 – 67 Všeobecné ustanovenia, bezpečnosť pri prieskume krasových javov, vstup a  pohyb v  jaskyni, ochranné pracovné prostriedky, špeciálne druhy prác Zaujímavosti zo speleológie 824. Belička, I.: Výsledky speleologických výskumov v ZSSR roku 1986, s. 68 O charaktere expedícií do rozličných krasových oblastí ZSSR 825. Mitter, P.: Tragická nehoda v poľskej jaskyni Bystrá, 1 obr., s. 68 – 69 Opis nehody vo februári 1987 v poľskej jaskyni Bystrá, pri ktorej zahynul juhoslovanský jaskyniar 826. Mitter, P.: Sedačka či kombi?, 1 obr., s. 69 O používaní sedačky v kombinácii s prsným úväzkom z hľadiska bezpečnosti Spoločenské správy 827. Erdős, M.: Štefan Roda šesťdesiatnik, 1 obr., s. 70 – 71 828. Hlaváč, J.: Rozhovor s jubilantom – Vladimír Panoš šesťdesiatpäťročný, 1 obr., s. 71 – 73 Prvé kontakty jubilanta so speleológiou, vzťah ku krasovým územiam, o spolupráci ČSS a SSS, jaskyne v zahraničí, v pozícii viceprezidenta MSÚ, vklad čs. speleológie v MSÚ v oblasti vedeckého poznávania i praktického prieskum krasu a jaskýň 829. Gaál, Ľ.: Karszt és Barlang 1985/I-II a 1986/I, s. 74 Recenzia časopisu Summary (Editorial Board), s. 76 Ročník 1988 (XIX.) Číslo 1 – 2 830. Halaš, J.: Zmluva o spolupráci, s. 1 Zmluva o spolupráci medzi Ústredím štátnej ochrany prírody a Slovenskou speleologickou spoločnosťou, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 1988 Výskum a prieskum 831. Hochmuth, Z.: Ako ďalej v jaskyni Skalistý potok?, 3 obr, 1 pl. j., s. 3 – 9 O priebehu doterajších akcií potápačského prieskumu v jaskyni a o bariérach, ktoré spolupôsobia pri jej ďalšom prieskume 832. Sluka, M., Zapletal, J.: Výsledky využitia rádiotestovej metódy v speleológii, 4 pl. j, lit., s. 9 – 14 Princíp metódy, možnosti využitia rádiotestu, praktické výsledky v Beckovskej jaskyni, Landrovskej jaskyni, Čachtickej jaskyni, Ponickej jaskyni, Jaskyni mŕtvych netopierov a Jaskyni pri Jašteričom jazierku Ročník 19

58

Bibliografia Spravodaja SSS


833. Kladiva, E.: Krížová a Previsová jaskyňa, 1 obr, 2 pl. j., lit., s. 15 – 20 Opis jaskýň v masíve Bielej skaly a Kozích rohov v Ružínskom krase v pohorí Čierna hora Správy 834. Hlaváč, J.: Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1987, 3 obr., s. 21 – 31 Členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, činnosť oblastných skupín, výchovná činnosť, publikačná činnosť a propagačná činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 835. Horváth, T.: Človek a jaskyňa, 1 obr., s. 31 – 35 O význame jaskýň pre človeka v jeho doterajšej existencii od paleolitu až po súčasnosť Technika a výstroj 836. Mrázik, P.: Anodická oxidácia hliníka v domácich podmienkach, 2 obr., s. 36 – 40 Potreba povrchovej úpravy hliníkových zliatin, princíp anodickej oxidácie, vlastnosti anodických vrstiev, ich odstraňovanie, niekoľko praktických rád na záver 837. Sluka, M.: Laminátové žŕdky, 1 obr., s. 41 Postup výroby laminátových žŕdok na podklade technologického postupu Mac Creadyho 838. Stibrányi, G.: Novinky v elektrickom osvetlení, 4 obr., 1 tab., s. 42 – 43 Kombinované prilbové svietidlo Laser E 08 s halogénovou žiarovkou firmy Petzl Dokumentácia 839. Lutonský, M.: Nové zameriavanie jaskyne Mieru, 1 obr., s. 44 – 45 Charakter meračských prác, ktoré sa realizovali v Demänovskej jaskyni mieru v  lete a  na jeseň 1987 teodolitom Kern DKM 2-AE a elektrooptickým diaľkomerom DM 501 840. Bella, P.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku, s. 46 – 50 K  problematike najdlhších a  najhlbších jaskýň na Slovensku a  aktuálna tabuľka 54 najdlhších a  51 najhlbších jaskýň na Slovensku 841. Šavrnoch, J.: K názvosloviu vôd v krase, s. 50 – 51 Názvoslovie spracované podľa ČSN 73 6535, 73 6510, 73 6532 a 73 6512 Činnosť oblastných skupín 842. Erdélyi, P.: O striebre sa nám ani nesnívalo, 3 obr., s. 52 – 54 Druhý ročník Memoriálu L. Lukácsa, ktorý sa uskutočnil začiatkom októbra 1987 v Budapešti, umiestnenie jaskyniarov zo skupiny J. Majka v súťaži Zaujímavosti zo speleológie 843. Mitter, P.: Správa o medzinárodnom speleologickom sympóziu v ZSSR, s. 55 – 57 Priebeh sympózia, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1987 v Gruzínskej SSR na tému problémy komplexného štúdia krasu horských oblastí 844. Sluka, M.: Úspechy poľských jaskyniarov v zahraničí v roku 1987, s. 57 – 58 Speleokonfrontácie ako obdoba čs. Speleofóra v Makówe Podhalańskom v marci 1988 845. Belička, I.: Sovietska speleológia roku 1987, s. 58 – 59 Objaviteľské úspechy v  krasových územiach Krymu, Podolia, Strednej Ázie, Západného a Severného Kaukazu, Arabiky a Bzybského chrbta 846. Šmoll, J.: Objavy v jaskyni Maddalena, s. 59 Návšteva jaskyniarov z Demänovskej doliny v talianskej jaskyni Maddalena; v septembri 1987 tu objavili cca 1500 m neznámych priestorov 847. Tencer, J.: Prvý zostup, s. 60 – 61 O pocitoch pri prvozostupe do priepasti v Slovenskom krase 848. Koľbik, F.: Ako som sa stal potápačom, s. 61 Fejtón o prvej potápačskej akcii v malom jazierku 849. Sluka, M.: Rozprávka, s. 62 O kráľovi Nifargusovi a kráľovi Stalagmitovi Spoločenské správy 850. Tulis, J.: Náš jubilant, 1 obr., s. 63 Životné jubileum (50-ka) L. Novotného 851. Pospíšil, P.: K päťdesiatinám Vladimíra Zámečníka, s. 64 Bibliografia Spravodaja SSS

59

Ročník 19


Organizačné správy 852. Roda, Š.: Medzinárodné sympózium, s. 64 – 65 Priebeh medzinárodného sympózia, ktoré v máji 1988 v Košiciach usporiadala SSS, jej komisia pre fyzikálny, chemický a hydrogeologický výskum krasu 853. Benická, I.: Noví členovia, s. 65 854. Redakcia: Zmluva o spolupráci medzi Ústredím štátnej ochrany prírody a Slovenskou speleologickou spoločnosťou, s. 66 – 67 Pôvodné zmenie zmluvy zo 4. 12. 1987 Summary (Editorial Board), s. 68 Ročník 1989 (XX.) Číslo 1 855. Hlaváč, J.: Úvodník, s. 1 O dvadsaťročnej existencii Spravodaja SSS, kritike jej vydávania a opatreniach, ktoré prijalo predsedníctvo SSS Výskum a prieskum 856. Gaál, Ľ., Ženiš, P.: Výskum Tuhárskeho krasu v Revúckej vrchovine, 4 obr., 1 pl., lit., s. 3 – 7 Náčrt geologických pomerov a  vývoja krasu, fosílne krasové dutiny Tuhárskeho krasu, jaskyňa Mara medvedia 857. Mrázik, P.: Jaskyňa v kameňolome pri Vrícku, 2 obr., 1 pl. j., s. 8 – 11 Prieskum a dokumentácia jaskyne v kameňolome, ktorej vstup odkryli koncom augusta 1987 pri odstrele a odvoze materiálu na najvyššej etáži lomu Správy 858. Hlaváč, J.: Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1989, 3 obr., s. 12 – 22 10. valné zhromaždenie, členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, činnosť oblastných skupín, výchovná činnosť, publikačná a propagačná činnosť, hospodárska činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 859. Kuchár, M.: Z denníka exkurzie Balkán ´87, 4 obr., s. 22 – 29 Priebeh exkurzie, ktorú uskutočnili členovia oblastnej skupiny SSS v Rožňave a Spišskej Novej Vsi 860. Piovarči, E.: Otrasníci, 5 obr., s. 29 – 35 Jaskyniarska poviedka z expedície Rumunsko 1983 Technika a výstroj 861. Mrázik, P.: Rukoväť na osadzovanie expanzných nitov, 3 obr., s. 36 – 37 Výroba rukoväte na osadzovanie nitov podľa oblastnej skupiny SSS Martin Činnosť oblastných skupín 862. Gaál, Ľ., Gaál, J.: Prieskum pseudokrasových jaskýň na južnom Slovensku, 1 obr., s. 38 – 40 O výsledkoch prieskumu pseudokrasových jaskýň na lokalite Pohanský hrad a na Ragáči pri Hajnáčke 863. Schwarz, J.: Atlantída a Zoluška – sadrovcové jaskyne na južnej Ukrajine, 2 obr., lit., s. 40 – 43 Cesta členov oblastnej skupiny Banská Bystrica v septembri 1987 do sadrovcovej krasovej oblasti v okolí mesta Černovcy na južnej Ukrajine spojená s návštevou jaskyne Atlantída a Zoluška 864. Vajs, J.: Speleológia a komunikácia, s. 44 – 45 Stretnutia jaskyniarov a esperantistov r. 1986 a 1987 v Jánskej doline a r. 1988 v Červených vrchoch 865. Štéc, M.: Nové objavy v Bystrianskom závrte, 1 pl. j., s. 45 – 46 Prieskum horizontálnej časti Breznianskeho námestia a  známeho aktívneho riečiska a  objav nových častí, čím hĺbka závrtu vzrástla na 164,6 m Zaujímavosti zo speleológie 866. Andrejčuk, V. N., Chašimov, M. A.: Jaskyňa Chodžu Ischaka, 2 obr., s. 47 – 48 Opis jaskyne v Strednej Ázii, ktorá je považovaná za posvätnú Ročník 20

60

Bibliografia Spravodaja SSS


867. Belička, I.: Sto hodín, s. 48 – 50 Zážitky zo 100 hodín trvajúceho pobytu v jaskyni, ktorý spôsobil dlhotrvajúci dážď 868. Lutonský, M.: Ursus zvaný speleus, s. 51 Stretnutie s medveďom pri povrchovom prieskume 869. Kámen, S.: Objavili nám novú jaskyňu, s. 52 Mylná informácia ďalekopisu o objave jaskyne na Muránskej planine 870. Koľbik, F.: Jaskynný gróf, s. 52 Krátky fejtón o jaskyniarovi, ktorý pochopil zákonitosti doby a bol v pravý čas na pravom mieste 871. Komínek, J.: Pozoruhodná podzemní povídka PP, s. 53 Jaskyniarska poviedka o Poloniusovi Plazivcovi zo slov začínajúcich sa písmenom „p“ Spoločenské správy 872. Kortman, B.: Milan Velič oslávil päťdesiatku, 1 obr., s. 54 873. Košč, R.: Nevídaný rozmach členskej základne, 4 obr., s. 55 Prírastky nových malých členov v oblastnej skupine Prešov 874. Hlaváč, J.: Jaskyniarstvo chápem ako tvorivú činnosť, s. 56 – 59 Rozhovor s novým predsedom SSS Zdenkom Hochmuthom 875. Benická, I.: Noví členovia, s. 59 Organizačné správy 876. Anonymus: Diskusia na 10. valnom zhromaždení, 2 obr., s. 60 – 65 Diskusné príspevky niektorých účastníkov valného zhromaždenia SSS 877. Benická, I.: 29. jaskyniarsky týždeň, 2 obr., s. 65 – 66 Informácia o priebehu jaskyniarskeho týždňa SSS v auguste 1989 v prostredí Drienčanského krasu 878. Hochmuth, Z.: Zasadnutie komisie pre jaskynné potápanie UIS, 1 obr., s. 67 – 68 Priebeh zasadnutia komisie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 9. – 11. 9. 1988 v obci Sloup v Moravskom krase 879. Redakcia: Blahoželáme, s. 68 Životné a pracovné jubileá jaskyniarov 880. Gaál, Ľ.: Metodické pokyny na vykonávanie prieskumnej činnosti v stratigraficky a archeo­ logicky významných jaskyniach, s. 69 – 72 Rozlíšenie stratigraficky významných jaskýň a ich častí, založenie prieskumných sond, prekopávky, paleontologické a archeologické nálezy Summary, s. 72 Číslo 2 881. Chovan, A.: Slovenská speleologická spoločnosť a jej štyridsaťročná história, s. 1 – 4 Zhodnotenie doterajšej existencie SSS v kontexte vývoja jaskyniarstva na Slovensku po roku 1949 Výskum a prieskum 882. Novotný, L.: Čo nového v Duči, 1 pl. j., s. 5 – 7 Prieskum JV svahov Duče vo výške, ktorá predstavuje výšku hlavnej, IV. úrovne jaskynného systému Stratenskej jaskyne, výsledky revízneho prieskumu 883. Mitter, P.: Krasové javy v okolí Gerlašskej skaly, 4 pl. j., lit. s. 7 – 13 Krasové javy v členitom reliéfe Gerlašskej skaly a najbližšieho okolia reprezentujú hlavne jaskyne; najznámejšia z nich je Šingliarova priepasť 884. Kováč, L.: Jaskyňa Machnatá – história a posledné výskumy, 2 obr., lit., s. 13 – 15 Stručný prehľad histórie bádania v jaskyni, opis jej priestorov a charakter činnosti, ktorú tu vykonávala v roku 1985 muránska časť oblastnej skupiny Tisovec Správy 885. Lalkovič, M.: Identifikačné karty – ako ďalej?, 2 tab., 3 obr., s. 16 – 22 Čo predchádzalo identifikačným kartám, podstata identifikačných kariet, súčasný stav, ako ďalej 886. Bella, P.: 30. jaskyniarsky týždeň – Demänovská dolina ´89, 1 obr., s. 22 – 24 Priebeh jubilejného jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta 1989 v pracovnom rajóne oblastnej skupiny Demänovská Dolina Bibliografia Spravodaja SSS

61

Ročník 20


Činnosť oblastných skupín 887. Bella, P.: Jaskyňa VCH-11 v doline Mošnica, 1 pl. j., s. 25 – 26 Opis malej jaskyne v hrebeni medzi bočnými svahovými dolinkami Nižnej a Vyšnej Chrochotnej a jej dokumentácia 5. mája 1989 888. Roda, Š.: Pracovná cesta do Talianska, s. 26 – 27 Pracovná cesta troch členov SSS v  októbri 1988 do krasových oblastí južného Talianska na pozvanie neapolskej speleologickej sekcie Club Alpino Italiano 889. Mlynáriková, I.: Juhoslávia ´89, s. 27 Informácia o exkurzii členov OS Banská Bystrica do Juhoslávie v dňoch 23. júna až 8. júla 1989 Technika a výstroj 890. Kundis, I.: Čiernobiele zväčšeniny z farebných diapozitívov, s. 28 Spôsob vyhotovenia čb zväčšenín z farebného diapozitívu na inverzne vyvolaný brómstrieborný papier 891. Mlynárik, Š.: Kombinované svietidlo plyn – elektro, 3 obr., s. 29 – 32 Návod s dokumentáciou na výrobu kombinovaného osvetlenia, ktoré vyvinula technická komisia SSS Zaujímavosti zo speleológie 892. Labuda, Š.: V jaskyniach Uzbekistanu, 4 obr., s. 33 – 38 Výprava do krasového masívu Bajsun Tau a Surchan Tau v auguste 1989, ktorej sa na základe pozvania zúčastnil aj člen oblastnej skupiny Košice-Jasov 893. Belička, I.: Speleologické objavy v ZSSR (jar – jeseň 1988), 1 tab., s. 38 – 39 Nové objavy v oblasti Západného Kaukazu, Strednej Ázie a Sibíri, tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň ZSSR 894. Mitter, P.: Výprava slovenských jaskyniarov Kaukaz ´89, 3 obr., s. 39 – 44 Priebeh prvej slovenskej jaskyniarskej výpravy do krasových oblastí Abcházskej ASSR v západnej časti Gruzínskej SSR v dňoch 26. 6. – 23. 7. 1989 895. Mitter, P.: Záchranná akcia v jaskyni S. Panťuchina, s. 45 – 46 O záchrannej akcii začiatkom augusta 1989; pod zlaňujúcim jaskyniarom sa roztrhlo lano 896. Mitter, P.: Sadrovec v Javorovej priepasti, s. 46 Významné nálezisko sekundárnej dispozície sadrovca v hĺbke asi 280 m Spoločenské správy 897. Lalkovič, M.: K päťdesiatke Alfonza Chovana, 1 obr., s. 47 – 48 898. Erdős, M.: Gustáv Stibrányi – osemdesiatročný, 1 obr., s. 48 – 50 899. Pospíšil, P.: Emil Kováčik – šesťdesiatročný, 1 obr., s. 50 900. Lalkovič, M.: Z galérie našich jaskyniarov, 2 obr., lit., s. 51 – 57 J. Buchholtz ml., E. Ruffíny, S. Roth a ich činnosť v jaskyniach Organizačné správy 901. Hlaváč, J.: Štyri ročníky speleologickej školy, 1 obr., s. 58 – 59 Zhodnotenie doterajších ročníkov Speleologickej školy, zamyslenie sa nad jej existenciou a perspektívami 902. Bella, P.: Zmeny v tabuľkách najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k 19. 11. 1989, 2 tab., s. 59 – 62 Prehľad 50 najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku 903. Hlaváč, J.: Dve záchranné akcie, s. 62 – 63 Opis dvoch záchranných akcií, pri ktorých v lete 1989 zasahovala Jaskyniarska záchranná služba 904. Gaál, Ľ.: Karszt és Barlang – osobitné vydanie 1989, s. 63 – 64 Recenzia časopisu Ročník 1990 (XXI.) Číslo 1 905. Lalkovič, M.: Slovo do vlastných radov, s. 1 O vzniku Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a čo z toho vyplynulo pre jaskyniarstvo na Slovensku Ročník 21

62

Bibliografia Spravodaja SSS


Výskum a prieskum 906. Grego, J.: Nové lokality Plešivskej planiny, 1 obr., 9 pl. j., s. 3 – 8 Lokalizácia doteraz nepublikovaných a pre speleologickú verejnosť neznámych podzemných krasových javov 907. Mitter, P.: Pokladová jaskyňa, 1 obr., 1 pl. j., s. 8 – 10 Opis jaskyne, ktorú v Porubskom krase (Lúčanská Malá Fatra) objavila oblastná skupina SSS v Žiline začiatkom augusta 1987 908. Voclon, V.: Spojení jeskyně Slobody s jeskyněmi Údolnou a Pod útesom, 2 pl. j., s. 11 – 12 O dosiahnutí skutočného spojenia oboch jaskýň v novembri 1989 Správy 909. Hlaváč, J.: Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1989, 1 obr., s. 13 – 17 Členská základňa, činnosť predsedníctva a odborných komisií, prieskumná činnosť oblastných skupín, výchovná činnosť, publikačná a  propagačná činnosť, medzinárodná spolupráca, hospodárska činnosť, finančné a materiálne zabezpečenie 910. Bella, P.: Stav evidencie jaskýň na Slovensku k 31. 12. 1989, s. 18 Informácia o celkovom počte evidovaných jaskýň a previsov s charakterom podzemných priestorov v dokumentácii múzea a o potrebe uvádzania najzákladnejších údajov o novozaregistrovaných jaskyniach v technických denníkoch Činnosť odborných komisií 911. Gaál, Ľ.: Ako chránime naše jaskyne, 5 obr., s. 19 – 23 Anketa komisie na ochranu krasu, názory P. Hipmana, Š. Rodu, O. Samčíka, J. Tulisa a J. Zelinku 912. Gaál, Ľ.: Ochrana krasu v číslach, s. 23 Prehľad o osobitne významných jaskyniach, ktoré komisia na ochranu krasu odporúča na vyhlásenie za chránený prírodný výtvor Činnosť oblastných skupín 913. Karsten, I.: Pracovný rajón oblastnej skupiny B. Štiavnica, 1 pl. j., s. 24 – 28 Charakter pracovného rajónu oblastnej skupiny, opis jaskyne Prvá a možnosti existencie rozsiahlejšieho jaskynného systému na tejto lokalite 914. Lutonský, M.: Tri roky meračských prác v jaskyni Mieru, 1 obr., s. 28 – 29 Charakter merania v jaskyni v rokoch 1988 – 1990, zameranie hlavného ťahu a pripojenie polygónových ťahov na meračskú sieť Demänovskej ľadovej jaskyne, kontrolné merania, použité prístroje 915. Kundis, I.: Išli sme na skusy do Talianska, 1 pl. j., s. 30 – 31 Cesta dvoch členov oblastnej skupiny Demänovská Dolina a člena oblastnej skupiny Bratislava do Talianska v apríli 1989 spojená s prehliadkou jaskyne Grotta F. Marelli Zaujímavosti zo speleológie 916. Stibrányi, G.: Nehody v jaskyniach Ameriky v roku 1988, s. 32 – 33 Zoznam a opis nehôd v jaskyniach amerického kontinentu a rozbor ich príčin 917. Klimčuk, A., KiseĽOv, V.: Speleologické objavy v ZSSR roku 1989, 1 obr., s. 34 – 35 Objavy v oblasti Západného Kaukazu – Bzybského chrbta, Arabiky, Severného Kaukazu, Strednej Ázie a Sibíri 918. Lutonský, M.: Murphyho zákony v speleológii, s. 35 – 37 Skúsenosti z praktickej speleológie so zreteľom na aplikáciu Murphyho zákonov 919. Benická, I.: Podzemný zverinec, s. 37 – 38 Jaskyňa Lascaux s bohatou galériou predhistorických obrazov ako objekt intenzívneho štúdia odborníkov 920. Mitter, P.: Jaskyňa v kremeni, 1 obr., 1 pl. j., s. 39 – 40 Opis jaskyne na východnom okraji Kremnických vrchov Spoločenské správy 921. Mitter, P.: Ferdinand Jirmer 60-ročný, 1 obr., s. 40 – 41 922. Hochmuth, Z.: Petr Hipman – päťdesiatnikom, s. 42 923. Benická, I.: O. Hlavatá, 1 obr., s. 42 – 43 Nekrológ Bibliografia Spravodaja SSS

63

Ročník 21


924. Lalkovič, M.: Predtucha, s. 43 Báseň 925. Baltazár, P.: Nesklam, s. 43 Báseň 926. Lalkovič, M.: Z galérie našich jaskyniarov II, 2 obr., lit., s. 44 – 48 M. Šulek, L. B. Bartolomeides a charakter ich záujmu o jaskyne Summary, s. 48 Ročník 1991 (XXII.) Číslo 1 927. Tulis, J.: Čo prinieslo 11. valné zhromaždenie, 1 obr., s. 1 a 63 O priebehu a význame valného zhromaždenia SSS, ktoré sa uskutočnilo 23. – 24. marca 1991 v Liptovskej Osade a jeho priebeh sa odlišoval od minulých zhromaždení v niekoľkých smeroch Výskum a prieskum 928. Tencer, J.: Nové poznatky o Plaveckom krase, 1 obr., 5 pl. j., lit., s. 3 – 9 Stručne o histórii Plaveckej jaskyne, ďalších jaskyniach v jej okolí, jaskyniach v okolí kóty Veľká Vápenná, jaskyniach Mokrej a Suchej doliny a vo svahu Červenice 929. Čipka, D.: Jaskyňa Rysie hniezdo, 1 pl. j., s. 9 – 11 História objavu koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia a charakteristika jaskyne 930. Holúbek, P.: Jaskyňa Nová Kresanica, 1 pl. j., s. 11 – 12 O objave jaskyne členmi oblastnej skupiny Červené vrchy, ktorá vznikla v roku 1990 931. Vajs, J.: Medvedia jaskyňa v Jánskej doline, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 13 – 17 Poloha jaskyne, názov a názvoslovie jaskyne, história a opis jaskynných priestorov, geológia a tektonika Činnosť odborných komisií 932. Bella, P.: Polemika o vodohospodárskom využívaní krasu doliny Mošnice, 1 obr., s. 18 – 21 Diskutabilný spôsob exploatácie vodohospodárskeho potenciálu, keď sa pomerne výrazne znehodnotila morfologická scenéria fluviokrasovej doliny tiesňavového charakteru 933. Jakál, J.: Poznámky k niektorým terminologickým problémom v speleológii, 1 obr., s. 21 – 22 O nesprávnom označovaní foriem krasového reliéfu a jaskýň v prácach mladších autorov v speleologickej literatúre 934. Bárta, J.: Zakarpatská jaskyňa Moločnyj Kameň vo svetle paleolitického osídlenia, lit., s. 23 – 24 O  prvom jaskynnom paleolitickom osídlení v  Zakarpatskej oblasti, ktoré sa zistilo v  jaskyni Moločyj Kameň na území Východných Karpát Správy 935. Kortman, B.: Speleointerview s dr. Karolom Brančíkom, 2 obr., s. 25 – 27 Fiktívne interview s trenčianskym župným lekárom, prírodovedcom a múzejníkom K. Brančíkom 936. Labuda, Š.: Baškírija a Západný Kaukaz ´90, 3 obr., 1 pl. j., s. 28 – 35 Výprava členov a čakateľov oblastnej skupiny Košice-Jasov začiatkom leta 1990 do Baškírie a Západného Kaukazu spojená s návštevou niektorých tamojších jaskýň 937. Bolaček, O.: 31. jaskyniarsky týždeň – Silická planina, 1 obr., s. 35 – 36 Priebeh jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta v autocampingu Gombasek a absolvovalo ho 117 účastníkov 938. Šmoll, J.: Založenie a činnosť oblastnej skupiny Červené vrchy, s. 36 – 37 Stručne o prieskume Červených vrchov v 2. polovici 20. storočia a vznik skupiny v máji 1990 939. Zelinka, J.: Výstava 25. rokov objavovania najhlbších česko-slovenských jaskýň, 1 obr., s. 37 – 38 O charaktere výstavy, ktorú inštalovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva krátko po svojom konštituovaní od 1. júla 1990 940. Bella, P.: Speleologické večery, 2 obr., s. 39 – 41 Prehľad o speleologických večeroch, podujatiach, ktoré sa na pôde múzea začali opätovne organizovať od mája 1990 Ročník 22

64

Bibliografia Spravodaja SSS


Spoločenské správy 941. Andris, Š., Mikula, V.: Ján Brodňanský 80-ročný, 1 obr., s. 42 942. Mitala, J.: Štefan Čukan – šesťdesiatročný, 1 obr., s. 43 943. Piovarči, E.: Jubileum, 1 obr., s. 44 – 45 Životné jubileum A. Vallu 944. Pospíšil, P.: Ján Kubiš – päťdesiatročný, s. 45 – 45 945. Kováč, L.: Zomrel Vladimír Korfanta, s. 46 Nekrológ 946. Lalkovič, M.: Z galérie našich jaskyniarov III, 1 obr., lit., s. 47 – 51 D. Fischer, J. Bohuš Senický a ich záujem o jaskyne Zaujímavosti zo speleológie 947. Voclon, V., Samčík, O.: Kaukaz ´90, 10 pl. j., s. 52 – 54 O priebehu cesty niekoľkých členov SSS na Kaukaz v auguste 1990, spojenej s prehliadkou a prieskumom jaskyne Chabju a Alexinského jaskyne 948. Stibrányi, G.: Doucier 1990, 14 obr., s. 54 – 56 Medzinárodné školenie speleozáchranárov, ktoré sa uskutočnilo vo francúzskom národnom športovom stredisku v Doucier pri jazere Chalain v dňoch 16. – 20. júla 1990 949. Vajs, J.: Nevšedná záchranka, 1 obr., s. 57 – 58 Záchrana živej lane v Jelenej priepasti na lúkach planiny na Ohništi 950. Bella, P.: Tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 31. decembru 1990, s. 59 – 61 Aktualizovaná tabuľka 50 najdlhších a najhlbších jaskýň a komentár k nej Organizačné správy 951. Mitter, P.: Uzatvorenie CHPV jaskyne Silická ľadnica, s. 62 Definitívne uzatvorenie prístupu do nezaľadnených častí jaskyne na základe rozhodnutia Okresného úradu ŽP v Rožňave z 29. 3. 1991 952. Anonymus: Adresár členov orgánov Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 62 Adresy a telefóny členov výboru SSS a kontrolnej komisie 953. Redakcia: Uznesenie 11. valného zhromaždenia SSS, s. 64 Ročník 1992 (XXIII.) Číslo 1 954. Tulis, J.: Vážení priatelia jaskyniari!, s. 1 O zmenách, ktoré od roku 1992 nastali vo financovaní činnosti SSS Organizačné správy 955. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1991, s. 3 – 9 Činnosť výboru, stav členskej základne, činnosť oblastných skupín, činnosť odborných komisií, publikačná činnosť, centrálne akcie SSS, závery a odporúčania 956. Výbor SSS: Pravidlá priznanie práva na prednostný prieskum a výskum lokality, s. 10 – 12 Ciele, základné ustanovenia, pravidlá, vykonávacie predpisy k  smernici Pravidlá priznania práva na prednostný prieskum a výskum lokality Výskum a prieskum 957. Grego, J.: Poodhalenie tajomstva Hučiacej vyvieračky, 1 obr., s. 13 Obnovenie vstupu do jaskyne v roku 1990, objav nových priestorov v roku 1991 958. Kubíni, I., Čipka, D.: Jaskyňa Fučiaca diera, 1 tab., 1 pl. j., s. 14 Sondovacie práce v roku 1990 na južnom úpätí masívu Hradovej pri Tisovci, meranie základných mikroklimatických veličín 959. Grego, J.: Nové priepasti južnej časti Silickej planiny, 3 pl. j., s. 15 – 17 Povrchový prieskum južnej časti Silickej planiny v roku 1990, stručný opis nových lokalít Bibliografia Spravodaja SSS

65

Ročník 23


960. Turócziová, O.: Čo nového v jaskyniach Slovenského raja?, s. 18 Stručné zhodnotenie činnosti oblastnej skupiny SSS v Spišskej Novej Vsi za rok 1991 961. Pospíšil, P.: Jaskyňa Hladový prameň v Čachtických Karpatoch, 1 pl. j., s. 19 – 22 Opis územia, história prieskumov jaskyne v rokoch 1950 – 1960, realizácia odvodnenia jaskyne v rokoch 1988 – 1989, perspektívy Zaujímavosti zo speleológie 962. Bella, P.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne Slovenska, s. 23 – 24 Aktualizovaná tabuľka 50 najdlhších a najhlbších jaskýň Slovenska – stav k 1. 1. 1992 963. Kiseľov, V., Klimčuk, A.: Speleologické objavy v ZSSR roku 1990, s. 25 – 26 Podolie, Zakarpatie, Krym, Severný Kaukaz, Západný Kaukaz, Bzybský chrbát, Chipstinský masív, Novoafonský masív, Severozápadný Kaukaz, Ural, Stredná Ázia, Sajany, Altaj, najdlhšie a najhlbšie jaskyne k 1. 1. 1991 Vlastná tvorba 964. Kladiva, E.: Úvaha na aktuálnu tému, s. 27 Úvaha o motivácii jaskyniarskej činnosti, strate štátnych dotácií, potrebe zavedenia trhových vzťahov do slovenského jaskyniarstva 965. Kladiva, E.: Slovo o práve priority, s. 28 O potrebe vymedzenia miesta SSS v spoločnosti presnými právnymi úkonmi a o pravidlách prideľovania práva priority 966. Piovarči, E.: O jednej diere, s. 29 – 31 Jaskyniarska poviedka Spoločenské správy 967. Pavlarčík, S.: Zomrel Viktor Pleva, s. 32 Nekrológ Číslo 2 968. Kladiva, E.: Úvodník O charaktere čísla a potenciálnych dopisovateľoch Výskum a prieskum 969. Labuda, Š.: Nové objavy na Plešiveckej planine, 2 pl. j., s. 3 – 5 Prieskum Novej Zbojníckej priepasti a Zákrutovej priepasti v roku 1992, spojený s prienikom do nových priestorov 970. Kováč, L.: Výsledky sondovacích prác na Lopušnom, 2 obr., lit., s. 5 – 8 Charakter sondovacích prác jaskyniarmi pracoviska Muráň oblastnej skupiny Tisovec v rokoch 1985 – 1988 971. Wiśniewski, W. W.: Po stopách hľadačov pokladov (Nové jaskyne vo Vysokých Tatrách), 1 obr., lit., s. 9 – 12 Vyhľadávanie znakov, o ktorých sa zmieňujú tzv. spisky hľadačov pokladov na slovenskej strane Tatier, a objav Čiernohorskej jaskyne v júli 1988 s dlžkou asi 500 m, zoznam jaskýň Bielovodskej a Javorovej doliny 972. Bella, P.: Zaujímavosti z ústrednej evidencie a dokumentácie jaskýň, s. 13 – 14 Niekoľko naj z  ústrednej evidencie a  dokumentácie krasových javov, ktorú vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Správy 973. Magdolen, P.: 33. jaskyniarsky týždeň Borinka – Košariská, 1 obr., s. 15 – 18 Priebeh jaskyniarskeho týždňa a  jeho povrchových, podzemných a  cyklistických exkurzií; podujatie sa uskutočnilo začiatkom augusta 1992 za účasti 44 jaskyniarov zo 14 oblastných skupín 974. Ferleťáková, M.: 8. lezecké dni Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 18 Stručne o priebehu lezeckých dní, ktoré sa uskutočnili koncom júna 1992 v Demänovskej doline 975. Bella, P.: Speleologické večery v roku 1991, s. 19 O náplni speleologických večerov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v roku 1991 Ročník 23

66

Bibliografia Spravodaja SSS


Zahraničné cesty 976. Slivka, G.: Francúzsko ´90, 1 obr., s. 20 – 22 Exkurzia jaskyniarov Oblastnej skupiny J. Majka do jaskýň francúzskeho Doubsu a Jury v  júli 1990 977. Turócziová, O.: Prieskum v Höllengebirge (Rakúsko), 1 pl. j., s. 22 – 24 Slovenskí a českí jaskyniari v rakúskej krasovej oblasti Höllengebirge v rokoch 1990 a 1991 navštívili jaskyňu Grosshöhle a preskúmali Divokú priepasť 978. Vajs, J.: Cesta námetov, 1 pl. j., s. 24 – 26 Prieskumná cesta do Pohoria Prokletje a Durmitor v Juhoslávii, ktorú uskutočnili v dňoch 23. 7. – 1. 8. 1992 členovia oblastnej skupiny Červené vrchy a Speleoklubu Nicolaus 979. Tulis, J.: Európska speleologická konferencia, s. 27 O programe konferencie, ktorá sa uskutočnila v druhej polovici augusta 1992 v Belgicku a zúčastnili sa na nej aj niekoľkí členovia SSS 980. Vajs, J.: Expedícia Mont Blanc ´91, 1 obr., s. 27 – 28 Jaskyniari z Liptovského Mikuláša ako spoluorganizátori expedície, ktorej speleologická časť programu obsahovala návštevu krasovej tiesňavy Lichtensteinklamm v  Rakúsku, jaskyne Balme vo Francúzsku a priepasti Domo Hodler vo Švajčiarsku Zaujímavosti zo speleológie 981. Wiśniewski, W. W.: Lamprechtsofen – najväčší jaskynný traverz sveta, 1 pl. j., s. 29 – 30 O výpravách poľských jaskyniarov do rakúskeho masívu Leoganger Steinberge, v ktorom našli prepojenie jaskyne N 132 so systémom Lamprechtsofen 982. Mitter, P.: Najdlhšie súvislé vodou zaplavené jaskynné priestory na svete, s. 31 Informácia podľa Underwater Speleology č. 8 z roku 1991 983. Tencer, J.: Slovenská jaskyniarska smola, s. 31 – 32 O zostupe talianskych jaskyniarov z Terstu do novej priepasti na planine Canin v Julských Alpách, kde ešte predtým v júli 1991 zastavil ďalší postup slovenských jaskyniarov v priepasti silný vodopád 984. Tulis, J.: XI. medzinárodný speleologický kongres, s. 32 Informácia o pripravovanom XI. medzinárodnom speleologickom kongrese v auguste 1993 v Číne 985. Tencer, J.: Čriepky zo zahraničia, s. 33 Ďalšia tisícmetrová priepasť, objav tisícmetrovej priepasti v  Turecku, tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na svete 986. Havlíček, D.: Česká speleologická společnost koncem léta 1992, s. 34 O základných úlohách Českej speleologickej spoločnosti a spôsobe jej financovania 987. Anonymus: Ponuka publikácií ČSS, s. 35 Publikácie, ktoré vydáva ČSS a sú k dispozícii na jej sekretariáte v Prahe Speleologická technika 988. Samčík, O.: Úprava pumpy z acetylénového vyvíjača z obalu ZP-4, s. 36 – 37 Odstránenie nespoľahlivosti pumpy vyvíjača pre malú životnosť tesnenia 989. Gaál, M.: Úprava žiarivkového fotoblesku, s. 36 – 37 Návod na úpravu fotoblesku zapojením svetelnej diódy a odporu podľa uvedenej schémy Spoločenské správy 990. Tulis, J.: Už nie sú medzi nami, s. 38 Straty, ktoré zaznamenalo slovenské jaskyniarstvo v roku 1992 991. Jirmer, F.: Za RNDr. Paľom Mitterom, 1 obr., s. 38 – 40 Nekrológ 992. Hipman, P.: Mohamedánova spomienka na majstra, 1 obr., s. 41 – 42 Nekrológ k úmrtiu Stanislava Šrola 993. Kubíni, I.: Za Ing. Svätoplukom Kámenom, 1 obr., s. 43 Nekrológ 994. Hipman, P.: Spomienka na Štefana Bakoša, 1 obr., s. 44 Nekrológ Bibliografia Spravodaja SSS

67

Ročník 23


995. Anonymus: Prehľad činnosti OS r. 1991, s. 45 Tabuľka charakterizujúca aktivitu oblastných skupín v roku 1991 996. Anonymus: Pokyny pre autorov, s. 46 Ročník 1993 (XXIV.) 997. Tulis, J.: Do nového roku, s. 1 O programe činnosti SSS v roku 1993

Číslo 1

Výskum a prieskum 998. Grego, J.: Jaskyne svahov Plešiveckej planiny, 1. časť, 19 pl. j., s. 4 – 12 Výsledky hlbšieho poznania svahov planiny a opis doteraz neznámych jaskýň 999. Holúbek, P.: Nová Kresanica, 1 pl. j., s. 13 Charakter prieskumných prác na lokalite v roku 1990 1000. Magdolen, P.: Jaskyňa Vlčie jamy, 1 pl. j., lit., s. 15 – 16 Opis prieskumných prác, ktoré sa tu vykonávali v minulosti a v roku 1989 viedli k objavu ďalších priestorov 1001. Čipka, D., Kubíni, I., Vojtko, E.: Jaskyňa č. 138 Kášter, 1 pl. j., s. 16 – 17 Opis novej jaskyne na južnom úpätí ŠPR Kášter 1002. Kurka, M., Štubňa, L.: Jaskyňa Dedkovské diery, 1 pl. j., s. 17 – 19 Geológia a hydrológia krasovej plošiny Dedkovo a opis 53 m hlbokej jaskyne 1003. Holík, Ľ.: Štefanová 1, 1 pl. j., s. 19 – 22 Charakter prieskumu a dokumentácia jaskyne v Demänovskej doline v dĺžke 700 m, prekopanie pieskového sifónu v decembri 1992 a objav ďalších 500 m chodieb Odborné správy 1004. Thuróczy, J.: Priepasť v Kavečanoch, 1 pl. j., s. 23 – 25 Opis podzemných priestorov a geologické pomery krasovej kaverny pred obcou Kavečany, ktorá sa samovoľne odkryla v júli 1992 1005. Pomorský, F., Chrapan, J., Janda, J.: Vek kostí jaskynného medveďa z jaskyne Psie diery v Slovenskom raji, s. 25 Charakter nálezu kostí jaskynného medveďa z Medvedej chodby jaskyne Psie diery Správy 1006. Kladiva, E., Turócziová, O.: 3. valné zhromaždenie ČSS, s. 26 – 27 Priebeh 3. valného zhromaždenia ČSS, ktoré sa uskutočnilo v novembri 1992 v hoteli Rakovec pri Brne 1007. Bella, P.: Speleologické večery v roku 1992, s. 27 – 28 O náplni speleologických večerov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v roku 1992 1008. L. M.: Speleofotografia ´92, s. 28 Zhodnotenie 6. ročníka súťažnej výstavy s jaskyniarskou tematikou, ktorý sa na pôde SMOPaJ uskutočnil po dlhej päťročnej, mimomúzejnými okolnosťami vynútenej prestávke 1009. Novotný, L.: Pred dvadsiatimi rokmi, s. 29 Spomienka na objav Stratenskej jaskyne z roku 1972 Zahraničné cesty 1010. Šmída, B.: Velebit ´93, 2 obr., 4 pl. j., s. 30 – 34 Druhá expedícia jaskyniarov Speleoklubu UK v Bratislave do chorvátskeho pohoria Velebit na jeseň roku 1992 1011. Holúbek, P.: Sú na Urale za polárnym kruhom jaskyne?, 1 obr., s. 35 O akcii turistického charakteru do predhoria chrbta Engane-Pe, krasovej oblasti na severo-severovýchod od stanice Eleckij 1012. Turócziová, O.: Expedícia Španielsko ´92, 1 obr., 1 pl. j., s. 36 – 40 Študijno-športová expedícia spojená s návštevou niekoľkých jaskýň v Španielsku; v septembri – októbri 1992 ju uskutočnila 8-členná skupina nadšencov, kde mali zastúpenie aj členovia SSS Ročník 24

68

Bibliografia Spravodaja SSS


Zaujímavosti 1013. Isler, O.: DOUX DE COLY najdlhší sifón sveta, 1 obr., s. 40 – 41 Sólový prienik potápača pri použití dekompresného zvona do vzdialenosti 4055 m od vchodu bez vynorenia a krátky opis nových častí Spoločenské správy 1014. Thuróczy, J.: Eugen Hirko – päťdesiatročný, 1 obr., s. 42 1015. Thuróczy, J.: Zomrel Jozef Turčík, s. 42 Nekrológ Summary (Editor), s. 43 Číslo 2 Organizačné správy 1016. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1992, 1 obr., 2 tab., s. 4 – 16 Činnosť výboru, stav členskej základne, činnosť oblastných skupín a  klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, Spravodaj SSS, centrálne akcie, prehľad činnosti OS a klubov SSS v roku 1992, zoznam jaskýň s prideleným právom priority 1017. Turócziová, O.: Speleofórum 93, s. 17 Stručne o priebehu stretnutia českých jaskyniarov v Moravskom krase v apríli 1993 v Rudiciach – Tumperku 1018. Anonymus: Informácie technickej komisie ČSS, s. 17 Seminár o problematike priemyselného lezenia, záchrane osôb a činnostiach vo výške a nad voľnou hĺbkou, ktorý sa uskutočnil v apríli 1993 v Ostrave 1019. Račko, I.: Jaskyniarska záchranná služba, 1 tab., s. 17 – 19 Aktualizovaný zoznam členov a čakateľov JZS zo záchranných družstiev Liptovský Mikuláš a Rožňava 1020. Anonymus: Poniky ´93, s. 19 Pozvánka Speleoklubu Banská Bystrica na pracovný zraz Poniky ´93 Výskum a prieskum 1021. Holúbek, P., Kleskeň, J.: Objavy v Perlovej jaskyni, 1 obr., 1 pl. j., s. 20 – 22 Opis prieskumnej akcie z mája 1992, keď sa v jaskyni objavilo 100 m nových chodieb 1022. Strečanský, P.: Závrt č. 3, 1 obr., 1 pl. j., s. 22 – 24 Činnosť handlovských jaskyniarov v Závrte č. 3, kde celková dĺžka zameraných priestorov predstavuje cca 100 m a o niečo ďalej ich uzatvára zaplavený sifón 1023. Šmoll, J.: Zadný Úplaz, 1 obr., 1 pl. j., s. 24 – 26 Charakter prieskumnej činnosti na lokalite od roku 1988, ktorá sa nateraz končí Martinskou priepasťou so závalom na dne 1024. Pokrievka, P.: Hradná studňa Strečno, 2 obr., s. 27 – 29 Opis činnosti Speleoklubu Malá Fatra v studni na hrade Strečno v rokoch 1988 – 1991 Zaujímavosti 1025. Kladiva, E.: Speleointerwiev s RNDr. Jozefom Jakálom, CSc., 1 obr., s. 30 – 32 Rozhovor o zmysle a praktických cieľoch skúmania krasovej krajiny a jej podzemných častí 1026. Tulis, J.: 3. speleomíting SSS, s. 32 – 33 Priebeh 3. speleomítnigu SSS, ktorý sa uskutočnil vo Svite v dňoch 13. – 14. 3. 1993 1027. Tencer, J.: Zaujímavosti zo svetovej speleológie, s. 33 – 34 Irian Yaya, Lamprechstofen – 1550 m, Madagaskar 92, niektoré vybraté správy zo speleologického diania v štátoch bývalého SNŠ 1028. Tencer, J.: Vietnam 92, s. 35 O expedícii britských jaskyniarov do krasových oblastí Vietnamu v roku 1990 Vlastná tvorba 1029. Štéc, M.: Vôňa objavu, 2 obr., s. 36 – 40 Opis prieskumnej akcie na spôsob poviedky 1030. Kortman, B.: O jaskyniaroch a japonkách, s. 41 Báseň Bibliografia Spravodaja SSS

69

Ročník 24


1031. Boško, J.: Klenotnica, s. 41 Báseň

Spoločenské správy 1032. Anonymus: Naši jubilanti, s. 43 Jaskynari jubilanti v roku 1993 1033. Bárta, J.: Za univ. prof. PhDr. Vojtechom Budinským-Kričkom, DrSc., 1 obr., s. 43 – 45 Nekrológ Summary (Editor), s. 46 Číslo 3 Výskum a prieskum 1034. Grego, J.: Nové lokality Plešiveckej planiny, 2. časť, 8 pl. j., lit., s. 4 – 7 Výsledky hlbšieho poznania svahov planiny a opis doteraz neznámych jaskýň 1035. Hochmuth, Z.: Krasové javy masívu Salatína v Nízkych Tatrách, 9 pl. j., s. 7 – 12 Geologická stavba územia, krasové javy, jaskyne oblasti Malého Salatína a Salatínky, jaskyne v Komorníckej doline, travertínová kopa Čereňa 1036. Magdolen, P.: Kamenné oči – denivelácia 129 m, 1 pl. j., lit., s. 13 – 14 Opis jaskyne, ktorú v roku 1988 W. Wiśniewski nazval Čiernohorskou, zameranie jaskyne v roku 1991 a objav ďalšieho pokračovania v roku 1992 1037. Ďugel, J.: Priepasť pod Kraviarskym, 1 obr., 1 pl. j., s. 15 Stručne o  priepasti, ktorá leží západne od sedačkovej lanovky vo Vrátnej doline a začiatkom r. 1992 upútala pozornosť členov Speleoklubu Malá Fatra 1038. Kleskeň, J., Holúbek, P.: Nové jaskyne vo Veľkej Fatre v Gaderskej doline, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 16 – 17 Opis dvoch nových jaskýň v Gaderskej doline, ktoré sa zistili pri povrchovom prieskume v roku 1988 Organizačné správy 1039. Gresch, A.: Jaskyniarsky týždeň „Jánska dolina ´93“, s. 19 – 20 Priebeh jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta 1993 v Jánskej doline, opis povrchových a podzemných exkurzií a ostatných akcií 1040. Schwarz, J.: Pracovný zraz „Poniky ´93“, s. 20 Výsledky pracovného zrazu Poniky ´93 počas dvoch víkendov v júli 1993 Zaujímavosti 1041. Tencer, J.: AUYANTEPUY: Diablova hora, 2 obr., s. 21 – 23 Opis oblasti, expedícia talianskych jaskyniarov a  tunajšie jaskyne – podľa International Caver, No. 6/93 1042. Tencer, J.: Stručný prehľad najväčších jaskýň v nevápencových horninách, s. 23 Jaskyne v kremeni, pieskovci, konglomerátoch, granite, kamennej soli, bazaltoch a láve, sadrovci 1043. Ďugel, J.: Železorudné bane v krivánskej časti Malej Fatry, 1 obr., s. 24 Opis prieskumnej štôlne v Kurskej doline 1044. UhrIn, M.: Podkovár južný (Rhinolophus euryale) v prielome Muránky, 1 obr., lit., s. 25 Nová lokalita tohto druhu v prielome Muránky v spodnom poschodí Veľkej jaskyne v Maši Názory 1045. Tulis, J.: Odpoveď nielen na jeden list, s. 26 – 27 Odpoveď na pripomienky, ktoré sa týkali niektorých rozhodnutí výboru, predsedníctva, kontrolnej komisie a valného zhromaždenia SSS 1046. Hríň, P.: Náš dopisovateľ, s. 28 Fejtón o funkcii dopisovateľa v oblastnej skupine, jeho zlyhaní a následnom zrušení 1047. Vajs, J.: Babylon názvov, 1 obr., lit., s. 29 – 32 Názov v  historickom vývoji, konkurent Bystrianskej jaskyne, liptovské ô, kde vlastne je, stopy vojny

Ročník 24

70

Bibliografia Spravodaja SSS


Zahraničné cesty 1048. Samčík, O.: Dubnica na Kaukaze, 1 pl. j., s. 33 – 35 O výprave na Západný Kaukaz do pohoria Dzišra v  Abcházsku, ktorú absolvovali niekoľkí členovia oblastnej skupiny v Dubnici 1049. Holúbek, P., Vajs, J.: Soľný kras Zakarpatska, 3 obr., lit., s. 35 – 36 Cesta do soľného krasu v okolí mestečka Solotvina v júli 1993 Vlastná tvorba 1050. Hipmanová, E.: Vstupné príliš vysoké, 1 obr., s. 37 – 40 Jaskyniarska poviedka 1051. Meško, M.: Zrod jaskyniara (Fakír), s. 41 Báseň Summary (Editor), s. 42 Číslo 4 Výskum a prieskum 1052. Hochmuth, Z.: Skalistý potok – denivelácia 287 m (- 15 m, + 272), 1 pl. j., s. 4 – 6 Rekapitulácia prác v rokoch 1986 – 1992, činnosť v roku 1993 a zameranie objavených priestorov, ktorých dĺžka predstavuje 3724 m 1053. Meško, M.: Jaskyňa Pod Kľakom, 2 pl. j., s. 6 – 8 Objav jaskyne v júni 1993, prieskum jej priestorov počas 7 pracovných akcií 1054. Holúbek, P.: Jaskyňa na Vôdkach vo Veľkej Fatre, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 9 – 10 Opis jaskyne, ktorej vchod sa nachádza v  zalesnenom severozápadnom svahu Ostrej nad výraznými bralami Konského dolu 1055. Bella, P., Holúbek, P.: Jaskyne v Malom Sokole v Demänovskej doline, 2 pl. j., lit., s. 11 – 13 Opis jaskyne v Malom Sokole, Úzkej jaskyne a jaskyne Úkryt na ľavej strane Demänovskej doliny 1056. Hurtaj, M.: Speleoalpinistický prieskum v Priepasťovitej jaskyni v Jánskej doline, 1 pl. j., lit., s. 14 – 15 Opis prieskumných prác v rokoch 1992 a 1993 v dolinke Šuštiačka na pravej strane Jánskej doliny, kde sa nachádza tunajšia najväčšia Priepasťovitá jaskyňa 1057. Strečanský, P.: Jaskyniari pri úprave vstupnej šachty Závrtu č. 3, s. 15 – 16 Opis prác spojených s čistením a rozoberaním plošiny a murovaním základov potrebných na osadenie betónových skruží Technika a výstroj 1058. Hipman, P.: Elektráreň v jaskyni, 2 obr., s. 17 – 21 Myšlienka malej vodnej elektrárne poháňanej posledným vodopádom v Starom hrade v hĺbke cca 400 m 1059. Hochmuth, Z.: Lezecký stĺp, 3 obr., s. 22 – 24 Pomôcka na lezenie komínov, ktorá sa používa iba v  niekoľkých skupinách; opis konštrukcie, ktorú používala oblastná skupina Ružomberok v Červených vrchoch a dodnes používajú potápači z Prešova 1060. Holúbek, P.: Metódy prieskumu vertikálnych jaskynných priestorov, 1 tab., lit., s. 24 – 26 Porovnanie doteraz používaných metód s poukázaním na úsporu hmotnosti vybavenia pri najpoužívanejších metódach prekonávania vertikálnych jaskynných priestorov Zahraničné cesty 1061. Rybanský, M.: Gouffre Berger ´93, s. 27 – 28 Účasť slovenských jaskyniarov na anglickej expedícii v septembri 1993, počas ktorej zostúpili do hĺbky 705 m 1062. Šmída, B., Ágh, Z.: Kras Levka Ori, 2 obr., s. 28 – 30 Júnová cesta po najväčšom gréckom ostrove Kréta s cieľom vytypovať oblasti, kde by sa v blízkej budúcnosti mohli uskutočniť speleologické expedície 1063. Šmída, B.: Velebit ´93, 1 pl. j., s. 30 – 31 Tretia výprava jaskyniarov zo Speleoklubu UK Bratislava, oblastnej skupiny Muráň, Červené vrchy a Spišská Belá v septembri 1993 do chorvátskeho pohoria Velebit Bibliografia Spravodaja SSS

71

Ročník 24


Organizačné správy 1064. Tulis, J.: XI. svetový speleologický kongres, s. 33 Stručne o priebehu XI. medzinárodného speleologického kongresu v hlavnom meste Čínskej ľudovej republiky Pekingu začiatkom augusta 1993 1065. Slivka, G.: Lezecké dni opäť v Slovenskom krase, s. 34 O 10. ročníku lezeckých dní, ktorý sa uskutočnil koncom augusta 1993 pri Drienovskej jaskyni v Slovenskom krase 1066. Hlaváč, J.: Vydávanie časopisu SSS, s. 35 Vydané ročníky a jednotlivé čísla vrátane meniacich sa názvov časopisu Zaujímavosti 1067. Tencer, J.: Kras a jaskyne v Číne, s. 36 – 37 Rozšírenie krasu v Číne, prieskum jaskýň, ktorý je motivovaný predovšetkým čisto vedeckým záujmom 1068. Tencer, J.: Podmienky jaskyniarstva v Albánsku, s. 37 – 38 Nové vládne nariadenia týkajúce sa speleologickej aktivity v Albánsku v roku 1994 1069. Tencer, J.: Drobnosti, 1 pl. j., s. 38 – 40 Lamprechtsofen, Turecko, Venezuela, Gouffre Mirolda, Mexiko, Slovinsko Spoločenské správy 1070. Schwarz, J.: Štefan Belička päťdesiatročný, 1 obr., s. 41 – 42 1071. Pavlarčík, S.: Jubileum Jána Adamjaka, s. 42 1072. Anonymus: Jubilanti, s. 42 – 43 Jubileá F. Zámečníka, F. Bernadoviča, Š. Labancza a L. Rajmana v roku 1993 Summary (Editor), s. 44 Ročník 1994 (XXV.) Číslo 1 Organizačné správy 1073. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1993, 2 tab., s. 4 – 15 Činnosť výboru, stav členskej základne, činnosť oblastných skupín a klubov, projekty OS a klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, prehľad činnosti OS a klubov v roku 1993 1074. Anonymus: Adresár vedúcich oblastných skupín a klubov SSS, s. 15 – 19 Vedúci oblastných skupín, telefonické kontakty, vedúci jaskyniarskej záchrannej služby a telefonické kontakty 1075. Anonymus: Speleofotografia ´94, s. 15 Informácia o organizovaní 7. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie 1076. Dohoda o spolupráci uzatvorená medzi zmluvnými stranami, s. 20 – 21 Dohoda uzatvorená dňa 8. 9. 1993 medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou speleologickou spoločnosťou 1077. Ferleťáková, M.: Mapovací kurz, s. 22 Stručná informácia o priebehu mapovacieho kurzu, ktorý sa uskutočnil v novembri 1993 v Jánskej doline Výskum a prieskum 1078. Šmída, B., Lisý, P.: Nové objavy v Jaskyni Zlomísk, 1 pl. j., s. 23 – 25 O objave 323 m dlhej novej časti jaskyne na Silvestra roku 1993 1079. Pavlarčík, S.: Nález sekundárneho sadrovca v Alabastrovej jaskyni v Belianskych Tatrách, 1 obr., lit., s. 25 – 28 Výskyt sadrovca zisteného v rokoch 1990 – 1992 na viacerých miestach jaskyne a možné hypotézy z hľadiska objasnenia jeho genézy 1080. Holúbek, P.: Nové jaskyne v Šípskej Fatre, 4 pl. j., s. 28 – 30 Sručný opis Jaskyne nad Fedorovom, Rúrovitej jaskyne a Zbojníckej jaskyne v okolí Stankovian a nad železničnou stanicou vo Švošove Ročník 25

72

Bibliografia Spravodaja SSS


1081. Labuda, Š.: Výmysel? Nie, skutočnosť, 7 pl. j., s. 31 – 34 O existencii jaskýň v povrchových žľaboch na južných svahoch Jasovskej planiny východne od Kunej priepasti Zahraničné cesty 1082. Šmída, B., Ágh, Z., Meško, M.: Velebit ´93 – z denníka expedície, 4 pl. j., s. 35 – 39 Opis udalostí, ktoré sa udiali na expedícii v dňoch 11. 9. – 24. 9. 1993 1083. Magdolen, P.: Opäť poľská Snežná, 1 pl. j., s. 40 – 42 Niekoľko užitočných informácií, ktoré nadobudli účastníci zostupu do jaskyne v dňoch 14. – 18. 10. 1993, kedy zostúpili k sifónu Dominiky v hĺbke 741 m 1084. Hochmuth, V.: Fontaine de Vaucluse, 1 pl. j., s. 42 – 43 Návšteva jednej z najznámejších vyvieračiek sveta a speleopotápačskej lokality počas prázdninovej cesty po južnom Francúzsku Zaujímavosti 1085. Tencer, J.: Najhlbšie a najdlhšie priepasti a jaskyne sveta k 31. 12. 1993, s. 44 – 47 Tabuľka 50 priepastí a jaskýň so stavom k 31. 12. 1993; Slovinsko – pokorenie hranice 1000 m, Taliansko – rekord v kategórii najhlbších vertikál 1086. Kladiva, E.: Čo vydali iní, s. 48 – 49 Speleoalpinizmus, I. diel, publikácia Českej speleologickej spoločnosti – recenzia; Krasové sedimenty, 21. zväzok Knižnice Českej speleologickej spoločnosti – recenzia 1087. Pačenovský, S.: Aké druhy netopierov obývajú naše jaskyne, 6 obr., s. 50 – 52 Netopiere, s ktorými sa možno stretnúť v našich jaskyniach a ktoré je možné bez dotyku dobre rozlíšiť zrakom Spoločenské správy 1088. Bella, P.: Ing. Marcel Lalkovič, CSc., 50-ročný, 1 obr., s. 53 – 55 1089. ANONYMUS: Oznámenie, s. 55 O. Turócziová a F. Miháľ – uzavretie manželstva Summary (Editor), s. 56 Číslo 2 Výskum a prieskum 1090. Kurka, M.: Jaskyne a priepasti Tajovského krasu, 4 pl. j., s. 4 – 7 Opis podzemných krasových javov vo východnej a západnej časti Tajovského krasu v okolí dedinky Tajov SZ od Banskej Bystrice 1091. Holúbek, P.: Rozsadlinová priepasť Štrochy v centrálnej časti Veľkej Fatry, 1 pl. j., lit., s. 7 – 8 Prieskum a zameranie priepasti na jeseň 1993; v priepasti je inštalovaný prístroj na meranie horninových posunov 1092. Hochmuth, Z.: Jaskyne vo východnej časti Kraľovianskej Kopy, 1 obr., 3 pl. j., s. 9 – 11 Dôvody prieskumu, poloha krasového územia, Jaskyňa v Čertovej skale, jaskyňa Previs v Čertovej skale, Jaskyňa č. 3 v doline Korbeľka 1093. Gajdoš, Š., Polónyová, M.: Hradište sa otvorilo, 3 pl. j., s. 12 – 14 Výsledky povrchového prieskumu v Chočských vrchoch v oblasti Turícka Magura, Smrekov a Hradište nad obcou Turík v roku 1990 a opis tunajších priepastí 1094. Miháľová, O.: Cesta za snom, s. 14 – 15 O spojení Psích dier a Stratenskej jaskyne preniknutím do Šikmej priepasti, čím sa dosiahla dĺžka celého systému 21 km 1095. Pavlarčík, S.: Indikácia podzemných vôd v Alabastrovej jaskyni v krasovom masíve Bujačieho vrchu v Belianskych Tatrách, 1 obr., 1 tab., lit., s. 16 – 19 Výsledky indikačných skúšok, ktoré preukázali kontinuitu autochtónných podzemných krasových vôd s vyvieračkami po oboch stranách koryta Belej severozápadne od Tatranskej Kotliny 1096. Obuch, J.: Druhy osteologických nálezísk v krase, s. 19 – 24 O spôsobe kumulácie kostí v jaskyniach a skalných stenách, tanatocenózy v jaskyniach a skalných puklinách a potrava šeliem, zvyšky potravy sov, potrava dravcov a iných skalných hniezdičov Bibliografia Spravodaja SSS

73

Ročník 25


Správy 1097. Hochmuth, Z.: Tragická nehoda českého potápača v jaskyni Teplica, 1 pl. j., lit., s. 25 – 28 Záchranná akcia v jaskyni Teplica začiatkom roku 1994, priebeh tragickej akcie, príčiny tragickej nehody 1098. Gajdoš, Š.: Krúžok mladých speleológov v Ružomberku, s. 28 Stručne o päťročnej činnosti Krúžku mladých speleológov pri Dome detí a mládeže v Ružomberku 1099. Tulis, J.: Tridsiate výročie speleologického klubu Slovenský raj, s. 29 – 32 Zhodnotenie doterajšej činnosti klubu, ktorý vznikol v  roku 1994 ako speleologický klub pri ZV ROH, v roku 1969 bol premenovaný na oblastnú skupinu SSS Spišská Nová Ves a v roku 1992 prijal názov Speleologický klub Slovenský raj 1100. Tulis, J.: 4. speleomíting SSS, s. 32 – 33 Stručne o priebehu speleomítingu SSS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. 3. 1994 vo Svite Zahraničné cesty 1101. Audy, M.: Tennengebirge ´93, 1 obr., 3 pl. j., s. 34 – 38 Priebeh expedície jaskyniarov Českej speleologickej spoločnosti a o problémoch počas prieskumu jaskyne Já sem, ty tam 1102. Šmída, B., Ludhová, L., Kapucian, E.: Slovak scientific expedition Iceland ´93, 6 obr., lit., s. 39 – 47 O Islande z toho menej známeho; geológia, vulkanospeleológia v láve, Hallmundarhraun, Búrfellshraun, Príhnúkagígur, trhlinové jaskyne a priepasti, ďalšie oblasti s výskytom jaskýň; speleologická expedícia na Islande, ľadovcový pseudokras, o expedícii 1103. Bella, P.: Francúzske speleologické múzeum, 1 obr., s. 48 – 49 Charakter speleologického múzea, ktoré vzniklo v roku 1974 v Gagny a od roku 1991 existuje ako Francúzske speleologické múzeum v areáli jaskyne Grotte de la Devèze Organizačné správy 1104. Šmída, B.: Velebit ´94 – informácia, s. 50 Informácia o pripravovanej expedícii, ktorá sa uskutoční v termíne 21. júla – 9. augusta 1994 Spoločenské správy 1105. Hota, M.: † Miroslav Nešvera, s. 51 Nekrológ Summary (Editor), s. 52 Číslo 3 1106. Hochmuth, Z.: Vážení priatelia, jaskyniari, s. 3 O obsahovom zameraní čísla, ktoré obsahuje príspevky zo zahraničných ciest Zahraničné cesty 1107. Šmída, B.: Expedícia Velebit ´94, 3 obr., 7 pl. j., lit., r., s. 4 – 18 V poradí 4. výprava do krasu severného Velebitu, do nepočutia, speleoextrémizmus, zlatá stredná cesta, tisícka alebo – Lukina!, Trojama či Manuál II?, predátor, čo sme na Novej Guinei?, Xantipa, vyhľadávači, hlboká priepasť, kedy už konečne vstanete?, perspektívy, nabudúce, kto sme, čo sme, ďakujeme 1108. Holúbek, P., Vajs, J.: Medzinárodná speleologická expedícia AGUJ ´94, 3 obr., 7 pl. j., s. 18 – 25 O príprave expedície a jej priebehu, geologická situácia a povrchové a podzemné krasové javy v oblasti rieky Uur Gol a jazera Chövsgöl Nuur, opis ostatných jaskýň v Mongolsku, hlavné výsledky expedície 1109. Labuda, Š.: Jaskyniarsko-horolezecká expedícia Bolívia ´94, 2 obr., s. 26 – 32 Opis priebehu expedície spojenej s návštevou Umajalanta, najdlhšou jaskyňou Bolívie a jaskýň Cavernas del Repechón 1110. Račko, I.: Švajčiarsko ´94, 1 pl. j., s. 32 – 33 Účasť členov SSS na jaskyniarskom tábore v oblasti Hochgantu nad Interlakenom vo Švajčiarsku začiatkom sepletembra 1994 1111. Hochmuth, Z.: Kras a jaskyne v Nórsku, 1 obr., lit., s. 34 – 36 Oboznámenie sa s  najvýznamnejšou krasovou oblasťou Nórska počas geografickej exkurzie študentov geografie v júni 1994 Ročník 25

74

Bibliografia Spravodaja SSS


1112. Hochmuth, V.: Grand cannyon du Verdon, s. 36 – 37 Opis Veľkého verdonského kaňonu, ktorý sa spolu so španielskym Sierra de Guarra radí medzi najväčšie európske kaňony Zaujímavosti 1113. Tencer, J.: Zaujímavosti zo zahraničia, s. 38 – 39 Albánsko, Pakistan, Južná Afrika, Mexiko, Nový Zéland, USA – Havaj Summary, s. 40 Číslo 4 Výskum a prieskum 1114. Magdolen, P., Tencer, J.: Jaskynný systém strednej časti Úplazu vo Vysokých Tatrách, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 4 – 9 Lokalizácia, história, opis jaskynného systému, Veterná jaskyňa, jaskyňa Čiernohorská nižná, perspektívy 1115. Pospíšil, P.: Z činnosti oblastnej skupiny Čachtice, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 9 – 14 História prieskumu a  najvýznamnejšie krasové lokality, ktoré preskúmala oblastná skupina Čachtice, jaskyňa na Landrovci, Beckovská jaskyňa, stručný prehľad ostatných krasových lokalít 1116. Hochmuth, Z.: Skalistý potok – ďalší príklad divergencie podzemného toku, 1 obr., lit., s. 15 – 17 Prieskum jaskyne na jeseň 1994 v priestoroch za 20. sifónom a ich zameranie po 22. sifón, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 3832,92 m s hĺbkou 289,12 m 1117. Holík, Ľ.: Jaskyňa č. 27 v Demänovskej doline, 1 pl. j., lit., s. 18 – 21 Prieskum jaskyne koncom roku 1991 a objav ďalších častí s dĺžkou cca 300 m, objavy v rokoch 1992 a 1993 a zameranie jaskyne v roku 1994 1118. Miháľová, O.: Úspešný rok speleologického klubu Slovenský raj, 2 pl. j., s. 22 – 23 Objav 250 m dlhej Okienkovej jaskyne v letných mesiacoch r. 1994 1119. Butaš, J., Tencer, J.: Jaskyňa Pohanská, 1 pl. j., s. 24 – 26 Stručná chronológia prác v závrte Pohanská a objav cca 90 m dlhej jaskyne začiatkom júla 1993 1120. Himmel, J.: Tajemství skapových vod, 2 obr., s. 27 – 31 Stručný technický opis zariadenia automatickej registrácie skvapu a vodivosti vody 1121. Holúbek, P.: Využitie jednoduchých spôsobov zameriavania jaskynných priestorov pri zahraničných výpravách, s. 31 – 32 Porovnanie niekoľkých metód merania azimutu,  dĺžky a  sklonu a  zhodnotenie dosahovanej presnosti Zahraničné cesty 1122. Magdolen, P.: Bolívijské jaskyne, 3 pl. j., lit., s. 33 – 36 Spresňujúce informácie o jaskyniach v Bolívii, zmienka o krasovej oblasti v kantone Toro Toro, prieskum dvoch malých jaskýň, návšteva jedinej sprístupnenej jaskyne Bolívie Gruta de San Pedro Organizačné správy 1123. Tulis, J.: 35. jaskyniarsky týždeň, s. 37 Stručne o priebehu jaskyniarskeho týždňa na území CHKO Veľká Fatra v septembri 1994 1124. Ferleťáková, M.: Mapovací kurz, s. 37 – 38 Priebeh mapovacieho kurzu v Jánskej doline koncom októbra 1994 1125. Mlynárik, Š.: 10. lezecké dni – Jaskyňa mŕtvych netopierov, s. 38 – 39 Priebeh 10. lezeckých dní, ktoré sa začiatkom júla 1994 uskutočnili v  Jaskyni mŕtvych netopierov za účasti 42 jaskyniarov Spoločenské správy 1126. Polónyová, M.: Štefan Sitek 50-ročný, s. 40 Vlastná tvorba 1127. Hipmanová, E.: Zub času, s. 41 Báseň Bibliografia Spravodaja SSS

75

Ročník 25


1128. Korman, I.: Venované Vladovi Ž., s. 42 Báseň Summary (Editor), s. 43 Ročník 1995 (XXVI.) Číslo 1 Organizačné správy 1129. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS od XI. do XII. valného zhromaždenia, 1 obr., 1 tab., s. 4 – 21 Činnosť výboru, stav členskej základne, činnosť oblastných skupín a klubov, projekty oblastných skupín a  klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie SSS, závery a odporúčania, prehľad činnosti OS a klubov SSS za roky 1991 – 1994, finančné hospodárenie SSS 1130. Kladiva, E.: Správa Kontrolnej komisie SSS od XI. valného zhromaždenia, s. 72 Zhodnotenie práce výboru, poukázanie na nedostatky v ekonomickej oblasti Výskum a prieskum 1131. Holúbek, P., Kováčik, M.: Príspevok k poznaniu malých jaskýň vo východnej časti Chočských vrchov, 1 obr., 2 pl. j., s. 23 – 24 Opis nepreskúmanej a nezdokumentovanej priepasti v Pravnáči a previsu nad Liptovskou Annou 1132. Obuch, J., Kurka, M.: Osteologický prieskum v  jaskyni Dedkovské diery, 1 tab., lit., s. 25 – 26 O charaktere zberov kostí z troch častí jaskyne Dedkovské diery v Tajovskom krase v novembri 1994, prehľad determinovaných druhov Zahraničné cesty 1133. Šmida, B.: Podzemný Nanga Parbat, 2 obr., 1 pl. j., s. 27 – 31 Spoluúčasť slovenských jaskyniarov na chorvátskom projekte Lukina jama 94 v auguste 1994, priebeh zostupu do priepasti 1134. Masár, T.: Terchovci v krajine galského kohúta, 1 pl. j., s. 32 – 34 Jaskyniarska exkurzia Speleoklubu Malá Fatra v auguste 1994 po jednom z najsevernejších krasových území vo Francúzsku 1135. Vajs, J., Holúbek, P.: Jaskyňa Daján derchén aguj, 1 pl. j., s. 34 – 36 Opis najzaujímavejšej a najdlhšej jaskyne, ktorú preskúmali a zamerali členovia expedície AGUJ ´94 1136. Tencer, J.: Zaujímavosti zo zahraničia, s. 37 – 38 Brazília, Taliansko, Chimanimani (Zimbabwe), história prieskumu, výsledky expedície 1137. Vajs, J.: Svetový rekord pobytu v jaskyni, s. 38 Príhoda zo staršieho cestopisu po Mongolsku, opisujúca život lámu tri roky zamurovaného v jaskyni Sande-puk Vlastná tvorba 1138. Kladiva, E.: Názory starších, s. 39 – 42 Rozhovor s bývalým podpredsedom SSS Arpádom Abonyim, kto je A. Abonyi 1139. Szunyog, J., Szunyogová, S.: Ako sme vytvorili náš hĺbkový rekord, s. 42 – 43 O zlezení Priepasti na Meškove členmi Speleoclubu Chočské vrchy na Martina 1994 Spoločenské správy 1140. Novotný, L.: Čože je to šesťdesiatka, 1 obr., s. 44 Životné jubileum J. Tulisa 1141. Kladiva, E.: Ing. Mikuláš Erdős, CSc. – 60-ročný, s. 45 – 46 1142. Hochmuth, Z., Tulis, J.: Ospravedlnenie, s. 46 Verejné ospravedlnenie M. Erdősovi 1143. Vajs, J.: Július Volko 1924 – 1994, s. 46 Nekrológ Summary (Editor), s. 47 Ročník 26

76

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 2 Výskum a prieskum 1144. Holúbek, P., Vajs, J.: Jaskyňa Stará Poľana v Jánskej doline, 1 obr., 1 pl.j., lit., s. 4 – 6 História prieskumu, opis a náčrt genézy jaskyne v Jánskej doline, ktorú už v roku 1952 začala skúmať profesionálna skupina Turistu n. p. 1145. Audy, M.: Dva roky práce amatérů v Amatérce, 1 obr., 2 pl. j., s. 7 – 9 Činnosť jaskyniarov ČSS z Plánivskej skupiny, Pustého žlebu a skupiny Topas v Novej Amatérskej jaskyni potom, ako ju GÚ ČSAV koncom roku 1992 odovzdal do správy ČSS a Správy CHKO Moravský kras 1146. Csala, D.: Hornolehotský kras a jeho niektoré už známe krasové javy, 1 pl. j., lit., s. 10 – 11 O krase Vajskovského potoka a prieskume z roku 1986, keď sa jaskyniarom oblastnej skupiny Brezno podarilo preniknúť do podzemných priestorov Riečnej jaskyne 1147. Magdolen, P.: Vykopané jaskyne Borinského krasu, 1 obr., 4 pl. j., s. 12 – 16 O  jaskyniach Borinského krasu úplne alebo takmer úplne vyplnených sedimentmi, jaskyňa Viktória, Jaskyňa troch vchodov, Sovia jaskyňa, Hadia jaskyňa 1148. Strečanský, P.: Desať rokov činnosti Oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej činnosti Handlová, s. 16 – 19 Charakter doterajšej činnosti oblastnej skupiny, ktorá od roku 1995 vykonáva speleologický prieskum okolia Handlovej v krasovej oblasti pohoria Žiar a vulkanického pásma Vtáčnik a Kremnické vrchy Organizačné správy 1149. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1994, 1 tab., s. 20 – 29 Činnosť výboru, činnosť oblastných skupín a klubov, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, tabuľka – prehľad činnosti OS a klubov SSS v roku 1994 1150. Tulis, J.: 12. valné zhromaždenie SSS, 2 obr., s. 29 – 32 Stručne o priebehu valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 24. 3. 1994 vo Svite, uznesenie 12. VZ SSS, smerovanie SSS po valnom zhromaždení 1151. Anonymus: Adresár SSS, s. 33 – 37 Adresár členov výboru a členov jaskyniarskej záchrannej služby SSS, vedúcich skupín a klubov SSS k 1. 6. 1995, telefonické kontakty 1152. Miháľová, O.: Speleomíting ´95, s. 37 – 38 Stručne o priebehu podujatia, ktoré sa uskutočnilo 25. – 26. 3. 1995 vo Svite, prehľad prednášok 1153. Miháľová, O.: Speleofórum ´95, s. 39 Priebeh podujatia Českej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v apríli 1995 v obci Rudice v Moravskom krase, prehľad prednášok Zahraničné cesty 1154. Šmída, B.: Begovački kuk ´95, 2 pl. j., s. 40 – 41 Krátka predexpedícia jaskyniarov Speleoklubu Univerzity Komenského a oblastnej skupiny Muráň s cieľom pripraviť vo Velebite východiskovú bázu pre plánovaný letný projekt 1155. Anonymus: Termínovník zahraničných akcií, s. 42 Termíny niektorých podujatí v zahraničí, nové kontaktné adresy do Albánska Zaujímavosti 1156. Patek, P., Hochmuth, Z.: Jaskyne v hlbinách bajtov (o jednom spôsobe vyhodnotenia merania), 8 obr., lit., s. 43 – 49 Programový systém ABISSO, štruktúra systému, výstupy výsledkov 1157. Bella, P.: Tabuľky najdlhších a  najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k  31. 12. 1994, s. 40 – 52 Aktualizovaná päťdesiatka najdlhších a najhlbších slovenských jaskýň Spoločenské správy 1158. Redakcia: Mnoho šťastia (Š. Labuda a J. Nosáľová), s. 53 1159. Redakcia: Oznam, s. 53 O bezplatnom vstupe členov SSS do všekých sprístupnených jaskýň Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky Bibliografia Spravodaja SSS

77

Ročník 26


1160. Anonymus: Spomienka na priateľa: Jozef Novotný 1924 – 1995, s. 54 Nekrológ Summary (Editor), s. 56 Číslo 3 Výskum a prieskum 1161. Holúbek, P., Magdolen, P.: Jaskyne v Osobitej, 1 obr., 6 pl. j., lit., s. 4 – 10 Opis jaskýň v severnej časti Západných Tatier v geomorfologickom podcelku Osobitá 1162. Šmída, B., Kapucian, E.: Jaskyňa Malá skala, 1 pl. j., s. 11 – 13 Stručne o prieskume jaskyne v masíve Veterlína v Malých Karpatoch a opis jej priestorov Zahraničné cesty a zaujímavosti 1163. Hipman, P.: Slovenskí jaskyniari na Islande, 5 obr., s. 14 – 21 Poradie hodnôt, Norona, južný ťah, vrchol, jeep – pista na Laki, symboly Islandu, Björnsson, Flóki, Hallmundarhraun, Gígur, Mývatn, koniec sveta, studená a teplá rieka 1164. Favre, G.: Kverkfjöll – Geotermické rieky pod islandským ľadom – Spelunca n. 17/1985, 3 obr., s. 22 – 27 História, poloha a prístup, opis geotermických zón a jaskýň – preklad V. Hochmutha 1165. Hochmuth, Z.: Najdlhšie lávové jaskyne sveta, 1 tab., s. 28 Tabuľka z islandského speleologického periodika Surtur z roku 1991 1166. Hochmuth, Z.: Príhnúkagígur – priepasť v sopečnom kráteri, 1 pl. j., lit., s. 29 – 31 Najprv k názvu, trocha histórie, poloha a opis, niekoľko poznámok ku genéze priepasti 1167. Uhrin, M.: Niektoré krasové a speleologické lokality Albánska, 1 tab., lit., s. 32 – 34 Výprava organizácie Central and East European Working Group for the Enhancement of biodiversity do Albánska v apríli 1995 s cieľom dokumentovať lokality významné z hľadiska ochrany biodiverzity 1168. Kýška, K.: Exkurzia Rakúsko, 1 obr., s. 34 – 35 Speleologická exkurzia členov SSS v septembri 1994 do krasových oblastí Álp s cieľom spoznať krasové plató Dachsteingebirge a Tottesgebirge 1169. Tencer, J.: Zahraničné zaujímavosti, s. 36 – 37 Francúzsko, USA – Havajské ostrovy, Rusko, Papua-Nová Guinea, USA Organizačné správy 1170. Bella, P.: Odborný seminár „Ochrana ľadových jaskýň“, s. 38 – 39 Informácia o priebehu odborného seminára, ktorý zorganizovala Správa slovenských jaskýň v spolupráci s inými inštitúciami v septembri 1995 pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne 1171. Ferleťáková, M.: 11. lezecké dni / 36. jaskyniarsky týždeň, s. 39 Stručné informácie o 11. lezeckých dňoch, ktoré sa uskutočnili 29. 6. – 2. 7. 1995 v Drienovských kúpeľoch a o 36. jaskyniarskom týždni SSS v dňoch 2. – 6. 8. 1995 v Spišskej Belej Spoločenské správy 1172. Mikula, V.: Ján Brodňanský – 85 ročný, 1 obr., s. 40 – 41 Summary (Editor), s. 42 Číslo 4 Výskum a prieskum 1173. Bella, P., Holúbek, P.: Marošova jaskyňa v Demänovskej doline, 1 pl. j., lit., s. 4 – 6 Opis menej známej a doteraz nezdokumentovanej jaskyne v Demänovskej doline na jej pravej strane, južne od bočnej doliny Okno 1174. Hochmuth, Z.: Pseudokrasové javy pri Renčišove (centrálnokarpatský flyš, geomorfologický celok Bachureň), 5 pl. j., lit., s. 7 – 11 Svahová gravitačná porucha Parkáň v geomorfologickom celku Bachureň a jej pseudokrasové jaskyne 1175. Bella, P., Holúbek, P.: Jaskyne pri ústí Beníkovej dolinky v Demänovskej doline, 2 pl. j., lit., s. 12 – 14 Opis Skautskej jaskyne, Rúrovitej jaskyne a Meandrovej jaskyne Ročník 26

78

Bibliografia Spravodaja SSS


1176. Obuch, J.: Osteologický prieskum v jaskyniach na Ohništi, 1 tab., lit., s. 15 – 16 Záchranný zber kostí v jaskyni Silvošova diera na JV okraji planiny Ohnišťa v Nízkych Tatrách v októbri 1995, prehľad určených druhov Zahraničné cesty 1177. Motyčka, Z.: Jean-Bernard ´95, 1 obr., s. 17 – 19 Expedícia členov Českej speleologickej spoločnosti vo februári 1995 do najhlbšej priepasti na svete 1178. Šmoll, J.: Prokletije – Prekliate vrchy, 1 obr., s. 19 – 21 Prieskumno-poznávacia speleologická exkurzia jaskyniarov zo speleoklubov Červené vrchy a Humenné do krasových oblastí Macedónska, Srbska – Kosova a Čiernej Hory v máji 1992 1179. Kankula, J.: Miniexpedícia Brezno pri Leški planiny – Slovinsko, 1 obr., 1 pl. j., s. 21 – 23 Zostup členov rožňavského speleoklubu do priepasti Brezno pri Leški planiny v Slovinsku v októbri 1995 1180. Schwarz, J.: LOST SEA – Najväčšie podzemné jazero Ameriky, s. 24 – 25 Návšteva jaskyne Lost Sea v novembri 1994, jej stručný opis, niekoľko praktických rád Zaujímavosti 1181. Hutňan, D.: Smrteľná nehoda potápača v Moravskom krase, 1 obr., s. 26 – 27 Opis nehody, ktorá sa stala začiatkom septembra 1995 pri prieskume ponoru potoka Lopač v blízkosti obce Ostrov u Macochy a zahynul pri nej český speleopotápač Organizačné správy 1182. Bella, P.: Vedecká konferencia „Kras a jaskyne – výskum, využívanie a ochrana“, s. 28 – 29 Informácia o  priebehu vedeckej konferencie pri  príležitosti 75. výročia narodenia A. Droppu, ktorú usporiadalo Slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva v  spolupráci s  inými organizáciami v októbri 1995 1183. Bella, P.: XXIX sympózium speleologickej sekcie PTP, s. 30 Stručne o priebehu XXIX. sympózia Speleologickej sekcie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im Kopernika v Zakopanom v októbri 1995 1184. Bella, P.: Výstavná prezentácia prieskumu a mapovania jaskýň, s. 31 – 32 Výstavy na pôde SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši – Technika a prieskum jaskýň a Mapovanie jaskýň Vlastná tvorba 1185. Vytřísal, M.: V ríši stĺpov – objav stĺpovej jaskyne, s. 33 – 34 Jaskyniarska poviedka Spoločenské správy 1186. Pospíšil, P.: Ing. Miroslav Borcovan – 50 ročný, s. 35 Summary (Editor), s. 36 Ročník 1996 (XXVII.) Číslo 1 Organizačné správy 1187. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1995, 1 tab., s. 4 – 14 Činnosť výboru, činnosť skupín a klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 1995 – tabuľka 1188. Tencer, J.: Speleologické odborné podujatia v roku 1996, s. 14 – 15 Podujatia SSS v roku 1996 a niektoré podujatia, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí 1189. Redakcia: Streľmajsterský kurz, s. 15 O  kurze, ktorý pre záujemcov organizuje Slovenská spoločnosť pre trhacie a  vŕtacie práce v  Banskej Bystrici Z diania v Jánskej doline 1190. Redakcia: Z diania v Jánskej doline, s. 16 O monotematickom zameraní časti tohto čísla 1191. Bernadovič, F.: Šrolovou stopou..., 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 16 – 18 Stručne o histórii prieskumu Občasnej vyvieračky v Medzibrodí, opis jaskyne Bibliografia Spravodaja SSS

79

Ročník 27


1192. Hochmuth, Z., Holúbek, P.: Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 19 – 23 Začiatky zameriavania jaskyne, stručná história objavovania, topografia a morfológia priestorov 1193. Holúbek, P., Vajs, J.: Jaskyňa na Zadných, 1 pl. j., lit., s. 24 – 25 Opis senilnej riečnej jaskyne vo východných svahoch kóty Na zadných 1194. Magdolen, P., Holúbek, P.: Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu, lit., s. 25 – 26 Na základe určenia priebehu podzemného toku ponorných vôd sa v Jánskej doline črtá niekoľko lokalít na prienik k ponornej Štiavnici 1195. Holúbek, P., Javornický, T.: Nové objavy v Jaskyni zlomísk, 2 pl. j., lit., s. 27 – 28 Prieskum Východnej siene jaskyne v apríli 1995 a objav Decembrovej siene za Bakuninovým komínom 1196. Vajs, J.: Možnosti napojenia Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk, 1 pl. j., s. 29 – 31 O možnosti spojenia oboch jaskýň v mieste Spodnej chodby Medvedej jaskyne a Decembrovej siene Jaskyne zlomísk 1197. Hurtaj, M., Vaněk, P.: Priepasťová jaskyňa, 1 pl. j., lit., s. 31 Stručný opis prieskumných prác v jaskyni na ľavom brehu doliny Šuštiačka v rokoch 1992 a 1994 – 1995 1198. Bernadovič, F.: Čerpací pokus v Malej Stanišovskej jaskyni, 1 pl. j., s. 32 – 33 Realizácia čerpacieho pokusu v dňoch 14. – 15. 9. 1985 a jeho výsledky 1199. Vajs, J.: Jaskyňa v Petine, 1 pl. j., s. 33 – 34 Stručne o jaskyni, ktorá sa nachádza v severnom svahu rovnomenného vrchu nad Jánskou dolinou 1200. Holúbek, P.: Jaskyňa Plačúca skala, 1 pl. j., lit., s. 35 Krátka riečna jaskyňa, ktorá je ukončená prietokovým vodným sifónom, na  západnej strane údolia oproti Stanišovskej doline 1201. Holúbek, P., Vajs, J.: Poschodový potok a situácia v okolí ponoru Štiavnice, 2 obr., lit., s. 36 – 38 Charakteristika jaskyne severozápadne od ponoru Štiavnice, objasnenie speleologickej situácie v jeho okolí 1202. VAJS, J.: Uzáver Jaskyne zlomísk, s. 38 – 39 Inštalácia uzáveru v roku 1995 na podklade vypracovaného projektu uzavretia jaskyne 1203. Votoupal, S., Holúbek, P.: Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi – Silvošova diera, 1 pl. j., lit., s. 39 – 41 Opis perspektívnej lokality, na ktorej sa v roku 1995 začalo so sondážnymi prácami a ktorá môže byť jedným z kľúčov k poodhaleniu podzemia Ohnišťa Technika a výstroj 1204. Holúbek, P.: Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi na Slovensku, 1 tab., lit., s. 42 – 46 O hlavných smeroch vývoja acetylénového osvetlenia, ktoré sa používa pri výskume jaskýň na Slovensku 1205. Stibrányi, G.: Rodí sa nové lano, s. 46 – 47 O výrobe lana na 32-paličkovej pletačke, základné parametre, jeho testovanie a výsledky skúšanej vzorky 1206. Hochmuth, Z.: Používanie a údržba baníckeho čelového osvetlenia typu 1662 E, 2 obr., lit., s. 48 – 49 Podstatné náležitosti okolo používania čelového osvetlenia, nabíjanie, dolievanie, vyplachovanie, odsvietenie 1207. Kankula, J.: Vybudovanie lezeckého trenažéra na „Žabe“, 1 obr., s. 50 Inštalácia lezeckého trenažéra na lokalite v blízkosti Partizánskeho a jeho vystrojenie 80 m statickým lanom Zaujímavosti 1208. Bella, P.: Jaskyne Slovenského a  Aggtelekského krasu v  zozname svetového dedičstva, s. 51 – 53 O schválení bilaterálneho slovensko-maďarského projektu a zaradení týchto jaskýň medzi svetové prírodné dedičstvo na zasadnutí Výboru Svetového dedičstva v dňoch 4. – 9. 12. 1995 v Berlíne 1209. Tencer, J.: Zaujímavosti zo zahraničia, s. 53 – 54 Rakúsko, Mexiko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, najdlhšie jaskyne Veľkej Británie Ročník 27

80

Bibliografia Spravodaja SSS


Spoločenské správy 1210. Kortman, B.: Kto bol dr. Vojtech Bukovinský (1. 1. 1916 – 28. 8. 1989), 1 obr., s. 55 – 46 Spomienka pri príležitosti nedožitého jubilea 1211. Kladiva, E.: Odišiel navždy Miki Erdős (* 2. 7. 1934 – † 7. 12. 1995), 1 obr., s. 56 – 57 Nekrológ 1212. Redakcia: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 59 Summary (Editor), s. 58 Číslo 2 Výskum a prieskum 1213. Plučinský, Ľ.: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách (+271; -49 m), 2 pl. j., lit., s. 4 – 11 Podrobná informácia o doterajšom speleologickom prieskume jaskyne, ktorú v októbri 1973 v Javorovej doline objavili jaskyniari oblastnej skupiny Spišská Belá 1214. Szunyog, J.: Jaskyňa Hričkov, 2 pl. j., lit., s. 11 – 13 Stručný opis 130 m dlhej jaskyne v dolinke Malý Hričkov pod Nižnou Revúcou 1215. Pavlarčík, S.: Kaverny vysokohorského palebného postavenia pod Hlúpym vrchom v Belianskych Tatrách, 2 pl., s. 14 – 16 Opis kavern medzi Hlúpym vrchom a  Zadnými Jatkami v  Belianskych Tatrách, ktoré tu vybudovali v období 1. čs. republiky na ich vojenské využitie 1216. Wiśniewski, W. W.: Nový hĺbkový a  dĺžkový rekord jaskyne Tatier a  Poľska, 1 pl. j., s. 17 – 18 O prepojení najhlbšej poľskej jaskyne Wielkej Śnieżnej a druhej veľkej jaskyne Wielkej Litworowej začiatkom roku 1996, čím jaskyňa výrazne prekonala všetky doterajšie tatranské konkurentky Z diania v Jánskej doline II 1217. Holúbek, P., Vajs, J.: Nové objavy v Jaskyni zlomísk alebo tretia najdlhšia jaskyňa na Slovensku, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 19 – 23 Objav nových priestorov v jaskyni 3. marca 1996, ich prieskum a zameranie v mesiacoch apríl – jún 1996 1218. Vajs, J.: Slosiarikove bludisko, 1 obr., s. 23 – 24 Na akom základe došlo k pomenovaniu nových častí Jaskyne zlomísk, ktoré tu objavili začiatkom marca 1996 – Slosiarikovo bludisko 1219. Hochmuth, Z.: Prieskum častí Jaskyne zlomísk „Za sifónom“, 1 pl. j., lit., s. 25 – 27 Stručne o histórii prieskumných prác v priestoroch pred 2. sifónom, odčerpanie 2. sifónu začiatkom marca 1996, prieskum priestorov za ním a ich zameranie Organizačné správy 1220. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 28 – 32 Adresy členov výboru, vedúcich skupín a klubov a telefonické kontakty na nich 1221. Kladiva, E.: Jaskyniari Svetovému dedičstvu, s. 32 – 33 Podiel členov SSS na príprave textu návrhu zaradenia jaskýň Slovenského krasu do svetového dedičstva a  ich iniciatíva smerujúca k  založeniu organizácie, ktorá by koordinovala ochranu nesprístupnených jaskýň a priepastí na území Slovenského krasu 1222. Miháľová, O.: Speleomíting 96, s. 33 – 34 Stručne o priebehu 5. speleomítingu SSS, ktorý sa uskutočnil 24. 3. 1996 vo Svite, program prednášok Zaujímavosti 1223. Revajová, B.: Paľo Revaj a tí druhí, s. 35 – 37 Kapitola XIV – Túžby, vidiny, skutočnosť, z rukopisu B. Revajovej 1224. Hipman, P.: Speleomíting ohrozený nenáročnosťou, s. 37 – 38 Kritický pohľad na súčasnú úroveň jedného z centrálnych podujatí SSS 1225. Uhrin, M.: O jaskyni v obecnej kronike, lit., s. 38 – 39 Zápis o objave jaskyne pod kopcom Hlavišta – Dlhej Hory v obecnej kronike obce Kameňany z roku 1962 Bibliografia Spravodaja SSS

81

Ročník 27


1226. Hochmuth, Z.: Nad tabuľkou najdlhších a najhlbších jaskýň, lit., s. 39 – 42 O problémoch pri zostavovaní takuľky najdlhších a najhlbších jaskýň v kontexte údajov, ktoré sú o nich k dispozícii 1227. Kortman, B.: Krížovka, s. 43 1228. Anonymus: Medzinárodné speleologické podujatia, s. 43 – 44 Informácia o niektorých podujatiach, ktoré sa v roku 1996 uskutočnia v Rakúsku a Maďarsku 1229. Anonymus: Spelaeus flumen 96, s. 44 Informácia o podujatí, ktoré sa uskutoční začiatkom novembra 1996 v Taliansku 1230. Anonymus: XII. medzinárodný speleologický kongres v r. 1997, 4 obr., s. 44 – 46 Informácia o speleologickom kongrese MSÚ, ktorý sa v roku 1997 uskutoční vo Švajčiarsku, prehľad sympózií, predkongresové exkurzie, predkongresové speleologické tábory, postkongresové speleologické tábory Spoločenské správy 1231. Tulis, J.: Spoločenské správy, s. 47 Blahoželanie k päťdesiatke V. Košela a oznámenie o úmrtí Š. Čukana Summary (Editor), s. 48 Číslo 3 Zahraničné cesty 1232. Šmoll, J., Šmída, B.: Zimná expedícia do jaskyne Velika klisura – Prokletije ´96, 1 obr., 2 pl. j., s. 4 – 11 Expedícia členov Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina, Speleoklubu Červené vrchy, Speleoklubu Univerzity Komenského, OS Humenné a OS Muráň, prípravy, priebeh expedície, o prieskume, o mapovaní, Velika klisura 1233. Šmída, B.: Z horúceho hrnca severovelebitského (Slovakia – 1017 m), s. 11 – 12 Stručná informácia o prieskume priepasti Slovakia v roku 1995 a priepasti Ester i Varnjače, prienik do významného traktu v Slovakii v roku 1996 Výskum a prieskum 1234. Kankula, J.: Oneskorená reportáž o prieniku do jaskyne Zúgó (Hučiaca vyvieračka), 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 13 – 17 Obnovenie prieskumu Hučiacej vyvieračky v blízkosti Kunovej Teplice začiatkom roku 1990 v spolupráci so ZO ČSS Tětín, prienik do ďalších častí jaskyne v auguste 1991 a ich prieskum v nasledujúcom období 1235. Hochmuth, Z.: Nové pseudokrasové lokality Slánskych vrchov, 5 obr., 3 pl. j., lit., s. 18 – 21 O prieskume pseudokrasových javov v Malej Zobranej na východnom okraji Slanských vrchov v rokoch 1994 – 1996 a opis tunajších lokalít 1236. Kankula, J.: Aj zvrchu, nielen zospodu, 1 obr., s. 21 – 22 Pohľad na Slovenský kras zvrchu lietadlom Zlín Z-43 Technika a výstroj 1237. Holúbek, P.: Vývoj pomôcok a lezeckých metód používaných na prekonávanie vertikálnych prekážok v jaskyniach, 4 obr., lit., s. 23 – 32 Počiatky prieskumu vertikálnych priestorov, klasické metódy používané pri zostupoch do priepastí, vývoj špeciálnych pomôcok na prekonávanie priepastí, nové trendy v jaskyniarskej lezeckej technike 1238. Hochmuth, Z.: Nová verzia programu ABISSO, s. 33 O 4. verzii programu, ktorá umožňuje nasadiť až 1420 bodov a má aj iné zlepšenia 1239. Šmída, B.: Ako prekonať medzikotvenie, s. 33 – 35 Používané postupy prekonávania medzikotvenia pri výstupe, ako spájať laná Zaujímavosti 1240. Pavlarčík, S.: Záchrana jaskyniarov v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách v r. 1991, s. 36 – 38 Opis záchrannej akcie z marca 1991, kedy sa 11-členná skupina jaskyniarov zo Spišskej Belej, Chtelnice a Bratislavy podujala zamerať novoobjavené priestory na koci jaskyne a sifón Cerberus v prednej časti jaskyne úplne zatopilo Ročník 27

82

Bibliografia Spravodaja SSS


1241. Bella, P.: Odborný seminár o sprístupnených jaskyniach, s. 38 – 40 Priebeh odborného seminára Správy slovenských jaskýň, ktorý sa uskutočnil v doškoľovacom stredisku VSŽ v Medzeve neďaleko Jasova v septembri 1996 1242. Kankula, J.: Ekologický analfabetizmus?!, s. 41 – 42 Čistenie priepasti Zvonivá jama na Plešivskej planine jaskyniarmi klubu Badizér v Plešivci 1243. Kladiva, E.: Aktuálny zoznam najdlhších a najhlbších jaskýň sveta, s. 42 – 45 Projekt francúzskych jaskyniarov z výskumného ústavu INRIA, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť v každej chvíli najaktuálnejší rebríček najdlhších a najhlbších jaskýň a priepastí sveta; rebríček 50 najdlhších jaskýň a rebríček všetkých priepastí hlbších ako 1000 m 1244. Kladiva, E.: Jaskyniarsky týždeň 1996, s. 45 – 46 Stručne o priebehu jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý sa konal začiatkom augusta 1996 v Drienovských kúpeľoch v Slovenskom krase Summary (Editor), s. 47 Číslo 4 Zahraničné cesty 1245. Magdolen, P.: Za jaskyňami na konci sveta (Prečo čínsky Ťan-šan), 3 obr., 4 pl. j., s. 4 – 10 O výprave slovenských jaskyniarov v júni – júli 1996, prípravy, cesta do hôr, prechod Ťanšanom, opisy jaskýň, cesta naspäť a zhodnotenie akcie Výskum a prieskum 1246. Tulis, J.: Najnovšie poznatky o ľadovej výplni v Dobšinskej ľadovej jaskyni, 4 obr., lit., s. 11 – 15 Poznatky o prírastkoch ľadu v jaskyni, o pohybe ľadu a jeho smere; skutočnosti, ktoré ovplyvnili výsledky meraní 1247. Holúbek, P.: Zaujímavé jaskyne dolinky Vyvieranie v Demänovskej doline, 2 pl. j., lit., s. 16 – 17 Opis jaskyne Uhlište, ktorá sa nachádza v južných svahoch masívu Uhlište, a jaskyne Veľký portál v severných svahoch masívu Vyvieranie a Jaskyne č. 30 nad jaskyňou Uhlište 1248. Štéc, M., Mlynárik, Š.: Horehronská odpoveď na margo kuvičích hlasov, 2 obr., s. 18 – 20 Stanovisko horehronských jaskyniarov k zaradeniu Jaskyne mŕtvych netopierov na štvrté miesto v tabuľke najdlhších jaskýň na Slovensku 1249. Hochmuth, Z.: Poznámka redakcie, s. 20 Ospravedlnenie redakcie, aktualizovaná tabuľka najdlhších jaskýň Slovenska Zaujímavosti 1250. Holúbek, P.: Najhlbšie a najdlhšie jaskyne Poľska, s. 21 Údaje o najhlbších a najdlhších jaskyniach Poľska podľa časopisu Gacek 25 (46) z roku 1996 1251. Ďurka, T.: Jaskyňa Sv. Beatusa (St. Beatus-Höhlen), 1 pl. j., s. 21 – 23 Dojmy z návštevy jednej zo známych sprístupnených jaskýň Švajčiarska a jaskyniarskeho múzea v jej blízkosti 1252. Sounier, J. P.: Prvá 1000 metrová priepasť na južnej pologuli, s. 23 – 25 Januárová expedícia z roku 1995 do Papui-Novej Guinei podľa International Caver 17/96 1253. Bella, P.: Krasové javy v silikátových horninách východného Nigeru, s. 25 – 26 O krase, ktorý je vytvorený rozpúšťaním hornín podľa štúdie publikovanej v Karstologii No. 23, 1/1994 1254. Anonymus: Prírodné pamiatky v Slovenskej republike, s. 26 – 27 Zoznam prírodných pamiatok publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 293/1996 1255. Holúbek, P.: Uzavretie Novej Stanišovskej jaskyne, s. 27 Vyčistenie podzemných priestorov jaskyne a inštalácia uzáveru vo vchode jaskyne v októbri 1996 1256. Košč, R.: Rekonštrukcia uzáveru jaskyne Zlá diera, s. 28 Oprava uzáveru jaskyne po jeho násilnom poškodení v roku 1995 1257. Holúbek, P.: Koľko je na Slovensku jaskýň?, s. 28 Posledné prírastky v evidencii lokalít splňujúcich kritériá podzemných priestorov Bibliografia Spravodaja SSS

83

Ročník 27


Vlastná tvorba 1258. Revajová, B.: Kam sa podeli pavčinolehotské víly?, lit., s. 29 – 31 Jaskyniarska poviedka Spoločenské správy 1259. Tulis, J.: Náš jubilant, s. 32 Životné jubileum J. Jakála Recenzie 1260. Hochmuth, Z.: Aragonit – ďalší speleologický časopis na Slovensku, s. 33 – 34 1261. Hochmuth, Z.: František Bernadovič: Netopiere, informačná príručka pre pracovníkov sprístupnených jaskýň Slovenska, s. 34 Summary (Editor), s. 35 Ročník 1997 (XXVIII.) Číslo 1 Organizačné správy 1262. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1996, s. 4 – 12 Činnosť výboru, činnosť skupín a klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, ochrana jaskýň a krasu, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 1996 Výskum a prieskum 1263. Hipman, P.: Priepasť Večná robota, 2 obr., 3 pl. j., s. 13 – 20 Ďalšia lavička, upolín, merkaptan, lanovky, divočina, sklamanie, to treba nájsť, dym, finále, pod Homôlkou, nákova, Večná robota 1264. Kankula, J.: Oneskorená reportáž o prieskume v jaskyni Hučiaca vyvieračka (Zúgó) – Záver, 1 obr., s. 21 – 23 Obnovenie prieskumu Hučiacej vyvieračky v blízkosti Kunovej Teplice – dokončenie článku z čísla 3/1996 1265. Kankula, J.: Priepasť pod Veterníkom, 1 pl. j., s. 23 – 25 Prieskum priepasti na planine Koniar v novembri 1994 1266. Grego, J., Lešták, L.: Jaskyne severovýchodnej časti Plešiveckej planiny, 1 obr., 5 pl. j., s. 25 – 28 Opis jaskýň, ktoré sa nachádzajú v severnej časti planiny, ktorá je tvorená plytkou kryhou triasových karbonátov 1267. Šmída, B.: Zo speleologického prieskumu Čachtického krasu, 2 obr., 4 pl. j., s. 29 – 33 Chronológia prieskumnej činnosti členov Speleoklubu Univerzity Komenského v Čachtickej jaskyni v rokoch 1990 – 1995, činnosť v závrte Štepnica a tunajšie perspektívne lokality 1268. Nakládal, P.: Hydrologická měření – Jeskyně Hučiaca vyvieračka (Zúgó), 1 obr., lit., s. 34 – 35 Meranie prietoku v jaskyni v auguste 1996 a vyhodnotenie nameraných údajov 1269. Holúbek, P.: Netradičné využitie jaskyne v Nízkych Tatrách, 1 pl. j., lit., s. 35 – 36 Využitie jaskyne južne za Svarínom ako lesnícky sklad, ktorý bol pôvodne budovaný ako sklad vojenského materiálu 1270. Votoupal, S.: Zpráva o výkopových pracech v jeskyni Líščie diery ve Važeckém krasu, 1 pl. j., lit., s. 36 – 37 Výskum jaskyne v rokoch 1984 – 1987 skupinou Estrádní speleo selection company 1271. Holec, P.: Nález exoskeletov mnohonôžok z Jaskyne zlomísk, 2 obr., s. 37 – 38 Opis nálezov, ktoré sa získali počas prieskumnej akcie koncom decembra 1994 1272. Ducár, J.: Jaskyňa Oltárkameň v Čergove, s. 38 – 39 O prvej písomnej zmienke o jaskyni nad obcou Drienica severne od Sabinova, ako vznikol jej názov, práce, ktoré tu treba vykonať z dôvodov turistických a ekologických 1273. Hutňan, D.: Sifón Tichá tôňa v Jaskyni zlomísk, 1 pl. j., s. 40 – 41 O prieskume sifónu v Jaskyni zlomísk v rokoch 1996 – 1997; jeho prekonanie sťažuje náročný transport, extrémna hĺbka, výrazný, až niekoľkostupňový teplotný skok pri prechode na aktívny tok Ročník 28

84

Bibliografia Spravodaja SSS


Zahraničné cesty 1274. Šmída, B.: Z bližších informácií o expedícii Velebit ´96 a -1000 m hlbokom systéme Slovačka jama, 1 pl. j., s. 42 – 44 O zoskupení nadšencov pre expedičný prieskum Velebitu v Chorvátsku a ich tunajšej činnosti v rokoch 1995 – 1996 1275. Šmoll, J., Šmída, B.: Expedícia Prokletije ´96 a posledné výskumy v jaskyni Velika Klisura, 1 obr., s. 45 – 47 O charaktere expedície a problémoch s ňou spojených, prieskumná a dokumentačná činnosť vo Veľkej klisure 1276. Gabrovšek, F.: Vandima jama, s. 48 – 49 História prieskumu a opis jaskyne v Slovinsku podľa International Caver No. 17/97 1277. Stibrányi, G.: Gouffre des Bruyeres, 1 pl. j., s. 49 – 50 Stručne o prieskume jednej z najnavštevovanejších priepastí oblasti Doubs v severovýchodnom Francúzsku Technika a výstroj 1278. Stibrányi, G.: Veľký traverz, 1 obr., s. 51 – 53 O pripravovanom premostení Zádielskej doliny, ktoré bude praktickou časťou medzinárodného odborného seminára, organizovaného technickou komisiou SSS v auguste 1997 v Košiciach 1279. Kankula, J.: Ako premôcť skalu, 1 obr., s. 54 – 55 Možnosti odstránenia prekážok, ktoré bránia prieniku do nových priestorov, pomocou nábojok vyrábaných firmou Hilti Polemiky a názory 1280. Hochmuth, Z.: K histórii vydávania Spravodaja, 1 obr., s. 56 – 59 Genéza vydávania Spravodaja SSS v rokoch 1970 – 1991 a od roku 1992, o problémoch, ktoré súviseli s jeho vydávaním 1281. Štéc, M.: Jaskyňa Mŕtvych netopierov – prvá súkromne sprístupnená jaskyňa na Slovensku, s. 60 – 63 15 rokov trvajúca objaviteľská a prieskumná činnosť v Kozích chrbtoch a 10-ročné úsilie o sprístupnenie Jaskyne mŕtvych netopierov 1282. Hipman, P.: Horehronský enfant terrible, s. 63 – 65 Postrehy a poznatky z návštevy Jaskyne mŕtvych netopierov vo februári 1997, klady a zápory jej sprístupnenia Spoločenské správy 1283. Anonymus: Jaskyniarska svadba, s. 66 Blahoželanie k sobášu M. Polónyovej a P. Kardoša 1284. Šalát, J.: Juraj Boško 1913 – 1996, s. 66 Nekrológ 1285. Mikula, V.: Ján Brodňanský 1910 – 1997, 1 obr., s. 67 Nekrológ 1286. Pospíšil, P.: Živoom Peter, s. 68 Životné jubileum P. Zámečníka 1287. Miháľová, O.: 5. valné zhromaždenie ČSS, s. 69 Stručná informácia o 5. valnom zhromaždení Českej speleologickej spoločnosti v novembri 1996 1288. Štéc, M.: Kto by nepoznal Petra Ďuranu, 1 obr., s. 69 – 70 Nekrológ Summary (Editor), s. 71 Číslo 2 1289. Tulis, J.: The Activity of the Slovak speleological Society in the Period between 11th and 12th Congress, 1 obr., 2 tab., s. 3 – 6 Výsledky speleologického výskumu a bádania členov SSS v rokoch 1993 – 1996, najdôležitejšie objavy na Slovensku, objavy v zahraničí Bibliografia Spravodaja SSS

85

Ročník 28


1290. Editor: The List of Groups and Clubs Slovak speleological Society, s. 7 – 10 Adresár členov výboru, skupín a klubov Activity in the Slovak Karst Regions 1291. Budaj, M., Mlynárik, Š., Mudrák, S., Schwarz, J.: The Latest Discoveries in Dead Bats Cave, 2 obr., s. 10 – 13 Z objavu Jaskyne mŕtvych netopierov do roku 1993, jaskyniarstvo v Jaskyni mŕtvych netopierov medzi dvoma kongresmi UIS, prieskum jaskyne, nové objavy 1292. Holúbek, P.: The Jaskyňa Zlomísk Cave, 1 obr., s. 14 – 15 Speleologická situácia, história bádania, ďalšie možnosti objavov 1293. Stibrányi, G.: The Superlong Tyrolean (Highline), 3 obr., s. 16 – 19 Veľký traverz, pripravované premostenie Zádielskej doliny Activities Abroad 1294. Šmída, B.: New deep system of classical karst of the Mediterranean – Slovačka jama (-1000 m), 1 pl. j., s. 20 – 22 Nový hlboký systém v klasickom krase Stredomoria 1295. Šmoll, J., Šmída, B.: Velika klisura Cave (Kosovo) – 7 km of length, 216 m of amplitude, 2 obr., s. 23 – 24 Stručne o činnosti slovenských jaskyniarov v jaskyni Velika klisura (Kosovo) Speleological Places of interest and institutions in Slovakia 1296. Bella, P.: Show Caves in Slovakia, 1 obr., s. 25 – 29 Sprístupnené jaskyne na Slovensku 1297. Lalkovič, M.: The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš, 1 tab., s. 29 – 32 Profil Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, charakter jeho zbierok Číslo 3 Výskum a prieskum 1298. Lešinský, G.: Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť), 3 pl. j., lit., s. 4 – 7 Registrácia a  lokalizácia krasových javov na Dolnom vrchu, geomorfológia a  geológia Dolného vrchu, opisy priepastí, vystrojenie 1299. Grego, J.: Jaskyne a vyvieračky svahov Silickej planiny, svah planiny medzi Gombasekom a Plešivcom, 9 pl. j., s. 8 – 17 Opis jaskýň, ktoré sa nachádzajú v speleologicky málo preskúmanom a ťažko prístupnom území 1300. Uhrin, M., Kotlarčík, D., Meško, M.: Príspevok k poznaniu jaskýň v oblasti Muránskej planiny, 11 pl. j., lit., s. 18 – 21 Doplňujúce informácie o  lokalizácii a  dokumentovaní jaskýň v oblasti Hrdzavej doliny, Bobačky a Veľkej Stožky 1301. Hanzel, J., Holúbek, P., Marušin, M.: Nové jaskyne v Hradovici na Ohništi, 1 pl. j., lit., s. 22 – 25 Opis jaskýň vo východnom ukončení krasovej plošiny Ohnište v Demänovských vrchoch 1302. Holúbek, P., Hanzel, J.: Svidovská jaskyňa č. 2 v Nízkych Tatrách pri Malužinej, 2 pl. j., lit., s. 25 – 27 Prieskum senilnej riečnej jaskyne vo Svidovskej doline v rokoch 1994 – 1997 1303. Hochmuth, Z., Pavlarčík, S.: Speleopotápačský prieskum Morského oka v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách, 1 pl. j., lit., s. 28 – 30 Prieskum hlbokého jazierka v  komplexe Bludiska v  západnej časti jaskynného systému v  roku 1997 a jeho výsledky 1304. Szunyog, J.: Tunelová jaskyňa, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 30 – 31 Lokalizácia a opis jaskyne na južnej strane krasovej planiny zvanej Drozdová medzi Liptovskou Osadou a Korytnicou Ročník 28

86

Bibliografia Spravodaja SSS


1305. Šmída, J.: Jaskyňa Pri kríži, 1 pl. j., s. 32 Stručne o charaktere jaskyne a o možnostiach objavov v území Plaveckého krasu 1306. Pavlarčík, S.: Nové sekundárne minerály v krase Belianskych Tatier, lit., s. 33 – 34 Sekundárne minerály ako produkty skrasovatenia, ktoré sa viažu na mezozoické karbonáty krížňanského príkrovu zastúpené v Belianskych Tatrách 1307. Pospíšil, P.: Stručný náčrt hydrogeologických pomerov Zemiansko-Podhradského krasu, 1 obr., 1 tab., lit., s. 35 – 38 Stručný prehľad fyzickogeografických pomerov, prehľad geologických pomerov, hydrogeologické pomery, výsledky merania výdatnosti a teploty vôd prameňov vyvierajúcich z mezozoika bradlového pásma 1308. Kankula, J.: Pacient Bezodná ľadnica, s. 39 Čistenie priepasti počas Veľkej noci 1997 od zvyškov polámaných koreňov zo spadnutého stromu Technika a výstroj 1309. Mudrák, S.: Počítačový program T.J.I.K.P.R., s. 40 – 41 Zopár faktov z histórie, ako program funguje, ako slúžia vstupné údaje pre počítač, ako dostaneme výstupné údaje z počítača, ako sa k programu dostať 1310. Kýška, K.: O zlaňovaní na zaľadnených a zablatených lanách, s. 42 Poznatky autora a návrh efektívneho riešenia pomocou brzdy Petzl Spoločenské správy 1311. Bolaček, O.: Náš jubilant – PhMr. Štefan Roda, s. 43 1312. Holúbek, P.: Spomienka na Vojtecha Benického, s. 43 Pripomenutie si nedožitých 90. narodenín v máji 1997 na cintoríne v Pavčinej Lehote Organizačné správy 1313. Redakcia: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 44 – 47 Adresy členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich skupín a  klubov a  telefonické kontakty na nich, adresy nezaradených členov, čestní členovia SSS Summary (Editor), s. 48 Číslo 4 Výskum a prieskum 1314. Dzúr, J., Holúbek, P.: Jaskyňa v Kostolcoch v Demänovskej doline, 1 pl. j., lit., s. 5 – 7 História prieskumu jaskyne v  Kostolcoch, stručný opis podzemných priestorov a  zhodnotenie situácie, ventarola v Machnatom 1315. Lešinský, G.: Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. (2. časť), 2 pl. j., lit., s. 8 – 12 Ďalšie krasové javy planiny Dolný vrch, metodika, opisy krasových javov 1316. Holúbek, P., Marušin, M.: Jaskyne v údolí Hornádu pri Olcnave, 4 pl. j., lit., s. 13 – 15 Lokalizácia a opis jaskýň pri Šikľavej skale neďaleko obce Chrasť nad Hornádom 1317. Kóňa, V., Lešták, L.: Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny, 3 pl. j., s. 16 – 17 Opis niektorých novolokalizovaných jaskýň 1318. Hurtaj, M.: Jaskyne v Poludnici, 3 pl. j., lit., s. 17 – 19 Jaskyne v málo preskúmaných skalných radoch severnej a severovýchodnej strany Poludnice nad obcou Závažná Poruba 1319. Lešinský, G.: Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných, 4 pl. j., s. 19 – 23 Depresie v  kontexte nových objavov, ich genetické typy, ideálna depresia krasového pôvodu, pomôcky, ktoré uľahčujú situáciu v teréne pri ich identifikácii 1320. Holúbek, P., Šmoll, J.: Pokus v Lyžicovom závrte pod Malolačniakom v Červených vrchoch v Západných Tatrách, lit., s. 26 Pokus, ktorý v auguste 1997 vylúčil vzdušnú komunikáciu Lyžicového závrtu pod Malolačniakom s poľskou jaskyňou Snežná – Nad Kotlinami 1321. Kankula, J.: Záhada z Trójskeho ponoru, 1 obr., s. 25 Nález mlynského kameňa v ponore západne pod vrchom Rakytník neďaleko priepasti Lavička na Silickej planine Bibliografia Spravodaja SSS

87

Ročník 28


1322. Lešinský, G.: Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach a priepastiach Slovenského krasu, lit., s. 26 – 27 Vyskyt sov v jaskyniach a priepastiach Dolného vrchu, Horného vrchu a Silickej planiny, dravcov a spevavcov na Dolnom vrchu 1323. Lešinský, G.: Jaskyniarov (možno) spasí cesnak, s. 28 Trombikuly – larvy pôdnych roztočov a spôsob ochrany proti nim 1324. Vajs, J.: Puliment, s. 29 Z histórie používania hliny z Malužinskej jaskyne na obrazové rámy a lišty Počítače 1325. Sluka, M.: Prehľad programov pre mapovanie jaskýň, s. 30 – 34 Programy prvej až štvrtej generácie, charakteristika vybraných programov Zahraničné cesty 1326. Holúbek, P.: Výprava Sichote-Aliň 1997, 4 obr., 4 pl. j., lit., s. 35 – 42 Príprava na cestu, cesta, registrácia a odchod do tajgy, jaskyne v doline Alexejevka, kužeľový kras, jaskyne na pobreží Japonského mora, sprístupnené jaskyne 1327. Kankula, J.: Kamniško-Savinjske Alpe – Slovinsko, 1 pl. j., s. 43 – 46 Priebeh poznávacej exkurzie členov speleoklubu Badizér Plešivec v júli 1997 v prostredí Kamniško-Savinských Álp 1328. Stankovič, J.: Brezno pri Gamsovej Glavici, 1 obr., 1 pl. j., s. 46 – 49 Zostup jaskyniarov Speleo Rožňava do priepasti v júli 1997 1329. Ciszewski, A.: Lamprechtsofen – poľský podiel na prieskume druhej najhlbšej jaskyne sveta, s. 50 – 51 Preklad z poľského časopisu Jaskynie Nr. 7 vydaného k 12. speleologickému kongresu MSÚ – o výpravách poľských jaskyniarov v rokoch 1991 – 1995 1330. Šmída, B.: Druhá najhlbšia jaskynná vertikála sveta – Patkov gušt (- 553 m) v chorvátskom Velebite, s. 51 – 52 Stručne o lokalite, aktuálna tabuľka najhlbších jaskynných vertikál sveta 1331. Stankovič, J.: Správa o nešťastí v Poľsku, s. 52 – 54 Opis priebehu akcie, počas ktorej v Snežnej jaskyni v Poľsku zahynul 13. septembra 1997 skúsený jaskyniar, člen SSS Attila Bacso 1332. Košík, M., Tulis, J.: 12. svetový speleologický kongres, s. 54 – 55 Priebeh 12. medzinárodného speleologického kongresu, ktorý sa konal v auguste 1997 v La Chaux-deFond vo Švajčiarsku 1333. Orvošová, M.: Etický kódex UIS pre speleologický prieskum v zahraničí, s. 56 Odporúčania UIS pri expedíciách do cudziny Organizačné správy 1334. Kortman, B.: 38. jaskyniarsky týždeň SSS „Strážovské vrchy 1997“, s. 57 Stručne o jaskyniarskom týždni SSS, ktorý sa uskutočnil koncom júla až začiatkom augusta pri Čičmanoch v Strážovských vrchoch 1335. Miháľová, O.: Speleomíting ´97, s. 57 – 58 Informácia o priebehu podujatia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom apríla 1997 vo Svite, prehľad prednesených príspevkov Spoločenské správy 1336. Kucharič, Ľ.: RNDr. Ladislav Novotný šesťdesiatnikom, 1 obr., s. 59 – 60 1337. Košík, M.: Naša jubilantka, 1 obr., s. 60 – 61 Životné jubileum O. Miháľovej 1338. Vajs, J.: Odišiel predstaviteľ vitalizmu. Za Alojzom Lutonským (1905 – 1997), s. 61 – 62 Nekrológ 1339. Bolaček, O.: Attila Bacso 1968 – 1994, s. 62 Nekrológ Ročník 28

88

Bibliografia Spravodaja SSS


Recenzie 1340. Hochmuth, Z.: Nová literatúra, 1 obr., s. 63 – 67 Aragonit 2, Sinter 3, Sinter 4, Ochrana jaskýň, Archeologie a jeskyně, Slovensko – sprístupnené jaskyne, Speleofórum 97, ročník XVI – zborník, Netopiere 1,1995, Život krasu Krátke správy (po uzávierke) 1341. Magdolen, P.: Nová éra, s. 68 Domeranie novej priepastnej jaskyne v Belianskych Tatrách 1342. Magdolen, P.: Javorová dolina, s. 68 Prepojenie jaskýň v strednej časti masívu Úplaz vo Vysokých Tatrách do jedného systému 1343. H. Z.: Zápoľná jaskyňa, s. 68 Prekonanie závalu na dne a objav ďalšieho pokračovania 1344. H. Z.: Večná robota, s. 68 Problémy so závalmi v jaskyni 1345. H. Z.: Jašteričie jazierko, s. 68 Zlepšenie trasy rozšírením problematických miest a zameranie jaskyne 1346. H. Z.: Kosovo – Velika Klisura, s. 68 Ďalšia expedícia sa uskutočnila v novembri 1997 1347. H. Z.: Brazília, s. 68 Koncom roka odlieta do Brazílie prieskumná a azda aj speleologická expedícia skúsených expedičných členov 1348. H. Z.: Pád z kostola, s. 69 Pád výkonného účastníka expedícií z kostola v obci Lačnov 1349. H. Z.: Čína, s. 69 Odlet početnej slovenskej expedície do Číny 1350. H. Z.: Mlynky, s. 69 Medzinárodná vedecká konferencia Správy slovenských jaskýň v dňoch 8. – 10. 10. 1997 1351. H. Z.: Benický, s. 69 Vedecké sympózium k nedožitým 90. narodeninám V. Benického 1352. H. Z.: 1. jaskyniarske stretnutie, s. 69 O pripravovanom stretnutí zástupcov SSS, SSJ a SMOPaJ 1353. H. Z. Akcia Balón, s. 69 Príprava spustu či zlanenia z pripútaného balóna nad Zádielskou dolinou 1354. Holúbek, P.: Mapovací kurz, s. 69 Problémy okolo meračského kurzu SSS v Jánskej doline Summary, Peзюме (Editor), s. 70 – 71 Ročník 1998 (XXIX.) Číslo 1 Organizačné správy 1355. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1997, s. 4 – 12 Činnosť výboru, skupín a klubov, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, ochrana jaskýň a krasu, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 1997 1356. Anonymus: Kalendár speleologických podujatí na rok 1998, s. 12 – 13 Slovenské a české speleologické podujatia, medzinárodný kalendár speleologických podujatí Výskum a prieskum 1357. Droppa, A.: Výskum sásovských jaskýň, 1 pl. j., lit., s. 14 – 15 Revízny výskum Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti z roku 1980, opisy tunajších jaskýň 1358. Magdolen, P., Tencer, J.: Čiernohorský systém – donosené spojenie, 4 obr., s. 15 – 20 Nesmelé začiatky, ide sa na vec, prichádzajú komplikácie, snaženie vrcholí, po boji, chronológia prác a spojení Bibliografia Spravodaja SSS

89

Ročník 29


1359. Stankovič, J., Pecka, L.: Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera. História prieskumu jaskyne, 1 pl. j., s. 21 – 26 Prvá fáza výskumov v oblasti Jašteričieho j., pokus o prienik v ponore Jašteričieho j. v roku 1985, činnosť v roku 1986, prekonanie polosifónu, objav nových priestorov, činnosť v rokoch 1989 – 1994, pokus o prekonanie sifónu v roku 1996, ukončenie mapovacích prác v roku 1997 1360. Sova, M.: Jaskyňa Fortúna, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 26 – 30 História prieskumu, poloha vchodu, opis jaskyne, výzdoba, život, perspektívy ďalších objavov 1361. Vajs, J., Procházka, P.: Revízne zameranie Medvedej jaskyne, 1 pl. j., s. 31 – 34 Dôvody revízneho zamerania, meranie jaskyne, opis nových priestorov, problematické miesta jaskyne 1362. Hochmuth, Z.: Drobné pseudokrasové lokality východného Slovenska, 3 pl. j., lit., s. 34 – 38 Lokalizácia, dokumentácia a opis zaujímavých pseudokrasových lokalít v pohorí Čergov a v Ondavskej vrchovine 1363. Hipman, P.: Jedenásty rok vo Večnej robote, s. 38 – 39 O prieskumnej a dokumentačnej činnosti v roku 1997 1364. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k 1. 2. 1998, s. 39 – 42 Tabuľka 50 najdlhších a najhlbších jaskýň a niekoľko poznámok v kontexte jej zostavovania Zahraničné cesty 1365. Labuda, Š.: Prvá slovenská speleologická expedícia do Brazílie – BOA VISTA 97/98, 3 obr., 1 pl. j., s. 43 – 49 Opis priebehu expedície, ktorú v čase od 29. 12. 1997 do 11. 2. 1998 zorganizoval Speleoklub Cassovia 1366. Šmoll, J., Šmída, B.: Velika klisura, 1 obr., 2 pl. j., s. 50 – 55 Priebeh expedície slovenských jaskyniarov v novembri 1997 1367. Kasák, J.: Slovenskí jaskyniari s jaskyniarkami v raji, 1 obr., s. 55 – 57 Návšteva jaskyniarov z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a zo Speleologického klubu Malá Fatra v Moravskom krase koncom októbra 1997 1368. Tencer, J.: Zaujímavosti zo zahraničia, s. 57 Turecko, Grécko Rôzne 1369. Hipman, P.: Ľudia, dávajte si pozor, s. 58 – 61 O potrebe zodpovedného prístupu pri jaskyniarskych podujatiach, nehoda s pretrhnutým lanom v jaskyni Pierre St. Martin v roku 1985, smrteľná nehoda troch moravských jaskyniarov v roku 1987 v jaskyni Michele Gortani v Taliansku 1370. Tulis, J.: Uplynulo 25 rokov od objavenia Stratenskej jaskyne, 1 pl. j., lit., s. 61 – 63 Jaskyne spadajúce pod systém Stratenskej jaskyne, prieskum a mapovanie, meračské práce, geologické mapovanie, petrografický, mineralogický a iný výskum, sledovanie klimatických pomerov, geomorfologické mapovanie, aktuálne riešenie dvoch úloh 1371. Šmollová, B., Šmoll, J.: Speleoalpinizmus alebo lezenie v jaskyni, s. 64 – 65 O jaskyniarskom horolezectve ako o špecifickom druhu speleoalpinizmu na podklade skúseností z lezenia vo Velikej klisure 1372. Hríň, P.: Pádny dôvod, s. 65 – 66 O dôvodoch, prečo sa jaskyniari obdarení jaskyňami do nich vôbec nehrnú 1373. Čech, V.: Zbojníkove poklady, s. 66 – 67 Povesť o jaskyni Homološova diera medzi obcami Poráč a Slovinky 1374. Kladiva, E.: Neinvestičný fond Helektit, s. 67 – 69 Vznik prvého neinvestičného jaskyniarskeho fondu na východnom Slovensku v závere roku 1997 1375. Ďurka, T.: Kúpa karbidu, s. 69 O možnosti zakúpenia karbidu priamo u výrobcu Novácke chamické závody, a. s., Nováky Recenzie 1376. Hochmuth, Z.: Recenzie – nová literatúra, s. 70 – 71 Sinter 5/97, Speleo 24/1997, Helektit 0/1997 – 5. december 1997 Summary (Editor), s. 72 Ročník 29

90

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 2 Výskum a prieskum 1377. Droppa, A.: Výskum jaskýň Rajeckého krasu, 1 obr., 2 pl. j., s. 4 – 6 Výskum, ktorý realizovali členovia Speleologickej odbočky SZS počas jaskyniarskeho týždňa v septembri 1981 1378. Jerg, Z.: Slnečná priepasť – nový objav na Plešiveckej planine, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 6 – 11 Geomorfológia a geológia planiny, stručná história objavu, prieskum, opis priepasti, výzdoba 1379. Magdolen, P.: Jaskyňa Nová éra, 1 obr., 2 pl. j., s. 11 – 15 Priebeh výskumu, prístup, opis podzemia, perspektívy jaskyne pod Jaskyňou v Novom vrchu 2 1380. Szunyog, J.: Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov, 1 pl. j., lit., s. 16 – 18 Prierez činnosťou v jaskyni v Prosieckej doline 1381. Lešinský, G., Horčík, M.: Krasové javy na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí, 1 obr., 3 pl. j., lit., s. 18 – 22 Poznámky ku geomorfológii a geológii Lysej hory, opis tunajších krasových javov 1382. Ducár, J.: Pseudokras okolia Renčišova, s. 22 – 23 Prieskum okolia Renčišova, Uzovských Peklian a Jarovníc v marci 1998, opis lokality Remjata Zahraničné cesty 1383. Holúbek, P., Magdolen, P.: Yunnan 97/98 – Kras od Tibetu po Vietnam, 10 obr., 9 pl. j., lit., s. 24 – 49 Čínske reálie, stručný itinerár expedície, horský kras v  okolí Haby v  Tibetskej autonómnej prefektúre Diqing, tiesňava Skáčuceho tigra, cesta na juh, planinový kras pri meste Guangnan, Wenshan, kras v  okolí ponoru rieky Paulong jiang, sprístupnená jaskyňa Liujin dong, kras južne od rieky Paulong jiang pri meste Gumu, jaskyne v okolí osady Niuke, Shilin, prehľad preskúmaných jaskýň, ekonomické zhodnotenie cesty Technika 1384. Holúbek, P.: Údržba jaskyniarskych kombinéz, s. 50 Metóda údržby jaskyniarskych kombinéz pomocou nalepenia záplaty na poškodenú časť 1385. Stibrányi, G.: Zoznam doporučených pomôcok pre jednolanovú techniku a speleoalpinizmus, s. 50 – 51 Lano, šnúry, slučky a popruhy, karabíny, zlaňovacie brzdy, blokanty, kladky, kotevné prvky, ochranné prilby, absorbery, pevné sedačky, osobná pomocná slučka Organizačné správy 1386. Tulis, J.: Zasadalo predsedníctvo SSS, s. 52 – 53 Priebeh zasadnutia predsedníctva SSS 3. 4. 1998 vo Svite 1387. Miháľová, O.: Speleomíting ´98, s. 53 – 54 Stručne o priebehu podujatia SSS vo Svite, prednášky a vystúpenia na ňom 1388. Danišová, A.: Speleofotografia, s. 55 Informácia o príprave 9. ročníka súťažnej výstavy s medzinárodnou účasťou Speleofotografia ´98 1389. Anonymus: Adresár oblastných skupín a výboru SSS, s. 56 – 59 Adresy členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich skupín a klubov, telefonické kontakty Summary (Editor), s. 60 Číslo 3 Výskum a prieskum 1390. Vaněk, P., Hurtaj, M.: Jaskyňa Sokolová – objav a cesta k nemu, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 4 – 9 Stručne o  prieskumnej a  inej činnosti v  jaskyni v  minulosti, charakter nových objavov v  roku 1998, možnosti ďalšieho pokračovania 1391. Holúbek, P.: Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 10 – 15 Hľadanie, história objavu Zápoľnej priepasti, začiatky kopania, nové sondovanie, nová lopata, nové priestory, nový problém, to saje, nové objavy, ďalšie postupy, stručná charakteristika podzemných priestorov v Zápoľnej, ďalšie nádeje Bibliografia Spravodaja SSS

91

Ročník 29


1392. Čipka, D., Vojtko, R.: Jaskyne v juhozápadnej časti Muránskej planiny, 1 obr., 3 pl. j., s. 16 – 20 Vrch Kášter, jeho morfológia a geologická stavba, opis niektorých dosiaľ nezverejnených jaskýň 1393. Kráľ, I., Holúbek, P.: Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole a speleologická situácia v jej okolí, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 21 – 25 Opis priestorov jaskyne v dolinke Nižný Blatník v Sokole, iné jaskyne v okolí, perspektívy ďalšieho pokračovania 1394. Horčík, M.: Priepasť Gabriela – nový objav na Silickej planine, 1 pl. j., lit., s. 25 – 25 Objav priepasti v  severozápadnej časti Silickej planiny západne od kóty Malinčiak a  morfológia jej priestorov 1395. Lešinský, G.: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v  Slovenskom krase (1. časť), 2 obr., 6 pl. j., lit., s. 27 – 34 Niektoré novoobjavené svahové jaskyne, opisy a lokalizačné miestopisy jednotlivých lokalít 1396. Lešinský, G.: Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí v  Slovenskom krase, 1 obr, 1 pl. j., lit., s. 34 – 38 Vysvetlenie, metodické princípy, ako a prečo vzniká dno, praktické východiská, zhodnotenie Zahraničné cesty 1397. Šmída, B.: Expedícia Slovačka jama ´98, s. 39 – 40 Úspešný trojtýždňový spoločný chorvátsko-slovenský speleologický projekt v divočine rezervácie Rožanski a Hajdučki kukovi v auguste 1998 1398. Kankula, J.: Moira Cave Ontario, Canada, 1 pl. j., s. 40 – 42 Exkurzia v jaskyni Moira cave v juhovýchodnej časti kanadskej provincie Ontario Technika 1399. Kankula, J.: Zlaňovacia brzda DSD-25, 1 obr., s. 43 – 45 Charakter najnovšieho výrobku firmy Anthron v Slovinsku, ktorého distribútorom na Slovensku je firma Timus s. r. o. v Banskej Bystrici 1400. Stibrányi, G.: 14. lezecké dni SSS 1998, s. 45 Stručne o priebehu lezeckých dní, ktoré koncom júna 1998 zorganizovala technická komisia SSS v spolupráci so speleoklubom Chočské vrchy 1401. Hipman, P.: Lanovky pre kopajúcich jaskyniarov, 11 obr., s. 46 – 54 Načo je nám lanovka, priama lanová dráha, najjednoduchší vozík, lomená lanová dráha, univerzálne vozíky, náklad Spoločenské správy 1402. Štéc, M.: Odišiel kráľ horehronských jaskyniarov (Ferdinand Jirmer 1930 – 1998), 1 obr., s. 55 Nekrológ 1403. Piovarči, E.: A legendy odchádzajú... (Adam Valo 1940 – 1998), 1 obr., s. 56 – 59 Nekrológ 1404. Anonymus: Emil Kováčik 1929 – 1998, s. 59 Nekrológ 1405. KOšč, R.: Jubilant Ján Vykoupil, s. 60 Zdravica k polstoročnici oslávenca 1406. P. H.: Zdar Boh, s. 60 Spomienka na sté výročie P. Revaja 1407. Anonymus: Oznámenie, s. 60 D. Kubovčiaková a M. Horčík – uzavretie manželstva Rôzne 1408. Hipman, P.: Opäť o speleomítingu, s. 61 – 62 Kritický pohľad na úroveň centrálneho podujatia SSS v roku 1998 1409. Hochmuth, Z.: Oprava salaša na Ohništi, s. 62 – 63 O oprave koliby salaša koncom júla 1998 Ročník 29

92

Bibliografia Spravodaja SSS


1410. GradziŃski, M.: Lamprechtsofen – najhlbšia jaskyňa na svete, s. 63 Poľská výprava v auguste 1998 spojila jaskyňu PL-2 s jaskyňou Lamprechtsofen v Rakúsku 1411. Tencer, J.: Jaskyniarska záchranná služba, s. 64 – 67 Závery zo stretnutia členov JZS a výboru SSS konaného v Rožňave 23. 6. 1998, adresár členov ZD JZS Liptovský Mikuláš a členov ZD JZS Rožňava Summary (Editor), s. 68 Číslo 4 Výskum a prieskum 1412. Maceček, P.: Ľahká robota, aneb co se děje na Ohništi, 2 obr., 2 pl. j., lit., s. 4 – 6 Opis prieskumnej činnosti v  novej priepasti Havran v  mesiacoch február – október 1998 na Ohništi v Nízkych Tatrách 1413. Štéc, M.: Novoobjavená Jaskyňa studeného vetra v Ďumbierskom vysokohorskom krase, 1 obr., 1 pl. j., s. 7 – 9 Objav novej jaskyne v doline Štiavnica koncom júla 1998 1414. Ficker, J.: Prieskum jaskýň v okolí Liptovského Hrádku, 3 pl. j., s. 10 – 11 Dokumentácia jaskýň v oblasti Kameničnej a pod Zapačom 1415. Lešinský, G., Máté, T., Horčík, F.: Krasové jaskyne v Andrejovej skale v Črmeľskej doline pri Košiciach (Čierna hora, Pokryvy), 1 obr., 3 pl. j., lit., s. 12 – 16 Prieskumná a  dokumentačná činnosť v  októbri 1998, poznámky ku geomorfológii, geológii a genéze jaskýň, opisy jaskýň 1416. Jerg, Z., Máté, T.: Nové lokality Plešiveckej planiny (1. časť), 1 obr. 6 pl. j., lit., s. 16 – 24 Lokalizácia nových jaskýň a priepastí v južnej a východnej časti planiny v rokoch 1997 – 1998 1417. Lešinský, G., Horčík, M.: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase (2. časť), 3 pl. j., lit., s. 25 – 27 Opisy nových jaskýň, ktoré sú významné len z dokumentačného hľadiska 1418. Fusgänger, T.: Potápění v Kuní propasti, s. 27 – 28 Poznatky z prvej potápačskej akcie v prítokovom sifóne v novembri 1998 1419. Hochmuth, Z.: Pseudokrasové javy Oblíka, 3 obr., lit., s. 28 – 33 Na Oblík po stopách A. Hlovíka, opis tunajších pseudokrasových javov, centrálna časť brál – nad Dolmenom, južná časť brál Matka 1420. Wiśniewski, W. W.: Tristárska priepasť – najhlbšia jaskyňa Belanských Tatier, história objavovania, 1 pl. j., s. 34 – 36 Stručný prehľad histórie prieskumných prác v priepasti, ktorá sa nachádza v masíve Havrana a kritické pohľady autora článku, ktorý publikoval v poľskom časopise Jaskinie 1421. Magdolen, P.: Silnického jaskyňa – ukončený prieskum?, 1 obr., 1 pl. j., s. 36 – 41 Predjaskynné obdobie, objav, nástup mladých, zaseknutie Jána Š., cykly aktivity, stručný opis jaskyne, čo ďalej História 1422. Wiśniewski, W. W.: 1000-ročnica najstaršieho historického údaja v poľskej, slovenskej a maďarskej speleológii – pobytu sv. Svorada (Świerada, Zorearadusa) v jaskyni nad Dunajcom, 1 obr., s. 42 – 43 O  pobyte Sv. Svorada v  poľskej jaskyni v  Tropie podľa údajov stredovekej kroniky poľského historika a krakovského kanonika J. Dlugosza 1423. Ducár, J.: Čachtické jasky, 1 obr., s. 44 Dobový opis podzemných priestorov v Čachticiach z roku 1901 1424. Hochmuth, Z.: História speleopotápačských výskumov na Slovensku, 2 obr., lit., s. 45 – 51 Obdobie pred znovuobnovením SSS v roku 1969, pôsobenie zahraničných potápačov, jaskynné potápanie po obnovení SSS (špecializované speleopotápačské skupiny, speleopotápačská komisia SSS), aktivita V. Žikeša, aktivita Z. Hochmutha a časti členov OS Ružomberok, speleopotápačské aktivity po roku 1989 Bibliografia Spravodaja SSS

93

Ročník 29


1425. Holúbek, P.: Niekoľko poznámok k elektrickému osvetleniu používanému v speleológii na Slovensku, 1 obr., s. 52 – 54 Niečo z histórie, nifky, anglické lampy rady FX, ekonomika prevádzky elektrického osvetlenia, zhodnotenie výhod a nevýhod elektrického osvetlenia Rôzne 1426. Vajs, J.: Jaskyňa Arubotaim, 1 pl. j., s. 55 – 56 Opis jaskyne na východnom úpätí vrchu Sodoma južne od prímorského strediska Newe Zohar v Izraeli 1427. Vajs, J.: „Nemodelová“ Jelenia priepasť, s. 56 – 57 Poznatky o využívaní priepastí a závrtov na Ohništi na hospodárske účely v minulosti; legenda, ktorá sa vzťahuje na Jeleniu priepasť, a úvahy o jej pravdivosti 1428. Danišová, A.: Speleofotografia ´98, s. 57 Stručne o vyhodnotení 9. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie Speleofotografia ´98 1429. Holúbek, P.: Poľské jaskyniarske periodikum, s. 58 – 59 Stručne o poľskom speleologickom periodiku, ktoré v roku 1998 zmenilo svojho vydavateľa, príspevky o slovenských lokalitách z oblasti Vysokých Tatier Krátke správy po uzávierke 1430. Jerg, Z.: Nová muflónia priepasť, s. 59 Objav ďalšej významnej lokality v južnej časti Plešivskej planiny v lete 1998 Spoločenské správy 1431. Lešinský, G.: Maroš Chovanec (1975 – 1998), 1 obr., s. 60 – 61 Nekrológ 1432. ANONYMUS: Božena Revajová, s. 62 Úmrtné oznámenie Summary (Editor), s. 63 1433. Editor: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 64 Ročník 1999 (XXX.) Číslo 1 1434. Tulis, J.: Vážení priatelia jaskyniari, vážení čitatelia!, s. 3 Príhovor predsedu SSS – zhodnotenie doterajšej činnosti SSS pri príležitosti 50. výročia jej existencie Organizačné správy 1435. Tulis, J.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti od XII. do XIII. valného zhromaždenia, 1 tab., s. 5 – 19 Činnosť výboru, skupín a  klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, ochrana jaskýň a krasu, prehľad činnosti skupín a klubov v rokoch 1995 – 1998 1436. Tulis, J.: Smerovanie SSS po 13. VZ, s. 19 – 20 Hlavné smery činnosti pre budúce obdobie – udržať pozitívny vývoj SSS, rozšíriť možnosti vykonávania speleologickej činnosti, zvýšiť uznanie speleologickej činnosti, podporovať zahraničné aktivity členov 1437. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k 15. 2. 1999, s. 20 – 22 Aktualizované tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň v kontexte nových objavov a aktivít meračských skupín Prieskum a výskum 1438. Lešinský, G., Bukovský, K.: Jaskyňa Mníchova diera, 1 pl., s. 23 – 26 Základné údaje, lokalizácia, poznámky k histórii jaskyne, postupnosť prolongačných prác, opis priestorov jaskyne, poznámky ku geológii, geomorfológii a genéze jaskyne, perspektívy, poznámky k nálezom 1439. Stankovič, J.: Nové lokality severnej časti Silickej planiny (1. časť), 3 pl. j., s. 27 – 29 Opis nových lokalít v najzaujímavejšej časti Slovenského krasu 1440. Kladiva, E., Hochmuth, Z., Thuróczy, J.: Moldavská jaskyňa, 1 pl. j., s. 30 – 35 Poloha jaskyne, babylon názvov, história, odborný výskum, stručný opis priestorov jaskyne 1441. Jerg, Z., Máté, T.: Nové lokality Plešiveckej planiny (2. časť), 4 pl. j., s. 36 – 37 Lokalizácia nových jaskýň a priepastí v južnej a východnej časti planiny v rokoch 1997 – 1998, 2. časť Ročník 30

94

Bibliografia Spravodaja SSS


1442. Thuróczy, J.: Machová priepasť, 1 pl. j., s. 38 – 39 Lokalizácia priepasti, objav ďalšieho voľného pokračovania v rokoch 1987 – 1988, opis jej priestorov 1443. Čonka, R.: Pstružia jaskyňa v západných svahoch Silickej planiny, 1 pl. j., s. 40 – 42 Stručne o  návštevách jaskyne v  minulosti, archeologickom výskume, mapovaní jaskyne v  roku 1998 a geológii jej okolia 1444. Čonka, R.: Nelákavá skúsenosť, 1 pl. j., s. 42 – 43 Poznatky o výskyte oxidu uhličitého v Priepasti pod koreňom počas roku 1998 a výsledky merania jeho koncentrácie v júli 1998 1445. Hipman, P.: Pracovisko „Posledná možnosť“, 3 obr., s. 44 – 46 O preložení riečky v Starom hrade a o problémoch, ktoré súviseli s vodným spádom 1446. Holúbek, P., Procházka, P.: Kanálová jaskyňa v Jánskej doline, 1 pl. j., s. 46 – 48 Senilná ponorová lokalita v Jánskej doline, história jaskyne, kopanie, stručný opis jaskyne, štatistika 1447. Piovarči, E.: Jaskyňa predátora (Malá Fatra – Vrátna dolina), 1 pl. j., s. 48 – 49 Opis jaskyne, ktorá bola objavená v júli 1989 počas terénneho prieskumu v žľaboch pod Veľkým Fatranským Kriváňom História 1448. Sasvári, T.: Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č. 33 Aquaspael, 11 pl. j., s. 50 – 54 Charakterizovanie činnosti špecializovanej speleopotápačskej skupiny v jej začiatkoch, oblasti speleopotápačského prieskumu OS č. 33 – Aquaspael, záchranné potápačské a speleopotápačské práce, expedičná činnosť v zahraničí 1449. Wiśniewski, W. W.: Neznáme zmienky o dvoch slovenských jaskyniach zo 17. storočia, s. 54 – 57 Vydania Simplicissima, autor Daniel Speer, Ľadová jaskyňa v Dreveníku, Diablova diera v Branisku Technika 1450. Kladiva, E.: Svetlo pre 3. tisícročie?, s. 57 – 59 O  možnostiach využitia vysokosvietivých luminiscenčných diód (LED) ako spoľahlivého a bezpečného zdroja svetla v jaskyniach Zahraničné cesty 1451. Uhrin, M.: Niekoľko poznámok z expedície Sýria ´98, 1 pl. j., s. 59 – 60 Priebeh biologickej expedície v dňoch 11. júna až 7. júla 1998 do centránych púštnych oblastí a pobrežných hôr Sýrie Spoločenské správy 1452. Hipman, P.: Ani farba nevydrží na skale večne, 2 obr., s. 61 – 62 H. Kynclová, nekrológ 1453. Vajs., J.: Cena Liptova, s. 63 Udelenie Ceny Liptova Speleoklubu Nicolaus v roku 1998 1454. Bukovský, K.: Inzerát, s. 63 1455. ANONYMUS: Svadobné oznámenie, s. 63 S. Brezinová a M. Gregor, oznámenie o uzavretí manželstva 1456. Editor: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 64 Číslo 2 Organizačné správy 1457. Hochmuth, Z.: 13. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 4 – 5 Priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo vo Svite a zúčastnili sa ho zástupcovia 33 oblastných skupín a klubov 1458. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 6 – 8 Adresy členov výboru, vedúcich speleologických skupín a klubov, telefonické kontakty, dobrovoľná záchranná služba SSS 1459. Anonymus: 40. jaskyniarsky týždeň SSS Demänovská dolina, s. 8 Program jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutoční koncom júla 1999 Bibliografia Spravodaja SSS

95

Ročník 30


1460. Tulis, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1998, 1 tab., s. 9 – 18 Činnosť výboru, skupín a  klubov, jaskyniarska záchranná služba, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, centrálne akcie, ochrana jaskýň a krasu, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 1998 Výskum a prieskum 1461. Jerg, Z., Máté, T.: Nové lokality Plešiveckej planiny (3. časť), 3 pl. j., lit., s. 19 – 22 Nová muflónia priepasť, história objavenia a prieskumu, stručný opis priestorov, poznámky ku geomorfológii okolia; Škrapová priepasť 1462. Pavlarčík, S., Kuľka, F.: Jaskyňa pod šachtou v bradlovom pásme Ľubovnianskej vrchoviny, 1 obr., 1 pl. j., s. 23 – 25 História prieskumu, geologické pomery, opis priestorov, hydrologické pomery, mikroklíma, fauna 1463. Gresch, A.: Jaskyne v okolí Liptovskej Porúbky, 4 pl. j., s. 25 – 26 Nové lokality v okolí Liptovského Hrádku medzi Liptovskou Porúbkou a Kráľovou Lehotou a ich opis 1464. Strečanský, P.: Z činnosti handlovskej skupiny, 3 pl. j., s. 27 – 31 Nové objavy na Tepličkách, spoznávanie iných krasových území, ako sme merali Temešské skaly, jaskyne v Temešskej skale, jaskyňa pri Fačkovskom sedle, jaskyňa Muchova diera v Havranej skale, jaskyne na Jankových lazoch 1465. Čonka, R.: Krasové javy planiny Horný vrch – I. časť, 1 obr., lit., s. 32 – 35 Geografické a geologické pomery, hydrologické pomery, škrapy a závrty 1466. Pokrievka, P.: Priepasti pod Malým Fatranským Kriváňom, 4 pl. j., s. 36 – 38 Stručne o  prieskume Malokrivánskej priepasti od roku 1963, sčítanie netopierov v  roku 1998, objav Priepasti neprajníkov v júni 1998 1467. Lutonský, M.: Použitie tabuľkového procesora Excel z balíka programov Microsoft Office 97 na výpočet súradníc polygónových a tachymetrických bodov pri jaskynnom mapovaní, 5 obr., s. 39 – 43 Rýchly a spoľahlivý výpočet meračských hodnôt na vypracovanie plánu, stručné opakovanie, spracovanie údajov, použitie tabuľkového procesora Excel 1468. Pavlarčík, S.: Brushit v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách, 2 tab., lit., s. 43 – 45 Krištáliky brushitu v jaskyni zistené počas pracovnej akcie v januári 1984, odber vzoriek na analytický rozbor, identifikácia minerálu röntgenodifrakčnou analýzou, orientačné chemické zloženie brushitu Zaujímavosti 1469. Hochmuth, Z.: Nová turisticky sprístupnená jaskyňa Zlá diera pri Lipovciach (pohorie Bachureň), s. 45 – 46 Stručne o sprístupnení ďalšej jaskyne a jej slávnostnom otvorení pre verejnosť 1470. Kankula, J.: Show na pešej zóne, s. 46 Ukážka speleoalpinistickej techniky na Challenge Day ´99 26. mája 1999 v Partizánskom 1471. Ducár, J.: Keď depresia, tak poriadna, s. 46 – 47 Obhliadka depresného svahu v Slanských vrchoch severne od kóty Mohylky koncom decembra 1998 1472. Ducár, J.: Dodatok k príspevku Pseudokrasové javy Oblíka, s. 47 – 48 O chybnom pomenovaní skalného útvaru Rajzovaná skala; filmárske pokračovanie na Oblíku 24. 10. 1998 1473. Wiśniewski, W. W.: Dúpna, Dúpnica – názvy jaskýň zo stredoveku?, lit., s. 48 – 50 O  názvoch Dúpna, Dúpnica, ktoré pravdepodobne patria k  najstaršej názvoslovnej vrstve, aká tvorí názvy spojené s objektmi, ktoré pre dávnejšieho človeka mali praktický význam 1474. Lešinský, G.: Ad R. Čonka: Nelákavá skúsenosť (Spravodaj SSS 1/1999, pp. 42 – 43), lit., s. 50 Reakcia na článok Spoločenské správy 1475. Buzinkay, A.: Solitér Petr Hipman, 1 obr., s. 51 Nekrológ 1476. Hochmuth, Z.: Petr Hipman 1940 – 1999, s. 52 – 53 Spomienka na P. Hipmana a jeho najdôležitejšie speleologické aktivity Ročník 30

96

Bibliografia Spravodaja SSS


1477. Anonymus: Milan Velič šesťdesiatnikom, s. 54 1478. Tulis, J.: Blahoželanie, s. 54 Životné jubileum V. Daniela 1479. Kúpim, s. 54 Inzerát SK Neandertal Résumé, s. 55 Číslo 3 1480. Tulis, J.: Čo mi dala Slovenská speleologická spoločnosť?, s. 3 Úvaha o opodstatnenosti organizácie v kontexte výročia SSS a niektorých kritických hlasov Výskum a prieskum 1481. Hochmuth, Z., Košč, R., Kuzma, M.: Brekovská jaskyňa pri Humennom, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 4 – 7 Objavenie pomerne významnej jaskyne pri ťažbe vápenca v Brekovskom kameňolome, okolnosti objavu, poloha jaskyne, morfológia a sedimenty priestorov jaskyne 1482. Čonka, R.: Krasové javy planiny Horný vrch – II. časť, 2 obr., lit., s. 8 – 16 Stručne o planine Horný vrch, história poznávania a prieskumu Horného vrchu v tridsiatych až osemdesiatych rokoch 1483. Máté, T., Jerg, Z.: Nové lokality Plešiveckej planiny (4. časť), 6 pl. j., s. 17 – 19 Ďalšie nové lokality ako výsledok prieskumnej činnosti v rokoch 1998 a 1999 1484. Lešinský, G.: Tri stovky na Dolnom vrchu!!!, lit., s. 19 112 m hlboký úspech českých jaskyniarov – najhlbšia priepasť Dolného vrchu 1485. Magdolen, P.: Nové veci v Novom vrchu, 1 obr., 3 pl. j., lit., s. 20 – 22 Stručný opis malých a veľkých jaskýň v Novom vrchu v Belianskych Tatrách ako výsledok letnej prieskumnej akcie roku 1999 1486. Magdolen, P.: Jaskyňa Notre Dame stále vzdoruje, 2 pl. j., s. 22 – 25 Prvá etapa sondovania, tlaková skúška, druhá (posledná) etapa sondovania, opis jaskyne, blízke jaskyne 1487. Holúbek, P.: Správa zo 40. jaskyniarskeho týždňa Demänovská dolina, s. 25 Informácia o priebehu jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil koncom júla 1999 za účasti 152 jaskyniarov z 24 skupín Nová literatúra 1488. Anonymus: Branislav Šmída a kol.: Velebit, s. 26 Recenzia publikácie 1489. Anonymus: Slovenský kras XXXIV (1996), s. 26 Recenzia zborníka 1490. Anonymus: Slovenský kras XXXV (1997), s. 26 Recenzia zborníka 1491. Anonymus: Aragonit 4 (1999), s. 26 Recenzia časopisu 1492. Anonymus: Demänovské jaskyne, s. 26 – 27 Recenzia publikácie 1493. Anonymus: Aktívna ochrana netopierov, s. 27 Recenzia publikácie 1494. Anonymus: Vespertilio 2 (1997), s. 27 Recenzia zbornika 1495. Anonymus: Dokumenty – Zoznam jaskýň na Slovensku, s. 27 Recenzia publikácie 1496. Anonymus: Speleo 26 (1998), s. 27 Recenzia časopisu 1497. Anonymus: Speleo 27 (1998), s. 27 – 28 Recenzia časopisu Bibliografia Spravodaja SSS

97

Ročník 30


1498. Anonymus: Estavela, s. 28 Recenzia časopisu 1499. Anonymus: Dušan Kubíny: Práca a život v katedrále prírody, s. 28 Recenzia publikácie 1500. Anonymus: Kazimierz Kowalski, s. 28 Recenzia publikácie 1501. Anonymus: Grotołaz, s. 28 Recenzia časopisu 1502. Anonymus: Publikácie Českej speleologickej spoločnosti, s. 60 Publikácie, ktoré sú pre jaskyniarov k dispozícii na sekretariáte ČSS v Prahe Organizačné správy 1503. Tulis, J.: Odborno-historický seminár 50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 30 – 31 Priebeh seminára, ktorý sa uskutočnil koncom septembra 1999 ako jedno z podujatí k 50. výročiu SSS, zoznam prednesných referátov a účastníkov seminára Zahraničné cesty 1504. Anonymus: II. národný speleologický kongres ČSS a 4. setkání speleologů v Moravském krasu, 1 obr., s. 32 Stručne o podujatí, ktoré sa uskutočnilo v septembri 1999 v Jedovniciach v Moravskom krase a zúčastnila sa na ňom aj národná delegácia SSS 1505. Hochmuth, Z.: Dentro i vulcani, 1 obr., s. 33 – 34 O účasti na IX. vulkanospeleologickom sympóziu v Catánii na Sicílii v septembri 1999 Spoločenské správy 1506. Bolaček, O.: Zomrel Ing. Arpád Abonyi, s. 35 Nekrológ 1507. Hochmuth, Z.: Jozef Gaál 1950 – 1999, 1 obr., s. 36 Nekrológ Résumé (Z. Hochmuthová), s. 37 1508. Editor: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 38 Číslo 4 Výskum a prieskum 1509. Budaj, M., Mudrák, S: Za studeným vetrom..., 1 pl. j., s. 4 – 7 Legalizácia objavu a vybavovanie výnimiek, objav ďalších častí, prieskumná činnosť a zameranie priestorov Jaskyne studeného vetra v Nízkych Tatrách 1510. Máté, T., Jerg, Z.: Veľkonočná priepasť (PP-190) na Plešiveckej planine, 3 pl. j., s. 7 – 11 História objavenia a prieskumu, opis podzemných priestorov, výzdoba, perspektívy; Jarná priepasť 1511. Šmída, B., Stankovič, J.: Bočný prítok v Krásnohorskej jaskyni, 4 obr., 2 pl. j., s. 12 – 17 História prieskumných prác, morfológia priestorov, výplne, hydrológia a genéza, možnosti objavov 1512. Piovarči, E.: Jaskyňa v Spodkoch za Kravárskym vo Vrátnej doline, 1 pl. j., s. 17 – 18 Objav jaskyne v októbri 1996, stručný opis prieskumnej činnosti v rokoch 1996 – 1997, možnosti ďalšieho pokračovania 1513. Šmída, B.: Nové poznatky zo speleologického prieskumu prielomu Hornádu (Slovenský raj), 1 obr, 19 pl. j., lit., s. 19 – 25 Stručne o doterajšom prieskume územia, lokalizácia niekoľkých menších jaskýň, stručný opis novoobjavených lokalít, ďalšie perspektívy 1514. Droppa, A.: Správa o výskume Ponického krasu, 2 obr., lit., s. 26 – 29 Starší príspevok A. Droppu, ktorý predstavuje výsledok práce Speleologickej odbočky SGS 1515. Lešinský, G.: Poznámky k jaskyniarčeniu v Slovenskom krase v zimnom období s dôrazom na pozorovanie výduchov, 1 obr., 1 tab., lit., s. 30 – 34 Vysvetlenie, poznámky k histórii využívania metodiky, princíp vzduchu v iniciálnych depresiách, výsledky pozorovaní, umiestnenie výduchov, praktické východiská Ročník 30

98

Bibliografia Spravodaja SSS


1516. Holúbek, P.: Správa z farbiaceho pokusu v Jaskyni zlomísk v Jánskej doline, s. 34 Farbiaci pokus 26. marca 1999 vypustením 2 kg fluoresceínu v Tichej tôni, v riečisku v hĺbke 30 m pod vodou 1517. Audy, M., Šmída, B.: Škaredý žlab v Belanských Tatrách aneb staré hříchy, 1 obr., 5 pl. j., s. 35 – 38 Opisy jaskynných vchodov západnej časti Škaredého žľabu a opis najzaujímavejšej jaskyne Ľadová piecka, stručne o iných tunajších jaskyniach 1518. Jančovič, D., Holúbek, P.: Jaskyne v severných svahoch Slemä, 2 pl. j., s. 38 – 39 Opis jaskyne Barania smrť, zmienka o iných menších jaskyniach nad jaskyňou Barania smrť Zahraničné cesty 1519. Šmída, B.: Expedícia Slovačka jama ´99, 3 obr., 17 pl. j., lit., s. 40 – 55 Podrobný opis expedície, účastníci expedície, materiál, o výskumoch chorvátskych jaskyniarov, bivakovanie, komunikácia, odstrojovanie, mapovanie, perspektívy 1520. Bukovský, K.: III. European Speleological Congress, Lisbon, Portugal 1999, s. 56 Priebeh Európskeho speleologického kongresu, ktorý sa konal začiatkom marca 1999, skúsenosti slovenského účastníka Rôzne 1521. Šmída, B.: Samozáchranka v Čachtickej jaskyni, 1 pl. j., s. 57 – 59 Podrobná informácia o priebehu samozáchrannej akcie, ktorá sa v  závere decembra 1994 odohrala v Čachtickej jaskyni v Plynovej chodbe 1522. Wiśniewski, W. W.: O jaskini v Novym vrchu č. 3, lit., s. 60 Doplnok poľského autora k článku P. Magdolena v čísle 3/99, s. 22 1523. Miháľová, O.: Speleomíting 99, s. 61 O priebehu Speleomítingu vo Svite, ktorý sa niesol v duchu 50. výročia vzniku SSS, zoznam prednášok 1524. Kasák, J.: Od roku 2000 s novým logom, 1 obr., s. 62 – 63 Sumarizácia doteraz použitých verzií symbolu SSS, charakteristika návrhu, ktorý sa začne používať ako nové logo SSS od roku 2000 Spoločenské správy 1525. Anonymus: Gabriel Homola 1956 – 1999 Nekrológ Résumé (Z. Hochmuthová), s. 64 Ročník 2000 (XXXI.) 1526. Neoral, J.: Sám v jaskyni, s. 4 Báseň

Číslo 1

Organizačné správy 1527. Hochmuth, Z.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1999, s. 5 – 15 Činnosť predsedníctva a výboru, centrálne akcie, ochrana krasu a jaskýň, dokumentačná činnosť, činnosť odborných komisií, edičná činnosť, medzinárodná spolupráca, hospodárenie spoločnosti, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 1999 1528. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, s. 17 – 19 Aktualizované tabuľky s rozlíšením lokalít, kde sa udiali nejaké zmeny v dĺžke alebo hĺbke 1529. Tulis, J.: Pozvánka 41. jaskyniarsky týždeň „Slovenský raj 2000“, s. 19 Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 30. 7. 2000 1530. Danišová, A.: Speleofotografia 2000, s. 20 Informácia o príprave 10. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou 1531. Kladiva, E.: Kalendárium, s. 20 – 23 Prehľad medzinárodných odborných akcií a podujatí pripravovaných v zahraničí v roku 2000 Bibliografia Spravodaja SSS

99

Ročník 31


Výskum a prieskum 1532. Hutňan, D.: Skalistý potok – nové objavy, 1 obr., 2 pl. j., s. 24 – 26 Objav nových častí jaskyne počas tretieho prieniku za sifón 17.13 koncom januára 2000 1533. Máté, T., Jerg, Z., Jerg, A.: Koniarska planina (konečne) odkrýva svoje tajomstvo, 1 obr., 3 pl. j., lit., s. 27 – 35 História prieskumu planiny, charakteristika územia, lokalizácia niekoľkých nových svahových jaskýň 1534. Jerg, Z., Máté, T.: Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny, 1. časť, 2 obr., 2 pl. j., 3 tab., lit., s. 36 – 42 Stručná história prieskumu a dokumentácie do roku 1997, prieskum a dokumentácia v rokoch 1998 – 1999, číslovanie, dokumentácia starších lokalít 1535. Lešták, L., Kóňa, V.: Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny, 1 pl. j., s. 43 – 44 Opis objavu a priestorov novej jaskyne v severnej časti planiny 1536. Stankovič, J.: Jaskyňa Líščia diera pri Silici, 1 pl. j., lit., s. 44 – 46 Lokalizácia a prieskum jaskyne v marci 1999 a auguste 1999 1537. Horčík, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 1. časť, 2 obr., 6 pl. j., lit., s. 46 – 49 Opis lokalít v oblasti, ktorú tvorí severný svah planiny medzi kótami Závoz a Dievčenské skala v katastrálnom území obce Jovice 1538. Kankula, J.: Priepasť Garlika, 2 pl. j., s. 49 – 51 Opis priepasti, ktorá sa nachádza severne od štátnej cesty Plešivec – Silická Brezová, a charakter prieskumných prác v roku 1999 1539. Magdolen, P.: Viackrát prebudená lokalita – Jaskyňa P-5, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 52 – 54 Prvá epocha, druhá epocha, tretia epocha, recent, poloha a opis jaskyne 1540. Mitter, P. (†): Jaskyne v Čertovej doline a nad Furmancom, 3 pl. j., lit., s. 55 – 57 Čertova dolina, krasový reliéf, jaskyne Čertovej doliny, Nad Furmancom a stručný opis tunajších jaskýň 1541. Kortman, B.: Ďalšia priepasť v Strážovských vrchoch, 1 obr., 1 pl. j., s. 58 – 59 Objav Priepasti v Sietnej v júni 1999, stručný opis jej priestorov 1542. Sova, M.: Meandrová jaskyňa v Smrekovici, 1 obr., 1 pl. j., s. 60 – 61 Lokalizácia jaskyne a objav jej ďalšej časti 1543. Holúbek, P.: Tajomstvo ponoru Bystrej v Jánskej doline, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 61 – 63 Prvé písomné zmienky, ponor ako významné jaskyniarske pracovisko v minulosti, hĺbenie sondy v rokoch 1997 a 1998, obhliadka A. Droppom r. 1999 1544. Lehotský, R., Gresch, A.: Kras Suchého hrádku, 4 pl. j., lit., s. 64 – 66 Vymedzenie a opis územia na úpätí Západných Tatier, na severnom okraji Liptovskej kotliny, krasové javy 1545. Ducár, J., Lešinský, G., Máté, T.: Zadné Dúpne – jaskyne, názvy a legendy (Príspevok k poznaniu pseudokrasových jaskýň Čergova), 7 pl. j., lit., s. 66 – 70 Čo je Zadné Dúpne, história prieskumu Zadného Dúpneho, poznámky ku geomorfológii a geológii oblasti, lokalizácia, opisy jaskýň a legendy 1546. Novotný, L., Tulis, J.: Farbiace skúšky v oblasti Pustého Poľa, 1 obr., lit., s. 71 Opis farbiacich skúšok, ktoré potvrdili súvislosť ponorov s vyvieračkami a poukázali na komplikovanosť podzemného krasového fenoménu 1547. Novotný, L., Tulis, J.: Speleologické perspektívy prielomu Hornádu v Slovenskom raji, lit., s. 72 Vyslovenie názoru v  kontexte príspevku publikovaného v  Spravodaji 4/1999, ktorý objasňuje, prečo v prielome Hornádu neboli vhodné podmienky na vznik a vývoj rozsiahleho podzemného krasu Zahraničné cesty 1548. Medzihradský, P.: Vrtiglavica – expedícia Klapozub, 2 pl. j., s. 73 – 76 Priebeh expedície moravských jaskyniarov z januára 2000, na ktorej sa zúčastnil člen Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom 1549. Šmoll, J.: Jaskyniari na bicykloch do rumunských jaskýň, s. 76 – 78 O  návšteve niektorých rumunských jaskýň v  okolí rieky Oltet a  v  pohorí Retezat niektorými členmi z klubu Demänovská Dolina, Trnavy, Košíc a Červených vrchov Ročník 31

100

Bibliografia Spravodaja SSS


1550. Šmoll, J.: Cvičenie jaskynnej záchrannej služby v Poľsku, s. 78 Účasť dvoch členov SSS na jaskyniarskom cvičení v Červených vrchoch, ktoré organizovala poľská horská záchranná služba TOPR 1551. Milner, S., Kladiva, E.: Vietnam 99 v austrálskom poňatí, 1 obr., 1 pl. j., s. 79 – 81 Spoločná prieskumná expedícia austrálskych a vietnamských jaskyniarov do niekoľkých krasových oblastí vo Vietname podľa Australian Caver č. 149, november 1999 Záchrana a bezpečnosť 1552. Lešinský, G.: Správa o úrazoch a incidentoch, ktoré k nim mohli viesť v SK Drienka v období 1996 – 1999, lit., s. 82 – 87 O úrazoch a incidentoch, ktoré k nim mohli viesť pri prolongačných a prieskumných prácach speleoklubu Drienka v rokoch 1996 – 1999 1553. Marušin, M.: Jaskyňa plná vody, s. 87 – 88 Najdôležitejšie informácie o desaťdňovom uväznení jaskyniarov vo francúzskej jaskyni Vitarelles v novembri 1999 Zaujímavosti 1554. Kladiva, E.: Správy Starého jaskynného psa, 1 obr., 1 tab., s. 89 – 94 Bohemistika – Koněpruské výročia, Kocúrkovo v Moravskom krase, najhlbšia česká priepasť nebude v krčme, bolo a už nebude, bude na Morave nová sprístupnená jaskyňa, pražskí jaskyniari majú kde trénovať Technika a iné zverstvá – ekologická poznámka o Homo sapiens carbidius, čo nové v jaskyni Lechu­ guilla, výskum koreňov v jaskyniach Archeológia – ľudské stopy v jaskyni Chauvet, chémia v paleolite 1555. Kladiva, E.: SSS na internete, s. 94 – 95 Prezentácia vlastnej stránky SSS na internete a vetvenie jej hlavnej stránky 1556. Košč, R.: 20 rokov od založenia OS Prešov, s. 96 – 97 Výskum a prieskum, expedičná činnosť, kultúrno-výchovná činnosť, technická činnosť v doterajšej existencii skupiny 1557. Magdolen, P., Holúbek, P.: Mongolský baran a borinské prasa, 1 obr., s. 97 – 98 Dva kuchárske recepty, ktoré sa už niekoľkokrát vyskúšali v praxi na podujatí, keď sa v prírode stretávajú jaskyniari a ich priaznivci vo väčšom počte 1558. Holúbek, P., Jančovič, D., Hochmuth, Z.: Ostatné zaujímavosti, 1 obr., s. 98 – 99 Koľko je na Slovensku jaskýň, jaskyne a hudba, tlačový škriatok šarapatil v Demänovskej doline, jaskyniarsky hlavolam, významný objav v Drienčanskom krase Nová literatúra 1559. Hochmuth, Z.: Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu, s. 100 Recenzia zborníka 1560. Hochmuth, Z.: Správa slovenských jaskýň (1970 – 2000), s. 100 Recenzia publikácie 1561. Hochmuth, Z.: Vespertilio 3 (1998), s. 100 Recenzia časopisu 1562. Hochmuth, Z.: Estavela 2, s. 100 – 101 Recenzia časopisu 1563. Hochmuth, Z.: Estavela 3, s. 101 Recenzia časopisu 1564. Hochmuth, Z.: Jeskyně a krasové území České republiky, Přehledná mapa 1: 500 000, s. 101 Recenzia kartografického diela 1565. Hochmuth, Z.: Aggteleki nemzeti park – Slovenský kras CHKO, mapa 1: 50  000, s. 101 – 102 Recenzia kartografického diela 1566. Hochmuth, Z.: Vojtech Budinský Krička a najstaršie dejiny Liptova, s. 102 Recenzia publikácie Bibliografia Spravodaja SSS

101

Ročník 31


1567. Kladiva, E.: Jaskinie 14 (No. 1, 1999), s. 102 Recenzia časopisu 1568. Kladiva, E.: Jaskinie 15 (No. 2, 1999), s. 102 – 103 Recenzia časopisu 1569. Kladiva, E.: Jaskinie 16 (No. 3, 1999), s. 103 – 104 Recenzia časopisu 1570. Kladiva, E.: Jaskinie 17 (No. 4, 1999), s. 104 Recenzia časopisu 1571. Kladiva, E.: Cave & Karst Science, s. 104 – 107 Recenzia časopisu Spoločenské správy 1572. Kortman, B.: Päť desiatok na pleciach predsedu, s. 107 Rozhovor s novozvoleným predsedom SSS Z. Hochmuthom 1573. Anonymus: Aj Bohuš Kortman päťdesiatnikom, s. 108 1574. Chovan, A.: Ing. Jozef Hlaváč – päťdesiatročný, s. 108 – 109 1575. Thuróczy, J.: PhMr. Gustáv Stibrányi – 90 ročný, s. 109 – 110 1576. Laučík, I.: Spomienka na Júliusa Lenka, s. 110 – 111 Spomienkový článok na básnika a liptovského rodáka, ktorý sa zúčastnil zostupu do priepasti Ohnište v roku 1955 a vydal knižku veršov pre deti Výlet do Demänovských jaskýň 1577. Bolaček, O.: Štefan Ivaneczký 1922 – 2000, s. 111 Nekrológ 1578. Veselko, M.: Ferdinand Jirmer – nedožitých 70 rokov, s. 111 Spomienkový článok pri nedožitej sedemdesiatke Summary (Ludhová, L.), s. 112 Číslo 2 1579. Hochmuth, Z.: S kým a čím do nového milénia, s. 3 – 4 Úvaha o technickom pokroku, inováciách, skúsenostiach a zmenách, ktoré prináša doba na prahu milénia Výskum a prieskum 1580. Iždinský, L.: Jaskyne Nad Kadlubom a Podbanište sa spojili, 4 obr., 1 pl. j., lit. O spojení oboch jaskýň, niečo z histórie, ako k tomu došlo v októbri 1999 1581. Šmída, B., Kotlarčík, D., Mikuš, P., Mikuš, M.: Nové paleoúrovne jaskyne Bobačka, 1 pl. j., lit., s. 9 – 13 Staršie výskumy, nové výskumy, morfológia, genéza a výplne novoobjavených priestorov, perspektívy 1582. Kotlarčík, D., Šmída, B., Meško, M., Uhrin, M.: Homoľa – ďalšia kilometrová jaskyňa Muránskej planiny, 1 pl. j., lit., s. 14 – 19 Staršie výskumy, začiatok nových výskumov, objavy, kompletizácia mapy, stručná charakteristika novoobjavených priestorov, hydrológia jaskyne, perspektívy 1583. Hochmuth, Z.: Moldavská jaskyňa – mierny pokrok, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 20 – 22 O možnostiach ďalšieho pokroku v jaskyni, činnosť na juhozápadnom konci jaskyne v rokoch 1999 – 2000, štatistika 1584. Jerg, Z., Máté, T.: Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny, 6 pl. j., lit., s. 23 – 26 Lokalizácia a dokumentácia a opis ďalších krasových javov planiny 1585. Horčík, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 2. časť, 1 obr., 4 pl. j., lit., s. 26 – 27 Opis štyroch malých jaskýň, ktoré boli objavené pri povrchovom prieskume v katastrálnom území Slavec a Silica 1586. Mucha, Š.: Terchovská jaskyňa v Mošnickej doline, 1 obr., 1 pl. j., s. 28 Opis a dokumentácia novej jaskyne, objavenej začiatkom októbra 1999 1587. Piovarči, E.: Priehradná jaskyňa pri Šútove, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 29 – 32 Poloha, geológia a genéza, opis jaskyne v Turčianskej kotline v Šútovskom pohorí, prieskum jej priestorov od roku 1982 Ročník 31

102

Bibliografia Spravodaja SSS


1588. Ďugel, J.: Sonda 9 Vrátna – Malá Fatra, 1 pl. j., s. 32 Charakter sondy a jej prieskum v rokoch 1997 – 1999 1589. Mlejnek, R., Radinger, F.: Studňa na Ragáči – nádejná speleologická lokalita, 1 pl. j., lit., s. 33 – 34 Prvé zmienky o lokalite v Cerovej vrchovine, opis prác na lokalite v roku 1999 1590. Vlček, L.: Jaskyne nad železnicou v Čertovej doline, 3 pl. j., lit., s. 34 – 35 Opis dvoch jaskýň, ktoré sa nachádzajú v  izolovanom krasovom ostrove na území národného parku Muránska planina 1591. Jurečka, M.: Jaskyňa chladných očí, 1 pl. j., lit., s. 36 – 38 Opis jaskyne a charakter prieskumnej činnosti od roku 1992 na lokalite vo Volovej doline v Chočských vrchoch 1592. Plučinský, Ľ.: Havrania jaskyňa v Belianskych Tatrách, 1 pl. j., lit., s. 39 – 41 Prieskum jaskyne pod stenami Nového vrchu v roku 1981 a opis jej priestorov 1593. Bolek, W.: Mokrá diera (Javorová dolina), s. 41 Potápanie poľských jaskyniarov v jaskyni v marci 2000 1594. Mikloš, J., Kovalik, J., Ducár, J.: Štôlňa pri Víťazi, 1 pl. j., s. 42 Dokumentácia lokality južne od obce Víťaz, jej opis a história 1595. Vince, Ľ.: Geológia Čachtického krasu alebo fantázia prútkára, lit., s. 43 – 45 O prieskume prútikárením v hlavnej línii a bočných líniách, získané poznatky 1596. Šmoll, J.: Speleoalpinizmus – lezecký výskum komínov, s. 45 Lezecké akcie na prieskum komínov vo viacerých jaskyniach Červených vrchov v roku 1999 1597. Ducár, J.: Ako som sprevádzal prezidenta, s. 45 – 46 O sprevádzaní prezidenta medzinárodnej komisie pre pseudokras v júli 1999 po Slanských vrchoch 1598. Piovarči, E.: Tajomstvo Amatérskej jaskyne – Boli sme pritom, 1 obr., s. 46 – 47 O natáčaní dokumentárneho filmu o jaskyni vo februári 1999 za prítomnosti členov JS Adama Vallu Záchrana a bezpečnosť 1599. Šmída, B., Kýška, K.: Poznatky z cvičnej záchrannej akcie v Čachtickej jaskyni, 1 obr., s. 48 – 53 Priebeh modelovej záchrannej akcie začiatkom novembra 1999 pre záchranárov v Čachtickej jaskyni; reálny časový harmonogram akcie, koľko by to mohlo trvať v inej jaskyni, k záchranárskemu tímu, s nosidlami či bez nich, ako vliezať do podzemia, práca s nosidlami, najlepšími záchranármi v jaskyniach sú jaskyniari, k modelu jaskyniarskej záchrannej služby na Slovensku 1600. Sluka, M.: Nebezpečný oxid uhličitý, 1 obr., s. 54 – 55 Výskyt oxidu uhličitého v  jaskyniach, poznatky z  priepasti Arnoldka v  Českom krase a  z Čachtickej jaskyne, ponaučenie 1601. Kladiva, E.: Aké je právne postavenie kopajúceho?, s. 55 – 56 Nešťastie českého speleológa pri hĺbení šachty na kopci pri Chráme sv. Barbory, vyšetrovanie Polície Českej republiky, právna zodpovednosť za úraz a iné súvislosti Technika 1602. Kladiva, E.: Dobrá správa o GPS, 2 obr., lit., s. 57 – 61 O sprístupnení navigačného systému americkej armády pre verejnosť; GPS je, keď..., kúpiť alebo nekúpiť, to je otázka, kúpiť, ale čo 1603. Kladiva, E.: Nová technológia vŕtania, 1 obr., lit., s. 62 Nový typ vŕtačky na báze ultrazvuku, ktorú vyvinula NASA, a jej nevýhody Literatúra 1604. Bella, P.: Recenzia publikácie: Milan Štéc: Jaskyňa mŕtvych netopierov, s. 63 – 64 Podrobne o obsahu publikácie, ktorá pozostáva z 12 kapitol a množstva farebných a čiernobielych fotografií 1605. Kladiva, E.: Záhada jihlavského podzemí aneb Čí rozmar prožíváme? Jaroslava Svrčková, s. 64 Recenzia publikácie Bibliografia Spravodaja SSS

103

Ročník 31


1606. Kladiva, E.: Nevysvětlené záhady propastí a jeskyň v českých zemích, Miroslav Šlezingr, s. 64 Recenzia publikácie 1607. Kladiva, E.: Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě, Jaroslav Cícha, s. 65 Recenzia publikácie 1608. Máté, T., Lešinský, G.: Karszt és Barlang I.-II., 1994, s. 65 Recenzia časopisu 1609. Kladiva, E.: Národní přírodní rezervace Hůrka, Zina Klečková a kol., s. 66 Recenzia publikácie 1610. Wiśniewski, W. W.: O jaskyniach na Slovensku v poľských horských (turistických) časopisoch, s. 66 – 67 Informácie o jaskyniach na Slovensku, ktoré sa v rokoch 1996 – 1999 objavili v poľských časopisoch 1611. Kladiva, E.: Podzemné ekosystémy, s. 67 Recenzia publikácie 1612. Ducár, J.: Šarišská župa v Hornom Uhorsku od E. T. Kriegera zo speleologického hľadiska, s. 68 – 69 Zmienky o jaskyniach Šarišskej župy v publikácii z roku 1841 1613. Anonymus: Paleolitické umenie v jaskyniach, s. 69 – 70 Recenzia publikácie 1614. Kladiva, E.: Dubljanského kniha, s. 70 Recenzia publikácie 1615. Kladiva, E.: Článok v National Geographic, s. 70 O jaskynnom systéme Chiquibul v štáte Belize a Guatemala v Južnej Amerike Rozličné 1616. Vajs, J.: Jaskyniar – prezident akadémie, s. 71 – 72 Rozhovor s K. Kowalskim počas návštevy Krakova v máji 1999 1617. Kladiva, E.: Úvaha jadrového fyzika o atomizácii SSS?, s. 72 – 74 O procese trieštenia síl, čo neprispieva k prestíži SSS, a o cestách, ktoré vedú k posilňovaniu jej vlastnej štruktúry 1618. Kladiva, E.: Správy Starého jaskynného psa, s. 74 – 77 Nová pseudokrasová jaskyňa na Morave, najhlbšie vertikály v  juhovýchodnej Ázii, vlasy alebo život, kompletná kostra australopiteka, cesty našich predkov, nové svetové dedičstvo, umenie v jaskyniach, tiež umenie, tentoraz výtvarné, speleoterapia v Balcarke, staronová trasa v Zbrašovských aragonitových jaskyniach, jaskyniari sprístupnia historickú baňu, nové banícke múzeum v Čechách 1619. Derfiňák, P.: Ernest Tomáš Teodor Krieger, 1 obr., s. 28 Životopis úradníka stoličnej správy Šarišskej stolice Organizačné správy 1620. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 79 – 81 Adresy členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich jaskyniarskych skupín, iné užitočné adresy, telefonické kontakty 1621. Kladiva, E.: Prehľad najvýznamnejších speleologických odborných akcií v rokoch 2000 – 2001, s. 82 Stručne o niektorých pripravovaných medzinárodných podujatiach 1622. Anonymus: Prehľad mineralogických búrz a predajných výstav, s. 83 – 84 O akciách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia do konca roku 2000 1623. Miháľová, O.: Speleomíting 2000, s. 84 – 85 Priebeh Speleomítingu, ktorý sa uskutočnil v apríli 2000 vo Svite, prehľad vystúpení a prednášok Spoločenské správy 1624. Bolaček, O.: Ing. Ladislav Herényi 1954 – 2000, 1 obr., s. 86 Nekrológ 1625. Editor: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 87 Ročník 31

104

Bibliografia Spravodaja SSS


1626. Kortman, B.: Vážení priatelia, milí jaskyniari!, s. 89 Výzva na podporenie vydania knihy P. Hipmana Podzemné Everesty Summary, s. 88 Číslo 3 Výskum a prieskum 1627. Hipmanová, E.: Prievany vo Večnej robote, 3 obr., lit., s. 3 – 6 Treba ísť za prievanom, zatopenie Sifónu ´80, a opäť došlo na merkaptan, Silvošova fabrika 1628. Miháľová, O., Miháľ, F.: Prieskum Vernárskeho krasu, 2 obr., 19 pl. j., s. 7 – 17 Charakteristika územia, prieskum západných a juhozápadných svahov kóty Barbolica, prieskum bralnatého úseku Šiance, kóta 930 m n. m. JV od sútoku potoka Strateník a bezmenného potoka 1629. Strečanský, P.: Vestenická Medvedia jaskyňa – nový objav v Nitrických vrchoch, 3 obr, 1 pl. j., lit., s. 18 – 20 Objav jaskyne v septembri 1999, poloha, opis a história lokality, ďalšie nové priestory v jaskyni, ktorá bola známa už od roku 1957 1630. Máté, T.: Nové svahové jaskyne Koniarskej planiny, 2 obr., 11 pl. j., lit., s. 21 – 25 Chronológia prieskumu, svahy planiny, jaskyne v Krkavčej skale, ostatné jaskyne 1631. Piovarči, E.: Jaskyne Horné okno a Veľká trhlina v Opukách, 1 pl. j., lit., s. 27 – 30 Začiatky prieskumu v Opukách v roku 1995, zameranie jaskyne Horné okno, sondovacie práce a iná tunajšia činnosť 1632. Cvacho, P.: Priepasť Prostá I., 2 obr., 1 pl. j., s. 31 – 33 Opis priepasti na ľavej strane Kurskej doliny, jej prieskum od roku 1993 1633. Holúbek, P.: Diera nad Žiarskym sedlom v Západných Tatrách, 1 pl. j., lit., s. 33 Registrácia novej jaskyne v nekrasových horninách kryštalického jadra Západných Tatier v Žiarskej doline 1634. Vajs, J.: Jaskyňa Pivnica v údolí Čierneho Váhu, 1 pl. j., s. 34 Opis jaskyne na pravom svahu rieky Čierny Váh; vchod do jaskyne sa nachádza na južnom svahu Rígľa 1635. Holúbek, P.: Tridsiaty kilometer v Demänovskom jaskynnom systéme, 1 pl. j., lit., s. 35 – 36 O  zameraní tridsiateho kilometra 14. 6. 2000 za účasti jaskyniarov, priaznivcov speleológie, orgánov štátnej správy a zástupcov tlače, rozhlasu a televízie 1636. Jurečka, M.: Prieskum, zameriavanie a uzatvorenie Liskovskej jaskyne, 1 obr., lit., s. 36 – 38 Stručne o histórii prieskumu jaskyne, jej funkcia počas 2. svetovej vojny, novodobé zamerania jaskyne, sporadický sondážny prieskum OS Ružomberok, činnosť speleoklubu Chočské vrchy, prvá a druhá etapa zameriavania jaskyne Organizačné správy 1637. Tulis, J.: 41. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti, 1 obr., s. 39 Podrobný priebeh jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil v Slovenskom raji koncom júla 2000 1638. Piovarči, E.: Tridsaťročie speleológie pod Malou Fatrou, 1 obr., s. 40 – 42 Stručný prehľad činnosti skupiny, ktorá vznikla v roku 1969 ako oblastná skupina Terchová a od roku 2000 existuje ako jaskyniarsky klub Varín 1639. Kortman, B.: Speleofutbal 2000, 1 obr., s. 42 Ďalší ročník tradičného športovo-spoločenského podujatia, ktorý sa uskutočnil 16. septembra 2000 v obci Pružina v Strážovských vrchoch Zaujímavosti 1640. Piovarči, E.: Mesačná jaskyňa – realita alebo len novodobý mýtus?, 3 obr., lit., s. 43 – 51 Príbeh kapitána slovenskej armády A. Horáka v roku 1944 v dodnes neznámej slovenskej jaskyni, teórie, pátranie, prielom, urán pod Kráľovou hoľou 1641. Ducár, J.: Mesačná šachta, s. 52 – 54 Vážne slovo k veci, alebo ako hľadať Mesačnú šachtu a ako by sa celý tento problém dal skomercionalizovať 1642. Piovarči, E.: K úvahe jadrového fyzika o atomizácii SSS, s. 54 – 55 Krátka globalizovaná úvaha na príklade štiepenia speleologického jadra v malofatranskom regióne Bibliografia Spravodaja SSS

105

Ročník 31


1643. Maceček, P.: Turistický ruch na Ohništi, aneb co se děje na salaši, s. 55 O vandalizme na salaši, pod ktorý sa podpísala dvojica mladých ľudí počas tohtoročných prázdnin 1644. Derfiňák, P.: Dobšinské ľadové slávnosti, lit., s. 56 – 57 O  organizovaní letných korčuliarskych slávností v  Dobšinskej ľadovej jaskyni v  rokoch 1893 – 1905, kedy sa tešili najväčšej popularite 1645. Miháľová, O.: Speleoart NSS Convention 2000, 1 obr., s. 57 O ocenení F. Miháľa na III. výstave speleoumenia v Západnej Virgínii v USA 26. 6. 2000 Spoločenské správy 1646. Hochmuth, Z.: RNDr. Anton Droppa, CSc. zavŕšil osemdesiatku, 1 obr., s. 58 1647. Hochmuth, Z.: Martin Kuzma 1973 – 2000, s. 59 Nekrológ Zahraničné cesty 1648. Holúbek, P.: Sibír ´2000, s. 60 Stručne o  priebehu cesty po Sibíri, spojenej s  návštevou najdlhšej jaskyne Ruska Botovskaja, Bajkalu a pohoria Východné Sajany Résumé, s. 60 Číslo 4 Výskum a prieskum 1649. Hutňan, D.: Skalistý potok – objavy v Priamom smere, 1 obr., 1 pl. j., s. 3 – 4 Objav a  orientačné zameranie cca 370 m prevažne tunelových chodieb v  novembri 2000 a následné pokračovanie v prieskume Priameho smeru viedlo k objavu ďalších priestorov 1650. Terray, M.: Hľadanie horného vchodu do systému Skalistého potoka, 1 pl. j., s. 5 – 7 Krátky prehľad prác a  postupov na lokalitách Fakír, Kamenná tvár v  rokoch 1989 – 1993; Hmlistá jaskyňa 1651. Cílek, V.: Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu, 2 obr., 1 tab., lit., s. 8 – 10 Minerály Moldavskej jaskyne a Mníchovej diery, genéza – čo vieme určite a čo tušíme 1652. Hipmanová, L.: Taký malý objav, 2 pl. j., s. 11 – 12 Stručný opis Kanálovej chodby v Starom hrade a objav chodby Li-On v roku 2000 1653. Vlček, L.: Jaskyne v Galičke, 2 pl. j., s. 13 – 14 Opis dvoch nových jaskýň zaregistrovaných v skalnom brale Vyhliadka a v Čertovej doline 1654. Holúbek, P.: Studňa na Jame v Demänovskej doline, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 14 – 15 O pôvode 12 m hlbokej priepasti Studňa na Jame 1655. Máté, T., Jerg, Z.: Prieskum svahov Plešiveckej planiny, 1 obr., 15 pl. j., lit., s. 16 – 22 Objavené jaskyne v  západnom svahu planiny, jaskyne v  severozápadnom svahu planiny, ostatné jaskyne 1656. Čech, V.: Veterný prieduch – kľúč k objavu jaskynného systému?, 1 obr., lit., s. 23 – 25 Štvrtá oblasť s planinovým krasom u nás – Galmus, opis územia, krasové javy oblasti, Veterný prieduch – prieskum, polemika 1657. Soják, M.: Prekvapivé archeologické objavy, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 25 – 27 Výsledky výskumu jaskyne Suchá diera v katastri obce Spišská Teplica; poloha jaskyne, história výskumu a jeho hlavné výsledky 1658. Ferenc, Š.: Staré banské diela vo východnej časti Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát), 2 obr., 4 pl., lit., s. 28 – 32 Geologicko-geografické pomery Vikartovského chrbta, staré banské diela, trochu histórie, opisy a lokalizácia banských diel 1659. Stankovič, J.: Spracovanie archívu skupiny na počítači, 2 obr., s. 33 – 37 Vedenie dokumentácie skupiny na báze informačného systému, začiatky, programový systém, čo všetko informačný systém obsahuje Ročník 31

106

Bibliografia Spravodaja SSS


Zahraničné cesty 1660. Holúbek, P.: Spomienka na najväčšiu ruskú jaskyňu, 9 obr., 1 pl. j., lit., res., s. 38 – 47 Konečne Irkutsk, cesta k jaskyni, sibírsky veľtok Lena, v Botovskej jaskyni, stručná charakteristika Botovskej jaskyne, hľadanie bivaku, netopiere, návrat do Irkutska, východné Sajany a Chamar Daban Literatúra 1661. Anonymus: Petr Hipman: Podzemné Everesty, s. 48 Recenzia publikácie 1662. Anonymus: Sinter 7/99, s. 48 – 49 Recenzia časopisu 1663. Anonymus: Aragonit 5, s. 49 Recenzia časopisu 1664. Anonymus: Speleo 29 (2000), s. 49 Recenzia časopisu 1665. Anonymus: Speleo 30 (2000), s. 49 – 50 Recenzia časopisu 1666. Derfiňák, P.: Správy o jaskyniach na stránkach dobovej tlače, 1 pl. j., s. 50 – 51 Belianska jaskyňa (Eperjesi Lapok, roč. 1902), spis pátra P. Bertalanfiho z roku 1757, Lipovecká jaskyňa (podľa ročenky MKE z roku 1884) Spoločenské správy 1667. Hochmuth, Z.: Viktor Ďurček päťdesiatnikom, 1 obr., s. 52 1668. Hipmanová, E.: Všetkým jaskyniarom, s. 52 Poďakovanie za podporu vydania publikácie Podzemné Everesty Organizačné správy 1669. Miháľová, O.: Speleomíting 2001, s. 53 Pozvánka na podujatie pripravované v roku 2001 1670. Anonymus: Speleofórum 2001, s. 53 – 54 Požiadavka na zasielanie príspevkov do zborníka Speleofórum 2001 1671. Anonymus: Geoekodiverzita Drienčanského krasu, s. 54 Výzva o podporu publikácie, sumarizujúcej výsledky trojročného výskumu prírodných zložiek Drienčanského krasu 1672. Danišová, A.: Speleofotografia 2000, s. 54 Vyhodnotenie 10. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou 1673. Pulina, M., Tyc, A.: 20th Speleological School, s. 55 Informácia o pripravovanej speleologickej škole organizovanej Sliezskou univerzitou v Cieszyne vo februári 2001 1674. Hochmuth, Z.: Ospravedlnenie, s. 55 K pasivite kontrolnej komisie SSS Summary, s. 56 Ročník 2001 (XXXII.) Číslo 1 Organizačné správy 1675. Hochmuth, Z.: Správa o činnosti SSS v roku 2000, 1 tab., s. 3 – 17 Činnosť predsedníctva a  výboru, činnosť jaskyniarskych skupín, ochrana krasu a  jaskýň, budovanie a oprava uzáverov, činnosť odborných komisií, centrálne akcie, edičná činnosť, dobrovoľná záchranná služba SSS, dokumentačná činnosť, spolupráca so SMOPaJ a SSJ, spolupráca so zahraničím, ekonomické zabezpečenie organizácie, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2000 1676. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, s. 18 – 19 Aktualizovaný stav k 17. 2. 2000 Bibliografia Spravodaja SSS

107

Ročník 32


1677. Kortman, B.: Českí jaskyniari snemovali, s. 20 Informácia o 6. valnom zhromaždení ČSS, ktoré sa konalo v novembri 2000 v Moravskom krase 1678. Čongrády, D.: „ad výhovorky“, s. 20 O zbieraní používaných vyhovoriek ospravedlňujúcich neúčasť na pracovných akciách 1679. Horčík, M.: Speleoklub Drienka na internete, s. 20 Obsahové zameranie stránky speleoklubu na internete 1680. Lešinský, G.: 5 rokov Speleoklubu Drienka, s. 20 Stručne o vzniku speleoklubu v roku 1996 Výskum a prieskum 1681. Hutňan, D.: Skalistý potok smeruje do krčmy, 2 obr., s. 21 – 22 Ďalší prieskum jaskyne v decembri 2000 a jeho výsledky 1682. Hipmanová, E.: ...a opäť o Večnej robote, 1 obr., 1 pl. j., s. 23 – 24 Objav nových priestorov v dĺžke 160 m a ich zameranie 1683. Jerg, Z., Jerg, A., Máté, T.: Nové objavy na Plešiveckej planine, 9 pl. j., lit., s. 25 – 29 Opis ďalších lokalít objavených na planine v rokoch 1999 – 2000 a staršej lokality, kde sa podarilo preniknúť do nového priestoru 1684. Lešinský, G.: Holubia priepasť (Horný vrch) vo vzťahu k svahovým vertikálam v Slovenskom krase, 1 pl. j., lit., s. 30 – 31 História objavu, poznámky k administratíve, geológii a geomorfológii okolia priepasti, morfológia a výplň priepasti, náčrt predpokladanej genézy 1685. Gaál, Ľ., Iždinský, L.: Krulova baňa vo Volovských vrchoch, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 33 – 35 Lokalizácia a opis priepasti, ktorá bola známa od roku 1880 a zásluhou K. Siegmetha sa o nej objavili údaje v ročenke UKV z roku 1887 1686. Holúbek, P.: Koľko je na Slovensku jaskýň?, s. 35 Aktualizovaná informácia o počte jaskýň, ktoré eviduje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1687. Štéc, M.: Jaskyňa studeného vetra – nová ľadová jaskyňa na Slovensku, s. 36 – 37 Podrobné izotermické merania teplôt a  prúdenia vzduchu, ktoré sa v  zaľadňovanej časti jaskyne uskutočnili koncom augusta 2000, priniesli zaujímavé prvotné poznatky o vznikajúcej ľadovej jaskyni v Nízkych Tatrách 1688. Holúbek, P., Kráľ, I., Vajs, J.: Nové jaskyne v Sokole v Demänovskej doline, 3 pl. j., lit., s. 38 – 40 Opis jaskyne Tunel so stopami osídlenia, jaskýň č. 8 a  9 a jaskyne Sonda, stručne o Kamzičej jaskyni a jaskyni Hámrik, ktoré sú najvyššie položenými horizontálnymi riečnymi jaskyňami Demänovskej doliny 1689. Oľšavský, M.: Špecialitka z Chočských vrchov, 1 obr., 1 tab., 1 pl., s. 41 – 43 História a geológia štôlne zo začiatku 20. storočia na pravej strane dolinky Lomisko 1690. Tulis, J.: Netopiere v Stratenskej jaskyni, 1 obr., s. 44 O pobyte netopierov v jaskyni, ktorých cesta z jaskyne prebieha v dvoch etapách Zahraničie 1691. Mavlyudov, B.: Najhlbšia priepasť sveta je v Abcházii, s. 45 Stručne o priepasti Voronja v krasovom masíve Arabika, hlbokej 1710 m 1692. Holúbek, P.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne Bulharska, s. 45 Aktuálna tabuľka najdlhších a najhlbších bulharských jaskýň 1693. Holúbek, P.: Botovská jaskyňa, s. 46 Stručná informácia o vedeckom výskume irkutského speleoklubu v jaskyni 1694. Holúbek, P.: Hölloch, s. 46 Recenzia publikácie 1695. Lešinský, G.: Slovenský kras na festivale v Španielsku, s. 46 – 47 Krátky dokument z prostredia vertikálnych jaskýň a prepadlísk Slovenského krasu na medzinárodnom filmovom festivale horských filmov v novembri 2000 v Španielsku Ročník 32

108

Bibliografia Spravodaja SSS


1696. Wagner, J.: Emine Bojir Chasar Nižnij, 2 obr., s. 48 – 49 O výprave bohumínskych jaskyniarov do jaskynného systému v septembri 2000 s cieľom jeho kvalitnej fotografickej a filmovej dokumentácie 1697. Kladiva, E.: Speleomedia 2001, s. 50 Propozície tohtoročného fesivalu multimediálnych diel s  jaskyniarskou tematikou, ktorý sa uskutoční v Brazílii Záchrana a bezpečnosť 1698. Šmída, B.: Poznatky z cvičnej záchrannej akcie v jaskyni Bobačka, 2 obr., s. 51 – 53 Priebeh cvičnej akcie, získané poznatky a zoznam jej účastníkov 1699. Stankovič, J.: Nácvik záchrannej akcie v Krásnohorskej jaskyni, 1 obr., s. 54 – 55 Nácvik v  Abonyiho dóme a  transport zraneného ponad jazero s  využitím lanového traverzu, získané poznatky 1700. Knap, J.: 21 rokov JZS SSS – záchranného družstva Liptovský Mikuláš, 4 tab., s. 55 – 61 Prehľadná história záchranného družstva, ktoré vzniklo v roku 1978, členovia a čakatelia JSZ SSS, spoločné cvičenia, preventívne bezpečnostné prehliadky jaskýň, hospodárska činnosť ZD Liptovský Mikuláš, cvičenia ZD Liptovský Mikuláš JZS SSS 1701. Bukovský, K.: Exotika môže byť niekedy nebezpečná, s. 62 O potrebe posúdenia zdravotného stavu pred cestou do zahraničia, ako na to, proti čomu sa očkuje História 1702. Derfiňák, P.: K 90. výročiu objavenia jaskyne v Kysaku, 1 pl. j., s. 63 – 64 Informácia o objave jaskyne podľa dobovej tlače z roku 1911 1703. Knapp, V.: Balada o jaskyniarovi, s. 65 Báseň 1704. Brežný, M.: Mažarná, s. 66 Jaskyniarska poviedka Spoločenské správy 1705. Anonymus: Aby sme nezabudli blahoželať..., s. 67 Výročia jaskyniarov v roku 2001 1706. Anonymus: Skok na druhý breh..., s. 67 Jubilant F. Venger – 50 rokov Summary, s. 68 Číslo 2 Výskum a prieskum 1707. Dzúr, J.: Tridsiaty tretí kilometer v Demänovskej doline, 2 obr., 1 pl. j., s. 3 – 6 Prehľad histórie činnosti od založenia skupiny v roku 1983, novodobá história, Pustá jaskyňa – Klausov sifón, objavy 1708. Hačo, M., ŠmÍda, B.: Hačova jaskyňa – nová perspektívna lokalita Malých Karpát, 3 obr., 1 pl. j., 1 tab., lit., s. 7 – 12 Opis objavu jaskyne, lokalizácia, morfológia, genéza, perspektívy, najväčšie jaskyne Plaveckého krasu 1709. Stankovič, J.: Jašteričia priepasť na Silickej planine, 1 pl. j., lit., s. 13 – 14 Stručne o  doterajšom prieskume zaujímavej lokality, ktorú v  minulosti skúmali rožňavskí a tetínski jaskyniari, ďalšie perspektívy 1710. Piovarči, E.: Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale pri Vrútkach, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 15 – 19 Prvé zmienky o jaskyni v 18. storočí, geológia a polohopis, opis jaskyne a morfológia, prieskum 1711. Szunyog, J.: Postup v jaskyni O-3 v Prosieckej doline, 1 pl. j., lit., s. 20 – 23 Opis prieskumnej akcie, počas ktorej sa podaril menší objav ďalšej časti jaskyne 1712. Holúbek, P., Kráľ, I.: Čo nového v Zápoľnej, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 24 – 27 Prieskum jaskyne v závere roka 1999, stručný opis nových priestorov v Sušiarni, budúcnosť, perspektívy prieskumu Bibliografia Spravodaja SSS

109

Ročník 32


1713. Šmída, B., Uhrin, M., Kapucian, E., Černý, F.: Nové jaskyne severných svahov Kľaku (Muránska planina), 1 obr., 12 pl. j., lit., s. 28 – 34 Opis nových jaskýň v Machnatej doline zistených počas povrchového prieskumu územia v máji 2000 1714. Šmída, B.: Pokus o prekonanie prítokového sifónu v Jaskyni na Rúbani (Strážovské vrchy), s. 34 Speleopotápačský pokus v neskorú jeseň roku 2000 1715. Šmída, B.: Potápanie v koncovom sifóne Bobačky, 1 pl. j., s. 35 – 36 Priebeh potápačských akcií v koncovom sifóne jaskyne v decembri 2000 a januári 2001 1716. Piovarči, E.: Dodatok k  príspevku „Jaskyne Horné okno a  Veľká trhlina v  Opukách“, 1 obr., s. 37 Upozornenie autora príspevku na chyby a omyly, ktorých sa dopustil v príspevku publikovanom v čísle 3/2000 Spravodaja SSS Zahraničné cesty 1717. Kýšková, B.: „Veľká noc“ trochu inak, s. 38 – 39 Opis cesty štyroch slovenských jaskyniarov do Slovinska v apríli 2001; návšteva Jamarskeho klubu Crni Galeb v Prebolde spojená s návštevou niekoľkých tunajších lokalít Technika 1718. Bukovský, K.: Zlaňovanie na napnutom lane, 4 obr., s. 40 – 41 Opis bezpečnej metódy zostupu za použitia dvoch karabín, vlastnej zlaňovacej brzdy a blokantu 1719. Holúbek, P.: Slovenská karbidka v Amerike, s. 41 – 42 Skúsenosti s  používaním karbidky Alusar, ktorú vyrába firma Meander v  Turni nad Bodvou podľa amerického speleologického periodika NSS 9/2000 Nová literatúra 1720. Holúbek, P.: V. N. Dubljanskij – Pútavá speleológia, s. 43 – 44 Recenzia publikácie 1721. Holúbek, P.: Svetozár Krno: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín, s. 44 Recenzia publikácie Zaujímavosti 1722. Piovarči, E.: Cyklus prednášok Podzemné Everesty v Žiline, s. 44 – 45 Cyklus programov pre verejnosť na jeseň roku 2000 s predstavením publikácie P. a  E. Hipmanovcov Pozemné Everesty Ochrana krasu a jaskýň 1723. Kortman, B.: Školenie špecializovanej stráže prírody pre jaskyne, s. 46 O školení, ktoré sa uskutočnilo zásluhou komisie pre ochranu jaskýň SSS v máji 2001 v hoteli Pusté Pole v okrese Brezno 1724. Gaál, Ľ.: Ochranárske desatoro speleológa, s. 46 Ako sa správať a postupovať v jaskyniach počas prieskumnej a inej činnosti Spoločenské správy 1725. Anonymus: Jubileum Ing. Jána Obucha, s. 47 1726. Thuróczy, J.: Zomrel najstarší člen SSS, s. 47 G. Stibrányi, st., nekrológ Organizačné správy 1727. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti pre rok 2001, s. 48 – 51 Adresy členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich jaskyniarskych skupín, záchrannej služby, telefonické kontakty, iné užitočné adresy a telefóny Résumé, s. 52 Číslo 3 1728. Kortman, B.: Četníkova svadba na Strážove, 9 obr., 1 pl. j., s. 3 – 6 Objav jaskyne v novembri 1994, prieskumná činnosť v nasledujúcom období, objav v polovici januára 2001, charakter jaskyne a možnosti jej ďalšieho pokračovania Ročník 32

110

Bibliografia Spravodaja SSS


1729. Jastrabík, R., Brziak, T.: Objavy nových častí Stanišovskej jaskyne, 1 pl. j., s. 7 – 8 Opis novej časti jaskyne objavenej začiatkom marca 2001 s dĺžkou cca 400 m 1730. Sabol, M., Sliva, Ľ., Ižoldová, A.: Správa o predbežnom prieskume Medvedej jaskyne v Jánskej doline (Nízke Tatry), 1 obr., lit., s. 9 – 10 Predbežný sondážny paleontologicko-sedimentárny výskum v Jazernej chodbe a vyčlenenie troch odlišných období vvývoja jaskynnej úrovne na základe sedimentárnej výplne vykopanej priečnej vertikálnej sondy 1731. Radinger, F., Mlejnek, R.: Nové pseudokrasové jaskyne v geomorfologických celkoch Juhoslovenská kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky, 7 pl. j., lit., s. 11 – 15 Nové jaskyne v západnej časti Juhoslovenskej kotliny v podcelkoch Ipeľská a Lučenská kotlina a geomorfologických celkoch Krupinská planina a Ostrôžky 1732. Terray, M.: Priepasť pod Hájskou vyhliadkou, 1 pl. j., s. 16 – 17 Základné údaje, lokalizácia, prolongácia, genéza priepasti a opis priestorov najhlbšej priepasti Zádielskej planiny 1733. Gresch, A., Orfánus, M.: Nová priepasť vo Važeckom krase, 1 pl. j., lit., s. 18 Prieskum najväčšieho závrtu na planine Krieslo a prienik do priestorov novej, cca 15 m hlbokej priepasti 1734. Kortman, B.: Priepasť medzi Kačkami – kandidát na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, 7 obr., 1 pl. j., s. 19 – 21 Charakter vykonaných prác a objavy v rokoch 1983 – 2001 na lokalite, ktorá patrí k hlavným pracoviskám JK Strážovské vrchy 1735. Holúbek, P.: Expedícia Ohnište 2001, 2 pl. j., lit., s. 22 – 24 Opis prieskumnej akcie na Ohništi v júli 2001, spojenej s čistením priestorov Jelenej priepasti od materiálu, ktorý sa tu nazhromaždil od čias valašskej kolonizácie Nízkych Tatier 1736. Sabol, M., Koubová, K.: Predbežný súpis osteologického materiálu pochádzajúceho z Jelenej priepasti na Ohništi (Nízke Tatry), 1 tab., s. 25 – 25 Osteologické zvyšky jeleňa európskeho, tura domáceho, ovce domácej, Artiodactyla, psa domáceho a zajaca 1737. Horčík, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 3. časť, 1 obr., 10 pl. j., lit., s. 27 – 30 Výsledky prieskumu v oblasti severného svahu planiny koncom roku 2000 a v priebehu roku 2001, opis nových lokalít Ochrana krasu a jaskýň 1738. Holúbek, P.: Správa zo služobnej cesty do Malých Karpát a Považského Inovca, 1 obr., s. 11 Informácia o návšteve lokality (priepasť Havran), v ktorej v minulosti sondovali jaskyniari z Piešťan, zistenie súčasného skutkového stavu, návrh opatrení 1739. Jurečka, M.: Jaskyne v Ludrovskom Kohúte, 5 pl. j., lit., s. 32 – 34 Opis jaskýň nad obcou Ludrová z druhej strany severného hrebeňa Salatína na Ludrovskej strane doliny História 1740. Derfiňák, P.: Silická ľadnica pred 135 rokmi, 1 obr., lit., s. 35 – 36 Informácie o Silickej ľadnici z roku 1866, kedy tu existoval pivovar a pivná pivnica, zmienka o prieskume z obdobia pred rokom 1848, nápis z roku 1730 Zaujímavosti 1741. Wiśniewski, W. W.: Priepasť Voronja (Kruberova jaskyňa) v  Masíve Arabika najhlbšou jaskyňou sveta, 1 pl. j., lit., s. 37 – 43 Začiatok, Kruberova jaskyňa, návrat, priepasť Voronja v rokoch 1999 – 2000, výprava k rekordu, Voronja 2001, netypická jaskyňa, presnosť merania, rekordmani pod lavínou, jaskyňa Voronja alebo Krubera alebo Krubera-Voronja, história svetového rekordu hĺbky jaskýň, hĺbkový potenciál masívu Arabika, potenciálny svetový rekord hĺbky jaskyne 4500 m Zahraničné cesty 1742. Gliviak, J.: Izvor Glavaš – Cetina, 2 obr., s. 44 – 46 Opis troch prieskumných potápačských výprav v roku 2001 do vyvieračky na území bývalej republiky Srbská Krajina v Chorvátsku Bibliografia Spravodaja SSS

111

Ročník 32


1743. Vlček, L.: Slovenské jaskyne na ESI 2001, s. 46 O slovenskej účasti na medzinárodnom festivale vedy a techniky Expo Sciences Internationale v Grenobli v júli 2001 Organizačné správy 1744. Miháľová, O.: 10. speleomíting vo Svite je za nami, 1 tab., s. 47 – 48 Stručné zhodnotenie doterajšej úrovne Speleomítingov a posledného ročníka, prehľad vystúpení na 10. ročníku 1745. Pašiaková, M.: 42. jaskyniarsky týždeň Muránska planina, 1 obr., s. 48 – 49 Stručne o priebehu posledného jaskyniarskeho týždňa, ktorý zorganizoval speleoklub Muránska planina pri obci Telgárt koncom júla 2001 1746. Bukovský, K.: 16. ročník Lezeckých dní, s. 49 Krátke zhodnotenie 16. ročníka podujatia, kritický pohľad na adresu SSS a jej technickej komisie Spoločenské správy 1747. Gresch, A.: Jubilant Ing. Ondrej Lupták, s. 49 Nová literatúra 1748. Anonymus: Jaroslav Stankovič – Zoltán Jerg a kolektív: Plešivecká planina – atlas krasových javov, s. 50 Recenzia publikácie 1749. Anonymus: Marcel Lalkovič: Ján Majko – životné osudy jaskyniara, s. 50 Recenzia publikácie 1750. Editor: Pokyny pre autorov príspevkov do Spravodaja, s. 52 Bulletin of Slovak Speleological Society, Volume 3/2001(Summary), s. 51 Číslo 4 1751. Kortman, B.: Jaskyniarska (PF 2002), s. 3 Báseň 1752. Šmída, B.: Slováci objavili najhlbšiu vnútrojaskynnú šachtu sveta!, 2 tab., s. 4 – 5 V  poradí 10. výprava ako medzinárodný projekt v  roku 2001, charakter činnosti, najhlbšie vertikály sveta, najhlbšie jaskyne Chorvátska Výskum a prieskum 1753. Šmída, B., Hačo, M.: Ďalšie nové objavy v Hačovej jaskyni, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 6 – 12 Prieskum jaskyne koncom marca a začiatkom apríla 2001, objav nových priestorov, ich opis, perspektívy 1754. Jurečka, M.: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (1), 2 obr., 2 pl. j., lit., s. 13 – 18 Prieskumná činnosť a sondovanie v jaskyni od roku 1999, čiastkové objavy v rokoch 1999 – 2001 1755. Horčík, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 4. časť, 1 obr., 9 pl. j., lit., s. 19 – 22 Opis lokalít vo svahu medzi kótou Dievčenská skala a bezmennou kótou 602 m n. m. v katastrálnom území obcí Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka 1756. Holúbek, P.: Poloslepá dolina v nekrasovej Spišskej Magure?, s. 22 Poznatky z  turistického prechodu z  Litmanovej do Belianskych Tatier po slovensko-poľskej štátnej hranici 1757. Votoupal, S.: Prima nostalgie aneb vzpomínka na objev v jeskyni Krystalka, 1 pl. j., s. 23 – 24 Spomienka na jednu akciu v jaskyni Silvošova diera na Ohništi 1758. Holúbek, P.: Nové národné prírodné pamiatky, s. 23 Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 292/2001, ktorou vyhlásilo 15 nových národných pamiatok, z nich 14 predstavujú jaskyne, ktoré preskúmali a uzatvorili členovia SSS 1759. Soják, M., Hunka, J.: Prekvapujúci objav z Kláštornej jaskyne, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 25 – 27 História bádania a výsledky prieskumu jaskyne vo vápencovom brale Kláštornej rokliny 1760. Holúbek, P., Gažík, P.: Mapa Demänovskej jaskyne mieru, lit. + 1 pl. j. ako samostatná príloha, s. 27 Domeriavanie priestorov Demänovskej jaskyne mieru a spojenie mapových podkladov A. Droppu a D. Dika do jedného meračského súboru Ročník 32

112

Bibliografia Spravodaja SSS


1761. Hipmanová, E.: Ďalšia trojstovka na Krakovej holi, 1 obr., s. 28 Ďalší objav vo Večnej robote na Krakovej holi v hlinenom závale priepasti Pod Pusinkou Speleomykologické okienko 1762. Holúbek, P.: Pozoruhodná huba v slovenských jaskyniach alebo jeden nevšedný speleo­ logicko-mykologický mediálny príbeh, 1 pl. j., res., s. 29 – 31 Nález zvláštnej spievajúcej huby v jaskyni v Demänovskej doline koncom augusta 2001 a mediálny ohlas 1763. Kabát, V.: Určovanie nálezu, s. 31 Určenie druhu spievajúcej huby nájdenej koncom augusta 2001 v jaskyni v Demänovskej doline 1764. Kautmanová, I.: Prečo spieva?, s. 32 Objasnenie dôvodov, prečo spieva druh huby nájdený v jaskyni v Demänovskej doline 1765. Tulis, J.: Ryžovalo sa zlato v jaskyni Zlatá diera?, lit., s. 33 – 34 Do akej miery možno považovať úvahy o ryžovaní zlata v  jaskyni za opodstatnené, nápisy z  druhej polovice 18. storočia 1766. Hochmuth, Z.: Príspevok k poznaniu vodného režimu prameňa Skalistý potok, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 35 – 37 Poloha jaskyne, prameň a celková situácia, hydrológia jaskyne Zahraničné cesty 1767. Vajs, J.: Expedícia Kaukaz 2001, 5 pl. j., s. 38 – 42 Speleologická expedícia členov SSS do krasových oblastí severozápadného Kaukazu v dňoch 25. 8. – 10. 9. 2001 a opis navštívených lokalít 1768. Holúbek, P.: Konferencia Problémy ekológie jaskýň, s. 42 Stručná informácia o náučno-praktickej konferencii v decembri 2001 v Krasnojarsku 1769. Máté, T.: Poznávacia výprava na planinu Padiš – Rumunsko 2001, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 43 – 48 Charakter poznávacej výpravy, ktorú uskutočnili členovia speleoklubu Drienka v júli 2001 podľa denníka výpravy 1770. Kankula, J.: Stretnutie českých jaskyniarov „Tetín 2001“, s. 49 Priebeh stretnutia jaskyniarov v Českom krase, ktoré sa uskutočnilo začiatkom októbra 2001 a zúčastnilo sa na ňom aj niekoľko členov speleoklubu Badizér z Plešivca 1771. Kýška, K.: Slovinská BP: 1. – 4. 11. 2001, s. 50 O návšteve slovinskej priepasti Brezno Presenečenyj začiatkom novembra 2001 Zaujímavosti 1772. Soják, M.: Čo je to speleoarcheológia alebo o spolupráci archeológov so speleológmi, s. 51 – 52 O práci archeológa, speleoarcheológia a interdisciplinárny výskum, spolupráca medzi archeológom a jaskyniarom, povinnosti zakotvené v  zákone, nahlasovanie prípadov poškodzovania a znehodnocovania kultúrneho dedičstva kompetentným orgánom 1773. Holúbek, P.: Jaskyniarske výstavy v múzeu v roku 2001, s. 52 Prehľad výstav s jaskyniarskou tematikou na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v roku 2001 1774. Košel, V.: Jazyková úvaha k pôvodu slov „dúpna, dúpnica a dupka“ pri menách jaskýň, s. 53 Polemika autora týkajúca sa etymológie uvedených slov a čo asi mohlo spôsobiť ich používanie v prípade názvov jaskýň 1775. Sabol, M.: Ospravedlnenie, s. 53 Upozornenie na omyl pri mene autorky v článku o faune Jelenej jaskyne v Spravodaji č. 3/2001 1776. Anonymus: Speleofórum 2002, s. 54 Informácia o pripravovanom 21. ročníku Speleofóra ČSS, ktoré sa uskutoční v roku 2002 Spoločenské správy 1777. Sova, M.: Emil Kavalír sedemdesiatročný, s. 55 1778. Anonymus: Ondrej Štefko päťdesiatročný, s. 56 1779. Thuróczy, J.: Doc. Ing. Michal Zacharov, CSc. 50-ročný, s. 56 1780. Bolaček, O.: Rozlúčili sme sa s PhMr. Štefanom Rodom, s. 57 Zo smútočného prejavu v mene rožňavských jaskyniarov Bibliografia Spravodaja SSS

113

Ročník 32


1781. Bolaček, O.: PhMr. Štefan Roda 1927 – 2001, s. 58 – 59 Nekrológ, najdôležitejšie publikované práce zosnulého Summary, s. 60 Ročník 2002 (XXXIII.) 1782. Knap, V.: Jaskyniarska klasika Báseň na vnútornej strane obálky

Číslo 1

Organizačné správy 1783. Hochmuth, Z.: Správa o činnosti SSS v roku 2001, 1 tab., s. 3 – 18 Činnosť predsedníctva a výboru, centrálne akcie, edičná činnosť, činnosť odborných komisií, spolupráca so zahraničím, bezpečnosť a záchrana, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2001 1784. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a  najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k  20. 2. 2002, s. 19 – 20 Aktualizované tabuľky s rozlíšením lokalít, kde sa udiali nejaké zmeny v dĺžke alebo hĺbke Zahraničné cesty 1785. Šmída, B.: Expedícia Velebit 2001, 3 obr., 3 pl. j., lit., s. 21 – 29 Návrat na staré miesta, objav vchodu Medúzy, Slovačka jama II, zimné radovánky, tá druhá je lepšia, trocha chaosu nezaškodí, stovka?, dvestovka? alebo do nekonečna, frontálny útok, kope sa aj vo Velebite, z vyššieho bivaku, ako podzemní Ikarovia, dorábky, ťahačka, o Bojim bojim, čo do budúcnosti, účastníci expedície Výskum a prieskum 1786. Jurečka, M.: Výsledky prieskumnej činnosti v  Liskovskej jaskyni (2.), 2 obr., 1 pl. j., s. 30 – 35 Pokračovanie z čísla 4/2001; objav nových, asi 400 m dlhých priestorov 1787. Holúbek, P.: Koľko je na Slovensku jaskýň, s. 35 Celkový počet jaskýň k 31. 1. 2002 v evidencii múzea, prírastok za posledných 12 mesiacov, podklady, ktoré sa využili pri evidencii jaskýň 1788. Kankula, J.: Ponor pri čerešni, 1 pl. j., s. 36 Opis výkopových prác a inej činnosti na lokalite v rokoch 1999 – 2001 1789. Máté, T., Jerg, Z.: Prieskum Jašteričej priepasti na Plešiveckej planine, 1 pl. j., lit., s. 37 – 39 Objav nových priestorov v roku 2000, ich prieskum a opis, poznámky ku geomorfológii a genéze 1790. Máté, T., Jerg, Z.: Nová Muflónia priepasť (PP 172) – nový prieskum, 1 pl. j., tab., lit., s. 40 – 41 Ďalšie pokračovanie priepasti, prieskum v  rokoch 1999 – 2000, najhlbšie jaskyne Plešiveckej planiny, stav k 31. 1. 2002 1791. Holúbek, P.: Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline v Demänovských vrchoch, 1 pl. j., lit., s. 42 – 43 Lokalizácia lokality vo východnom výbežku krasového masívu Ohnišťa v roku 1997, prieskum v rokoch 2000 – 2001, stav začiatkom roka 2002 1792. Tulis, J., Novotný, L.: Stopovacie skúšky na krasovej planine Geravy v Slovenskom raji, 1 obr., s. 44 – 45 Farbiaca skúška zo začiatku augusta 2001 v ponore v závrte Ge9 a jej vyhodnotenie 1793. Cílek, V., Svobodová, M.: Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného, lit., s. 45 Charakter kvartérneho výskumu v okolí Humenného v roku 1992 a obhliadka krasových výplní Brekovského lomu 1794. Piovarči, E.: Neobyčajný nález alebo a zasa nič nového?, 3 obr., lit., s. 46 – 51 Brako-kras Dubná skala, Brančíkova správa a Holúbkov svedok, syndróm komorových odstrelov a jaskyňa Dupna, môže prieskumu pomôcť telestézia?, poklad

Ročník 33

114

Bibliografia Spravodaja SSS


1795. Černý, F.: Útržky z krasu doliny Hrabutnice, 1 pl. j., 3 pl., s. 51 Prieskum meandrov na pravom svahu doliny Hrabutnice 500 m pred začiatkom železničného tunela smerom na Čachtice 1796. Radinger, F., Nociar, P.: Nový objav v Ostrôžkach – Lupočská nora, 1 pl. j., s. 52 – 53 História prieskumu, lokalizácia, opis a vznik jaskyne 1797. ŠmÍda, B.: Potápanie v Zlatej diere (Slovenský raj), 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 54 – 59 Obnovenie prieskumov, jaskyňa je kratšia o 100 m, prechod na druhú stranu, za I. sifón, hydrologické poznania, perspektívy prieskumu 1798. Jančo, J.: Ochrana jaskýň Moravského krasu s finančnou podporou EÚ, 2 obr., s. 59 – 60 Projekt na ochranu jaskýň zaradený ako tzv. overovací projekt do Plánu rozvoja pôdohospodárstva a vidieka ČR na obdobie rokov 2000 – 2006 1799. Sluka, M.: Lokalizácia najvzdialenejších častí Čachtickej jaskyne, 2 obr., s. 61 – 62 Pokus pomocou magnetickej indukcie, zameraný na lokalizáciu polohy komínov nad Supou priepasťou v máji 1996; použité zariadenie, čo vyplynulo z merania, ďalšie perspektívne miesta v Čachtickej jaskyni Záchrana a bezpečnosť 1800. Hipmanová, E., Holúbek, P.: Záchranná akcia na Krakovej holi, 1 obr., lit., s. 63 – 64 Opis nehody, ktorá sa udiala v Starom hrade na Krakovej holi v januári 2002, a následnej záchrannej akcie 1801. Stibrányi, G.: Záchranná akcia v Rákocziho jaskyni v Maďarsku, 1 obr., s. 65 – 68 Podrobný opis priebehu záchrannej akcie na konci januára 2002, zameranej na vyslobodenie spelopotápača, ktorý v podvodnom labyrinte stratil orientáciu 1802. Hochmuth, Z.: Štatistika účasti našich záchranárov v Rákocziho jaskyni, 1 obr., s. 68 – 69 Aktivity súvisiace s potápaním, jednoznačný úspech slovenských záchranárov 1803. Obuch, J.: Úraz v Jelenej priepasti na Muránskej planine, s. 70 – 71 Opis nehody, ktorá sa v  priepasti udiala 15. júna 2001 a skončila sa operáciou a  niekoľkotýždňovou maródkou postihnutého Zaujímavosti 1804. Holúbek, P.: Speleomuseum Vilémovice v Moravskom krase, 1 obr., s. 71 – 72 Charakter súkromného múzea so zameraním na problematiku speleologického výskumu Moravského krasu 1805. JAgerčík, M.: Hľadajte výpary, 1 obr., lit., s. 72 Ako hľadať výpary, čo môžete objaviť 1806. Kankula, J.: Sanitácia v Bezodnej ľadnici, s. 73 Akcia členov speleoklubu Badizér v Plešivci začiatkom januára 2002 zameraná na vytiahnutie uhynutého vlčiaka z priepasti Speleomykologické okienko 1807. Neubauer, Z.: Mykologická demytologizace, s. 73 Spresnenie odborníka týkajúce sa spevu či syčania huby nájdenej v jaskyni 1808. P. D.: Netradičný jaskyniar, s. 74 Opis príhody podľa dobovej tlače, ktorá sa v kontexte hľadania pokladu v jaskyni odohrala na prelome rokov 1938/1939 1809. Anonymus: Speleofotografia 2002, s. 75 Informácia o pripravovanom 11. ročníku medzinárodnej súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie 1810. Stibrányi, G.: László Lukács (2. 7. 1955 – 28. 12. 1982), s. 75 Nekrológ 1811. Stibrányi, G.: Putovný pohár László Lukácsa, s. 76 Propozície súťaže jaskyniarskej šikovnosti o  putovný pohár, ktorú organizuje speleologická skupina J. Majka v Turni nad Bodvou Spoločenské správy 1812. Anonymus: Jubileá v roku 2002, s. 77 Prehľad jubileí jaskyniarov, členov SSS v roku 2002 Bibliografia Spravodaja SSS

115

Ročník 33


1813. Kortman, B.: Stať sa jaskyniarom nikdy nie je neskoro alebo Kde iní končia, my začíname!, s. 77 O prijatí 64-ročného záujemcu za člena SSS v jaskyniarskom klube Strážovské vrchy 1814. Martinove, P.: K životnému jubileu Gustáva Stibrányiho, 1 obr., s. 78 1815. Thuróczy, J.: Štefan Furín 1935 – 2001, 1 obr., s. 79 Nekrológ Bulletin SSS 1/2002 (Summary), s. 80 Číslo 2 1816. Hochmuth, Z.: Spravodaj po 10 rokoch, s. 1 Zhodnotenie tzv. nového Spravodaja, stručne o histórii časopisu v počiatkoch jeho existencie, jeho vydávanie od roku 1992 po ekonomickom osamostatnení SSS Výskum a prieskum 1817. Hutňan, D.: Skalistý potok najhlbšou a najdlhšou jaskyňou v Slovenskom krase, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 4 – 6 Opis speleopotápačskej akcie z januára 2002, spojenej so zameraním priestorov za 22. sifónom, časový priebeh akcie 1818. Jurečka, M.: Jaskyňa veľkých puklín, 1 pl. j., lit., s. 7 – 8 Opis prieskumnej akcie a novej jaskyne v okolí Hrboltovej; jej vchod sa nachádza v závrte 1819. Strečanský, P., Lutonský, M.: Minulosť a  prítomnosť speleologického výskumu Sklenianskeho krasu, 2 pl. j., lit., res., s. 9 – 13 História výskumov, súčasné poznatky, Jaskyňa Na lazoch, krasové jamy a Závrt č. 3, prameň Zábava, Jaskyňa pod jedličkou, sústava jaskýň Cigánky, Jaskyňa v  Hájskej skale, Ráztočnianska vyvieračka, jaskyne v Tepličkách 1820. Máté, T.: Výsledky speleologického prieskumu Borčianskej planiny, 2 obr., 6 pl. j., lit., s. 15 – 22 Charakteristika územia, doterajší prieskum a dokumentácia, poznámky ku genéze a morfológii jaskýň 1821. Jerg, A., Máté, T., Jerg, Z.: Zakliate tajomstvo na Plešiveckej planine, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 23 – 27 Dokončenie prieskumu novoobjavenej lokality, história objavenia a prieskumu, poloha vchodu a morfológia priestorov 1822. Magdolen, P.: Bezvýznamné jaskyne Borinského krasu, 15 pl. j., lit., s. 27 – 33 Stručný opis 17 objektov spadajúcich pod kategóriu malých jaskyniek a previsov v Borinskom krase 1823. Anderková, D.: Objav koreňovej jaskyne, 1 obr., s. 34 Opis akcie z konca decembra 2001, zameranej na prieskum a sondovanie na lokalite neďaleko Hornej Lehoty s charakterom koreňovej jaskyne 1824. Mrázik, P.: Jaskyňa v Dutej skale pri Vrícku, 1 pl. j., lit., s. 35 – 36 O dávno známej jaskyni v masíve Dutej skaly pri Vrícku; stručná charakteristika okolia, opis jaskynných priestorov Organizačné správy 1825. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 37 – 40 Adresy a  telefonické kontakty na členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich jaskyniarskych skupín, záchrannej služby, iné užitočné adresy a telefóny 1826. Miháľová, O.: Speleomíting 2002, s. 41 – 42 Stručné zhodnotenie podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2002 vo Svite, zoznam prednášok 1827. Jurečka, M.: Nová jaskyniarska doména na slovenskom internete, s. 41 Webovská stránka oblastnej skupiny SSS Ružomberok 1828. Holúbek, P.: Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2001, s. 42 – 43 Stručná charakteristika najdôležitejších činností jednotlivých pracovníkov oddelenia v roku 2001 1829. Anonymus: Výstava – významné výročia osobností jaskyniarstva, s. 44 Informácia o pripravovanej výstave múzea Ročník 33

116

Bibliografia Spravodaja SSS


Technika 1830. Stankovič, J.: Bezpečnosť pri trhaní pomocou pyropatrón, s. 45 – 46 O bezpečnostných aspektoch a možných následkoch pri rôznych zlyhaniach pri použití pyropatrón Zahraničie 1831. Osincev, A.: História prieskumu jaskyne Sarma (Истрия исследования пещеры Сарма), 1 pl. j., res., s. 47 – 50 Prierez históriou speleologického prieskumu v masíve Arabika na Kaukaze so zameraním na jaskyňu Sarma v rokoch 1987 – 2001 1832. Wiśniewski, W. W.: K Atlasu krasových javov Plešiveckej planiny, s. 51 Recenzia publikácie Spoločenské správy 1833. Piovarči, E.: K sedemdesiatinám Slavomíra Chmelu, 1 obr., s. 52 – 53 1834. Holúbek, P.: Kde to je? Dnes už veru nik nevie, 2 obr., s. 54 Dokumentačný materiál z činnosti S. Šrola, v ktorom chýbajú základné identifikačné údaje v jednotlivých dokumentoch Po uzávierke 1835. Ďurka, T.: Prekvapenie 43. JT, 1 obr., 1 pl. j., s. 55 Opis nového objavu v priepasťovitej depresii na svahu Plaveckého hradu Summary, s. 56 1836. Knapp, V.: Poďakovanie, s. 1 Báseň

Číslo 3

Zahraničné cesty 1837. Holúbek, P.: Expedícia АГУЙ – AGUJ 2002, reportáž z putovania, 7 obr., lit., res., s. 4 – 11 Začiatok cesty, ako do Ulánbátaru, letíme do Irkutska, tri dni na železničnej stanici Nauški, cesta k jaskyni, Galtaj aguj, k jazeru, 9 dní pri jazere, kultové jaskyne v Gobi, Bajkal, najstaršie jaskyne sveta 1838. Šmoll, J.: Velika Klisura – Kosovo 2002, s. 11 Stručne o priebehu výpravy členov SSS do jaskyne koncom októbra 2002 1839. Holúbek, P.: Najpozoruhodnejšia ponorná rieka Európy, 2 obr., lit., s. 12 – 13 Dojmy z prehliadky Škocjanskej jaskyne v Slovinsku a stručná história jej prieskumu Výskum a prieskum 1840. Máté, T.: Gemerskoteplická jaskyňa – najdlhšia jaskyňa Koniarskej planiny, 2 obr., lit. + samostatná príloha pl. j., s. 14 – 19 História prieskumu, obnovenie prieskumu v roku 2000, opis polohy vchodu a okolia, morfológia priestorov, náčrt možnej genézy, geológie a hydrológie, perspektívy ďalšieho prieskumu 1841. Vlček, L.: Prieskum, história a ochrana Čertovej jaskyne, 2 obr., 1 tab., 1 pl. j., lit., s. 20 – 23 Opis jaskyne, stručná história jej prieskumu, progresívne ochranné opatrenia 1842. Vlček, L.: Javorníčková dolina na Muránskej planine, 3 pl. j., lit., s. 23 – 24 Povrchový prieskum doliny v júni 2002 a stručný opis tunajších jaskýň 1843. Mlejnek, R., Lakota, J.: Nová pseudokrasová jaskyňa v  Hrochotskej doline (Poľana, Detvianske predhorie), 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 25 – 27 Lokalizácia a opis jaskyne na ľavom svahu Hrochotskej doliny v katastrálnom území obce Očová 1844. Jurečka, M.: Jaskyňa v Lúčanskom vodopáde, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 27 – 29 Podrobný opis malej jaskyne, ktorá sa nachádza priamo v liptovskej obci Lúčky 1845. Jerg, A.: Z prieskumu južnej časti Plešiveckej planiny, 4 pl. j., lit., s. 30 – 33 Opis troch nových lokalít zaevidovaných v roku 2001 a Motýlej jaskyne, prehĺbenej prolongáciou v roku 2002 1846. Šmoll, J.: Objavy v Novej Kresanici, s. 34 Charakter prieskumnej činnosti v septembri a októbri 2002, spojenej s objavom novej priepasti Bibliografia Spravodaja SSS

117

Ročník 33


1847. Šmoll, J.: Ďalší objav v Demänovskej doline, s. 34 Objav jaskynných priestorov len niekoľko metrov od začiatku chodníka vedúceho k Demänovskej ľadovej jaskyni 1848. Múka, Ľ.: Železná jaskyňa, 1 pl. j., s. 35 Stručne o prieniku do jaskyne v Bystriansko-valaštianskom krase r. 1998, v ktorej sa našli stopy po odstreloch a vŕtaní 1849. Szunyog, J.: Správa o objave v jaskyni Nová Kresanica v Červených vrchoch, 3 obr., lit., s. 36 – 38 Opis akcie zo septembra a októbra 2002 v jaskyni spojenej s objavom novej priepasti Organizačné správy 1850. Ďurka, T.: 43. jaskyniarsky týždeň, 2 obr., s. 39 Stručne o priebehu jaskyniarskeho týždňa v Plaveckom Podhradí 1851. Anonymus: Obnovenie činnosti sekretariátu SSS v Lipt. Mikuláši, 1 tab., s. 40 Opätovné obnovenie činnosti sekretariátu SSS prijatím pôvodnej sekretárky; Spravodaje SSS, ktoré sú k dispozícii na sklade SSS 1852. Soják, M.: Zaujímavá výstava – Jaskyne v živote človeka, 1 obr., s. 41 – 42 O výstave inštalovanej v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade v mesiacoch júl – september 2002 1853. Iždinský, L.: 30 rokov Oblastnej skupiny SSS Rimavská Sobota, 1 obr., s. 43 – 46 Podrobný prehľad činnosti oblastnej skupiny počas jej doterajšej existencie v rokoch 1972 – 2001 Spoločenské správy 1854. Anonymus: Významné ocenenie slovenských jaskyniarov, 1 obr., s. 46 Cena ministra životného prostredia SR udelená Slovenskej speleologickej spoločnosti 1855. Hochmuth, Z.: Ďalšie významné ocenenia v  súvise so záchrannou akciou, 5 obr., s. 47 – 48 Chronologický prehľad ocenení, ktoré získala SSS za záchranu speleopotápača v maďarskej jaskyni 1856. Veselko, M.: Jubileum pani Jarmily Jirmerovej, 1 obr., s. 49 Literatúra 1857. Holúbek, P.: Jánska dolina, měření v letech 1998 – 1999, Petr Nakládal, červen 1999, s. 49 Recenzia publikácie Záchrana a bezpečnosť 1858. Stibrányi, G.: Stratený chlap na planine Dolný vrch, s. 50 Opis záchrannej akcie na planine 14. 7. 2002, keď sa tu počas rodinného výletu stratil 33-ročný muž z Budapešti Zaujímavosti 1859. Piovarči, E.: Druhý útek z Amatérskej jaskyne. Ako myslí, skratuje a prežíva speleológiu jaskyniar hendikepovaný nevyspytateľnou formou agarofóbie, 3 obr., s. 51 – 55 Telestézia a jaskyne pod Audyho chatou v Suchdole, pochod na Bielu vodu, ústup a mandragora eufórie, spomienkový oheň, prológ – Odyseum 2001 Summary (Editor), s. 56 Číslo 4 Výskum a prieskum 1860. Šmída, B., Máté, T.: Nové poznatky z krasu Župkovej Magury, 2 obr., 14 pl. j., 1 tab., lit., s. 3 – 11 Lokalizácia nových lokalít, speleologické objekty prieskumu a  objavené jaskyne, perspektíva územia, zoznam jaskýň v masíve Župkovej Magury 1861. Šmoll, J.: Nová Kresanica – ďalšie objavy, 1 obr., s. 11 Stručný opis prieskumnej akcie z decembra 2002 1862. Kos, P., Dvořák, Z.: Nová hydrologická pozorování v Nové Stanišovské jeskyni, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 12 – 13 Prieskum jaskyne pri vyššom stave vody s cieľom sledovať časť podzemného toku, opis nových pozorovaní Ročník 33

118

Bibliografia Spravodaja SSS


1863. Nociar, P., Radinger, F.: Jaskyňa Voňačka – prvá stromová jaskyňa v Lučenskom okrese, 1 pl. j., s. 14 História prieskumu jaskyne, ktorej vchod sa nachádza pod skalnou stenou na ľavom svahu Klenického potoka, archeologické nálezy 1864. Hochmuth, Z.: Kavečanská jaskyňa, 1 pl. j., lit., s. 15 – 16 História prieskumu, geologické pomery, opis a morfológia priestorov, genéza a speleologické možnosti 1865. Kortman, B.: Četníkova svadba pokračuje!, 2 obr., 1 pl. j., s. 17 – 19 Čo predchádzalo novému objavu, opis Vodopádového dómu 1866. Hochmuth, Z.: Výsledky mapovacieho kurzu v Pružinskej jaskyni, 1 obr., lit. + samostatná príloha pl. j., s. 20 – 21 Zameranie jaskyne účastníkmi mapovacieho kurzu SSS začiatkom mája 2002, niekoľko slov o jaskyni, mapovanie Zahraničné cesty 1867. Horčík, F., Papáč, V.: Rumunsko 2002, 2 obr., 2 pl. j., s. 22 – 24 Cesta členov speleoklubu Drienka do Rumunska v septembri 2002, poznanie, návrat 1868. Fogaš, A.: Jaskynné komplexy Indie, 2 obr., s. 25 – 26 Študijná cesta do Indie s cieľom oboznámiť sa s lokalitami UNESCO zaradenými do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva História 1869. Jurečka, M., Jurečka, P.: Slovenské národné povstanie a Liskovská jaskyňa, spomienky Emila Cambera, 2 obr., s. 27 – 30 Príbeh účastníka Slovenského národného povstania, ktorý sa ukrýval Liskovskej jaskyni 1870. Holúbek, P., Vajs, J.: Nové ulice v Liptovskom Mikuláši, 4 obr., lit., s. 30 – 34 V  apríli 2002 mesto Liptovský Mikuláš slávnostne premenovalo dve ulice po moravských rodákoch, ktorých značná časť života sa viaže nielen k mestu, ale aj k jaskyniam; František Klimeš, z môjho životopisu, Alojz Lutonský, stručný životopis Zaujímavosti 1871. Kortman, B.: Výsledky literárnej súťaže o najlepšiu jaskyniarsku poviedku, s. 34 Vyhodnotenie súťaže vyhlásené 9. 11. 2002 na stretnutí jaskynných umelcov v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 1872. Ošková, M.: Speleofotografia 2002, 3 obr., s. 35 – 36 Vyhodnotenie 11. ročníka súťaže jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou 1873. Holúbek, P.: Stretnutie jaskyniarskych umelcov, 1 obr., s. 36 Priebeh stretnutia, na ktorom sa 9. novembra 2002 zúčastnilo 29 priaznivcov a záujemcov o jaskynné umenie 1874. Anonymus: Speleofórum 2003, s. 37 Informácia o pripravovanom 22. ročníku podujatia Českej speleologickej spoločnosti 1875. Stibrányi, G.: Putovný pohár László Lukácsa, 2 obr., s. 38 – 39 Priebeh a vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktorá sa uskutočnila na Hornom vrchu v obci Bôrka koncom augusta 2002 1876. Gaál, Ľ.: Zmeny v kompetencii starostlivosti o jaskyne v štátnej ochrane prírody, 2 obr., s. 40 – 42 Nové oddelenie úseku ochrany jaskýň SSJ, uzatváranie jaskýň, Stráž prírody na ochranu jaskýň a jej školenie Literatúra 1877. Holúbek, P.: БОТВИНКИН А. Д. (2002) – Летучие мыши в Прибайкалъе (биология, методы, наблюдения, охрана), Иркутск, 208 strán, 39 farebných fotografií, 25 kresieb, 14 tabuliek, 1 obr., s. 43 Recenzia publikácie 1878. Holúbek, P.: Vítek, P., Čelko, M., Churý, L., Sombathy, L. (2002): Magurka – dejiny ťažby kovov a obce, Partizánska Ľupča, 143 strán, s. 44 Recenzia publikácie Bibliografia Spravodaja SSS

119

Ročník 33


1879. Hochmuth, Z.: Slovenský kras, ročník 39, 2001, s. 44 Recenzia ročenky Spoločenské správy 1880. Anonymus: Ján Hollý 1936 – 2002, 1 obr., s. 45 – 46 Nekrológ 1881. Thuróczy, J.: Odišiel Eugen Hirko, 1 obr., s. 46 Nekrológ 1882. Anonymus: Jubilanti v Oblastnej skupine SSS Rimavská Sobota, s. 47 Okrúhle jubileá L. Benedeka, J. Dušeka a F. Radingera Hochmuth, Z.: Summary, s. 48 Ročník 2003 (XXXIV.) Číslo 1 Organizačné správy 1883. Hochmuth, Z.: Správa o činnosti SSS v roku 2002, s. 3 – 25 Činnosť predsedníctva a výboru SSS, speleologická činnosť jaskyniarskych skupín, centrálne podujatia SSS, činnosť odborných komisií, záchrana a  bezpečnosť, vedeckovýskumná a dokumentačná činnosť, kontakty so zahraničím, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2002 1884. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, s. 26 – 27 Aktualizované tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň, stav k 20. 3. 2003 1885. Anonymus: Podpísanie dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň, s. 28 – 29 Predmet dohody, okruhy a formy vzájomnej spolupráce, bezpečnosť pri speleologickej činnosti, platnosť dohody a ročné vykonávacie plány, záverečné ustanovenia Výskum a prieskum 1886. Čarný, P.: Jaskyňa verných, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 30 – 34 Objav novej jaskyne v masíve Úplazu vo Vysokých Tatrách koncom augusta 2002, prieskumná a dokumentačná činnosť po jej objave Nové objavy v Plaveckom krase 1887. Butaš, J.: Plavecká priepasť PP-2, 3 obr., 3 pl. j., s. 35 – 38 O jaskyniach v okolí Plaveckého hradu, charakter Plaveckej priepasti, činnosť od roku 1997, nové objavy v roku 2002 1888. Hubek, M., Holúbek, P.: Hubekova jaskyňa – nová perspektívna jaskyňa Malých Karpát, 1 pl. j., s. 39 – 40 Povrchový prieskum po Malej kamenistej v  roku 2001, prieskumná a  dokumentačná činnosť v novej pukline v rokoch 2001 a 2002 1889. Matejka, M.: Reakcia breznianskych jaskyniarov na objav Koreňovej jaskyne, 2 obr., 2 pl. j., lit., s. 41 – 43 Spresnenie informácií o  objave Koreňovej jaskyne, lokalizácia, história objavenia a  prieskumu, opis jaskynných priestorov 1890. Jurečka, M.: Jaskyňa v Tesnom, 1 obr., 2 pl. j., s. 44 – 45 Prieskumná akcia a zameranie jaskyne pod Motyčskou hoľou v októbri 2000 1891. Holúbek, P.: Hlinená sonda v Jánskej doline – úspech či neúspech?, 1 pl. j., lit., s. 46 – 47 Výkopové práce v rokoch 1997 a v roku 2002 v tesnom a zahlinenom freatickom kanáli v Jánskej doline a ich výsledky 1892. Holúbek, P.: Prekvapenia vo Važci, alebo Jedna časovaná ekologická mína, 1 pl. j., lit., s. 48 – 49 Odpad z  neznámych chemikálií v  Konskej diere, odobratie vzoriek a  iné okolnosti, ktoré v minulosti súviseli s priepasťou 1893. Holúbek, P.: Koľko je na Slovensku jaskýň?, s. 49 Spresnenie počtu jaskýň, ktoré na konci roku 2003 eviduje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ročník 34

120

Bibliografia Spravodaja SSS


1894. Danko, N.: Moldavská jaskyňa – Sieň Dankovcov, 1 pl. j., s. 50 O objave siene v máji 2000 počas kopáčsko-meračskej akcie v jaskyni 1895. Danko, N.: Prieskum studne na hrade Krásna Hôrka, s. 51 Prieskumná akcia začiatkom marca 2003 do studne na nádvorí hradu s množstvom stavebného odpadu na jej dne 1896. Wiśniewski, W. W.: Kde to je? Už vieme! s. 51 Reakcia autora na článok v Spravodaji č. 2/2002 a identifikácia fotografie R. Gradzińského z roku 1955 Zaujímavosti 1897. Tulis, J.: 30 rokov Stratenskej jaskyne, 1 obr., s. 52 – 54 Celkové zhodnotenie jaskynného systému Stratenskej jaskyne a  dovtedajšej odbornej činnosti v ňom, niekoľko naj o jaskyni 1898. Anonymus: Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2002, s. 54 – 55 Stručná charakteristika najdôležitejších činností jednotlivých pracovníkov oddelenia v roku 2002 Literatúra 1899. Jerg, Z.: Adamkó, P. – Hegedüs, Gy.: 118 óra a  barlang fogságában (118 hodín v  zajatí jaskyne), s. 56 – 58 Recenzia publikácie 1900. Holúbek, P.: J. Šurka – M. Gregor: Výskum a ochrana krasových javov v severovýchodnej časti Tribeča, s. 58 Recenzia odbornej práce vyhotovenej v rámci ŠOČ Zahraničie 1901. Hutňan, D.: Mexiko 2003, 2 obr., s. 59 – 60 VI. mexický národný speleologický kongres a cenoty Yucatánu ako cieľ štvorčlennej expedície speleopotápačov vo februári 2003 1902. Wiśniewski, W. W.: Nová veľká jaskyňa v Červených vrchoch, 1 obr., s. 61 O objave novej jaskyne v masíve Temniaka v Červených vrchoch jaskyniarmi Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK z Nového Saczu v roku 2002 1903. Wiśniewski, W. W.: Nový svetový rekord v hĺbke jaskyne – 1733 m v Gouffre Mirolda, s. 62 Podrobná informácia o novom hĺbkovom rekorde vo francúzskej jaskyni Gouffre Mirolda 1904. Škuta, V., st.: Hrkolce, s. 63 Báseň Summary (Editor), s. 64 Číslo 2 (mimoriadne číslo) 1905. Šmída, B., Audy, M., Vlček, L.: Expedícia Roraima 2003, Venezuela. Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v  kvarcitoch Kryštálové oči (Cueva Ojos de Cristal), 191 s., issn 1335-5023 Predvýprava, prípravy, Národný park Canaima, kvarcitové jaskyne Venezuely, Roraima, denník expedície, systematická časť, jaskynná fauna, Guácharos, k veku objavených jaskýň, náčrt vývoja roraimských jaskýň, prútikovanie, príroda tepuy, logistika expedície Roraima 2003, zaujímavosti, resumé, o autoroch publikácie a účastníkoch expedície Číslo 3 Organizačné správy 1906. Kortman, B.: 14. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 3 Stručné zhodnotenie 14. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 11. apríla 2003 vo Svite 1907. Hochmuth, Z.: Slovenská speleologická spoločnosť v rokoch 1999 – 2002, s. 4 – 7 Členská základňa, objaviteľské úspechy jaskyniarskych skupín, centrálne akcie, záchranná služba, činnosť odborných komisií, vedecké a odborné podujatia, edičná činnosť, prehľad činnosti skupín a klubov v rokoch 1999 – 2002 Bibliografia Spravodaja SSS

121

Ročník 34


1908. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 8 – 11 Adresy a telefonické kontakty na členov výboru, kontrolnej komisie, vedúcich jaskyniarskych skupín a záchrannej služby, iné užitočné adresy a telefóny Výskum a prieskum 1909. Máté, T.: Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu?, 2 obr., lit. + samostatná príloha pl. j., s. 12 – 16 Stručný prehľad doterajšieho prieskumu, nové priestory, náhľad na genézu jaskyne, perspektívy ďalšieho prieskumu 1910. Lisý, M.: V Četníkovej svadbe opäť padajú metre!, 1 obr., s. 17 – 18 Opis objavu ďalších častí jaskyne počas prieskumných akcií vo februári – apríli 2003 1911. Bučko, A.: Konečne objav na Bystrej, 3 obr., s. 18 – 19 O objave v Bystrianskom závrte z decembra roku 1994, opis prieskumnej akcie z januára 1995 1912. Bučko, A.: Krumpľové jamy na Čiernom dieli, 2 pl. j., s. 20 – 21 Opis nových jaskýň na Čiernom dieli, mohutnom vápencovom vrchu západne od obce Jasenie v okrese Brezno 1913. Lačný, A.: Lačniakove špáry, 1 obr., 1 pl. j., s. 22 – 23 Výkopové práce na potvrdenie súvislosti Lačniakových špár s  Líščou dierou, Lačniakove špáry očami B. Šmídu 1914. Blaha, L.: Legenda o Havranickej jaskyni, s. 24 Opis legendy, ktorá sa viaže k priepasti, podľa publikácie L. Blahu Kras a jaskyne Malých Karpát z roku 1950 1915. Šmoll, J.: Podzemný tábor vo Vyšnej Kresanici, 3 obr., s. 25 – 26 O potrebe vybudovania podzemného bivaku priamo v jaskyni a jeho realizácia v januári – februári 2003 a doriešenie ostatných náležitostí 1916. Szunyog, J.: Jaskyňa Nová Kresanica má hĺbkový rekord v Červených vrchoch: -183 m, 2 obr., 2 pl. j., s. 27 – 29 Opis jednej zaujímavej novembrovej akcie z roku 2002 1917. Holúbek, P., Hochmuth, Z.: Objav priepasti Šoldovo, s. 29 Prienik do zaujímavého podzemného labyrintu na tretej akcii v júli 2003 1918. Bučko, A.: Travertínová jaskyňa vo Vajskovej, 1 pl. j., s. 30 Opis malej jaskyne medzi obcami Vajsková a Dolná Lehota v okrese Brezno História 1919. Derfiňák, P.: Výskum v Dzeravej skale roku 1912, lit., s. 31 – 32 Predbežné výsledky vykopávok J. Hillebranda roku 1912 v jaskyni Deravá skala v Malých Karpatoch podľa časopisu Barlangkutatás z roku 1913 1920. Ducár, J.: Príspevok k poznaniu krasu Braniska, s. 32 – 34 Zmienky o krasových javoch v okolí Braniska v rukopisnej práci F. Smolku, spracovanej na podklade štúdia starších prameňov z 19. a 20. storočia Zahraničné cesty 1921. Šmoll, J.: Velika Klisura – Kosovo marec 2003, 4 obr., s. 35 – 36 Krátka lezecká akcia do jaskyne Velika Klisura z marca 2003 1922. Holúbek, P.: Výlet na Krym, 7 obr., lit., s. 37 – 41 Príchod na polostrov, studňa Tik-Kuja, Veľký Kaňon Krymu, Aj-Petri jajla, Čatyr-Dag, Kizil-Koba, Karabi jajla, Simferopoľ 1923. Osincev, A.: Expedícia Arabika – Sarma 2002, 1 obr., s. 42 – 44 Stručne o expedícii irkutských a krasnojarských speleológov v októbri 2002 1924. Hochmuth, Z.: Geografi na Kryme, 5 obr., s. 44 – 45 Tradičná zahraničná exkurzia študentov aprobácie s geografiou Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach na Ukrajine koncom júna a začiatkom júla 2003 1925. Wiśniewski, W. W.: Sima Pumacocha – nová najhlbšia jaskyňa Južnej Ameriky, s. 46 O najhlbšej jaskyni Južnej Ameriky, ktorá sa nachádza v Peru a bola objavená v roku 2002 Ročník 34

122

Bibliografia Spravodaja SSS


1926. Wiśniewski, W. W.: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne Poľska, s. 47 – 48 Celkový počet jaskýň v Poľsku, tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň, stav k 31. 5. 2003 1927. Anonymus: Jurta 2003, s. 48 Pozvánka na podujatie SMOPaJ, ktoré sa uskutoční koncom augusta 2003 Technika 1928. Červeň, P.: Náhrada klasickej žiarovky v PETZL čelovkách, s. 49 O možnosti vytvorenia LED náhrady za energeticky náročné klasické žiarovky vo všetkých typoch lámp s napájaním 4,5 V Literatúra 1929. Holúbek, P.: Жизнъ моя спелеология, 50 лет Александру Фотиевичу Козлову (Speleo­lógia – môj život, 50 rokov Alexandra Fotieviča Kozlova), s. 50 Recenzia publikácie 1930. Holúbek, P.: Rudolf Musil: Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskynní bludiště pod Bradinami, jeho historie a význam, nakladatelství Gloria, 2002, s. 50 – 51 Recenzia publikácie Zaujímavosti 1931. Evansová, B.: O budúcich jaskyniaroch, 1 obr., s. 51 O návšteve jaskyne Zlá diera počas školského výletu v júni 2002 a besede z marca 2003 so zameraním na problematiku jaskyniarstva Z tvorby našich autorov 1932. Hipmanová, E.: Starec, 52 – 54 Jaskyniarska poviedka 1933. Knapp, V.: In medias res, s. 54 Báseň Spoločenské správy 1934. Kortman, B.: Juraj Bárta 80-ročný, 1 obr., s. 55 1935. Holúbek, P.: Svieži päťdesiatnik Ján Vajs, 1 obr., s. 55 – 56 1936. Čipka, D.: RNDr. Alois Vitásek 1956 – 2003, 1 obr., s. 56 – 57 Nekrológ 1937. Veselko, M.: Za Jánom Šalátom, s. 57 Nekrológ 1938. Holúbek, P.: Prednáška o jaskyniach Južnej Kórey, 4 obr., s. 58 Prednáška japonského odborníka Kensaku Uratu na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v máji 2003 Summary (Z. Hochmuth), s. 59 1939. Editor: Pokyny pre autorov, s. 60 Číslo 4 1940. Lalkovič, M.: Chodba kamenného slnka Báseň (vnútorná strana obálky) Výskum a prieskum 1941. Hipmanová, E.: Systém Hipmanove jaskyne konečne skutočnosťou, 1 obr., 1 pl. j. + samostatná príloha plán jaskyne Starý hrad, s. 3 – 5 Všetko má svoj čas a poriadok, voda, Starý hrad, čo ďalej 1942. Piovarči, E., Jurečka, M.: Malofatranský prielom v Camberovej sonde pri Liskovskej jaskyni, 5 obr., 3 pl. j., lit., s. 6 – 11 Stručne o histórii sondy, lokalizácia sondy v rokoch 1999 a 2000, charakter výkopových prác, záverečná štatistika 1943. Horčík, M.: Jaskyne v oblasti Sokolej skaly v Slovenskom krase, 1 obr., 3 pl. j., lit., s. 12 – 15 Sokolia skala, masívne odkrytie pravekých ohnísk a vyplavenie veľkého množstva črepov a keramických nádob, z histórie prieskumu, opisy lokalít Bibliografia Spravodaja SSS

123

Ročník 34


1944. Vlček, L.: Jaskyňa Maja na Malej Stožke, 1 obr., 1 pl. j., s. 16 – 17 Lokalizácia a zdokumentovanie prievanovej jaskyne, čiastkový povrchový prieskum masívu malej Stožky v auguste 2002 1945. Vlček, L.: Prekvapenie na Muránskej planine – jaskyňa Malá Stožka 3, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 17 – 19 Stručne o jaskyni Malá Stožka, informácia o ďalšej jaskyni z roku 1996, prieskum jaskyne Malá Stožka 3 v roku 2002 a 2003 1946. Gregor, M.: Ovečkina jaskyňa, 1 obr., 2 pl. j., s. 20 – 23 Geomorfologické a geologické pomery, história objavenia a prieskumu, paleontologický výskum jaskyne a jeho výsledky, perspektíva a možnosti postupu 1947. Gregor, M., Čerňanský, A.: Predbežná správa z paleontologického výskumu Pružinskej Dúpnej jaskyne, 2 obr., lit., s. 23 – 25 Geologicko-geomorfologické pomery, paleobotanický výskum jaskyne, výsledky paleontologického výskumu 1948. Holúbek, P.: Sonda Lehotská Kamenica, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 25 – 27 Tajomstvo nedokončenej sondy v Lehotskej Kamenici severne od svahovej dolinky toho istého mena, ktorú začali v roku 1969 kopať jaskyniari združení okolo S. Šrola 1949. Horčík, M., Máté, T.: Nové poznatky z krasu Župkovej Magury II., 3 obr., 4 pl. j., lit., s. 28 – 33 Ďalšie jaskyne zdokumentované v oblasti Župkovej Magury a ich stručný opis 1950. Terray, M.: Drienovská jaskyňa – výsledky posledných prieskumov, 1 pl. j. + samostatná príloha plán Drienovskej jaskyne, s. 34 – 35 Charakter prieskumných prác v jaskyni spojených s domeraním jej priestorov v r. 2001 – 2002 1951. Vlček, L.: Čo priniesol Kurz geologického mapovania z pohľadu speleológie?, 1 pl. j., lit., s. 36 Stručne o priebehu kurzu geologického mapovania organizovaného Prírodovedeckou fakultou UK v okolí Zázrivej v máji 2003 História 1952. Soják, M.: Arpádovská minca z Tomášovej jaskyne, 1 obr., lit., s. 37 Odborné posúdenie drobnej mince, ktorá sa v jaskyni našla počas jej prieskumu 1953. Terray, M., Soják, M., Hunka, J.: Nové objavy v Kamennej tvári, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 38 – 40 Objav jaskyne v roku 1989, záchranný archeologický výskum v rokoch 1989 – 1990, ďalšie archeologické nálezy zo strednej časti jaskyne z rokov 2001 a 2002 1954. Soják, M., Terray, M.: Osídlenie Žihľavovej jaskyne, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 41 – 42 Stručne o jaskyni a archeologických nálezoch, ktoré umožňujú datovať jej osídlenie do niekoľkých časových horizontov 1955. Lalkovič, M.: Prvé slovensky písané zmienky o jaskyniach na Slovensku, lit., s. 43 – 44 Zmienky o jaskyniach v práci J. Palkoviča z roku 1804 a J. Michalka z roku 1819 1956. Derfiňák, P.: O jednej návšteve Jasovskej jaskyne, lit., s. 45 – 46 Článok o Jasovskej jaskyni z roku 1928 z pera J. Śomvárskeho, učiteľa a osvetového pracovníka Zahraničné cesty 1957. Šmoll, J.: Krátka správa z výskumu jaskyne Velika Klisura v Kosove, s. 47 Stručne o speleologickej výprave do jaskyne Vielika Klisura a jej okolia v novembri 2003 Organizačné správy 1958. Miháľová, O.: Speleomíting 2003, s. 18 – 49 Zhodnotenie podujatia, ktoré sa uskutočnilo vo Svite, ocenenie prednášajúcich, prehľad vystúpení na Speleomítingu 1959. Kortman, B.: Strážov 2003 – 44. jaskyniarsky týždeň SSS, 1 obr., s. 50 Stručné zhodnotenie 44. jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil na prelome júla a  augusta 2003 v Čičmanoch Ročník 34

124

Bibliografia Spravodaja SSS


1960. Kortman, B.: Spolupráca slovenských a českých jaskyniarov pri prieskume podzemia, 1 obr., s. 51 Výstava na pôde Múzea Českého krasu v Beroune neďaleko Prahy v septembri – novembri 2003 1961. Holúbek, P.: Pripravuje sa nový zoznam slovenských jaskýň, s. 51 Informácia o pripravovanom vydaní aktualizovaného zoznamu slovenských jaskýň 1962. Šmída, B.: Vyšlo mimoriadne číslo Spravodaja SSS!, s. 52 – 53 Podrobná informácia o mimoriadnom čísle zameranom na priebeh expedície Roraima 2003 vo Venezuele Ochrana krasu a jaskýň 1963. Iždinský, L.: 3. seminár členov speleologickej strážnej služby, 1 obr., s. 54 Priebeh 3. seminára, ktorý sa uskutočnil koncom októbra 2003 v  rekreačnom areáli Predná Hora v Národnom parku Muránska planina Spoločenské správy 1964. Čongrády, D., Sova, M.: Ivan Demovič – naozaj už päťdesiatka, 1 obr., s. 55 1965. Lalkovič, M.: Od ďalšieho gratulanta, s. 55 – 56 Životné jubileum I. Demoviča 1966. Holúbek, P.: Šesťdesiatka Františka Bernadoviča, 1 obr., s. 57 1967. Holúbek, P.: Jubileum M. Kováčika, 1 obr., s. 58 1968. Iždinský, L.: RNDr. Ľudovít Gaál – päťdesiatnikom, 1 obr., s. 58 – 59 1969. Anonymus: Ján Adamjak 60-tnik, s. 59 1970. Anonymus: J. Kadlecová-Homolová, 1 obr., s. 59 Gratulácia k vstupu do stavu manželského Summary (Z. Hochmuth), s. 60 Ročník 2004 (XXXV.) Číslo 1 Organizačné správy 1971. Kortman, B.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v  roku 2003, 1 tab., s. 3 – 38 Činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov SSS, činnosť jaskyniarskych skupín a klubov, činnosť odborných komisií, centrálne podujatia SSS a iné domáce akcie, vedeckovýskumná a dokumentačná činnosť, ochrana krasu a jaskýň, zahraničné aktivity SSS, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2003 1972. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, s. 29 – 30 Aktualizovaný prehľad najdlhších a najhlbších jaskýň so stavom k 31. 3. 2004 Výskum a prieskum 1973. Pap, I.: Noc pri Dlhom vrchu, 1 obr., s. 31 – 32 Čo predchádzalo objavu jaskyne, ako to vlastne bolo, rýchlovka, deň D 1974. Pap, I., Šmída, B., Macháň, R., Szunyog, J.: Novoobjavená jaskyňa Stratený potok pod Muránskou planinou, 6 obr., 2 pl. j., lit., s. 33 – 44 Lokalizácia, staršie priekumy oblasti, novodobé výskumy, prieskum a  mapovanie po objave, priebeh a morfológia jaskyne, drobné tvary, sekundárne výplne, vzťah jaskyne ku geologickým štruktúram, hydrologické pomery, klimatické pomery, fauna, perspektívy 1975. Dzúr, J.: Prieskum jaskyne Pustej 2001 – 2004, 3 obr., 1 pl. j., s. 45 – 48 Charakter prieskumnej činnosti a výkopových prác, objav ďalších častí 1976. Šmída, B.: Speleopotápačský prieskum vyvieračky Pod hradom (Muránska planina), 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 49 – 52 Prvé prieskumy, charakter speleopotápačského prieskumu v rokoch 2000 – 2003, perspektívy 1977. Hačo, M., Šmída, B.: Zbožné jamy pri Bujovej (alebo jaskyniari archeológmi), 4 obr., 1 pl., s. 53 – 57 Opis prieskumu zásobníc na obilie pod zemou v Jamovej dolinke, pod rozvalinami strážneho hradu Ostrý Kameň Bibliografia Spravodaja SSS

125

Ročník 35


1978. Buraľ, M.: Jaskyne v masíve Stinskej, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 58 – 61 O existencii pseudokrasových jaskýň v okolí obce Zboj na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici 1979. Ducár, J.: Pseudokras Stinskej a Jules Verne, lit., s. 62 – 65 Opis jaskyne Kňahyňa, geologické pomery, opis Pustajovej jaskyne, jaskyňa v Tarnici, Sitinská a Jules Verne, moje hypotetické zistenia 1980. Buraľ, M.: Dve neznáme jaskyne vo Vihorlatských vrchoch, s. 66 Neznáme údaje o dvoch jaskynných útvaroch, tzv. Bezodnej diere nad Remetskými Hámrami a jaskyniach na Murovanej vode nad Strihovcami 1981. Matejka, M., Múka, Ľ.: Jaskyňa U diery, 2 obr., 1 pl. j., 1 tab., s. 67 – 69 Lokalizácia jaskyne, história objavov, opis jaskyne a jej morfológia, jaskyne Bystriansko-valaštianskeho krasu 1982. Radinger, F., Nociar, P.: Nová zaujímavá lokalita okresu Lučenec – jaskyňa Ružinská diera, 1 pl. j., s. 70 Opis jaskyne v Tuhárskom krase a prieskumná činnosť v rokoch 1999 – 2003 1983. Radinger, F., Nociar, P.: Morháčova jaskyňa v Tuhárskej doline, 1 pl. j., s. 71 – 72 História prieskumu, lokalizácia jaskyne, na existenciu ktorej upozornil bývalý člen prvej SSS M. Morháč 1984. Wiśniewski, W. W.: Diera nad Žiarskym sedlom v Západných Tatrách – doplnok, lit., s. 72 Doplnenie informácií o existencii jaskyne podľa starších poľských prameňov 1985. Holúbek, P., Hochmuth, Z.: Jaskyne nad sútokom Oravy a Váhu, 4 obr., 4 pl. j., lit., s. 73 – 76 Stručný opis nových lokalít v okolí Stankovian 1986. Magdolen, P.: O Starej garde, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 77 – 82 História jaskyne, zaujímavé miesta v jaskyni, úrazy v nej, zhodnotenie 1987. Múka, Ľ., Molčanyi, P.: Jaskyňa Pieskový potok, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 83 – 85 Lokalizácia jaskyne, história objavu, opis jaskynných priestorov 1988. Matejka, M., Múka, Ľ., Ceľuch, M., Kaňuch, P.: Zimné sčítanie netopierov na južnej strane Nízkych Tatier, 1 tab., s. 86 – 87 Prieskumná akcia koncom novembra 2003, zameraná na sčítanie netopierov v nesprístupnených jaskyniach a baniach na južnej strane Nízkych Tatier Zahraničné cesty 1989. Szunyog, J.: Jesenná expedícia do Kosova a jaskyne Velika klisura v roku 2003, 5 obr., 6 pl. j., lit., s. 88 – 94 Charakter jesennej expedície z novembra 2003, na ktorej sa zúčastnili jaskyniari z SK Červené vrchy, SK Nicolaus, SK Chočské vrchy a SK UK Bratislava, a jej priebeh 1990. Šmída, B.: Expedícia Velebit / január 2004. Objav priepasti Siréna (-281 m), 3 obr., 1 pl. j., s. 95 – 98 Priebeh januárovej expedície členov Speleoklubu UK Bratislava, najhlbšie priepasti severného Velebitu 1991. Gliviak, J., Šmída, B., Megela, M.: Potápanie v jaskyni Velika klisura, 1 pl. j., s. 99 – 100 Priebeh speleopotápačského prieskumu sifónov v jaskyni počas poslednej expedície a nadobudnuté skúsenosti 1992. Hutňan, D.: Skryté svety Yucatanu, 1 obr., s. 101 – 102 Speleopotápačský prieskum v cenotoch Yucatánu, objavené a zmapované priestory Ochrana krasu a jaskýň 1993. Čarný, P.: Budovanie vstupu do jaskyne J-1 vo Veľkom Prepadlom, 2 obr., lit., s. 103 – 104 Zabezpečenie vstupnej šachty do jaskyne v rokoch 1988 – 1990, poškodenie uzáveru a jeho oprava v roku 1995, oprava uzáveru v roku 2003 Zaujímavosti 1994. Antal, M.: Boli ste už niekedy v jaskyni?, s. 105 – 106 Dojmy z návštevy jaskyne v prípade nevidiaceho človeka 1995. Bernadovič, F.: J. W. Goethe a jaskyne, 1 obr., lit., s. 106 – 107 Jaskyne ako obľúbené prírodné objekty J. W. Goetheho, jeho činnosť v kontexte jaskýň Ročník 35

126

Bibliografia Spravodaja SSS


1996. Holúbek, P.: Koľko je na Slovensku jaskýň, s. 107 Aktualizácia evidencie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva týkajúcej sa jaskýň k 1. 3. 2004 1997. Anonymus: Speleofotografia 2004, s. 108 Informácia o pripravovanom 12. ročníku súťažnej výstavy fotografií s medzinárodnou účasťou 1998. Holúbek, P.: Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2003, s. 108 – 109 Stručná charakteristika najdôležitejších činností jednotlivých pracovníkov oddelenia v roku 2003 1999. Horváth, P.: Historické pozadie prvých zostupov do Zvonice, 1 obr., lit., s. 109 – 110 Opis prvých zostupov do priepasti podľa dobovej tlače z 19. a 20. storočia Technika 2000. Medzihradský, P.: Halogénové svietidlo, 2 obr., s. 112 Jednoduchá prestavba svietidla LOLA vhodného pri fotografovaní v jaskyniach 2001. Kasák, J.: Bezúdržbové plynotesné olovené akumulátory, 1 obr., 2 tab., s. 113 – 115 Skúsenosti z používania olovených akumulátorov v jaskynnom prostredí, niekoľko vyrábaných typov Spoločenské správy 2002. Gaál, Ľ.: Ing. Marcel Lalkovič, CSc. šesťdesiatročný, 1 obr., s. 115 – 116 2003. Anonymus: Jubileum Milana Veliča, 1 obr., s. 116 2004. Pospíšil, P.: Náš jubilant, s. 117 Životné jubileum J. Švacha 2005. Pospíšil, P.: Vitaj v klube päťdesiatnikov, s. 117 Životné jubileum J. Rajčányho 2006. Anonymus: V roku 2004 jubilujúci členovia SSS, s. 118 2007. Gaál, Ľ.: Za Ondrom Knappom, 1 obr., s. 118 – 119 Nekrológ 2008. Čipka, D.: Odišiel Milan Guzma, s. 119 Nekrológ 2009. Anonymus: Úmrtie Š. Jendrála, s. 118 Oznámenie o úmrtí Summary (Hochmuth, Z.), s. 120 Číslo 2 Zahraničné cesty 2010. Šmída, B., Audy, M., Mayoral, F., Carnicero, L. A.: Expedícia Chimantá 2004 alebo objavovanie Cueva Charles Brewer – najväčšej kvarcitovej jaskyne sveta, 10 obr., 1 pl. j., s. 3 – 14 Reportážna správa o expedícii, ktorá sa uskutočnila koncom mája a začiatkom júna 2004 na základe pozvania Ch. Brewera Caríasa 2011. Holúbek, P., Magdolen, P., Lešinský, G.: Stručná správa z expedície Krym 2004, 5 obr., 5 pl. j., res., s. 15 – 21 Náčrt situácie planiny Čatyr Dag, zoznam speleologických lokalít na Kryme, zhrnutie Výskum a prieskum 2012. Pap, I.: Javorinská Široká – Košiar, východná stena, 2 obr., s. 22 Opis prieniku do nových priestorov Tesnej jaskyne dňa 17. 11. 2003 2013. Miháľ, F.: Významné rozsadlinové jaskyne Dreveníka, 4 obr., 5 pl. j., lit., s. 23 – 29 Dokumentácia, zameranie a opis štyroch tunajších rozsadlinových jaskýň 2014. Hochmuth, Z.: Nové skutočnosti v  jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 30 – 34 Závažné objavy v roku 1985, prehľad výskumov, vyvieračka, ďalšie vyvieračky, farbiace skúšky 2015. Šmída, B., Gliviak, J.: Potápanie v sifóne Riečnej jaskyne, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 35 – 40 Staršie pokusy o prieskum sifónu v jaskyni, opis speleopotápačských akcií koncom novembra 2003 a v januári 2004, ako teda vlastne sifón Riečnej jaskyne vyzerá, čo ďalej, na margo výskytu rybky v sifóne Bibliografia Spravodaja SSS

127

Ročník 35


2016. Ducár, J., Holúbek, P.: Ďalšia jaskyniarska výprava v Poloninách, 2 obr., 4 pl. j., lit., s. 41 – 44 Priebeh expedície z mája 2004 a opis preskúmaných lokalít 2017. Holúbek, P., Holík, Ľ.: Zaujímavá chodba v Pustej jaskyni, 1 pl. j., lit., s. 45 – 46 Opis klesajúcej chodby, kde sa na prelome rokov 1997 a 1998 realizovali dve prieskumné akcie 2018. Szunyog, J.: Objav na dne JMN, 1 obr., s. 46 Nové priestory v Jaskyni mŕtvych netopierov objavené na akcii začiatkom júla 2004 2019. Hutňan, D.: Za hranice ľudských možností, 1 pl. j., s. 47 Prekonanie 23. sifónu v jaskyni Skalistý potok na akcii v polovici augusta 2003 2020. Piovarči, E.: Tunel v lomovej stene travertínovej kopy pri Vrútkach, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 48 – 53 Lokalita v  travertínovej kope na Predhore a  prvé zmienky o nej, neistá genéza, prieskum a história, Erhartova chodba 2021. Pap, I.: Diera v streche (planina Pelc, Slovenský raj), 2 obr., s. 54 Opis neznámej fluviokrasovej jaskyne identifikovanej v máji 2003 2022. Pap, I.: Jaskyňa Ovčí potok (Brtkovica, Nízke Tatry), 1 obr., 1 pl. j., s. 55 – 56 Objav a preskúmanie novej perspektívnej jaskyne na hornom konci Brtkovičnej doliny v období august – október 2003 2023. Pap, I.: Kruhová priepasť, s. 56 Stručná zmienka o malej priepasti v juhovýchodnom svahu masívu Brtkovice 2024. Pospíšil, P.: 30 ročný prieskum v Landrovskej jaskyni, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 57 – 61 Ako sme začínali, stručný náčrt geologických pomerov územia, história prieskumov, genéza jaskyne a perspektívy ďalšieho prieskumu 2025. Sabol, M.: Čo je nové v štúdiu hyen jaskynných (Crocuta crocuta spelaea), s. 61 O prednáške, ktorá odznela na 6. medzinárodnom paleontologickom kolokviu vo Weimare; pri štúdiu sa použili aj nálezy z územia Slovenska, z jaskýň Tmavá skala a Čertova pec Technika 2026. Sluka, M.: Používanie laserového diaľkomeru v jaskyni, 2 obr., s. 62 – 63 Viacročné skúsenosti s laserovými diaľkomermi používanými pri mapovaní jaskýň, postup pri meraní História 2027. Ducár, J.: Andrej Kmeť – neznámy jaskyniar, 3 obr., s. 64 – 68 Ukážky prác A. Kmeťa, v ktorých sa vyskytujú zmienky o niektorých pseudokrasových lokalitách na Slovensku 2028. Košel, V.: Najstaršia zmienka o jaskyniach Slovenského raja, lit., s. 68 – 69 Článok Jakuba Buchholtza z  roku 1787 publikovaný v  Ungarisches Magazin, v  ktorom sa zmieňuje o jaskyni Zlatá diera, Dračia diera a Ružová jaskyňa; problém identifikácie Dračej diery 2029. Košel, V., Országh, I.: Čo je to „Frauenglas“ či „Fraueneis“?, lit., s. 70 Objasnenie významu týchto termínov, ktoré zodpovedajú nášmu výrazu mariánske sklo Spoločenské správy 2030. Strečanský, P.: Martin Lutonský – ďalší do radu päťdesiatnikov, 1 obr., s. 71 2031. Anonymus: Vendelín Kindernay – 55 ročný, 1 obr., s. 71 2032. Holúbek, P.: Ivan Laučík (*4. 7. 1944 – †12. 5. 2004), 1 obr., s. 72 Nekrológ 2033. Laučík, I.: K jaskyni, s. 72 – 73 Jaskyňa a poézia, napísané pri príležitosti stretnutia jaskyniarskych umelcov v novembri 2002 Organizačné správy 2034. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 74 – 77 Adresy a telefonické kontakty výboru SSS, kontrolnej komisie, vedúcich jaskyniarskych skupín, záchrannej služby, iné užitočné adresy a telefóny 2035. Redakcia: Dohoda o spolupráci uzatvorená medzi Horskou záchrannou službou a Slovenskou speleologickou spoločnosťou, s. 78 – 79 Predmet dohody, povinnosti zmluvných strán, organizácia súčinnosti horskej služby a SSS, čas a podmienky trvania dohody, osobitné ustanovenia Ročník 35

128

Bibliografia Spravodaja SSS


2036. Miháľová, O.: 13. ročník Speleomítingu je za nami, s. 79 – 81 Zhodnotenie 13. ročníka Speleomítingu vo Svite, anketa, prednášky, ktoré odzneli na podujatí 2037. ANONYMUS: Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne, s. 82 Vyhlásenie podmienok súťaže 2038. Editor: Pokyny pre autorov, s. 83 Summary (Hochmuth, Z.), s. 84 Číslo 3 Výskum a prieskum 2039. Šmída, B., Pap, I., Kapucian, E.: Mesačný tieň – nový jaskynný systém Vysokých Tatier, 10 obr., 3 pl. j., lit., s. 3 – 17 Pár slov na úvod, história a súčasný stav prieskumu Širokej, špecifiká výskumu, prípravy, ako sme objavili jaskyňu, morfológia priestorov, genéza jaskyne, geologické a tektonické pomery, výplne, hydrológia, klimatické pomery, perspektívy a súvislosti, k metodike výskumu, riziká jaskyne, zhrnutie 2040. Šmoll, J.: Demänovská medvedia jaskyňa, 3 obr., s. 18 – 19 Lokalizácia nenápadného prieduchu koncom roku 2003, sondovanie, prvé metre novej jaskyne, zameriavanie jaskyne 2041. Vlček, L., Pavlík, J.: Jaskyňa Kostolík – legendy versus skutočnosť, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 20 – 26 Tajomný labyrint, stručný opis jaskyne, história, legendy, fakty, éra Kámenovho pôsobenia v Tisovci, neskoršie spomienky na jaskyňu a súčasný stav 2042. Holúbek, P.: Spresnenie údajov o jaskyniach Vihorlatských vrchov, 1 obr., s. 26 Objasnenie pôvodu jaskyne Koliby a Zbojnícka diera pri Remetských Hámroch 2043. Holúbek, P.: Poznámky k dĺžke Demänovského jaskynného systému, 1 tab., lit., s. 27 – 29 Komplexná mapa významnejších jaskýň Demänovskej doliny A. Droppu, zameriavanie v 80. rokoch, dokumentácia priestorov Demänovskej jaskyne mieru od roku 1998, dokumentácia Demänovskej ľadovej jaskyne a iných častí jaskynného systému, celková dĺžka Demänovského jaskynného systému, tabuľka jaskýň tvoriacich jaskynný systém 2044. Obuch, J.: Osteologický prieskum v niektorých jaskyniach Strážovských vrchov, 1 tab., lit., s. 29 – 31 Vyhodnotenie výsledkov, z ktorých vyplýva, že kosti v tunajších jaskyniach možno priradiť k tzv. jaskynným tanatocenózam 2045. Šichula, M.: Trocha smoly v Krásnohorskej jaskyni, 2 obr., lit., s. 32 – 33 Sifón Trenčanov, ďalší prieskum v roku 2004, pesimistický začiatok, nádejný optimizmus, optimistický záver Zahraničné cesty 2046. Šmoll, J.: 20 krát na Balkáne, 3 obr., s. 34 – 38 Macedónsko, pohorie Jakupica, jún 2004, pohorie Jakupica, október 1994, stručný prehľad predchádzajúcich 20 výprav na Balkán 2047. Ducár, J., Suski, R.: Veľká diera v malých horách, 2 obr., 1 pl. j., s. 39 – 44 Význam objavu, názov jaskyne, okolnosti objavenia jaskyne, vlastný opis jaskyne, geologické pomery, ostatné údaje, komentár speleoklubu Šariš 2048. HOLÚBEK, P.: Nový rekord, -2080 metrov v jaskyni Krubera-Voronja v Abcházsku Posledný údaj z Abcházska z 23. 10. 2004, ktorý sa dal očakávať 2049. Holúbek, P.: Postrehy z cesty na UAZ-e po Ukrajine, 2 obr., s. 45 Cesta členov SK Nicolaus koncom augusta a začiatkom septembra 2004 za zaujímavosťami Ukrajiny História 2050. Lalkovič, M.: Andrej Kmeť a jaskyne, lit., s. 46 – 49 Používanie termínu jaskyniar, odborný profil Andreja Kmeťa, jaskyne očami A. Kmeťa v  dvoch jeho prácach 2051. Košel, V.: Odkiaľ sa vzala jaskyňa Leontína?, lit., s. 49 – 50 Na obranu mena Ľudmila, uvaha autora o názve, ktorý sa používal namiesto názvu Leontína v literatúre začiatkom 20. storočia, Bibliografia Spravodaja SSS

129

Ročník 35


Organizačné správy 2052. Račko, I.: Informácia o existencii a  činnosti jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby, 2 tab., s. 51 – 52 Horská záchranná služba vznikla 1. 1. 2003 so sídlom v Poprade a vykonáva svoju záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí 2053. Kortman, B.: Centrálne podujatia v lete sa vydarili, s. 52 – 53 O tohtoročných podujatiach SSS – Lezeckých dňoch v Pružine-Priedhorí koncom júna 2004, 45. jaskyniarskom týždni SSS v Jedovniciach na Morave 2054. Kortman, B.: Valné zhromaždenie Českej speleologickej spoločnosti, s. 53 Stručná informácia o  priebehu 8. valného zhromaždenia Českej speleologickej spoločnosti 9. októbra 2004 v Sloupe 2055. Kasák, J.: Jaskyne na Strážove uzavreté, 2 obr., s. 54 Osadenie uzáveru v Jánošíkovej jaskyni pod vrcholom Strážova v septembri 2004 2056. Pospíšil, P.: Fejtón, s. 55 Generačná úvaha o vzťahu k jaskyniarstvu a jaskyniam Technika 2057. Hochmuth, Z.: Nová vŕtačka – cenová bomba, 1 obr., s. 56 – 57 Elektropneumatické kladivo Superex, servis – nástroje, a teraz o tom najdôležitejšom: životnosti 2058. Fillo, I.: Skúsenosti s diódami LED, 4 obr., s. 58 – 59 Alternatívny zdroj svetla pre jaskyniarov, jeho charakteristika a úprava pre potreby jaskyniarskej praxe Spoločenské správy 2059. Marián: Elenke Hipmanovej, 1 obr., s. 60 2060. Hipmanová, E.: Jano Slančík 60 rokov, 1 obr., s. 60 – 61 2061. Vajs, J.: Jaskyniar Jano Hučík, s. 61 2062. Kubíni, I.: Odhalenie pamätnej tabule Miroslavovi Nešverovi, 3 obr., s. 62 Pietna spomienka, ktorá sa uskutočnila 17. 6. 2004 v Tisovci 2063. Editor: Pokyny pre autorov, s. 63 Summary (Z. Hochmuth), s. 64 Číslo 4 Výskum a prieskum 2064. Dzúr, J.: Jaskyňa Pustá – objav Žikešovho dómu, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 3 – 5 Prienik v závale pod Šachtou a objav ďalšej časti prudko klesajúceho meandra 6. marca 2004, potápačský prieskum Sifónu rešpektu 2065. Máté, T., Horčík, M.: Nové objavy a poznatky o Ladzianskeho jaskyni, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 6 – 12 Keď zvedavosť víťazí, morfológia nových priestorov, prúdenie a  teploty vzduchu, fauna, poznámky k morfológii povrchu a podzemia, dokumentácia historických nápisov 2066. Buraľ, M., Ducár, J., Holúbek, P.: Prvá stometrová jaskyňa v  Poloninách, 3 obr., 1 pl. j., s. 13 – 15 Opis objavovania v Ďakovej jaskyni, charakteristika jaskyne, snaha o prieskum jaskyne Kňahyňa 2067. Horčík, M., Máté, T.: Nové jaskyne v  severovýchodnom výbežku Muránskej planiny, 8 pl. j., lit., s. 16 – 18 Nové lokality z masívu Dlhého vrchu, Stračaníka a Župkovej Magury na Muránskej planine 2068. Hochmuth, Z., Košč, R.: Kras Lačnovského kaňonu na Branisku, 3 obr., 1 tab., 24 pl. j., lit., s. 19 – 31 Predchádzajúce aktivity, morfológia Lačnovského kaňonu, jaskyne v kaňone, základné údaje o nich 2069. †Hipman, P.: Jaskyňa „Pod Brtkovicou“, 2 obr., + 1 pl. j. ako samostatná príloha, s. 32 – 33 Určenie miesta, opis jaskyne, priebeh prieskumu, úlohy ďalšieho prieskumu 2070. Danko, S.: Jaskyňa Helena, 7 obr., 1 pl. j., lit., s. 34 – 38 Všeobecná charakteristika územia, poloha, história prieskumu, stručný opis jaskyne, hydrológia Ročník 35

130

Bibliografia Spravodaja SSS


História 2071. Derfiňák, P.: Jedna zaujímavá jaskyňa, lit., s. 39 – 40 Veteránska jaskyňa v Banáte a jej vojenské využitie v 17. až 19. storočí podľa dobovej tlače 2072. Košel, V.: Poznámka k pôvodu mena Baradla – jaskyne pri Aggteleku, lit., s. 41 Úvaha o pôvode názvu podľa L. B. Bartolomeidesa a iných autorov Ochrana krasu a jaskýň 2073. Staník, P.: 4. seminár speleologickej strážnej služby, 1 obr., s. 42 – 43 Seminár Správy slovenských jaskýň, ktorý sa uskutočnil v novembri 2004 v rekreačnom zariadení Pružina-Priedhorie v Strážovských vrchoch 2074. Bačík, D., Pokrievková, J., Sečány, M.: O nás s nami, s. 43 Z listu jaskyniarom, príroda a jaskyne očami žiačky 9. B Spoločenské správy 2075. Novotný, L.: Úspešných 70 rokov, 1 obr., s. 44 Životné jubileum J. Tulisa 2076. Šturmann, B.: Ing. Ondrej Bolaček – päťdesiatnik, 1 obr., s. 45 – 46 2077. Anonymus: Jubileá 2005, s. 46 Tabuľka jubilantov SSS v roku 2005 2078. Dzúr, J.: Spomienka na Vlada, s. 47 Spomienkový článok pri príležitosti 20. výročia úmrtia V. Žikeša Summary (Z. Hochmuth), s. 48 Ročník 2005 (XXXVI.) Číslo 1 Organizačné správy 2079. Kortman, B.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v  roku 2004, 1 tab., s. 3 – 28 Činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov SSS, činnosť jaskyniarskych skupín a klubov, činnosť odborných komisií, centrálne podujatia SSS a iné domáce akcie, vedeckovýskumná a dokumentačná činnosť, ochrana krasu a jaskýň, zahraničné aktivity SSS, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2004 Výskum a prieskum 2080. Majerníčková, F., Majerníčková, G., Imrich, P.: Jaskyňa pod Spišskou – nová pseudokrasová jaskyňa na Slovensku, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 29 – 33 Lokalizácia, geológia oblasti, okolnosti objavu, a  nastal deň D, mapovanie, opis jaskyne, čo dodať na záver 2081. Štéc, M., Budaj, M.: Významné objavy v Jaskyni mŕtvych netopierov, 3 obr., 1 pl. j., s. 34 – 37 Opis objavu, domeranie nových priestorov v decembri 2004 a ich charakteristika 2082. Fillo, I.: Staré Hájne, 2 obr., 1 pl. j., s. 38 – 40 Nová lokalita v  Borinskom krase, povrchový prieskum v  marci 2003, nová jaskyňa, kopáčske práce v roku 2004 2083. Nagypál, K.: Pseudokrasové jaskyne v pohorí Burda na južnom Slovensku, 2 obr., 6 pl. j., lit., s. 41 – 43 Nové jaskyne v mohutných bralách pri ceste medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou a ich opis 2084. Strečanský, P.: Čo nové v jaskyniach Sklenianskeho krasu, 2 pl. j., s. 44 – 46 Stručne o  činnosti skupiny za obdobie jej dvadsaťročnej existencie, história výskumu na Závrte č. 3, sústava jaskýň Cigánky 2085. Strečanský, P.: Príbeh, s. 46 Krátka jaskyniarska poviedka Zahraničné cesty 2086. Šmída, B.: Chimantá 2005, Roraima 2005 – krátke oficiálne komuniké, s. 47 – 49 Chimantá 2005, zhrnutie, Roraima 2005, celkové zhrnutie oboch expedícií Bibliografia Spravodaja SSS

131

Ročník 36


2087. Hutňan, D.: Cenoty Yucatanu, 1 obr., s. 50 Štvrtá výprava skupiny českých a slovenských speleopotápačov do zaplavených jaskynných systémov mexického štátu Quintana Roo na Yucatánskom polostrove 2088. Šmoll, J., Szunyog, J.: Priepasť Solúnska jama, Macedónsko, pohorie Jakupica, október 2004, 4 obr., 6 pl. j., s. 51 – 56 Expedícia slovenských jaskyniarov z októbra 2004, opis pohoria Jakupica a jeho doterajší výskum, zoznam nimi zameraných priepastí 2089. Červeň, P.: Matienzo 2004, 7 obr., 2 pl. j., s. 57 – 62 Opis poznávacej cesty do krasovej depresie na severe Španielska v auguste 2004 2090. Šmoll, J.: Velika klisura – február 2005: 10 km?, 6 obr., 1 pl. j., s. 63 – 65 Pokračovanie v prieskume jaskyne Velika klisura vo februári 2005 Ochrana krasu a jaskýň 2091. Cvacho, P.: Uzavretie Medvedej jaskyne II, 2 obr., s. 66 Inštalácia uzáveru jaskyne v roku 2003 členmi Jaskyniarskeho klubu Varín Zaujímavosti 2092. Semelbauer, Ľ.: Dvadsať rokov s jaskyniarmi, s. 67 O dvadsaťročnom súžití s tými, ktorí sú pre autora akoby rodina 2093. Lisý, M.: Džimova spása, 1 obr., s. 67 – 68 Výkopové práce na lokalite a jej orientačné zameranie, objasnenie pôvodu jej názvu 2094. Tulis, J.: 40 rokov činnosti Speleologického klubu Slovenský raj, 1 obr., lit., s. 69 – 71 Charakter a rozsah činnosti za 40 rokov existencie Speleologického klubu Slovenský raj, záujem o poznávanie jaskýň Slovenského raja v minulosti 2095. Hochmuth, Z.: Oprava chybných údajov v Spravodaji 4/2004, s. 72 Upozornenie na chybu v článku Ing. O. Bolaček – päťdesiatnik na s. 45 Résumé (Hochmuth, Z.), s. 72 Číslo 2 2096. Kortman, B.: Vážení čitatelia Spravodaja, kolegovia jaskyniari, s. 4 Obsahové zameranie tohto čísla, poďakovanie odstupujúcemu dlhoročnému zostavovateľovi a výkonnému redaktorovi za jeho doterajšiu činnosť 2097. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) na rok 2005, s. 5 – 8 Adresy a telefonické kontakty členov výboru, kontrolnej komisie, predsedov jaskyniarskych skupín a klubov, iné užitočné kontaktové údaje 2098. Droppa, A.: Výskum krasových javov v Ľupčianskej doline, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 9 – 11 Opis krasových prameňov s menšími vyvieračkami a štyroch menších jaskýň, z ktorých je zatiaľ najväčšou Ľupčianska jaskyňa v Balnom 2099. †Hipman, P.: Jeskyně ve vrcholové části Poludnice, 1 obr., 1 pl. j., s. 12 – 13 Opis povrchových krasových javov a jaskýň, ktoré začiatkom 70. rokov preskúmal autor príspevku 2100. Orvoš, P.: Kras Krakovej hole, 2 obr., lit., s. 14 – 20 Východiská výskumu, geologické predispozície krasovatenia, morfologický vývoj krasu, kras v oblasti plošiny Kosienky, kras v okolí Predných, časový priebeh zmien priestoru Krakovej hole, poďakovanie miesto záveru 2101. Holúbek, P.: Priepasť v Petine, 1 pl. j., lit., s. 21 Prieskum a zameranie priepasti v severozápadnej časti Jánskej doliny v bočnej dolinke Bielo 2102. Magdolen, P.: Nové fakty v Starom Hájnom, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 22 – 25 Doplnenie faktov a oprava niektorých mylných údajov v príspevku uverejnenom v minulom čísle Spravodaja, geologická stavba, kopáčske práce, aká je budúcnosť, chronológia prác 2103. Hipmanová, E.: Farbiaci pokus v Slnečnom lúči, 1 obr., s. 25 Poznatky z farbiaceho pokusu z mája 2005, ktorý dokázal, že Slnečný lúč hydrologicky súvisí so systémom Hipmanových jaskýň 2104. Vykoupil, J.: Prvý rok činnosti Speleoklubu Šariš, s. 26 O činnosti klubu v prvom roku jeho existencie, prehľad činnosti podľa geomorfologických jednotiek Ročník 36

132

Bibliografia Spravodaja SSS


2105. Ducár, J.: Práce na Spišskej a pod ňou pokračujú, 7 obr., s. 27 – 30 Stavebné úpravy vchodu a okolia, likvidácia biologického odpadu, hydrologické pomery Spišskej, Spišská – zaujímavá geologická lokalita, genéza vzniku jaskyne, družobná návšteva z Poľska, Oľšavická planina, etnografia 2106. Magdolen, P.: Objavy vo Veľkom Prepadlom, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 31 – 36 Stručne o histórii, najnovšie objavy, charakter objavených a prvozameraných priestorov, možnosti jaskyne a najbližšie ciele, chronológia prác na Veľkom Prepadlom v roku 2004 2107. Soják, M., Terray, M.: Archeologické nálezy z niektorých jaskýň na východnom okraji Slovenského krasu, 5 obr., 3 pl. j., lit., s. 37 – 39 Analýza nálezov zo Žihľavovej jaskyne na južnom svahu Zádielskej doliny a jaskýň Dora 1 a Pustovňa vo východnej časti Hájskej doliny 2108. Sluka, M.: Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, 2 obr., 2 pl. j., s. 40 – 43 Zameriavanie jaskyne v  minulosti, technológie použité pri mapovaní jaskyne, použitá metodika, éra počítačov, éra Therionu 2109. Šichula, M., Kraupová, Z.: Desatoro fotografovania v jaskyni, s. 44 – 45 Sformulovanie praktických skúseností na usmernenie tých, ktorí s fotografovaním v jaskyniach začínajú alebo sa mu venujú len sporadicky 2110. Kortman, B.: Perspektívny zdroj energie na svietenie i vŕtanie, 2 obr., s. 46 O  možnosti využitia palivových článkov v  jaskyniarstve ako spoľahlivého zdroja energie na dlhý čas nepretržitej činnosti v jaskyni 2111. Hlaváčová, I.: Koľko je na Slovensku jaskýň?, 1 obr., s. 47 Evidencia jaskýň vedená v  Slovenskom múzeu ochrany prírody a  jaskyniarstva v  Národnej databáze jaskýň a jej aktuálny stav k 1. 3. 2005 2112. Tencer, J.: Tabuľka najhlbších a najdlhších jaskýň na Slovensku, s. 48 – 49 Aktualizovaný prehľad najdlhších a najhlbších jaskýň so stavom k 31. 3. 2005 2113. Holúbek, P.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta, s. 50 Spracované podľa údajov internetovej stránky www.pipeline.com z 3. 6. 2005 2114. Miháľová, O.: XIV. speleomíting, 3 obr., 1 tab., s. 51 – 53 Zhodnotenie 14. speleomítingu, program a niekoľko slov na záver 2115. Šebela, R.: Speleofórum 2005 ve zkratce, 2 obr., s. 53 Trinásty ročník akcie Českej speleologickej spoločnosti, ktorý sa konal 16. apríla 2005 v  obci Rudice v Moravskom krase 2116. Šmída, B.: Speleofórum očami nášho jaskyniara, 1 obr., s. 54 – 55 Zhodnotenie úrovne tohtoročného špičkového podujatia ČSS, na ktorom sa zúčastnilo vyše 300 návštevníkov 2117. Horňák, M.: Jaskyniarska škola (slovinský model), 4 obr., s. 56 – 57 O kurze školenia nových jaskyniarov z novembra 2004, ktorý má za cieľ pripraviť nádejných bádateľov v podzemí na prieskum z praktickej a teoretickej stránky Aktuality 2118. Lešinský, G.: www.sss.sk, s. 58 Informácia redaktora o web-stránke SSS 2119. Anonymus: Vyjde „kongresový“ Spravodaj SSS, s. 58 O pripravovanom kongresovom dvojjazyčnom čísle Spravodaja SSS 2120. Haviarová, D.: Čo je speleológia / informačná skladačka, s. 58 Informačná skladačka SSS zameraná na oblasť speleológie 2121. Holúbek, P.: Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne, 1 obr., s. 59 Vyhodnotenie súťaže, ktorú v roku 2004 vyhlásilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2122. Bis, V.: Zával, s. 60 – 62 Jaskyniarska poviedka 2123. Holúbek, P.: Speleológia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko (70 rokov od vzniku prvej praktickej slovenskej speleologickej príručky), 2 obr., s. 63 – 64 Spomienka na publikáciu J. Volka Starohorského z r. 1935 a priblíženie obsahu poslednej kapitoly publikácie 2124. Holúbek, P.: Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc., 2 obr., s. 65 – 66 Bibliografia Spravodaja SSS

133

Ročník 36


2125. Zelinka, J.: Matúš Peško – päťdesiatnikom, 1 obr., s. 66 2126. Piovarči, E.: Ide v šľapajach svojho brata, 1 obr., s. 67 Životné jubileum P. Chmelu Summary (Kortman, B.), s. 68 Číslo 3 (mimoriadne číslo) 2127. Šmída, B., Brewer-Carías, Ch., Audy, M.: Speleoexpedície do vnútra masívu Chimantá (Venezuela) v roku 2004. Ako bola objavená a preskúmaná najväčšia kvarcitová jaskyňa sveta Cueva Charles Brewer, 178 s. + samostatná príloha plán jaskyne, issn 1335-5023 Stratený svet Guayanskej vysočiny, úvod do geografie, stav speleologického prieskumu tepuy, Cueva Charles Brewer, opis jaskyne, klimatické pomery, morfológia, výplň jaskyne, speleotémy, opálové biospeleotémy jaskyne, náčrt genézy jaskyne a perspektívy jej pokračovania, fauna y flora de la cueva, fauna a flóra jaskyne, logistika, la logistica y algunos otros datos interesantes, predexpedičné prípravy a komunikácia, speleologický prieskum 28. 5. – 2. 6. 2004, vysunutý bivak, mapovanie, fotodokumentácia, materiálne zabezpečenie, základný tábor, stravovanie, nebezpečenstvá, osobitosti a  zvláštne fenomény jaskyne, fyziologické vnímanie expedície, príroda masívu Chimantá, história výskumov, geologická stavba tepuy, klíma masívu Chimantá, flóra masívu Chimantá, fauna tepuana, breve informe sobre la herpetofauna hallada en la Cueva Charles Brewer, tepuy či tepui, o autoroch publikácie Číslo 4 2128. Kortman, B.: Vážení čitatelia Spravodaja, kolegovia jaskyniari, s. 4 Požiadavka adresovaná členskej základni na vyslovenie svojich názorov v kontexte zachovania jednoty SSS a pripravovaného mimoriadneho valného zhromaždenia 2129. Ďurka, T.: Vážené jaskyniarky a jaskyniari!, s. 5 Informácia o uskutočnení mimoriadneho valného zhromaždenia SSS v roku 2006 2130. Lalkovič, M.: Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, 1 obr., lit., s. 6 – 8 Objasnenie niektorých náležitostí, ktoré súviseli s  existenciou Turistu n. p. a  výskumom Čachtického krasu v minulosti; Turista n. p. a Čachtická jaskyňa, obdobie Správy slovenských jaskýň 2131. Ducár, J.: Návšteva pustovne svätého Svorada v Poľsku, 2 obr., s. 9 – 12 Historické údaje, posledná práca o  sv. Svoradovi, Svoradova jaskyňa v  Tropii, širšie okolie Svoradovej jaskyne, dojmy z návštevy kostola v Tropii, historicky príbuzné jaskyne na Slovensku, svätý Svorad – patrón jaskyniarov?, iné miesta na Slovensku s názvom Svorad (Svoradovec) 2132. Vlček, L., Čipka, D.: Jaskyňa Daxner – ďalšie kroky v prieskume podzemného krasového systému Suché doly – Teplica, 8 obr., 2 pl. j., lit., s. 13 – 18 Suché doly, história prieskumu, posledné objavy a meranie jaskyne, hydrológia a špecifiká mikroklímy, geologické pomery, perspektívy do budúcnosti 2133. Horčík, M., Máté, T.: Prieskum severného okraja Muránskej planiny, 1 obr., 9 pl. j., lit., s. 19 – 21 Lokalizácia, prieskum a dokumentácia niekoľkých nových jaskýň v katastrálnom území obce Šumiac 2134. Vlček, L.: Čo vieme o kostolíckych kamenných ježkoch, 3 obr., 1 pl. j., s. 22 – 23 Geomorfologická kuriozita v  jednej z  jaskýň Muránskej planiny; čo sú kostolícki kamenní ježkovia, názory na ich vznik 2135. Dzúr, J.: Jaskyňa Okno – nové poznatky, 4 obr., 1 pl. j., s. 24 – 26 Znovuobjavenie priestorov po 57 rokoch, kam ako prví prenikli v  roku 1947 členovia Jaskyniarskeho zboru KSTL J. Ch. Raiskup a O. Wiesner 2136. Máté, T.: Jaskyňa teplej stráne, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 27 – 28 Prieskum južnej stráne Plešiveckej planiny, objav priepasťovitého otvoru v zachovanom svahu planiny, sondovacie práce 2137. Košel, V.: Ktorá je najteplejšia?, 1 obr., lit., s. 29 – 30 Podľa poznatkov autora sa najteplejšia jaskyňa na Slovensku nachádza v  Malých Karpatoch, je ňou Plavecká priepasť pri Plaveckom Podhradí Ročník 36

134

Bibliografia Spravodaja SSS


2138. Hipmanová, E.: Systém Hipmanových jaskýň o pár metrov podrástol, 1 obr., 1 pl. j., s. 31 – 33 Prieskumná činnosť vo vetve Slnečná cesta, objav ďalších priestorov a ich charakteristika 2139. Lačný, A.: Orešanská sonda, 3 obr., 1 pl. j., s. 34 – 36 Sondovacie práce v závrte v okolí občasnej vyvieračky neďaleko Rybárne v rokoch 2004 a 2005, objav nových priestorov 2140. Dzúr, J.: Jaskyňa Pustá – objav Slimačieho dómu a Chodby radosti, 1 obr., s. 36 Prieskum priestorov za Klausovým sifónom a objav nových častí koncom októbra 2005 2141. Holúbek, P., Magdolen, P.: Expedícia Sibír 2005, 13 obr., 3 pl. j., lit., res., s. 37 – 44 Ciele, cesta k jaskyniam na Lene, jaskyne poľovníka Alexandra, pôsobenie v oblasti Botovskej jaskyne, bajkalské jaskyne v oblasti zálivu Aja, zhodnotenie expedície 2142. Šmída, B.: 14. medzinárodný speleologický kongres Atény – Kalamos 2005, 4 obr., s. 45 – 47 Podrobný priebeh 14. medzinárodného speleologického kongresu, ktorý sa konal v auguste 2005 v gréckom prímorskom letovisku Kalamos 2143. Fudaly, V.: 46. jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry 2005, 5 obr., s. 48 – 49 Priebeh 46. jaskyniarskeho týždňa, ktorý pri príležitosti 50. výročia svojej existencie zorganizovala jaskyniarska skupina v Spišskej Belej 2144. Horváth, P.: Diviaky v jaskyni alebo prečo je potrebné jaskyne zatvárať, s. 50 O  dôvodoch uzatvárania vchodu do Ardovskej jaskyne, v  ktorej sa nachádzajú monitorovacie miesta biospeleológov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 2145. Velšmid, M.: Stúpadlá – stúpačky, 3 obr., s. 51 O výrobe stúpačiek a ich namontovaní v Líščej jaskyni a ďalších lokalitách 2146. Ducár, J.: Krátka správa o prvom betónovaní, 2 obr., s. 52 – 53 Uzatvorenie vstupného otvoru Jaskyne pod Spišskou v septembri 2005 a úprava okolia jaskyne do pôvodného stavu 2147. Kortman, B.: Jaskyniari v Manínskej tiesňave, 1 obr., s. 53 Vývesná skrinka v autokempingu Manínska tiesňava o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy 2148. Vadovský, V.: Dvojité vé, s. 54 – 56 Jaskyniarska poviedka 2149. Anonymus: Novinky v slovenskej jaskyniarskej literatúre, s. 57 Informácie o vydaných publikáciách, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte SSS a na Správe slovenských jaskýň 2150. Ducár, J.: Nové dejiny slovenského jaskyniarstva – kedy sa ich dočkáme?, s. 58 Podľa autora dozrel čas na nové, obsiahlejšie, detailnejšie spracované dejiny jaskyniarstva na Slovensku, keďže od vydania tých posledných uplynulo už 20 rokov 2151. Holúbek, P.: Spomienka na PhDr. Juraja Bártu, CSc. (13. 4. 1923 – 2. 10. 2005), 1 obr., bibl., s. 59 – 61 Nekrológ a výber bibliografie zosnulého speleoarcheológa 2152. Kortman, B.: Úspechy bratov Chmelovcov, 2 obr., 1 tab., s. 62 Ocenenia, ktoré získali bratia Chmelovci v Slovenskej i Českej republike, vrátane zlatej medaily medzinárodnej organizácie neprofesionálnych filmových tvorcov UNICA 2153. Kortman, B.: Spomienka na jedno jubileum, s. 63 Životné jubileum M. Kardoša 2154. Kortman, B.: Milanovi Brandejskému k 50-tke, s. 63 2155. Anonymus: Jubilujúci členovia SSS v roku 2006, s. 63 Prehľad jubilantov, členov SSS v roku 2006 Summary (Kortman, B.), s. 64 Zvláštne vydanie (For the 14 Speleological Congess UIS in Greece) 2156. Kortman, B.: Dear Bulletin readers, colleagues, cavers, s. 1 O Spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1949, jej členskej základni, počte jaskýň na Slovensku a o súčasnom charaktere jej činnosti Bibliografia Spravodaja SSS

135

Ročník 36


2157. Šmída, B., Audy, M., Biord, H., Mayoral, F.: Cueva Charles Brewer (Chimantá), Cueva Ojos de Cristal (Roraima) the greatest quarzite caves of the world (table-moutains, Venezuela), 5 obr., 2 pl. j., lit., s. 3 – 10 Jaskyňa Kryštálové oči, Jaskyňa Pemonov a ostatné objavy v krase na Roraime, Jaskyňa Charles Brewer – najväčšia kvarcitová jaskyňa na svete, ďalšie objavené jaskyne masívu Chimantá, perspektívy 2158. Šmída, B.: Lukina jama – Manual II (- 1392 m), Slovačka jama (- 1320 m), Meduza (- 707) and the share of the Slovak cavers at discovering some of the deepest abysse of the world and of underground super verticals in Velebit (Croatia), 2 obr., 3 pl. j., lit., tab., s. 11 – 18 Prvá expedícia slovenských jaskyniarov na Velebite v roku 1990, Lukina jama – Manuál II, Slovačka jama, Meduza, Sirena, Ledena jama u Lomskoj dulibi, ďalšie pozoruhodné výsledky slovenských jaskyniarov na Velebite 2159. Šmoll, J., Šmída, B.: Velika klisura (Gryka e Madhe) in Kosovo – the discovery and exploration of one of the biggest cave systems at Balkan, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 19 – 23 Objav a prieskum, morfológia a genéza jaskyne, hydrologické podmienky a perspektívy 2160. Motyčka, Z.: Exploration of underwater caves of the Riviera Maya, Mexico 2003 – 2005, 1 obr., 1 pl. j., s. 24 – 25 Prieskum zaplavených jaskýň v Riviera Maya v mexickom štáte Quintana Roo na Yucatánskom polostrove 2161. Hipmanová, E.: Večná robota + Starý hrad = The System of Hipman Caves, 3 obr., 1 pl. j., s. 27 – 30 Charakter  činnosti, ktorá viedla k  nájdeniu prirodzeného spojenia medzi oboma jaskyňami a vzniku jedného jaskynného systému 2162. Stankovič, J., Cílek, V.: Stegamites: first finds of the unusual cave formations in Slovakia, 7 obr., lit., s. 31 – 35 Porovnanie stegamitov a jaskynných štítov, vývoj stegamitov, výskyt stegamitov v Slovenskom krase 2163. Majerníčková, F., Majerníčková, G., Imrich, P.: The Levočské vrchy Mountains –Pseudokarst Paradise (pseudokrasový raj), 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 36 – 42 Geológia regiónu, opis Jaskyne pod Spišskou, údržba vchodu a okolia jaskyne, mapovanie a prieskum jaskyne 2164. Sluka, M.: How the Map of Čachtice Cave Has Been Created, 2 obr., 3 pl. j., s. 43 – 47 Ako bola vytvorená mapa jaskyne, použitá metodológia, éra počítačov, éra Therionu, záver 2165. Butaš, J.: Plavecká Abyss PP-2, 1 obr., 2 pl. j., lit., s. 48 – 50 Charakter Plaveckej priepasti, nové objavy v roku 2002 2166. Tencer, J.: List of longest and deepest caves in Slovakia, s. 51 – 52 Zoznam najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku Ročník 2006 (XXXVII.) Číslo 1 2167. Novotný, L.: Namiesto úvodníka, s. 4 – 5 Čo z nás robí jaskyniarov; samotári, chválenkári, driláci, skalní; článok prevzatý z časopisu Krásy Slovenska z r. 1982 2168. Kortman, B.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v  roku 2005, 1 tab., s. 6 – 33 Činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov SSS, činnosť jaskyniarskych skupín a klubov, činnosť odborných komisií, centrálne podujatia SSS a  iné domáce akcie, vedeckovýskumná a  dokumentačná činnosť, ochrana krasu a jaskýň, zahraničné aktivity SSS, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2005 2169. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a  najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k  28. 2. 2006, s. 34 – 35 Aktualizovaný prehľad najdlhších a najhlbších jaskýň Ročník 37

136

Bibliografia Spravodaja SSS


2170. Hlaváčová, I.: Koľko je na Slovensku jaskýň?, s. 36 Aktualizácia evidencie jaskýň k 1. 3. 2006 v Národnej databáze jaskýň vedenej v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 2171. Hochmuth, Z.: Krasový fenomén Zlej diery a jaskýň krasovej oblasti „Na skaly“ (Bachureň), 5 obr., 5 pl. j., lit., s. 37 – 44 Zdroje poznania, geologická stavba okolia, geomorfologické pomery širšieho okolia jaskyne Zlá diera, morfológia jaskynných priestorov, ostatné jaskyne v bezprostrednom okolí, ochranárske opatrenia, vodcovská služba a sprístupnenie jaskyne 2172. Lalkovič, M.: Leontína alebo Ľudmila?, 1 obr., lit., s. 45 – 47 O opodstatnenosti názvu jaskyne Leontína, prvé zmienky, K. Siegmeth a pôvod názvu Leontína, Ľudmila ako ďalší názov jaskyne, používanie jednotlivých názvov 2173. Ducár, J.: Vybrané písomné zmienky o  jaskyni Diablova diera v  Branisku, 1 obr., s. 48 – 50 Ján Štiavnický: Januš z Braniska, Die geologischen und hydrografischen Verhältnisse des Branyiszkó-Gebirges, povesť o Diablovej diere, legendy o použití jaskyne v bitkách o priesmyk, Levoča a okolie 2174. Horčík, M.: Hradná jaskyňa v Čiernej hore, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 51 – 53 Jaskyňa pod hradom Sokol, o hrade, lokalizácia jaskyne, o jaskyni, poďakovanie 2175. Šmoll, J.: V najvyššie položených jaskyniach na Slovensku, Červené vrchy – Kresanica 2122 m n. m.: KR-11 a Vyšná Kresanica, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 54 – 55 Charakter prieskumnej činnosti v KR-11, prieskum Vyšnej Kresanice v novembri 2005 2176. Holúbek, P., Staník, P., Psotka, J.: Stručné zhrnutie nových poznatkov z jaskyne Okno, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 56 – 59 Objav nových priestorov v septembri a novembri 2005, zameranie a morfológia nových priestorov 2177. Jurečka, M.: Objav pokračovania na Západnom konci Liskovskej jaskyne, 2 pl. j., s. 60 – 61 Sondovacie práce v Západnom konci v roku 2001, práce v Camberových chodbách v roku 2002, objav novej časti Tetris 2178. Lisý, M.: Jaskyne na Viništi v Považskom Inovci, 5 obr., 5 pl. j., s. 62 – 65 Stručný opis doteraz známych jaskýň v oblasti Vinišťa 2179. Kasák, L.: Objektivita médií + ospravedlnenie, s. 65 Postoj médií pri prezentovaní bežného jaskyniarskeho života, chyby v Spravodaji 2180. Šmoll, J., Szunyog, J.: Jakupica 2005 – Macedónsko, 7 obr., 3 pl. j., lit., s. 66 – 69 Priebeh spoločnej macedónsko-slovenskej expedície uskutočnenej od 26. septembra do 9. októbra 2005 2181. Šmoll, J.: Stručná správa: Kosovo a Macedónsko 2/2006, 3 obr., 1 pl. j., s. 70 – 71 Zameriavanie jaskyne Velika klisura, prieskum Veľkej pukliny, povrchový prieskum pohoria Jakupica 2182. Šmoll, J., Staník, P.: Speleoalpinizmus a Velika klisura, 1 obr., s. 72 O zdolávaní komínov horolezeckým spôsobom, prehľad a výška vylezených komínov v jaskyni Velika klisura Recenzie 2183. Kortman, B.: Jozef Jakál a kol.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku, s. 73 Recenzia publikácie 2184. Kortman, B.: Ladislav Novotný, Ján Tulis: Kras Slovenského raja, s. 73 Recenzia publikácie Blahoželáme 2185. Hochmuth, Z.: Rudolf Košč päťdesiatnikom, s. 74 2186. Marián: Päť rokov ubehlo ako voda, s. 74 Životné jubileum F. Vengera 2187. Horváth, P.: Jaroslav Stankovič jubiluje, s. 75 2188. Hipmanová, E.: Petrovo polstoročie, s. 75 K životnému jubileu P. Mitra Summary (Kortman, B.), s. 76 Bibliografia Spravodaja SSS

137

Ročník 37


Číslo 2 2189. Kortman, B.: Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2006, s. 4 Stručne o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia SSS, ktoré sa konalo 7. apríla 2006 vo Svite 2190. Redakcia: Uznesenie z 15. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti 7. apríla 2006, 2 obr., s. 5 2191. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) na rok 2006, s. 6 – 9 Adresy a telefonické kontakty výboru SSS, kontrolnej komisie, predsedov jaskyniarskych skupín a klubov, dobrovoľnej záchrannej služby SSS, iné užitočné kontaktové údaje, výber z aktívnych internetových stránok 2192. Magdolen, P.: Jaskyňa Jubilejná – uzavretá kapitola, 14 obr., 1 pl. j., s. 10 – 17 Začiatky bádania, objavovanie, stagnácia, úraz v jaskyni, stručný opis, uzatváranie jaskyne, perspektívy, chronológia prác a postupov v Jubilejnej jaskyni v rokoch 1994 – 1997 2193. Vlček, L., Hutka, D., Pavlík, J.: Zhodnotenie polstoročia speleologického prieskumu lokality Dielik (Muránska planina), 5 obr., 2 pl. j., lit., s. 18 – 23 Poloha, história prieskumu jaskyne v predkámenovskom období, prieskum jaskyne a výskumy v jej interiéri, aká je dlhá, geologický rébus, poznámky ku genéze priestorov jaskyne, špecifiká hydrológie jaskyne, ako ďalej 2194. Holúbek, P.: Nový ponor v Jánskej doline, 2 obr., s. 24 Vznik nového ponoru v máji 2006 v okolí ľadových sond S. Šrola pod Starou Poľanou 2195. Radinger, F.: Lučenskí jaskyniari v Hrušove, 1 obr., 1 pl. j., s. 25 Prieskum novej jaskyne v Hrušove v lokalite Jazviny a jej zameranie 2196. Lačný, A.: Prienik do Trstínskej vodnej priepasti po takmer 40 rokoch, 4 obr., 1 pl. j., s. 26 – 27 Stručne o objave a prieskume vodnej priepasti do roku 2005, prieskum lokality v rokoch 2005 a 2006 a prienik do priepasti po takmer 40 rokoch 2197. Danko, S.: Matejova jaskyňa, 1 obr., 1 pl. j., 1 tab., lit., s. 28 – 29 Opis novej jaskyne v Medzevskej pahorkatine, poradie najdlhších jaskýň Medzevskej pahorkatiny 2198. Matejka, M., Múka, Ľ.: Speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 30 – 35 Dokumentačné práce, geologické pomery územia, základné morfologické údaje, opis jaskynných priestorov 2199. Magdolen, P., Ďurka, T.: Baňa v Marianke, 2 obr., 1 pl., s. 36 – 37 Lokalita v centre obce v areáli kláštora, v ľavom severozápadnom svahu a jej charakter, 2200. Balciar, I., Rešetár, J.: Jaskyňa Praslen – nový objav v  Drienčanskom krase, 4 obr., 1 pl. j., s. 38 – 40 Objav novej jaskyne pri povrchovom prieskume v máji 2006 v doline potoka Drienok, opis a zameranie jajskynných priestorov 2201. Soják, M.: Archeologické svedectvá v Praslene, 9 obr., lit., s 41 – 43 Opis archeologických nálezov a doloženie osídlenia jaskyne v mladšej dobe kamennej zisťovacím archeo­ logickým výskumom 2202. Budaj, M.: Therion – kompletné mapy z počítača, 3 obr., 1 pl. j., s. 44 – 47 O problémoch zobrazenia veľkého a komplikovaného jaskynného systému, vývoj programov na mapovanie jaskýň, hlavné vlastnosti programu Therion 2203. Holúbek, P.: Meračský kurz so školením v programe Therion, 1 obr., s. 47 Priebeh meračského kurzu, ktorý sa uskutočnil v  dňoch 16. – 18. júna v  Liptovskom Mikuláši a  pozostával z objasnenia základných problémov merania a praktickej meračskej časti v Tunelovej jaskyni v Demänovskej doline 2204. Miháľová, O.: XV. speleomíting – 2006, 1 obr., 1 tab., s. 48 – 49 Zhodnotenie priebehu jubilejného 15. ročníka, slovo na záver, zoznam prednášok – prezentácií 2205. Bella, P.: II. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach na Slovensku, 3 obr., s. 50 – 51 Podrobná informácia o 2. medzinárodnom workshope, ktorý sa uskutočnil v máji 2006 v Demänovskej doline a organizačne ho zabezpečovala Správa slovenských jaskýň Ročník 37

138

Bibliografia Spravodaja SSS


2206. Holúbek, P., Obuch, J., Makara, O.: Príspevok k osteologickému a  botanickému prieskumu na expedícii Sibír 2005, 3 obr., 1 tab., lit., s. 52 – 54 Zber drobných kostí v jaskyni Okťabrskaja na Bajkale počas výpravy na Sibír v roku 2005 a vyhodnotenie nálezov z tejto jaskyne, botanická charakteristika okolia Botovskej jaskyne 2207. Ducár, J.: Ďalšie záhady podzemia Spišského hradu, s. 55 Viacero nevysvetliteľných záhad Spišského hradu, zmienka o druhej ľadovej jaskyni, ktorú možno predpokladať pod hradom 2208. Tulis, J.: Pozdravujeme nášho šesťdesiatnika, 1 obr., s. 56 Životné jubileum V. Košela 2209. Košel, V.: Moje jaskyniarske začiatky, s. 56 – 57 Spomienky jubilanta V. Košela 2210. Holúbek, P.: Časy sa menia, 1 obr., s. 58 Životné jubileum I. Hlaváčovej 2211. Kubíni, I.: K sedemdesiatke, s. 59 Životné jubileum Z. Nišponského 2212. Kubíni, I.: Jubilant Dušan Čipka, 1 obr., s. 60 Spomienka 2213. Kubíni, I.: Spomienka na Ing. Svätopluka Kámena, s. 61 Spomienka na nedožité 85. narodeniny 2214. Mikuš, P.: Ľubomír Siman (1962 – 2006), 1 obr., s. 61 Nekrológ Po uzávierke 2215. Vlček, L.: Nový objav v Tisovskom krase, 1 obr., s. 62 Objav jaskyne po prekopaní závalu 2. júla 2006 2216. Holúbek, P.: Čestné členstvo SSS, 1 obr., s. 62 Udelenie čestného členstva SSS známemu poľskému speleológovi R. Gradzińskému 10. 6. 2009 2217. Kortman, B.: 250 km od objavu alebo záhada kúpeľov Leváre, 3 obr., s. 63 Objav novej jaskyne pri Levároch neďaleko Tornale, v neveľkej hĺbke pod povrchom, v tmavých vápencoch Summary (Kortman, B.), s. 64 Číslo 3 2218. Hochmuth, Z., Košč, R.: Krasové javy v  severozápadnej časti Braniska (Slavkovský kras), 6 obr., 7 pl. j., lit., s. 4 – 13 História prieskumov, vymedzenie, poloha, rozloha, geologické a hydrologické pomery, opis jednotlivých lokalít, jaskyne v opustenom starom lome vo Vyšnom Slavkove, zhodnotenie, perspektívy ďalšieho prieskumu 2219. Hutka, D., Vlček, L.: Nový objav v Tisovskom krase – Jaskyňa M-2 (Michňová 2), 9 obr., 1 pl. j., s. 14 – 19 Myšlienka otvorenia ponoru potoka Teplice, niektoré veci musia dozrieť, prieskum jaskyne, chronológia prác v M-2 2220. Kasák, J.: Strážovská priepasť – nový objav na Strážove, 8 obr., 1 pl. j., s. 20 – 23 Opis objavu priepasti v blízkom okolí jaskyne Četníkova svadba v júli 2006, chronológia prác 2221. Fondrková, M., Štefko, O.: Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 24 – 25 Stručne o prieskume jaskyne v minulosti, uzáver vchodu a jeho poškodzovanie, nový uzáver v roku 2006 a objav nových priestorov s peknou výzdobou 2222. Horčík, M.: Jaskyňa Pieskovisko (Muránska planina), 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 26 – 27 Výkopové práce a objav menšej jaskyne, ktorej vchod leží pod malou skalnou stenou v najsevernejšom výbežku Župkovho vrchu 2223. Holúbek, P.: Zajačikov kameň alebo nová vulkanická jaskyňa v  Slanských vrchoch, 1 obr., 1 pl. j., s. 26 Identifikácia lokality nad Herlianskym sedlom, jej prieskum a zameranie v septembri 2006 Bibliografia Spravodaja SSS

139

Ročník 37


2224. Haspra, Z.: Jaskyniarov sen alebo „Jaskyňa“ ako malina, 4 obr., s. 29 Stručná zmienka o jaskyni vybudovanej v umelom skalnom masíve v juhovýchodnej časti Čínskej ľudovej republiky 2225. JAgerčík, M.: Lanový rebrík s Al priečkami, 15 obr., s. 33 Základný materiál na zhotovenie rebríka, zmontovanie rebríka a jeho montáž v jaskyni 2226. Hipmanová, E.: História objavov v Javorovej priepasti, 6 obr., 1 pl. j., s. 34 – 37 Podrobný opis činnosti v lokalite na južnom svahu Krakovej hole od mája 1985, prienik do podzemných priestorov, činnosť v rokoch 1987 – 1990, farbiace pokusy v roku 1989 a 2000 2227. Vlček, L.: Krátky pohľad na geológiu Javorovej priepasti, 2 obr., s. 38 – 39 Poznatky o geologickej stavbe Javorovej priepasti na základe výskumu pre potreby diplomovej práce na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, vypracovanej roku 2006 2228. Holúbek, P.: Dobrá správa z Važeckého krasu, 4 obr., lit., s. 40 – 41 Vyčistenie priepasti Konská diera od toxického odpadu, ktoré realizovala firma DM z Liptovského Michala v čase od júna do septembra 2006 2229. Považaj, M.: O názvoch jaskýň a priepastí na Slovensku, lit., s. 42 – 43 Čiastkový pohľad do problematiky názvov jaskýň a priepastí a odporúčania, ktoré by sa mali zohľadňovať pri ich tvorbe 2230. Lešinský, G: Znovuotvorenie jaskyne Podhlavište za účasti Františka Szarku, 12 obr., 2 pl. j., lit., s. 44 – 49 Stretnutie s niekdajším spolupracovníkom V. Rozložníka, ako sa to všetko začalo, história sa opakuje, je v Podhlavišti jaskyňa? 2231. Piovarči, E.: Pevnosť Permonov, 9 obr., lit., s. 50 – 58 Ad petram combustam – Opálená skala, rok 1285, labyrint bratov Sucháčovcov, dóm s rebrinákom, Alexander Ruttkay a znovu rok 1922, aktívny Strečniansky zlom a najstaršie travertíny 2232. Košel, V.: Kto bol dr. Adalbert Csisko?, lit., s. 59 – 60 Pátranie po rodákovi z Dobšinej, ktorý v roku 1943 publikoval článok o geologickej stavbe Slovenského raja Zaujímavosti 2233. Holúbek, P.: Zaujímavá tabuľka, 1 tab., s. 64 Tabuľka časopisu Grottan z mája 2006, dokumentujúca prieskum svetových hlbokých jaskýň od roku 1676 2234. Anonymus: Jaskyniari a matematika, s. 64 Súťažný príklad v brožúrke matematickej olympiády 2235. Štéc, M.: 54. jaskyniarsky týždeň SSS v Ďumbierskom vysokohorskom krase, 1 obr., s. 62 Rámcový pohľad na podujatia 54. jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa ako centrálna akcia SSS uskutočnil v roku 2006 2236. Medzihradský, P.: Lezecké dni, 3 obr., s. 63 Stručne o priebehu lezeckých dní, ktoré sa uskutočnili začiatkom októbra 2006 na Mojtíne Jubilanti 2237. Cvacho, P.: Edo Piovarči – päťdesiatka, 1 obr., s. 64 2238. Holúbek, P.: Pozdrav Edovi Piovarčimu do Malej Fatry, 1 obr., s. 64 – 65 2239. Tulis, J.: Jubilant Ing. Miroslav Košík, s. 65 2240. Piovarči, E.: Marian Hýll – polstoročie, 1 obr., s. 66 2241. Kortman, B.: Blahoželanie päťdesiatnikom, s. 66 Blahoželanie jubilantom, ktorí sa v júni až septembri 2006 dožili abrahámovín Aktuality 2242. Medzihradský, P.: To nemôže byť pravda!!!, 1 obr., s. 67 Meračský bod s plastovou ceduľkou navŕtaný v kvapli 2243. Šubová, D.: Archeológia, s. 67 Výzva SMOPaJ týkajúca sa archeologických nálezov v jaskyniach 2244. Holúbek, P.: Dobrá pomôcka pri speleologických expedíciách a  náročných pobytoch v podzemí, s. 67 O prípravku Vilar, ktorý je vhodný pre ľudí vystavených extrémnej fyzickej a psychickej námahe Ročník 37

140

Bibliografia Spravodaja SSS


2245. Kortman, B.: Ocenenie, s. 67 Prémia Literárneho fondu za dielo Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku Recenzie 2246. Stankovič, J.: Voda nad nimi sa zatvára, 1 obr., s. 68 – 69 Recenzia publikácie Z. Nišponského V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom 2247. Holúbek, P.: Oneskorená recenzia, 1 obr., s. 69 Recenzia publikácie D. Kubínyho Práca a život v katedrále prírody 2248. Piovarči, E.: Speleofóry, 8 obr., s. 70 – 71 Kreslený humor Summary (Kortman, B.), s. 72 Číslo 4 2249. Gregor, M.: Nové jaskyne v krase Vápča a Čierneho vrchu, 3 obr., 7 pl. j., s. 4 – 7 Geomorfologicko-geologické pomery, Čierny vrch (865,6 m), opis tunajších jaskýň, Vápeč (955,5 m) a jeho jaskyne 2250. Vlček, L., Hutka, D., Pavlík, J., Kubíni, I., Kámen, I.: Príbeh M-2 pokračuje: nové výsledky speleologického prieskumu, 8 obr., 1 pl. j., s. 8 – 12 Dojmy z prvoprieskumu, srdce jaskyne, LUMI meander a jeho voda, Zablatená chodba, Zemiakovisko, Zbižova sieň a  kopec iných lokálnych názvov, okľukou do Žltej vetvy, Trojkráľová chodba a  Cintorín netopierov, ďalšie kroky 2251. Máté, T.: Znovuobjavenie Leontíny v Slovenskom krase, 7 obr., 1 pl. j., lit., s. 13 – 19 Rekonštrukcia histórie, znovuobjavenie, výsledky nového prieskumu jaskyne Plešiveckej planiny, ktorej vchod sa nachádza v Gombaseckom kameňolome 2252. Lačný, A.: Havranické tajomstvo, 4 obr., 1 pl. j., s. 20 – 22 Záujem o Havranicu v minulosti, výkopové práce v diere na Havranici v rokoch 2001 – 2003, objav Havranickej jaskyne v roku 2004 2253. Ducár, J.: Príspevok k hydrológii Diablovej diery v Branisku, 1 obr., 3 tab., lit., s. 23 – 27 Vybrané pasáže práce J. Fila blízke jaskyniarstvu, tunel, niekoľko jaskyniarskych poznatkov z praxe 2254. Majerníčková, F., Imrich, P., Kováčik, M., Bóna, J.: Gravitačné štruktúry a jaskyne pseudokrasového regiónu Spiša, 6 obr., 8 pl. j., lit., s. 28 – 34 Genéza a geologické pozadie pseudokrasového regiónu, krátky opis jaskýň kóty Spišská 2255. Kortman, B.: Nájdeme Kátlinskú jaskyňu?, s. 35 Legenda, ktorá sa zachovala medzi obyvateľmi Marikovskej doliny v Javorníkoch, výkopové práce v minulosti, pátranie po pseudokrasovej jaskyni 2256. Holúbek, P.: Nová jaskyňa v Liptovských Behárovciach alebo Môže byť vytvorená jaskyňa v hline?, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 36 – 37 Registrácia ponoru nad osadou Beniky v máji 2005, prieskum jaskyne v roku 2006 a jej genéza 2257. Kasák, J.: Vianočná sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 38 – 39 Sondovacie práce v decembri 2006, ktorých výsledkom je objav malej sienky s drobnou kvapľovou výzdobou 2258. Magdolen, P.: Vystrojovanie jaskyne Veľké Prepadlé, 5 obr., s. 40 – 41 Osadenie hliníkových a železných rebríkov v jaskyni koncom sezóny roku 2006, čím sa dosiahlo vystrojenie vstupných vertikálnych častí jaskyne 2259. JAgerčík, M.: Drevo v jaskyniach, I. časť. Výdreva, 16 obr., s. 42 – 45 Príprava dreva na použitie v jaskyniach, zhotovovanie výdrevy, postup pri zhotovovaní výdrevy, ukážka niektorých prác 2260. Szunyog, J.: Macedónsko – Albánsko 12. až 22. 10. 2006, 8 obr., lit., s. 46 – 48 Prieskum vyvieračky Babuna pod Solunskou glavou v  Jakupici, prieskum planiny Jakupica, ponory Prespanského jazera v Albánsku Bibliografia Spravodaja SSS

141

Ročník 37


2261. Magdolen, P.: Wales 2005, 5 obr., s. 49 – 51 Klubová akcia Speleo Bratislava a OS Plavecké Podhradie do jaskýň južného Walesu; prípravy, doprava, kras a jaskyne, klubový život, zhrnutie 2262. Bella, P.: 5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň – nasledujúci kongres v roku 2010 bude na Slovensku, 6 obr., lit., s. 52 – 55 Prvý mimoeurópsky kongres ISCA, kras a jaskyne Bermúd, v roku 2010 späť do Európy – na Slovensko 2263. Ducár, J.: Klub priateľov kapitána Horáka, 1 obr., s. 56 – 57 Základné informácie o Klube priateľov kapitána Horáka, prípravný výbor, prvá stmeľovaci akcia, memoriál a pamätná tabuľa doktora Horáka 2264. Štéc, M.: Spomienka na Dominika Čunderlíka, 2 obr., s. 58 – 59 Spomienkový článok pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia 2265. Kortman, B.: Významné jubileá členov SSS v októbri až decembri 2006, s. 59 Životné jubileum J. Pacla, E. Kavalíra a J. Čajku 2266. Anonymus: Jubilujúci členovia SSS v roku 2007, s. 59 Tabuľka životných jubileí jaskyniarov, členov SSS, v roku 2007 2267. Vlček, L.: O pamätnej tabuli na Poľane alebo Kto bol Ján Gál?, 2 obr., s. 60 Spomienka na J. Gála, člena jaskyniarskej skupiny S. Kámena, neskoršieho potápača, ktorý sa často vracal na Muránsku planinu a  zúčastnil sa všetkých potápačských akcií zameraných na prekonanie sifónov tisovských jaskýň Blahoželáme 2268. Kortman, B.: Jubileum Jozefa Jakála 27. 11. 1937, 1 obr., s. 61 2269. Čarný, P.: Všetko najlepšie k päťdesiatke, 1 obr., s. 61 – 62 Životné jubileum V. Muchu 2270. Holúbek, P.: Dobrý duch Jánskej doliny, 1 obr., s. 62 Životné jubileum D. Jančoviča Aktuality 2271. Kortman, B.: Jaskyne Demänovskej doliny – nová ramsarská lokalita, s. 63 Jaskyne Demänovskej doliny boli 17. novembra 2006 zaradené do zoznamu ramsarských lokalít 2272. Kortman, B.: Ocenenie nového filmu bratov Chmelovcov, s. 63 Čestné uznanie udelené Chmelovcom na 13. ročníku Seniorfóra Kroměříž 2006 2273. Kortman, B.: Voronja – Krubera 2007, s. 63 Začiatkom r. 2007 dvaja členovia SSS odchádzajú na planinu Arabika v rámci medzinárodnej expedície 2274. Kortman, B.: Skúmavý pohľad do jaskyniarskej histórie, s. 63 Stručná recenzia zborníka z 5. vedeckej konferencie SSJ 2275. Kortman, B.: Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice, s. 63 Farebná textovo-obrazová skladačka určená pre širokú verejnosť 2276. Inzercia, s. 63 Summary (Kortman, B.), s. 64 Ročník 2007 (XXXVIII.) Číslo 1 2277. Kortman, B.: Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 2003 a správa za rok 2006, 1 tab., s. 4 – 42 Činnosť v rokoch 2003 – 2005, činnosť v roku 2006, činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov, činnosť jaskyniarskych skupín a klubov, činnosť odborných komisií, centrálne podujatia SSS a iné domáce akcie, vedeckovýskumná a dokumentačná činnosť, ochrana krasu a jaskýň, zahraničné aktivity SSS, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2005 Aktuality 2278. Haršaník, D.: Prezentácia aktivít a činnosti v roku 2006, s. 43 Prehľad činnosti niektorých nezaradených členov v roku 2006 Ročník 38

142

Bibliografia Spravodaja SSS


2279. Kortman, B.: Nový slovenský a svetový rekord!, s. 43 Zostup P. Medzihradského do hĺbky 2060 m v jaskyni Krubera – Voronja začiatkom roku 2007 2280. Račko, I.: Cvičenie jaskynnej záchrany, s. 43 Informácia o pripravovanom medzinárodnom cvičení jaskynnej záchrany v Strážovských vrchoch 2281. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, s. 44 – 45 Aktualizovaný prehľad najdlhších a najhlbších jaskýň, stav k 28. 2. 2007 2282. Dzúr, J.: Spojenie Demänovského jaskynného systému, 3 obr., 1 pl. j., s. 46 – 49 Doteraz nepublikovaný článok napísaný pre Spravodaj v roku 1987 o objave kľúčového spojenia medzi Demänovskou jaskyňou slobody a Demänovskou jaskyňou mieru v oblasti Těsnohlídkovho jazera 2283. Herich, P., ml.: Veľký objav v Štefanovke, 1 obr., s. 50 Najúspešnejšia akcia v jaskyni Štefanová 1 v januári 2007, kedy sa podarilo preniknúť do nových priestorov 2284. Hutňan, D.: Skalistý potok prekročil 6000 m, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 51 – 52 Prekonanie 24. sifónu v januári 2007 a zmapovanie priestorov za ním, čím celková dĺžka jaskyne vzrástla na 6032 m 2285. Lačný, A.: Kuchynsko-orešanský kras v  rajóne OS Dolné Orešany, 10 obr., 4 pl. j., lit., s. 53 – 57 Krasové javy Hornej a Dolnej Parinskej doliny, ich stručný opis a dokumentácia 2286. Kardoš, P.: Fašiangová sienka – sestra Vianočnej sienky v  Pružinskej Dúpnej jaskyni, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 58 – 59 Znižovanie dna Vianočnej sienky a objav Fašiangovej sienky vo februári 2007 vo vstupnej časti jaskyne 2287. Vlček, L.: Záhada Čipkových jám sa začína odhaľovať, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 60 – 61 Prvá zmienka o  ponorovej lokalite vo východnej časti Suchých dolov, sondážne práce a  odkrytie 2 m hlbokého komína do jaskyne 2288. Ducár, J., Majerníčková, F.: Jaskyňa mŕtveho vojaka, 1 pl. j., s. 62 – 65 Opis okolia jaskyne a  prístupu, doterajšie informácie o  jaskyni, geologické informácie, názov jaskyne, historicko-etnografické informácie, opis jaskyne 2289. Sluka, M.: Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou II., 8 obr., lit., s. 66 – 70 Najstaršie známe pokusy, Popelkovci a  ďalší, profesionálny prieskum, ako to bude ďalej s Čachtickou planinou 2290. Lalkovič, M.: Rudolf Gajda a jaskyne na Slovensku, 3 obr., lit., s. 71 – 75 Charakter záujmu R. Gajdu o  jaskyne Slovenského krasu v  čase jeho pôsobenia na poste veliteľa 11. divízie v Košiciach 2291. Dubravay, J.: Belo IV., uhorský kráľ (1206 – 1270). Legendy a mýty o jeho pobyte v hornouhorských jaskyniach, 2 obr., lit., s. 76 – 77 Zmienky o lokalitách – jaskyniach, v ktorých sa mal ukrývať Belo IV. počas vpádu mongolských Tatárov do Uhorska v roku 1241, Benediktova jaskyňa 2292. Šmída, B. a  kol.: Expedícia Tepuy 2007, stolové hory Chimantá a  Roraima, Venezuela, Oficiálna správa o výsledkoch, 1 obr., s. 78 – 80 Mesačná speleologická expedícia do podzemia masívov Chimantá a  Roraima, na ktorej sa podieľal 16-členný medzinárodný tím jaskyniarov a  vedcov z  Venezuely, SSS a  Prírodovedeckej fakulty UK, Česka a Chorvátska 2293. Majerníčková, F.: Hvar 2006, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 81 – 85 Návšteva ostrova v máji 2006, geológia, morfológia ostrova, prieskum a dokumentácia štyroch jaskýň 2294. Šmoll, J.: Lezenie v jaskyni Velika klisura (Gryka e Madhe), 1 obr., s. 86 – 87 Jaskyňa ako raj pre speleoalpinistov, prieskumná výprava január – február 2007, komín v poschodí Svalnatá, ďalšie komíny 2295. Holúbek, P.: Re: To nemôže byť pravda!!!, 1 obr., lit., s. 88 Predaj kvapľov a krasovej výzdoby ako bežný artikel na trhoch v Číne 2296. Košel, V.: Jednoduchá pomôcka na zisťovanie prievanov, s. 88 Pásik mikroténovej fólie spoľahlivo prezradí aj sotva citeľný prievan a jeho smerovanie Bibliografia Spravodaja SSS

143

Ročník 38


2297. JAgerčík, M.: Drevo v jaskyniach, II. časť. Rebríky, 8 obr., s. 89 – 91 Sprístupnenie meandrov pomocou drevených priečok, sprístupnenie menších stupňov pomocou drevených rebríkov; základné časti rebríka, postup pri jeho zhotovovaní, jednoduchý rebrík, kombinované rebríky, spojované rebríky, likvidácia rebríkov 2298. Ošková, M.: Speleofotografia 2006, 4 obr., s. 92 Vyhodnotenie 13. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie Jubilanti 2299. Kortman, B.: Päťdesiatka Jozefa Kasmana, 1 obr., s. 93 2300. Medzihradský, P.: Blahoželáme Jozefovi Obetkovi, 1 obr., s. 93 2301. Anonymus: Ľubomír Rybanský päťdesiatnikom (6. 5. 2007), 1 obr., s. 93 2302. Bernadovič, F.: Ora et labora – Modli sa a pracuj!, 1 obr., lit., s. 94 O jaskyni Einhornhöhle v Rakúsku a patrónovi jaskyniarov sv. Benediktovi podľa rakúskych prameňov 2303. Kasák, J.: Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS, s. 95 Summary (Lešinský, G.), s. 96 Číslo 2 2304. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 4 – 8 Adresy a telefóny členov výboru SSS, kontrolnej komisie, predsedov jaskyniarskych skupín a klubov, iné užitočné kontaktové údaje, výber z aktívnych internetových stránok 2305. Miháľová, O.: XVI. Speleomíting, 4 obr., 1 tab., s. 9 – 12 Zhodnotenie 16. ročníka podujatia, ktorý sa uskutočnil 14. apríla 2007 vo Svite, program prednášok, odpoveď na reakcie a názory na Speleomítingu 2007 2306. Račko, I.: O jaskynnej záchrane, 1 obr., s. 13 Podrobnejšia informácia o medzinárodnom seminári jaskynnej záchrany, ktorý sa uskutočnil koncom apríla 2007 na Mojtíne 2307. Miháľ, F.: Nové jaskyne v Slovenskom raji, 7 obr., 17 pl. j., 1 tab., lit., s. 14 – 21 Reprezentačný výber a stručný opis nových jaskýň, ktoré v rokoch 2005 – 2006 objavili a zdokumentovali členovia Speleologického klubu Slovenský raj 2308. Holúbek, P. a kol.: Správa z prieskumu Jaskyne v tuneli v Kraľovanoch, 5 obr., 3 pl. j., s. 22 – 26 Jaskyňa v starom opustenom kraľovianskom železničnom tuneli, história tunela a jaskyne, stručná charakteristika jaskyne, perspektívy 2309. Balciar, I.: Šlosiarova jaskyňa, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 27 – 29 Dokumentácia a opis jaskyne v Skerešovsko-licinskom krase, v jeho skerešovskej časti na pravom brehu Východného Turca 2310. Lačný, A.: Objav v Trstínskej vodnej priepasti, 3 obr., 1 pl. j., s. 30 – 31 Opis objavu priestorov za jazerom začiatkom apríla 2007 2311. JAgerčík, M.: Vyše 900 m na Krakovej holi! Prevýšenie podzemného hydrologického systému, 6 obr., lit., s. 32 – 33 Pokusy s farbením vody v Starom hrade v roku 1895 a Jaskyni slnečného lúča v roku 2005, na základe čoho sa dospelo k záveru, že na Krakovej holi existuje hydrologický systém hlboký vyše 900 m 2312. Horský, J.: Pekelný sifon před 17 lety, 5 obr., 1 pl. j., s. 34 – 39 Podrobný opis speleopotápačských akcií v  Pekelnom sifóne DJS začiatkom októbra 1990 a  o  pol roka neskôr, kedy sa nepodaril prienik na druhú stranu 2313. Jerg, Z.: Vyčistenie Výstrelovej priepasti na Plešiveckej planine, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 40 – 42 Znečistenie priepasti neďaleko chatky poľovníckeho združenia, niečo z histórie, lokalizácia a opis priepasti, čistenie priepasti 2314. Hochmuth, Z.: Historický nápis v Kysackej jaskyni, 1 obr., lit., s. 43 Nápis z roku 1919, ktorý v jaskyni zanechali československí vojaci v časoch ich tunajšieho pôsobenia proti maďarským jednotkám okupujúcim časť Slovenska Ročník 38

144

Bibliografia Spravodaja SSS


2315. Kortman, B.: Albert Škarvan o jaskyniach na Slovensku, 2 obr., lit., s. 44 Zmienky o jaskyniach v štúdii A. Škarvana zo začiatku 20. storočia 2316. Medzihradský, P., Štos, O.: Kaukaz: Krubera/Voronja 2007, 9 obr., 1 pl. j., s. 45 – 53 Priebeh expedície podľa jej denníka v dňoch 31. 12. 2006 – 28. 1. 2007 2317. Šmoll, J.: Albánske Alpy, 5 obr., s. 54 – 55 Pohorie, ktoré sa v  srbčine nazýva Prokletije, náš prehľad Albánskych Álp, Kosovo, Čierna Hora, Albánsko 2318. Hauselmann, Ph.: Trvalo udržateľné mapovanie jaskýň, 5 obr., s. 56 – 60 Základy mapovania, prečo „Svätá trojica“, načo pôdorys, prečo rozvinutý rez, prečo priečne rezy, prečo textové poznámky, prečo precízne nakreslená mapa a nie iba topografické údaje alebo náčrtok, prečo publikovať, pohľad do budúcnosti, internetové stránky s ďalšími informáciami 2319. Pohanka, I.: Fotenie v jaskyniach, 8 obr., s. 61 – 63 Skúsenosti s fotografovaním v jaskyniach, technické problémy, nasvietenie priestoru, vlastný jaskyniarsky blesk 2320. Kortman, B.: Speleortografia alebo jaskyniarsky pravopis, s. 64 – 65 Niektoré prehrešky proti spisovnej slovenčine, s ktorými sa stretáva redaktor Spravodaja alebo o jazykovej úrovni písomných prejavov vrátane jaskyniarskej terminológie 2321. Kortman, B.: Fejtónovým jaskyniarskym perom, 1 obr., s. 66 O spoločenskom postavení jaskyniarov a uznaní či pochopení ich najbližších Jubilanti 2322. Pospíšil, P., Vince, Ľ.: Jubileum Petra Zámečníka, 1 obr., s. 67 2323. Gaál, Ľ.: Zolo Kováč šesťdesiatročný, 1 obr., s. 68 2324. Štéc, M.: Števo Mlynárik päťdesiatročný, 1 obr., s. 68 – 69 2325. Gradziński, M.: Za Kazimierzom Kowalským (1925 – 2007), s. 69 Nekrológ Aktuality 2326. Kortman, B.: Speleofórum 2007, s. 70 Stručne o podujatí Českej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2007 v Moravskom krase 2327. Redakcia: Oprava, 1 obr., s. 70 Upozornenie na omyl vo veci nesprávnej fotografie a chybný údaj o počte odovzdaných TD v prípade Speleologického klubu Slovenský raj 2328. Kasák, J.: Nový logotyp SSS, s. 71 Schválená verzia logotypu, ktorá je záväzná pre všetkých používateľov Summary (Kortman, B.), s. 72 Číslo 3 2329. Terray, M.: 48. jaskyniarsky týždeň a Lezecké dni SSS v Slovenskom krase 1. – 5. 5. 2007, 4 obr., s. 4 – 5 Priebeh jaskyniarskeho týždňa a lezeckých dní, ktoré sa ako centrálne akcie SSS uskutočnili v roku 2007 v obci Háj v Slovenskom krase 2330. Vlček, L.: 6. speleologická škola Slovenskej speleologickej spoločnosti, 3 obr., s. 5 – 7 Obnovenie Speleologickej školy SSS, ktorej 6. ročník sa po rokoch uskutočnil koncom augusta 2007 v Pružine-Priedhorí v Strážovských vrchoch, jej obsahové zameranie i charakter prednášok a ostatných s ňou súvisiacich podujatí 2331. Vlček, L.: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 4 obr., s. 8 – 9 Šiesta vedecká konferencia Správy slovenských jaskýň, ktorá sa uskutočnila začiatkom októbra 2007 v Ždiari pri príležitosti 125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne 2332. Hipmanová, E.: Jaskyňa slnečného lúča, 4 obr., 1 pl. j., s. 10 – 12 Prepadlisko pod vrcholom Krakovej hole známe od nepamäti, začiatky systematickej práce v prepadlisku, činnosť v roku 1984, dymová skúška, pachová skúška v roku 1998, farbenie vody v jaskyni po prepojení Večnej roboty so Starým hradom Bibliografia Spravodaja SSS

145

Ročník 38


2333. Vlček, L., Brad, I.: Slnečný lúč – kúsok svetla do vnútra Krakovej hole, 8 obr., lit., s. 13 – 17 Význam jaskýň pri riešení geológie a naopak, váha geológie pri skúmaní jaskýň, litológia – v  čom je jaskyňa vytvorená, genéza – ako jaskyňa vznikala, čo môžeme očakávať pri pokračovaní prieskumu 2334. Szunyog, J.: Jaskyňa O-3 a Prievan zdola, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 18 – 21 Charakter sondovacej činnosti v jaskyni potom, ako sa otvorilo nové pracovisko – sonda Prievan zdola 2335. Holúbek, P., Jurík, Z.: Objaviteľský (ne)úspech vo Važeckom krase, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 22 – 23 Problémy s lokalizáciou Kováčovej diery v bočnej Riničkovej dolinke Murnej doliny v roku 2007 2336. Horčík, M.: Hronský paleoponor na Muránskej planine, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 24 – 26 Prieskum prepadliska nad paleoponorom v roku 2005 a objavenie nových priestorov s dĺžkou vyše 30 m 2337. Lešinský, G.: Čikiho diera (Csiki-lyuk) na Silickej planine, 9 obr., lit., s. 27 – 28 Stručne o zaujímavej priepasťovitej kaverne v katastri obce Krásnohorská Dlhá Lúka 2338. Lešinský, G.: Koľko je jaskýň v Slovenskom krase?, 1 obr., 2 tab., s. 29 – 30 Košické pracovisko SMOPaJ a  výsledky jeho činnosti z  hľadiska preukázateľne jestvujúcich jaskýň na území Slovenského krasu, počty jaskýň v geomorfologickom celku Slovenský kras k  1. 1. 2006, počty jaskýň v Slovenskom krase a priľahlých krasových územiach k 1. 1. 2006 2339. Ducár, J., Timura, J.: Príspevok k Židovej jaskyni nad Tichým potokom, 4 obr., s. 31 – 33 Ján Segiňák, informácie o Moše Singerovi, Židova jaskyňa, informácie o iných jaskyniach, ďalšie informácie o Židovej jaskyni 2340. Holúbek, P.: Milá spomienka nielen na starú Domicu, 3 obr., lit., s. 34 – 39 Spomienky Zdeňka Rotha na jeho účinkovanie v  Krasovej komisii KČST, pôsobenie v speleologickom výskume v rokoch 1934 – 1939 podľa dokumentu autora z roku 1985 2341. Magdolen, P.: Moldavsko 2007, 9 obr., 1 pl. j., lit., s. 40 – 44 Letná študijná cesta západoslovenských jaskyniarov, priebeh akcie, jaskyňa Zoluška, jaskyňa Sjurpriznaja, ďalšie dojmy z Moldavska 2342. Kasák, J.: Jama Baredine, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 45 – 45 Návšteva sprístupnenej jaskyne počas dovolenky v okolí chorvátskeho mestečka Poreč 2343. Psotka, J., Šmoll, J., Sluka, M.: Kosovo, Albánsko – júl 2007, 5 obr., lit., s. 47 – 49 Speleologická výprava jaskyniarov Speleoklubov Červené vrchy a Šariš v júli 2007 do Kosova a Albánska 2344. Psotka, J.: Ešte raz Albánsko 2007, 4 obr., s. 50 – 54 Poznávacia výprava dvojice slovenských jaskyniarov do severného Albánska v auguste 2007, informácie o jaskyniarstve v Albánsku a o jaskyni Shpanik 2345. JAgerčík, M.: Praktické skúsenosti z farbiacich pokusov, 3 obr., 2 tab., s. 55 – 57 Poznatky z farbiacich pokusov v hydrologických jaskynných systémoch, príprava pokusu, uskutočnenie pokusu, vyhodnotenie pokusov a praktické závery 2346. Chmela, S.: Filmujeme v jaskyniach, 3 obr., 1 tab., s. 58 – 60 Kamera, zdroj svetla, statív, scenár, svetlo pri filmovaní, filmová reč, pohyb, dĺžka záberov a obrazové efekty, strih 2347. Ďurka, T.: Netopiere: čo vlastne skutočne o nich vieme?, 1 obr., s. 6 O  názoroch na škodlivosť prítomnosti jaskyniarov na kolónie netopierov, registrovanie abnormalít v správaní netopierov v jaskyniarskom klube Bratislava, ktoré vyvracajú tieto propagované tvrdenia 2348. Kortman, B.: Úspešná realizácia zeleného projektu SSS, 3 obr., s. 62 O  projekte Jasenová – ochrana krasových prameňov, realizáciu ktorého zabezpečil Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy v septembri a októbri 2007 Zaujímavosti 2349. Miháľová, O.: Výskum v Medvedej jaskyni v Slovenskom raji, 3 obr., s. 63 Medzinárodný paleontologický výskum v auguste 2007 s cieľom zistiť, aký druh alebo poddruh medveďa jaskynného tu žil v období posledného glaciálu 2350. Kortman, B.: Poďte s nami do jaskyne, 1 obr., s. 63 Návšteva členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a Jaskyniarskej skupiny A. Vallu s rodinnými príslušníkmi v sprístupnených jaskyniach na Slovensku v októbri 2007 Ročník 38

146

Bibliografia Spravodaja SSS


Z literatúry 2351. Kortman, B.: Jaskynná predtucha Hany Ponickej, s. 64 Zmienka o jaskynných útvaroch v knihe H. Ponickej z roku 1968 2352. Kortman, B.: Petr Zajíček: Moravský kras, 1 obr., s. 64 – 66 Recenzia publikácie 2353. Kortman, B.: Netuctová dvanástka, 1 obr., s. 66 Recenzia 12. čísla časopisu SSS Aragonit Jubilanti 2354. Tulis, J.: Jubileum nášho jaskyniara, 1 obr., s. 67 Životné jubileum L. Novotného 2355. Kotras, R.: Zopár postrehov k Oľginej 60-tke, 2 obr., s. 67 – 68 Životné jubileum O. Miháľovej 2356. Vajs, J.: Čaká na svoj objav (Pavel Procházka 50-ročný), 1 obr., s. 68 2357. Kortman, B.: Na diery má vždy čas, 1 obr., s. 69 Životné jubileum J. Kasáka 2358. Anonymus: Čerstvý päťdesiatnik RNDr. Ivan Račko, vedúci speleozáchrany HZS, 1 obr., s. 69 – 70 2359. Holúbek, P.: Dvojnásobná spomienka, 2 obr., s. 70 – 71 Spomienka na S. Šrola, výber jeho jaskyniarskych aktivít; spomienka na P. Mittera Summary (Kortman, B. ), s. 72 Číslo 4 2360. Šmída, B., Pap, I.: Mesačný tieň (17 km / -441 m): pokračujúce objavy v dnes už 2. najhlb­ šej a 4. najdlhšej jaskyni Slovenska, 17 obr, 2 pl. j., lit., s. 4 – 22 Chronológia ďalších významných postupov a udalostí v roku 2005, 2006 a 2007, ku genéze a perspektívam jaskyne, časový manažment akcií, zmapovanie jaskyne, čosi k ekonómii, úrazy a nebezpečenstvá, speleoteam MT 2361. Bella, P.: Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov, 7 obr., lit., s. 23 – 28 Základné údaje, litologické vlastnosti súľovských zlepencov vo vzťahu ku krasovateniu, názory na vývoj jaskýň vo vzťahu k morfogenetickým procesom, skalné tvary v jaskyniach, vytváranie klastokrasových jaskýň v karbonatických zlepencoch, vývoj Závadských jaskýň vo vzťahu ku geomorfologickému vývoju územia 2362. Psotka, J.: Príspevok k názvosloviu a geológii Snežnej diery na Borčianskej planine, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 29 – 33 Poloha, prehľad geologických výskumov, problematika názvoslovia jaskýň Snežná diera a Ľadová v Havranej skale, opis jaskyne, geologické prostredie a genéza Snežnej diery 2363. Miháľ, F.: Nová jaskyňa na Dreveníku, 3 obr., 1 pl. j., s. 34 – 35 Lokalizácia a prieskum rozsadlinovej jaskyne v skalnom meste Raj na východnej strane Dreveníka 2364. Hutka, D.: Historické nápisy v jaskyni Michňová, 3 obr., lit., s. 36 – 37 Objav nápisov návštevníkov, ktorí na začiatku 20. storočia navštívili niektoré časti jaskyne, počas prieskumu jaskyne v júli 2007 2365. Kubíni, I.: Jaskyňa Teplica, 30 rokov otvorenia druhého vchodu, 1 obr., lit., s. 38 – 39 Prvý predbežný prieskum vyvieračky v  roku 1952, pokusy s  podplávaním sifónu, akcie zamerané na odkrytie vstupu druhým vchodom, jeho realizácia v roku 1977 2366. Skokan, A.: Zabudnuté objavy v Ardovskej jaskyni, 3 obr., 1 pl. j., s. 40 – 41 Opis objavov, ktoré dosiahli bývalí členovia Speleo Rožňava v Ardovskej jaskyni v rokoch 1993, 1997, 2003 a v rokoch 2005 – 2006 2367. Šmída, B.: Kde a aké by mohlo byť pokračovanie Ardovskej jaskyne, 2 obr., 1 pl. j., lit., s. 42 – 46 Opis nových priestorov, náčrt ich genézy a vybrané hydrologické súvislosti plus niekoľko kuriozít, ktoré potenciálnym pokračovateľom napovedia, že to môže byť viac ako zaujímavé Bibliografia Spravodaja SSS

147

Ročník 38


2368. JAGERčík, M.: Ťahová skúška nitov (kotiev) používaných v speleológii, 3 obr., 1 tab., s. 47 – 49 Výsledky skúšok, spity, nity, kotvy firmy Fischer 2369. Šmoll, J., Sluka, M.: Slovenská jama (Slovačka jama, Ceki 1) na Karadžici, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 50 – 54 Štvrtá prieskumná výprava do balkánskych vápencových pohorí v októbri 2007, prieskum golemu č. 11 a č. 13 na planine Karadžica 2370. Soják, M.: Speleoarcheológia, 7 obr., lit., s. 55 – 61 Predmet činnosti speleoarcheológie, speleoarcheologický výskum, interdisciplinárna spolupráca pri výskume jaskýň, čo robiť v prípade objavu archeologického nálezu v jaskyni 2371. Bendík, A.: Ako pracovať s paleontologickými nálezmi v jaskyniach, s. 62 – 64 Prostredie dispozície a spôsob zachovania, ako pracovať s nálezmi, zachovanie jednotlivých častí kostry Aktuality 2372. Anonymus: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne sveta, s. 65 Tabuľky 10 najdlhších a najhlbších jaskýň sveta podľa www.sss.sk 2373. Kortman, B.: Jaskyniarsky večer, s. 65 Podujatie Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy 23. novembra 2007 v Považskej Bystrici Literatúra 2374. Hlaváčová, I.: Bella Pavel, Hlaváčová Ivica, Holúbek Peter (zost.): Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš, 2007, 364 s., ISBN 978-80-88924-63-0, 1 obr., s. 66 – 67 Informácia o novom zozname jaskýň Slovenskej republiky, na kompletizácii ktorého sa podieľalo 144 jaskyniarov, členov SSS, pracovníci SSJ a miestni znalci či jaskyniari zo susedných krajín 2375. Derfiňák, P.: Matoušek Václav, Lenč Petr, Peša Vladimír: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy. Praha: Libri, 2005, ISBN 80-7277-286, 280 s., 1 obr., s. 67 – 68 Recenzia publikácie 2376. Papáč, V.: M. Soják a M. Terray (editori): Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín. Moldava nad Bodvou 2007, 92 strán v slovenskom jazyku a 46 strán v maďarskom jazyku, 105 obrázkov, 2 tabuľky, mapová príloha, ISBN 978-80-969766-9-0. Vydal Mestský úrad v  Moldave nad Bodvou, 1 obr., s. 68 – 69 Recenzia publikácie 2377. Anonymus: Krst knihy, 1 obr., s. 69 O podujatí na pôde Podtatranského múzea v Poprade v decembri 2007 Jubilanti 2378. Kubíni, I.: Jubilanti z Tisovca, 2 obr., s. 70 Životné jubileum J. Gandžalu a J. Hámoša 2379. Anonymus: Významnejšie jubileá v roku 2008, s. 71 Tabuľka životných jubileí jaskyniarov, členov SSS 2380. Hutka, D., Vlček, L.: Spomienka na Milana Guzmu, 1 obr., s. 71 Relácia Slovenského rozhlasu 1. novembra 2007 pri príležitosti Pamiatky zosnulých Summary (Lešinský, G.), s. 72 Ročník 2008 (XXXIX.) Číslo 1 2381. Kortman, B.: Správa o  činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v  roku 2007, 1 tab., s. 4 – 39 Činnosť riadiacich, výkonných a  kontrolných orgánov SSS, jaskyniarskch skupín a klubov v  roku 2007, výsledky prieskumnej, výskumnej a dokumentančnej činnosti, ochrana krasu a jaskýň, centrálne podujatia SSS a iné domáce aktivity, zahraničné aktivity, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2007 Ročník 39

148

Bibliografia Spravodaja SSS


2382. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 4. 2008, s. 40 – 41 Aktualizované poradie 55 najdlhších a najhlbších slovenských jaskýň 2383. Hochmuth, Z.: Skalistý potok má horný vchod (4813 vedier za 4 roky), 15 obr., 1 pl. j., lit., s. 42 – 51 Stručná história potápačských prieskumov, Šerebl, epizóda Fakír, Hlinená sieň, pokrok na vrchole 91, jaskyňa Fľaškového dómu, Nová baňa, lanovky a  vedrá, vŕtanie a  vŕtačky, elektrocentrály, vysávač, čerpanie vody, ekológia, koncovka 2384. Magdolen, P.: Jaskyňa v Novom vrchu č. 3, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 52 – 57 História, novodobé objavy, stručný opis priestorov, jaskynné výplne, možné perspektívy 2385. Hubek, M., Magdolen, P.: Plavecká jaskyňa – nové objavy a nová mapa, 3 obr., 2 pl. j., lit., s. 58 – 61 Staršie objavy, nové objavy, opis priestorov, mapovanie jaskyne 2386. Strečanský, P.: Jaskyne v doline Hradištnica v južnej časti Rokoša – 1. časť. Niekoľkoročné sondovanie vo Vestenickej medvedej jaskyni, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 62 – 66 Charakter činnosti, na ktorej sa podieľali občania Dolných Vesteníc a Jaskyniarskeho klubu Handlová 2387. Horský, J.: Boční přítok V Hlubokém, Jánská dolina srpen 1991, 5 obr., s. 67 – 69 Opis činnosti, ktorá súvisela s rozširovaním a čistením prítokového kanálu v IV. sifóne, kde sa podarilo dostať na ďalšiu voľnú hladinu 2388. Matejka, M., Bačkor, P.: Zimné sčítanie netopierov na južnej strane Nízkych Tatier alebo koľko máme zimovísk a druhov?, 3 obr., 1 tab., lit., s. 70 – 72 Prehľad druhov a počtu netopierov zistených na južnej strane Nízkych Tatier 2389. Šmída, B., Brewer-Carías, Ch., Audy, M., Vlček, L., Mayoral, F., Aubrecht, R., Lánczos, T., Schlögl, J.: Exploračné sumárum o kvarcitových jaskyniach objavených v  rokoch 2004 – 2007 v  masíve Chimantá, Venezuela (Ľudia, objavy, lokality, literatúra), 11 obr., 4 pl. j., 1 tab., lit., res., s. 73 – 85 Súhrnný prehľad o systéme veľkých a rôznorodých jaskýň, ktoré boli prebádané počas štyroch expedícií na jednom z čiastkových plató horstva Chimantá vo Venezuele v celkovej dĺžke okolo 15 km 2390. Petrov, B.: Kosovo – expedícia Gryka e Madhe 2008 – sumárna správa bulharského tímu, 1 obr., s. 86 Charakter činnosti bulharských jaskyniarov, ktorí sa na základe pozvania slovenských jaskyniarov pripojili k zimnej expedícii do oblasti jaskyne Gryka e Madhe (Velika klisura) v Kosove 2391. Psotka, J., Majerníčková, F.: Výsledky speleologického prieskumu okolia výveru rieky Biely Drin, Kosovo, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 87 – 89 O charaktere činnosti počas zimnej expedície SSS Kosovo 2008 v oblasti silného krasového výveru rieky Biely Drin 2392. Gáťa, O., KOrtman, B.: O slovenských jaskyniach trochu inak, 7 obr., s. 90 – 93 Slovenské jaskyne na poštových známkach a na iných poštových a filatelistických materiáloch Aktuality 2393. Holúbek, P.: Vysoké štátne vyznamenanie za speleológiu, 1 obr., s. 94 Udelenie Pribinovho kríža II. triedy A. Droppovi za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti speleológie a geografie 2394. Magdolen, P.: Európsky speleologický kongres, s. 94 Informácia o pripravovanom európskom speleologickom kongrese 2395. Dubravay, J.: Nový objav v Kryštálovej jaskyni, 1 obr., s. 95 Objav Kaplnky P. Márie s peknou kalcitovou výzdobou 2396. Anonymus: Blahoželáme, 1 obr., s. 95 Životné jubileum B. Hanuliaka 2397. Anonymus: Ospravedlnenie, 1 obr., s. 95 Chybne vytlačená mapa Nová jaskyňa na Dreveníku v čísle 4/2007 Summary (Lešinský, G.), s. 96 Bibliografia Spravodaja SSS

149

Ročník 39


Číslo 2 2398. Kortman, B.: Bez práce nie sú koláče – ani jaskyne. Jaskyne a jaskyniari v  zákone a o zákone, s. 4 – 5 Úvaha nad ustanoveniami zákona č. 543/2002 v prípade ochrany jaskýň a pripravovaným zákonom, v ktorom sa definuje významný krajinný prvok 2399. Holúbek, P.: Zamyslenie sa nad prínosom jaskyniarov, s. 5 Pokus o vyčíslenie nákladov na zameriavanie a prieskum jaskýň 2400. Anonymus: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2007, s. 6 – 10 Kontaktné adresy členov výboru SSS, kontrolnej komisie, jaskyniarskych skupín a klubov SSS a dobrovoľnej záchrannej služby SSS, iné užitočné kontaktové údaje, výber z aktívnych internetových stránok 2401. Miháľová, O.: XVII. Speleomíting, 4 obr., 1 tab., s. 11 – 13 O Speleomítingu SSS, ktorý sa uskutočnil 12. apríla 2008 vo Svite 2402. Holúbek, P.: O speleologickom prieskume na Slovensku, 5 obr., lit., s. 14 – 19 O skutočnostiach, ktoré sú dôležité pri objavovaní jaskýň; podľa autora k nim patrí veľkosť krasového územia, poloha krasu, ďalej veľké objavy, prievany, vodné prekážky, povrchový prieskum, kopáčska činnosť, bioindikačné metódy, ozvena v  podzemí, meranie a  mapa jaskyniarskych lokalít, náhodné objavy 2403. Šmída, B., Mikuš, M.: Oči – jaskyňa s chobotovými sférolitmi mäkkého sintra, 10 obr., 2 pl. j., lit., s. 20 – 25 Nová lokalita vo svahoch doliny Havraník a  opis jej priestorov so zaujímavou výzdobou; neďaleko je ďalšia zaujímavá lokalita, 70 m dlhá Sintrová jaskyňa 2404. Vlček, L., Hutka, D.: Dva roky od objavenia „Emdvojky“ na Suchých doloch, 4 obr., s. 26 – 27 O charaktere posledných prieskumno-objavných akcií v pomerne mohutnej a priestrannej priepasťovitej jaskyni Nová Michňová v centrálnej časti Tisovského krasu – na Suchých doloch 2405. Hutka, D.: Nový objav v Tisovskom krase, 3 obr., 1 pl. j., s. 28 – 29 Náhodný objav Jaskyne dvoch kamarátov v máji 2008 2406. Matejka, M.: Nové jaskyne na Muránskej planine, 8 obr., 4 pl. j., lit., s. 30 – 34 Opis činnosti, ktorá viedla k objavu Hronskej jaskyne, Jelenej, Matúšovej a Deravej jaskyne 2407. Lačný, A.: Zhrnutie doterajšieho speleologického prieskumu na Komberku, 7 obr., 1 pl. j., lit., s. 35 – 37 Prierez prieskumnou činnosťou, ktorú vykonali po prvej svetovej vojne I. Vajsábel a J. Banič, v povojnovom období od roku 1962 jaskyniarska skupina vedená P. Nemčekom a neskôr jaskyniari OS Dolné Orešany 2408. Miháľ, F.: Nové objavy v travertínoch pri Spišskom Podhradí, 3 obr., 3 pl. j., lit., s. 38 – 40 Zásluhou speleologického prieskumu v  travertínovej kope Dreveník sa rozšíril počet dovtedy známych jaskýň a okrem nových lokalít sa podarilo prieskumom predĺžiť aj niektoré staršie jaskyne 2409. Gradziński, M.: Nowe trawertynowe jaskynie (Nové travertínové jaskyne), 1 obr., s. 41 Počas geologických výskumov v okolí obce Lúčky v Liptove sa našli tri jaskyne, o ktorých doteraz neboli v literatúre žiadne zmienky 2410. Briestenský, M., Holúbek, P., Košťák, B., Stemberk, J.: Obnovenie monitoringu mikropohybov na lokalite Štrochy (Veľká Fatra), 1 obr., lit., s. 42 – 43 Situácia na sledovanej lokalite a súčasné výsledky mikropohybov 2411. JAGERčík, M.: Hydraulické systémy v jaskyniach, 8 obr., lit., s. 44 – 46 Základné konštrukčné prvky, ktoré využívajú zákonitosti hydrauliky a sú použiteľné v jaskyniach; hadice, hrádze a bazény, čerpadlá 2412. Bendík, A.: Uzavretie Jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre, 6 obr., s. 47 – 48 Pri nezákonnom vstupe do jaskyne bola odcudzená lebka jaskynného medveďa, preto členovia OS Malá Fatra vyrobili kovový uzáver, ktorý osadili vo vchode do jaskyne 2413. Hutka, D.: Historický opis jaskyne Baradla, s. 49 O návšteve jaskyne Baradla v liste K. Sobotského z Rimavskej Soboty z 10. júna 1880 Ročník 39

150

Bibliografia Spravodaja SSS


2414. Bernadovič, F.: 340 rokov ochrany a prevádzkovania jaskyne Baumannshöhle v  Nemecku, 1 obr., lit., s. 50 – 51 Už roku 1668 bol vydaný veľmi zaujímavý dokument o ochrane jaskyne Baumannshöhle v pohorí Harz pri mestečku Rübeland, ktorú podľa povesti objavil baník Baumann v  prvej polovici 16. storočia pri hľadaní rúd 2415. Szunyog, J., Holúbek, P.: Caving in Yorkshire. O jaskyniach a jaskyniarstve v Yorkshire (Anglicko), 5 obr., lit., s. 52 – 55 Charakter poznávacieho výletu do jaskyniarskej oblasti Anglicka Yorkshire, ktorý začiatkom mája 2008 zorganizoval speleoklub Nicolaus 2416. Ducár, J.: Jaskyňa Studňa v Bojniciach, 3 obr., s. 56 – 57 Zmienky o jaskyni Studňa v Bojniciach v publikácii M. Krčíka Testament grófa Pálffyho, ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v roku 2007 Jubilanti 2417. Majerníčková, G.: Prešovský otec 60-nikom, 1 obr., s. 58 – 59 Životné jubileum J. Vykoupila 2418. Anonymus: Náš jubilant Ján Hanuliak 60-ročný, 1 obr., s. 59 – 60 2419. Šišková, M., Kasák, J.: Ján Dubravay 15. 9. 1958, Bc. Mária Dubravayová 2. 6. 1958, 1 obr., s. 60 – 61 2420. Kortman, B.: Naši oslávenci, 1 obr., s. 60 Životné jubileum V. Šlenca a M. Bajzíka Spomienka 2421. Kortman, B.: Zomrel Jozef Kasman – náš Šmičko *2. 3. 1957 †14. 5. 2008, 1 obr., s. 62 Nekrológ 2422. Redakcia: Adam Vallo *1940 †1998, 1 obr., s. 62 Nekrológ 2423. Anonymus: Etický kódex UIS pre speleologický prieskum a  výskum v  zahraničných krajinách, s. 63 Slovenské znenie Etického kódexu, ktorý prijala Medzinárodná speleologická únia na svojom valnom zhromaždení počas 12. medzinárodného speleologického kongresu v  La Chaux-de-Fonds vo Švajčiarsku r. 1997, so zmenami prijatými na 13. medzinárodnom speleologickom kongrese v Brazílii r. 2001 Summary (Kortman, B.), s. 64 Číslo 3 2424. Štéc, M.: Ako ďalej s ochranou prírody a jej objaviteľmi – jaskyniarmi, s. 4 – 5 Úvaha autora o niektorých návrhoch, ktoré by sa dali využiť pri dopracovaní nového zákona o ochrane prírody a  starostlivosti o  krajinu, lebo pôvodný potláča práva jaskyniarov zaručené inými platnými zákonmi 2425. Kubičina, L.: 49. jaskyniarsky týždeň SSS 6. až 10. 8. 2008, 1 obr., s. 6 O priebehu 49. jaskyniarskeho týždňa, ktorý pre jaskyniarov zorganizovala OS Čachtice 2426. Dubravay, J., Holúbek, P.: 7. ročník Speleologickej školy SSS, 1 obr., s. 7 – 8 O priebehu Speleologickej školy s doplnkom, ktorý sa orientuje na súčasnosť a perspektívy Speleologickej školy SSS 2427. Tencer, V., Šmída, B.: Pokrok v Hubekovej jaskyni, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 9 – 13 História, parametre zatiaľ objavených priestorov, trochu z geológie, výplne, morfológia, perspektívy 2428. Pavlarčík, S., Magdolen, P.: Jaskyňa starých objaviteľov a Balónová jaskyňa – nový systém v Belianskych Tatrách, 5 obr., 2 pl. j., lit., s. 14 – 18 História objavu Jaskyne starých objaviteľov, opis jaskyne, opis Balónovej jaskyne, spojenie jaskýň 2429. Miháľ, F.: Niektoré jaskyne v pohorí Galmus, 8 obr., 7 pl. j., lit., s. 19 – 23 Opis jaskýň v málo známom krasovom území Galmus, oblasti medzi Rudňanmi a Krompachmi Bibliografia Spravodaja SSS

151

Ročník 39


2430. Psotka, J.: Nové objavy v Ladzianskeho jaskyni v rokoch 2006 – 2007, 1 obr., 1 pl. j., lit., s. 24 – 26 O charaktere objavov v Ladzianskeho jaskyni po preskúmaní a zdokumentovaní dvoch významnejších komínov, ktoré viedli do ďalších chodieb 2431. Szunyog, J.: Znovuotvorenie jaskyne V-1 v Prosieckej doline, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 27 – 29 Opis činnosti súvisiacej s  otvorením vchodu do jaskyne V-1, nazývanej aj Prosiecka jaskyňa, ktorá sa nachádza nad známou vyvieračkou 2432. Miháľová, O.: Taký obyčajný jaskyniarsky príbeh, 2 obr., 1 pl. j., s. 30 – 31 Činnosť, ktorej sa počas pracovného jaskyniarskeho týždňa v Tiesninách venovali v Jaskyni čudnej lebky najmladší čakatelia a členovia Speleologického klubu Slovenský raj 2433. JAGERčík, M.: Skúsenosti a zážitky z lezenia komínov na Krakovej holi, 4 obr., lit., s. 32 – 34 Použitie duralového skladacieho stĺpa v jaskyniach na Krakovej holi 2434. Hutka, D.: Umenie v Jaskyni dvoch kamarátov, 3 obr., s. 35 Prostredie jaskyne ako zdroj inšpirácie pre umeleckú tvorbu 2435. Derfiňák, P.: O jednej jaskyni na Zemplíne, lit., s. 36 Zmienky o výprave do Brekovskej kvapľovej jaskyne v maďarskom časopise z roku 1899 2436. Soják, M.: Archeologický výskum dvoch poľských jaskýň, 6 obr., lit., s. 37 – 39 Návšteva pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre vo dvoch významných speleoarcheologických lokalitách v Poľsku 2437. Psotka, J.: Jaskyňa Shpanik v doline Valbona v Albánskych Alpách, 4 obr., 1 pl. j., s. 40 – 44 Poloha a okolie jaskyne, história prieskumu, opis jaskyne a náčrt jej genézy, perspektíva 2438. Magdolen, P.: Postrehy z kongresu vo Vercors, 4 obr., 1 tab., s. 45 – 48 Valné zhromaždenie, organizácia kongresu ESF, prednášky a  filmy, okolité jaskyne a  veľký traverz, slovenské zastúpenie 2439. Šmída, B., Vlček, L.: Stopami E. A. Martela a A. Bögliho. Na potulkách krasom Francúzska a Švajčiarska, 12 obr., 1 pl. j., lit., s. 49 – 58 O 4. európskom speleologickom kongrese, ktorý v roku 2008 usporiadala Fédération Française Spéléologie v pohorí Vercors neďaleko Grenoblu 2440. Ošková, M.: Speleofotografia 2008, 1 obr., s. 59 Výsledky 14. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie Z literatúry 2441. Lalkovič, M.: Jozef Červinka: Objaviteľ. Mesto Dobšiná 2008, ISBN 978-80-969103-8-0, 188 strán, 1 obr., s. 60 Recenzia publikácie 2442. Derfiňák, P.: Dávid Lewis-Williams: Mysl v  jeskyni. Academia Praha 2007, 402 strán, ISBN 978-80-200-1518-1, 1 obr., s. 61 Recenzia publikácie Aktuality 2443. Vlčková, V.: Valné zhromaždenie Českej speleologickej spoločnosti, s. 62 O konaní riadneho valného zhromaždenia ČSS v Sloupe v Moravskom krase 2444. Kortman, B.: Boli sme zase v Moravskom krase, s. 62 Autobusový zájazd na Moravu spojený s prehliadkou sprístupnených i nesprístupnených jaskýň 2445. Anonymus: Dve jaskyniarske jubileá 2008, s. 62 Spomienková oslava prí výročí objavu jaskyne Javorinka a 60. výročie Speleo Rožňava 2446. Redakcia: Zmena na sekretariáte a webovej stránke SSS, s. 62 Zmeny na sekretariáte SSS, nový redaktor webovej stránky SSS Jubilanti 2447. Tulis, J.: Jubilujúci jaskyniar a umelec, 1 obr., s. 63 Životné jubileum F. Miháľa Summary (Kortman, B.), s. 64 Ročník 39

152

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 4 2448. Redakcia: Vyhlásenie o ochrane jaskýň, s. 4 Návrh vyhlásenia o  ochrane jaskýň, ktoré Európskemu parlamentu predložili zástupcovia Európskej speleologickej federácie 2449. Kortman, B.: Osnova výročnej správy skupiny / klubu SSS, s. 5 Obsah výročnej správy, skrátená verzia výročnej správy pre Spravodaj SSS, spôsob a termín predkladania správ 2450. Magdolen, P.: Veľké Prepadlé – prepojený systém, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 6 – 12 Neúspešné pokusy, objavné postupy, práce v J-2, prepojenie na jaskyňu J-1, uzavretie nového vchodu, po spojení, krátka rekapitulácia 2451. Holúbek, P.: Čo nové v  Jaskyni zlomísk? Za posledných 10 rokov takmer nič!, 5 obr., 1 pl. j., lit., s. 13 – 17 Južný koniec, Ujgurská šikmina, Pouchove chodby, objav v starých častiach jaskyne vo Veľkom dóme pri Večnom daždi 1, Jančove chodby, Demänovský sifón, Stúpajúca chodba, blatistý zával v hornom vchode, Sintrový sifón 1 2452. Jagerčík, M.: Bude sa história opakovať?, 2 obr., 1 pl. j., s. 18 – 19 Večná robota – Starý hrad, Jaskyňa slnečný lúč – Systém Hipmanových jaskýň 2453. Cvacho, P.: Čo nové pod Suchým vo Vrátnej doline?, 8 obr., 4 pl. j., s. 20 – 24 Javorina – priepasť pána Caloina, Tomaňova jaskyňa a jej okolie, Wratnuella – systém Medvedích jaskýň vo Vrátnej doline, speleologické perspektívy v oblasti Suchého vo Vrátnej doline 2454. Dubravay, J.: Stretnutie pod Rozsutcom, 1 obr., s. 25 O stretnutí členov Jaskyniarskej skupiny A. Vallu v októbri 2008 v NP Malá Fatra s členmi Speleoklubu Cassovia a Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy 2455. Vlček, L., Hutka, D., Kubíni, I.: Jaskyňa dvoch kamarátov – postupy, genéza, perspektívy, 6 obr., 1 pl. j., lit., s. 26 – 30 História prieskumu Káštera a geologická charakteristika masívu, speleogenéza Jaskyne dvoch kamarátov, netradičný sintrový útvar – Tisovské fujary 2456. Hutka, D.: Silvia – nová jaskyňa v masíve Hradovej, 2 obr., 1 pl. j., s. 31 – 32 O  prieskume menšej jaskyne a  nálezoch z  prvej polovice 19. storočia, ktoré sú zaujímavým dôkazom prenikania do jaskýň v masíve Hradovej 2457. Holúbek, P.: Projekt Získanie zemepisných súradníc vchodov jaskýň a  dobudovanie archívu podzemných krasových javov múzea, s. 32 Informácia o projekte, prostredníctvom ktorého SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši získalo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov ERDF 2458. Miháľ, F.: Jaskyne severne od Malého Sokola v NP Slovenský raj, 6 obr., 4 pl. j., s. 33 – 35 Opis jaskýň v málo preskúmanej časti Slovenského raja – v území severne od rokliny Malý Sokol 2459. Tulis, J., Haviarová, D.: Stopovacia skúška v Stratenskej jaskyni, 3 obr., 1 pl. j., lit., s. 36 – 38 Priebeh a výsledky stopovacej skúšky z augusta 2008 2460. Kyšela, Š., Máté, T.: Števova jaskyňa v Levočských vrchoch, 2 obr., 1 pl. j., s. 39 – 40 História objavu, poloha a opis jaskyne 2461. Redakcia: Upozorňujeme, s. 40 2 % dane z príjmu pre SSS a oblastné skupiny/kluby, Zelený projekt 2009 2462. Strečanský, P.: Po tridsiatich rokoch. Spomienky na jaskyniarov a  jaskyne, 6 obr., s. 41 – 43 O stretnutiach jaskyniarov počas rôznych podujatí v rokoch 1977 – 2007 2463. Holúbek, P.: Porovnanie po 36 rokoch, 2 obr., s. 44 Porovnanie súčasného okolia vchodu do jaskyne v Stankovanoch so situáciou z roku 1972 2464. Štos, O.: Ľadové inferno – Patkov gušt (- 553 m). Druhá najhlbšia vertikála na svete, 2 obr., 1 pl. j., s. 45 – 48 O účasti niektorých slovenských a českých jaskyniarov na akcii, ktorá sa uskutočnila na pozvanie chorvátskeho klubu SO PDS Velebit v auguste 2008 v chorvátskom severnom Velebite Bibliografia Spravodaja SSS

153

Ročník 39


2465. KOrtman, B., ŠmÍda, B., Horňák, M.: Dve knihy z Frankfurtu, tretia z  Moravy, 3 obr., s. 49 – 54 Recenzie publikácií Max Wisshak: Inside Mother Earth (Vnútri matky Zeme), Tony Waltham: Great Caves of the World (Naj jaskyne sveta) a Marek Audy: Brány do Ztraceného světa / Unikátní objevy na stolových horách Venezuely; informácia o novom časopise Jamar slovinských jaskyniarov 2466. Uriča, M.: Aktuálne o internetovej stránke SSS, s. 55 Postrehy a námety týkajúce sa súčasnej internetovej stránky SSS 2467. Hutka, D.: Prameň Dobrá voda, 2 obr., s. 56 O vybudovaní studničky nad hlavnou cestou Tisovec – Muráň a slávnostnom otvorení areálu prameňa začiatkom septembra 2008 2468. Kortman, B.: Pesnička, 1 obr., s. 57 Slová a melódia pesničky Najsprávnejší smer 2469. Kortman, B., Kasák, J.: Čo nebolo v technickom denníku, s. 58 – 59 O miere rizika počas speleologického prieskumu 2470. Bolaček, O.: 60 rokov SPELEO Rožňava, 3 obr., s. 60 – 61 O podujatí, ktoré sa pri príležitosti výročia vzniku rožňavského jaskyniarstva uskutočnilo koncom októbra 2008 v historickej radnici v Rožňave Blahoželáme 2471. Vince, Ľ.: Jubilantom Vlado Zámečník, 1 obr., s. 62 2472. Holúbek, P.: Už aj Jano Agricola je tam, 1 obr., s. 62 – 63 2473. Anonymus: Jubilanti v roku 2009, s. 63 Tabuľka životných jubileí jaskyniarov, členov SSS v roku 2009 Summary (Kortman, B.), s. 64 Ročník 2009 (XL.) Číslo 1 2474. Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2008, 1 tab., s. 4 – 39 Činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov SSS, jaskyniarskch skupín a klubov v roku 2008, speleologická prieskumná, výskumná a dokumentančná činnosť, ochrana krasu a jaskýň, centrálne podujatia SSS a iné aktivity, prehľad činnosti skupín a klubov v roku 2008 2475. Tencer, J.: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 4. 2009, s. 40 Aktualizované poradie 55 najdlhších slovenských jaskýň 2476. Tencer, J.: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 4. 2009, s. 41 Aktualizované poradie 55 najhlbších slovenských jaskýň 2477. Miháľ, F.: Krasové javy na planine Slovinská skala, 11 obr., 12 pl. j., lit., s. 42 – 49 Opis jaskýň v izolovanej plošine južne od Poráčskej doliny, nazvanej Skala alebo Slovinská skala 2478. Hutka, D.: Suchodolská jaskyňa – nový objav v Tisovskom krase, 3 obr., 1 pl. j., s. 50 – 52 Opis terénnych akcií, ktoré viedli k objavu novej jaskyne, a naznačenie problémov, aké súvisia s preniknutím do jej ďalších častí 2479. Jagerčík, M.: Zopár poznatkov a skúseností z farbenia vzduchu v jaskyniach, 3 obr., 1 tab., lit., s. 53 – 55 Metódy, ktoré sa používajú na zistenie pohybu vzduchových más v jaskyniach 2480. Psotka, J., Sluka, M., Šmoll, J.: Slovačka jama na Karadžici -524 m, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 56 – 61 O  speleologických výpravách do pohoria Jakupica a  spolupráci s  macedónskymi jaskyniarmi, ktorá v roku 2008 vyústila do prieskumu a zamerania priepasti Slovačka jama 2481. Majerníčková, F., Imrich, P.: Snehulienka, 5 obr., 2 pl. j., lit., s. 62 – 65 Prieskum priepasti na planine Karadžica počas expedície v roku 2008 Ročník 40

154

Bibliografia Spravodaja SSS


2482. Papáč, V., Psotka, J.: Jaskyňa Drăcoaia v doline Sighiştel, pohorie Bihor, Rumunsko, 7 obr., 1 pl. j., lit., s. 66 – 72 Prieskum v rokoch 2002 – 2008 a opis jaskyne vrátane jej nových priestorov s naznačením možností vstupu do rozsiahlejšieho systému 2483. Šmída, B.: Oficiálna správa z expedície Chimantá-tepuy, január 2009, 1 obr., s. 73 – 74 Výsledky 6. speleologicko-vedeckej výpravy slovenských, chorvátskych a venezuelských jaskyniarov a prírodovedcov na tepuy Churí v masíve Chimantá vo Venezuele Jubilanti 2484. Vince, Ľ.: Významné jubileum Mgr. Jaroslava Švacha, 1 obr., s. 75 2485. Kortman, B.: Sedemdesiatka Milana Veliča, 1 obr., s. 76 2486. Čipka, D.: Ivan Kubíni šesťdesiatnikom, 1 obr., s. 76 – 77 2487. Anonymus: JUDr. Miroslav Dubravay – 60-ročný, 1 obr., s. 78 2488. Anonymus: Vyhlásenie súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne, III. ročník, s. 78 Podmienky súťaže Literatúra 2489. Holúbek, P.: Kulešova, S., 2006: Od Svetloj – k 1500! Jekaterinburg, s. 79 Recenzia publikácie Summary (Kortman, B.), s. 80 Číslo 2 2490. Redakcia: Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti, s. 4 – 8 Kontaktné adresy členov výboru SSS, kontrolnej komisie, jaskyniarskych skupín a klubov SSS a dobrovoľnej záchrannej služby SSS, iné užitočné kontaktové údaje, výber z aktívnych internetových stránok 2491. Miháľová, O.: Skončil sa Speleomíting vo Svite, 6 obr., 1 tab., s. 9 – 11 O Speleomítingu SSS, ktorý sa uskutočnil 18. apríla 2009 vo Svite, vrátane programu a ocenení 2492. Tulis, J.: Prvý speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti, 3 obr., s. 12 – 15 Stručne o charaktere prvého speleomítingu SSS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 9. 12. 1973 v Bystrej a Bystrianskej jaskyni, a o ohlase, ktorý vyvolal vo vtedajšom predsedníctve SSS 2493. Holík, Ľ.: Jaskyňa Štefanová, druhá najväčšia v Demänovskej doline, 9 obr., lit., s. 16 – 21 Charakteristika jaskyne, ktorej vstupné časti boli objavené v roku 1953, ale až r. 1991 tu došlo k väčšiemu objavu ďalších častí; objav pokračovania jaskyne v januári 2007, pričom jaskyňa sa v súčasnosti s dĺžkou 5287 m dostala na druhé miesto v poradí najdlhších jaskýň Demänovskej doliny 2494. Piovarči, E.: Nový prelomový objav v Malej Fatre – jaskyňa Ľudmila v Šútovskom lome, 13 obr., lit., s. 22 – 26 Objav jaskyne Ľudmila v Šútovskom lome začiatkom augusta 2008, uzatvorenie jej vchodu a naznačenie ďalších prieskumných možností v masíve Kraľovianskeho meandra 2495. Balciar, I.: Jaskyne na Burde v Revúckej vrchovine, 5 obr., 4 pl. j., lit., s. 27 – 30 Počas prieskumu vápencového lomu Burda a jeho blízkeho okolia v roku 2008 boli objavené niektoré menšie jaskyne a po premeraní priestorov jaskyne Burda začiatkom roku 2009 vzrástla aj jej dĺžka na 334 m 2496. Vlček, L., Mikula, V., Gažík, P., Staník, P.: Pár slov o vzniku novej mapy Brestovskej jaskyne v Západných Tatrách, 4 obr., 6 pl. j., lit., s. 31 – 38 Stručný prehľad histórie jaskyne a jej mapovania, mapovanie v roku 2008 a výber literatúry týkajúcej sa základného prieskumu a mapovania jej priestorov 2497. Kortman, B.: Jaskynný kostol, 2 obr., s. 39 Využitie Jaskyne v Zráze (Mojtínska jaskyňa) na náboženské obrady v druhej polovici 19. storočia farárom Š. Závodníkom; tomuto účelu slúžila obyvateľom Mojtína takmer päť rokov 2498. Jerg, Z.: Správa o náleze mŕtvoly v Číkovej diere, 4 obr., 1 pl. j., s. 40 – 44 Opis nálezu mŕtvoly neznámeho muža a opis akcie zo začiatku januára 2009, kedy telo nebohého vytiahli na povrch; podľa dokladov by malo ísť o osobu českého pôvodu nezvestnú od novembra 2008 Bibliografia Spravodaja SSS

155

Ročník 40


2499. Holúbek, P.: Výprava Ural, Kungur 2009, 7 obr., 2 pl. j., lit., s. 45 – 51 Opis cesty 7 jaskyniarov do Ruskej federácie spojenej s návštevou Kungurskej ľadovej jaskyne, počas ktorej zamerali časť priestorov jaskyne, a s návštevou Permu, Solikamska a chráneného územia v okolí Višery, ľavostranného prítoku Kamy v Permskom kraji 2500. Šmída, B.: Obrovská jaskyňa Cueva Muchimuk vo Venezuele – ako bola objavená a preskúmaná, 4 obr. 1 pl. j., s. 52 – 58 Opis akcií z januára a mája 2009, počas ktorých sa zamerala Cueva Colibri a objavila a zamerala Cueva Muchimuk na Churí vo Venezuele Aktuality 2501. Haczewski, G.: O texte, ktorý nebol zverejnený, 1 obr., s. 59 – 60 Článok prevzatý z poľského časopisu Jaskinie o problematike práva priority pri explorácii v jaskyniach 2502. Kortman, B.: Chmelovci opäť zabodovali, 1 obr., s. 60 Na filmovej súťaži MŽF pre kultúru a voľný čas obsadili S. a P. Chmelovci 1. a 3. miesto 2503. Kasák, J.: Pružinská Dúpna jaskyňa vo svetlách reflektorov, s. 60 Opis akcie pre verejnosť v Pružinskej Dúpnej jaskyni 31. mája 2009 Z novej literatúry 2504. Holúbek, P.: Zdenko Hochmuth: Krasové územia a jaskyne Slovenska. Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice 2008, 1 obr., s. 61 Recenzia publikácie 2505. Derfiňák, P.: Nekuda, Petr: Neandertálci na Kotouči u Štramberka. Archeologické památky střední Moravy. Sv. 12. Olomouc: Archeologické centrum, 2006. ISBN 80-86989-04-6. 66 s., s. 61 – 62 Recenzia publikácie 2506. Redakcia: O Slovákoch v Jaskiniach, s. 62 Publikované informácie o  pôsobení slovenských jaskyniarov v  Macedónsku, o  výprave Tepuy 2009 a recenzia publikácie Caves of the world heritage in Slovakia v poľskom časopise Jubilanti 2507. Lalkovič, M.: K sedemdesiatke Mgr. Alfonza Chovana, 1 obr., s. 63 – 64 2508. Fudaly, V.: K šesťdesiatinám Stanislava Pavlarčíka, 1 obr., s. 64 – 65 2509. Bolaček, O.: Vendelín Kindernay 60 rokov, 1 obr., s. 66 2510. Anonymus: Životné jubileum Janka Fondrka z Terchovej, 1 obr., s. 66 2511. Hutka, D.: Jubilantka Ing. Iveta Nováková, 1 obr., s. 67 2512. Anonymus: Oslavovali, ešte budú, s. 67 Životné jubileum J. Habrúna a M. Kocúrika Spomienka 2513. Anonymus: Spomienka, s. 67 Úmrtie L. Šašváriho Summary (Kortman, B.), s. 68 Číslo 3 2514. Holúbek, P.: 60 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti, 3 obr., s. 4 – 5 O dôvodoch, ktoré viedli k vzniku SSS, a stručné zhodnotenie jej uplynulej existencie 2515. Holúbek, p. Jaskyniarske týždne sss, 3 obr., 2 tab., s. 6 – 8 Prehľad o jaskyniarskych týždňoch, ktoré v podmienkach SSS predstavujú dlhoročnú tradíciu 2516. MIháľová, O.: História Speleomítingu vo Svite, 4 obr., 1 tab., s. 9 – 11 Stretnutia jaskyniarov z klubov a oblastných skupín SSS so zameraním na prezentáciu celoročných úspechov a výmenu skúseností, ktoré sa na pôde SSS pravidelne organizujú od roku 1991 2517. Kortman, B. a kol.: Formovanie speleológie na Slovensku a prehľad histórie oblastných skupín a klubov SSS, 29 obr., 1 tab., lit., s. 12 – 79 Charakteristika činnosti jaskyniarskych skupín a klubov SSS v ich doterajšej existencii Summary, Résumé (Kortman, B.), s. 80 Ročník 40

156

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 4 2518. Čaplovič, D.: Pozdravný list podpredsedu vlády Slovenskej republiky, s. 4 Ocenenie doterajšej činnosti SSS podpredsedom vlády SR 2519. Kortman, B.: SSS ešte nepatrí do múzea, 1 obr., s. 5 O podujatí k 60. výročiu SSS 28. novembra 2009 v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši 2520. Lalkovič, M.: 40 rokov Spravodaja SSS, 9 tab., lit., s. 6 – 11 Charakter časopisu, ktorého názov prešiel viacerými zmenami; zo zákulisia časopisu, jeho autorské zázemie 2521. Dzúr, J.: 50. jaskyniarsky týždeň Demänovská dolina, 3 obr., s. 12 – 14 O programe jaskyniarskeho týždňa, ktorý pre jeho účastníkov v dňoch 5. až 9. augusta 2009 pripravili jaskyniari z JK Demänovská Dolina 2522. Šmoll, J.: Červené vrchy – nové prieskumy a poznatky, 5 obr., 2 pl. j., lit., s. 15 – 19 Charakteristika západnej a  východnej krasovej oblasti Červených vrchov na oboch stranách spoločnej slovensko-poľskej štátnej hranice 2523. Vlček, L., Levytska, O., Hanes, F., Gažík, P.: Jaskyňa Efeméra v žiarskej lavíne: osud sezónnej ľadovej jaskyne v Západných Tatrách, 3 obr., 1 pl. j., s. 20 – 24 O ľadovej jaskyni, ktorá pôsobením potoka Smrečianka vznikla v 1,5 km dlhej lavíne, aká 25. marca 2009 spadla v Žiarskej doline 2524. Miháľová, O.: Malý objav vo Veľkom meandri, 3 obr., 1 pl. j., s. 25 – 26 Objav novej 98 m dlhej jaskyne v  skalnej ostrohe medzi osadou Dobšinská Ľadová Jaskyňa a  obcou Stratená 2525. Holúbek, P., Horváth, P.: Správa z  prieskumu jaskyne na Solimáli vo Volovských vrchoch, 1 pl. j., s. 27 Lokalizácia jaskyne na kóte Solimál v okolí rožňavskej kalvárie 2526. Šišková, M.: Nový objav v Kryštálovej jaskyni, 4 obr., s. 28 – 29 Dojmy z akcie v Kryštálovej jaskyni na M. Rozsutci, počas ktorej sa jej účastníkom podaril menší objav 2527. Lačný, A.: Využitie digitálnych teplomerov v speleologickej praxi, 2 obr., 1 tab., 1 pl. j., s. 30 – 31 Skúsenosti s využitím digitálnych teplomerov v Priepasti 3 pod vrcholom Veterlína v Malých Karpatoch 2528. JAGERčík, M.: Plošinové systémy, 6 obr., s. 32 – 33 Plošiny slúžiace na pohodlnejší a rýchlejší pohyb jaskyňou používané pri prieskume jaskynných systémov a ich prvky 2529. Danko, S., Soják, M.: Jazvečí hrad, 4 obr., 1 pl. j., lit., s. 34 – 36 Opis jaskyne vo východnom svahu Medzevskej pahorkatiny a jej pravekého a vrchnostredovekého osídlenia 2530. Ducár, J.: Umelé jaskyne v Betliari a Vlachove, 2 obr., s. 37 – 38 Charakteristika objektov v Betliari a Vlachove, ktoré spadajú pod umelé jaskyne 2531. Kortman, B.: Vojtech Bukovinský a jaskyne Stráňavskej doliny, 3 obr., 3 pl. j., s. 39 – 42 O činnosti V. Bukovinského v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia v Stráňavskej doline Lúčanskej Malej Fatry so zameraním na prieskum tunajších jaskýň 2532. Kubíni, I.: Najstaršie písomné zmienky o jaskyniach v okolí Tisovca a začiatky jaskyniarstva v Tisovci, 4 obr., s. 43 – 44 Zmienky o  jaskyniach v  okolí Tisovca v  19. storočí a  činnosť S. Kámena po jeho príchode do Tisovca v roku 1951 2533. Hutka, D.: Dvadsať rokov symbolického cintorína v jaskyni Michňová, 3 obr., s. 45 – 46 O vzniku a súčasnej podobe symbolického cintorína vo Veľkej sále jaskyne Michňová Spomienky 2534. Kubíni, I.: Za Vladom Kámenom, 1 obr., s. 46 Nekrológ 2535. Pospíšil, P.: Za Michalom Dvorským, 1 obr., s. 47 Nekrológ Bibliografia Spravodaja SSS

157

Ročník 40


2536. Moravec, J.: Vladimír Žikeš *5. 2. 1952 – †16. 12. 1984, 1 obr., s. 47 25 rokov od tragickej nehody V. Žikeša pri speleopotápačskom prieskume Jubilanti 2537. Obrcian, J.: Jozef Babjak 70-ročný, 1 obr., s. 48 – 49 2538. Anonymus: K šesťdesiatke Ing. Stanislava Bobeka, 1 obr., s. 49 – 50 2539. Kubíni, I.: Ing. Dušan Hutka 55-ročný, 1 obr., s. 50 – 51 2540. Anonymus: Tretí jubilant, 1 obr., s. 51 Životné jubileum P. Kardoša 2541. Anonymus: Jubilanti v roku 2010, s. 52 Tabuľka životných jubileí jaskyniarov, členov SSS v roku 2010 Z literatúry 2542. Holúbek, P.: J. Hromas (ed.) a kol. (2009): Jeskyně. Chráněná území ČR, svazek XIV, s. 53 Recenzia publikácie 2543. Šmída, B.: Z. Motyčka, R. Tásler a kol. (2009): Podzemí neznámé. 30 let České speleologické společnosti ve fotografii, s. 53 – 54 Recenzia publikácie 2544. Ducár, J.: Dve knihy nielen o jaskyniach, s. 54 – 56 Recenzia publikácií Sandstone Landscapes a Orfeus / Kniha podzemních řek 2545. Red.: Kráľovná Dúpna, s. 56 Obrázkovo-textová skladačka o Pružinskej Dúpnej jaskyni Aktuality 2546. Anonymus: Centrálne podujatia SSS v roku 2010, s. 57 16. valné zhromaždenie SSS, ďalší ročník Speleomítingu 2547. Anonymus: Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne, s. 57 Posun termínu na predloženie autorských prác 2548. Anonymus: 2 % z dane pre SSS, s. 57 SSS ako prijímateľ 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2009 2549. Anonymus: Oprava, s. 57 Oprava pôvodného textu v príspevku História Speleomítingu vo Svite, Spravodaj 3/2009 Summary (Kortman, B.), s. 58

Ročník 40

158

Bibliografia Spravodaja SSS


Menný register A Abonyi, A. – 73 Ágh, Z. – 1062, 1082 anderková, d. – 1823 Andrejčuk, V. N. – 866 Andris, Š. – 736, 941 Antal, M. – 1994 Aubrecht, r. – 2389 Audy, I. – 585 audy, m. – 1101, 1145, 1517, 1905, 2010, 2127, 2157, 2389 B Babjak, J. – 252 bačík, d. – 2074 bačkor, p. – 2388 Bajo, I. – 249 Balážik, P. – 643 balciar, I. – 2200, 2309, 2495 Baltazár, P. – 925 Bárta, J. – 54, 77, 104, 116, 189, 328, 402, 440, 581, 647, 689, 755, 773, 934, 1033 Belička, I. – 652, 791, 824, 845, 867, 893 Belička, Š. – 205, 252, 417, 457, 520, 543, 545 Bella, P. – 653, 707, 782, 840, 886, 887, 902, 910, 932, 940, 950, 962, 972, 975, 1007, 1055, 1088, 1103, 1157, 1170, 1173, 1175, 1182, 1183, 1185, 1208, 1241, 1253, 1296, 1604, 2205, 2262, 2361 bendík, a. – 2371, 2412 Benedek, L. – 309, 508, 729 Benická, I. – 556, 740, 744, 806, 854, 875, 877, 919, 923 pozri aj Hlaváčová, I. bernadovič, f. – 1191, 1198, 1995, 2302, 2414 biord, h. – 2157 bis, v. – 2122 Blaha, L. – 59, 1914 Blankenship, D. – 732 Bolaček, O. – 275, 601, 610, 937, 1311, 1339, 1506, 1577, 1624, 1780, 1781, 2470, 2509 bolek, w. – 1593 bóna, j. – 2254 Boroš, R. – 477 Boško, J. – 1031 botvinkin, a. d. – 1887 brad, i. – 2333 brewer-carías, ch. – 2127, 2389 Bibliografia Spravodaja SSS

Brežný, M. – 819, 1704 briestenský, m. – 2410 Brodňanský, J. – 41 brziak, t. – 1739 bučko, a. – 1911, 1912, 1918 budaj, m. – 1291, 1509, 2090, 2202 bukovský, k. – 1438, 1454, 1520, 1701, 1718, 1746 buraľ, m. – 1978, 1980, 2066 Butaš, J. – 1119, 1887, 2165 Buzinkay, A. – 388, 1475 Bystrický, J. – 134 C carnicero, l. a. – 2010 Cebecauer, I. – 31, 48, 119 ceľuch, m. – 1988 cílek, v. – 1651, 1793, 2162 ciszewski, a. – 1329 Csala, D. – 1146 Cuker, P. – 234 Cukerová, M. – 491 cvacho, p. – 1632, 2091, 2237, 2453 Č Čaplovič, D. – 2518 Čarný, p. – 1886, 1993, 2269 čech, v. – 1373, 1656 černý, f. – 1713, 1795 čerňanský, a. – 1956 červeň, p. – 1928, 2089 Čipka, D. – 929, 958, 1001, 1392, 1936, 2008, 2141, 2486 čongrády, d. – 1678, 1964 čonka, r. – 1443, 1444, 1465, 1482 D Danišová, A. – 1388, 1428, 1530, 1672 danko, n. – 1894, 1895 danko, s. – 2070, 2197, 2529 Demovič, I. – 599 derfiňák, p. – 1619, 1644, 1666, 1702, 1740, 1808, 1919, 1956, 2071, 2375, 2435, 2442, 2505 Deván, P. – 522 droppa, a. – 1357, 1377, 1514, 2098 Droppová, E. – 432 Dubravay, j. – 2291, 2395, 2426, 2454

159

Menný register


ducár, j. – 1272, 1382, 1423, 1471, 1472, 1545, 1594, 1597, 1612, 1641, 1920, 1979, 2016, 2027, 2047, 2066, 2105, 2131, 2146, 2150, 2173, 2207, 2253, 2263, 2288, 2339, 2416, 2530, 2544 dvořák, z. – 1862 Dzúr, J. – 598, 1314, 1707, 1975, 2064, 2078, 2135, 2140, 2282, 2521 Ď Ďugel, J. – 1037, 1043, 1588 Ďurčík, K. – 508, 511, 512 ďurka, t. – 1251, 1375, 1835, 1850, 2129, 2199, 2347 E Eliáš, M. – 615, 813 Erdélyi, P. – 651, 842 ErdőS, M. – 22, 31, 32, 33, 55, 62, 66, 68, 71, 79, 81, 88, 96, 103, 109, 111, 112, 120, 124, 130, 135, 137, 141, 142, 144, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 162, 164, 168, 172, 173, 180, 181, 184, 190, 195, 196, 200, 210, 211, 221, 225, 228, 240, 247, 262, 264, 265, 271, 277, 278, 279, 284, 285, 290, 291, 302, 312, 321, 329, 337, 352, 356, 363, 365, 392, 395, 583, 827, 898 evansová, b. – 1931 F Faško, J. – 672 favre, g. – 1164 Fecsu, L. – 499 Ferenc, J. – 792 ferenc, š. – 1658 ferleťáková, m. – 974, 1077, 1124, 1171 ficker, j. – 1414 Fičor, D. – 362 fillo, i. – 2058, 2082 fogaš, a. – 1868 fondrková, m. – 2221 Fudaly, V. – 557, 2143, 2508 fusgänger, t. – 1418 G Gaál, J. – 239, 333, 431, 446, 509, 511, 537, 862 Gaál, Ľ. – 239, 310, 331, 333, 369, 383, 406, 431, 434, 444, 505, 510, 537, 549, 575, 617, 683, 729, 752, 770, 789, 820, 829, 856, 862, 880, 904, 911, 912, 1685, 1724, 1876, 2002, 2007, 2323 Menný register

Gaál, M. – 227, 276, 386, 989 gabrovšek, f. – 1276 Gajdoš, Š. – 1093, 1098 gáťa, o. – 2392 gažík, p. – 1760, 2496, 2523 Gindl, E. – 488 Gliviak, j. – 1742, 1991, 2015 gradziŃski, m. – 1410, 2325, 2409 Grego, J. – 811, 906, 957, 959, 998, 1034, 1266, 1299 gregor, m. – 1946, 1947, 2249 Greisel, M. – 646 Gresch, A. – 1039, 1463, 1544, 1733, 1747 H haczewski, g. – 2501 Hačo, m. – 1708, 1753, 1977 Halaš, J. – 496, 560, 596, 609, 614, 633, 675, 702, 830 Hanes, F. – 2523 hanzel, j. – 1301, 1302 haršaník, d. – 2278 haspra, z. – 2224 hauselmann, Ph. – 2318 haviarová, d. – 2120, 2459 Havlíček, D. – 519, 986 Herényi, L. – 74 Herich, P. – 658 herich, p., ml. – 2283 Himmel, J. – 1120 Hipman, P. – 18, 43, 123, 159, 194, 204, 207, 215, 224, 233, 242, 245, 268, 474, 476, 479, 481, 490, 992, 994, 1058, 1163, 1224, 1263, 1282, 1363, 1369, 1401, 1406, 1408, 1445, 1452, 2069, 2099 Hipmanová, E. – 1050, 1127, 1627, 1668, 1682, 1761, 1800, 1932, 1941, 2060, 2103, 2138, 2161, 2188, 2226, 2332 Hipmanová, L. – 1652 Hlaváč, J. – 283, 286, 289, 292, 294, 306, 314, 323, 327, 345, 346, 347, 382, 396, 405, 418, 436, 442, 443, 447, 449, 456, 458, 466, 468, 469, 470, 492, 495, 501, 503, 516, 533, 536, 547, 551, 555, 562, 563, 569, 571, 594, 611, 612, 613, 619, 631, 632, 635, 650, 664, 666, 667, 668, 677, 686, 701, 703, 721, 725, 741, 746, 760, 764, 778, 780, 784, 786, 802, 808, 828, 834, 855, 858, 874, 901, 903, 909, 1066 hlaváčová, i. – 2111, 2170, 2374 pozri aj Benická, I. Hochmuth, V. – 1084

160

Bibliografia Spravodaja SSS


HocHMuth, Z. – 17, 42, 49, 65, 69, 72, 84, 92, 193, 208, 242, 295, 307, 311, 340, 349, 361, 419, 421, 429, 437, 461, 515, 523, 569, 582, 597, 620, 626, 687, 731, 749, 767, 790, 831, 878, 922, 1035, 1052, 1059, 1092, 1097, 1106, 1111, 1112, 1116, 1142, 1156, 1165, 1166, 1174, 1192, 1206, 1219, 1226, 1235, 1238, 1249, 1260, 1261, 1280, 1303, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1362, 1376, 1409, 1419, 1424, 1440, 1457, 1469, 1476, 1481, 1505, 1507, 1527, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1579, 1583, 1646, 1647, 1667, 1674, 1675, 1766, 1783, 1802, 1816, 1855, 1864, 1866, 1879, 1883, 1907, 1917, 1924, 1985, 2014, 2057, 2068, 2095, 2171, 2185, 2218, 2314, 2383 holec, p. – 1271 holík, ľ. – 1003, 1117, 2017, 2493 Holúbek, P. – 930, 999, 1011, 1021, 1038, 1049, 1054, 1055, 1060, 1080, 1091, 1108, 1121, 1131, 1135, 1144, 1161, 1173, 1175, 1192, 1193, 1194, 1195, 1200, 1201, 1203, 1204, 1217, 1237, 1247, 1250, 1255, 1257, 1269, 1292, 1301, 1302, 1312, 1314, 1316, 1320, 1326, 1354, 1383, 1384, 1391, 1393, 1416, 1425, 1429, 1446, 1487, 1516, 1518, 1543, 1557, 1558, 1633, 1635, 1648, 1654, 1660, 1686, 1688, 1692, 1693, 1694, 1712, 1719, 1720, 1721, 1735, 1738, 1756, 1758, 1760, 1762, 1768, 1773, 1787, 1791, 1800, 1804, 1828, 1834, 1837, 1839, 1857, 1870, 1873, 1877, 1878, 1888, 1891, 1892, 1893, 1900, 1917, 1922, 1929, 1930, 1935, 1938, 1948, 1961, 1966, 1967, 1985, 1996, 1998, 2011, 2016, 2017, 2032, 2042, 2043, 2048, 2049, 2066, 2101, 2113, 2121, 2123, 2124, 2141, 2151, 2176, 2194, 2203, 2206, 2210, 2216, 2223, 2228, 2233, 2238, 2244, 2247, 2256, 2270, 2295, 2308, 2344, 2335, 2340, 2359, 2393, 2399, 2402, 2410, 2415, 2426, 2451, 2457, 2463, 2472, 2489, 2499, 2504, 2514, 2515, 2525, 2542 Holý, J. – 40 Homola, G. – 197 Homza, Š. – 131 horčík, f. – 1415, 1867 horčík, m. – 1381, 1394, 1417, 1537, 1585, 1679, 1737, 1755, 1943, 1949, 2065, 2067, 2133, 2174, 2222, 2336 horňák, m. – 2117, 2465 horský, j. – 2312, 2387 Bibliografia Spravodaja SSS

horváth, P. – 1999, 2144, 2187, 2525 horváth, t. – 835 Hota, M. – 1105 Hovorka, J. – 519 Hríň, P. – 473, 478, 480, 482, 1046, 1372, hubek, m. – 1888, 2385 Hujdič, M. – 465, 660 hunka, j. – 1759, 1953 Hurtaj, M. – 1056, 1197, 1318, 1390 hutka, d. – 2193, 2219, 2250, 2364, 2380, 2404, 2404, 2413, 2434, 2455, 2456, 2467, 2478, 2511, 2533 hutňan, d. – 1181, 1273, 1532, 1649, 1681, 1817, 1901, 1992, 2019, 2087, 2284 CH Chašimov, M. A. – 866 Chladný, M. – 800 Chmela, S. – 589, 2346 Chovan, A. – 281, 283, 287, 289, 426, 472, 513, 532, 636, 745, 763, 801, 823, 881, 1574 Chrapan, J. – 1005 I imrich, p. – 2080, 2163, 2254, 2481 Isler, O. – 1013 iždinský, l. – 1580, 1685, 1853, 1963, 1968 ižoldová, a. – 1730 J jAgerčík, m. – 1805, 2059, 2186, 2225, 2259, 2297, 2311, 2345, 2368, 2411, 2433, 2452, 2479, 2528 Jakál, J. – 28, 101, 282, 288, 325, 360, 574, 748, 766, 933 jančo, j. – 1798 jančovič, d. – 1518, 1558 Janda, J. – 1005 jastrabík, R. – 1729 javornický, t. – 1195 Jech, L. – 226, 269 jerg, a. – 1533, 1683, 1821, 1845 jerg, z. – 1378, 1426, 1430, 1441, 1461, 1483, 1510, 1533, 1534, 1584, 1655, 1683, 1789, 1790, 1821, 1899, 2313, 2498 Jirásek, J. – 76, 160 Jirmer, F. – 475, 991 jurečka, m. – 1591, 1636, 1739, 1754, 1786, 1818, 1827, 1844, 1869, 1890, 1942, 2177 jurečka, p. – 1869 jurík, z. – 2335

161

Menný register


K kabát, v. – 1763 Kaifer, J. – 577 kámen, i. – 2250 Kámen, S. – 12, 14, 29, 37, 67, 75, 366, 673, 716, 734, 804, 869 kankula, j. – 1179, 1207, 1234, 1236, 1242, 1264, 1265, 1279, 1308, 1321, 1327, 1398, 1399, 1470, 1538, 1770, 1788, 1806 kaňuch, p. – 1988 Kapucian, E. – 1102, 1162, 1713, 2039 kardoš, p. – 2286 Karsten, I. – 913 kasák, j. – 1367, 1524, 2001, 2055, 2179, 2220, 2257, 2303, 2328, 2342, 2419, 2469, 2503 kautmanová, i. – 1764 Kavalír, E. – 46 KiseĽov, V. – 917, 963 Kladiva, E. – 730, 833, 964, 965, 968, 1006, 1025, 1086, 1130, 1138, 1141, 1211, 1221, 1243, 1244, 1374, 1440, 1450, 1531, 1551, 1554, 1555, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1609, 1611, 1614, 1615, 1617, 1618, 1621, 1697 Kleskeň, J. – 727, 1021, 1038 Klimčuk, A. – 917, 963 Kliment, J. – 510 Klinda, J. – 670 Klinda, J., st. – 700, 807 knap, j. – 1700 knapp, v. – 1703, 1782, 1836, 1933 Kočent, A. – 324 Koľbik, F. – 818, 848, 870 Komínek, J. – 871 kóňa, v. – 1317, 1535 Kopecký, J. – 524 Koreň, M. – 38, 170 Korman, I. – 1128 Kortman, B. – 872, 935, 1030, 1138, 1210, 1227, 1334, 1541, 1572, 1626, 1639, 1677, 1723, 1728, 1734, 1751, 1813, 1865, 1871, 1906, 1934, 1959, 1960, 1971, 2053, 2054, 2079, 2096, 2110, 2128, 2147, 2152, 2153, 2154, 2156, 2168, 2183, 2184, 2189, 2217, 2241, 2245, 2255, 2265, 2268, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2277, 2279, 2299, 2315, 2320, 2321, 2326, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2357, 2373, 2381, 2392, 2398, 2420, 2421, 2444, 2449, 2465, 2468, 2469, 2474, 2485, 2497, 2502, 2517, 2519, 2531 Menný register

kos, p. – 1862 Košč, R. – 873, 1256, 1405, 1481, 1556, 2068, 2218 Košel, V. – 177, 308, 578, 637, 645, 696, 710, 1774, 2028, 2029, 2051, 2072, 2137, 2209, 2232, 2296 Košík, M. – 640, 1332, 1337 košťák, b. – 2410 Košťál, J. – 602, 618, 685 kotlarčík, d. – 1300, 1581, 1582 kotras, r. – 2355 koubová, k. – 1736 Kouřil, J. – 525 kováč, l. – 884, 945, 970 Kováčik, M. – 1131, 2254 kovalik, j. – 1594 Kozák, M. – 648 Krajči, J. – 359 kráľ, i. – 1393, 1688, 1712 kraupová, z. – 2109 Kubeš, M. – 299 kubičina, l. – 2425 Kubíni, I. – 758, 776, 787, 958, 993, 1001, 2062, 2211, 2212, 2213, 2250, 2365, 2378, 2455, 2532, 2534, 2539 Kubíny, D. – 8, 99, 132, 151, 251, 438 Kučera, B. – 374 Kuchár, M. – 726, 859 Kucharič, Ľ. – 644, 1336 Kucharovič, J. – 591, 699, 821 kuľka, f. – 1462 Kundis, I. – 890, 915 kurka, m. – 1002, 1090, 1132 kuzma, m. – 1481 Kužel, T. – 237 Kyselev, V. – 791, 793 KIseľov, V. – 973 kyšela, š. – 2460 kýška, k. – 1168, 1310, 1599, 1771 kýšková, b. – 1717 L Labuda, Š. – 781, 817, 892, 936, 969, 1081, 1109, 1365 lačný, a. – 1913, 2139, 2196, 2252, 2285, 2310, 2407, 2527 lakota, j. – 1843 Lalkovič, M. – 129, 157, 186, 214, 258, 305, 355, 356, 375, 397, 460, 463, 504, 550, 561, 570, 573, 588, 621, 627, 655, 665, 671, 682, 714, 753, 757, 771, 775, 794, 795, 796, 797,

162

Bibliografia Spravodaja SSS


798, 799, 803, 885, 897, 900, 905, 924, 926, 946, 1008, 1297, 1940, 1955, 1965, 2050, 2130, 2172, 2290, 2441, 2507, 2520 Lanc, J. – 625 lánczos, t. – 2389 laučík, i. – 1576, 2033 Laučík, p. – 712 Lázár, T. – 660 lehotský, r. – 1544 lešinský, g. – 1298, 1315, 1319, 1322, 1323, 1381, 1395, 1396, 1415, 1417, 1431, 1438, 1474, 1484, 1515, 1545, 1552, 1608, 1680, 1684, 1695, 2011, 2118, 2230, 2337, 2338 lešták, l. – 1266, 1317, 1535 LevytskA, O. – 2523 Lisý, B. – 1078 lisý, m. – 1910, 2093, 2178 Líška, M. – 316, 339, Lucinkiewicz, A. – 372 Ludhová, L. – 1102 Lutonský, M. – 600, 692, 694, 815, 839, 868, 914, 918, 1467, 1819 M maceček, p. – 1412, 1643 macháň, r. – 1974 Maděra, E. – 497 magdolen, p. – 973, 1000, 1036, 1083, 1114, 1122, 1147, 1161, 1194, 1245, 1341, 1342, 1358, 1379, 1393, 1421, 1485, 1486, 1539, 1557, 1822, 1986, 2011, 2102 2106, 2141, 2192, 2199, 2258, 2261, 2341, 2384, 2385, 2394, 2428, 2438, 2450 majerníčková, f. – 2080, 2163, 2254, 2288, 2293, 2391, 2481 majerníčková, g. – 2080, 2163, 2417 makara, o. – 2206 martinove, p. – 1814 marušin, m. – 1301, 1316, 1553 Masár, T. – 1134 máté, t. – 1415, 1416, 1441, 1461, 1483, 1510, 1533, 1534, 1545, 1584, 1608, 1630, 1655, 1683, 1769, 1789, 1790, 1820, 1821, 1840, 1860, 1909, 1949, 2065, 2067, 2133, 2136, 2251, 2460 matejka, m. – 1889, 1981, 1997, 2198, 2388, 2406 Matoušek, V. – 586 mavlyudov, b. – 1691 mayoral, f. – 2010, 2157, 2389 Bibliografia Spravodaja SSS

medzihradský, p. – 1548, 2000, 2236, 2242, 2300, 2316 megela, m. – 1991 Meško, m. – 1051, 1053, 1082, 1300, 1582 Miháľ, F. – 641, 1628, 2013, 2307, 2363, 2408, 2429, 2458, 2477 Miháľová, O. – 1094, 1118, 1152, 1153, 1222, 1287, 1335, 1387, 1523, 1623, 1628, 1645, 1669, 1744, 1826, 1958, 2036, 2114, 2204, 2305, 2349, 2401, 2432, 2441, 2491, 2516, 2524 pozri aj Turócziová, O. mikloš, j. – 1594 MIko, J. – 343 Mikula, V. – 941, 1172, 1285, 2496 mikuš, m. – 1581, 2403 mikuš, p. – 1581, 2214 milner, s. – 1551 Mitala, J. – 942 Mitter, P. – 102, 118, 167, 400, 462, 467, 498, 514, 535, 606, 629, 695, 697, 711, 733, 742, 759, 761, 777, 779, 805, 809, 825, 826, 843, 883, 894, 895, 896, 907, 927, 951, 920, 921, 982, 1540 mlejnek, r. – 1589, 1731, 1843 Mlynárik, Š. – 652, 656, 891, 1125, 1248, 1291 Mlynáriková, I. – 889 molčanyi, p. – 1987 Moravec, J. – 2536 motyčka, z. – 1177, 2160 Mrázik, P. – 548, 554, 624, 626, 678, 684, 706, 708, 720, 728, 783, 788, 812, 836, 857, 861, 1824 mudrák, s. – 1291, 1309, 1509 mucha, š. – 1586 múka, ľ. – 1848, 1981, 1987, 1988, 2198 N Nagypál, k. – 2083 Nakládal, P. – 1268 Nemček, P. – 20, 47 Nemec, V. – 10, 28, 87 neoral, j. – 1526 neubauer, Z. – 1807 nociar, P. – 1796, 1863, 1982, 1983 NOsko, V. – 625 Novotný, L. – 85, 93, 178, 179, 187, 358, 390, 638, 649, 693, 882, 1009, 1140, 1546, 1547, 1802, 2075, 2167

163

Menný register


O Obrcian, J. – 2537 Obuch, J. – 1096, 1132, 1176, 1803, 2044, 2206 oľšavský, m. – 1689 orfánus, m. – 1733 országh, i. – 2029 orvoš, p. – 2100 orvošová, m. – 1333 osincev, a. – 1831, 1923 ošková, m. – 1872, 2298, 2440 Otava, J. – 451, 452, 654

R Račko, I. – 1019, 1110, 2052, 2280, 2306 radinger, f. – 1589, 1731, 1796, 1863, 1982, 1983, 2195 Rajman, L. – 58, 113, 115, 342, 348, 539, 544 rešetár, j. – 2200 revajová, b. – 1223, 1258 Roda, Š. – 30, 35, 50, 58, 69, 73, 78, 113, 115, 163, 203, 342, 348, 407, 408, 459, 539, 544, 553, 605, 634, 738, 852, 888 Rozložník, o. – 13, 114 Rybanský, m. – 1061

P Pačenovský, S. – 1087 pap, i. – 1973, 1974, 2012, 2021, 2022, 2023, 2039, 2360 papáč, v. – 1867, 2376, 2482 pašiaková, m. – 1745 Patek, P. – 376, 437, 1156 Pavlarčík, S. – 521, 557, 593, 623, 754, 772, 967, 1071, 1079, 1095, 1215, 1240, 1303, 1306, 1462, 1468, 2428 pavlík, j. – 2041, 2193, 2250 pecka, l. – 1359 Peško, M. – 496 Petr, V. – 586 petrov, b. – 2390 Piovarči, E. – 424, 471, 531, 592, 663, 681, 690, 715, 723, 762, 816, 860, 943, 966, 1403, 1447, 1512, 1587, 1598, 1631, 1638, 1640, 1642, 1710, 1716, 1722, 1794, 1833, 1859, 1942, 2020, 2126, 2231, 2240, 2248, 2494 Plučinský, Ľ. – 1213, 1592 pohanka, i. – 2319 Pokrievka, P. – 1024, 1466 pokrievková, j. – 2074 polónyová, M. – 1093, 1126 Pomichal, R. – 506 Pomorský, F. – 1005 Pospíšil, P. – 385, 851, 899, 944, 961, 1115, 1186, 1286, 1307, 2004, 2005, 2024, 2056, 2322, 2535 Potočník, E. – 246, 261, 276, 301, 341, 691 považaj, m. – 2229 Pristaš, J. – 444 procházka, p. – 1361, 1446 Přibyl, J. – 756, 774 psotka, j. – 2176, 2343, 2344, 2362, 2391, 2430, 2437, 2480, 2482 pulina, m. – 1673

S sabol, m. – 1730, 1736, 1775, 2025 Samčík, o. – 947, 988, 1048 Sasvári, T. – 136, 169, 206, 220, 235, 259, 326, 339, 1448 sečány, m. – 2074 semelbauer, ľ. – 2092 Schlögl, J. – 2389 Schwarz, J. – 863, 1040, 1070, 1180, 1291 skokan, a. – 2366 Slačík, J. – 236, 244 Slančík, J. – 238, 317, 483, 484, 489, 546 sliva, ľ. – 1730 Slivka, G. – 976, 1065 Sluka, M. – 216, 226, 270, 320, 350, 351, 387, 401, 413, 559, 572, 718, 814, 832, 837, 844, 849, 1325, 1600, 1799, 2026, 2108, 2164, 2289, 2343, 2369, 2480 soják, m. – 1657, 1759, 1772, 1852, 1952, 1953, 1954, 2107, 2201, 2370, 2436, 2529 sounier, j. p. – 1252 sova, m. – 1360, 1542, 1777, 1964 Spišák – 568 staník, p. – 2073, 2176, 2182, 2496 stankovič, J. – 1328, 1331, 1359, 1439, 1511, 1536, 1659, 1699, 1709, 1830, 2162, 2246 Steiner, A. – 644 Stemberk, j. – 2410 Stibrányi, G. – 243, 260, 266, 391, 398, 412, 420, 427, 439, 446, 464, 465, 494, 500, 502, 526, 527, 528, 529, 530, 536, 541, 558, 564, 565, 566, 603, 616, 661, 687, 704, 717, 719, 735, 751, 769, 822, 838, 916, 948, 1205, 1277, 1278, 1293, 1350, 1385, 1400, 1801, 1810, 1811, 1858, 1875 Strečanský, P. – 1022, 1057, 1148, 1464, 1629, 1819, 2030, 2084, 2085, 2386, 2462 suski, r. – 2047

Menný register

164

Bibliografia Spravodaja SSS


svobodová, m. – 1793 Sýkora, J. – 368, 587 Székely, K. – 579 Szögedi, Š. – 36 Szunyog, J. – 1139, 1214, 1304, 1380, 1711, 1859, 1916, 1974, 1989, 2019, 2088, 2180, 2260, 2334, 2415, 2431 Szunyogová, S. – 1139 Š šalát, j. – 1284 Šavrnoch, J. – 315, 724, 737, 841 Ščuka, J. – 544, 605 šebela, r. – 2115 šichula, m. – 2045, 2109 šišková, m. – 2419, 2526 Škrovina, J. – 15 škuta, v., st. – 1904 šmída, B. – 1010, 1062, 1063, 1078, 1082, 1102, 1104, 1107, 1133, 1154, 1162, 1232, 1233, 1239, 1267, 1274, 1275, 1294, 1295, 1305, 1330, 1366, 1397, 1511, 1513, 1517, 1519, 1521, 1581, 1582, 1599, 1698, 1708, 1713, 1714, 1715, 1752, 1753, 1785, 1797, 1860, 1905, 1962, 1974, 1976, 1977, 1990, 1991, 2010, 2015, 2039, 2086, 2116, 2127, 2142, 2157, 2158, 2159, 2292, 2360, 2367, 2389, 2403, 2427, 2439, 2465, 2474, 2483, 2500, 2543 Šmoll, J. – 846, 938, 1023, 1178, 1232, 1275, 1295, 1320, 1366, 1371, 1549, 1550, 1596, 1838, 1846, 1847, 1861, 1915, 1921, 1957, 2040, 2046, 2088, 2090, 2159, 2175, 2180, 2181, 2182, 2294, 2317, 2343, 2480, 2522 šmollová, b. – 1371 Šrol, S. – 16, 39 Štéc, M. – 750, 768, 810, 865, 1029, 1248, 1281, 1288, 1402, 1413, 1687, 2081, 2235, 2264, 2324, 2424 Štefanča, P. – 117 štefko, o. – 2221 Štelcl, o. – 576 štos, o. – 2316, 2464 Šťastný, J. – 373 štubňa, l. – 1002 šturmann, b. – 2076 šubová, d. – 2243 Šucháň, I. – 454 Švančara, J. – 154

Bibliografia Spravodaja SSS

T Tarnócy, Ľ. – 70, 77, 82, 90, 104, 108, 158, 198, 441, 584, 713 Tásler, R. – 389, 657 Tencer, J. – 847, 928, 983, 985, 1027, 1028, 1041, 1042, 1067, 1068, 1069, 1085, 1113, 1114, 1119, 1136, 1169, 1188, 1209, 1358, 1364, 1368, 1411, 1437, 1528, 1676, 1784, 1884, 1972, 2112, 2166, 2169, 2281, 2382, 2427, 2475, 2476 Terek, J. – 339 Tereková, v. – 493, 622, 688 Terray, M. – 676, 709, 785, 1650, 1732, 1950, 1953, 1954, 2107, 2329 Thompson, P. – 445 Thuróczy, J. – 384, 590, 595, 1004, 1014, 1015, 1440, 1442, 1575, 1726, 1779, 1815, 1881 timura, j. – 2339 Tulis, J. – 34, 85, 93, 187, 188, 357, 370, 518, 542, 580, 639, 642, 747, 765, 850, 927, 954, 955, 979, 984, 990, 997, 1016, 1026, 1045, 1064, 1073, 1099, 1100, 1123, 1129, 1142, 1149, 1150, 1187, 1231, 1246, 1259, 1262, 1289, 1332, 1355, 1370, 1386, 1434, 1435, 1436, 1460, 1478, 1480, 1503, 1529, 1546, 1547, 1637, 1690, 1765, 1792, 1897, 2094, 2208, 2239, 2354, 2447, 2459, 2492 Turócziová, O. – 960, 977, 1006, 1012, 1017 pozri aj Miháľová, O. tyc, a. – 1673 U UhrIn, M. – 1044, 1167, 1225, 1300, 1451, 1582, 1713 uriča, m. – 2466 V Vadovský, V. – 557, 2148 Vajs, J. – 267, 864, 931, 949, 978, 980, 1049, 1108, 1135, 1137, 1143, 1144, 1196, 1199, 1201, 1202, 1217, 1218, 1338, 1361, 1426, 1427, 1453, 1616, 1688, 1767, 1870, 2061, 2356 Vajs, J. – 267 Valaštiak, M. – 538, 569 Vallo, A. – 44, 183, 209 vaněk, p. – 1197, 1390 Vdovjak, M. – 343, 393, Velič, M. – 19, 45, 674, 722 velšmid, m. – 2145

165

1047, 1193, 1324, 1634,

Menný register


Veselko, M. – 11, 1578, 1856, 1937 vince, ľ. – 1595, 2222, 2471, 2484 Virág, J. – 428 Vitásek, A. – 758, 776, 787 vlček, l. – 1590, 1653, 1743, 1841, 1905, 1944, 1945, 1951, 2041, 2132, 2193, 2215, 2219, 2227, 2250, 2267, 2330, 2331, 2333, 2380, 2398, 2404, 2455, 2496, 2523 vlčková, v. – 2443 Voclon, V. – 908, 947 Vodička, J. – 364, 367 vojtko, e. – 1001 Vojtko, R. – 1392 votoupal, s. – 1203, 1270, 1757 Vozárik, P. – 538, 569, 687 vykoupil, j. – 2104 vytřísal, m. – 1185

Menný register

1842, 2134, 2287, 2439,

W wagner, j. – 1696 Waltzer, I. – 339 Wiśniewski, W. W. – 971, 981, 1216, 1420, 1422, 1449, 1473, 1522, 1610, 1741, 1832, 1896, 1902, 1903, 1925, 1926, 1984 Z Zacharov, M. – 517, 662, 705 Zámečník, J. – 385 Zapletal, J. – 540, 832 Zelinka, J. – 939, 2125 Ž Ženiš, P. – 310, 399, 416, 435, 507, 575, 617, 659, 679, 680, 683, 752, 770, 856 Žikeš, V. – 534, 608, 658

166

Bibliografia Spravodaja SSS


Lokalitný register A Abcházia / Abcházsko – 1691, 2057 Alabastrová jaskyňa – 1079, 1095 Albánske Alpy – 2317, 2446 Albánsko – 1068, 1167, 2260, 2343, 2344 Alpy – 340 Amatérska jaskyňa – 1145, 1598, 1859 Amerika – 916, 1180 Andrejova skala – 1415 Apuseni – 792 Arabika – 695, 1741, 1841, 1923, 2273 Ardovská jaskyňa – 2144, 2366, 2367 Atlantída – 863

Brezno pri Gamsovej Glavici – 1328 Brezno pri Leški planiny – 1179 Budapešť – 135 Bujová – 1986 Bulharsko – 127, 153, 162, 197, 426, 428, 556, 595, 676, 1692 Burda – 2083, 2495 Bükk (Bukové hory) – 239, 261, 427, 446 Bystrianska jaskyňa – 2198 Bystriansky závrt – 865, 1911

B Bachureň – 2180 Balkán – 859, 2046 Balónová jaskyňa – 2428 Baňa v Mariánke – 2199 Banát – 2071 Bandzioch Kominiarski – 388 Banská Bystrica – 254, 543 Banská Štiavnica – 913 Baradla – 2072, 2413 Baškírija – 936 Baumannshöhle – 2414 Belianske Tatry – 64, 71, 160, 458, 521, 1225, 1306, 1351, 1517 Beníková dolinka – 1185 Beroun – 586 Betliar – 2530 Bezodná ľadnica – 1308, 1806 Biokovo – 687 Blatnica – 102 Blatnická dolina – 121 Bobačka – 259, 1581, 1698, 1715 Bolívia – 1109, 1122 Borčianska planina – 1820, 2362 Borinský kras – 225, 1147, 1822 Botovská jaskyňa – 1660, 1693 Branisko – 1920, 2218 Bratislava – 48 Brázda – 216 Brazília – 1347, 1365 Brekov – 1793 Brekovská jaskyňa – 1481, 2435 Brestovská jaskyňa – 41, 522, 2496 Brezno – 15 Brezno Presenečenyj – 1771 Bibliografia Spravodaja SSS

C Camberova sonda – 1942 Cserszegtomaj – 617 Cueva Charles Brewer – 2010, 2127, 2157 Cueva Muchimuk – 2500 Cueva Ojos de Cristal – 1905, 2157 Č Čachtice – 102, 1115, 1423 Čachtická jaskyňa – 559, 1267, 1521, 1599, 1799, 2108, 2130, 2164, 2289 Čachtický kras – 1267, 1595 Čatyr Dag – 2011 Česká republika – 59, 374 Čertova diera – 494, 651 Čertova dolina – 1540, 1590 Čertova jaskyňa – 1841 Český kras – 519, 586 Červené vrchy – 193, 307, 938, 1320, 1902, 2175, 2522 Četníkova svadba – 1728, 1865, 1910 Čiernohorský systém – 1358 Čierny diel – 1912 Čierny vrch – 2249 Čikiho diera (Csiki-lyuk) – 2337 Číkova diera – 2498 Čipkove jamy – 2287 Čína – 984, 1064, 1067,1245, 1349, 1383, 2224, 2295 D Demänovská dolina – 598, 698, 1688, 1707, 1847 Demänovská jaskyňa mieru – 759, 777, 839, 914, 1760 Demänovská jaskyňa slobody – 70, 82, 90, 534, 608, 908 Demänovská medvedia jaskyňa – 2040

167

Lokalitný register


Demänovské jaskyne – 711 Demänovský jaskynný systém – 1635, 2043, 2282 Demänovský kras – 658 Diablova diera – 2014, 2173, 2253 Dielik – 2193 Diera nad Žiarskym sedlom – 1633, 1984 Diera v streche – 2021 Dlhý vrch – 1973 Dobšinská ľadová jaskyňa – 10, 12, 29, 1246, 1644 Dolina Hrabutnice – 1795 Dolina Kamenice – 707 Dolina Mošnice – 932 Dolinka Beníková – 1175 Dolinka Vyvieranie – 688, 1247 Dolné Orešany – 20, 47, 101 Dolný Kubín – 41 Dolný vrch – 1298, 1315, 1395, 1417, 1484, 1858 Domica – 134, 2340 Doucier – 948 Doux de Coly – 1013 Dreveník – 2013, 2363 Drienčanský kras – 383, 399, 416, 431, 444, 506, 510 Drienovská jaskyňa – 705, 1950 Drienovské kúpele – 384 Dubnica nad Váhom – 19, 45, Dúbravský masív – 683 Duča – 882 Dzeravá skala – 1919 Džimova spása – 2093 Ď Ďakova jaskyňa – 2075 E Emine Bojir Chasar Nižnij – 1696 F Fontaine de Vaucluse – 614, 1084 Francúzsko – 976, 1103, 1134, 1287, 1563, 2438, 2439 G Gaderská / Gäderská dolina – 121, 516, 1038 Galmus – 1656, 2429 Gemer-Licince – 36 Gemerskoteplická jaskyňa – 1840 Geravy – 1792 Lokalitný register

Gerlašská skala – 883 Gouffre Berger – 419, 1061 Gouffre des Bruyeres – 1277 Gouffre Mirolda – 1903 Grand cannyon du Verdon – 1112 Gruberhornhöhle – 389 H Hačova jaskyňa – 1708, 1753 Handlová – 815, 1148, 1464 Harmanec – 252, 253, 300, 543 Havrania jaskyňa – 1592 Havranica – 2252 Havranická jaskyňa – 1914 Hipmanove jaskyne – 1941, 2138, 2161, 2452 Hlboké – 2387 Hlinená sonda v Jánskej doline – 1891 Hlúpy vrch – 1215 Hoher Göll – 420 Holubia priepasť – 1684 Homoľa – 1582 Homološova diera – 1383 Horná Lehota – 1823 Hornolehotský kras – 1146 Horný vrch – 1465, 1482, 1684 Höllengebirge – 977 Hradište – 1093 Hradná jaskyňa v Čiernej hore – 2174 Hrádocká jaskyňa – 653 Hrochotská dolina – 1843 Hronský paleoponor – 2336 Hrušov – 2195 Hvar – 2293 Hubekova jaskyňa – 1888, 2427 Hučiaca vyvieračka – 957, 1234, 1264, 1268 CH Chimantá – 2019, 2086, 2127, 2292, 2389 Chimantá tepuy – 2483 Chočské vrchy – 569, 1131, 1689 Chorvátsko – 1752 Churí – 2483, 2500 I India – 1868 Island – 1102, 1163, 1164 Izvor Glavaš – 1742 J Jakubovany – Východná – 38 Jama Baredine – 2342

168

Bibliografia Spravodaja SSS


Jánska dolina – 418, 476, 1039, 1194, 1543, 2194, 2387 Jaskyňa Arubotaim – 1426 Jaskyňa Benšová – 123 Jaskyňa Bystrá (Poľsko) – 825 Jaskyňa č. 27 – 1117 Jaskyňa č. 138 Kášter – 1001 Jaskyňa Daján derchén aguj – 1135 Jaskyňa Daxner – 2132 Jaskyňa Dedkovské diery – 1002, 1132 Jaskyňa Drăcoaia v doline Sighiştel – 2482 Jaskyňa dvoch kamarátov – 2405, 2434, 2455 Jaskyňa Efeméra – 2523 Jaskyňa Fortúna – 1360 Jaskyňa Fučiaca diera – 958 Jaskyňa Helena – 2070 Jaskyňa Hladový prameň – 961 Jaskyňa Horné okno – 1631, 1716 Jaskyňa Hričkov – 1214 Jaskyňa chladných očí – 1591 Jaskyňa Chodžu Ischaka – 866 Jaskyňa Izabely Textorisovej – 2412 Jaskyňa Izbindis – 697 Jaskyňa Jubilejná – 2192 Jaskyňa J-1 – 1993 Jaskyňa Kamenné mlieko – 521 Jaskyňa Kostolík – 2041 Jaskyňa Krubera / Voronja – 2048, 2273, 2279, 2316 Jaskyňa Krystálka – 1757 Jaskyňa Leontína – 2051, 2172, 2251 Jaskyňa Ľudmila v Šútovskom lome – 2494 Jaskyňa Maddalena – 846 Jaskyňa Machnatá – 884 Jaskyňa Maja na Malej Stožke – 1944 Jaskyňa Malá skala – 1162 Jaskyňa Malá Stožka 3 – 1945 Jaskyňa Medvedia II – 723 Jaskyňa Michňová – 2364, 2533 Jaskyňa Moločnyj Kameň – 934 Jaskyňa mŕtveho vojaka – 2288 Jaskyňa mŕtvych netopierov – 750, 768, 810, 1125, 1248, 1281, 1282, 1291, 2018, 2081 Jaskyňa M-2 – 2219, 2250, 2404 Jaskyňa na Rúbani – 722, 1714 Jaskyňa na Smrekove – 72 Jaskyňa na Solimáli – 2525 Jaskyňa na Vôdkach – 1054 Jaskyňa na Zadných – 1193 Jaskyňa nad Dunajcom – 1422 Jaskyňa Nad Kadlubom – 1580 Bibliografia Spravodaja SSS

Jaskyňa Notre Dame – 1486 Jaskyňa Nová Kresanica – 930 Jaskyňa Okno – 2135, 2176 Jaskyňa Oltárkameň – 1272 Jaskyňa Ovčí potok – 2022 Jaskyňa O-3 – 1380, 1711, 2334 Jaskyňa Pieskovisko – 2222 Jaskyňa Pieskový potok – 1987 Jaskyňa Pivnica – 1634 Jaskyňa Plačúca skala – 1200 Jaskyňa Pod Brtkovicou – 2069 Jaskyňa pod Kľakom – 1053 Jaskyňa pod Spišskou – 2080, 2105, 2146, 2163 Jaskyňa pod šachtou – 1462 Jaskyňa pod turnianskym hradným vrchom – 499 Jaskyňa Pod útesom – 908 Jaskyňa Podbanište – 331, 369 Jaskyňa Podhlavište – 2230 Jaskyňa Pohanská – 1119 Jaskyňa Pole dúbravíc – 434 Jaskyňa Praslen – 2200, 2201 Jaskyňa predátora – 1447 Jaskyňa Pri kríži – 1305 Jaskyňa Pustá – 1975, 2017, 2064, 2140 Jaskyňa P-5 – 1539 Jaskyňa Ružinská diera – 1982 Jaskyňa Rysie hniezdo – 734, 929 Jaskyňa Sarma – 1831 Jaskyňa Shpanik – 2437 Jaskyňa slnečného lúča – 2332, 2333, 2452 Jaskyňa Sokolová – 1390 Jaskyňa S. Panťuchina – 895 Jaskyňa Stará Poľana – 1144 Jaskyňa starých objaviteľov – 2428 Jaskyňa studeného vetra – 1413, 1687 Jaskyňa Studňa v Bojniciach – 2416 Jaskyňa sv. Beatusa – 1251 Jaskyňa Štefanová – 2493 Jaskyňa teplej stráne – 2136 Jaskyňa Teplica – 1097, 2365 Jaskyňa U diery – 1981 Jaskyňa v doline Nižný Blatník – 1403 Jaskyňa v Dutej skale pri Vrícku – 1824 Jaskyňa v kameňolome pri Vrícku – 857 Jaskyňa v Kostolcoch – 1314 Jaskyňa v kremeni – 920 Jaskyňa v Lúčanskom vodopáde – 1844 Jaskyňa v Novom vrchu č. 3 – 1522, 2384 Jaskyňa v Petine – 1199 Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazierka – 1359

169

Lokalitný register


Jaskyňa v Spodkoch – 1512 Jaskyňa v Stankovanoch – 2463 Jaskyňa v Tesnom – 1890 Jaskyňa v tuneli – 2308 Jaskyňa v Zráze – 2497 Jaskyňa veľkých puklín – 1818 Jaskyňa verných – 1886 Jaskyňa VCH-11 – 887 Jaskyňa Vlčie diery – 49 Jaskyňa Vlčie jamy – 1000 Jaskyňa Voňačka – 1863 Jaskyňa Vyvieranie – 534 Jaskyňa V-1 – 2431 Jaskyňa zlomísk – 267, 1078, 1195, 1196, 1202, 1217, 1218, 1219, 1271, 1273, 1292, 1516, 2451 Jaskyne Demänovskej doliny – 2271 Jaskyne na Burde – 2504 Jaskyne na Strážove – 2055 Jaskyne na Viništi – 2187 Jaskyne v doline Hradištnica – 2395 Jaskyne v Galičke – 1653 Jaskyne v Ludrovskom Kohúte – 1749 Jaskyne v Malom Sokole – 1065 Jaskyne v Osobitej – 1161 Jaskyne v Poludnici – 1318 Jaskyne v Sokole – 1698 Jasovská jaskyňa – 517, 633, 1956 Jašteričia priepasť na Silickej planine – 1709 Jašteričia priepasť na Plešiveckej planine – 1789 Jašteričie jazierko – 1345, 1359 Javorina – Medvedia jaskyňa – 624 Javorinka – 308, 557, 623, 1213, 1240, 1303, 1468, 2454 Javorinská Široká – Košiar – 2012 Javorníčková dolina – 1842 Javorová dolina – 1342 Javorová priepasť – 896, 2226, 2227 Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale – 1710 Jazvečí hrad – 2529 Jelenia priepasť (Ohnište) – 1427, 1736 Jelenia priepasť (Muránska planina) – 1803 Jelšavský kras – 729 Jergaly – 255, 256, 265 Juhoslávia – 206, 260, 451, 538, 889 Juhoslovenská kotlina – 1731 Južná Kórea – 1938 K Kamenná tvár – 1953 Kamenné oči – 1036 Lokalitný register

Kanálová jaskyňa – 1446 Kátlinská jaskyňa – 2255 Kaukaz – 793, 894, 947, 1048, 1767, 2316 Kavečanská jaskyňa – 1864 Kľačianska dolina – 782 Kláštorná jaskyňa – 1759 Klátovský kras – 535 Komberek – 2407 Konská diera – 1892, 2228 Koreňová jaskyňa – 1889 Kosovo – 1838, 2181, 2343, 2399, 2390, 2391 Košice-Jasov – 103, 107 Kováčova diera – 2344 Kozie chrbty – 475, 1658 Krakova hoľa – 476, 1761, 1800, 2100, 2311, 2433 Kraľovianska Kopa – 1092 Kras Čierneho vrchu – 2249 Kras Sudetskej sústavy – 497 Kras Vápča – 2249 Krásna Hôrka – 1895 Krásnohorská jaskyňa – 549, 685, 1511, 1699, 2045 Kresanica – 2175 Krížová jaskyňa – 833 Kruberova jaskyňa – 1741 Kruhová priepasť – 2023 Krulova baňa – 1685 Krupinská planina – 1731 Krym – 1922, 1924, 2011 Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci – 2221, 2395, 2526 Kuchynsko-orešanský kras – 2285 Kungur – 2508 Kunia priepasť – 243, 781, 1418 Kysacká jaskyňa – 1702, 2314 L Lačniakove špáry – 1913 Lačnovský kaňon – 2068 Ladzianskeho jaskyňa – 1909, 2065, 2430 Lamprechtsofen – 661, 981, 1329, 1410 Landrovská jaskyňa – 2024 Leváre pri Tornali – 2217 Levka Ori – 1062 Liptovské Behárovce – 2256 Liptovský Hrádok – 1414 Liptovský Mikuláš – 5, 6, 16, 24, 25, 39, 63, 80, 89, 97, 110, 125, 131, 143, 150, 156, 165, 174, 191, 201, 212, 222, 229, 248, 272, 280, 353, 403, 432, 491, 669, 1297, 1870

170

Bibliografia Spravodaja SSS


Liptovská Porúbka – 1463 Liptovský Trnovec – 40 Liskovská jaskyňa – 1636, 1754, 1786, 1869, 2177 Líščia diera – 1270 Líščia diera pri Silici – 1536 Lopušné – 970 Lost sea – 1180 Lúčky – 2409 Ludrovský Kohút – 1739 Lukina jama – 1143, 2158 Lupočská nora – 1796 Lysá hora – 1381

Mont Blanc – 980 Monte Canin – 245 Morava – 59 Moravský kras – 32, 299, 341, 364, 367, 576, 756, 774, 1181, 1367, 1798, 2444 Morháčova jaskyňa – 1983 Motyčky – 800 Motýlia jaskyňa – 123 Môcovská jaskyňa – 205, 652 Muránska planina – 758, 776, 1300, 1392, 1663, 1713, 1842, 2067, 2133, 2134, 2406 Muránsky kras – 235

Ľ Ľubeľská dolina – 782 Ľupčianska dolina – 2098

N NDR – 496 Niger – 1253 Nízke Tatry – 717, 1269, 1988, 2388 Nižný Blatník v Sokole – 1393 Nórsko – 1111 Nová Amatérska jaskyňa – 1155 Nová éra – 1341, 1379 Nová Guinea – 633 Nová Kresanica – 999, 1846, 1849, 1861, 1916 Nová Michňová – 2404 Nová Muflónia priepasť – 1430, 1790 Nová Stanišovská jaskyňa – 1192, 1255, 1862 Nový vrch – 1485 Nový Zéland – 529

M Macedónsko – 2046, 2097, 2180, 2181, 2260 Mačacia jaskyňa – 599, 2181 Maďarsko – 539, 579 Machová priepasť – 1442 Malá Fatra – 1043, 1638 Malá Stanišovská jaskyňa – 1198 Malokrivánska priepasť – 1466 Malužinská jaskyňa – 1324 Malý Fatranský Kriváň – 1466 Malý Sokol – 1055, 2458 Mamutia jaskyňa – 163, 632 Manínska tiesňava – 2147 Marošova jaskyňa – 1173 Matejova jaskyňa – 2197 Meandrová jaskyňa v Smrekovici – 1542 Medúza – 2158 Medvedia jaskyňa (Jánska dolina) – 931, 1196, 1361, 1730 Medvedia jaskyňa (Slovenský raj) – 2349 Medvedia jaskyňa II – 2091 Mesačná jaskyňa – 1640 Mesačná šachta – 1641 Mesačný tieň – 2039, 2360 Mexiko – 1901, 2160 Michňová 2 – 2219, 2250 Mníchova diera – 1438, 1661 Moira Cave – 1398 Mojtínska jaskyňa – 2497 Mojtínsky kras 45, 722 Mokrá diera – 1593 Moldavská jaskyňa – 735, 1440, 1583, 1651, 1894 Moldavsko – 2341 Mongolsko – 1108, 1147, 1837 Bibliografia Spravodaja SSS

O Občasná vyvieračka v Medzibrodí – 1201 Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline – 1791 Oblík – 1419, 1472 Oči – 2403 Ohnište – 159, 1176, 1213, 1301, 1409, 1412, 1437, 1643, 1735, 1746, 1801 Olcnava – 1316 Orešanská sonda – 2139 Ostrôžky – 1731, 1806 Ovečkina jaskyňa – 1946 P Papua-Nová Guinea – 530, 1252 Partizánske – 1217 Patkov gušt – 1330, 2464 Pekelný sifón – 2312 Pelc – 84, 92, 2030 Perlová jaskyňa – 812, 1021 Pevnosť Permonov – 2231 Planina Koniar – 811, 1533, 1630, 1850 Plavecká jaskyňa – 2385

171

Lokalitný register


Plavecká priepasť PP-2 – 1887, 2165 Plavecký kras – 928, 1315 Plešivecká / Plešivská planina – 906, 969, 998, 1034, 1266, 1317, 1416, 1441, 1461, 1483, 1534, 1535, 1584, 1655, 1683, 1821, 1845 Podbanište-Kadlub – 508, 1580 Pohorie Pilis – 310 Pokladová jaskyňa – 907 Poloniny – 2016, 2066 Poludnica – 2099 Poľsko – 311, 400, 560, 733, 825, 1216, 1250, 1331, 1926, 2436 Ponický kras – 457, 520, 1514 Ponor pri čerešni – 1788 Poschodový potok – 1201 Postojnska jama – 390 Považský Inovec – 1738, 2178 Prameň Dobrá voda – 2467 Pražská jaskyňa – 783 Previsová jaskyňa – 833 Priehradná jaskyňa – 1587 Prielom Hornádu – 1513, 1547 Prielom Muránky – 1044 Prielom Muráňa – 537 Priepasť Gabriela – 1394 Priepasť Garlika – 1538 Priepasť medzi Kačkami – 1734 Priepasť na Meškove – 1149 Priepasť pod Hájskou vyhliadkou – 1732 Priepasť pod koreňom – 1454 Priepasť pod Kraviarskym – 1037 Priepasť pod Veterníkom – 1265 Priepasť Prostá I. – 1632 Priepasť Siréna – 1999 Priepasť Solúnska jama – 2088 Priepasť Šoldovo – 1917 Priepasť Štrochy – 1091 Priepasťovitá jaskyňa – 1056, 1197 Priepasťovitá jaskyňa Komíny – 84, 92 Priepasť v Kavečanoch – 1004 Priepasť v Petine – 2101 Priepasť Voronja – 1741 Príhnúkagígur – 1166 Prokletije – 1178, 1232, 1275 Prosiecka dolina – 65, 493, 1721 Provatina – 817 Pružinská jaskyňa – 1866 Pružinská Dúpna jaskyňa – 1947, 2257, 2286, 2503 Psie diery – 1005 Pstružia jaskyňa – 1443 Lokalitný register

Pusté Pole – 1546 Pustovňa sv. Svorada v Poľsku – 2131 Pyrenejský polostrov – 515 R Rajecký kras – 1377 Rákocziho jaskyňa – 1801, 1802 Rakúsko – 342, 1168 Renčišov – 1174, 1382 Reseau Jean Bernard – 398, 654, 1177 Riečna jaskyňa – 2015 Rimavská Sobota – 505, 507, 509, 511, 585 Rodopy – 595 Roraima – 1905, 2086, 2292 Rozsutec – 2454 Rožňava – 13, 35 Rumunsko – 270, 277, 302, 320, 333, 350, 351, 401, 413, 525, 792, 1549, 1769, 1867, 2491 Rusko – 1326 Ružomberok – 17, 42, 1098 S Salatín – 1035 Sásovské jaskyne – 1357 Sásovský kras – 417 Sibír – 1648, 2141, 2206 Sicília – 1505 Silická ľadnica – 951, 1740 Silická planina – 937, 959, 1299, 1321, 1439, 1537, 1585, 1737, 1755 Silnického jaskyňa – 1421 Silvia – 2456 Silvošova diera – 1176, 1203, 1757 Sima Pumacocha – 1925 Sitinská – 1978, 1979 Skalistý potok – 831, 1052, 1116, 1532, 1649, 1650, 1681, 1766, 1817, 2019, 2284, 2383 Skleniansky kras – 1819, 2084 Slanské vrchy – 1235, 1471 Slatinka nad Bebravou – 186 Slemä – 1518 Slnečná priepasť – 1378 Slnečný lúč – 2103 Slosiarikove / -ovo bludisko – 1218 Slovačka jama – 1294, 1397, 1519, 2158 Slovenská jama na Karadžici – 2369, 2480 Slovenské rudohorie – 752, 770 Slovenský kras – 120, 167, 168, 285, 291, 477, 564, 704, 1236, 1322, 1396, 1515, 2107, 2162 Slovenský raj – 286, 292, 645, 647, 648, 657, 658, 960, 1109, 1128, 1523, 2028, 2307, 2458

172

Bibliografia Spravodaja SSS


Slovinky – 106 Slovinská skala – 2477 Slovinsko – 1327, 1328, 1717 Smolenický kras – 33 Snehulienka – 2481 Snežná diera – 2362 Sniežna jama – 208, 1083, 1226, 1341 Sokolia skala – 1943 Sonda Lehotská Kamenica – 1948 Sonda 9 – 1588 Sovietsky zväz – 452, 730, 824, 843, 845, 893, 917, 963 Spiš – 2254 Spišská Magura – 1756 Spišská Nová Ves – 34, 122, 188, 636, 638, 639, 644 Spišské Podhradie – 2408 Spišský hrad – 2207 Srí Lanka – 339 Stanišovská jaskyňa – 1729 Stankovany – 1985 Stará garda – 1986 Staré Hájne – 2082, 2102 Starý hrad – 612, 1445, 1652, 1800, 2452 Stráňavská dolina – 2531 Stratenecká priepasť – 592 Stratenská jaskyňa – 179, 187, 370, 501, 518, 603, 637, 642, 747, 765, 1019, 1370, 1690, 1897, 2459 Stratený potok – 1974 Strážov – 45, 1728, 1959, 2055, 2220 Strážovská priepasť – 2220 Strážovské vrchy – 650, 1334, 1541, 1639, 1714, 2044 Strečno – 1024 Studňa na Jame – 1654 Studňa na Ragáči – 1589 Suchá diera (Spišská Teplica) – 1657 Suchá jaskyňa č. 1 – 684 Suchodolská jaskyňa – 2478 Suchý hrádok – 1544 Svidovská jaskyňa č. 2 – 1302 Svoradova jaskyňa – 237 Sýria – 1451 Systém Hipmanových jaskýň – 1941, 2138, 2161, 2452 Š Šípska Fatra – 1080 Škaredý žľab – 1517 Škocjanské jaskyne – 390, 1839 Bibliografia Spravodaja SSS

Šlosiarova jaskyňa – 2217, 2309 Španielsko – 515, 786, 1012, 2089 Štefanová 1 – 1003, 2283 Števova jaskyňa – 2460 Štôlňa pri Víťazi – 1594 Štrochy – 2410 Švajčiarsko – 301, 691, 1110, 1261, 1332, 2439 T Tajovský kras – 1090 Taliansko – 207, 245, 268, 459, 888, 915 Tennengebirge – 349, 618, 1101 Terchová – 44 Terchovská jaskyňa – 1586 Tesná jaskyňa – 2012 Tibet – 1383 Tisovec – 14, 37, 75, 382, 2532 Tisovský kras – 2215, 2404 Tmavá skala – 659 Tomášova jaskyňa – 1952 Tomášovská jaskyňa – 85, 93 Travertínová jaskyňa vo Vajskovej – 1918 Trenčianske Teplice – 46 Tristárska priepasť – 1420 Trójsky ponor – 1321 Trstínska vodná priepasť – 2196, 2310 Tuhársky kras – 856, 1991 Tunelová jaskyňa – 1304 Tunel v lomovej stene (Vrútky) – 2020 Ť Ťan-šan / Ťanšan – 1245 U Údolná jaskyňa – 908 Ukrajina – 2049 Únorová propast – 519 Úplaz – 1114, 1352, 1896 Ural – 1011, 2499 Uzbekistan – 892 V Vandima jama – 1276 Vápeč – 2249 Vápenná jaskyňa – 616 Važecký kras – 1733, 2335 Večná robota – 1263, 1344, 1363, 1627, 1682, 1761, 2452 Velebit – 1010, 1063, 1082, 1104, 1107, 1154, 1233, 1274, 1330, 1785, 1990, 2167

173

Lokalitný register


Velika klisura – 1232, 1275, 1295, 1346, 1366, 1838, 1921, 1957, 1989, 1991, 2090, 2159, 2181, 2182, 2294, 2390 Veľká Fatra – 498, 554, 678, 1038 Veľká trhlina v Opukách – 1631, 1716 Veľké Prepadlé – 2106, 2258, 2450 Veľkonočná priepasť – 1510 Veľký meander – 2524 Venezuela – 1905, 1962, 2086, 2127, 2292, 2389, 2492, 2509 Vernársky kras – 1628 Vestenická medvedia jaskyňa – 1629, 2386 Vietnam – 1028, 1383, 1551 Vihorlatské vrchy – 1980, 2042 Vikartovský chrbát – 1658 Vlachovo – 2530 Vrátna dolina – 2453 Vrtiglavica – 1548 Východné Slovensko – 1362 Vysoké Tatry – 754, 772, 971 Výstrelová priepasť – 2313 Vyšná Kresanica – 1915, 2175 Vyvieračka Pod hradom – 1976 Vyvieračka Teplica – 235 W Wales – 2261 Wielka Litworowa – 1216 Wielka Śnieżna – 1216 Y Yorkshire – 2415 Yucatán – 1992, 2087

Lokalitný register

Z Zadné Dúpne – 1545 Zadný Úplaz – 1023 Zajačikov kameň – 2223 Zakarpatsko – 1059 Západné Karpaty – 809 Západné Tatry – 569, 594, 2352 Západný Kaukaz – 791, 936 Zápoľná jaskyňa – 1343, 1712 Zápoľná priepasť – 1391 Záskočie – 478 Závadské jaskyne – 2361 Závrt č. 3 – 1022, 1057 Zbojnícka jaskyňa v Kurčínskej Magure – 593 Zbožné jamy pri Bujovej – 1977 Zemianskopodhradský kras – 1307 Zemplín – 2435 Zlá diera – 295, 1256, 1469, 2171 Zlatá diera – 1765, 1797 Zoluška – 863 Zvolen – 18, 43, 217 Zvonica – 1999 Zvonivá jama – 1242 Ž Železná jaskyňa – 1848 Žiarna jaskyňa č. 2 – 706 Židova jaskyňa – 2339 Žihľavová jaskyňa – 1954 Župkova Magura – 1860, 1949

174

Bibliografia Spravodaja SSS


Vecný register 1. Slovenská speleologická spoločnosť všeobecne 8, 56, 99, 132, 745, 763, 881, 954, 997, 1436, 1480, 2156, 2399, 2517

9. Speleomíting 1026, 1100, 1152, 1222, 1224, 1335, 1387, 1408, 1523, 1623, 1669, 1744, 1826, 1958, 2036, 2114, 2204, 2305, 2401, 2491, 2492, 2516, 2546

2. Orgány spoločnosti, adresár, kontakty 9, 146, 304, 744, 952, 1074, 1151, 1220, 1290, 1313, 1389, 1458, 1620, 1727, 1825, 1851, 1908, 2034, 2097, 2191, 2304, 2400, 2446, 2490

10. Iné centrálne akcie 780, 901, 1077, 1124, 1354, 1866, 2203, 2330, 2426

3. Činnosť organizácie a jej zložiek 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 83, 91, 100, 101, 102, 103, 133, 176, 214, 258, 274, 294, 314, 323, 345, 396, 405, 436, 495, 509, 536, 543, 555, 619, 636, 639, 686, 725, 746, 764, 784, 834, 858, 909, 955, 960, 995, 1016, 1073, 1129, 1148, 1149, 1187, 1262, 1289, 1355, 1435, 1460, 1527, 1675, 1783, 1883, 1907, 1971, 2079, 2168, 2277, 2278, 2381, 2449, 2474 4. Nové oblastné skupiny, zmeny vedúcich 60, 106, 107, 138, 139, 218, 318, 319, 410, 411, 470, 503, 628 5. Noví členovia 701, 743, 806, 853, 873, 875, 2216 6. Predsedníctvo SSS 171, 180, 196, 612, 627, 1386 6. Valné zhromaždenia SSS 131, 144, 145, 264, 395, 469, 533, 664, 666, 741, 740, 876, 927, 953, 1006, 1130, 1150, 1287, 1457, 1906, 2128, 2129, 2189, 2190, 2546 7. Jaskyniarske týždne 12, 29, 30, 64, 71, 73, 120, 186, 225, 250, 255, 256, 265, 306, 346, 382, 418, 458, 468, 516, 551, 569, 594, 601, 650, 667, 785, 877, 886, 937, 973, 1039, 1123, 1171, 1244, 1334, 1459, 1487, 1529, 1637, 1850, 1959, 2053, 2143, 2235, 2329, 2425, 2515, 2521 8. Lezecké dni 704, 822, 974, 1065, 1125, 1171, 1746, 1400, 2053, 2236 Bibliografia Spravodaja SSS

11. Ďalšie domáce podujatia 299, 341, 377, 378, 431, 463, 514, 520, 570, 611, 621, 709, 852, 864, 1020, 1040, 1170, 1182, 1188, 1189, 1503, 1639 12. Odborné komisie 189, 297, 305, 316, 317, 325, 326, 336, 397, 407, 408, 422, 460, 461, 541, 604, 605, 625, 820, 821, 852 13. Spravodaj SSS 443, 532, 855, 1066, 1106, 1280, 1816, 1962, 2096, 2520 14. Speleologický prieskum jaskýň 49, 65, 72, 76, 84, 85, 92, 93, 121, 122, 123, 137, 159, 160, 179, 187, 193, 205, 237, 243, 259, 283, 289, 295, 307, 331, 383, 457, 474, 478, 479, 494, 499, 508, 521, 535, 537, 549, 554, 557, 559, 564, 592, 593, 598, 599, 608, 616, 624, 641, 649, 651, 652, 653, 678, 683, 684, 690, 705, 706, 722, 723, 750, 752, 768, 770, 781, 782, 783, 811, 812, 815, 833, 856, 857, 865, 882, 883, 884, 887, 906, 907, 908, 913, 928, 929, 930, 931, 938, 957, 958, 959, 961, 969, 970, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1021, 2022, 1023, 1024, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1078, 1080, 1081, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1131, 1144, 1146, 1147, 1161, 1162, 1168, 1173, 1175, 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203, 1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1234, 1247, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1289, 1291, 1292, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1421, 1430, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446,

175

Vecný register


1447, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1517, 1518, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1594, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1639, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1688, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1716, 1728, 1729, 1732, 1733, 1734, 1737, 1739, 1753, 1754, 1755, 1757, 1761, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1794, 1795, 1796, 1871, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1835, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1860, 1861, 1863, 1864, 1865, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1894, 1895, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2039, 2040, 2041, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2081, 2082, 2093, 2098, 2099, 2101, 2102, 2106, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2161, 2165, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194, 2196, 2197, 2200, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2226, 2230, 2231, 2249, 2250, 2251, 2252, 2255, 2256, 2257, 2282, 2283, 2285, 2286, 2287, 2288, 2307, 2308, 2309, 2310, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2360, 2363, 2366, 2367, 2383, 2384, 2385, 2386, 2395, 2402, 2043, 2404, 2405, 2406, 2408, 2408, 2409, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2450, 2451, 2452, 2453, 2455, 2456, 2458, 2460, 2463, 2477, 2478, 2493, 2494, 2495, 2523, 2524, 2525, 2526 15. Speleopotápanie 136, 235, 326, 373, 478, 534, 591, 604, 608, 611, 618, 675, 685, 697, 731, 790, 793, 821, 831, 878, 1013, 1273, 1303, 1424, 1448, 1532, 1593, 1649, 1681, 1714, 1715, 1742, 1745, 1797, 1817, 1901, 1976, 1991, 1992, 2015, 2019, 2045, 2087, 2160, 2284, 2312, 2383, 2387 16. Speleoalpinizmus a technické pomôcky 118, 194, 204, 215, 224, 230, 233, 242, 267, 386, 429, 437, 464, 483, 484, 485, 487, 512, 558, 661, 696, 751, 769, 1056, 1059, 1060, 1205, 1207, 1237, 1239, 1310, 1371, 1385, 1399, 1470, 1596, 1718, 2182, 2368, 2433 Vecný register

17. Technika, výstroj, pomôcky a materiál pre činnosť v jaskyniach 226, 238, 465, 485, 500, 526, 527, 540, 548, 565, 620, 657, 814, 826, 837, 861, 1058, 1279, 1375, 1384, 1401, 1603, 2057, 2145, 2225, 2258, 2259, 2297, 2411, 2479, 2528 18. Osvetlenie v jaskyniach 269, 348, 421, 466, 523, 602, 626, 708, 788, 838, 891, 988, 1204, 1206, 1425, 1450, 1719, 1928, 2000, 2001, 2058, 2110 19. Mapovanie a zobrazovanie jaskýň 67, 117, 129, 275, 309, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 462, 481, 572, 573, 577, 587, 590, 597, 658, 728, 839, 914, 1121, 1156, 1238, 1309, 1325, 1354, 1361, 1467, 1635, 1760, 1866, 2026, 2043, 2108, 2164, 2202, 2203, 2242, 2318, 2496 20. Geomorfológia 360, 574, 638, 705, 748, 766, 809, 933, 2100, 2134, 2361 21. Geológia a mineralógia 251, 324, 399, 406, 416, 434, 435, 505, 507, 517, 623, 638, 659, 662, 705, 809, 856, 896, 1079, 1306, 1468, 1595, 1622, 1651, 1793, 1951, 2100, 2162, 2227, 2333, 2362 22. Hydrológia a hydrogeológia 113, 476, 493, 622, 688, 724, 754, 772, 841, 1095, 1120, 1194, 1268, 1307, 1516, 1546, 1766, 1792, 1862, 2103, 2226, 2253, 2311, 2345 23. Klimatológia 58, 596, 787, 810, 1687, 2137, 2296, 2527 24. Fauna a flóra 177, 308, 506, 522, 578, 645, 710, 716, 734, 1044, 1087, 1096, 1132, 1176, 1271, 1322, 1690, 1762, 1763, 1764, 1807, 1988, 2044, 2144, 2206, 2347, 2388, 25. Archeológia a paleontológia 77, 103, 104, 116, 417, 444, 477, 581, 647, 689, 755, 773, 835, 880, 934, 1005, 1321, 1554, 1657, 1730, 1736, 1759, 1772, 1919, 1947, 1952, 1953, 1954, 2025, 2107, 2201, 2243, 2349, 2370, 2371, 2436, 2529

176

Bibliografia Spravodaja SSS


26. História 252, 375, 475, 729, 755, 800, 900, 926, 946, 971, 1225, 1420, 1422, 1448, 1449, 1522, 1543, 1612, 1619, 1644, 1666, 1702, 1740, 1765, 1794, 1808, 1869, 1919, 1920, 1955, 1956, 1980, 1984, 1995, 1999, 2027, 2028, 2029, 2050, 2051, 2071, 2123, 2130, 2131, 2150, 2172, 2173, 2231, 2232, 2289, 2290, 2291, 2302, 2314, 2315, 2340, 2364, 2365, 2407, 2413, 2414, 2416, 2435, 2531, 2532 27. Geofyzika 625, 644, 832, 1799 28. Iná odborná činnosť 11, 58, 74, 113, 114, 115, 134, 170, 251, 276, 282, 288, 406, 444, 498, 505, 544, 574, 638, 642, 747, 756, 758, 765, 774, 776, 1246, 2410, 2459 29. Povrchový kras 114, 134, 251, 406, 434, 707, 748, 766, 809, 815, 1067, 1236, 1253, 1544, 1547, 1628, 2100, 2171, 2522 30. Pseudokras 524, 862, 920, 1043, 1174, 1215, 1235, 1272, 1362, 1382, 1419, 1465, 1471, 1472, 1545, 1589, 1597, 1640, 1641, 1731, 1756, 1843, 1978, 1979, 1980, 2016, 2042, 2047, 2066, 2080, 2083, 2105, 2163, 2195, 2223, 2254, 2339 31. Staré banské diela, iné podzemné priestory 435, 1024, 1043, 1215, 1423, 1594, 1640, 1641, 1658, 1689, 1977, 2020, 2199, 2207, 2530 32. Dokumentačná činnosť 105, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 373, 374, 387, 422, 460, 461, 570, 571, 575, 576, 579, 580, 582, 583, 584, 586, 588, 658, 885, 1834, 2198 33. Fotografovanie v jaskyniach 227, 358, 359, 585, 656, 720, 727, 813, 890, 989, 2109, 2319 34. Filmovanie v jaskyniach 589, 1598, 1695, 1696, 2152, 2272, 2346, 2502 35. Dlhodobý pobyt v jaskyni 267, 646, 867, 1137, 1915 Bibliografia Spravodaja SSS

36. Ochrana prírody a jaskyne 168, 203, 216, 232, 234, 285, 286, 291, 292, 327, 384, 438, 510, 648, 789, 820, 911, 912, 951, 1167, 1208, 1221, 1242, 1254, 1308, 1723, 1724, 1735, 1758, 1798, 1841, 1892, 1963, 2073, 2171, 2228, 2271, 2313, 2348, 2398, 2424, 2448 37. Uzávery jaskýň 385, 1057, 1202, 1255, 1256, 1993, 2055, 2091, 2105, 2144, 2146, 2412 38. Jaskyniarska záchranná služba 66, 332, 336, 412, 486, 630, 660, 761, 791, 903, 948, 1019, 1240, 1411, 1550, 1599, 1698, 1699, 1700, 1801, 1802, 1858, 2052, 2280, 2306, 2358 39. Úrazy a nehody v jaskyniach 32, 33, 206, 518, 603, 629, 711, 742, 805, 825, 895, 916, 1097, 1181, 1240, 1331, 1521, 1552, 1553, 1800, 1803, 2498 40. Bezpečnosť pri práci 22, 119, 140, 147, 148, 152, 409, 439, 808, 823, 826, 1348, 1369, 1830, 2469 41. Expedície, výpravy, študijné cesty a  iné akcie v zahraničí 127, 153, 162, 207, 208, 239, 245, 260, 268, 277, 284, 290, 302, 310, 333, 339, 340, 349, 350, 388, 413, 419, 427, 428, 511, 515, 525, 538, 618, 687, 691, 749, 767, 792, 817, 846, 859, 863, 888, 889, 892, 915, 936, 947, 976, 977, 978, 980, 1010, 1011, 1012, 1048, 1049, 1061, 1062, 1063, 1082, 1083, 1084, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1122, 1133, 1134, 1135, 1154, 1163, 1177, 1178, 1179, 1232, 1233, 1245, 1251, 1274, 1275, 1276, 1277, 1294, 1295, 1326, 1327, 1328, 1330, 1346, 1347, 1349, 1365, 1366, 1367, 1383, 1397, 1398, 1426, 1451, 1519, 1548, 1549, 1550, 1648, 1660, 1717, 1752, 1767, 1769, 1771, 1785, 1837, 1838, 1867, 1905, 1921, 1922, 1924, 1957, 1989, 1990, 1991, 2010, 2011, 2046, 2048, 2049, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2127, 2141, 2157, 2158, 2159, 2180, 2181, 2182, 2206, 2260, 2261, 2273, 2279, 2292, 2293, 2294, 2316, 2317, 2341, 2343, 2344, 2369, 2389, 2390, 2391, 2415, 2437, 2480, 2481, 2482, 2483, 2499, 2500

177

Vecný register


42. Účasť na podujatiach v zahraničí 197, 244, 261, 301, 320, 351, 400, 401, 426, 446, 459, 496, 539, 556, 560, 595, 676, 733, 786, 842, 979, 1183, 1505, 1520, 1770, 1901, 2116, 2117, 2438, 2439, 2464

53. Medzinárodná speleologická únia a Európska speleologická federácia 78, 135, 151, 167, 169, 244, 342, 456, 459, 539, 677, 786, 878, 984, 1064, 1230, 1332, 1333, 2119, 2142, 2394, 2423, 2438, 2439

43. Tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň 50, 172, 320, 334, 391, 442, 451, 452, 482, 529, 631, 760, 778, 840, 902, 950, 962, 982, 985, 1042, 1085, 1157, 1226, 1243, 1248, 1249, 1250, 1364, 1437, 1528, 1676, 1692, 1784, 1884, 1926, 1972, 2112, 2113, 2166, 2169, 2233, 2281, 2372, 2382, 2475, 2476

54. Jaskyniarstvo v Čechách a  na Morave, Česká speleologická spoločnosť 59, 236, 270, 300, 347, 364, 389, 449, 497, 519, 524, 552, 566, 654, 717, 719, 986, 1017, 1018, 1101, 1145, 1153, 1504, 1670, 1677, 1696, 1776, 1874, 2054, 2115, 2160, 2326, 2443

44. Názvy a názvoslovie jaskýň 360, 361, 362, 379, 380, 584, 1047, 1473, 1774, 2072, 2229, 2362 45. Výročia SSS a jej organizačných zložiek 75, 188, 336, 509, 636, 639, 881, 1099, 1148, 1434, 1480, 1503, 1556, 1638, 1680, 1853, 2084, 2094, 2104, 2445, 2470, 2514, 2517, 2518, 2519 46. Výročia jaskýň 10, 70, 82, 90, 542, 543, 1009, 1370, 1702, 1897, 2445 47. Využívanie jaskýň 759, 777, 932, 1215, 1251, 1269, 1281, 1282, 1296, 1324, 1427, 1469, 1931, 1994, 2144, 2171, 2224, 2295, 2342, 2350, 2392, 2444, 2497, 2503 48. Návštevnosť jaskýň 27, 81, 111, 142, 211, 279, 335 49. Koncepčné a metodické materiály 28, 99, 455, 741, 880, 1436, 2320 50. Pokyny, smernice 2, 3, 4, 31, 86, 94, 296, 379, 380, 422, 430, 699, 956, 965 51. Zmluvy, dohody 830, 854, 1076, 1885, 2035 52. Internet, prezentácia a propagácia SSS 668, 1524, 1555, 1679, 1827, 2118, 2120, 2147, 2275, 2328, 2446, 2466, 2545 Vecný register

55. Jaskyne a jaskyniarstvo v zahraničí 163, 246, 311, 334, 398, 401, 420, 445, 450, 502, 528, 530, 614, 617, 632, 633, 675, 698, 730, 791, 793, 824, 843, 844, 845, 866, 893, 917, 919, 963, 981, 983, 1028, 1041, 1068, 1111, 1112, 1122, 1165, 1166, 1167, 1180, 1216, 1252, 1329, 1410, 1551, 1554, 1615, 1691, 1693, 1697, 1741, 1768, 1831, 1839, 1868, 1902, 1903, 1923, 1925, 1938, 2394, 2501 56. Ministerstvo kultúry, Speleologický poradný zbor, ČSKV 168, 181, 195, 285, 291, 562 57. Správa slovenských jaskýň 10, 1170, 1241, 1296, 1350, 1876, 1885, 2073, 2205, 2262, 2331 58. Múzeum slovenského krasu – SMOPaJ 104, 157, 158, 178, 199, 550, 905, 939, 940, 975, 1007, 1184, 1297, 1351, 1773, 1828, 1829, 1898, 1927, 1938, 1998, 2243, 2457 59. Knižnica MSK – SMOPaJ 5, 6, 24, 25, 26, 63, 80, 89, 97, 110, 125, 131, 143, 150, 156, 165, 174, 191, 201, 212, 222, 229, 248, 272, 280, 353, 403, 432, 491, 669 60. Evidencia jaskýň na Slovensku 910, 972, 1257, 1558, 1686, 1787, 1893, 1961, 1996, 2111, 2170, 2338 61. Krasové múzeá 217, 428, 586, 1103, 1804 62. Fotografické súťaže 182, 219, 613, 615, 655, 665, 753, 771, 1008, 1075, 1388, 1530, 1872, 1997, 2298, 2440

178

Bibliografia Spravodaja SSS


63. Výstavy 157, 217, 402, 501, 550, 939, 1184, 1428, 1672, 1773, 1829, 1852, 1960 64. Poézia 670, 682, 712, 732, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 924, 925, 1030, 1031, 1051, 1127, 1128, 1526, 1576, 1703, 1751, 1782, 1836, 1904, 1933, 1940, 2033 65. Próza 298, 480, 600, 692, 694, 715, 726, 735, 816, 818, 848, 849, 860, 870, 871, 966, 1029, 1046, 1050, 1185, 1223, 1258, 1373, 1704, 1871, 1914, 1932, 2056, 2085, 2122, 2148, 2321, 2351 66. Iné formy umenia 1645, 1871, 1873, 2037, 2121, 2434, 2447, 2468, 2488, 2547 67. Kreslený humor 154, 183, 209, 424, 454, 471, 531, 568, 663, 681, 762, 819, 2248, 68. Krížovky 343, 393, 423, 700, 807, 1227 69. Rozhovory 450, 488, 492, 712, 828, 874, 935, 1025, 1138, 1527, 1616 70. Recenzie, nové publikácie 98, 490, 563, 679, 680, 702, 703, 718, 829, 904, 1086, 1260, 1261, 1340, 1376, 1429, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1614, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1694, 1720, 1721, 1748, 1749, 1832, 1857, 1877, 1878, 1879, 1899, 1900, 1929, 1930, 2149, 2183, 2184, 2246, 2247, 2274, 2352, 2353, 2374, 2375, 2376, 2377, 2441, 2442, 2465, 2489, 2504, 2505, 2506, 2542, 2543, 2544 71. Jubileá 51, 52, 53, 54, 198, 440, 545, 567, 606, 634, 671, 693, 713, 714, 736, 737, 738, 801, 802, 803, 827, 850, 851, 872, 879, 897, 898, 899, 921, 922, 941, 942, 943, 944, 1014, 1032, 1070, 1071, 1072, 1088, 1126, 1140, 1141, 1172, 1186, 1231, 1259, Bibliografia Spravodaja SSS

1286, 1311, 1336, 1337, 1405, 1477, 1478, 1573, 1574, 1575, 1646, 1667, 1705, 1725, 1747, 1777, 1778, 1779, 1812, 1813, 1833, 1856, 1882, 1934, 1935, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2030, 2031, 2059, 2060, 2061, 2075, 2076, 2077, 2124, 2125, 2126, 2153, 2154, 2155, 2185, 2186, 2187, 2188, 2208, 2210, 2211, 2212, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2265, 2266, 2268, 2269, 2270, 2299, 2300, 2301, 2322, 2323, 2324, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2378, 2379, 2396, 2417, 2418, 2419, 2420, 2447, 2471, 2472, 2473, 2484, 2485, 2486, 2487, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541 72. Nekrológy, spomienky 69, 87, 95, 108, 220, 328, 441, 635, 672, 673, 674, 757, 775, 804, 923, 945, 967, 990, 991, 992, 993, 994, 1015, 1033, 1105, 1143, 1160, 1210, 1211, 1231, 1284, 1285, 1288, 1312, 1338, 1339, 1402, 1403, 1404, 1406, 1431, 1432, 1452, 1475, 1476, 1506, 1507, 1525, 1576, 1577, 1578, 1624, 1647, 1706, 1726, 1780, 1781, 1810, 1815, 1880, 1881, 1936, 1937, 2007, 2008, 2009, 2032, 2062, 2078, 2151, 2213, 2214, 2264, 2267, 2325, 2359, 1380, 2421, 2422, 2513, 2533, 2534, 2535, 2536 73. Aktuality a zaujímavosti 23, 55, 62, 68, 79, 88, 96, 109, 124, 130, 141, 149, 155, 164, 173, 184, 190, 200, 210, 221, 228, 240, 247, 262, 271, 278, 312, 313, 321, 329, 330, 337, 352, 392, 414, 453, 467, 489, 547, 695, 1027, 1069, 1113, 1136, 1169, 1209, 1368, 1554, 1558, 1618, 1859, 1870, 2092, 2373, 2393 74. Iné informácie 7, 56, 132, 230, 254, 267, 281, 387, 390, 447, 467, 473, 504, 513, 553, 561, 609, 637, 640, 643, 646, 745, 763, 836, 847, 868, 869, 918, 933, 949, 954, 964, 997, 1045, 1098, 1106, 1139, 1155, 1188, 1228, 1229, 1278, 1293, 1323, 1352, 1353, 1356, 1372, 1374, 1396, 1409, 1423, 1444, 1453, 1474, 1515, 1531, 1557, 1579, 1600, 1601, 1602, 1617, 1621, 1642, 1643, 1658, 1659, 1673, 1701, 1722, 1738, 1743, 1805, 1806, 1811, 1813, 1854, 1855, 1875, 1896, 2096, 2209, 2244, 2245, 2263, 2454, 2462, 246 75. Oznamy, opravy, drobničky, iné 1, 8, 112, 128, 161, 166, 175, 185, 192, 202, 213,

179

Vecný register


223, 231, 241, 249, 257, 263, 273, 287, 293, 303, 322, 330, 338, 343, 344, 354, 371, 372, 381, 393, 394, 404, 415, 423, 425, 433, 472, 546, 607, 700, 739, 807, 968, 987, 1089, 1142, 1158, 1159, 1190, 1283, 1407, 1454, 1455, 1489, 1626, 1668, 1671, 1674, 1678, 1775, 1970, 2074, 2095, 2119,

Vecný register

2167, 2179, 2234, 2276, 2321, 2327, 2397, 2461, 2548, 2549 76. Redakčné pokyny 21, 61, 126, 448, 996, 1212, 1433, 1456, 1508, 1625, 1750, 2038, 2063, 2303

180

Bibliografia Spravodaja SSS


Súpis Plánov jaskýň Ročník 1970 (I.) Číslo 2 1. Priepasť na Meškove, predbežný náčrt, Z. Hochmuth, s. 29 2. Priepasť Chmelová, pôdorys, pozdĺžny rez, M. Velič, s. 33 3. Ľadnica, Puklina pri Chmelovej, pôdorys, priečny rez, M. Velič, s. 33 4. Babky I, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, M. Velič, s. 34 5. Babky II, pôdorys, pozdĺžny rez, priečny rez, M. Velič, s. 35 Číslo 3 – 4 6. Jaskyňa Vlčie diery, pôdorys, pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, H. Veteška, S. Pavlarčík, J. Vajs, s. 45 Ročník 1971 (II.) Číslo 2 7. Jaskyňa V 3 Blatnačka, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, P. Patek, P. Zanvit, s. 16 8. Jaskyňa V 1 v Prosieckej doline, pôdorys, priečne rezy, Z. Hochmuth, s. 17 9. Jaskyňa V 2 v Prosieckej doline, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, Z. Hochmuth, s. 18 10. Jaskyňa O 3 v Prosieckej doline, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, Z. Hochmuth, O. Fabo, s. 19 Číslo 3 11. Jaskyňa na Smrekove, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, s. 13 12. Jaskyňa Na Hlínach, zvislý rez, J. Fudaly, V. Fudaly, S. Pavlarčík, I. Andráš, Š. Gáži, J. Jirásek, s. 27 Číslo 4 13. Jaskyňa Komíny, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, Z. Hochmuth, V. Lauko, M. Lehotský, J. Feranec, s. 16 Ročník 1972 (III.) Číslo 3 14. Jaskyňa Remová, Na Plešovici, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, P. MitBibliografia Spravodaja SSS

ter, E. Ťapaj, J. Rišiaň, J. Feriančík, D. Ďuris, P. Holeš, M. Filo, s. 19 15. Jaskyňa v úžľabine, Plešovica, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, P. Mitter, E. Ťapaj, J. Feriančík, D. Ďuris, P. Holeš, M. Filo, s. 20 16. Jaskyňa č. 1 a Abri v Konskom dole, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, P. Mitter, J. Feriančík, J. Fedor, V. Púček, J. Rišiaň, J. Tonhauser, E. Ťapaj, s. 21 17. Jaskyňa Dolná Stĺpová, Gader – Vápenná, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, P. Mitter, E. Ťapaj, J. Rišiaň, J. Spiššák, O. Ďuris, J. Feriančík, s. 22 18. Horná Stĺpová, Gaderská dolina, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, P. Mitter, E. Ťapaj, J. Rišiaň, J. Feriančík, J. Spiššák, D. Ďuris, s. 23 19. Jaskyňa č. 2, Konský dol – Havranová, Veľká Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez, P. Mitter, E. Ťapaj, J. Rišiaň, J. Feriančík, V. Púček, J. Fedor, J. Tonhauser, s. 24 20. Motýlia jaskyňa, Liptovský Ján, pôdorys, pozdĺžne rezy, P. Hipman, H. Kynclová, s. 30 21. Jaskyňa Benšová, Liptovský Ján, pôdorys, pozdĺžny rez, P. Hipman, H. Kynclová, s. 31 Ročník 1974 (V.) Číslo 1 22. Jaskyňa 13 C, Moravský kras, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, T. Sasvári, P. Ošust, samostatná príloha Číslo 3 23. Stratenská jaskyňa, Slovenský raj, pozdĺžny rez, s. 17 Číslo 4 24. Suchá diera, Červené vrchy, pôdorys, pozdĺžny rez, priečne rezy, Z. Hochmuth, P. Patek, V. Sálka, samostatná príloha Ročník 1975 (VI.) Číslo 4 25. Jaskyňa Teplica, Muránsky kras, pôdorys, T. Sasvári, s. 19 26. Svoradova jaskyňa, Zobor, pôdorys, priečne rezy, T. Kužel, s. 25

181

Súpis plánov jaskýň


Ročník 1976 (VII.) Číslo 1 27. Kunia priepasť, Slovenský kras, pôdorys, zvislý rez, priečne rezy, oblastná skupina SSS č. 3, s. 20 Číslo 3 28. Jaskyňa Bobačka, Muránsky kras, pôdorys, pozdĺžny rez, J. Seliga, J. Gerhart, T. Sasvári, s. 23 Ročník 1977 (VIII.) Číslo 3 29. Lipovská jaskyňa (Zlá ďžura), pôdorys, pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, P. Zanvit, R. Bodnár, M. Cimereová, s. 10 – 11 Ročník 1978 (IX.) Číslo 3 30. Jaskyňa Podbanište, Drienčanský kras, schematický pôdorys, s. 6 Číslo 4 31. Kerudavil Cave, Srí Lanka, pôdorys a priečne rezy, T. Sasvári, s. 25 32. Tidal Well Chasm, Srí lanka, pôdorys, zvislý rez, T. Sasvári, s. 26 Ročník 1979 (X.) Číslo 2 33. Jaskyňa Podbanište, časť, Drienčanský kras, pôdorys, J. Dušek, K. Ďurčík, J. Gaál, Ľ. Gaál, Z. Kováč, s. 103 Ročník 1980 (XI.) Číslo 3 34. Netopierska jaskyňa, Sásová, okr. Banská Bystrica, pôdorys, J. Páleník, J. Belička, J. Hiadlovský, Š. Belička, 9. november 1975, s. 7 Ročník 1981 (XII.) Číslo 3 35. Ponická jaskyňa, Ponický kras, pôdorys, Š. Mlynárik, M. Babjaková, M. Štéc, M. Macko, I. Šucháň, august 1981, s. 10 Súpis plánov jaskýň

Číslo 4 36. Starý hrad, pozdĺžny rez jaskyňou, pôdorys, P. Hipman, s. 6 – 7 37. Múriková jaskyňa, Priepasť LT 81, pôdorys, zvislý rez, s. 22 38. Axonometrický pohľad jaskyne Starý hrad, P. Hipman, s. 26 – 27 Ročník 1982 (XIII.) Číslo 1 39. Čertova diera, dno v závale, Horný vrch – Slovenský kras, zvislý rez, Stibrányi, Perlik, Novák, 18. 4. 1982, s. 12 40. Jaskyňa pod Turnianskym hradným vrchom, pôdorys, zvislý rez, L. Fecsu, P. Erdélyi, 12. 12. 1981, s. 41 Číslo 2 41. Jaskyňa na Hradišti, kat. obce Sása, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, J. Gaál, P. Ženiš, 1979, s. 12 42. Jaskyňa Podhlavište pri Kameňanoch, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Gaál, Ľ. Gaál, P. Ženiš, 1979, s. 13 43. Jaskyňa Kadlub, Revúcka vrchovina – Drienčanský kras, pôdorys, pozdĺžny rez, J. Gaál, Ľ. Gaál, Z. Kovács, R. Killner, 22. 8. 1981, s. 28 Číslo 3 44. Jasovská jaskyňa, siene za sifónom, pôdorys, rezy, J. Thuróczy, M. Zacharov, J. Zacharovová, 19. 11. 1978, 27. 2. 1982, s. 24 – 25 45. Únorová propast, Český kras, zvislý rez, s. 29 46. Jaskyňa Kamenné mlieko, dolina Medzisteny, pôdorys, rezy, S. Pavlarčík, 1981, s. 35 Ćíslo 4 47. Spojovacie sifóny medzi Jaskyňou slobody a  Jaskyňou vyvieranie, pamäťový náčrt, V. Žikeš, s. 7 48. Jaskyňa Brloh, Tribeč, Klátovský kras, k. ú. Klátovská Nová Ves, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mitter, 1982, s. 10 49. Jaskyňa Eszkála, Kras v prielome Muráňa, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Benedek, K. Ďurčík, J. Gaál, Ľ. Gaál, 16. 1. 1982, s. 21 50. Spodná jaskyňa v Maši, Kras prielomu Muráňa, pôdorys, pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, J. Gaál, L. Benedek, 1981, s. 23

182

Bibliografia Spravodaja SSS


51. Vrchná jaskyňa v Maši (Felső Masi barlang), CHPV Prielom Muráňa, k. ú. Bretka, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Gaál, Ľ. Gaál, L. Benedek, 1981, s. 26 – 27 52. Schematický plán Stratenskej jaskyne, schematický pôdorys, zamerali členovia OS SSS č. 2 Spišská Nová Ves, s. 40 Ročník 1983 (XIV.) Číslo 1 53. Jaskyňa Javorina, Belianska dolina, CHKO Veľká Fatra, pôdorys, OS Blatnica, s. 4 54. Medvedia jaskyňa, pôdorys (Exkurzný sprie­ vodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov), s. 8 55. Dúpnica, pôdorys (Exkurzný sprievodca krasom Zápaných Tatier a  Chočských vrchov), s. 8 56. Suchá diera, pôdorys (Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a  Chočských vrchov), s. 8 57. Biela jaskyňa, pôdorys (Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a  Chočských vrchov), s. 8 58. Liskovská jaskyňa a  jaskyne L-2, L-3, L-4, pôdorys (Exkurzný sprievodca krasom Zápaných Tatier a  Chočských vrchov), Z. Hochmuth, P. Patek, 1977, s. 12 – 13 59. Priepasť na Mníchu č. 1, zvislý rez (Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov), s. 18 60. Priepasť na Sivom vrchu, zvislý rez (Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov), s. 18 61. Priepasť Zadný úplaz, zvislý rez (Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov), s. 18 62. Kresanica, zvislý rez (Exkurzný sprievodca krasom Zápaných Tatier a  Chočských vrchov), s. 18 63. Jaskyňa Javorinka, schematická mapa, pôdorys, zostavil S. Pavlarčík, 1983, s. 21 64. Čachtická jaskyňa, pôdorys, orientačné mapovanie 1978 – 1983, M. Sluka, s. 28 Číslo 3 65. Stratenecká priepasť v  Malej Fatre, pôdorys, zvislý rez, Kováč, Kleskeň, Kuna, Piovarči, 10. 7. 1983, s. 4 Bibliografia Spravodaja SSS

66. Zbojnícka jaskyňa, k. ú. Orlov, Ľubovnianska vrchovina, pôdorys a rezy, S. Pavlarčík, J. Veteška, 5. 10. 1982, s. 7 67. Mačacia jaskyňa, Považský Inovec – Krahulčie vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Demovič, J. Dragula, J. Lobodáš, V. Mikula, J. Pospíchal, Ľ. Stolárik, 1982 – 1983, s. 24 – 25 68. Priepasť Kosienky na Krakovej holi, pôdorys a  zvislý rez, Z. Hochmuth, P. Patek, J. Moravec, M. Benkovič, 1971, s. 26 Číslo 4 69. Vápenná jaskyňa, schematický pôdorys, s. 5 70. Geologické pomery jaskyne Javorinka, schematický pôdorys, zostavil S. Pavlarčík, s. 34 71. Medvedia jaskyňa, Belianska dolina, Veľká Fatra, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 37 Ročník 1984 (XV.) Číslo 2 – 3 72. Čertova diera, Horný vrch – Slovenský kras, zvislý rez, L. Fecsu, 28. 12. 1984, s. 5 73. Môcovská jaskyňa, Starohorské vrchy, Starohorský kras, pôdorys, Š. Mlynárik, J. Mlynárik, J. Murgaš, J. Kormanský, J. Tresta, I. Belička, 1984, s. 11 74. Hrádocká jaskyňa, pôdorys, P. Bella, 23. 9. 1983, s. 13 75. Jaskyňa č. 11, Demänovská dolina, pôdorys, rezy, V. Žikeš, P. Herich, M. Súlovec, 1984, s. 40 Číslo 4 76. Jaskyňa pod Dúbravou, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, P. Ženiš, 1984, s. 6 77. Jaskyňa DM-6, baňa Miková, horizont 350 a jaskyňa DM-7, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, P. Ženiš, 1984, s. 7 78. Jaskyňa DM-3, baňa Miková, horizont 350, pôdorys a  pozdĺžny rez, Ľ. Gaál a  P. Ženiš, 1984, s. 8 79. Suchá jaskyňa č. 1, Beliansky kras, pôdorys, OS Blatnica, 1984, s. 15 80. Krásnohorská jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, členovia OS Trenčín, február 1983, s. 17 81. Vilimova jama, Biokovo, Juhoslávia, zvislý rez, Erdélyi, Fecsu, Stibrányi, august 1984, s. 34 82. Kukurišová jaskyňa, Malá Fatra – Stratenec, pôdorys, pozdĺžny rez, rezy, J. Ďugel, M. Piovarči, E. Piovarči, 9. 3. 1985, s. 49

183

Súpis plánov jaskýň


84. Stará Stratenecká jaskyňa v Malej Fatre, pôdorys,  pozdĺžny rez, rezy, I. Adamko, I. Papaík, P. Ďurana, E. Piovarči, 23. 6. a 9. 9. 1984, s. 52 Ročník 1985 (XVI.) Číslo 1 – 2 85. Drienovská jaskyňa, horné poschodie, Slovenský kras – Jasovská planina, pôdorys, J. Thuróczy a kol., august 1984, s. 4 86. Žiarna jaskyňa č. 2, axonometrický priemet, Veľká Fatra, s. 9 87. Jaskyňa pod Úplaznou skalou, pôdorys, P. Bella, 22. 12. 1983, s. 11 88. Studená diera, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Bella, O. Hlavatá, I. Ováry, P. Staroň, 25. 7. 1985, s. 14 89. K-5, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Bella, 9. 4. 1985, s. 15 90. Jaskyňa pod Úplaznou skalou č. 1, pôdorys, pozdĺžny rez, rezy, P. Bella, 22. 12. 1983, s. 15 91. K-4, pôdorys, P. Bella, 6. 7. 1985, s. 16 Číslo 3 – 4 92. Jaskyňa na Rúbani, pôdorys a pozdĺžny rez, OS č. 17 SSS, s. 4 93. Situačný náčrt Medvedích jaskýň – Vrátna dolina (Medvedia jaskyňa a Medvedia jaskyňa II), pôdorys, priečne rezy, Adamko, Holúbek, Pokrievka, Veterník, Piovarči, 1985, s. 8 Ročník 1986 (XVII.) Číslo 1 – 2 94. Jaskyňa Starý hrad, schematický axonometrický priemet, s. 6 95. Stratenská jaskyňa, schematický pôdorys, s. 14 96. Vilimova jama 2, A-2, Biokovo, schematický zvislý rez, s. 28 97. Jaskyňa Mŕtvych netopierov, schematický pozdĺžny rez, M. Štéc, s. 31 98. The Magnesite Cave BU-2, pôdorys, rezy, L. Benedek, Ľ. Gaál, J. Svoreň, P. Ženiš, 1985, s. 45 99. The Magnesite Cave Bankov – 2, pôdorys, rezy, L. Benedek, I. Gregová, P. Ženiš, 1985, s. 45 100. Jeskynní systém Piková dáma – Spirálka, schematický pôdorys, s. 64 Súpis plánov jaskýň

Číslo 3 – 4 101. Kunia priepasť, Slovenský kras – Jasovská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, OS SSS Košice – Jasov, jún 1986, s. 6 102. Jaskyňa pod Vraženou, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Bella, M. Eliáš, 18. 7. 1985, s. 10 103. Pražská jaskyňa (S-8), Beliansky kras, CHKO Veľká Fatra, k. ú. Belá, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mrázik, M. Bukovský, 18. 10. 1986, s. 11 Ročník 1987 (XVIII.) Číslo 1 – 2 104. Malá jaskyňa za Kancľom, Jánska dolina, k. ú. Liptovský Ján, pôdorys, P. Mitter, 1987, s. 4 105. Skalická jaskyňa, pôdorys, rezy, s. 18 106. Jaskyňa Pivničná diera, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 19 107. Blatná jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, s. 20 108. Zelená jaskyňa, pôdorys a rezy, s. 21 109. Ponorová jaskyňa na planine Koniar, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 21 110. Priepasť Trojuholník, pôdorys a rezy, s. 21 111. Hradná priepasť, pôdorys a rezy, s. 22 112. Jaskyňa K-10, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 23 113. Jaskyňa K-8, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 23 114. Jaskyňa K-9, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 23 115. Perlová jaskyňa, Beliansky kras, CHKO Veľká Fatra, k. ú. Belá, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Mrázik, J. Mráziková, P. Holúbek, 21. 3. 1987, s. 27 116. Jaskyňa Na lazoch, pôdorys a  rezy, M. Lutonský, D. Diko, M. a J. Reichmann, 8. 6. 1986, s. 42 117. Ráztočianska vyvieračka, pôdorys a  rezy, M. Lutonský, J. Reichmann, L. Janecký, D. Diko, H. Holein, 12. 10. 1986, s. 43 118. Jaskyne Cigánka I, II, III, pôdorys a rezy, M. Lutonský, L. Janecký, P. Pavlis, J. a M. Reichmann, Ľ. Láslop, I. Uhrovčík, s. 43 Ročník 1988 (XIX.) Číslo 1 – 2 119. Okolie Skalistého potoka, pôdorys jaskyne Skalistý potok a Kunej priepasti, s. 6 120. Rádiová jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Sluka, Ľ. Vince, J. Zapletal, 30. 7. 1985, s. 14

184

Bibliografia Spravodaja SSS


121. KY-11 Krížová jaskyňa, Kozie rohy, Ružínsky kras, Čierna hora, pôdorys a pozdĺžny rez, E. Kladiva, J. Ferenc, M. Sedlačko, Š. Labuda, 15. 1. 1983, s. 16 – 17 122. KY-10 Previsová jaskyňa, Kozie rohy, Ružínsky kras, Čierna hora, pôdorys a pozdĺžny rez, E. Kladiva, M. Sedlačko, J. Ferenc, s. 19 Ročník 1989 (XX.) Číslo 1 123. Mara medvedia jaskyňa, Tuhársky kras, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, I. Adam, J. Kunštár, 1985, s. 6 124. Jaskyňa v  kameňolome pri Vrícku, Malá Fatra, k. ú. Vrícko, pôdorys, P. Mrázik, M. Bukovský, I. Mažári, 30. 12. 1987, s. 10 125. Bystriansky závrt, zvislý rez, členovia OS – 7, s. 45 Číslo 2 126. Schematický pôdorys Dobšinskej ľadovej jaskyne a Stratenskej jaskyne, s. 6 127. Gerlašská podpovrchová jaskyňa, Slovenský kras, Plešivská planina, k. ú. Plešivec, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mitter, 1984, s. 8 128. Gerlašská pašerácka jaskyňa, Slovenský kras, Plešivská planina, k. ú. Plešivec, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mitter, 1984, s. 9 129. Gerlašská jaskyňa, Slovenský kras, Plešivská planina, k. ú. Rakovica, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Mitter, 1984, s. 9 130. Gerlašská previsová jaskyňa, Slovenský kras, Plešivská planina, k. ú. Plešivec, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 10 131. Jaskyňa Machnatá, axonometrický priemet, S. Kámen, 1960, L. Kováč, 1986, s. 15 132. Jaskyňa VCH-11, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Bella, D. Jančovič, 5. 5. 1989, s. 25 Ročník 1990 (XXI.) Číslo 1 133. Muflónia priepasť, Plešivecká planina, zvislý rez a axonometrický priemet, s. 4 134. Lipová priepasť, pôdorys a rezy, J. Grego, M. Siman, s. 5 135. Meandrová jaskyňa, pôdorys a  rezy, M. Siman, J. Grego, 15. 6. 1989, s. 5 136. Zajačia priepasť, pôdorys a rezy, M. Kankula, L. Siman, J. Grego, 10. 5. 1987, s. 6 Bibliografia Spravodaja SSS

137. Krátka jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Kankula, J. Grego, 6. 7. 1988, s. 6 138. Dymová jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Siman, K. Cselényi, J. Grego, 4. 6. 1988, s. 7 139. Oblúková jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Siman, J. Grego, 5. 6. 1988, s. 7 140. Motýlia jaskyňa, pôdorys a rezy, I. Bilík, J. Grego, 14. 1. 1990, s. 7 141. Jaskyňa Ježkova diera, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 14. 1. 1990, s. 7 142. Priepasť na hrebeni, pôdorys a rezy, J. Grego, M. Siman, 1. 6. 1986, s. 7 143. Pokladová jaskyňa – KP-5, k. ú. Kamenná Poruba, Malá Fatra, Porubský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mitter, B. Polášek, V. Slíž, 24. 10. 1987, s. 10 144. Situačný náčrt prepojenia jaskýň Údolná, Pod útesom a  jaskyne Slobody, pôdorys, podľa A. Droppu, 1953, s. 11 145. Spojení jeskyně Slobody s jaskyní Pod útesom, pôdorys, V. Voclon, R. Krčula, I. Šulek, J. Oravcová, M. Staroň, november – december 1989, s. 12 146. Situačný náčrt krasovej jaskyne Prvá pod Bielou cestou, pôdorys, rezy, G. Hrabovský, P. Nikel, J. Janeček, P. Burda, K. Ivan, 9. 1. 1984, s. 26 147. Jaskyňa v  kremeni, k. ú. Horné Pršany, Kremnické vrchy, pôdorys a  rezy, P. Mitter, s. 40 Ročník 1991 (XXII.) Číslo 1 148. Jaskyňa na bubne, Plavecký kras, k. ú. Plavecké Podhradie, pôdorys, OS 31 SSS Plavecké Podhradie, 22. 11. 1988, s. 4 149. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras, k. ú. Plavecké Podhradie, pôdorys, OS Bratislava a OS Plavecké Podhradie, s. 5 150. Jaskyňa Haviareň, Plavecký kras, k. ú. Sološnica, zvislý rez, OS Bratislava a OS Plavecké Podhradie, s. 6 151. Jaskyňa Deravá skala, Plavecký kras, Mokrá dolina, k. ú. Plavecký Mikuláš, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Plavecké Podhradie, s. 7 152. Jaskyňa Kabele PP 8, Plavecký kras, Suchá dolina, k. ú. Plavecké Podhradie, pôdorys, OS 31 Plavecké Podhradie, 10. 11. 1986, s. 8 153. Jaskyňa č. 115 Rysie hniezdo, k. ú. Tisovec, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Tisovec, s. 10

185

Súpis plánov jaskýň


154. Jaskyňa Nová Kresanica v Červených vrchoch, pôdorys a zvislý rez, Holúbek, Šmoll, 10. 6. 1990 a Holúbek, Staroň, Kleskeň, 7. 7. – 8. 7. 1990, s. 12 155. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, pôdorys, OS SSS L. Mikuláš, 1990, s. 15 Ročník 1992 (XXIII.) Číslo 1 156. Jaskyňa č. 114 Fučiaca diera, vstupná časť, Muránska planina – Hradová, k. ú. Tisovec, pôdorys a pozdĺžny rez, D. Čipka, 1992, s. 14 157. Okrúhla jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 15 158. Brezová priepasť, Silická planina, pôdorys a zvislý rez, Z. Balgová, J. Grego, 9. 2. 1991, s. 16 159. Vlčia priepasť, Silická planina, pôdorys a zvislý rez, Z. Balgová, J. Grego, 20. 10. 1991, s. 17 160. Občasná vyvieračka, Čachtický kras, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Poláček a kol., s. 20 Číslo 2 161. Nová Zbojnícka jaskyňa, Plešivská planina, zvislý rez, P. Holúbek, Š. Labuda, 28. 6. 1992, s. 3 162. Zákrutová priepasť, Plešivská planina, pôdorys a zvislý rez, P. Holúbek, Š. Labuda, 15. 9. 1992, s. 4 163. Wild Schacht, Rakúsko, zvislý rez, J. Cícha, Z. Hašek, R. Matýsek, P. Mrázik, 1990, 1991, s. 23 164. Ovčia jaskyňa (YU), pamäťový náčrt pôdorysu a pozdĺžneho rezu, J. Vajs, VII/92, s. 26 Ročník 1993 (XXIV.) Číslo 1 165. Gerlašská 5 Krivá diera (PP95), pôdorys a pozdĺžny rez, L. Pecka, J. Grego, 9. 5. 1987, s. 4 166. Gerlašská 6 Žltá diera (PP96), pôdorys a pozdĺžny rez, s. 4 167. Gerlašská 9 Dvojdiera (PP98), pôdorys a rezy, L. Pecka, J. Grego, 9. 5. 1987, s. 4 168. Gerlašská 12 Nízka diera (PP103), pôdorys a pozdĺžny rez, s. 5 169. Gerlašská 8 Modrá diera (PP104), pôdorys a pozdĺžny rez, s. 5 170. Priečna diera PP107, pôdorys a rezy, s. 5 Súpis plánov jaskýň

171. Železné vráta PP114, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 10. 12. 1991, s. 6 172. Deravá diera PP115 & Hranatá diera PP116, pôdorysy, M. Kuchár, I. Bilík, J. Grego, 23. 3. 1992, s. 7 173. Gotická jaskyňa PP117, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Kuchár, I. Bilík, J. Grego, s. 7 174. Biela diera PP118, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 24. 4. 1992, s. 8 175. Snehová jaskyňa PP119, pôdorys a  pozdĺžny rez, I. Bilík, M. Kuchár, J. Grego, 23. 3. 1992, s. 8 176. Jaskyňa pod krídlom PP120, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, M. Kuchár, J. Grego, 23. 3. 1992, s. 9 177. Mikrošingliarova jaskyňa PP121, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 12. 4. 1992, s. 9 178. Malá Šingliarova jaskyňa PP122, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 12. 4. 1992, s. 10 179. Horná Šingliarova jaskyňa PP123, pôdorys a  pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 12. 4. 1992, s. 10 180. Psia diera PP124, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Kupec, J. Grego, 19. 4. 1992, s. 11 181. Stará diera PP126, pôdorys a  pozdĺžne rezy, R. Kupec, J. Grego, 19. 4. 1992, s. 11 182. Mŕtva diera PP125, pôdorys a  pozdĺžny rez, R. Kupec, J. Grego, 19. 4. 1992, s. 11 183. Čierna jama PP132, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Grego, J. Grego, 7. 6. 1992, s. 12 184. Jaskyňa Nová kresanica v Červených vrchoch v Západných Tatrách, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Červené vrchy, február 1991, s. 13 185. Jaskyňa Vlčie jamy, zvislý rez, s. 14 186. Jaskyňa č. 138 Kášter, Muránska planina, k. ú. Tisovec, pôdorys a  pozdĺžny rez, OS Tisovec, 1992, s. 16 187. Jaskyňa Dedkovské diery, Starohorské vrchy, Tajovský kras, pôdorys, pozdĺžny a zvislý rez, L. Štubňa, M. Kurka, M. Štubňová, M. Budaj, 1992, s. 18 188. Jaskyňa Štefanová v Demänovskej doline, pôdorys, Holúbek, Rybanský, Holík, Šulek, Poliak, 1992, s. 20 189. Priepasť pod cestou, Kavečany, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Thuróczy, M. Zacharov, R. Klema, 21. 7. 1992, s. 24 190. Manuál, Velebit Chorvátsko, schematický zvislý rez, Speleoklub UK, 1992, s. 33

186

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 2 191. Perlová jaskyňa, Beliansky kras, Veľká Fatra, k. ú. Belá, pôdorys, Mrázik, Mráziková, Kováčik, Kleskeň, Holúbek, 6. 12. 1992, s. 21 192. Závrt č. 3 (Trojka), pôdorys, M. Lutonský, D. Majer, P. Strečanský, V. Rudzan, 1991, s. 24 193. Jaskyňa Zadný úplaz v Červených vrchoch, zvislý rez, Holúbek, Šmoll, Očkaik, Kováčik, Kleskeň, Filo, október 1991, s. 26 194. Hradná studňa Strečno, zvislý rez, Speleoklub Malá Fatra, 29. 11. 1992, s. 29 Číslo 3 195. Malá jaskyňa (PP92), pôdorys a pozdĺžny rez, M. Siman, J. Grego, 5. 4. 1987, s. 4 196. Kocúria diera (PP93), pôdorys a pozdĺžny rez, s. 4 197. Jabloňová priepasť (PP94), pôdorys a zvislý rez, L. Fecsu, J. Grego, 1. 4. 1989, s. 5 198. Koreňová priepasť (PP97), pôdorys a zvislý rez, Z. Balgová, L. Fecsu, R. Csonka, J. Grego, 1. 4. 1990, s. 5 199. Vianočná priepasť (PP113), pôdorys a zvislé rezy, J. Grego, 23. 12. 1992, s. 5 200. Žinčicová priepasť (PP131), pôdorys a zvislé rezy, K. Cselényi, J. Tajboš, J. Grego, 30. 5. 1992, s. 6 201. Žihľavová priepasť (PP133), pôdorys a zvislý rez, s. 6 202. Slamená diera (PP134), pôdorys a pozdĺžny rez, J. Tajboš, J. Grego, 6. 7. 1992, s. 6 203. Jaskyňa na Salatíne, pôdorys a  rezy, Z. Hochmuth, P. Patek, 29. 8. 1975, s. 8 204. Zbojnícka jaskyňa na Salatíne, pôdorys, Z. Hochmuth, P. Patek, 21. 6. 1980, s. 9 205. Jaskyňa na Salatíne č. 2, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, P. Patek, 21. 6. 1980, s. 9 206. Krasová oblasť Podšatne v  Komorníckej doline pri Liptovskej Štiavnici – 4 jaskyne, pôdorys, zvislé rezy, Z. Hochmuth, 8. 6. a 8. 7. 1975, s. 11 207. Jaskyňa Čereňa, pôdorys a  zvislý rez, Z. Hochmuth, P. Zanvit, 6. 9. 1975, s. 12 208. Jaskyňa Kamenné oči, Vysoké Tatry, masív Úplazu, pôdorys, OS Bratislava, OS Plavecké Podhradie, Speleoklub UK, 31. 12. 1992, s. 14 209. Priepasť v  Kraviarskom, pôdorys a  zvislý rez, J. Ďugel, Mucha, 16. 8. 1991, s. 15 210. Jaskyňa nádeje, Blatnický kras, Veľká Fatra, pôdorys, OS SSS Martin, 5. 3. 1988, s. 17 Bibliografia Spravodaja SSS

211. Jaskyňa Nezábudka vo Veľkej Fatre, Blatnický kras, k. ú. Blatnica, zvislý rez, OS SSS Martin, 1988, s. 17 212. Prieskumná štôlňa v Kurskej doline, pôdorys a pozdĺžny rez, Speleoklub Malá Fatra, 30. 8. 1992, s. 24 213. Jaskyňa Dubnica, Fišt – Kaukaz, pôdorys a pozdĺžny rez, O. Samčík, J. Ondruška ml., P. Medzihradský, s. 34 Číslo 4 214. Jaskyňa Skalistý potok (časti objavené v rokoch 1991 – 1993), zvislý rez, Z. Hochmuth, V. Ďurček, D. Hutňan, M. Benko, s. 5 215. Jaskyňa pod Kľakom, Muránska planina, záver Hrdzavej doliny, pôdorys, M. Meško, D. Kotlarčík, M. Uhrin, 1993, s. 7 216. Jaskyňa pod Kľakom, zjednodušený pozdĺžny rez, s. 8 217. Jaskyňa na Vôdkach, Veľká Fatra, Blatnický kras, pôdorys a pozdĺžny rez, OS SSS Martin, 2. 1. 1991 (?), s. 9 218. Jaskyňa v  Malom Sokole v  Demänovskej doline, pôdorys a  pozdĺžny rez, s  použitím podkladov V. Žikeša a Schmidtmayera, 1978, P. Holúbek, 1993, s. 12 219. Jaskyňa Úkryt v Demänovskej doline, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Bella, s. 13 220. Priepasťová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, s. 15 221. Lukina jama, Velebit, Hajdučki kukovi, Speleoklub UK, 1992, s. 31 Ročník 1994 (XXV.) Číslo 1 222. Jaskyňa zlomísk, nové objavy, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Hurtaj, P. Lisý, L. Ludhová, D. Mihálik, E. Kapucian, B. Šmída, 1. – 2. 1. 1994, s. 24 223. Jaskyňa nad Federovom, Šípska Fatra, pô­ dorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Pukaj, 25. 9. 1990, s. 29 224. Rúrová jaskyňa,  Šípska Fatra, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Pukaj, 25. 9. 1990, s. 30 225. Zbojnícka diera, Šípska Fatra, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Pukaj, 25. 9. 1990, s. 30

187

Súpis plánov jaskýň


226. Jaskyňa v žľabe nad posedom č. 1, Jasovská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, 2. 12. 1993, s. 31 227. Jaskyňa v žľabe nad posedom č. 2, Jasovská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, 2. 12. 1993, s. 32 228. Jaskyňa v  trojramennom žľabe č. 1, Jasovská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen, 16. 1. 1994, s. 33 229. Jaskyňa v  trojramennom žľabe č. 2, Jasovská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen, 16. 1. 1994, s. 33 230. Jaskyňa v  trojramennom žľabe č. 3, Jasovská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen, 16. 1. 1994, s. 33 231. Jaskyňa v  trojramennom žľabe č. 4, Jasovská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen, 16. 1. 1994, s. 33 232. Jaskyňa v  žľabe vedľa posedu, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, 2. 12. 1993, s. 34 233. S.U.K, Lomska duliba, Velebit, zvislý rez, B. Šmída, E. Kreutz, september 1993, s. 36 234. Hajdučki kukovi (SK-8, SK-10, SK-14, SK-9), Velebit, zvislé rezy, B. Šmída, Z. Ágh, M. Meško, L. Ludhová, E. Kreutz, M. Giflík, 1993, s. 37 235. Brutál (SK-13), Velebit, Hajdučki kukovi, zvislý rez, M. Meško, D. Kotlarčík, 1993, s. 38 236. Dvojvchodová (SK-4), Velebit, Hajdučki kukovi, zvislý rez, M. Meško, D. Kotlarčík, J. Šmoll, L. Ludhová, 1993, s. 38 Číslo 2 237. Riečanská jaskyňa, pôdorys, s. 5 238. Jaskyňa Parenica, pôdorys, M. Kurka, L. Štubňa, 18. 2. 1989, s. 5 239. Jaskyňa Banička, pôdorys, M. Kurka, I. Mlynáriková, L. Štubňa, 4. 2. 1989, s. 6 240. Jaskyňa v Sokoli, Kremnické vrchy, Tajovský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, Š. Belička, I. Belička, J. Kormanský, 13. 6. 1982, s. 6 241. Priepasť Štrochy, Gaderská dolina, Veľká Fatra, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Roško, A. Roško, Stemberk, M. Hojstričová, 1993, s. 8 Súpis plánov jaskýň

242. Jaskyňa č. 3 v v  doline Korbelke, pôdorys a  zvislý rez, Z. Hochmuth, P. Zanvit, J. Šavrnoch, 21. 12. 1971, s. 11 243. Jaskyňa Previs č. 2 v doline Korbelke, pôdorys, Z. Hochmuth, P. Zanvit, J. Šavrnoch, 21. 12. 1971, s. 11 244. Jaskyňa v  Čertovej skale, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, P. Zanvit, J. Šavrnoch, 21. 12. 1971, s. 11 245. Jazvečia priepasť, Chočské vrchy, k. ú. Turík, pôdorys a  pozdĺžny rez, Holúbek, Kováčik, Sitek, 31. 5. 1992, s. 13 246. Hradištná priepasť č. 1, Chočské vrchy, k. ú. Turík, pôdorys a  pozdĺžny rez, Holúbek, Hurtaj, Kováčik, 31. 5. 1992 247. Hradištná priepasť č. 2, Chočské vrchy, k. ú. Turík, pôdorys a  pozdĺžny rez, Holúbek, Hurtaj, Kováčik, 31. 5. 1992 248. Jeskyně CZ-11, Gajhol, Tennengebirge – Sandkar, pôdorys a zvislý rez, Gajdošík, Holúbek, Motyčka, Pavlovský, august 1993, s. 36 249. Jeskyně CZ-12, Ty sem – já tam, Tennengebirge – Sandkar, pôdorys a zvislý rez, Pavlovský, Vřešťálová, Holubek, Gajdošík, Audy, august 1993, s. 37 250. Thor Höhle, Hochweiskogel – Tennengebirge, pôdorys a  zvislý rez, M. Audy, T. Pavlovský, 27. 8. 1992, s. 38 Číslo 3 251. Manuál II, Hajdučki kukovi, Velebit, zvislý rez, topo B. Šmída, E. Kreutz, júl 1994, s. 7 252. Xantipa, Hajdučki kukovi, Velebit, pôdorys, zvislý rez, topo B. Šmída 23. 7. – 4. 8. 1994, s. 9 253. Uhu, Hajdučki kukovi, Velebit, zvislý rez, topo K. Kýška, s. 10 254. Priepasť SK 15 – Kaňon, Velebit, orientačný náčrt, pôdorys a zvislé rezy, D. Kotlarčík, M. Sova, K. Kýška, L. Ludhová, 24. 7. 1994, s. 11 255. Priepasť SK 16, Velebit, orientačný náčrt, pôdorys a zvislý rez, L. Ludhová, D. Kotlarčík, K. Kýška, M. Sova, 26. 7. 1994 s. 11 256. Priepasťovitá jaskyňa SK 19, Velebit, orientačný náčrt, pôdorys a rezy, M. Sova, K. Kýška, 4. 8. 1994, s. 12 257. Komária jaskyňa, Mongolia, pôdorys a  pozdĺžny rez, Holúbek, R. Zatloukal, 21. 7. 1994, s. 21 258. Jaskyňa Brloh, Mongolia, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, 19. 7. 1994, s. 22

188

Bibliografia Spravodaja SSS


259. Monikina dierka, Mongolia, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, R. Zatloukal, 21. 7. 1994, s. 22 260. Speleo Czechoslovakia, Mongolia, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, 19. 7. 1994, s. 22 261. Zmrznutá jaskyňa, Mongolia, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, D. Warner, R. Zatloukal, 25. 7. 1994, s. 23 262. Jaskyňa pod malinovým kríkom, Mongolia, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, R. Zatloukal, 30. 7. 1994, s. 24 263. Vtáčia jaskyňa, Mongolia, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, J. Vajs, 18. 7. 1994, s. 24 Číslo 4 264. Jaskyňa Veterná a  jaskyňa Čiernohorská nižná, pôdorys, Speleo Bratislava, OS Plavecké Podhradie, Speleoklub UK Bratislava, s. 5 265. Schematický rozvinutý rez systémom Čiernohorská nižná – Veterná jaskyňa, s. 7 266. Jaskyňa na Landrovci, pôdorys, M. Zámečník, III. 1990, s. 10 267. Beckovská jaskyňa, pôdorys a  zvislý rez, M. Sluka, 27. 11. 1983, P. Zámečník, ml., 27. 11. a 17. 12. 1983, s. 12 268. Jaskyňa Skalistý potok – horizontálne časti, schematický pozdĺžny rez, s. 16 269. Jaskyňa č. 27, Demänovský jaskynný systém, pôdorys, Ľ. Holík, M. Rybanský, Z. Hochmuth, R. Trizna, J. Lukáč, P. Holúbek, A. Holíková, M. Ferleťáková, D. Hutňan, J. Mikloš, I. Šulek, 18. 8. 1994, s. 20 – 21 270. Okienková jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, SK Slovenský raj, s. 22 271. Prepojenie Stratenskej jaskyne s jaskyňou Psie diery, pôdorys a  pozdĺžny rez, SK Slovenský raj, s. 23 272. Jaskyňa Pohanská, Malé Karpaty – Plavecký kras, pôdorys, P. Magdolen, V. Tencer, J. Vykoupil, 4. 7. 1993, s. 25 273. Gruta di Phianani, Bolívia, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, Š. Labuda, s. 34 – 35 274. Gruta de San Pedro, Bolívia, pôdorys, P. Magdolen, Š. Labuda, M. Kinkor, J. Andráš, 4. 1994, s. 36 Ročník 1995 (XXVI.) Číslo 1 275. Priepasť v Pravnáči, Chočské vrchy, pôdoBibliografia Spravodaja SSS

rys a zvislý rez, P. Holúbek, M. Kováčik, 11. 8. 1993, s. 24 276. Previs nad Liptovskou Annou v Pravnáči, Chočské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Kováčik, 22. 8. 1993, s. 24 277. Daján derchén aguj, Mongolsko, pôdorys, zostavil R. Zatloukal, s. 35 Číslo 2 278. Jaskyňa Stará poľana, Nízke Tatry, Jánska dolina, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Vajs, P. Holúbek, Šípka, 4. 2. 1995, s. 6 279. Nová Amatérská jeskyně – Alabastr, Moravský kras, pôdorys, M. Audy, 1994 – 1995, s. 7 280. Nová Amatérská jeskyně – Alabastr, Moravský kras, pozdĺžny rez, 1994 – 1995, s. 9 281. Jaskyňa Riečna, Dolná Lehota, Nízke Tatry, pôdorys, J. Šajgalík, E. Lehotský, D. Csala, M. Matáš, 30. 8. 1986, s. 11 282. Jaskyňa Viktória, pôdorys, P. Čarný, P. Magdolen, 20. 9. 1987, s. 12 283. Jaskyňa troch vchodov, pôdorys, rezy, P. Čarný, P. Magdolen, I. Pekaříková, M. Polák, 24. 3. 1990, s. 14 284. Sovia jaskyňa, pôdorys, rezy, V. Filo, P. Magdolen, O. Trávnik, O. Trávnik jr., 18. 7. 1992, s. 15 285. Hadia jaskyňa, pôdorys, P. Čarný, V. Filo, P. Magdolen, 3. 4. 1993, s. 16 286. Hnedá BK-3, Obor BK-6, Begovački kuk, zvislé rezy, 1. – 3. 5. 1995, s. 41 Číslo 3 287. Jaskyňa v  Bobrovci, Západné Tatry, k. ú. Oravice, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, Holúbek, 31. 7. 1993, s. 5 288. Nocľažná jaskyňa, Západné Tatry, k. ú. Oravice, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, P. Holúbek, 1. 8. 1993, s. 5 289. Jaskyňa s hrobom, pôdorys a pozdĺžne rezy, P. Holúbek, P. Magdolen, 18. 7. 1995, s. 7 290. Puklinová jaskyňa, Západné Tatry, Osobitá, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Magdolen, 18. 7. 1995, s. 8 291. Priepasť nad Teplým žľabom, Západné Tatry, pôdorys a  zvislý rez, P. Magdolen, P. Holúbek, 2. 8. 1993, s. 9 292. Priepastná jaskyňa v  Okolíku, Západné Tatry, k. ú. Habovka, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Magdolen, S. a V. Mikulovci, J. Šmoll, J. Kleskeň, 7. 8. 1993, s. 10

189

Súpis plánov jaskýň


293. Malá skala, Plavecký kras, Malé Karpaty, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmida, E. Kapucian, 1993, s. 12 294. Tottesgebirge 94, orientačný náčrt, K. Kýška, s. 35 Číslo 4 295. Marošova jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovská dolina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Bella, 4. 10. 1995, s. 5 296. Svahová gravitačná porucha Parkaň, k. ú. Renčišov, pôdorys, Z. Hochmuth, P. Ďurček, J. Vykoupil, J. Mikloš, 1995, s. 8 297. Jaskyne a priepasti na Parkani, k. ú. Renčišov, Dymiaca diera, Vianočná priepasť, Pivnica, Jaskyňa Priechodná, Ľadová priepasť, zvislé rezy, s. 10 298. Skautská jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžne rezy, P. Holúbek, M. Marušin, J. Šmoll, 3. 10. 1995, s. 13 399. Meandrová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Marušin, 3. 10. 1995, s. 14 300. Jaskyňa Veľká Klisura, Srbsko – Kosovo, orientačný náčrt, J. Šmoll, 1995, s. 20 301. Orientační situace jeskyní potoka Lopače, pôdorys, ZO ČSS 6 15 Tartaros, 1995, s. 27 Ročník 1996 (XXVII.) Číslo 1 302. Občasná vyvieračka v Medzibrodí, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, 10. 1. 1996, s. 17 303. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Jánska dolina, topo Z. Hochmuth, P. Holúbek, stav k 14. 2. 1996, s. 20 – 21 304. Jaskyňa na Zadných, Nízke Tatry, Jánska dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Magdolen, K. Hadriová, J. Vajs, 18. 5. 1995, s. 24 305. Jaskyňa zlomísk, Jánska dolina, P. Holúbek, S. Votoupal, J. Vajs, S. Krno, doplnok k  mape Z. Hochmuth, P. Holúbek a  kol. 1994, pôdorys, stav k 15. 12. 1995, s. 28, pozdĺžny rez tejto časti jaskyne, s. 27 306. Situačný pôdorysný plán jaskyne Zlomísk a  Medvedej, Jánska dolina, Nízke Tatry, zostavil P. Holúbek, stav k 15. 12. 1995, s. 30 307. Priepasťová jaskyňa, Jánska dolina, pôdorys, M. Hurtaj, P. Vaněk, 21. 10. 1995, s. 31 Súpis plánov jaskýň

308. Malá Stanišovská jaskyňa, pôdorys, zamerali účastníci meračského kurzu SSS, 1994, s. 33 309. Petina, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vajs, D. Jančovič, M. Hurtaj, 15. 1. 1994, s. 34 310. Jaskyňa Plačúca skala, Jánska dolina, Nízke Tatry, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, 1. 6. 1994, s. 35 311. Situácia v okolí ponoru Štiavnice, pozdĺžny rez, P. Holúbek, s. 36 312. Ponor Štiavnice a  speleologická situácia v okolí, pôdorys, zostavil P. Holúbek, január 1996, s. 37 313. Silvošova diera, Nízke Tatry, Ohnište, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, S. Votoupal, T. Javornický, P. Maceček, P. Vaněk, Š. Labuda, február 1996, s. 40 Číslo 2 314. Jaskyňa Javorinka, Javorová dolina, Vysoké Tatry, schematický pôdorys, stav k  20. 3. 1996, s. 5 315. Jaskyňa Javorinka, Javorová dolina, Vysoké Tatry, schematický pozdĺžny rez, stav k  20. 3. 1996, s. 8 316. Jaskyňa Hričkov, pozdĺžny rez, J. Szunyog, s. 12 317. Jaskyňa Hričkov, Nízke Tatry, k. ú. Liptovské Revúce, pôdorys, M. Polónyová, S. Szunyogová, J. Szunyog, A. Jurík, Š. Gajdoš, 1995, s. 12 318. Kaverna č. 1 pod Hlúpym vrchom, pôdorys, Ľ. Matuška, S. Pavlarčík, 1993, s. 15 319. Kaverna č. 2 pod Hlúpym vrchom, pôdorys, S. Pavlarčík, 11. 7. 1995, s. 16 320. Jaskyňa zlomísk, list č. 3 a č. 4, pôdorys, topo: Z. Hochmuth, P. Holúbek, P. Hipman, s. 20 – 21 321. Speleologická situácia v  Jánskej doline, Nízke Tatry, P. Hipman, Z. Hochmuth, P. Holúbek, J. Vajs, stav k 1. 5. 1996 322. Jaskyňa zlomísk, časti za 1. sifónom, pôdorys, Z. Hochmuth, M. Ferleťáková, P. Holúbek, V. Ďurček, P. Lisý, 9. 3. 1996, s. 27 Číslo 3 323. Velika klisura, Prokletje, Kosovo, schematický pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 6 324. Velika klisura, Prokletje, schematický pôdorys, Z. Ágh, P. Herich, E. Kapucian, J. Kleskeň, D. Kotlarčík, E. Kreutz, I. Matocha, Ľ. Očkaik, M. Staroň, B. Šmída, J. Šmoll, J. Vykoupil, február 1996, s. 9

190

Bibliografia Spravodaja SSS


325. Jeskyně Zúgó, I. část, Plešivecká planina, pôdorys, s. 14 326. Jeskyně Zúgó, II. část, Plešivecká planina, pôdorys, s. 15 327. Veterná diera, Slanské vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, V. Ďurček, 22. 5. 1993 328. Úpätná jaskyňa, Slanské vrchy, pôdorys, Z. Hochmuth, s. 19 329. Jaskyňa pri Pavlovciach, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, V. Ďurček, J. Mikloš, 14. 5. 1995 330. Skalné okno pri Podhradíku, pôdorys, Z. Hochmuth, 6. 12. 1995, s. 21 Číslo 4 331. Tarbagania jaskyňa, Čína, Ťan-šan, údolie rieky Kaidu, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, P. Holúbek, júl, 1966, s. 8 332. Ľadová diera, Čína, Ťan-šan, údolie rieky Kaidu, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, P. Holúbek, júl, 1966, s. 8 333. Jaskyňa kozorožcov, Čína, Ťan-šan, Kuqské údolie, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Magdolen, P. Holúbek, júl, 1966, s. 8 334. Jaskyňa v moréne, Čína, Ťan-šan, Kuqské údolie, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, P. Holúbek, júl, 1966, s. 8 335. Dobšinská ľadová jaskyňa, pôdorys, s. 12 336. Jaskyňa Uhlište, Demänovská dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Hurtaj, 2. 10. 1996, s. 16 337. Veľký portál, Demänovská dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Hurtaj, 2. 10. 1996, s. 16 Ročník 1997 (XXVIII.) Číslo 1 338. Priepasť Večná robota, Krakova hoľa, pôdorys, P. Hipman, 1988 – 1997, s. 14 – 15 339. Priepasť Večná robota, Krakova hoľa, pozdĺžny rez, s. 17 340. Sifóny v  Hučiacej vyvieračke (Zúgó), pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 341. Priepasť pod Veterníkom, Planina Koniar, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Grego, február 1996, s. 24 342. Bujakova priepasť (PP43), pôdorys a rezy, M. Siman, J. Grego, 1985, s. 26 343. Jaskyňa lebiek (PP127), pôdorys a pozdĺžny rez, J. Stankovič, V. Kóňa, J. Grego, s. 27 Bibliografia Spravodaja SSS

344. Svätojánska priepasť, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Lešták, V. Kóňa, 21. 7. 1996, s. 28 345. Partizánska jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Lešták, V. Kóňa, 9. 2. 1997, s. 28 346. Jaskyňa pod bukom, Plešivská planina, L. Lešták, V. Kóňa, 9. 2. 1997, s. 28 347. Čachtická jaskyňa, schematický pozdĺžny rez, s. 30 348. Čachtická jaskyňa, okolie Katedrály I, zvislý rez, s. 31 349. Čachtická jaskyňa, okolie Katedrály II, zvislý rez, s. 31 350. Čachtická jaskyňa, záver Plynovej chodby, zvislý rez, Gajdošík, E. Kapucian, K. Kýška, Moravec, B. Šmída, Uhlík, 1995, s. 32 351. Čachtická jaskyňa, okolie Katedrály, schematický zvislý rez, s. 33 352. Jaskyňa skladisko, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Javornický, Škuta, 8. 8. 1995, s. 36 353. Líščie diery, Kozie chrbty, k. ú. Štrba, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, 23. 8. 1995, s. 37 354. Jaskyňa zlomísk, sifón Tichá tôňa, pamäťový náčrt, pôdorys a  pozdĺžny rez, D. Hutňan, s. 41 355. Slovačka jama, Rožanski kukovi, Northern Velebit Mts., schematický zvislý rez, B. Šmída a kol., 1995 – 1996, s. 44 Číslo 2 356. Jaskyňa mŕtvych netopierov, schematický pôdorys, s. 11 357. Jaskyňa zlomísk, Jánska dolina, axonometrický priemet, Z. Hochmuth, P. Holúbek, s. 15 358. Slovačka jama, Marianna a i., schematický zvislý rez, B. Šmída a kol., 1995 – 1996, s. 21 359. Veľká klisura, schematický pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 23 360. Veľká klisura, Prokletije, schematický pôdorys, B. Šmída a kol., 1996, s. 24 Číslo 3 361. Lácova priepasť, Dolný vrch, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Horčík, G. Lešinský, 3. 5. 1997, s. 5 362. Priepasť Hlinoš na Dolnom vrchu v Slovenskom krase, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Horčík, G. Lešinský, 4. 5. 1997, s. 6

191

Súpis plánov jaskýň


363. Klenova priepasť, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, G. Lešinský, 4. 5. 1997, s. 7 364. Priepasť Jozefína, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 6. 8. 1993, s. 9 365. Svahová jaskynka, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Gregová, J. Grego, s. 10 366. Brečtanová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Gregová, J. Grego, s. 10 367. Jaskyňa M 20, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 27. 10. 1990, s. 12 368. Jaskyne M 40 a M 4, pôdorys a pozdĺžny rez, I. Bilík, J. Grego, 27. 10. 1990, s. 13 369. Jaskyňa M 30 (Líščia), pôdorys a  rezy, J. Grego, M. Siman, 1985, s. 15 370. Jaskyňa M 10, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Siman, J. Grego, 22. 7. 1984, s. 16 371. Jaskyňa Hámorská 3, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Gregová, J. Grego, s. 17 372. Jaskyňa Hámorská 4, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Gregová, J. Grego, s. 17 373. Jaskyňa Malinová, Muránska planina – Nižná Kľaková, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Meško, M. Uhrin, D. Kotlarčík, 12. 11. 1994, s. 19 374. Malá jaskyňa v Brestovej, Hrdzavá dolina, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, D. Kotlarčík, M. Uhrin, 8. 12. 1994, s. 19 375. Sivá jaskyňa, Hrdzavá dolina, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, D. Kotlarčík, M. Uhrin, 8. 12. 1994, s. 19 376. Jaskyňa pri štrbavej lebke, Muránska planina – Muránska Huta, Bobačka, pôdorys a pozdĺžny rez, D. Kotlarčík, M. Paleček, 14. 1. 1995, s. 19 377. Kopýtková jaskyňa, Veľká Stožka, pôdorys, 5. – 7. 6. 1995, s. 20 378. Jaskyňa zub, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 5. 6. 1995, s. 21 379. Komária jaskyňa, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 5. – 7. 6. 1995, s. 21 380. Jaskyňa v  skalnej stene, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 7. 6. 1995, s. 21, 381. Malá jaskyňa 6A, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 6. 6. 1995, s. 21 382. Vyhliadková jaskyňa, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 5. – 7. 6. 1995, s. 21 Súpis plánov jaskýň

383. Jaskyňa Mandľa, Veľká Stožka, pôdorys, M. Uhrin, P. Mikuš, D. Kotlarčík, 7. 6. 1995, s. 21 384. Jaskyne v Hradovici nad Malužinou, pôdorys, P. Holúbek, J. Hanzel, M. Marušin, 12. 6. 1997, s. 23 385. Svidovská jaskyňa č. 2, pôdorys, stav k 13. 4. 1997, P. Holúbek, J. Hanzel, M. Marušin, M. Hurtaj, M. Hurtaj, P. Vaněk, S. Votoupal, J. Vajs, M. Kováčik, s. 26 386. Svidovská jaskyňa č. 2, pozdĺžny rez, stav k 13. 4. 1997, P. Holúbek, J. Hanzel, M. Marušin, M. Hurtaj, M. Hurtaj, P. Vaněk, S. Votoupal, J. Vajs, M. Kováčik, s. 27 387. Jaskyňa Javorinka, sifón Morské oko, pamäťový náčrt, zvislý rez, V. Ďurček, s. 29 388. Tunelová jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Szunyogová, J. Szunyog, 11. 2. 1995, s. 31 389. Jaskyňa pri kríži, Plavecký kras, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 1996, s. 32 Číslo 4 390. Jaskyňa v  Kostolcoch, Nízke Tatry, Demänovská dolina, pôdorys a  pozdĺžny rez, stav k 7. 9. 1994, P. Holúbek, Z. Chrapčiak, J. Dzúr, I. Benická, Janíková, s. 6 391. Jaskyňa prastarý výver, Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, R. Staňo, M. Kolesár, 20. – 21. 10. 1997, s. 9 392. Priepasť Havranie, pôdorys a pozdĺžne rezy, G. Lešinský, R. Staňo, 23. – 24. 10. 1997, s. 11 393. Jaskyňa Šikľavá skala, pôdorys, P. Holúbek, P. Vaněk, S. Votoupal, 10. 4. 1997, s. 14 394. Jaskyňa pod previsom, pôdorys, P. Holúbek, 10. 4. 1997, s. 15 395. Pastierska jaskyňa, pôdorys, M. Marušin, P. Vaněk, S. Votoupal, 10. 4. 1997, s. 15 396. Previs Chrasť, pôdorys, P. Holúbek, 10. 4. 1997, s. 15 397. Líščia priepasť PP128, Plešivská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Lešták, M. Fabián, V. Kóňa, 10. 5. 1997, s. 16 398. Úzka jaskyňa PP147, Plešivská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Lešták, V. Kóňa, s. 17 399. Kryštálová jaskyňa PP142, Plešivská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Lešták, V. Kóňa, 10. 5. 1997, s. 17 400. Jaskyňa Kamenné mlieko, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Hurtaj, E. Thern, M. Urban, 21. 6. 1997, s. 18

192

Bibliografia Spravodaja SSS


401. Jaskyňa pri starom chodníku, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Hurtaj, E. Thern, M. Urban, 21. 6. 1997, s. 19 402. Jaskyňa nora, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Hurtaj, E. Thern, M. Urban, 21. 6. 1997, s. 19 403. Jaskyňa Belyj dvorec, Južný Sichote-Aliň, Primorskij kraj, Ruská federácia, pôdorys, P. Holúbek, 24. 8. 1997, s. 38 404. Príbojová jaskyňa, záliv Okuňava, pobrežie Japonského mora, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, 30. 8. 1997, s. 40 405. Prvá jaskyňa v  zálive Okuňava, pôdorys a  pozdĺžny profil, P. Holúbek, 30. 8. 1997, s. 41 406. Druhá jaskyňa v zálive Okuňava, pôdorys, P. Holúbek, 30. 8. 1997, s. 41 Ročník 1998 (XXIX.) Číslo 1 407. Sásovské jaskyne v  Sásovskej doline pri Banskej Bystrici, pôdorys a pozdĺžny profil, A. Droppa, 24. 8. 1980, s. 15 408. Čiernohorský systém, schematický rozvinutý rez, s. 16 409. Čiernohorský systém – spojenie, schematický rozvinutý rez, s. 17 410. Jaskyne Javorovej doliny, schematický pôdorys, s. 19 411. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazierka, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Kadlec, I. Kotrč, F. Muchna, L. Pecka, J. Stankovič, B. Šmída, J. Zelinka, 1995 – 1997, s. 22 – 23 412. Jaskyňa Fortúna v Strážovských vrchoch, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Sova, Ľ. Krčmárik, M. Ďurček, P. Mikula, 1993, 1995, 1997, s. 28 – 29 413. Medvedia jaskyňa, Jánska dolina, Nízke Tatry, pôdorys, J. Vajs, P. Procházka, P. Holúbek, 1997, s. 33 414. Jaskyňa Oltárkameň, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Mikloš, 10. 5. 1997, s. 35 415. Džandžurova diera, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Mikloš, 10. 5. 1997, s. 36 416. Jaskyňa Líščia diera, pôdorys, Z. Hochmuth, D. Hutňan, 1. 5. 1993, s. 37 417. Velika klisura, schematický pôdorys, nové objavy, 9. – 14. 11. 1997, B. Šmída a kol., s. 51 418. Velika klisura, schematický pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 52 Bibliografia Spravodaja SSS

419. Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, schematický pôdorys, Speleologický klub Slovenský raj, s. 63 Číslo 2 420. Ďurčinská jaskyňa v Sokole, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, V. Bukovinský, V. Papán, 9. – 10. 9. 1981, s. 4 421. Jaskyňa pri potoku, Kamenoporubská dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, V. Bukovinský, V. Papán, 9. – 10. 9. 1981, s. 6 422. Puklinová jaskyňa, Turská dolina, pozdĺžny rez, A. Droppa, V. Bukovinský, V. Papán, 9. – 10. 9. 1981, s. 6 423. Slnečná priepasť PP161, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Thuróczy, Z. Jerg, T. Máté, 14. 2. 1998, s. 8 424. Nová éra, Belianske Tatry – Nový vrch, zvislý rez, s. 13 425. Nová éra, Belianske Tatry – Nový vrch, pôdorys, P. Čarný, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen, R. Nevařil, Ľ. Sliva, J. Tencer, 10/1995 – 10/1997, s. 15 426. Jaskyňa O-3, Chočské vrchy, Prosiecka dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, O. Fabo, S. Szunyogová, J. Szunyog, Š. Sitek, A. Jurík, Š. Gajdoš, P. Mahút, 1969, 1996 – 1997, s. 17 427. Veľká jaskyňa na Lysej hore, Mernícka pahorkatina, Beskydské predhorie, pôdorys, G. Lešinský, M. Horčík, 28. 4. 1998, s. 19 428. Malá jaskyňa na Lysej hore, Mernícka pahorkatina, Beskydské predhorie, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 28. 4. 1998, s. 20 429. Dvojitá jaskyňa na Lysej hore, Mernícka pahorkatina, Beskydské predhorie, pôdorys a pozdĺžne rezy, G. Lešinský, M. Horčík, 28. 4. 1998, s. 20 430. Jaskyňa v  mramorovej moréne v  Habe, Čína, Yunnan, pôdorys a  pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 24. 12. 1997, s. 28 431. Cestná mramorová jaskyňa, Čína, Yunnan, pôdorys a  pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 25. 12. 1997, s. 31 432. Jingpan dong (Jaskyňa sladkej Lulu), Čína, Yunnan, pôdorys a  pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, január 1998, s. 33

193

Súpis plánov jaskýň


433. Jaskyňa so stonožkou, Čína, Yunnan, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 6. 1. 1998, s. 36 434. Jaskyňa Téčko, Čína, Yunnan, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 6. 1. 1998, s. 39 435. Yanzi dong (Jaskyňa lastovičky), schematický pôdorys a  pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, január 1998, s. 42 436. Jaskyňa s  mŕtvym Číňanom, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 13. 1. 1998, s. 44 437. Jaskyňa slnečnej žiary, Čína, Yunnan, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 13. 1. 1998, s. 44 438. Veľká biela jaskyňa, Čína, Yunnan, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Votoupal, P. Magdolen, P. Holúbek, 14. 1. 1998, s. 46 Číslo 3 439. Jaskyňa Sokolová, Jánska dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Vaněk, M. Hurtaj, P. Holúbek, M. Kováčik, J. Vajs, M. Jagerčík, 1998, s. 6 – 7 440. Jaskyňa Zápoľná, pozdĺžny rez, stav k 17. 6. 1998, s. 14 441. Jaskyňa Zápoľná v  Kozích chrbtoch, pôdorys, stav k  17. 6. 1998, Speleoklub Nicolaus a Detva, s. 15 442. Jaskyňa č. 43 Kochy IV, Muránska planina, Kášter, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Tisovec, 1982, s. 19 443. Jaskyňa č. 109 Maša, Muránska planina, Kášter, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Tisovec, 1985, s. 19 444. Jaskyňa č. 229 Meandrová, Muránska planina, Kášter, pôdorys a  pozdĺžny rez, D. Čipka, R. Vojtko, 1996 445. Jaskyňa vo Vyšnom Blatníku v  Sokole a speleologická situácia v jej okolí, pozdĺžny rez, s. 22 446. Jaskyňa vo Vyšnom Blatníku v  Sokole a speleologická situácia v jej okolí, pôdorys, stav k 21. 6. 1998, P. Holúbek, M. Marušin, M. Orvošová, P. Orvoš, L. Vlček, s. 23 447. Jaskyňa vo Vyšnom Blatníku v  Sokole, pôdorys a  pozdĺžny rez, stav k  21. 6. 1998, P. Holúbek, M. Marušin, M. Orvošová, P. Orvoš, L. Vlček, s. 24 448. Priepasť Gabriela, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, M. Chovanec, 26. 3. 1998, s. 26 Súpis plánov jaskýň

449. Jaskyňa pod lebkou (031), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, 1. 11. 1997, s. 29 450. Malá oltárna jaskyňa (034), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny profil, G. Lešinský, M. Horčík, 4. 11. 1998, s. 30 451. Jaskyňa za topoľom (035), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 7. 11. 1997, s. 31 452. Jaskyňa Krysty (039), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, 1. 11. 1997, s. 32 453. Priepasť pod Žmeňom (152), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, 25. 5. 1997, s. 32 454. Jaskyňa pri mŕtvej lani (040), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, 1. 11. 1997, s. 32 455. Vykopaná priepasť, Dolný vrch, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny profil, G. Lešinský, 21. 9. 1998, s. 37 Číslo 4 456. Priepasť Havran na Ohništi v  Nízkych Tatrách, pôdorys, stav k 21. 11. 1998, s. 5 457. Priepasť Havran na Ohništi v Nízkych Tatrách, zvislý rez, stav k 21. 11. 1998, P. Holúbek, S. Votoupal, P. Vaněk, M. Hurtaj, P. Ondrušek, J. Vajs, R. Zatloukal, E. Legerský, s. 6 458. Jaskyňa Studeného vetra, Nízke Tatry, dolina Štiavnica, pôdorys, S. Mudrák, M. Kováčik, P. Sedlák, 3. 8. 1998, s. 9 459. Temná jaskyňa, pozdĺžny rez a pôdorys, J. Ficker a P. Ficker, 15. 4. 1998, s. 11 460. Zamaskovaná jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Ficker, M. Gašparík, 15. 4. 1998, s. 11 461. Jaskyňa pod Zapačom, pôdorys, J. Ficker, M. Gašparík, 12. 6. 1998, s. 11 462. Vzájomná poloha jaskýň v Andrejovej skale (I., II.), Čierna hora, Pokryvy, pôdorysný plán, G. Lešinský, 8., resp. 9. 11. 1998, s. 12 463. Andrejova jaskyňa I., Čierna hora, Pokryvy, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, F. Horčík, T. Máté, 10. – 11. 11. 1998, s. 14 464. Andrejova jaskyňa II., Čierna hora, Pokryvy, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, G. Lešinský, 8. 11. 1998, s. 15 465. Holická jaskyňa, Čierna hora, Pokryvy, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, 29. 11. 1998, s. 15

194

Bibliografia Spravodaja SSS


466. Ivanova peňažnica, PP129, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 9. 5. 1998, s. 19 467. Jaskyňa líščia nora, PP164, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžna rez, Z. Máté, Z. Jerg, 9. 5. 1998, s. 19 468. Prepadlisko pri Kraviarskej, PP166, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a priečny rez, T. Máté, A. Jerg, 18. 10. 1998, s. 21 469. Myšia diera, PP170, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 25. 10. 1998, s. 22 470. Samova diera, PP171, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 21. 6. 1998, s. 23 471. Jaskyňa Nová peňažnica, PP173, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdory a priečne rezy, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 24. 8. 1998, s. 24 472. Forintová jaskyňa (008), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, G. Lešinský, 8. 1. 1998, s. 25 473. Zavalená jaskyňa (033), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 4. 11. 1997, s. 26 474. Pavlovská jaskyňa (038), Slovenský kras, Dolný vrch, pôdorys, M. Horčík, G. Lešinský, 29. 5. 1997, s. 27 475. Centrálna skupina brál na Oblíku (Jaskyňa č. 1 Dolmen – pôdorys, Jaskyňa č. 2 – pôdorys), Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Ducár, 10. 5. 1998, s. 30 476. Bivaková jaskynka (južná skupina brál na Oblíku), pôdorys, Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Ducár, 10. 5. 1998, s. 32 477. Silnického jaskyňa, Malé Karpaty – Borinský kras, pôdorys, P. Magdolen, 1. 12. 1998, s. 37 478. Arubotaim, jaskyňa v  Sodome, Izrael, orientačný náčrt (pôdorys a  zvislý rez), J. Vajs, 22. 4. 1994, s. 55 Ročník 1999 (XXX.) Číslo 1 479. Jaskyňa Mníchova diera, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina, pôdorys a pozdĺžne rezy, D. Vacková, G. Lešinský, K. Bukovský, M. Horčík, 14. 11., 17. 12. 1998, s. 25 480. Attilova priepasť, Silická planina, zvislý rez, L. Urbanová, J. Bohatka, V. Kóňa, 19. 8. 1998, s. 27 Bibliografia Spravodaja SSS

481. Priepasť Janka, Silická planina, zvislý rez a pôdorys dna, V. Kóňa, J. Stankovič, 30. 4. 1998, s. 28 482. Jaskyňa Novoročné sklamanie, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Stankovič, V. Kóňa, január 1998, s. 29 483. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina, pôdorys, spracoval Z. Hochmuth, s. 33 484. Jaskyňa pod Vyhliadkou, PP165, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys, pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 5. 12. 1998, s. 36 485. Prepadlisko pri Bartókovej, PP169, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 18. 10. 1998, s. 36 486. Výročná jaskyňa, PP180, Plešivská jaskyňa, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 1. 11. 1998, s. 37 487. Jaskyňa zapadajúceho slnka, PP181, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 5. 12. 1998, s. 37 488. Machová priepasť, JP-2, pôdorys a  zvislý rez, J. Thuróczy, B. Stařičný, Š. Seman, január 1999, s. 39 489. Pstružia jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Stibrányi, R. Čonka, 24. 1. 1998, s. 41 490. Priepasť pod koreňom, Dolný vrch, Slovenský kras, zvislý rez, R. Čonka, G. Stibrányi, 22. 2. 1998, s. 43 491. Kanálová jaskyňa v Jánskej doline, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Procházka, M. Danko, P. Žiaran, 24. 1. 1999, s. 47 492. Jaskyňa predátora, Veľký Fatranský Kriváň, Vrátna dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Mucha, E. Piovarči, 13. 8. 1989, s. 49 493. Vyvieračka V-1, Poráčska dolina, sifón, pozdĺžny rez, s. 51 494. Jaskyňa nad vodopádom, Vrátna dolina, 1. a 23. sifón, pôdorys, s. 51 495. Jaskyňa na Brestovej pri Zuberci pod Roháčmi, sifón, pôdorys, s. 51 496. Zlatá diera, Slovenský raj, 1. a  2. sifón, pozdĺžny rez, s. 51 497. Vyvieračka pri Medených hámroch v  Borinskom krase, sifón, pôdorys, s. 52 498. Jelenecká jaskyňa, sifón, pôdorys a  rez, s. 52 499. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, pôdorys sifónu v jazera Marika, s. 52

195

Súpis plánov jaskýň


500. Vyvieračka Gyepű pri Brzotíne, pôdorys sifónu, s. 52 501. Jaskyňa Jazerná, Tisovský kras, rez sifónom, s. 53 502. Gajdova štôlňa, pôdorys sifónu a siene s kvapľovou výzdobou, s. 53 503. Jaskyňa Bobačka, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Seliga, J. Gerhart, 1976, doplnil T. Sasvári 1976, s. 53 504. Jaskyňa Barqash, Sýria, Dimashq, pôdorys, M. Uhrin, 25. 6. 1998, s. 60 Číslo 2 505. Škrapová priepasť (PP175), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a zvislý rez, T. Máté, A. Jerg, 27. 12. 1998, s. 21 506. Vzájomná pozícia priestorov Meandrovej jaskyne, Novej Muflónej a  Muflónej priepasti (PP84, 172, 83), schematický zvislý rez, spracoval T. Máté, 1. 5. 1999, s. 21 507. Nová Muflónia priepasť (PP172), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, V. Kóňa, J. Stankovič, T. Máté, A. Jerg, 1998 – 1999, s. 22 508. Jaskyňa pod šachtou, Ľubovnianska vrchovina, pôdorys, F. Kuľka, J. Kuľka, R. Korál, S. Pavlarčík, M. Vitkovský, 1998 – 1999, s. 24 509. Ch-1, pôdorys, 7. 6. 1998, OS Liptovský Mikuláš, s. 26 510. Miková skalka, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Gresch, V. Škuta, V. Škuta ml., 7. 6. 1998, s. 26 511. Ch-3 a  Ch-2, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Gresch, V. Škuta, V. Škuta ml., 7. 6 1998, s. 26 512. Duodiera, Žiar, časť Vyšehrad, k. ú. Vyšehradné, pôdorys, P. Strečanský, 15. 10. 1998, s. 28 513. Temešské jaskyne, Strážovské vrchy, Temešská vrchovina, k. ú. Temeš, pôdorys, M. Lutonský, P. Strečanský, 26. 9. 1998, s. 29 514. Muchova diera v Havranej skale, Strážovské vrchy, Malá Magura, k. ú. Kľačno, pôdorys, P. Strečanský, 1998, s. 30 515. Malokrivánska priepasť, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Droppa, V. Bukovinský, A. Vallo, s. 36 516. Malokrivánska priepasť, zvislý rez, s. 36 517. Priepasť neprajníkov, pozdĺžny rez, s. 37 518. Vzájomná poloha malokrivánskych priepastí, situačný náčrt, s. 38 Súpis plánov jaskýň

Číslo 3 519. Jaskyňa Veronika, pamäťový pôdorysný náčrt, s. 5 520. Brekovská jaskyňa, pôdorys, R. Košč, J. Kučma, E. Némethy, P. Havrilay, 6. 2. 1990, s. 6 521. Kapsa pri Peňažnici (PP176), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 30. 7. 1999, s. 17 522. Prebitá diera (PP177), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 30. 7. 1999, s. 17 523. Prielezná priepasť (PP179), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 30. 7. 1999, s. 17 524. Priepasť Kablutka (PP193), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 21. 7. 1999, s. 17 525. Novoročná priepasť (PP188), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 31. 1. 1999, s. 18 526. Pavúčia jaskyňa (PP189), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 28. 8. 1999, s. 19 527. Jaskyňa nad bivakom, Belianske Tatry, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Magdolen, júl 1999, s. 20 528. Jaskyňa kopačiek, Belianske Tatry, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, júl 1999, s. 20 529. Jaskyňa Čarova Moréna, Belianske Tatry, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Blusk, P. Čarný, P. Magdolen, júl 1999, s. 20 530. Jaskyňa Perforácia, Belianske Tatry, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, júl 1999, s. 20 531. Jaskyňa Prefuk, Belianske Tatry, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Čarný, K. Hadriová, P. Magdolen, 20. júl 1999, s. 21 532. Jaskyňa Notre Dame, pozdĺžny rez Hlavnou studňou, stav k 30. 6. 1999, s. 22 533. Jaskyňa Notre Dame a  okolie, Borinský kras, Malé Karpaty, pôdorys so zákresom jaskyne Nora, Odpadkovej jaskyne a  Puklinovej jaskyne, P. Magdolen, M. Blusk, K. Hadriová, R. Ziman, 1999, s. 23 Číslo 4 534. Jaskyňa studeného vetra, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Mudrák, M. Kováčik, P. Sedlák, J. Szunyog, I. Brčíková, R. Magáň, M. Sluka, M. Budaj, J. Horský, T. Horský, J. Zapletal, L. Hipmanová, B. Šmída, Z. Ágh, P. Huka, L. Štubňa, V. Daniel, P. Polovková, 1988 – 1999, s. 5

196

Bibliografia Spravodaja SSS


535. Veľkonočná priepasť (PP190), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 1999, s. 8 536. Vzájomný priemet priestormi Jarnej a Veľkonočnej priepasti (PP191 a  190), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a zvislý rez, T. Máté, Z. Jerg, 24. 4. 1999, s. 9 537. Jarná priepasť (PP191), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a zvislý rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 24. 4. 1999, s. 11 538. Krásnohorská jaskyňa, celková situácia, pôdorys, A. Abonyi a  kol., P. Marek, V. Sláčik, 1981, B. Šmída, J. Stankovič, 1999, s. 12 539. Krásnohorská jaskyňa – Buzgó, objavy okolo bočného riečiska, pôdorys, B. Šmída, J. Stankovič, 1999, s. 14 540. Krásnohorská jaskyňa – Buzgó, objavy okolo bočného riečiska, pozdĺžny rez, B. Šmída, J. Stankovič, 1999, s. 16 541. Jaskyňa v  spodkoch, Stará dolinka, Vrátna, Malá Fatra, pôdorys a  pozdĺžny rez, R. Havrila, M. Piovarčiová, 14. 3. 1999, s. 18 542. Volekova jaskyňa, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 543. Kšeftárska puklina, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys, s. 22 544. Balónová jaskyňa, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys, s. 22 545. Prašivka, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys, s. 22 546. Listovka, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 547. Kamenné dúpä, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 548. Vtáčie hniezdo, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 549. Abri s plazivkou, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys, s. 22 550. Nechcená trhlina, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 551. Plochuľa, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 22 552. Výverová diera, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 553. Kolumbova brána, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 554. Prekvapivá jaskyňa, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 555. Voňavá diera, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 Bibliografia Spravodaja SSS

556. Obkľuka, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 557. Osamotené abri, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 558. Mezonisková jaskyňa, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 559. Ideálna trhlina, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 560. Prízemná diera, Prielom Hornádu, Slovenský raj, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 24 561. Kozí jeskyně, Belianske Tatry, masív Nového vrchu, pozdĺžny rez, M. Audy, s. 36 562. Jeskyně A 7, masív Nového vrchu, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 36 563. Jeskyně A 8, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 36 564. Ľadová piecka, Belianske Tatry, masív Havrana, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Audy, J. Gajdošík, E. Kapucian, B. Šmída, 26. 10. 1998, s. 37 565. Jeskyně Hrom, masív Havrana, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 37 566. Jaskyňa Barania smrť, severný svah Slemä, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Jančovič, J. Děkan, 9. 10. 1999, s. 38 567. Lieviková jaskyňa a  Líščia diera, severný svah Slemä, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Jančovič, M. Marušin, 23. 7. 1998, s. 39 568. Slovačka jama, Rožanski kukovi, Severný Velebit, schematický pôdorys, D. Bakšič, B. Šmída, 1995 – 1999, s. 42 569. Vetva Žumpa a Hermanova studňa, pôdorys, B. Šmída, J. Ondruška, 1999, s. 44 570. Vetva Hermanova studňa, Slovačka jama, Rožanski kukovi, Severný Velebit, zvislý rez, B. Šmída, 1996, 1998, 1999, s. 45 571. Vetva Žumpa, Slovačka jama, Rožanski kukovi, Severný Velebit, zvislý rez, B. Šmída, J. Ondruška, 1998, 1999, s. 49 572. Centrálne Rožanski kukovi, jaskyne a priepasti skúmané v roku 1999 (Svetelná, Crikvena III, Sintrová plazivka, JD-6, Moby-dick, Okno lenivca, Saškove snježnice, Menadrík, Kua-kua, Lalok, Žomboj, Brum-brum, Hajdučka peč), s. 54 573. Čachtická jaskyňa, schematický rez sektorom Vstup – Plynová chodba, s. 58 Ročník 2000 (XXXI.) Číslo 1 574. Jaskyňa Skalistého potoka, časti za sifónom 17.13, pôdorys, D. Hutňan, M. Hota, O. Dufek, M. Honeš, 27. – 28. 1. 2000, s. 25

197

Súpis plánov jaskýň


575. Jaskyňa Skalistého potoka, klad listov jaskyne a povrch, s. 26 576. Jubilejná priepasť, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 19. 12. 1999, s. 31 577. Puklinová priepasť, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 6. 6. 1999, s. 32 578. Orechová priepasť, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 19. 12. 1999, s. 31 579. Jaskyňa Miškov potok (PP75), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 1. 1. 1999, s. 40 580. Jaskyňa Závodná vyvieračka (PP078), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 20. 8. 1999, s. 41 581. Čistá studňa, PP146, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Čapó, A. Jerg, Z. Jerg, V. Kóňa, L. Lešták, J. Stankovič, 1998, s. 43 582. Jaskyňa Líščia diera pri Silici, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, J. Stankovič, 28. 11. 1999, s. 45 583. Malá Jovická jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 1. 12. 1998, s. 47 584. Suchá priepasť, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 1998 – 1999, s. 47 585. Jaskyňa Úkryt, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 1. 12. 1998, s. 48 586. Skalolezecká jaskyňa č. 1, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 18. 12. 1999, s. 48 587. Zalomená jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys, M. Horčík, 18. 12. 1999, s. 48 588. Skalolezecká jaskyňa č. 2, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys, M. Horčík, 18. 12. 1998, s. 49 589. Priepasť Garlika, Silická planina, zvislé rezy, P. Kotrla, Z. Křenek, J. Fiala, I. Baroň, január 2000, s. 50 590. Priepasť Garlika, Nyirsár, Silická planina, pôdorys, P. Kotrla, Z. Křenek, J. Fiala, I. Baroň, január 2000, s. 51 591. Jaskyňa P-5, Borinský kras, Malé Karpaty, pôdorys, Ľ. Absolon, P. Čarný, P. Magdolen, Ľ. Sliva, R. Ziman, jún 1999, s. 53 Súpis plánov jaskýň

592. Jaskyňa P-5, pozdĺžny rez, stav k 30. 6. 1999, s. 54 593. Jaskyňa v  Galíčke, Veporské vrchy, k. ú. Tisovec, pôdorys, P. Mitter, 1987, s. 56 594. Jaskyňa Koreňová, Veporské vrchy, k. ú. Tisovec, pôdorys, s. 56 595. Jaskyňa Dvojvchodová, Veporské vrchy, k. ú. Tisovec, pôdorys, P. Mitter, 1987, s. 57 596. Priepasť v  Sietnej, Sokolie, Strážovské vrchy, pôdorys a  zvislé rezy, B. Kortman, J. Kasák, M. Kardoš, B. Pružinec, 7. 11. 1999, s. 59 597. Meandrová jaskyňa v  Smrekovici, Nízke Tatry, Stanišovská dolina, pôdorys, P. Holúbek, M. Hurtaj, 25. 4. 1997, M. Sova, Ľ. Krčmárik, 7. 5. 1999, s. 60 598. Ponory Bystrej, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Z. Hochmuth, Kovalik, Haršánik, 20. 8. 1998, s. 63 599. Jaskyňa v Suchom hrádku I, pôdorys, R. Lehotský, B. Kollerová, J. Lysý, E. Raffayová, J. Taliga, 20. 7. 1995, s. 65 600. Jaskyňa v Suchom hrádku II, pôdorys, A. Gresch, 26. 6. 1994, s. 65 601. Jaskyňa v Suchom hrádku III, pôdorys, A. Gresch, 26. 6. 1994, s. 65 602. Jaskyňa v Suchom hrádku IV, pôdorys, A. Gresch, 26. 6. 1994, s. 66 603. Priepasť Dymnica, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, 21. 11. 1999, 15. 2. 2000, s. 67 604. Priepasť Tunel, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 21. – 22. 11. 1999, s. 68 605. Zbojnícka jaskyňa, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, 21. 11. 1999, 13. 2. 2000, s. 68 606. Jazvečia jaskyňa, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 21. – 22. 11. 1999, s. 69 607. Hubová jaskyňa, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 21. – 22. 11. 1999, s. 69 608. Jaskyňa Bublina, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 21. – 22. 11. 1999, s. 69 609. Jaskyňa Hrobka, Čergov (Zadné Dúpne), pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, 21. 11. 1999, 13. 2. 2000, s. 70

198

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 2 610. Speleologická situácia v roku 1981 (Nad Kadlubom, Podbanište), situačná mapka, s. 5 611. Jaskynný systém Podbanište – Nad Kadlubom, Drienčanský kras, spojovací úsek systému objavený v roku 1999, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Iždinský, S. Scholz, M. Vytřísal, Ľ. Gaál, apríl 2000, s. 7 612. Speleologická situácia v  roku 1999 (Nad Kadlubom, Podbanište), situačná mapka, s. 8 613. Jaskyňa Bobačka, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, E. Kapucian, M. Griflík, S. Mudrák, M. Budaj, M. Sluka, P. Mikuš, M. Mikuš, M. Uhrin, K. Kýška, V. Kóňa, J. Stankovič, F. Čarný, s. 11 614. Jaskyňa Homoľa, Muránska planina, pôdorys, M. Meško, D. Kotlarčík, A. Breznanik, B. Šmída, M. Uhrin, M. Mikuš, P. Mikuš, M. Bodor, M. Pašiak, M. Pašiaková, s. 15 615. Jaskyňa Homoľa, Muránska planina, pozdĺžne rezy, B. Šmída, s. 17 616. Moldavská jaskyňa, časti objavené v  rokoch 1999 – 2000, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Kovalik, D. Haršanik, s. 21 617. Priepasť zasypaná Salanka (PP13), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 7. 5. 1999, s. 23 618. Malá jaskyňa nad Hučiacou (PP53), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 3. 8. 1999, s. 23 619. Portálovitá priepasť (PP61), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 5. 6. 1999, s. 24 620. Ochranárska jaskyňa (PP62), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 4. 6. 1999, s. 24 621. Hlivákova priepasť (Svahová priepasť PP151), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 17. 10. 1999, s. 25 622. Prepadlisko nad Salankou (PP154), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys, T. Máté, A. Jerg, 7. 5. 1999, s. 26 623. Perlová jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, M. Chovanec, 20. 11. 1997, s. 27 624. Jergušova jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 4. 1. 2000, s. 27 Bibliografia Spravodaja SSS

625. Júnová jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 11. 12. 1999, s. 27 626. Jaskyňa Útulňa, Slovenský kras, Silická planina, pôdorys a  priečne rezy, M. Horčík, 11. 12. 1999, s. 27 627. Terchovská jaskyňa v  Mošnickej doline, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Ďugel, R. Ďugel, Š. Mucha, J. Mucha, 13. 11. 1999, s. 28 628. Priehradná jaskyňa pri Šútove, pôdorys a  pozdĺžny rez, Ľ. Varecha, E. Piovarči, R. Havrila, P. Kopecký, 16. 9. 1982 a 16. 2. 2000, s. 31 629. Sonda 9, Vrátna, Malá Fatra, J. Ďugel, J. Mucha, pôdorys a  zvislý rez, 17. 10. 1999, s. 32 630. Studňa na Ragáči (Priepasť na Ragáči), Cerová vrchovina, Hajnáčska vrchovina, pôdorys a zvislý rez, R. Mlejnek, F. Radinger, P. Nociar, 28. 11. 1999, s. 33 631. Jaskyňa č. 74, Čertova dolina, k. ú. Tisovec, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Vlček, Ľ. Foľko, 3. 2. 1999, s. 35 632. Jaskyňa nad traťou č. 2, Čertova dolina, k. ú. Tisovec, pôdorys, L. Vlček, 3. 2. 1999, s. 35 633. Jaskyňa chladných očí, Chočské vrchy, Predný Choč, pôdorys, I. Benická, J. Hlaváč, P. Holúbek, I. Brčíková, J. Szunyog, F. Hanes, Š. Sališ, M. Jurečka, 1993, 1998, 1999, s. 37 634. Havrania jaskyňa, Belianske Tatry, Nový vrch, pôdorys, J. Leščák, J. Ľ. Matuška, Ľ. Plučinský, 5. 7. 1999, s. 40 635. Štôlňa pri Víťazi, pôdorys a  rezy, J. Mikloš, J. Kovalik, J. Ducár, 13. 2. 2000, s. 42 636. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, pozdĺžny rez Vchod – Žabkin dóm, zostavil B. Šmída, s. 49 637. Čachtická jaskyňa, Brčková a Emilova chodba, schematický pôdorys (M. Sluka), s. 54 Číslo 3 638. Večná robota, axonometrické zobrazenie, P. Hipman, s. 4 639. Jaskyňa pod Barbolicou č. 1 a č. 2, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 4. 4. 1999, s. 8 640. Priečna, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 8 641. Plazivka, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 9

199

Súpis plánov jaskýň


642. Kľukatá, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 9 643. Konvalinková jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 9 644. Podkováriková jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 10 645. Predelená jaskyňa č. 1 a  č. 2, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 10 646. Dažďová priepasť, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 29. 5. 1999, s. 10 647. Pri starej skobe, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 12. 3. 1999, s. 11 648. V žľabe, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 12. 3. 1999, s. 11 649. Ferova jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 23. 5. 1999, s. 11 650. Pri skalnom okne, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 23. 5. 1999, s. 12 651. Pueblo, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 9. 5. 1999, s. 12 652. Šiancová 1, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 8. 8. 1999, s. 13 653. Deravý dóm, pôdorys a  pozdĺžny rez, O. Miháľová, J. Vaš, 15. 9. 1999, s. 13 654. Karfiolová, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vaš, O. Miháľová, 15. 9. 1999, s. 14 655. Mačací komín, pôdorys a zvislý rez, J. Vaš, O. Miháľová, F. Miháľ, 15. 9. 1999, s. 14 656. Dvojvchodová, pôdorys a pozdĺžny rez, O. Miháľová, J. Vaš, 15. 9. 1999, s. 15 657. Kešelova diera pri Vernári, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, 11. 8. 1958, F. Miháľ, 27. 2. 2000, s. 16 658. Vestenická medvedia jaskyňa, Strážovské vrchy, časť Nitrické vrchy, k. ú. Horné Vestenice, pôdorys, M. Lutonský, P. Strečanský, 1999, s. 19 659. Jaskyne v  Krkavčej skale, Koniar, Slovenský kras (Veľká jaskyňa, Malá jaskyňa, Puklina, Slepé diery, Oltárna jaskyňa, Úžinová jaskyňa), pôdorys, pozdĺžny rez, rezy, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 1999 a 2000, s. 24 660. Jaskyňa pod skalou, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 15. 11. 1998, s. 26 661. Domanyove jaskyne, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, A. Jerg, 12. 3. 2000, s. 26 662. Jaskyňa v zásekoch, Koniar, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 16. 4. 2000, s. 26 Súpis plánov jaskýň

663. Jaskyne Horné okno a Veľká trhlina v  Opukách, pôdorys a rezy, J. Haráni, M. Chytčák, R. Havrila, D. Tomaň, M. Piovarči, E. Piovarči, 8. 2. 1988, s. 28 664. Priepasť Prostá I, Kurská dolina, Malá Fatra, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Cvacho, M. Cvacho, J. Nemček, s. 32 665. Diera nad Žiarskym sedlom, Západné Tatry, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 33 666. Jaskyňa Pivnica v  údolí Čierneho Váhu, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vajs, P. Procházka, M. Sova, P. Holúbek, M. Danko, 2. 5. 1998, 28. 5. 2000, s. 34 667. Jaskyňa mieru, Demänovská dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Balážová, P. Holúbek, M. Hurtaj, P. Magdolen, J. Tencer, J. Vajs, S. Votoupal, J. Zelinka, A. Droppa, 1. a 14. 6. 2000, s. 35 668. Liskovská jaskyňa, axonometrický pohľad, Z. Hochmuth, s. 38 669. Mesačná šachta, podľa A. Horáka (1965), spracoval S. Pavlarčík, 1992, s. 45 Číslo 4 670. Skalistý potok, situačná mapka, s. 3 671. Skalistý potok, Priamy smer ´2000, pozdĺžny rez, D. Hutňan, 11. 11. 2000, s. 4 672. Fakír, Slovenský kras, Jasovská planina, pôdorys a  zvislý rez, E. Kladiva, I. Lenhart, 18. 9. 1993, s. 6 673. Jaskyňa Starý hrad, Nová chodba Li-On, pozdĺžny rez, s. 11 674. Jaskyňa Starý hrad, Chodba Li-On, pozdĺžny rez, s. 12 675. Jaskyňa pod vyhliadkou, Čertova dolina, k. ú. Tisovec, pôdorysná situácia okolia jaskyne, s. 13 676. Medvedí brloh v Čertovej doline, Čertova dolina, k. ú. Tisovec, pôdorys, L. Vlček, 3. 8. 2000, s. 14 677. Studňa na Jame, Nízke Tatry, Demänovská dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, J. Vajs, V. Struhár, 21. 5. 2000, s. 15 678. Veľký previs nad závodom (PP212), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 17 679. Kvaplíková diera (PP213), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 17 680. Jaskyňa Pyramída (PP214), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  rezy, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 17

200

Bibliografia Spravodaja SSS


681. Plastická jaskyňa (PP215), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 18 682. Smradľavá diera (PP216), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 18 683. Jaskyňa v sedielku (PP217), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  rezy, T. Máté, A. Jerg, 3. 6. 2000, s. 18 684. Skrytá diera (PP221), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, J. Grego, 23. 7. 2000, s. 19 685. Fakľová jaskyňa (PP222), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 26. 11. 2000, s. 19 686. Ľadová diera (PP186), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 29. 12. 1998, s. 20 687. Náhodná jaskyňa (PP206), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, T. Máté, Z. Jerg, 26. 3. 2000, s. 20 688. Zimná jaskyňa, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžne rezy, T. Máté, A. Jerg, 29. 12. 1998, s. 21 689. Skalná diera (PP209), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 24. 4. 2000, s. 21 690. Všia diera (PP207), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 26. 3. 2000, s. 21 691. Jaskyňa v lome Plešivec (PP204), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 13. 2. 2000, s. 22 692. Výmrazová jaskyňa (PP210), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  rezy, T. Máté, V. Kóňa, A. Jerg, 17. 6. 2000, s. 22 693. Suchá diera, k. ú. Spišská Teplica, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 25 694. Štôlňa č. 5, Lopušná dolina, pôdorys a pozdĺžny rez, Š. Ferenc, R. Dulák, 1994, s. 30 695. Štôlňa č. 13, Kozí kameň, pôdorys a  pozdĺžny rez, Š. Ferenc, R. Dulák, 1994, s. 30 696. Štôlňa č. 14, pôdorys a  pozdĺžny rez, Š. Ferenc, R. Dulák, 1994, s. 31 697. Štôlňa č. 18, Čierna hora, pôdorys a  pozdĺžny rez, Š. Ferenc, R. Dulák, 1994, s. 31 698. Maštaľná jaskyňa – PP001, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Chyba, J. Hromas, s. 37 699. Botovská jaskyňa, fragment západne od piketu 1301, Ruská federácia, Irkutská oblasť, Žigalovský rajón, Východná Sibír, pôBibliografia Spravodaja SSS

dorys, P. Vaněk, M. Hurtaj, P. Holúbek, 23. 8. 2000, s. 42 Ročník 2001 (XXXII.) Číslo 1 700. Skalistý potok, situačná mapka, s. 21 701. Skalistý potok, schematický pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, s. 22 702. Priepasť Večná robota, Krakova hoľa, zvislý rez, P. Hipman, s. 24 703. Priepasť na hrane (PP81), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 19. 9. 1999, s. 25 704. Pôdorysná situácia priepasti Komín a Dymovej jaskyne, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 25 705. Priepasť Komín (PP192), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  zvislý rez, T. Máté, 20. 4. 1999, s. 26 706. Okienková jaskyňa (PP198), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, Z. Jerg, 19. 9. 1999, s. 26 707. Zabudnutá jaskyňa (PP199), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, A. Jerg, 28. 10. 1999, s. 27 708. Priepasť bratrancov (PP200), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 4. 11. 1999, s. 27 709. Priepasť Humus (PP201), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 30. 10. 1999, s. 28 710. Priepasť Žumpa (PP205), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 9. 3. 2000, s. 28 711. Storočné prepadlisko (PP208), Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 24. 4. 2000, s. 29 712. Holubia priepasť, Horný vrch, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, M. Horčík, 8. 2. 2001, s. 31 713. Krulova baňa, Volovské vrchy, pôdorys a  zvislé rezy, Ľ. Gaál, L. Iždinský, P. Nociar, 24. 10. 2000, s. 24 714. Jaskyňa studeného vetra, pôdorys, pozdĺžny rez, S. Mudrák, M. Kováčik, P. Sedlák, 3. 8. 1998, s. 37 715. Tunelová jaskyňa v  Demänovskej doline, pôdorys, P. Holúbek, J. Vajs, 5. 8. 1999, s. 38 716. Kamzíčia jaskyňa nad Sokolom v  Demänovskej doline, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, I. Kráľ, 15. 1. 2001, s. 39

201

Súpis plánov jaskýň


717. Jaskyňa Hámrik nad Sokolom v Demänovskej doline, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, I. Kráľ, 16. a 19. 1. 2001, s. 40 718. Štôlňa v doline Lomiská pri Valaskej Dubovej, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Szunyog, P. Bebej, M. Oľšavský, 26. 3. 1999, s. 42 719. Jaskyňa Bobačka, Muránska planina, schematický pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 52 720. Kysacká jaskyňa, pôdorys, Mikloš, Kovalik, Mičutka, Kmec, s. 64 Číslo 2 721. Pustá jaskyňa, horné poschodie, doplnok k  mape A. Droppu z  r. 1951, pôdorys, P. Holúbek, I. Matocha, J. Vajs, P. Magdolen, I. Kráľ, Z. Chrapčiak, J. Dzúr, Ľ. Kokavec, R. Staroň, M. Staroň, P. Vaněk, 2000 – 2001, s. 5 722. Hačova jaskyňa, masív Čelo, Plavecký kras, Malé Karpaty, pozdĺžny rez, B. Šmída, E. Kapucian, M. Hačo, 2001 723. Hačova jaskyňa, masív Čelo, Plavecký kras, Malé Karpaty, pôdorys, B. Šmída, E. Kapucian, M. Hačo, 2001 724. Jašteričia priepasť SP065, Silická planina, pôdorys, J. Kohútová, D. Landlová, S. Martínek, P. Zbuzek, 1989, s. 13, pozdĺžny rez a priečne rezy bez označenia lokality, s. 14 725. Jazvečia jaskyňa – Plazivá jaskyňa, Dubná skala, Vrútky, Malá Fatra, pôdorys, pozdĺžny rez a rezy, E. Piovarči, P. Reichel, P. Pokrievka, 24. 4. 1985, Š. Kuna, J. Haráni, E. Piovarči, 11. 5. 2001, s. 16 726. Jaskyňa O-3, Chočské vrchy, Prosiecka dolina, pôdorys, Z. Hochmuth, O. Fabo, 29. 7. 1969, S. Szunyogová, J. Szunyog, Š. Sitek, A. Jurík, 20. 4. 1996, S. Szunyogová, J. Szunyog, Š. Sitek, Š. Gajdoš, P. Mahút, 17. 5. 1997, M. Jurečka, P. Sliačan, J. Szunyog, 13. 8. 2000, s. 21 727. Jaskyňa O-3, Chočské vrchy, Prosiecka dolina, pozdĺžny rez, s. 22 728. Zápoľná, schematický pôdorys, SK Nicolaus, marec 2001, s. 24 729. Zápoľná, časť Sušiareň, pôdorys, SK Nicolaus, marec, 2001, s. 25 730. Zápoľná, časť Sušiareň, pozdĺžny rez, SK Nicolaus, marec, 2001, s. 25 731. Černá šachta, pôdorys, rez, F. Černý, B. Šmída, s. 29 732. Šnúrková jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Černý, B. Šmída, s. 29 Súpis plánov jaskýň

733. Slonie kly, pôdorys, rez, B. Šmída, s. 30 734. Malý labyrint, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 30 735. Pochopová jaskyňa, Machnatá dolinka, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžne rezy, E. Kapucian, B. Šmída, M. Uhrin, s. 31 736. Mašíková jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 32 737. Priechodná jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 32 738. Čierny zámok, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 32 739. Jaskyňa 11 otvorov, pôdorys, B. Šmída, s. 33 740. Elza, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Černý, B. Šmída, K. Kýška, s. 33 741. Jaskyňa pri hrane, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 33 742. Červená puklina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, s. 33 743. Koncový sifón jaskyne Bobačka, pôdorys a pozdĺžny rez, pamäťová topografia, B. Šmída, 2001, s. 25 Číslo 3 744. Jaskyňa Četníkova svadba, Strážov, Strážovské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Kortman, J. Kasák, B. Pružinec, P. Kardoš, M. Kardoš, J. Lovíšek, M. Haninec, s. 4 745. Jaskyňa Četníkova svadba, pozdĺžny rez (bokorys juh – sever), s. 5 746. Vzájomná poloha dvoch najväčších jaskýň Strážova, situačná mapka, s. 5 747. Stanišovská jaskyňa, časti objavené v roku 2001, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Kovalik, R. Jastrabík, T. Brziak, M. Kostka, J. Rybanský, P. Holúbek, 31. 3. 2001, s. 8 748. Jaskyňa pri Trenči, Juhoslovenská kotlina, Ipeľská kotlina, pôdorys a  pozdĺžny rez, R. Mlejnek, F. Radinger, 13. 5. 2000, s. 110 749. Jaskyňa Pecna, Juhoslovenská kotlina, Lučenská kotlina, pôdorys, R. Mlejnek, F. Radinger, P. Nociar, 7. 1., 19. 4. 2001, s. 12 750. Sucháňska trhlina, Krupinská planina, Dačolomská planina, pôdorys a  rezy, R. Mlejnek, F. Radinger, 25. 6. 2000, s. 12 751. Trpasličia jaskyňa (IV.), Krupinská planina, Dačolomská planina, pôdorys, R. Mlejnek, F. Radinger, 13. 5. 2000, s. 13 752. Balvanová jaskyňa, Ostrôžky, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Mlejnek, F. Radinger, 28. 10. 2000, s. 14

202

Bibliografia Spravodaja SSS


753. Nízka jaskyňa pri potoku, Ostrôžky, pôdorys, R. Mlejnek, F. Radinger, apríl 2001, s. 14 754. Pastiersky úkryt, Ostrôžky, k. ú. Nedelište, pôdorys, R. Mlejnek, F. Radinger, 19. 4. 2001, s. 15 755. Priepasť pod Hájskou vyhliadkou, Slovenský kras, Zádielska dolina, pôdorys a zvislý rez, M. Terray, P. Sasvári, P. Šimkanin, 9. 8. 2001, s. 17 756. Krieslo, Važecký kras, zvislý rez, OS Liptovský Mikuláš, 30. 12. 2000, s. 18 757. Priepasť medzi Kačkami, Strážovské vrchy, pôdorys, zvislý rez, P. Holúbek, P. Vaněk, M. Haninec, 3. 7. 1999, s. 19 758. Závrtová priepasť na Ohništi, Liptovský Ján, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Hipman, J. Slančík, F. Venger, 1975, s. 23 759. Situačný náčrt Závrtovej priepasti na Ohništi s  vyznačením zistených podzemných priestorov bioindikačnou metódou, P. Magdolen, P. Holúbek, 1993, s. 24 760. Klenutá jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a rezy, M. Horčík, F. Horčík, 19. 12. 2000, s. 28 761. Štefanova jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, 21. 1. 2001, s. 28 762. Jaskyňa Kutica, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  rezy, M. Horčík, F. Horčík, 21. 1. 2001, s. 28 763. Jaskyňa V zákutí, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  rpozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, 19. 12. 2000, s. 28 764. Ploská jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, T. Máté, 14. 4. 2001, s. 29 765. Zaoblená jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžne rezy, M. Horčík, F. Horčík, 19. 12. 2000, s. 29 766. Mesačná jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, T. Máté, 14. 4. 2001, s. 29 767. Drobná jaskyňa I, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, 14. 4. 2001, s. 30 768. Drobná jaskyňa II, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 5. 5. 2001, s. 30 769. Divná diera, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 5. 5. 2001, s. 30 Bibliografia Spravodaja SSS

770. Priepasť Havran, Považský Inovec, orientačný náčrt (zvislý rez), s. 31 771. Jaskyňa K 3, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, 12. 11. 2000, s. 32 772. Jaskyňa K 1 – Kaplnka, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Sliačan, 12. 11. 2000, s. 32 773. Veľká jaskyňa v  Kohúte (K 6), pôdorys a pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Sliačan, 12. 11. 2000, s. 33 774. Jaskyne K 4 a K 5, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, 12. 11. 2000, s. 33 775. Ludrovský polosifón, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jurečka, 31. 8. 2000, s. 34 776. Izvor Glavaš – Cetina, Chorvátsko, zvislý rez, J. Glivák, 13. 7. 2001, s. 44 Číslo 4 777. Hačova jaskyňa, schematický rez masívom, zostavil B. Šmída, 2001, s. 6 778. Hačova jaskyňa, schematický plán, zostavil B. Šmída, 2001, s. 8 779. Hačova jaskyňa, Plavecký kras, Malé Karpaty, novoobjavené priestory, pôdorys, Z. Ágh, M. Hačo, A. Holovič, E. Kapucian, B. Šmída, 2001, s. 9 780. Hačova jaskyňa, Plavecký kras, Malé Karpaty, novoobjavené priestory, pozdĺžny rez, Z. Ágh, M. Hačo, A. Holovič, E. Kapucian, B. Šmída, 2001, s. 9 781. Liskovská jaskyňa, objavy 1999 – 2001, schematický pôdorys, s. 15 782. Liskovská jaskyňa, Kamenná a Meandrová chodba, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jurečka, L. Vlček, 1999 – 2000, s. 16 783. Camberova sonda, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jurečka, 1999 – 2001, s. 18 784. Osamelá puklina, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 5. 5. 2000, s. 19 785. Jaskyňa Trojuholník, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, 5. 5. 2000, s. 19 786. Kyslá diera, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 6. 5. 2001, s. 20 787. Sovia priepasť, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  zvislý rez, M. Horčík, T. Máté, 24. 11. 2001, s. 20 788. Voňavá diera, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 6. 5. 2001, s. 20

203

Súpis plánov jaskýň


789. Jaskyňa Fajka, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys, M. Horčík, 6. 5. 2001, s. 21 790. Jaskyňa Piecka, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 2. 6. 2001, s. 21 791. Granátová jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, 6. 5. 2001, s. 21 792. Prieseková jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 24. 11. 2001, s. 21 793. Silvošova diera, Ohnište, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, S. Votoupal, 5. 5. 2001, s. 24 794. Kláštorná jaskyňa, Letanovce, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, 1978, s. 25 795. Jaskyňa spievajúcej huby, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Vaněk, 7. 10. 2001, s. 30 796. Jaskyňa Skalistý potok, vstupné časti, pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Mikloš, V. Ďurček, 1994, s. 37 797. Baptistický portál, Kaukaz, pôdorys, J. Vajs, J. Šparec, 3. 9. 2001, s. 39 798. Snežná priepasť, Kaukaz, zvislý rez, O. Samčík, S. Žuravľov, P. Pokrievka, J. Vajs, 3. 9. 2001, s. 40 799. Žuravľova priepasť, Kaukaz, zvislý rez, J. Obetko, S. Žuravľov, J. Vajs, 3. 9. 2001, s. 40 800. Jaskyňa Dubrovskovo, Kaukaz, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Vajs, P. Pokrievka, J. Obetko, S. Žuravľov, O. Samčík, 4. 9. 2001, s. 41 801. Ozernaja jaskyňa, Kaukaz, pôdorys, J. Vajs, J. Šparec, J. Ráček, pôdorys, 5. 9. 2001, s. 42 802. Jaskynný komplex Cetatile Ponorului, Padis, Bihor, Romania, pôdorys, spracoval T. Máté, 27. 8. 2001, s. 45 803. Jaskyňa P. Sura Boghii, Padis, Bihor, Romania, pôdorys a  pozdĺžny rez, pamäťový náčrt, T. Máté, 10. 7. 2001, s. 47 Ročník 2002 (XXXIII.) Číslo 1 804. Punoleda JD-4, Jerković dolac, Centrálne Rožanski kukovi, Severný Velebit, zvislý rez, zostavil B. Šmída, s. 23 805. Medúza, Rožanski kukovi, Severný Velebit, zvislý rez, Topo: B. Šmída, s. 26 806. Liskovská jaskyňa, objavy 1999 – 2001, schematický pôdorys, s. 15 Súpis plánov jaskýň

807. Liskovská jaskyňa, Camberove chodby, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jurečka, L. Vlček, 2001, s. 32 808. Liskovská jaskyňa, Camberove chodby, pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jurečka, L. Vlček, 2001, s. 33 809. Ponor pri čerešni, Silická planina, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Kupecz, A. Skokan, A. Skokan, 23. 12. 2000, s. 36 810. Jašteričia priepasť PP 019, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 11. a  18. 11. 2000, s. 39 811. Nová Muflónia priepasť PP172, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, V. Kóňa, T. Máté, J. Stankovič, A. Jerg, Z. Jerg, 1998, 2001, s. 41 812. Občasná vyvieračka v  Svidovskej doline, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, K. Hadriová, P. Mitro, M. Kováčik, J. Vajs, I. Demovič, 26. 1. 2002 813. Meandre v doline 1, 2, 3, Dolina Hrabutnice, pôdorys a rezy, F. Čarný, 1. 5. 2001, s. 51 814. Jaskyňa Čertova pec, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Čarný, A. Čarný, 24. 5. 2000, s. 51 815. Lupočská nora, Ostrôžky, pôdorys a  pozdĺžny rez, Ľ. Gaál, L. Iždinský, F. Radinger, 18. 5. 2001, s. 53 816. Jaskyňa Zlatá diera, Slovenský raj, pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Novotný, J. Gríger, J. Zemančík 1965, B. Šmída, M. Griflík, J. Gliviak, Z. Hochmuth, M. Majerčák, 2000, 2001, s. 56 817. Situácia okolo Zlatej diery, situačná mapka, zostavil B. Šmída, s. 58 818. Rez svahom planiny Glac, Slovenský raj, zostavil B. Šmída, 2001, s. 58 Číslo 2 819. Schematický profil jaskyňou Skalistý potok a okolitý reliéf, s. 4 820. Skalistý potok, situačná mapka širšieho okolia, s. 5 821. Jaskyňa Skalistý potok, objavy v priamom smere v roku 2000 a 2002, pôdorys, D. Hutňan, M. Honeš, 13. 1. 2002, s. 6 822. Jaskyňa Veľkých puklín, pôdorys, M. Jurečka, P. Sliačan, P. Jadroň, 2001, s. 7 823. Jaskyňa Veľkých puklín, pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Jurečka, P. Sliačan, P. Jadroň, 2001, s. 8

204

Bibliografia Spravodaja SSS


824. Jaskyňa Veľkých puklín, zvislý rez, M. Jurečka, P. Jurečka, P. Sliačan, P. Jadroň, 2001, s. 8 825. Jaskyňa v Tepličkách, pohorie Žiar, k. ú. Jalovec, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Lutonský, D. Diko, L. Janecký, 20. 4. 1986, s. 12 826. Priepasť v Tepličkách, pohorie Žiar, k. ú. Jalovec, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Lutonský, 24. 4. 1986, s. 14 827. Havrania priepasť, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, M. Gaško, 15. 12. 2001, s. 17 828. Zlomová priepasť, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 16. 12. 2001, s. 18 829. Suchá diera, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 26. 12. 2001, s. 19 830. Jaskyňa Mech, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, F. Horčík, 15. a 16. 12. 2001, s. 20 831. Medvedia puklina, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, F. Horčík, 15. a 16. 12. 2001, s. 20 832. Jaskyňa Lezca, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, F. Horčík, 15. a 16. 12. 2001, s. 20 833. Prízemná jaskyňa, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, F. Horčík, 15. a 16. 12. 2001, s. 20 834. Zakliata priepasť PP203, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  zvislý rez, Z. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, 23. 12. 2000, 5. 1. 2001, 19. 1. 2002, s. 26 835. Lajova puklina, Borinský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Magdolen, L. Slíva, 17. 2. 2002, s. 27 836. Jaskyňa Okno, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Ďurka a kol. 1984, s. 28 837. Jaskyňa Vetrák, Borinský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, Čarný, P. Magdolen, 23. 8. 1992, s. 28 838. Jaskyňa Svätého prijímania, Borinský kras, pôdorys, Čarný, P. Magdolen, Vašková, 14. 2. 1988, s. 29 839. Jaskyňa Strateného syna, Borinský kras, pôdorys, Čarný, P. Magdolen, Vašková, 14. 2. 1988, s. 29 840. Jaskyňa Storočného lístia, Borinský kras, pôdorys, Čarný, P. Magdolen, Vašková, 14. 2. 1988, s. 30 Bibliografia Spravodaja SSS

841. Jaskyňa Zuzka Štvordierková – Gombíková, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, L. Slíva, 17. 2. 2002, s. 30 842. Ružová jaskyňa, Borinský kras, pôdorys, Egyud, P. Magdolen, Polák, 20. 5. 1989, s. 30 843. Jaskyňa pri parkovisku, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, Egyud, P. Magdolen, Polák, 20. 5. 1989, s. 31 844. Jaskyňa Korenárka, Borinský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, Egyud, P. Magdolen, Polák, 20. 5. 1989, s. 31 845. Jaskyňa Gitara, Borinský kras, pôdorys, Filo, P. Magdolen, 18. 7. 1992, s. 31 846. Úkrytová jaskyňa, Borinský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, Filo, P. Magdolen, Trávnik, 18. 7. 1992, s. 32 847. Prielezná jaskyňa, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Ďurka a kol. 1983, s. 33 848. Študentova diera, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, Čarný, Filo, P. Magdolen, 3. 4. 1993, s. 33 849. Jaskyňa Eksplo, Borinský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Magdolen, 10. 2. 2002, s. 33 850. Jaskyňa Dutá skala, k. ú. Vrícko, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Mrázik, R. Mráziková, 7. 5. 2000, s. 36 851. Plavecká priepasť, Malé Karpaty, náčrt, s. 55 Číslo 3 852. Galtaj aguj, Mongolsko, Chentij ajmak, zvislý rez, 19. 7. 2002, SK Nicolaus, s. 7 853. Rez masívom s Gemerskoteplickou jaskyňou, Koniarska planina, Slovenský kras, T. Máté, 18. 5. 2002, s. 16 854. Čertova jaskyňa, Čertova dolina, Veporské vrchy, k. ú. Tisovec, pôdorys, S. Kámen, 1963, L. Vlček, 1999 – 2002, s. 21 855. Vertikálne úseky v Čertovej jaskyni, zvislý rez, s. 22 856. Javorníčková 1, Muránska planina, pôdorys, L. Vlček, B. Šmída, A. Breznaník, 14. 6. 2002, s. 24 857. Javorníčková 2, Muránska planina, pôdorys, L. Vlček, B. Šmída, A. Breznaník, 14. 6. 2002, s. 24 858. Javorníčková 4, Muránska planina, pôdorys, L. Vlček, B. Šmída, A. Breznaník, 14. 6. 2002, s. 24 859. Utajená jaskyňa, Poľana, Detvianske predhorie, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Mlejnek, J. Balciar, 3. 11. 2001, s. 25

205

Súpis plánov jaskýň


860. Gemerskoteplická jaskyňa, Koniarska planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, M. Gaško, G. Lešinský, F. Horčík, V. Kóňa, M. Horčík, A. Jerg, 30. 3. 2002, príloha 861. Jaskyňa v Lúčanskom vodopáde, pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Jurečka, M. Hrnčiar, M. Lakoštík, J. Stančok, M. Camber, 24. 8. 2002, s. 29 862. Jaskyňa v Lúčanskom vodopáde, pôdorys, M. Jurečka, P. Jurečka, M. Hrnčiar, M. Lakoštík, J. Stančok, M. Camber, 24. 8. 2002, s. 29 863. Vrecová jaskyňa PP223, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 10. 3. 2001, s. 30 864. Južná priepasť PP224, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  zvislé rezy, T. Máté, 22. 6. 2002, s. 31 865. Múriková jaskyňa PP225, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, A. Jerg, S. Máté, 22. 6. 2002, s. 32 866. Motýlia priepasť PP089, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, 22. 6. 2002, s. 33 867. Železná jaskyňa, Bystriansko-valaštiansky kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, Ľ. Múka, M. Múka, A. Bučko, 4. 9. 1999, s. 35 Číslo 4 868. Baďova diera, Muránska planina, Župkova Magura, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, V. Papáč, M. Horčík, 11. a 12. 5. 2002, s. 4 869. Jaskyňa nad Baďovou, Muránska planina, Župkova Magura, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, V. Papáč, M. Horčík, 11. a  12. 5. 2002, s. 4 870. Dionýškova jaskyňa, Muránska planina, Župkova Magura, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, V. Papáč, M. Horčík, 11. a  12. 5. 2002, s. 4 871. Bublinová jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a rez, D. Kotlarčík, 2000, s. 5 872. Véčko, Muránska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, D. Kotlarčík, 2000, s. 5 873. Nohavicová priepasť, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, D. Kotlarčík, 2000, s. 5 874. Žuvačka, Muránska planina, pôdorys a rez, D. Kotlarčík, 2000, s. 5 Súpis plánov jaskýň

875. Koreňovica, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 2002, s. 6 876. Brloh, Muránska planina, Župkova Magura, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, V. Papáč, 28. 4. 2002, s. 7 877. Babôčková jaskyňa, Muránska planina, Župkova Magura, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, V. Papáč, 28. 4. 2002 878. Vlnková jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 2002, s. 8 879. Reova jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 10. 8. 2002, s. 8 880. Budulínkov ponor, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 2002, s. 9 881. Hronský paleoponor, Muránska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, 2002, s. 9 882. Abri ŽM, Muránska planina, pôdorys, B. Šmída, 2002, s. 9 883. Nová Stanišovská jaskyňa, pôdorys, upravené podľa Z. Hochmutha, P. Holúbka a kol. 1996, s. 12 884. Chodba utrpenia (Nová Stanišovská jaskyňa), pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, P. Holúbek, 1997, s. 13 885. Jánska dolina – situačná mapa Stanišovských jaskýň, s. 13 886. Jaskyňa Voňačka, pôdorys, P. Nociar, F. Radinger, 12. 5. 2002, s. 14 887. Kavečanská jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Hochmuth, P. Zanvit, P. Bodnár, 3. 4. 1975, s. 16 888. Jaskyňa Četníkova svadba, Strážovské vrchy, B. Kortman, J. Kasák, B. Pružinec, P. Kardoš, M. Kardoš, J. Lovíšek, M. Haninec, 2002, s. 19 889. Pružinská jaskyňa, priečne rezy a pozdĺžny rez, účastníci mapovacieho kurzu SSS, 2002, s. 21 890. Pružinská jaskyňa, pôdorys, účastníci mapovacieho kurzu SSS, 2002, príloha 891. Situačná mapa – detail doliny Sighistel, Bihor, Rumunsko, spracoval T. Máté, 28. 11. 2002, s. 23 892. Prietočná jaskyňa, Apuseni mts., Bihor, Sighiştel valley, pôdorys a  pozdĺžny rez, pamäťový náčrt, M. Horčík, 23. 9. 2002, s. 24 893. Peştera Dracoaia, Apuseni mts., Bihor, Sighiştel valley, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, M. Horčík, 11. 9. 2002, s. 24

206

Bibliografia Spravodaja SSS


Ročník 2003 (XXXIV.) Číslo 1 894. Jaskyňa verných, Vysoké Tatry, pôdorys, Speleo Bratislava, SK Cassovia, OS Plavecké Podhradie, 1. 2. 2003, s. 32 895. Plavecká priepasť PP-2, pôdorys, P. Magdolen, P. Čarný, E. Ďurková, T. Ďurka, M. Blusk, S. Kočišek, R. Nevařil, T. Haraslín, 31. 12. 2002, s. 35 896. Plavecká priepasť, pozdĺžny rez, 31. 12. 2002, s. 36 897. Plavecká priepasť, pozdĺžne rezy, 31. 12. 2002, s. 37 898. Hubekova jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Hubek, P. Hubek, 2002, s. 40 899. Jaskyňa Zimné slnko, pôdorys, A. Bučko, Ľ. Múka, 15. 12. 2002, s. 41 900. Jaskyňa Zimné slnko, pozdĺžny rez, s. 42 901. Jaskyňa v  Tesnom, Nízke Tatry – západ, pozdĺžny rez, M. Jurečka, T. Kubek, J. Brodáni, 25. 10. 2000, s. 45 902 Jaskyňa v  Tesnom, Nízke Tatry – západ, pôdorys, M. Jurečka, T. Kubek, J. Brodáni, 15. 10. 2000, s. 45 903. Hlinená sonda, Jánska dolina, Nízke Tatry, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Vaněk, P. Procházka, S. Votoupal, J. Sýkora, 11. 10. 2002, s. 47 904. Priepasť Konská diera, pôdorys a  zvislé rezy, A. Droppa, J. Švábek, 17. 7. 1961, s. 48 905. Moldavská jaskyňa, Sieň Dankovcov, pôdorys, N. Danko, S. Danko, Š. Danko, 13. 10. 2002, s. 50 Číslo 2 906. Prehľadná mapa preskúmaného územia Roraimy, zostavil B. Šmída, 2003, s. 41 907. Cueva debajo del Hotel Principal (Jaskyňa pod hotelom Principal), topo: L. Vlček, 2003, s. 42 908. Jaskyňa Kryštálové oči (Cueva Ojos de Cristal), Roraima, Venezuela, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Audy, L. Vlček, 2003, s. 47 – 48 909. Cueva del Hotel Guácharos (Jaskyňa v hoteli Guácharos), Roraima, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Vlček, 11. 1. 2003, s. 67 910. Cueva con Cataratita (Vodopádiková jaskyňa), pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Vlček, 2003, s. 71 Bibliografia Spravodaja SSS

911. Sektor Cueva Asfixiadora, prehľadný plán okolia, spracoval B. Šmída, 2003, s. 72 912. Cueva de Gilberto (Jaskyňa Gilberta), B. Šmída, L. Vlček, 14. 1. 2003, s. 73 913. Cueva Asfixiadora (Dusivá jaskyňa), pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 14. 1. 2003, s. 74 914. Cueva Fragmento Marginal, pôdorys a rez, L. Vlček, 14. 1. 2003, s. 76 915. Cueva con Bloques de Piedra (Zlomisková jaskyňa), Roraima, pôdorys a rez, B. Šmída, L. Vlček, s. 77 916. Cueva con Puente (Jaskyňa s  mostom), pôdorys a pozdĺžny rez, M. Audy, 2003, s. 81 917. Rez územím okolo Hypotetickej jaskyne (Cueva Hypotética), B. Šmída, s. 85 918. Tuná Deutá (Vyvieračka na konci rampy), pôdorys a  pozdĺžny rez, L. Vlček, 2003, s. 86 919. Doble Tubo de Agua (Dvojitá vyvieračka), pôdorys a rez, L. Vlček, 2003, s. 91 920. El Foso, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, 2003, s. 93 Číslo 3 921. Rez masívom Dlhého vrchu s Ladzianskeho jaskyňou, Muránska planina, spracoval T. Máté, 2003, s. 15 922. Jaskyňa pod pahýľom, Čierny diel – Jasenie, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Bučko, J. Múka, 30. 9. 2001, s. 20 923. Hrebeňová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, s. 21 924. Lačniakove špáry, Havrania skala, Malé Karpaty, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Lačný, M. Čahoj, 21. 12. 2002, s. 22 925. Jaskyňa Nová Kresanica, pozdĺžny rez, stav k 14. 12. 2002, s. 27 926. Jaskyňa Nová Kresanica, Červené vrchy, objavy 2002, pozdĺžny rez, s. 28 927. Travertínová jaskyňa vo Vajskovej, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 30 928. Ladzianskeho jaskyňa, Muránska planina, pôdorys, T. Máté, J. Psotka, F. Horčík, V. Papáč, M. Horčík, M. Gaško, M. Podolinský, 2002 – 2003, príloha 929. Ladzianskeho jaskyňa, Muránska planina, pozdĺžne rezy, T. Máté, J. Psotka, F. Horčík, V. Papáč, M. Horčík, M. Gaško, M. Podolinský, 2002 – 2003, samostatná príloha na konci čísla

207

Súpis plánov jaskýň


Číslo 4 930. Detail spojenia jaskýň Večná robota a Starý hrad, pozdĺžny rez, s. 5 931. Liskovská jaskyňa (Camberova sonda, Piesočné), pôdorys, M. Jurečka, 1. 5. 2003, s. 6 932. Camberova sonda, pozdĺžny rez, M. Jurečka, M. Lakoštík, P. Jurečka, E. Piovarči, P. Sliačan, 1. 9. 2003, s. 8 933. Camberova sonda, pôdorys a rezy, M. Jurečka, M. Lakoštík, P. Jurečka, E. Piovarči, P. Sliačan, 1. 9. 2003, s. 11 934. Situačná mapa oblasti s  vyznačením polohy lokalít (Sokolia skala, Silická planina), M. Horčík, s. 12 935. Komínová jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina, Sokolia skala, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, G. Lešinský, 25. 6. 2003, s. 13 936. Priepasť Sokolieho hradu, Slovenský kras, Silická planina, Sokolia skala, pôdorys a  rezy, M. Horčík, G. Lešinský, T. Máté, 25. 6. 2003, s. 13 937. Zbrojnošov tunel, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 15 938. Klamná jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 15 939. Jaskyňa Maja, Malá Stožka, Muránska planina, pôdorys, L. Vlček, M. Jagerčíková, leto 2002, s. 16 940. Jaskyňa Malá Stožka 3, Malá Stožka, Muránska planina, pôdorys, L. Vlček, M. Jagerčíková, leto 2002, L. Vlček, M. Jagerčíková, B. Šmída, J. Pavlík, február 2003, s. 17 941. Jaskyňa Malá Stožka 3, Malá Stožka, Muránska planina, pozdĺžny rez, L. Vlček, M. Jagerčíková, leto 2002, L. Vlček, M. Jagerčíková, B. Šmída, J. Pavlík, február 2003, s. 18 942. Ovečkina jaskyňa, pôdorys, J. Obetko, J. Šurka, M. Gregor, 2003, s. 20 943. Ovečkina jaskyňa, pozdĺžny rez, J. Obetko, J. Šurka, M. Gregor, 2003, s. 21 944. Sonda Lehotská Kamenica, zvislý rez, P. Holúbek, 2. 7. 2001, s. 26 945. Situačná mapa oblasti s  vyznačením polohy lokalít (Župkova Magura), M. Horčík, 13. 8. 2003, s. 28 946. Poľovnícka jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a priečne rezy, M. Horčík, F. Horčík, T. Máté, 16. 3. 2003, s. 29 947. Jaskyne v  masíve Župkovej Magury (Jaskyňa garáž, Oblé abri, Puklinová jaskyňa), pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, T. Máté, 15. – 16. 3. 2003, s. 31 Súpis plánov jaskýň

948. Medvedí tunel, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, J. Psotka, 18. 5. 2003, s. 32 949. Meandro, Muránska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, J. Psotka, 18. 5. 2003, s. 32 950. Tretia jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, J. Psotka, 18. 5. 2003, s. 32 951. Vzájomná poloha jaskýň Župkova a  Poľovnícka, pôdorys, M. Horčík, T. Máté, F. Horčík, 27. 4. a 1. 6. 2003, s. 33 952. Systém Hipmanove jaskyne, pozdĺžny rez, L. Hipmanová, samostatná príloha 953. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, OS SSS Košice-Jasov, 1984 – 1985, M. Terray, 2001 – 2002, samostatná príloha 954. Schematický pozdĺžny profil Drienovskej jaskyne vzhľadom na povrch v blízkosti kóty Palanta, s. 35 955. Sestrošova diera, pôdorys a rez, L. Vlček, J. Sestrienka, M. Lukácz, s. 36 956. Jaskyňa Kamenná tvár, Slovenský kras, Jasovská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Terray, september 2002, s. 38 957. Žihľavová jaskyňa, Slovenský kras, Zádielska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, E. Kladiva, 1. 5. 1991, s. 41 Ročník 2004 (XXXV.) Číslo 1 958. Reliéf a jaskyne okolo Strateného potoka, zostavil B. Šmída, s. 34 959. Jaskyňa Stratený potok, Dlhý vrch, Muránska planina, pôdorys, I. Pap, J. Szunyog, R. Macháň, M. Mikuš, E. Kapucian, J. Šmoll, J. Stankovič, D. Kotlarčík, P. Chlustová, december 2003 – január 2004, s. 36 960. Jaskyňa Stratený potok, pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, J. Szunyog, s. 39 961. Pustá jaskyňa, horné poschodie, pôdorys, P. Holúbek, I. Matocha, Z. Chrapčiak, J. Dzúr, J. Vajs, P. Magdolen, I. Kráľ, Ľ. Kokavec, R. Staroň, M. Staroň, P. Vaněk, s. 46 962. Sifón vyvieračky Pod hradom, Muránska planina, pôdorys, rez, zostavil B. Šmída, 2003, s. 51 963. Zbožné jamy pri Bukovej, celková situácia, B. Šmída, M. Hačo, 2003, s. 56

208

Bibliografia Spravodaja SSS


964. Pustajova jaskyňa, Bukovské vrchy, pozdĺžny rez, M. Buraľ, M. Gerboc, D. Reiser, 3. 8. 2003, s. 61 965. U diery, Bystriansko-valaštiansky kras, pôdorys, Ľ. Múka, R. Magáň, M. Matejka, D. Pilař, P. Molčányi, 14. 12. 2003, s. 68 966. Jaskyňa Ružinská diera, pôdorys a pozdĺžny rez, stav ku dňu 7. 9. 2003, s. 70 967. Morháčova jaskyňa, pôdorys, P. Nociar, F. Radinger, 8. 11. a 15. 11. 2002, s. 71 968. Škutova komora v Šípe, pôdorys, P. Holúbek, P. Gažík, 2. 11. 2003, s. 73 969. Jaskyňa na Šípe, pôdorys, Z. Hochmuth, 26. 12. 1972, s. 74 970. Baraskulina jaskyňa v  Šípe nad Stankovanmi, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Gažík, M. Kováčik, 9. 11. 2003, s. 74 971. Stankovianska jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, 18. 3. 1972, s. 75 972. Jaskyňa Stará garda, pozdĺžny rez, s. 78 973. Jaskyňa Stará garda, pôdorys, P. Magdolen, Nevařil, L. Sliva, Moravanský, Čarný, I. Fillo, Kučera, 2003 – 2004, s. 80 974. Jaskyňa Pieskový potok, pôdorys, Ľ. Múka, M. Matejka, R. Magáň, T. Bučko, L. Lackovičová, 27. 8. 2001, s. 84 975. Velika Klisura (Gryka e Madhe), pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, 2004, s. 89 976. Velika Klisura, pôdorys, M. Hurtaj, J. Sunyog, P. Vaněk, 2003, s. 90 977. Velika Klisura, pozdĺžny rez, M. Hurtaj, J. Sunyog, P. Vaněk, 2003, s. 90 978. Velika Klisura (Gryka e Madhe), Prokletije, Kosovo, prepojovacia úroveň od Traverzu ku Svalnatej, pozdĺžny rez, B. Šmída, Z. Ágh, E. Kapucian, J. Szunyog, 2003, s. 91 979. Velika Klisura (Gryka e Madhe), Prokletije, Kosovo, Chodba tvojich krásnych hnedých očí, pozdĺžny rez, B. Šmída, E. Kapucian, Ľ. Očkaik, 2003, s. 92 980. Snežná priepasť, Lumbardská planina, Prokletije, Kosovo, zvislý rez, Ľ. Očkaik, B. Šmída, J. Szunyog, J. Šmoll, jeseň 2003, s. 94 981. Sirena, Rožanski kukovi, Velebit, zvislý rez, Z. Ágh, M. Audy, M. Griflík, E. Kapucian, K. Kýška, B. Kýšková, J. Ondruška, B. Šmída, 2001 a 2004, s. 97 982. Velika Klisura (Gryka e Madhe), záverové sifóny hlavnej podzemnej rieky, pozdĺžny rez, M. Megela, B. Šmída, J. Gliviak, november 2003, s. 100 Bibliografia Spravodaja SSS

Číslo 2 983. Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, schematický náčrt, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, F. Mayoral, Ch. Brewer Capriles, M. Audy, 2004, s. 11 984. Kрапивный грот, Krapivnyj grot, Žihľavová jaskyňa, Čatyr-Dag, Ukrajina, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, R. Dočolomanský, L. Krčmárik, M. Sova, 30. 6. 2004, s. 16 985. Ponor pri Prvosienkovej, Ukrajina, Krym, Čatyr-Dag, pôdorys a pozdĺžny rez, G. Lešinský, júl 2004, s. 17 986. Priepasť nad Prvosienkovou, Ukrajina, Krym, Čatyr-Dag, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Lešinský, R. Dočolomanský, júl 2004, s. 18 987. Sonda Prvosienková, Ukrajina, Krym, Čatyr-Dag, pôdorys a zvislý rez, G. Lešinský, R. Dočolomanský, júl 2004, s. 18 988. Зубная щетка, Zubná kefka, Čatyr-Dag, Krym, Ukrajina, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, P. Magdolen, S. Kočíšek, 9. a 10. 6. 2004, s. 20 989. Ľadová jaskyňa, Dreveník, k. ú. Spišské Podhradie, pôdorys a pozdĺžny rez, O. Miháľová, F. Miháľ, 2002, s. 24 – 25 990. Puklinová jaskyňa Pleky, Dreveník, pôdorys a pozdĺžny rez, O. Miháľová, P. Hovorka, F. Miháľ, 2002, s. 26 991. Jaskyňa Strecha, Dreveník, pôdorys a pozdĺžny rez, zostavil F. Miháľ, s. 27 992. Jaskyňa Medúza, Dreveník, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 29 993. Vzájomná poloha lokalít Diablovej diery, situačná mapka, s. 30 994. Jaskyňa Diablova diera – vyvieračka, pôdorys, Z. Hochmuth, R. Košč, 1980 a 1982, P. Holúbek, P. Vaněk, R. Košč, 15. 5. 1998, s. 31 995. Diablova diera, pôdorys, Z. Hochmuth, R. Košč, E. Nemethy, stav 13. 1. 1985, s. 33 996. Rez masívom okolo Riečnej jaskyne, zostavil B. Šmída, 2004, s. 35 997. Krasové javy v blízkosti Pajštúnskej vyvieračky, situačná mapka, zostavil B. Šmída, 2004, s. 37 998. Riečna jaskyňa, Borinský kras, Malé Karpaty, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, J. Gliviak, 2004, s. 38 999. Rupa, NP Poloniny, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, J. Ducár, 15. 5. 2004, s. 42

209

Súpis plánov jaskýň


1000. Pustajova jaskyňa, NP Poloniny, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, J. Ducár, J. Vykoupil, 16. 4. 2004, s. 43 1001. Studená jamka I. NP Poloniny, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Buraľ, 16. 5. 2004, s. 44 1002. Studená jamka II. NP Poloniny, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, M. Buraľ, 16. 5. 2004, s. 44 1003. Pustá jaskyňa, doplnok k mape A. Droppu, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, Ľ. Holík, M. Kostka, stav k 3. 2. 2002, s. 45 1004. Jaskyňa Skalistý potok, 23. sifón a priestory vedúce k 24. sifónu, pôdorys, D. Hutňan, M. Dvořáček, 16. 8. 2003, s. 47 1005. Tunel v stene starého lomu Dubná skala pri Vrútkach, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Haráni, E. Piovarči, Š. Kuna, P. Kováč, P. Freudenfeld, 1981 – 2001, s. 51 1006. Diera v  streche, planina Pelc, Slovenský raj, náčrtok, s. 54 1007. Ovčí potok, Brtkovičná dolina, pamäťový náčrt, I. Pap, s. 56 1008. Jaskyňa v Landrovci, pôdorys, P. Pospíšil, Ľ. Vince, P. Holúbek, 1. 11. 2001, s. 58 Číslo 3 1009. Mesačný tieň, pôvodný stav vstupných partií, pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, 2004, s. 6 1010. Jaskyňa Mesačný tieň, pozdĺžny rez, I. Pap, B. Šmída, E. Kapucian, G. Majerníčková, F. Majerníčková, P. Imrich, M. Hačo, M. Griflík, J. Ondruška, M. Audy, Z. Ágh, M. Mikuš, R. Macháň, J. Bakičová, M. Kollár, J. Chlebík, jún – september 2004, s. 8 1011. Jaskyňa Mesačný tieň, masív Široká, Vysoké Tatry, schematický pôdorys, zostavil B. Šmída, 2004, s. 9 1012. Rez záverovým karom Spišmichalovej doliny, zostavil B. Šmída, 2004, s. 13 1013. Jaskyňa Kostolík, Muránska planina, k. ú. Tisovec, pôdorys, L. Vlček, J. Pavlík, B. Šmída, 2003, s. 21 Číslo 4 1014. Pustá jaskyňa, vodný tok v  okolí Achátového dómu, doplnok k  mape A. Droppu z  r. 1951, pôdorys, P. Holúbek, I. Matocha, Z. Chrapčiak, L. Benický, P. Mitro, K. Hadriová, M. Staroň, P. Procházka, P. Kos, 10. 4. 2004, s. 4 Súpis plánov jaskýň

1015. Dlhý vrch, západný výbežok, Muránska planina, situačná mapka so zákresom Ladzianskeho jaskyne, spracoval T. Máté, 2004, s. 7 1016. Ladzianskeho jaskyňa, Muránska planina, objavy 2003, pôdorys, T. Máté, M. Horčík, F. Horčík, J. Psotka, G. Lešinský, Z. Jerg, M. Podolinský, 2004, s. 9 1017. Ďakova jaskyňa, Poloniny, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, S. Votoupal, M. Terray, A. Votoupalová, J. Ducár, M. Buraľ, P. Imrich, F. Majerníčková, J. Bakičová, 6. 11. 2004, s. 13 1018. Súvis Ďakovej a  Pustajovej jaskyne, Poloniny, schematický pôdorys a pozdĺžny rez, stav k 6. 11. 2004, s. 15 1019. Jaskyňa mučeníkov, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 31. 5. – 1. 6. 2003, s. 16 1020. Detská jaskyňa, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 31. 5. – 1. 6. 2003, s. 16 1021. Jaskyňa potočníkov, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 31. 5. – 1. 6. 2003, s. 16 1022. Hrebeňová jaskynka, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 2003, s. 17 1023. Zlomová puklina, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 2003, s. 17 1024. Vrstvová jaskyňa, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, 2003, s. 17 1025. Oblúková jaskyňa, Muránska planina, Stračaník, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, F. Horčík, 26. 9. 2004, s. 18 1026. Skrytá jaskyňa, Muránska planina, Dlhý vrch, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 26. 9. 2004, s. 18 1027. Abri v  Lačnovskom kaňone, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, E. Nemethy, 1984, s. 20 1028. Jaskyňa s  mostom, pôdorys a  rezy, Z. Hochmuth, J. Kovalik, 3. 1. 2004, s. 21 1029. Puklinová jaskyňa pod Sokolou, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Kovalik, 3. 1. 2004, s. 21 1030. Abri pod Sokolou, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Kovalik, 3. 1. 2004, s. 21 1031. Jaskyňa Sokolia LK 1, Lačnovský kaňon, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Košč, E. Nemethy, 5. 3. 1983, s. 22

210

Bibliografia Spravodaja SSS


1032. Jaskyňa oproti Abri, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, J. Kovalik, 3. 1. 2004, s. 22 1033. Trojvetvová jaskyňa, pôdorys, Z. Hoch­ muth, J. Kovalik, 3. 1. 2004, s. 22 1034. Jaskyňa Excentrická LK 2, Lačnovský kaňon, pôdorys a  pozdĺžny rez, R. Košč, Kučma, 10. 12. 1981, s. 23 1035. Lačnovský kaňon, lokalizácia krasových javov, situačná mapka, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 2003 – 2004, s. 24 – 25 1036. Janov bivak, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 4. 5. 2003, s. 26 1037. Pravá koľaj, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 4. 5. 2003, s. 26 1038. Nízka jaskyňa, pôdorys a  rezy, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 18. 4. 2003, s. 26 1039. Skalná brána Vrátnica, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, R. Košč, E. Nemethy, J. Zelinka, 24. 4. 1982, s. 27 1040. Jaskyňa Komín, pôdorys a pozdĺžny rez, rezy, R. Košč, Kučka, E. Nemethy, s. 28 1041. Okružná jaskyňa, pôdorys, Z. Hochmuth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1042. Okno pod vyhliadkou, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1043. Jaskyňa 675, pôdorys, rez, Z. Hochmuth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1044. Jaskyňa pod ihlou, pôdorys, Z. Hoch­ muth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1045. Darovaná jaskyňa, pôdorys a  rezy, Z. Hochmuth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1046. Líščia diera, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, R. Košč, J. Vykoupil, J. Kovalik, J. Mikloš, 6. 1. 2003, s. 29 1047. Jaskyňa LK 5, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Košč, E. Nemethy, 5. 3. 1983, s. 30 1048. Jaskyňa LK 6, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Košč, E. Nemethy, 5. 3. 1983, s. 30 1049. Jaskyňa LK 7, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Košč, E. Nemethy, 5. 3. 1983, s. 30 1050. Jaskyňa LK 8, pôdorys a pozdĺžny rez, R. Košč, E. Nemethy, 5. 3. 1983, s. 30 1051. Okno pod Darovanou, pôdorys a  zvislý rez, Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Kovalik, G. a F. Majerníčkové, 23. 8. 2003, s. 31 Bibliografia Spravodaja SSS

1052. Jaskyňa Helena, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina, pôdorys, S. Danko, N. Danko, 2004, s. 35 1053. Vzájomná poloha jaskyne Helena a štôlne, schematický náčrt, s. 36 1054. Jeskyně pod Brtkovicou, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Hipman, H. Kynclová, 6. – 8. 12. 1966, samostatná príloha Ročník 2005 (XXXVI.) Číslo 1 1055. Jaskyňa pod Spišskou, Levočské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Imrich, F. Majerníčková, G. Majerníčková, J. Vykoupil, J. Timura, 27. 11. 2004, s. 32 1056. Ďumbiersky vysokohorský kras (Halašova jama, JMN, JSV), pôdorys a  pozdĺžny rez, s. 35 1057. Jaskyňa Staré Hájne, Borinský kras, Malé Karpaty, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 39 1058. Trhlina pri stanici, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Szilvay, 22. 4. 1995, s. 42 1059. Líščia diera pri stanici, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Szilvay, 22. 4. 1995, s. 42 1060. Trhlina za skalnou ihlou, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Szilvay, 22. 4. 1995, s. 42 1061. Jaskyňa za skalnou ihlou, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Szilvay, 22. 4. 1995, s. 42 1062. Rekreačná jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Szilvay, 22. 4. 1995, s. 43 1063. Jaskyňa Nori, pôdorys a pozdĺžny rez, K. Nagypál, 7. 2. 2004, s. 43 1064. Sústava jaskýň Cigánky (Cigánka, Cigánka 2, Cigánka 3, Cigánka 4), Žiar, k. ú. Ráztočno, pôdorys, M. Lutonský, 14. 4. 1985, P. Strečanský, 20. 11. 2004, s. 44 1065. Sústava jaskýň Cigánky (Cigánka 1, Cigánka 2, Cigánka 3), Žiar, k. ú. Ráztočno, pozdĺžny rez, s. 45 1066. Solúnska jama, Planina Jakupica, Macedónsko, zvislé rezy, s. 54 1067. Priepasť č. 1 a č. 3, zvislé rezy, M. Hurtaj, Ľ. Očkaik, J. Šmoll, P. Vaněk, 11. – 12. 10. 2004, s. 55 1068. Priepasť č. 2, zvislý rez, M. Hurtaj, Ľ. Očkaik, J. Šmoll, P. Vaněk, 11. – 12. 10. 2004, s. 55 1069. Priepasť č. 4, pôdorys a zvislý rez, M. Hurtaj, Ľ. Očkaik, J. Šmoll, P. Vaněk, 11. – 12. 10. 2004, s. 56

211

Súpis plánov jaskýň


1070. Solúnske oči, Planina Jakupica, Macedónsko, pozdĺžny rez, Ľ. Rybanský, J. Szunyog, 2004, s. 56 1071. Velika Klisura (Gryka e Madhe), pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 64 Číslo 2 1072. Ľupčianska jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, A. Chovan, 30. 5. 1967, s. 10 1073. Jeskyně ve vrcholové části Poludnice, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Hipman, H. Kynclová, J. Slančík, Štefanovský, 1971 – 1972, s. 13 1074. Situačná mapka krasu Krakovej hole, z  podkladov M. Jagerčíka, P. Hipmana, Z. Hochmutha, s. 17 1075. Priepasť v  Petine, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Holúbek, V. Janči, 14. 1. 2005, s. 21 1076. Staré Hájne 1, pôdorys, I. Fillo, P. Magdolen, 21. 9. 2003, s. 23 1077. Staré Hájne 1, pozdĺžny rez, s. 23 1078. Veľké Prepadlé P-2, Veľké Prepadlé J-1, pôdorys, Speleo Bratislava, jún 2005, s. 33 – 34 1079. Jaskyňa Veľké Prepadlé J-1, vstupné časti a nové objavy, pozdĺžny rez, stav k 1. 1. 2005, s. 33 – 34 1080. Žihľavová jaskyňa, Slovenský kras, Zádielska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, E. Kladiva, 1. 5. 1991, s. 37 1081. Jaskyňa Dora 1, Slovenský kras, Zádielska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, E. Kladiva, 12. 7. 1987, s. 38 1082. Jaskyňa Pustovňa, Slovenský kras, Jasovská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Terray, 6. 5. 2001, s. 39 1083. Čachtická jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Droppa, E. Kováčik, K. Havran, A. Žerenský, M. Kováč, 1. – 6. 6. 1960, s. 40 1084. Čachtická jaskyňa, okolie Fajčiara, pôdorys, J. Kouřil, J. Kučierek, I. Sluka, 29. 5. 1982, s. 41 1085. Čachtická jaskyňa, okolie priepasti U su­ pa, pôdorys, s. 42 1086. Čachtická jaskyňa, okolie priepasti U su­ pa, 3D pohľad, s. 43 Číslo 3 1087. Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, F. Mayoral, Ch. Brewer-Capriles, M. Audy, 2004, s. 11 Súpis plánov jaskýň

1088. Comparación de las cuevas más largas del mundo de cuarcita (Cueva Ojos de Cristal, Sima Auyán-tepui Noroeste, Cueva Charles Brewer, Gruta do Centenário, schematický pôdorys), zostavil B. Šmída, s. 100 1089. Ukážka originálnych zákresov rezu Cueva Charles Brewer, zo zápisníka B. Šmídu, s. 121 1090. Schematický pôdorys (Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, Systém Stratenskej jaskyne, Jaskyňa Zlomísk, Stratený potok, Četníkova svadba), zostavil B. Šmída, 2004, s. 127 1091. Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys, B. Šmída, F. Mayoral, Ch. Brewer-Capriles, M. Audy, 2004, samostatná príloha Číslo 4 1092. Daxner, Suché doly, k. ú. Tisovec, pozdĺžny rez, D. Čipka, J. Pavlík, L. Vlček, 2004, s. 15 1093. Daxner, Suché doly, k. ú. Tisovec, pôdorys, D. Čipka, J. Pavlík, L. Vlček, 1. 1. 2004, s. 15 1094. Cigánska diera, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, J. Psotka, 8. 5. 2005, s. 19 1095. Biela jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, J. Psotka, 8. 5. 2005, s. 19 1096. Jaskyňa Semafor, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, M. Gaško, 6. 8. 2005, s. 20 1097. Vtáčia jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 20. – 23. 6. 2005, s. 21 1098. Jaskyňa mučeníkov II, Muránska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, 20. – 23. 6. 2005, s. 21 1099. Hubová jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a rezy, M. Horčík, 20. – 23. 6. 2005, s. 21 1100. Pilierová jaskyňa, Muránska planina, pôdorys, M. Horčík, J. Psotka, 8. 5. 2005, s. 21 1101. Jaskyňa pod Pilierovou, Muránska planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Horčík, J. Psotka, 8. 5. 2005, s. 21 1102. Ploská jaskyňa pod Grúňom, Hore­ hronské podolie, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, 17. 6. 2005, s. 21 1103. Jaskyňa teplej stráne, PP231, Plešivská planina, Slovenský kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, Z. Jerg, S. Máté, 16. 4. 2005, s. 27

212

Bibliografia Spravodaja SSS


1104. SHJ – Večná robota, pôdorys, P. Hipman, L. Hipmanová, M. Jagerčík, 1988 – 97, s. 33 1105. Orešanská sonda, zvislý rez, A. Lačný, P. Zvonár, 24. 9. 2005, s. 34 1106. Jaskyňa 1 pri tábore Moloďožnyj, Sibír, pôdorys a pozdĺžny rez, 18. 8. 2005, s. 38 1107. Jaskyňa 2 pri tábore Moloďožnyj, Sibír, pôdorys a pozdĺžny rez, 18. 8. 2005, s. 38 Zvláštne vydanie (For the 14 Speleological Congress UIS in Greece) 1108. Caves on Roraima, Cueva de los Pemones, Cueva Ojos de Cristal, schematický pôdorys, zostavil B. Šmída, 2005, s. 5 1109. Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys a  pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, s. 8 1110. Slovačka jama a Lukina jama – Manuál II, schematický zvislý rez, s. 14 1111. Meduza, Rožanski kukovi, Severný Velebit, zostavil B. Šmída, s. 16 1112. Sirena, Rožanski kukovi, Velebit, Z. Ágh, M. Audy, M. Griflík, E. Kapucian, K. Kýška, B. Kýšková, J. Ondruška, B. Šmída, 2001, 2004, s. 17 1113. Velika Klisura (Gryka e Madhe), schematický pozdĺžny rez, zostavil B. Šmída, 2004, s. 20 1114. Sistema Joolis, Tulum, Quintana Roo, Mexico, pôdorys, M. Dvoracek, R. Husak, D. Hutnan, M. Megela, Z. Motycka, R. Jancar, B. Phillips, R. Schmittner, M. F. Silva, 2002 – 2004, s. 26 1115. Systém Hipmanových jaskýň, pozdĺžny rez, L. Hipmanová, s. 29 1116. The Cave under Spišská, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Imrich, F. Majerníčková, G. Majerníčková, V. Timko, J. Vykoupil, M. Hajduk, s. 39 1117. Čachtická jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, A. Droppa, E. Kováčik, K. Havran, A. Žerenský, M. Kováč, 1. – 6. 6. 1960, s. 44 1118. Čachtická jaskyňa, okolie Fajčiara, pôdorys, J. Kouřil, J. Kučierek, I. Sluka, 29. 5. 1982, s. 45 1119. Čachtická jaskyňa, okolie priepasti U su­ pa, pôdorys, s. 45 1120. Čachtická jaskyňa, okolie priepasti U su­ pa, 3D pohľad, s. 46 1121. Čachtická jaskyňa, okolie priepasti U su­ pa, pôdorys, s. 47 1122. Plavecká priepasť, pozdĺžny rez, s. 48 Bibliografia Spravodaja SSS

1123. Plavecká priepasť, pôdorys, P. Magdolen, P. Čarný, E. Ďurková, T. Ďurka, M. Blusk, S. Kočišek, R. Nevařil, T. Haraslín, 31. 12. 2002, s. 50 Ročník 2006 (XXXVII.) Číslo 1 1124. Jaskyňa Zlá diera, pôdorys, spracoval a doplnil Z. Hochmuth, 2006, s. 38 – 39 1125. Situačná mapa krasového územia Lipovce – Na skaly, Z. Hochmuth, 2006, s. 40 1126. Jaskyňa L-1, pri Lipovci, pôdorys a zvislý rez, Z. Hochmuth, 9. 8. 1977, s. 42 1127. Jaskyňa L-2, pri Lipovci, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, 9. 8. 1977, s. 42 1128. Jaskyňa L-4, pri Lipovci, pôdorys a rezy, Z. Hochmuth, 5. 3. 1978, s. 42 1129. Jaskyňa Panny Orleánskej, pôdorys, Z. Hochmuth, R. Košč, 14. 1. 2006, s. 43 1130. Hradná jaskyňa v Čiernej hore, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, G. Lešinský, 4. 5. 2005, s. 52 1131. Jaskyňa Okno, nové priestory, z  podkladov A. Droppu a  P. Holúbka zostavil J. Sýkora, stav k 5. 2. 2006, s. 57 1132. Liskovská jaskyňa, západný koniec – Tetris, pôdorys, M. Jurečka, P. Jurečka, P. Sliačan, M. Ondrejka, M. Lakoštík, P. Bartoš, s. 60 1133. Liskovská jaskyňa, západný koniec – Tetris, pozdĺžny rez, M. Jurečka, P. Jurečka, P. Sliačan, M. Ondrejka, M. Lakoštík, P. Bartoš, s. 61 1134. Opálená skala, pozdĺžny rez, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 63 1135. Opálená skala, pôdorys, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 63 1136. Beňovská priepasť, pozdĺžny rez, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 63 1137. Beňovská priepasť, pôdorys, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 63 1138. Džimova spása, pozdĺžny rez, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 64 1139. Džimova spása, pôdorys, M. Lisý, stav k 25. 2. 2006, s. 64 1140. Solunska jama, Planina Jakupica, Macedónsko, zvislý rez, J. Szunyog, s. 67 Číslo 2 1141. Jubilejná jaskyňa, pôdorys, digitalizácia P. Magdolen, 2006, s. 11

213

Súpis plánov jaskýň


1142. Jubilejná jaskyňa, pozdĺžny rez, s. 11 1143. Jaskyňa Dielik – č. 22, pôdorys, S. Kámen, 1954, s. 20 1144. Dielik, k. ú. Muráň, pôdorys, L. Vlček, P. Vlček, 30. 11. 2005, s. 21 1145. Dielik, pozdĺžny rez, L. Vlček, P. Vlček, 30. 11. 2005, s. 21 1146. Jaskyňa v Jazvinách, pôdorys, V. Papáč, I. Balciar, F. Radinger, P. Nociar, s. 25 1147. Vodná priepasť pri Trstíne, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Droppa, 1967, s. 26 1148. Matejova jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina, pôdorys, S. Danko, N. Danko, Š. Danko, Z. Hochmuth, J. Mikloš, 2002 – 2003, s. 28 1149. Bystrianska jaskyňa, pôdorys, R. Magáň, D. Pilař, Ľ. Múka, T. Amtmann, P. Molčanyi, M. Matejka, A. Leššák, L. Vlček, 2004 – 2006, s. 32 – 33 1150. Bridlicová baňa v Marianke, pôdorys, T. Ďurka, R. Lehorský, P. Magdolen, 3. 6. 2005, s. 37 1151. Jaskyňa Praslen, Drienčanský kras, Revúcka vrchovina, pôdorys, I. Balciar, R. Gonda, L. Iždinský, M. Prcín, J. Rešetár, M. Ternák, 27. 5. 2006, s. 39 1152. Jaskyňa Za zlomom, pôdorys, M. Budaj, P. Huťka, S. Mudrák, 2000, s. 46 Číslo 3 1153. Jaskyňa Pekárnik, Branisko, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, I. Hazdová, S. Palenčár, 30. 11. 2002, s. 8 1154. Fosílny ponor, Malinková dolina, Branisko, pôdorys a pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 31. 12. 2002, s. 8 1155. Markušovská vyvieračka, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš, 31. 12. 2002, s. 9 1156. Zrútená jaskyňa, Vyšný Slavkov, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, R. Košč, A. Petrenková, J. Bednár, 3. 7. 2006, s. 10 1157. Slavkovská jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, Z. Hochmuth, R. Košč, 13. 10. 2006, s. 11 1158. Malá jaskyňa v  lome I, Vyšný Slavkov, pôdorys, Z. Hochmuth, 13. 10. 2006, s. 12 1159. Malá jaskyňa v  lome II, Vyšný Slavkov, pôdorys, Z. Hochmuth, 13. 10. 2006, s. 13 1160. Jaskyňa M-2, Muránska planina, k. ú. Tisovec, pozdĺžne rezy (pamäťový náčrt), L. Vlček, september 2006, s. 18 – 19 Súpis plánov jaskýň

1161. Strážovská priepasť, pôdorys a pozdĺžny rez (pamäťový náčrt), J. Kasák, s. 23 1162. Kryštálová jaskyňa pod Rozsutcom, pôdorys, Štefko, Štefková, Fondrková, P. Šupica st., s. 24 1163. Jaskyňa Pieskovisko, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, T. Máté, 26. 9. 2004, 13. 11. 2005, s. 27 1164. Zajačikov kameň, k. ú. Rankovce, Slanské vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Š. Labuda, I. Bertoš, M. Mišík, 16. 9. 2006, s. 28 1165. Javorová priepasť, Krakova hoľa, pozdĺžny rez, P. Hipman, aktualizácia M. Jagerčík, s. 36 – 37 1166. Jaskyňa Podhlavište pri Kameňanoch, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Gaál, Ľ. Gaál, P. Ženiš, 1979, s. 45 1167. Sonda Podhlavište, Jelšavský kras, pôdorys a pozdĺžny rez (náčrt), P. Holúbek, G. Lešinský, J. Hetesi, F. Szarka, J. Stankovič, P. Horváth, 4. 9. 2006, s. 47 Číslo 4 1168. Nočná priepasť, Strážovské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Ondruška, P. Masarovič, M. Gregor, s. 5 1169. Jaskyňa Zimná diera, Strážovské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Ondruška, M. Gregor, s. 5 1170. Jaskyňa prekvapenia, Strážovské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Ondruška, M. Gregor, s. 5 1171. Vlčia jaskyňa, Strážovské vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, K. Hôrková, M. Gregor, 2005, s. 7 1172. Jaskyňa pod vrcholom, Strážovské vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, K. Hôrková, M. Gregor, 2005, s. 7 1173. Jaskyňa M-2, Muránska planina, pozdĺžny rez, SK Tisovec, s. 11 1174. Jaskyňa Leontína PP71, Plešivská planina, pôdorys a  pozdĺžny rez, T. Máté, G. Lešinský, J. Hetesi, Z. Jerg, M. Gaško, S. Máté, M. Miškov, august – september 2006, s. 18 – 19 1175. Lačniakove špáry, pôdorys, A. Lačný, Kostka, Hlavatý, 29. 8. 2006, s. 21 1176. Jaskyňa pod Spišskou, Levočské vrchy, k. ú. Oľšavica, pôdorys, Speleoklub Šariš, 2004 – 2006, s. 32 – 33

214

Bibliografia Spravodaja SSS


1177. Jaskyne kóty Spišská (Mostová jaskyňa, Zatajená, Priechodná jaskyňa, Janina próba, Jaskyňa s oknom, Bočková jaskyňa, Jaskyňa pri ceste), pôdorysy, P. Imrich, F. Majerníčková, J. Bakičová, J. Vykoupil, P. Tisoň, 2005 – 2006, s. 33 1178. Jaskyňa Dielnice, situačný náčrt, P. Holúbek, J. Psotka, 17. 9. 2006, s. 36 1179. Jaskyňa Dielnice, k. ú. Liptovské Beharovce, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, J. Psotka, 17. 9. 2006, s. 37 1180. Pružinská Dúpna jaskyňa, pôdorys vstupnej časti, Z. Hochmuth, dopl. o pamäťový náčrt Vianočnej sienky, s. 38 Ročník 2007 (XXXVIII.) Číslo 1 1181. Spojovací sifón medzi Jaskyňami slobody a mieru, pôdorys a pozdĺžny rez, OS Demänovská Dolina a Ružomberok, 1983 – 1984, 1986 – 1987, s. 48 1182. Jaskyňa Skalistý potok, 24. sifón a priestory medzi 24. a  25. sifónom, pôdorys, D. Hutňan, M. Manhard, 13. 1. 2007, s. 51 1183. Jaskyňa na Husom stoku 2, pôdorys, M. Kočkovský, Dano, 5. 8. 2006, s. 54 1184. Jaskyňa Sová I, pôdorys, A. Lačný, M. Kočkovský, L. Hájiček, 15. 4. 2006, s. 55 1185. Mesačná 1, pôdorys, A. Lačný, M. Kočkovský, L. Hájiček, 15. 4. 2006, s. 56 1186. Jaskyňa na Jelenci 1, pôdorys a pozdĺžny rez, A. Lačný, L. Hájiček, 23. 4. 2006, s. 57 1187. Pružinská Dúpna jaskyňa, pôdorys vstupnej časti, Z. Hochmuth, J. Kasák; B. Kortman, J. Kasák, J. Haššo, P. Kardoš, 4. 3. 2007, s. 58 1188. Jaskyňa v Čipkových jamách, Suché doly, k. ú. Tisovec, pôdorys a zvislý rez, L. Vlček, P. Vlček, A. Vlčková, 18. 7. a 19. 9. 2005, s. 60 1189. Jaskyňa mŕtveho vojaka, Šarišská vrchovina, k. ú. Fričovce, pôdorys a  pozdĺžny rez, G. Majerníčková, T. Majerníčková, 2007, s. 64 1190. Jerkiho jama, Hvar, Krušvica, pôdorys a zvislý rez, G. Majerníčková, T. Majerníčková, J. Vykoupil, J. Bakičová, P. Imrich, 2006, s. 83 Číslo 2 1191. Tri skalky, Dve skalky, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Tulis, L. Novotný, 2001, F. Miháľ, O. Miháľová, 2007, s. 14 Bibliografia Spravodaja SSS

1192. Zbojnícke diery, Slovenský raj, Kyseľ, k. ú. Letanovce, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 2006, s. 15 1193. Jaskyňa Temnica, Slovenský raj, Kyseľ, k. ú. Letanovce, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, L. Cibula, 2005, s. 15 1194. Muchova jaskyňa, Slovenský raj, Kyseľ, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 2005, s. 16 1195. Sokolia jaskyňa, Slovenský raj, Sokolia dolina, k. ú. Letanovce, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, M. Lehotský, 2006, s. 16 1196. Motýlie krídla, Slovenský raj, Veľký Sokol, k. ú. Hrabušice, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, M. Lehotský, 2006, s. 17 1197. Jaskyňa Ypsilonka, Slovenský raj, Veľký Sokol, k. ú. Hrabušice, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 2006, s. 17 1198. Malá medvedia jaskyňa, Slovenský raj, Veľký Sokol, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 7. 7. 2006, s. 17 1199. Jaskyňa kvapkajúcej vody, Slovenský raj, Veľký Sokol, k. ú. Vernár, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 2005, s. 18 1200. Jaskyňa Vahan, Slovenský raj, k. ú. Vernár, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 27. 7. 2006, s. 18 1201. Piesková jaskyňa, Slovenský raj, Predná diera, k. ú. Hrabušice, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 26. 2. 2006, s. 18 1202. Skalné okno s bránou, Slovenský raj, Predná diera, k. ú. Hrabušice, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, február 2006, s. 19 1203. Meandrová rúra, Slovenský raj, Krivjan, k. ú. Dobšiná, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 2006, s. 19 1204. Okrová jaskyňa, Slovenský raj, k. ú. Dobšiná, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 2006, s. 20 1205. Komora, Slovenský raj, kaňon Hnilca, k. ú. Dobšiná, pôdorys a  rezy, F. Miháľ, O. Miháľová, 16. 3. 2007, s. 20 1206. Jaskyňa Skalina, Slovenský raj, Barbolica, k. ú. Vernár, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 4. 11. 2006, s. 20 1207. Jaskyňa v  tuneli, k. ú. Kraľovany, pôdorys, orientačný náčrt, P. Uherek, s. 23 1208. Jaskyňa v tuneli, pôdorys, pozdĺžny rez, marec 2007, s. 24 1209. Jaskyňa v tuneli, k. ú. Kraľovany, pôdorys, P. Holúbek, V. Mikula, P. Staník, P. Pokrievka ml., P. Vaněk, J. Psotka, 25. 3. 2007, s. 24 – 25

215

Súpis plánov jaskýň


1210. Jaskyňa v tuneli, pozdĺžny rez, marec 2007, s. 25 1211. Šlosiarova jaskyňa, Rimavská kotlina, Licinská pahorkatina, pôdorys a rezy, I. Balciar, R. Gonda, L. Iždinský, P. Nociarová, 7. 4. 2007, s. 28 1212. Trstínska vodná priepasť, časti objavené 6. 4. 2007, pozdĺžny rez, L. Vlček, A. Lačný, M. Zvonár, P. Staník, 8. 6. 2007, s. 30 1213. Trstínska vodná priepasť, časti objavené 6. 4. 2007, pôdorys, L. Vlček, A. Lačný, M. Zvonár, P. Staník, 8. 6. 2007, s. 31 1214. Pekelný sifón, Demänovská jaskyňa slobody, pôdorys, K. Albrecht, J. Zapletal, 1990, s. 38 1215. Pekelný sifón, Demänovská jaskyňa slobody, pozdĺžny rez, K. Albrecht, J. Zapletal, 1990, s. 39 1216. Výstrelová priepasť PP22, Slovenský kras, Plešivská planina, pôdorys a pozdĺžny rez, V. Lysenko, 1964, s. 41 Číslo 3 1217. Jaskyňa Slnečného lúča, pozdĺžny rez, P. Hipman a  kol., 1983, M. Jagerčík, L. Vlček 2007, s. 12 1218. Jaskyňa O-3, Prosiecka dolina, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Szunyog, S. Szunyogová, O. Fabó, Š. Gajdoš, Z. Hochmuth, P. Mahút, Š. Sitek, M. Jurečka, P. Sliačan, 1969 – 2006, s. 21 1219. Kováčova diera, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Holúbek, Z. Jurík, 13. 9. 2007, s. 23 1220. Hronský paleoponor, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, M. Horčík, F. Horčík, M. Gaško, 2005, s. 25 Číslo 4 1221. Mesačný tieň, pozdĺžny rez, spracoval B. Šmída, s. 12 – 13 1222. Mesačný tieň, Javorinská Široká, Vysoké Tatry, pôdorys, B. Šmída, I. Pap, 2004 – 2007, s. 16 1223. Snežná diera, Borčianska planina, Slovenský kras, pôdorys, rezy, S. Máté, T. Máté, 14. 9. 2003, s. 32 1224. Hodkovská jaskyňa, Dreveník, k. ú. Žehra, pôdorys, pozdĺžne rezy, F. Miháľ, P. Miháľová, M. Barlog, 2007, s. 35 1225. Ardovská jaskyňa, celková situácia, si­ tuačná mapka, s. 40 Súpis plánov jaskýň

1226. Ardovská jaskyňa, Silická planina, nové objavy, pôdorys a pozdĺžny rez, J. Kankula, J. Kankula jr., B. Šmída, 2003, s. 41 1227. Ardovská jaskyňa, Silická planina, pôdorys, podľa B. Kučeru a kol., 1960 – 1962, s. 44 1228. Slovačka jama na Karadjici (Ceki 1), Macedónsko, planina Jakupica, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Imrich, J. Szunyog, 2007, s. 52 Ročník 2008 (XXXIX.) Číslo 1 1229. Skalistý potok, horný vchod, pozdĺžny rez, s. 43 1230. Jaskyňa v  Novom vrchu č. 3, pôdorys, P. Čarný, P. Magdolen, Ľ. Sliva, M. Blusk, K. Hadriová, V. Vaculčík, R. Hupka, P. Holúbek, J. Tencer, R. Ziman, J. Trávnik, O. Trávnik, 1998 – 2000, stav k 31. 12. 2007, s. 53 1231. Jaskyňa v  Novom vrchu č. 3, pozdĺžny rez, P. Magdolen, 2000, s. 55 1232. Plavecká jaskyňa, pôdorys, stav k  7. 7. 2007, digitalizácia P. Magdolen, 2005 – 2007, s. 60 1233. Plavecká jaskyňa, nové časti, pôdorys, s. 61 1234. Vestenická medvedia jaskyňa, Strážovské vchy, k. ú. Horné Vestenice, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Lutonský, 1999, P. Strečanský 1999, 2003, s. 64 1235. Vestenická medvedia jaskyňa, pozdĺžny rez, s. 65 1236. Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys, B. Šmída, F. Mayoral, Ch. Brewer-Capriles, M. Audy, 2004, s. 76 1237. Cueva del Diablo, Macizo del Chimantá, Venezuela, pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Griflík, E. Kapucian, Ch. Brewer-Capriles, F. Barabáš, február 2005, s. 77 1238. Cueva Zuna, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Vlček, E. Kapucian, 15. 2. 2007, s. 77 1239. Horný Radavcit, Kosovo, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Imrich, 2008, s. 88 1240. Orlie hniezdo, Kosovo, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Imrich, F. Majerníčková, V. Papáč, 2008, s. 89 1241. Hodkovská jaskyňa, Dreveník, k. ú. Žehra, pôdorys, pozdĺžne rezy, F. Miháľ, P. Miháľová, M. Barlog, 2007, s. 95

216

Bibliografia Spravodaja SSS


Číslo 2 1242. Oči, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Mikuláš, 2006, s. 20 1243. Sintrová jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Mikuláš, 2006, s. 24 1244. Jaskyňa dvoch kamarátov, Muránska planina, k. ú. Tisovec, pôdorys a  rezy, R. Guzma, I. Kubíni, D. Čipka, 17. 5. 2008, s. 29 1245. Hronská jaskyňa, Muránska planina, pôdorys a pozdĺžny rez, s. 31 1246. Jelenia jaskyňa, Muránska planina, dolina Zlatno, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Múka, M. Matejka, T. Amtman, s. 32 1247. Matúšova jaskyňa, Muránska planina, dolina Zlatno, pôdorys a  pozdĺžny rez, Ľ. Múka, M. Matejka, L. Štubňa, T. Amtman, s. 33 1248. Deravá jaskyňa, Muránska planina, dolina Zlatno, pôdorys a pozdĺžny rez, Ľ. Múka, D. Pilař, s. 34 1249. Jaskyňa Strapek, zvislý rez, P. Nemček, s. 35 1250. Puklinová jaskyňa, Dreveník, k. ú. Žehra, pôdorys a  pozdĺžny rez, zostavil F. Miháľ, 2008, s. 38 1251. Esovitá a  Medúzová jaskyňa, Dreveník, Medvedie chrbty, pôdorys a rezy, zostavil F. Miháľ, s. 39 Číslo 3 1252. Hubekova jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras, pôdorys a  pozdĺžny rez, B. Šmída, M. Hubek, P. Hubek, M. Hačo, V. Tencer, 2002, 2007, s. 12 1253. Jaskyňa starých objaviteľov, pôdorys, J. Leščák, S. Pavlarčík, L. Plučinský, J. Zibura, P. Kováčik, Ľ. Matuška, R. Zálešák 31. 8. a 19. 10. 1997, s. 15 1254. Balónová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, M. Ivanický, P. Magdolen, O. Trávnik, 3. 7. 2006, s. 17 1255. Galmuská diera, Hnilecké vrchy, Galmus, k. ú. Spišské Vlachy, pôdorys a pozdĺžny rez, spracoval F. Miháľ, s. 19 1256. Jánska diera, Galmus, Jánska dolina, k. ú. Spišské Vlachy, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, O. Miháľová, 26. 2. 2008, s. 20 1257. Suchá diera, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Poráč, pôdorys a rezy, spracoval F. Miháľ, 2008, s. 21 Bibliografia Spravodaja SSS

1258. Suchá diera 1, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Poráč, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 27. 3. 2008, s. 21 1259. Suchá diera 2, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Poráč, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 27. 3. 2008, s. 22 1260. Suchá diera 3, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Poráč, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 27. 3. 2008, s. 22 1261. Špirálka, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Poráč, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 27. 3. 2008, s. 23 1262. Ladzianskeho jaskyňa, Muránska planina, pozdĺžne rezy, zostavil T. Máté, 2008, s. 24 – 25 1263. Ladzianskeho jaskyňa, Muránska planina, pôdorys, T. Máté, J. Psotka, M. Horčík, F. Horčík, V. Papáč, M. Miškov, M. Gaško, M. Podolinský, G. Lešinský, Z. Jerg, P. Kračun, 2002 – 2007, s. 26 1264. Jaskyňa V-1, Prosiecka dolina, pôdorys a  pozdĺžny rez, J. Szunyog, S. Szunyogová, 2007, s. 28 1265. Jaskyňa čudnej lebky, pôdorys a pozdĺžny rez, V. Daniel, V. Daniel ml., P. Michalík, 1995, P. Hovorka, P. Hovorka, Ľ. Cibuľa, 2008, s. 31 1266. Shpella Shpanik, Albánske Alpy, pôdorys, J. Psotka, P. Imrich, P. Holúbek, P. Vaněk, S. Votoupal, J. Bakičová, M. Sluka, P. Magdolen, J. Szunyog, G. Majerníčková, T. Majerníčková, 2007 – 2008, s. 43 Číslo 4 1267. Jaskyňa Veľké Prepadlé, prepojenie, stav k 1. 12. 2008, pozdĺžny rez, s. 8 1268. Speleologická situácia v  okolí Jaskyne zlomísk, Jánska dolina, situačná mapka, stav k 1. 1. 2000, s. 13 1269. Jaskyňa zlomísk, časť za Veľkým dómom, pôdorys, P. Holúbek, J. Psotka, 23. 8. 2006, s. 15 1270. Suchý, Javorina (Priepasť pána Caloina), zvislé rezy, P. Cvacho, J. Nemček, M. Vojtek, s. 21 1271. Tomaňova jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, M. Vojtek, s. 22 1272. Komínová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, s. 22 1273. Previsová jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, s. 22

217

Súpis plánov jaskýň


1274. Bivaková jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, s. 22 1275. Jaskyňa pod bralom, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, s. 22 1276. Jožova jaskyňa, pôdorys a pozdĺžny rez, P. Cvacho, J. Nemček, s. 22 1277. Systém Medvedích jaskýň, Vrátna dolina, situačný náčrt, doplnil a aktualizoval P. Cvacho, 2008, s. 23 1278. Jaskyňa dvoch kamarátov, k. ú. Tisovec, pôdorys a pozdĺžny rez, L. Vlček, D. Hutka, 2. 10. 2008, s. 29 1279. Jaskyňa Silvia (Hradová 19), k. ú. Tisovec, pôdorys a pozdĺžny rez, zostavil L. Vlček, s. 31 1280. Blajzloch, Slovenský raj, k. ú. Vernár, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 2006, s. 33 1281. Blajzloch 2, Slovenský raj, k. ú. Hrabušice, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 21. 10. 2008, s. 34 1282. Pod Kočom 1, Slovenský raj, Blajzloch, k. ú. Hrabušice, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, 6. 11. 2008, s. 35 1283. Pod Kočom 2, Slovenský raj, Blajzloch, k. ú. Hrabušice, pôdorys a  pozdĺžny rez, F. Miháľ, 21. 10. 2008, s. 35 1284. Stratenská jaskyňa, Ponorná a  Blatistá chodba, pôdorys, s. 37 1285. Števova jaskyňa, Levočské vrchy, pôdorys a pozdĺžny rez, T. Máté, Š. Kyšela, K. Grichová, 19. 7. 2008, s. 39 Ročník 2009 (XL.) Číslo 1 1286. Matejovie diera, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a rezy, F. Miháľ, 2005, s. 43 1287. Jazvečia diera, Galmus, Slovinská skala, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 16. 10. 2008, s. 43 1288. Horná diera, Galmus, Slovinská skala – Golúvka, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 16. 10. 2008, s. 44 1289. Jaskyňa Torzo a  Skalná brána, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 22. 10. 2008, s. 44 1290. Priepasťovitá jaskyňa, Galmus, Slovinská skala – Golúvka, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 4. 12. 2008, s. 45 Súpis plánov jaskýň

1291. Tunel, Galmus, Slovinská skala, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 2. 8. 2005, s. 45 1292. Skalný labyrint, Galmus, Slovinská skala – Golúvka, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a rezy, F. Miháľ, 3. 8. 2005, 22. 10. 2008, s. 46 1293. Románska chodba, Galmus, Slovinská skala – Golúvka, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 22. 10. 2008, s. 47 1294. Jaskyňa Muráň, Galmus, Poráčska dolina, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 8. 9. 2005, s. 47 1295. Puklina v skale, Galmus, Slovinská skala, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 25. 9. 2008, s. 48 1296. Jaskyňa Skala (0-2) a  Skala 2, Galmus, Slovinská skala, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a pozdĺžny rez, F. Miháľ, 30. 9. 2008, s. 48 1297. Diera v Skale, Galmus, Slovinská skala, k. ú. Nižné Slovinky, pôdorys a rezy, F. Miháľ, 25. 9. 2008, s. 49 1298. Suchodolská jaskyňa, náčrt pôdorysu a pozdĺžny rez, D. Hutka, 8. 2. 2009, s. 52 1299. Slovačka jama na Karadžici (Ceki 1), schematický pôdorys a pozdĺžny rez, s. 59 1300. K  15 Snehulienka, Jakupica, Macedónsko, pôdorys a zvislý rez, T. Majerníčková, M. Sluka, 2008, s. 64 1301. Ľadomorňa, Jakupica, Macedónsko, pôdorys a  zvislý rez, M. Hajduk, P. Imrich, T. Majerníčková, 2008, s. 64 1302. Pestera Dracoaia, pôdorys, J. Psotka, P. Imrich, P. Branescu, D. P. Lucaciu, T. Máté, F. Horčík, M. Horčík, V. Papáč, I. Balciar, 2007 – 2008, s. 70 Číslo 2 1303. Demänová Cave system, situačná mapka, s. 17 1304. Granulka, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie, pôdorys, I. Balciar, F. Radinger, 11. 1. 2009, s. 28 1305. Nová Burda, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie, pôdorys, I. Balciar, M. Benco, J. Medveď, R. Palic, 12. 10. 2008, s. 28 1306. Jaskyňa pri križovatke, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie, pôdorys, I. Balciar, E. Vörös, 11. 1. 2009, s. 29 1307. Burda, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie, pôdorys, I. Balciar, R. Gonda, P. Nociarová, S. Scholtz, 1. 2. 2009, s. 29

218

Bibliografia Spravodaja SSS


1308. Brestovská jaskyňa, pôdorys, J. Brodňanský, 1959, s. 31 1309. Brestovská jaskyňa, časti za 1. sifónom, pôdorys, Z. Hochmuth, J. Kucharovič, P. Marek, V. Sláčik, 2. 5., 12. – 15. 7. 1981, s. 33 1310. Brestovská jaskyňa, pôdorys, škica častí pred prítokovým sifónom a s  časťami objavenými po vodnom toku v  roku 1979, OS Dolný Kubín, s. 33 1311. Brestovská jaskyňa, pôdorys, časti pred i  za prítokovým sifónom, Z. Hochmuth, 1984, s. 34 1312. Brestovská jaskyňa, pôdorys, základná mapa jaskyne, J. Sýkora, 1984, s. 34 1313. Brestovská jaskyňa, pôdorys a  pozdĺžne rezy, digitálne spracovali J. Szunyog, P. Gažík, 2008, s. 37 1314. Csík-lyuk (Číkova diera) PP24, pôdorys, V. Lysenko 1964, s. 42 1315. Кунгурская ледяная пещера, Kungurská ľadová jaskyňa, Permský kraj, Ruská federácia, pôdorys, P. Holúbek, Z. Jurík, 31. 1. 2009, s. 49 1316. Cueva Muchimuk, Churí-tepui, Macizo del Chimantá, Venezuela, pôdorys, B. Šmída, M. Griflík, 2009, s. 58

Bibliografia Spravodaja SSS

Číslo 4 1317. Studnia w Kazalnici Mietusiej, zvislý rez, D. Fuja, T. Zwijacz-Kozica, K. Dudzinski, J. Szunyog, 1996 – 2009, samostatná príloha 1318. Jaskyňa Efeméra, Žiarska dolina, Západné Tatry, orientačný pôdorys a pozdĺžny rez, P. Gažík, F. Hanes, P. Herich, P. Staník, L. Vlček, 8. 7. – 13. 7. 2009, s. 24 1319. Oľgina priepasť a Kanálová diera 11, Slovenský raj, k. ú. Dobšiná, pôdorys a pozdĺžny rez, O. Miháľová, F. Miháľ, P. Hovorka, P. Hovorka ml., T. Hovorka, 2009, s. 26 1320. Solimál, Volovské vrchy, pôdorys a  pozdĺžny rez, P. Horváth, P. Holúbek, I. Korenková, 27. 8. 2009, s. 27 1321. Priepasť 3, V2, pôdorys, Lietavec, Jánošík, Heger, 2009, s. 30 1322. Jazvečí hrad, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina, pôdorys a pozdĺžny rez, S. Danko, 2007, s. 35 1323. Jaskyňa v  Hoblíku, Stráňavská dolina, pôdorys, V. Bukovinský, s. 40 1324. Hoblíková jaskyňa, Dvojka, pôdorys, V. Bukovinský, 31. 8. 1953, s. 41 1325. Sonda pod Polomou, pozdĺžny rez, V. Bukovinský, 31. 8. 1953, s. 41

219

Súpis plánov jaskýň


Názvový register Jaskýň A Abri pod Sokolou – 1030 Abri s plazivkou – 549 Abri v Konskom dole – 16 Abri v Lačnovskom kaňone – 1027 Abri ŽM – 882 Andrejova jaskyňa I. – 463 Andrejova jaskyňa II. – 464 Ardovská jaskyňa – 1225, 1226, 1227 Arubotaim (Izrael) – 478 Attilova priepasť – 480 A – 2 (Juhoslávia) – 96 B Babky I – 4 Babky II – 5 Babôčková jaskyňa – 877 Baďova diera – 868 Balónová jaskyňa (Belianske Tatry) – 1254 Balónová jaskyňa (Slovenský raj) – 544 Balvanová jaskyňa – 752 Baptistický portál (Kaukaz) – 797 Baraskulina jaskyňa – 970 Beckovská jaskyňa – 267 Beňovská priepasť – 1136, 1137 Biela diera – 174 Biela jaskyňa (Muránska planina) – 1095 Biela jaskyňa (Západné Tatry) – 57 Bivaková jaskynka (Oblík) – 476 Bivaková jaskyňa (Suchý) – 1274 Blajzloch – 1280 Blajzloch 2 – 1281 Blatná jaskyňa – 107 Botovská jaskyňa – 699 Brečtanová jaskyňa – 366 Brekovská jaskyňa – 520 Brestovská jaskyňa – 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 Brezová priepasť – 158 Bridlicová baňa v Mariánke – 1150 Brloh – 876 Brutál (Velebit) – 235 Bublinová jaskyňa – 871 Budulínkov ponor – 880 Bujakova priepasť – 342 Burda – 1307 Bystrianska jaskyňa – 1149 Bystriansky závrt – 125 Názvový register jaskýň

C Camberova sonda – 783, 932, 933 Centrálne Rožanski Kukovi (Velebit) – 572 Cestná mramorová jaskyňa (Čína) – 431 Cetatile Ponorului (Rumunsko) – 802 Cigánska diera – 1094 Csík-lyuk – 1314 Cueva Asfixiadora (Venezuela) – 913, 911 Cueva con Bloques de Piedra (Venezuela) – 915 Cueva con Cataratita (Venezuela) – 910 Cueva con Puente (Venezuela) – 916 Cueva de Gilberto (Venezuela) – 912 Cueva debajo del Hotel Principal (Venezuela) – 907 Cueva del Diablo (Venezuela) – 1237 Cueva del Hotel Guácharos (Venezuela) – 909 Cueva Fragmento Marginal (Venezuela) – 914 Cueva Hypotética (Venezuela) – 917 Cueva Charles Brewer (Venezuela) – 983, 1087, 1089, 1091, 1109, 1236 Cueva Muchimuk (Venezuela) – 1316 Cueva Ojos de Cristal (Venezuela) – 908 Cueva Zuna (Venezuela) – 1238 Č Čachtická jaskyňa – 64, 347, 348, 349, 350, 351, 573, 636, 637, 1083, 1084, 1085, 1086, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121 Černá šachta – 731 Čertova diera – 39, 72 Čertova jaskyňa – 854, 855 Červená puklina – 742 Četníkova svadba – 744, 745, 888 Čierna jama – 183 Čiernohorský systém – 408, 409 Čierny zámok – 738 Čistá studňa – 581 D Darovaná jaskyňa – 1045 Daxner – 1092, 1093 Dažďová priepasť – 646 Demänovská jaskyňa mieru – 667, 1181 Demänovská jaskyňa slobody – 1181 Demänovská jaskyňa slobody (Pekelný sifón) – 1214, 1215 Demänovský jaskynný systém – 1303 Deravá diera – 172 220

Bibliografia Spravodaja SSS


Deravá jaskyňa – 1248 Deravý dóm – 653 Detská jaskyňa – 1020 Diablova diera – 994, 995 Dielik – 1143, 1144, 1145 Diera nad Žiarskym sedlom – 665 Diera v Skale – 1297 Diera v streche – 1006 Dionýškova jaskyňa – 870 Divná diera – 769 Doble Tubo de Agua (Venezuela) – 919 Dobšinská ľadová jaskyňa – 126, 335 Dolina Sighistel (Rumunsko) – 891 Domanyove jaskyne – 661 Drienovská jaskyňa – 85, 953, 954 Drobná jaskyňa I. – 767 Drobná jaskyňa II. – 768 Druhá jaskyňa v zálive Okuňava (Ruská federácia) – 406 Duodiera – 512 Dúpnica (Západné Tatry) – 55 Dvojitá jaskyňa na Lysej hore – 429 Dvojvchodová – 656 Dvojvchodová (Velebit) – 236 Dymová jaskyňa – 138, 704 Džandžurova diera – 415 Džimova spása – 1138, 1139 Ď Ďakova jaskyňa – 1017, 1018 Ďumbiersky vysokohorský kras – 1056 Ďurčinská jaskyňa v Sokole – 420 E El Foso (Venezuela) – 920 Elza – 740 Esovitá jaskyňa – 1251 Eszkála – 50 F Fakír – 672 Fakľová jaskyňa – 685 Ferova jaskyňa – 649 Forintová jaskyňa – 472 Fosílny ponor – 1154 G Gajdova štôlňa – 502 Galmuská diera – 1255 Galtaj aguj (Mongolsko) – 852 Gemerskoteplická jaskyňa – 853, 860 Bibliografia Spravodaja SSS

Gerlašská jaskyňa – 129 Gerlašská pašerácka jaskyňa – 128 Gerlašská podpovrchová jaskyňa – 127 Gerlašská previsová jaskyňa – 130 Gerlašská 5 Krivá diera – 165 Gerlašská 6 Žltá diera – 166 Gerlašská 8 Modrá diera – 169 Gerlašská 9 Dvojdiera – 167 Gerlašská 12 Nízka diera – 168 Glac – 818 Gotická jaskyňa – 173 Granátová jaskyňa – 791 Granulka – 1304 Gruta de San Pedro (Bolívia) – 273 Gruta di Phianani (Bolívia) – 273 H Hačova jaskyňa – 722, 723, 777, 778, 779, 780 Hajdučki kukovi (Velebit) – 234 Havrania jaskyňa – 634 Havrania priepasť – 827 Hipmanove jaskyne – 952, 1104, 1115 Hlinená sonda – 903 Hlivákova priepasť – 621 Hoblíkova jaskyňa – 1324 Hodkovská jaskyňa – 1224, 1241 Holická jaskyňa – 465 Holubia priepasť – 712 Horná diera – 1288 Horná Stĺpová – 18 Horná Šingliarova jaskyňa – 179 Horný Radavcit (Kosovo) – 1239 Hradištná priepasť č. 1 – 246 Hradištná priepasť č. 2 – 247 Hradná jaskyňa v Čiernej hore – 1130 Hradná priepasť – 111 Hradná studňa Strečno – 194 Hrádocká jaskyňa – 74 Hranatá diera – 172 Hrebeňová jaskyňa – 923, 1022 Hronská jaskyňa – 1245 Hronský paleoponor – 881, 1220 Hubekova jaskyňa – 898, 1252 Hubová jaskyňa (Čergov) – 607 Hubová jaskyňa (Muránska planina) – 1099 Hučiaca vyvieračka (Zúgó) – 340 CH Ch 1 – 509 Ch 2 a Ch 3 – 511 221

Názvový register jaskýň


I Ideálna trhlina – 559 Ivanova peňažnica – 466 Izvor Glavaš, Cetina (Chorvátsko) – 776 J Jabloňová priepasť – 197 Janov bivak – 1036 Jánska diera – 1256 Jánska dolina – 321, 885 Jarná priepasť – 537 Jaskyňa A 7 – 562 Jaskyňa A 8 – 563 Jaskyňa Banička – 239 Jaskyňa Barania smrť – 566 Jaskyňa Barqash (Sýria) – 504 Jaskyňa Belyj dvorec (Ruská federácia) – 403 Jaskyňa Benšová (Liptovský Ján) – 21 Jaskyňa Bobačka – 28, 503, 613, 719, 743 Jaskyňa Brloh (Mongolsko) – 258 Jaskyňa Brloh (Tribeč) – 48 Jaskyňa Bublina – 608 Jaskyňa Čarova moréna – 529 Jaskyňa Čereňa – 207 Jaskyňa Čertova pec – 814 Jaskyňa Čiernohorská nižná – 264, 265 Jaskyňa čudnej lebky – 1265 Jaskyňa č. 1 – 16 Jaskyňa č. 2 – 19 Jaskyňa č. 3 v doline Korbelke – 242 Jaskyňa č. 11 – 75 Jaskyňa č. 27 – 269 Jaskyňa č. 74 – 631 Jaskyňa č. 138 Kášter – 186 Jaskyňa Dedkovské diery – 187 Jaskyňa Deravá skala – 151 Jaskyňa Dielnice – 1178, 1179 Jaskyňa DM – 3 (Miková) – 78 Jaskyňa DM – 6 (Miková) – 77 Jaskyňa Dobrovskovo (Kaukaz) – 800 Jaskyňa Dolná Stĺpová – 17 Jaskyňa Dora 1 – 1081 Jaskyňa Dubnica (Kaukaz) – 213 Jaskyňa Dutá skala – 850 Jaskyňa dvoch kamarátov – 1244, 1278 Jaskyňa Dvojvchodová – 595 Jaskyňa Efeméra – 1318 Jaskyňa Eksplo – 849 Jaskyňa Excentrická LK 2 – 1034 Jaskyňa Fajka (Silická planina) – 789 Jaskyňa Fortúna – 412 Názvový register jaskýň

Jaskyňa Fučiaca diera – 156 Jaskyňa Gitara – 845 Jaskyňa Hámorská 3 – 371 Jaskyňa Hámorská 4 – 372 Jaskyňa Hámrik nad Sokolom – 717 Jaskyňa Haviareň – 150 Jaskyňa Helena – 1052, 1053 Jaskyňa Homoľa – 614, 615 Jaskyňa Horné okno – 663 Jaskyňa Hričkov – 316, 317 Jaskyňa Hrobka – 609 Jaskyňa Hrom – 565 Jaskyňa chladných očí – 633 Jaskyňa Javorina – 53 Jaskyňa Javorinka – 63, 70, 314, 315, 387 Jaskyňa Jazerná – 501 Jaskyňa Ježkova diera – 141 Jaskyňa Kabele – 152 Jaskyňa Kadlub – 47 Jaskyňa Kamenná tvár – 956 Jaskyňa Kamenné mlieko – 46 Jaskyňa Kamenné mlieko (Nízke Tatry) – 400 Jaskyňa Kamenné oči – 208 Jaskyňa Kochy IV – 442 Jaskyňa Komín – 1040 Jaskyňa Komíny – 13 Jaskyňa kopačiek – 528 Jaskyňa Korenárka – 844 Jaskyňa Koreňová – 594 Jaskyňa Kostolík – 1013 Jaskyňa kozorožcov (Čína) – 333 Jaskyňa Krysty – 452 Jaskyňa Kutica – 762 Jaskyňa kvapkajúcej vody – 1199 Jaskyňa K 1 Kaplnka – 772 Jaskyňa K 3 – 771 Jaskyňa K 8 – 113 Jaskyňa K 9 – 114 Jaskyňa K 10 – 112 Jaskyňa lebiek – 343 Jaskyňa Leontína – 1174 Jaskyňa Lezca – 832 Jaskyňa Líščia diera – 416 Jaskyňa Líščia diera pri Silici – 582 Jaskyňa líščia nora – 467 Jaskyňa L 1 pri Lipovci – 1126 Jaskyňa L 2 pri Lipovci – 1127 Jaskyňa L 4 pri Lipovci – 1128 Jaskyňa LK 5 – 1047 Jaskyňa LK 6 – 1048 Jaskyňa LK 7 – 1049 222

Bibliografia Spravodaja SSS


Jaskyňa LK 8 – 1050 Jaskyňa Maja – 939 Jaskyňa Malá Stožka 3 – 940, 941 Jaskyňa Maša – 443 Jaskyňa Machnatá – 131 Jaskyňa Malinová – 373 Jaskyňa Mandľa – 383 Jaskyňa Meandrová – 444 Jaskyňa Medúza – 992 Jaskyňa Mech – 830 Jaskyňa Miškov potok – 579 Jaskyňa Mníchova diera – 479 Jaskyňa mŕtveho vojaka – 1189 Jaskyňa mŕtvych netopierov – 356 Jaskyňa mučeníkov – 1019 Jaskyňa mučeníkov II – 1098 Jaskyňa Muráň – 1294 Jaskyňa M 2 – 1160, 1173 Jaskyňa M 10 – 370 Jaskyňa M 20 – 367 Jaskyňa M 30 (Líščia) – 369 Jaskyňa M 40 – 370 Jaskyňa na Brestovej – 495 Jaskyňa na bubne – 148 Jaskyňa na Hlínach – 12 Jaskyňa na Hradišti – 41 Jaskyňa na Husom stoku – 1183 Jaskyňa na Jelenci 1 – 1186 Jaskyňa na Landrovci – 266 Jaskyňa Na lazoch – 116 Jaskyňa na Rúbani – 92 Jaskyňa na Salatíne – 203 Jaskyňa na Salatíne č. 2 – 205 Jaskyňa na Smrekove – 11 Jaskyňa na Vôdkach – 217 Jaskyňa na Zadných – 304 Jaskyňa nad Baďovou – 869 Jaskyňa nad bivakom – 527 Jaskyňa nad Federovom – 223 Jaskyňa nad traťou č. 2 – 632 Jaskyňa nad Vodopádom – 494 Jaskyňa nádeje – 210 Jaskyňa Nezábudka – 211 Jaskyňa nora – 402 Jaskyňa Nori – 1063 Jaskyňa Notre Dame – 532, 533 Jaskyňa Nová Kresanica – 154, 184, 925, 926 Jaskyňa Nová peňažnica – 471 Jaskyňa Novoročné sklamanie – 482 Jaskyňa Okno (Borinský kras) – 836 Jaskyňa Okno (Demänovská dolina) – 1131 Bibliografia Spravodaja SSS

Jaskyňa Oltárkameň – 414 Jaskyňa oproti Abri – 1032 Jaskyňa O-3 v Prosieckej doline – 10, 426, 726, 727, 1218 Jaskyňa P. Sura Boghii (Rumunsko) – 803 Jaskyňa Panny Orleánskej – 1129 Jaskyňa Parenica – 238 Jaskyňa Pecná – 749 Jaskyňa Pekárnik – 1153 Jaskyňa Perforácia – 530 Jaskyňa Piecka – 790 Jaskyňa Pieskovisko – 1163 Jaskyňa Pieskový potok – 974 Jaskyňa Pivnica v údolí Čierneho Váhu – 666 Jaskyňa Pivničná diera – 106 Jaskyňa Plačúca skala – 310 Jaskyňa pod Barbolicou č. 1 a č. 2 – 639 Jaskyňa pod bralom – 1275 Jaskyňa pod Brtkovicou – 1054 Jaskyňa pod bukom – 346 Jaskyňa pod Dúbravou – 76 Jaskyňa pod ihlou – 1044 Jaskyňa pod Kľakom – 215, 216 Jaskyňa pod krídlom – 176 Jaskyňa pod lebkou – 449 Jaskyňa pod malinovým kríkom (Mongolsko) – 262 Jaskyňa pod pahýľom – 922 Jaskyňa pod Pilierovou – 1101 Jaskyňa pod previsom – 394 Jaskyňa pod skalou – 660 Jaskyňa pod Spišskou – 1055, 1116, 1176 Jaskyňa pod šachtou – 508 Jaskyňa pod Turnianskym hradným vrchom – 40 Jaskyňa pod Úplaznou skalou č. 1 – 90 Jaskyňa pod Vraženou – 102 Jaskyňa pod vrcholom – 1172 Jaskyňa pod vyhliadkou (Čertova dolina) – 675 Jaskyňa pod Vyhliadkou (Slovenský kras) – 484 Jaskyňa pod Zapačom – 461 Jaskyňa Podbanište – 30, 33 Jaskyňa Podhlavište – 42, 1166 Jaskyňa Pohanská – 272 Jaskyňa potočníkov – 1021 Jaskyňa Praslen – 1151 Jaskyňa prastarý výver – 391 Jaskyňa predátora – 492 Jaskyňa Prefuk – 531 223

Názvový register jaskýň


Jaskyňa prekvapenia – 1170 Jaskyňa Previs č. 2 v doline Korbelke – 243 Jaskyňa pri hrane – 741 Jaskyňa pri kríži – 389 Jaskyňa pri križovatke – 1306 Jaskyňa pri mŕtvej lani – 454 Jaskyňa pri parkovisku – 843 Jaskyňa pri Pavlovciach – 329 Jaskyňa pri potoku – 421 Jaskyňa pri starom chodníku – 401 Jaskyňa pri štrbavej lebke – 376 Jaskyňa pri Trenči – 748 Jaskyňa Prvá pod Bielou cestou – 146 Jaskyňa Pustovňa – 1082 Jaskyňa Pyramída – 680 Jaskyňa P 5 – 591 Jaskyňa Remová – 14 Jaskyňa Ružinská diera – 966 Jaskyňa Rysie hniezdo – 153 Jaskyňa s mostom – 1028 Jaskyňa s mŕtvym Číňanom (Čína) – 436 Jaskyňa so stonožkou (Čína) – 433 Jaskyňa Semafor – 1096 Jaskyňa Silvia – 1279 Jaskyňa Skala a Skala 2 – 1296 Jaskyňa Skalina – 1206 Jaskyňa skladisko – 352 Jaskyňa Slnečného lúča – 1217 Jaskyňa slnečnej žiary (Čína) – 437 Jaskyňa Sokolia LK 1 – 1031 Jaskyňa Sokolová – 439 Jaskyňa Sová I – 1184 Jaskyňa spievajúcej huby – 795 Jaskyňa Stará garda – 972, 973 Jaskyňa Staré Hájne – 1057 Jaskyňa starých objaviteľov – 1253 Jaskyňa Storočného lístia – 840 Jaskyňa Strapek – 1249 Jaskyňa Strateného syna – 839 Jaskyňa Strecha – 991 Jaskyňa studeného vetra – 458, 534, 714 Jaskyňa Svätého prijímania – 838 Jaskyňa Šikľavá skala – 393 Jaskyňa Štefanová – 188 Jaskyňa Téčko (Čína) – 434 Jaskyňa Temnica – 1193 Jaskyňa teplej stráne – 1103 Jaskyňa Teplica (Muránsky kras) – 25 Jaskyňa Torzo a Skalná brána – 1289 Jaskyňa Trojuholník (Slovenský kras) – 785 Jaskyňa Uhlište – 336 Názvový register jaskýň

Jaskyňa Úkryt (Demänovská dolina) – 219 Jaskyňa Úkryt (Slovenský kras) – 585 Jaskyňa Útulňa – 626 Jaskyňa v Čertovej skale – 244 Jaskyňa v Čipkových jamách – 1188 Jaskyňa v Galíčke – 593 Jaskyňa v Hoblíku – 1323 Jaskyňa v Hradovici nad Malužinou – 384 Jaskyňa v Jazvinách – 1146 Jaskyňa v kameňolome pri Vrícku – 124 Jaskyňa v Kostolcoch – 390 Jaskyňa v kremeni – 147 Laskyňa v Landrovci – 1008 Jaskyňa v lome Plešivec – 691 Jaskyňa v Lúčanskom vodopáde – 861, 862 Jaskyňa v Malom Sokole – 218 Jaskyňa v moréne (Ćína) – 334 Jaskyňa v mramorovej moréne v Habe (Čína) – 430 Jaskyňa v Novom vrchu č. 3 – 1230, 1231 Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazierka – 411 Jaskyňa v sedielku – 683 Jaskyňa v skalnej stene – 380 Jaskyňa v Sokoli – 240 Jaskyňa v spodkoch – 541 Jaskyňa v Suchom hrádku I – 599 Jaskyňa v Suchom hrádku II – 600 Jaskyňa v Suchom hrádku III – 601 Jaskyňa v Suchom hrádku IV – 602 Jaskyňa v Tepličkách – 825 Jaskyňa v Tesnom – 901, 902 Jaskyňa v trojramennom žľabe č. 1 – 228 Jaskyňa v trojramennom žľabe č. 2 – 229 Jaskyňa v trojramennom žľabe č. 3 – 230 Jaskyňa v trojramennom žľabe č. 4 – 231 Jaskyňa v tuneli – 1207, 1208, 1209, 1210 Jaskyňa v úžľabine – 15 Jaskyňa v zákutí – 763 Jaskyňa v zásekoch – 660 Jaskyňa v žľabe nad podsedom č. 1 – 226 Jaskyňa v žľabe nad podsedom č. 2 – 227 Jaskyňa v žľabe vedľa podsedu – 232 Jaskyňa vo vrcholovej časti Poludnice – 1073 Jaskyňa vo Vyšnom Blatníku v Sokole – 445, 446, 447 Jaskyňa Vahan – 1200 Jaskyňa Veľkých puklín – 822, 823, 824 Jaskyňa Verných – 894 Jaskyňa Veronika – 519 Jaskyňa Veterná – 264, 265 Jaskyňa Vetrák – 837 224

Bibliografia Spravodaja SSS


Jaskyňa Vlčie diery – 6 Jaskyňa Vlčie jamy – 185 Jaskyňa Voňačka – 886 Jaskyňa VCH 11 – 132 Jaskyňa V 1 v Prosieckej doline – 8, 1264 Jaskyňa V 2 v Prosieckej doline – 9 Jaskyňa V 3 Blatnačka – 7 Jaskyňa Ypsilonka – 1197 Jaskyňa za skalnou ihlou – 1061 Jaskyňa za topoľom – 451 Jaskyňa Za zlomom – 1152 Jaskyňa Zadný Úplaz – 193 Jaskyňa zapadajúceho slnka – 487 Jaskyňa Zápoľná – 440, 441 Jaskyňa Závodná vyvieračka – 580 Jaskyňa Zimná diera – 1169 Jaskyňa Zimné slnko – 899, 900 Jaskyňa zlomísk – 222, 305, 306, 320, 322, 354, 357, 1268, 1269 Jaskyňa zub – 378 Jaskyňa Zúgó – 325, 326, 340 Jaskyňa Zuzka Štvordierková – Gombíková – 841 Jaskyňa 1 pri tábore Moloďožnyj (Sibír) – 1106 Jaskyňa 2 pri tábore Moloďožnyj (Sibír) – 1107 Jaskyňa 11 otvorov – 739 Jaskyňa 13 C (Moravský kras) – 22 Jaskyňa 675 – 1043 Jaskyne Cigánka I, II, III – 118 Jaskyne Javorovej doliny – 410 Jaskyne kóty Spišská – 1177 Jaskyne K 4 a K 5 – 774 Jaskyne potoka Lopače – 301 Jaskyne Strážova – 746 Jaskyne v Andrejovej skale – 462 Jaskyne v Krkavčej skale – 659 Jasovská jaskyňa – 44 Jašteričia priepasť (Plešivská planina) – 810 Jašteričia priepasť (Silická planina) – 724 Javorníčková 1 – 856 Javorníčková 2 – 857 Javorníčková 4 – 858 Javorová priepasť – 1165 Jazvečia diera – 1287 Jazvečia jaskyňa – 606 Jazvečia jaskyňa – 725 Jazvečia priepasť – 245 Jazvečí hrad – 1322 Jelenecká jaskyňa – 498 Bibliografia Spravodaja SSS

Jelenia jaskyňa – 1246 Jergušova jaskyňa – 624 Jerkiho jama (Hvar) – 1190 Jeskyně CZ 11 (Rakúsko) – 248 Jeskyně CZ 12 (Rakúsko) – 249 Jingpan dong (Jaskyňa sladkej Lulu), Čína – 432 Jožova jaskyňa – 1276 Jubilejná jaskyňa – 1141, 1142 Jubilejná priepasť – 576 Júnová jaskyňa – 625 Južná priepasť – 864 K Kamenné dúpä – 547 Kamzíčia jaskyňa nad Sokolom – 716 Kanálová diera 11 – 1319 Kanálová jaskyňa – 491 Kapsa pri Peňažnici – 521 Karfiolová – 654 Kavečanská jaskyňa – 887 Kaverna č. 1 pod Hlúpym vrchom – 318 Kaverna č. 2 pod Hlúpym vrchom – 319 Kerudavil Cave (Srí Lanka) – 31 Kešelova diera pri Vernári – 657 Klamná jaskyňa – 938 Kláštorná jaskyňa – 794 Klenová priepasť – 363 Klenutá priepasť – 760 Kľukatá – 642 Kocuria diera – 196 Kolumbova brána – 553 Komária jaskyňa (Mongolsko) – 257 Komária jaskyňa (Muránska planina) – 379 Komínová jaskyňa (Slovenský kras) – 935 Komínová jaskyňa – 1272 Komora – 1205 Konvalinková jaskyňa – 643 Kopýtková jaskyňa – 377 Koreňová priepasť – 198 Koreňovica – 875 Kováčova diera – 1219 Kozia jaskyňa – 561 Krakova hoľa – 1074 Krapivnyj grot (Ukrajina) – 984 Krásnohorská jaskyňa – 80, 499, 538, 539, 540 Krasová oblasť Podšatne – 206 Krátka jaskyňa – 137 Kresanica – 62 Krieslo – 756 Krížová jaskyňa – 121 225

Názvový register jaskýň


Krulova baňa – 713 Kryštálová jaskyňa pod Rozsutcom – 1162 Kryštálová jaskyňa (Slovenský kras) – 399 Kšeftárska puklina – 543 Kukurišova jaskyňa – 82 Kungurská ľadová jaskyňa (Ruská federácia) – 1315 Kunia priepasť (Slovenský kras) – 27, 101 Kvaplíková diera – 679 Kysacká jaskyňa – 720 Kyslá diera – 786 K 4 – 91 K 15 Snehulienka (Macedónsko) – 1300 L Lácova priepasť – 361 Lačniakove špáry – 924, 1175 Lačnovský kaňon – 1035 Ladzianskeho jaskyňa – 921, 928, 929, 1015, 1016, 1262, 1263 Lajova puklina – 835 Lieviková jaskyňa – 567 Lipová priepasť – 134 Lipovce – Na skaly – 1125 Lipovská jaskyňa (Zlá džura) – 29 Liskovská jaskyňa – 58, 668, 781, 782, 806, 807, 808, 931, 1132, 1133 Listovka – 546 Líščia diera – 1046 Líščia diera (Slemä) – 567 Líščia diera pri stanici – 1059 Líščia priepasť – 397 Líščie diery – 353 Ludrovský polosifón – 775 Lukina jama (Velebit) – 221, 1110 Lupočská nora – 815 Ľ Ľadnica, Puklina pri Chmelovej – 3 Ľadomorňa (Macedónsko) – 1301 Ľadová diera (Čína) – 332 Ľadová diera (Slovenský kras) – 686 Ľadová jaskyňa – 989 Ľadová piecka – 564 Ľupčianska jaskyňa – 1072 M Mačací komín – 655 Mačacia jaskyňa – 67 Machová priepasť – 488 Malá jaskyňa – 195 Názvový register jaskýň

Malá jaskyňa 6A – 381 Malá jaskyňa na Lysej hore – 428 Malá jaskyňa nad Hučiacou – 618 Malá jaskyňa v Brestovej – 374 Malá jaskyňa v lome I – 1158 Malá jaskyňa v lome II – 1159 Malá jaskyňa za Kancľom – 104 Malá Jovická jaskyňa – 583 Malá medvedia jaskyňa – 1198 Malá oltárna jaskyňa – 450 Malá Stanišovská jaskyňa – 308 Malá Šingliarova jaskyňa – 178 Malokrivánska priepasť – 515, 516, 518 Malý labyrint – 734 Manuál (Velebit) – 190 Manuál II (Velebit) – 251, 1110 Mara medvedia jaskyňa – 123 Markušovská vyvieračka – 1155 Mašíková – 736 Maštaľná jaskyňa – 698 Matejova jaskyňa – 1148 Matejovie diera – 1289 Matúšova jaskyňa – 1247 Meandre v doline 1, 2, 3 – 813 Meandro – 949 Meandrová jaskyňa (Slovenský kras) – 135, 506 Meandrová jaskyňa v Smrekovici – 597 Meandrová rúra – 1203 Medúza (Velebit) – 805, 1111 Medúzová jaskyňa – 1251 Medvedí brloh v Čertovej doline – 676 Medvedí tunel – 948 Medvedia jaskyňa (Nízke Tatry) – 155, 306, 413 Medvedia jaskyňa (Veľká Fatra) – 71 Medvedia jaskyňa (Západné Tatry) – 54 Medvedia puklina – 831 Medvedie jaskyne (Vrátna dolina) – 93 Mesačná jaskyňa – 766 Mesačná šachta – 669 Mesačná 1 – 1185 Mesačný tieň – 1009, 1010, 1011, 1221, 1222 Mezonisková jaskyňa – 558 Mikova skala – 510 Mikrošingliarova jaskyňa – 177 Moldavská jaskyňa – 483, 616, 905 Monikina dierka (Mongolsko) – 259 Morháčova jaskyňa – 967 Motýlia jaskyňa (Liptovský Ján) – 20 Motýlia jaskyňa (Slovenský kras) – 140 Motýlia priepasť – 866 226

Bibliografia Spravodaja SSS


Ovečkina jaskyňa – 942, 943 Ozernaja jaskyňa (Kaukaz) – 801

Motýlie krídla – 1196 Môcovská jaskyňa – 73 Mŕtva diera – 182 Muflónia priepasť – 133, 506 Muchova diera v Havranej skale – 514 Muchova jaskyňa – 1194 Múriková jaskyňa (Silická planina) – 37 Múriková jaskyňa (Plešivská planina) – 865 Myšia diera – 469 N Náhodná jaskyňa – 687 Nechcená trhlina – 550 Netopierska jaskyňa – 34 Nízka jaskyňa – 1038 Nízka jaskyňa pri potoku – 753 Nočná priepasť – 1168 Nohavicová priepasť – 873 Nová Burda – 1305 Nová éra – 424, 425 Nová Muflónia priepasť – 506, 507, 811 Nová Stanišovská jaskyňa – 303, 883, 884 Nová Zbojnícka jaskyňa – 161 Novoročná priepasť – 525 O Občasná vyvieračka (Čachtický kras) – 160 Občasná vyvieračka v Medzibrodí – 302 Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline – 812 Obkľuka – 556 Oblík – 475 Oblúková jaskyňa (Muránska planina) – 1025 Oblúková jaskyňa (Slovenský kras) – 139 Oči – 1242 Ochranárska jaskyňa – 620 Okienková jaskyňa – 270, 706 Okno pod Darovanou – 1051 Okno pod vyhliadkou – 1042 Okolie Skalistého potoka – 119 Okrová jaskyňa – 1204 Okrúhla jaskyňa – 157 Okružná jaskyňa – 1041 Oľgina priepasť – 1319 Opálená skala – 1134, 1135 Orechová priepasť – 578 Orešanská sonda – 1105 Orlie hniezdo (Kosovo) – 1240 Osamelá puklina – 784 Osamotené abri – 557 Ovčia jaskyňa (YU) – 164 Ovčí potok – 1007 Bibliografia Spravodaja SSS

P Pajštúnska vyvieračka – 997 Partizánska jaskyňa – 345 Pastierska jaskyňa – 395 Pastiersky úkryt – 754 Pavlovská jaskyňa – 474 Pavúčia jaskyňa – 526 Perlová jaskyňa (Slovenský kras) – 624 Perlová jaskyňa (Veľká Fatra) – 115, 191 Peştera Dracoaia (Rumunsko) – 893, 1302 Petina – 309 Piesková jaskyňa – 1201 Piková dáma – Spirálka – 100 Pilierová jaskyňa – 1100 Plastická jaskyňa – 681 Plavecká jaskyňa – 149, 1232, 1233 Plavecká priepasť – 851, 895 896, 897, 1122, 1123 Plazivá jaskyňa – 725 Plazivka – 641 Plochuľa – 551 Ploská jaskyňa – 764 Ploská jaskyňa pod Grúňom – 1102 Podbanište – Nad Kadlubom – 610, 611, 612 Pod Kočom 1 – 1282 Pod Kočom 2 – 1283 Podkováriková jaskyňa – 643 Pochopová jaskyňa – 735 Pokladová jaskyňa KP 5 – 143 Poľovnícka jaskyňa – 946, 951 Ponická jaskyňa – 35 Ponor pri čerešni – 809 Ponor pri Prvosienkovej (Ukrajina) – 985 Ponor Štiavnice – 311, 312 Ponorová jaskyňa – 109 Ponory Bystrej – 598 Portálovitá priepasť – 619 Prašivka – 545 Pravá koľaj – 1037 Pražská jaskyňa – 103 Prekvapivá diera – 554 Prepadlisko nad Salankou – 622 Prepadlisko pri Bartókovej – 485 Prepadlisko pri Kraviarskej – 468 Prepojenie jaskýň Údolná, Pod útesom a Jaskyne slobody – 144 Prepojenie Stratenskej jaskyne s jaskyňou Psie diery – 271

227

Názvový register jaskýň


Prebitá diera – 522 Predelená jaskyňa č. 1 a č. 2 – 645 Previs Chrasť – 396 Previsová jaskyňa (Čierna hora) – 122 Previsová jaskyňa (Suchý) – 1273 Pri skalnom okne – 650 Pri starej skobe – 647 Príbojová jaskyňa (Ruská federácia) – 404 Priečna – 640 Priečna diera – 170 Priehradná jaskyňa pri Šútove – 628 Priechodná jaskyňa – 737 Prielezná jaskyňa – 847 Prielezná priepasť – 523 Priepasť bratrancov – 708 Priepasť č. 1 a č. 3 – 1067 Priepasť č. 2 – 1068 Priepasť č. 4 – 1069 Priepasť Dymnica – 603 Priepasť Gabriela – 448 Priepasť Garlika – 589, 590 Priepasť Havran (Ohnište) – 456, 457 Priepasť Havran (Považský Inovec) – 770 Priepasť Havranie – 392 Priepasť Hlinoš – 362 Priepasť Humus – 709 Priepasť Chmelová – 2 Priepasť Janka – 481 Priepasť Jozefína – 364 Priepasť Kablutka – 524 Priepasť Komín – 704, 705 Priepasť Konská diera – 904 Priepasť Kosienky – 68 Priepasť LT 81 – 37 Priepasť medzi Kačkami – 757 Priepasť na hrane – 703 Priepasť na hrebeni – 142 Priepasť na Meškove – 1 Priepasť na Mníchu č. 1 (Červené vrchy) – 59 Priepasť na Sivom vrchu – 60 Priepasť nad Prvosienkovou (Ukrajina) – 986 Priepasť neprajníkov – 517 Priepasť pána Caloina – 1270 Priepasť pod cestou – 189 Priepasť pod Hájskou vyhliadkou – 755 Priepasť pod koreňom – 490 Priepasť pod Veterníkom – 341 Priepasť pod Žmeňom – 453 Priepasť Prostá I. – 664 Priepasť SK 15 (Velebit) – 254 Priepasť SK 16 (Velebit) – 255 Názvový register jaskýň

Priepasť Sokolieho hradu – 936 Priepasť Štrochy – 241 Priepasť Trojuholník – 110 Priepasť Tunel – 604 Priepasť v Kraviarskom – 209 Priepasť v Petine – 1075 Priepasť v Sietnej – 596 Priepasť v Tepličkách – 826 Priepasť Zadný Úplaz – 61 Priepasť zasypaná Salánka – 617 Priepasť Žumpa – 710 Priepasť 3, V 2 – 1321 Priepasťovitá jaskyňa (Galmus) – 1290 Priepasťová jaskyňa (Jánska dolina) – 220, 307 Priepasťovitá jaskyňa SK 19 (Velebit) – 256 Prieseková jaskyňa – 792 Prieskumná štôlňa v Kurskej doline – 212 Prietočná jaskyňa (Rumunsko) – 892 Prízemná diera – 560 Prízemná jaskyňa – 833 Pružinská jaskyňa (Dúpna) – 889, 890, 1180, 1187 Prvá jaskyňa v zálive Okuňava (Ruská federácia) – 405 Psia diera – 180 Psie diery – 271 Pstružia jaskyňa – 489 Pueblo – 651 Puklina v skale – 1295 Puklinová jaskyňa (Dreveník) – 1250 Puklinová jaskyňa (Túrska dolina) – 422 Puklinová jaskyňa Pleky – 990 Puklinová jaskyňa pod Sokolou – 1029 Puklinová priepasť – 577 Punoleda JD – 4 (Velebit) – 804 Pustá jaskyňa – 721, 961, 1003, 1014 Pustajova jaskyňa – 964, 1000, 1018 R Rádiová jaskyňa – 120 Ráztočianska vyvieračka – 117 Rekreačná jaskyňa – 1062 Reova jaskyňa – 879 Riečanská jaskyňa – 237 Riečna jaskyňa – 996, 998 Románska chodba – 1293 Roraima (Venezuela) – 906, 1108 Rupa – 999 Rúrová jaskyňa – 224 Ružová jaskyňa (Borinský kras) – 842 228

Bibliografia Spravodaja SSS


S Samova diera – 470 Sásovské jaskyne – 407 Sestrošova diera – 955 Shpella Shpanik (Albánsko) – 1266 Silnického jaskyňa – 477 Silvošova diera – 313, 793 Sintrová jaskyňa – 1243 Siréna (Velebit) – 981, 1112 Sistema Joolis (Mexiko) – 1114 Sivá jaskyňa – 375 Skalická jaskyňa – 105 Skalistý potok – 214, 268, 574, 575, 670, 671, 700, 701, 796, 819, 820, 821, 1004, 1182, 1229 Skalná brána Vrátnica – 1039 Skalná diera – 689 Skalné okno pri Podhradíku – 330 Skalné okno s bránou – 1202 Skalný labyrint – 1292 Skalolezecká jaskyňa č. 1 – 586 Skalolezecká jaskyňa č. 2 – 588 Skrytá diera – 684 Skrytá jaskyňa – 1026 Slamená diera – 202 Slavkovská jaskyňa – 1157 Slnečná priepasť – 423 Slonie kly – 733 Slovačka jama (Velebit) – 355, 358, 568, 569, 570, 571, 1110 Slovačka jama na Karadjici (Macedónsko) – 1228, 1299 Smradľavá diera – 682 Snehová jaskyňa – 175 Snežná diera – 1223 Snežná priepasť (Kaukaz) – 798 Snežná priepasť (Kosovo) – 980 Sokolia jaskyňa – 1195 Sokolia skala – 934 Solimál – 1320 Solúnska jama (Macedónsko) – 1066, 1140 Solúnske oči (Macedónsko) – 1070 Sonda Lehotská Kamenica – 944 Sonda pod Polomou – 1325 Sonda Podhlavište – 1167 Sonda Prvosienková (Ukrajina) – 987 Sonda 9 Vrátna – 629 Sovia priepasť – 787 Speleo Czechoslovakia (Mongolsko) – 260 Spišmichalová dolina – 1012 Spodná jaskyňa v Maši – 51 Bibliografia Spravodaja SSS

Spojenie jaskyne slobody s jaskyňou Pod útesom – 145 Spojovacie sifóny medzi Jaskyňou slobody a Jaskyňou vyvieranie – 47 Stanišovska jaskyňa – 747 Stankovianska jaskyňa – 971 Stará diera – 181 Stará Stratenecká jaskyňa – 84 Staré Hájne 1 – 1076, 1077 Starý hrad – 36, 38, 94, 673, 674, 930 Storočné prepadlisko – 711 Stratenecká priepasť (Malá Fatra) – 65 Stratenská jaskyňa – 23, 52, 95, 126, 419, 1284 Stratený potok – 958, 959, 960 Strážovská priepasť – 1161 Studená jamka I. – 1001 Studená jamka II. – 1002 Studňa na Jame – 677 Studňa na Ragáči – 630 Studnia w Kazalnici Mietusiej (Poľsko) – 1317 Suchá diera (Červené vrchy) – 24, 56 Suchá diera (Galmus) – 1257 Suchá diera (Slovenský kras) – 829 Suchá diera (Spišská Teplica) – 693 Suchá diera 1 (Galmus) – 1258 Suchá diera 2 (Galmus) – 1259 Suchá diera 3 (Galmus) – 1260 Suchá jaskyňa č. 1 (Beliansky kras) – 79 Suchá priepasť – 584 Sucháňska trhlina – 750 Suchodolská jaskyňa – 1298 Sústava jaskýň Cigánky – 1064, 1065 S.U.K. Lomska duliba (Velebit) – 233 Svahová jaskynka – 365 Svätojánska priepasť – 344 Svidovská jaskyňa č. 2 – 385, 386 Svoradova jaskyňa – 26 Systém Medvedích jaskýň (Vrátna dolina) – 1277 Š Škrapová priepasť – 505 Škutova komora v Šípe – 968 Šlosiarova jaskyňa – 1211 Šnúrková jaskyňa – 732 Špirálka – 1261 Štefanova jaskyňa – 761 Števova jaskyňa – 1285 Štôlňa č. 5 – 694 Štôlňa č. 13 – 695 Štôlňa č. 14 – 696 229

Názvový register jaskýň


Štôlňa č. 18 – 697 Štôlňa pri Víťazi – 635 Štôlňa v doline Lomiská – 718 Študentova diera – 848 T Tarbagania jaskyňa (Čína) – 331 Temešské jaskyne – 513 Temná jaskyňa – 459 Terchovská jaskyňa – 627 The Magnesite Cave BU 2 – 98 The Magnesite Cave Bankov 2 – 99 Thor Höhle (Rakúsko) – 250 Tidal Well Chasm (Srí Lanka) – 32 Tomaňova jaskyňa – 1271 Travertínová jaskyňa vo Vajskovej – 927 Tretia jaskyňa – 950 Trhlina pri stanici – 1058 Trhlina za skalnou ihlou – 1060 Tri skalky, Dve skalky – 1191 Trojvetvová jaskyňa – 1033 Trpasličia jaskyňa – 751 Trstínska vodná priepasť – 1212, 1213 Tuná Deutá (Venezuela) – 918 Tunel (Dubná skala) – 1005 Tunel (Galmus) – 1291 Tunelová jaskyňa (Demänovská dolina) – 715 Tunelová jaskyňa (Liptovská Osada) – 388 U U diery – 965 Uhu (Velebit) – 253 Úkrytová jaskyňa – 846 Únorová propast (Český kras) – 45 Úpätná jaskyňa – 328 Utajená jaskyňa – 859 Úzka jaskyňa – 398 V V žľabe – 648 Vápenná jaskyňa – 69 Véčko – 872 Večná robota – 338, 339, 638, 702, 930, 1104 Velika klisura (Kosovo) – 323, 324, 359, 360, 417, 418, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 1071, 1113 Veľká biela jaskyňa (Čína) – 438 Veľká jaskyňa na Lysej hore – 427 Veľká jaskyňa v Kohúte – 773 Veľká trhlina v Opukách – 663 Veľké Prepadlé J 1 – 1079, 1267 Názvový register jaskýň

Veľké Prepadlé P 2, Veľké Prepadlé J 1 – 1078 Veľkonočná priepasť – 535, 536 Veľký portál – 337 Veľký previs nad závodom – 678 Venezuela – 1088, 1090 Vestenická medvedia jaskyňa – 658, 1234, 1235 Veterná diera – 327 Vianočná priepasť – 199 Vilimova jama (Juhoslávia) – 81, 96 Vlčia jaskyňa – 1171 Vlčia priepasť – 159 Vlnková jaskyňa – 878 Vodná priepasť pri Trstíne – 1147 Volekova jaskyňa – 542 Voňavá diera (Slovenský kras) – 788 Voňavá diera (Slovenský raj) – 555 Vrecová jaskyňa – 863 Vrchná jaskyňa v Maši – 51 Vrstvová jaskyňa – 1024 Všia diera – 690 Vtáčia jaskyňa (Mongolsko) – 263 Vtáčia jaskyňa (Muránska planina) – 1097 Vtáčie hniezdo – 548 Vyhliadková jaskyňa – 382 Vykopaná priepasť – 455 Výmrazová jaskyňa – 692 Výročná jaskyňa – 486 Výstrelová priepasť – 1216 Výverova diera – 552 Vyvieračka Gyepű pri Brzotíne – 500 Vyvieračka Pod hradom – 962 Vyvieračka pri Medených hámroch – 497 Vyvieračka V 1 – 493 W Wild Schacht (Rakúsko) – 163 X Xantipa (Velebit) – 252 Y Yanzi dong (Jaskyňa lastovičky), Čína – 435 Z Zabudnutá jaskyňa – 707 Zajačia priepasť – 136 Zajačikov kameň – 1164 Zakliata priepasť – 834 Zákrutová priepasť – 162 Zalomená jaskyňa – 587 230

Bibliografia Spravodaja SSS


Zamaskovaná jaskyňa – 460 Zaoblená jaskyňa – 765 Zápoľná – 728, 729, 730 Zavalená jaskyňa – 473 Závrt č. 3 – 192 Závrtová priepasť na Ohništi – 758, 759 Zbojnícka diera – 225 Zbojnícka jaskyňa (Čergov) – 605 Zbojnícka jaskyňa (Ľubovnianska vrchovina) – 66 Zbojnícka jaskyňa na Salatíne – 204 Zbojnícke diery – 1192 Zbrojnošov tunel – 937 Zbožné jamy pri Bukovej – 963 Zelená jaskyňa – 108 Zimná jaskyňa – 688 Zlá diera – 29, 1124, 1125 Zlatá diera – 496, 816, 817

Bibliografia Spravodaja SSS

Zlomová priepasť – 828 Zlomová puklina – 1023 Zmrznutá jaskyňa (Mongolsko) – 261 Zrútená jaskyňa – 1156 Zubná kefka (Ukrajina) – 988 Ž Železná jaskyňa – 867 Železné vráta – 171 Žiarna jaskyňa č. 2 – 86 Žihľavová jaskyňa – 957, 1080 Žihľavová priepasť – 201 Žinčicová priepasť – 200 Župkova jaskyňa – 951 Župkova Magura – 945, 947 Žuravľova priepasť (Kaukaz) – 799 Žuvačka – 874

231

Názvový register jaskýň

Spravodaj_bibliografia  

BiBliografia Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpoločnoSti © Ing. Marcel Lalkovič, CSc., 2011 Spravodaja SlovenSkej Speleologickej Spoloč...

Spravodaj_bibliografia  

BiBliografia Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpoločnoSti © Ing. Marcel Lalkovič, CSc., 2011 Spravodaja SlovenSkej Speleologickej Spoloč...

Advertisement