Page 1

1 Зелено управление -> Зелени иновации

2 Зелени Региони

3 Зелени иновации -> Зелено управление

Екологично управляваните фирми са пó еко-иновативни

9 партньори от 8 държави-членки на ЕС

Повече бъдеще с еко-иновации

Това е основната тема на проект RECOMMEND към INTERREG IVC. Предприятията, които се грижат за своята местна околна среда, са по-склонни и да развиват екоиновативни продукти. Въз основа на тази визия RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните власти информация относно инструментите за подпомагане на предприятията, които насърчават екоуправлението и еко-иновациите. RECOMMEND е проект по INTERREG IVC, започващ от 1 януари 2012 до 31 декември 2014 г. и е съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Водещ партньор е Областна управа на Долна Австрия, Отдел Околна среда и енергийна икономика (AT).

Консорциумът по проект RECOMMEND се състои от девет партньори от 8 държави-членки на ЕС. Партньорите представляват добра комбинация от региони с различни нива на регионална подкрепа в насока еко-управление и еко-иновации. Партньорите са решили да разработят този проект, тъй като предлага възможност на всички региони за подобряване на екологичната ефективност сред техните бизнеси на местно ниво. Само подходът на обединение и международно сътрудничество ще помогне да се постигне целта на ЕС за промените в околната среда в световен мащаб.

Проектът RECOMMEND има за цел да насърчи екоиновациите в партньорските региони. Затова партньорите по проекта ще проведат няколко пилотни дейности, за да се подкрепи развитието на еко-иновациите. Освен това, всички RECOMMEND партньори ще разработят регионални планове за изпълнение (РПИ). Всеки РПИ ще опише готов за въвеждане политически инструмент за насърчаване на еко-управлението и / или еко-иновациите в съответните региони. Всеки РПИ ще включва също така и политическата ангажираност на съответните регионални и национални заинтересовани страни за изпълнението на описаните политически инструменти. Партньорството в рмаките на RECOMMEND ще формулира препоръки относно политиката на регионално, национално и транснационално равнище за подпомагане на еко-управлението и еко-иновациите в европейските региони.

Областна управа на Долна Австрия (AT) Воеводство Кужавско-Поморские (PL) Екопорт (CZ) Местна Енергийна Агенция Сподние Подравие (SI) Регионална Енергийна Агенция Тарту (EE) Провинция Асколи Пичено (IT) Британски Център за Развитие на Икономиката и Околната Среда (UK) Възможност Петербург (UK) Асоциация на Българските Чреноморски Общини (BG) ОЦОСУР (BG)


4 Времева линия на проекта Ключови моменти в RECOMMEND ФАЗА 1: АНАЛИЗ НА УСПЕШНИ РЕГИОНИ Международен преглед на успешни региони и обсъждане с експерти на специфичните цели за установяване на „рамки за еко-иновации и екоуправление” в местната политика. ФАЗА 2: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ Заинтересовани страни на регионално и национално ниво ще рзаработят конкретни проектни идеи за прилагане на регионално ниво. ФАЗА 3: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ИНСТРУМЕНТИ Тематични работни групи с помощта на външни експерти ще разработят нови инструменти за насърчаване на еко-управление. ФАЗА 4: ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ Ще бъдат разработени и приложени три пилотни дейности, за да се тестват нови методологии. Техният основен фокус ще бъде поставен върху създаването на регионални рамки за насърчаване на еко-иновациите. Практически мисии ще стартират различни процеси на учене и развитие за всички партньори по проекта. ФАЗА 5: ПОДГОТОВКА НА РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РПИ ще обобщят и адаптират опита от пилотните дейности към специфичните изисквания на партньорските региони. Всички партньори вече са нагажирани с устойчивото изпълнение на тези планове в регионалните икономики. Процесът на подготовка ще служи и като кампания за повишаване на осведомеността и щеи приключи с официалното подписване на Регионалните Планове за Изпълнение.

Контакт на водещия партньор Барбара Нахрер Водеш партньор RECOMMEND Областна управа на Долна Австрия Отдел Околна среда и енергийна икономика Ландхаузплац 1/Сграда 16, 3109 Сан Пьолтен, Австрия тел: +43 2742 9005-14585 barbara.naehrer@noel.gv.at Ингрид Розхон Водеш партньор RECOMMEND Областна управа на Долна Австрия Отдел Околна среда и енергийна икономика Ландхаузплац 1/Сграда 16, 3109 Сан Пьолтен, Австрия тел: +43 676 5014 960 Ingrid.rozhon@noel.gv.at Бенджамин Кушер Старши консултант RECOMMEND ConPlusUltra GmbH Бургасе 116, 1070 Виена, Анстрия тел: +43 676 3523369 benjamin.kuscher@conplusultra.com

Областна управа на Долна Австрия (AT) Воеводство Кужавско-Поморские (PL) Екопорт (CZ) Местна Енергийна Агенция Сподние Подравие (SI) Регионална Енергийна Агенция Тарту (EE) Провинция Асколи Пичено (IT) Британски Център за Развитие на Икономиката и Околната Среда (UK) Възможност Петербург (UK) Асоциация на Българските Чреноморски Общини (BG) ОЦОСУР (BG)

Зелени региони Зелено управление Зелени иновации Зелени работни места

RECOMMEND Project Brochure  

A brochure in Bulgarian presenting RECOMMEND Project about eco-innovation and eco-management practices in different European regions. Suppor...