Page 1

НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013 Преглед 

Естония – навлизане в новата ера на мобилността

Зелена Европа: 8 нови плана за изпълнение за партньорските региони в RECOMMEND

Съвети и трикове: как да се развиват успешно плановете за изпълнение?

Европейска делегация посети Долна Австрия – модел за екологичен район

ClusteriX – успешна клъстерна политика чрез интелигентна специализация

COGITA – доброволният принос на икономиката към устойчивото развитие

Как можете да се включите в проекта? За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта: www.recommendproject.eu

RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC, който се реализира в периода 01.01.2012 – 31.12.2014. RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране за нови екологични мерки в бизнес сектора. 1|стр.

Скъпи, партньори и приятели, Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво развитие (ОЦОСУР) стана официален партньор по проект RECOMMEND, с финансовата пдокрепа на програма INTERREG IVC. Целта на проекта е да осигури на предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране на нови екологични мерки в бизнес сектора, както и да представи добри практики за икономически ползи при прилагането на екологични мерки в малките и средни предприятия. Заедно с Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) –партньор по проекта, до края на 2014 година ще бъде разработено предложение за общински план за изпълнение, предлагащ подобряване на местните екологични политики на Община Варна и стимулиране на малкия и среден бизнес да прилага тези политики на практика. В проекта са предвидени серия от срещи с представители на бизнеса, които да споделят своите нужди и виждания за прилагането на зелени практики в дейността си и подкрепата, която очакват да получат от страна на местната власт, за да се чувстват стимулирани и мотивирани да следват „зелената линия”. Тези срещи ще бъдат организирани от ОЦОСУР и АБЧО ще бъдат публични и отворени, така че всяка фирма, която има визия и конкретни предложения за стимулиране на екологичните мерки в бизнеса от местната власт може да заповяда и да сподели своето мнение. Очаквайке скоро покана от нас! А сега ви оставяме да се запознаете с най-новите тенденции и добри практики в еко-иновациите и екоуправлението в Европа. Наслаждавайте се на бюлетина! Илиян Илиев, Председател на УС, ОЦОСУР Марияна Кънчева, Изпълнителен директор на АБЧО


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013 Естония – навлизане в новата ера на мобилността: е-мобилност! Естония е първата страна, която предлага национална мрежа за бързо зареждане на електромобили. Мрежата се състои от 165 бързи зарядни устройства по CHAdeMO стандарт и поставянето им се е случило от миналото лято насам. Собствениците на електромобили в Естония вече могат лесно да се придвижват в градовете или из страната без да се притесняват нито за самия преход, нито за замърсяването. Всеки естонски град, както и поголемите села, имат свои собствени бързи зарядни устройчства. Станциите, поставени по магистралите, са на минимално разстояние една от друга от 40 до 60 км.

www.digitaltrends.com

Цената за едно зареждане е между 2,5 и 5 евро. Потребителите на електромобили имат възможност да платят 30 евро за месечен пакет и да зареждат електромобилите си толкова пъти, колкото се налага, без да доплащат допълнително. Батерията на колата може да бъде зареждана до 90% за по-малко от 30 мин. и може да измине до 140 км, в зависимост от модела. Друга иновативна практика, която прави естонските устройства уникални, е улеснено решение за плащания. Шофьорите могат да използват за плащане както създадените специални карти, така и телефона си.

Въвеждането на тази иновативна технология е станало възможно благодарение на програмата за електрическа мобилност (ELMO), която стартира през Март 2011 и е инициирана от Министерство на икономиката и комуникациите и Министерство на социалните работи в Естония. Изпълнителна агенция е KredEX в сътрудничество с Кооперация Mitsubishi. Програмата е изцяло финансирана от продажбата на квоти въглеродни емисии към Кооперация Mitsubishi. Прочетете повече за естонския начин за по-добра градска среда, по-добра енергийна ефективност и дългосрочна независимост от горива: http://elmo.ee/home/ 2|стр.

165 бързи зарядни устойчства

Грантове за електромобили – 04.2011 – 05.2013


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

Зелена Европа: 8 нови плана за изпълнение за партньорските региони в RECOMMEND Една от основните цели на RECOMMEND е да разработи регионален план за изпълнение (РПИ) за всеки един от регионите, включени в проекта. Един РПИ задава от 1 до 3 контролни мерки, с които съответният партньор се е запознал в детайли в хода на проекта и препоръчва за прилагане в собствения регион. Съответният РПИ съдържа информация за това кой може или трябва да прилага какви мерки при какви условия, време и пари. През първата половина на проекта екипът на проекта насочи своето внимание към разработването на теми за РПИ, които биха могли да представляват интерес за различните региони. Разработването на темите преминава през три отделни етапа: Етап 1 (Януари 2011 – Юни 2012): Проучването за добри практики на RECOMMEND включваше общо 15 демонстрационни проекти, свързани с управление на околната среда и екологични иновации. Като резултат, партньорите по проекта придобиха широко познание върху екологични мерки, които са прилагани в Европа, и тяхната структура.

Етап 2 (Юли 2012 – Ноември 2012): На базата на придобитото знание, всеки от партньорите стартира дискусии за подобни добри практики с представители на ключови организации и структури в региона. Идеята на тези дискусии е да се изясни кои добри практики са от интерес за определени региони и да се идентифицира необходимостта от действие и промяна в определени дейности за подкрепа на околната среда в региона. Етап 3 (Декември 2012 – Юни 2013): През третия етап партньорите придобиха по-задълбочени познания за мерките и инструментите, които са прилагани до момента в съответните региони. Методите за придобиване на знания включват редица дейности: от учебни пътувания до изследвания на избрани добри практики, от дискусионни групи с различни експерти до изследвания на справочна литература. Етап 4 (Юли 2013 – до края на проекта, Декември 2014): В тясно сътрудничество с водещия партньор, всички участници в проекта са в процес на изготвяне на техните регионални планове за изпълнение по RECOMMEND. 8 добре разработени планове за изпълнение ще бъдат издадени за всеки регион от проекта до лятото на 2014 г.

Периодични актуализации за статута на 8-те РПИ са на разположение на адрес: http://www.recommendproject.eu/rip.htm 3|стр.


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

Съвети и трикове: как да се развиват успешно плановете за изпълнение? Като част от 3-та работна среща, проведена в Естония по RECOMMEND, бе поканен естонският експерт Каупо Хейнма от консултантската организация ELLE – Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (Естонска, Латвийска и Литванска Околна Среда), който даде на партньорите по проекта съвети за това как може да се разработи успешно регионален план за изпълнение (РПИ). Това включва по-задълбочена информация за процеса по развитие на стратегия: Формлиране на проблем или цел

Контрол и оценка на прилагането

Събиране на информация Определяне на алтернативи

Прилагане на алтернативата Избор на подходяща алтернатива

Първата стъпка при разработването на стратегия е да се формулира конкретен проблем или цел. Познаването на проблема или исканата подобрена ситуация значително ще помогне за разработването на стратегия по успешен и ефективен начин. За да получите подкрепа от ключови играчи и целеви групи, е важно да ги държите информирани по темата (повишаване на информираността). Колкото поинформирани са, толкова по-голям е шансът да се идентифицират с темата и да я подкрепят. Затова, събирането на информация по съответната тема и изпращането ѝ до предварително определена целева група е от изключително значение.

Винаги има няколко алтернативи как може да се реши даден проблем или да се подобри ситуацията. Хейнма препоръчва да не се фокусираме върху една алтернатива, а да изпробваме няколко. По време на разработване на стратегията, дадена алтернатива, която по-рано е била отхвърлена, може да се окаже интересна и ценна на по-късен етап. Друг акцент на тази презентация бе обяснението на DPSIR модела – причинно-следствена рамка за описване на взаимодействието между обществото и околната среда. Съгласно DPSIR има верига от причинно-следствени връзки, започващи отговор с „движещи сили” (нужда, напр. икономически сектор) минаващи през „натиск” (емисии, отпадъци...), водещ до „състояния” (физично, двигател влияние химично състояние на околната среда) и последващо „ влияние” върху еко-системите (напр. човешко здраве и функции), което води до натиск състояние политически „отговори” (приоритизиране, цели, индикатори...). Описването на цялата верига от движещите сили до отговорите е доста сложна задача. Водещите партньори в INTERREG IVC пожелават на всички партньори по проекта много успех в развитието на подходящ, успешен и интересен стратегически план, който да допринесе за един по-добър, здравословен и проспериращ Европейски Съюз. 4|стр.


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

Европейска делегация посети Долна Австрия – модел за екологичен район Със своя продукт „Еко-управление Долна Австрия”, Долна Австрия е един от най-екологичните региони от години. Репутацията му като модернизатор за опазването на климата и околната среда в бизнеса и публичната администрация се простира далеч отвъд неговите регионални граници. За да добиете поне обща идея, важна Европейска делегация от експерти по околна среда и енергетика отидоха на посещение в Австрия през 11-12 Април 2013. Учебното пътуване бе посрещнато и организирано от Водещия партньор в RECOMMEND: областна управа на Долна Австрия, Отделът по околна среда и енергийна икономика. Чуждестранни експерти от Великобритания, Италия и Естония имаха възможност да получат задълбочен поглед върху широк спектър от дейности, изпълнявани в Долна Австрия. В Долна Австрия областната управа (www.noe.gv.at) представи множество дейности от региона на своите гости, в сътрудничество с партньорски организации, като Стопанската камара на Долна Австрия (www.wknoe.at), Агенцията по околна среда и енергетика на Долна Австрия (www.enu.at) и Клъстъра за зелено строителство на Долна Австрия (www.beuc.at). Темите варираха от корпоративна екологична подкрепа, ефикасно екологично консултиране, мерки за опазване на климата, системи за развитие на транспорта до енергийно-ефективно строителство. За да се запознае с истински практики, делегацията е направила обиколка на Wirtschaftszentrum Niederösterreich - уникално изградена пасивна къща. Гостите са провели разговор и с многократно награждаваната компания за печатна дейности и комуникации в Мелк - Gugler GmbH. В Gugler GmbH делегацията е присъствала на успешно възстановяване на всички използвани суровини, предотвратявайки образуването на каквито и да е отпадъци в производствения процес.

Наградата Еко-управление Долна Австрия 2013, връчена в сградата на областна управа в Санкт Пьолтен, даде на гостите допълнителна възможност за диалог с фирми, общини и организации от Долна Австрия, които бяха успешно реализирали мерките за опазване на климата и околната среда чрез еко-управление през 2012 година. 5|стр.


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

ClusteriX – успешна клъстерна политика чрез интелигентна специализация INTERREG IVC проектите имат за цел да насърчат обмена на знания и опит в конкретни експертни теми между различните региони в Европа. Чрез тази програма ЕС се стреми да модернизира регионалните политики и да гарантира тяхната конкурентноспособност. Научете повече за ClusteriX – добър начин за насърчаване на конкурентноспособността на европейските региони чрез модерна политика за клъстерите.

ClusteriX – клъстери за създаване на мрежа за европейска иновация

Общата цел на ClusteriX е да се повиши конкуретноспособността на европейските региони и техния иновационен потенциал чрез подобряване и стратегическа преориентация на клъстерни политики за интелигентна специализация. Опитът показва, че нови технологични области възникват във взаимодействието на вече съществуващи индустрии. Като такива, регионалните власти, които първоначално създават и развиват клъстерите в съответните региони, имат нужда да обмислят добре бъдещата стратегическа ориентация на клъстерната политика. Този потенциал се крие в изграждане на мрежа и обмен между вече съществуващи силни промишлени области – в региона и между регионите. ClusteriX цели да даде възможност на регионални и национални органи на управление от Долна Австрия, Сконе, Южна Дания, Рона-Алпи, Карлсруе, Западна Унгария, Южен Тирол, Румъния и Швеция да идентифицират, анализират и проучат потенциала на стратегическо развитие на клъстерите в бъдеще чрез обмен на опит и добри практики между партньорите.

Примери от партньорски региони: сътрудничество на Клъстера за пластмаса, мехатроника и храни в инициативата на Долна Австрия за био-пластмаси; Клъстерът за хуманни технологии свързва разични сектори и е насърчен от региона на Южна Дания чрез мерки за обществени поръчки, трансрегионално сътрудничество с клъстера за информационни технологии в Йоресунд и т.н. За повече информация, моля посетете страницата www.clusterix.info или се свържете директно с Mag. Simone Hagenauer, s.hagenauer@ecoplus.at.

6|стр.


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

COGITA – доброволният принос на икономиката към устойчивото развитие Дали компаниите носят определена отговорност за обществото? Ако да, какъв доброволен принос могат да дадат те, освен основната си дейност, за да насърчат устойчивото развитие на обществото? Каква е ползата за компаниите да правят бизнес по отговорен начин? Финансираният от Европейския съюз проект COGITA – корпоративна социална и екологична отговорност чрез публична политика, е една от многото инициативи, предприети от ЕС, която се занимава с Корпоративна Социална Отговорност. Целта на COGITA е да насърчава чувство за социална отговорност сред малките и средни предприятия (Кропоративна социална отговорност, КСО), и най-вече интегрирания подход за КСО – в регионалната икономика. Публичният сектор бе натоварен със задачата да разработи мерки в периода от 2012 до 2014 г. с цел подпомагане усилията на малките и средни предприятия за прилагане на холистичен подход в корпоративната социална отговорност. Темите, които се покриват, варират от изграждане на капацитет, изграждане на съзнание, мрежи за доставки и услуги до устойчиви системи за поръчки и подпомагане. Следвайки развитието на интегрирания подход за КСО и размяната на вече влезли в употреба инструменти за КСО, регионалните планове за действие в момента се разработват така, че да стимулират развитието на интегрираната политика за КСО в партньорските региони. Като цяло, COGITA обединява 13 европейски партньорски региона. Водещият партньор е в региона Емилия-Романя (Италия). Долна Австрия е отговорен за част от изпълнението на проекта и за безпрепятствения и ефективен обмен на опит между партньорите в COGITA. За повече информация относно COGITA и неговия принос за „успешен и отговорен бизнес”, моля посетете www.cogitaproject.eu или се свържете с ръководителя на проекта в Долна Австрия: Дорис Майер Отдел по икономическа дейност, туризъм, технологии Tel.: 02742/9005-16764 E-Mail: d.mayer@noel.gv.at 7|стр.


НОВИНИ RECOMMEND Варна, 01 бр. / 2013

RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC, който се реализира в периода 01.01.2012 – 31.12.2014. RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране за нови екологични мерки в бизнес сектора. За повече информация относно проекта в България:

Илиян Илиев Регионален партньор на RECOMMEND Председател на УС на ОЦОСУР п.к. 79, 9010 Варна тел/факс: 052 306 423 pecsd@net-bg.net www.ecovarna.info

Марияна Кънчева Регионален партньор на RECOMMEND Изпълнителен директор на АБЧО ул. „Преслав” 4, п.к. 161, 9000 Варна тел/факс: 052 600 266 office@ubbsla.org www.ubbsla.org

8|стр.

RECOMMEND Newsletter 1.0  
RECOMMEND Newsletter 1.0  

A Newsletter in Bulgarian about eco-innovation and eco-management.

Advertisement