Page 1

Bulgarien

ȟɾɍɢɛÉŁÉŚÉ ÉŹÉ¨É›ɛɪɌɣɼɛɹɣɺ ČżÉŠÉœÉŤÉ›ÉŹÉŞÉŠÉŹÉŠÉœÉ¨ÉŠÉŹÉ­ɨɛɊɭɍɛɢɺÉ?ɛɨɠ ɅɍɛɭɼɊÉ?ɍɠɧɠɨɛɏɾɰɨɠɨɠ ÉŁ Wash-Out-Time ȿɾɌɞɛÉ?ɍɛɤɨɊɏɭ ȽɣÉ&#x;ɣɧɊɏɭÉŞÉŤÉŁÉ?ɌɛɥɨɊɏɭ ÉˆÉ›É˘É›É§ÉľÉŤÉŹÉşÉ?ɛɴɣ ȟɠɢɊɪɛɏɨɣ ɆɠɏɨɊɏɾɰɍɛɨɠɨɣɠÉŁÉŽÉŞÉŠÉ­ÉŤÉ ÉœÉ› ɈɠÉ?ɾɢɪɌɛɧɨɺɠɧɣɨɠɏɾÉ&#x;ɾɍɥɛɴɛɍɛɢɭÉ?ɛɍɺɴɣÉ?É É´É ÉŹÉ­É?É›

ɇɛɳɣɨɨɣɏɾɏɭɛÉ?ɨɣɲɛɏɭɣ ɉɚɏÉ&#x;É§ÉŹÉ¨ÉœÉšÉ§É˘

ÉƒÉ¨ÉŻÉŠÉŤÉ§É›ÉąÉŁÉş: Hug GmbH Talstr. 29, D-79194 Gundelfingen. ÉŒÉ&#x;ÉĽ.: 0049761 55Ɏɚɤɍ—0049761 5559236. Mobil.: 0049173 3077513 Mail: Hug_GmbH@t-online.de www.hug-strassenmarkierungen.de


Hug GmbH ÉŒÉ&#x;ÉĽ-Ɏɚɤɍ-761/ 5559236

GSM 0173/3077513

É?É&#x;ɧɨɪɚɥɊɢɍɊɪɢɊɨɪɴɹɤɚɧɚɹɚɍɏɢɏÉ&#x;+-3ODVWÉŤÉŞÉ&#x;ÉĄÉ&#x;ÉŞÉœÉ¨ÉšÉŞ EɞɧɚɌɚɲɢɧɚ ɧɚɞɌɚɲɢɧɢ ɧɚɞɌɚɲɢɧɢ ɧɚɞɌɚɲɢɧɢ ɧɚɞɌɚɲɢɧɢ

Âź0É¨É§ÉŹÉšÉ Âź Âź 0ɨɧɏɚɠÂź Âź 0ɨɧɏɚɠÂź Âź 0ɨɧɏɚɠÂź Âź 0ɨɧɏɚɠÂź

É‹É´É¨ÉŹÉœÉ&#x;ɏɧɚɏɚɹɚɍɏÉŚÉ¨É É&#x;ɞɚɛɴɞÉ&#x;ɌɨɧɏɢɪɚɧɚɍɚɌɨɍɏɊɚɏÉ&#x;ɼɧɨɢɼɢɨɏɎɢɪɌɚ+XJ ȟɚɲɚɏɚɌɚɲɢɧɚÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉšɞɚɢɌɚɏɪɢɨɏɞÉ&#x;ɼɧɢÉœÉŞÉ´ÉĄÉ¤É˘ÉĄÉšÉœÉ´ÉĄÉžÉ­ÉŻÉš. É?É&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉŤÉšÉœɧÉ&#x;ɏɨɞɚÉŤÉ&#x;ÉžÉ¨É›ÉšÉœÉ˘ɢȞɚɧɴɤɨɛɳɏɞɨɯɨɞ É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉĄÉšɥɚɊɼɚɳɚɧÉ&#x;ɉɪɢÉŠÉ¨ÉŞÉ´ÉąÉœÉšÉ§É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚɳɚɧÉ&#x;ɊɪɢɊɪɢÉ&#x;ɌɚɧÉ&#x;ɧɚ ɍɏɨɤɚɏɚ É?É&#x;ɧɢÉĄÉšȟɨɞɧɢɛɨɢ$TXD%DVH/LQHUÂźNJ H-3ODVWÂźNJ ɎɚɤɏɨɪɨɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɼɚɳɏÉ°É&#x;ɧɚɏɚɧɚɌɚɏÉ&#x;ɪɢɚɼɚ-ɊɪɢÉŤÉŚɲɢɪɨɤɍɏɪɢɯ -ÂźOIP

H-3ODVWɋɏɪɭɤɏɭɪɚ ɍɴɨɛɪɚɥÉ&#x;ɧɢÉŤɨɤɨɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚÉŚÉšÉŞÉ¤É˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¤É˘ɧɚɊɴɏɧɢɊɼɚɏɧɚ Bast Nr. : 2003 1 DD 07.13 / E 835/03 ČžÉœÉšÉŹÉšɌɚɏÉ&#x;ɪɢɚɼɚ ÉŤÉ&#x; ɧɚɧɚɍɚɏ É&#x;ÉžÉ§É¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɨÉ&#x;ɞɢɧÉœÉ´ÉŞÉŻÉ­ɞɪɭÉ?

ɆɚɲɢɧɧɢɏÉ&#x;ɹɚɍɏɢÉŤÉšɊɚɏÉ&#x;É§ÉŹÉ¨ÉœÉšÉ§É˘ÉŠÉŞÉ&#x;ÉĄ 1992, Č˝É&#x;ɪɌɧɚɧɢɚ Pat.Nr.: 4100088, Fig. 4 EU-Pat.Nr.: 0 43 37 33 ɎɢɪɌɚ+XJ*PE+7DOVWU29, 79194 Gundelfingen, ɂɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹ: http/www.hug-strassenmarkierungen.de e-mail: Hug_GmbH@t-online.de


É ÉšÉœÉ¨ÉžɢɎɚɛɪɢɤɚ Hug GmbH

ɉɪɨɞɭɤɰɢɚɍɴɨɛɪɚɥÉ&#x;ɧɚÉŤ ɨɤɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ ȟɨɞɧɢɛɨɢ-ȟɨɞɧɚɊɼɚɍɏɢɤɚ

Hug GmbH, Talstr.29, D-79194 Gundelfingen, Mail: Hug_GmbH@t-online.de www.hug-strassenmarkierungen.de 7Hɥ-ɮɹɤɫ-555 92 36, GSM 0049173 30 77 513


Duro Liner- ɋɴɍɏɨɚɳɚÉŤÉ&#x;ɨɏɞɜɚɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏɚ ɆɆȺ ɛɚɼɨÉ É´ÉĽÉŹÉąÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧÉĄÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɍɢɧÉąÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧ


H-Plast BG ɆɚɏÉ&#x;ɪɢɚɼ:ȝɴɪɥɨɍɴɯɧÉ&#x;ɳɚɞɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ ÉŤɢɥɤɼɸɹɢɏÉ&#x;ɼɧɨɛɴɪɥɚɍɊɨɍɨɛɧɨɍɏÉĄÉšÉĄÉšÉŤÉ´ÉŻÉœÉšÉ§É&#x; ɢ É­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹ Ɋɪɢ ÉžÉ´É Éž (Wash-Out-Time), ɪɚɥɪÉ&#x;ɠɞɚɳɨ ÉŤÉ&#x; ɜɴɜ ɜɨɞɚ, ɧÉ&#x;ɍɴɞɢɪɠɚɲ ɊɼɚɍɏɢɎɢɤɚɏɨɪ ɢ ÉŞÉšÉĄÉŹÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɢ ÉœÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉš. ɋɴɨɛɪɚɥÉ&#x;ɧɨ ÉŤ É˘ÉĄÉ˘ÉŤÉ¤ÉœÉšÉ§É˘ÉšÉŹÉšÉĄÉšɨɤɨɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ. ɇÉ&#x;ɏɨɤɍɢɹɧɨ. É?ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɚ:       ɊɚɥɪÉ&#x;ɠɞɚɳɚɏɚ ÉŤÉ&#x; ɜɴɜ ɜɨɞɚ ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉš ÉĄÉš ÉŚÉšÉŞÉ¤É˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¤Éš É&#x; ɢɥÉ?ɪɚɞÉ&#x;ɧɚ ɧɚ ÉŤÉ´É&#x;ɞɢɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉœÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉšɨɏɧɚɣ-É§É¨ÉœÉšÉŹÉšÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɢɚ.ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉĄÉšɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ɢ ɧɚɣ-ÉœÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɏɚɤɚÉœÉšÉ É§É¨ÉŹÉ¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉšɊɨɍɏɢÉ?ɚɧÉ&#x;ɧɚɍɊɨɍɨɛɧɨɍɏÉĄÉšÉ­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹ Ɋɪɢ ɞɴɠɞ Wash-Out-Time ÉŤÉš ɌɧɨÉ?ɨ ɧɚɌɚɼÉ&#x;ɧɢ Éœ ÉŤÉŞÉšÉœÉ§É&#x;ɧɢÉ&#x; ÉŤ ɞɪɭÉ?ɢ Ɋɼɚɍɏɢɹɧɢ Ɍɚɍɢ Ɋɪɢ É&#x;ɞɧɚ ɢ ɍɴɳɚ É­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹ ɇɚɣ-ÉœÉ&#x;ÉąÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɚɤɰɢɚɏɚ Ɋɪɢ ɧÉ&#x;ɛɼɚÉ?ɨɊɪɢɚɏɧɢÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɨɼɨÉ?ɢɹɧɢÉ­ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉ›É˘ÉœÉšɌɧɨÉ?ɨɊɨɞɨɛɪÉ&#x;ɧɚɉɨɏɨɥɢ ɧɚɹɢɧ É&#x; ÉœÉ´ÉĄÉŚÉ¨É Éš ɌɧɨÉ?ɨ ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɢ ɢɥÉ?ɨɞɧɚ ɚɊɼɢɤɚɰɢɚ ÉŤÉ´É¨ÉŹÉœÉ&#x;ɏɧɨ ÉĄÉš ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢÉ&#x;Ɍɚɹɚ ɉɪɢɌÉ&#x;ɪɢ:

Leitlinien als Rand oder Mittelmarkierung in verschiedenen Breiten sowie Sperrflächen, Haltebalken, FuĂ&#x;gängerĂźberwege, Pfeile und sonstige Leiteinrichtungen und Symbole auf StraĂ&#x;en und Radwegen im Kreuzungsbereich oder fahrbahnbegleitend.

ɉɨɞɯɨɞɚɳɢ

Ʌɚɏ ɚɍɎɚɼɏ,ÉšÉŤÉŽÉšÉĽÉŹÉ¨Éœ É›É&#x;ɏɨɧ,ɰɢɌÉ&#x;É§ÉŹÉ¨Éœ É›É&#x;ɏɨɧ.ɉɪɢ É§É¨ÉœÉ˘ ÉšÉŤÉŽÉšÉĽÉŹÉ¨ÉœÉ˘ Ɋɨɤɪɢɏɢɚ É&#x;ÉœÉ&#x;ɧɏ ɧɚɼɢɹɧɢɏÉ&#x; FluxĂśle ÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉš ɞɚ ɛɴɞɚɏ abgefahren bzw. abgewittertɊɨɧÉ&#x;É&#x;ɞɧɚÉŤÉ&#x;ɞɌɢɰɚÉŠÉŞÉ&#x;ɞɢɞɚɛɴɞÉ&#x;Ɍɚɪɤɢɪɚɧɨɧɚɧɨɜɨ ɧɚɍɏɢɼɤɢȟɴɪɯɭɰɢɌÉ&#x;É§ÉŹÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉ›É&#x;ɏɨɧɹɪÉ&#x;ÉĄÉ&#x;ɞɧɨÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉœÉšÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨÉ?ɪɭɧɞɢɪɚɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;É­ÉœÉ&#x;ÉĽÉ˘ÉąÉšÉœÉš É­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉŹÉš Ȟɚ ÉŤÉ&#x; ÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉœÉš ÉĄÉš ÉœÉ´ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ Verseifung ɉɪɢ ÉŤÉŚÉ­É¤ÉœÉšÉ˛ É›É&#x;ɏɨɧ ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉœÉšÉŞÉ˘É&#x;ɼɧɨɏɨ É›É¨ÉšÉžÉ˘ÉŤÉœÉšÉ§É&#x; É&#x; ɧɚɼɨɠɢɏÉ&#x;ɼɧɨ Haushaltsfeuchte beachten! É‹ÉœÉ¨ÉŁÉŤÉŹÉœÉš: ȟɍɼÉ&#x;ɞɧɢɏÉ&#x;ɞɢɚÉ?ɪɚɌɢ É&#x;ɧɚɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɧɨɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɨɏɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉšɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x; ɢ ɧɭɠɧɨɏɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉšɊɨɍɏɢÉ?ɚɧÉ&#x;ɧɚÉ­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉŠÉŞÉ¨ÉŹÉ˘ÉœɞɴɠɞɍɊɪɚɌɨÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɚɏɭɪɚɏɚÉ Éš ɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ ɍɏɨɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x; ɛɨɢɏÉ&#x; É›É˘ÉœÉšÉŹ ɧɚɧɚɍɚɧɢ ɹɪÉ&#x;ÉĄ ɪɚɤÉ&#x;ÉĽ ɧɚ ɍɏɴɤɼɨɊɪɢɞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨɤɴɌÉŹÉ¨ÉœÉšɤɨɧɏɪɨɼɢɪɚɧɤɼɢɌɚɏÉ‚ÉĄÉŚÉ&#x;ÉŞÉœÉšÉ§É˘ÉšɊɪɢ ɪɚɥɼɢɹɧɚ ÉœÉĽÉšÉ É§É¨ÉŤÉŹ ɧɚ ÉœÉ´ÉĄÉžÉ­ÉŻÉš ɢ ɤɨɧɍɏɚɧɏɧɚ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɚɏɭɪɚ Ɋɨɤɚɥɚɯɚ ÉąÉ&#x; ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨ ÉĄÉš ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x; ɢ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ÉĄÉš ɊɨɍɏɢÉ?ɚɧÉ&#x; ɧɚ É­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹ ÉŠÉŞÉ¨ÉŹÉ˘Éœ ɞɴɠɞ ÉœÉ&#x;ÉąÉ&#x; ɌɧɨÉ?ɨ ɍɼɚɛɨ ÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉ˘ ɨɏ ÉœÉĽÉšÉ É§É¨ÉŤÉŹÉŹÉš ɧɚ ÉœÉ´ÉĄÉžÉ­ÉŻÉš É‚ÉĄÉŚÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; ɍɏɨɣɧɨɍɏɢ Ɋɪɢ ÉœÉĽÉšÉ É§É¨ÉŤÉŹ ɌɨÉ?ɚɏ Ɋɨɪɚɞɢ ÉŹÉ¨ÉœÉš ɞɚ ÉŤÉ&#x; ÉœÉ´ÉĄÉŠÉŞÉ˘É&#x;Ɍɚɏ ɤɚɏɨ ɊɨɤɚɥɚɏÉ&#x;ɼɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉšÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɢ ɉɪɢ ÉŞÉ&#x;ɚɼɧɨ É˘ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉ§É&#x; ÉŤÉ&#x; É¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉŹ Ɋɨɞɨɛɪɢ ɍɏɨɣɧɨɍɏɢ ɲɭɊɼÉ&#x;ÉŤÉŹÉš É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉš ɧɚɹɢɧ ɧɚ ɊɪɴɍɤɚɧÉ&#x; ÉžÉœÉ˘É É&#x;ɧɢÉ&#x; ɧɚ ÉœÉ´ÉĄÉžÉ­ÉŻÉšɢÉŹɧ ɇɚɞɢɚÉ?ɪɚɌɚɏɚɌɨɠÉ&#x;ɞɚÉŤÉ&#x;ÉœÉ˘ÉžÉ˘ɢÉ¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉ§ÉšÉŹÉ¨ɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɨ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ÉĄÉš ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x; ÉąÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧɚ ɼɢɧɢɚ und ɢ ɊɨɍɏɢÉ?ɚɧÉ&#x; ɧɚ Wash-Out-Time ÉĄÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɚ ɼɢɧɢɚ ɉɪɢ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɚɏɭɪɚ ɨɏ ƒC ÉĄÉšÉŤÉ´ÉŻÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ É&#x; ÉŹÉ¨ÉĽÉ¤É¨ÉœÉš ɛɴɪɥɨ ɏɚɤɚ ÉąÉ&#x; ɍɏɨɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x; ɧɚ ɊɨɍɏɢÉ?ɚɧÉ&#x;ɏɨ Wash-Out-Time ɢ ɧɚ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨ ÉĄÉš ÉŤÉ´ÉŻÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x; ÉŤÉš Ɋɨɹɏɢ ÉŞÉšÉœÉ§É˘ ɉɨ-ÉœÉ˘ÉŤÉ¨É¤Éš ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɚɏɭɪɚ ɧɚ ɚɍɎɚɼɏɚ É­ÉŤÉ¤É¨ÉŞÉšÉœÉš ɊɪɨɰÉ&#x;ÉŤÉšɧɚɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉˆÉŠÉŹÉ˘ÉŚÉšÉĽÉ§É¨ÉŹÉ¨ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤɞɚɞÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɹɚɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ɤɨɢɏɨ ɧɚɤɪɚɚ ÉŤÉ&#x; ÉŠÉ¨ÉŞÉ´ÉŤÉœÉšÉŹ ɌɨɠÉ&#x; ɞɚ ɛɴɞÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x;ɛɪÉ&#x;É?ɧɚɏɨ É Éš Ɋɨ-ɞɨɛɪɚ ɨɛɪɚɛɨɏɤɚ ɧɚɣ-ÉœÉ&#x;ÉąÉ&#x; ɢ ɧɚ ɞɚɞÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; ɹɚɍɏɢɰɢɏÉ&#x; ɛɨɚɏɚ ÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉš ɧɚɣ-ÉœÉ&#x;ÉąÉ&#x; Éœ É?ɨɪÉ&#x;ɳɢɍɼɴɧɹÉ&#x;ÉœÉ˘ɞɧɢɞɚɛɴɞÉ&#x;ɪɚɥɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɧɚÉŤɨɤɨɼɨɜɨɞɚ Zeit in Minuten

Tabelle: Zusammenhang Trockenzeit und WOT bis 85 % Luftfeuchtigkeit Rakelapplikation auf Glas ohne Luftbewegung

100 90

Nassfilmdicke 2-5mm

80 70

GrĂźn - -WOT = Regenfest Rot = Tr.-Zeit

60

45

50 40

30

30

25

15 10 7 14 5 11 10 7 GermanyHUGStraĂ&#x;enmarkierungGmbH,Talstr. 29, D-79194Gundelfingen ÉŒÉ&#x;ÉĽ: (0049)761-555 9131Stand 03/06 4 0 Ɏɚɤɍ(0049)761-555 9236, GSM(0049)173-3077513, E-Mail: Hug_GmbH@t-online.de 20

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Temperatur in Grad C0


H-Plast BG ÉŒÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɞɚɧɧɢ

É&#x2030;ɼɴɏɧɨɍɏSpez. GewɊɪɢÂ&#x192;C: ɨɤɨɼɨg /cmÂł Âą 0.03 É&#x152;ɢɊɧÉ&#x161;ÉŤÉ´É&#x;É&#x17E;ɢɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨ Acryldispersion É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;ɨɪɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɤɢÉ&#x153;É&#x161;l = 0% É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŹÉ&#x153;É´ÉŞÉ&#x17E;ɢÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ 88 % Âą 0,2 % É&#x2C6;É&#x203A;É&#x;ÉŚɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;É´ÉŞÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ 80 % Âą 3,0 % É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;: < 12 %

ČžÉ&#x161;ɧɧɢÉ&#x153;É&#x161;É É˘ÉĄÉ&#x161;: É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;

É&#x152;É&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;: É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻÉ&#x161;> + 8 °C, Belag 10 â&#x20AC;&#x201C; 35° C É&#x153;ÉĽÉ&#x161;É É§É¨ÉŤÉŹɧÉ&#x161;É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻÉ&#x161;: É&#x17E;ɨɨɤɨɼɨ. 90 % Nassfilmstärke: von 1-3 mm struckturiert ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x; Ɋɪɢ 20°C, 75 %: 15-25 Ɍɢɧ ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E; ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; /ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠ. É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɊɪɨɏɢÉ&#x153;É&#x17E;É´É É&#x17E;:10-30 ɌɢɧɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠ.

ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢ É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉ&#x2C6;É&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;É&#x2021;ɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x; ɹɢɍɏÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x161;ɲÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ČżÉ&#x153;É&#x;ɧɏɭÉ&#x161;ɼɧɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨɹɢɍɏɢÉŤÉąÉ&#x;ɏɤÉ&#x161;ɢɼɢÉŚÉ&#x;ÉŹÉĽÉ&#x161; Untergrundhaftung: Bei Nachverlegung auf Thermoplasten Chlorkautschuk-, oder Alkydharzfarben kĂśnnen Haftungsprobleme auftreten. ČżÉ&#x17E;ɢɧ ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɪɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉĄÉ&#x161; Haftungstest wird É&#x203A;ɢÉ&#x153;É&#x161;É&#x153;ɢɧÉ&#x161;É?ɢÉŠÉŞÉ&#x;ɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161;ɧ. ČźÉ´ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;: 6 ÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x;É°É&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɭɯɨÉ&#x153;ɨɪɢÉ?ɨɧÉ&#x161;ɼɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɪɴɤɢ Ɋɪɢ ɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x;Ɋɨ-ɧɢɍɤÉ&#x161;ɨɏ 1°C ɢɧÉ&#x;ɊɪɢɊɨÉ&#x17E;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɍɼɴɧɹÉ&#x;É&#x153;É&#x161; ÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɢɧÉ&#x161; É&#x2C6;ÉŹÉŤÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɴɧɢÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢɊɪɨɏɢɹÉ&#x161;ɍɊɚɌɨɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161; ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧÉ&#x161; AbfallschlĂźssel EU: Farbe Trocken: 080105 Nass: 080103 Gebinde Spatelrein zur Verwertung gemäss KRW/Abfg 15102 É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɤɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;:

ȟɪɴɥɤɢɨɏɢɥɤɭɍɏÉ&#x153;É&#x;ɧÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉŤ 8 ɢ 25 kÉ?, ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŤÉŹÉŚÉ&#x161;ɍɨÉ&#x153;ɢɤɨɧɏÉ&#x;ɣɧÉ&#x;ɪɢÉŤ ɤÉ?.

É É&#x153;ɚɏ:

ȝɚɼ, É&#x20AC;É´ÉĽÉŹ ɨɤɨɼɨRAL 1023 ɢɼɢ 1033, É&#x2018;É&#x;ÉŞÉ&#x153;ɧÉ&#x;ɧ ɨɤɨɼɨ RAL 3020 É&#x2039;ɢɧ ɨɤɨɼɨ RAL 5017, É&#x2018;É&#x;ÉŞÉ&#x;ɧ ɨɤɨɼɨ RAL 9017 É?É&#x153;É&#x;ɏɨÉ&#x153;É&#x;ÉŹÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɧÉ&#x161;ɍɤÉ&#x161;É&#x17E; ɢÉŤÉ&#x;ɊɨÉ&#x17E;É?ɨɏÉ&#x153;ɚɏɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɥɧɨÉ&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ɊɨɪɴɹɤÉ&#x161;ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;É&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉĄÉ&#x161;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɤÉ&#x161; É&#x2030;ɪɢɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɏɢÉ&#x17E;ÉŞÉ­É?ɢÉ°É&#x153;É&#x;ɏɨÉ&#x153;É&#x;ÉŤÉŞÉ&#x;ɳɭɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɤÉ&#x161; ɤɴɌÉ°É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢÉ&#x;:

Es sollten nur Gebinde gleicher Chargennummer verwendet werden.

É&#x160;É&#x161;ɥɯɨÉ&#x17E;É&#x201A;ÉĄÉŞÉ&#x161;ɥɯɨÉ&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;: Verbrauch: Nassfilmstärke in mm g/m² g/m Linie 12 cm breite g/m Linie 15 cm breite g/m Linie 30 cm breite BASt- É&#x160;É&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;ɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;:

Plastikmasse / *Nachstreumittelgemisch 2 3 3940 350 5910 473 42 709 591 53 887 1183 105 1774

350 42 53 105

Nr. 2003 1DD 07.13 / E 835/03 DT- 14, Sovitec AAA Mix*

É&#x160;É&#x;É?ɭɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢɥɤɨɥɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;: É&#x2020;É&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É&#x;É?ɨɏɨÉ&#x153;ÉĄÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;. É&#x2030;ɪɢɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏÉŤÉŚÉ&#x161;ɤɍ. 1 % É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;. ȞɪɭÉ?ɢÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɪɚɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳɢ. É&#x2021;É&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161; ÉŤÉ?É´ÉŤÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɧɚ. ČťÉ&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏɊɪɢÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏÉ&#x161;: É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ­É&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x203A;É&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ-ɏɨɹɤɢ É&#x2039;É´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;: É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ­É&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x203A;É&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ-ɏɨɹɤÉ&#x161;7 É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;: É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ­É&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x203A;É&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ-ɏɨɹɤɢ 15, 16

HUGStraĂ&#x;enmarkierungGmbH,Talstr. 29, D-79194Gundelfingen Germany- É&#x152;É&#x;ÉĽ: (0049)761-555 9131Stand 03/06 É&#x17D;É&#x161;ɤɍ(0049)761-555 9236, GSM(0049)173-3077513, E-Mail: Hug_GmbH@t-online.de


H-Plast BG É&#x2030;ɨɹɢɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161; É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧɢɏÉ&#x;É­ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢ

É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɊɼÉ&#x161;ɤɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;ɢÉŚÉ&#x;ÉŻÉ&#x161;ɧɢɹɧɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;Ɋɨɹɢɍɏɢ É&#x2030;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨÉ&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ɪɚɏɚÉ&#x153;É&#x161;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ­É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɎɢɼɌ Es empfiehlt sich die LeitungsfĂźhrung ggf. mit Silikonemulsion â&#x20AC;&#x17E;antihaftâ&#x20AC;&#x153; zu beschichten.

É&#x2020;É&#x161;ɲɢɧɢ: É É&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɥɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɢÉ&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŤÉŹÉŚÉ&#x161;ɍɨÉ&#x153;ɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ ÉŚÉ¨É É&#x; É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;ÉšÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɧɨɪɌÉ&#x161;ɼɧɢÉŚÉ&#x161;ɲɢɧɢÉ&#x17E;ɨɏɨɼɤɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨÉŹÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɥɊɨɼÉ&#x161;É?É&#x161;ÉŹÉŤÉ´ÉŤ É É&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161; É É&#x161;ɍɏɪɭɤɏɭɪɧɢÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɪɢɧÉ&#x161;É&#x17E;ÉĽÉ&#x;É É&#x161;ɳɢ ɤɴɌÉ&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢ É É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x203A;É&#x;É?ɧÉ&#x161;ÉŹɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ɌɢɊɪɢÉŠÉŞÉ&#x161;ɤɏɢÉąÉ&#x;ɍɤɨɏɨɊɪɢɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x153;ÉĄÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɊɨÉ&#x17E;É&#x153;ɧɢɌÉ&#x161;ɧɢÉ&#x; É&#x160;É´É É&#x17E;ɚɍÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; É&#x2021;É&#x;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x;ɧɢ ÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢ ɨɍɨÉ&#x203A;É&#x;ɧɨ É É&#x;ɼɚɥɨ ɧɨ ɍɴɳɨ ɢ É&#x17E;ÉŞÉ­É?ɢ É°É&#x153;É&#x;ɏɧɢÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢÉŞÉ´É É&#x17E;ɚɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɊɨ-É&#x203A;ɴɪɥɨɊɪɢɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;ȟɴɥɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153; ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161; ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢɚ ÉŤÉ&#x; É&#x161;Ɍɨɧɚɤ ÉŤÉ&#x; ɍɤɨɪɚÉ&#x153;É&#x161; ɨɤɍɢÉ&#x17E;É&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161; ɧÉ&#x161; ÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢɏÉ&#x; Ɋɪɢ ɧÉ&#x161;ɼɢɹɢÉ&#x; ɧÉ&#x161; ɤɢɍɼɨɪɨÉ&#x17E; É É&#x161; É&#x17E;É&#x161; ÉŤÉ&#x; ɢɥÉ&#x203A;É&#x;É?ɧÉ&#x; ÉŞÉ´É É&#x17E;ɚɍÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161; É&#x17E;É&#x161; ÉŤÉ&#x; ɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉŤÉ&#x161;ɌɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɨɏÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x161;É?ɨɪɨÉ&#x17E;ɧɢÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢ É&#x2030;ɨ-ÉŚÉ&#x161;ɼɤɨɊɨÉ&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɏɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŞÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɌɨÉ?É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x161;ÉŹÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧɢɢ ɨɏÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɢɥÉ?ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢɨɏɢɥɤɭɍɏÉ&#x153;É&#x;ɧɢÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢÉ&#x160;É&#x;É&#x161;ɤɰɢɚÉŤÉ°É&#x153;É&#x;ɏɧɢÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢ É?É&#x153;É&#x;ɏɧɢ ÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɼɢɤÉ&#x161;ɏɨ ɧÉ&#x161;ɊɪɢɌÉ&#x;ÉŞ ÉŚÉ&#x;ɍɢɧÉ? ɤɨɢɏɨ ÉąÉ&#x;ɍɏɨ ÉŤÉ&#x; ÉŤÉŞÉ&#x;ÉłÉ&#x161;ÉŹ Ɋɨ ɊɴɏɢɳÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɌɨÉ?É&#x161;ÉŹ É&#x17E;É&#x161; ÉŞÉ&#x;É&#x161;É?ɢɪÉ&#x161;ÉŹ É&#x203A;ɴɪɥɨ Ɋɪɢ ɧÉ&#x161;ɏɢɍɤ Auf der Metalloberfläche koaguliert das Bindemittel (verfestigt sich). Die dabei entstehenden Pfropfen kĂśnnen zu Verstopfungen fĂźhren. Messingteile mĂźssen deshalb unbedingt aus den Materialwegen entfernt und ersetzt werden. Um während der Applikation Probleme mit extrem kurzen Trockenzeiten zu vermeiden, sind weiterhin folgende Punkte zu beachten: 1) Die Materialcontainer sind immer mĂśglichst Luftdicht geschlossen zu halten um ein Abdampfen von Ammoniak zu verhindern, welches die Beschleunigte Trocknung einleitet. 2) Bei Unterbrechung der Markierung empfiehlt es sich, die DĂźsen in ein Wasserbad zu hängen, um ein Antrocknen der Farben an den Pistolen zu verhindern bzw. diese sofort zu reinigen. VerarbeitungsHinweis:

Bei der Verarbeitung per Hand mit Spachtel und Klebebändern, sind diese unmittelbar nach dem Auftrag rßckstandsfrei zu entfernen.

Die Anwendungstechnische Beratung Ăźber den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten und langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschieden artigsten Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Bedingungen machen jedoch eine PrĂźfung auf Eignung fĂźr den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Ă&#x201E;nderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, vorbehalten. Mit diesem Merkblatt verlieren vorherige Ausgaben ihre GĂźltigkeit.

HUGStraĂ&#x;enmarkierungGmbH,Talstr. 29, D-79194Gundelfingen Germany- É&#x152;É&#x;ÉĽ: (0049)761-555 9131Stand 03/06 É&#x17D;É&#x161;ɤɍ(0049)761-555 9236, GSM(0049)173-3077513, E-Mail: Hug_GmbH@t-online.de


Baustelle: B 64 Delbrück, B 252 bei Warburg, B 485 Bad Wildungen

H-Plast BG

H-Plast, Struktur, umweltfreundliche Fahrbahnmarkierungsmaterialien Bast Zulassung Nr. : 2003 1 DD 07.13 / E 835/03 Beide Materialien nass in nass in einem Arbeitsgang

Maschinenanbauteil ist patentrechtlich geschützt seit 1992, Deutschland Pat.Nr.: 4100088, Fig. 4 EU-Pat.Nr.: 0 43 37 33 Fa. Hug GmbH, Talstr. 29, 79194 Gundelfingen, Internet: http/www.hug-strassenmarkierungen.de e-mail: Hug_GmbH@t-online.de HUGStraßenmarkierungGmbH,Talstr. 29, D-79194Gundelfingen GermanyɌɟɥ: (0049)761-555 9131Stand 03/06 Ɏɚɤɫ(0049)761-555 9236,

GSM(0049)173-3077513,

E-Mail: Hug_GmbH@t-online.de


H - Plast


É&#x152;É­ÉŤ1/5

HUG GMBH

É&#x17D;ÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;É É˘ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ(Konform 91/155 EWG ČżÉ&#x203A;É­É&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɣɢÉ&#x;É&#x203A;É?É&#x203A;ɨɠ21.12.10 É&#x192;ɢÉ&#x17E;ÉŠÉ­É?ɠɨɊɨÉ&#x203A;

ČżÉ&#x203A;É­É&#x203A;ɨÉ&#x203A;ÉŁÉ˘ÉŚÉŠÉĄÉ É¨ÉŁÉ Rev. Nr.: 2 É&#x160;ÉŠÉ&#x;ɧɠɨɠɨɊɣɢÉ&#x;É&#x203A;ɨɣɠ n.a

É&#x152;ɾɼɍÉ&#x203A;É´É É¨ÉŁÉş:n.a ɧÉ&#x;ɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;É&#x;Ɍɨ, n.v. É&#x153;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɢÉ&#x;

n.b. ɧÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɨ

É&#x2030;É&#x153;ɊɢɨÉ&#x203A;É˛É É¨ÉŁÉ ɨÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;É­É ÉŤÉŁÉ&#x203A;ÉŚÉ&#x203A;ÉŞÉŠÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ­ÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A;ÉŁɯɣɍɧɣɭɠ 1.1

ČžÉ&#x161;ɧɧɢÉĄÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161; É&#x152;É´ÉŞÉ?ɨÉ&#x153;ɍɤɨɢɌÉ&#x; : H-Plast É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞɧÉ&#x161;É&#x161;ɪɏɢɤɭɼÉ&#x161;n. v. É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɏɨn.v.

1.2

É&#x2039;É&#x153;É&#x;É&#x17E;É&#x;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽÉšÉ&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɹɢɤÉ&#x161;

1.2.1

ČşÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x;ÉŤɧÉ&#x161;ɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽÉšÉ&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɹɢɤÉ&#x161; É&#x17D;ɢɪɌÉ&#x161; : Hug GmbH, Talstr. 29, 79194 Gundelfingen Germany É?É ÉŚÉ?É&#x203A;ÉĽÉŹ0049761555 92 36

1.2.2

É&#x2C6;ÉŹÉ?ɨÉ&#x153;ɨɪɧɢÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɏɨÉ&#x2C6;ÉŹÉ&#x17E;É&#x;ÉĽÉĄÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ­É&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x203A;É&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ

1.3

É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞɊɪɢÉŤÉŠÉ&#x;ɲɧɢÉŤÉĽÉ­ÉąÉ&#x161;ɢ: 0049 173 30 77 513

2

É?ɣɧɣɲɨÉ&#x203A;É°É&#x203A;ÉŤÉ&#x203A;ÉĽÉ­É ÉŤÉŁÉŹÉ­ÉŁÉĽÉ&#x203A;

2.1

AɤɪɨɊɨɼɢɌÉ&#x;ɪɧÉ&#x161;É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;

É&#x2030;ÉŞÉ&#x203A;ɏɨɣɏɾɏɭÉ&#x203A;É?ɨɣÉ?É É´É ÉŹÉ­É?É&#x203A;: É&#x2020;É&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽ

CAS-Nummer

EG-Nummer

Gew.%

É&#x2039;ɢɌÉ&#x153;ɨɼ R-ÉŽÉŞÉ&#x161;ɥɢ

3. ȽɾɢɧɊɥɨɣÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭɣÉ&#x2030;ɪɢɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ɧÉ&#x;ɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŤÉ´ÉŤ ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; 3.1 3.1.1

É É&#x161;ɯɨɪÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;: ČźÉ&#x17E;ɢɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;:

ČźÉ&#x17E;ɢɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɨɏÉ&#x17E;É&#x;ɼɢÉ?É&#x161;ɥɨÉ&#x153;É&#x; É&#x161;Ɍɨɧɚɤ É&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɢɍɨɤÉ&#x161;ɤɨɧɰÉ&#x;ɧɏɪÉ&#x161;ɰɢɚÉŚÉ¨É É&#x; É&#x17E;É&#x161;ɊɪɢɹɢɧɢɹɭÉ&#x153;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɥɊɨɼɨɠÉ&#x;ɧɨɍɏÉ&#x153;ɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɚɏɊɨÉ&#x153;ÉŞÉ´ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x; 3.1.2 É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;: É&#x2030;ɨ-ɊɪɨÉ&#x17E;ɴɼɠɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏɌɨɠÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x153;ɢɤÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɢÉ&#x153;É´ÉĄÉŠÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ȺɤɨÉ&#x203A;ɨɚɏÉ&#x161;ɢɥɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x161;ɢɥɤɼɸɹÉ&#x;ɧɢÉ­É&#x153;ÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɧɢɚÉ&#x201E;ɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɧɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɌɢÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; 3.1.3 É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɨɹɢɏÉ&#x;: É&#x2020;ɨɠÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x153;ɢɤÉ&#x161;ÉŹÉ­É&#x153;ÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɧɢɚɢÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;ɥɧÉ&#x;ɧɢɚɧÉ&#x161;ɪɨÉ?ɨÉ&#x153;ɢɰÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; 3.1.4 É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ´ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;: É&#x2020;É&#x161;ɼɤɢɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɚɏÉ&#x17E;ɨÉ­É&#x153;ÉŞÉ&#x;É É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɧɢɚɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɏɨ 3.2 É É&#x161;ɨɤɨɼɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;: ČžÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɊɨɥÉ&#x153;ɨɼɚÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɊɪɨɧɢɤÉ&#x153;É&#x161;É&#x153;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɥÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ɢɼɢ ɊɨÉ&#x17E;ɊɨɹÉ&#x153;É&#x;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢ 3.3 É É&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢ É&#x2030;ÉŞÉ&#x;ɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É?ɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x203A;ÉĽÉ&#x161;É?ɨɪɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ɍɏɨɌÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɴɨɏÉ&#x153;É&#x;ɏɧɨɢɥɤɭɍɏÉ&#x153;É&#x;ɧɢ ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢ


HUG GMBH É&#x17D;ÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;É É˘ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ SICHERHEITSDATENBLATT (Konform 91/155 EWG)

Produktname: H-Plast Struktur Ausgabedatum : 21.12.10

Revisionsnummer: Nr.: 2

É&#x152;É­ÉŤ2/5

4.

É&#x2021;É ÉŤÉĽÉŁɢÉ&#x203A;ɪɾɍÉ?É&#x203A;ɪɊɧɊɴ

4.1

É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x17E;ɢɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x17E;ɢɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɢɥɊÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;ɧɢɚɏÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨɼɢɰÉ&#x;ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x17E;ɢɲÉ&#x161;ɨÉ&#x203A;ɢɼɧɨ ÉŤÉ&#x153;É&#x;É É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨɏɴɪɍɢÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŞ ɊɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x; É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɌɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɧɨÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;É É&#x161;ÉŚÉ´ÉŞÉŤÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɨɏɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161;É&#x17E;ÉŞÉ&#x;ɯɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ÉŤÉ´É&#x203A;ÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŹɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɤɢɍɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɨɹɢɏÉ&#x;É&#x2C6;ɹɢɏÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɤɧÉ&#x161;ÉŹɨɤɨɼɨɌɢɧÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨɏɴɪɍɢÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŞ

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɊɨÉ?ÉĽÉ´ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x; ȺɤɨɼɢɰÉ&#x;ɏɨÉ&#x;É&#x153;ÉŤÉ&#x;ɨɳÉ&#x;É&#x153;ɍɴɥɧÉ&#x161;ɧɢÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ɢɥɊɢÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x;ÉąÉ&#x161;ɲɢÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨɏɴɪɍɢÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŞ É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŞÉš É&#x2021;ɚɌÉ&#x161; ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚ É&#x2021;ɚɌÉ&#x161;

5.

É&#x2021;É ÉŤÉĽÉŁɢÉ&#x203A;ÉŠÉ&#x17E;É&#x203A;ÉŹÉşÉ?É&#x203A;ɨɠɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x203A;ÉĄÉ&#x203A;ÉŤÉŁ

5.1

É&#x2030;É¨É É&#x161;ɪɨÉ?É&#x161;ɍɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161; É&#x2030;ɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳɢ É&#x2030;ɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɴɏɧÉ&#x;É&#x;É&#x153;É´ÉĄÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉ&#x;ÉŚ ČžÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ÉŹ n.a. 5.2 É&#x2030;ɨɪÉ&#x161;É&#x17E;ɢÉŚÉ&#x;ɪɤɢÉĄÉ&#x161;ɍɢÉ?ɭɪɧɨɍɏɧÉ&#x;ɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳɢɊɨɠÉ&#x161;ɪɨÉ?É&#x161;ɍɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŹÉŤÉ&#x153;É&#x161; n.a. 5.3 É&#x2030;ɨ-ɨɍɨÉ&#x203A;É&#x;ɧɢɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x153;ɢɤÉ&#x161;ɧɢɨɏÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢɧÉ&#x161;ɢɥÉ?É&#x161;ɪɚɧÉ&#x;ɢɼɢɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ­É&#x153;É&#x161;ɼɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x;É?É&#x161;ɥɨÉ&#x153;É&#x;ɧÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;É&#x;ɍɏɧɢ É&#x2030;ɨ-ɨɍɨÉ&#x203A;É&#x;ɧɨÉ&#x;ɤɢɊɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; É&#x2021;ɚɌÉ&#x161;

6.

É&#x2021;É ÉŤÉĽÉŁÉŞÉŤÉŁɏɌɎɲÉ&#x203A;ɤɨɊɣɢɭɣɲÉ&#x203A;ɨɠɣɢɪɎɏɼÉ&#x203A;ɨɠ

6.1 É&#x2026;ɢɹɧɨɨɏɧÉ&#x161;ɍɚɳɢÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ɥɧɢÉŚÉ&#x;ɪɤɢ-É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢÉ&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞɼɢɹɧÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ɥɧÉ&#x161;É&#x;ɤɢɊɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161; É&#x2021;É ÉŤÉĽÉŁɢÉ&#x203A;ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɢÉ?É&#x203A;ɨɠɨÉ&#x203A;ɊɼɊɌɨÉ&#x203A;É­É&#x203A;ÉŹÉŤÉ É&#x;É&#x203A;ÉŁɪɊɲɣɏɭÉ?É&#x203A;ɨɠ: 6.2 6.2.1 ČžÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɊɨɥÉ&#x153;ɨɼɚÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɊɨɊÉ&#x161;É&#x17E;ɧÉ&#x;É&#x153;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɥÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ɢɼɢɊɨÉ&#x17E;ɊɨɹÉ&#x153;É&#x;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢ É&#x2039;ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉŞÉ&#x161;ɥɍɢɊÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ÉŻÉ&#x161;ɧɢɹɧɨɢɼɢɹɪÉ&#x;ÉĄÉŤÉ´É&#x;É&#x17E;ɢɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢ É&#x201A;ɥɏɢɹÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;É?É&#x161;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɨɏɍɏɪÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɴɰɢ 6.3 ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚ É&#x2021;ɚɌÉ&#x161;

7.

É&#x17D;ÉŞÉŠÉ­ÉŤÉ É&#x153;É&#x203A;ÉŁɏɾɰɍÉ&#x203A;ɨɠɨɣɠ

7.1 7.1.1

É&#x17D;ÉŞÉŠÉ­ÉŤÉ É&#x153;É&#x203A; É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161; É?ɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ÉŤÉ&#x161;ɌɨɊɪɢÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɏɢɼÉ&#x161;ɰɢɚČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉŹɨÉ&#x203A;ɢɹÉ&#x161;ɣɧɢɏÉ&#x;Ɋɪɢ ɍɢÉ?ɭɪɧɨɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŻÉ&#x;ɌɢɤÉ&#x161;ɼɢÉŚÉ&#x;ɪɤɢÉŤÉ&#x161;ɍɢÉ?ɭɪɧɨɍɏ É&#x152;É&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ɥɧɢ VBG ɨÉ&#x203A;ɳɢɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢ ɢVBG ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161; ÉŚÉ&#x;ɪɤɢ É&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɨɚÉ&#x17E;ɢɍÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; É&#x2039;É´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; É&#x2020;É&#x;ɪɤɢÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x;ɣɧÉ&#x;ɪɢɏÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉŹÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɢɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉ&#x161;ɥɚɏɨɏÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ÉŹ lÉ&#x153;ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɨɊɪɨɍɏÉ&#x161;ɧɍɏÉ&#x153;ɨÉ&#x152;É&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢɧÉ&#x161;ɊɨɌHÉłÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨɌɢɧCCÉŚÉ&#x161;ɤɍÂśC

7.1.2 7.2 7.2..1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɨÉ&#x153;É&#x;ÉąÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢ : n. v. ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚ : n. v. É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; : n. v.


HUG GMBH É&#x17D;ÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;É É˘ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ SICHERHEITSDATENBLATT (Konform 91/155 EWG)

Produktname: H-Plast Struktur Ausgabedatum : 21.12.10

8.

É&#x152;É­ÉŤ3/5

Revisionsnummer: Nr.: 2

É&#x2030;É&#x17E;ÉŤÉ&#x203A;ɨɣɲÉ&#x203A;É?É&#x203A;É¨É ɨÉ&#x203A;ɣɢɌÉ&#x203A;É&#x17E;É&#x203A;ɨɠɭɊÉŁɌɣɲɨÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɴɣɭɨÉ&#x203A;É ÉĽÉŁÉŞÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;

8.1

ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɨɎɨɪɌɚɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ɍɴɨɪÉ&#x161;É É&#x;ɧɢɚÉ&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ɥɧÉ&#x161;É&#x;ɤɢɊɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161; É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨÉ&#x17E;É?ɨɏÉ&#x153;ɢ 8.2 É&#x201E;ÉŞÉ&#x161;ɣɧɢɍɏɨɣɧɨɍɏɢÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɧɢɏÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧɨɍɚɳɢÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɨÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɧɨɏɨɌɚɍɏɨɤɨɢɏɨÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉŹ

CAS-ɧɨɌÉ&#x;ÉŞ ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x; É&#x153;ɢÉ&#x17E; ɍɏɨɣɌÉ&#x;ɪɧÉ&#x161; ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɏɨɧɨɍɏÉ&#x;É&#x17E;ɢɧɢɰÉ&#x161; 7664-41-7

ȺɌɨɧɚɤ

MAK

30

ppm

É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;ɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉŤÉ&#x161;ɌɨɊɨÉ&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɏɨɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;É?ɨɏÉ&#x153;ɚɧÉ&#x; 8.3

É&#x2026;ɢɹɧÉ&#x161;É&#x;ɤɢɊɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;

8.3.1

É&#x2C6;É&#x203A;ɳɢÉŚÉ&#x;ɪɤɢÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;É&#x2030;ɪɴɍɤÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŤÉŹÉŞÉ­ÉšÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;É´ÉŞÉ É˘É&#x17E;É&#x161;ÉĽÉ&#x;Éąɨɏɏɚɼɨɏɨ ɢɯɢÉ?ɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;É É&#x161;ÉŚÉ´ÉŞÉŤÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;É&#x17E;ÉŞÉ&#x;ɯɢÉ&#x153;É&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;É?É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ÉĽÉ&#x;ɤÉ&#x161;ÉŹ É É&#x161;ɨɏÉ&#x203A;ÉšÉ?É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ɥɧɢɪɴɤÉ&#x161;É&#x153;ɢɰɢ É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢVBGɢɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɢɯÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x; ɊɴɏɢɳÉ&#x161;ZHl/314 ɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɥɧɨÉĄÉ&#x161;ɤɨɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏɧɢɪɴɤÉ&#x161;É&#x153;ɢɰɢɊɪɢɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏÉĄÉ&#x161;ɊɨɊɪɨÉ&#x17E;ɴɼɠɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɤɨɠÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; 8.3.2 É É&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɢɯÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x;ɊɴɏɢɳÉ&#x161;ɊɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢ- É&#x2030;ɪɢɧÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɏɢɼÉ&#x161;ɰɢɚÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161; ɊɪɨɏɢÉ&#x153;ɨÉ?É&#x161;ÉĄ 8.3.3 É É&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ´É°É&#x;ÉŹÉ&#x; ɊɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢ- É&#x17E;ÉŞÉ­É?ɢɧɚɌÉ&#x161; 8.3.4 É É&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɨɹɢɏÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɳɢɏɧɢɨɹɢɼÉ&#x161; 8.3.5 É É&#x161;ɳɢɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɏɚɼɨɏɨɧɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;

9.

É?ɣɢɣɼÉ&#x203A;ɌɨɣÉŁɰɣɧɣɲɨɣÉŹÉ?ɊɤɏɭÉ?É&#x203A;

9.1. 9.1.1

ȟɴɧɲɧɢÉ&#x203A;É&#x;ÉĽÉ&#x;ɥɢ ČşÉ?ÉŞÉ&#x;É?É&#x161;ɏɧɨɍɴɍɏɨɚɧɢÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɹɧɨ

9.2

É?ɣɢɣɼÉ&#x203A;ɌɨɣÉŁÉ­É É°É¨ÉŁÉ˛É ÉŹÉĽÉŁÉŹÉ?ɾɍɢÉ&#x203A;ɨɣÉŹÉ­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É­É&#x203A;É&#x153;ɠɢɊɪÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭÉŽÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺ

É?É&#x153;ɚɏÉ&#x203A;ɚɼ

É&#x2020;ɢɪɢɥɧÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉšÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;Ɍɨɧɚɤ

oC É&#x152;É&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤɢɊÉ&#x;ɧÉ&#x; >100. É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; oC TÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;ÉŹÉ´ÉŞÉ&#x17E;ÉšÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; < -15 oC 9.2.2 É&#x2030;ÉĽÉ&#x161;ɌɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161; n. v. 9.2.3 pH-ɍɏɨɣɧɨɍɏɧÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɧɨ (20 oC) = 9-11 9.2.4 ȟɴɥɊɼÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉ&#x;Ɍɨɍɏ (É&#x2039;$$

ɧɚɌÉ&#x161; 9.2.5 É&#x152;É&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É?ɨɪÉ&#x;ɧÉ&#x; n. v. 9.2.6 É&#x2039;É&#x161;ɌɨɥÉ&#x161;ÉŠÉ&#x161;ÉĽÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; (É&#x2039;$

n. v. 9.2.7 É&#x2039;É&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɍɏɢɌɭɼɢɪÉ&#x161;ɳɢɊɨÉ&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ÉĽÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; n. v. 9.2.8 É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɍɧɨɍɏÉĄÉ&#x161;É&#x;ɤɍɊɼɨɥɢɚ n. v. 9.2.9 ȿɤɍɊɼɨɥɢÉ&#x153;ɧɢÉ?ÉŞÉ&#x161;ɧɢɰɢ n. b. 9.2.10 TÉ&#x;ÉŞÉŚÉ&#x161;ɼɧɨÉŞÉ&#x161;ÉĄÉĽÉ¨É É&#x;ɧɢÉ&#x; ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x203A;ÉšÉ?É&#x153;É&#x161;ÉŹÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢɧÉ&#x161;É&#x17E; 177 oC ɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɨɧÉ&#x161;ɊɨɼɢɌÉ&#x;ɪɧɨÉŞÉ&#x161;ɥɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;. É&#x152;É&#x;ÉŞÉŚÉ&#x161;ɼɧɨɏɨÉŞÉ&#x161;ɥɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x153;ɢɍɢɨɏ É&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨɢÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; 9.3 ȿɊɪɾɌɨɣɭɠɌɨɣÉ&#x;É&#x203A;ɨɨɣ 9.2.1

9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4

É&#x2030;ɼɴɏɧɨɍɏ ɧÉ&#x161;ɍɢɊɧÉ&#x161;Ɋɼɴɏɧɨɍɏ É&#x160;É&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;ɨɪɢɌɨɍɏÉ&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; É&#x2021;É&#x161;ÉĽÉšÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŠÉ&#x161;ɪɢɏÉ&#x; É&#x2030;ɼɴɏɧɨɍɏɧÉ&#x161;ÉŠÉ&#x161;ɪɢɏÉ&#x; Luft=1)

(20 oC) = 1.97 g/cm3 ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɊɪɢɼÉ&#x161;É?É&#x161; Kg/m3 (20 oC ÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;É&#x161;ɳɍÉ&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ?ÉŞÉ&#x161;ɧɢɹÉ&#x;ɧɨ (20 oC ɨɤɨɼɨ mbar É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;

n .v.


HUG GMBH É&#x17D;ÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;É É˘ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ SICHERHEITSDATENBLATT (Konform 91/155 EWG)

Produktname: H-Plast Struktur Ausgabedatum : 21.12.10 Revisionsnummer: Nr.: 2 9.3.5 ȟɢɥɤɨɥɧɨɍɏ 9.3.6 É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɪÉ&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;ɨɪɢɏÉ&#x;ɼɧɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161; Gew.%) 9.3.6´7 É&#x2030;ÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɎɢɤÉ&#x161;ɏɨɪ ɨɏɧɨɍɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ

(20 oC É&#x153;ɢɍɨɤÉ&#x161; 0.00% 1,20%

É&#x152;É­ÉŤ4/5

10.

É&#x152;É­É&#x203A;É&#x153;ɣɌɨɊɏɭÉŁÉŤÉ É&#x203A;ɼɹɣɊɨɨÉ&#x203A;ÉŹÉŞÉŠÉŹÉŠÉ&#x153;ɨɊɏɭ

10.1 10.2 10.3

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɤɨɢɏɨÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x203A;ÉšÉ?É&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɏɨɹɤÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ɢÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɍɧɢÉŞÉ&#x161;ÉĄÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɳɢɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢ: ɧɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;ɢɊɪɢɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161; É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɍɧɢÉŞÉ&#x;É&#x161;ɤɰɢɢ: ɧɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;ɢɊɪɢɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161; ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚ: É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉ&#x161;ÉĄÉ&#x153;É&#x161;ɨɏÉŤÉŹÉ­É&#x17E;ɢÉ?ɨɪÉ&#x;ɳɢɧÉ&#x161;!

11

É?ÉŠÉĽÉŹÉŁÉŚÉŠÉ&#x17E;ɣɲɨÉ&#x203A;ɣɨɯɊɍɧÉ&#x203A;ɹɣɺ

11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4

Akute Toxizität ČźÉ&#x17E;ɢɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;, É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ´ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;, É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤÉ¤É¨É É&#x161;ÉŹÉ&#x161;, É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x161;ɤɏÉŤɨɹɢɏÉ&#x;,

11.2 11.2.1 11.2.3 11.2.3 11.2.4 11.2.5

subacute to chronic toxicity allergisation: carcinogenicity: mutagenicity: teratogenicity: É?ɊɨÉ&#x153;É&#x161;ɣɳɨÉ&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É&#x;ÉŁÉŤÉŹÉ&#x153;ɢÉ&#x;:

11.3

É&#x2C6;ɊɢɏɢÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­ɯɨɪÉ&#x161;: n.b

11.4.

ȞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɊɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɏɨɹɤÉ&#x161;É&#x17E;ɨ

12

É&#x20AC;ÉĽÉŠÉŚÉŠÉ&#x17E;ɣɲɨÉ&#x203A;ɣɨɯɊɍɧÉ&#x203A;ɹɣɺ

sec Âą -- DIN â&#x2C6;&#x2026; 6mm g/ Kg g/ Kg

LD50 ÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ´ÉŻɢɧɯÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ɏɢÉ&#x153;É&#x;ɧ (mg/1/4h): n.b. LD50 ÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ´ÉŻ ɨɪÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧPJNJ QE LD50 ÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ´ÉŻÉ&#x17E;É&#x;ÉŞÉŚÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧ PJNJ QE LD50 ÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ´ÉŻÉ&#x17E;É&#x;ÉŞÉŚÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧ PJNJ QE n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

12.1 WGK = 1 ȟɨÉ&#x17E;ɧɨÉĄÉ&#x161;ÉŤÉŹÉŞÉ&#x161;ɲÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɳɢÉŹÉ&#x;ɹɧɨɍɏɢČžÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɨɊɭɍɤÉ&#x161;ɊɪɨɧɢɤÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;É?ɨɼÉ&#x;ɌɢɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;É&#x153;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢ ɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɥÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ɢɼɢɊɨÉ&#x17E;ɊɨɹÉ&#x153;É&#x;ɧɢɏÉ&#x;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢ. ČżÉŠÉŞÉľÉŚÉ¨ÉŁÉ­É ÉŚÉ¨ÉŁÉŽÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺ 12.2 12.2.1

TA-ȟɴɥÉ&#x17E;É­ÉŻ

ɤɼÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161; I: -0-ɤɼÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;,, -0-ɤɼÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;,,, -0--

ɨɏɧɨɍɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ % ɨɏɧɨɍɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ % ɨɏɧɨɍɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ %

12.2.1

ČźÉ&#x161;É É§É˘É&#x;ɤɨɼɨÉ?ɢɹɧɢÉŤÉ´ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɧɢÉąÉ&#x161;ɍɏɢɧɚɌÉ&#x161;

13

É&#x192;ɨɯɊɍɧÉ&#x203A;ɹɣɺɢÉ&#x203A;ɎɨɣɴɊɥÉ&#x203A;É?É&#x203A;É¨É ɨÉ&#x203A;ÉŠÉ­ÉŞÉ&#x203A;É&#x;ɾɹɣɭɠ É&#x2C6;É&#x203A;ɹɣɊɨÉ&#x203A;ɌɨɣɨÉ&#x203A;ÉŤÉ É&#x;É&#x153;ÉŁɭɊɲɼÉ&#x203A;

13.1 É É&#x161;ɨɍɏÉ&#x161;ɏɴɰɢɨɏɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161; 13.1.1 É&#x2030;ÉŞÉ&#x;Ɋɨɪɴɤɢ: É?É§É˘ÉłÉ¨É É&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɴɰɢɏÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x153;É&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɊɪɢÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x;É&#x17E;ɨɌɍɏÉ&#x153;É&#x;ɧɢɏÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢ 13.1.2 ČťÉ&#x;ɥɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;: É&#x2030;ɨÉ?ÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɏɨɹɤɢɢ 13.2 13.2.1 13.2.2 13.3

É&#x201A;É&#x203A;É¨É ÉŞÉŠÉ˛ÉŁÉŹÉ­É É¨ÉŁÉŠÉŞÉ&#x203A;ÉĽÉŠÉ?ÉĽÉŁ É&#x2030;ÉŞÉ&#x;Ɋɨɪɴɤɢ: É?ɧɢɳɨɠÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɨɏɊÉ&#x161;É&#x17E;ɴɰɢɏÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x153;É&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɊɪɢÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x;É&#x17E;ɨɌɍɏÉ&#x153;É&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢ É&#x201A;ɼɢ 13.2.2 É&#x2030;ÉŞÉ&#x203A;ÉĽÉŠÉ?ÉĽÉŁÉ&#x2020;É&#x161;ɼɤɢɏÉ&#x;ɤɨɧɏÉ&#x;ɣɧÉ&#x;ɪɢÉŤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x;É&#x17E;ɧɨɤɪÉ&#x161;ɏɧÉ&#x161;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;É&#x201E;ɨɧɏÉ&#x;ɣɧÉ&#x;ɪɢɏÉ&#x;É&#x203A;ɢÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉŞÉ&#x;ɰɢɤɼɢɪÉ&#x161;ɧɢ ȞɪɭÉ?ɢɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɧɚɌÉ&#x161;


HUG GMBH É&#x17D;ÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;É É˘ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ SICHERHEITSDATENBLATT (Konform 91/155 EWG)

Produktname: H-Plast Struktur Ausgabedatum : 21.12.10

É&#x152;É­ÉŤ5/5

Revisionsnummer: Nr.: 2

14

É&#x192;ɨɯɊɍɧÉ&#x203A;ɹɣɺɢÉ&#x203A;É­ÉŤÉ&#x203A;ɨɏɪɊɍɭɣɍÉ&#x203A;ɨÉ

14.1

É&#x2039;ɭɯɨɊɴɏÉ&#x;ɧÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɍɊɨɪɏ

ADR/RID und GGVS/GGVE:ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉšÉ&#x153;É&#x161;ɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ

É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤ: É&#x2030;É&#x153;ɊɢɨÉ&#x203A;É˛É É¨ÉŁÉ :

É?É&#x2021;-É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞ É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɧɢÉ&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢÉ&#x153;ɧɢÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢ, ɧÉ&#x;É&#x153;É´ÉĄÉŠÉ&#x161;ɼɢɌɢ

14.2

É?ɢɎɪÉ&#x161;:

É&#x2020;ɨɪɍɤɢÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɍɊɨɪɏ IMDG/GGVSee: É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤ: (0É&#x2039;-É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞ Marine pollutant: Proper shipping name:

14.3

ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉšÉ&#x153;É&#x161;ɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏ É?É&#x2021;-É&#x2021;ɨɌÉ&#x;ÉŞ MÉ&#x17D;$Č˝

É?ÉŞÉ­ÉŠÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɨɊÉ&#x161;ɤɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;:

ɧɚɌÉ&#x161; ɧÉ&#x;É&#x203A;ɢÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;

ȽɾɢÉ&#x;ÉŽÉłÉ É¨É­ÉŤÉ&#x203A;ɨɏɪɊɍɭ ICAO-7,ÉŁ,$7$-DGR ɤɼÉ&#x161;ÉŤ: UN/ID-Nr.: É&#x160;ÉŤÉ&#x203A;É?ɣɌɨɊɭɠɰɨɣɲɠɏɼɊɣɧɠ:

É?ÉŞÉ­ÉŠÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɨɊÉ&#x161;ɤɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;: ɧÉ&#x;É&#x203A;ɢÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;

14.4

ȿɍɎÉ&#x17E;ÉŁÉŽÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺ:

15

É&#x2C6;É&#x203A;ÉŤÉ É&#x;É&#x153;ÉŁ

15.1 15.1.1

É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢɚɏÉ&#x161;É&#x153;É´ÉĄɨɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢɏÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢɨɏČżÉ&#x2039; É É&#x161;É&#x17E;É´ÉĽÉ É˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x153;É´ÉĄɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢɏÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢɨɏČżÉ&#x2039; : ɨɺɧÉ&#x203A; É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢɚ É&#x153;É´ÉĄɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;ɢɏÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢɨɏČżÉ&#x2039; 88/379: ɨɺɧÉ&#x203A; S-ÉŽÉŞÉ&#x161;ɥɢ7-20 -24/25 - 51

15.1.2

É&#x2030;ɨ-ɨɍɨÉ&#x203A;É&#x;ɧɢɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢɚɧÉ&#x161;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɧɢɊɪɨɰÉ&#x;ɍɢÉĄÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;É?ɨɏÉ&#x153;ɚɧÉ&#x;: É&#x2021;ɚɌÉ&#x161;

15.2 15.2.1 15.2.2

É&#x2C6;É&#x203A;ɹɣɊɨÉ&#x203A;ɌɨɣɨÉ&#x203A;ÉŤÉ É&#x;É&#x153;ÉŁ É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ɍɢɎɢɰɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;É&#x153;É´ÉĄɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ČźÉ&#x203A;É&#x17D;ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161; TA-É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻ .ÉĽÉ&#x161;ÉŤ, -0ɨɏɧ % .ÉĽÉ&#x161;ÉŤ,, -0ɨɏɧ % .ÉĽÉ&#x161;ÉŤ,,, -0ɨɏɧ % É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;ɨÉ&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŻÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;É&#x153;É´ÉĄɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ČźÉ?Č˝ ȟȽÉ&#x201E; ÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ ɤɼÉ&#x161;ɍɢɎɢɰɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;

15.2.3

16

É&#x2C6;É ÉŞÉŤÉ É&#x;ÉŹÉ­É&#x203A;É?ÉŚÉşÉ?É&#x203A;ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭÉ?ɢɣɧÉ&#x203A;ɤɼɣɢÉ&#x203A;ÉĽÉŤÉŁÉ­É ÉŤÉŁÉŁɨÉ&#x203A;ÉŤÉ É&#x;É&#x153;ÉŁÉ­É ɢÉ&#x203A; É­ÉŤÉ&#x203A;ɨɏɪɊɍɭ

ȿɍɎÉ&#x17E;ÉŁÉŽÉĽÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɨɣɺ

ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;TA-É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɏɧÉ&#x161;ɍɚɏÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɨɪÉ&#x;ɏɢɹɧɨɢɥɹɢɍɼÉ&#x;ɧɢɍɏɨɣɧɨɍɏɢɢ ÉĄÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161;ɊɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɤÉ&#x161; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɍɏɨɚɳɢɏÉ&#x;ɭɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉŤÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ɥɢɪÉ&#x161;ÉŹɧÉ&#x161;ɊɨɥɧÉ&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɧɢɨɏÉ&#x17E;ɧÉ&#x;ɲɧɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉšÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɨÉ&#x203A;É&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;É?É&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɧɰɢɚÉĄÉ&#x161;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢɤÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɤÉ&#x161;ɏɨɊɪɢɹɢɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɨÉ&#x153;É&#x17E;ɢÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŤÉ´É&#x17E;É&#x;É&#x203A;ɧɢÉ É&#x161;ÉĽÉ&#x203A;ɢɢɼɢÉŤÉ´É&#x17E;É&#x;É&#x203A;ɧɢɢɍɤɨÉ&#x153;É&#x;


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM)

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer

Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨ ɨɊɧɠɍ: 2003 1DW O5.03 / E 849/ 03 É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;DIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏDIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɨɤɏɨɌÉ&#x153;ɪɢ É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨTɢɊII-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; Aqua Base Liner 25 -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; Aqua Base Liner 25 -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɳɍÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161; - É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x;ɧɨɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: 300 -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; Airless É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ É&#x2039;ɠɢɎɌɭÉ&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P5É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P5 S1 R3 Q5 T2

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨ ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Kaltplastik Dickschicht Duro - Liner

Verlegemaschine 98:2 mit Patentrechtlicher Zwangsmischung

Verlegung von geraden Profilen


Ausgeführte Objekte 1998

Autobahnmeisterei Heilbronn 10 000 m

Autobahnmeisterei Baden Baden 20 000 m Maschinenbezeichnung Hydrozet 15 - Tagesleistung ca. 5000 m -

Hug GmbH, Gundelfingen, Germany Ɍɟɥ. 0049761/5559131

Überlappung 25 mm


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM)

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨɨɊɧɠɍ'.( É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;DIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏDIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ 

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨTɢɊII-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; High-Tec-Liner -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; High-Tec-Liner -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É&#x2039;ÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤ - É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x;ɧɨɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x; -.RɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨ kg/m²): 2,8 kg -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; MÉ&#x161;ɲɢɧɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉŤÉŹ É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

35% 15%

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ É&#x2039;ɠɢɎɌɭÉ&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN EN 1436ÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P7 R3 RW 4 Q4 T3

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨ ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM) Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach

É&#x2039;É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɨɏɧɨɍɧɨɊɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɢÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɧÉ&#x161; É&#x201E;ɨɧɏɪɨɼÉ&#x;ɧɧɨɌÉ&#x;ÉŞ''(

1. É&#x2020;ɨɼÉ&#x203A;É&#x161; É&#x2020;ɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŚÉ&#x;ÉŹɧÉ&#x161;ɌɨɼÉ&#x203A;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ 

É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŚÉ&#x;ÉŹɧÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x;

High-Solid É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ Aqua Base LinerÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ 400 / 3,0 É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless

É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ 350 É?ÉŞ/m²,WEISSKER - ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; : ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ

2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x; ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ

É&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɨɏɤɨɧɏɪɨɼÉ&#x161; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉĽÉ¨É É&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɤɼÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɊɴɏɧÉ&#x161;ɤɼÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɢɥɍɴɯÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;

P6 R3 RW 3 Q4

P7 ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɨ R2 RW 3 Q4 T4

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨ ÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Duro Liner Kaltplastik 3 mm Handarbeit Lebenserwartung 10-15 Jahre

Duro LinerÉ&#x2039;ÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤ ÉŚÉŚɪɴɹɧɨɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; É&#x2C6;ÉąÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É´ÉĽÉ?ɨɏɪÉ&#x161;ɣɧɨɏ-15 É?ɨÉ&#x17E;ɢɧɢ

Duro Liner Kaltplastik Maschinenverlegung 3 mm mit Perlwalze

Duro LinerÉ&#x2039;ÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧ ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤ É&#x2020;É&#x161;ɲɢɧɧɨɊɨɼÉ&#x161;É?É&#x161;ɧÉ&#x; ÉŚÉŚÉŤÉ&#x153;É&#x161;ÉĽÉ°ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉ&#x;ɪɼɢɏÉ&#x;

Duro Liner Rote Reibeplastik, 3 mm Lebenserwartung 8-10 Jahre

Duro Liner É&#x2018;É&#x;ÉŞÉ&#x153;É&#x;ɧɏɪɢÉ&#x;ɳɍÉ&#x;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŚÉŚ É&#x2C6;ÉąÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É´ÉĽÉ?ɨɏɪÉ&#x161;ɣɧɨɏ-10 É?ɨÉ&#x17E;ɢɧɢ


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM)

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer

Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach

É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨ ɨɊɧɠɍ: 2003 1DK O7.15 / E 861/ 03 É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;DIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏDIN EN É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨTɢɊII-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; Duro Liner 2000 -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; Duro Liner 2000 -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; ÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤ - É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x;ɧɨɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: 2 mm -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; MaɲɢɧɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉŤÉŹ É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 40 % -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; 30 %

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ É&#x2039;ɠɢɎɌɭÉ&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P7 S1 R3 RW 2 Q5 T3

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨ ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM) Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach

É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨɨɊɧɠɍ''(

1. É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ 

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x;

High-Solid É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ Aqua Base LinerÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ 400 / 3,0 É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless

É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ 15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

-ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

2.2 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ 350 É?ÉŞ/m²,WEISSKER - ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; : ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ

2.3 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ

É&#x2039;É É˘ÉŽÉŚÉ­É&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɢɥɍɴɯÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;

P6 R3 RW 3 Q4

P7 ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɨ R2 RW 3 Q4 T4

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧ ɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM) Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach

É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨɨɊɧɠɍ''(

1. É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ 

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x;

High-Solid É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ Aqua Base LinerÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ 400 / 3,0 É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless

É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ 15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

-ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

2.2 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ 350 É?ÉŞ/m²,WEISSKER - ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; : ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ

2.3 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ

É&#x2039;É É˘ÉŽÉŚÉ­É&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɢɥɍɴɯÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;

P6 R3 RW 3 Q4

P7 ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɨ R2 RW 3 Q4 T4

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧ ɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM) Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach

É&#x2039;É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɨɏɧɨɍɧɨɊɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɢÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɧÉ&#x161; É&#x201E;ɨɧɏɪɨɼÉ&#x;ɧɧɨɌÉ&#x;ÉŞ''( 1. É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ 

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

High-SolidÉ&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ Aqua Base LinerÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ 400 / 3,0 É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless 15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

2.3

ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ

2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x; ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x; ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ

É&#x2039;É É˘ÉŽÉŚÉ­É&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P6 R3 RW 3 Q4

P7 ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɨ R2 RW 3 Q4 T4

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Hug GmbH É&#x2018;É É¨ÉŠÉŤÉ&#x203A;ɢɪɣɏɨÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?É&#x203A;ɲɨɣɭɠɏɣɏɭɠɧɣɢÉ&#x203A;ȟɾɌÉ&#x17E;É&#x203A;ÉŤÉŁÉşÉ&#x;ÉŠ02.2011 É&#x2030;É&#x153;ɊɢɨÉ&#x203A;ɲɠɨɣɠɨÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;É­É ÉŤÉŁÉ&#x203A;ÉŚÉ&#x203A;

É&#x;ÉŠɭɊɨ

ɨÉ&#x203A;É&#x;ɭɊɨ

Aqua - Base LinerÉ&#x203A;ɨɚÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;É&#x203A;ɚɼÉ&#x161;ÉŤÉŠÉ&#x;É° H-Plast , É?ÉŠÉ&#x;ɠɨÉŞÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ­ÉŁÉĽÉŹÉŞÉ Éą É&#x152;É­ÉŽÉ&#x;ɠɨÉŞÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ­ÉŁÉĽɼɊɤɭɊÉŹÉ ɪɍɾɏɼÉ&#x203A; 1:1 HTL É&#x203A;ɚɼÉŤÉŠÉ&#x;É° High-Solid, É&#x203A;ɨɚÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłÉ&#x161;É&#x;É&#x17E;ɢɧɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x153;ɺɌÉ&#x203A;ÉŹÉŞÉ Éą High-SolidÉ&#x203A;ɨɚÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłÉ&#x161;É&#x;É&#x17E;ɢɧɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏɥɾɌɭÉ&#x203A;ÉŹÉŞÉ Éą ȝɨɚɹɪÉ&#x;ÉĄɤɨɚɏɨÉŤÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;, ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;É&#x;É&#x17E;ɢɧɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉąÉ&#x;ɪɧÉ&#x161;ÉŤÉŠÉ&#x;É° Duro-LinerÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x161; É&#x203A;ɚɼÉŤÉŠÉ&#x;É° Duro-Liner 2KÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x161; É É´ÉĽÉŹÉŤÉŠÉ&#x;É° Duro-Liner 2KÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŞÉ&#x153;É&#x;ɧÉŤÉŠÉ&#x;É° Duro-Liner 2KÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉłɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧÉŤÉŠÉ&#x;É° É?ɠɍɧɊ TɢɊI, ÉŤÉŠÉ&#x;É° TɠɍɧɊÉ&#x152;ɢɊ II, , ÉŤÉŠÉ&#x;É° É&#x160;É ÉŤÉŚÉŁ 100-ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɊɪɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x153; ɹɭÉ&#x153;É&#x161;ɼɢɏɢɊBig-Bag, ÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢ É&#x160;É ÉŤÉŚÉŁ 800-ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɊɪɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x153; ɹɭÉ&#x153;É&#x161;ɼɢɏɢɊBig-Bag, ÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢ É&#x160;É ÉŤÉŚÉŁ 100-ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɊɪɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x153; ɹɭÉ&#x153;É&#x161;ɼɢ, ÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢ Perlen 800-ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɊɪɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x153; ɹɭÉ&#x153;É&#x161;ɼɢ, ÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢ É&#x201A;É&#x203A;ɪɾɌÉ?É&#x203A;É´É&#x203A;ÉŻÉŽÉ&#x17E;ÉŁɭɠɲɨÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;1 kg â&#x20AC;&#x201C; 2,5 kgÉ?É&#x;ɊɢÉ&#x203A; É&#x2026;É&#x203A;É­É&#x203A;ɌɣɢÉ&#x203A;É­ÉŠÉŤɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉ&#x203A;É°É?20 kg-ÉĽÉ&#x203A;ɍɭɊɨɣ É&#x2026;É&#x203A;É­É&#x203A;ɌɣɢÉ&#x203A;É­ÉŠÉŤɭɠɲɠɨÉ?kg-ÉĽÉŠÉŻÉŁ É&#x152;ÉŤÉ É&#x153;ɾɍɨɊ-É&#x153;ɍɊɨɢɊÉ?ɧÉ&#x203A;É­É ÉŤÉŁÉ&#x203A;ÉŚɢÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉ É&#x;É?É&#x203A;ɍɣɭɠɌɨÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;

1,89 â&#x201A;Ź/kg 2,78 â&#x201A;Ź/kg 3,72 â&#x201A;Ź/kg 1,69 â&#x201A;Ź/kg 2,18 â&#x201A;Ź/kg 2,00 â&#x201A;Ź/kg 2,10 â&#x201A;Ź/kg 2,95 â&#x201A;Ź/kg 3,12 â&#x201A;Ź/kg 2,10 â&#x201A;Ź/kg 1,18 â&#x201A;Ź/kg 1,65 â&#x201A;Ź/kg

1,87 â&#x201A;Ź/kg 2,73 â&#x201A;Ź/kg 3,56 â&#x201A;Ź/kg 1,65 â&#x201A;Ź/kg 2,12 â&#x201A;Ź/kg 1,90 â&#x201A;Ź/kg 2,00 â&#x201A;Ź/kg 2,85 â&#x201A;Ź/kg 3,05 â&#x201A;Ź/kg 2,00 â&#x201A;Ź/kg 1,12 â&#x201A;Ź/kg 1,60 â&#x201A;Ź/kg

Primer- ɍɊɨɌÉ&#x161;É?É&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;É&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;

0,54 â&#x201A;Ź/kg 1,28 â&#x201A;Ź/kg 0,75 â&#x201A;Ź/kg 1,65 â&#x201A;Ź/kg 12,85 â&#x201A;Ź/kg

ɧÉ&#x161;É&#x17E;kg 12,45 â&#x201A;Ź/kg

16,00 â&#x201A;Ź/kg 19,00 â&#x201A;Ź/kg 17,50 â&#x201A;Ź/kg ɧÉ&#x161;É&#x17E;100 kg 11,80 â&#x201A;Ź/kg

É?É&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɍɊɨɪɏɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉĄÉ&#x161;É&#x;É&#x17E;ɢɧkg / 0,21 â&#x20AC;&#x201C; 0,25É°É&#x;ɧɏÉ&#x161; É&#x2030;ɪɢÉ&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɏɨɧÉ&#x161;ɎɢɪɌÉ&#x161;É?É­É?ɊɨÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɥɯɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ɊɨÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɍɊɨɪɏÉ&#x161;ɢÉ&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; Liefervereinbarung: ab 20 Tonnen Fracht frei Zahlungsbedingungen: Bei Bestellung 65% Anzahlung, vor Versand der Ware sind die restlichen 35% fällig. É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɤɢÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉ&#x2030;ɪɢɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x153;É&#x;ɏɨÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉŹɨɏÉ°É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɨɍɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɏÉ&#x;ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161; É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɚɏÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢÉ&#x17E;ɨɢɥɊɪÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɍɏɨɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung auch im weiterverarbeiteten Zustand, unser Eigentum. Sitz der Gesellschaft ist Gundelfingen. Registergericht Freiburg i.Br. HRB 5795 GeschäftsfĂźhrer: Claudia Klausmann. ErfĂźllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg i.Br. ČźÉ&#x203A;ɨɼɊÉ?É&#x203A;ÉŹÉ§É É­ÉĽÉ&#x203A;: Volksbank Freiburg BLZ 680 900 00 Kto. 27 240 06 Bank Identifier Code (BIC): GENODE61FR1, interBank-AccNr (IBAN) : DE58 6809 0000 0002 7240 06

Ust.-Id.Nr. DE 197505373


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM)

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach É&#x2039;É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɨɏɧɨɍɧɨɊɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɢÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɧÉ&#x161; É&#x201E;ɨɧɏɪɨɼÉ&#x;ɧɧɨɌÉ&#x;ÉŞ'< 1. É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ).

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; 2K SpritzplastikÉ&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; 2K Spritzplastik -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ - É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x;ɧɨɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;1/1 -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: 600 -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;: ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ É&#x2039;ɠɢɎɌɭÉ&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P6 S1 R3 RW 4 Q5

P7 S1 R3 RW 3 Q5 T3

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨ ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen V4k â&#x20AC;&#x201C; lf(EPM)

PrĂźf- und Zertifizierungsstelle fĂźr den Produktbereich â&#x20AC;˛StraĂ&#x;enausstattungâ&#x20AC;˛ EU â&#x20AC;&#x201C; Notifizierungsnummer 0760

Bundesanstalt fĂźr StraĂ&#x;enwesen â&#x20AC;˘ Postfach 1001 50 â&#x20AC;˘ D-51401 Bergisch Gladbach É&#x152;É?ÉŁÉ&#x;É É­É ÉŚÉŹÉ­É?ÉŠɊɭɨɊɏɨɊÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɏɣɏɭɠɧÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;ɧÉ&#x203A;ÉŤÉĽÉŁÉŤÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;ɨÉ&#x203A;ɪɾɭɨɣÉŞÉŚÉ&#x203A;ɭɨÉ&#x203A; É&#x2026;ɊɨɭɍɊɌɠɨɨɊɧɠɍ'< 1. É&#x2021;ÉŠÉŚÉ&#x153;É&#x203A; É&#x2021;ÉŠÉŚÉŁÉ­É ÉŚ É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ɧɊɌÉ&#x153;É&#x203A;É­É&#x203A;

Hug GmbH, Talstrasse 29, 79194 Gundelfingen, Germany É&#x2030;ɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɢɧÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x; ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɏɧɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɣɍɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨɊɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɼɚɏɨɏ',1(1 É&#x201A;ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɸɼɢ .

É&#x160;ÉŤÉ É&#x;ɧɠɭɨÉ&#x203A;ÉŞÉŤÉŠÉ?É ÉŤÉĽÉ&#x203A;É­É&#x203A; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɏɨ7ɢɊ,,-É&#x2039;ɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x161;É?ɼɨɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɼɧɨɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɍɼɨɣɤÉ&#x161;ɏɨɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; 2K SpritzplastikÉ&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ -É&#x2C6;É&#x203A;ɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; 2K Spritzplastik -É&#x2030;ɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É?É­É?ȽɌÉ&#x203A;É? -ȟɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x17E;ɢɍɊÉ&#x;ɪɍɢɚ - É&#x201E;ɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x;ɧɨɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;/1 -ČžÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɼɨɚɍɏɪɢɯ>Â&#x2014;m]: 700 -É&#x2021;É&#x161;ɹɢɧɧÉ&#x161;É&#x161;ɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧÉ&#x; É&#x160;É&#x161;É&#x203A;ɨɏɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;Airless É&#x2039;É´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x;

15% (in H-Plast) 15% (in H-Plast)

2.3 ČźÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɰɢɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ɊɨɪɴɍÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŤÉ&#x153;É&#x;ɏɼɨɨɏɪÉ&#x161;ÉĄÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉ&#x;ɪɼɢɊɪɨɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉĽ É?ÉŞm², WEISSKER -ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;É&#x153;ɨÉŠÉ&#x;ɪɼɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; ɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x153;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɳɢÉŤÉ&#x;ɤɴɌÉŞÉ&#x;ÉŽÉĽÉ&#x;ɤɏɢɪÉ&#x161;ɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɪɼɢ 2.4 ȺɊɼɢɤÉ&#x161;ɰɢɚɏÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161;ɍɊɨɪÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ɌɨɼɢɏÉ&#x;ÉĽÉšɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɢɊɨ-É?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɢ É&#x17E;ɨɤɨɼɤɨɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ¨É É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x; ɢɥɌÉ&#x;ɪɚɏÉŤÉ&#x161;ɌɨɍɏɨɚɏÉ&#x;ɼɧɨ É&#x153;ɧÉ&#x;É?ɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;ÉŽÉ&#x161;É&#x203A;ɪɢɤɢɊɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;ɥɨɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x;ɌɍɤɨɏɨɧÉ&#x;ɨɏɪÉ&#x161;ɼɧɨÉŤÉ&#x17E;ÉŞÉ­É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɏɪɨɼɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧɢɍɢɍɏÉ&#x;Ɍɢ É&#x2039;ɠɢɎɌɭÉ&#x203A;É­ÉŁÉŠÉ­ɼɊɨɭɍɊɌÉ&#x203A; É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɼɨɠÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x;ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A;P7É&#x2030;ɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢÉŤÉ&#x161;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɏÉ&#x161;ɍɊɚɌɨDIN ENÉĄÉ&#x161; ɪɾɭɨÉ&#x203A;ÉĽÉŚÉ&#x203A;ÉŹÉ&#x203A; -É&#x2039;ɴɊɪɨɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŻÉĽÉ´ÉĄÉ?É&#x161;ɧÉ&#x; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -É&#x2021;ɨɳɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏɊɪɢɌɨɤɪÉ&#x161;ɊɴɏɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɏɢɼɤÉ&#x161; -ȞɧÉ&#x;É&#x153;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɌɨɍɏ -ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɊɴɼɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;

P7 S1 R3 RW 4 Q5 T3

É?ɍɼɨÉ&#x153;ɢɚɏÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɨɏɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɨÉ&#x160;É&#x;ÉĄÉ­ÉĽÉŹÉ&#x161;ɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɪɨɏÉ&#x;ɤɼɢɚ ɎɢɥɢɤÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɯɢɌɢɹÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŞÉ&#x153;ɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɤɨɧɏɪɨɼÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɢɹɧɢɊɪɢBASt . É&#x152;ɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉ&#x153;ɨÉŚÉ¨É É&#x;ÉŤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x153;ɏɨɥɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧɨɢɼɢɊɨÉ&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉŠÉ­É&#x203A;ɼɢɤɭÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x161;ɌɨɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɨɏɧÉ&#x;É?ɨ ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ɊɢɍɌÉ&#x;ɧɨɏɨÉŤÉ´É?ÉĽÉ&#x161;ɍɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;BASt. Bergisch Gladbach, 12. März 2004 Leiter des Referates StraĂ&#x;enausstattung

FĂźr die Sachbearbeiter:

BrĂźderstraĂ&#x;e 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 1001 50 51401 Bergisch Gladbach

(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) Regierungsdirektor

(R. Keppler) Techn. Ang.

Telefon: 02204 / 43 - 0 Telefax: 02204 / 43 - 673 Internet: www.bast.de


Universal Primer 1K BG É&#x2021;É&#x203A;É­É ÉŤÉŁÉ&#x203A;ÉŚÉŤÉ´ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɨɏÉ&#x;É&#x17E;ɢɧɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏ É&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;ɭɲɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ÉłɊɨÉ&#x17E;ɊɨɌÉ&#x161;É?É&#x161;ɳɥÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɤɴɌɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161; É&#x152;É?ɾɍɢÉ?É&#x203A;É´ÉŁÉ&#x201A;ɥɯɨÉ&#x17E;ɧɢɏÉ&#x;ɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏɢÉŤÉ&#x;ɍɴɍɏɨɚɏɨɏÉŠÉŞÉ&#x;ɊɨɼɢɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧÉŞÉ&#x;É&#x161;ɤɏɢÉ&#x153;É&#x;ɧ É?É É´É ÉŹÉ­É&#x203A;ÉŚÉ&#x;ɏɢɼɌÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɤɪɢɼÉ&#x161;ÉŹ É&#x17D;ÉŞÉŠÉ­ÉŤÉ É&#x153;É&#x203A;É&#x2030;ɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳÉĄÉ&#x161;É?ɪɭɧÉ&#x17E;ɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɢɍɊɨɌÉ&#x161;É?É&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɍɊɨɍɨÉ&#x203A;ɧɨɍɏɧÉ&#x161; É&#x161;ÉŤÉŽÉ&#x161;ÉĽÉŹÉ&#x161;ɢÉ&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x161;É É&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉ´ÉĽÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɊɨɪɢÉ&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­É&#x203A;É&#x;ɏɨɧɧÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;É É&#x161; ÉŤÉ&#x153;É´ÉŞÉĄÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɤɴɌÉŤÉŹÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɢɥÉ&#x153;É&#x;ÉŹÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɌɨɊɼÉ&#x161;ɍɏɢɤÉ&#x161;ɢÉĄÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤɢɨɏÉ&#x161;ɼɤɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ɍɌɨɼÉ&#x161; É&#x160;ÉŠÉ&#x;É°ÉŠÉ&#x;ɺɴÉ&#x203A;ȺɍɎÉ&#x161;ɼɏɨÉ&#x153;É&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɢÉ°É&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɨÉ&#x153;É&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x201A;ɥɧɨɍÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɢɢɥÉ&#x153;É&#x;ÉŹÉŞÉ&#x;ɧÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨ ɊɏɨɊÉ?É&#x203A;É&#x153;É&#x161;ÉąÉ&#x;ɧÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢɼɤÉ&#x161;ɏɨÉŹÉ&#x;ɪɌɨɊɼÉ&#x161;ÉŤÉŹɢÉ&#x203A;ɨɢɧÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x161;ɼɤɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ɍɌɨÉĽÉ&#x161;É&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɪɢɏÉ&#x;ɼɧɨɏɨÉ?ɪɭɧÉ&#x17E;ɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɊɨÉ&#x153;ɢɲÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɍɊɨɍɨÉ&#x203A;ɧɨɍɏÉŹÉ&#x161;ÉŚÉ­ÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ɧÉ&#x;É&#x2030;ɪɢɍɌɭɤÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɪɢÉŹÉ&#x;ɼɧɨɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x;ČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´É&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x161;ɠɧɨɍɏɏÉ&#x161;É&#x153;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɨɊɨɌÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɧɢɚÉ&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɪɢɏÉ&#x;ɼɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɤÉ&#x161;É&#x;ÉŞÉ&#x;ɲÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɳɎÉ&#x161;ɤɏɨɪÉĄÉ&#x161;ɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɍɚɤÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɨɤɪɢÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É&#x152;ÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x153;ɧɢɌÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɹɢɍɏÉ&#x161;ÉŤÉ­ÉŻÉ&#x161;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɚɌÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x161;ÉŻÉ&#x2030;ɪɢɧɨÉ&#x153;ɢɏÉ&#x;É&#x161;ÉŤÉŽÉ&#x161;ɼɏɨÉ&#x153;ɢɊɨɤɪɢɏɢɚ ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥɹÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɊɨɧÉ&#x;É&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x153;É&#x;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɌɢɰɢÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x; É&#x152;É?ɊɤɏɭÉ?É&#x203A;Universal Primer 1K eÉ&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;ɭɲɧɨɍɴɯɧÉ&#x;ÉłÉ&#x;ÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɹÉ&#x;ɧɭɍɏɨɣɹɢÉ&#x153;ɤɴɌɧÉ&#x;É&#x203A;ÉĽÉ&#x161;É?ɨɊɪɢɚɏɧɢÉ&#x161;ɏɌɨɍɎÉ&#x;ɪɧɢɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽɧÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x;ɊɨɤɍɢÉ&#x17E;ɧÉ&#x161;ɍɌɨɼÉ&#x161;ÉŤÉŚÉ&#x;ɏɢɼɌÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɤɪɢɼÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɍɏɨÉ&#x153;ɨɏɨɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŹÉ&#x153;ɨɪɢɏÉ&#x;ÉĽȟɪÉ&#x;ɏɨÉĄÉ&#x161;ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x153;ɢɍɢɨɏÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɨɤɨɼɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ɢÉŹÉ&#x161;ɥɢɧÉ&#x161; ɊɨÉ&#x153;ɴɪɯɧɨɍɏɏÉ&#x161;É&#x153;É´ÉŞÉŻÉ­ɤɨɚɏɨÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŤÉšÉ&#x201A;ÉŚÉ&#x161;ɧɢɍɤɢɍɏɨɣɧɨɍɏɢɧÉ&#x161;É&#x153;ɢɥɤɨɥ ɧɨɍɏɢÉĄÉ&#x161;ɏɨÉ&#x153;É&#x161;ɢɌÉ&#x161;ɍɊɨɍɨÉ&#x203A;ɧɨɍɏÉ&#x17E;É&#x161;ɊɪɨɧɢɤÉ&#x153;É&#x161;É&#x153;ɊɨɪÉ&#x;ɍɏɢɲɭɊɼÉ&#x;ɍɏɢɨɍɧɨÉ&#x153;ɢČźɊɨÉ&#x17E;ɨɧɢÉŤÉĽÉ­ÉąÉ&#x161;ɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨɊɨÉ&#x153;ɴɪɯɧɨɍɏɏÉ&#x161;ɧɚɤɨɼɤɨɊɴɏɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´ É&#x17E;É&#x;É?ɪɭɧÉ&#x17E;ɢɪÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x2021;É&#x161;É&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;ɊɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x161;ɏɢɍɏɨɣɧɨɍɏɢɧÉ&#x161;ÉŤÉ°É&#x;ÉŠÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɨɏ 2-4N/mm². É&#x201A;ɥɊɨɼɥÉ&#x153;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɪɢÉŤÉŹÉ&#x161;ɪɢÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤɢɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉ&#x153;É´ÉŞÉĄÉ&#x153;É&#x161;ÉłÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; ɧÉ&#x161;ɨɏÉ?ɨɪÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɧɢɧɨÉ&#x153;ɢÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤɢɤÉ&#x161;ɏɨÉ&#x203A;ɨɢɏÉ&#x;High SolidÉ&#x203A;ɨɢÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɳɢÉŤÉ&#x;É&#x153;É´É&#x153;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɨÉ&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤɢÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ɳɍÉ&#x; ɨɏÉ&#x17E;É&#x153;É&#x161;ɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏÉ&#x161;ɤÉ&#x161;ɤɏɨɢÉĄÉ&#x161;ɍɢɍɏÉ&#x;ɌɢɏÉ&#x;ɨɏɏɢɊIɢɏɢɊIIÉ&#x2030;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɏɨÉ&#x153;É&#x161;É&#x;ÉŤÉŹÉ&#x161;ɪɢɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x161;É&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɏɢÉĄÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉ&#x161; É&#x2020;ɨɠÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x153;É&#x;ɪɢÉ&#x17E;É&#x161;ɼɢɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɎɢɪɌÉ&#x161;É?É­É?ÉŤÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳɢ É?ɠɰɨɣɲɠɏɼɣÉ&#x17D;ɨɪɌÉ&#x161;ČşÉ?ÉŞÉ&#x;É?É&#x161;ɏɧɨɍɴɍɏɨɚɧɢÉ&#x; É&#x;É&#x203A;ɨɨɣÉ&#x153;ɤɨÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɏÉ&#x;ɹɧɨ É&#x2030;ɼɴɏɧɨɍɏg/cmÂł

DIN 51757


ȟɢɥɤɨɥɢɏÉ&#x;ÉŹɊɪɢÂ&#x192;C: 10-30 dPa.S ȟɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɢɥɏɢɹÉ&#x161;ɧÉ&#x;Ɋɪɢ0°C: 10-15 sec. É&#x152;ɨɹɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;É´ÉĄÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;Â&#x192;C É&#x201A;ɧÉ&#x17E;É&#x;ɤɍɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;ÉŽÉŞÉ&#x161;ɤɰɢɚnd²: 1,47

DIN 53015 DIN 53211 DIN 51755 DIN 53491

OÉŞÉ&#x203A;ÉĽÉŠÉ?ÉĽÉ&#x203A;É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɤɨÉ&#x153;ɤɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x161;ɨɏÉĽÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ɪɢɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŁ-ÉąÉ&#x;ɍɏɨ-30kg ɤɨɎɢ Č˝ÉŤÉ É§É ɨÉ&#x203A;É É&#x161;É&#x153;ɢɍɢɨɏÉ&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢɚɨÉ&#x203A;É&#x;ɤɏɢɨɏÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɨɤɨɼɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161; ɏɾɰɨɠɨɠÉ&#x2030;ɪɢɳɪɢɯɢɨɏɰɢɌÉ&#x;ɧɏɢÉ&#x203A;É&#x;ɏɨɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɧÉ&#x161;ÉŁ-ÉŚÉ&#x161;ɼɤɨÉąÉ&#x161;ÉŤɊɪɢ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɨɏÂ&#x192;CɊɪɢÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɨÂ&#x192;CÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɢ ɨɤɨɼɨÉąÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;É&#x2030;ɪɢɳɪɢɯɢɨɏÉ&#x161;ÉŤÉŽÉ&#x161;ÉĽÉŹÉŤÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɢɧÉ&#x161;ÉŁ-ÉŚÉ&#x161;ɼɤɨÉąÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;ɊɪɢÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ&#x161;ɨɏÂ&#x192;CÉ&#x2030;ɪɢÉ&#x153;ɍɹɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;ÉŞÉ­É?ɢɨɍɧɨÉ&#x153;ɢɊɪɢɨÉ&#x203A;É&#x;ɤɏɢɏÉ&#x;É&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲɢɤɨɧɏɪɨɼÉ&#x17E;É&#x161;ɼɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽ É&#x;ɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E;ɚɳɢɍɴɳɨÉŹÉ&#x161;ɤÉ&#x161;É&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉĄÉ&#x161;ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x17E;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161; É&#x2030;ɪɢÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢɊɨÉ&#x17E;Â&#x192;CɧÉ&#x161;ɧɍɚɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;Ɋɨɪɴɹ É&#x153;É&#x161;ɊɨɪÉ&#x161;É&#x17E;ɢÉŽÉ&#x161;ɤɏÉ&#x161;ÉąÉ&#x;É&#x;ɧÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ɯɨÉ&#x17E;ɢɌɨÉŹÉ&#x153;É´ÉŞÉ&#x17E;É&#x;É&#x17E;É´ÉĽÉ?ɨÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɍɴɯɧÉ&#x;ɧÉ&#x; É&#x2039;É´É&#x153;É&#x;ÉŹȺɤɨɨɏÉ?ɨɪÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɍɚɳÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;É&#x;ÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧÉŠÉĽÉ&#x161;ɍɏɢɤÉŤÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɢȞȝÉ&#x2030;É&#x2C6;É&#x201E;É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɼɢɥÉ&#x161;ɏɨɪɢɼɢÉ&#x153;ÉŹÉ&#x153;É´ÉŞÉ&#x17E;ÉšÉ&#x153;É&#x161;ɳɊɪÉ&#x161;ÉŻ É&#x2039;É&#x203A;ɢɰɊÉ&#x;É É&#x161;É&#x153;ɢɍɢɨɏɍɊɨɍɨÉ&#x203A;ɧɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɊɨɊɢÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɨɤɨɼɨ-250 g/m². É&#x2030;É&#x153;ÉŤÉ&#x203A;É&#x153;ÉŠÉ­ÉĽÉ&#x203A;É&#x160;ɴɹɧɨÉŤÉąÉ&#x;ɏɤÉ&#x161;ɢɼɢɪɨɼɤÉ&#x161;É&#x152;É´ÉŁɤÉ&#x161;ɏɨɊɪɢɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏÉ&#x161;Universal Primer 1K ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;É&#x153;ɴɊɪɨɍÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɹɧɨɍɏɌɨɠÉ&#x;ɏɨɣÉ&#x17E;É&#x161;É&#x203A;É´É&#x17E;É&#x;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏÉ&#x153;É&#x161;ɧɧÉ&#x161;ɧɍɚɧAirless ɢɼɢɊɪɴɍɤÉ&#x161;ɣɤɢÉŤɊɨɌɨɳɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŤÉ?É´ÉŤÉŹÉ&#x;ɧÉ&#x153;É´ÉĄÉ&#x17E;É­ÉŻ É&#x17D;ÉŹÉŚÉŠÉ?ÉŁÉşɢÉ&#x203A;É&#x160;É&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x153;ɧɢɌÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉĽÉšÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɍɏɨɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161; É?ɣɢɼɊɢɨɊɏɭÉ&#x153;ɢɥɤɨɥɧɨɍɏɹɪÉ&#x;ÉĄɊɪɢÉ&#x203A;É&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É É&#x17E;É&#x161;ɳɢÉ&#x153;É&#x;ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161; É&#x2039;É?É´ÉŤÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɊɨɪɴɹÉ&#x153;É&#x161;ɹɪÉ&#x;ÉĄÉŤÉ?É´ÉŤÉŹÉšÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;É­É&#x153;É&#x;ɼɢɹÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161; ɍɏɨɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɢɥɤɨɥɧɨɍɏ É&#x160;ɊɲɣɏɭÉ?É&#x203A;ɨɠČžÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;ɊɨɹɢɍɏɢÉ&#x153;É&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;É?É&#x161;ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161;ÉŤɊɨɹɢɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɳɢÉŠÉŞÉ&#x;ÉŠÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɏɢ. ÉŤÉ&#x203A;É&#x153;ɊɭɨɣɭɠÉ&#x2030;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;É­ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɏÉ&#x;É&#x153;ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɧÉ&#x161;ɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɊɨɹɢɍɏÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; ÉŽÉŤÉ É&#x;ÉŁɧɚɌÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨɏÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ɏɢɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ­É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x161;ɎɢɼɌ É?ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŠÉ?É&#x203A;É&#x153;ɠɢ- É&#x201A;ɥɯɨÉ&#x17E;ɧɢɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏɢÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161;ÉŹMethylmethacrylatÉ?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɨɊÉ&#x161;ÉŤÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭ ɧɨɍɏɢɏÉ&#x;R -ÉŽÉŞÉ&#x161;ɥɢÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;ɥɧɢɨɹɢɏÉ&#x;É&#x17E;ɢɯÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x;ɨɪÉ?É&#x161;ɧɢɢɤɨÉŹÉ&#x161;É&#x2026;ɢɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x2039;ÉŹÉŞÉ&#x161;ɧɢɰÉ&#x161;M´É&#x2030;ɨɼɢÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŞɢÉ&#x;ɊɨɤɍɢÉ&#x17E;ÉŻÉ&#x161;ÉŞÉ°É&#x;ÂłɧÉ&#x161;ÉŽÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ÉŞÉ&#x161;ɼɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɤɨɧɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;ÉŠÉ­É&#x203A;ɼɭɤÉ&#x161;Č˝É&#x;ÉŞÉŚÉ&#x161;ɧɢɚ É&#x2030;É&#x153;ɊɢɨÉ&#x203A;ɲɠɨɣɠÉ&#x201A;ɥɯɨÉ&#x17E;ɧɢɤɨɌɊɨɧÉ&#x;ɧɏɢÉ&#x152;ɨɹɤÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;É´ÉĄÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉ&#x;ɌɨɍɏɊɨÉ&#x17E; 21°CÉ&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤɧÉ&#x161;


É&#x2C6;ÉŠÉ&#x161;ɍɧɨɍɏɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɥɧɨČźÉ&#x203A;É&#x17D;: A I. É&#x201E;ÉĽÉ&#x161;ÉŤɧÉ&#x161;ɨɊÉ&#x161;ɍɧɨɍɏɍɴɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɥɧɨ ȽȽȟÉ&#x2039;:ɤɼÉ&#x161;ÉŤ3ɰɢɎɪÉ&#x161;3É&#x203A;,ÉŤÉ´É&#x17E;É´ÉŞÉ É&#x161; Methylmethacrylat. É&#x152;ɾɰɍÉ&#x203A;ɨɺÉ?É&#x203A;ɨɠÉ&#x2039;É´É&#x153;É&#x;ɏɢÉĄÉ&#x161;ɍɢÉ?ɭɪɧɨɍɏS -ÉŽÉŞÉ&#x161;ɥɢÉ&#x201E;ɨɧɏÉ&#x;ɣɧÉ&#x;ɪɢɏÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ÉŹ ɊɼɴɏɧɨÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɢɧÉ&#x161;ÉŤÉŹÉ­É&#x17E;É&#x;ɧɨÉ&#x153;ɊɨɌÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŤÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧɏɢɼÉ&#x161;ɰɢɚ S-ÉŽÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉ&#x161;ɥɢÉ&#x17E;É&#x161;ÉĽÉ&#x;ÉąɨɏɢɥɏɨɹɧɢɰɢɼɤɨɢɏɨɌɨÉ?É&#x161;ÉŹÉ&#x17E;É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x153;ɢɤÉ&#x153;É&#x161;ÉŹɊɨɠÉ&#x161;ÉŞÉ&#x17E;É&#x161;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɊɭɲɢÉ&#x153;ɧÉ&#x;ɊɨɍɪÉ&#x;É&#x17E;ÉŹÉŤÉ&#x153;É&#x;ɧÉ&#x161;É&#x203A;ɼɢɥɨɍɏ É&#x2020;ɨɠÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ɊɪɢÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢɊɨ-ɧɢɍɤɢɨɏÂ&#x192;CɧɨɧÉ&#x;ɌɢɧɨɍɨÉ&#x153;ɢÉ&#x153;ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɨɊɨɌÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɍɭɯɨɏɴɌɧɨɢÉŻÉĽÉ&#x161;É&#x17E;ɧɨɊɪɢÉ&#x203A;ɼɢɥɢÉŹÉ&#x;ɼɧɨÉŚÉ&#x;ÉŤÉ&#x;É°É&#x161; É&#x2C6;É ÉŞÉŤÉ É&#x;ÉŹÉ­É&#x203A;É?ÉŚÉşÉ?É&#x203A;ÉŠÉŞÉ&#x203A;ɏɨɊɏɭɢÉ&#x203A;ɢÉ&#x;ÉŤÉ&#x203A;É?É É­ÉŠ É&#x2030;ɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢɏÉ&#x; ɧÉ&#x161; ɎɢɪɌÉ&#x161; Hug GmbH ÉĄÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161; ɧÉ&#x161; Ɋɴɏɧɢ ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɧÉ&#x161; ɢɌÉ&#x161;ÉŹ ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢ ɢ ÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɌɢɪɢɥɧÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉšÉ&#x153;É&#x161;ÉłɧÉ&#x161;É&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŞMMAÉ&#x2020;É&#x161;ɼɤɨÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;ɤÉ&#x161;ɏɨÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; ÉŤÉ&#x; É&#x153;ÉŹÉ&#x153;É´ÉŞÉ&#x17E;ɢ ɌɢɪɢɥɌÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɢɥɹÉ&#x;ÉĄÉ&#x153;É&#x161; É&#x2030;ɪɢ ɧɨɪɌÉ&#x161;ɼɧɢ ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɧɢ ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɤɢ ɧÉ&#x; É&#x203A;ɢ ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;ɼɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŤÉ&#x;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ­É&#x153;É&#x161;ÉŹɧɚɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;ɢÉ&#x153;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɧɢÉĄÉ&#x161;ÉĄÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɏɨɤɨɧɰÉ&#x;ɧɏɪÉ&#x161;ɰɢɢÉ&#x2021;É&#x;ÉŹÉŞÉšÉ&#x203A;É&#x153;É&#x161;É&#x17E;É&#x161; ÉŤÉ&#x; ɢɥÉ&#x153;ɴɪɲÉ&#x153;É&#x161; ɧɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161; ÉŚÉ&#x161;ɪɤɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɹɧÉ&#x161; É&#x17E;É&#x;ɣɧɨɍɏ É&#x153; ɊɨɌɨɲÉ&#x;ɧɢɚ ɤɴÉ&#x17E;É&#x;ɏɨ ÉŤÉ&#x; ÉŤÉ­ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɚÉ&#x153;É&#x161;ÉŹ ÉŻÉŞÉ&#x161;ɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢÉŹÉ´ÉŁɤÉ&#x161;ɏɨÉŤÉ&#x;ɨɹÉ&#x161;ɤÉ&#x153;É&#x161;ɊɪɨɌɚɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;É&#x153;ɤɭɍÉ&#x161;ɢɌ É?ɤÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɧɚɏÉ&#x161; ÉĄÉ&#x161; ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161; ɭɊɨɏɪÉ&#x;É&#x203A;É&#x161; ɧÉ&#x161; ɧÉ&#x161;ɲɢɏÉ&#x; É­ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢ ÉŤÉ&#x; É&#x203A;É&#x161;ɥɢɪÉ&#x161; ɧÉ&#x161; ɨÉ&#x203A;ÉŻÉ&#x153;É&#x161;ɏɧɢ ɧÉ&#x161;ɭɹɧɢɊɪɨɭɹÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚ ɢ É&#x17E;É´ÉĽÉ?ɨÉ?ɨÉ&#x17E;ɢɲÉ&#x;ɧɨɊɢɏ É&#x160;É&#x161;ɥɼɢɹɧɢɏÉ&#x;ɊɨÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;ɢɥɢɍɤÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;ɨÉ&#x203A;É&#x;ɤɏÉ&#x161; Ɋɪɢ ɍɴɳɨ ÉŹÉ&#x161;ɤÉ&#x161; ÉŞÉ&#x161;ɥɼɢɹɧɢ ɭɍɼɨÉ&#x153;ɢɚ ɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;É?É&#x161;ÉŹ ɨÉ&#x203A;É&#x161;ÉąÉ&#x; É&#x17E;ɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɨ ɤɨɧɏɪɨɼ ÉĄÉ&#x161; ɊɪɢÉ?ɨÉ&#x17E;É&#x;ɧɨɍɏɏÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɢɏÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ɨɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŤɊɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;É&#x;ɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;É°É&#x;ÉĽ É É&#x161;ÉŠÉ&#x161;ÉĄÉ&#x153;É&#x161;ÉŚÉ&#x;ɍɢÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɨɏɨɧÉ&#x161; ɊɪɨɌÉ&#x;ɧɢɤɨɢɏɨÉąÉ&#x;ɊɨɍɼɭɠÉ&#x161;ÉŹÉĄÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɨɏɨɊɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɲɢɏÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɢ. É&#x2018;ÉŞÉ&#x;ÉĄ ɏɨÉ&#x153;É&#x161;ɢɥÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x; Ɋɨ-ÉŤÉŹÉ&#x161;ɪɢɢɥÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢɚÉĄÉ&#x161;É?É­É&#x203A;É&#x153;É&#x161;ÉŹɏɚɯɧÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɼɢÉ&#x17E;ɧɨɍɏ


Katalog Bulgarien  

Bulgarien Katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you