Page 1

WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

คํานํา รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา ARTI 3319 Technogy For Visual Communication Design เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป Web ThemesDesign ใน WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version Portable Project ของวิชานี้ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¢Ñ¹é µÍ¹¡ÒÃÍ͡Ẻ¾Ñ²¹ÒàÇçº Themes .àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃࢌÒä»·Õè WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version > root > wordpressthaiedition>wg-admin µÒÁÀÒÁ¨Ð»ÃÒ¡¯´Ñ§ÃÙ»¢ŒÒ§Å‹Ò§¹Õé

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¡ÒÃÍ͡Ẻ˹ŒÒ Admin ( ࢌÒÊÙË кº ) ¡‹Í¹à¢ŒÒ㪌§Ò¹ WordpressThai µŒÍ§·íÒ¡ÒÃࢌÒÊÙ‹Ãкº àÃҨ֧䴌·íÒ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§»ÃѺᵋ§¾×é¹ËÅѧ ãËŒàÊŒ¹¢Í§àÃÒàͧ

á¡Œä¢ Themes Ẻà´ÔÁ·ÕèÁÕ¨Ò¡ WordpressThai â´ÂࢌÒä»·Õè Root > wordpressthaiedition > wp-content > themes > WorpressThai-Academy > images ¨Ð »ÃÒ¡¯´Ñ§ÃÙ»¢ŒÒ§Å‹Ò§¹Õé

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¾ÍàÃÒä´Œ·íÒ¡ÒÃá¡Œä¢ÃÙŒã¹â»Ãá¡ÃÁ Photoshop àÊÃç¨áÅŒÇ ãËŒºÑ¹·Ö¡·ÑºÃÙ»ÀÒ¾à´ÔÁàÅ ¨Ð»ÃÒ¡¯´Ñ§ ÃÙ»´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé

¨Ò¡¹Ñé¹ãˌࢌÒä»·Õè usbwebserver

เมื่อติดตั้งเสร็จพอเปดหนาเว็บ WordpressThai จะปรากฏดังรูปดานลางนี้

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¢Ñ¹é µÍ¹¡ÒÃÍ͡Ẻ¾Ñ²¹ÒàÇçº Themes ·ÕèµÔ´µÑé§ãËÁ‹ เมื่อเขามาหนาศูนยจัดการระบบ ใหเลือก รูปลักษณหนาเว็บ áÅŒÇãËŒ µÔê¡ ã¹ËÁÇ´·ÕèàÃÒµŒÍ§¡Òà áŌǡ´¤íÒ

Ç‹Ò ¤Œ¹ËÒ àÃÒ¨Ðà¨Í˹ŒÒ·Õè»ÃÒ¡¯ Theme ËÅÒ¡ËÅÒÂãËŒàÅ×͡㪌§Ò¹ àÁ×èÍÅçÍ¡ÍԹࢌÒÃкºÁÒáŌǨÐࢌÒÊً˹ŒÒÈٹ¨Ñ´¡ÒâͧÃкº

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¨Ò¡¹Ñé¹ãˌࢌÒä»·ÕèÃÙ»ÅѡɳË¹ŒÒàÇçºáÅÐàÅ×Í¡ªØ´¡ÃÒ¿¿¡

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

¨Ò¡¹Ñé¹àÃҡ礌¹ËÒ Theme ·ÕèàÃÒµŒÍ§¡Òà àÁ×èÍàÃÒä´Œ Theme ·ÕèàÃÒàÅ×Í¡áÅŒÇ ¡ç¤ÅԡࢌÒä»áŌǨлÃÒ¡¯´Ñ§ÃÙ»´ŒÒ¹Å‹Ò§ ãËŒàÅ×Í¡¤íÒÇ‹Ò µÔ´µÑé§

àÁ×è͵ԴµÑé§àÊÃç¨áÅŒÇ ¨ÐÁÕ¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÅ×Í¡ ¤×Í ´ÙẺàÊÁ×͹¨ÃÔ§ , ແ´ãªŒ§Ò¹ áÅСÅѺ价յè ÇÑ µÔ´µÑ駪شÃٻẺ¡ÃÒ¿¡àÁ×Íè àÃÒàÅ×Í¡¤íÒÇ‹Ò à»´ãªŒ§Ò¹

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

ãËŒàÅ×Í¡¤íÒÇ‹Ò bizway ໚¹¸ÕÁ·ÕèàÃÒµÔ´µÑé§ãËÁ‹

àÁ×èʹѺàºÔéŤÅԡࢌÒÁÒáÅŒÇ ãËŒàÅ×Í¡¤íÒÇ‹Ò Images ¨Ðà¨ÍÃÙ»ÀÒ¾µ‹Ò§æ·ÕèàÃÒÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢ à¾×èÍ ¨Ðà»ÅÕÂè ¹ÃÙ»ãˌࢌҡѺ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧàÃÒä´ŒàͧµÒÁÊѴʋǹ¢Í§ÃÙ»ÀÒ¾à´ÔÁàÁ×èÍàÃÒá¡Œä¢ÀÒ¾·Õè µŒÍ§¡ÒÃâªÇ¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ Photoshop áÅŒÇ ºÑ¹·Ö¡·Ñºá·¹ÀÒ¾à´ÔÁ¢Í§ä¿Å

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

àÁ×èÍàÃÒແ´à¢ŒÒÁÒ·Õè˹ŒÒàÇçº WordpressThai áÅŒÇ ¨Ð»ÃÒ¡¯´Ñ§ÃÙ»´ŒÒ¹Å‹Ò§ «Öè§à»š¹ÀÒ¾ÊäÅ´ÊÁºÙó

¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒàÃÒä»·ÕèºÅçÍ¡àÁ¹Ù¢ŒÒ§ : Widgets ·íÒ¡ÒÃÅÒ¡ widgets ¨Ò¡´ŒÒ¹ªŒÒÂä»ãʋ㹪ŒÍ§´ŒÒ¹¢ÇÒ

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

àÁ×èÍ·íÒ¡ÒõÑ駤‹ÒàÊÃç¨áÅŒÇãˌ价Õèà¹×éÍËÒºÅçÍ¡ > ¤ÅÔ¡ÊÌҧà¹×éÍËÒ : àÃ×èͧ·Õè¨ÐÊ‹§ãËÁ‹

Download Notepad++ ໚¹µÑÇÍ‹Ò¹ÃËÑÊ¿‡Í¹µáÅÐ໚¹µÑÇá¡Œä¢ â¤Œ´·Õè¹íÒÁÒ㪌เปนคํากับเวิสดเพลส

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

àÁ×èÍ·íÒ¡ÒÃà¾ÔèÁà¹×éÍËÒàÊÃç¨àÃÕºÌÍÂáÅŒÇãËŒ¡´ºÊ‹§à¹×éÍËÒËÃ×ͻ̺»ÃاãËÁ‹¨Ò¡¹Ñé¹ãˌ仴Ù˹ŒÒºÅçÍ¡ àÃÒ

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56


WordPressThai 3.6 Portable-Academy-Version

ÃÒ§ҹÇÔªÒ ARTI3319 à·¤â¹âÅÂÕà¾×Íè ¡ÒÃÍ͡Ẻ â´Â ¹Ò ྪóÐÀÒ ªÙǧȏ ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ 5121302946 ¡ÅØ‹ÁàÃÕ¹ 201 e-mail : pechnapa11@gmail.com http://pechnapaarti3319.blogspot.com/ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ ᢹ§ÇÔªÒÍ͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š ¤³ÐÁ¹ØɏÈÒʵÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÏ ËÁÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ

จัดทําโดย นายเพชรณะภา ชูวงศ

21/09/56

รายงานwordpress  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you