Page 1

1 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


2 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

การปรับแตงขนาดและกราฟกพื้นที่บล็อก โดยนาย เพชรณะภา ชูวงศ บันทึกความรูเรื่องการปรับแตง หรือการบริหารจัดการเว็บบล็อก ในฐานะผูจักการระบบ (Admin) Google Blogger Domain & Hosting ที่ blogspot.com ขั้นตอนแรกตองเขาไปใชดวยอีเมลของตัวเองและเขาไปที่ http://pechnapa3316.blogspot.com/

เปนขอมูนเกี่ยวกับ คนสรางบล็อกหรือ เจาของบล็อก

ภาพที1่ แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://pechnapa3316.blogspot.com/ที่blogspot.com ที่มา.เพชรณะภา ชูวงศ,2556

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


3 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

1

2

3

4

1. แสดงทําการหนาล็อกอินเพื่อเขาสูระบบของ blogger 2. แสดงหนา Dashboard หรือหนาบริหารจัดการในฐานนะของ (Amin) 3. คลิกเพื่อทําการสรางบล็อกใหม 4. เปนตัวเพิ่มบล็อกที่เราติดตามในรายการเรื่องรออาน

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


4 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

5

6

7

5. ตั้งชื่อหนาเว็บบล็อกที่เราไดสรางขึ้นใหมเพื่อนําขอมูลมาใสแลวเผยแพร 6. กดที่เครื่องมือแลวเลือกตัว Layout (รูปแบบ) เพือ่ เขาไปปรับแตงรูปแบบหนาเว็บบล็อก 7. ทําการเลือกรูปแบบทีเ่ ราจะใชกบั เว็บบล็อก พอเลือกเสร็จแลวใหไปกดที่ (Apply to Blog) เพื่อบันทึกรูปแบบของหนาเว็บบล็อกที่ใช

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


5 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

8

8. เมือ่ ทําการเลือกรูปแบบของเว็บบล็อกเสร็จแลวใหกับมาที่ Layout (รูปแบบ) เพือ่ ทําการใส หัวเรื่องโดยคลิกเลือกแกไขตรงสวนของชื่อบล็อก พอเสร็จแลวใหไปกด Save arrangement(บันทึก)

ตอไปใหกด Pages (หนาเว็บ)

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


6 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

9

9. เพื่อทําการสรางหนาเว็บเพจตางๆใหคลิก ที่เมนู Show pages as(แสดงหนาเว็บเปน) แลวคลิกเลือกรูปแบบใหใชแบบดานบนสุด เลือกเสร็จเรียบรอยใหไปกดที่ Save arrangement(บันทึก) 10.เมือ่ เลือกตําแหนงของเมนูแลวใหไปกดที่ New page (หนาเว็บใหม) เลือกเมนู Blank page (หนาเว็บเปลา)

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


7 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

11

แทรกรูป

11. เขาไปคลิกเมนูที่จะสรางหนาเว็บใหตั้งชื่อหัวเรื่องทีชองดานบนสวนชองดานลางใหใสขอมูล เนื้อหาหรือแทรกรูปที่เกี่ยวขอกันเขาไปก็ได

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


8 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

คลิกที่เมนูแทรกรูปภาพใหไปเลือกไฟลที่จะ Upload ระบบจะอัพโหลดไฟลรปู ทีเ่ ราเลือกเสร็จ แลวใหเรากดที่ Add selected (เพิ่มรายการที่เลือก)

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


9 เอกสารความรูใ นรายวี ชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

เมื่อทําการเลือกภาพแลวจะเขาอยูในแบบรางของบทความดังรูป ใสเนื้อหาเพิ่ม พอทําเสร็จแลว ใหไปกด Save (บันทึก) บันทึกเสร็จใหไปกดที่ Publish(เผยแพร)บทความ เมื่อกดบันทึกแลว จะเขามาสูหนาจอรายการที่แสดงถึงบทความที่เราสรางขึ้น ถาหากตองการ สรางบทความเพิ่มใหกดที่เมนูสรางบทความ

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


10 เอกสารความรูใ นรายวีชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

12

12. New Post (บทความใหม) ใสบทความที่ตองการจะเผยแพร

ดูบล็อก

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


11 เอกสารความรูใ นรายวีชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

เมื่อทําการเสร็จแลวใหไปกดคลิกที่ View blog (ดูบล็อก) เปนเมนูแสดงตัวอยางก็จะไดผลลัพธ ดังภาพ

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56


12 เอกสารความรูใ นรายวีชาเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบ

โดย นาย เพชรณะภา ชูวงศ รหัสนักศึกษา 5121302946 กลุมเรียน 201 e-mail : pechnapa11@gmail.com http://pechnapaarti3319.blogspot.com/ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

เพชรณะภา ชูวงศ วันที่ 3/7/56

การปรับแต่งขนาดและกราฟิกพื้นที่บล็อก  

pechnapa chuwong

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you