Page 1

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) รหัสวิชา GOHI1103 ชื่อวิชา ภูมิศาสตรกายภาพ ชื่อวิชา Physical Geography ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

สารบัญ หนา หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

4

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

8

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

10

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

11

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา จันทรเกษม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อรายวิชารหัสวิชา GOHI1103 ภูมิศาสตรกายภาพ 2. จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว วิชาเอก 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุกานดา สารนอย 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 2/ 2555 ชั้นปที่ 1 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (pre-requisite) ไมมี 7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (co-requisites) ไมมี 8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัชดา 9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ 18 เมษายน 2554

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 1. จุดมุง หมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางวิชาการ เรื่องสภาวะตามธรรมชาติของโลก ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ํา หิน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1. เพิ่มวิชาภูมิศาสตรกายภาพ เพื่อความสมบูรณของหลักสูตร 2. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองและ สงเสริมใหดึงศักยภาพของตนออกมาได

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวิชา สภาวะตามธรรมชาติของโลก ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ํา หิน ซึ่งเปนขอมูล พื้นฐานในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอ ภาคการศึกษา บรรยาย

45

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

-ไมม-ี

-ไมม-ี

90 (6 คาบ x 15 สัปดาห)

(3 คาบ x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบ ในชั่วโมงแรกของการเรียน การสอน

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ งพัฒนา 1. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในหนาที่ 2. มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองคกรและสังคม 3. มีวินัย ตรงตอเวลาและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 1. อธิบายเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนและประสบการณจริงที่เกิดขึ้น 2. ใหนักศึกษาไดใช พรอมลงมือปฏิบัตจิ ริง 3. ใหนักศึกษาจัดกิจกรรมและวางแผนวิเคราะหสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรทั้งดานธรรมชาติและดาน วัฒนธรรม 1.3 วิธกี ารประเมินผล 1. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน 2. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย 3. ประเมินจากคําตอบของขอสอบเชิงวิชาการและการประยุกตใช 2. ความรู 2.1 ความรูที่จะไดรับ 1. นักศึกษามีความรูความเขาใจลักษณะความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรกายภาพ 2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปสูการวางแผนการวิเคราะหปจจัยทาง กายภาพ 3. นักศึกษาสามารถทําการคนควาวิจัยปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิคทางภูมิศาสตรไดอยางมี ประสิทธิภาพ 2.2 วิธกี ารสอน 1. บรรยายและทําแบบฝกปฏิบัติ 2. ใหนักศึกษาจัดกิจกรรมทางกายภาพของโลก ประเทศไทย และทํารายงาน 3. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและปฏิบัติในพื้นที่จริง

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 2.3 วิธกี ารประเมินผล 1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน 2. ประเมินจากประสิทธิผลของแบบฝกปฏิบัติ และการปฏิบัติจริง 3. ประเมินจากคําตอบขอสอบอัตนัยทั้งทางวิชาการและการวิเคราะห 3. ทักษะทางปญญา 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 1. สามารถประยุกตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปสูการวางแผนจัดการสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ทั้งดานธรรมชาติและดานวัฒนธรรม 2. สามารถประมวลความรูและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหปจจัยทางกายภาพ ที่มีผลตอการคนควาวิจัยปญหา ตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิคทางภูมิศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.2 วิธกี ารสอน 1. บรรยายและกิจกรรมในชั้นเรียน 2. มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองคกรและสังคม 3. มีวินัย ตรงตอเวลาและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน 3.3 วิธกี ารประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 1.ทดสอบยอย และปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา 2.ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 1.ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาดวยกัน 2.ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 3.ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 4.2 วิธกี ารสอน 1.ใหทํารายงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนการประยุกตความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด 2.ชี้แจงกับนักศึกษาถึงความจําเปนของทักษะตาง ๆ ในระหวางทํากิจกรรมรวมกันตลอดจนการมี มนุษยสัมพันธ

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 4.3 วิธกี ารประเมิน 1.ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 2.ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 3.ประเมินพฤติกรรมนอกหองเรียน 4.ทักษะปฏิบัติการในการนําเสนอรายงาน 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 1.ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 2.ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 3.ทักษะในการคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตัวเองโดยการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 4. ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.2 วิธกี ารสอน 1.เนนการสอนที่ใชปญหานํา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปญหาเพือ่ นําไปสูการคนพบ 2. นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. อภิปรายรวมกันกับนักศึกษาในระหวางการสอนโดยการตั้งคําถามที่มาจากปญหาจริง หรือบทความ วิชาการ เพื่อใหนักศึกษาฝกคิดหาวิธีการแกปญหา 4. ปฏิบัติการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของบทเรียน จากประเด็นที่อาจารยกําหนดให 5.3 วิธกี ารประเมิน 1.การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2.การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 3. การสงงาน การตอบคําถามการอภิปรายกลุม

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน สัปดาหที่ 1-2

หัวขอ/รายละเอียด ภูมิหลังภูมิศาสตรกายภาพ

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ทีใ่ ช (ชั่วโมง) -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ 6

3

กําเนิดของโลก

3

4

แรและหิน

3

5-6

กิจกรรมตางๆของโลก

6

7

อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา

3

8 9

ทะเลและมหาสมุทร

3

11-13

กําเนิดของภูมิภาพ เปลือกโลกและ ลักษณะภูมิประเทศ

9

14-15

ระบบนิเวศ

6

-ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน -ทําแบบฝกหัด -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน -ทําแบบฝกหัด -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน - กิจกรรมอภิปรายกลุม

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สุกานดา สารนอย

สอบปลายภาค

16

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

-ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน -ทําแบบฝกหัด -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ทําแบบฝกหัด -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน - กิจกรรมกลุม -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน - กิจกรรมกลุม -อธิบายความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ -ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน -ศึกษาจากอุปกรณประกอบการเรียนการสอน -ทําแบบฝกหัด สอบกลางภาค

ผูสอน

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ผลการเรียนรู*

วิธกี ารประเมิน**

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ ประเมิน

คะแนนจากเวลาเรียน การรายงานและงานพิเศษ กลางภาค สอบปลายภาค 1.1,1.2,1.3,2.1, การเขาชั้นเรียน 2.3,3.1,3.2,4.1, การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น 4.2,4.3,5.1,5.2, 5.3 เรียน

ตลอดภาคการศึกษา 8 16 ตลอดภาคการศึกษา

50% 20 % 30 %

1.1,1.2,1.3,2.1, วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 2.3,3.1,3.2,4.1, การทํางานกลุมและผลงาน 4.2,4.3,5.1,5.2, 5.3

ตลอดภาคการศึกษา

40 %

1.1,1.3,2.1,2.2, 2.3,3.1,4.1,5.1

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

5% 5%

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. ตําราและเอกสารหลัก เอกสารประกอบการสอน วิชาภูมิศาสตรกายภาพ 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Christopher son , Robert W. , Geosystems : An Introduction to Physical Geography , Macmillan Publishing Company , 1992 , 616 pp. Blij , H.J. de , and Muller Peter O. , Physical Geography of the Global Environment. John Wiley & Sons , Inc , 1993 , 576 pp. Duxbury , Ayn C. and Duxbury , Alison B. , An Introduction to The World’s Ocean. Wm. C. Brown Publishers , 1989 , 446 pp. http://www.gisthai.org/about-gis/vactor-gis.html 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Shipman , Jamest , Wilson , Jerry D. and Todell Aaron W. , An Introduction to Physical Science , D.C. Heath and Company , 1993 , 733 pp. Strahler , Alan and Strahler , Arthur , Introducing Physical Geography , John Wiley & Sons Inc. , 2003 , 684 pp. Tillery , Bill W. , Physical Science , WCB , McGraw - Hill , 1996 , 662 pp.

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 1.การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 2.การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 3.แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 2. กลยุทธการประเมินการสอน 1.ผลการสอบ 2.การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 3. การปรับปรุงการสอน 1.สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2. ประมวลขอมูลจากความคิดเห็นและความสนใจของนักศึกษาในชั้นเรียน นําไปสูการปรับการ เรียนการสอนใหยืดหยุนตามสถานการณความเหมาะสมในการเรียนรายวิชานี้ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของนักศึกษา การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น ที่ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้ 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุก 4 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สุกานดา มคอ 3 ภูมิศาสตร์กายภาพ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you