Issuu on Google+


มอบภาพไว้ให้น้องบีไว้เป็ นที่ระลึก ในปี 2556นี้ จะ๊ หลายปี มานี้ ยอมรับว่าบีเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ รักที่สดุ ขอให้เราทัง้ สองมีความรักต่อกันไป ตลอดชัวกาลนานนะจ๊ ่ ะ เธอคือเพื่อนที่ดีที่สดุ ของฉัน

จาก พี่เพ็ชร


Bee Seang