Page 1


PART 1


ILLUSTRATION


ARCHITYPE

ADVENGER

เปนงานที่เกี่ยวกับการสราง dingbat ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ARCHITYPE ประเภท ADVENGER โดยนำบุคคล ที่มีคุณลักษณะที่ตรงกับ ARCHITYPEนั้นๆ มาทำเปน DINGBAT ซึ่งในที่นี้ คือ คุณ กิ่งแกว บัวตูม เปน DINGBAT ที่เกี่ยว กับการปนเขาใน DINGBAT ตางๆ เปนสิ่งของ อุปกรณที่จำเปนในการปนเขา ทั้งสิ้น


Noodle cup


STAMP SHEET

FAST FOOD

งานที่มีคำสั่งกำหนดวา ใหออกแบบ STAMP SHEET ที่เกี่ยวกับปจจัย4 โดยภายในงานนี้ เจาะไปในสวนของอาหาร และยังแตกยอดไปในถึง อาหาร ประเภท FAST FOOD ซึ่งในสวนตัวไดมีการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหาร ชนิดนี้ โดย5อันดับแรกของอาหารประเภทนี้ จะไดไปเปน STAMP SHEET ของชุดนี้


ROBINSON


ROBINSON

LIVE GREEN

เปนการออกแบบถุงของ ROBINSON เปนงานที่สงประกวด แตเสียดาย ไมไดรางวัล แนวคิดของงานนี้คือ ไดแนวความคิดมาจากการที่ตัวเองนั้น หาความหมายของ LIVE GREEN โดยสรุปแล้วความหมายมันกว้างมากจนได้ เกิดความคิดที่เอา ความหมายทั้งหมดนั้นเอามาใส่ในงาน ให้เกิดคำดังกล่าว หรือ ภาพต่างๆ โดยแต่ละตัวอักษรนั้น สื่อถึง LIVE GREEN ในรูปแบบต่างๆ ตัว L สื่อถึง ชีวิต คน งาน ตัว I สื่อถึง สัตว์ต่างๆ เช่นสัตว์บก น้ำ นก ตัว V สื่อถึง ตนไม ตัว E ตัวแรก สื่อถึง สังคม พิธีกรรม เทศกาล ตัว G สื่อถึง ลักษณะของภูมิประเทศ ตัว R สื่อถึง นํ้า แมนํ้า ตางๆ ตัว E ตัวที่สอง สื่อถึง เรื่องของสีเขียว ของตนไม ตัว E ตัวที่สาม สื่อถึง เรื่องของสีฟา ของทองฟา ตัว N สื่อถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งหมดรวมกันเป็น คำว่า LIVE GREEN


CARD GAME

MY DAD

MY HERO

เปนงานที่ทำอะไรเกี่ยวกับวันพอ ก็เลยเลือก สำนวนของฝรั่งที่เกี่ยวกับ วันพอมา แตไมรูจะทำเปนแบบประเภทไหน ก็เลยตัดสินใจทำมาเปนรูปแบบ ของ card game รูปแบบนี้มีดียังไง ก็คือ มันคลายๆกับการเลานิทาน โดยใช ภาพประกอบในเรื่อง คือ สมมุติวา พอลูกเปนสิงโต เรื่องราวในการดแตละใบ เปนเรื่องราวที่ตอกัน ตั้งแต ลูกสิงโตนั้นเปนเด็ก และจากเด็กไปเปนผูใหญ พอก็สอนอะไรใหในหลายๆอยาง จะไดโตมาเขามแข็งกลาหาญ อยางพอ


LAY OUT

CHRISTMAS THAI PAINTING

งานในคาบเรียน ที่เปนวิชาที่เกี่ยวกับลายไทย โดยมีโจทยวา ใหนำ LAY OUT ของลายไทยนั้นนำมาทำเปนเอกลักษณ โดยมีขอกำหนดวางาน นั้นตองสื่ออะไรบางอยางก็ได เลยทำเปนเหมือนวาเปนตนคริสมาสต ที่มี โครงสรางรูปแบบ ที่เปนแบบ LAY OUT ลายไทย


Wualai

TO

Chiang Mai Wualai

TO

Chiang Mai Yi Peng

TO

Chiang Mai Red car

TO

Chiang Mai


POST CARD

CHIANG MAI งานที่เกี่ยวกับ การใหทำ POST CARD จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ก็เลยเลือก จังหวัด เชียงใหม มาทำ โดยในสิ่งที่ทำนั้น เปนถนนวัวลาย ซึ่งเปนแหลงของ ถนนคนเดิน ประเพณียี่เปง ของชาวลานนา และรถแดง ซึ่งแตละอยางสื่อถึง วิธีชิวิต คนเมืองของชาวเชียงใหม เทคนิคในการทำคือ ทำภาพแบบ PERSPECTIVE โดยมีการเลืยนแบบมาจากรูปแบบของ กระดานชนวน คลายๆ กับเปนภาพเขียนของคนยุคเกาในสมัยกอน


CD COVER

NIRVANA SPIRIT งานปก CD กำหนดให ศิลปนยุคกอนๆ โดยนำเอาเพลงดังๆ นำมาทำเปน CD ชุดพิเศษ โดยนำเอา STYLE ของศิลปนทานหนึ่งมาใชเปน Ref. เทคนิคคือ การวาดภาพลายเสน ภาพแบบวาดเลน และจะมีคูสีอยูที่หนึ่งที่ สะดุดตา เพื่อเปนจุดสนใจของงาน ความหมายของภาพนี้ สื่อตรงกับศิลปน NIRVANA ที่เปนตัวแทนของไวรุนสมัยกอนวา สมัยกอน พอแมไมมีเวลาดูลูก ทำใหลูกนนไดใสหนากาก เขาหาพอแม


PART 2


ADVERTISING


ADVERTISING

KIWI ADVERTISING KIWI ในชุดนี้สื่อถึงการที่ใช ผลิตภัณฑของ KIWI แลวพอ สัตวขนาดเล็กมองมาพอดี (ในที่นี้แมว กับ หนู) เห็นแลวตัวเองสภาพที่เปลี่ยน ไปจากเดิม แสดงถึงวา KIWI นั้นมีคุณสมบัติพิเศษ ที่นาอัศจรรย และอีกนัยยะ หนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ KIWI นั้นมันเงามากนั่นเอง


ADVERTISING

MAMA

ADVERTISING MAMA ในชุดนี้ เปนการย้ำแบรนดใหชัดเจนวา MAMA เปนที่1 ในประเทศไทย ในหลายๆคน เวลาหิว คนสวนใหญนั้นนึกถึงอะไรเปน อันดับแรก คงอดคิดไมไดวาเปน MAMA และ ในภาพจะเห็นเสนที่กิน MAMA นั้น เปนการโจมตีแฝง ถาลองดูดีๆ เสนที่กินนั้นอาจจะไมใช เสน MAMA ก็ได


ADVERTISING

ZWILLING

ADVERTISING ZWILLING ในชุดนี้สื่อถึง ดวยความที่มีดนั้นมีประสิทธิภาพ มาก จนทำใหของที่แข็งแบบ เหล็ก ของหอไอเฟล และปูน ของหอเอนปซา ตัดได นี่คือประสิทธิภาพของมีด และเทคนิคในการใช ประมาณวา ใช FORGROUND BACKGROUND โดยมีดนั้นอยูขางหนา สวน หอไอเฟลกับ หอเอนปซา อยูดานหลัง


ADVERTISING

PANASONIC

ADVERTISING PANASONIC ในชุดนี้สื่อถึงพลังงานในถานที่มีประสิทธิภาพ มากจนขนาด เครื่องบินและเรือดำน้ำยังเอาไปใชเปนพลังงานได


PART 3


LAY OUT


5

4

ÓÃᢧ袹Ñ

Ó§ ³

Ó¤µÍÓ¨ ÓÍӨ໹çʹÓÁ ÓÁËÈѨÃèìçÔæ


MINI BOOK

MANCHESTER UNITED เปนการทำ MINI BOOK โจทยมีอยูวาใหทำ MINI BOOK เรื่องที่ตัวเอง สนใจ ก็เลยตกลงทำเรื่องเกี่ยวกับกีฬา แตยังสรุปไมไดวาจะทำกีฬาประเภท ไหน ลองโยง MIND MAP จนไดเรื่องที่ตัวเองสนใจที่สุดคือ ฟุตบอลแลว ก็ตองหาอีกฟุตบอลอะไร ก็เลยเอาสโมสรที่สนใจคือ MANCHESTER UNITED สวนของเนื้อหา ก็เลาถึงประวัติ เหตุการณเปน TIME LINE ตามยุคตามสมัย นั้นๆ บุคคลสำคัญของสโมสร เหตุการณสำคัญตางๆ สวนของเทคนิค ในการจัด LAYOUT ของเลมนี้ การที่ไมอยากยึดติดกับ GIRD เพราะเปนหนังสือเลมแรกที่จัด โดยแตละหนาของหนังสือ LAY OUT จะไมทางเหมือนกัน


PART 4


BRANDING


CORPORATE

FULL PLAY มีการสมมุติคิดแบรนดสินคามา ในที่นี้คือ แบรนดที่ขายเกี่ยวกับ เสื้อผากีฬา FULL PLAY จึงมีการสรางแบรนด ในทุกๆสวนของสินคา เพื่อใหเปนอัตลักษณขององกกร ทั้งในดานโลโก STATIONERY เสื้อผา พนักงาน การออกแบบภายนอกและภายใน ปายสัญลักษณ รวมไปถึง WINDOW DISPLAY หนารานของแบรนดนั้นดวย


NAME CARD Mr.Kacha Neawsuparp

Graphic designer

E-mail sportfull_thai@hotmail.com Tel. 084-6475197 393 Charoen Krung 19 Pom Prap Pom Prap Sattru Phai 10100

. l td ulL

Í͡Ẻâ´Â㪌ÃÙ»·Ã§á¹Ç⤌§ à¾×èͨÐä´ŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº áºÃ¹´ â´Â´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¹Ñ鹨ÐÁÕ âÅâ¡Œ¢Í§áºÃ¹´ áÅÐ ª×èÍͧ¤¡Ã ºÃÔÉÑ· ºÍ¡änjʋǹ ´ŒÒ¹ËÅѧ¢Í§ºÑµÃ ¹Ñ鹺͡¶Ö§ ·ÕèÍÂÙ‹·ÕèÊÒÁöµÔ´µ‹Íä´Œ áÅÐÁÕÃÙ»·Ã§ ¢Í§ From §ÒªŒÒ§·Õè໚¹àÍ¡Åѡɳ ºÍ¡äÇŒ´ŒÇ ʋǹ Font 㪌µÑÇà¢Õ¹ Êբͧ Font 㪌ÊÕ¢ÒÇ

Exterior Signage System

໚¹âÅâ¡Œ¢Í§Í§¤¡Ã ºÃÔÉÑ·

ulL lt d. Primary Identification

Bursiness CARD ËÅÑ¡¡ÒÃà´ÕÂǡѺ Name Card à¾Õ§ᵋ ÁÕ¡Òú͡ÅѡɳТͧ »ÃÐàÀ·ºÑµÃ´ŒÇÂÊÕ â´Â´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ ·Ò§º¹¢ÇÒ áÅдŒÒ¹ËÅѧ㹠From ¢Í§§ÒªŒÒ§ ä´ŒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÊÕ à¾×èÍ ·ÕèÊÒÁÒö ¹íÒä»ãªŒä´ŒÊдǡÂÔ觢Öé¹ áÅдŒÒ¹¢Í§ºÑµÃÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ µÃ§ ª×èͧ͢ºØ¤¤Å໚¹ª×èͧ͢ ºÃÔÉÑ·

E-mail sportfull_thai@hotmail.com Tel. 084-6475197 393 Charoen Krung 19 Pom Prap Pom Prap Sattru Phai 10100

. l td ulL

Vehicular Directioral & Traffic Regulatory and Control Í͡Ẻâ´Â㪌ÃٻẺ¢Í§¢¹¹¡à»š¹ µÑÇÅÙ¡ÈÃ㹡Òú‹§ºÍ¡¤ÇÒÁËÁÒ áÅзç·Õè°Ò¹ä´Œá¹Ç¤Ô´ÁÒ¨Ò¡ ÃÙ»·Ã§ ¢Í§¹¡¡ÃШ͡à·È «Öè§à»š¹¨ŒÒÇáË‹§ ¤ÇÒÁàÃçÇ ¢Í§¹¡·Ñé§ËÁ´

Vehicular Directioral

Traffic Regulatory and Control

Interior Signage System

໚¹»‡Ò·Õè ºÍ¡à¡ÕèÂǡѺ ʶҹ·Õè¢Í§ã¹áµ‹ÅЪÑé¹ â´Â ¨ÐÁÕàÅ¢¢Í§ªÑé¹ ¡íҡѺÍÂÙ‹ µÒÁ¢Õ´¢Í§ ¢¹¹¡

Interior Signage System ໚¹ÃÙ»·Ã§¢Í§¹¡ ª¹Ô´µ‹Ò§æ à¾×èͺ‹§ ºÍ¡ËŒÍ§ã¹ºÃÔÉÑ·

Primary Directory Personnel

Í͡Ẻâ´Â㪌ÃÙ»·Ã§¢¹¹¡àª‹¹¡Ñ¹

Exit

2 ËÅÑ¡¡ÒÃà´ÕÂǡѺ»‡Ò Exit

Aimary Directional

President

auditorium

Lobby


Í͡Ẻâ´Â㪌ÃÙ»·Ã§¢Í§§ÒªŒÒ§ ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ໚¹¡Òú͡ª×èÍáºÃ¹´ ʋǹ´ŒÒ¹ËÅѧ໚¹¡Òú͡¶Ö§·ÕèÍÂÙ‹ ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ ÊÒ¤Ōͧ¢Í§ Hang Tag ¹Ñé¹ÁÕÅѡɳФŌÒ ËÒ§¢Í§ªŒÒ§

Hangtag rung 19 roen K Pom P7rap Cha ap 19 393 r

5 otm ull_thai@h ail.com sportf ail E-m

. el

P0 47 -6 om 0 P 101 084

T

Bag

´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ໚¹ÅѡɳТͧ˹ŒÒªŒÒ§ ʋǹ´ŒÒ¹ËÅѧ¡ç໚¹ÅѡɳТͧ´ŒÒ¹ ËÅѧ¢Í§ªŒÒ§

Gift set ¹íÒÃÙ»·Ã§¢Í§ªŒÒ§·Ñ駵ÑÇÁÒ·íÒ â´Â¢ŒÒ§ã¹ Gift set ¹Ñ鹺ÃÃ¨Ø 1ªØ´ (àÊ×éÍ ¡Ò§à¡§) àÍÒäééÇŒ

Topview กางเกง

เสื้อ

8.5 m.

3.8 m

1 ullPlay

2

2

Shop Exterior

2m

3

2m 2.5 m

3m

1. âÅâ¡Œ ¢Í§áº¹´ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÙ§¨Ò¡¾×é¹ 3 àÁµÃ 2.¡ÃШ¡ ¡ÇŒÒ§ 2 àÁµÃ ÊÙ§3.8 àÁµÃ 3.»Ãе١njҧ 2.5 ÊÙ§ 2 àÁµÃ ÁÕª‹Í§·Ò§à·‹ÒÍÍ¡ 2 ª‹Í§ ª‹Í§ÅÐ 1.1 áÁµÃ µÃ§¡ÅÒ§ÁÕ·ÕèµÃǨ¨ÑºÊÔ¹¤ŒÒ CONCEPT ä´Œá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ÁÒ¨Ò¡ µÑǪŒÒ§ â´Â¶ŒÒ´Ùâ´ÂÃÇÁ¡ç¨ÐàËç¹à»š¹ÃÙ»·Ã§ªŒÒ§·Ñ¹´ŒÒ¹ä»·Ò§¢ÇÒ «Ö觵ç¡ÑºâÅâ¡Œ¢Í§ÊâÁÊà ʋǹµÃ§¡ÅÒ§à»ÃÕºàÊÁ×͹·ŒÍ§ªŒÒ§ à¾ÃÒÐÁÕ¤¹à¤Â¡Å‹ÒÇänjNjҶŒÒËÒ¡ã¤Ãä´ŒÅÍ´·ŒÍ§ªŒÒ§¡ç¨Ð¾ºáµ‹¤ÇÒÁ⪤´Õ ʋǹÅÇ´ÅÒ 䴌ÁÒ¨Ò¡ ÃÙ»·Ã§¢Í§§ÒªŒÒ§


STORY + EVENT

THE SYV

RESTAURANT

ไดมีสวนชวยในการสราง STORY ของรานอาหารที่สมมุติขึ้นมา โดยมีโจทยวารานอาหารนี้ตองไดไปเปดรานที่ ASIA TEAK THE RIVER FONT และไดมีการจำลองจัด EVENT นอกสถานที่เพื่อโปรโมท รานอาหารอีกดวย


EVENT

MARKETING

Portfolio1