Page 1

อยากเป็นฝรั่ง (เศส) Bonjour! Comment allez-vous. อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะ วันนี้ มาแบบฝรั่ง(เศส) สืบเนื่องมาจากช่วงไปสัมมนาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทนั้น นอกจากกลุ่มบุคลากร ห้องสมุดแล้ว ยังมีกลุ่มบุคลากรจากประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางมาท่องเที่ยว กันเต็มรีสอร์ท ยิ่งช่วงรับประทานอาหารเช้ายิง่ รูส้ กึ ว่าตนเองนัง่ อยูช่ านเมือง ชนบทของฝรั่งเศสอย่างโพรวองซ์ (Provence) เลยค่ะ ด้วยเหตุนี้เลย ต้องขอเล่าเรื่องอาหารการกินของเขาสักหน่อยเนื่องจากชาวฝรั่งเศสเป็น ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมการรับประทานที่มีแบบแผนและยิ่งใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกค่ ะ จนได้ รั บ รางวั ล มรดกทางวั ฒ นธรรม จากยู เ นสโก (Unesco) ยิ่งถ้าเป็นอาหารมือค่่าเริ่ม การรับประทานอาหารจะเป็น ขั้นเป็นตอนต้องเรียงล่าดับอาหารประเภทต่าง ๆ ลองมาดูกนั หน่อยไหมคะว่าเหตุใด จึงได้รบั รางวัลด้านวัฒนธรรม จากคณะ กรรมการยูเนสโก


เรื่องอาหารการกิน (Gastronomic meal -กาสโทรโนมิก มีล) ยูเนสโก ให้ความหมายว่า จารีตประเพณีที่ได้ออกแบบมาของสังคม เพื่อ การเฉลิมฉลองช่วงเวลาทีส่ า่ คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของบุคคลและกลุม่ ผ่านศิลปะ การกินและการดื่มทีด่ ี ใช้เวลาร่วมกันและเสริมสร้างมิตรภาพ ระหว่างคอร์ สอาหารทีห่ ลากหลาย มื้อแห่งความสุข ตั้งแต่เสิรฟ์ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนอาหาร อาหารเรียกน้า่ ย่อย อาหารจานหลัก สลัด ชีส ขนมและไวน์ นั่นคือพิธีการรับประทานทัง้ หมด ความลงตัวของอาหาร และไวน์ ล่าดับ การรับประทานอาหาร การจัดโต๊ะ การพูดคุย ซึ่งอาหารการกินแบบ ฝรั่งเศสนี้ เป็นสิ่งที่ยเู นสโกลงความเห็นควรอนุรกั ษ์เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมค่ะ การรับประทานอาหารจะเริม่ จากการดื่มเแอลกอฮอล์กอ่ นอาหาร จากนั้นจึงตามมาด้วยอาหารเรียกน้า่ ย่อย เช่น ซุปผักและเนือ้ สัตว์บดที่ เรียกว่า Pâté (ปาเต-เนือ้ บดผสมไขมัน) โดยมากมักจะเป็นหมูบดผสม ตับ หรือเนือ้ บดผสมตับค่ะ ถัดมาจึงเป็นอาหารจานหลัก เช่น ปลาหรือ เนื้อ หรือทัง้ สองอย่างเสิรฟ์ พร้อมสลัดผักเขียว ซึ่งอาหารจานหลักเหล่านี้ มักจะมีความหลากหลายและซับซ้อน เป็นต้นว่าหากเลือกทีจ่ ะรับประทาน ปลาต้องทานคูก่ บั ไวน์ขาว หากเลือกเนือ้ ต้องเสิรฟ์ พร้อมไวน์แดงค่ะ


ส่วนเครื่องเคียงที่ต้องมีคือ มันฝรั่งบด หรือผัด และต้องเสิร์ฟขนมปังตลอด เพราะชาวฝรั่งเศสชอบ ที่จะใช้ส้อมจิ้มขนมปังเช็ดท่าความสะอาดจานเมื่อจบ แต่ ล ะคอร์ ส เพราะคอร์ ส ต่ า งๆ มั ก จะเสริ ฟ ในจาน เดี ย ว หลั ง จากอาหารจานหลั ก สิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ ชี ส (ใน ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงการผลิต ชีส โดยมีชีสมากกว่า 1,000 ช นิ ด ) แ ต่ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม คื อ ค า ม็ อ ง แ บ ร์ (Camembert) และนิยมรับประทานของหวานหรือกาแฟ ปิดคอร์สอาหารด้วยค่ะ หากค่่านี้อยากลองเป็นฝรั่ง(เศส) ก็อย่าลืมอวยพรเพื่อน ร่วมโต๊ะอาหารด้วยค่าว่า “Bon Appétit” (บอนนาเปตี) ที่หมายความว่า ขอให้เจริญอาหาร.....ด้วยนะคะ


ที่มา รสสุคนธ์ มกรมณี, 2556, วิถีกินแบบฝรั่งเศส, [online], Available: http://www.gotoknow.org/posts/249593 [11 มิถุนายน 2556]. Dining guide Chiangmai, 2556, อาหารฝรัง่ เศส, [online], Available: http://www.diningguidechiangmai.com/2011/01/french-cuisine.html [10 มิถุนายน 2556]. La Tour Eiffel – หอไอเฟล

Arc de triomphe de l‘etoile – ประตูชัยฝรั่งเศส

อยากเป็นฝรั่ง (เศส)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you