Page 1

Portfolio O M S U P A T S O M C H A Y P A K สุ ภั ส ส ร

ฉ า ย ภ า ค


PROFILE ชือ : นางสาวสุภั ส สร ฉายภาค ชือเล่ น : อ๋ อ ม สัญ ชาติ : ไทย เชือชาติ : ไทย ศาสนา : พุ ท ร เกิ ด วัน ที 8 เมษายน พ.ศ. 2541 ที อยู่ 77/9 หมู่ 5 ต.ตะครําเอน อ.ท่ า มะกา จ.กาญจนบุ ร ี


PROFILE ประวัติการศึกษา ปฐมศึกษา : โรงเรียนวัดท่าเรือ อุ ตสาหะวิทยาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มัธยมตอนปลาย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ปจจจุบน ั ศึกษาอยูท ่ ี : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

งานอดิเรก : ดูหนัง ฟงเพลง 081-0062998 ชือเฟส อ๋อม a.supatson


ผลงานด้านออกแบบ


ผลงานด้านออกแบบ


ผลงานด้านถ่ายภาพ


ผลงานด้านถ่ายภาพ


ผลงานด้านถ่ายภาพ


ผลงานด้านถ่ายภาพ


THANH YOU supatson chaypak

สุภัสสร ฉายภาค  

สุภัสสร ฉายภาค