__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 | UNGAS FREDSARBETE


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Förord

Det handlar om unga PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta de normer och beteenden vi själva ibland tar för givet. Vi ser problem när några få långt borta fattar beslut och sätter agendan för unga utan att vi själva fått vara med och påverka. Detta vill vi ändra på. Därför erbjuder PeaceWorks konkreta verktyg och metoder för att stärka unga så att de själva kan göra sin röst hörd.

påverkar ungas möjlighet till organisering. PeaceWorks har därför kickat igång vår största satsning någonsin på ett internationellt samarbete, där vi tillsammans med vår partnerorganisation i

“Människor möts och gränser suddas ut.”

Det är underbart att se aktiva lokalföreningar än någonsin med så otroligt många fantastiska projekt. Det tycker vi visar på den initiativkraft och mångfald som vi tror behövs i arbetet för fred. Fler unga än tidigare har valt att under året komma hit eller resa ut som volontärer. Vilket gjort att människor möts och gränser suddas ut. Det handlar inte bara om engagemang i Sverige, utan globalt och på alla plan i samhället.

Colombia bestämt oss för att kämpa hårt för att stärka ungas möjligheter att organisera sig, detta för att komma ännu närmare visionen om en hållbar värld i fred. Som du ser är det spännande tider just nu och vi hoppas att du är lika pepp som vi är på året som kommer. Engagera dig på ditt sätt och var med att påverka och förändra!

Hälsingar PeaceWorks styrelse

Året som gått I PeaceWorks har vi under året fortsatt att arbeta mot våld, för en hållbar värld i fred, med unga som kraft. Vi tror att vi måste göra detta genom olika kanaler. Genom att skicka iväg och ta emot unga på internationella volontärutbyten har breddade perspektiv och interkulturellt lärande främjats. Genom stödet för ungdomars sociala organisering i Sverige inom lokalföreningarna har vi fortsatt att arbeta för att stärka civilsamhället och ungas aktiva deltagande inom det. Vi sätter inte agendan för vilken fråga som är viktigast i arbetet för en hållbar värld i fred. Vi arbetar istället för att stärka unga att själva göra sin röst hörd. För att göra det har vi jobbat aktivt för att nödvändiga verktyg, metoder och en plattform görs tillgängliga. Med hjälp av vår projektutbildning Driv har ungdomar under året genomfört viktiga samhällsförändrande projekt på olika teman, allt från integration och

Utgivningsinfo FredAktion ges ut av PeaceWorks - en religiöst och partipolitiskt obunden fredsorganisation av och med unga. Redaktör Freja Andersson, Morgan Waltersson

Medarbetare Anders Jonsson, Anna Bäckman, Burcu Bayat, Elin Lager, Erik Lindgren, Gustav Grahn Calminder, Hanna Sannéus, Isabelle Kermeen, Maja Jacobsson, Mikael Hollqvist, Sara Tunlid, Usman Bhatty

Karin Sæther

2 |

miljö till antirasism. Under året har vi också aktivt arbetat med att strategiskt och operativt utveckla PeaceWorks för att ännu bättre än tidigare lyckas uppnå visionen om en hållbar värld i fred. Ett viktigt steg som vi tagit är att utveckla vårt arbete för att stärka ungdomars sociala organisering även utanför Sveriges gränser. Ett nytt samarbete som har utvecklats under året är med vår partner i Colombia, era sig är svårt begränsade. Tillsammans har vi planerat ett projekt för att stärka ungdomars möjligheter till organisering i landet. lande process just nu. Joelle Golmann, generalsekreterare PeaceWorks

Tryckeri Danagård Litho Upplaga 4000 ex Papper Multiart silk 170g (omslag) G-print 80g (inlaga)

PeaceWorks Götgatan 22A 118 46 Stockholm Kontakta redaktionen fredaktion@peaceworks.se www.peaceworks.se


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Innehåll 08 Om PeaceWorks

04

PeaceWorks verksamhetsområden

05

PeaceWorks volontärverksamhet

06

Agnes åkte till Togo med PeaceWorks

08

Rosanna volontärarbetade på barnhem

10

På volontärutbyte i Sverige

12

Årsmöte med ICYE

14

På besök i dimskogen

15

PeaceWorks lokalföreningsverksamhet

16

PeaceWorks Växjö: Eldsjälen Robert

18

Fokus Asien ger ut bok om annan vardag

20

PeaceWorks Empowerments: Integration på två hjul

22

PeaceWorks utbildningsverksamhet

23

PeaceWorks forum

24

Freja utbildade sig i Driv.

25

PeaceWorks informationsverksamhet

26

Fredsturnén 2011

28

Gymnasiekampanj: Volontärbussen

29

Volontärfototävling

30

Volunteering Matters!

30

Fredsfonden: fredsstipendiater

32

Årsmöte med PeaceWorks

34

PeaceWorks styrelse

35

14 22 29 10 10

32


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Om PeaceWorks Vision

i fred där unga är en hållbar värld PeaceWorks vision mhälle kännedborgare. Detta sa är aktiva samhällsme bal rättvisa glo h hållbar utveckling, tecknas av fred oc lturella, ku och förbi nationella, och solidaritet, över omiska gränser. sociala och ekonon

Pea

ceW ork

sp

Ideell Drivs av frivilligt engagemang utan vinstintressen

rinc

ipe

r

tAv unga, för unga med unga interna å med d e d ta e rb t a Drivs ll av sina medlemmar h e oc tion Historia grundades 1974 var IKU - Interna n m a n orks bytte mnet a PeaceW ationen ram. Na a positiv Demokratisk organis tesprog å y d tb r mång 9 u a 0 h a 20 4 7 r 9 å tt ionell 1 a ll ti ll n ti e m rt a ts ta Drivs fr av öppenhet för alla och la s k tbyte edan utvec KulturU eden. S het har isaw n m S a a s s rg bygger rk på medlemmarnas deltagande rk ro e eWo ytesv olontä till Peac ämsta v . Vår utb es fr tt g e ri s k e e s v g r S ri nga n till v Sve förändri geringe ertill en a form vi dd av re eWorks e c a ts e u P n s e platt rk d o göra m W ageo e g n c e Jämlikhet sitt en tion, ge ag är P m vill ta rganisa o s ro tioner. Id a tä g n n lo u o ra -v Alla d människors lika värde x n e lla alla a natione rer och tare. tä e n rb lo a o s ex-v a fred bjuder bli aktiv Solidaritet are och is v g n ma r fö Verksamheten Strategi bygger på ömsesidighet plattform rks är en h c o och utbyten PeaceWo mellan d människor e för fr agemang va ri d ngas eng tt u a enom Styrelsen eckling. G kt hållbar utv Hållbar utveckling fredsproje h Några nyheter under året är de ändringar som c o en ka is lontärutbyt kt vo ra En integrerad syn på fred och hållbar p r och förra årets styrelse arbetade fram: ny ansvarsötesplatse r a g in n skapas m utveckling: tt miljö, global rättvisa, ickevåld, ä föruts fördelning, ett mer renodlat strategiskt fokus och essa ger i, lta e d verktyg. D interkulturellt r lärande, lokalt och globalt o villk ett nytt upplägg för arbetet. Likt förra året består tt på egna r fö e för unga a ls allt hänger ihop e förstå styrelsen av fem ledamöter förutom att posterna ch skapa g. påverka o mmanhan sa volontäransvarig och lokalföreningsansvarig har la a glob lokala och Alla behövs ersatts med ett större fokus på det gemensamAlla kan bidra på sitt sätt till en värld ma ansvaret som alla i styrelsen har koll på. Nytt i fred för i år är också ett utökat fokus på det strategiska arbetet, styrelsens huvudsakliga uppgift. För att ge förutsättningar till denna utveckling Medlemmar dlemmar anslutna till org har de första 3-4 månaderna avsatts för att ge e PeaceWorks 4 785 me 008 4 kalenderårets slut had på Vid ror siff föregående års styrelseledamöterna tid att grundligt sätta sig in ingar, att jämföra med orks anisationens lokalfören året fortsatte PeaceW ets i organisationen och styrelsearbetet. Därefter har mh ksa halvan av ver hade t dlemmar. Under sista slu me ts åre verksamhets arbetstakten skruvats upp allt efter som året har positiv riktning och vid verker dlemssiffror att stiga i und t me öka manget har gått. Totalt har styrelsen sammanträtt 8 gånger ingar. Medlemsengage mksa ver ceWorks 18 lokalfören tad Pea trik utå ceWorks på under året. Läs om årets styrelse på sida 35. ett större fokus från Pea ing ridn ssp tion samhetsåret tack vare rma fokus på info t med medlemmar och ontärprohet, uppsökande kontak al utbildningar och vol ant kat utö resultat av ett och PR. Vidare, som ett Kansliet förra året. arbetat med na r 30 personer r Norberg, An : m Under året ha ol kh oc rs Jonsson, Pe St de la An ra nt d, ce an i kl li kans ralemo, Leo As PeaceWorks eneralekrete , Helena Cul rand, le Golmann (g las Nordström ik ël N Jo a: a lld ger, Moa Ekst aj tä Ans reningar), M gren, Elin La lfö nd Li ka ik (lo Er n r n, ee he so Kerm ma Pers Karin Saet n re), Isabelle nna Fridell, Em heten), Morga ade uppdrag: ha er am Jo ks od n, er rv rv so /a n tä rs lla ke olon Ande m pixibo dersson. Idee Jacobsson (v nge (tagit fra Åkesson (adoch Freja An rer), Louise La ramtion), Lisa hy lia Carlsson fo sc Ju (in ro n ggare) -b so k lä rid rs ar nd te m Sp Wal l volontärha Aktion samt Pernilla Lund Lindgren (loka yout av Fred h ekonomi), (la oc éa n nn r tio Li te h tra is an oc min betare”) lid. Praktik på dig fredsar h Helena Faxe tavia, “Hej Ar (utbildning) oc ea dr An t, ya er: Burcu Ba och volontär


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWor ks verksamhe tsområden:

lokalföreningar volontärverksamhet PeaceWorks se r på volontärutb yte som ett konkre t sätt att bidra till en hållbar värld i fre d. På utbytet få r du, förutom att arbeta praktiskt, föreställningar om verklighete n och bredda dina perspektiv. De tta kallar PeaceW orks för interku ltu re llt lärande. Som vo lontär kan du åk a från två veckor upp till ett år till något av våra samarbetslände r i Afrika, Asien, Europa, Oceanie n och Latinamer ika. Genom Pe acenågot för alla.

Runtom i Sverig

e

kontaktpersone r till de volontä rer som kommer till Sverige. Läs om några volontärberätte lser på sidorna 6 till 15.

5 |

stödjer lokala PeaceWorks om isationer runt ungdomsorgan älv sj r få en lförening i landet. Loka ed m a bb jo d de vill bestämma va i rld vä ar en hållb för att uppnå ningen får du re lfö ka fred. I lo t och råd för at verktyg, stöd r fred fö é id iga din kunna förverkl er nd U a. dr ed an tillsammans m pel em ex l til ngarna året har föreni , el nd ttvis ha jobbat med rä liga ldning, mänsk bi ut n, io integrat om de t, he mställd rättigheter, jä lokalt h miljö såväl oc or kratifråg kan m le ed Som m som globalt. eller ng ni re lfö loka du starta en ny

utbildning Genom PeaceWorks utbildningsverksamhet får du kunskap om fredsfrågor och hur du skapar engagemang för fred och förändring. PeaceWorks egen utbildning Driv ger dig verktyg för att starta en förening och driva egna projekt. Utbildningen hålls för alla intresserade till exempel privatpersoner, skolor och föreningar. PeaceWorks medlemmar får även chansen att delta på internationella kurser i exempelvis ledarskap, interkulturell förståelse och sociala medier. Alla lokalföreningar erbjuds utbildningar för att få verktyg till sina projekt och alla som åker som volontär med PeaceWorks får ta del av förberedelseutbildningar. Läs mer om utbildningen Driv på sidan 23.

arr vi inlett sam Under året ha sani ga or er partn bete med vår mma sa på t at a för tion i Colombi r att ige, arbeta fö sätt som i Sver g ars organiserin stärka ungdom lka lo om s mer i Colombia.Lä sidan 16. på ar ng föreni

töd s t t di ng för gema s! k Tac enga Work e och Peac m ino

| 5


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks volontärverksamhet PeaceWorks erbjuder volontärutbyte i mer än 50 länder och har över 300 volontärprojekt inom 15 olika arbetsområden. Ett volontärutbyte med PeaceWorks varar från några veckor upp till ett år och du bor vanligen hos en värdfamilj eller på projektet där du volontär-

utbyte med oss blir du av FN utnämnd till en UN Peace Messenger.

Som volontär kan du jobba med: Barn och ungdomar Hälsa Kvinnofrågor Miljö Samhälle Flyktingar Jordbruk

Mänskliga rättigheter Missgynnade grupper Sport/fritid Funktionshinder Konst/kultur Manuellt arbete Organisationer Utbildning

Till dessa länder kan du åka på utbyte Amerika Argentina Bolivia Brasilien Colombia Costa Rica Ecuador Haiti Honduras Jamaica Mexiko Peru USA

Europa Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Georgien Grekland Holland Island Italien

6 |

Siffror i volontärverksamheten Litauen Makedonien Malta Moldavien Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Serbien Slovakien Slovenien Spanien Storbritanien Tjeckien Tyskland Ukraina Österrike

Asien Filippinerna Indien Indonesien Japan

Kina Nepal Palestina Sydkorea Vietnam

Afrika Algeriet Ghana Kenya Malawi Marocko Mozambique Nigeria Sydafrika Tanzania Togo Uganda

Oceanien Nya Zeeland

Volontärer som PeaceWorks PeaceWorks har tagit emot 8 internationella volontärer som volontärarbetat i Sverige i ett år. Av dessa var 5 tjejer och 3 killar. PeaceWorks har även tagit emot 5 internationella volontärer som volontärarbetat i Sverige genom EVS-projekt. Av dessa var 4 tjejer och 1 kille. Sammanlagt har PeaceWorks tagit emot 13 volontärer varav 9 var tjejer och 4 var killar. Volontärer som PeaceWorks har skickat ut i världen PeaceWorks har skickat 11 svenska volontärer på något av våra kortutbyten (1-3 veckor), samtliga 11 var tjejer.På mellanutbyte (1-4 månader) skickade PeaceWorks totalt 59 svenska volontärer. Av dessa åkte 3 till Europa, 8 till Asien, 23 till Afrika och 17 till Latinamerika. Utöver det var det

8 volontärer som valde ett mellanutbyte på 6 månader. Fördelningen mellan könen var 48 tjejer och 11 killar. Fördelning mellan världsdelar var på följande sätt bland tjejerna: 3 till Europa, 5 till Asien, 20 till Afrika, 13 till Latinamerika samt 7 som åkte iväg i 6 månader. För killarna såg det ut på följande sätt: 3 till Asien, 3 till Afrika, 4 till Latinamerika samt 1 som åkte i väg i 6 månader. Således valde ingen kille att åka på ett mellanutbyte i Europa. PeaceWorks skickade iväg 5 volontärer på ett långt utbyte, det vill säga att volontärerna var i väg i ett år. Samtliga av dessa var tjejer. PeaceWorks skickade också 10 volontärer på EVS- projekt, varav 8 var tjejer och 2 var killar. Det betyder att PeaceWorks sammanlagt skickade iväg 85 volontärer ut i världen, där 72 av dem var tjejer och 13 var killar.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Samarbete i Sverige

Samarbete i Världen

Under året 2011/2012 samarbetade PeaceWorks volontärverksamhet med följande partners i Sverige, främst genom att de tog emot internationella volontärer:

PeaceWorks har samarbetat med följande partners under verksamhetsåret 2011/2012:

Alingsås Waldorfskoleförening, Alingsås Axevalla folkhögskola, Axvall Humlamaden Rehab, Veberöd Kontrapunkt kulturhus och socialt center, Malmö Kärsögårdens aktivitetscenter, Drottningholm Mullsjö folkhögskola, Mullsjö Tärna folkhögskola, Sala Älvsby folkhögskola, Älvsbyn.

Afrika AJUDE/ICYE Mocambique ICYE Kenya Ugandan Volunteer for Peace ICYE Uganda United Planet Tanzania ICYE Nigeria South Africa Volunteer Centre CdH (Togo) ICYE Ghana AYISE (Malawi) CSM/ICYE Morocco Asien och Oceanien NCCYE/ICYE Nepal ICDE/ICYE India ICYE Taiwan VolTra HongKong (Kina) ICYE Japan VPV (Vietnam) Dejavato/ICYE Indonesia ICYE New Zeeland EYES (Filippinerna) IWO (Sydkorea) IPYL (Palestina)

Samarbete övrigt Europa Grenzenlos (Österrike) Dansk ICYE ADVIT/ICYE Moldova ICJA/ICYE Germany (Tyskland) Young Researchers of Serbia Alternative V (Ukraina) FIYE (Polen) Concordia (Frankrike) Solidarités Jeunesses (Frankrike) AUS/ICYE Iceland INEX Slovakia AFAIJ (Spanien) Asociación Agora Cultural (Spanien) Amerika ICYE Colombia ACI/ICYE Costa Rica SIIJUVE/ICYE Mexico ICYE Honduras ICYE Bolivia Fundación VASE/ICYE Ecuador BVBP/ICYE Peru ABIC/ICYE Brazil United Planet (USA)

PeaceWorks har under året haft följande samarbeten: Älvsby folkhögskola Volontärlinjen på Älvsby folkhögskola har varit i samarbete med PeaceWorks och tagit del av PeaceWorks volontärförberedande utbildning. Mullsjö folkhögskola PeaceWorks genomförde även Driv-utbildning samt volontärförberedande utbildning för Mullsjö folkhögskolas Volontärlinje Global och nio elever på PeaceWorks-inriktningen deltog i ett utbyte genom PeaceWorks partners ACI i Costa Rica, där de volontärarbetade och studerade spanska.

Utvecklingsområden inom volontärverksamheten Regelbundna volontär drop-in Varje måndag mellan 15 och 17 håller volontärverksamheten öppet hus. Alla som är intresserade av ett volontärutbyte är välkomna till PeaceWorks kontor för personlig rådgivning och stöd. Många har tagit tillfället i akt att få reda på mer om PeaceWorks volontärutbyten.

Inkommande volontärverksamhet PeaceWorks har satsat mycket på den inkommande volontärverksamheten i Sverige. Under året har vi fått över 10 nya volontär-

utveckla verksamheten.

Informationskanaler PeaceWorks har under året aktivt arbetat med att förbättra informationskanalerna för våra utresande volontärutbyten för att lyfta fram den stora mångfalden, breda erfarenhet och inspirerande projekt man kan välja mellan. Hemsidan har fått en delvis ny

7 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Agnes åkte med PeaceWorks till Togo Agnes Larsson har varit engagerad i PeaceWorks på en mängd olika sätt. Hon åkt som volontär till Indien och Togo, varit med i en lokalförening och suttit i PeaceWorks styrelse. Idag är hon med i PeaceWorks valberedning. FredAktion träffade henne under PeaceWorks decemberforum för en intervju om volontärutbyten och hur de har format henne som människa. Text: Morgan Waltersson Bild: Agnes Larsson


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Namn

Ålder

Gör

Volontärerfarenhet

Agnes Larsson

22 år

Studerar till jurist

Var på volontärutbyte i Indien och Togo

D

irekt efter gymnasiet åkte Agnes till Indien genom PeaceWorks. Hon hamnade i Bangalore i södra Indien där hon arbetade på en skola för barn från dåliga förhållanden. Agnes minns speciellt tre barn på skolan. De hade rymt hemifrån, tiggt på tåg och blivit utsatta för övergrepp innan de hade hamnat på den skolan som hon jobbade på. Under tiden Agnes var där skulle barnen skickas tillbaka till familjen som de hade rymt ifrån. Hon frågar sig vad det var för föräldrar som barnen kom till om de hellre rymde och tiggde på tåg än var med föräldrarna. - Det gick inte att peta på barnen, de liksom bara försvann för mig, berättar Agnes. Men Agnes har också många positiva minnen från Indien. Hon betonar att utbytet gav henne många nya perspektiv på

fortfarande har kontakt med. Agnes märkte också att hon gjorde avtryck som volontär. Eftersom hon ofta var den första person från Sverige folk träffade, blev hon som en ambassadör för Sverige. - Jag försökte vara en så go’ människa som möjligt, berättar Agnes.

“Västafrika är en underbar plats, med underbara människor och en massa underbara kulturer!”

Utbytena gav också Agnes en insikt i hur orättvist livet kan vara. Hon träffade många människor som aldrig hade fått en chans att förverkliga sig själva eller göra något av allt som de hade inom sig. - Det var väldigt jobbigt att upptäcka. Jag har ju inte de hindren, säger hon.

Väl hemma från Indien tog det inte lång tid innan hon gav sig av igen, den här gången till Togo i Västafrika. - Det var fruktansvärt roligt. Västafrika är en underbar plats med underbara människor och massor med underbara kulturer! säger Agnes.

Många insikter Agnes förklarar att hon var mycket för sig själv under sina volontärutbyten och att det kunde kännas ensamt. Hon träffade ingen som kunde svenska och ingen av dem hon umgicks med behärskade engelska bra. Att komma någon riktigt nära var också svårare än vad hon hade trott, men efter ett par veckor hade hon kommit in i sin nya

Att komma tillbaka till Sverige tyckte Agnes kändes jobbigt. Under volontärutbytet hade hon sett mycket saker och ingen av hennes vänner hade varit med om samma sak. - Jag kände mig lite ensam, lite utsatt och kom hem med många nya räckte. Fast jag ville ju visa femtusen bilder till. Det var svårt att hantera ibland, säger hon. Som tur var fanns möjligheten att prata med andra volontärer som också kommit hem som hon kunde visa sina bilder för och förklara hur det kändes. Agnes tyckte det var skönt att kunna prata med någon annan som hade samma erfarenheter som hon själv.

behöva betala eller att hon får jobba trots att hon är kvinna. Att lära känna personer från andra sidan jorden som inte hade samma möjligheter kändes frustrerande. - Det har gett mig distans. Tidigare kunde jag tycka att en tenta kändes jävligt jobbig. Nu tycker jag inte det längre utan jag känner mig privilegierad som kan gå på universitet och utbilda mig, säger hon. När jag frågar vad hon skulle säga till någon som funderar på att åka som volontär svarar hon: - Jag tycker att man ska vara modig. Inse att du kommer stärkt ur det och våga åka. Det är jättekul och du är med och bygger något bra!

Om du inte kan läsa QR-koden kan du gå in på: http://www.youtube.com/ watch?v=THbVx5c5WvI 9 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Rosanna volontärarbetade på barnhem i Nepal Efter gymnasiet bestämde sig Rosanna för att volontärarbeta. Valet att åka med PeaceWorks, en ideell organisation, var enkelt eftersom hon kunde vara säker på att hennes utbyte gjordes av rätt anledning. Text: Morgan Waltersson

10 |

Bild: privat


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Namn

Ålder

Gör

Volontärerfarenhet

Rosanna Gunnarsson

19 år

Studerar musik och vill bli kompositör

Var på volontärutbyte i Nepal

osanna fastnade snabbt för Nepal, mycket tack vare dess fantastiska och skiftande natur med allt från regnskog till alper. Det passade också in på hennes kriterium att landet hon besökte skulle vara olikt Sverige. - Nepal är enormt annorlunda gentemot Sverige! Till exempel är

R

Utbytet gav mycket

berättar hon.

genom att träffa någon från en annan kultur resonerar hon. - Framförallt är det ett utbyte av kulturer. Jag lärde mig lika mycket av dem jag träffade som de lärde sig av mig. Innan jag åkte trodde jag att jag skulle åka ner och hjälpa “dem”, men det funkar inte så. Det handlar inte om att jag som

Rosanna volontärarbetade på ett barnhem och första veckan var hon den enda volontären. Det tyckte hon kändes läskigt. - De hade inga krav på mig och jag försökte få en känsla för vad som hände, berättar hon. När det kom ytterligare två visa tillsammans i engelska. Undervisningen bestod av mycket lek och skratt. De pratade också mycket om kulturerna som de själva kom från och kulturen i Nepal.

Rosanna är jätteglad över att hon åkte iväg på ett volontärutbyte. Hon tycker det känns bra att ha varit på plats och sett problem hon inte är van att se i Sverige. Hon tror också att hennes insats gjorde skillnad. När hon tänker tillbaka på sitt utbyte känner hon att hon

“Det var jätteskönt att åka med en ideell organisation.”

Stor omställning från Sverige Det tog tid för Rosanna att vänja sig vid den stora folkmängden i landet och att det var ett annorlunda socialt skyddsnät än i Sverige. Nepal har också ett kastsystem som gör att alla människor inte uppfattas som lika mycket värda. För Rosanna kändes det frustrerande, framförallt då det fanns barn från olika kaster på barnhemmet som hon volontärarbetade på. - Det kändes jobbigt att de var så fastlåsta i sitt kast. När de diskuterade vad de ville jobba med gjorde de det alltid utifrån vilken kast de var och inte utifrån sina drömmar, säger hon. besöka några tempel eller ta del av religionen då hon inte är troende. Rosanna minns en ung tjej på barnhemmet som berättade sin historia för henne. Flickans föräldrar och släktingar hade dött och hennes syster hade försvunnit. - Det var jävligt tufft för man vet inte riktigt vad man ska säga och

svensk ska komma och göra massa stora grejer, utan jag ska upprätthålla ett arbete som pågått länge. Jag får också se vad som händer på plats och ta med mig det hem. Volontärutbytet har gett mig väldigt mycket på alla plan, säger hon.

Men Rosanna tyckte också det var skönt att komma hem igen. Hon insåg att hon hade det bra som kunde spola vatten i kranen och sova i en mjuk säng. Första veckorna var hon bara lycklig över att förändrats som person. - Jag har blivit mer öppen, inte minst för vad man kan göra för att skapa en bättre värld. Det handlar om att alla gör lite grand och bidrar på sitt sätt, säger hon.

Vad skulle du säga till någon annan som funderar på att åka som volontär? - Åk! Det skadar inte. Du kommer vara jätterädd. Du kommer längta hem. Du kommer tvivla och du kommer att undra vad du gör där. Men om man sätter allt det i perspektiv så kommer du inse att volontärutbytet är en kortare period av ditt liv som bidrar med så sjukt mycket till resten av ditt liv!

henne, säger Rosanna.

11 |

Har du åkt som volontär och vill dela med dig av dina erfarenheter?

Läs om andra som åkt med PeaceWorks på bloggen

Hör av dig till info@peaceworks.se

Gå in på www.peaceworks.se/blogg


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

På volontärutbyte i Sverige Text: Maja Jacobsson

Text: Maja Jacobsson

Bild: privat

Gustavo och Rebekah tyckte norrskenet var en häftig upplevelse

Maj månad är kommen men volontärerna Rebekah och Gustavo har redan börjat förbereda sig för

tillsammans på Axevalla folkhögskola genom PeaceWorks inkommande volontärverksamhet. 19-åriga Rebekah kom direkt från sina gymnasiestudier i Taiwan till Sverige i augusti 2011. Gustavo, 25 år, hade hunnit bli klar med sin tandläkarexamen i Honduras innan han valde att åka till Sverige som volontär. På Axevalla folkhögskola har de arbetat med olika delar av skolans verksamhet: allt från att hjälpa elever med att i informella kvällslektioner i spanska och mandarin. Folkhögskolan ligger i det lilla samhället Axvall utanför Skövde och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. Rebekah berättar att hon har fått ifrågasätta mycket i och med sitt utbyte. - Innan jag började mitt utbyte och åkte från Taiwan till Sverige trodde jag att jag var ganska fördomsfri men tog helt fel. När jag träffade elever på skolan som var tatuerade tänkte jag först att de var läskiga och säkert hade varit med i gäng. Men sen lärde jag känna dem och insåg att de var helt vanliga och trevliga personer. Då insåg jag att jag hade förutfattade meningar och fördomar, säger hon.

Jag frågar Rebekah vad hon tror att hon själv har lärt sig och hur hon har utvecklats. Hon funderar ett tag, innan Gustavo säger: - Du har blivit mer självständig, eller hur? Rebekah håller med. Hon förklarar att det har varit ganska jobbigt med personer i Taiwan som ifrågasatte hennes val att ta ett utbytesår som volontär istället för att läsa på universitetet direkt efter gymnasiet som många taiwanesiska ungdomar. Det har krävts mycket mod. Rebekah och hennes föräldrar har varit tvungna att på volontärutbyte. Rebekah är orolig inför hemkomsten till Taiwan, att dessa frågor ska komma tillbaka och att det starka sociala trycket ska påverka henne och hennes föräldrar. Gustavo berättar att han har funderat mycket över sitt hemland Honduras. - Jag har upptäckt många nya saker med Honduras, som olika begränsningar jag inte har funderat över innan. Till exempel har jag kunnat vara mycket mer aktiv här än i Honduras och kunnat inte sportklubbar eller gympahallar tillgängliga på samma sätt, säger han. Gustavo funderar också på hur det kommer kännas när han kommer tillbaka. Hans nya insikter har gjort att han vill hjälpa till mer i Honduras.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

- När man lever i ett annat land och ser hur det fungerar och vad som är möjligt, då vill man se till att samma möjligheter skapas i sitt eget hemland, säger han. Även om båda två upplever att det kommer bli sorgligt att lämna Sverige saknar de trots allt sina vänner, sina familjer och sina hemländer och ser fram emot att få komma hem. Både Gustavo och Rebekah tycker att det varit spännande att få se och verkligen förstå hur en folkhögskola fungerar, eftersom det är ett skolsystem som är väldigt olikt deras egna skolerfarenheter. De ser hur folkhögskolan ger en andra chans för personer som kanske inte har lyckats i tidigare skolgångar. Skolan och lärarna pressar inte

“Innan utbytet trodde jag att jag var fördomsfri, men insåg efter att ha kommit till Sverige att jag har många förutfattade meningar och fördomar.” Rebekah om vad utbytet i Sverige har givit henne. eleverna så de mår dåligt utan anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. De upplever också att alla anses vara ”lika” och jämbördiga på skolan. Deras egna upplevelser från skolan hemma är att lärarna har en mer hierarkisk roll. Rebekah berättar om en av Axevallas elever som tidigare hade haft missbruksproblem. Eleven var orolig över att hennes bakgrund skulle förfölja henne och att hon skulle känna sig udda och osäker. När hon sedan började skolan kände hon att hon kunde vara öppen och sig själv. Hon behövde varken dölja eller skämmas över sin bakgrund. Rebekah och Gustavo tycker också att det är intressant att skolans elever är så blandade med varandra. De är mer vana vid att personer hänger med sin grupp, till exempel att de som är rockare hänger med varandra. - Folk har verkligen olika bakgrunder. Bara på skolan fanns 19 eller 20 olika nationaliteter! Att resa iväg ensam till ett helt nytt land och sammanhang har inte varit helt lätt. Både Rebekah och Gustavo berättar om hur de har fått hantera utmaningar under året. Något som de båda har erfarenhet av är att det är svårt att lära känna nya människor och att få vänner. De upplever att de har fått jobba hårt för att lyckas men känner, såhär i efterhand, att de fått vänner för livet tack vare utbytet. Många av de svenska kompisarna hade de kanske aldrig lärt känna annars. Gustavo berättar också om hur utmanande det varit att Sverige är väldigt dyrt.

PeaceWorks vill tacka sina internationella volontärer under 2011/2012

Volontär i Sverige? Varje år tar PeaceWorks emot volontärer som vill komma på utbyte i Sverige. Det kanske låter konstigt att volontärarbeta i Sverige, men syftet är att få ett utbyte och en lektion i kritiskt

- Man kan till exempel inte gå på bio hur som helst. Men det gör inget, jag har valt att lägga undan pengar för att kunna resa runt i Europa, förklarar han. När de funderar på vilka minnen de kommer att bära med sig nämner de möjligheterna de har fått att se sig omkring och inte minst se ställen de aldrig sett förut. Som Budapest, staden som överraskade pleva norrskenet! Rebekah och Gustavo berättar att de reste tillsammans med några volontärkompisar till Kiruna. Kvällen var molnig, inget norrsken hade synts och hemresan var redan planerad. Skulle de verkligen åka tillbaka söderöver nu och gå miste om att se något som detta? Gustavo ringde till ett vandrarhem i Abisko, som ligger

“När man lever i ett annat land och ser vad som fungerar och är möjligt, då vill man att samma möjligheter ska skapas i sitt eget hemland.” Gustavo om vad han har fått för insikter efter utbytet. ännu längre norrut och frågade föreståndaren om det brukade gå att minsann var svårt att missa!”. Planerna ändrades, kompisgänget inhandlade biljetter till Abisko och kom fram lagom till kvällen, och lämnade i all hast av väskorna innan de gick ut. Ett grönt, skimrande, starkt ljus sträckte sig över himlen och vännerna blev alldeles till sig. - Ni skulle ha sett oss! Vi hoppade och skrek, det var en massa minusgrader, men det var inget man brydde sig om. Det var en sådan otrolig upplevelse! Rebekah och Gustavo blir exalterade av minnet. De pratar i mun på varandra och plockar fram bilder från mobilen. Jag kan se framför mig hur de kommer att prata om norrskenet och många andra upplevelser de har tillsammans över många och långa skype-samtal framöver. Rebekah och Gustavo är väldigt olika som individer men deras starka solidaritet och volontärsyskonskap är starkare än skillnaderna.

Tack! Annie-Marie, Daniel, Isaac, Karen, Maria, Gustavo, Irina, Rebekah, Davide, Eliska, Mirka, Veronika och Diana! Ni har bidragit till PeaceWorks vision om en mer hållbar värld i fred. PeaceWorks vill också tacka alla mottagande volontärprojekt, som välkomnat och gett stöd till våra volontärer.

13 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Årsmöte med ICYE

Text och bild: Anders Jonsson

Vad är ICYE? ICYE är en internationell federation som består av olika organisationer som arbetar med volontärutbyten och fred i världen. PeaceWorks är den svenska grenen som är knuten till federationen

P

eaceWorks skickar ut och tar emot volontärer i hela världen. Genom den globala volontärfederationen ICYE (International Cultural Youth Exchange), som PeaceWorks är medlem i, sker samarbeten med partnerorganisationer i andra länder. De andra organisationerna inom ICYE-federationen jobbar som PeaceWorks gör, med att skicka iväg och ta emot volontärer i sina länder. Vartannat år har ICYE sitt årsmöte som kallas General Assembly (GA). Mötet hålls alltid i ett av medlemsländerna och representanter från samtliga medlemsorganisationer bjuds in för att fatta beslut om federationens verksamhet och utveckling. GA 2011 gick av stapeln i Puntaarenas, Costa Rica och under mötet diskuterades bland annat ekonomiska modeller, framtida utmaningar, administrativa regelverk samt hur de olika verksamhetsområdena kan effektiviseras och förbättras. Det pågick under en vecka i november där deltagare från över fyrtio länder träffades och röstade in nya medlemsländer och en ny styrelse valdes. PeaceWorks deltog med tre representanter på mötet.

Vad innebär ett årsmöte / General Assembly? Årsmöte, eller General Assembly som det kallas på engelska, hålls en gång vartannat år. Under mötet går samtliga medlemsorganisationer igenom året som varit och sätter ramarna för nästkommande år. Årsmötet är kärnan i ICYE och det är genom årsmötet som PeaceWorks har möjlighet att påverka de beslut som tas som sedan avgör hur våra volontärutbyten ser ut och fungerar. På årsmötet väljer vi bland annat vilka som ska styra federationen i två år framåt.

Förutom planering och beslut om federationens framtid har medlemsländerna möjligheten att komma med egna förslag till förbättring eller förändring inom ICYE eller dess medlemsorganisationer. Dessa förslag, eller motioner som de kallas, baseras ofta på ett sedan tidigare upplevt problem eller praktiska erfarenheter inom särskilda verksamhetsområden. Efter presentation och diskussion kring motionen sker en omröstning. Om majoriteten röstar för motionen ändras regelverket och det nya förslaget erkänns. Innan mötet hade PeaceWorks arbetat fram en motion som föreslog att ICYE:s huvudkontor och styrelse i större utsträckning skulle söka extern

var att PeaceWorks lidit ekonomiskt av ICYE:s höga medlemsavgifter. Målet med motionen var att kunna säkerställa att federationens alla parter i framtiden kommer att arbeta gemensamt för att underlätta ekonomiskt för medlemsländerna. Mötet röstade igenom motionen. Under veckan hade PeaceWorks även möten med ICYE Danmark och ICYE Colombia. Med ICYE Danmark diskuterades möjligheten att tillsammans anordna ett forum där svenska och danska ungdomar träffas och genomgår förberedelseutbildningar inför sina volontärutbyten. Tanken är att utbyta idéer och erfarenheter med varandra men också att stärka samarbetet mellan Danmark och Sverige. Mötet med ICYE Colombia resulterade i en projektidé som PeaceWorks lade fram, där vi och ICYE Colombia startar ett samarbetsprojekt mellan ungdomar i Sverige och ungdomar i Colombia. Samarbetet har tagit form och fortsatt utvecklas efter General Assembly.

Anders (på bilden till vänster) praktiserade på PeaceWorks hösten 2011 och var en av PeaceWorks representanter på ICYE:s årsmöte. Läs hans reportage om Costa Rica på nästa sida. 14 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

På besök i dimskogen att åka till Costa Rica. Här är hans berättelse om resan till det Text och bild: Anders Jonsson lilla landet i Centralamerika.

U

nder min praktikperiod på PeaceWorks

resa till Costa Rica för att besöka och kvalitetssäkra några av projekten PeaceWorks volontärer kan arbeta på. Jag på livet hemma hos en costa ricansk värdfamilj. Området jag besökte heter Monteverde och ligger cirka fyra timmars slingrig bussresa från huvudstaden San José. På grund av dåligt underhållna vägar och trånga bergspassager drar resor ofta ut på tiden, trots att Costa Rica är ett relativt litet land. Tidigt en morgon begav jag mig från San José till Santa Elena, den största staden i regionen Monteverde. Efter en skakig färd med lokalbussen genom ett hisnande landskap, kom vi fram till Santa Elena lagom vid lunchtid. Väl framme i den charmiga småstaden, belägen intill ett regnskogsreservat, började vi att besöka några värdfamiljer. Familjerna bestod av allt från ensamstående kvinnor till större barnfamiljer och alla hade många års erfarenhet av att ta emot volontärer. Samtliga tyckte det var väldigt roligt att få chansen att träffa ungdomar från hela världen. Normalt får alla volontärer ett eget rum medan de delar kök och badrum med sin värdfamilj. Det familjerna uttryckte som särskilt roligt var att se hur volontärerna som bodde i deras hem växte i sig själva under utbytets gång. Volontärerna utvecklas och lär

15 |

sig ett nytt språk på förvånansvärt kort tid, då många av dem som kommer inte har någon tidigare erfarenhet av att prata spanska.

“Volontärerna utvecklas och lär sig ett nytt språk förvånansvärt fort” Vi tillbringade natten hos en av värdfamiljerna och blev mottagna med stor gästfrihet. Det bjöds på hemlagad costa ricansk mat och under kvällen spelade vi fotboll med kvarterets barn. Tidigt på morgonen dagen efter var det dags för ett besök på ett natur- och miljöprojekt i ”Santa Elena Cloud Forest Reserve”, Monteverdes dimskogsreservat. Volontärer på projektet brukar få underhålla vandringslederna

i skogen, återplantera växter och träd samt måla byggnader och ad tur av en lokal skogsvårdare som arbetar heltid med turistnäring och hållbar utveckling i skogen. Han berättade att dimskogen i Costa Rica är unik och att denna typ av skog

växter och djur, men förstod inte varför det kallades för dimskog, eftersom det inte var särskilt dimmigt. Varför vi var tvungna att vara på plats så tidigt hade jag inte heller förstått, men det skulle visa sig snart. Efter en lång rundvandring, där vi fått prata med handledare och fått en inblick i volontärernas vardag, avslutade vi besöket med att klättra upp i ett högt utkikstorn. Det låg mitt i djungeln

och sträckte sig långt över trädtopparna. Utsikten var svindlande med de tätbevuxna trädtopparna som ett tak över skogen. Plötsligt, som på en given signal, började dimman från bergen att skölja ner över de gröna trädtopparna. Efter en halvtimme blev det omöjligt att se längre än ett par meter framför sig. Skogen förändrades, luften blev kall och fuktig och den tjocka dimman letade sig in mellan trädstammarna. Jag insåg nu varför vi hade genomfört besöket på förmiddagen. Precis efter att vi hade avslutat vårt besök och satt oss i bilen tillbaka till Santa Elena började regnet vräka ner. Besöket i dimskogen var en fantastisk upplevelse och jag rekommenderar att alla som får chansen ska besöka den.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks lokalföreningsverksamhet Text: Isabelle Kermeen

PeaceWorks lokalföreningar 2011 African Horn Association Hållbar utveckling och rättvisa i Somalia. Ett nätverk som är mest aktiva i Göteborg.

i Halmstad och arbetar med politisk påverkan för hållbarhet i Halmstad. Deltog på Fairtrade Day, deltog i Halmstad City marknad, anordnade Fairtrade Day på en skola.

ElevAid Samarbete mellan ungdomar i Jönköping och en skola i Zimbabwe. Medverkade i Walk the World för att samla in pengar till WFP, planerar projekt i Zimbabwe.

Fokus Asien Asienrelaterade frågor. Utställning om Kina på Inspiration Världen, skriver en bok om barns rättigheter i Filippinerna.

Fokus Miljö Hållbarhet och miljöfrågor.

nOva

PeaceWorks Malmö Fred, mångfald och integration i Malmö.

PeaceWorks Stockholm

- Fredsturné, sommar 2011

i Sverige.

med inriktning på miljö och hållbar utveckling.

One Love

PeaceWorks Umeå

Mångkultur, integration och gemenskap i Uppsala.

Fred och interkulturellt lärande i Umeå. Medverkade under kulturnatten i Umeå med fokus på kongolesisk konst och kultur.

Kvinnors självbestämmande och rättigheter. Skriver en blogg om kvinnors rättigheter och jobbar med ett cykelprojekt för att stärka kvinnor som nyligen

utbildningar under året inklusive:

Integration och miljöfrågor. Var medarrangörer till Rinkeby-

Nätverk för före detta volontärer

PeaceWorks Empowerment

Lokalföreningsaktiva deltog i

- PeaceWorks årsmöte och arbetsdag, augusti 2011 - Decemberforum, december 2011 - Regionalträff i Stockholm, mars 2012

PeaceWorks Värmland Antirasism och interkulturellt lärande i Karlstad. Drev en antirasistisk kampanj inklusive

- Drivutbildning, mars 2012 - Regionalträff i Malmö, maj 2012

och diskriminering och en dis-

Fokus Togo Mänskliga rättigheter och rättvisa i Togo. Anordnade en togolesisk kulturgala och genomförde en fältstudie i Togo.

IKU Fundacion Amiga Plattform för unga och engagmang genom volontärutbyten. Förberedelsedag för volontärer till Ecuador och Indien. Inspirationsdag om volontärarbete och kvinnofrågor i Nepal.

IKU Halmstad Driver en rättvisemärkt butik

- PeaceSearchers Juniforum, juni 2012

PeaceWorks Fyrkanten Driver en rättvisemärkt butik på Älvsbyns folkhögskola och arbetar med antirasism, mångfald och kultur i Norrbotten. Anordnare av en kulturkväll och en klädbytardag med fokus på hållbarhet.

PeaceWorks Latinamerika Latinamerikarelaterade frågor. Jobbar med ett informationsoch påverkansprojekt om kapibarns rättigheter i Honduras.

PeaceWorks Växjö Mångfald och gemenskap i Växjö. Anordnade internationell barbecue och middagar samt workshops om fotojournalistik.

PeaceWorks Östersund Hållbarhet, kultur och antirasism samt hiv/aidsfrågor i Ghana. Antirasistisk kampanj på stan, fotoutställning om Ghana på diverse ställen och en stödfest för Västpapua.

- Fredsturné, sommar 2012


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Lokalföreningar – volontär på hemmaplan Text: Isabelle Kermeen Bild: Gustav Grahn Calminder

D

u behöver inte åka ut i världen för att skapa förändring. Som medlem i PeaceWorks kan du välja att engagera dig i Sverige inom lokala eller internationella projekt, detta gör du genom att bli aktiv i en lokalförening. Inom lokaföreningarna får unga människor verktyg och metoder för att engagera sig för fred och PeaceWorks erbjuder stöd, tips och utbildning på vägen. Lokalföreningarna har också möjlighet att få olika bidrag från PeaceWorks bland annat ur fredsfonden, mer om detta på sid 32. På följande sidor kan du läsa om tre av PeaceWorks lokalföreningar: PeaceWorks Växjö, Fokus Asien och PeaceWorks Empowerments.

Vad är en lokalförening och vad jobbar de med? Varje lokalförening är en enskild organisation som själv väljer vad den vill syssla med så länge det stämmer överens med PeaceWorks vision om en hållbar värld i fred. Bland annat och mänskliga rättigheter. Under 2011 var 18 lokalföreningar aktiva inom PeaceWorks.

Har du under verksamhetsåret 2011/2012 funderat på att starta upp ett fredsprojekt där du bor? Är du intresserad av ett speciellt tema? Gå med i en lokalförening eller dra igång en ny och jobba med det du brinner för.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Roberts engagemang i PeaceWorks Växjö började för ungefär ett år sedan. Idag är han ordförande för föreningen. Med FredAktion pratar han om grillpartyn och om vikten att vara en aktiv medlem.

att engagera sig Text och bild: Morgan Waltersson

18 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Namn

Ålder

Bor

Aktuell

Robert Bunjaku

26 år

Växjö

ordförande i PeaceWorks Växjö som jobbar med mångkultur

R

obert Bunjaku har bott i Sverige i åtta år och kommer ursprunligen från Serbien. Det har inneburit krig, religion och politiskt spel på nära håll. Själv kallar han sig både för halvmuslim och för halvortodox. Dessa erfarenheter tror han har gjort honom till en mer neutral människa som inte tar ställning utan bara ser rättvisan. - Redan som liten drevs jag av ett starkt rättvisepatos. Så fort jag märker att något är orättvist är jag där och hugger, berättar Robert.

något som de kallade Cultural Meeting. Robert förklarar att träffen gick ut på att skriva en receptbok med maträtter från hela världen. Boken delade de sedan ut till förbipasserande och berättade om PeaceWorks Växjös arbete. Under sommaren kommer de anordna

Med rättvisan som drivkraft valde han snart att engagera sig i sin lokalförening, PeaceWorks Växjö. Idag har intresset och drivkraften gjort honom till ordförande för föreningen. PeaceWorks Växjö jobbar mycket med mångkulturella evenemang. Med hjälp av diskussioner

med varandra om fredsfrågor, rasism och om andra länder, säger Robert.

ett grillparty där en av medlemmarna ska lära ut dans för dem som vill. Under hösten planerar föreningen att åka ut till skolor för att göra

Men trots att engagemanget vid vissa tillfällen kan vara bristfälligt föras samman. En vanlig träff består ofta i att de bjuder in folk med olika bakgrund som tar med mat från olika länder.

“Det är viktigt att vi pratar med varandra om fredsfrågor, rasism och andra länder” Robert brinner för att diskutera hur man kan lösa världens problem. Han tror att PeaceWorks är ett bra forum för att debattera kring olika idéer och menar att det är de aktiva medlemmarna som får organisationen att utvecklas. - Det är egentligen inte svårt att få folk att gå med i PeaceWorks, det svårt är att hitta dem som vill vara aktiva. Det är det enda föreningen behöver, säger han.

när hans förening anordnade ett evenemang de kallade för Internationella middagen. De gjorde mycket reklam för den och satte upp än succé. - Efter en timme hade det kommit nästan 50 personer. Det saknades både bord och mat eftersom vi inte trodde att så många skulle komma. Alla satt och pratade med varandra. De skickade runt mat, förklarade hur de hade lagat den och pratade om politik i olika länder. Det var helt otroligt. Sådana minnen gör att jag absolut vill fortsätta att engagera mig!

Vill du vara med och engagera dig i PeaceWorks Växjö? Hör av dig till vaxjo@peaceworks.se

19 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Lokalföreningen Fokus Asien: fred i fjärran Sara Askesjö åkte på volontärutbyte till Filippinerna genom PeaceWorks. Utbytet inspirerade henne till den grad att hon valde att engagera sig i lokalföreningen Fokus Asien. Nu ska hon tillsammans med övriga medlemmar i föreningen skriva en bok om hur vardagen kan se ut för barn i olika länder i Asien. Text: Morgan Waltersson Bild: privat

Sara åkte på volontärutbyte på Filippinerna i ett år.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Namn

Ålder

Bor

Aktuell

Sara Askesjö

25 år

Stockholm

Skriver bok för Fokus Asien om vardagen på Filippinerna

F

ör ungefär ett år sedan kom Sara hem från sitt volontärutbyte på Filippinerna. Där hade hon fått se ett helt annat liv än det hon var van vid i Sverige. Första halvåret efter att hon hade kommit hem behövde hon smälta sina upplevelser. Men sedan valde hon att fortsätta med sitt engagemang och gick med i PeaceWorks lokalförening Fokus Asien. - Jag kände att jag ville ta upp det jag en gång påbörjat och göra något av det, säger Sara. Styrelsemedlemmarna i Fokus Asien är utspridda över hela landet. Det gör att många styrelsemöten hålls via skype. Sara tycker det är roligt att alla inte behöver bo på samma ställe för att ha möte.

Vill berätta hur det kan se ut i andra länder Sara berättar att det var omvälvande att komma från moderna Stockholm till ett av de minst priviligerade områdena i Filippiner-

“Jag kände att jag ville ta upp det jag en gång påbörjat och göra något av det” Sara om varför hon ville engagera sig i Fokus Asien

arbetade på ett lärocenter. Hennes uppgifter innefattade det mesta, från läxläsning till att besöka människor som inte hade tillgång till internet för att berätta vad som hände på lärocentret. Det gjorde att väldigt mycket människor. En av volontärerna som Sara lärde känna under sin vistelse i Filippinerna åkte också genom PeaceWorks. Hon valde att vara med i samma lokalförening som Sara. Att det är någon annan i föreningen som har upplevt ungefär samma sak tycker hon känns skönt. - Nu skriver vi en bok i Fokus Asien där vi vill berätta hur vardagen kan se ut för barn i olika länder i Asien. Vi fokuserar på interkulturell förståelse för att visa barn i Sverige att allas vardag inte är likadan, berättar Sara.

Skillnad mellan Sverige och Filippinerna skiljer sig mycket från den barndom hon hade i Sverige. Enligt Sara behövde nästan alla av de barnen hon träffade i Manlia hjälpa sin familj. Det kunde handla om att stå i grönsaksstånd eller hjälpa till tvungna att arbeta både före och efter skolan vilket gjorde att deras dagar blev väldigt långa. med resurser för att anställa lärare. Jag kommer ihåg at det var enorma klasser med uppemot sjuttio barn per klass, berättar Sara. Sara tycker det känns viktigt att berätta för andra om hur olika människors liv kan se ut beroende på var i världen man bor. - Det ena man gör leder in en på något annat. Jag vill ha nära kontakt med människor och jag vill fortsätta att förmedla vidare vad jag har upplevt, säger hon.

21 |

x av n ett e a h Asie u Vill d m Fokus ra dig age n so boke eller eng n? r e e skriv i förening sien@ sa foku .se Mejla ceworks pea


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Freedom on Wheels ett lyckat integrationsprojekt

Text: Morgan Waltersson Bild: PeaceWorks Empowerment

Vill d u en hj donera e n älm e ller e cykel, dig i n gage Pe Empo aceWorks ra werm ent? Mejla empo wer peac ewor ment@ ks.se

I maj 2012 startade lokalföreningen PeaceWorks Empowerment ett cykelprojekt för unga kvinnor som än cyklar.

A

gnes Stenström, styrelseledamot i PeaceWorks Empowerment, berättar att föreningen ville göra något konkret för att stärka kvinnors självbestämmande. Många kvinnor som kommer till Sverige har inte haft

genom att tvingas åka kollektivt, vilket kostar mycket pengar. De riskerar då att bli låsta vid sina hem och går miste om många sociala sammanhang. På så sätt kan cykeln i sig ses som en viktig symbol för frihet förklarar Agnes. - En av oss i PeaceWorks Empowerment tittade på olika integrationsprojekt i samband med sin masteruppsats och det visade sig att cykelkurser var ett bra sätt för att nå ökad integration. Det är vad PeaceWorks Empowerment vill göra, bidra till ökad integration i samhället! säger hon. 22 |

Kombinerat med bättre integration i Sverige vill PeaceWorks hållbart sätt, till exempel genom att ta cykeln. - Då minskar vi utsläppen av växthusgaser, luftkvalitén förbättras hur glada och förhoppningsfulla kvinnorna är under kurstillfällena, säger Agnes. Projektet pågick i ungefär två månader. Nu ska resultaten utvärderas för att se om de ska fortsätta med ett liknande projekt eller om de ska göra något annat projekt framöver.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks utbildningsverksamhet

Text: Isabelle Kermeen

PeaceWorks anser att utbildning är ett av de viktigaste verktygen till förändring. Inom ramen för PeaceWorks tre gånger om året. Inom ramen för projektet Sprid har 10 utbildningar i Driv genomförts runtom i landet för ett hundratal deltagare. Utöver utbildningarna inom Sprid-projektet har ytterligare 2 utbildningar i Driv genomförts, en för studenter som går volontärlinjen på Mullsjö folkhögskola och en för PeaceWorks styrelse, kansli och aktiva medlemmar. Samtliga utbildningar i Driv hade fokus på projektplanering och samtliga utbildningar har lett till att konkreta projekt planerats och genomförts runtom i landet.

Internationella kurser

Konceptutveckling

- Migrant tools - Social work to promote intercultural dialogue, december 2011, Gagliole, Italien

Inom utbildningsområdet har utbildningen Driv under året utvecklats utifrån de utvärderingar som vi fått in.

PeaceWorks medlemmar har haft möjligheten att gå internationella kurser som erbjuds av PeaceWorks internationella partnerorganisationer för att stärka sitt engagemang för fred. Verksamhetsår 20112012 skickade PeaceWorks representanter till följande kurser: - To Oslo with love - ett nordiskt dialogmöte efter Utøya, november 2011, Oslo, Norge

- Passport to the world - W(h)oman: is my gender an issue?, januari 2012, Vienne, Frankrike - International leader training seminar - how to lead youth and volunteers in doing social change, februari 2012, Köpenhamn, Danmark

Lyssna på vad Alex Schulman säger om Sprid!

Driv. Utbildning inom PeaceWorks

- Capacity building - Towards a gender sensitive approach to international voluntary work, april 2012, Paris, Frankrike - ULTRA: beyond exclusion, maj 2012, St Brieuc, Frankrike - Building Bridges - How organisations working within the Youth in Action program can promote intergenerational learning, juni 2012, Wien, Österrike

Driv är PeaceWorks utbildning där unga och ungas engagemang står i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och metoder för att starta upp föreningar och genomföra projekt. Moment som ingår i utbildningen är till exempel ledarskap, grupping. I dag erbjuder PeaceWorks tre olika Driv-utbildningar: Driv. – Starta förening Driv. – Planera och genomför projekt Driv. – Volontärförberedande

23 |

Sprid samarbete mot rasism Sprid pågick under 2011 och var ett samarbete mellan 27 organisationer som, genom att uppmuntra unga att genomföra egna projekt, tog gemensamma krafttag mot rasism och handlade om att synliggöra och ifrågasätta rasism och normer

med målet att sammanföra ungdomar med olika bakgrund och få dem att jobba mot rasism. 11 olika projekt genomfördes inom Sprid runtom i landet.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks forum Augustiforum 2011 I augusti 2011 välkomnades PeaceWorks internationella volontärer svenska språket och diskutera kulturkrockar och andra utmaningar som kan uppstå vid volontärutbyte. Forumet gav också volontärerna chansen att lära känna varandra och PeaceWorks bättre genom gemensamma aktiviteter. En av de mer lyckade aktiviteterna var när volontärerna lagade mat tillsammans och gruppkänsla uppstod eftersom alla hjälptes åt. Hela forumet, som totalt varade i fem dagar, var ett tydligt exempel på hur människor från skilda kulturer och länder kan mötas och känna gemenskap. Bara genom att prata med varandra vid matbordet utvecklades god förståelse för hur andra människor tänker. Forumet som till en början handlade om att förbereda Text: Burcu Bayat

Decemberforum 2011 På decemberforum 2011 samlades ett gäng engagerade PeaceWorks-eldsjälar på Kärsögården utanför Stockholm. Här blandades internationella volontärer i Sverige, medlemmar från PeaceWorks lokalföreningar, medlemmar som nyligen kommit hem från ett volontärutbyte och andra aktiva medlemmar. Deltagarna medverkade i olika workshops för att stärka sitt engagemang. Under pauserna fanns mycket tid för att lära känna varandra och det arrangerades bland annat pepparkaks- bak och juldans. Ett workshop, där alla deltagare samlades, handlade om hur PeaceWorks arbetar för fred och uppskattades av många. PeaceWorks styrelse överraskade med ett luciatåg under frukosten tidigt på morgonen och en magisk känsla spreds bland deltagarna Text: Isabelle Kermeen

Att laga mat tillsammans skapade teamkänsla Bild: PeaceWorks

Forumen erbjuder många chanser till idéutbyte Bild: Gustav Grahn Calminder

Juniforum 2012 I juni samlades aktiva medlem- mar inom PeaceWorks och PeaceWorks lokalföreningar, internationella volontärer som varit på utbyte i Sverige och svenska volontärer som skulle åka iväg i Stockholms workshop om hur humor och ickevåldsmetoder kan användas. FöruBland annat hölls förberedelsekurser för utresande volontärer och utvärderingskurser för dem som varit volontärer i Sverige. Lokalföreningsaktiva deltog i interaktiva pass om hur man når sitt drömprojekt och vilket stöd PeaceWorks kan erbjuda. Styrelsen höll i påverkanspass om medlemmarnas centrala roll och organisationsutveckling. Många upplevde en starkare känsla av gemenskap och blev ännu mer taggade på att engagera sig för en fredligare värld. Text: Hanna Sannéus

24 |

Full fart på deltagarna Bild: PeaceWorks


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Vad är ett forum? och aktiva inom alla verksamhetsområden för att stärka sitt engagemang för fred genom PeaceWorks och umgås. Forumen hålls vanligtvis i augusti, december och juni. Bild: Gustav Grahn Calminder

Vill du delta eller hjälpa till att styra upp ett forum? Hör av dig till info@peaceworks.se eller läs mer på www.peaceworks.se/hangmedpaforum

sin idé till verklighet Text: Sara Tunlid Bild:privat Freja Handler hade länge velat göra något praktiskt mot alla orätt- visor i världen, men visste varken hur hon skulle göra eller var hon skulle vända sig. Hösten 2009 började hon engagera sig i Peace- Works Östersund i ett projekt som informerade om hiv/ AIDS i Ghana. För att nå hela vägen fram krävdes dels en övergripande planering för hela projektet. Freja beskriver processen som väldigt rörig. - Det var en riktig utmaning, säger hon.

25 |

Freja ångrar inte en sekund att hon gick Driv.

ta del av utbildningen Driv. Under Driv utbildas deltagarna i olika metoder som kan användas för att genom- föra projekt samtidigt som de i smågrupper blev som en aha-upplevelse för Freja. Hon förstod att med lite struktur i arbetet skulle hon kunna genomföra stordåd. - Det var helt fantastiskt. Med åkte jag hem till Östersund och kunde genomföra nya projekt, säger Freja.

Eftersom Drivutbildningen Freja gick vad en del av projektet Sprid som syftar till att minska heten i samhället, kunde hon med hjälp av den använda sin drivkraft och inspiration till att forma ett konkret antirasistiskt projekt inom lokalföreningen. PeaceWorks Östersund genomförde sedan projektet och märkte att det var lättare att driva projekt med de konkreta verktyg de hade fått från Driv. Freja tror inte att processen hade gått lika smidigt utan utbildningen.

- Med rätt verktyg får man struktur i arbetet och en fungerande grupp där alla är med och bidrar. Det gör att det blir fantastiskt roligt att engagera sig och att projekten blir både lyckade och uppskattade, säger Freja.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks informationsverksamhet

Text: Morgan Waltersson

Under verksamhetsåret 2011/12 har PeaceWorks arbetat för att synas

aktiva. Mellan oktober 2011 och sista juni 2012 hade PeaceWorks en informationssamordnare och tre praktikanter som jobbade med detta.

Kommunikationsplan. Under året har PeaceWorks tagit fram en kommunikationsplan som är en ledstjärna för hur PeaceWorks ska kommunicera för att bygga sitt varumärke. För att få ett exemplar av kommunikationsplanen, mejla till info@peaceworks.se Volontärfototävling. I februari anordnade PeaceWorks en volontär-

Elektroniska medel Medlemsbrev. I början av varje månad har PeaceWorks skickat ut ett medlemsbrev till sina medlemmar om vad som händer inom PeaceWorks och information om olika volontärutbyten och lokalföreningar. Facebook. PeaceWorks har fortsatt att kommunicera via Facebook, På statistiken kan vi se att våra fans är rätt målgrupp och att de blir mer och mer engagerade i PeaceWorks och av våra frågor. Twitter. PeaceWorks har börjat att arbeta med twitter för att bli en mer modern organisation. Nu har organisationen koll på vad som skrivs om ideellt arbete och volontärarbete och kan snabbt inleda dialog med ungdomar som har frågor. Under året har informationssamordnare, generalsekreterare, lokalföreningssamordnare, några praktikanter och volontärbussen haft ett twitterkonto. Bloggar. Under året har PeaceWorks följt volontärer i bland annat Malawi och Mexico för att inspirera andra. Hemsida. PeaceWorks har arbetat med hemsidan för att göra den mer modern och bättre för målgruppen. Nu går är det lättare att hitta volontärarbeta i och vi har gjort det enklare att komma i kontakt med PeaceWorks genom intresseanmälningar och rådgivning. PeaceWorks har synts i LSU:s nyhetsbrev, MyTellus och i Globalportalen. tionen på Globalportalen. SEO (Sökmotoroptimering). En stor utmaning var att PeaceWorks inte gick att hitta via google när det söktes på de vanligaste sökterPeaceWorks med på förstasidan när du googlar “volontärarbete”, ‘volontärarbeta”, “volontärarbeta i Afrika” och liknande söktermer. Det gör att PeaceWorks synliggörs för tusentals intresserade människor varje månad.

26 |

1000 kronor och fotot trycktes upp som vykort i 35 000 exemplar. Mässor och turné. PeaceWorks har ställt ut på ett antal mässor under året. Däribland på MR-dagarna och SACO-mässan. PeaceWorks har även drivit en informationskampanj med namn Fredsturnén. Läs mer om den på sidan 28. Volontärbussen (gymnasiekampanj). PeaceWorks har tagit fram en gymnasiekampanj som går under namnet volontärbussen. Mer om kampanjen kan du läsa i det här numret av FredAktion på sida 29. PeaceWorks-kväll. En gång i månaden har PeaceWorks haft “PeaceWorks-kväll”. Det är ett forum för intresserade att komma till kansliet för att lära sig mer om organisationen och få inspiration till volontärarbete, utbildningsverksamheten eller lokalföreningsengagemang.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Besökare på hemsida maj 2011: 4216 unika besökare, 7835 besökare totalt Besökare maj 2012: 6406 unika besökare, 12 943 besökare totalt.

FredAktion. PeaceWorks medlemstidning (som du håller i din hand) är tryckt i 4000 exemplar och når ut till alla medlemmar. Den skildrar både individerna och upplevelserna som de har upplevt genom PeaceWorks. Tidningen går också igenom årets stora händelser såsom forum, årsmöte och annat som ägt rum.

PR och 13 juni har PeaceWorks exempelvis varit med i:

Broschyrer. Under 2012 har PeaceWorks tagit fram en ny broschyr om Driv-utbildningen och en ny broschyr volontärarbete.

Aftonbladet resa - Sveriges största resemagasin och vykort som har använts på mässor för att visa vårt budskap. Metro - Stockholms största gratistidning

Mitt i Sundbyberg Tidskriften kurage

27 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

FREDSTURNÉN 2011 En riktig FESTivalsommar med Fredsturnén! väg till fred utan att fred är vägen. Med det i tankarna åkte PeaceWorks iväg på sin årliga fredsturné för att visa att fred är vägen och att den börjar med dig. Text: Isabelle Kermeen Syftet med fredsturnén är att åka runt till olika festivaler i landet och informera om PeaceWorks. Målet är att inspirera unga så de tar steget och engagerar sig för fred samt att visa att det är möjligt för alla att göra skillnad. Första festivalstoppet var Peace and Love. Därefter fortsatte det glada festivalgänget vidare till Malmöfestivalen, Rinkebyfestivalen och World Scout Jamboree.

Bild: PeaceWorks

ed! n du m é n r u t s å Fred å med p takta oss p ks.se Häng or w Kon e peac @ n e n ur fredst

“Många inspireras av att träffa internationella volontärer på utbyte i Sverige.” Internationella volontären Tamara från Serbien De som är med och anordnar fredsturnén jobbar alla ideellt, ofta med ett brinnande engagemang. Förra året bestod festivalgänget av aktiva medlemmar och internationella volontärer i Sverige. I med- och motgång fanns alla där, man stöttade och peppade varandra vilket skapade en härlig stämning. Festivalvolontären Adrian tror att det var mixen av bakgrund och erfarenheter som gjorde att teamet kompletterade varandra väldigt bra. - Men stämningen i gänget blev ju knappast sämre med en hel del bra konserter som Bob Dylan, Kings of Leon,Veronica

På det hela taget blev fredsturnén lyckad. Festivalvolontärerna praktiskt sätt, bidra till att nå ut med PeaceWorks budskap till

“Jamboreen samlade över 50 000 ungdomar från 150 länder och nästan alla strömmade in i vårt tält och fyllde det med fredsbudskap på alla möjliga språk” Per, festivalvolontär på Fredsturnén Bild: Usman Bhatty 28 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Gymnasiekampanj: Volontärbussen Ungdomar är intresserade av att volontärarbeta utomlands men vet inte hur de ska gå tillväga för att komma ut i världen. tagit del av. Kampanjen ”Volontärbussen” drogs under året igång i syfte att möta skolungdomar på deras arena på ett kul och ungdomligt sätt samtidigt som de får reda på hur de ska göra för att volontärarbeta. Text: Morgan Waltersson

U

nder våren och försommaren 2012 besökte Volontärbussen ett gäng gymnasieskolor i Stockholmsområdet för att informera skolungdomar om hur de kan engagera sig för fred genom att åka väg på volontärutbyten. Totalt besöktes sex gymnasier: Värmdö Gymnasium, Kärrtorps Gymnasium, Södra Latin, Globala Gymnasiet, Kungsholmens Gymnasium och Nacka Gymnasium. Bussen stod på skolgårdarna med stationer som visade vad det går att volontärarbeta med.

Massor av elever nappade på idén och ville engagera sig mer för en fredligare värld. barn. Resultatet har varit mycket bra, med hundratals intresseanmälningar, berättar Joëlle Golmann, generalsekreterare på PeaceWorks. PeaceWorks hoppas kunna fortsätta med sin kampanj även i framtiden.

Vill du att Volontärbussen besöker din gymnasieskola? Hör av dig till info@peaceworks.se Läs mer på Volontärbussens blogg volontärbussen.se Bild: volontärbussen.se

Bild: Morgan Waltersson

29 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Under året anordnade PeaceWorks en fototävling för sina skicka in foton från sina volontärutbyten och vinsten bestod av (förutom äran) ett presentkort på 1000 kronor för ett framtida volontärutbyte, en goodiebag och sitt foto tryckt på 35 000 vykort. Mathilda Graadal, som var 6 månader i Kenya, blev vinnaren för sitt foto på Nyaswiss, dotter i värdfamiljen hon bodde hos. Text: Morgan Waltersson

ögone n kund e Mathil da Gra få mig att a ldrig v adal, v ilja åka olontä ti ri6m ånade llbaka till Sv r i War erige isia, K enya.

Volunteering matters!

Text: Maja Jacobsson

Andrea Artavia från Costa Rica var volontär på PeaceWorks kansli under hösten 2011. Hennes uppdrag var att samla in information och material till en forskningsrapport om volontärarbete i Sverige. Den handlade om att lyfta fram volontärarbete och ideellt engagemang

“Det här är det bästa jag någonsin gjort” Ur rapporten “Volunteering matters” om ett volontärutbyte genom PeaceWorks

Fokus låg på hur svenskar ser på volontärarbete och ideellt engagemang samt vad ett volontärutbyte kan leda till. Hon intervjuade svenska och internationella volontärer som åkt genom PeaceWorks samt lokala volontärprojekt i Sverige. Rapporten bidrog med nya insikter och kunskap, som vi kommer att få användning av när det gäller att lyfta fram varför volontärarbete och ideellt engagemang är viktigt. 30 |

Intressanta fakta från rapporten 48 procent av alla svenskar mellan 16 och 74 år, cirka 3 miljoner personer, engagerar sig ideellt. Om alla timmar som läggs på ideellt arbete i Sverige slogs ihop skulle det motsvara 400 000 heltidsarbeten! Alla tillfrågade som deltagit i volontärutbyten menade att de fått erfara nya idéer och nya perspektiv att se på världen.

Spännande citat: ”Det här är det bästa jag någonsin gjort. Det förändrade mitt liv till det bättre. Även om det var svårt vissa gånger så var det värt det. Det var en del av min utbildning för livserfarenhet. Jag älskade det!”

Vill du läsa rapporten? Maila till

info@peaceworks.se så skickas den till dig.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Anna-Kla

ra Lindgre

ader i

Agnes

mån on, 12

n, 3 mån

Indien

Larss

Andra bilder från volontärfototävlingen

r i Kenya

Amanda Bastås, 6 månade

31 |

ader i Ma

lawi


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

FREDSTIPENDIATER

Emy Lindberg (t v) och Anna Andersson från PeaceWorks styrelse till höger.

Emy Lindberg skrev vinnaruppsatsen Why Do Youth Fight? An Exploration of Motivations for Participation in the Civil Wars of Liberia and Sierra Leone. Uppsatsen handlar om anledningar till varför unga i Liberia och Sierra Leone deltar Text: Mikael Hollqvist Bild: Morgan Waltersson i inbördeskrigen. Varför valde du att skriva om det här ämnet? Man frågar sällan efter deras åsikter utan de framställs bara som offer eller ”onda barnsoldater” i medierna. Jag ville undersöka detta vidare och forska om ungdomar, det är en väldigt dynamisk grupp som kan vara både skapande och destruktiva. Ungdomar är också en efter sociala markörer eller FN:s barnkonvention, att alla under 18 är ungdomar/barn oavsett hur personens livssituation ser ut?

Vad fann du mest intressant i din forskning? Mest intressant var alla nyanser som dök upp när jag gick in på detaljnivå. Exempelvis anledningar till varför en del krigar och varför våldtagen kan det i vissa fall vara smart att skaffa en pojkvän som ger skydd, även om personen är någon hon inte velat bli ihop med i normala fall.

av att forska om ungdomar i Liberia, om arbetslöshet, marginalisering och hur Liberias arbetsmarknad har sett ut ur ett historiskt perspektiv, särskilt hos unga kvinnor. Längre in i framtiden vill jag arbeta, exempelvis på SIDA.

Vill du säga något till andra unga som vill bidra till en bättre värld? Unga är bra på att skapa och förändra. De vågar gå från idé till handling och de vågar säga ifrån. Jag tycker att PeaceWorks är ett mycket spännande forum för dem som har idéer och vill förändra, men kanske inte vet hur de ska gå tillväga.

Tips till andra ungdomar som ska skriva en uppsats? Välj det som intresserar dig och ta hjälp av andra i ditt arbete, då kan det bli mycket intressant. Hade inte jag hittat någon som hjälpte mig är jag tveksam till om jag hade kunnat skriva min uppsats. Personen

Vad ska du göra härnäst? Jag har precis avslutat min forskningspraktik på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och nu ska jag eventuellt doktorera. Jag är intresserad

det blev mycket lättare att skriva rapporten. Titta gärna utanför din skola efter en person som kan ge dig stöd i din uppsats.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Namn Matilda Ålder 20 år Bor Mullsjö

Aktuell Fått PeaceWorks på stipendium h oc kr 10 000 ta or b ra ska va ya en K ett år i

Namn Lisa

TER A I D N E IP FREDST

Grattis till stipendiet! Hur känns det? Det känns jätteroligt. Det är svårt att få stipendier så jag hade inga förväntningar. Jag är i ett lyckorus!

Ålder 22 år Bor Göteborg

Aktuell Fått PeaceWorks stipendium på 10 000 kr och ska vara borta ett år i Costa Rica

Det är peppande att få ett stipendium och att dessutom få det från PeaceWorks, som jag ska åka med.

Vad innebär stipendiet för dig? Det känns skönt att slippa fokusera på pengar. Nu kan jag tänka på volontärutbytet och på projektet.

Det känns som ett förtroende från PeaceWorks, att de tror och litar på mig. Det känns spännande och stort!

Varför vill du åka till Östafrika/Latinamerika? Jag är förälskad i det jag har upplevt av kulturen, människorna och naturen. Dessutom känns det skönt att det politiska läget är så pass lugnt så att jag kan känna mig trygg när jag väl är på plats.

Jag tänkte att inte så många har varit i Costa Rica. Jag vill åka till ett litet land och vill få ut så mycket som möjligt av det. Jag ville också till ett för mig okänt land och jag ville lära mig spanska.

Vad har du för förväntningar? Stora! Jag tror att mitt liv och hur jag ser på människor och kulturer kommer att förändras. Jag kommer att utvecklas otroligt mycket och allt kommer bli så spännande! Jag är ung och kommer formas mycket under det här året.

Det är svårt, för man vet inte alls hur det kommer bli, bara att det kommer bli en jäkla upplevelse. Det kommer bli en förändring i livet, en riktig omskakning är vad jag vill ha! Jag vill ha något annorlunda och det kommer det garanterat bli.

Vad har du för farhågor? Det kommer bli en kontrast mot alla bekvämligheter

33 |

Om det skulle skära sig brutalt mycket med värdfamiljen eller om jag inte trivs på projektet, sånt oroar jag mig för.

van vid, använda en dusch som inte är 38°C och sova i en säng som inte har en optimal mjukhet. Jag är lite orolig för kulturkrockar. När får man börja äta under en måltid ? Hur kommer jag bli behandlad som kvinna?

och jag kommer få byta och det oroar mig lite. Jag är ensam och ska byta i Miami och hitta själv. Nu ska jag åka i ett dygn, under mig är det bara stora Atlanten.

Vad ser du fram emot? Den första dagen på mitt projekt, det lever jag för nu. Jag ser också fram emot att få uppleva landet. Allt känns roligt och spännande just nu!

Att jag ska komma hem och ha lärt mig spanska, ha lärt känna nya vänner och tycka att jag har gjort något med mitt liv.

Vad tar du med dig på ditt volontärutbyte? Jag tar med mig en bok där jag har skrivit allt som jag inte gillar med Sverige. Den ska jag titta i när jag längtar hem. Text och Bild: Morgan Waltersson

Det måste vara något jag blir glad av. Jag tänkte säga min nallebjörn Grävis, men det känns taskigt att ta med honom till andra sidan jorden så han får stanna hemma. Jag tar med ett par nya solglasögon.


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

Peppande årsmöte för PeaceWorks Text: Anna Bäckman

PeaceWorks årsmöte tog fart en solig söndag i augusti, dit medlemmar från hela landet hade kommit för att delta. Det var inspirerande att se att massor av ungdomar ville engagera sig för fred och att alla gjorde det på sitt sätt. En del genom att starta lokalföreningar, en del genom att åka på volontärutbyten och en del genom att delta under årsmöteshelgen. Alla kan göra något. Med varierande erfarenheter och kunskaper kan vi oändligt mycket tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg.

Fokus på fred Joëlle Golmann, generalsekreterare för PeaceWorks, inledde årsmötet med en återblick på verksamhetsåret som gått. Förra årets fokus var att tydliggöra PeaceWorks arbete för fred. Fred skulle vara den centrala kärnan i PeaceWorks verksamhet. PeaceWorks skulle också fortsätta att ha en utåtriktad och synlig roll, till exempel genom att synas på festivaler. Det gjordes också under sommarens fredsturné där bland annat Peace & Love i Borlänge och Malmöfestivalen besöktes.

Fredsfond ska främja ungas intresse Genom PeaceWorks verksamhet ska unga känna att de kan förändra. För att hjälpa till med detta röstades idén om en fredsfond igenom på årsmötet. Fonden ska främja medlemmarnas intresse och öka deltagandet på kurser, inom lokalföreningar och möjliggöra att

Projekt Sprid lyckat Ett lyckat projekt under året som gått har varit projektet Sprid och utbildningen Driv. - Projektet Sprid blev större än vad vi väntat oss. Det är väldigt många som vill göra något mot rasism, det är vi glada för. En av framgångsförklaringarna till Sprid är att vi har skapat ett projekt som alla vinner på lika mycket och där organisationerna genom- för det tillsammans, säger Joëlle. Projektet har även fått medial uppmärksamhet i tv, radio och tidningar, vilket är kul för alla som varit med och utvecklat, deltagit i och genomfört projektet. Stämningen under årsmötet var positiv och den nya styrelsen som valdes in är ett glatt och motiverat gäng som kommer betyda mycket för PeaceWorks framtid. Som avslutning på mötet tackades den avgående styrelsen för sin tid. Även ett stort tack till alla deltagare under helgen utdelades.

Så fungerar fredsfonden

Vad är ett årsmöte?

Du kan söka bidrag från fredsfonden inom PeaceWorks tre verksamhetsområden: Volontär, Lokalförening och Utbildning.

Det är ett möte som alla föreningar vanligtvis håller en gång per verksamhetsår. PeaceWorks verksamhetsår pågår mellan 1 juli och 30 juni. På årsmötet väljer man styrelse samt går igenom budget och verksamhetsplan för året som kommer. Man tittar också på året som varit och vad föreningen har gjort. Alla medlemmar i föreningen har rätt att rösta och yttra sig på årsmötet. Som medlem kan man också motionera, det vill säga lägga ett förslag på hur verksamheten kan förbättras. Ett förslag som kommer från styrelsen kallas för proposition. PeaceWorks årsmöte för 2012 går av stapeln 1 september. Som medlem är din röst viktig. Läs mer om det på http://www.peaceworks.se/kallelsetillpeaceworksarsmote2012

Utbildningsbidraget kan du söka om du vill gå en kurs, i Sverige eller utomlands, som är kopplad till PeaceWorks. Volontärbidraget kan du söka om du vill åka som volontär i 12 månader, då får du en del av deltagaravgiften betalad. Lokalföreningsbidraget kan er lokalförening söka om ni vill genomföra något projekt. För mer information om fredsfonden hör av dig till info@peaceworks.se

34 |


PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12

PeaceWorks styrelse 2011/2012 Ordförande

Vice ordförande

Patrik Söderberg Schaedel

Anna Andersson

Gör Pluggar till spanskoch musiklärare

Gör Florist

Engagemang i PeaceWorks: Var på volontärutbyte i Mexiko

Engagemang i PeaceWorks: Åkte på volontärutbyte till Kenya 2009

Mål med uppdraget Göra kopplingen till fred tydligare, så föreningen får en stark identitet

Mål med uppdraget Bibehålla arbetet så PeaceWorks kan fortsätta vara en häftig organisation

Ekonomiansvarig

Ledamot

Linda Gustafsson

Fanny Pelin

Gör Pluggar till civilekonom

Gör Pluggar freds- och-

Engagemang i PeaceWorks: Åkte på volontärutbyte till Togo Mål med uppdraget Kombinera PeaceWorks kärnfrågor med ekonomiarbete och fortsätta med den verksamhet som bedrivs idag

Engagemang i PeaceWorks: Åkte på volontärutbyte till Bolivia Mål med uppdraget agera för en hållbar värld i fred

Ledamot Kajsa Hansson Gör Pluggar Politices Kandidatprogram Engagemang i PeaceWorks: Hörde talas om dem på Hultfredsfestivalen 2009, har varit på volontärutbyte i Peru Mål med uppdraget Att förbättra verksamheten på alla plan och upprätthålla det

35 |

Valberedning Agnes Larsson Anna Bellrin Adrian Stenström Jakob Molander (avgick)

Revisorer Extern auktoriserad Anders Bergman Intern Ingrid Hedelin | 35


Jobba med FredAktion Vill du vara med och skapa nästa grymma nummer av årskrönikan FredAktion? PeaceWorks letar just nu efter folk som vill fredsi tidningsarbetet. Gillar du att skriva, fota, redigera, pyssla med färg och form eller att hålla i trådarna och komma med idéer? Efter sommaren drar arbetet med nästa nummer igång. Det spelar ingen roll var i landet du bor. Hör av dig till: fredaktion@peaceworks.se

Tack till a lla med som varj e dag gö lemmar till vad d et är och r PeaceWorks världen lite bättre . Tillsamm ans ska par vi en hållb ar värld i fred!

Profile for PeaceWorks

Fredaktion 2012  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Fredaktion 2012  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded