Page 1

Vi skapar för livet – Hållbarhet sredovisning 2017


Dagens samhälle är fullt av utmaningar som ställer krav på förändring och nya lösningar. Därför finns PE. Vi är konsulter inom samhällsbyggnad och industri. Oavsett om det är en helhetslösning eller några rådgivningstimmar som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Här jobbar arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet.


PE bidrar till hållbara städer och samhällen genom alla våra affärsområden. Under 2017 startade vi projektet Hållbar stadsdel och fastighet.

PEs verksamhets egen miljöpåverkan

PEs livscykel PEs uppdrags/projekts miljöpåverkan hos kund

s 20

s12

Digitalisering, ISO-standarder och Samhällsbarometern – några av höjdpunkterna inom vårt hållbarhetsarbete 2017.

s6

– Cirkulär ekonomi innebär att produkter bör vara biologiskt nedbrytbara eller bör kunna återinföras i det tekniska kretsloppet. PE deltar i flera initiativ inom området.

”PE har ett enormt ansvar att tillsammans med våra kunder bygga hållbara samhällen.”

s20

s8

Innehåll – Det här är P ­ rojektengagemang

4

Styrning av hållbarhetsarbetet

25

Höjdpunkter i hållbarhetsarbetet 2017

6

Styrelse

26

Intervju med VD och Hållbarhetschef

8

Ledning

27

Vår hållbarhetsstrategi

11

Om den här rapporten

28

Prioriteringar

14

GRI-index

29

Bindande krav

17

Strategiska frågor

19

Hållbarhetsmål och utfall

21

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

3 –


Det här är Projektengagemang –

På PE jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att kunderna ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Vi levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. PE är en konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri som grundades 2006. Sedan dess har vi vuxit till cirka 1 000 medarbetare på 35 orter i Sverige – och vi fortsätter att växa i snabb takt.

Vår vision – vi förnyar vår bransch PE grundades med visionen att skapa ett företag som med entreprenörskap och individuell påverkan skulle förnya branschen. Vår ambition är att ständigt utmana konventioner för att hitta nya och bättre sätt att göra saker på. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.

Vår affärsidé skapar samhällsnytta Det som driver PE är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort. Det innebär att vi levererar kvalificerade konsulttjänster och lösningar genom våra fyra segment – Arkitektur, Bygg & Anläggning, Industri & Energi och Installation. Allt det ger samhällsnytta i människors vardag.

”Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.”

Ett nytt sätt att arbeta Redan från starten har en stark tro på entreprenörskap och varje medarbetares personliga drivkraft varit grunden för vår företagskultur. Med ett genuint engagemang för uppgiften, kunden, slutanvändaren och samhället skapar vi framgångsrika projekt där kunden inte bara är nöjd med slutresultatet utan även med resan dit.

Anpassat för en ny tid Vår företagskultur innebär att vi lättare samarbetar mellan olika kompetenser. Vi kan enkelt engagera en kollega från ett annat expertområde när det behövs – och det behövs allt oftare. För varje år blir projekten allt mer komplexa, både inom samhällsbyggnad och industri. Fler och fler kompetenser behövs för att lösa utmaningarna, och därför låter vi ofta arkitekter, ingenjörer och projektledare samverka. Det gör oss mer innovativa och får oss att hitta synergieffekter och lösningar som andra inte hittar.

Fokus på människorna ger framgång Vi har idag en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och vårt mål är att fortsätta skapa värde genom en lönsam och hållbar tillväxt. Bakom detta finns flera framgångsfaktorer som vi mäter löpande. Framgång för oss mäts inte bara i omsättning och lönsamhet utan också genom medarbetarnas och kundernas nöjdhet och i slutänden även vilken samhällsnytta vi skapar i människors vardag.

Vi förnyar vår bransch

­ rojektengagemang skapar mervärde för kunder P genom att leverera kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning

Vision

Affärsidé

4 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017


Arkitektur 21%

Inom segmentet Arkitektur erbjuder Projektengagemang tjänster inom hus-, landskaps- och inredningsarkitektur samt stadsplanering.

35 

Andel av omsättning

Orter

Bygg & Anläggning 31%

49 

Andel av omsättning

Segmentet Bygg & Anläggning erbjuder tjänster inom projektledning, konstruktion, miljö, akustik och geoteknik riktade mot såväl husbyggnad som anläggningar inom infrastrukturområdet.

Industri & Energi 18%

Kontor

978 

Andel av omsättning

Segmentet Industri & Energi omfattar tjänster och totalåtaganden inom automation, process, mekanik och produktutveckling samt tjänster inom automation och digitalisering.

613

684

Våra segment

Vårt erbjudande bygger på kunskap i kombination med innovation och kreativitet

2017

2016

442

2015

Inom segmentet Installation tillhandahåller Projektengagemang installationstekniska tjänster i alla skeden av byggprocessen med fokus på VVS, el- och teleteknik samt säkerhet.

1171

833

Andel av omsättning

2014

30%

2013

Installation

Medarbetare

Mkr

Omsättning

 årt arbetssätt känneV tecknas av integration och helhetssyn, både internt och i våra uppdrag

Våra lösningar bidrar till ökat värde för våra kunder och för samhället i stort

Kärnvärden P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

5 –


Höjdpunkter i hållbarhetsarbetet 2017 – 2016 lade PE en bra grund för arbetet och under året har vi tagit tydliga kliv framåt. Certifieringsarbetet har fortsatt, medarbetarna har engagerats ytterligare inom hållbarhet, rutinerna har stärkts och man ser allt oftare att PE är ute i samhället för att sprida kunskap och påverka.

Samhällsbarometern 2017 gav PE, för andra året i rad, ut rapporten Samhällsbarometern. Rapporten är baserad på en rikstäckande undersökning där vi, tillsammans med Kantar SIFO, låtit 2 500 respondenter svara på frågor inom fyra områden: boende, trafik, jobb och samhälle. Resultatet är ett viktigt kunskapsunderlag för oss och våra kunder. Rapporten pekar på större miljömedvetenhet, ökad digitalisering och en riktning mot grönare städer.

Hållbar stadsdel och fastighet Marknaden för hållbara fastigheter växer snabbt eftersom allt fler miljö- och hållbarhetscertifierar sina byggnader. 2017 fanns det över 1 000 certifierade byggnader enligt systemet Miljöbyggnad och över 900 enligt systemet BREEAM. Kommuner har börjat använda systemet Citylab för hela stadsdelar. Internt startades projektet Hållbar stadsdel och fastighet för att säkerställa PE som en ledande leverantör.

6 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

Livscykelanalys PEs verksamhet kan beskrivas som en livscykel där vår verksamhet leder till nya händelser som påverkar omgivningen. En viktig fråga är hur PEs livscykel påverkar kundernas livscykel. En modell för livscykelanalys har tagits fram och används för att beskriva vår verksamhet.

Strategiska frågor 25 procent av insatser som PE valt att prioritera av strategiska skäl.

Bindande krav 75 procent är lagkrav och krav från certifieringar som PE åtagit sig.

ISO-standarder för kvalitet och miljö PE följer kvalitetsledningssystemet 9001 och miljöledningssystemet 14001. Systemen kräver ett systematiskt och ständigt förbättringsarbete. Åtagandet är långsiktigt och certifieringarna är ett intyg som våra kunder och samarbetspartners gärna ser att vi kan visa upp.


Vi skapar för livet – Vi ska kontinuerligt:

Cirkulär ekonomi Ett växande begrepp är cirkulär ekonomi och i vår bransch handlar det till stor del om att återanvända byggmaterial och inredning. PE ingår i 100Gruppen som arbetar med dessa frågor. Gruppen tog 2017 initiativ till det Vinnovafinansierade projektet ”Cirkulära inredningar – potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter”. Det förväntas ge resultat under 2018.

Giftfritt samhälle PE har varit representerat i regeringskansliets näringslivsgrupp för Sveriges miljökvalitetsmål. Arbetet avslutades sommaren 2017. Gruppen fortsätter som en självständig grupp under samordning av Kemikalieinspektionen. Fokus framöver är giftfritt samhälle och där har PE mycket kunskap att bidra med kring materialval och branschens miljökonsekvenser.

Satsning på digitalisering Ur hållbarhetssynvinkel är PEs satsning på digitalisering under 2017 viktig. Här finns stora möjligheter att spara resurser och erbjuda mer samhällsnytta. Samtidigt krävs kunskap för att inte samtidigt öka sårbarheten.

En god arbetsmiljö Som arbetsgivare är man skyldig att erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö. Det innebär inte att vi stannar vid lagkravet. En god arbetsmiljö är avgörande i konkurrensen om personal och vi satsar mycket resurser där. Under 2017 har vi tagit fram en arbetsmiljöhandbok där ansvariga chefer får stöd och där alla rutiner är samlade.

• a rbeta med våra kunders nöjdhet och mäta detta med vår årliga kundundersökning • a rbeta med förbättringar av vårt lednings­ system som är certifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 och säkerställa dess kvalitet med årliga revisioner • a rbeta med våra medarbetares nöjdhet och välbefinnande och mäta detta med vår årliga medarbetarundersökning • e rbjuda våra medarbetare webbutbildningar i PE-skolan om vår verksamhets och våra uppdrags bidrag till våra prioriterade miljö­ kvalitetsmål och globala hållbarhetsmål • e rbjuda våra medarbetare webbutbildningar i PE-skolan om arbetsmiljö baserade på PEs arbetsmiljöhandbok • e rbjuda våra medarbetare webbutbildning i PE-skolan om vår Uppförandekod som säkerställer att vi agerar etiskt och moraliskt riktigt • k ontrollera våra leverantörers efterföljande av vår Uppförandekod för leverantörer • s äkerställa att vi följer gällande lagar och regler för vår verksamhet • p ublicera vår hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s redovisningsstandard där vi redogör för våra hållbarhetsmåls utveckling

90 % av våra medarbetare känner sig engagerade på jobbet, visar medarbetarundersökningen 2018

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

7 –


En del av affärsidén – Per Hedebäck tillträdde som PEs VD och Koncernchef den 1 oktober 2017. Han startade sin karriär som teknikkonsult och har det senaste decenniet arbetat med ledarskap, förändringsprocesser och internationella affärer i både privat och börsnoterad miljö. Hållbarhetsperspektivet är ständigt närvarande och har under de senaste åren fått allt mer fokus. Per Hedebäck, VD och Koncernchef Vad är den viktigaste slutsatsen i den här hållbarhetsredovisningen? Att vi på PE har ett enormt ansvar att tillsammans med våra kunder bygga hållbara samhällen. Vi själva kanske inte gör ett så stort avtryck på vår omgivning, men indirekt kan vi påverka och spela en viktig roll. Den stora skillnaden gör vi alltså via våra kunder och det är en positiv effekt: vi hjälper våra kunder att minska deras negativa avtryck och bidra till samhällsnytta.

Du menar att hållbarhet är del av PEs affärsidé, hur menar du då? PE lever på att erbjuda kunskap inom samhällsbyggnad och industri. Våra kunder vill ha smarta, hållbara lösningar som levererar värde under lång tid. För att kunna göra det så måste vi ständigt vara i utvecklingens framkant och hållbarhet är en viktig del av det. Har det varit så från start? Ja, när PE startade 2006 var målet klart, man ville förnya branschen och vara med och bygga framtidens Sverige. Man hade målet att på tio år växa till 1 000 anställda och omsätta en miljard. Det har

Pia Stoll, Hållbarhetschef Varför behövs en hållbarhetsredovisning? Att redovisa hur vi arbetar med hållbarhet ger oss chansen att lyfta fram det vi är extra stolta över och diskutera det vi behöver förbättra rörande vår miljöpåverkan och vårt arbetsmiljöarbete. Genom en tydlig och balanserad hållbarhetsredovisning får våra intressenter underlag för investeringar i PE. Kunder och samhälle får en uppfattning om vår hållbarhetsprestanda. Erbjuder ni hållbarhet som egen tjänst? Ja, dessutom ska alla medarbetare ha kunskap om hållbara val inom sin disciplin. PEs hållbarhetskonsulter erbjuder tjänster från ledningsnivå till materialgranskningsnivå. De stöttar sina kollegor i samarbetsuppdrag och hjälper kunder med exempelvis hållbarhetscertifieringar, energiberäkningar, innemiljöinventeringar, implementering av miljöledningssystem samt framtagande av hållbarhetsredovisningar.

8 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017


vi lyckats med. Man kan tycka att tillväxt bara handlar om kapital och vinst, men det är också kopplat till hållbarhet. Att förändra en bransch och bygga framtidens Sverige är inget man gör själv, för att verkligen göra skillnad måste vi vara många och starka. Hur jobbar ni internt med hållbarhet? Den viktigaste delen i vårt hållbarhetsarbete är att leverera lösningar som våra kunder kan bygga vidare på. Vi satsar därför på vidareutbildning och stödsystem som gör att våra konsulter har rätt kunskap för att kunna vara goda rådgivare i våra uppdrag. Hållbarhet handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar engagerade medarbetare – de som ska bygga framtidens samhälle. Andra exempel på vårt hållbarhetsarbete är samverkan i branschorganisationer, med lärosäten samt ett engagemang i framtidsfrågor. Vår årliga undersökning Samhällsbarometern är ett exempel på hur vi bidrar med kunskap för att vi tillsammans ska bli mer medvetna om de utmaningar och möjligheter vi står inför. Vad är du mest stolt över? Jag är stolt över PEs höga ambition inom hållbarhetsfrågor och att många medarbetare har ett så stort personligt engagemang. Det ger oss de bästa förutsättningar att nå våra mål. Vi arbetar inifrån och ut – genom att driva vårt eget hållbarhetsarbete på ett optimalt sätt kan vi leverera bättre hållbarhetstjänster till våra kunder och på så sätt verkligen göra skillnad.

PE vill förändra branschen, hur gör ni det inom hållbarhet? Vi har lagt mycket energi på vårt ledningssystem som strukturerar de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna av vår verksamhet. Vi är även med i olika sammanhang där vi har en dialog med våra kollegor i branschen. Exempelvis Sveby, SGBC:s olika delar med bland annat Citylab, IQ Samhällsbyggnad och PaperProvince. Hållbarhet kräver gränsöverskridande samarbeten och vi har varit med och tagit fram en ny ISO-standard för samarbete, ISO 44001. Jag har själv suttit i näringslivsgruppen för de svenska miljömålen som regeringen tillsatte för drygt ett år sedan. Så jag kan med stolthet säga att PE är med och förändrar branschen. Hur föregår ni med gott exempel? Vi strävar efter en genomarbetad styrning och organisation av vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet ska inte vara ett pålägg, det ska vara en ingrediens i allt vi gör och vara ett långsiktigt arbete. Ett exempel på vår långsiktighet är nätverket KVIST för kvinnliga ingenjörer och arkitekter. Vi har nu drivit nätverket i tre år och det är starkare och gör mer skillnad än någonsin.

”Jag är stolt över PEs höga ambition inom hållbarhetsfrågor och att många medarbetare har ett så stort personligt engagemang.”

Om vi ses om ett år igen, vad har hänt? PE har attraherat många nya engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad i ett företag som växer hållbart. Våra utbildningsinsatser har stärkt våra medarbetare så vi stötta våra kunder i än högre grad. Vi lyfter hållbarhetsfrågan både med våra kunder och i samhällsdebatten.

”Genom en tydlig och balanserad hållbarhetsredovisning får våra intressenter underlag för investeringar i PE.”

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

9 –


Framtidens hållbara skola – Nya Glänningeskolan är Laholm kommuns första offentliga byggnad som byggs som ett passivhus. PE är ansvarig arkitekt och vår gestaltning har präglats av ett starkt energitänk, där en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten är slutmålet.

10 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

Projektnamn: Nya Glänningeskolan, Laholm Kund: Laholmshem Projekttid: 2016 - pågående Kompetenser: Arkitektur


Vår hållbarhetsstrategi – Hållbarhet är en del av vårt DNA och en framgångsfaktor för en samhällsbyggare. Det är affärsmässigt sunt att vara långsiktig, både som företag och i det man levererar. Då pratar vi om alla aspekter av hållbarhet, de ekonomiska, sociala och ekologiska. Hållbarhet handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar engagerade medarbetare – de som ska bygga framtidens samhälle. Allt börjar med oss själva Den viktigaste delen i vårt hållbarhetsarbete är att leverera lösningar som våra kunder därefter kan bygga vidare på. Det är i våra lösningar de stora vinsterna för framtidens samhälle görs. För att vi ska lyckas måste vi jobba inifrån och ut – det vill säga börja med oss själva. Vi ska inte bara ha kunskap om håll-

barhet, utan också arbeta hållbart i våra dagliga rutiner och på våra kontor. På så sätt påminns vi ständigt om hållbarhet och det blir ett naturligt sätt att tänka. Vårt eget hållbarhetsarbete blir ett gott föredöme för våra kunder.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

11 –


PEs livscykel – PEs livscykel börjar med våra leverantörers produktion av de varor och tjänster vi köper in. Leverantörer köper i sin tur in råvaror för sin produktion, råvaror som utvunnits på olika sätt. Därför är det viktigt att PE granskar leverantörer och att dessa följer vår uppförandekod för leverantörer som anger riktlinjer för miljö- och arbetsmiljöhänsyn. PE hanterar sedan inköp, transport och installation av varor och tjänster. Denna del i livscykeln har vi kontroll över. Vi kan välja vilka varor och tjänster vi köper och om vi vill köpa lokala produkter samt hur dessa ska installeras och användas. Därefter kommer användningsfasen då PE använder

PEs återanvändning Vi försöker att i så hög utsträckning som möjligt återanvända vår kontorsinredning och vi deltar i 100Gruppen samt Vinnova-projektet ”Cirkulära möbelflöden”. Målet är att minska mängden möbler som kasseras. Vår kontorselektronik leasas och denna lämnas tillbaka efter kontraktstiden och kan på så vis återanvändas.

PEs leverantörkedjas råvaru­utvinning och produktion För att säkerställa en hållbar leverantörskedja kan man granska sina leverantörer i ett antal steg bakåt. Ju fler risker man har fastställt, desto fler steg kan man välja att granska. I PEs leverantörsutvärdering 2017 såg vi inga uppenbara risker och vi granskar därför enbart första ledets leverantörer.

PEs återvinning Det sorterade kontorsavfallet lämnas i hyresvärdens miljörum eller hämtas av kontrakterad entreprenör. Farligt avfall såsom sprayburkar och uttjänta tonerkassetter hämtas av entreprenör med tillstånd för att hantera farligt avfall.

PEs resurshantering Vi sorterar vårt kontorsavfall så att d ­ etta kan återvinnas. Enklast att sortera ut är kartong och glas. Svårast är bioavfall i våra pentryn då inte alla hyresvärdar erbjuder insamlingsmöjligheter för detta och hanteringen av bioavfall är en utmaning.

12 –

el, värme, kyla, transporter och inredning. I denna fas ligger PEs verksamhets största negativa miljöpåverkan, våra transporter i tjänst. Men i denna fas ligger också vår största positiva miljöpåverkan, vårt bidrag till våra kunders miljöprestanda. I nästa fas resurshanterar PE uttjänta resurser som till stor del består av kartonger, papper och hushållsavfall från pentryn. Datorer och skärmar leasas och hanteras därför som resurser att återanvändas. PE sorterar sitt avfall och det kan därför återvinnas i livscykelns sista fas.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

PEs inköp och planering I inköpsdelen av vår livscykel kan vi välja leverantörer utifrån PEs ”Uppförandekod Leverantörer” och på så vis gynna leverantörer med ett bra hållbarhetsarbete. Vi kan också välja kontorsinredning som vi vet att vi kan sälja vidare och på så vis stärka PEs återanvändning/återvinning. I vår planeringsdel kan vi säkerställa att vi tar fram miljöutbildningar och arbetar in sätt att påverka miljön positivt i våra uppdrag.

PEs verksamhets egen miljöpåverkan

PEs livscykel PEs uppdrags/projekts miljöpåverkan hos kund

PEs uppdrags- och projektleverans I våra uppdrag/projekt kan vi med vår kunskap om hållbarhet ha en positiv miljöpåverkan och stärka kundens miljöprestanda. Med vår kunskap om de olika uppdragstypernas miljölagar och föreskrifter hjälper vi kunderna med deras lagefterlevnad. Samtidigt behöver vi minska miljöpåverkan från den användning av transporter, el och material som vi har för att utföra uppdrag och projekt.


Fyra segment – fyra aspekter på ekonomisk hållbarhet –

Arkitektur Segmentet Arkitektur förknippas med hållbara stadsdelar och hållbara fastigheter. De senaste åren har arkitekternas roll för social hållbarhet fått en ökad betydelse. Det är ett brett segment som omfattar många kompetenser som husarkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och visualiserare. Marknaden för hållbara fastigheter växer i och med att allt fler byggherrar och fastighetsägare hållbarhetscertifierar sina fastigheter. PE bidrog under 2017 med hållbarhetskompetens i över 30 certifieringsprojekt med en sammanlagd certifierad BTA (bruttoarea) på över 510 000 kvadratmeter.

Industri & Energi Segmentet Industri & Energi ser stora förändringar inom bland annat digitalisering. PEs kompetens inom hållbarhet betyder mycket för våra kunders konkurrenskraft och i längden för Sveriges konkurrenskraft. Segmentets kunder finns inom branscher som verkstad, fordon, livsmedel, försvar, papper och massa samt energi. Inom samhällsbyggnad och industri blir det allt vanligare att sträva mot en cirkulär ekonomi – det vill säga att ta in produkter och material i sin livscykel som sedan kan återvinnas eller återanvändas.

Bygg & Anläggning Segmentet Bygg & Anläggning innefattar affärsområdena Byggnad, Infrastruktur samt Projektledning & Management. Hållbarhet är centralt i byggnaders konstruktion och bra infrastruktur är en grund för Sveriges framtid. Vi vill lyfta fram projektledarnas roll för hållbarhet, där våra projektledare och managementkonsulter är extra starka. Många kompetenser måste samverka för att lösa dagens komplexa problem. Som konsulter ser vi samverkan som vår paradgren, därför är vår projektledningsverksamhet certifierad enligt ISO 44001 ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan”.

Installation Segmentet Installation består av affärsområdena VVS-design samt El, Tele & Säkerhet. Det här segmentet – likt våra andra – samverkar mycket med andra segment och discipliner. Tekniken utvecklas snabbt och med rätt kompetens finns stora vinster att göra inom energianvändning och ekonomi. Klimatsmarta energi­ system för värme, ventilation och kyla kräver insatser från våra VVS-ingenjörer. Energieffektiviseringar och grön energiproduktion är något våra elkonstruktörer arbetar med dagligen.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

13 –


Prioriteringar – Ett effektivt hållbarhetsarbete handlar om att noga prioritera de satsningar som våra intressenter tycker är viktiga och där vi skapar mest företags-, miljö- och samhällsnytta. Detta gör vi i en så kallad väsentlighetsanalys.

Vår analys av satsningar delas upp i två delar: Dels en analys av frågeställningar kopplade till bindande krav från lagar och certifieringar som vi behöver uppfylla. Dels av strategiska frågeställningar som är aktuella inom samhällsbyggnad. Eftersom PE följer GRI (Global Reporting Index) använder vi GRI:s verktyg ”Väsentlighetsanalys” för vår analys. Väsentlighetsanalysen pekar ut vilka frågeställningar som är viktiga när våra intressenter bedömer oss. Vi pratar om kunders bedömningar,

14 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

men också investerares, medborgares, myndigheters och medarbetares. En väsentlighetsanalys skiljer också ut vilka frågeställningar där vi som företag kan påverka ekonomiskt, miljömässigt och socialt. PE har samlat in frågeställningar från våra medarbetare som genom sin kontinuerliga dialog med våra intressenter får reda på vad som upplevs som angeläget.


Påverkan av frågeställningen på PEs intressenters utvärdering av PE och deras beslut rörande PE

Väsentlighetsanalys: Bindande krav

Frågeställningar vi fokuserar på

10

Utifrån perspektivet Bindande krav anges här krav som måste hanteras. Här är det viktigt för oss att årligen analysera vilka krav som kräver extra resurser i hållbarhetsarbetet för att vi ska få den hållbarhetsprestanda vi eftersträvar. Ju större cirkel, desto större insats krävs av oss för att hantera frågan. Som framgår, använde vi 2017 extra resurser för arbetsmiljöfrågorna.

11 2

9 8

14

3

12

4

1

5

6

7

13

Miljöaspekter

Arbetsmiljö 1

Jämställdhet

5

2

 edarbetarnas M arbetsmiljö

 erksamhetens V energianvändning

6

 edarbetarnas M hälsa och säkerhet

Verksamhetens avfallshantering

7

Verksamhetens leverantörs­ bedömning

3

4

 edarbetarnas M utbildning

Påverkan av frågeställningen på PEs intressenters utvärdering av PE och deras beslut rörande PE

Signifikans av frågeställningens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

1

10 13

3

Finansiellt resultat

9

Hållbarhets­ redovisning

10

Transparent rapportering

11

Lagefterlevnad verksamheten

12

Ledningssystem

13

Mänskliga rättigheter

14

Uppförandekod

Utifrån perspektivet Strategiska frågeställningar anges här aktuella frågeställningar i samhället som är kopplade till vår affär. I detta perspektiv väljer vi ut ett antal betydande frågeställningar som vi sedan arbetar mer intensivt med. Ju större cirkel, desto större insats krävs av oss för att hantera frågan.

4 5

8

Väsentlighetsanalys: Strategiska frågor

Frågeställningar vi fokuserar på

9

Krav, etik och moral

2 Samhällets behov

6 11

8 12 7

1

Cirkulär ekonomi

6

Bostäder åt alla

11

2

Hållbara material

7

Ökad/bevarad biologisk mångfald

3

Hållbar stadsdel och fastighet

Integrering i utsatta områden

12

8

Ökad/bevarad service på landsbygden

K limatsmarta energisystem

Minskad övergödning i vattendrag

9

13

Ökad/bevarad trygghet

K limatsmarta transportsystem

Nära-nollenergi­ byggnader

10

Ökad digitalisering

4

5

Signifikans av frågeställningens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

15 –


Uppföljning av väsentliga frågeställningar De väsentliga frågeställningar vi följer upp i form av GRI-upplysningar är de som är relevanta för de frågor vi prioriterat utifrån väsentlighetsanalysen. I tabellen nedan visas vilka GRI-standarder och sektorspecifika redovisningar som är relevanta för våra

prioriterade SDG:s och väsentliga frågeställningar. När det gäller sektorspecifika redovisningar som ”Construction and Real Estate” (CRE) är det våra kunder som redovisar dessa men vi bidrar till kundernas resultat för dessa.

Relevanta GRI standards eller sektor specifik redovisningar

SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Väsentliga frågeställningar som bidrar till resp. SDG

GRI 102-41 Collective bargaining agreements

1

Jämställdhet

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover

2

Medarbetarnas arbetsmiljö

3

Medarbetarnas hälsa och säkerhet

GRI 401-3 Parental leave GRI 403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and safety committees

4

Medarbetarnas utbildning

7

Verksamhetens leverantörs­ bedömning

GRI 201-1: Economic performance (Direct economic value generated and distributed)

1

Cirkulär ekonomi

GRI 203-1: Indirect Economic impacts (Infrastructure investments and services supported)

4

Klimatsmarta energisystem

GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities GRI 404-1 Average hours of training per year per employee GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance program GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

5

Klimatsmarta transportsystem

10

Ökad digitalisering

GRI 203-1: Indirect Economic impacts (Infrastructure investments and services supported)

2

CRE8/G4-PR3: Sustainable buildings (certifications)

Hållbara material

3

Hållbar stadsdel och fastighet

4

Klimatsmarta energisystem

5

Klimatsmarta transportsystem

10

Ökad digitalisering

GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers

1

Cirkulär ekonomi

GRI 301-2: Recycled input materials used

2

Hållbara material

3

Hållbar stadsdel och fastighet

4

Klimatsmarta energisystem

5

Klimatsmarta transportsystem

GRI 302-1 Energy consumption within the organization GRI 302-3 Energy Intensity GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG Emissions GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG Emissions

5

Verksamhetens energianvändning

GRI 306-2 Waste by type and disposal method

6

Verksamhetens avfallshantering

GRI 417-1 Marketing and Labeling

7

Verksamhetens leverantörs­bedömning

3

Hållbar stadsdel och fastighet

4

Klimatsmarta energisystem

5

Klimatsmarta transportsystem

5

Verksamhetens energianvändning

GRI 305-3: Other indirect (Scope 3) GHG Emissions

CRE8/G4-PR3: Sustainable buildings (certifications)

13. Bekämpa klimatförändringen

GRI 201-1 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change GRI 302-1 Energy consumption within the organization GRI 302-3 Energy Intensity GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG Emissions GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG Emissions GRI 305-3: Other indirect (Scope 3) GHG Emissions CRE1 Building energy intensity CRE3: Greenhous gas emissions intensity from buildings CRE4: Greenhous gas emissions intensity from new construction and redevelopment activity CRE8: Sustainable buildings (certifications)

Rapporterad under ”Bindande krav” och redovisad som en GRI redovisning

Rapporterad som ett bidrag till våra kunders verksamhet under ”strategiska frågor”, ej redovisad som en GRI redovisning då det är våra kunder som mäter detta.

16 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017


Bindande krav – Inom bindande krav finns lagkrav, men även sådant som krävs för att vi ska kunna driva vår verksamhet. Kunder och samhället ställer bland annat krav på certifieringar. För säkerställa att PE agerar utifrån en stabil bas lade vi under 2017 cirka 75 procent av våra resurser på bindande krav. Bindande krav är frågeställningar vi måste hantera för att våra intressenter kräver det. Många av dessa får vi in som krav i anbud och det kan också vara lagkrav. Vi har kundkrav att redovisa hur vi arbetar med mänskliga rättigheter och att vi har en uppförandekod. Vi har därför tagit fram en uppförandekod i vilken vi förbinder oss att följa Code of Ethics, som har utarbetats av konsultföretagens internationella branschorganisation FIDIC, att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och att verka enligt principerna i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt FN:s konvention om barnets rättigheter. PE har under 2017 arbetat intensivt med att förbättra policyer, rutiner och processer för att få ett kvalitets- och miljöledningssystem helt i linje med ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi har under 2017 uppdaterat våra miljöaspekter, vilka var i stort sett samma som 2016. Miljöaspektlistan hittar man på PEs hemsida.

För PE är det affärsmässigt viktigt att säkerställa att vi hanterar bindande krav på bästa möjliga sätt. Det stärker vår affär att våra kunder och samhället ser oss som en ansvarstagande partner som de gärna vill samarbeta med. Att inte hantera bindande krav är uteslutet. Riskerna ligger mer i att avgöra hur mycket resurser vi ska lägga på hanteringen. Till stor del verifieras våra insatser genom den årliga, externa ISO-revisionen av vårt ledningssystem och antalet avvikelser visar om vi nått en bra nivå i hanteringen. I november 2017 genomfördes en externrevision med omfattande utökningsrevision av ytterligare verksamheter och orter, där endast mindre avvikelser noterades och dessa korrigerades under december. Vi redogör i följande avsnitt för de sju bindande krav som vår väsentlighetsanalys lyft fram som de krav som krävde/kräver extra resurser i sin hantering under 2017 och 2018.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

17 –


1Jämställdhet

Under 2017 har vi sett över vår Arbetsmiljöpolicy och säkerställt att den innehåller riktlinjer för vårt jämställdhetsarbete. Arbetet med nätverket KVIST fortgick under 2017 med bland annat ett uppskattat föredrag av Google om digitalisering i staden. PE startade nätverket KVIST 2015 som en länk mellan kvinnliga studenter och de som är aktiva på arbetsmarknaden och nätverket erbjuder mentorer för de kvinnliga studenterna. 2Medarbetarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är det mest tydliga exemplet på lagkrav där intressenten är samhället, företrätt av regeringen som stiftar arbetsmiljölagar. Våra offentliga kunder förväntar sig att vi har kollektivavtal för våra medarbetare och vi strävar efter att under 2018 ha kollektivavtal på plats för samtliga av koncernens medarbetare. I vår anbudshantering verifierar vi vårt arbetsmiljöarbete genom att bilägga arbetsmiljöpolicy och uppförandekod. Under 2017 har fokus legat på att arbeta igenom strukturer och processer – vilket har resulterat i en ny personalhandbok som lanseras 1 januari 2018. 3Medarbetarnas hälsa och säkerhet

Vi har under 2017 tagit fram en arbetsmiljöhandbok och en pärm för systematiskt brandskyddsarbete. Under 2018 implementeras dessa på alla våra kontor med stöd från koncernens HR-avdelning. Detta gör vi för att säkerställa att alla har en stimulerande, trygg och hälsosam arbetsplats. 4Medarbetarnas utbildning

Det vi gör idag kan vi göra bättre imorgon. Därför är varje medarbetares utveckling viktig för oss – både på ett personligt och professionellt plan. Genom att ge möjlighet till och stimulera utveckling ökar chanserna till att behålla duktiga medarbetare. PE-skolan är ett konkret exempel på hur det fungerar. Genom PE-skolan erbjuder vi utvecklingsmöjligheter inom chefs- och ledarskap, affärsmässighet samt utbildningar kopplade till olika roller som exempelvis uppdragsledare. Totalt erbjöd PE-skolan 230 utbildningstimmar under 2017. I slutet av 2017 påbörjade vi arbetet med att ta fram webbutbildningar inom arbetsmiljö och miljö. Utbildningarna vänder sig både till chefer och till medarbetare. Målet är att alla chefer ska vara grundutbildade inom arbetsmiljö senast slutet av 2018. Arbetsmiljöutbildningen kommer också ta upp hur vi arbetar mot korruption. Senast i slutet av 2018 ska också alla medarbetare vara grundutbildade inom miljöfrågor.

18 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

5Verksamhetens energianvändning

Vi har ett mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 10 procent per medarbetare årligen fram till 2020. Vi anser att det är möjligt genom att en del av våra biltransporter växlar över från dieselbilar till supermiljöbilar. Energikartläggningen för 2016 visade att PEs transporter är den största källan till vår verksamhets koldioxidutsläpp. Det pågår ett arbete med att se över vår bilpolicy och möjligheten att erbjuda medarbetare poolcyklar. 6Verksamhetens avfallshantering

Hösten 2017 genomförde flertalet av våra kontor en lagefterlevnadskontroll avseende avfallshantering. Lagefterlevnadskontroll gör vi i vårt verktyg Lagportalen. För att ta reda på om medarbetarna är nöjda med avfallshanteringen på sina kontor ställde vi därför en fråga om detta i medarbetarundersökningen som genomfördes 2017. Vår uppfattning är att om medarbetarna är nöjda med sorteringens utformning så sorterar de också mer och bättre. 7Verksamhetens leverantörsbedömning

Leverantörsbedömning är ett bindande krav för våra ISO-certifikat och kommer ibland som ett krav i våra kunders leverantörsgranskning av oss. Vi gjorde 2017 en analys av 16 procent av våra leverantörer avseende storlek, leverans och deras ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Analysen resulterade i en Uppförandekod leverantörer som vi ska implementera under 2018. Målet är att 90 procent av våra leverantörer ska ha accepterat uppförandekoden 2020.


Strategiska frågor – Som aktör inom samhällsbyggnad har vi många intressenter. Inte bara kunder, leverantörer och medarbetare – vi samverkar i branschorganisationer, med olika lärosäten och engagerar oss i framtidsfrågor. Att bygga framtidens samhälle berör många, inte minst alla medborgare. Gemensamt för våra intressenter är att de ställer krav på hållbarhet och att de förväntar sig att vi kan bidra till ökat värde.

För att ta reda på vilka frågeställningar som är aktuella inom samhällsbyggnad och industri behöver vi ha en dialog med våra intressenter. Detta sker på olika sätt beroende på vem som är intressent. PEs interna intressenter är ledning, styrelse och medarbetare. Från dessa samlar vi in förbättringsförslag och avvikelser med hjälp av vårt ledningssystem, styrelse­ möten, ledningsgruppsmöten, chefers medarbetarsamtal och medarbetarenkäter. Från kunder samlar vi in frågeställningar via våra medarbetare. De flesta av våra medarbetare har mer eller mindre kundkontakt i sina uppdrag. Och kundernas verksamhet berör i sin tur än fler. Vi har kontor på över 30 orter i Sverige, därmed har vi en bra geografisk spridning. PE deltar i utveckling av både forskning och praktiska til�lämpningar. Frågeställningarna kan komma direkt från akademin eller från oss i branschen. Några av våra medarbetare undervisar även på högskolor och universitet. Därutöver handleder vi varje år examensarbetare och praktikanter. För att vidga vårt kontaktnät med framtidens medarbetare och kollegor närvarar vi på ett stort antal arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet.

Förutom i akademiska sammanhang sprider vi och hämtar in kunskap på seminarier och mässor för branschen. Vår rapport Samhällsbarometern gavs ut för andra året i rad 2017. Här samlar vi frågor och prioriteringar från samhället kring aktuella ämnen. Rapporten är baserad på en rikstäckande undersökning där vi, tillsammans med Kantar SIFO, låtit 2 500 respondenter svara på frågor inom fyra områden: boende, trafik, jobb och samhälle. Resultatet är ett viktigt kunskapsunderlag för oss och våra kunder. Rapporten pekar på större miljömedvetenhet, ökad digitalisering och en riktning mot grönare städer. Det finns också ett antal organisationer och nätverk där vid deltar för att utbyta erfarenheter. PE är bland annat medlem i IQ Samhällsbyggnad (IQS) och Sweden Green Building Council (SGBC). PE har också varit representerat i Regeringskansliets näringslivsgrupp för Sveriges miljökvalitetsmål. Vi redogör i följande avsnitt för de fyra strategiska frågorna som vår väsentlighetsanalys lyft fram som mest prioriterade för arbetet 2018. Utöver de fyra frågorna har vi också lyft fram ”10. Ökad digitalisering” som vi ser att vi behöver lyfta även om den ännu inte fått genomslag som en fråga för våra intressenter eller vår hållbarhetspåverkan.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

19 –


1

Cirkulär ekonomi

En viktig grundbult i PEs hållbarhetsarbete är hur vår livscykel kopplar till våra kunders livscykel. Hela samhället och industrin strävar efter en mer cirkulär ekonomi där vi ser avfall som en resurs för produktionsskedet istället för något som ska läggas på deponi eller förbrännas. PEs inredningsarkitekter ingår i 100Gruppen, en grupp som arbetar för hållbara inredningar. Gruppen tog 2017 initiativ till det Vinnova-finansierade projektet ”Cirkulära inredningar – potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter”, ett projekt som fokuserar på resurshantering i slutet av livscykeln. Även våra industridesigners arbetar med cirkulär ekonomi, men här i tidiga skeden av livscykeln. Under 2017 tog de bland annat fram återvinningsbara fiberkompositprofiler för bullerskyddande vägplank och utvecklade en helt ny typ av ventilationskanaler som reducerade koldioxidutsläppen med upp till 90 procent för produktens livscykel. Vinsterna med cirkulär ekonomi är många men vi har också identifierat hinder och kostnader. Dessa är främst kopplade till ekonomiska investeringar för att bygga ny kunskap om cirkulär ekonomi i en marknad där innovationshastigheten traditionellt är låg. 2

Hållbara material

I våra uppdrag möter vi en ökande efterfrågan på kunskap om farliga ämnen, speciellt i uppdrag där beställaren kommer från offentlig sektor. Vi förväntas kunna föreskriva material och produkter med så låga nivåer av farliga ämnen som möjligt eller hitta ersättningsprodukter. Därutöver ökar efterfrågan på livscykelanalyser av material och produkter. Ett område som drivs av EU är minskat plastavfall som en del i EU:s direktiv för cirkulär ekonomi. Här har vi börjat jobba och se över hur vi föreskriver plast och hur vi använder plast. För oss är den ekonomiska investeringen en risk, då vi måste hålla oss uppdaterade på materialutveckling samt säkerställa att vi har rätt kunskap och certifieringar för miljöinventeringar och rivningsinventeringar. Därför är det viktigt att fokusera våra insatser där vi ser störst efterfrågan och att hantera frågorna centralt för att sedan utnyttja våra digitala kanaler för att nå ut med information till våra medarbetare på ett effektivt sätt.

20 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

3

Hållbar stadsdel och fastighet

Internt startade vi 2017 projektet Hållbar stadsdel och fastighet för att säkerställa PE som en ledande leverantör. PE bidrar till hållbara städer och samhällen genom alla våra affärsområden. Marknaden växer eftersom allt fler byggherrar och fastighets­ ägare miljö- och hållbarhetscertifierar sina fastigheter. SGBC håller i certifieringarna och 2017 fanns det i Sverige över 1 000 certifierade byggnader enligt systemet Miljöbyggnad och över 900 certifierade byggnader enligt systemet BREEAM. Kommuner har börjat använda sig av systemet Citylab för att utveckla hållbara stadsdelar – 2016 och 2017 utvecklade över 20 stadsdelsprojekt hållbarhetsprogram enligt Citylab Action. Under 2017 bidrog PE bland annat med samordning, energiberäkning, termisk komfortberäkning, materialval och dokumentation, livscykelanalyser samt dagsljusberäkningar i över 30 stycken certifieringsprojekt, med en sammanlagd certifierad BTA på över 510 000 kvadratmeter. 4

Klimatsmarta energisystem

Effektivisering av energisystem är det påverkansområde som har lägst risker. Det resulterar nästan alltid i lägre energikostnader för intressenten och därför finns det en stor investeringsvilja. Samhället och industrin har gjort energieffektiviseringar i årtionden och byggt upp kunskap om dessa. Därutöver finns statliga ekonomiska incitament och styrmedel. Därför har PE ett stort antal uppdrag som handlar om energisystem och deras klimatpåverkan. Exempel är projektering av energieffektiva byggnader, elinstallationer, värmesystem, varmvattensystem och solcellsinstallationer. Inom detta område är riskerna lägre eftersom våra medarbetare har med sig utbildning om energisystem från högskolan och tidigare arbetsgivare. Våra juniorer lär sig sedan av våra seniorer. Det finns dock nya nischer som energikartläggningar där vi gjorde en del investeringar 2017 men även de har gett utdelning i slutet av året. 10

Ökad digitalisering

Digital teknik är en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Det kan spara resurser samtidigt som det ger ökat värde för både kund och slutanvändare. Industrin kan effektiviseras med automatiserad tillverkning, robotik och 3D-utskrifter. Bostäder, skolor och vård kan bli bättre med artificiell intelligens och avancerad styrning av klimatet. BIM, Building Information Modeling, är redan stort och tillämpas för bättre logistik i byggprocessen. Under 2017 har PE deltagit i IQ Samhällsbyggnads projekt, där man bland annat tittar på hur miljödata för material och produkter kan arbetas in i digitala ritningar.


Hållbarhetsmål och utfall – PEs mål inom hållbarhet har satts utifrån en analys av våra prioriterade satsningar för de två perspektiven ”Bindande krav” och ”Strategiska frågor”. Som organisation kan vi själva mäta mål som rör bindande krav. Våra strategiska satsningar innebär ofta ett ökat värde för kunderna som dessa i sin tur mäter och redovisar. Det betyder att vi har fler mål rörande bindande krav än för strategiska frågor.

Ekonomi

Miljö Resultat 2017

Målsättning 2020

1171 Mkr

-

Omsättningsökning

40 %

-

Branschens nettoomsättning ökning (källa: STD branschöversikt *2016/2017)

8 %*

-

Nettoomsättning

Resultat 2017

Målsättning 2020

Total CO2-utsläpp (ton CO2eq)

454

-

CO2-utsläpp/medarbetare (ton CO2eq/ medarbetare)

0,43

0,31

Resultat 2017

Målsättning 2020

403

340

Flygresande (ton CO2eq)

34

-

Tågresande (ton CO2eq)

0,8

-

Direkta CO2-utsläpp (Scope 1)

Analys 2017: Se Årsredovisning 2017

Bilresande (ton CO2eq)

Åtgärder 2018: Se Årsredovisning 2017 Styrande processer och rutiner för att nå mål: Ledningsprocessen, marknadsprocessen, ekonomiprocessen, uppdragsprocessen.

Andel medarbetare som genomgått utbildning om korruption

Klimatpåverkan

0%

100 %

Analys 2017: Eftersom informationen planeras ingå i den utbildning som lanseras 2018 Q1 har vi ingen analys för 2017. Åtgärder 2018: Erbjuda webbutbildning inom arbetsmiljö där anti-korruption är ett tema. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Personalprocessen, ledningsprocessen, IT-processen, PE-skolan.

Analys 2017: Vi har inte siffror om ersatta km per bränsletyp och fordon i våra system. Vi har därför använt Naturvårdsverkets schablonsiffra 0,16 kg COeq/km för kategorin ”Personbil, generell”. I siffran ingår inte pendling till arbete. Vi har i vårt system inte möjlighet att plocka ut flugna km, Vi har därför tagit en schablonresa Sthlm-Gbg och delat vår utläggskostnad för flygresor med priset för schablonresan för att sedan multiplicera med ICAOs CO2-värde för en flygresa SthlmGbg tor. Vi har i vårt system inte möjlighet att plocka ut tågresors totala km, Vi har därför tagit en schablonresa Sthlm-Gbg och delat vår utläggskostnad för tågresor med priset för schablonresan för att sedan multiplicera med resans distans och Naturvårdsverkets CO2 intensitetsvärde för en SJ tågresa (kgCO2eq/resenär, km). Åtgärder 2018 Direkta utsläpp (Scope 1): Vårt flyg- och tågresande är tämligen begränsat jämfört med bilresandet varför åtgärder fokuserar på en bilpark med lägre utsläpp och att ersätta bilresor med andra resesätt eller distansmöten. PE fortsätter diskutera med våra fastighetsvärdar för att få dem att erbjuda laddplatser så att vi kan gå över till elhybrider. Om vi 2020 kan nå upp till Energimyndighetens målnivå om 50 procent supermiljöbilar där supermiljöbilen är en elhybrid (0,11 kgCO2eq/km) kan vi reducera våra fordonsrelaterade CO2-utsläpp med 15 procent. Vi samlar 2018 in information via medarbetarenkät om medarbetarnas pendling till arbetet. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, bilpolicy, reserutiner, personalhandboken.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

21 –


Miljö, forts. Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) Kontorens verksamhetsel (ton CO2eq)

Resultat 2017

Målsättning 2020

18

Analys 2017: Vi har utifrån de kontor som har en egen elmätare räknat ut ett medeltal för elanvändning/medarbetare och sedan använt denna siffra som schablon för att räkna ut elanvändning för kontor utan elmätare. På så vis har vi en komplett om än inte helt precis redovisning. CO2 intensiteten, 20 gCO2eq/kWh, som använts är Sveriges CO2 intensitet av elanvändning enligt Energimyndigheten.

Leverantörskontroll Andel medarbetare som tagit del av information om hållbara material för sin/sina uppdragstyp/er Naturvårdsverkets etappmål för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” – kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Resultat 2017

Målsättning 2020

0%

100 %

Ej uppnått

Åtgärder 2018 Indirekta utsläpp (Scope 2): Vi ser över om det är möjligt att skapa större kontor i våra storstäder för att få synergieffekter rörande reducerad elanvändning. Vi säkerställer att alla kontor med egen elmätare går över till elavtal märkt med ”Bra Miljöval” med el från förnybara källor vars produktion tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, kontors­ policy, personalhandboken.

Avfallshantering

Resultat 2017

Målsättning 2020

Andel medarbetare som är nöjda med PEs hantering av kontorsavfall (och på så vis sorterar)

67%

90 %

Andel förpackningar som återvinns i Sverige och Naturvårdsverkets mål för 2020 (källa: SCB)

69 % (papper, metall och glas ca 80 %)

65 % (papper, metall och glas > 85 %)

Analys 2017: Vi har inte möjlighet att mäta vikt på vårt sorterade avfall men att 67 procent är nöjda indikerar att sorteringen fungerar bra. Sverige har ett högt återvinningstal för förpackningar av papper, metall och glas och där vill PE vara minst lika bra. Åtgärder 2018: Lagefterlevnad rörande avfallshantering genomförs årligen. Vi kommer anlita våra egna inredningsarkitekter för att skapa bättre utrymmen för sortering på våra kontor där vi ser behov av detta utifrån resultatet av medarbetarundersökningen. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, kontorspolicy, rollbeskrivning kontorsansvarig, personalhandboken.

Miljöutbildning Andel medarbetare som genomgått PEs miljöutbildning

Resultat 2017

Målsättning 2020

0%

100 %

Analys 2017: Eftersom utbildningen lanseras 2018 Q1 har vi ingen analys för 2017 men vi har sett ett stort behov av utbildningen. Åtgärder 2018: Online miljöutbildningen lanseras 2018 Q1 för alla medarbetare. Utbildningen kommer utöver de generella delarna om PEs miljöaspekter att ha ett fokus på cirkulär ekonomi och hållbara energisystem. Hållbarhetschefen ska besöka så många kontor som möjligt för att diskutera PEs hållbarhetsarbete med medarbetarna. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, IT-processen, PE-skolan.

22 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljöoch hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.

Analys 2017: Eftersom informationen planeras ingå i den utbildning som lanseras 2018 Q1 har vi ingen analys för 2017 men vi har sett ett stort behov av materialinformation. Denna finns tyvärr inte fullt ut då Naturvårdsverkets etappmål inte uppnåtts. Vi är med i Näringslivsgruppen för Sveriges miljökvalitetsmål som 2017 träffade Kemikalieinspektionen för att diskutera vårt informationsbehov. Åtgärder 2018: Vår online miljöutbildning som lanseras 2018 Q1 för alla medarbetare kompletteras med information om hållbara material för respektive uppdragstyp under 2018. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, IT-processen, PE-skolan.

Andel leverantörer som fått och accepterat PEs Uppförandekod leverantörer Antal kunder som efterfrågat PEs rutiner för leverantörsbedömning

0%

90 %

<1%

Analys 2017: Leverantörsbedömning är ett krav från vår ISO 9001/14001 certifiering och därför ser vi det som ett bindande krav men det är ännu inte många kunder som efterfrågar vår leverantörsbedömning. Åtgärder 2018: PE ska 2018 digitalisera leverantörsbedömningen då den manuella är för resurskrävande och inte ger rätt resultat. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Miljöledningsprocessen, IT-processen, ekonomiprocessen.


Våra medarbetare Hälsa och säkerhet

Resultat 2017

Målsättning 2020

Hälsa och säkerhet, antal olyckor per 1 000 anställda

0

0

Branschgenomsnitt, antal olyckor per 1 000 anställda för serviceföretag inom informationssektorn (källa: Arbetsmiljöverket)

6

Analys 2017: Även om ett nollutfall naturligtvis är bra och ligger helt i linje med målet är vi inte helt säkra på att alla ”nästan-olyckor” och mindre olyckor rapporteras. Åtgärder 2018: Implementera Arbetsmiljöhandboken på alla kontor. I Arbetsmiljöhandboken finns uttryckliga rutiner för att rapportera olyckstillbud och ”nästan-olyckor”. Säkerställ att alla chefer genomgår webbutbildningen i arbetsmiljö. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Personalprocessen, ledningsprocessen, arbetsmiljöpolicy, webbutbildning.

Sjukfrånvaro, hälsa och säkerhet Sveriges sjukfrånvaro 1 dag eller mer till följd av arbetsorsakade besvär (källa: Arbetsmiljöverket)

3,1 %

5%

6%

Analys 2017: Vi har en lägre sjukfrånvaro än snittet för Sverige och i vår siffra ingår även frånvaro på grund av icke-arbetsorsakade besvär, till exempel virus­ orsakade sjukdomar. Åtgärder 2018: Implementera Arbetsmiljöhandboken på alla kontor. I Arbetsmiljöhandboken finns uttryckliga rutiner för hur ansvarig chef ska arbeta med arbetsmiljön. Säkerställ att alla chefer genomgår webbutbildningen i arbetsmiljö och genomför medarbetarsamtal. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Ledningsprocessen, personalprocessen, arbetsmiljöpolicy, webbutbildning i arbetsmiljö.

Antal fall av anmäld diskriminering

2

Sveriges andel/antal inom privat tjänstesektor som anmält diskrimi­ nering 2017 (statistik finns ej)

-

0

Analys 2017: De anmälda fallen av diskriminering resulterade i avsked i ena fallet och varning i det andra. Vi har svårt att jämföra oss mot något nyckeltal för Sverige då vi inte hittat detta. Åtgärder 2018: Medarbetarenkäten 2018 kommer att mäta andel medarbetare som har upplevt diskriminering under 2017. Implementera visslarfunktion som en extern funktion dit medarbetare kan vända sig anonymt med rapportering av oegentligheter på PE. Implementera Arbetsmiljöhandboken på alla kontor. I Arbetsmiljöhandboken finns uttryckliga rutiner för hur ansvarig chef ska arbeta mot diskriminering. Säkerställ att alla chefer genomgår webbutbildningen i arbetsmiljö. Styrande processer och rutiner för att nå mål: Ledningsprocessen, personalprocessen, arbetsmiljöpolicy, webbutbildning i arbetsmiljö.

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

23 –


Från biomassa till vätgas – Ett av Sveriges mest intressanta projekt inom industri och energi pågår just nu i Skåne. Höganäs tillverkar där pulvermetall i en avancerad och energikrävande process. Traditionellt har man använt fossila bränslen men den nya, innovativa tekniken från Cortus Energy gör att man istället kan använda biomassa.

24 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

Projektnamn: Projekt Höganäs ”Probiostål” Kund: Cortus Energy AB Projekttid: 2017–2018 Kompetenser: Projektledning, el- och automation, hållfasthetsberäkningar rör och kärl, anläggningskonstruktion, maskinkonstruktion och stålkonstruktion


Styrning av hållbarhetsarbetet – Ambitiösa mål inom hållbarhet kräver en effektiv styrning av hållbarhetsarbetet. I ett växande bolag av PEs storlek är det viktigt att man arbetar strukturerat och målmedvetet. Det är viktigt att hela organisationen är involverad och att alla ser hållbarhet som en central del av sin arbetsuppgift – det gäller inte minst personer i ledande befattning. Koncernens bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och bolagsordning samt övriga relevanta lagar och regler. Styrningen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. PEs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning och kännetecknas av en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparens. PE tillämpar merparten av de regler som innefattas i Svensk kod för bolagsstyrning. De avvikelser som förekommer redovisas i PEs årsredovisning. Nedan visas PEs organisation. Kvalitetschef och Hållbarhetschef deltar sedan oktober 2017 på månatliga möten med övrig ledning. Tidigare hade stabsfunktioner separata möten med VD. Hållbarhetsarbetet leds och koordineras av koncernens hållbarhetschef. I det arbetet ingår att leda den centrala styrningen

Styrelse

av certifiering enligt ISO 14001:2015, beredning av underlag till mål, centrala riktlinjer och policyer, deltagande i extern- och internrevision, avvikelsehantering, åtgärder samt att implementera rutiner för lagefterlevnad. Beslut om centrala riktlinjer, mål och policyer tas på ledningsgruppsmöten. Vissa riktlinjer och policyer lyfts till styrelsen för beslut. Finanschefen har upprättat en lista över vilka policyer som beslutas var. Vidare ansvarar hållbarhetschefen för att ta fram underlag till utbildningar och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetschefen samarbetar med HR i frågor som berör medarbetarnas arbetsmiljö. Varje affärsområde har en kvalitets- och miljösamordnare som säkerställer implementering av affärsområdets miljöplan, utarbetad enligt riktlinjerna för ISO 14001:2015, tillsammans med affärsområdeschefen. Hållbarhetschefen kan även lägga ut deluppgifter som internuppdrag på koncernens hållbarhets- och miljökonsulter. Kvalitetschef kallar till kvalitets- och miljömöten där kvalitetsoch miljösamordnare och hållbarhetschef deltar för att diskutera ledningssystemfrågor. Synpunkter rörande vårt hållbarhetsarbete samlas in via mail, möten och internrevisioner. Om synpunkter bedöms vara avvikelser registreras de i vårt ledningssystems avvikelserapportering.

VD

Ekonomi och finans

IR

Hållbarhet

Arkitektur Arkitektur

Bygg & Anläggning Byggnad Infrastruktur Projektledning & Management

HR

Marknad

Kvalitet

Industri & Energi Industri & Energi

Installation VVS-design El, Tele & Säkerhet

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

25 –


Styrelse –

Gunnar Grönkvist, f 1943

Lars Erik Blom, f 1960

Öystein Engebretsen, f 1980

Styrelseordförande

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Ledamot sedan 2016

Ledamot sedan 2016

Ledamot och ordförande sedan 2015

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Utbildning: Master of Science BI Norweigian School of Management (Oslo/Sandvika)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare Utbildning: Pol. Mag. Stockholms universitet Övriga uppdrag: styrelseordförande i Awapatent Aktiebolag och AWA Holding AB Aktieinnehav: 7 500 B-aktier

Britta Dalunde, f 1958 Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag: VD i LK Finans AB, styrelseord­ förande i Lagerstedt & Krantz AB, DK Intressenter AB, JEFF fastigheter AB, TSS Holding AB. Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group AB, Connecting Capital AB, ITS Nordic AB, Norvatek Invest AB, S&A Sverige AB, LK Finans AB, Optimum Ekonomiplanering AB, Nextory AB. Ledamot i FM Mattsson Mora Group ABs revisionsutskott Aktieinnehav: 31 630 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Övriga uppdrag: Investeringsansvarig på Investment AB Öresund Aktieinnehav: 0

Carina Malmgren Heander, f 1959 Styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet Ledamot sedan 2017

Ledamot sedan 2016 Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Per Göransson, f 1953

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Utbildning: MBA with a specialism in

Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom från Linköpings Universitet

Strategic Planning, Edinburgh Business School

Ledamot sedan 2006

Övriga uppdrag: ordförande i Chorus AB, Boom Watch Company AB och Cereb AB, styrelsesuppleant i OF Huset i Stockholm AB, styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Oniva Online Group Europe AB och HH Ferries AB

Beroende i förhållande till bolaget och ledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare

Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS. Styrelseledamot Svedbergs AB, Scandinavian Track Group AB och Timezynk AB

Aktieinnehav: 3 500 B-aktier

26 –

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Aktieinnehav: 710 892 A-aktier och 348 773 B-aktier indirekt via Projekt­engagemang Holding AB

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

Aktieinnehav: 0


Ledning –

Per Hedebäck, f 1964

Peter Edstrand, f 1973

Per-Anders Nyman, f 1976

VD och Koncernchef

Marknadsdirektör och Förvärvsansvarig

IR-chef

Anställd sedan 2017

Anställd sedan 2014

Konsult till företagsledningen

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Utbildning: Marknadsekonom DIHM

Utbildning: studier i företags- och nationalekonomi vid Uppsala Universitet

Mångårig erfarenhet från ledande befattningar såsom affärsområdeschef på Munters, Industriattaché vid Svenska ambassaden i London, vice VD på Opcon samt ledande positioner på Tradimus och WSP

Tidigare senior konsult och ansvarig för förvärv på revisionsbyrå samt managementkonsult med fokus på förändringsprocesser, försäljning och marknadsföring. Dessförinnan VD och ledande befattningar inom retailoch konsumentföretag

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: styrelseledamot i Mestro AB och styrelseledamot i LifeAir AB

Aktieinnehav: 5 507 B-aktier via bolag

Aktieinnehav: 17 746 B-aktier

Roger Lindvall, f 1964

Peter Sandberg, f 1970

HR-chef

Finansdirektör

Utbildning: Landskapsarkitekt och psykoterapeut, Uppsala universitet

Anställd sedan 2007 Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet Mångårig erfarenhet från teknikkonsultbranschen Aktieinnehav: 103 000 A-aktier och 54 500 B-aktier privat och via bolag

Mångårig erfarenhet av Investor Relations och strategisk finansiell kommunikation i rollen som anställd konsult och inhyrd IR-chef Aktieinnehav: 0

Konsult sedan 2014

Mångårig erfarenhet av organisations-, ledarskaps- och medarbetarfrågor genom tidigare uppdrag som VD, HR-chef och HR-direktör. Dessförinnan konsult inom organisationsutveckling och HR-frågor Aktieinnehav: 0

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

27 –


Om den här rapporten – Rapportinformation Denna rapport täcker PEs verksamhet från 1 januari 2017 till 31 december 2017 och har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core-alternativet och i enlighet med GRI Standards tio rapporteringsprinciper: 1. I nkludering av intressenter – vi har i avsnittet Prioriteringar, Strategiska frågor och Bindande krav lyft våra intressenters frågor och förklarat hur vi svarar upp på deras förväntningar på oss. 2. H ållbarhet kontext – vi har i avsnittet Hållbarhetsmål och utfall inkluderat jämförelsetal för branschen och/eller Sveriges mål och en analys för hur våra mål förhöll sig till dessa för 2017. 3. Väsentlighet – vi har i avsnittet Prioriteringar redogjort för frågeställningarnas signifikans för vår hållbarhetspåverkan och hur de påverkar våra intressenters ställningstaganden. 4. Fullständighet – vi har i avsnittet Prioriteringar säkerställt att alla frågeställningar som vi har arbetat med och som påverkat vår prestanda 2017 är med. 5. K orrekthet – informationen i den här rapporten är korrekt. Vi har i avsnittet Hållbarhetsmål och utfall förtydligat vilka mätetal som är osäkra och hur vi ska förbättra dem 2018. 6. Balans – i avsnittet Hållbarhetsmål och utfall redogör vi vilka mätetal vi är nöjda med och vilka vi inte är nöjda med samt hur vi kommer att arbeta med dem under 2018 för att nå ett bättre resultat. 7. T ydlighet – vi har ansträngt oss att ha en genomgående jämn och tillräcklig detaljnivå för att våra intressenter ska kunna bedöma vår prestanda.

28 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

8. Jämförbarhet – vi har medvetet valt mätetal som vi vet att branschen och Sverige använder sig av för att kunna hitta de jämförelsetal vi använder oss av i avsnittet Hållbarhetsmål och utfall. Vi har även säkerställt att mätetalen på ett tydligt sätt kopplar till våra intressenters väsentliga frågeställningar. PE har antagit 2017 som utgångsår för hållbarhetsprestanda då det är vårt första år vi gör en fullständig och granskad hållbarhetsredovisning. Därför kommer prestandautveckling inte vara en del av denna rapport utan kommer med i nästa års rapport. 9. P ålitlighet – mål och mätetal vi rapporterar på ingår i vårt ledningssystem och sammanställs centralt årsvis. 10. Tidslinje – vi gör vår hållbarhetsredovisning årsvis i samband med vår årsredovisning. För 2017 krävs ej externt bestyrkande av hållbarhetsredovisningen eftersom PE ej är börsnoterade. Om inte annat anges omfattar informationen i denna rapport alla PEs till 100 procent ägda bolag i Sverige, inklusive förvärv som slutfördes före den 1 januari 2018. De förvärv som gjordes under december 2017 är Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB baserat i Göteborg och Energi & VVS-planering i Helsingborg AB. Då dessa två bolag kom in sent 2017 är de inte del i vår målrapportering rörande miljö- och arbetsmiljö.

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen: Hållbarhetschef Pia Stoll pia.stoll@pe.se


GRI-index – Generella standardupplysningar Upplysning

Beskrivning

Sidnummer

Kommentar

Upplysning 102-1

Organisationens namn

s.4

Upplysning 102-2

Viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

s.5, s.13

Upplysning 102-3

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Baksida

Upplysning 102-4

Lokalisering av organisationens verksamheter

s.5

Upplysning 102-5

Ägarstruktur och organisationsform

s.25-27

Upplysning 102-6

Marknader som organisationen är verksam på

s.4

Upplysning 102-7

Den redovisade organisationens storlek

s.5

Upplysning 102-8

Information om anställda och andra medarbetare

s.5

Upplysning 102-9

Organisationens leverantörskedja

s.12., s.18

Upplysning 102-10

Väsentliga organisationsförändringar och leverantörskedjeförändringar

-

PE hade 2017 inga väsentliga ändringar.

Upplysning 102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

-

PE har ingen produkttillverkning

Upplysning 102-12

Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer

s.19

Upplysning 102-13

Medlemskap i branschorganisationer

s.19

Upplysning 102-14

Uttalande från organisationens högsta beslutsinstans

s.8-9

Upplysning 102-15

Betydande påverkansområden, risker och möjligheter

s.20

Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy

s.17-18

Styrningsstruktur

s.25-27

Organisationsprofil

Strategi

Etik och integritet Upplysning 102-16

Bolagsstyrning Upplysning 102-18

Kommunikation med intressenter Upplysning 102-40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

s.19

Upplysning 102-41

Collective bargaining agreements

s.18

Upplysning 102-42

Princip för identifiering och urval av intressenter

s.19

Upplysning 102-43

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

s.19

Upplysning 102-44

Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter

s.14-15, s.20

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

29 –


Generella standardupplysningar, forts. Upplysning

Beskrivning

Sidnummer

Kommentar

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar Upplysning 102-45

Koncernbolag som omfattas av årsredovisningen

s.28

Upplysning 102-46

Definition av innehållet och avgränsningar i årsredovisningen

s.14-16, s.28

Upplysning 102-47

Väsentliga aspekter som identifierats

s.14-16

Upplysning 102-48

Restatements of information

s.28

Upplysning 102-49

Förändringar av tidigare redovisad information

-

Upplysning 102-50

Redovisningsperiod

s.28

Upplysning 102-51

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen

s.28

Upplysning 102-52

Redovisningscykel

s.28

Upplysning 102-53

Kontaktperson

s.28

Upplysning 102-54

Redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer samt GRI-index

s.28-31

Upplysning 102-55

GRI Content Index

S.29-31

Upplysning 102-56

Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande

s.28

Upplysning 103-1

Förklaring av väsentliga hållbarhetsfrågor och avgränsningar

s.14-16, s.28

Upplysning 103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

s.25-27

Upplysning 103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

-

2017 är PEs första rapporteringsår helt enligt GRIs riktlinjer

Redovisningsprofil

Management approach

30 –

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

2017 är PEs första rapporteringsår helt enligt GRIs riktlinjer. PE rapporterar därför utvärderingen först 2018.


Specifika standardupplysningar Specifika standardupplysningar (dessa väljs ur GRI 200 Economic, GRI 300 Environmental, och GRI 400 Social) Upplysning

Beskrivning

Sidnummer

Kommentar

s.21

Se även PEs Årsredovisning

Ekonomi (GRI 200 ECONOMIC, välj de som identifierats som väsentliga för PE) Väsentlig aspekt: Ekonomisk prestanda (GRI 201) Upplysning 201-1

Skapat och levererat ekonomiskt värde

Väsentlig aspekt: Antikorruption (GRI 205) Upplysning 205-2

Procentandel av den ledning och de medarbetare som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption.

s.21

Miljöpåverkan – (GRI 300 Environmental, välj de som identifierats som väsentliga för PE) Väsentlig aspekt: Utsläpp (GRI 305 Emissions) Upplysning 305-1

Direct (Scope 1) GHG Emissions

s.21

Upplysning 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG Emissions

s.22

Upplysning 305-4

Intensitet för utsläpp av växthusgaser

s.21

Utsläpp/medarbetare

Väsentlig aspekt: Miljöbedömning av leverantörer (GRI 308 Supplier environmental assessment) Upplysning 308-1

Procent av nya leverantörer som granskats avseende miljökriterier

s.22

Social påverkan (GRI 400 Social) Väsentlig aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet Upplysning 403-2

Sjukfrånvaro, hälsa och säkerhet

s.23

Väsentlig aspekt: Utbildning (GRI 404 Training and education) Upplysning 404-1

Utbildningstimmar

s.22

Väsentlig aspekt: Icke-diskriminering (GRI 406 Non discrimination) Upplysning 406-1

Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder

s.23

P R O J E K T E N G A G E M A N G H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 017

31 –


Huvudkontor Postadress: Box 47146 100 74 Stockholm Besöksadress: Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm

PE är en konsultkoncern inom teknik och arkitektur med cirka 1 000 medarbetare på 35 orter i Sverige. Genom våra kunskapsområden Arkitektur, Byggnad, El, Tele & Säkerhet, VVS-design, Industri & Energi, Infrastruktur samt Projektledning & Management erbjuder vi integrerade lösningar som skapar kund- och samhällsnytta. Läs mer på pe.se

PE Hållbarhetsredovisning 2017  
PE Hållbarhetsredovisning 2017  
Advertisement