Page 1

MAŁA JEDNOSTKA MIESZKALNA SMALL LIVINg space

2013 / 2014


13 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego w Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydział Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 13th Educational-Design Program in the Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Faculty of Architecture and Design at the University of Arts in Poznań pep.uap.edu.pl KURATORZY / CURATORS Katarzyna Laskowska Marta Szczepańska redakcja katalogu / CATALOGUE EDITORS Katarzyna Laskowska Marta Szczepańska Joanna Lisiecka projekt katalogu / catalogue design Agnieszka Kamińska fotografie / photography archiwum PE-P / PE-P archive strony / pages 35, 37: Maciej Nowaczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. UA w Poznaniu, 2014 Copyright by University of Arts in Poznań, 2014 ISBN 978-83-63533-34-2 ORGANIZATOR / ORGANIZER Uniwersytet Artystyczny Poznaniu University of Arts in Poznań

PARTNERZY / PARTNERS

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONS

skład, druk, oprawa / DTP, print, binding Geokart-International


SPIS TRESCI

table of contents

0 1 _ Program PE-P na UAP

01 _ PE-P program at UAP

UAP, Wydział Architektury i Wzornictwa ................................. 06 Powody powołania PE-P ................................................... 08 Idea i korzyści z PE-P ....................................................... 10 PE-P na tle wydarzeń w polskim designie ............................... 18 Fakty i liczby ................................................................. 20 Projekty wdrożone do produkcji .......................................... 22 Partnerzy .................................................................... 24 Etapy programu ............................................................. 26

02 _ 13 edycja PE-P

UAP, Faculty of Architecture and Design .................................. Reasons for establishing PE-P .............................................. The idea and benefits of PE-P .............................................. PE-P in the context of events in Polish design .......................... Facts and figures ............................................................. Designs implemented into production .................................... PE-P partners ................................................................. Stages of the program .......................................................

02 _ 13th PE-P

Mała jednostka mieszkalna ................................................ 34 Opinie partnerów ............................................................ 38 PE-P z punktu widzenia studentów ....................................... 42

03 _ Łazienka w małej jednostce mieszkalnej Op-arty – Olga Mężyńska, Milena Wójcik ............................... Bella – Mikołaj Szymankiewicz, Zofia Żadan ........................... Intro – Maria-Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz .............. Hetta – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski ....................... Elbo – Joanna Lisiecka ..................................................... Mont – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka .....................

50 52 54 56 58 60

04 _ Przedpokój w małej jednostce mieszkalnej

Milky – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka ..................... Ton – Anna Don, Aleksandra Grunwald .................................. Uno – Joanna Lisiecka ..................................................... Patchwork – Joanna Fredrych, Agata Nowak .......................... Pok – Joanna Fredrych, Agata Nowak ................................... Edge – Olga Mężyńska, Milena Wójcik ................................... Parana – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski .....................

05 _ Partnerzy 13 PE-P

07 08 14 18 20 23 24 28

Small living space ............................................................ 36 Partner's opinions ........................................................... 40 PE-P from the students’ perspective ...................................... 44

03 _ Bathroom in a small living space Op-arty – Olga Mężyńska, Milena Wójcik ...............................

Bella – Mikołaj Szymankiewicz, Zofia Żadan ........................... Intro – Maria-Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz .............. Hetta – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski ....................... Elbo – Joanna Lisiecka ..................................................... Mont – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka .....................

50 52 54 56 58 60

04 _ Hall in a small living space 66 68 70 72 74 76 78

............................................... 80

Milky – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka ..................... Ton – Anna Don, Aleksandra Grunwald .................................. Uno – Joanna Lisiecka ..................................................... Patchwork – Joanna Fredrych, Agata Nowak .......................... Pok – Joanna Fredrych, Agata Nowak ................................... Edge – Olga Mężyńska, Milena Wójcik ................................... Parana – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski .....................

05 _ 13 PE-P partners

66 68 70 72 74 76 78

................................................. 82


01 _ Program PE-P na UAP UAP, Wydział Architektury i Wzornictwa Powody powołania PE-P Idea i korzyści PE-P PE-P na tle wydarzeń w polskim designie Fakty i liczby Projekty wdrożone do produkcji Partnerzy Etapy programu

_

PE-P program at UAP

UAP, Faculty of Architecture and Design Reasons for establishing PE-P The idea and benefits of PE-P PE-P in the context of events in Polish design Facts and figures Designs implemented into production PE-P partners Stages of the program


UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu istnieje od ponad 90 lat. Jego początek wyznacza rok 1919, gdy założono w Poznaniu Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształconą później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Ta nazwa towarzyszyła Uczelni równo pół wieku. W 1996 PWSSP uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Z dniem 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Zmiany nazwy Uczelni związane były z jej ciągłą ewolucją strukturalną i programową. W ten sposób kształtowała się tradycja Uniwersytetu znajdującego się w procesie przemian Uczelni żywej, otwartej, poszukującej wartości artystycznych i intelektualnych. Ani dawniej, ani dziś w poznańskiej szkole nie dominowała jedna doktryna artystyczna, projektowa czy estetyczna. Uczelnia przy Alejach Marcinkowskiego 29 była i nadal jest miejscem spotkań różnych koncepcji wielu dziedzin sztuki: od dyscyplin klasycznych po najbardziej współczesne.

The University of Arts in Poznań has been in existence for over 90 years. It was established in 1919 as Szkoła Sztuk zdobniczych (School of Decorative Arts) and was later transformed into Instytut Sztuk Plastycznych (State Institute of Art). In 1946 it was renamed Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (the State Higher School of Fine Arts). In September 1996 the school was approved to become the Academy and was once again renamed. The Academy of Fine Arts in Poznań finally after 14 years became the University of Arts in Poznań. The frequent changes of the school’s name resulted from the continuous development of its structure and faculties as well as a tradition of an Academy that is subject to ongoing transformation, a tradition of being open to the quest for artistic and intellectual values. The school has always been a melting-pot for various concepts and many disciplines of art, from classical to contemporary, and never has a single artistic, designing or aesthetic doctrine been allowed to prevail.

www.uap.edu.pl

www.uap.edu.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

06

UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest spadkobiercą i kontynuatorem powstałej w 1919 Szkoły Sztuk Zdobniczych. Obecnie prowadzimy kształcenie na kierunkach: Wzornictwo, Projektowanie Mebla, Sztuka Projektowania Krajobrazu oraz Architektura i Urbanistyka. Kadrę dydaktyczną tworzą aktywni zawodowo projektanci, którzy realizują swoje autorskie programy badawcze. W 2014 zostały uruchomione studia doktoranckie w dyscyplinie Sztuki projektowe. Innowacyjne rozwiązanie struktury naszej uczelni pozwala studentom na dowolny wybór pracowni projektowych i artystycznych zgodnie z ich zainteresowaniami. Na szczególną uwagę zasługuje program współpracy z przemysłem, kształcący umiejętność pracy z przedsiębiorstwami poprzez realizację prototypów w warunkach przemysłowych. Prowadzimy studia w języku angielskim. Międzynarodowa współpraca, wymiana pedagogów i studentów, liczne wystawy w kraju i za granicą, warsztaty projektowe, plenery, konferencje, konkursy tematyczne – budują obraz nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się Wydziału Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznań is the heir and successor of Szkoła Sztuk Zdobniczych, established in 1919. Currently, students can choose between the following fields of study: Design, Furniture Design, Art of Landscape Design as well as Architecture and Urban Design. Academic staff consists of professionally active designers who conduct their own research programs. In 2014 new doctorate studies in discipline ‘Design Arts’ were initiated. Innovative structure of our university allows students to take liberty of choosing project and art studios according to their interests. Special attention should be attracted to industry cooperation program. It gives our students an opportunity to learn to work with companies by realization of prototypes in industrial environment. We run classes in English. International cooperation, exchange of academic teachers and students, numerous exhibitions in Poland and abroad, project workshops, open-airs, conferences and professional contests build an image of modern and dynamically developing Faculty of Design and Architecture at the University of Arts in Poznań.

Dziekan prof. Marek Owsian prof. zw. UAP

Dean prof. Marek Owsian full prof. at UAP

07


08

09


IDEA I KORZYSCI Z PE-P Koncepcja Programu Edukacyjno-Projektowego (PE-P) narodziła się jako alternatywna forma kształcenia przyszłych projektantów, uzupełniająca proces edukacyjny o elementy praktycznej współpracy z przemysłem meblarskim. Program został zainicjowany w 2001 roku i od tego momentu funkcjonuje nieprzerwanie, przyciągając kolejnych studentów i partnerów biznesowych. Lata doświadczeń doprowadziły do współpracy rozszerzonej o projekty rynkowe i komercjalizacji wyników badań.

EDUKACJA - NIE W PRÓŻNI

Edukacja projektowa w Polsce ma za zadanie kształcić osobowości, które będą zasilać branżę kreatywną. W Unii Europejskiej występuje wyraźna zależność między wielkością sektora kreatywnego a innowacyjnością gospodarki. Regiony takie jak Brabancja Północna, Flandria, Walia, Bawaria, gdzie od lat inwestuje się w design, są siłą napędową gospodarek państw. W Polsce w 2006 roku oficjalnie uznano design za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej i uwzględniono w rządowym programie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wsparcie unijne dało wielu firmom zapłon do wdrożenia innowacji, a instytucje mogły rozszerzyć swoje programy promocji różnych dziedzin projektowania i oferować merytoryczne zaplecze dla projektantów i biznesu (np. program Zaprojektuj Swój Zysk). Środowiska projektowe walnie przyczyniły się do tej strategicznej zmiany. Można by mnożyć przykłady niezwykle płodnych inicjatyw i instytucji, z których każda ma nieco inny profil: projekt Design Silesia, Zamek Cieszyn, Łódź Design, warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Gdynia Design Days, Concordia Design, Pro Design, Krzywy Komin - większość na różne sposoby powiązana z wydziałami projektowymi uczelni państwowych w Polsce. Bogactwo ich działań to kolejny z symptomów transformacji gospodarki z przemysłowej w opartą na wiedzy. Naukowcy, eksperci i praktycy są zgodni: aby tak sprofilowana gospodarka mogła się rozwijać, światy produkcji i nauki muszą zwiększać transfer informacji i środków między sobą. Dotyczy to również kształcenia projektowego, co potwierdzają strategie państw zaawansowanych gospodarczo. Nawet Wielka Brytania, z najsilniej rozwiniętą branżą designu, podkreśla potrzebę edukacji w jeszcze większym stopniu opartej na praktyce.

IDEA PE-P

Program PE-P powstał, ponieważ edukacja młodych projektantów nie mogła odbywać się w oderwaniu od zmieniającego się rynku. Renoma jedynego tak długotrwałego programu kooperacji uczelni artystycznej z przemysłem została zbudowana na rzetelnej pracy dydaktycznej i stałej komunikacji z biznesem. W ten sposób tworzona jest platforma, w ramach której przygotowuje się studentów do współpracy z odbiorcą - przemysłem, opracowuje się wzory użytkowe odpowiadające na potrzeby społeczne, inicjuje kontakty biznesowe, prowadzące do wdrożenia oraz różnych form zatrudnienia absolwentów i naukowców. Z upływem czasu program stał się także narzędziem do opracowywania

10

projektów rynkowych, wdrażanych do produkcji przez naszych partnerów. Obszar zainteresowania PE-P od początku lokuje się w obrębie silnie rozwijającej się w Wielkopolsce branży meblowej i branż pokrewnych. Był to naturalny wybór w regionie o tradycjach meblarskich oraz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w którym projektowanie mebla historycznie jest jednym z fundamentów kształcenia projektowego. O skuteczności programu świadczą liczby. Podczas trzynastu lat realizacji PE-P (2001-2014) pracownia współpracowała z 33 producentami, program zrealizowało 146 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z 74 projektów wykonanych w formie prototypów przez fabryki mebli aż 13 zostało wdrożonych do produkcji, co stanowi 18-procentowy odsetek (do 2012 roku wynosił on 9%). Wśród wdrożeń znalazły się m.in. znane szerokim kręgom odbiorców sofy Bouli (producent: Noti), nagrodzona Dobrym Wzorem umywalka Uni (producent: Marmorin) oraz 6 linii mebli łazienkowych (marka: Defra). Rosnąca ilość prototypowanych i wdrażanych projektów oraz zaufanie partnerów biznesowych biorą się stąd, że w obrębie stabilnej struktury program jest elastyczny i podlega ciągłej ewolucji. Obecnie kładziemy większy nacisk na pracę zespołową studentów i angażowanie ich w działania promocyjne własnych projektów. Współuczestnictwo projektanta w etapach poprzedzających i następujących po wykonaniu projektu wzorniczego jest warunkiem skutecznie przeprowadzonego procesu rozwoju nowego produktu.

RÓŻNORODNA BRANŻA - RÓŻNORODNA TEMATYKA

W polskim w sektorze meblarskim produkuje się praktycznie każdy typ mebli. Dzięki temu, w ramach PE-P co roku mamy możliwość formułować nowy temat projektowy. Podjęte dotąd obszary to systemy (programy) mebli do przestrzeni publicznych i prywatnych, stanowiska komputerowe, systemy mebli dziecięcych, sztaplowane siedziska konferencyjne, miejsce pracy architekta, systemy mebli młodzieżowych, kuchnia minimum do wnętrz publicznych, kuchnia uniwersalna, meble apteczne, siedzisko biurowe, jadalnia, systemy frontów meblowych, siedziska systemowe do przestrzeni publicznych, terminale internetowe wraz z projektem interfejsu, meble wraz z wyposażeniem do łazienek oraz meble do przestrzeni przedpokoju i korytarza. Partnerzy PE-P to czołowi polscy producenci, instytucje i media. Aktywnie uczestniczą w kształceniu i współtworzą kreatywne środowisko prowadzące do wdrożeń. Od 2001 roku współdziałamy z producentami mebli: BALMA, Black Red White, Meble VOX, ATLAS Meble Kuchenne, BRW, PROFIm, NOT I, SITAG Formy Siedzenia, MBH, Mikomax, Profap, Paged, KRISMAR, Defra, DIG-NET, oraz z producentami materiałów stosowanych w seryjnej produkcji: Schattdecor (we wszystkich dotychczasowych 13 edycjach PE-P), Kronospan, Blum, Kronopol, Kronoplus, Hettich, Forbo, SIRO, Ridex, EGGER, Pfleiderer. Podczas 10. i 12. edycji PE-P zakres projektowy poszerzyliśmy o produkty sanitarne współpracując z Marmorin. Mamy także wieloletnie doświadczenia w pracy z czołowymi instytucjami świata designu: Zamek Cieszyn, IWP, oraz mediam branżowymi: 2+3D, DesignAlive, Biznes Meble.pl, Architektura i Biznes.

11


REALNE KORZYŚCI

Cele i potrzeby uczestników procesu rozwoju nowego produktu w ramach PE-P różnią się, co przy zrozumieniu i akceptacji wzbogaca prowadzone projekty i zwiększa wielostronne korzyści. Wspieramy transfer wiedzy między uczestnikami programu, niezbędny dla powodzenia przedsięwzięcia, ale i procentujący dla wszystkich w przyszłości. Niejako przy okazji ma miejsce wypracowywanie wspólnego języka porozumienia, który jest podstawą każdej relacji projektant-przemysł. Producenci uczestnictwo w programie postrzegają jako działanie pozytywnie wpływające na wizerunek oraz rozpoznawalność marki, promocję poprzez pracę z renomowaną uczelnią. Dostrzegają w programie PE-P szansę na udział w kształceniu projektantów - swoich przyszłych partnerów. Tu część szkoleniowa jest priorytetem, bo umożliwia dotarcie do relatywnie dużej grupy projektantów na etapie studiów, zaprezentowanie produktów i potencjału technologicznego oraz ekonomicznie uwarunkowanych potrzeb. Dostęp do potencjału intelektualnego i twórczego studentów i kadry UAP pozwala czerpać z nowego „odmłodzonego” podejścia do projektowania i wchodzić na nowe obszary badawcze. Partnerzy korzystają także z dodatkowych narzędzi współpracy prowadzonych przez pracownię np. warsztatów, konferencji, wystaw. Relacje wypracowane podczas PE-P mogą skutkować pozyskaniem: stażysty, praktykanta i ostatecznie pracownika. Równolegle połączone przez program firmy odświeżają lub nawiązują kontakty z nowymi partnerami biznesowymi. W przypadku współpracy zakończonej komercjalizacją projektu, PE-P oferuje firmom podobne korzyści, co inwestycja we wzornictwo - innowacyjny, wyróżniający się na rynku produkt, który przekłada się na wynik finansowy i marketingowy. Możliwość przejścia przez proces rozwoju nowego produktu, praca w zespole interdyscyplinarnym, stały dostęp do know-how, kontakt z biznesem powodują, że PE-P jest w dalszym ciągu niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem dla studentów UAP. Poszerzanie doświadczenia projektowego, rozwijanie umiejętności kreacyjnych w obwarowanym konkretnymi ograniczeniami środowisku technologicznym, nabywanie kompetencji społecznych w pracy z przedsiębiorstwami - to dalsze aspekty powodujące, że kolejne grupy studentów wybierają trudną pracę w ramach programu. Jej efekty są współmierne do zainwestowanego czasu, pracy jak i poziomu przełamywania własnych ograniczeń i słabości. Wśród tych efektów znajduje się możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych, szeroka promocja projektu i autorów, a coraz częściej wdrożenie do produkcji masowej. Rezultaty udziału w programie zamieszczane w portfolio punktują przy poszukiwaniu pracy. Wszystko to zwiększa poziom świadomości młodych projektantów i ich pewność siebie. Studenci wychodzą z Programu Edukacyjno-Projektowego bogatsi o praktykę w zawodzie. Są bardziej atrakcyjnymi pracownikami, co potwierdzają ścieżki zawodowe absolwentów PE-P i wysoki procent (ponad 90 %) zatrudnionych w zawodzie. Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu PE-P stał się jednym z filarów kształcenia w zakresie projektowania mebla. Wiedza o programie upowszechnia się poza Wielkopolską, przyciągając kolejnych kandydatów na studia. Zdarza się, że absolwenci, już zawodowi projektanci, którzy przechodzili przez jedną lub więcej edycji progra-

12

mu, powracają na uczelnię z propozycjami współpracy lub koordynują udział w PE-P ze strony firm partnerskich. Z perspektywy uczelni niebagatelne znaczenie ma też wymierny wkład jaki pracownia wraz z programem współpracy z przemysłem wnosi do efektów kształcenia, co pozwala uzyskiwać wysokie noty w ocenie MNiSW.

UKIERUNKOWANY ROZWÓJ

Obecnie trwa rozbudowa uczelni, po której UAP przekształci się w zaawansowaną placówkę edukacyjną z centrum badawczym. Dotychczasowa baza, którą stanowią dydaktycy i zaplecze sprzętowe zostanie poszerzona. To pozwoli odpowiadać potrzebom biznesu dwojako: poprzez oferowanie wyników przeprowadzonych badań i jeszcze bardziej zaawansowaną pracę nad projektami z firmami, które zgłaszają takie zapotrzebowanie. Przy dołożeniu wszelkich starań pracowników, studentów i partnerów pracowni, PE-P pozostanie ważnym elementem dokonujących się zmian. Celem jest lokalny i powszechny wzrost świadomości wzornictwa jako procesu angażującego wszystkie strony. Przyszli projektanci, których wykształci Wydział AiW muszą być specjalistami świadomymi wpływu ich pracy na proces powstawania produktu, rozwój biznesu, funkcjonowanie jednostek i społeczeństwa. Zamierzamy to osiągnąć poprzez zwiększanie ilości działań interdyscyplinarnych, poprawę wiedzy technicznej studentów dzięki zajęciom warsztatowym i praktycznym, profesjonalizację działań promocyjnych, ulepszanie metodyki badań oraz informowanie o ich efektach. Przy całej specjalizacji ważne jest aby nie zagubić kulturotwórczej i humanistycznej roli projektowania. W świecie, w którym rynek designu podlega sezonowym zmianom mód, a eksperci od zarządzania proponują coraz to nowe metodyki tworzenia nowych produktów, staramy się uformować w studentach zdroworozsądkowe podejście oraz umiejętność uważnej i wrażliwej analizy otaczającego ich świata. Nade wszystko dbamy o to aby w centrum zainteresowań młodego projektanta był człowiek i jego realne potrzeby.

prof. Katarzyna Laskowska prof. zw. UAP mgr Marta Szczepańska as.  

13


THE IDEA AND BENEFITS OF PE-P The concept of the Educational-Design Program (PE-P) was born as an alternative form of educating future designers, complementing education process with the elements of practical collaboration with the furniture industry. The program was initiated in 2001 and since then it has been working incessantly, attracting more students and business partners. The years of experience have led to collaboration extended by marketable projects and commercializing results of the research.

EDUCATION – NOT OUTSIDE THE CONTEXT

The main goal of design education in Poland is to form personalities, who will later reinforce the creative industries. In European Union there is a strong relation between the size of the creative sector and the innovativeness of the economy. Regions such as North Brabant, Flanders, Wales and Bavaria, which have been investing in design for years, are the driving force of the countries’ economy. In 2006 design was officially recognized in Poland as a potential source of competitive advantage and included in government’s Operational Program Innovative Economy 2007-2013. The Union’s support encouraged many companies to implement innovations and the institutions were able to enlarge their promoting schemes for many designing fields and offer substantive background for designers and business (for example Design Your Profit program). Design environments have largely contributed to this strategic change. We could name many more examples of fecund initiatives and institutions, each and every one showing a distinctive profile: Design Silesia Project, Zamek Cieszyn (Cieszyn Castle), Lodz Design Festival, varsovian Institute of Industrial Design, Gdynia Design Days, Concordia Design, Pro Design, Krzywy Komin – most of them are associated with the design faculties in Polish state academies. The richness of their works is another symptom of the economic transformation: from the industrial economy to one based on knowledge. Academic workers, experts and practitioners all agree: to enable such economy to develop, there must be a constant transfer of information and resources between the world of production and the world of science. The same goes for design education, which can be confirmed by the strategies of economically advanced countries. Even Great Britain, with the most strongly developed design sector, emphasizes the need for education which is based on practice to even greater extent.

THE IDEA BEHIND PE-P

The PE-P program was created due to the fact that young designers cannot be educated in isolation from the ever-changing market. Being the only long-lasting program of collaboration between art academy and the industry, it is renowned for painstaking didactic work and constant communication with business. Thus, creating a platform, within which students are being prepared to collaborate with the client (the industry), a place where designs which answer the popular demand are elaborated, and business contacts are initiated, which leads to dif-

14

ferent forms of employment for the graduates and academic workers. In the course of time the program has also become a tool for developing marketable projects, implemented by our partners. The PE-P’s area of interest, since the very beginning, has been placed within strongly developing Wielkopolska furniture trade and similar. It came as a natural choice in the region with such strong furniture traditions and at the University of Arts in Poznań, where designing furniture has been historically one of the fundaments in terms of design education. The effectiveness of the program could be proven with numbers: during thirteen years of the PE-P (2001-2014) the studio collaborated with 33 manufacturers, 146 students of Architecture and Design Faculty of the University of Arts in Poznań completed the program. From 74 projects elaborated in forms of prototype by the furniture factories, as many as 13 were implemented into mass production, which makes it 18% (until 2012 it used to be 9%). Among the implementations there were widely known Bouli sofas (manufactured by Noti), winner of the Dobry Wzór (“Good Design”) award washbasin Uni (manufactured by Marmorin) and 6 lines of bathroom furniture (by Defra). Growing number of prototyped and implemented projects along with the business partners’ trust is owed to the fact that within its stable structure, the program manages to show elasticity, undergoing a constant evolution. Currently, we highlight the students’ teamwork and put a stress on engaging them into promoting their own designs. Designer’s participation at all stages proceeding and following the designing phase is essential in order to effectively carry out the process of developing a new product.

DIVERSE SECTOR – DIVERSE TOPICS

Polish furniture sector manufactures all possible types of furniture, which enables us to formulate a new design topic every year of the PE-P program. So far, we have taken up such topics as: systems (programs) of furniture for private and public spaces, computer stations, children furniture systems, stacking conference seats, architect’s workplace, youth furniture systems, minimum kitchen for public spaces, universal kitchen, pharmacy furniture, office seat, dining room, furniture front systems, seating systems for public spaces, internet terminals along with the interface design, bathroom furniture and furnishings, hall and corridor furniture. The PE-P partners are leading Polish furniture manufacturers, institutions and media. They actively participate in educating and collaborate in making of the creative environment that leads to implementations. Since 2001 we have been cooperating with the following furniture manufacturers: BALMA, Black Red White, VOX Furniture, ATLAS Meble Kuchenne, BRW, PROFIm, NOT I, SITAG Formy Siedzenia, MBH, Mikomax, Profap, Paged, KRISMAR, Defra, DIG-NET, as well as with the manufacturers of the materials used in mass production Schattdecor (so far, present in all 13 editions of PE-P), Kronospan, Blum, Kronopol, Kronoplus, Hettich, Forbo, SIRO , Ridex, EGGER, Pfleiderer. During the 10th and the 12th PE-P we have widened our designing range by sanitary products, collaborating with Marmorin. We also have many years

15


of experience in working with the leading institutions in the world of design: Zamek Cieszyn, IWP, and trade media 2+3D, DesignAlive, Biznes Meble.pl, Architektura i Biznes (Architecture and Business).

ACTUAL BENEFITS

The needs and objectives of those who participate in the process of new product development within PE-P are very diverse, which - given some understanding and acceptance – enriches the ongoing projects and enlarges multilateral benefits. We support the transfer of knowledge between the participants, which is not only indispensable for the venture to succeed, but also pays off in the future, for everybody. Somehow, by the way, new common language of understanding creates itself, which is primordial in the relationship between a designer and the industry. The manufacturers view participating in the program as an activity which positively influences their image and brand recognition, as well as a promotion gained by working with a renowned university. In the PE-P program they see an opportunity to take part in educating designers – their future partners. Here the training part is a priority, because it provides access to a relatively large group of designers at the stage of studying, enables manufacturers to present their products, technological potential and economical conditioning of their needs. This access to UAP students’ and professors’ intellectual and creative potential allows them to benefit from the new “rejuvenated” approach towards designing and enter new research fields. Partners also enjoy some extra collaborating tools carried out by the design studio, such as workshops, conferences, exhibitions. Relationships elaborated throughout the PE-P program can result in acquiring a trainee and finally - an employee. Meanwhile, companies brought together by the program, refresh or initiate contacts with new business partners. In case of a collaboration ending in commercializing the project, PE-P offers the companies benefits which are similar to investing in design – innovative, distinctive and outstanding product, which corresponds to financial and marketing result. Being able to undergo the whole process of new product development, working in an interdisciplinary team, constant access to know-how, being in touch with business – all that makes PE-P an incredibly attractive experience for UAP students. Expanding your area of design expertise, developing your creative skills in a technological environment, hedged with very specific limitations, gaining social competences while working with companies are further aspects that make another groups of students choose the difficult task of working within the program. The effects are proportional to the time and work invested, as well as to the extent of which one was able to surpass their own weaknesses and limitations. Among the results we can find the opportunity to create the network of business contacts, wide promotion of both the authors and their works, and more and more often implementation the network of business contacts, wide promotion of both the authors and their works, and more and more often implementation for mass production. All of the mentioned above make an excellent contribution to the portfolio and give an advantage while seeking employment. Young designers can feel more conscious and self-confident, they leave the PE-P program endowed with professional

16

practice. They are considered more valuable employees, which can be confirmed by observing professional paths of PE-P former participants: more than 90% of them find employment in their professional field. At the University of Arts in Poznań the PE-P has become one of the pillars of educating in terms of furniture design. Knowledge of the program is spreading outside Wielkopolska, attracting more and more candidates to study. Some of the graduates, professional designers who have undergone at least one edition of the program happen to come back to collaborate with the university or coordinate participation aside the partnering companies during the PE-P. University also appreciates the importance of the educational input provided by the studio and the collaboration program, which allows it to obtain better evaluation from the Ministry of Science and Higher Education.

CHANNELLED DEVELOPMENT

Currently UAP is being under development, after which it will transform into an advanced education facility with a research center. Previous foundation, constituted by educators and hardware supply base, will be extended. This should help to address business needs in both ways: by offering results of the conducted research and by even more advanced working on the projects with companies, that declare such need. With all the possible effort from our employees, students and partners of the studio, the PE-P will remain an important part of the ongoing changes. The objective is to raise common an local awareness of design as a process engaging all the parties. Future designers, educated by the AiW (Architecture and Design) Faculty ought to be specialists, conscious of the influence of their work on the product developing process, business development, functioning of an individual and the society. We mean to achieve this through increasing the number of interdisciplinary activities, improving students’ technological knowledge thanks to workshop and practical classes, making promotional activities professional, enhancing the methodology of the research and publishing the results of research. With all this specializing it is important not to lose the culture-making and humanistic role of design. In the world where design market is susceptible to seasonal fads and management experts continue to suggest newer methodologies of creating new products, we try to teach our students the sensible approach and the ability to carefully and sensitively analyze the surrounding world. And above all, we care to place a man and his real needs in the centre of young designer’s interest.

prof. Katarzyna Laskowska, full prof. at UAP mgr Marta Szczepańska, assistant

17


18

19


20

21


PROJEKTY WDROzONE DO PRODUKCJI NOTI

> rodzina foteli FLAI, 2007 projekt: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > rodzina foteli COMFEE, 2007 projekt: Anna Hrecka, 6 PE-P > system siedzisk modułowych do miejsc publicznych CUBBER, 2011 projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > system siedzisk do miejsc publicznych BOULI, 2011 projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P

Marmorin

> umywalka UNI, 2011 projekt: Anna Dul, 10 PE-P > umywalka THIN, 2013 projekt: Joanna Lisiecka, 12 PE-P > wanna i umywalka MISY, 2013 projekt: Martyna Pawlak, Radosław Janowski, Maria Melerowicz, 12 PE-P

DEFRA

> meble łazienkowe ELBO, 2014 projekt: Joanna Lisiecka, 13 PE-P > meble łazienkowe OP-ARTY, 2014 projekt: Olga Mężyńska, Milena Wójcik, 13 PE-P > meble łazienkowe INTRO, 2014 projekt: Maria-Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz, współpraca: Umut Can Sevkal, 13 PE-P > meble łazienkowe BELLA, 2014 projekt: Zofia Żadan, Mikołaj Szymankiewicz, 13 PE-P > meble łazienkowe HETTA, 2014 projekt: Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski, 13 PE-P > meble łazienkowe MONT, 2014 projekt: Anna Pach-Rudnicka, Radosław Janowski, 13 PE-P

W przygotowaniu do wdrOZenia

> stoliki ONYKS oraz HONEYCOMB, 2010 / zakupione przez Mikomax projekt: Marta Szczepańska, 9 PE-P

22

Designs implemented into production NOTI

> family of armchairs FLAI, 2007 design: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > family of armchairs COMFEE, 2007 design: Anna Hrecka, 6 PE-P > modular seating system for public spaces CUBBER, 2011 design: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > seating system for public spaces BOULI, 2011 design: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P

Marmorin

> sink UNI, 2011 design: Anna Dul, 10 PE-P > sink THIN, 2013 design: Joanna Lisiecka, 12 PE-P > bathtub and sink MISY, 2013 design: Martyna Pawlak, Radosław Janowski, Maria Melerowicz, 12 PE-P

DEFRA

> bathroom furniture ELBO, 2014 design: Joanna Lisiecka, 13 PE-P > bathroom furniture OP-ARTY, 2014 design: Olga Mężyńska, Milena Wójcik, 13 PE-P > bathroom furniture INTRO, 2014 design: Maria-Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz, cooperation: Umut Can Sevkal, 13 PE-P > bathroom furniture BELLA, 2014 design: Zofia Żadan, Mikołaj Szymankiewicz, 13 PE-P > bathroom furniture HETTA, 2014 design: Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski, 13 PE-P > bathroom furniture MONT, 2014 design: Anna Pach-Rudnicka, Radosław Janowski, 13 PE-P

IN COURSE OF PREPARATION FOR IMPLEMENTATION

> table sets ONYKS and HONEYCOMB, 2010 / purchased by Mikomax design: Marta Szczepańska, 9 PE-P

23


24

25


ETAPY PRogramu 1_BRIEF I SZKOLENIA

Program Edukacyjno-Projektowy (PE-P) rozpoczyna się długo przed rokiem akademickim. Kadra Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem nawiązuje kontakt z partnerami biznesowymi, którzy najlepiej wpisują się w założony temat projektowy. Spotkania i ustalenia prowadzą do opracowania umowy między partnerami a UAP. Następnie zespół złożony z przedstawicieli firm i pedagogów tworzy brief, zakres projektowy oraz harmonogram prac na 6 miesięcy. Studenci na początku roku akademickiego przechodzą przez cykl szkoleń obejmujących materiały i technologie, uwarunkowania seryjnej produkcji, a także zagadnienia logistyki i marketingu. Wsparciem dla całego procesu są również warsztaty oferowane przez instytucje i programy promujące design w Polsce, np. Design Silesia, IWP (Zaprojektuj Swój Zysk). Po zapoznaniu się z briefem i przejściu szkoleń studenci przechodzą do fazy badawczej.

2_BADANIA I ANALIZA

Studenci dobierani są w zespoły pod kątem umiejętności projektowych i kompetencji społecznych. W zespołach badają problem projektowy w kontekście społecznym, kulturowym, emocjonalnym, technicznym czy też finansowym. Przeprowadzają także analizę rynku, ankiety i wywiady, prowadzące do stworzenia sylwetki persony - konkretnego „konsumenta”. Mają za zadanie porównać istniejące na rynku rozwiązania i wykazać ich silne/słabe strony. Tym badaniom towarzyszy równolegle zbieranie inspiracji, które prowadzą do podniesienia wartości estetycznej i emocjonalnej końcowego produktu.

3_KONCEPT Y

Na podstawie wytycznych i rezultatów przeprowadzonych badań studenci opracowują moodboard (tablicę emocji i inspiracji), czyli w sposób wizualny określają projekt z uwzględnieniem emocji, stylu życia użytkownika, materiałów i kolorystyki. Następnie tworzą wstępne szkice, rysunki prezentacyjne i makiety. Każdy etap jest konsultowany i weryfikowany przez profesor prowadzącą oraz asystenta pracowni. Od tego etapu studenci mogą prowadzić stałe konsultacje konstrukcyjne i technologiczne z producentami.

4_PROJEKT Y

Projekty z fazy koncepcyjnej dopracowywane są przez zespoły projektowe pod kątem ergonomii, wymiarów a także wariantów materiałowych. Brane są pod uwagę oczekiwania odbiorcy końcowego i producenta oraz dopasowanie do linii technologicznej producenta. Tak uszczegółowiony projekt przechodzi ostateczną weryfikację czas publicznej prezentacji, po której jury złożone z partnerów PE-P i kadry Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP wybiera najlepsze i najbardziej rynkowe produkty. Wybrane projekty w kolejnych 2 miesiącach zostaną wyprototypowane.

26

5_MODELE I PROTOT YPY

Kompleksowa praca nad wyselekcjonowanymi projektami opiera się m.in. na makietowaniu w skali 1:1 z materiałów zastępczych. Studenci wybierają 1 lub 2 warianty materiałowe projektu i składają zamówienie na materiały. Wyspecjalizowani partnerzy dostarczają materiały do wykonania prototypu, a fabryka przystępuje do realizacji. Na tym etapie konieczna jest nieustanna komunikacja studentów z partnerami. Często pojawiają się dodatkowe wyzwania technologiczne. Na drodze do ostatecznego prototypu powstają kolejne wersje, aż wszystkie strony osiągną satysfakcjonujący kompromis.

6_DOKUMENTACJA PROJEKTU

Studenci tworzą szczegółową dokumentację techniczną. Powstają rysunki w skali 1:1 oraz rysunki złożeniowe. Na ich podstawie firmy współpracujące z UAP mogą rozpocząć proces tworzenia prototypu produkcyjnego. Ta dokumentacja jest także podstawą do stworzenia dokumentacji dla późniejszej produkcji masowej mebla.

7_KOMUNIK ACJA WIZUALNA

Aby możliwa była promocja wyprototypowanych projektów, zespół całej pracowni przygotowuje materiały graficzne obejmujące: katalog (projekt, skład, druk), storyboardy do sesji zdjęciowej, sesję zdjęciową, zaproszenia drukowane i elektroniczne, gadżety. Do komunikacji wizualnej zalicza się także projekt i realizacja wystawy specjalnej na targach branżowych - w ostatnich latach była to arena DESIGN .

8_PROMOCJA

Ostatni etap polega przede wszystkim na promocji prototypów na targach branżowych. Pracuje nad tym cały zespół studentów oraz kadra. Dla większości studentów jest to pierwsza okazja do zdobycia doświadczenia w zakresie promocji własnej pracy i do kontaktów z potencjalnymi klientami. Wyniki każdej edycji PE-P nagłaśniane są przez media branżowe, w tym partnerów medialnych. W późniejszym czasie, podczas wakacji i kolejnego roku akademickiego, studenci angażują się w promocję produktów na konferencjach i wystawach. Twórcy najlepszych projektów dostają się na praktyki lub staże w firmach partnerskich PE-P. Jest to pierwszy poważny krok na drodze do pracy w zawodzie projektanta.

27


STAGES OF THE PROGRAM 1_BRIEF AND TR AINING

Educational Design Program (PE-P) commences long before the academic year. The teaching staff of the Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry establish contact with business partners, who comply with the topic of the program. Meetings and arrangements lead to drawing up the agreement between the partners and UAP. Following that, a team of company representatives and pedagogues creates the brief, the range of design works and the task schedule for 6 months. At the beginning of the academic year the students undergo a series of training courses dedicated to materials and technologies, conditions of mass production, as well as the issues of logistics and marketing. Another form of support for the process are workshops offered by the institutions and programs promoting design in Poland, like for example Design Silesia or IWP (Design Your Profit program).

2_RESEARCH AND ANALYSIS

Students are arranged into teams based on their competences in terms of design and social interaction. Together they investigate their design problems in social, cultural, emotional, technical, but also financial context. They carry on market study, surveys and interviews, with the aim of creating a personal profile of the specific consumer. Their task is to perform benchmarking analysis, comparing the existing solutions on the market and determine their strengths and weaknesses. Simultaneously, they continue to gather their inspiration, which contributes to the emotional and aesthetic value of the finished product.

3_CONCEPTS

Students, based on the guidelines and results of their research, elaborate the moodboard (the board of emotions and inspirations), which is a visual definition of the project that includes the potential user’s emotions and lifestyle, materials and color range. Next, they create the first sketches, presentation pictures and models. At every stage the work is being verified and consulted with the leading professor and the assistant of the design studio. Since the beginning of this stage, students are allowed to discuss construction and technological aspects with the manufacturers.

5_MODELS AND PROTOT YPES

Among other things, complex work on the selected projects is based on making 1:1 scale models from substitute materials. Students pick 1 or 2 material variants and order the materials. Specialized partners provide the materials needed for the prototype and the factory starts the production. At this stage, constant communication between the students and the partner is indispensable - very often additional technological challenges arise. In the process of creating the final prototype different versions appear successively, until all parties reach a satisfying compromise.

6_DOCUMENTING THE PROJECT

Students prepare a detailed technical documentation consisting of 1:1 scale drawings, technical and assembly drawings. Those enable the companies collaborating with UAP to start the process of making a production prototype, as well as provide the basis for the future documentation of the following mass production of the furniture.

7_VISUAL COMMUNICATION

To allow for promoting the prototyped projects, the design studio team prepare graphic materials consisting of the catalogue (design, typesetting, printing), storyboards for the photo sessions, photo session, printed and electronic invitation and giveaways. Visual communication also includes designing and organizing special exhibition at trade fairs – in past years it was arena DESIGN.

8_PROMOTION

Last stage is mostly about promoting the prototypes at trade fairs. The entire students team, as well as the teaching staff, are involved. For most of the students this is an opportunity to gain experience in terms of promoting their own works and engaging with potential customers. The results of every edition of the PE-P are advertised by trade media, including media patrons. Later, during summer vacation and the beginning of another academic year, students take part in promoting the products at conferences and exhibitions. Authors of the best projects are granted internships and placements in the partnering companies. It is their first serious step towards becoming a professional designer.

4_PROJECTS

Projects from the conceptual phase are being refined in terms of ergonomics, sizes and material variants. The main considerations are the expectations of the final consumer as well as fitting within the manufacturer’s production line. All details defined, the project undergoes a final verification in the form of a public presentation, after which the jury consisting of PE-P partners and the staff of the Faculty of Architecture and Design at UAP chooses the best and the most marketable products. In two months’ time, the selected projects will be prototyped.

28

29


02 _ _

13 edycja pe-p

Mała jednostka mieszkalna Opinie partnerów PE-P z punktu widzenia studentów

13th PE-P Small living space Partners’ opinions PE-P from the students’ perspective


MAŁA JEDNOSTKA MIESZKALNA Podczas arena DESIGN 2014 w Poznaniu poznaliśmy wyniki kolejnej edycji Programu Edukacyjno-Projektowego, w którym młodzi projektanci mają szansę realizować, a nawet wdrażać do produkcji swoje pomysły przy udziale producentów. Tematem 13 PE-P była „Mała jednostka mieszkalna”.

W ramach tegorocznej edycji spróbowaliśmy przyjrzeć się krytycznie i znaleźć ciekawe rozwiązania projektowe do dwóch pomieszczeń, które w niewielkich polskich mieszkaniach zawsze stanowią ogromne wyzwanie dla właścicieli i bardzo rzadko są funkcjonalnie zaprojektowane i wyposażone – łazienki i przedpokoje. Mała przestrzeń mieszkalna była wielokrotnie tematem konkursów projektowych w Polsce i na świecie. Jednym z nich był „M4” z 1962 roku zorganizowany przez Zjednoczenie Przemysłu Meblowego w Poznaniu. Przedmiotem konkursu „M4” był projekt umeblowania mieszkania dla czterech osób, którego koszt przy produkcji masowej nie przekraczałby 15.000 zł. Wybrane projekty w prototypowych egzemplarzach zaprezentowano na pokonkursowej wystawie, wśród nich projekty Rajmunda Hałasa i Janusza Różańskiego. Pierwszą nagrodę przyznano projektantom: Bogusławie i Czesławowi Kowalskim, których projekt meblościanek w następnym roku wdrożono do produkcji. Odwołując się do tych historycznych prób poprawy jakości życia Polaków, studenci pracowni podjęli wyzwanie umeblowania współczesnej „małej jednostki mieszkalnej”.

Problematyczne przestrzenie

Potrzeby w zakresie nowych, funkcjonalnych rozwiązań do łazienek i przedpokojów przeszły najśmielsze oczekiwania uczestników programu. O skali problemu świadczą dobitnie wyniki badań przeprowadzonych przez studentów w ramach przygotowania projektów. Dokumentacja zdjęciowa przedstawiona jurorom PE-P pokazywała niefunkcjonalne, pozbawione właściwego oświetlenia łazienki oraz zagracone przedpokoje służące do przechowywania ogromnej ilości rzeczy. Wśród prezentowanych przykładów trudno było znaleźć pozytywne wyjątki. Młodzi projektanci swoje wstępne koncepcje zaprezentowali w listopadzie 2013 r. podczas obrad jury składającego się z przedstawicieli firm partnerskich. Z przedstawionych projektów do realizacji prototypów wybrano aż 13. Pod tym względem 13. edycja PE-P jest rekordowa!

Praktyczna wiedza

informacje z zakresu sprzedaży, potrzeb rynku i wartości, którymi kierują się marki. To wiedza bezcenna dla studiujących wzornictwo przemysłowe i projektowanie mebla.

Partnerzy / praktycy / przemysł

Kluczowy dla rozwoju projektów był bezpośredni kontakt z grupą producentów. Do współpracy przy 13 PE-P przystąpili doświadczeni, otwarci na nowe poszukiwania partnerzy: Defra, Dig-Net, Pfleiderer, Schattdecor, Ridex, Forbo oraz Profundo. W fazie szkoleń przeprowadzili zespół studentów przez zawiłości produkcji i przybliżyli swoją ofertę produktową. Stały kontakt, obok wypracowywania wspólnego języka, pomógł zrozumieć wzajemnie potrzeby każdej ze stron. Wyzwaniem dla wszystkich okazał się etap tworzenia prototypów, szczególnie w skróconym do 4 miesięcy czasie trwania całego procesu. Prezentacja trzynastu prototypów systemów meblowych na arena DESIGN 2014 była sukcesem i zaowocowała decyzją o wdrożeniu do produkcji 6 kolekcji mebli łazienkowych przez Defra. Było to możliwe, bo dla wszystkich uczestników, równolegle z kształceniem kolejnej generacji młodych projektantów, ważne jest badanie nowych obszarów, którego wynikiem są nowe rozwiązania i projekty.

Docenione rozwiązania

13 edycja PE-P ma swoją kontynuację na kolejnych wydarzeniach. Po arena DESIGN meble tworzące wzorcowe wnętrza przedpokojów i łazienek zostały zaprezentowane na targach BUDMA, w towarzystwie wyposażenia łazienek z 12 PE-P, obejmującego produkowane przez Marmorin umywalki i wannę. Dzięki marce Defra łazienki 13 PE-P niewiele później pojawiły się we Wrocławiu podczas Designu Udomowionego, na Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie, a dwa projekty: Intro oraz Op-arty promowały Defrę na jednej z najważniejszych światowych imprez designerskich - targach ICFF w Nowym Jorku. Ostatecznym potwierdzeniem wysokiej skuteczności współpracy z UAP jest nagroda Diament Meblarstwa 2015 dla mebli INTRO.

prof. Katarzyna Laskowska prof. zw. UAP

Tak duża ilość prototypowanych projektów świadczy zarówno o ugruntowanej pozycji PE-P, jak i o coraz większej otwartości przedstawicieli biznesu na współpracę z młodymi projektantami. Kolejne firmy są gotowe w profesjonalny sposób pracować ze studentami. To pozwala realizować naprawdę ciekawe projekty: z jednej strony w pełni przystosowane do możliwości technologicznych producentów i oczekiwań klientów, z drugiej – świeże i eksperymentalne. Studenci dzięki wizytom w zakładach produkcyjnych, warsztatom, konsultacjom z przedstawicielami firm mają okazję poznać specyfikę danego rodzaju produkcji: materiałów i akcesoriów meblowych, mebli łazienkowych z płyty oraz frontów lakierowanych, czy mebli skrzyniowych do wnętrz mieszkalnych. Otrzymują też praktyczne

34

35


SMALL LIVING SPACE During arena DESIGN 2014 we finally saw the results of the last edition of Educational-Design Program, in which young designers are given the opportunity to express their ideas and see them executed, with collaboration of the manufacturers. The 13 PE-P’s topic was ‘Small living space’.

Throughout this edition we tried to take under critical consideration two rooms which have always posed a great challenge to the owners of small apartments, and rarely tend to be functionally designed and equipped – bathroom and hall. Small living space had been mentioned on many occasions as a topic for design competitions in Poland and all over the world. One of them was ‘M4’ from 1962, organized by the Association of Furniture Industry in Poznan. The objective of the competition was to design the furniture for a four-people apartment, which mass production costs would not exceed 15,000zl. Selected designs were presented as prototypes during an after-show, among which were works of Rajmund Halas and Janusz Rozanski. First prize was awarded to Boguslawa and Czeslaw Kowalski, the designers whose design of the wall unit entered into mass production the following year. In reference to those historic attempts to improve the quality of life in Poland, students took on a challenge of furnishing a contemporary “small living space”.

PROBLEMATIC SPACE

The scale of the problem is clearly illustrated by the results of a study conducted by the students preparing their projects. The photographic documentation presented to the PE-P jurors showed dysfunctional, inadequately-lit bathrooms and cluttered halls storing enormous quantity of different objects. Among cases in question, it was hard to find some positive examples. Young designers presented their drafts in November 2013 during debating of the jury, consisting of partner companies’ representatives. From the projects presented, as many as 13 were chosen to develop – this is why the 13th edition holds the record!

PRACTICAL KNOWLEDGE

Such large number of prototyped projects not only shows the firm condition of PE-P, but also proves the business representatives to be more and more willing to cooperate with young designers. More and more companies are ready to collaborate with students professionally, which allows them to carry out truly interesting projects: on one hand, fully adapted to manufacturer’s technical capacity and expectations of the clients, on the other hand, fresh and experimental. Thanks to visiting the factories, workshops and consultations with company representatives, the students have the opportunity to get to know the specifics of a particular production types, such as materials and furniture accessories, bathroom furniture, lacquer coated MDF fronts and cabinet furniture. They also receive practical information in scope of sales, market requirements and values followed by brands. This sort of knowledge is priceless to everyone who studies industrial and furniture design.

36

PARTNERS / PRACTITIONERS / INDUSTRY

The key to developing the projects was to stay in direct contact with the group of manufacturers. During the 13 PE-P the following partners - experienced and open to new research - decided to join and cooperate: Defra, Dig-Net, Pfleiderer, Schattdecor, Ridex, Forbo and Profundo. During the training phase they led the students’ team throughout all the complexities of production and familiarized them with their offer. It was the constant contact, besides working out the common language, that helped the both parties understand better their mutual needs. The stage of making prototypes turned out to be a challenge for everyone, especially with the whole process being cut by 4 months of time. Presentation of the thirteen furniture system designs at arena DESIGN 2014 was a success, and as a result, Defra decided to implement 6 collections of bathroom furniture. It was only possible thanks to the fact, that for all the participants educating a new generation of designers was as important as investigating new fields, resulting in new solutions and designs.

ACCLAIMED SOLUTIONS

The 13th PE-P was continued by the events that followed. After the arena DESIGN the showcase furniture for hall and bathroom interiors was presented during the BUDMA fair, along with bathroom facilities from the 12th PE-P, as well as the tubs and sinks manufactured by Marmorin. Thanks to Defra brand the 13th PE-P bathrooms appeared in Wrocław during the Design Udomowiony, at the International Furniture Fair in Ostróda and the two projects: Intro and Op-arty promoted Defra during one of the most important world designer events: ICFF fair in New York. The effectiveness of collaboration with UAP can be confirmed by the Diament Meblarstwa 2015 award for the INTRO furniture.

prof. Katarzyna Laskowska, full prof. at UAP

37


OPINIE PARTNERÓW Schattdecor „Fakt, iż Schattdecor długofalowo, od 13 lat uczestniczy w programie edukacyjno-projektowym PE-P świadczy najlepiej o tym, że uważamy ten program nie tylko za sensowny, ale przede wszystkim rozwojowy. Jest to doskonała forma wspólnego uczenia: studenci zapoznają się z trendami, wzornictwem i technologią, a producenci otwierają na nowe idee, promując swoje produkty w nowatorskich rozwiązaniach projektowych. Edukacja poprzez projektowanie to bardzo dobra forma kreowania ciekawego wzornictwa, dająca możliwość promowania niestandardowych i oryginalnych produktów. Trzynasta edycja PE-P to kolejne świeże pomysły projektowe do łazienek i przedpokoi. Wysoki poziom projektów świadczy o tym, że studenci przeprowadzili dokładny research potrzeb i dobrze wykorzystali szkolenia w firmach do zapoznania się z możliwościami technologicznymi i materiałami producentów. Jestem przekonana, że podczas Areny Design 2014 można będzie zobaczyć ciekawe, świadczące o dojrzałości projektowej ich twórców meble.” Danuta Pawlik Forbo Flooring Polska „Forbo Flooring bardzo ceni sobie możliwość współpracy z młodymi, dobrze zapowiadającymi się projektantami, którzy są otwarci na wykorzystanie w swoich projektach niesztampowych materiałów. Firma od dziesięcioleci jest światowym liderem w produkcji wykładzin i linoleum. Materiał ten jest także z powodzeniem stosowany jako dekoracyjne wykończenie mebli. W Polsce to nadal wybór innowacyjny i nietuzinkowy. Spotkania w ramach PE-P dają możliwość studentom oraz wykładowcom poznania bliżej tego rodzaju materiału oraz użycia dla potrzeb edukacyjnych i projektowych. W latach ubiegłych mieliśmy okazję podziwiać oryginalne prace studentów z wykorzystaniem linoleum na meblach i podkładkach pod laptopy.” Maciej Kloc

DIG-NET „Dig-Net jest firmą o bardzo szerokiej i zróżnicowanej ofercie. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, form mebli, funkcji, wprowadzamy do oferty nowe kategorie produktów. Chcemy podążać w ten sposób za zmieniającymi się oczekiwaniami naszych klientów. Uczestnictwo w programie PE-P traktujemy również jako okazję do tworzenia nowych, ciekawych idei – wspólnie ze studentami UAP. Młodzi projektanci mają ciekawe pomysły, zadają wiele pytań, proponują nietypowe rozwiązania – choć czasem wymagają one technicznej weryfikacji, jednocześnie stanowią znakomite źródło inspiracji i wyzwanie, któremu staramy się sprostać.”

PROFUNDO PR "Udział firm-producentów w programie PE-P to naszym zdaniem znakomita okazja do zaprezentowania swojej marki w środowisku młodych, zaczynających dopiero karierę zawodową projektantów. To również okazja do przekazania im wiedzy na temat specyfiki pracy z materiałami, wykorzystania technologii. Wreszcie, co pokazuje wyraźnie przykład 13 edycji PE-P, szansa na nawiązanie współpracy w zakresie projektowania i pozyskanie nowych, świeżych, atrakcyjnych wzorów. Rekomendowaliśmy wielokrotnie naszym klientom udział w PE-P, gdyż uważamy, że tego rodzaju działania edukacyjne są bardzo istotne w sferze budowania wizerunku marki."

Jan Lenart

Michał Mrożewski

Pfleiderer „Doceniamy celowość działań programu PE-P – UAP wypracował dla swoich studentów wzornictwa przemysłowego jeden z najciekawszych i najbardziej konsekwentnie rozwijanych programów praktycznej edukacji dotyczącej wdrożeń projektów i współpracy z producentami. Dla firmy Pfleiderer udział w PE-P – już po raz kolejny – jest okazją do nowego spojrzenia na nasze materiały i możliwości ich zastosowania. Wspieramy ten program tym chętniej, że robią to również nasi kontrahenci – więc można powiedzieć, że również na tym polu kontynuujemy naszą współpracę.”

Ridex dekoracja „Udział w PE-P traktujemy jako okazję do zachęcenia zarówno młodych projektantów, jak i producentów mebli do szerszego stosowania tkanin w projektach mebli. Zgodnie z ostatnimi tendencjami tekstylne elementy to nie tylko typowe tapicerki: tkaninami pokrywa się fronty i korpusy mebli skrzyniowych, stosuje się tkaninowe rolety w roli zamknięć szafek czy garderób, tkaniny często pojawiają się także w roli elementów konstrukcyjnych. Uczestnikom PE-P chcemy przekazać jak najwięcej informacji na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie tkanin oraz ich wykorzystania, by w przyszłości mogli wykorzystywać tę wiedzę w swojej pracy. Bezpośredni kontakt w ramach warsztatowych zajęć jest do tego świetną okazją.”

Małgorzata Barańska Defra "Tworząc ofertę mebli łazienkowych marki Defra staramy się dostosować ją do szerokiego grona odbiorców, w tym także do osób szczególnie zainteresowanych współczesnym, funkcjonalnym designem. Współpraca z młodymi, kreatywnymi osobowościami wnosi powiew świeżości w nasze postrzeganie przestrzeni łazienkowej. Program PE-P to platforma wymiany informacji, z której czerpią korzyści wszystkie strony: dydaktycy, studenci i partnerzy."

Stefan Czarnowski

Ewa Popławska

38

39


PARTNERS OPINION`S Schattdecor ‘The fact that Schattdecor has been participating in the educational-design program PE-P for 13 years best demonstrates that we do not only consider it to be purposeful, but also progressing. It is a perfect opportunity for mutual learning: the students get familiar with trends, design and technology, and manufacturers open themselves to new concepts, while advertising their products in innovative design solutions. Learning through design is a very good way to create interesting forms, allowing us the possibility to promote non-standard, original products. The 13th edition of PE-P provides us with more fresh ideas for bathroom and hall design. High level of the projects proves that the students had researched thoroughly the requirements and made the good use of their training in company, getting familiar with all technological possibilities and materials. I am convinced that during Arena Design 2014 we will see some fascinating pieces of furniture, which prove their creators’ maturity and professionalism.’ Danuta Pawlik Forbo Flooring Poland ‘Forbo Flooring highly values the opportunity to collaborate with young and promising designers, who are open to the idea of applying non-standard materials. The company has been the world leader in manufacturing the linoleum floor coverings for decades. This material could also be successfully applied as decoration finishing for furniture. In Poland, it still remains an innovative and unconventional choice. The meetings held within the PE-P program give the students and their lecturers the chance to learn more about this material, and apply it for the purpose of design and education. In past years we has the opportunity to admire the students’ original works incorporating linoleum into the furniture, laptop mats etc.’ Maciej Kloc

40

DIG-NET ‘Dig-Net is a company with widespread and varied offer. We are constantly looking for new solutions, shapes and functions of furniture; we introduce new categories of products. This is how we make an effort to follow the changing expectations of our customers. We treat participating in PE-P as an opportunity to create new, interesting ideas, together with UAP students. Young designers have interesting ideas, they ask a lot of questions, propose uncommon solutions –although they sometimes need to be technically verified, they are still an excellent source of inspiration and a challenge which we try to rise up to.’

PROFUNDO PR 'Participation of the manufacturing companies in the PE-P is in our opinion an excellent opportunity to showcase their brand in the environment of young designers at the beginning of their career. It is also an opportunity to provide them with knowledge about the specifics of working with materials and the use of technology. Finally, an example of the 13th PE-P shows clearly that it offers the chance to initiate cooperation and gain some fresh ideas for a design. We often recommended our customers to participate in PE-P, because we believe that this kind of educational activities is very important in terms of building a brand image.'

Jan Lenart

Michał Mrożewski

Pfleiderer ‘We appreciate the acting purpose of PE-P program: UAP has created for their industrial design students one of the most interesting and consistently developed programs of practical education including deployment of projects and collaboration with manufacturers. For Pfleiderer, once again participating in PE-P is an opportunity to take a fresh look at our own materials and their possible applications. We support this venue even more knowing that our contractors are on board – therefore we can say that in this way cooperation continues.’

Ridex dekoracja ‘Participating in PE-P is an opportunity to encourage both young designers and furniture manufacturers to make wider use of fabric when designing their furniture. According to the latest trends, textile elements are not only typical for upholstering, they can also be used to cover fronts and bodies of chest furniture, fabric roller-blades are used to close cabinets or wardrobe, often they appear as a piece of a structure elements. We want to give the PE-P participants all the available information concerning the newest solutions in terms of fabric and their use, so that they use their knowledge in their future works. Direct contact during workshop activities is the best way to achieve it. ‘

Małgorzata Barańska Defra 'Creating the collection of Defra bathroom furniture, we try to customize it for the wide range of consumers, among which are those who are specifically interested in modern functional design. Cooperating with young and creative minds adds some fresh perspective on our view of bathroom space. PE-P program is a platform for exchanging information, which benefits all the participants: teachers, students and partners.'

Stefan Czarnowski

Ewa Popławska

41


PE-P Z PUNKTU WIDZENIA STUDENTÓW O swoich doświadczeniach podczas 13. edycji PE-P opowiadają studenci: Joanna Fredrych, Zofia Żadan, Milena Wójcik, Olga Mężyńska, Mikołaj Szymankiewicz, Anna Don, Magda Ciślak, Joanna Lisiecka i Katarzyna Bisztyga. Dlaczego zdecydowaliście się przyjść do Pracowni? J. Fredrych / O pracowni dowiedziałam się już na początku pierwszego roku studiów. Słyszałam, że jest wyjątkowa ze względu na program umożliwiający kontakt studenta z przemysłem i zapoznanie z pracą projektową w takiej postaci, w jakiej występuje ona w życiu zawodowym. Z. Żadan / Poza tym prototyp czy wdrożenie we współpracy z firmą podnosi wartość portfolio. Program zaczyna się od szkoleń. Jak je oceniacie? J. Fredrych / Szkolenia to ważny etap. Wizyty w poszczególnych firmach, z którymi współpracowaliśmy pozwoliły zapoznać się z ich działaniem, celami i ofertą. M. Wójcik / Dzięki nim możemy myśleć o projekcie jak o produkcie. O. Mężyńska / Dowiedziałam się z jakimi możliwościami technologicznymi mam do czynienia, co można wykonać, a czego nie. Poza tym obecnie w większości firm, z którymi współpracuję, wykorzystywane są materiały producentów, w których odbyłam szkolenia podczas PE-P. Prowadzicie badania przed przystąpieniem do projektu. Na czym polegają? Co wnoszą? M. Szymankiewicz / Umawianie się ze znajomymi i rodziną w ich domach, wywiady, zdjęcia, ankiety, obserwacje. Potem się to kompiluje i formułuje ostateczne wnioski - podwaliny do tworzenia konceptów. Inaczej projektowanie sprowadziłoby się do stylingu. J. Fredrych / Badania umożliwiają poznanie rzeczywistych potrzeb potencjalnych klientów. Wykonaliśmy też własne badania rynku. Odwiedzaliśmy markety, salony meblowe, rozmawialiśmy z klientami i obsługą na temat tego co klienci kupują, na co zwracają uwagę oraz jaka jest obecna oferta. Jak wyglądał początek procesu projektowego? J. Fredrych / W pierwszym etapie powstało bardzo dużo rysunków. Początkową ilość koncepcji każdy zespół redukował z dwudziestu do pięciu, wybierając po trzy projekty mebli łazienkowych oraz po dwa do przedpokoju, które powstawały w zawrotnym tempie na dwa tygodnie przed obradami. A. Don / Przygotowujemy modele w skali, rysunki techniczne i wizualizacje we wnętrzach, żeby mieć już na tym etapie świadomość, jak projekt będzie wyglądać w rzeczywistości.

liny i stresu, padające kolejno programy i sprzęty. Mimo wszystko było warto. M. Szymankiewicz / Najlepiej wspominam montaż wystawy Arena Design. Wszyscy pracowaliśmy pół roku na ten moment, to było nasze postawienie kropki nad “i”. Najtrudniejszy był czas po obradach kiedy złapaliśmy opóźnienie, które groziło tym, że prototypy mogą nie powstać na czas wystawy. Na marginesie: 2 razy więcej projektów niż było w planach, arena DESIGN miesiąc wcześniej, a potem BUDMA - mnóstwo pracy, ale udało się! Czego nauczyła was współpraca firmami? J. Lisiecka / Za każdym razem czegoś innego, ponieważ co roku zmieniają się grupy firm, stosuje się również inne systemy pracy. Pracy w zespole - rozwój umiejętności komunikacji i negocjacji, satysfakcja ze współtworzenia. Pracy indywidualnej - podejmowania samodzielnych decyzji. J. Fredrych / Komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za wcielenie projektu w życie. Wspólnego rozwiązywania problemów z uwzględnieniem obu stron: projektant, wykonawca, a także przygotowania zrozumiałej dla innych dokumentacji. Projekty miały swoją premierę na arena DESIGN 2014. Jak przebiegały przygotowania i wystawa? J. Lisiecka / Kluczowe było szczegółowe planowanie. Żeby zapanować nad ogromem pracy, w wyznaczonych grupach byliśmy odpowiedzialni za realizację wystawy, sesji fotograficznej, grafikę i promocję. K. Bisztyga / Mnie najbardziej zapadł w pamięć moment, w którym po raz pierwszy zobaczyłam swój projekt na wystawie. Niesamowite ujrzeć coś, co miało się całości w głowie, znajdujące się na wyciągnięcie ręki. M. Wójcik / Podczas wystawy musieliśmy się przełamać i opowiadać o projektach, także w innych językach. Rzecz pozornie oczywista: nie wystarczy coś zaprojektować, trzeba też umieć to pokazać. Znajoma podeszła do mnie i zapytała: „Takie rzeczy robicie na studiach? Ale super!” Nie wiedziałaby tego bez wystawy. J. Lisiecka / Dzięki tej i wcześniejszym wystawom poznałam przedstawicieli prasy branżowej, osoby działające w branży projektowej i artystycznej w głównych ośrodkach w Polsce. Co wynieśliście z 13 PE-P? A. Don / Mogłam poznać proces projektowy od A do Z. Czuję się lepiej przygotowana do realiów, z którymi zetknę się po studiach. M. Ciślak / Pomyślmy, w ciągu jednego semestru zdobyłam więcej wiedzy niż przez dwa lata studiów, poznałam wspaniałych ludzi, mam poczucie dobrze i owocnie wykorzystanego czasu, nasz projekt zostanie wdrożony przez markę Defra. Do tego nauczyłam się szybszego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Który etap pracy wspominacie najlepiej, a który sprawił najwięcej trudności? M. Ciślak / Najgorszy był tydzień przed obradami jury, czyli wyborem projektów do prototypowania: bezsenne noce, wysoki poziom adrena-

42

43


PE-P FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE Students: Joanna Fredrych, Zofia Żadan, Milena Wójcik, Olga Mężyńska, Mikołaj Szymankiewicz, Anna Don, Joanna Lisiecka, Magdalena Ciślak, i Katarzyna Bisztyga share their experience of the 13th PE-P. Why did you decide to join the design studio? J. Fredrych / I found out about the studio when I was in my first year. I heard it was special thanks to its program enabling students to get in touch with the industry and get to know the designer’s job in a real professional way. Z. Żadan / Besides, every prototype or implementation in collaboration with a company adds value to your portfolio. The program starts with trainings. How did you find them? J. Fredrych / Training is a very important stage. Visiting particular companies we collaborated with allowed us to find out more about the way they work, their goals and offer. M. Wójcik / Thanks to them we could see our projects as if they were products,. O. Mężyńska / I learnt about the technological possibilities in question, what can be done and what cannot. Moreover, currently most of the companies I work with use the materials proceeding from the manufacturers where I had trained during the PE-P. You carry on your bits of research before entering the project. What are they about? How do they contribute? M. Szymankiewicz / We meet with friends and family in their homes, we do interviews, make photos, carry out surveys, take down our observations. Having that compiled, final conclusions are made – a base for creating concepts. Otherwise designing would be nothing more than styling. J. Fredrych / This research allows us to find out about our potential clients’ actual needs. We also did our market research. We visited supermarkets, furniture retailers, we spoke to staff and clients, asking them about shopping preferences: what do they pay attention to and what is currently on offer. What did the beginning of the design process look like? J. Fredrych / During the first stage lots of drawings were made. The initial amount of concepts was then reduced by every team from twenty to five, choosing three bathroom and two hall furniture designs, which were being created under huge time pressure two weeks before the jury sessions. A. Don / We prepare scaled models, technical drawings and visualizations in the interiors, to know already at this stage what is it really going to look like. Which stage did you enjoy most, and which turned out to be the most difficult? M. Ciślak / The worst part was the week before the jury sessions, which

44

were to select projects for prototyping: sleepless nights, high stress and adrenaline levels, programs and devices crashing successively. But despite everything, it was worth it. M. Szymankiewicz / I have best memories from when we mounted the Arena Design exhibition. Six months we had all been working for that moment, that was our crowning point. The most difficult time came right after the jury sessions, when we had a delay, due to which our projects might not have been finished on time for the exhibition. For the record: twice as many projects as there were originally planned, arena DESIGN pushed up a month, and then BUDMA – plenty of work, but we made it! What did you learn thanks to collaborating with the companies? J. Lisiecka / Something different each time, because every year the company set changes, there are different work systems. Teamwork – developing the communication and negotiation skills, the satisfaction of creating something together. In terms of individual work – making decisions on your own. J. Fredrych / Communicating with people responsible for implementing the project into life. Solving problems together, with regard to both sides: designer and manufacturer’s. Also, preparing a documentation which is understandable to everyone. The projects had their premiere at the arena DESIGN 2014. How did it go during the preparations and the exhibition? J. Lisiecka / Detailed planning was the key to getting a grip of all the tasks. Within selected groups we were responsible for the exhibition, photo session, graphics and promotion. K. Bisztyga / I will never forget the moment when I saw my project on show for the first time. It is incredible when you find something which was entirely in your head, just at the reach of your hand. M. Wójcik / During the expo we had to take courage and talk about our projects, also in foreign languages. Seems kind of obvious: it is not enough to make something, you also need to know how to show it. A friend approached me and said, ‘Is that what you do in your studies? That is so cool!’. Without the exhibition, she would not have found out about it. J. Lisiecka / Thanks to this and the previous expos I have met the representatives of the trade press, people working in main centres of arts and design in Poland. What did the 13 PE-P add to your experience? A. Don / I was able to get to know the designing process from A to Z. I feel better prepared for the reality I will have to face after finishing my studies. M. Ciślak / Let me think, in one semester I have gained more knowledge than during two study years combined, I have met wonderful people, I feel that I have made the best use of my time, our project will be implemented by Defra brand. What is more, I have learnt to make decisions more quickly and with full responsibility

45


03 _ Łazienka w małej jednostce mieszkalnej Bathroom in small living space Op-arty – Olga Mężyńska, Milena Wójcik Bella – Mikołaj Szymankiewicz, Zofia Żadan Intro – Maria-Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz Hetta – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski Elbo – Joanna Lisiecka Mont – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka


_Op-arty

Op-arty to kolekcja mebli łazienkowych inspirowanych latami sześćdziesiątymi. Składa się z czterech elementów, które można ze sobą dowolnie zestawiać, tworząc indywidualną przestrzeń. Charakterystyczny, ukośny akcent w postaci nóżek nadaje bryłom lekkości. Połączenie koloru i dekoru drewnopodobnego podkreśla nietuzinkowy charakter całej kolekcji. Zastosowanie systemów „push-to-open” oraz funkcjonalne, ruchome lustro zwiększą komfort codziennej toalety. Op-arty to projekt dla osób ceniących indywidualizm i elegancję. Op-arty is a collection of bathroom furniture inspired by the 60’s. It consists of four elements, which can be freely compiled to create your own, individual space. Characteristic, diagonal legs, makes the elements look lighter. Combining colors with the woodgrain decor highlights originality of the collection. Applying ‘push-to-open’ systems along with a functional, rotating mirror ensure the comfort during the everyday routine. Op-arty is a design for those who value individualism and elegance.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16, 18 i 22 mm dekor / R3244 Orzech Madison, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 16, 18 and 22 mm decor / R3244 Madison Walnut, Linea structure Industry Collection 2014 Schattdecor papier dekoracyjny dekor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut decor paper decor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut MDF lakierowany 18mm lacquered MDF 18 mm PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

50

Milena Wójcik milena@g.pl tel. +48 796 000 833

Olga Mężyńska olgamezynska@gmail.com tel. +48 667 948 232


_BELLa

Projekt mebli łazienkowych Bella łączy w sobie prostotę i elegancję. Dekoracyjne, wysokie nogi inspirowane formą toaletki i szklane elementy kontrastują ze zwartą formą szafek stojących, dodając jej oryginalności i lekkości. Bryły łączy ze sobą zestawienie dekoru drewnopodobnego z dekorem Digital Visions, którego horyzontalne ułożenie optycznie powiększa przestrzeń. Bryły, mimo swojej nietypowej formy, są w pełni funkcjonalne. Zastosowanie dużego, dobrze oświetlonego lustra zamieni poranną toaletę w chwilę przyjemności. Skrzynia na środki czystości daje możliwość przysiadania. Dbałość o detal zapewnia użytkownikowi poczucie luksusu, nawet w małej łazience. Bathroom furniture design Bella combines simplicity and elegance. Decorative, tall legs inspired by the dorm of dressing table and glass elements contrast with the dense form of standing cabinets, making it original and light. The pieces are connected with woodgrain decor and digital visions decor, whose horizontal positioning makes the space look bigger. The solids, in spite of their unusual shape, are fully functional. Along with a large and well-lit mirror, it will turn an everyday routine into genuine pleasure. The chest for detergents can be sat on. Attention to detail offers the user luxurious sensation even in the smallest of bathrooms.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 18 mm dekor / R4370 Dąb Latte, struktura Linea U2101 Szary, struktura Velvet melamine faced board 18 mm decor / R4370 Latte Oak, Linea structure U2101 Grey, Velvet structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10097-100 Mountain Oak dekor cyfrowy / Gradation - Digital Visions decor paper: decor / 14-10097-100 Mountain Oak digital-print decor / Gradation - Digital Visions MDF lakierowany lacquered MDF

PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

52

ZOFIA ŻADAN zzadan@gmail.com tel. +48 692 775 598

Mikołaj Szymankiewicz mszymankiewicz90@gmail.com tel. +48 664 663 686


_INTRO

Zestaw mebli łazienkowych Intro został zaprojektowany dla osób, które pragną nadać oryginalny i niepowtarzalny charakter wnętrzu swojej łazienki. Składa się on z funkcjonalnych, otwartych i zamkniętych, tworzących spójną, użytkową całość przestrzeni. Wysoka szafka, szuflady na kosmetyki oraz szafka na akcesoria pomieszczą wszystkie niezbędne przedmioty, których używamy na co dzień w łazience. Geometryczna linearność brył oraz złamana biel płyty lakierowanej zestawiona z wyrazistym rysunkiem Dębu Shetland nadają meblom charakter, wdzięk i klarowność. Poprzez zastosowanie systemu „push-to-open” projektantkom udało się zachować prostotę w budowaniu formy, dzięki czemu meble z kolekcji Intro są uniwersalne i pasują do nowoczesnych wnętrz łazienek. Bathroom furniture set Intro was designed for people who want to make their bathroom space original and unique. Open and closed utility surface make a consistent and functional space. A high cabinet, drawers for cosmetics and cabinets for accessories will fit all the necessary, everyday bathroom utensils. Geometric lines along with the broken-white lacquered board contrasted with blatant Shetland Oak give them the character, charm and clarity. Thanks to applying the ‘push-to-open´ system the designers were able to preserve the simplicity in building up a form, which is why those pieces of Intro furniture are universal and match contemporary bathroom spaces.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 22 mm dekor / R4299 Dąb Shetland, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 22 mm decor / R4299 Shetland Oak, Linea structure Industry Collection 2014 SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10239-102 Beaufort Oak decor paper: decor / 14-10239-102 Beaufort Oak MDF lakierowany 16 mm lacquered MDF 16 mm

PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

54

WIOLETTA KAZUKIEWICZ wkazukiewicz@gmail.com tel. +48 603 295 633

MARIA-MAGDALENA CIśLAK mm.cislak@gmail.com tel. +48 509 087 529

Umut Can Sevkal WSPÓŁPRACA / Coperation


_HETTA

Hetta - skandynawskie ciepło. Jest to projekt wprowadzający do współczesnej łazienki nastrój skandynawskiego spa, tworzący wspaniałą atmosferę do codziennego relaksu. Oszczędne bryły mebli eksponują surowy, naturalny dekor. Użycie tkaninowych półek nie tylko pozwala na dostosowanie podręcznej przestrzeni do przechowywania, lecz również wprowadza ciepło i komfort do tej minimalistycznej rodziny produktów. Dzięki temu możemy trzymać pod ręką wszystkie niezbędne przedmioty, widoczne lub ukryte w pojemnych szafkach. Cały zestaw pozwala na stworzenie funkcjonalnej łazienki, w której można odpocząć po długim dniu. Hetta stands for Scandinavian warmth. This design intends to introduce the atmosphere of a Scandinavian spa into the modern bathroom, for everyday relaxation. Frugal furniture shapes bring out the raw, natural decor. The use of fabric shelves not only allows adjusting space at hand for storage, but also endows this minimalistic furniture set with comfort and warmth. Thanks to that, we can keep all our indispensables within the reach, at sight or hidden in spacious cabinets. Whole set allows to create a functional bathroom, perfect to rest in after a long day.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 i 18 mm dekor / R3216 Dąb Dziki Tabac, struktura Linea melamine faced board 16 and 18 mm decor / R3216 Wild Oak Tabac, Linea structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10175-105 Santana Oak decor paper: decor / 14-10175-105 Santana Oak RIDEX tkanina / Sonic 32 fabric / Sonic 32

PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

56

Katarzyna Bisztyga tyga.art@gmail.com tel. +48 514 995 514

MICHAŁ SZCZEGÓLSKI michalszczegolski@gmail.com tel. +48 603 392 987


_ELBO

Projekt mebli łazienkowych Elbo jest wynikiem próby zaspokojenia potrzeb użytkowników małych wnętrz. Stanowi on harmonijną propozycję uporządkowania zamkniętych i otwartych stref użytkowych w wyjątkowo dynamicznej formie. Poszukiwania projektowe doprowadziły do powstania zestawu podwieszanych szafek, które użytkownik może dostosować do indywidualnej ergonomii ciała. Połączenie geometryczności brył z wyrazistym rysunkiem drewna Dębu Shetland i lekkim graficznym układem dekoru cyfrowego Beach Cabin, nadaje kobiecego wyrazu każdemu wnętrzu. W drugiej propozycji kolorystycznej ciemny, elegancki Dąb Grafit w połączeniu z dekorem Loft, nadaje industrialnego, nowoczesnego szyku. Bathroom furniture design Elbo is a result of trying to address the users of small spaces. It is a harmonious proposal to order closed and open functional spaces within an exceptionally dynamic form. A design research led to a creation of a set of hanging cabinets, which can be adjusted to individual, ergonomic requirements. A blend of geometric shapes with a strong wooden motive of Shetland Oak along with a slightly graphic digital-print decor Beach Cabin gives every interior a feminine touch. The other color combination, which is dark and elegant Graphite Oak and Loft decor, makes it modernly and industrially elegant.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm ELBO I - dekor / R4299 Dąb Shetland, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 ELBO II - dekor / R4371 Dąb Grafit, struktura Linea melamine faced board 16 mm ELBO I - decor / R4299 Shetland Oak, Linea structure Industry Collection 2014 ELBO II - decor / R4371 Graphite Oak, Linea structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: ELBO I - dekor / 14-10239-102 Beaufort Oak ELBO II - dekor / 14-10097-101 Mountain Oak, 02-54103-002 Loft ELBO I - dekor cyfrowy / Beach Cabin - Digital Visions decor paper: ELBO I - decor / 14-10239-102 Beaufort Oak ELBO II - decor / 14-10097-101 Mountain Oak, 02-54103-002 Loft ELBO I - digital-print decor / Beach Cabin - Digital Visions PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

58

JOANNA LISIECKA asia.lisiecka@wp.pl tel.+48 504 368 407


_MONT

Inspiracją do stworzenia kolekcji mebli Mont był górski krajobraz. Minimalistyczne, wertykalne formy w połączeniu ze stonowaną, ciepłą kolorystyką powodują, że system sprawdzi się w każdej łazience. Głównym założeniem projektu była funkcjonalność. Bryły posiadają szczegółowo opracowany system przechowywania, dzięki któremu każdy z użytkowników łazienki znajdzie przestrzeń dla siebie. Intuicyjny podział mebli na strefy pozwala na uporządkowanie łazienkowych akcesoriów. W kolekcji znajduje się także przenośna kasetka z lusterkiem, w której Panie mogą przechowywać kosmetyki do makijażu. Mont to meble przyjazne w użytkowaniu. The Mont Collection was inspired by the mountain landscape. Minimalistic, vertical shapes, altogether with toned down, warm colors are a suitable match for every bathroom. Main idea of this design was to make it functional. The forms feature a detailed storage system, thanks to which every user finds a space of their own. An intuitive distinction into zones helps to organize various objects. Within the collection one can also find a portable mirror box, where ladies can keep their beauty products. Mont is user-friendly furniture.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa laminowana 18 mm dekor / R4299 Dąb Shetland, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 18 mm decor / R4299 Shetland Oak, Linea structure Industry Collection 2014 SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10239-102 Beaufort Oak decor paper: decor / 14-10239-102 Beaufort Oak

PROJEKT WDROŻONY PRZEZ DEFRA Implemented into production by Defra

projekt / design

60

Anna Pach-Rudnicka ana.rudnicka@gmail.com tel. +48 510 100 727

Radosław janowski radek.janowski5@gmail.com tel. +48 790 679 451


04 _ przedpokój w małej jednostce mieszkalnej Hall in a small living space Milky – Radosław Janowski, Anna Pach-Rudnicka Ton – Anna Don, Aleksandra Grunwald Uno – Joanna Lisiecka Patchwork – Joanna Fredrych, Agata Nowak Pok – Joanna Fredrych, Agata Nowak Edge – Olga Mężyńska, Milena Wójcik Parana – Katarzyna Bisztyga, Michał Szczególski


_MILKY

Mebel Milky cechuje podział na strefy dostępne dla mieszkańców i gości. Jego wielkość jest przystosowana do małych i wąskich korytarzy. Zastosowana tkanina nadaje lekkości, przełamując masywność bryły. Dzięki zastosowaniu różnych kolorów materiału, możemy dowolnie zmieniać nastrój pomieszczenia. Użycie drewnianych drążków pozwala nam swobodnie organizować wnętrze szafy. Możemy zawiesić tam, według upodobań: płaszcze, szale, torebki bądź kapelusze. W dolnej części jest miejsce przeznaczone na obuwie. Lustro ustawiamy pod wybranym kątem, mając możliwość obejrzenia całej sylwetki przed wyjściem z domu. Milky jest minimalistyczną, świeżą formą, wpasowującą się w przestrzeń przedpokoju. The Milky furniture is defined by designing and dividing the space for both inhabitants and guests. Its size adapts to narrow or wide corridors. Applied fabric makes it look light, contrasted with the massive solidity of the form. Applying different types of fabric allows us to change the ambient of the room. Wooden poles help us to design the interior of the wardrobe. This is where we hang, according to our preferences: coats, scarves or hats. In the lower section there is room for shoes. We can set the mirror at the determined angle, so that we can see our whole silhouette before leaving home. Milky is a fresh and minimalistic form, well addressing the spatial requirements of the hall.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa laminowana dekor / R3244 Orzech Madison, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 16 mm decor / R3244 Madison Walnut, Linea structure Industry Collection 2014 SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut decor paper: decor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut RIDEX tkanina / Moss C 904 fabric / Moss C 904 Prototyp zrealizowany przez Dig-Net i Ridex prototype made by DIG-NET AND RIDEX

projekt / design

66

Anna Pach-Rudnicka ana.rudnicka@gmail.com tel. +48 510 100 727

Radosław janowski radek.janowski5@gmail.com tel. +48 790 679 451


_TON

Ton to kolekcja nowoczesnych mebli modułowych zarówno do dużej jak i małej przestrzeni. Proste bryły można dowolnie zestawiać, tworząc funkcjonalną i uporządkowaną przestrzeń. Użytkowanie mebli jest intuicyjne, a każdy przedmiot ma swoje miejsce. Kolekcja składa się z szafki uchylnej na buty, półki na buty, szuflady na nakrycia głowy, rękawiczki oraz nadstawki na drobiazgi z półką na korespondencję. Nadstawka ma wewnętrzny podział oraz uchylne klapki w różnych kolorach, co ułatwia użytkownikowi segregowanie drobnych przedmiotów. Zestaw mebli Ton to połączenie minimalizmu z funkcjonalnością. Liczba możliwych aranżacji modułów jest nieograniczona, a przestrzeń, która nas otacza jest dopasowana do naszych aktualnych potrzeb i wyobrażeń. Ton is a collection of modern module furniture suitable for both small and larger room. Simple shapes can be freely compiled to create a functional and tidy space. Thanks to the intuitive use of this furniture set, every object will find its place. The collection consists of an inclined shoe cabinet, a drawer for small garments and shelves for small objects or the mail. Inside the built-on shelf, there are compartments and differently-colored flaps, which make it easy to segregate small objects. Ton set is a combination of minimalism and functionality. The number of possible arrangements is unlimited and the surrounding space matches our present needs and ideas.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm dekor / R3216 Dąb Dziki Tabac, struktura Linea, U1510 Safran, struktura Molet , U1290 Antracyt, struktura Molet U1115 Szary Platynowy, struktura Molet melamine faced board 16 mm decor / R3216 Wild Oak Tabac, Linea structure, U1510 Safran, Molet structure, U1290 Antracite, Molet structure U1115 Platine Grey, Molet structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10175-105 Santana Oak decor paper: decor / 14-10175-105 Santana Oak RIDEX tkanina / Cosy Fr col.1001 / Cosy Fr col. 41 / Chintz col. 20 fabric / Cosy Fr col.1001, Cosy Fr col. 41, Chintz col. 20 Prototyp zrealizowany przez Dig-Net prototype made by DIG-NET projekt / design

68

ANNA DON annadon.design@gmail.com tel. +48 600 375 917

Aleksandra grunwald aleks.grunwald@gmail.com / tel. +48 694 431 996


_UNO

Zestaw mebli Uno przeznaczony jest do korytarzy, którym brak jeszcze "tego czegoś". Zestaw składa się z szafy na płaszcze i kurtki, funkcjonalnej komody z miękką poduszką do przysiadania oraz wiszącej szafki z wieszakiem do codziennego użytku. Atutem projektu jest modułowość dostępnych form oraz możliwość zestawiania wybranych elementów mebla, dzięki czemu zyskujemy różne sposoby użytkowania. Duże lustro optycznie powiększa przestrzeń, a niewielkie otwarte powierzchnie są niezwykle poręczne. Wyjątkowa estetyka, kolorystyka i lekkość form sprawiają, że projekt mebli do korytarza Uno jest w stanie zadowolić najbardziej wymagających użytkowników. Uno furniture set is destined for the corridors which somehow miss the ‘it’ factor. It consists of a wardrobe for overcoats, a functional chest of drawers with a soft cushion to sit on and a hanging cabinet with an everyday-use hanger. The advantage of this design lies within the available module forms and the possibility to compile selected pieces of furniture, thus gaining new ways of use. Large mirror optically enlarges the space and small open surface is incredibly handy. Unusual esthetics, colors and lightness of shapes within the Uno design will surely satisfy even the most demanding users.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 18 mm dekor / R3244 Orzech Madison, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 18 mm decor / R3244 Madison Walnut, Linea structure Industry Collection 2014 SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut decor paper: decor / 14-20112-108 Canyon Mountain Walnut Prototyp zrealizowany przez Dig-Net prototype made by DIG-NET

projekt / design

70

JOANNA LISIECKA asia.lisiecka@wp.pl tel.+48 504 368 407


_PATCHWOrk

Patchwork to system mebli pozwalający zaaranżować przedpokój w funkcjonalny i atrakcyjny sposób. Z dążenia do maksymalnego wykorzystania przestrzeni pod względem przechowywania, powstał zestaw składający się z szafy, siedziska - skrzyni, półki, lustra oraz charakterystycznych modułowych paneli. Płyty w różnych wykończeniach materiałowych mogą być dowolnie zestawiane, tworząc patchworkowy wzór i nadając wnętrzu indywidualny charakter. Na panelach można umieszczać wieszaki, a pokryte tkaniną moduły z elastycznymi taśmami wykorzystać do zaczepiania drobnych przedmiotów - listów bądź akcesoriów. Patchwork is a system of furniture which allows you to arrange your hall in a functional and appealing way. With a view to making the maximum use out of storage space, we created a set consisting of a wardrobe, a sitting chest, a shelf, a mirror and characteristic module panels. The boards, with their finishing made from different materials, can be freely compiled and the patchwork pattern gives the interior its individual character. Hangers can be collocated on the panels, and fabric-covered modules with elastic tapes can be used for hooking small objects, letters or accessories.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm dekor / R3243 Dąb Chester, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 U1717 Niebieski Wodny, struktura Molet U1510 Safran, struktura Molet melamine faced board 16 mm decor / R3243 Chester Oak, Linea structure Industry Collection 2014 U1717 Water Blue, Molet structure U1510 Safran, Molet structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10233-002 Chesterfield Oak decor paper: decor / 14-10233-002 Chesterfield Oak RIDEX tkanina / Heban col. 800 fabric / Heban col. 800 Prototyp zrealizowany DIG-NET I RIDEX prototype made by DIG-NET AND RIDEX projekt / design

72

AGATA NOWAK agno.gutek@gmail.com tel. +48 509 312 303

JOANNA FReDRYCH joanna.fredrych@wp.pl tel. +48 793 782 344


_POK

Pok to kompaktowy system mebli, w którym istotne są funkcjonalność i dobra organizacja. Stworzony został z myślą o małych, wąskich przestrzeniach oraz jako uzupełnienie dla powszechnie stosowanych szaf wnękowych. Najbardziej charakterystycznym elementem zestawu składającego się z siedziska - szafki, lustra, półek na obuwie, jest panel pokryty barwnymi kieszeniami. Pozwalają one na przechowywanie akcesoriów, takich jak czapki, szaliki. Poprzez odsunięcie panelu od ściany powstało miejsce do odwieszania okryć wierzchnich. Zastosowanie w projekcie dużej ilości tkaniny, nadaje wnętrzu przyjazny charakter. Pok is a compact system of furniture in which crucial is utility and good organization. It was meant for small and narrow spaces as well as for supplementing widely used built-in wardrobes. The most characteristic element of the set consisting of a cabinet-seat, a mirror and some shoe shelves is the panel covered with colorful pockets, which allow for storage of garments such as hats or scarves. Pulling the panel away from the wall creates space for hanging the overcoats. The interior looks pleasant and cozy thanks to large amounts of fabric incorporated within the design.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 18 mm dekor / R4370 Dąb Latte, struktura Linea melamine faced board 18 mm decor / R4370 Latte Oak, Linea structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10097-100 Mountain Oak decor paper: decor / 14-10097-100 Mountain Oak RIDEX tkanina / Cosy Fr col. 1000, Cosy Fr col. 24, Cosy Fr col. 56 fabric / Cosy Fr col. 1000, Cosy Fr col. 24, Cosy Fr col. 56

Prototyp zrealizowany przez DIG-NET I RIDEX prototype made by DIG-NEt AND RIDEX

projekt / design

74

AGATA NOWAK agno.gutek@gmail.com tel. +48 509 312 303

JOANNA FReDRYCH joanna.fredrych@wp.pl tel. +48 793 782 344


_EDGE

Kolekcja mebli do przedpokoju Edge składa się ze zróżnicowanych gabarytowo brył, które można dowolnie zestawiać. Sprytnie przemyślane rozwiązania dają użytkownikowi możliwość stworzenia przestrzeni funkcjonalnej i estetycznej dla siebie oraz gości. Niezależnie od ilości miejsca w pomieszczeniu, projekt Edge dopasuje się do każdego wnętrza. Zgeometryzowana bryła i jasny, drewniany dekor przywołują inspiracje Skandynawią, nadając nawet małemu pomieszczeniu świeżości. Elementem dopełniającym kolekcję jest duże lustro, dzięki któremu użytkownik może poczuć się pewniej przed porannym wyjściem do pracy. The Edge collection consists of diverse shapes and sizes, which can be set at your own choice. Smart solutions allow the user to create a functional and esthetic space for themselves, as well as for their guests. Regardless the amount of space in the apartment, Edge design will fit into every interior. Geometrical body and light, wooden decor evokes a Scandinavian inspiration, making the smallest room look fresh. The complementing element is a large mirror, thanks to which the user can feel more confident, before he leaves for work in the morning.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm dekor / R3212 Sosna Bielona, struktura Linea U2134 Róż Pudrowy, struktura Velvet melamine faced board 16 mm decor / R3212 White Pine, Linea structure U2134 Powder Pink, Velvet structure SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-60000-025 Rose 14-02011-104 Canyon White Pine decor paper: decor / 14-60000-025 Rose 14-02011-104 Canyon White Pine

Prototyp zrealizowany przez DIG-NET prototype made by DIG-NET

projekt / design

76

Milena Wójcik milena@g.pl tel. +48 796 000 833

Olga Mężyńska olgamezynska@gmail.com tel. +48 667 948 232


_PARANA

Parana zaprasza do wejścia od pierwszych chwil. Zestaw mebli do przedpokoju charakteryzuje się przyjaznym klimatem oraz wygodą. Różnorodność brył pozwala na dopasowanie ich do wielu wnętrz. Stosowana w długich i wąskich korytarzach wygląda szczególnie korzystnie. Efekt powiększenia przestrzeni wspiera zastosowanie dużego lustra. Jasny kolor drewna zestawiony z dekorem Chameleon tworzy pogodną całość. Pojemne tapicerowane skrzynie wyposażone są w wygodne, zdejmowane poduszki, dodające wnętrzu rodzinnego ciepła. Oprócz walorów estetycznych ważna jest również proponowana ergonomia rozwiązań, dzięki której codzienne czynności stają się przyjemnością. Parana invites you in from the very first moment. This set of hall furniture is defined by its pleasant atmosphere and comfort. The variety of shapes allows for them to be fitted in many different interiors – it looks especially good in long and narrow corridors. Large mirror reinforces the amplifying effect. Light hue of the wood combined with Chameleon decor creates a serene ensemble. Spacious, upholstered chests are equipped with comfortable, removable cushions, which give the family space more warmth. Besides its esthetic qualities, it focuses on ergonomic solutions, thanks to which everyday activities become a pleasure.

materiały / materials Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm dekor/ R3243 Dąb Chester, struktura Linea Kolekcja Przemysł 2014 melamine faced board 16 mm decor / R3243 Chester Oak, Linea structure Industry Collection 2014 SCHATTDECOR papier dekoracyjny: dekor / 14-10233-002 Chesterfield Oak dekor cyfrowy / Chameleon - Digital Visions decor paper: decor / 14-10233-002 Chesterfield Oak digital-print decor / Chameleon - Digital Visions RIDEX tkanina / Moss 300, Moss 903 fabric / Moss 300, Moss 903 Prototyp zrealizowany PRZEZ DIG-NET prototype made by DIG-NET projekt / design

78

Katarzyna Bisztyga tyga.art@gmail.com tel. +48 514 995 514

MICHAŁ SZCZEGÓLSKI michalszczegolski@gmail.com tel. +48 603 392 987


PARTNERZY 13 PE-P Schattdecor Grupa firm Schattdecor, z siedzibą w Górnej Bawarii, założona w roku 1985 w Thansau, ze swoimi zakładami produkcyjnymi w Niemczech, w Polsce (2), we Włoszech, w Rosji (3), w Szwajcarii, w Chinach, w Brazylii, w Turcji oraz w USA, jest światowym liderem w branży zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii finish. Na polskim rynku firma obecna jest od roku 1993 i posiada siedziby w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy, powstające w zakładach w Polsce, to zadrukowany papier dekoracyjny oraz folie preimpregnat (Smartfoil) zadrukowane wzorami drewno- i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi. Znajdują one zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów wyposażenia wnętrz. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. Firma wyprodukowała na rynek w Polsce wiele hitów wzorniczych, wśród których należy wymienić: Buk Bawaria, Jabłoń Locarno, Wiśnię Oxford, Olchę Górską, Orzech Virginia, Oliwkę Sewilla, Śliwę Wallis, Coimbrę czy Dąb Sonoma. Od dwóch lat w ofercie firmy znajdują się również wzory cyfrowe zebrane w ramach kolekcji digital VISIONS. Kierując się mottem „Sukces osiąga ten, kto się wyróżnia”, Schattdecor tworzy wydruki cyfrowe dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Kolekcja digital VISIONS by Schattdecor znajduje zastosowanie w architekturze, przy aranżacji wnętrz mieszkalnych, powierzchni sklepowych i targowych. Pfleiderer Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów materiałów dla przemysłu meblarskiego i budowlanego w Polsce i Europie. Przez wszystkie lata obecności na rynku, konsekwentnie realizuje swoją filozofię, na którą składają się „Doświadczenie – Jakość – Partnerstwo”. Spółki Grupy Pfleiderer Grajewo specjalizują w produkcji szerokiego asortymentu płyt lami-

80

nowanych i oklejanych, surowych, laminowanego i surowego HDF-u, blatów roboczych, laminatów wysokociśnieniowych HPL, nowatorskich i wielokrotnie nagradzanych na rynku polskim płyt budowlanych MFP® oraz folii meblowych i żywic klejowych. Wzornicza komplementarność oferowanych produktów, wyjątkowy, odpowiadający na aktualne trendy design i technologia produkcji gwarantująca wysoką jakość, to zalety zapewniające ciągły wzrost pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo. Forbo FLOoRING POLSKA Forbo to światowy lider w produkcji naturalnego linoleum oraz jeden z największych producentów wykładzin PVC oraz dywanowych. W swej kompleksowej ofercie posiada kompletne systemy podłogowe – od chemii budowlanej, poprzez wykładziny podłogowe w rolkach i płytkach, efektywne systemy mat wejściowych, ścienne PVC do pomieszczeń mokrych oraz akcesoria wykończeniowe, aż po systemy pielęgnacji wykładzin. Na wybranych wykładzinach PVC i Flotex – przygotowujemy także projekty personalizowane na podstawie dostarczonych przez klienta zdjęć (tzw. Digital Print). Od 1964 roku Forbo wytwarza naturalne okładziny meblowe Furniture Linoleum. DIG-NET Zwiększone tempo życia i notoryczny brak czasu sprawiają, że dom ma być azylem, w którym możemy się zatrzymać i wygodnie odpocząć. Od 1992 roku staramy się czynić przestrzeń mieszkalną bardziej komfortową i funkcjonalną. Firma DIG-NET od początku swojej działalności funkcjonuje na rynku meblarskim jako producent wysokiej jakości mebli twardych. W naszej ofercie znajdą Państwo meble młodzieżowe, pokojowe, sypialne oraz szeroką gamę komód, witryn, garderób i biurek. Nasze meble można dowolnie komponować w zależności od potrzeb i upodobań. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości wyrobów, które będą służyć klientom przez długie lata. Wyróżnia nas nowoczesne wzornictwo i bardzo wysoka jakość produktów. Cały proces produkcji mebli rozpoczyna się przy biurku doświadczonych projektantów. Dzięki nim możemy

poszczycić się oryginalnym wzornictwem i nowoczesnymi rozwiązaniami. Fizyczny proces tworzenia mebli ułatwia nam specjalistyczna, zmechanizowana linia produkcyjna. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta, dlatego liczymy się z każdą opinią i dokładamy wszelkich starań, aby doskonale wkomponować się w jego gusta. Staramy się być firmą społecznie odpowiedzialną, dlatego też zważamy na środowisko naturalne i doceniamy wagę inwestycji w zasoby ludzkie. Angażujemy się także w różnorodne inicjatywy lokalnej społeczności. Dzięki wieloletniej obecności na rynku meblarskim i zdobytej dzięki temu wiedzy i doświadczeniu możemy zaoferować klientom profesjonalne doradztwo i rzetelną obsługę.

brandów na rynek polski. Z dumą reprezentujemy znane na całym świecie marki takie jak: Mulberry Home, GP&J Baker, Threads, Kravet, Today Interiors. Poprzez nasze tkaniny zmieniamy wnętrza, stwarzamy w nich klimat zgodnie z życzeniem naszych klientów, podpowiadamy rozwiązania i projektujemy. Ridex to miejsce, w którym powstają projekty i realizacje tekstyliów domowych: dekoracji okiennych oraz mebli tapicerowanych. Na życzenie w naszej pracowni realizujemy nawet najbardziej wyszukane „wizje dekoracji”. Do naszego showroomu zapraszamy wszystkich, którzy lubią zmiany w swoim otoczeniu.

DEFRA Defra to marka wysokiej jakości mebli łazienkowych, stworzona przez lidera branży na polskim rynku firmę Deftrans – rodzinne przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, które dzięki efektywnemu zarządzaniu w ciągu 18 lat osiągnęło stabilną pozycję i zasłużoną renomę zarówno na rodzimym rynku, jak i za jego granicami. O sukcesie firmy zadecydowało wykorzystanie najnowszych technologii produkcji oraz kreatywny, doświadczony zespół ponad 400 wykwalifikowanych pracowników. Inwestycja w jeden z najnowocześniejszych w branży parków maszynowych, pozwala wytwarzać jej ponad 65 tys. sztuk mebli w skali miesiąca i znajdować ich odbiorców w ponad 30 krajach świata. Dziś firma stawia sobie kolejne cele w zakresie poszerzenia oferty marki Defra o nowatorskie projekty mebli dedykowane wymagającym miłośnikom współczesnego designu.

PROFUNDO PR Profundo PR to jedna z niewielu na polskim rynku agencji public relations wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla szeroko rozumianej branży wyposażenia wnętrz, designu, architektury, budownictwa i mody. Firma oferuje pełny zakres działań, a w tym: przygotowanie strategii komunikacyjnych, media relations, komunikację: korporacyjną, produktową, wewnętrzną i kryzysową oraz szkolenia, kampanie społeczno-edukacyjne, wydarzenia specjalne i komunikację w internecie: SEO PR, content marketing, pozycjonowanie, media społecznościowe, analitykę internetową, AdWords, tworzenie i prowadzenie stron internetowych. We współpracy z doświadczonymi grafikami i webdesignerami realizuje także dla swoich klientów projekty z zakresu identyfikacji wizualnej, przygotowania materiałów promocyjnych, reklam, stron internetowych, custom publishingu.

RIDEX DEKORACJA Firma Ridex Dekoracja od 20 lat związana jest z dystrybucją tkanin dekoracyjnych na rynku polskim. Od początku naszego istnienia stawiamy na jakość i wzornictwo i widzimy, że ten kierunek przysparza nam coraz większe grono partnerów handlowych. Taka polityka doprowadziła nas do pozycji lidera na rynku polskim w branży materiałów dekoracyjnych i obiciowych. Ostatnie pięciolecie związane było z wprowadzeniem do firmy światowej czołówki

www.defra.pl www.dignet.com.pl www.schattdecor.pl www.pfleiderer.pl www.forbo-flooring.pl www.ridex.com.pl www.profundo.pl

81


13 PE-P partners Schattdecor The Schattdecor Group, started in 1985, headquartered in Thansau in Upper Bavaria, has production facilities located in Germany, Poland (2), Italy, Russia (3), Switzerland, China, Brazil, Turkey and USA and is the world’s leading maker of printed decor papers and finish foil. Schattdecor has been present on the Polish market since 1993 with production works in Tarnowo Podgórne and in Głuchołazy. The company’s products in Poland – decor paper and finish foil (Smartfoil) printed with woodgrain, stone-like and abstract patterns, are widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of furniture industry, laminate flooring industry and in the production of doors, melamine edging and other decorative interior fittings. Through its creative work Schattdecor transforms the world around you bringing colour and innovative design to your life and workplace. The company has introduced numerous bestselling designs such as Bavaria Beech, Locarno Apple, Oxford Cherry, Mountain Alder, Virginia Walnut, Sevilla Olive, Wallis Plum, Coimbra, Oak Sonoma to the Polish market. For two years Schattdecor offers digital printing decors. Under the motto "it's the little differences that spell success", collection digital VISIONS by Schattdecor opens up a world of fascinating design possibilities for interior and shop design and booth construction. Pfleiderer Pfleiderer Grajewo SA Group is one of the biggest European manufacturers of wood-based products. The mission of the Pfleiderer Grajewo SA Group is building long-term relations with both, the direct recipient and the target user of the product. In business the Group shall strive for gaining and keeping full trust of the client as well as reaching full professionalism in all levels of cooperation. The company offers wide range of melamine faced boards, raw chipboards, laminated and raw HDF boards, worktops, high-pressure laminates (HPL), the new multifunctional MFP panels, as well as finish foils and adhesive resins. One of the most important aspects of the com-

82

pany’s activity is care for the natural environment. Pfleiderer consequently takes actions towards enterprises and investments consistent with the idea of sustainable development, which is widely appreciated in this sector of industry. Forbo FLoORING Forbo is world leader in natural linoleum and one of the biggest in vinyl and textile production. Its extensive offer covers products for preparing subfloors; flooring materials in rolls and tiles, highly effective entrance mats, wall PVC for wet rooms and finishing accessories and floor care systems. On PVC and Flotex we also prepare personalized floor coverings based on customer picture or project (so called Digital Print). Since 1964 Forbo manufactures Furniture Linoleum which are natural furniture finishing materials. These products are used in production of many types of furniture. They are valued mainly for their natural and ergonomic characteristics. Unique properties accompanied with top-level design make Furniture Linoleum more and more interesting. Natural furniture covering materials are manufactured in the production plant in Krommenie (Holland). DIG-NET With increased pace of life and chronic time deficit, our home turns into a sanctuary, where we can pause and get some rest. Since 1992, we have been trying to make the living space more comfortable and functional. DIG-NET company has always been present on the furniture market as a manufacturer of high-quality hard furniture. Within our offer you will find living room and bedroom furniture, children furniture, a wide range of chests of drawers, showcases, wardrobes and desks, which can be combined freely according to our customer’s needs and preferences. Our goal is to create a high-quality pieces of furniture, which will be enjoyed for long years. What distinguishes us is the modern design and very high quality of products. The whole manufacturing process stars at the experienced designers’ desk. Thanks to them, we can take pride in our original designs and innovative

solutions. Specialized and mechanized manufacturing line enables the physical stage of production. Our clients’ satisfaction is primordial, which is why we take every opinion under consideration and make all the possible effort to fit perfectly within their taste. We try to be a socially-responsible company, therefore we take care of the natural environment and appreciate the importance of investing in human resources. We engage in many different local initiatives. Thanks to the knowledge and experience we have gained through many years on the furniture market, we are capable of offering our clients professional advice and reliable services. DEFRA Defra is a brand of high-quality bathroom furniture created by the Polish market leader Deftrans company, a family enterprise built on Polish capital. Thanks to its effective management, within 18 years Deftrans has achieved a steady position and well-deserved renown in both domestic and international market. The success of the company lies within applying most advanced production technologies and its creative and experienced team of 400 qualified employees. Having invested in one of the industry’s most modern machinery parks, it is now capable of producing more than 65,000 pieces of furniture monthly, which find their customers in more than 30 countries in the world. Today, the company pursues new goals in terms of widening the Defra brand’s offer with innovative furniture projects, meant for demanding enthusiasts of modern design. PROFUNDO PR Profundo PR is one of the few Polish public relations company specializing in services within the interior equipment, design, architecture, building and fashion industries. Profundo Public Relations offers a full range of activities, including preparation of communication strategies, media relations, corporate, product, interior and crisis communication, as well as trainings, social and educational campaigns, special events and Internet communication: SEO PR, content marketing, SEO, social media,

web analytics, AdWords, creating and maintaining websites. In cooperation with experienced graphic designers and web designers Profundo PR also implements projects for clients in the field of visual identification, preparation of promotional materials, advertising, websites, custom publishing. RIDEX DEKORACJA RIDEX Decoration was established 20 years ago. Since the beginning we have focused on quality and design, and we see that this trend poses a growing group of our partners. This policy has led us to a leading position in the Polish market of the industry materials, decorative and upholstery. Past five years have been associated with introducing the world's leading business brands into the Polish market. We are proud to represent world known brands such as Mulberry Home, GP&J Baker, Threads, Kravet, Today Interiors. We modify interiors, create an atmosphere according to your wishes, suggest solutions and prepare designs. Upon request in our workshop we realize even the most sophisticated "vision decoration”. To our showroom we invite all who like changes in their environment.

www.defra.pl www.dignet.com.pl www.schattdecor.pl www.pfleiderer.pl www.forbo-flooring.pl www.ridex.com.pl www.profundo.pl

83


www.uap.edu.pl

www.pep.edu.pl

Katalog 13 PE-P  
Katalog 13 PE-P  
Advertisement