Page 1

Okladka_7PEP_2008_01-04.pdf 2008-05-21 13:45:17

e pl/7p . n a zn sp.po

p

A F E R T

.a www

S

E N O Z /

C

M

Y

CM

CY

CMY

K

www.asp.poznan.pl www.umww.pl www.brwmielec.pl www.kronospan.com.pl www.schattdecor.com www.hettich.com.pl www.mtp.com.pl

fotografie: studenci ASP, Studio DigiTouch® · www.digitouch.pl

MY

-P) o (PE g n e w to bitio i k h e j x o E -Pr -P) cyjno m (PE a a k r u g ro Ed ing P ramu n g g i o s r e cji P l- D tiona 7 e dy a a c w u a e Ed Wyst of t h n o i it t h ed The 7

Organizatorzy/Organizers: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu / The Poznan Academy of Fine Arts, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / The Marshal Office of the Wielkopolska Region, Schattdecor, BRW, Heittich, Kronospan, MTP

Patronat honorowy / Honorary patron: Marszałek Województwa Wielkopolskiego / The Marshal of the Wielkopolska Region Patronat medialny / Media patron: 2+3D, MeblePlus

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Okladka_7PEP_2008_02-03.pdf 2008-05-21 13:07:46

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydział Architektury i Wzornictwa, ASP w Poznaniu Studio of Educational Programs and Co-operation with Industry Department of Architecture and Design, AFA Poznań

OUTLINE – Strefa jadalni / Dinning room area

OUTLINE No. 1

Komoda / A chest of drawers Dr hab. / Ph D

Katarzyna Laskowska Kredens / Buffet

Kierownik pracowni head master of the workshop

Aleksandra Adamczyk Barek / Coctail cabinet

aoleko2@o2.pl

Asystent / assistant

C

Kuba Czyżewski

M

laskowska@asp.poznan.pl

Szafka / cabinet

kuba.czyzewski@gmail.com

student

Y

CM

Szymon Filoda

MY

Otoczenie pełnosprawne / Able surroundings

CY

szymonfiloda@poczta.onet.pl

student

K

Starter – taborety sztaplowane / Stackable stools

LIMBE – Siedzisko biurowe / Office seat Praca dyplomowa / Master's diploma

ELEPHANT

STRONG

JOY

Grupa projektów 7 PE-P Project range overview 7 PE-P

Praca dyplomowa / Master's diploma

CMY

Paweł Grajkowski

grajooo@gmail.com

student

Paweł Pernal

pawelpernal@yahoo.com

student

Joanna Rypina

joannarypina@interia.pl

studentka

Ewa Skadłubowicz <<< obrady jury / prezentacje / konferencja „start w zawodzie projektanta” 12.2007 / prototypowanie <<< proceedings of the jury / presentations / conference 12.2007 / prototyping

studentka

skadlub@poczta.onet.pl


Fakty o realizacji PE-P (2001–2008) Facts about PE-P (2001–2008) Program Edukacyjno-Projektowy (PE-P) oraz wystawa STREFA 7 PE-P bezpośrednio łączy Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu z przemysłem i instytucjami regionalnymi.

Fakty o realizacji PE-P (2001–2008): n współpracowaliśmy z 14 producentami, n program realizowało 77 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu, n studenci opracowali 113 niezależnych projektów, n 28 zostało wykonanych w formie prototypów przez fabryki mebli, n 2 projekty zostały wdrożone do produkcji przez NOTI, kolejne w przygotowaniu do wdrożenia.

The Educational-Design Programme (PE-P) and the ZONE 7 PE-P exhibition is a direct link between the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts (ASP) in Poznań and the industry and regional institutions. Facts about PE-P (2001–2008): we have cooperated with 14 manufacturers, n 77 students of the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts (ASP) in Poznań have implemented the programme, n the students have developed 113 independent designs, n 28 of them were produced as prototypes by furniture factories, n 2 designs went into production by NOTI, further designs are in preparation to production. n

Od 2001 roku współdziałamy z czołowymi, nowoczesnymi, świetnie wyposażonymi Fabrykami Mebli: BALMA, Black Red White, VOX, ATLAS meble kuchenne, PROFIm, BRW, NOTI, abc Formy Siedzenia oraz z producentami materiałów wykorzystywanych w seryjnej produkcji mebli Schattdecor (we wszystkich dotychczasowych edycjach PE-P), Kronospan, Kronopol, Kronoplus, Blum, Hettich.

We have cooperated with the following leading, modern and well equipped furniture factories since 2001: BALMA, Black Red White, VOX, ATLAS meble kuchenne, PROFIm, BRW, NOTI, abc Formy Siedzenia and with the following producers of materials used in mass furniture production: Schattdecor (in all PE-P editions to date), Kronospan, Kronopol, Kronoplus, Blum, Hettich.

Wdrożone do produkcji: Rodzina foteli FLAI, projekt Małgorzata Bronikowska, 6 edycja PE-P, produkowany przez NOTI. n Rodzina foteli COMFEE, projekt Anna Hrecka, 6 edycja PE-P, produkowany przez NOTI.

In production: n FLAI armchair series, designed by Małgorzata Bronikowska, 6th edition of PE-P, produced by NOTI. n COMFEE armchair series, designed by Anna Hrecka, 6th edition of PE-P, produced by NOTI.

Nagrody: Kuchnia minimum MISS JELLY projekt Dorota Januszek, Honorata Poznańska, Joanna Korżak, wyróżnienie ProDECO 2004, 3 edycja PE-P. n Fotel COMFEE projekt Anna Hrecka, ProDECO 2007, 6 edycja PE-P, produkowany przez NOTI.

Awards: n MISS JELLY minimum kitchen designed by Dorota Januszek, Honorata Poznańska, Joanna Korżak, ProDECO 2004 award, 3rd edition of PE-P. n COMFEE armchair designed by Anna Hrecka, ProDECO 2007 award, 6th edition of PE-P, produced by NOTI.

n

n


7 edycji Programu Edukacyjno-Projektowego (PE-P) The 7th edition of the Educational-Design Programme (PE-P) Do 7 edycji Programu Edukacyjno-Projektowego (PE-P) realizowanego w Katedrze Mebla ASP w Poznaniu pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Laskowskiej przystąpiło czterech producentów. Po raz siódmy w programie bierze udział Schattdecor, po raz trzeci BRW, Hettich i Kronospan. Nowym partnerem w realizacji pracy magisterskiej jest abc Formy Siedzenia. Projekty zespołów studenckich przygotowane zostały z przeznaczeniem do produkcji seryjnej.

Four manufacturers have joined the 7th edition of the EducationalDesign Programme (PE-P) carried out by the Department of Furniture at the Academy of Fine Arts (ASP) in Poznań under the academic supervision of Dr. Katarzyna Laskowska. Schattdecor has participated in the programme for the seventh time, while BRW, Hettich and Kronospan have enrolled in the project for the third time. abc Formy Siedzenia is a new partner in the development of diploma projects.

Wystawa STREFA 7 PE-P obejmie cztery niezależne grupy projektów: strefa jadalni OUTLINE, taborety sztaplowane STARTER (ELEPHANT, JOY, STRONG), dwa dyplomy magisterskie OTOCZENIE PEŁNOSPRAWNE – system mebli do pomieszczeń kuchennych dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz siedzisko biurowe LIMBE.

The exhibition entitled ZONE 7 PE-P includes four independent groups of designs prepared for mass production. Designs of students teams: OUTLINE dining zone, STARTER stackable stools (ELEPHANT, JOY, STRONG), two master’s diplomas: OTOCZENIE PEŁNOSPRAWNE (ABLE SURROUNDINGS) system of kitchen furniture for physically disable people and LIMBE office chair.

Projektowi PE-P od początku towarzyszą Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) umożliwiając promocję, udostępniając przestrzeń ekspozycyjną podczas targów branżowych. W tym roku współorganizatorem jest również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Ever since its launch, PE-P has been closely tied to the Poznań International Fair (MTP) which has helped promote the project and offered exposition areas at specialist trade shows. A co-organiser of this year’s edition of the project is the Marshal’s Office of the Wielkopolska Region.

Celem programu PE-P jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcami ich projektów – producentami i konsumentami. Współpraca z producentami mebli i materiałów dla przemysłu meblarskiego jest dla studentów nieocenionym źródłem wiedzy o złożonym procesie powstawania nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw w łańcuchu profesjonalistów, pracujących na sukces rynkowy produktu.

The purpose of the PE-P program is to prepare students for co-operation with the receivers of their products – the producers and the customers. Co-operation with producers of furniture and materials for the furniture industry is for the students an invaluable source of knowledge about the complex process of creating a new product, in which the designer is just one of the links in a chain of professionals working for the product’s marketing success.

Program wprowadza w problemy technologiczne, materiałowe i logistyczne masowej produkcji mebli poprzez serię szkoleń i prezentacji prowadzonych bezpośrednio u producentów. Sam proces projektowy, od koncepcji do filnalnego projektu to nieustanne dostosowywanie projektów do wymogów produkcyjnych i ekonomicznych. Powstają pierwsze bryły, przedprototypy i kolejne modyfikacje.

The programme is an introduction into problems related to technologies, materials and logistics in mass furniture production. It includes a series of training sessions and presentations held directly on the manufacturers’ premises. The design process itself, starting from the concept stage to the final design, means constant adjustments of design to production and economic requirements. First shapes, pre-prototypes and subsequent modifications are developed.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego The Marshal Office of the Wielkopolska Region

Leszek Wojtasiak Marszałek Województwa Wielkopolskiego / The Marshal of the Wielkopolska Region

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

z ogromną przyjemnością przyjmuję zaproszenie do współorganizowania wystaw: „koncept_08” oraz „STREFA 7 PE-P”, które odbywają się podczas targów MEBLE na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28–31 maja 2008 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wśród priorytetowych działań wskazuje na rozwój gospodarczy Regionu. W obliczu rosnącej konkurencji i jednoczesnego szybkiego postępu technologicznego w Regionie i na świecie, możliwości rozwoju przedsiębiorstw na rynku europejskim niosą ze sobą coraz więcej problemów i wyzwań. Będąc konsumentami produktów z szerokiego wachlarza dóbr na rynku europejskim kierujemy się już nie tylko czynnikami praktycznymi, ale coraz częściej oceniamy także produkt od strony wizualnej, ergonomicznej oraz pod względem walorów estetycznych. Design spełnia wszystkie wymagania, sprawiając, iż produkt staje się bardziej atrakcyjny. Organizacja wystaw, które prezentują dokonania studentów i młodych absolwentów szkół wyższych specjalizujących się w projektowaniu jest najlepszą okazją do przybliżenia Społeczeństwu Województwa roli, jaką spełnia wzornictwo przemysłowe – design w życiu każdego człowieka. Dla rozwoju designu w Województwie istotne jest stworzenie struktury wspierającej ten sektor. Funkcję platformy współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, projektantami i przedsiębiorcami (jako konsumentami projektów) będzie pełniło centrum design w Wielkopolsce, którego powstanie jest jednym z priorytetów rozwoju gospodarczego. Wystawy młodych projektantów jak „koncept_08” oraz „STREFA 7 PE-P” niewątpliwie przyczynią się do tworzenia centrum design w Wielkopolsce, korzystając z kreatywności młodych ludzi.

I am pleased to accept the invitation to co-organise “koncept_08” and “ZONE 7 PE-P” exhibitions organised on the grounds of the Poznań International Fair during MEBLE on 28–31 May 2008. The authorities of the Wielkopolska Region have identified its economic development as one of the priority activities. In the face of the growing competition and rapid technological advancement in the region and in the world, development opportunities for companies on the European market entail more and more problems and challenges. As consumers of products from a wide range of goods available on the European market, we apply not only practical criteria. It happens increasingly often that we evaluate the appearance, ergonomics and aesthetics of the product. Design meets all requirements and makes the product more attractive. The organisation of exhibitions that present achievements of students and young graduates of design schools and academies is the best opportunity to make the region’s society more aware of the role played by industrial design in the life of every human being. It is important to create institutions to support design development in the region. One of the priorities for the economic growth is the creation of a design centre in Wielkopolska. It will serve as a cooperation platform for universities, designers and entrepreneurs (as consumers of design). Such exhibitions of young designers as “koncept_08” and “ZONE 7 PE-P” undoubtedly contribute to the development of the Wielkopolska design centre by tapping into the creativity of young people.

Łączę życzenia dalszych sukcesów.

I wish you further success in the future.

Z poważaniem, Leszek Wojtasiak

Yours faithfully Leszek Wojtasiak


Powody przystąpienia do programu PE-P Reasons for joining the program PE-P BRW Program PE-P pozwala doświadczyć studentom jaka jest ścieżka postępowania, by pomysły przełożyć na gotowy produkt rynkowy. Powstają szkice i pierwsze bryły, następnie rodzą się dalsze pomysły. Toczy się swoista rozgrywka pomiędzy wyobraźnią, a tym co jest możliwe do przygotowania do produkcji wielkoseryjnej. W końcu powstaje mebel, który jest kompromisem wielu wizji i wielu decyzji. Studenci mają okazję doświadczyć z czym trzeba się zmierzyć podczas projektowania we współpracy z firmą meblową.

BRW Program PE-P lets experience for students what footpath of proceedings is in order to transfer ideas into market finished products. Sketches and the first lumps are coming into existence, next more further ideas arise. A specific conflict is taking place between imagination, but what is possible to prepare for the production. In the end a piece of furniture which is a compromise of many visions and many decisions is coming into existence. Students are supposed to afflict the chance what it is necessary to stand up while designing in cooperation with the furniture company to.

Schattdecor Firma Schattdecor Sp. z o. o. bierze siódmy rok z rzędu udział w programie edukacyjno-projektowym poznańskiej ASP. Program stwarza możliwość przygotowania przyszłych projektantów do współpracy z producentami, daje im olbrzymią wiedzę i poszerza horyzonty. Poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. Powstały bardzo ciekawe projekty a młodzi projektanci nauczyli się postępowania według określonych założeń projektowych oraz pracy w zespole. Pokazaliśmy, iż polski przemysł inwestuje w młodych projektantów, a przez to w krajowy design.

Schattdecor For the seventh time in a row the company Schattdecor is taking a part in the PE-P project, which is carried out by the Studio of Educational Programs and Cooperation with the Industry of Poznań’s Academy of Fine Arts. The Program is giving future designers the opportunity to cooperate with producers and gives them enormous knowledge to extend theirs horizons. Previous editions of the program showed, that education in that direction has very good advantages. Very interesting projects have been made and young designers lerned how to proceed according to definite, designed establishment, and how to work in a team. We showed that polish industry invests in young designers, and thanks to that in internal design.

Hettich Jako jeden z największych producentów okuć meblowych na świecie uczestniczymy w każdym etapie projektowania mebli. Wspieramy studentów i młodych projektantów mebli. Pragniemy służyć swoim doświadczeniem w tworzeniu nowoczesnych form mebli, które dzięki doborowi odpowiednich okuć i rozwiązań umożliwią projektantom stworzenie mebli funkcjonalnych i wygodnych a jednocześnie łatwych do wykonania.

Hettich As a one of the biggest producer of furniture fittings Our company always try to be present on stage of projecting of furniture. We try to lean young designers and students interesting in furniture. We desire to serve one’s experience and possibilities in create of modern form of furniture, and simultaneously thanks selection of suitable fittings and solutions to make possible of designers to create functional furniture easily executed in process of production.

Kronospan Grupa Kronospan, światowy lider branży produktów drewnopochodnych, to także znacząca aktywność prospołeczna i charytatywna. W ramach realizowanego programu współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu studenci dostali partię płyty. Tym samym Kronospan wspiera młodych i zdolnych projektantów, którzy wkrótce zaproponują nowe, atrakcyjne wzory mebli, kształtując nowoczesne wzornictwo w Polsce.

Kronospan Kronospan Group, a world leader in wood-derivative products, is also engaged in significant public-spirited and charitable activity. As part of a programme of cooperation with the Academy of Fine Arts in Poznań, students have received a batch of plattens. In this way Kronospan is supporting young and able designers shortly to offer attractive new models of furniture, thus shaping modern design in Poland.

1 semestr / szkolenia BRW / Schattdecor / Hettich / 1 semester / training BRW / Schatdecor / Hettich >>>


strefa jadalni / dining room area

OUTLINE / strefa jadalni projekt: Ewa Skadłubowicz, Joanna Rypina współpraca: Paweł Pernal, Paweł Grajkowski materiały: płyta MDF, płyta wiórowa – Kronspan papiery dekoracyjne: Schattdecor okucia: Hettich prototyp wykonany przez BRW OUTLINE / dining room area design: Ewa Skadłubowicz, Joanna Rypina, co-operation: Paweł Pernal, Paweł Grajkowski material: MDF plate, chipboard – Kronospan decorative paper: Schattdecor cabinet hardware: Hettich prototype carried out by BRW

Outline

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy, zaprojektowany został zestaw mebli skierowany do tych, którzy w świecie pełnym pośpiechu, odnajdują czas i przyjemność w tym aby celebrować posiłek w gronie najbliższych. Ideą było stworzenie mebla do jadalni doskonale wpisującego się w otwarte przestrzenie współczesnych wnętrz, prostego w formie, funkcjonalnego, lekkiego optycznie. Outline No. 1 łączy w sobie wszystkie potrzebne w jadalni funkcje: przechowywanie, odstawianie i ekspozycję. W miarę rozwoju projektu (zróżnicowanie gabarytów i funkcji), przy zachowaniu poprzednich założeń powstał „zestaw mebli do jadalni Outline” w skład którego wchodzą: komoda, szafka, szafka wisząca, kredens i barek. Zestawione w asymetrycznych układach moduły frontów , ograniczone ramą, tworzą kolejne meble zestawu.

To respond to the users’ needs, a set of furniture was designed especially for those who find time in the hustle and bustle of modern life to have meals with their family and to enjoy them. The idea was to create a dining furniture piece to fit open spaces of modern interiors, a piece that is simple, functional and looks light. Outline No. 1 combines all dining room functionalities: permanent and temporary storage and exposition. As the design progressed (varied size and functionalities), a set of Outline dining furniture was created in line with the previous assumptions. It includes: a chest of drawers, a cabinet, a hanging cabinet, a buffet and a coctail cabinet. Front modules limited by frame are combined in asymmetrical sets to create various furniture sets.


Outline No. 1

Outline

Outline to współczesna interpretacja mebla do jadalni, istniejącego na pograniczu kuchni i jadalni, dobrze wpisującego się w otwarte przestrzenie. Stworzony z myślą o ludziach ceniących przyjemność wspólnego posiłku. Umożliwia zmianę aranżacji wnętrza. Dostępny w dwóch wariantach: wolnostojącej (rodzaj wyspy), otwieranej obustronnie ze stolikiem i przyściennej. Łączy w sobie funkcje: przechowywania, odstawiania i ekspozycji. Założeniem projektu mebla było stworzenie oszczędnej w wyrazie, prostej formy, lekkiej optycznie. Poprzez zabawę przenikania brył i tworzenia pustki uzyskano wrażenie zawieszenia. Efekt ten spotęgowany został grą kontrastujących dekorów i oświetleniem.

Outline is a modern interpretation of dining room furniture that exists on the border of a kitchen and a dining room and well fits in the open space. Created for people who appreciate the pleasure of joint meals. Changes in interior arrangement are possible. Available in two versions: a stand-alone version with a table and doors on both sides and a version to be placed at the wall. It combines two functions: permanent storage, temporary storage and exposition. The aim of the furniture design was to create a simple, pareddown and visually light form. The suspension effect was created by playing with overlapping shapes and voids. The effect was strengthened by the interplay of contrasting decors and lighting.

Outline No. 1

wys. / szer. / gł. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 1880 / 1550 / 550

projekt / design: Ewa Skadłubowicz


zestaw mebli / set of furniture

Outline

projekt / design: Ewa Skadłubowicz, Joanna Rypina współpraca / co-operation: Paweł Pernal, Paweł Grajkowski

szafka wisząca / a hanging cabinet

wys. / szer. / gł. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 1406 / 866 / 510

komoda / a chest of drawers

wys. / szer. / gł. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 1406 / 866 / 510


zestaw mebli / set of furniture

kredens / buffet

Outline

wys. / szer. / gĹ&#x201A;. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 1406 / 1316 / 510


zestaw mebli / set of furniture

barek / coctail cabinet

Outline

wys. / szer. / gĹ&#x201A;. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 956 / 1316 / 510

szafka / cabinet

wys. / szer. / gĹ&#x201A;. / H / B / D wymiary w mm / dimensions in mm 956 / 1766 / 510


Otoczenie pełnosprawne / Able surroundings System mebli do pomieszczeń kuchennych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i w podeszłym wieku A system of kitchen furniture for people with physical disabilities or for the elderly

Projekt „OTOCZENIE PEŁNOSPRAWNE” wynika z realnych potrzeb grupy społecznej, jaką reprezentują osoby niepełnosprawne ruchowo. Nie jest to jednak propozycja tylko dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Adresatami są również osoby o niskim wzroście i w podeszłym wieku, żyjący samotnie lub w rodzinie. Impulsem, w podjęciu decyzji o ukierunkowaniu projektu była kampania reklamy społecznej „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy” z 2007 roku. Projekt jest prezentacją problemu związanego z funkcjonowaniem człowieka w otoczeniu kuchennym w środowisku domowym. Jest to poszukiwanie rozwiązań uniwersalnych w projektowaniu systemowych mebli kuchennych. Prezentowana kuchnia to propozycja aranżacji minimalnej zabudowy w linii prostej.

OTOCZENIE PEŁNOSPRAWNE (ABLE SURROUNDINGS) stems from real needs of a social group that includes people with physical disabilities. However, this is not a proposal for people in wheelchairs only. It is also addressed to short and elderly people who live alone or with their family. The decision to create such a design was triggered by a 2007 social campaign entitled “Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy” (Disabled but fully able at work). The design presents the problem of human activities in a home kitchen. It searches for universal solutions to be applied in the design of kitchen furniture systems. The presented kitchen furniture is a proposed setup for a minimum furniture set arranged in a straight line.

Dyplom magisterski / Master’s diploma


Otoczenie pełnosprawne / Able surrounding

Otoczenie pełnosprawne projekt: Kuba Czyżewski materiały: płyta MDF, płyta wiórowa – Kronspan papiery dekoracyjne: Schattdecor okucia: Hettich prototyp wykonany przez BRW Able surroundings design: Kuba Czyżewski material: MDF plate, chipboard – Kronospan decorative paper: Schattdecor cabinet hardware: Hettich prototype carried out by BRW

Dyplom magisterski / Master’s diploma


Otoczenie pełnosprawne / Able surroundings

Prezentowana kuchnia to propozycja aranżacji minimalnej zabudowy w linii prostej.

The presented kitchen furniture is a proposed setup for a minimum furniture set arranged in a straight line.

Dyplom magisterski / Master’s diploma


Otoczenie peĹ&#x201A;nosprawne / Able surroundings

Dyplom magisterski / Masterâ&#x20AC;&#x2122;s diploma


siedzisko biurowe / office seat

Limbe

Limbe

O inspiracji

About the inspiration

Swobodne przebywanie pod wodą zawsze było marzeniem człowieka, tak jak latanie. Manta jest stworzeniem idealnym, ponieważ łączy w sobie obydwie te umiejętności. Tak wyjątkowe zwierzę nie mogło pozostać niezauważone. Jest źródłem wielu inspiracji. Magiczna ryba zachwyca swymi kształtami i majestatycznymi ruchami. W rzeczywistości ogromnych rozmiarów, do 9 metrów rozpiętości płetw piersiowych. A jednak nieuchwytna dla wzroku, jak we mgle. Pojawia się z nikąd, z toni i po chwili znika w niej, wciąż tajemnicza.

Being under water without any limitations has always been a man’s dream like flying. Manta is a perfect creature because it combines both of these skills. Such a unique animal could not be left unnoticed. It is a source of many inspirations. The magical fish amazes with its shapes and majestic movements. In reality, it is huge with pectoral fins spanning up to 9 metres. It is difficult to see and usually appears as in the fog. It emerges out of the blue and disappears after a while, mysterious as ever.


siedzisko biurowe / office seat

Limbe

Limbe

LIMBE / siedzisko biurowe

Dyplom magisterski / Master’s diploma

Wyspa pośród oceanu przedmiotów. Limbe to nie tylko funkcjonalność i ergonomia. To przeniesienie lekkości, opływowych kształtów podwodnych stworzeń by dać użytkownikowi poczucie wolności i wygody. Fotel zaprojektowany został z myślą o produkcji seryjnej przez użycie standardowych technologii, materiałów oraz typowych rozwiązań regulacji siedziska, oparcia i mobilności. Prototyp wykonał dyplomant przy wsparciu firmy abc Formy Siedzenia.

LIMBE / office seat projekt: Szymon Filoda współpraca z abc Formy Siedzenia prototyp wykonany przez Szymona Filoda i abc Formy Siedzenia design: Szymon Filoda cooperation with abc Formy Siedzenia prototype by Szymon Filoda and abc Formy Siedzenia

An island on the ocean of things. Limbe means more than functionality and ergonomics. It reflects the lightness and streamlined shapes of underwater creatures to give a sense of freedom and comfort to the user. The armchair has been designed for mass production with standard technologies, materials and typical solutions for seat, back and mobility adjustments. The prototype has been created by the student with the support of abc Formy Siedzenia.


siedzisko biurowe / office seat

Limbe

Fotel zaprojektowany został z myślą o produkcji seryjnej przez użycie standardowych technologii, materiałów oraz typowych rozwiązań regulacji siedziska, oparcia i mobilności.

The armchair has been designed for mass production with standard technologies, materials and typical solutions for seat, back and mobility adjustments.

Limbe


siedzisko biurowe / office seat

Limbe

Limbe

Dyplom magisterski / Master’s diploma

regulacja wysokości siedziska seat height adjustment

regulacja wysokości oparcia backrest height adjustment

regulacja kąta odchylenia oparcia adjustment of the tilt angle of the backrest


STARTER /strong, elephant, joy/ Monotonność otaczających przedmiotów oraz problemy wynikające z ograniczeń naszego otoczenia zdeterminowały nas do zaprojektowania nietypowych mebli.

The monotony of things around us and problems stemming from various constraints in our surroundings have encouraged us to design unusual furniture.

Projekt w swoich założeniach miał na celu wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni w pracowni. Wyznaczony cel osiągnęliśmy poprzez zmniejszenie powierzchni potrzebnej do przechowywania stołków (sztaplowanie) oraz możliwość zestawiania ich w różnorodnych układach (pojedyncze siedzisko, ławka).

The design was to create additional space in a study. The aim was achieved by reducing the area needed to store stools (stacks) and by making it possible to combine them in various ways (single seat, bench).

Dodatkowym ograniczeniem były dostępne materiały oraz wymagania technologiczne. Spośród 25 propozycji wyklarowały się 3 projekty, które ostatecznie zostały dopracowane w grupach.

Available materials and technological requirements presented yet another constraint. 3 designs stemmed out of 25 proposals. They were finally developed in groups.

ELEPHANT stołek wykonany z płyty MDF, sztaplowany / a stool made of MDF plate, stackable projekt grupowy / a group project: Joanna Rypina, Paweł Pernal, Ewa Skadłubowicz, Paweł Grajkowski, Szymon Filoda, Kuba Czyżewski


STARTER /strong, elephant, joy/

STRONG stołek wykonany z płyty wiórowej laminowanej, sztaplowany / a stool made of melamine faced bard, stackable projekt / design: Paweł Pernal


STARTER /strong, elephant, joy/

JOY stołek wykonany z giętej sklejki, sztaplowany / a stool made of flexible plywood, stackable projekt grupowy / a group project : Ewa Skadłubowicz, Paweł Grajkowski, Joanna Rypina, Paweł Pernal, Szymon Filoda, Kuba Czyżewski


Współpraca Co-operation ASP Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu została powołana do życia w 1919 roku jako Szkoła Sztuk Zdobniczych. Poprzez dziesięciolecia rozwoju swej autonomicznej struktury została wybrana najlepszą Wyższa Szkołą Artystyczną w Polsce w 2003 roku, w Rankingu zorganizowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy, a w 2005 roku drugie miejsce w rankingu tygodnika „Wprost”. Głównymi jednostkami organizacyjnymi jest 6 wydziałów: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Architektury i Wzornictwa, Edukacji Artystycznej i Komunikacji Multimedialnej. Podstawowy proces dydaktyczny i twórczy Uczelni realizowany jest ramach wydziałów, w pracowniach o charakterze autonomicznym. W roku akademickim 2007–2008 214 nauczycieli akademickich realizując program nauczania kształciło ponad 1500 studentów.

AFA Academy of Fine Arts In Poznań was established in 1919 as a School of Decorative Arts. Throughout the decades of continuous development of its autonomic structure Academy became the best Polish Academy among all Polish higher education arts academies and universities in 2003. This prize was awarded by the Rzeczpospolita and Perspektywy Rank. Academy was also warded the second prize in the Wprost Rank in 2005. Education process is carried out at 6 faculties of: Painting, Graphic Arts, Sculpture and Performing Arts, Architecture and Design, Multimedia Communications and Art Education. Elementary didactic and artistic process is realized at Academy’s Departments and independent Department’s Studios. During the academic year 2007–2008 there were 214 academic teachers providing education for 1553 students.

Schattdecor Grupa firm Schattdecor z siedzibą w Górnej Bawarii, w Thansau, ze swoimi zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Polsce (2), we Włoszech, w Rosji (2), w Chinach oraz w Brazylii jest światowym liderem w zadruku papierów dekoracyjnych. Na polskim rynku firma obecna jest od roku 1993. Produkt firmy – papier dekoracyjny zadrukowany wzorami drewno- i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi znajduje zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych oraz w produkcji mebli, paneli podłogowych i ściennych. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. Firma wprowadziła na rynek w Polsce wiele hitów wzorniczych, wśród których należy wymienić Buk Bawaria, Jabłoń Locarno, Wiśnię Oxford, Olchę Górską, Śliwę Wallis, Orzech Lyon, Orzech Virginia.

Schattdecor The Schattdecor Group, headquartered in Thansau in Upper Bavaria, has production facilities located in Germany, Poland (2), Italy, Russia (2), China and Brazil and is the world’s leading maker of printed decorative papers.Schattdecor has been present on the Polish market since 1993. The company’s product – decorative paper printed with wooden, stone-like and abstract patterns is widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of kitchens, furniture and laminate flooring. Through its creative work Schattdecor transforms the world around you bringing colour and innovative design to your life and workplace. The company has introduced numerous bestselling designs such as Bavaria Beech, Locarno Apple, Oxford Cherry, Mountain Alder, Wallis Plum, Lyon Walut, Wirginia Walut to the Polish market.

BRW BRW Sp. z o.o. jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, specjalizującym się w produkcji mebli oraz frontów meblowych. Działalność prowadzimy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Wysoka jakość wyrobów, uzyskana dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokich kwalifikacji naszych pracowników sprawiła, że w krótkim czasie staliśmy się znaczącym producentem w branży meblarskiej.

BRW BRW Sp. z o.o. BRW Limited Company is a modern dynamically developing company. BRW specializes in manufacturing of furniture and front furniture sets. We act in the Special Economic Zone in Mielec. High quality of our products achieved thanks to the applied modern technology and high qualifications of our employees caused that we became well-known manufacturer of furniture.

Współpraca Co-operation Międzynarodowe Targi Poznańskie Polska jest trzecim w Europie, a czwartym na świecie eksporterem mebli. Największe targi meblowe w Europie Środkowo-Wschodniej od prawie 30 lat odbywają się w Poznaniu na terenach MTP, stale ewoluując, dopasowując się do potrzeb wystawców i zwiedzających. Tematem, któremu organizatorzy targów MEBLE poświęcają z roku na rok coraz więcej uwagi jest design. Dlatego ekspozycjom wystawców towarzyszy coraz więcej wystaw prezentujących przykłady dobrego, rodzimego wzornictwa. W roku 2008 będą to: Strefa 7 PE-P, Wystawa wydziałów projektowych – Koncept_08, Najlepsze dyplomy projektowe 2006/2007, transFORM, Poznańskie Premiery, Oświetlić Wnętrze – Viva LED. Międzynarodowe Targi Poznańskie aktywnie wspierają i promują polskie wzornictwo przemysłowe i polski przemysł meblarski. Szczególnie chętnie wspierają młode talenty, studentów, którzy mają możliwość zaprezentowania efektów swoich prac projektowych na targowych wystawach tematycznych. Intencją targów jest, ułatwianie nawiązania kontaktów młodych twórców z przemysłem, a także prezentacja na arenie międzynarodowej dobrego, rodzimego wzornictwa.

Poznan International Fair Poland is the third largest furniture exporter in Europe and the fourth largest exporter in the world. The largest furniture show in Central Eastern Europe has been held on MTP grounds in Poznań for almost 30 years. The show constantly evolves and adjusts to the needs of its exhibitors and visitors. MEBLE organisers have devoted more and more time to the topic of design. This is why exhibitors’ expositions are accompanied by a growing number of exhibitions that present examples of good domestic design. Events in 2008: PE-P Zone 7, Exhibition of Design Faculties – Koncept_08, Best Diploma Works in Design 2006/2007, transFORM, Poznań Premieres, Lighting Interiors – Viva LED. The Poznań International Fair actively supports and promotes Polish industrial design and the Polish furniture industry. MTP willingly supports young talents and students by creating an opportunity for them to present their design works at trade fair exhibitions. MTP wants to facilitate the establishment of contacts between young designers and the industry and to present good domestic design to international audiences.

Hettich International Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, popartemu nowoczesną technologią i zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników, firma Hettich International stała się największym producentem okuć meblowych. Marka Hettich znana jest na całym świecie. Jest synonimem jakości, różnorodności rozwiązań oraz ukierunkowania na klienta. W okucia meblowe zaopatrujemy przemysł meblowy, hurtownie, producentów mebli, rzemieślników oraz majsterkowiczów. Dla tego kręgu odbiorców od dziesiątek lat rozwijamy, produkujemy oraz sprzedajemy „technikę dla mebli” – systemy okuć meblowych.

Hettich International Thanks many years of experience, support modern technology and team high qualified workers, Hettich International became largest manufacturer of furniture fittings. Brand name Hettich International is well-known whole of the world. It is synonym of qualities, variety of solutions and customer orientation. We delivers fittings to furniture industry, hardware distributors, manufacturers of furniture, crafts and DIY customers. For our clients, over the years, we have successfully developed, produced and sold “Technik für Möbel” – furniture fittings systems.

Kronospan Grupa Kronospan, światowy lider branży produktów drewnopochodnych słynie z produkcji płyt MDF, HDF, płyt wiórowych surowych, melaminowanych i paneli podłogowych. W Polsce ma zakłady w Szczecinku, Mielcu, Poznaniu, Rudawie, Pustkowie i Dobroszycach. Niebawem ruszy fabryka w Strzelcach Opolskich. Nowoczesne technologie, atrakcyjna oferta i wysoka jakość produktów to wizytówka Grupy Kronospan w Polsce.

Kronospan Kronospan Group, a world leader in wood-derivative products, is famed for production of MDF, HDF, untreated chipboard, melamine board and floor panels. In Poland the group has plants in Szczecinek, Mielec, Poznań, Rudawa, Pustkowo and Dobroszyce. Soon to be operating is the new plant in Strzelce Opolskie. Modern technologies, an attractive offer and the high quality of our products are the mark of Kronospan Group in Poland.


Okladka_7PEP_2008_02-03.pdf 2008-05-21 13:07:46

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydział Architektury i Wzornictwa, ASP w Poznaniu Studio of Educational Programs and Co-operation with Industry Department of Architecture and Design, AFA Poznań

OUTLINE – Strefa jadalni / Dinning room area

OUTLINE No. 1

Komoda / A chest of drawers Dr hab. / Ph D

Katarzyna Laskowska Kredens / Buffet

Kierownik pracowni head master of the workshop

Aleksandra Adamczyk Barek / Coctail cabinet

aoleko2@o2.pl

Asystent / assistant

C

Kuba Czyżewski

M

laskowska@asp.poznan.pl

Szafka / cabinet

kuba.czyzewski@gmail.com

student

Y

CM

Szymon Filoda

MY

Otoczenie pełnosprawne / Able surroundings

CY

szymonfiloda@poczta.onet.pl

student

K

Starter – taborety sztaplowane / Stackable stools

LIMBE – Siedzisko biurowe / Office seat Praca dyplomowa / Master's diploma

ELEPHANT

STRONG

JOY

Grupa projektów 7 PE-P Project range overview 7 PE-P

Praca dyplomowa / Master's diploma

CMY

Paweł Grajkowski

grajooo@gmail.com

student

Paweł Pernal

pawelpernal@yahoo.com

student

Joanna Rypina

joannarypina@interia.pl

studentka

Ewa Skadłubowicz <<< obrady jury / prezentacje / konferencja „start w zawodzie projektanta” 12.2007 / prototypowanie <<< proceedings of the jury / presentations / conference 12.2007 / prototyping

studentka

skadlub@poczta.onet.pl


Okladka_7PEP_2008_01-04.pdf 2008-05-21 13:45:17

e pl/7p . n a zn sp.po

p

A F E R T

.a www

S

E N O Z /

C

M

Y

CM

CY

CMY

K

www.asp.poznan.pl www.umww.pl www.brwmielec.pl www.kronospan.com.pl www.schattdecor.com www.hettich.com.pl www.mtp.com.pl

fotografie: studenci ASP, Studio DigiTouch® · www.digitouch.pl

MY

-P) o (PE g n e w to bitio i k h e j x o E -Pr -P) cyjno m (PE a a k r u g ro Ed ing P ramu n g g i o s r e cji P l- D tiona 7 e dy a a c w u a e Ed Wyst of t h n o i it t h ed The 7

Organizatorzy/Organizers: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu / The Poznan Academy of Fine Arts, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / The Marshal Office of the Wielkopolska Region, Schattdecor, BRW, Heittich, Kronospan, MTP

Patronat honorowy / Honorary patron: Marszałek Województwa Wielkopolskiego / The Marshal of the Wielkopolska Region Patronat medialny / Media patron: 2+3D, MeblePlus

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Katalog 7 PE-P  
Katalog 7 PE-P  
Advertisement