Page 1


2

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


“Każdy ma swoją własną mapę świata. Inną ma dziecko, inną dorosły. Inną ma Tybetańczyk, który nigdy nie opuścił swoich gór, a inną mieszkaniec Manhattanu zamknięty w kanionach swojego miasta. Stąd częste trudności w porozumiewaniu się, gdyż mówiąc o świecie, mamy przed oczyma różne jego mapy, obrazy, wizje.” "Everyone has their own map of the world. A child has one, an adult another. A Tibetan who never left his mountains has one, and a Manhattanite enclosed in the canyons of his city yet another. Hence the frequent difficulties in communication, as when we speak about the world, we have different maps, images and visions in front of our eyes." Ryszard Kapuściński, Lapidaria, Czytelnik, Warszawa 2003 Tłumaczenie / Translated by Agnieszka Osek


www.pep.edu.pl www.uap.edu.pl

Wydawca / Publisher Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem

Partnerzy 17. PE–P / Partners of the 17th PE–P

Katedra Mebla Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Redaktor prowadzący / Managing Editor Katarzyna Laskowska Redakcja tekstów / Editor Hanna Rybarska Tłumaczenie / Translator Agnieszka Osek Opracowanie graficzne / Catalogue designer Karolina Kaczmarek Projekt typograficzny, skład / DTP

Partnerzy wystawy 17. PE–P / Partners of the 17th PE–P exhibition

Karolina Kaczmarek

ISBN 978-83-65578-94-5 Poznań 2018 © Copyright Autorzy i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2018 Authors and University of the Arts Poznan Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości, fragmentów lub reprodukcji niniejszej pracy bez pisemnej zgody Wydawcy zabronione. All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form and by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any storage and retrieval system, without the prior permission in writing from the publisher.

Druk / Printing Drukarnia VMG

Patronat medialny 17. PE–P/ Media sponsorship of the 17th PE–P


07 — 09 Doświadczenia PE–P / The PE–P experience  PE–P Fakty 2001–2018 / The PE–P Facts 2001–2018  Katarzyna Laskowska

48 — 49 Partnerzy 17. PE–P o współpracy   Partners of the 17th PE–P about the cooperation

10 — 12 SPOTKANIE w kontekście międzypokoleniowym   MEETING with an intergenerational context  Katarzyna Laskowska

00 — 50 Partnerzy wystawy SPOTKANIE o współpracy   Partners of the MEETING exhibition about the cooperation

16 — 37 Projekty meblowe / Furniture projects   18 — 21  MODIFY 22 — 25  PATCH 26 — 29  FREE FAMILY 30 — 33  COOKER 34 — 37  MODIFY COWORKING

52 — 53 Partnerzy 17. edycji PE–P / Partners of the 17th PE–P edition

38 — 37 Projekty wzorów cyfrowych / Projects of digital patterns 40 — 41  CELL UNO 00 — 42  TACHE 00 — 43  PEPRO LIGHT 00 — 44  GRANA WINE 00 — 45  GRANA ANTRACYT 46 — 47 17. PE–P wystawa SPOTKANIE   The 17th PE–P MEETING exhibition

  Danuta Pawlik, Sylwia Wiśniewska, Zespół SWISS KRONO, Magdalena Bartecka

  Andrzej Meliński, Stefan Czarnowski

54 — 55 Partnerzy wystawy SPOTKANIE / Partners of the MEETING exhibition   Patronat medialny 17. PE–P / Media patron of the 17th PE–P

56 — 57 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / University of the Arts Poznan 00 — 58 Kierunek Projektowanie Mebla / Furniture Design Major 00 — 60 Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem   Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry   Katarzyna Laskowska 62 — 63 Infografika 17. PE–P / Infographics of the 17th PE–P   Zespoły projektowe 17. PE–P / Design teams of the 17th PE–P 00 — 64 Spis ilustracji / Photo credits


8


P

rogram Edukacyjno-Projektowy (PE–P) od 17 lat jest realizowany na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (wcześniej Akademia Sztuk Pięknych). Jest moim autorskim programem, który prowadzę nieprzerwanie od 2001 r. Co roku mam przyjemność pracy z nowymi zespołami studentów i partnerów z przemysłu. Idea stworzenia PE–P powstała z potrzeby połączenia edukacji projektowej z realiami i wymogami rynku, dla którego projektowanie powinno być stałym i niezbywalnym elementem w procesie produkcyjnym. Celem PE–P jest przygotowywanie studentów do współpracy z przedsiębiorcami, technologami produkcji i klientami. Bezpośrednie kontakty z producentami umożliwiają studentom poznanie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant ściśle współpracuje z licznym zespołem interdyscyplinarnym. PE–P daje cenne doświadczenie i przygotowuje do podjęcia pracy po zakończeniu studiów. PE–P to rozwój innowacyjnych badań i projektów odpowiadających na rzeczywiste obecne i przyszłe potrzeby. Z roku na rok przedsiębiorcy z coraz większym zaufaniem podejmują współpracę ze studentami w ramach PE–P. Ta pozytywna zmiana ich nastawienia przekłada się na systematyczny wzrost zatrudnienia absolwentów kierunków projektowych w przemyśle.

PE–P FAKTY 2001–2018

51 FIRM I INSTYTUCJI 94 KOOPERACJI 207 STUDENTÓW 5,5 FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH W SKALI ROKU

PE–P umożliwia studentom udział w prototypowaniu projektów w warunkach produkcyjnych. Etap ten jest niezwykle ważny w procesie projektowym i nie jest możliwy w warunkach uczelnianych. Efektem siedemnastu edycji PE–P jest 157 studenckich projektów, z których 115 zostało wyprototypowanych (w tym 10 projektów 17. PE–P). Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że aż 28 projektów zostało wdrożonych i znajduje się w ofercie firm Noti, Defra, Marmorin, marka Lenart, Schattdecor. Naszymi partnerami są wiodące przedsiębiorstwa z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Stałym partnerem PE–P jest SCHATTDECOR, wiodący producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnat. Od siedemnastu lat współpracujemy przy realizacji PE–P i mamy wspólną satysfakcję z możliwości kształcenia i stymulowania projektowego kolejnych grup studentów. Współpraca ze SWISS KRONO, światowym liderem w produkcji płyt i wyrobów drewnopochodnych, trwa od lat, natomiast PE–P realizujemy wspólnie po raz trzeci. W tym roku po raz pierwszy studenci mieli szansę zmierzyć się z projektowaniem wzorów cyfrowych na powierzchnie blatów kuchennych. Tegoroczni nowi partnerzy PE–P to innowacyjny producent materiałów polimerowych REHAU oraz Fabryka Mebli STOLKAR.

95% ABSOLWENTÓW PRACUJE W ZAWODZIE 157 PROJEKTÓW 115 PROTOTYPÓW 28 WDROŻEŃ

9


T

he Design and Education Program (PE–P) has been present at the Faculty of Architecture and Design at the University of the Arts Poznan (formerly the Academy of Fine Arts) for the last 17 years. The PE–P is my proprietary curriculum, which I have been running continuously since 2001. Every year, I have the pleasure of working with new students and the program’s partners. The idea behind the PE–P was to create an alternative form of training for young design students by supplementing the educational process with elements of practical cooperation with the industry. The main goal of the PE–P is to prepare students to work with the manufacturers, the industry, and ultimately, the consumers. The direct contact with the manufacturers allows the students to get familiar with the complex process of creating a new product in which the designer works closely with a large interdisciplinary team. The PE–P provides valuable practical experience and prepares the students for work immediately upon graduation. The PE–P also enables the development of innovative research and projects that can be applied to actual and future needs. Year after year, our partners cooperate with our students with growing confidence. This positive change in the attitude of the industry members has translated into the steady growth in employment of our design major

THE PE–P FACTS 2001–2018

10

51 FIRMS AND INSTITUTIONS 94 COLLABORATIONS 207 STUDENTS 5,5 INDUSTRY PARTNERS PER YEAR

graduates within the industry. The PE–P enables the students to participate in the process of making prototypes of the projects within real production conditions. This stage is extremely important in the design process and would not be possible in a classroom setting. Seventeen editions of the PE–P have resulted in 157 student projects, 115 of which have been turned into prototypes (including 10 projects of the 17th PE–P). We are particularly proud of the fact that as many as 28 projects have been implemented to production and are currently on offer from NOTI, DEFRA, Marmorin, Lenart, and Schattdecor. Our partners are some of the leading companies from the furniture and interior design industries. Our partner since the beginning has been SCHATTDECOR, a leading manufacturer of printed decorative papers and pre-impregnated foils. We have been cooperating on the PE–P for seventeen years, and we share the satisfaction in stimulating and educating new groups of students every year. SWISS KRONO, the global leader in the production of panels and wood-based products, is the PE–P partner for the third time. This year the students had the opportunity to face the challenge of designing digital decors for the surfaces of kitchen countertops. This year’s new PE–P partners are the innovative manufacturer of REHAU polymeric materials and the STOLKAR Furniture Factory.

95% OF THE GRADUATES WORK IN THEIR PROFESSION 157 DESIGNS 115 PROTYPES 28 IMPLEMENTATIONS


11


T

ematem 17. PE–P jest SPOTKANIE w kontekście międzypokoleniowym. Zadaniem badawczo-projektowym były trzy grupy uzupełniających się projektów: meble pełniące nowe funkcje we wspólnej przestrzeni, wzory cyfrowe na płyty meblowe oraz na blaty kuchenne do uniwersalnej kuchni.

Coworking, COOKER, FREE FAMILY, PATCH oraz wzory cyfrowe na płyty i blaty kuchenne: PEPRO LIGHT, TACHE, CELL UNO, GRANA ANTRACYT, GRANA WINE. Produkcyjne prototypy projektów po raz pierwszy zostaną zaprezentowane na wystawie specjalnej SPOTKANIE w ramach arena DESIGN 2018.

Obszar badawczo-projektowy koncentrował się na przestrzeni mieszkalnej w kontekście kilku wybranych funkcji: przygotowywania i spożywania posiłków, relaksu, zabawy, pracy i nauki oraz przechowywania, a także w kontekście relacji miedzypokoleniowych. Szkolenia przeprowadzone przez partnerów PE–P dotyczyły technologii, materiałów i megatrendów. Badania terenowe prowadziliśmy w pięćdziesięciu mieszkaniach prywatnych, akademikach i biurach. Wyniki tych badań dały impuls do opracowania przez studentów założeń projektowych dla kilku grup użytkowników. „Nowi młodzi” to jedna z nich: zdecydowani, aktywni i doświadczeni, często dysponujący odzyskaną przestrzenią po wyprowadzeniu się z domu dzieci. Druga grupa to „Młode rodziny”, które najczęściej organizują się na niewielkiej przestrzeni, gdzie każdy metr powinien być efektywnie zagospodarowany.

Badania przepowadzone przez uczestników 17. PE–P potwierdziły, że pomimo elektronicznych udogodnień w komunikacji na odległość wciąż wielkie znaczenia ma podtrzymywanie i pielęgnowanie interakcji z rodziną, bliskimi, współpracownikami w świecie realnym. Bardzo ważne okazały się nowe zwyczaje żywieniowe, potrzeba spożywania świeżo przygotowanych posiłków w pracy, uprawa roślin w domu, wielofunkcyjność i modułowość stymulujące i podtrzymujace dobre relacje międzyludzkie, gromadzenie się czy wspólne działania. Spotkania, te codzienne, cykliczne i wyjątkowe, wymagają dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

W 17. edycji PE–P wzięło udział szesnastu studentów studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W pierwszym etapie studenci pracowali w 6 zespołach nad blisko 90 niezależnymi konceptami. W rezultacie konsultacji w Pracowni oraz tych z udziałem partnerów PE–P wybralimy 10 konceptów form meblowych i 17 wzorów cyfrowych. Konsultacje ułatwiły płynne przejście od konceptów projektów do konkretnych form mebli i wzorów cyfrowych. 30 listopada 2017 r. studenci zaprezentowali swoje projekty Jury. Przedstawiciele UAP i firm partnerskich 17. PE-P — STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU — dokonali wyboru projektów przeznaczonych do szczegółowego opracowania i prototypowania. Przez kolejne tygodnie pracowaliśmy nad pięcioma projektami nowych rozwiązań funkcjonalnych do wspólnej przestrzeni i pięcioma projektami wzorów cyfrowych. Współpraca z zespołem sprawdzonych i kolejnych nowych partnerów umożliwiła profesjonalne wsparcie technologiczne, motywując studentów do pracy nad nowymi rozwiązaniami wzorniczymi. Finalnym efektem pracy zespołu 17. PE–P są funkcjonalne rozwiązania przestrzeni domowej i biurowej: MODIFY i MODIFY

12

Koncepty projektowe 17. PE–P skoncentrowały się na miejscu, w którym pracujemy, bawimy się, przygotowujemy posiłki, spędzając wspólnie czas w grupie bliskich czy pracowników. Zdecydowana większość brył mebli to formy wolnostojące, dające możliwości zaadaptowania ich w różnych przestrzeniach. Z drugiej strony — wszystkie razem stanowią kolekcję mebli, które mogą być wyposażeniem jednego wymagającego wnętrza mieszkania czy domu zamieszkałego przez kilka pokoleń. Nowe wzory cyfrowe, pełne energii i te stonowane, umożliwiają nadawanie wnętrzom charakteru, podkreślanie własnych preferencji. Tworzą miejsce spotkań, stając się sceną dla spotkań. Katalog 17. edycji PE–P składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiamy projekty meblowe do przestrzeni SPOTKANIA. Druga część to projekty wzorów cyfrowych do przestrzeni SPOTKANIA zaprojektowane na płaszczyzny horyzontalne — blaty kuchenne oraz grupa wzorów cyfrowych na płaszczyzny pionowe mebli. Trzecia prezentuje partnerów 17. PE-P i partnerów wystawy. Zachęcam do zapoznania się z trzema rozdziałami katalogu. Prof. Katarzyna Laskowska Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


13


T

he theme of the 17th PE–P is the MEETING in the intergenerational context. For this edition of the PE–P, the area of research and design consisted of three groups of complementary projects: furniture that fulfills new functions in a common space, digital decors for furniture boards, and kitchen countertops for a universal kitchen. We focused on the living space in the context of these selected functions: preparation and consumption of meals, relaxing, playing, working and studying, as well as storage, all in the context of intergenerational relationships. The trainings conducted by the PE–P partners revolved around technology, materials, and megatrends. We conducted field research in fifty private apartments, dormitories, and offices. The results of these studies were the inspiration for the students to develop projects for several groups of users. „New Young” is one of them: determined, active and experienced people, who often reclaim more living space after their children move out of the house. The second group is „Young families”, who usually live in a small space, where every square meter should be effectively used. Sixteen students of the bachelor and master studies at the Faculty of Architecture and Design at the University of the Arts Poznan took part in the 17th edition of PE–P. During the first stage, students worked in six teams on nearly 90 independent concepts. As a result of consultations within the university’s studio, as well as those with the PE–P partners, we limited the scope and selected 10 furniture concepts and 17 digital decors. These consultations have facilitated a smooth transition from the concept stage of the projects to the specific designs of furniture and digital decors. On November 30, 2017, the students presented their projects to the Jury. Representatives of UAP, as well as the partner companies of the 17th PE–P — STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU — selected projects that were put into development and the prototyping processes. In the weeks since, we worked on five projects of new functional solutions for common spaces and five digital decor projects. Cooperation with a team of both our existing and new partners gave the students professional technological support, which motivated them to work on new design solutions. The final results of the work of the 17th PE–P team are functional solutions for the home and office spaces:

14

MODIFY Home and MODIFY Co-working, COOKER, FREE FAMILY, PATCH and digital decors for kitchen boards and countertops: PEPRO LIGHT, TACHE, CELL UNO, GRANA ANTRACITE, and GRANA WINE. Production prototypes of the projects will be presented for the first time at the special MEETING exhibition at the DESIGN 2018 arena. The research conducted by the participants of the 17th PE–P confirmed that despite the advances in communication through electronic devices, it is still important to maintain and nurture in-person interactions with family, relatives, and co-workers in the real world. New eating habits, the need to eat freshly-prepared meals at work, growing plants at home, multi-functionality and modularity that stimulates and sustains interaction, and joint activities were all pointed out as very important. Meetings, whether daily, cyclical or special occasion, require a well-designed space. Design concepts of the 17th PE–P focused on the spaces where we work, play, prepare meals, or spend time together with our relatives or co-workers. The vast majority of the pieces of furniture in this edition are free-standing forms, that can be addapted for a variety of different spaces. On the other hand — all together, they can form a collection of furniture that can be used to furnish one demanding interior of a flat or a house inhabited by several generations. New digital decors, full of energy and subdued ones, give the interiors character, emphasizing personal preferences. They create a meeting place. The catalog of the 17th PE–P edition has three parts. The first presents furniture projects for MEETING spaces. The second shows the digital decor projects for MEETING spaces designed for horizontal surfaces such as kitchen countertops, and a group of digital designs for the vertical surfaces of furniture. The third presents the partners of the 17th PE–P, and the exhibition partners. I encourage you to read all three parts of the catalog. Prof. Katarzyna Laskowska Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Faculty of Architecture and Design University of the Arts Poznan


15


16


17


18

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: MODIFY

Projekt zespołu / Design team: Iwona Rosada, Michał Dymecki

MODIFY to wielofunkcyjna kolekcja mebli, której zadaniem jest sprostać różnym aspektom życia rodzinnego — od gotowania przez spotkania rodzinne do pracy zdalnej. Składa się z części stałej — modułowych szafek ściennych oraz dwóch elementów ruchomych Dash i Cube. Moduł Dash ma rozkładany blat oraz pojemną szufladę pod nim. Dzięki temu można go używać jako blatu roboczego, biurka, a nawet rodzinnego stołu. Cube posłuży za mobilne siedzisko, miejsce do przechowywania lub mały stolik kawowy, który bez trudu wsuniemy pod blat oszczędzając przestrzeń. Natomiast niewielkie modułowe szafki wiszące znajdą zastosowanie w kuchni, salonie i sypialni. Niektóre fronty szafek oraz modułu Cube zostały wykonane z płyty laminowanej materiałem RAUVISIO brilliant, na którym można pisać kredą. Jest to pole do popisu dla dzieci, a dla dorosłych miejsce na zostawianie sobie wiadomości. Na pozostałe fronty szafek, modułu Cube oraz na panel przesuwny w Dash zaprojektowaliśmy dekor cyfrowy PEPRO LIGHT utrzymany w odcieniach szarości. W zestawieniu z ciepłym dekorem drewnopodobnym Dąb Petersburg oraz dekorem Szary jasny tworzy przyjazną domową atmosferę. Prototyp / Prototype: STOLKAR, SCHATTDECOR, SWISS KRONO, REHAU, RIDEX

Materiały / Materials:

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana 18 mm laminated chipboard 18 mm: Dąb Petersburg D 3313 SD Antracyt U 164 PE Szary jasny U 2653 VL HPL / HPL: PEPRO LIGHT Blat / worktop 38 mm: Wytrawny szary kamień D 4878 MT

SCHATTDECOR Papier dekoracyjny / decor paper: Dąb Opera excl. Greystone 14-54130-001 Dekor cyfrowy / digital decor: PEPRO LIGHT / I. Rosada, M. Dymecki

od lewej / from the left: Michał Dymecki, Iwona Rosada

REHAU Płyta / chipboard REHAU RAUVISIO brilliant: Cemento mat 1920L Obrzeże ABS / decorative rim 23 mm, 43 mm: 2363W 1405091 97566 str. 414 140299 str. LPE 05

20

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: MODIFY

Projekt zespołu / Design team: Iwona Rosada, Michał Dymecki

MODIFY is a multifunctional furniture collection designed to meet the various aspects of family life whether it’s cooking, family reunions, or working remotely. It consists of fixed elements in the form of modular wall cabinets, and two mobile elements — Dash and Cube. The Dash module has a fold-out table top and a roomy drawer underneath. Thanks to this, it can be used as a work area, desk, or even a family table. Cube can be used as a mobile seat, storage space, or a small coffee table, and can be easily stored under the countertop to save space. The small, modular hanging cabinets can be used in

22

the kitchen, living room, or bedroom. Some of the fronts of the MODIFY cabinets and the Cube module are made of a board laminated with RAUVISIO brilliant materials, and can be written on with chalk. They can be a surface for children to play and draw on, or for adults to leave messages. For the other fronts of the cabinets, the Cube module and the sliding panel in Dash, we designed the PEPRO LIGHT digital decor in shades of gray. In combination with the warm wood-like decor of the Petersburg Oak and the Light Gray decor, it creates a friendly home atmosphere.

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: PATCH

Projekt zespołu / Design team: Ewa Półtorak, Marta Sobkowska-Bartczak, Maciej Kiełb

PATCH to dwie bryły — Asystent i Chmurka, które można wkomponować w każdą przestrzeń mieszkalną. Chmurka jest wielozadaniowym meblem do kuchni otwartej na salon. Dwa blaty na różnych wysokościach łączą i jednocześnie oddzielają część kuchenną od salonowej. Są dostępne z czterech stron. Dzięki temu dają możliwość wspólnej pracy lub zabawy, prowokując zarazem użytkowników do kontaktu wzrokowego. Od strony salonu znajdują się częściowo otwarte półki na wino, książki, zdjęcia, pamiątki, a od strony kuchni wygodne cargo i głębokie szuflady. Uzupełnieniem jest niska powierzchnia w wyspie, na której użytkownik może położyć zakupy, usiąść albo oprzeć kolano podczas przygotowywania posiłków. Asystent pełni funkcję sprytnego organizera przy drzwiach wejściowych. Schowki służą do odkładania kluczy, listów, ulotek, telefonów, a niewielka tablica do zapisywania wiadomości i przypomnień. Siedzisko przeznaczone jest także do odkładania torebek i zakupów, a pojemne szuflady pomieszczą kapcie, szal czy torebkę. Zestaw PATCH utrzymany jest w ciepłej, przyjemnej kolorystyce dekorów Orzech Wenecja oraz Antracyt. Częścią Chmurki i Asystenta są tablice z płyty RAUVISIO brilliant, na których można pisać kredą. Na blaty Chmurki i fronty Asystenta użyty został wzór cyfrowy GRANA ANTRACYT z kolekcji 17. PE–P.

Prototyp / Prototype: STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU, RIDEX

Materiały / Materials:

od lewej / from the left: Ewa Półtorak, Maciej Kiełb, Marta Sobkowska–Bartczak

24

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana 18 mm laminated chipboard 18 mm: Orzech Wenecja D 3811 OW Antracyt U 164 PE Szary jasny U 2653 VL HPL / HPL: GRANA ANTRACYT Blat / worktop 38 mm: Wytrawny szary kamień D 4878 MT

SCHATTDECOR Papier dekoracyjny / decor paper: Swiss Walnut excl. Dekor cyfrowy / digital decor: GRANA ANTRACYT / N. Niewiadomska, K. Kuta, A. Kubińska REHAU Płyta / chipboard REHAU RAUVISIO brilliant: MORO 1903L Obrzeże ABS / decorative rim 23 mm, 43 mm: 2363W 1405091 97566 str. 414 140299 str. LPE 05

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: PATCH

Projekt zespołu / Design team: Ewa Półtorak, Marta Sobkowska-Bartczak, Maciej Kiełb

The PATCH set is composed of two blocks Assistant and Cloud, which can be integrated into any living space. Cloud is a multi-purpose piece of furniture for a kitchen that opens into a living room. Two countertops of different heights simultaneously combine and separate the kitchen and the living room. The piece is accessible from all four sides, allowing interaction and eye contact while working or playing together. The living room side has partially open shelves for wine, books, photos, souvenirs, etc. The kitchen side has a convenient pantry cabinet and deep drawers. At one of the corners of the Cloud is an additional surface, where a person can put down their shopping

26

bags, sit down, or lean their knee on a cushion for added comfort when preparing meals. Assistant acts as a clever organizer by the entrance door. Its lockers are used to store keys, letters, leaflets, telephones, etc., and the small board for writing messages and reminders in chalk. Its seat can also be used for putting down handbags or shopping, and the roomy drawers can hide slippers, scarves, or a purse. The PATCH set is kept in a warm, pleasant colors of the Walnut Venice and Anthracite decors. The Assistant and Cloud blocks include a RAUVISIO brilliant board, which can be written on with chalk. The digital model GRANA ANTRACYT from the 17th PE–P collection was used for the Clouds countertops and the fronts of the Assistant.

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: FREE FAMILY SPIŻARNIA/KID.DO/TIPI

Projekt zespołu / Design team: Agata Sargalska, Martyna Zawieja, Diana Taukin

FREE FAMILY to projekt trzech brył meblowych, SPIŻARNI, KID.DO oraz stołu TIPI. SPIŻARNIA — nowa, funkcjonalna strefa w standardowej przestrzeni nowoczesnej kuchni jest odpowiedzią na potrzeby związane ze zdrowym stylem życia. Służy przede wszystkim do przechowywania owoców, warzyw i przetworów sezonowych, na które często brakuje nam miejsca w domu. Jest w niej także przestrzeń na domową uprawę roślin oraz miejsce na odłożenie przyniesionych właśnie zakupów. Dopełnienie projektu stanowi wzór cyfrowy CELL UNO z kolekcji 17. PE–P, który jest dobrym tłem dla kolorów warzyw, owoców i uprawianych roślin. KID.DO to rozkładany mebel dla dzieci łączący funkcję podestu do bezpiecznej zabawy malucha przy kuchennym blacie (learning tower) oraz stolika z siedziskiem dostosowanym do wzrostu dziecka. Prostą konstrukcję wzmacniają blat i podest z płyty SWISSCDF. Trapezowa forma mebla nawiązuje do pozostałych elementów kolekcji FREE FAMILY. Ulubione przez dzieci zabawy pod stołem stały się inspiracją do zaprojektowania stołu TIPI, który sprzyja rozwijaniu dziecięcej kreatywności. Dolny blat wykonany jest z płyty RAUVISIO brilliant, na której można rysować kredą. Przedłużone boki stołu tworzą haczyki przeznaczone do zawieszenia damskiej torebki, ale gdy zawiesimy na nich koc, stół zamieni się w „fortecę”. Prototyp / Prototype: STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU, RIDEX

Materiały / Materials:

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana 18 mm laminated chipboard 18 mm: Buk Zurych D 3807 OW HPL / HPL: CELL UNO SWISSCDF / compact density fibreboard 19 mm: Surowy SWISSCDF od lewej / from the left: Martyna Zawieja, Diana Taukin ,  Agata Sargalska

SCHATTDECOR Papier dekoracyjny / decor paper: Swiss Beech excl. Dekor cyfrowy / digital decor: CELL UNO / D. Taukin, M. Zawieja, A. Sargalska

REHAU Płyta / chipboard REHAU RAUVISIO brilliant: Bianco 1895L Obrzeże ABS / decorative rim 23 mm, 43 mm: 2970W str. 08 67605 str. LPE 05 91470 str. LPE 05 Dąb lakierowany na biało / white painted oak

28

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: FREE FAMILY SPIŻARNIA/KID.DO/TIPI

Projekt zespołu / Design team: Agata Sargalska, Martyna Zawieja, Diana Taukin

FREE FAMILY is a furniture collection, that consists of three pieces: PANTRY, KID.DO and TIPI. PANTRY is a new concept for the modern kitchen, a functional zone that serves the needs associated with a healthy lifestyle. It is used primarily for storage; fruits, vegetables, seasonal preserves, etc., for which there often isn't enough space around the house. It even includes a space for growing plants and a place to set down the bags after shopping. The design is complemented by the CELL UNO digital decor from the 17th PE–P collection, which provides a good background for the colours of the fruits, vegetables, and plants. KID.DO is a piece of folding furniture for children, combining the function of a step stool for toddlers to

30

safely play at the kitchen counter (the Learning Tower) and a table with a seat that can be adjusted to the child's height. The simple structure is reinforced with SWISSCDF board. The trapezoidal shape of the furniture refers to the other elements of the FREE FAMILY collection. The TIPI table gets its inspiration from the games children play under the table when they use their imagination. The design of the TIPI table is intended to encourage creative development. The bottom of the countertop is made of a Rehau RAUVISIO briliant board, which can be drawn on with chalk. The extended sides of the table have hooks for hanging bags but they can also be used for building a “fort” by stretching a blanket over them. 

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: COOKER

Projekt zespołu / Design team: Aleksandra Kubińska, Katarzyna Kuta, Natalia Niewiadomska

COOKER to odpowiedź na problemy pracowniczych przestrzeni kuchennych. Dzięki wnikliwej analizie, a także inspiracji popularnymi foodtruckami powstał moduł, który kumuluje w sobie wszystko, co do gotowania niezbędne, i jednocześnie pełniąc funkcję integracyjną. Kompaktowe rozwiązanie świetnie sprawdzi się w nowoczesnych przestrzeniach biurowych w czasie krótkich przerw na lunch. Wysoka funkcjonalność COOKERA umożliwia bowiem wspólne gotowanie nawet siedmiu osobom, jednocześnie stwarzając okazje do dzielenia się kulinarnymi sekretami. W bryle mobilnego mebla znajdują się: lodówka, płyta grzewcza, przestrzeń do przechowywania oraz zlew. Dominantą materiałową są wzory cyfrowe GRANA WINE oraz GRANA ANTRACYT z kolekcji 17. PE–P. Przyciągają one uwagę geometrycznymi formami oraz intensywnymi, apetycznymi kolorami. Nowoczesnym uzupełnieniem jest dekor Antracyt.

Prototyp / Prototype: STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU

Materiały / Materials:

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana 18 mm laminated chipboard 18 mm: Antracyt U164 PE HPL / HPL: GRANA WINE Blat / worktop 38 mm: GRANA ANTRACYT

od lewej / from the left: Natalia Niewiadomska, Katarzyna Kuta, Aleksandra Kubińska

SCHATTDECOR Papier dekoracyjny / decor paper Dekor cyfrowy / digital decor: GRANA ANTRACYT / N. Niewiadomska, K. Kuta, A. Kubińska GRANA WINE / N. Niewiadomska, K. Kuta, A. Kubińska

REHAU Płyta / chipboard REHAU RAUVISIO brilliant: Bigio metallic 1899L Obrzeże ABS / decorative rim 23 mm, 28 mm: 97556 str. LPE05 140358 str. LPE05 Dąb olejowany na biało / white oiled oak

32

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: COOKER

Projekt zespołu / Design team: Aleksandra Kubińska, Katarzyna Kuta, Natalia Niewiadomska

COOKER is a solution to the problems that arise with a small workplace kitchen. After careful analysis (and inspiration from popular food trucks), a unit was created that combines everything that is necessary for food preparation while at the same time allowing for the interaction and integration of its users. This compact solution will be perfect for a modern office during short breaks for lunch. Thanks to its high functionality, the COOKER can be used by seven

34

people at the same time. It encourages communal cooking and creates opportunities to share culinary secrets. This mobile unit includes a fridge, a stove, a storage space, and a sink. The dominant materials used for the Cooker are the digital decors GRANA WINE and GRANA ANTRACYT from the 17th PE-P collection. The digital decors attract attention with their geometric forms and intense, appetizing colours. The Anthracite decor is a modern addition to the piece.

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: MODIFY cooworking

Projekt zespołu / Design team: Iwona Rosada, Michał Dymecki

Kolekcja MODIFY przeznaczona do biur odpowiada na potrzeby dynamicznych przestrzeni coworkingowych. Składa się z dwóch mobilnych modułów Dash i Cube, za pomocą których można łatwo dostosować aranżację wnętrza do pożądanych zmian w organizacji pracy lub do specjalnych okoliczności. Zostały one zaprojektowane z myślą o pracy w grupie, integracji pracowników oraz organizacji dużych spotkań nie tylko tych o charakterze formalnym. Mobilny stół Dash może służyć jako biurko do samodzielnej lub grupowej pracy albo jako element do zaaranżowania bufetu, a dzięki rozkładanemu blatowi sprawdzi się świetnie nawet jako stół dla kilku osób. Szuflada podblatowa na dokumenty i biurowe przybory ułatwi szybkie uprzątnięcie biurka i zmianę jego funkcji. Cube sprawdzi się jako miejsce do przechowywania osobistych rzeczy, dodatkowe mobilne siedzisko lub mały stolik do postawienia przy biurku. Fronty modułu Cube zostały wykonane z płyty laminowanej materiałem RAUVISIO brilliant, na której można pisać kredą. Jest to sposób na personalizację modułów, gdy jest ich dużo w otwartej przestrzeni biurowej. Kolor do wnętrza wprowadza subtelny wzór cyfrowy TACHE z kolekcji 17. PE–P. Pojawia się on na głównych frontach obiektów. Z dekorami Buk Bordeaux, Szary kamienny oraz Cubanite metallic tworzy uniwersalne zestawienie pobudzające kreatywność i wspomagające koncentrację. Zestaw uzupełniony jest o miękkie koce wzmagające wrażenie domowej przytulności w miejscu pracy. Prototyp / Prototype: STOLKAR, SWISS KRONO, SCHATTDECOR, REHAU, RIDEX

Materiały / Materials:

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana 18 mm laminated chipboard 18 mm: Buk Bordeaux D 3806 OW Szary kamień U 540 PE HPL / HPL: TACHE

SCHATTDECOR Papier dekoracyjny / decor paper: Swiss Beech excl. Dekor cyfrowy / digital decor: TACHE / I. Rosada, M. Dymecki

od lewej / from the left: Michał Dymecki, Iwona Rosada

REHAU Płyta / chipboard REHAU RAUVISIO brilliant: Cubanite metallic 1898L Obrzeże ABS / decorative rim 18 mm: 2979W str. 08 ABS 67605 str.14 ABS 3421W

36

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


Projekt / Design: MODIFY cooworking

Projekt zespołu / Design team: Iwona Rosada, Michał Dymecki

The MODIFY collection for offices responds to the needs of dynamic co-working spaces. It consists of two mobile modules: Dash and Cube, which can be easily moved to accommodate changes in the workplace or special circumstances. They have been designed for working in groups, employee integration, and to be used in large meetings, formal or informal. The Dash mobile table can serve as a desk for independent or group work, or as an element for arranging a buffet. Thanks to the folding table top it will even accommodate multiple users. The drawer under the table top can be used for storing documents and office accessories, and if necessary, can facilitate a quick change in function. The Cube can be used to store personal

38

items, as an additional mobile seat, or a small table to be placed by the desk. The fronts of the Cube module are made of board laminated with RAUVISIO brilliant material, which can be written on with chalk. It allows for the personalization of the modules, especially if there are multiples of them being used in an open office space. The subtle digital decor TACHE from the 17th PE–P collection brings color to the office space. It is used on the sliding fronts of the MODIFY pieces. Combined with the Bordeaux Beech, Stone Gray and Cubanite metallic decors, it creates a universal combination that stimulates creativity and enhances concentration. The set is completed with soft blankets, which bring coziness and a home feel to the workplace.

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects


40

Projekty wzorรณw cyfrowych / Projects of Digital Patterns


42

Projekty wzorรณw cyfrowych / Projects of Digital Patterns


Projekt zespołu / Design team: Agata Sargalska, Martyna Zawieja, Diana Taukin

Wzór cyfrowy CELL UNO stanowi uzupełnienie projektu FREE FAMILY, którego kontekstem jest natura i jej obraz w otoczeniu człowieka. Bezpośrednią inspiracją stała się struktura liścia widziana pod mikroskopem. Celem było stworzenie wrażenia przenikania się komórek liścia poprzez zmultiplikowanie gestu pędzlem na papierze. Wzór nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem natury, a jej interpretacją. Jego abstrakcyjny charakter sprawdza się w zestawieniu z żywymi roślinami w domu, ponieważ nie stanowi dla nich wizualnej konkurencji. Kolorystyka ma budzić skojarzenia z ciepłem rodzinnego domu. The CELL UNO digital decor is an element of the FREE FAMILY project, whose context is nature in the human environment and its image. The direct inspiration for the decor was the structure of a leaf seen under the microscope. The aim was to create the impression of interlocking leaf cells by multiplying them with brush strokes on paper. The pattern is not a direct reflection of nature, but rather its interpretation. Its abstract character works well in combination with living plants in the home, as it is not in a visual competition with them. Colors are supposed to evoke associations with the warmth of a family home.

Prototyp projektu / Prototype by: SCHATTDECOR, SWISS KRONO wzór cyfrowy CELL UNO, skala 1:1 digital decor CELL UNO, scale 1:1


Projekt zespołu / Design team: Iwona Rosada, Michał Dymecki

Wzór cyfrowy TACHE stanowi element projektu MODIFY przeznaczonego do przestrzeni coworkingowej. Został zaprojektowany z myślą o wniesieniu do biur ożywczej energii i pobudzaniu kreatywności pracowników. Inspiracją była tradycyjna technika malarska, w której pędzel pozostawia wyraźne ślady na powierzchni obrazu. Duże plamy farby w kontrastowych kolorach na szarym tle przyciągają wzrok. Wzmocnieniem energii wzoru są przecinające się pod kątem prostym linie dwóch warstw pociągnięć pędzla. Pomimo swojej mocy TACHE nie rozprasza uwagi. Współgra z otoczeniem, ożywiając je. Świetnie sprawdza się w połączeniu z jasnym drewnem oraz wieloma kolorami. The TACHE digital decor is part of the MODIFY project created for co-working spaces. It was designed to bring energy to the office space and to stimulate the creativity of employees. Its inspiration was a traditional painting technique, in which the brush leaves clear marks on the surface of the painting. Large spots of paint in contrasting colors placed on a gray background are eye-catching. The pattern's energy is strengthened by the crossing lines of two layers of brush strokes. Despite its power, TACHE is not distracting. It interacts with the surroundings, animating them. It works great in combination with light wood and multiple colors.

Prototyp projektu / Prototype by: SCHATTDECOR, SWISS KRONO wzór cyfrowy TACHE, skala 1:1 digital decor TACHE, scale 1:1

44

Projekty wzorów cyfrowych / Projects of Digital Patterns


Projekt zespołu / Design team:: Iwona Rosada, Michał Dymecki

Wzór cyfrowy PEPRO LIGHT stanowi element projektu MODIFY przeznaczonego do przestrzeni domowej, gdzie ma tworzyć iluzję kojącej atmosfery lasu. Na powierzchni zostały odwzorowane delikatne liście paproci oraz faktury kamieni. Plamy akwareli naniesione na te naturalne motywy wprowadzają delikatne kontrasty i wywołują wrażenie głębi. Odcienie szarości dominujące w dekorze PEPRO LIGHT czynią go wyjątkowo uniwersalnym — świetnie komponuje się z ciepłym drewnem, podkreśla przytulną atmosferę domu oraz inne akcenty roślinne obecne w pomieszczeniu. The PEPRO LIGHT digital decor is an element of the MODIFY project intended for home spaces where it is supposed to create the illusion of a soothing forest atmosphere. It is a reproduction of gentle fern leaves and stone textures. Watercolor stains superimposed on these natural motifs introduce a delicate contrast and give the impression of depth. Shades of gray,which dominate the PEPRO LIGHT decor, make it extremely versatile — it fits perfectly with warm wood and emphasizes the cozy atmosphere of the house and other floral accents present in the room.

Prototyp projektu / Prototype by: SCHATTDECOR, SWISS KRONO wzór cyfrowy PEPRO LIGHT, skala 1:1 digital decor PEPRO LIGHT, scale 1:1


Projekt zespołu / Design team: Natalia Niewiadomska, Katarzyna Kuta, Aleksandra Kubińska

Dekor cyfrowy GRANA wine stanowi element projektu COOKER przeznaczonego do kuchni biurowych. Apetyczna i intensywna kolorystyka oraz geometryczne formy to wyróżniające cechy dekoru. Ożywia pomieszczenie i przykuwa uwagę użytkowników, zachęcając ich do wspólnego gotowania w czasie przerw w pracy. Inspiracją do stworzenia dekoru były struktura wnętrza owocu granatu oraz ciepłe barwy czerwonego wina. Efektem końcowym jest mocny graficzny wzór, który wyróżni każdy obiekt i podkreśli jego wyjątkowość. Zaprojektowany został z myślą o przestrzeni kuchennej, ale sprawdzi się także w innych miejscach. The GRANA wine digital decor is part of the COOKER project for office kitchens. The distinctive features of the decor are its energetic, geometric pattern, and its appetizing and intense shades. It enlivens the room and catches the attention of the users, encouraging them to cook together during breaks at work. The inspirations for the decor were warm colors of red wine, and the inside of the pomegranate fruit. The end result is a strong graphic decor that will distinguish every object it is on and emphasize its uniqueness. The pattern was designed for a kitchen but it will also work well in other rooms.

Prototyp projektu / Prototype by: SCHATTDECOR, SWISS KRONO wzór cyfrowy GRANA WINE, skala 1:1 digital decor GRANA WINE, scale 1:1

46

Projekty wzorów cyfrowych / Projects of Digital Patterns


Projekt zespołu / Design team: Natalia Niewiadomska, Katarzyna Kuta, Aleksandra Kubińska

GRANA antracyt to zgaszony wariant dekoru GRANA wine, stworzony z myślą zarówno o blatach kuchennych, jak i powierzchniach frontowych do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Geometryczny, energetyczny wzór zaczerpnięty ze struktury owocu granatu pozostaje nadal mocnym akcentem dekoru, jednak w połączeniu z neutralnymi odcieniami szarości, które od barwy węgla płynnie przechodzą w jaśniejsze tony, tworzy harmonijną i uniwersalną kompozycję. Ma wizualnie porządkować przestrzeń, w której na co dzień przewija się mnogość form, barw i smaków, a zarazem uprzyjemniać pracę w kuchni. GRANA anthracite is a subdued variation of the GRANA wine decor, created for both the kitchen countertops as well as the front surfaces in other rooms. The geometric, energetic pattern, inspired by the inside of the pomegranate fruit, remains a strong accent of the decor. In combination with neutral shades of gray which smoothly flow from the color of coal to lighter tones, it creates a harmonious and universal composition. It is meant to give a sense of order to the space — where a multitude of forms, colors, and flavors pass through every day — and at the same time to motivate well-organized work in the kitchen.

Prototyp projektu / Prototype by: SCHATTDECOR, SWISS KRONO wzór cyfrowy GRANA ANTRACYT, skala 1:1 digital decor GRANA ANTRACYT, scale 1:1


48


W

 ystawa SPOTKANIE 17. PE–P jest kolejną prezentacją w ramach formuły DOM polski_by PE–P. To forma szerszej prezentacji projektów, partnerów, projektantów i technik pracy PE–P realizowana od 2015 roku. Wystawa SPOTKANIE to trzy wnętrza funkcjonalnego polskiego współczesnego DOMU, przestrzeń coworkingu orazpracownicza przestrzeń kuchenna. Wszystkie wyposażone w produkty powstałe w ramach PE–P są miejscem spotkań.

MEETING exhibition of the 17th PE–P is the next in the series Polish HOUSE_by the PE–P. It’s a form of a wider presentation of projects, partners, designers and work techniques of the PE–P that started in 2015. MEETING exhibition presents three interiors of a functional Polish contemporary HOME, as well as a co-working space, and an office kitchen. All serve as meeting spaces and are furnished with products created as part of the PE-P.

Wystawa prezentuje dziesięć projektów sześciu zespołów studentów. Prezentowane aranżacje wnętrz informują o nowym spojrzeniu na tradycyjne funkcje mebli.

The exhibition showcases ten projects by six teams of student of the University of the Arts Poznan. These interior arrangements offer us as insight into a new approach to traditional functions of furniture.

49


Współpraca ze studentami była dla nas nowym doświadczeniem, na które otworzyliśmy się z ogromnym zaciekawieniem. Jako firma z wieloletnią praktyką w produkcji mebli, byliśmy szczerze zaintrygowani, czy młodym projektantom „uda się” nas zaskoczyć swoimi pomysłami.

Edukacja i współpraca z młodymi projektantami to bardzo istotny element działań Schattdecor. Dlatego z chęcią po raz siedemnasty przystąpiliśmy do współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu — w ramach programu PE–P. Udział w kreowaniu świadomości studentów w zakresie tworzenia projektów mebli oraz wzornictwa cyfrowego przy uwzględnieniu możliwości technologicznych oraz zachowaniu potrzeb odbiorców jest cennym doświadczeniem. Z drugiej strony współpraca ze studentami w ramach programu PE–P pokazuje, że zawsze jest możliwe świeże spojrzenie na kwestie projektowe. Program edukacyjnoprojektowy PE–P to doskonała forma wspólnego uczenia: studenci zapoznają się z trendami, wzornictwem i technologią, a producenci otwierają na nowe idee, promując swoje produkty w nowatorskich rozwiązaniach projektowych. XVII PE–P daje możliwość promowania niestandardowych i oryginalnych projektów w zakresie mebli kuchennych. Danuta Pawlik Education and cooperation with young designers is a very important element of Schattdecor’s philosophy. That is why we gladly joined the University of Arts Poznan in cooperation within the Educational-Design Program PE–P for the 17th time. Participation in the raising of awareness of the students in the creation of furniture design, taking into account the technological possibilities and keeping consumers’ needs is a valuable experience. On the other hand the cooperation with the students in the PE–P program shows that a fresh look at design issues is always possible. The educational programme PE-P is a perfect form of joint learning, where students get familiar with trends, design and technology and the producers open up to new ideas promoting their products in innovative project solutions. The 17 edition of PE–P focuses on kitchen is a good way of creating interesting, original, non-standard products. Danuta Pawlik

50

No i udało się! Wszystkie przedstawione projekty cechowała wnikliwa analiza badanego tematu i choć projekty różniły się stopniem zaawansowania, to wszystkie propozycje wyróżniały się swoistą kreatywnością i nowatorstwem. Okres prac nad wyłonionymi projektami był bardzo intensywny i wymagający dla obu stron. Ścierały się pomiędzy sobą fantazyjna śmiałość, wymogi rynkowe oraz twarda rzeczywistość technologiczna, by w rezultacie stworzyć oryginalne i niepowtarzalne projekty mebli. Udział w 17 edycji programu był dla nas ciekawą przygodą. Jesteśmy przekonani, że efekty współpracy młodych projektantów z doświadczonymi specjalistami zostaną docenione podczas areny Design 2018. Sylwia Wiśniewska Cooperation with students was a very interesting experience for us. As a company with many years of experience in the production of furniture, we were sincerely intrigued whether the young designers could „surprise” us with their ideas. And it succeeded! All the presented projects were characterized by a thorough analysis of the subject, although the projects differed in their degree, all the proposals were distinguished by their specific creativity and innovation. The period of work on the selected projects was very intensive and demanding for both parties.A fanciful boldness, market demands and a hard technological reality clashed with each other to create original and unique furniture designs.      Participation in the 17th edition of the program was an interesting adventure for us. We are convinced that the effects of cooperation of young designers with experienced specialists will be appreciated during the Design 2018 arena. Sylwia Wiśniewska


Jeden mebel — wiele funkcji. Kilka refleksji na temat 17 PE-P: Młode pokolenie projektantów wyraźnie pokazało w swoich koncepcjach jak widzi świat — dzisiaj i za kilka lat. Tegoroczny 17 PE–P bardzo skupił się na funkcjonalności i użyteczności. Młodzi projektanci biorący udział w tegorocznym programie, naprawdę dobrze zrozumieli i przełożyli na projekty intencje 17 PE–P. Okazuje się, że w twórczej pracy doświadczenie odgrywa wielka rolę. Pozwala ono szybciej i w bardziej uporządkowany sposób reagować na wszelkie, niespodziewane przeszkody. Zespołowość i współpraca młodych ludzi, zarówno ze sobą jak i z partnerami projektu PE–P, wprowadziła klimat otwartości, chęci poszukiwań i zgody na kompromisy. Doprowadziło to do wypracowania rozwiązań wybiegających w przyszłość. Zaprojektowane w tym roku meble są naprawdę wyjątkowe. Jesteśmy przekonani, że idealnie wpisują się w styl życia współczesnego człowieka, współczesnej rodziny, jak również w trendy niedalekiej przyszłości. Zespół SWISS KRONO

One piece of furniture — an abundance of functions. A few thoughts on 17 PE–P: In their concepts, designers from the younger generation clearly express the way they see the world — both today and in the future. This year’s 17 PE–P was focused on functionality and usefulness. Young designers taking part in this year’s program were able to comprehend and then translate the intentions of 17 PE-P into their projects. It appears that experience is of the utmost importance when it comes to creative work. It allows you to respond to any unexpected obstacles much faster and in a much more orderly way. The team spirit and co-operation of young people, between each other and with the partners of the 17 PEP–P project, contributed to an atmosphere of openness and a desire to search for as well as consent to compromise. This led to the development of numerous forward-looking solutions. Furniture designed this year is really special. We are convinced that it will fit perfectly into the lifestyle of contemporary man and the contemporary family as well as any trends in the near future. SWISS KRONO Team

Na młodych ludzi, kończących studia, wchodzących w swoje zawodowe życie, patrzymy nie tylko jak na przyszłych klientów. Są dla nas przede wszystkim ogromną inspiracją, uczą nas innego spojrzenia na meble, zaskakują swoimi spostrzeżeniami i pokazują, jak bardzo świat się zmienia. Stąd też decyzja o udziale REHAU w 17 edycji PE-P. Projektowanie produktów funkcjonalnych i wartościowych dla klientów — to nasz cel. Użytkownika stawiamy w centrum, zgodnie z naszym podejściem do projektowania — Human Centered Design. Tworzymy pomysły, produkty i usługi, które będą rozwiązywały problemy użytkowników i będą tworzyły przyjazną, funkcjonalną i niezastąpioną przestrzeń. Program PE–P gwarantuje korzyści obu stronom: studenci zdobywają wiedzę praktyczną, poznają aktualne trendy i technologie. Firmy partnerskie testują swoje produkty na nowych użytkownikach i mają też możliwość promocji swoich pomysłów wśród użytkowników i projektantów. Ale co najważniejsze czerpią inspiracje do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań. Magdalena Bartecka

We treat young people who graduate and are about to enter their professional lives not only as our prospects. To us, they are above all a great inspiration, they give us a different angle as regards furniture, surprise us with their observations and show how much the world has changed. That is why REHAU decided to take part in the 17th edition of the Design and Education Program (PE–P). Designing functional products which customers find valuable — that is our goal. In line with our approach to design, Human Centered Design, we focus on the user. We come up with ideas, products and services which will help solve users’ problems and create space which is friendly, functional and unique. The Program ensures mutual benefits: students acquire hands-on expertise, become familiar with actual trends and technologies while partner companies test their products on new users and also have an opportunity to promote their ideas among users and designers. But the crucial thing is that they become inspired to develop new innovative solutions. Magdalena Bartecka

51


Udział w PE–P traktujemy jako okazję do zachęcenia zarówno młodych projektantów, jak i producentów mebli do szerszego stosowania tkanin w projektach. Uczestnikom PE–P chcemy przekazać jak najwięcej informacji na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie tkanin oraz ich zastosowania, by w przyszłości mogli tę wiedzę wykorzystać w swojej pracy.

Jako stały partner programu PE–P co roku pomagamy w zrealizowaniu tej niezwykłej wystawy. Z edycji na edycję poziom naszej współpracy z PE–P jest coraz wyższy i przynosi nam wiele satysfakcji. Pomoc studentom z UAP w prezentowaniu ich pierwszych poważnych projektów oraz wprowadzanie ich w świat designu stoisk targowych to wielki przywilej. Jako specjaliści od zabudowy stoisk, podczas odbywanych przez nich staży w naszej firmie chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i żywimy nadzieję, że ci młodzi adepci sztuki kiedyś dołączą do naszego zespołu. Czerpiemy garściami z ich pomysłów i świeżości w podchodzeniu do wyzwań, jakie czekają na nich w naszym dziale projektowym. Mamy nadzieję, że kontynuowana współpraca z PE–P będzie dalej dostarczała nam wielu nowych inspiracji. Andrzej Meliński, Prezes Meliński Minuth

Bezpośredni kontakt w ramach warsztatowych zajęć jest do tego świetną okazją. Spotkania w ramach PE–P dają możliwość studentom oraz wykładowcom poznania bliżej tkanin oraz użycia ich dla potrzeb edukacyjnych i projektowych. Stefan Czarnowski, Prezes Zarządu Ridex

Participating in PE–P is an opportunity to encourage both young designers and furniture manufacturers to make wider use of fabric when designing their furniture. According to the latest trends, textile elements are not only typical for upholstering, they can also be used to cover fronts and bodies of chest furniture, fabric rollerblades are used to close cabinets or wardrobe, often they appear as a piece of a structure elements. We want to give the PE–P participants all the available information concerning the newest solutions in terms of fabric and their use, so that they use their knowledge in their future works. Direct contact during workshop activities is the best way to achieve it.

As a regular partner of the PE–P program, we assist in creating this extraordinary exhibition every year. With every next edition the level of our cooperation with the PE–P gets better and brings us a lot of satisfaction. Introducing UAP students to the world of exhibition design and helping them in presenting their first projects is a great privilege. As exhibition experts we are willing to share our experience with them during internships in our company. We hope that these young artists will join our team someday. We are deeply inspired by their ideas and freshness in approaching the challenges that awaits for them in our design department. We hope our cooperation with the PE–P will continue to be a source of inspiration. Andrzej Meliński, Chairman Meliński Minuth

52

Stefan Czarnowski, Chairman of the board Ridex


Od wielu lat miesięcznik ,,BIZNES meble.pl”, poprzez publikację materiałów prasowych, udziela wsparcia medialnego Programowi Edukacyjno-Projektowemu. Ta niezwykła kooperacja z PE–P, z dr hab. Katarzyną Laskowską, prof. zw. UAP i z Joanną Lisiecką, przynosi nam mnóstwo satysfakcji i inspiracji. Wierzymy, że wszyscy studenci, jak i przedstawiciele firm — partnerów PE–P — wykorzystali czas 17. edycji tak dobrze, jak tylko potrafili. Mamy również nadzieję, że uczyli się od siebie wzajemnie, tak jak my uczymy się obserwując PE–P. Każdego roku zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że ciągle czujemy się zaskakiwani przez PE–P? Jesteśmy przekonani, że podczas ,,Arena Design 2018” ujrzymy wiele świeżych idei i mnóstwo interesujących projektów mebli. Nie możemy się doczekać! Marek Hryniewicki Miesięcznik ,,BIZNES meble.pl”

For many years our magazine ‘BIZNES meble.pl’ has been providing PE–P with media support such as publishing articles. This amazing cooperation with PE–P, in particular Katarzyna Laskowska, a professor at UAP and Joanna Lisiecka, brings us a lot of satisfaction and inspirations. We hope that all the students, as well as the representatives of the companies, PE–P’s partners, have benefited from the 17th edition of this program as much as they could. We also hope that they have learned from each other, as we have. Every year we ask ourselves the same question: how can we still be surprised by PE–P? We are convinced that during ‘Arena Design 2018’ we will see a lot of fresh ideas and interesting pieces of furniture. We can’t wait! Marek Hryniewicki Magazine ‘BIZNES meble.pl’

Biznes meble.pl wydanie luty 2018

53


Firma Schattdecor Sp. z o.o. — producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnat (Smartfoil) działa na rynku polskim w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy — zadrukowane wzorami drewno — i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi, znajdują zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów wyposażenia wnętrz. W ofercie firmy znajdują się również wzory cyfrowe zebrane w ramach kolekcji digital VISIONS. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. SWISS KRONO sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego holdingu Swiss Krono Group, światowego lidera w produkcji płyt i wyrobów drewnopochodnych. W polskim zakładzie zatrudnionych jest ponad 1.000 osób, a cała Grupa SWISS KRONO zatrudnia ponad 5.000 pracowników w zakładach zlokalizowanych na całym świecie, m.in. w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Rosji, USA oraz na Ukrainie i Węgrzech. Oferta firmy obejmuje produkty drewnopochodne z trzech branż — meblarskiej, budowlanej i wykończenia wnętrz. SWISS KRONO Polska dostarcza swoje wyroby do Klientów z 75 krajów świata.

SWISS KRONO sp. z o.o. is a part of the SWISS KRONO Group, a world leader in the production of panels and wood products. Production facilities located in Poland employ over 1,000 people, and the entire SWISS KRONO Group employs in excess of 5,000 workers around the world, including in Switzerland, France, Germany, Russia, USA, Ukraine and Hungary. Our product line encompasses furniture, construction and interior decoration products made from wood. SWISS KRONO Polska supplies Clients in 75 countries.

54

Schattdecor Sp z o.o. — a producer of printed decorative papers and finish foil (Smartfoil), has been active in Poland in Tarnowo Podgórne and in Głuchołazy. The company’s products in Poland — printed with wooden, stone-like and abstract patterns, are widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of furniture industry, laminate flooring industry and in the production of doors, melamine edging and other decorative interior fittings. For few years Schattdecor offers digital printing decors. Through its creative work Schattdecor transforms the world around you bringing colour and innovative design to your life and workplace.


Polski producent mebli z siedzibą w Brodnicy, specjalizujący się w produkcji mebli kuchennych oraz łazienkowych. Firma funkcjonuje na rynku polskim od roku 1989 i obecnie dostarcza swoje produkty klientom na czterech kontynentach. Jakość oferowanych produktów jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego na każdym etapie produkcji przywiązujemy do niej olbrzymią wagę. Nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań technologicznych jakie pojawiają się na rynku. Nasze produkty opracowujemy z myślą o osobach poszukujących funkcjonalnych rozwiązań i wyjątkowego wzornictwa w atrakcyjnej cenie. Dbałość o szczegóły, bogactwo kolorystyczne, szerokie możliwości techniczne oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że meble STOLKAR trafnie odpowiadają na potrzeby szerokiego grona klientów.

Polish furniture manufacturer based in Brodnica, specializing in the production of kitchen and bathroom furniture. The company operates on the Polish market since 1989 and currently supplies its products to customers on four continents. The quality of our products is our highest priority. That is why we attach great importance to it at every stage of production. We are constantly looking for the best technological solutions that appear on the market. Our products are developed for people looking for functional solutions and unique design at an attractive price. Attention to detail, richness of colors, wide technical possibilities and many years of experience make STOLKAR furniture aptly respond to the needs of a wide range of clients.

Od momentu utworzenia firmy, celem REHAU jest odkrywanie, poprzez indywidualne receptury tworzyw sztucznych, nowych obszarów zastosowania, zastępowanie tradycyjnych materiałów wydajniejszymi polimerami oraz oferowanie poprzez kreatywne rozwiązania systemowe jak najwięcej korzyści dla naszych Klientów. Dzisiaj na sukces i rozwój firmy REHAU pracuje na całym świecie około 20 000 osób w ponad 170 oddziałach. REHAU reprezentowane jest aktywnie na pięciu kontynentach, stale rozwijając swoją sieć sprzedaży. Również w przyszłości firma REHAU chce pozostać niezależną i stabilną firmą rodzinną, koncentrując się na celach średnio — i długoterminowych, zamiast dążenia do szybkiego zysku. Już dziś naszym obszarem zainteresowań stały się przyszłościowe tematy, takie jak efektywność energetyczna, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zarządzanie gospodarką wodną, mobilność i Future Living.

REHAU has always sought to create new formulations that expand the application of polymer materials. Our approach: to replace conventional materials with more capable polymers and to create system solutions that generate added value for our customers. At more than 170 locations, about 20,000 employees in 54 countries contribute to our firm’s growth and success. REHAU continues to expand on six continents in order to operate as an on-site partner. Our privately-held firm intends to remain independent in the future as well, and to continue to target medium and long-term objectives, rather than putting short-term profits in the forefront. This is why even today we devote our efforts to significant topics of the future such as energy efficiency, renewable energy, water management, mobility and future living.    

55


Inspirujemy świat tkaninami, kreujemy wnętrza, tworzymy niepowtarzalne kolekcje. Wysmakowane wnętrza, dobry styl i najnowsze trendy — to nasze motto i pasja, które od 27 lat kieruje naszymi działaniami. Nasze autorskie kolekcje tkanin wpasowują się w najnowsze trendy  światowego designu. Niuanse kolorystyczne, składy materiałów i  najdrobniejsze detale wzorów są pieczołowicie dopracowywane przez szereg miesięcy, zanim tkaniny zostają zaakceptowane do nowości na kolejny sezon. W ostatnim czasie dużą rolę odgrywają welury, których bogactwo w naszej ofercie doceniane jest przez grono projektantów, naszych partnerów, jak i firmy produkcyjne w branży meblarskiej. Możemy się pochwalić bogatą ofertą materiałów naturalnych. Meliński Minuth to eksperci w dziedzinie projektowania oraz zabudowy przestrzeni targowych. Innowacyjne oraz funkcjonalne stoiska targowe to produkt końcowy powstały w wyniku połączenia pasji, kreatywności oraz profesjonalizmu ich zespołu. Od 25 lat budują pozycję lidera usług targowych w Polsce i Europie oferując wysokiej jakości stoiska, unikatowy design i wsparcie klienta na każdym kroku tworzenia ekspozycji. Społecznie odpowiedzialna polityka firmy, nastawiona na pro-ekologiczne rozwiązania została potwierdzona unikatowym na światowym rynku certyfikatem ISO 20121 poświęconym Zrównoważonemu Zarządzaniu Eventami.

Meliński Minuth are experts in designing and creating exhibition stands. Innovativeand functional stands are the final product made from combination of passion, creativity and professionalism of their team. For 25 years the company has been building a leading position in exhibition services in Poland and Europe by offering high-quality stands, unique design and customer support at every stage. A socially responsible company policy which manifests itself in environmentally friendly solutions has been confirmed by the very unique and prestigious ISO 20121 Sustainable Event Management Certificate.

56

Dużą grupę stanowią lny w różnych odsłonach, wariantach kolorystycznych i szerokościach. W minionych latach śledziliśmy rosnące zainteresowanie wzorami geometrycznymi, których również jest coraz więcej pod brandem Ridexu. W tym roku poszliśmy o krok dalej, w 2018  wprowadziliśmy do kolekcji wzory w przeważającej mierze oparte na geometrii w  niesłabnącej w siłe  kolorystyce BLACK & WHITE. Z dumą przyjmujemy pierwsze pozytywne  feedbacki po styczniowej premierze kolekcji.

We inspire with fabrics, create unique collections and this allow us to create unique interiors for last 27 years. Our original collections of fabrics match with latest trends in interior design. The nuances of colors, compositions of textiles and the smallest details of the patterns are carefully chosen for several months before the fabrics are accepted for the new season. Velvets have recently played an important role for us, You can find a  wide variety of as some say “velours” that are appreciated by a group of designers,  partners and all furniture industry.  At Ridex we strongly bealive in natural fabrics and that’s why many of our fabrics consist of linens, silks, viscose and cotton. All that presented in various versions of colors, structures and use of fabrics.  As a response to world trends more and more geometrics patterns can be found in Ridex collection. This year, we went a step further, in 2018 we introduced to the collection of patterns based on geometry in the timeless non colors BLACK & WHITE. We are proud to hear first positive feedbacks after January launch of the collection.


Wspaniała codzienność z Franke Franke jest światowym liderem w produkcji systemów kuchennych, sanitarnych oraz urządzeń dla gastronomii. Od ponad 100 lat szwajcarska marka jest synonimem jakości i innowacji. Systemy kuchenne Franke tworzą zlewozmywaki, baterie, okapy płyty grzewcze, piekarniki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, chłodziarki oraz sortowniki odpadów, które wyróżnia nowatorskie wzornictwo, staranne wykonanie oraz ergonomiczna funkcjonalność. Dążenie do perfekcji poprzez ciągłe doskonalenie nowych linii produktów, odważne łączenie funkcji i materiałów np.: stali szlachetnej i szkła to najważniejsze atrybuty wzornictwa urządzeń kuchennych Franke, które mają swój ponadczasowy charakter.

Make it Wonderful – with Franke Franke is a world leader in the manufacturing of kitchen systems, sanitary and professional devices for the gastronomy. For over 100 years the Swiss brand is a synonym of the quality and the innovation. Kitchen sinks, batteries, ventilation hoods, heating plates, ovens, dishwashers, microwave ovens, refrigerators and waste grinders produced by Franke represent innovative design, state of art workmanship and trully ergonomic functionality. Focused on perfection by constant development of the new lines of products, the brave synergy of function and materials e.g.: smart combination of steel and glass — these are the most important attributes of the design of Franke cooking appliances which have their timeless character.

„BIZNES meble.pl” to najchętniej czytane czasopismo branżowe, skierowane do profesjonalistów związanych z przemysłem meblarskim. „BIZNES meble.pl” daje świeże spojrzenie na branżę meblarską: bez tematów tabu, bez konformizmu — fakty i opinie, zawsze w profesjonalnym wydaniu. Analizy zjawisk zachodzących w branży meblarskiej i w świecie biznesu, informacje o rynkach zagranicznych, ciekawe wywiady to źródła inspirującej wiedzy, która pomaga osiągać zawodowe cele. A ponadto: nowości, trendy, światowej klasy design, kulisy branży i pytania do znanych osób o to, o co inne czasopisma boją się zapytać. O charakterze czasopisma świadczą efektowne fotografie, grafika na najwyższym poziomie, nieszablonowe projekty oraz rzetelne i odważne dziennikarstwo branżowe. „BIZNES meble.pl” jako jedyne pismo na rynku wypełnia lukę pomiędzy fachowymi pozycjami o technologiach i produktach przemysłu meblarskiego a czasopismami wnętrzarskimi. Doświadczony i otwarty na wyzwania zespół gwarantuje najwyższy poziom i satysfakcję czytelników.

‘BIZNES meble.pl’ is most popular polish specialist magazine addressed toprofessionals from furniture industry. ‘BIZNES meble.pl’ gives fresh view on the furniture sector: there are no taboo topics, there is no conformism — facts and opinions – always professionally. Analyses of phenomena occurring on furniture sector and in business world, information on foreign markets, interesting interviews — that is the source of inspiring knowledge that helps reaching our objectives. Furthermore: novelties, trends, world design, furniture market — behind the scenes, important questions that no one else dares to ask. Character of the magazine is defined by attractive photographs, graphics of the best quality level, unique designs and reliable and courageous journalism. ‘BIZNES meble.pl’ is the only magazine filling in the gap between expert technological papers and design journals. Experienced and ready to face a challenge team guarantees highest possible level and reader’s satisfaction.

57


S

tudia na UAP to doświadczenie najlepszych tradycji sztuki, ujętych w nieustannie ewoluujące kanony estetyczne, projektowe oraz teoretyczne. Największa uczelnia artystyczna w kraju, posiadająca jako jedyna wśród wyższych uczelni plastycznych status uniwersytetu, na 8 wydziałach kształci aż na 14 kierunkach:

ANIMACJA, ARCHITEKTURA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, DESIGN KRAJOBRAZU, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, INTERMEDIA, KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI, MALARSTWO, PROJEKTOWANIE MEBLA, RZEŹBA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO. Na Wydziałach Malarstwa i Rysunku, Architektury i Wzornictwa, Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Komunikacji Multimedialnej oraz Rzeźby i Działań Przestrzennych prowadzone są również studia doktoranckie. Bogactwo i różnorodność oferty artystycznej, badawczej i przede wszystkim edukacyjnej przejawia się w możliwości kształcenia na klasycznych kierunkach prowadzonych w ramach interdyscyplinarnej perspektywy oraz kierunkach projektowych realizowanych w duchu szacunku dla tradycji kultury i krajobrazu, a także aktualnych kwestii wynikających z nierówności czy zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja. Nasza uczelnia to prężnie rozwijający się ośrodek teoretyczny, łączący pogłębioną refleksję nad kulturą, połączoną z jej artystyczną praktyką. Swobodny wybór pracowni jest sygnaturą, znakiem szczególnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Polega on na tym, że niezależnie od studiowanego kierunku, każdy student może wybrać dowolną spośród 150 nowoczesnych i autonomicznych pracowni artystycznych oraz projektowych – malarskich, graficznych, rysunkowych, projektowania ubioru, opakowań czy animacji komputerowej. Dodatkowo do dyspozycji studentów pozostają nowoczesne studio filmowe, laboratoria fotograficzne i wiele innych. Uczelnia posiada znajdującą się w ścisłym centrum Poznania sieć galerii sztuki Miejskie Galerie UAP (we współpracy z Miastem Poznaniem oraz Fundacją Rarytas), galerię sztuki Wydziału Malarstwa i Rysunku, galerie AT i Rotundę, NAD SCHODAMI STUDIO, NAPRZECIW oraz zabytkowy pałac w Skokach — miejsce plenerów malarskich, warsztatów, a także rezydencji dla artystów. W 2017 roku, we współpracy z galeriami sztuki w regionie, zainicjowaliśmy poznański tydzień sztuki,

58

Poznań Art Week a także powstało Centrum Inicjatyw Artystycznych, które prowadzi rozbudowany program edukacyjny i warsztatowy skierowany do mieszkańców. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu dzięki potencjałowi naukowemu i artystycznemu oraz głębokiej współpracy z wieloma instytucjami, festiwalami oraz bogatej aktywności na polu nauki i sztuki (wystawy, warsztaty, wykłady otwarte, koncerty) stał się w ostatnim czasie wiodącym ośrodkiem kultury w regionie. Znaczny stopień umiędzynarodowienia UAP to rozbudowana współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W chwili obecnej uniwersytet ma podpisanych niemal 60 umów z uczelniami zagranicznymi w programie wymiany akademickiej Erasmus+. W ramach wymiany UAP odwiedza rocznie kilkudziesięciu studentów z różnych krajów, a polscy studenci naszej uczelni wyjeżdżają za granicę. Ponadto prowadzimy intensywną wymianę z państwami spoza Europy, takimi jak m.in. Chiny, Izrael, Brazylia, Japonia czy USA. Umiędzynarodowieniu Uczelni sprzyja również rozbudowany program Study in English umożliwiający kształcenie na wszystkich kierunkach i specjalnościach z wykładowym językiem angielskim. Rocznie w tym trybie kształci się kilkudziesięciu studentów z różnych stron świata. Nieodłącznym elementem życia uczelnianego są liczne wykłady otwarte, spotkania z uznanymi artystami i teoretykami kultury. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu należy do kilku elitarnych organizacji, takich jak European League of Institutes of the Arts (ELIA), Santander Universidades czy Heuright. W dniach 29 listopada — 1 grudnia 2017 roku gościliśmy w Poznaniu 60 rektorów i przedstawicieli władz artystycznych szkół wyższych z całego świata. Po raz pierwszy w historii Leadership Symposium, organizowane przez The European League of Institutes of the Arts (ELIA) odbyło się w tej części Europy. W ramach współpracy międzynarodowej, obejmującej program Erasmus i liczne umowy dwustronne, studenci oraz kadra pedagogiczna mają okazję do zdobywania wiedzy w wielu uczelniach na całym świecie. UAP to miejsce przyjazne dla powadzenia badań naukowych. Zespoły badawcze przyczyniają się do poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni, a ich wyniki prezentowane są w postaci publikacji i wykładów otwartych. W 2019 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu będzie obchodzić stulecie istnienia.


U

niversity of the Arts Poznan (The UAP) is the largest fine arts academy in Poland and Poland’s only academic institution in the field of art with the status of a university. It is an internationally-renowned artistic and academic centre with a century-long history. OVERVIEW / University of the Arts Poznan offers a diversity of approaches and ideas and is thus a meeting place open to the latest trends in art. As a result, it has the widest educational offer of all art schools in Poland. More than 250 members of the teaching staff (renowned artists, art scholars, curators, researchers and designers) run eight departments, providing education to nearly 1,500 students. COURSES AND FACULTIES / The UAP offers first-cycle studies (a three-year bachelor’s degree programme) and second-cycle studies (a two-year master’s degree programme), as well as 14 degree courses. Graduates of the innovative course, i.e. architecture and urban planning, can obtain an engineer’s degree and a master’s degree. In addition, faculties of Multimedia Communications, Painting and Drawing, Graphic Design and Visual Communication, as well as Architecture and Design offer doctoral programmes (third-cycle studies). The university consists of eight faculties: Faculty of Animation, Faculty of Architecture and Design, Faculty of Interior Architecture and Stage Design, Faculty of Artistic Education, Faculty of Graphic Arts and Visual Communication, Faculty of Multimedia Communications, Faculty of Painting and Drawing, Faculty of Sculpture and Spatial Projects. FACILITIES / The UAP features 143 modern and autonomous art and design studios, film studios, photo laboratories, as well as painting, graphic, drawing, fashion design and computer animation studios. UAP has the most open structure of all the art schools in Poland. This means that all art and design studios, laboratories, courses and workshops are available to all students, regardless of their selected field of study. This allows for the maximum use of the artistic, scientific and educational potential of the university. The university runs not only a few universities galleries (AT, Naprzeciw, Rotunda, Szewska 16, Nad schodami) but also has a network of art galleries located in the very centre of Poznań (covered by the programme of Municipal Galleries) and an historic palace in Skoki, which is used for plein air painting and artistic workshops and as a residence for artists. We also organise Poznan Art Week. INTERNATIONAL EXCHANGE / The UAP collaborates with other academic centres in Poland and abroad. It currently has links with nearly 60 foreign universities in the Erasmus+ exchange programme. The UAP is visited annually by students from many different countries and Polish students go abroad. Moreover, the university has an extensive exchange programme with non-European countries such as China,

Israel, Brazil, Japan and the United States. The UAP also offers a programme called ‘Study in English’, which allows young people to study all fields and specializations in English. University of the Arts Poznan has agreements with nearly 70 partner schools from all over the world. Accepting around 30 exchange students every semester makes a great opportunity to create international information and education flow for both polish and foreign students. University of the Arts Poznan has signed bilateral agreements with the following institutions around the world: Shanghai Normal University, PRC; Shich Chien University in Taipei, Taiwan; Bezalel Academy of Arts and Design, Israel; National Academy of Arts in Tbilisi, Georgia; Lviv Academy of Fine Arts, Ukraine; Fraser Valley University, Canada; Northern Illinois University, USA; UAP also cooperates with A21 in Japan. University of the Arts Poznan is a member institution of The European League of Institutes of the Arts (ELIA). It is a major multidisciplinary membership organization for higher arts education institutions with about 250 members in 49 countries. It was founded in 1990 and currently represents more than 300,000 students in all art disciplines all over the world. ELIA empowers its members to create new opportunities through collaboration, share knowledge and stimulate academic innovation. From 29 November to 1 December 2017, Poznań hosted almost 60 rectors and representatives of art universities around the world. This was the first time in history that the European League of Institutes of the Arts (ELIA) has organised a Leadership Symposium in this part of Europe, with particular emphasis on the participation of guests from Poland and the surrounding region. More information on ELIA and its mission can found at: www.elia-artschools.org REASEARCH AND INTERNATIONAL COLLABORATION / The UAP offers favourable conditions for researchers. In addition to teaching, organizing exhibitions and conducting cultural activities, the university carries out numerous research projects, the results of which contribute to the development of the educational offer. Members of research teams present their findings through publications and open lectures. The university currently undertakes projects funded by institutions such as the National Centre for Science and the Ministry of Science and Higher Education. Of special note is the research project entitled ‘The Right to Cultural Heritage, Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union’, which is financed by the European Commission as part of the Heritage Plus programme implemented in collaboration with national centres (the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences – PAN) and foreign institutions (the British Institute of International and Comparative Law in London and the University of Trieste in Italy).

59


U

niwersytet Artystyczny w Poznaniu jako jedyna polska uczelnia artystyczna posiada kierunek Projektowanie Mebla w strukturze Wydziału Architektury i Wzornictwa.  Nowy program kształcenia stawia na nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wzbogacony został o przedmioty rozwijające umiejętności tworzenia innowacyjnych projektów, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe. Wprowadzono nowe zagadnienia z zakresu logiki, estetyki produktu, etyki zawodu projektanta oraz projektowania zrównoważonego. Celem programu jest przygotowanie studenta do współpracy zarówno z przemysłem, jak i klientem indywidualnym. Zadania projektowe obejmują szerokie spektrum działań samodzielnych oraz w zespołach — od eksperymentów, badań, innowacji po projekty wdrażane do produkcji seryjnej. Program kierunku Projektowanie Mebla obejmuje także organizowanie plenerów i warsztatów meblowych, konkursów tematycznych i wystaw promocyjnych. Jest uzupełniany praktykami zawodowymi w fabrykach mebli i zakładach produkcyjnych.

60

T

he University of the Arts Poznan is the only art school in Poland to offer a Furniture Design major as part of its Faculty of Architecture and Design. The new curriculum focuses on an innovative approach to the profession of a furniture designer in order to strengthen the position of its alumni in the rapidly changing labor market. It’s been broadened by courses that develop the students’ ability to create innovative projects which take into account: aesthetics, technology, as well as the demands of the market. Some of the newly added subjects include: logic, aesthetics of the product, professional ethics of a designer, and sustainable design. The goal of the of the program is to prepare its students to work with both the industry and the individual clients. Students have the opportunity to participate in group projects with a team and also work individually. This broad spectrum of assignments ranges from experiments, research, and innovation, to creating designs which are then implemented for commercial production. The Furniture Design major also includes organizing field trip and furniture workshops, thematic competitions, and promotional exhibitions. It is supplemented by apprenticeships in furniture factories and/or manufacturing plants.


61


P

rogram Pracowni opiera się na współpracy z przemysłem. Równolegle prowadzimy projekty semestralne i dyplomowe — społecznie odpowiedzialne i eksperymentalne. Pracownia organizuje także warsztaty projektowe („Regionalność w projektowaniu” — Meksyk 2009, podczas Dutch Design Week — Eindhoven, Holandia 2008, „Proces Projekt Produkt” — 2011). Wspólnie z partnerami z przemysłu wdrożyliśmy do produkcji ponad dwadzieścia projektów (meble wypoczynkowe i skrzyniowe, produkty sanitarne). Większość z nich jest wciąż wytwarzana. Kilka studenckich projektów zdobyło nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach: fotele wypoczynkowe COMFEE wyróżnione w ProDECO 2007, tytuł Dobry Wzór 2012 dla umywalki UNI (praca dyplomowa) oraz Dobry Wzór i Dobry Produkt 2014 dla kolekcji mebli łazienkowych OP-ARTY. Szczególnie doceniane i nagradzane projekty studentów Pracowni, wypracowane wspólnie z przedsiębiorstwami Noti, Marmorin i Defra, prezentowane były wielokrotnie na międzynarodowych targach branżowych, m in. Salone Internazionale del Mobile — Mediolan 2011, 2017 ICFF — Nowy Jork 2014, ISH — Frankfurt 2015.

62

T

he Studio’s program is based on cooperation with the industry. We simultaneously offer mid-term and graduation projects — both socially responsible and experimental. The Studio also organizes workshops (“Regionality in design” — Mexico 2009, “Process Project Product” — 2011, and a project that took place during Dutch Design Week — Eindhoven, the Netherlands 2008). Together with our industry partners we have implemented 23 projects of upholstered and cabinet furniture, and bathroom fixtures and ceramics into production. Most of them are still being manufactured. A few of the student projects won prestigious awards and some were recognized with honorable mentions: the honorable mention of the COMFEE armchairs at ProDECO 2007, the title of Good Design 2012 for the UNI bathroom sink (graduate project), and Good Design and Good Product 2014 award for the bathroom furniture collection OP-ARTY. Some of the particularly appreciated and awarded projects of the Studio’s students, developed with Noti, Marmorin and Defra companies, were presented numerous times at international industry trade fairs such as Salone Internazionale del Mobile —Milan 2011, 2017, ICFF — New York 2014, and ISH — Frankfurt 2015.


prof. dr hab. Katarzyna Laskowska prof. zw. UAP katarzyna.laskowska@uap.edu.pl

mgr Joanna Lisiecka, as. pep@uap.edu.pl

Koordynator projektów badawczo-projektowych. Ekspert ds. współpracy z przemysłem, budowania nowej marki, projektowania wyposażenia wnętrz. Prowadzi Pracownię Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Od 1995 r. pracuje w ASP (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Profesor wizytujący na uczelniach TEC Monterrey i Centro (miasto Meksyk). Obszar działań badawczo-projektowych to prace na rzecz budowy i rozwoju środowiska sprzyjającego zainteresowanym stronom: inwestorom, instytucjom gospodarczym, projektantom, naukowcom i studentom. Zajmuje się projektowaniem mebli, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, fotografią, promocją wzornictwa oraz organizacją wystaw i warsztatów projektowych. Członek rady programowej konferencji: „Projekt–Proces–Produkt, 2010” oraz „Nowoczesny przemysł meblarski w Wielkopolsce, 2017”. Od 2001 r. prowadzi Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska z siedzibą w Poznaniu. 

Joanna Lisiecka, projektant wzornictwa przemysłowego. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje. Projektuje produkty i meble. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z takimi firmami, jak: Astromal, Astrini, Aris Concept, Birkenord, BRW, Defra, Dig-net, Icom Poland, KellyHoppen Interiors, Lissy, Marmite, Marmorin, Noti, Plexitech, Ster, Quadur, Winkiel.  Prace, prototypy jak i wdrożone produkty prezentowane są podczas festiwali designu i targów zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Tokio, Hanowerze, Frankfurcie i Berlinie. 

Coordinator of research and design projects. An expert on cooperation with industry, brand building, interior furnishing. She runs Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry at the Faculty of Architecture and Design. Since 1995 she has been working at the Academy of Fine Arts (currently University of the Arts Poznan). Visiting professor on TEC Monterrey and Centro (Mexico City). The area of research and design activities are works for the building and development of an environment conducive to interested parties: investors, business institutions, designers, scientists and students. She deals with furniture design, interior design, exhibition design, photography, design promotion and organization of exhibitions and design workshops. Member of conference board: “Project– Process–Product, 2010” and “A modern furniture industry in Wielkopolska, 2017”. Since 2001, she has been running Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska with its registered office in Poznan.

Joanna Lisiecka, industrial designer. She graduated from University of the Arts Poznan. Currently she works there, she is also doing a PhD program at the Faculty of Architecture and Design. She designs products and furniture. Her professional expertise is based on cooperation with industry; she’s worked for companies such as Astromal, Astrini, Aris Concept, Birkenord, BRW, Defra, Dig-net, Icom Poland, KellyHoppen Interiors, Lissy, Marmite, Marmorin, Noti, Plexitech, Ster, Quadur, Winkiel. Her works have been presented during numerous design festivals and exhibitions, both locally and abroad: in Tokyo, Hannover, Frankfurt, Berlin. 

63


5

2 4 4

2 2

6 12

64

2 1

52

2

18 3


Paula Orlik

Yuliya Neronskaya

Marta Sobkowska–Bartczak

orlikpaula@gmail.com

nieronchik@gmail.com

martasobkowska.ms@gmail.com

Damian Dudek

Weronika Politowicz

Ewa Półtorak

dkkdtm@gmail.com

weronikapolitowicz@gmail.com

weronikapolitowicz@gmail.com

Aneta Witas

Maciej Kiełb

aneta.z.witas@gmail.com

maciej_@onet.pl

Michał Dymecki

Martyna Zawieja

Natalia Niewiadomska

michal.dymecki@wp.pl

martyna.zawieja@gmail.com

n.p.niewiadomska@gmail.com

Iwona Rosada

Agata Sargalska

Katarzyna Kuta

iwonaros93@gmail.com

agatasargalska@gmail.com

katarzynakuta@gmail.com

Diana Taukin

Aleksandra Kubińska

taukin13@gmail.com

Aleksandra.kubińska@gmail.com

65


fot. strona / photo page 13 od lewej / from the left: Marta Sobkowska-Bartczak, Joanna Lisiecka, Maciej Kiełb, Julia Sobkowska fot. strony / photo pages 14–15 projekt / project MODIFY COWORKING fot. strona / photo page 51 BIZNES Meble.pl wydanie luty 2018 / February 2018 edition strona / page 59 fot. / photos 1–5 konsultacje projektów / project consultations Spis ilustracji / Photo Credits: fot. 1 od lewej / photo 1 from the left: Marta Sobkowska-Bartczak, Joanna Lisiecka, Fotograf / photographer Igor Drozdowski

Maciej Kiełb, Julia Sobkowska

strony / pages: 9, 11, 13, 14-15, 18 – 37, 61 Fotograf / photographer Aleksander Gierach

fot. 2 od lewej / photo 2 from the left: Michał Dymecki, Iwona Rosada

strona / page: 59 Fotograf / photographer Katarzyna Laskowska

fot. 3 od lewej / photo 3 from the left: Marta Sobkowska-Bartczak, Michał Dymecki, Maciej Kiełb, Ewa

strona / page: 59

Półtorak, Natalia Niewiadomska, Aleksandra Kubińska, Agata Sargalska

Fotograf / photographer Joanna Lisiecka strona / page: 59

fot. 4 od lewej / photo 4 from the left: Iwona Rosada, Aleksandra Kubińska, Katarzyna Laskowska, Damian

Fotograf / photographer Maria Mikołajczak – Zygmańska

Dudek

strona / page: 59 Fotograf / photographer Diana Taukin

fot. 5 / photo 5: Rafał Wiśniewski – STOLKAR, Małgorzata Sarnicka – Schattdecor,

strona / page: 59

Maria Cięciel-Muszyńska – REHAU, Michał Dymecki, Anna Kędziera – SWISS KRONO,

Fotograf / photographer Weronika Politowicz

Magdalena Bartecka – REHAU, Daria Robert – SWISS KRONO, Maciej Ruciński – STOLKAR, Katarzyna

strona / page: 59

Laskowska – UAP, Diana Taukin, Martyna Zawieja, Agata Sargalska, Weronika Politowicz, Paula Orlik, Aneta Witas, Damian Dudek, Ewa Półtorak,

Inforgafika / Infographics:

Marta Sobkowska-Bartczak, Katarzyna Kuta, Maciej Kiełb, Natalia Niewiadomska,

Aleksandra Kubińska, Karolina Kaczmarek

Iwona Rosada, Aleksandra Kubińska, Sylwia Wiśniewska – STOLKAR, Yuliya Neronskaya,

strona / page: 62

Joanna Lisiecka – UAP

fot. strona / photo page 5

fot. 6 / photo 6

od lewej / from the left: Joanna Lisiecka, Yuliya Neronskaya, Iwona Rosada, Katarzyna Kuta, Aleksandra

szkolenie w SWISS KRONO / training at SWISS KRONO

Kubińska, Michał Dymecki, Natalia Niewiadomska, Ewa Półtorak, Katarzyna Laskowska, Paula Orlik, Damian

od lewej / from the left: Anna Kędziera, Pala Orlik, Katarzyna Kuta, Agata Sargalska,

Dudek

Yuliya Neronskaya, Aleksandra Kubińska, Katarzyna Laskowska

fot. strona / photo page 9

fot. 7 / photo 7

od lewej / from the left: Katarzyna Laskowska, Joanna Lisiecka

szkolenie REHAU w UAP / REHAU training at UAP od lewej / from the left: Damian Dudek, Katarzyna Laskowska, Yuliya Neronskaya, Natalia Niewiadomska,

fot. strona / photo page 11

Katarzyna Kuta, Magdalena Bartecka, Diana Taukin, Aleksandra Kubińska

od lewej / from the left: Agata Sargalska, Aleksandra Kubińska, Katarzyna Laskowska, Damian Dudek, Martyna Zawieja, Diana Taukin, Joanna Lisiecka, Natalia Niewiadomska, Iwona Rosada, Katarzyna Kuta,

fot. 8 / photo 8

Maciej Kiełb, Ewa Półtorak, Marta Sobkowska-Bartczak

obrady Jury w SCHATTDECOR / the Jury in deliberation at SCHATTDECOR od lewej / from the left: Ewa Półtorak, Marta Sobkowska-Bartczak, Maciej Kiełb

66


68

Projekty meblowe SPOTKANIE / MEETING furniture projects

Katalog 17 PE-P  

Sixteen students of the bachelor and master studies at the Faculty of Architecture and Design at the University of the Arts Poznan took part...

Katalog 17 PE-P  

Sixteen students of the bachelor and master studies at the Faculty of Architecture and Design at the University of the Arts Poznan took part...

Advertisement