Page 1


S PIS TREŚCI

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

PARTNERZY / PARTNERS

ORGANIZATORZY / ORGANIZERS Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / University of Arts in Poznań Wydział Architektury i Wzornictwa / Faculty of Architecture and Design

12 PE-P Przestrzeń łazienki Fakty 12 lat PE-P Proces Muzeum techniki i komunikacji Powody przystąpienia do 12 PE-P

str. 4-5 str. 6 str. 7 str. 8-9 str. 10- 11

MEBLE ŁAZIENKOWE Mino Simple Retro Skyline Scarf

str. 12-17 str. 18-23 str. 24-29 str. 30-35 str. 36-41

Mały wielki design

str. 42-43

PRODUKTY SANITARNE W TECHNOLOGII „LANEGO MARMURU” Misy Thin

str. 44-47 str. 48-51

Partnerzy 12 PE-P Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa Kierunek Projektowania Mebla, Patroni Medialni Kontakty

str. 52-53 str. 54 str. 55 str. 56

WSPÓŁORGANIZATORZY / CO-ORGANIZERS

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONS

Wszelkie prawa zastrzeżone. UA w Poznaniu, 2013 Copyright by University of Arts in Poznań, 2013

T ABLE OF CONTENTS 12 PE-P Bathroom space 12 years of PE-P Process Museum of Technology and Transport Reasons for joining 12 PE-P

p. 4-5 p. 6 p. 7 p. 8-9 p. 10-11

BATHROOM FURNITURE Mino Simple Retro Skyline Scarf

p. 12-17 p. 18-23 p. 24-29 p. 30-35 p. 36-41

Big small design

p. 42-43

SANITARY PRODUCTS MANUFACTURED IN CAST MARBLE TECHNOLOGY Misy Thin

p. 44-47 p. 48-51

Partners 12 PE-P University of Arts in Poznań, Faculty of Architecture and Design Furniture design, Media Patrons Contacts

p. 52-53 p. 54 p. 55 p. 56

ISBN 978-83-63533-09-0 skład, druk, oprawa / dtp, print, binding:

kurator / curator: Katarzyna Laskowska redakcja katalogu / catalogue editors: Katarzyna Laskowska Marta Szczepańska projekt katalogu / catalogue design: Marcin Mroczek fotografie / photography: Andrzej Błaszko str. 9, 11 ze zbiorów UAP / p. 9, 11 from UAP archives


Czym są w dzisiejszych czasach wzorce nowoczesności? Czy możemy proponować nowe rozwiązania z taką siłą jak ponad pół wieku temu w latach odwilży? „Piorąc w pralce elektrycznej oszczędzasz zdrowie, czas i pieniądze” – głosiły reklamy lat 50.* Czy dzisiejsze życie na coraz bardziej ograniczonej przestrzeni nie wymaga dbałości o każdy najmniejszy szczegół? Jak sprawić, by mała łazienka stała się miejscem relaksującym i przyjaznym?

What are contemporary models of modernity? Are we able to offer new solutions as efficiently as fifty years ago in the era of Gomulka’s thaw? The ads of the 50’ proclaimed that ”by using electric laundry machine you save your health, time and money”.* Doesn’t our life in the more and more limited space require from us to dot the I’s and cross the T’s? How to render bathroom a cozy and relaxing area?

Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z pomocą dydaktyków i partnerów biznesowych, przez kilka miesięcy poszukiwali odpowiedzi na te pytania w ramach 12. edycji Programu Edukacyjno-Projektowego (12 PE-P). W wieloetapowym procesie projektowym powracali do błogich wspomnień z dzieciństwa. Rozkładali na czynniki pierwsze problem panującego w łazienkach chaosu. Doświadczali wpływu wody, światła i naturalnych materiałów na zmysły. Ich badania wykazały, że priorytetem powinna być ergonomia i taka organizacja otoczenia, która będzie efektywnie wspomagać powszednie rytuały. Za konieczne uznali także tworzenie estetyki stymulującej i łagodzącej naszą codzienność.

The students of University of Arts in Poznań, assisted by professors and business partnerts, sought for the answers to those questions within the framework of the 12th Educational-Design Program (12 PE-P). Throughout multiple stages of the project they returned to blissful childhood memories. They carefully analyzed the chaos existing in bathrooms. They conducted research on water, light and natural materials‘ influence on our senses. Their research proved that ergonomics and space organisation that facilitates daily rituals should be treated as priority. Creation of stimulating and soothing esthetics was deemed indispensable.

P ARTNERZY – PRAKTYCY – PRZEMYSŁ Kluczowy dla rozwoju projektów był kontakt z grupą producentów. Do współpracy przy 12 PE-P przystąpili doświadczeni, otwarci na nowe poszukiwania partnerzy: KRISMAR, Pfleiderer, Schattdecor, Marmorin, Hettich i Forbo. W fazie szkoleń przeprowadzili zespół studentów przez zawiłości produkcji materiałów i akcesoriów meblowych, mebli łazienkowych z płyty i produktów sanitarnych wykonywanych w technologii tzw. lanego marmuru. Nie zabrakło również porcji wiedzy z zakresu sprzedaży, potrzeb rynku oraz filozofii każdej z marek. Tradycyjnie wyzwaniem dla wszystkich okazał się etap tworzenia prototypów. Trudne, ale możliwe do pogodzenia, były niekiedy idealistyczne wizje studentów z oczekiwaniami końcowego użytkownika i ograniczeniami narzucanymi przez technologię i rynek. Stały kontakt, obok wypracowywania wspólnego języka, pomógł zrozumieć wzajemnie potrzeby każdej ze stron. Było to możliwe, bo dla wszystkich uczestników, równolegle z kształceniem kolejnej generacji młodych projektantów, ważne jest badanie nowych obszarów, którego wynikiem są nowe rozwiązania i projekty.

4

R EZULTAT 12 PE-P – KOLEKCJA NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRZESTRZENI MAŁYCH ŁAZIENEK W programie wzięło udział 15 studentów. Wynikiem dwumiesięcznej pracy projektowej – badań w terenie, analizy problemu, budowania programu projektowego – było 21 systemów mebli łazienkowych i 24 linie produktów sanitarnych (umywalek, wanien, brodzików), które zespoły studenckie zaprezentowały jury złożonemu z przedstawicieli współpracujących firm i kadry UAP. Jurorzy wybrali odpowiednio 5 i 2 projekty. Późniejsze trzymiesięczne szczegółowe opracowywanie projektów pod kątem wdrożenia do produkcji oraz wybór optymalnych materiałów i akcesoriów zaowocowały prototypami produktów, które mają realne szanse zaistnienia na rynku. To zdanie podzielają firmy partnerskie, decydując się na wprowadzenie produktów do swojej oferty. Specjalna wystawa PRZESTRZEŃ ŁAZIENKI zaprojektowana dla Arena DESIGN 2013 oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie omawia ergonomię łazienek i stosowane technologie na przykładzie pięciu wzorcowych wnętrz wyposażonych w siedem niezależnych serii produktów w różnych konfiguracjach. Efekty 12. edycji zaskoczyły wszystkich uczestników programu. W sumie 7 rodzin projektów w trakcie wdrożenia! Czy będą sukcesem rynkowym? Czy wypełnią tysiące łazienek w blokach i podniosą standard życia nowych właścicieli? Czas pokaże. Można mieć jednak pewność, że wiedza zdobyta przez studentów i firmy w trakcie wspólnej pracy będzie wykorzystywana i rozwijana.

P RAKTYCY KSZTAŁCĄ

P ARTNERS – PRACTITIONERS – INDUSTRY Contact with a cluster of manufacturers was crucial to the project. We had experienced and open-minded partners participate in the 12th edition of PE-P: KRISMAR, Pfleiderer, Schattdecor, Marmorin, Hettich and Forbo. During training stage, a group of students explored the complexity of furniture accessories, board-based bathroom furniture and sanitary products manufactured in cast marble technology. The trainings touched upon the domains of sales, market demand and each brand’s philosophy. As usually, prototype creation was found to be the greatest challenge. It was difficult, but possible, to combine students’ idealistic visions with end-user requirements and technological constraints. Permanent contact helped to work a ”common language” out and to understand mutual needs. This was feasible, as it is vital for all participants to educate a new generation of designers and simultaneously explore new areas. The effect of this are new solutions and projects.

R ESULT OF 12 PE-P – COLLECTION OF NEW SOLUTIONS FOR THE SMALL BATHROOMS 15 students took part in the program. Two months of project work involving field research, problem analysis and project program design, resulted in the creation of 21 bathroom furniture systems and 24 lines of sanitary products (sinks, baths and shower trays) presented by students to the jury composed of representatives of cooperating companies and University of Arts professors. The jury selected respectively five bathroom furniture and two sanitary system projects. Consequently, the projects were prepared for market implementation. The selection of optimal materials and accessories bore fruit in product prototypes that have real chances of being introduced into market. The opinion is shared by partner companies, who have decided to add the products to their offer. BATHROOM SPACE exhibition, prepared for Arena DESIGN 2013 and Museum of Technology and Transport in Szczecin, presents bathroom ergonomics and technologies applied on the example of five model interiors equipped in seven independent product series in various configurations. The effects of the 12th edition suprised all the participants of the program. The total of seven product families is being implemented! Will they be successful on the market? Will they be installed in thousands of bathrooms in blocks of flats and will they improve the living standards of new owners? Time will tell. But there is no doubt the knowledge gained by students will be used and developed.

P RACTITIONERS EDUCATE

Możliwość przejścia przez proces rozwoju nowego produktu, praca w zespole interdyscyplinarnym, stały dostęp do know-how, kontakt z partnerami powodują, że PE-P jest nadal niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem w edukacji na UAP. Jest edukacją projektową opartą na bezpośredniej kooperacji z przemysłem, konsekwentnie prowadzoną przez 12 kolejnych lat. Ścieżki zawodowe absolwentów PE-P, wysoki procent (ponad 95%) zatrudnionych w zawodzie, doświadczenie przedprodukcyjnego prototypowania, nabywanie kompetencji społecznych w pracy z przedsiębiorstwami – to dalsze parametry powodujące, że kolejne grupy studentów wybierają trudną pracę w ramach PE-P. Efekty są współmierne do zainwestowanego czasu, pracy, jak i poziomu przełamywania własnych ograniczeń i słabości. Niezaprzeczalnie istotne jest doświadczenie, sieć biznesowych kontaktów, szeroka promocja projektu i autorów, a coraz częściej wdrożenie do produkcji masowej. Przemysł potrzebuje dobrze wykształconych projektantów, a Program Edukacyjno-Projektowy uzupełnia ich wiedzę o niezbędną dla skuteczności projektowania praktykę w zawodzie.

The chance of going through the process of new product development, working in interdisciplinary team, permanent access to know-how, contact with partners make PE-P extremely attractive educational experience within the program offered by University of Arts in Poznan. PE-P takes the approach of project education based on direct cooperation with industry, led consistently for the last twelve years. When we take a look at PE-P graduates career paths, we can notice a high rate (over 95%) of employed in the industry, experience pre-production prototyping and acquiring social skills in cooperation with companies. These are the parameters encouraging next groups of students to choose difficult work in PE-P. The effects are commensurate to the time and work invested, as well as to the level of breaking one’s barriers and weaknesses. The valuable experience, business contacts, intensive promotion of project and its authors, and the more and more often, implementation to mass production are undeniable. The industry needs well-educated designers, and the Educational-Design Program provides them with both knowledge and practice.

prof. UAP Katarzyna Laskowska

prof. UAP Katarzyna Laskowska

*) Reklama publikowana w czasopiśmie „Ty i ja”.

*) The ad published in „Ty i ja” magazine.

5


F AKTY 12 LAT PE-P / 2001 – 2013 30 PARTNERÓW / 66 KOOPERACJI 130 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu 216 niezależnych projektów 61 prototypów wykonanych przez fabryki mebli 4 dyplomy zrealizowane w układzie firma-student 4 wdrożenia do produkcji przez NOTI 1 wdrożenie do produkcji przez Marmorin kolejne projekty w przygotowaniu do wdrożenia przez Mikomax, Marmorin, KRISMAR WDROŻONE DO PRODUKCJI: > rodzina foteli FLAI, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > rodzina foteli COMFEE, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Anna Hrecka, 6 PE-P > system siedzisk modułowych do miejsc publicznych CUBBER, 2011 / produkowane przez NOTI / projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > system siedzisk modułowych do miejsc publicznych BOULI, 2011 / produkowane przez NOTI / projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > umywalka UNI, 2011 / produkowane przez Marmorin / projekt: Anna Dul, 10 PE-P W PRZYGOTOWANIU DO WDROŻENIA: > stoliki ONYKS oraz HONEYCOMB, 2010 / zakupione przez Mikomax / projekt: Marta Szczepańska, 9 PE-P > projekty 12 PE-P / opracowywane do wdrożenia przez: Marmorin i KRISMAR

6

12 YEARS OF PE-P / 2001 – 2013

P ROCES Każda edycja programu edukacyjno-projektowego ma temat projektowy, z którym przychodzi się zmierzyć studentom. W tym roku próbowaliśmy na nowo zdefiniować przestrzeń małej łazienki. Zajmowaliśmy się bowiem nie tylko samymi meblami oraz produktami sanitarnymi, a całą przestrzenią. Dlatego też bardzo dużo czasu poświęciliśmy na badania. Szukaliśmy inspiracji w otaczającej nas przyrodzie, sprawdzaliśmy, jakie produkty są dostępne na rynku, analizując ich wady i zalety. Weszliśmy nawet do domowych łazienek znajomych i sąsiadów. Wszystkie nasze wysiłki miały na celu doprowadzenie do stworzenia projektów, które idealnie spełniałyby założenia ergonomii, bezpieczeństwa, intuicyjności użytkowania, powiększenia przestrzeni, ale były także atrakcyjne dla użytkowników. Kolejnym etapem naszej pracy były liczne szkolenia w firmach będących partnerami programu, które dały nam niezbędą wiedzę, by stworzyć meble i produkty sanitarne wykorzystujące w najlepszy sposób dostępne materiały, przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Po obradach i przygotowaniu technicznym zostały wykonane prototypy wybranych projektów. Cały ten proces dał nam unikalną szansę projektowania dla konkretnego klienta oraz zmierzenia się z możliwościami, ale także ograniczeniami produkcji przemysłowej. To była ważna lekcja, która na pewno zaowocuje w dalszej pracy projektowej. studenci 12 PE-P

30 PARTNERS/ 66 COOPERATIONS 130 students of the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan 216 independent projects 61 prototypes produced by furniture factories 4 diplomas prepared in company – student mode 4 implementations of students’ projects by NOTI 1 implementation by Marmorin Other projects are prepared to be implemented by Mikomax, Marmorin, KRISMAR IMPLEMENTED: > A family of armchairs FLAI 2007 / produced by NOTI / project: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > A family of armchairs COMFEE 2007 / produced by NOTI / project: Anna Hrecka, 6 PE-P > A system of modul seat for public spaces CUBBER, 2011 / produced by NOTI / project: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > A system of modul seat for public spaces BOULI, 2011 / produced by NOTI / project: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł , 10 PE-P > UNI sink, 2011 / produced by Marmorin / project: Anna Dul, 10 PE-P

P ROCESS Each edition of educational-project program has its design theme that is to be challenged by students. This year we attempted to redefine the space of small bathroom. We dealt not only with furniture and sanitary products, but with the whole space. This is why we devoted a lot of time to the research. We sought for inspiration in the nature, we verified what products are available on the market and we analyzed their drawbacks and advantages. We even explored the bathrooms in our friends’ and neighbours’ flats. All our efforts aimed at the creation of projects that could fulfill the requirements of ergonomics, safety, use intuitiveness, space enlargement and attractiveness for users. The next stage of our work were the trainings conducted by our program partners. They provided us with the knowledge necessary to create furniture and sanitary products that use in the best way available materials and maintain attractive prices. After discussions and technical preparations, we produced prototypes of selected projects. The whole process gave us a unique chance to design for a real customer and to challenge opportunities and limitations of industry production. It was an important lesson that will be fruitful in further project work. 12th PE-P students

IN COURSE OF PREPARATION FOR IMPLEMENTATION: > ONYKS and HONEYCOMB tables, 2010 / bought by Mikomax / design: Marta Szczepańska, 9 PE-P > 12th PE-P projects / prepared for implementation by: Marmorin and KRISMAR

7


8

Wystawa 12 PE-P PRZESTRZEŃ ŁAZIENKI podczas Arena DESIGN 2013, MTP, Poznań 12 PE-P BATHROOM SPACE exhibition at Arena DESIGN 2013, MTP (Poznań International Fair), Poznań

Wystawa 12 PE-P PRZESTRZEŃ ŁAZIENKI – Technologie w produkcji masowej w Muzeum Techniki i Komunikacji, Szczecin, 2013 12 PE-P BATHROOM SPACE – Technologies in Mass Production exhibition in Museum of Technology and Transport, Szczecin, 2013

M UZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI

M USEUM OF TECHNOLOGY AND TRANSPORT

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: nowe miejsce na mapie wystawienniczej Polski. 22 października 2010 roku zostało otwarte Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, aktualnie jedna z największych w Polsce placówek muzealnych o profilu technicznym.

Museum of Technology and Transport – Art Depot in Szczecin: a new exhibition spot on the map of Poland. The Museum of Technology and Transport – Art Depot, one of the biggest museums of technology to be found in today’s Poland, was opened on October 22, 2010.

Wykorzystanie jego przestrzeni wystawienniczej odbiega od dotychczasowych rozwiązań w zakresie prezentowania obiektów związanych w tym wypadku z techniką i motoryzacją, np. dzięki zawieszeniu na różnych wysokościach w przestrzeni hali wybranych motocykli obiekty te zyskują niespotykany dynamizm. Ich rozmieszczenie daje możliwość odmiennego i niecodziennego – namacalnego kontaktu z obiektami. Tym samym pojazdy mechaniczne z maszyn stają się same w sobie dziełami sztuki. Wystawy Muzeum Techniki i Komunikacji to prezentacja wielu zagadnień związanych między innymi z historią szczecińskiej komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej.

The exhibition space in the museum has been used in such a way as to present technological achievements and automotive exhibits in a manner that can rarely be seen in this field. For instance, by hanging selected motorcycles at various heights in the air we have managed to add great dynamism to them. The arrangement of exhibits has been intended to make them as tangible as possible, thus presenting the visitor with an unprecedented feeling of being able to interact with displayed objects. As a result, mechanical vehicles on display have been transformed from mere machines into genuine works of art. Exhibitions held at the Museum of Technology and Transport touch upon a whole variety of issues relating to, amongst other things, the history of public transportation in Szczecin.

Kolejny temat to szczeciński przemysł motoryzacyjny, reprezentowany zarówno przez przedwojenne jednoślady firmy Alba, samochody marki Stoewer, jak i powojenne Junaki czy Smyka Szczecińskiego POLMO. Miłośnicy jednośladów znajdą na wystawie polskie klasyki jak Osy, motorowery Żak i Ryś, motocykle WSK SHL, Komary i Sokoły. Wśród samochodów na zwiedzających czekają syreny, duże i małe fiaty (także w wersjach prototypowych), warszawy, żuk, nysa, Star 25, czyli katalog pojazdów królujących na polskich drogach przez ostatnie 60 lat. W odróżnieniu od klasycznych ekspozycji muzeów technicznych, wszystkie obiekty ekspozycji stałej jak i ekspozycji czasowych nie są oddzielone fizycznie od zwiedzających, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i ochrony obiektów muzealnych. Są dostępne dla gości muzeum, którzy mogą tym samym pozwolić sobie na bliskie zapoznanie się z szczegółami konstrukcyjnymi pojazdów prezentowanych na wystawie. Wiele z prezentowanych pojazdów jest otwartych i można je obejrzeć od wewnątrz (np. tramwaje, autobusy). Miłośnicy jednośladów (niezależnie od wieku) dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań w zakresie eksponowania obiektów (np. system zawieszeń jednośladów, pozwalający osiągnąć niezwykły efekt „latającej” kolekcji motocykli) mają nieograniczony pełny dostęp do nich. Tego typu rozwiązanie dało możliwość połączenia w obrębie wystawy dwóch czynników – oryginalnej i dynamicznej w swym charakterze ekspozycji i pełnego dostępu do obiektów. Jednoślady wiszące swobodnie na stalowych linkach zakotwiczonych do stropu ujawniają zwiedzającym interesujące detale.

Another theme refers to Szczecin’s automotive industry, epitomized by such vehicles as one-track Albas of the pre-war period, Stoewer cars, post-war Junaks or Smyks manufactured at the POLMO factory in Szczecin. Fans of one-track vehicles will be happy to see Polish classics such as Osas, Zak and Rys motorbikes, and WSK SHL, Komar and Sokol motorcycles all exhibited at our museum. As far as cars are concerned, the list of exhibited vehicles includes the Syrena, Fiat 125 and 126p (including prototypes), Warszawa, Zuk, Nysa and Star 25, i.e., the most popular cars that have cruised along Polish roads for the past 60 years. Contrary to the traditional method of arranging technical exhibitions, we have removed all physical barriers that separate both temporary and permanent exhibits from the visitors. This way all museum exhibits are available to the visitors who are now able to take a much closer look at the structures of exhibited vehicles and all their details. Many exhibited vehicles have been opened and made available for seeing them from the inside (e.g., buses and trams). The unique methods of presentation we have implemented (such as the system for exposing one-track vehicles designed to give the impression of a “flying” motorcycle collection) provide our motorcycle fans with an unrestricted access to museum exhibits. This solution enables us to combine two seemingly contradictory features within a single exhibition: a unique and dynamic exposition and full access to exhibits. Hanging freely on steel cables anchored in the ceiling, our one-track vehicles reveal all their intriguing structural details to the visitors.

Muzeum to również interaktywność. Obiekty prezentowane na wystawach można nie tylko oglądać, lecz także usłyszeć „śpiew” ich silnika. Nagrania dźwięków pojazdów za pomocą specjalnie zaprojektowanych urządzeń są możliwe do odtwarzania w czasie zwiedzania muzeum. Za naciśnięciem jednego przycisku pozwalają już nie tylko pojazd oglądać, dotknąć czy powąchać, lecz również usłyszeć. Unikalnym elementem interaktywnym jest jedyny w Polsce symulator jazdy tramwajem, w przystosowanej do tego celu kompletnej kabinie tramwaju 105N.

Exhibitions held at our museum are interactive ones. The exhibits can be heard as clearly as they can be seen; the visitors are given the opportunity to listen to the noise made by running engines. Recorded with the use of specialist equipment, voice samples of roaring engines can be played back during the museum tour. In addition to seeing, touching or smelling an exhibited vehicle, the visitors can now hear it by pressing a single button. Yet another unique interactive part of our exhibitions is the tram driving simulator, the only one of its kind in Poland. The simulator is located in a complete 105N tram driver’s compartment, which has been adjusted specifically for that purpose.

dr Andrzej Wojciech Feliński www.muzeumtechniki.eu

Dr. Andrzej Wojciech Feliński www.muzeumtechniki.eu

9


P OWODY PRZYSTĄPIENIA DO 12 PE-P REASONS FOR JOINING 12 PE-P

Firma Schattdecor uczestniczy w programie edukacyjnym PE-P po raz dwunasty z rzędu i już sam ten fakt świadczy, iż jest to inicjatywa godna polecenia. Wszystkie poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. Młodzi projektanci uczą się na drodze szkoleń współpracy z przemysłem, postępowania według określonych założeń projektowych, poznają całą gamę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie oraz możliwości technologiczne zakładów. Firma zaś otwiera się na nowe, kreatywne idee i nawiązuje kontakt, często o charakterze biznesowym, z młodymi, zdolnymi projektantami. W wyniku ścisłej współpracy studentów i zespołu Schattdecor powstają ciekawe wzorniczo projekty. Cieszymy się, mogąc przyczyniać się na tej drodze do edukowania młodych designerów. Schattdecor have taken part in all 12 PE-P projects and we can recommend this initiative. Previous editions of the program showed the education in that direction has great advantages. Young designers learn during the professional trainings how to proceed according to definitive design assumptions. They learn about the possibilities as well as limitations of the materials and technology used in the production process. The involved companies open to the new, creative ideas and come in contact with young, talented designers. As a result of the close cooperation between students and Schattdecor, the design projects are born. We are glad to be a part of the education of young designers in Poland.

Edukacja i współpraca z młodymi projektantami to bardzo istotny element działań Marmorinu. Dlatego z chęcią po raz drugi przystąpiliśmy do współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu – w ramach programu PE-P. Swoją rolę chcemy wykorzystać do przekazania młodym projektantom naszej wieloletniej wiedzy z zakresu procesu produkcji. Chcemy też podpowiedzieć młodym ludziom jak tworzyć produkty, na które nabywca będzie czekał. Wierzymy, że właśnie taka praktyczna forma kształcenia projektowego ma ogromną przyszłość.

10

Education and cooperation with young designers is a very important element of Marmorin’s operation. That is why we gladly joined the Art Museum in Poznań in cooperation within the Educational-Design Program for the second time. By participating in this program we wish to transfer our knowledge within the production process to the new designers. We would also like to give the young people an idea on how to create products which the customer will expect to receive. We believe that such “practical” form of educating young designers will have a big impact on their future.

Udział w kreowaniu świadomości studentów w zakresie tworzenia projektów mebli przy uwzględnieniu możliwości technologicznych oraz zachowaniu potrzeb odbiorców jest cennym doświadczeniem. Współpraca ze studentami w ramach programu PE-P pokazuje, że zawsze jest możliwe świeże spojrzenie na kwestie projektowe. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem jest stworzenie wyróżniającego się produktu w oparciu o podane wytyczne, i staramy się zachęcić studentów do wyjścia poza funkcjonujące na rynku standardy wzornicze. Okazuje się, że kreatywność młodych projektantów jest nieograniczona. Participation in the raising of awareness of the students in the creation of furniture design, taking into account the technological possibilities and keeping consumers’ needs is a valuable experience. Cooperation with the students in the PE-P program shows that a fresh look at design issues is always possible. We realize how big challenge is to create a distinctive product based on the given guidelines, and we try to encourage students to go beyond the design standards available on the market. It proves that creativity of young designers is unlimited.

Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. chętnie angażuje się we wszystkie projekty mające na celu edukację i promowanie młodych, zdolnych ludzi. Włączenie się w program PE-P stało się dla firmy idealną okazją do tego, by zaprosić studentów do swoich zakładów, zapoznać ich z praktyczną stroną etapu projektowego, czy też możliwościami, jakie oferują materiały drewnopochodne. To także wyjątkowa możliwość zetknięcia się ze świeżymi, nowatorskimi pomysłami i zapoznania się z potencjałem młodych projektantów. Pfleiderer Grajewo SA Group has become involved willfully to all projects on purpose of education and promotion young, talented people. Participation in PE-P program has become ideal opportunity for company, in order to invite students to production plants, familiarize with practical part of design process, as well as capabilities, that wood based materials offers. It was also exeptional possibility to connect with fresh, innovatory ideas and potential of young designers.

Jako jeden z największych producentów okuć meblowych na świecie uczestniczymy w każdym etapie projektowania mebli. Wspieramy studentów i młodych projektantów mebli. Pragniemy służyć swoim doświadczeniem w tworzeniu nowoczesnych form mebli, które dzięki doborowi odpowiednich okuć i rozwiązań umożliwią projektantom stworzenie mebli funkcjonalnych i wygodnych, a jednocześnie łatwych do wykonania. As a one of the biggest producer of furniture fittings our company always tries to be present on stage of projecting of furniture. We support young designers and students interested in furniture. We desire to serve one’s experience and possibilities in creating of modern form of furniture, and simultaneously thanks selection of suitable fittings and solutions to make possible of designers to create functional furniture easily executed in process of production. 11

Po raz kolejny Firma Forbo Flooring Poland partycypuje w Programie Edukacyjno-Projektowym poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Zainteresowała nas głównie możliwość współpracy z młodymi, dojrzewającymi adeptami wzornictwa, których świeże spojrzenie na zastosowanie różnych materiałów w przemyśle meblarskim jest niezwykle cenne. Program pozwolił na pokazanie naszych produktów w nowych i interesujących formach, często innych od zwykle kreowanych. Niezwykle ważne jest wspieranie projektantów na wszystkich etapach. Na uwagę zasługuje fakt, że program ten to doskonała możliwość wspólnego uczenia. Edukacja w projektowaniu i przez projektowanie to naszym zdaniem najlepsza forma kreowania dobrego i technicznie poprawnego wzornictwa. Z chęcią ponownie bierzemy udział w tym programie. Once again Forbo Flooring Poland participates in Poznań University of Arts PE-P. We were mainly interested in cooperation with young and maturing students of design, whose fresh look on using different materials in furniture industry is so precious. PE-P made it possible to show our products in new and interesting forms, often different from usual ones. Extremely important is to support designers in all aspects of their work. Remarkable is that this project is a great opportunity to learn from each other. Education in designing and by designing is in our opinion the best way of creating good and technicallycorrect industrial design. We are very eager to take part in this program once more.


MINO

Tomasz Ferczykowski, Aleksandra Jakuć, Natalia Zakrzewska projektanci / designers:

Tomasz Ferczykowski

Aleksandra Jakuć

Natalia Zakrzewska

Zestaw mebli łazienkowych MINO zainspirowany został układanką matematyczną oraz intensywnym rozwojem metropolii. Szybko rozwijające się miasta stały się impulsem do zaprojektowania systemu dopasowującego się do każdej, nawet najmniejszej przestrzeni. Efektem analiz jest 8-modułowy zestaw, składający się z siedziska – „mobilnej skrzyni”, lustra, dwóch wariantów szafki podumywalkowej oraz dwóch podwieszanych szafek i półek. Elementy można dowolnie zestawiać i multiplikować, komponując je w poziomach lub pionach. Odważna, skontrastowana wersja materiałowa wypełnia przestrzeń pozytywną energią, nastraja do działania. Proponowany zestaw mebli to zabawa i rozwiązanie do każdej łazienki. MINO, bathroom furniture set, was inspired by mathematical puzzle and intensive urban spread. An intense growth of cities became a stimulus for design of a system fitting into even smallest spaces. The effect of the analyses is eight-modules set, composed of seat – ”mobile chest”, mirror, under sink cabinet and two hanging cabinets and shelves. There is a liberty of combination and multiplication of elements. They might be composed horizontally and vertically. Innovative and contrasting material version fills the space with positive energy and inspires to action. The set offered provides entertainment and solutions for every bathroom. 12

wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D szafka podumywalkowa / under sink cabinet: 600/600/400 mm szafka dolna z szufladami / low cabinet with drawers: 600/600/400 mm mobilne siedzisko / mobile seat: 380/380/380 mm półka 1 / shelf 1: 300/300/200 mm półka 2 / shelf 2: 300/600/200 mm szafka / cabinet: 600/300/200 mm pawlacz / under-ceiling storage space: 300/600/300 mm lustro / mirror: 750/600 mm materiały / materials: Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 i 18 mm / melamine particle board 16 and 18 mm dekor / decor: Sangha Wenge R5613 Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Shiraz Wenge, Prickling Yellow Hettich system szuflad InnoTech / InnoTech drawer system otwieranie frontu push-to-open / push-to-open front opening system system Lift Junior 90 prototyp wykonany przez / prototype made by: KRISMAR

13


ZESTAW MEBLI ŁAZIENKOWYCH

MINO ZAINSPIROWANY ZOSTAŁ UKŁADANKĄ MATEMATYCZNĄ ORAZ INTENSYWNYM ROZWOJEM METROPOLII.

14

15

M I N O , BATHROOM FURNITURE SET, WAS INSPIRED BY MATHEMATICAL PUZZLE AND INTENSIVE URBAN SPREAD.


16

17

Zestaw mebli łazienkowych MINO zainspirowany został układanką matematyczną oraz intensywnym rozwojem metropolii. MINO, bathroom furniture set, was inspired by mathematical puzzle and intensive urban spread. Wykładzina podłogowa wyprodukowana przez Forbo w technologii druku cyfrowego na winylu (printed vinyl flooring) Flooring manufactured by Forbo in printed vinyl flooring technology

Oświetlenie wykorzystane do sesji zdjęciowej – Decoina Lighting used for the photo shoot – Decoina

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


projektanci / designers:

Agnieszka Dolska

Wojciech Janicki

Zofia Żadan

Simple – schowane pod ręką. Kolekcja mebli Simple to propozycja kierowana do każdego klienta indywidualnie. Jej uniwersalność pozwala na dowolne zestawianie ze sobą mebli i dostosowanie ich aranżacji do każdej łazienki. Cechą charakterystyczną projektu jest innowacyjny boczny dostęp do półek, w pomysłowy sposób wykorzystujący ograniczone miejsce na małych przestrzeniach. Zaoblone fronty mebli i zamiana uchwytów na system push-to-open zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i sprawia, że meble mają atrakcyjną, „czystą” formę. Horyzontalny pas dekoru uni optycznie powiększa przestrzeń. Uniwersalny dekor i prosta forma sprawiają, iż jest to zestaw dopasowujący się do każdego klienta. 19

Agnieszka Dolska, Wojciech Janicki, Zofia Żadan

18 Simple – within reach of a hand. Simple furniture collection is an offer directed to every customer individually. Its universality enables customized furniture setting and fitting it to bathroom arrangement. Innovative, lateral access to shelves is a distinctive feature of the project. It helps to use limited room in tiny spaces in an imaginative way. Rounded edges of furniture fronts and handles replaced by push-to-open system increase safety level and give the impression of attractive and clean form of furniture. Horizontal uni decor belt enlarges space optically. Universal decor and simple form make the set suitable for every customer. wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D szafka podumywalkowa / under sink cabinet: 652/800/400 mm szafka dolna / lower cabinet: 652/400/400 mm słupek / tall cabinet: 1800/400/400 mm szafka wisząca 1 / hanging closet 1: 282/500/280 mm szafka wisząca 2 / hanging closet 2: 282/700/280 mm lustro na płycie / mirror on board: 750/800/20 mm materiały / materials: Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm / melamine particle board 16 mm dekor / decor: Sonoma Trufel R3197 Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Dąb Sonoma / Sonoma Oak, Foggy Grey Hettich system szuflad InnoTech / InnoTech drawer system otwieranie frontu push-to-open / push-to-open front opening system system Lift Junior 90 prototyp wykonany przez / prototype made by: KRISMAR


20

21

Wykładzina podłogowa wyprodukowana przez Forbo w technologii druku cyfrowego na winylu (printed vinyl flooring) Flooring manufactured by Forbo in printed vinyl flooring technology

SCHOWANE

POD RĘKĄ

WITHIN REACH

OF A HAND


22

23

Oświetlenie wykorzystane do sesji zdjęciowej – Decoina Lighting used for the photo shoot – Decoina

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


projektanci / designers:

Radosław Janowski

Maria Melerowicz

Martyna Pawlak

Projekt został zainspirowany powrotem do korzeni. Swoją atrakcyjną formą przyciąga ludzi w każdym wieku, budząc w nich uczucie nostalgii związane z okresem dzieciństwa. Kształty brył wywodzą się z polskich tradycji wzorniczych z początku wieku XX – szafek i stołów, na których stawiano balie i misy do mycia. System mebli Retro składa się z szafki podumywalkowej, szafki z lustrem, szafki wiszącej, wysokiego słupka oraz dwóch niższych szafek, które można dowolnie ustawiać w przestrzeni łazienki, tworząc nowoczesne wnętrze w klimacie retro. Bryły mebli z płyty wiórowej zostały zestawione z uchwytami oraz nóżkami z litego drewna dającego poczucie ciepła we wnętrzu. The project was inspired by the return to the roots. Due to its alluring form, it attracts people of all ages by creating the feeling of nostalgia for childhood. Solids shapes emerge from Polish design traditions of the beginning of 20th century – tables and cabinets were bowls and washtubs were set on. Retro furniture set is composed of under sink cabinet, cabinet with mirror, hanging closet, high cabinet and two low cabinets, that might be arranged freely. Owing to this, modern bathroom interior in retro ambiance may be created. Furniture solids made of chipboard have been juxtaposed with handles and legs made of solid wood, which gives the impression of warmth in the interior. 24

25 wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D szafka podumywalkowa 1 / under sink cabinet 1: 725/800/400 mm szafka podumywalkowa 2 / under sink cabinet 2: 725/600/400 mm szafka podumywalkowa 3 dziecięca / under sink cabinet 3: 550/600/400 mm szafka z lustrem 1 / cabinet with mirror 1: 630/450/150 mm szafka z lustrem 2 / cabinet with mirror 2: 600/450/150 mm szafka niska 1 / low cabinet 1: 725/400/400 mm szafka niska 2 / low cabinet 2: 725/400/400 mm szafka wysoka / tall cabinet: 1800/400/400 mm szafka wisząca / hanging closet: 450/800/300 mm

Radosław Janowski Maria Melerowicz Martyna Pawlak

materiały / materials: Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm / melamine particle board 16 mm dekor / decor: Dąb Dziki Tabac R3216 / Wild Oak Tabac R3216 Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Dąb Santana / Santana Oak Hettich prowadnice QUADRO V6 Silent System / QUADRO V6 Silent System breadguides zawiasy Sensys / Sensys hinges system Lift Junior 90 prototyp wykonany przez / prototype made by: KRISMAR


26

27

Projekt został zainspirowany powrotem do korzeni. The project was inspired by the return to the roots.


Bryły mebli z płyty wiórowej zostały zestawione z uchwytami oraz nóżkami z litego drewna dającego POCZUCIE CIEPŁA we wnętrzu. Furniture solids made of chipboard have been juxtaposed with handles and legs made of solid wood, which gives THE IMPRESSION OF WARMTH in the interior. 28

29

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


projektant / designer: Joanna Lisiecka

Meble łazienkowe SKYLINE to wieloelementowy zestaw budujący dwa ciągi szafek: dolny i górny. Propozycja zawiera obudowę pralki, miejsce na odzież oraz przestrzeń na środki czystości i higieny. Zastosowany dekor dębowy o naturalnym wyglądzie wprowadza do wnętrza ciepło i przyjazną atmosferę. Lustra w górnym pasie szafek optycznie powiększają przestrzeń, co jest szczególnie ważne w małych pomieszczeniach. SKYLINE bathroom furniture is a multipronged set offering low and high rows of cabinets. The offer includes case for laundry machine, space for clothes, cleaning and hygiene supplies. The natural-looking oak decor introduces warmth and friendly ambiance to the interior. Mirrors in the upper row of cabinets enlarge the space optically, which is especially important in case of small rooms. wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D szafka podumywalkowa / under sink cabinet: 760/550/400 mm szafka z koszem / cabinet with basket: 760/375/400 mm szafka na pralkę / laundry machine case: 900/750/550 mm szafka wisząca 1 / hanging closet 1: 950/550/178 mm szafka wisząca 2 / hanging closet 2: 950/375/178 mm materiały / materials: Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 i 18 mm / melamine particle board 16 and 18 mm dekor / decor: Dąb Dziki R3217 / Wild Oak R3217

30

Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Dąb Santana / Santana Oak Hettich prowadnice QUADRO 25 HD / QUADRO 25 HD breadguides zawiasy Sensys / Sensys hinges system przesuwny WingLine / WingLine sliding system prototyp wykonany przez / prototype made by: KRISMAR

Jonanna

Lisie ck a

31


32

33

Dekor dębowy o naturalnym wyglądzie wprowadza do wnętrza ciepło i przyjazną atmosferę. The natural-looking oak decor introduces warmth and friendly ambiance to the interior.


34

35

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


projektanci / designers:

Marta Fibich

Agata Mańczak

Minimalistyczną linię mebli SCARF cechuje przejrzystość układu i intuicyjność użytkowania. Elementem charakterystycznym jest szarfa, która obejmując mebel, tworzy lekką, „powietrzną” bryłę, a tym samym wydziela dodatkowe przestrzenie otwarte. Kolekcja składa się z pięciu elementów – prostych brył wzbogaconych dekorem Digital Visions. Kolekcja nawiązuje do designu skandynawskiego oraz wpasowuje się w zróżnicowaną przestrzeń. Brak uchwytów, dzięki zastosowaniu w szufladach systemu push-to-open, a w szafkach wysunięciu frontów, zapewnia bezpieczeństwo oraz porządek. Podział na strefy otwarte i zamknięte umożliwia zachowanie funkcjonalności łazienki. SCARF, minimalistic furniture line, is characterized by clarity of arrangement and intuitiveness of use. Sash is a characteristic element of the line. It embraces a piece of furniture, creates light, aerial solid and adds new open space. The collection is composed of five elements – simple solids enriched with Digital Visions decor. The collection refers to Scandinavian design and fits into diverse space. Lack of handles and application of push-to-open system for drawers and front protrusion for cabinets ensures safety and order. The division of open and closed areas allows the maintenance of bathroom’s functionality. wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D szafka podumywalkowa / under sink cabinet: 550/832/416 mm szafka pozioma / horizontal closet: 420/632/266 mm szafka pionowa 1 / vertical closet 1: 1054/400/266 mm szafka pionowa 2 / vertical closet 2: 1054/400/266 mm

36

materiały / materials: Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm / melamine particle board 16 mm dekor / decor: Akacja R5028 / Acacia R5028 Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Jesion Coimbra / Coimbra, Digital Visions Crystal

DRUGA WERSJA / SECOND VERSION Pfleiderer płyta wiórowa melaminowana 16 mm / melamine particle board 16 mm dekor / decor: Akacja R5028 / Acacia R5028 Schattdecor papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Jesion Coimbra / Coimbra, Cubanit Grey Hettich system szuflad InnoTech / InnoTech drawer system otwieranie frontu push-to-open / push-to-open front opening system prototyp wykonany przez / prototype made by: KRISMAR

37


38

39

MINIMALISTYCZNĄ LINIĘ MEBLI SCARF CECHUJE PRZEJRZYSTOŚĆ UKŁADU I INTUICYJNOŚĆ UŻYTKOWANIA. SCARF, MINIMALISTIC FURNITURE LINE, IS CHARACTERIZED BY CLARITY OF ARRANGEMENT AND INTUITIVENESS OF USE.

Podwieszane meble pozwalają na wykorzystanie całej przestrzeni łazienki i zaaranżowanie wnętrza zgodnie z upodobaniami. Harmonia – tak jednym słowem można określić rodzinę mebli SCARF. Hanging pieces of furniture enable the use of the whole bathroom space and customized interior arrangement. Harmony – that is the best word describing SCARF furniture family.

Oświetlenie wykorzystane do sesji zdjęciowej – Decoina Lighting used for the photo shoot – Decoina Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe Wykładzina podłogowa wyprodukowana przez Forbo w technologii druku cyfrowego na winylu (printed vinyl flooring) Flooring manufactured by Forbo in printed vinyl flooring technology


40

41


M AŁY, WIELKI DESIGN

B IG SMALL DESIGN

Wyjątkowa codzienność w niewielkiej, blokowej łazience – takie zadanie otrzymali uczestnicy tegorocznej edycji Programu Edukacyjno-Projektowego pracujący pod okiem specjalistów Marmorinu.

Exceptional everyday in a small kitchen of an apartment building – this was the task for the participants of this year’s edition of the Educational-Design Program who worked under the supervision of the Marmorin experts.

W tegorocznej edycji polski producent zlewów i umywalek zaprosił do współpracy dwie grupy młodych projektantów, wyłonionych w procesie wstępnej selekcji. Pierwsza grupa w składzie: Martyna Pawlak, Radosław Janowski, Maria Melerowicz przygotowała koncepcję projektu MISY. Inspiracja jest urzekająca w swojej prostocie: nawiązanie do praumywalki, która towarzyszyła ludziom przez lata, nim pojawiły się jej bogatsze i nieco funkcjonalniej zaprojektowane następczynie. Współczesna „misa” w wykonaniu młodych projektantów ma podniesiony kołnierz, co ma zapobiegać rozpryskiwaniu się wody. Linia MISY obejmuje projekt wanny oraz umywalkę. Wielbiciele minimalizmu formy i bogactwa funkcji docenią z pewnością propozycję drugiej uczestniczki. Joanna Lisiecka przygotowała projekt linii THIN. To bardzo modernistyczny duet, który tworzą: umywalka wyposażona w praktyczną półkę oraz brodzik z wbudowanym siedziskiem.

In this year’s edition, the Polish manufacturer of sinks invited two groups of young designers to cooperation which were selected after a pre-selection process. The first group consisted of Martyna Pawlak, Radosław Janowski, Maria Melerowicz prepared the concept of the MISA (misa is Polish for bowl) project. The project is charmingly simple: it refers to the first concept of a washbasin which accompanied people over the years in the past before the slightly newer and more functional concepts of washbasins appeared. The washbasin design made by the young artists features a raised collar which is to prevent water from splashing. The MISA line covers the design of a bathtub as well as a washbasin. People who are keen on minimalism of form and broad functions will certainly appreciate the project of the second contestant. Joanna Lisiecka prepared a project of the THIN line. This is a very modern duo which is created by a washbasin equipped with a practical shelf and a shower tray with a built-in seat.

Edukacją przyszłych adeptów sztuki projektowania zajęli się projektanci z wewnętrznego działu projektowego firmy – Marmorin Design Studio. Autorzy modeli mający na swoim koncie tak głośne wyróżnienia jak Top Design czy Must Have teraz podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Warto nadmienić, że studenci mieli nieco ułatwione zadanie – gelcoat® material, z którego wykonywane są wyroby Marmorinu, to niezwykle plastyczne i wdzięczne w kształtowaniu tworzywo. Dzięki temu możliwe są niemal wszystkie szaleństwa z formą. Jednak nie o szaleństwa tu chodzi.

42

The designers of the internal design department, the Marmorin Design Studio, were supervising the education of the future professional designers. The authors of models which have been awarded such distinctions as Top Design or Must Have were now able to share their knowledge and experience. It is also worth mentioning that the students’ task was slightly simplified by the gelcoat® material used by Marmorin because of its plasticity. Due to the above, almost anything is possible when it comes to the form. But this is not what the program is about.

Nasza rola w tym programie to nie tylko inspirowanie młodych umysłów, ale również przekazanie im prozy życia w postaci sztywnych zasad, jakimi rządzi się proces produkcji, oraz zwrócenie uwagi na względy praktyczne, które pomogą produktowi zyskać konkretnych nabywców. Ważne, aby każdy produkt miał konkretnego adresata, osobę, która właśnie na taki przedmiot czekała. W naszym kraju nie brak właścicieli mieszkań w blokach, których łazienki mają bardzo skromne gabaryty. To szczególne wyzwanie, ponieważ na tak małej powierzchni każdy element musi być dokładnie przemyślany i funkcjonalny. Nam zależy również na tym, aby był po prostu ładny i dobrze zaprojektowany.

Our role in this program is not only inspiring the young minds but also preparing them for the strict rules applicable in the production process as well as the practical aspects which cause the product to be acquired by particular recipients. It is important that a product aims at particular recipients, people who are expecting exactly a product like that. In Poland, small bathrooms are very popular which creates a particular challenge for designers since every element has to be very carefully though-out and functional for such small areas. We also care for its attractive appearance and good design process.

W Programie Edukacyjno-Projektowym Marmorin bierze udział po raz drugi. Podczas edycji w 2011 roku producent zaprosił do współpracy młodą projektantkę Annę Dul. Owocem kooperacji była umywalka Uni, wygodna zarówno dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych oraz starszych. Porządny research w postaci wywiadów z przyszłymi użytkownikami przyniósł doskonałe rezultaty. Umywalka Uni otrzymała wyróżnienie Dobry Wzór w plebiscycie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz międzynarodowe wyróżnienie Graduation Projects dla najlepszych prac dyplomowych. Dziś znajduje się w stałej ofercie sprzedażowej producenta. Czy projekty zrealizowane w tegorocznej edycji PE-P powtórzą sukces swojej poprzedniczki? Czas pokaże.

Marmorin takes part in the Educational-Design Program for the second time. During the 2011 edition we invited to cooperation a young designer, Anna Dul. This cooperation resulted in creating the Uni washbasin which unites the needs of abled and disabled people as well as the elderly. The work was preceded by an in-depth research and interviews with the future users which created great results. The Uni washbasin was awarded with the Good Design title in the contest of the Institute of Industrial Design as well as the international honour of Graduation Projects. Today, the Uni washbasin is included in the permanent sales offer of Marmorin. Will the projects completed in this year’s edition of the Educational-Design Program join the Uni in its success? Time will tell.

www.marmorin.pl

www.marmorin.pl

umywalka MISY / sink MISY

wanna MISY / bathtub MISY

brodzik THIN / shower tray THIN

umywalka THIN / sink THIN

43


projektanci / designers:

Martyna Pawlak

Radosław Janowski

Maria Melerowicz

Misy to powrót do przeszłości w nowoczesnym wydaniu. Technologia lanego marmuru pozwoliła na wykonanie przyjaznych kształtów, stylistycznie nawiązujących do metalowych mis, jakich używały nasze prababki. Dla komfortu użytkownika zaproponowaliśmy ergonomiczne, wyprofilowane podparcie pleców w wannie, a obniżony rant nadaje formie płynny kształt i niepowtarzalny charakter. Umywalka z miejscem na armaturę jest idealna do każdego rozmiaru łazienki. Zgrabna i delikatna umila codzienne czynności. 44

Misy is returning to the past in a modern way. Artificial marble technologies allowed for the manufacturing of friendly shapes, referring in style to metal bowls used by our great-grandmothers. In order to enhance comfort of use, we offered ergonomic, profiled back in bathtub. Lowered edge renders it more oval and gives it a remarkable character. Sink with armature space is perfect for every bathroom, no matter what size it is. Neat and delicate, it makes everyday activities more pleasant. wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D MISY umywalka / sink: 170/420/435 mm MISY wanna / bathtub: 810/1540/900 mm materiał / material: gelcoat® material prototyp wykonany przez / prototype made by: MARMORIN

45


46

47

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


projektant / designer:

Joanna Lisiecka

THIN to rodzina produktów sanitarnych o minimalistycznej, nowoczesnej formie. Proste, uniwersalne kształty doskonale komponują się z meblami łazienkowymi, blatem czy indywidualnie. Projekt dużego brodzika przewiduje siedzisko, będące przydatnym rozwiązaniem dla osób starszych bądź z dysfunkcjami ruchowymi. Dodatkowe oparcie zapewnia przestrzeń do montażu uchwytu wspomagającego poruszanie się lub może funkcjonować jako półka na przybory kąpielowe. Również umywalka posiada przestrzeń na kosmetyki. Można ją powiększyć przez dodanie półki, która płynnie łączy się z bryłą samej umywalki. Thin is a sanitary products family deeming functionality to be its priority. Simple and universal sink with delicate, but firm shape can be installed on closet, board or function independently. It creates an awe-inspiring composition with already existing, cubic elements, as well as with concept of Thin shower tray. The shower tray is equipped with the seat, useful during every day hygienic activities as well as with back. Upper surface was spared for installation of additional handles, it can be used for cosmetics storage. The set is complemented by a shelf fitted to the sink. Owing to this, we can obtain a greater board space for our favorite items.

48

projekt brodzika / shower tray concept

umywalka / sink wymiary / dimensions: wys./szer./głęb. / H/W/D THIN umywalka / sink: 140/550/400 mm THIN półka / shelf: 140/380/400 mm THIN projekt brodzika / shower tray concept: 650/903/900 mm materiał / material: gelcoat® material prototyp wykonany przez / prototype made by: MARMORIN

49


50

51

Armatura wykorzystana do sesji zdjęciowej – producent: Hansgrohe Fittings used for the photo shoot – manufacturer: Hansgrohe


P PARTNERS ARTNERZY 12 PE-P 12 PE-P Marmorin to rodzinne przedsiębiorstwo z polskim kapitałem specjalizujące się w produkcji umywalek, brodzików, wanien oraz zlewozmywaków z nowoczesnych materiałów. Produkty firmy są dostępne niemal we wszystkich zakątkach naszego globu. Marmorin chętnie bierze udział w krajowych i światowych wydarzeniach związanych z designem. Ma na swoim koncie wiele znaczących nagród doceniających dobry projekt. Poszukując wciąż nowych form dla swoich produktów, firma prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z licznymi projektantami. Są wśród nich światowe gwiazdy, są i debiutanci dopiero stawiający pierwsze kroki w dziedzinie projektowania. Na stałe w przedsiębiorstwie działa wewnętrzny dział projektowy: Marmorin Design Studio. Firma chętnie angażuje się w wydarzenia kształcące i aktywizujące młodych polskich projektantów. Marmorin is a family-owned business with Polish capital specialising in the manufacture of washbasins, shower trays, bathtubs and kitchen sinks using innovative materials. Our products are available nearly in all places of the world. Marmorin gladly takes part in national and international design-related events. We are proud of many important awards for good design which we received so far. While constantly looking for new forms for our products, Marmorin widely cooperates with many designers. These include internationally acclaimed artists as well as people who are only debuting in the world of design. An internal design department operates permanently at our company, i.e. the Marmorin Design Studio. Our company becomes eagerly involved in events which educate and mobilise the young Polish designers.

52

Grupa firm Schattdecor, z siedzibą w Górnej Bawarii, założona w roku 1985 w Thansau, ze swoimi zakładami produkcyjnymi w Niemczech, w Polsce (2), we Włoszech, w Rosji (3), w Szwajcarii, w Chinach, w Brazylii, w Turcji oraz w USA, jest światowym liderem w branży zadrukowanych papierów dekoracyjnych. Na polskim rynku firma obecna jest od roku 1993 i posiada siedziby w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy powstające w zakładach w Polsce to zadrukowany papier dekoracyjny oraz folie preimpregnat (Smartfoil) zadrukowane wzorami drewno- i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi. Znajdują one zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów wyposażenia wnętrz. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. Firma wyprodukowała na rynek w Polsce wiele hitów wzorniczych, wśród których należy wymienić Buk Bawaria, Jabłoń Locarno, Wiśnię Oxford, Olchę Górską, Orzech Virginia, Oliwkę Sewillę, Śliwę Wallis, Coimbrę czy Dąb Sonoma. The Schattdecor Group, started 1985, headquartered in Thansau in Upper Bavaria, has production facilities located in Germany, Poland (2), Italy, Russia (3), Switzerland, China, Brazil, Turkey and USA and is the world’s leading maker of printed decorative papers. Schattdecor has been present on the polish market since 1993 with production works in Tarnowo Podgórne and in Głuchołazy. The company’s products in Poland – decorative paper and finish foil (Smartfoil) printed with wooden, stone-like and abstract patterns, are widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of furniture industry, laminate flooring industry and in the production of doors, melamine edging and other decorative interior fittings. Through its creative work Schattdecor transforms the world around you bringing colour and innovative design to your life and workplace. The company has introduced numerous bestselling designs such as Bavaria Beech, Locarno Apple, Oxford Cherry, Mountain Alder, Virginia Walnut, Sevilla Olive, Wallis Plum, Coimbra, Oak Sonoma to the Polish market.

KRISMAR s.j. funkcjonuje na rynku meblowym od 1994 roku. Jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w produkcji elementów meblowych oraz mebli kuchennych, pokojowych, łazienkowych i sypialni. Obszar działania obejmuje głównie rynki europejskie. W swoim wieloletnim doświadczeniu KRISMAR eksportował meble również do Australii, Ameryki Północnej oraz Afryki. Nieustanne inwestycje w innowacyjne technologie oraz nowoczesny park maszynowy, jak również współpraca z renomowanymi polskimi i zagranicznymi producentami półfabrykatów do produkcji mebli, pozwoliły na wytworzenie produktu zgodnego z europejskimi standardami. Kreatywny i ambitny zespół w połączeniu z realizowaną strategią zarządzania sprawiają, że KRISMAR postrzegany jest jako wyjątkowo elastyczne przedsiębiorstwo. KRISMAR s.j. has been in furniture business since 1994. This is a dynamic company specialized in the production of furniture elements and kitchen, bathroom, bedroom and living room furniture. The area of activity covers mainly European markets. In its many years of experience KRISMAR exported furniture including Australia, North America and Africa. Continuous investment in innovative technologies and modern machinery, as well as cooperation with the renowned Polish and foreign producers of semi -finished products for the production of furniture, made it possible to produce products in accordance with European standards. Creative and ambitious team in conjunction with the implemented management strategy makes Krismar is seen as a very flexible company.

Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów materiałów dla przemysłu meblarskiego i budowlanego w Polsce i Europie. Przez wszystkie lata obecności na rynku, konsekwentnie realizuje swoją filozofię, na którą składają się „Doświadczenie – Jakość – Partnerstwo”. Spółki Grupy Pfleiderer Grajewo specjalizują się w produkcji szerokiego asortymentu płyt surowych, laminowanych i oklejanych, lakierowanego i surowego HDF-u, blatów roboczych, laminatów wysokociśnieniowych HPL, nowatorskich i wielokrotnie nagradzanych na rynku polskim płyt budowlanych MFP ® oraz obrzeży, folii meblowych i żywic klejowych. Wzornicza komplementarność oferowanych produktów, wyjątkowy, odpowiadający na aktualne trendy design i technologia produkcji gwarantująca wysoką jakość to zalety zapewniające ciągły wzrost pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo. Pfleiderer Grajewo SA Group is one of the biggest European manufacturers of wood-based products. The mission of the Pfleiderer Grajewo SA Group is building long-term relations with both, the direct recipient and the target user of the product. In business the Group shall strive for gaining and keeping full trust of the client as well as reaching full professionalism in all levels of cooperation. The company offers wide range of raw and melamine faced boards, lacquered and raw HDF boards, worktops, high-pressure laminates (HPL), the new multifunctional MFP panels, as well as edge bandings, finish foils and adhesive resins. One of the most important aspects of the company’s activity is care for the natural environment. Pfleiderer consequently takes actions towards enterprises and investments consistent with the idea of sustainable development, which is widely appreciated in this sector of industry.

HETTICH INTERNATIONAL. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, popartemu nowoczesną technologią i zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników, firma Hettich International stała się największym producentem okuć meblowych. Marka Hettich znana jest na całym świecie. Jest synonimem jakości, różnorodności rozwiązań oraz ukierunkowania na klienta. W okucia meblowe zaopatrujemy przemysł meblowy, hurtownie, producentów mebli, rzemieślników oraz majsterkowiczów. Dla tego kręgu odbiorców od dziesiątek lat rozwijamy, produkujemy oraz sprzedajemy „Technik für Möbel” – systemy okuć meblowych. HETTICH INTERNATIONAL. Thanks to many years of experience, support of modern technology and the team of high qualified workers, Hettich International became the largest manufacturer of furniture fittings. Brand name Hettich International is well-known all over the world. It is a synonym of quality, variety of solutions and customer orientation. We deliver fittings to furniture industry, hardware distributors, manufacturers of furniture, crafts and DIY customers. For our clients, over the years, we have successfully developed, produced and sold ”Technik für Möbel” – furniture fittings systems.

FORBO jest światowym liderem w produkcji naturalnego linoleum oraz jednym z największych producentów wykładzin PVC oraz dywanowych. W swej kompleksowej ofercie posiada kompletne systemy podłogowe – od chemii budowlanej (grunty, masy poziomujące, kleje) poprzez wykładziny podłogowe w rolkach i płytkach, ścienne PVC do pomieszczeń mokrych oraz akcesoria wykończeniowe (listwy przyścienne, noski schodowe, profile, sznury do zgrzewania) aż po systemy pielęgnacji wykładzin (środki czyszczące i konserwujące, maty wejściowe, akcesoria do utrzymania czystości). Na zamówienie – na wybranych wykładzinach PVC i Flotex – przygotowujemy także projekty personalizowane na podstawie dostarczonych przez klienta zdjęć (tzw. Digital Print). Od 1964 roku Forbo wytwarza naturalne okładziny meblowe Furniture Linoleum. Te cieszące się uznaniem produkty są stosowane w produkcji wszelkiego rodzaju mebli. Doceniane są głównie za swój naturalny i ergonomiczny charakter. Unikatowe właściwości wraz z najwyższej klasy designem czynią Furniture Linoleum kolekcją coraz bardziej interesującą. Naturalne okładziny meblowe wytwarzane są w fabryce w Krommenie (Holandia). W tym roku Forbo świętuje 150 lat produkcji linoleum, co stało się doskonałym pretekstem do wprowadzenia nowej kolekcji wykładzin linoleum pod nazwą „Kolejna Generacja Marmoleum”. Więcej informacji na www.forbo-flooring.pl FORBO is world leader in natural linoleum and one of the biggest in vinyl and textile production. Its extensive offer covers products for preparing subfloors (primers, seals, leveling compounds, adhesives); flooring materials in rolls and tiles, wall PVC for wet rooms and finishing accessories (profiles, stairnosings, welding rods) and floor care systems (cleaning and maintaining agents, entrance mats). On PVC and Flotex we also prepare personalized floor coverings based on customer picture or project (so called Digital Print). Since 1964 Forbo manufactures Furniture Linoleum which are natural furniture finishing materials. These products are used in production of many types of furniture. They are valued mainly for their natural and ergonomic characteristics. Unique properties accompanied with top-level design make Furniture Linoleum more and more interesting. Natural furniture covering materials are manufactured in production plant in Krommenie (Holland). This year Forbo celebrates 150 anniversary of linoleum production, which is a perfect base for introducing innovative linoleum collection The Next Generation of Marmoleum. More information on www.forbo-flooring.pl

53


U NIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu istnieje od ponad 90 lat. Jego początek wyznacza rok 1919, gdy założono w Poznaniu Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształconą później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Ta nazwa towarzyszyła uczelni równo pół wieku. W 1996 PWSSP uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Z dniem 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Zmiany nazwy uczelni związane były z jej ciągłą ewolucją strukturalną i programową. W ten sposób kształtowała się tradycja uniwersytetu znajdującego się w procesie przemian, uczelni żywej, otwartej, poszukującej wartości artystycznych i intelektualnych. Ani dawniej, ani dziś w poznańskiej szkole nie dominowała jedna doktryna artystyczna, projektowa czy estetyczna. Uczelnia przy Alejach Marcinkowskiego 29 była i nadal jest miejscem spotkań różnych koncepcji wielu dziedzin sztuki: od dyscyplin klasycznych po najbardziej współczesne. University of Arts in Poznań has been in existence for over 90 years. It was established in 1919 as the School of Decorative Arts and was later transformed into the State Institute of Art. In 1946 it was renamed the State Higher School of Fine Arts. In September 1996 the school was approved to become the Academy and was once again renamed. The Academy of Fine Arts in Poznań finally after 14 years became the University of Arts in Poznań. The frequent changes of the school’s name resulted from the continuous development of its structure and faculties as well as a tradition of an Academy that is subject to ongoing transformation, a tradition of being open to the quest for artistic and intellectual values. The school has always been a melting-pot for various concepts and many disciplines of art, from classical to contemporary, and never has a single artistic, designing or aesthetic doctrine been allowed to prevail. http://uap.edu.pl

K IERUNEK PROJEKTOWANIA MEBLA FURNITURE DESIGN KIERUNEK PROJEKTOWANIA MEBLA – inauguracja nowego kierunku na wydziale Architektury i Wzornictwa UAP w Poznaniu. Nabór na rok akademicki 2013-2014, studia I i II stopnia. Nowa formuła programu stawia na nieustanny rozwój i nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nowy kierunek oparty jest na przedmiotach kształtujących umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe. Do programu kierunku wprowadzone są nowe zagadnienia z obszaru logiki, estetyki produktu, etyki zawodu projektanta oraz projektowania zrównoważonego. Celem nowego programu jest przygotowanie studenta do współpracy z odbiorcą: przemysłem, rzemieślnikiem, klientem oraz samodzielnej pracy twórczej. Zadania projektowe obejmować będą szerokie spektrum działań indywidualnych oraz pracy w zespołach – od eksperymentów, badań, innowacji po projekty wdrażane do produkcji seryjnej. FURNITURE DESIGN - inauguration of a new field of studies at the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan 2013-2014. New formula leans on ceaseless development and innovative perspective on the profession of furniture designer. It aims at strengthening his/her position on dynamically changing labor market. The new field of studies has been based on subjects fostering the ability of creating innovative project solutions, taking into account esthetic, technological and market criteria. It introduces new concepts from the domain of logic, product esthetics, professional ethics and balanced design. It will be realizing a program preparing student for cooperation with end-user – manufacturer, industry, customer and independent creative work. Project tasks will include a broad range of individual activities and team work – spanning from experiments, research, innovations to projects implemented to mass production. dr hab. Joanna Barańska-Woźny Kierownik Katedry Mebla / Head of Furniture Department

P MEDIA ATRONI MEDIALNI PATRONS 54

portal i magazyn / web & magazine Projektowanie żyje! To manifest, który określa „DESIGN ALIVE”. Projektowanie żyje też w PE-P i ma się tu wyjątkowo dobrze, bo jest traktowane poważnie – jako narzędzie tworzenia dobrych marek. Dlatego wspieramy PE-P.

W YDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Design is alive! This manifest describes our website and magazine. Design is also alive in the P-EP and it feels very well here because it is taken seriously – as a tool to create good brands. That is why we support the PE-P.

Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest spadkobiercą i kontynuatorem powstałej w 1919 roku Szkoły Sztuk Zdobniczych. Obecnie prowadzimy kształcenie na kierunkach: Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka, a od roku akademickiego 2013/2014 rozpocznie się edukacja na nowo powołanych: Projektowanie Mebla i Sztuka Projektowania Krajobrazu. Kadrę dydaktyczną tworzą aktywni zawodowo projektanci, którzy realizują swoje autorskie programy badawcze. Innowacyjne rozwiązanie struktury naszej uczelni pozwala studentom na dowolny wybór pracowni projektowych i artystycznych zgodnie z ich zainteresowaniami. Na szczególną uwagę zasługuje program współpracy z przemysłem, kształcący umiejętność pracy z przedsiębiorstwami poprzez realizację prototypów w warunkach przemysłowych. Prowadzimy studia w języku angielskim. Międzynarodowa współpraca, wymiana pedagogów i studentów, liczne wystawy w kraju i za granicą, warsztaty projektowe, plenery, konferencje, konkursy tematyczne – budują obraz nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się uczelni.

Ewa Trzcionka Redaktor Naczelna / Editor in Chief

Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan is the heir and successor of Szkola Sztuk Zdobniczych, established in 1919. Currently, students can choose between the following fields of study: Design, Architecture and Urban Design, and starting on from 2013/2014 academic year: Furniture Design and Landscape Architecture. Academic staff consists of professionally active designers who conduct their own research programs. Innovative structure of our university allows students to take liberty of choosing project and art studios according to their interests. Special attention should be attracted to industry cooperation program. It gives our students an opportunity to learn to work with companies by realization of prototypes in industrial environment. We run classes in English. International cooperation, exchange of academic teachers and students, numerous exhibitions in Poland and abroad, project workshops, open-airs, conferences and professional contests build an image of modern and dynamically developing University. prof. Marek Owsian prof. zw. UAP Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa / Dean of Faculty of Design and Architecture

„BIZNES meble.pl” to najchętniej czytane czasopismo branżowe, skierowane do profesjonalistów związanych z szeroko rozumianym przemysłem meblarskim. Jako jedyne czasopismo na rynku wypełnia lukę pomiędzy fachowymi pozycjami o technologiach i produktach przemysłu meblarskiego a magazynami wnętrzarskimi. Na ponad 100 stronach każdego numeru redakcja dokonuje analizy zjawisk zachodzących w branży meblarskiej i w świecie biznesu, informuje o rynkach zagranicznych, nowościach, trendach, światowej klasy designie, publikuje ciekawe wywiady i przedstawia kulisy branży. O charakterze miesięcznika świadczą efektowne fotografie, grafika na najwyższym poziomie, nieszablonowe projekty oraz rzetelne i odważne dziennikarstwo branżowe. www.wydawnictwo.meble.pl ”BIZNES meble.pl” is most willingly read professional magazine addressed to specialists connected with furniture industry. It is the only magazine filling in the gap between expert technological papers and design journals. On over 100 pages of each issue editorial staff carries out analyses of phenomena occurring on furniture sector business world, informs about foreign markets, novelties, trends, world design, publishes interesting interviews and presents furniture market behind the scenes. Character of the magazine is defined by attractive photographs, graphics on the best level, unique designs and reliable and courageous journalism. www.wydawnictwo.meble.pl Marek Hryniewicki Redaktor Naczelny / Editor in chief

55


Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

prowadząca head of the studio

asystent assistant

dr hab. Katarzyna Laskowska prof. ndzw. UAP katlaskowska@gmail.com

mgr Marta Szczepańska mrt.szczepanska@gmail.com

studenci / students

Agata Mańczak ag.manczak@gmail.com +48 531 225 494

Marta Fibich martafibich@wp.pl +48 509 072 377

Tomasz Ferczykowski tferczykowski@wp.pl +48 794 794 907

Aleksandra Jakuć olajakuc@gmail.com +48 608 160 963

Natalia Zakrzewska nataliazakrzewskadesign@ gmail.com +48 793 385 046

Martyna Pawlak mra.pawlak@gmail.com +48 693 507 577

Radosław Janowski radek.janowski5@ gmail.com +48 726 731 398

Maria Melerowicz melerowicz@aol.com +48 517 118 169

Wojtek Janicki wojanicki@gmail.com +48 725 445 626

Agnieszka Dolska agnieszkadolska@ gmail.com +48 663 235 662

Zofia Żadan zzadan@gmail.com +48 692 775 598

Joanna Lisiecka asia.lisiecka@wp.pl +48 504 368 407

Olga Mężyńska olgamezynska@gmail.com +48 667 948 232

Magdalena Sokolnicka mm.sokolnicka@gmail.com +48 889 309 020

Anna Don annadon.design@ gmail.com +48 600 375 917

56

www.pep.uap.edu.pl pep@uap.edu.pl


Katalog 12 PE-P  
Katalog 12 PE-P  

Katalog 12 PE-P Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem prof. Katarzyna Laskowska as. Marta Szczepańska

Advertisement