Page 1


Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Partnerzy / Partners

Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa Faculty of Architecture and Design

Współorganizatorzy / Co-organizers

Patronat medialny / Media patron


NOWA DEKADA. NOWE WYZWANIA.

Program Edukacyjno-Projektowy wkroczył w drugą dekadę. Po 10 latach współpracy z przemysłem i promowania dobrych praktyk wśród producentów oraz kształcących się projektantów, postawiliśmy przed sobą nowe wyzwania. Badamy nowe obszary projektowe i dobieramy nowych partnerów biznesowych.

Temat 11. edycji programu to terminale informacyjne dla uniwersytetów, szkół, targów i innych instytucji. Trzy wyprototypowane projekty dedykowane są uczelniom wyższym. Powstały na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, ankiet i obserwacji zachowań studentów w różnym wieku (mieliśmy na uwadze coraz liczniej studiujących seniorów), pracowników i gości oczekujących szybkiego i łatwego dostępu do informacji na uczelniach. Projekty są uniwersalne, każdy użytkownik, bez względu na wiek i ograniczenia ruchowe może z nich korzystać. Partnerzy W zakresie technologii monitorów dotykowych przeszkoliła nas i wyposażyła w sprzęt firma POSNET, z którą pracujemy po raz pierwszy. Pozostając otwarci na zmiany, kontynuujemy współpracę ze sprawdzonymi, profesjonalnymi partnerami. Firma Schattdecor już od 10 lat dostarcza nam materiały uszlachetniające płyty meblowe (papier dekoracyjny), a także rokrocznie szkoli studentów w zakresie materiałów i dzieli się wiedzą dotyczącą trendów wzorniczych. Po raz piąty zaprosiliśmy do programu producenta mebli BRW z Mielca. Firma z zainteresowaniem podjęła się nowego dla siebie tematu, realizacji terminali dostępnych i rynkowych, których brakuje w ofercie polskich producentów. Z kolejnym partnerem, firmą Egger - producentem materiałów drewnopochodnych - współpracujemy już drugi raz. Terminal informacyjny to nie tylko obudowa. Zastosowanie technologii dotykowej wiązało się z koniecznością zaprojektowania dedykowanego interfejsu. Stworzył go dla nas zespół Pracowni Interpretacji Przestrzeni (PIP) prowadzonej przez prof. Andrzeja Wielgosza i dr Pawła Buszkę na Wydziale AiW, UAP. Zespół 11. edycji PE-P 11 PE-P to 5 studentów Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem, 8 pracowników 4 współpracujących z nami firm, 4 studentów Pracowni Interpretacji Przestrzeni oraz 4 dydaktyków UAP. Jury decydujące o wyborze projektów do realizacji składało się z przedstawicieli firm: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak - Posnet oraz Wiesława Szokalewicz - kanclerz UAP, Jolanta Usarewicz-Owsian - kierownik Katedry Mebla UAP i Katarzyna Laskowska prowadząca PE-P. Sesja fotograficzna miała miejsce w wybranej przez studentkę Anetę Ziomkiewicz nowoczesnej przestrzeni Wydziału Prawa i Administracji UAM, nowej wizytówce akademickiego Poznania oraz w tradycyjnych, stuletnich wnętrzach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 5


fot./photo. Zespół PE-P


NEW DECADE. NEW CHALLENGES.

Education-Project Program has entered the second decade. After ten years of cooperation with the industry and promoting good practices among manufacturers and trainee designers, we set new challenges. We examine new design areas and we select new business partners. Theme Information terminals for universities, schools, fairs and other institutions are the theme of the 11th edition of the program. Three prototype projects are dedicated to universities. They are based on the research conducted outdoors, surveys as well as on the observation of the behavior of students from various age groups (we took into account the more and more numerous group of students of the mature age), employees and guests expecting quick and easy access to the information at universities. The projects are universal; every user, regardless of his/her age or movement disorders, can take benefit form them. Partners POSNET provided us with necessary equipment and trained us in the domain of tactile monitors. We remain open to changes; we continue our cooperation with experienced, professional partners. Schattdecor has been providing us with the materials refining furniture boards (decorative papers) for 10 years. Every year the company has been training students in the domain of materials and has been sharing the findings of the research of design trends. For the 5th time we invited BRW Mielec, furniture manufacturer. The company approached the new project with interest. It manufactures terminals for the market, hardly available in the offer of Polish producers. It is the second time we cooperate with our partner - Egger - wood derivatives manufacturer. Information terminal is not only the casing. The application of tactile technology was related to the need for the design of dedicated interface. It was created by Space Interpretation Studio (PIP), led by Professor Andrzej Wielgosz and Paweł Buszko Ph.D. at the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan. The team for the 11th edition of Educational-Design Program (11PE-P) The 11th PE-P team consists of five students from Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry, eight employees of four cooperating companies, four students from Space Interpretation Studio and four instructors from University of Arts. The jury deciding on the choice of the projects for realization was composed of the representatives of the companies: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak – Posnet, Wiesława Szokalewicz - the chancellor of University of Arts, Jolanta Usarewicz-Owsian, - the head of Department of Furniture at the University of Arts and Katarzyna Laskowska - the coordinator of PE-P. Photo session took place at modern spaces of Law and Administration Faculty of Adam Mickiewicz University, the new face of academic Poznan, as well as in hundred-year-old rooms of University of Arts. The locations were chosen by a student, Aneta Ziomkiewicz. 7


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM CEL PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO Celem Programu Edukacyjno-Projektowego jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcą: producentem, przemysłem, klientem. Bezpośrednia współpraca z producentami umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw twórczych, ściśle współpracującym z całym zespołem osób. PE-P przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. PE-P to rozwój innowacyjnych projektów - produktów, odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby konsumenta. W ostatnich latach odnotowaliśmy zdecydowany wzrost zaufania u partnerów PE-P do podejmowania współpracy z naszym zespołem. Zmiana nastawienia powoduje wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na projektantów, zwiększając tym samym odsetek absolwentów wzornictwa pracujących w zawodzie. GOAL OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM The objective of Educational-Design Program is to prepare students to cooperate with the recipient: producer, industry, and customer. Direct cooperation with producers helps students to gain knowledge concerning a complex process of new product implementation, where a designer is one of creative chains, tightly cooperating with the whole team. PE-P prepares students to embark a career straight after graduation. PE-P is a cradle of development of innovative projects – products responding to real and future needs of customers. In recent years we have been the more and more trusted by our partners who are more eager to launch cooperation with our team. The change of attitude results in the increase of entrepreneurs’ need for designers, causing the growth of the employment of industrial design alumni and raising the number of the alumni working in their profession. FAKTY 11 LAT PE-P / 2001 - 2012 / 11 YEARS OF PE-P - FACTS / 2001 - 2012 28 partnerów / 60 kooperacji / 28 partners / 60 cooperations 115 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu / 115 students of the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznań 171 niezależnych projektów / 171 independent projects 53 prototypy wykonane przez fabryki mebli / 53 prototypes produced by furniture factories 4 dyplomy zrealizowane w układzie firma-student / 4 diplomas prepared in company–student mode 4 wdrożenia do produkcji przez NOTI / 4 implementations of student’s projects by NOTI 1 wdrożenie do produkcji przez Marmorin / 1 implementation by Marmorin kolejne projekty w przygotowaniu do wdrożenia przez m.in. Mikomax / other projects are prepared to be implemented by Mikomax Wdrożone do produkcji: > rodzina foteli FLAI, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > rodzina foteli COMFEE, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systemy siedzisk modułowych do miejsc publicznych: CUBBER i BOULI, 2011 /produkowane przez NOTI / projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > umywalka UNI, 2011 / produkowane przez Marmorin / projekt: Anna Dul, 10 PE-P zdj. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - „PPP. 10 lat PE-P” - Cieszyn, 02.2012 / fot. Zespół PE-P, Andrzej Sobaś; zdj. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - wystawa 10. edycji PE-P na Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, 05.2011 / fot. Zespół PE-P; zdj. 5 - “Architekci mebla” - Metaforma / Kraków, 02-03.2012 / fot. Noti pic. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - „PPP. 10 years of PE-P” - Cieszyn, 02.2012 / photo. PE-P Team, Andrzej Sobaś; pic. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - exhibition of 10th edition of PE-P at Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, 05.2011 / photo. PE-P Team; pic. 5 - “Architekci mebla” - Metaforma / Cracow, 02-03.2012 / photo. Noti

9


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM Implemented designs: > A family of armchairs FLAI 2007 / produced by NOTI / design: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > A family of armchairs COMFEE 2007 / produced by NOTI / design: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systems of modular seats for public spaces: CUBBER and BOULI, 2011 / produced by NOTI / design: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > UNI sink, 2011 / produced by Marmorin / design: Anna Dul, 10 PE-P ZESPÓŁ PE-P W listopadzie 2010 wystartowaliśmy z podsumowaniem dekady intensywnej współpracy z przemysłem. Zaprosiliśmy przedstawicieli szkół projektowych i ekonomicznych oraz biznesu i przemysłu do dyskusji o stanie oraz możliwościach rozwoju takich praktyk, w ramach konferencji PPP Projekt Proces Produkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 10 edycja PE-P miała wyjątkowy charakter. Pracowaliśmy w nowych układach – każdy dyplomant pracujący niezależnie z producentem nad wdrożeniem produktu, oraz 8 zespołów pracujących przy projektach na 2 zadane tematy. Edycja zakończyła się praktykami i trzema wdrożeniami (2 z Noti, 1 z Marmorin). Wystawa 10 PE-P podczas arena DESIGN 2011 była wypełniona zainteresowanymi, co przełożyło się na zatrudnienie naszych absolwentów na stanowiskach projektantów! W listopadzie 2011 UAP wspólnie z firmą MARMORIN zgłosił projekt umywalki UNI do konkursu „i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”. Projekt przeszedł do drugiego etapu. Czekamy na wyniki! Ten projekt, po wdrożeniu, prezentowany był przez IWP na wystawie „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski” w Wilnie. W ramach przeglądu Najlepszych Dyplomów (z Polski, Czech, Słowacji, Węgier) został wybrany jako jeden z 20 projektów produktu i otrzymał wyróżnienie specjalne. W lutym 2012 na zaproszenie Zamku Cieszyn, z okazji jego 7. urodzin, powołany z absolwentów poprzednich edycji programu zespół, zorganizował przegląd dziesięcioletniego dorobku PE-P - wystawę „Projekt Proces Produkt”. PE-P TEAM In November 2010 we summed up the decade of intensive cooperation with the industry. We invited representatives of design and economic schools, business and industry for the discussion about the condition and chances of development of cooperation. The meeting was scheduled within the framework of PPP Project Process Product conference at University of Arts in Poznan. The 10th edition of PE-P was exceptional. We worked in a new model – every future graduate cooperated independently with the producer on the implementation of the product and eight teams worked on projects within two assigned tasks. The edition was crowned with internships and three implementations (two with NOTI and one with Marmorin). The exhibition of 10 PE-P at Arena DESIGN 2011 aroused a lot of interest, which translated into hiring our graduates in character of designers! In November 2011 University of arts, together with MARMORIN submitted a project of a sink for “i-Wielkopolska – Innovators for Wielkopolska” contest. The project was accepted for the 2nd stage. We are waiting for the results! After implementation, the project was presented by IWP at the exhibition „Value Added. World Design from Poland” in Vilnius. Within the framework of the review of Best Diplomas (from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and it was chosen as one of 20 best projects and received a special award. In February 2012 we were invited by Cieszyn Castle for its 7th birthday. The team composed of graduates from previous editions organized the review of the decade of PE-P’s heritage - “Project Process Product” exhibition. prof. Katarzyna Laskowska Prowadząca program PE-P / Coordinator of the PE-P program zdj. 11, 16 - „Twarze polskiego designu” - Galeria Narodowa Czech / Praga, 09-11.2010 / fot. organizator; zdj. 9, 12 - „Twarze polskiego designu” - wystawa podczas konferencji „Kreatywność kobiet” na GPW / Warszawa, 03.2011 / fot. K. Laskowska; zdj. 1, 6, 14 - “PPP” - wykłady i warsztaty w ramach Design Silesia / Katowice, 02.2011 / fot. Andrzej Sobaś; zdj. 2-5, 7, 8, 10, 13, 15 - wystawa, konferencja i warsztaty “PPP - Projekt Proces Produkt” na UAP / Poznań, 11.2010 / fot. Agata Łaszcz pic. 11, 16 - „Faces of Polish design” - National Gallery in Prague / 09-11.2010 / photo. organizator; pic. 9, 12 - „Faces of Polish design” - exhibition during „Creativity of Women” conference, GPW / Warsaw, 03.2011 / photo. K. Laskowska; pic. 1, 6, 14 - “PPP” - lectures and workshop, Design Silesia / Katowice, 02.2011 / photo. Andrzej Sobaś; pic. 2-5, 7, 8, 10, 11


POWODY PRZYSTĄPIENIA DO 11 PE-P / REASONS FOR JOINING 11 PE-P

Firma Schattdecor uczestniczyła we wszystkich edycjach PE-P i jest dumna z faktu, że może w roku 2012 po raz jedenasty przyczyniać się do rozwoju programu. Wszystkie poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. W wyniku ścisłej współpracy studentów i zespołu Schattdecor powstają ciekawe wzorniczo projekty. Studenci projektowania uczą się na drodze szkoleń współpracy z przemysłem, postępowania według określonych założeń projektowych, poznają całą gamę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie oraz możliwości technologiczne zakładów. Firma zaś otwiera się na nowe, kreatywne idee i nawiązuje kontakt, często o charakterze biznesowym, z młodymi, zdolnymi projektantami. Schattdecor has taken part in all PE-P projects and we are proud of it. Previous editions of the program showed that such type of education has great advantages. Young designers learn during the professional trainings how to proceed according to definitive design assumptions. They learn about the possibilities as well as limitations of the materials and technology used in the production process. The involved companies open to the new, creative ideas and come in contact with young, talented designers. As a result of the close cooperation between students and Schattdecor, the design projects are born. We are glad to be a part of the education of young designers in Poland.

Praca ze studentami uczestniczącymi w projekcie PE-P jest oderwaniem się od standardowego spojrzenia na projektowanie mebli. Starając się przekazać studentom wiedzę na temat technologii meblarskich, jednocześnie musimy zmierzyć się z wieloma pytaniami i rozmawiać o tematach zwykle traktowanych jako rutynowe. Te rozmowy są również doskonałą platformą dla poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju cyklu produkcyjnego, a także docelowo produktów BRW. Współpraca z projektantami jest nieodłączną częścią procesu projektowania mebli i w projekcie PE-P studenci mają okazję tego doświadczyć. The cooperation with the students participating in PE-P project is a diversion from standard approach to furniture design. Simultaneously with sharing the knowledge about furniture technologies with students, we have to face many questions and discuss the topics we generally consider as routine. The discussions are an excellent platform of searching for technological solutions, development of product cycle and finally, BRW products. Cooperation with designers is an intrinsic part of furniture design process and in PE-P project, students have a chance to experience it.

12


Firma EGGER podąża za najnowszymi trendami we wzornictwie i jest liderem w prezentowaniu nowych dekorów płyt melaminowanych i dopasowanych do nich kolorystycznie produktów komplementarnych. Z pewnością udział w 11 edycji programu PE-P jest niebywałą szansą na promowanie produktów i dekorów poprzez młodych projektantów, którzy są otwarci na nowe wyzwania i mają bardzo świeże spojrzenie na branżę. Jest to również możliwość znalezienia takich zestawień produktów i dekorów, które są niestandardowe i oryginalne. EGGER has always been following the newest trends and remains a leader in introducing new decors of melamine faced chipboards and colour matched complementary products. Our participation in the 11th PE-P is a great opportunity to promote products and decors thanks to young designers who are open to new ideas and have a fresh outlook on the branch. It also gives us the possibility to find completely new combinations of products and decors which are unique and original.

Firma Posnet Polska, jako czołowy dostawca ekranów dotykowych na polskim rynku, zdecydowała się po raz pierwszy wziąć udział w Programie Edukacyjno-Projektowym UAP. Prowadzona przez Posnet działalność biznesowa w naturalny sposób zakłada wspieranie rozwoju technologii dotykowych na polskim rynku, a prace młodych projektantów w ramach programu PE-P są doskonałą inspiracją do tworzenia dojrzałych projektów informatycznych. Wspieranie młodych, zdolnych Polaków wpisuje się w ramy misji firmy Posnet Polska S.A., która czerpiąc zyski z rynku, równocześnie dba o jego rozwój. It is the first time when Posnet Polska decided to participate in PE-P program. One of the main goals of Posnet’s business activity is to popularise touch technologies at polish market. We observe that projects made within the framework of PE-P project constitute a very positive inspiration for huge investment projects at real market. Posnet Polska S.A sticks up with gifted polish students because it is a part of corporate level strategy: taking care of home market.

13


STUDENCI O 11 PE-P / STUDENTS ABOUT 11 PE-P

Swobodny dostęp do informacji w miejscach użyteczności publicznej, w tym w szkołach wyższych, staje się codziennością. Mimo, że terminali informacyjnych czy tzw. e-dziekanatów przybywa, dostrzegliśmy, że często nie spełniają do końca swojego zadania. Wiele z nich nie jest dostępnych dla każdego lub pozostają niezauważone przez potencjalnych użytkowników. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, za cel postawiliśmy sobie zaprojektowanie terminali atrakcyjnych, przyjaznych, które staną się funkcjonalnym elementem nowoczesnego wizerunku uczelni. Podczas tegorocznej edycji PE-P zmierzyliśmy się z problematyką projektowania uniwersalnego i analizowaliśmy różne przestrzenie, w których są lub powinny znajdować się terminale informacyjne. Nasze działania badawcze prowadzone w pracowni poparte były pracą z partnerami biznesowymi. W serii szkoleń zaznajomiliśmy się z trendami, oraz wdrożyliśmy w świat materiałów i technologii meblarskich. Dowiedzieliśmy się także jak uwzględnić w projektach uwarunkowania technologii dotykowej. Kluczowa dla przebiegu procesu projektowego okazała się nauka współpracy z przedstawicielami biznesu (partnerami 11. edycji PE-P), pracy zespołowej w ramach pracowni oraz interdyscyplinarnej - z projektantami interfejsu z zaprzyjaźnionej pracowni. Efektem udanej pięciomiesięcznej kooperacji są projekty terminali: Penta, eMproject oraz ePlane.

Free access to information in public utility places, including universities, is becoming more and more common. In spite of the fact that the number of information terminals, such as online campuses, is constantly growing, we have noticed that they do not always perform their tasks appropriately. It happens frequently that they are not accessible to everyone or they are left unnoticed by potential users. As we want to change this situation, our goal is to design attractive and friendly terminals, the ones that may become a functional element of modern image of universities. At current edition of PE-P we faced the problem of universal design and we analyzed different spaces, where information terminals should be installed. Our research in studio was supported by the cooperation with business partners. After a series of trainings we got acquainted with trainings and we mastered the knowledge of materials and furniture technologies. We found out how to include the solutions of tactile technologies in projects. Learning how to cooperate with business representatives (partners of the 11th edition of PE-P), how to work in teams and interdisciplinary work with interface designers from other studios were crucial for project process. The effects of five months of successful cooperation were projects of terminals: Penta, eMproject and ePlane.

14


Penta


Penta

projektanci / designers Aneta Ziomkiewicz, Sylwester Szymański

Projekt Penta to odpowiedź na potrzeby różnych użytkowników - potrzeby, których nie spełniają terminale informacyjne oferowane na polskim rynku. Jest to terminal uniwersalny i dostępny dla osób o różnym stopniu sprawności, dzięki umieszczeniu monitorów dotykowych na dwóch wysokościach. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z terminala przez dwie lub więcej osób równocześnie, przy czym mobilne siedzisko pozwala na użytkowanie niżej osadzonego monitora w komfortowy sposób. Bezpośrednio z funkcjonalności wynikła charakterystyczna pentagonalna forma terminala. To ona sprawia, że jest sam w sobie atrakcyjny i widoczny w przestrzeni. Penta przykuwa uwagę, wysyłając jasny komunikat, że to ważny punkt na mapie uczelni.

Penta project is the response to the needs of various users – the needs that are not catered for by information terminals offered on Polish market. It is a universal terminal, available for people with different levels of ability due to setting touchscreens on two levels of height. An additional advantage is a possibility of using the terminal by two or more people simultaneously. The mobile seat enables the use of lower monitor in a comfortable manner. A pentagonal form of terminal was a direct result of its functionality. The functionality renders it attractive and visible in space. Penta draws attention by sending a clear message concerning its importance on university’s map.

wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1320 / 1222 / 500 mm siedzisko/seat: 507 / 570 / 500 mm

materiały / materials

prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet

Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola biała H1474 ST22 decor: White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola 14-01027-103 decor: Avola Pine 14-01027-103 lakierowany MDF / varnished MDF

16


Penta w holu Uniwersytetu Artystycznego z Poznaniu Penta in the University of Art’s hall


Hol Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29 The hall in the University of Art’s building, Al. Marcinkowskiego 29


eMproject


eMproject

projektantki / designers Katarzyna Hryniewiecka, Marcelina Foltyn

eMproject to nowa jakość wśród terminali informacyjnych dla uczelni wyższych. Tym, co wyróżnia projekt, jest zawarcie w jego formie siedziska, z którego korzystać może kilka osób jednocześnie. Takie rozwiązanie sprawia, że terminal informacyjny staje się miejscem, gdzie na chwilę może zaistnieć życie towarzyskie, co czyni go ważnym i potrzebnym elementem wyposażenia uczelni. Istotną cechą projektu jest jego modułowość. Wchodzące w skład projektu terminal i łącznik można multiplikować i zestawiać, dowolnie aranżując przestrzeń. eMproject zapewnia dostęp do informacji zarówno osobom pełnosprawnym jak i tym z dysfunkcją ruchową, ponieważ monitor dotykowy, w który jest wyposażony, znajduje się na uniwersalnej wysokości, a odpowiednie wychylenie pulpitu ułatwia korzystanie z terminala.

eMproject constitutes a new quality among information terminals for universities. The exceptional feature of the project is the seat that can be used by a few persons simultaneously. Such a solution renders the information terminal a place, where social life can blossom at least for a moment. It makes it an important and desirable element of university’s facilities. The essence of the project is its modularity. Terminal and connector being parts of the project can be multiplied and set together to arrange space freely. eMproject enables the access to information for the disabled as well as for the able, as its touchscreen is set on a universal height and an appropriate deflection of the screen facilitates the use.

wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1090 / 1768 / 614 mm łącznik / connecting module: 450 / 921 / 839 mm

materiały / materials

prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet

Egger: płyta wiórowa melaminowana 38 mm melamine faced chipboard 38 mm dekor / decor: Pinia Avola szaro-brązowa / Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 dekor / decor: Pinia Avola biała / White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine 14-01027-105 dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine 14-01027-103 lakierowany MDF / varnished MDF

22


ePlane


ePlane

ePlane jest terminalem informacyjnym z monitorem dotykowym do wnętrz użyteczności publicznej, gdzie może funkcjonować zarówno jako obiekt przyścienny, jak i wolnostojący. Uniwersalna wysokość pulpitu pozwala na korzystanie z dostępu do informacji osobom sprawnym i tym z dysfunkcjami ruchowymi. ePlane zaprojektowany został w wersji szerszej i węższej, co daje możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni korytarza lub holu. Subtelna, prosta forma projektu jest wynikiem poszukiwania maksymalnej funkcjonalności, a zastosowane materiały gwarantują komfort pracy (ciemny neutralny dekor drewnopodobny na pulpicie) i umożliwiają dopasowanie kolorystyczne lub wyróżnienie z otoczenia (lakierowana powierzchnia frontu).

projektantka / designer Joanna Lisiecka

ePlane is an information terminal with a touchscreen for the interiors of public utility, where it can function as a wall or a free-standing object. Universal height of the screen enables the access to information for the physically fit and the disabled. ePlane was designed in a wide and narrow version, which gives a possibility for a better use of the space of a corridor or hall. Subtle and simple form of the project is the result of the search for a maximum functionality, and the use of materials guarantee the comfort of work (dark, neutral wooden-like décor of the screen) and enable the colour match or distinction from the surrounding (varnished front surface).

materiały / materials wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal szeroki / wide terminal: 1100 / 1200 / 460 mm terminal wąski / narrow terminal: 1100 / 650 / 460 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen: Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet

Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola szaro-brązowa H1484 ST22 decor: Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola 14-01027-105 decor: Avola Pine 14-01027-105 lakierowana sklejka / varnished plywood

28


System e-UAP Interfejs 11 PE-P


System e-UAP Interfejs 11 PE-P

projektanci / designers

Projekt e-UAP powstał z myślą o uczelniach wyższych, jako element spójnego systemu komunikacji student-uczelnia i odpowiedź na potrzebę modernizacji strategii informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego. Dostęp do danych będzie ułatwiony głównie dzięki przejrzystości systemu i planowanemu rozmieszczeniu kiosków na obszarze uczelni. Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby poruszanie się po jego strukturze było wygodne i intuicyjne, także dla osób starszych, z dysfunkcjami lub stykających się po raz pierwszy z interfejsem dotykowym. System, odpowiadający potrzebom zarówno studentów, kandydatów jak i pracowników, ma trafić do wszystkich zainteresowanych działalnością uczelni. W projekcie zawarliśmy najistotniejsze treści, dopasowując jednocześnie oprawę graficzną do funkcjonalności oraz linii graficznej UAP. Może on być jednak swobodnie dostosowany do identyfikacji graficznej każdej uczelni, która zdecyduje się na tego typu rozwiązanie.

e-UAP project was created for universities, as an element of a coherent student-university communication system. It is the answer for the need of modernization of information strategy of the University of Arts. The access to the data will be facilitated due to transparency of the system and planned distribution of kiosks at the university. The interface was designed so that the use within the structure was easy and intuitive, also for elderly people, people with dysfunctions or new users of tactile interface. The system, responding to the needs of students, candidates and employees, is targeted to every person interested in the activity of the university. In the project we included the most important content, fitting graphic interface to functionality and graphic line of University of Arts. It might be adjusted to graphic identification of every university that decides on implementation of such a solution.

menu główne / main menu

34

dr Paweł Buszko, Marianna Czwojdrak, Katarzyna Jasiczek, Xenia Pietrzyk, Jakub Szczygielski

galeria zdjęć / picture gallery

strona z tekstem / screen with text


O PRACOWNI INTERPRETACJI PRZESTRZENI Pracownia Interpretacji Przestrzeni jest edukacyjną pracownią projektową ulokowaną między architekturą, komunikacją wizualną a projektowaniem graficznym. W strukturze Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pracownia jest dostępna od II roku studiów I stopnia do dyplomowego magisterskiego dla studentów kierunków: architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, architektura i urbanistyka w ramach dużego i małego programu. Dla studentów kierunków artystycznych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - jako pracownia wolnego wyboru. PIP jest pracownią dyplomującą w zakresie architektury wnętrz i wzornictwa. Celem procesu dydaktycznego w Pracowni Interpretacji Przestrzeni jest nauczanie w zakresie: projektowania systemów identyfikacji wizualnej, funkcjonalnej adaptacji przestrzeni dla firm, instytucji, wydarzeń i przedsięwzięć. Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej to organizacja procesów komunikowania się za pomocą współczesnych form wizualnych - komunikatów, kodów i sytuacji przestrzennych w kontekście społecznym. Poszukiwanie rozwiązań projektowych funkcjonalnych i formalnych - będzie nawiązywać do współcześnie funkcjonujących form komunikacji wizualnej, wcześniejszych osiągnięć projektowych z tej dziedziny oraz nowoczesnych narzędzi i mediów informacji.

ABOUT THE SPACE INTERPRETATION STUDIO Space Interpretation Studio is an education-design studio with scope of interest set between architecture, visual communication and graphic design. The studio is available for the students of University of Arts in Poznan starting from the 2nd year of B.A. studies to the last year of M studies enrolled in following faculties: Interior Architecture, Design, Stage Design, Architecture and Town Planning, within the framework of big and small program. It is available for the students of art departments of all the faculties of University of Arts in Poznan – as a free choice studio. Space Interpretation Studio offers diploma problem within the scope of interior architecture and design. The objective of didactic process in Space Interpretation Studio is to teach in scope of: visual identification system design, functional adaptation of space for companies, institutions, events and undertakings. Visual identification systems design is an organization of communication processes with modern visual forms - messages, codes and spatial situations in social context. The search of project solutions - functional and formal - it will refer to currently functioning forms of visual communication, earlier project achievements in this domain and modern information tools and media. prof. dr Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP Prowadzący Pracownię Interpretacji Przestrzeni / Head of the Space Interpretation Studio 35


O PARTNERACH 11 PE-P / ABOUT 11 PE-P PARTNERS

Grupa firm Schattdecor, z siedzibą w Górnej Bawarii, założona w roku 1985 w Thansau, ze swoimi zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Polsce (2), Włoszech, Rosji (3), Szwajcarii, Chinach, Brazylii, Turcji oraz USA, jest światowym liderem w branży zadrukowanych papierów dekoracyjnych. Na polskim rynku firma obecna jest od roku 1993 i posiada siedziby w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy, powstające w zakładach w Polsce, to papier dekoracyjny oraz folie preimpregnat (Smartfoil) zadrukowane wzorami drewno- i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi. Znajdują one zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów wyposażenia wnętrz. Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. Firma wyprodukowała na rynek w Polsce wiele hitów wzorniczych, m.in. Buk Bawaria, Jabłoń Locarno, Wiśnię Oxford, Olchę Górską, Orzech Virginia, Oliwkę Sewillę, Śliwę Wallis, Coimbrę czy Dąb Sonoma. The Shattdecor group, based in Upper Bavaria, was established in 1985 in Thansau. With its production facilities located in Germany, Poland (2), Italy, Russia (3), Switzerland, China, Brasil, Turkey and the U.S., the company is the world leader of printed decorative paper producers. The company has been present on the Polish market since 1993. It has its facilities in Głuchołazy and Tarnowo Podgórne. The products manufactured in Poland are decorative paper and finish foil printed with wooden, stone-like and abstract patterns. They are widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of furniture industry, laminate flooring industry and in the production of doors, melamine edging and other decorative interior fittings The company has introduced Sonoma to the Polish market numerous bestselling designs such as Bavaria Beech, Locarno Apple, Oxford Cherry, Mountain Alder, Virginia Walnut, Sevilla Olive, Wallis Plum, Coimbra, Oak.

BRW Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, specjalizującym się w produkcji mebli oraz frontów meblowych. Działalność prowadzimy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Wysoka jakość wyrobów, uzyskana dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokim kwalifikacjom naszych pracowników, sprawiła, że w krótkim czasie staliśmy się znaczącym producentem w branży meblarskiej. Jakość każdego produktu, potwierdza m.in. przyznany firmie certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży mebli i elementów meblowych. Dodatkowo materiały, komponenty i technologie stosowane w procesie produkcji spełniają wszelkie normy ekologiczne. BRW Sp. z o.o. is a dynamically developing company specialized in furniture and furniture fronts production. It runs its operations in Special Economic Zone in Mielec. High quality of our products is reached by the applications of the most modern technologies and high skills. The quality of each of our products is confirmed, among others, by certificate ISO9001 for design, production and sales of furniture and furniture elements. Moreover, all the materials, components and technologies applied in the process of production meet all ecological requirements.


Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w austriackim Tyrolu jest wiodącym producentem materiałów drewnopochodnych. Założona w roku 1961 rodzinna firma posiada 17 zakładów produkcyjnych w Europie oraz zatrudnia 6.500 pracowników. W roku finansowym 2010/11 obrót Grupy osiągnął 1.8 mln EUR. Firma EGGER to dostawca kompletnej oferty dla przemysłu meblowego i wyposażenia wnętrz, konstrukcji drewnianych i podłóg laminowanych. Zgodnie z hasłem „More from Wood” („więcej z drewna”) tyrolski producent oferuje pełen zakres produktów na nośnikach drewnopochodnych pod wspólną marką EGGER. EGGER Group with its headquarters in St. Johann, Austrian Tyrol is one of the leading international wood processing companies. Founded in 1961, the family-run company now has 17 European plants with 6,500 employees. In the business year 2010/11, the group’s annual turnover reached € 1.8 billion EUR. EGGER considers itself a full-range supplier for the furniture industry and interior design, wood construction and laminate flooring. Following the guiding principle “More from wood”, the Tyrolean producer offers a comprehensive product range of coreboards made of wood-based materials under the EGGER umbrella brand.

Firma Posnet istnieje od 1993 roku i od początku działalności specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości drukarek i kas fiskalnych. Produkty z logo Posnet pracują zarówno w małych jak i dużych placówkach handlowych. Obecnie firma jest niekwestionowanym liderem rynku fiskalnego w Polsce. Wraz z produkcją i dystrybucją własnych wyrobów firma oferuje również szeroką gamę urządzeń innych producentów. Należą do nich między innymi ekrany dotykowe Elo TouchSystems produkowane przez Tyco Electronics - największego na świecie dostawcę technologii dotykowych. Od 2006 roku firma Posnet Polska S.A posiada status generalnego dystrybutora produktów Elo Touchsystems w Polsce. Posnet Polska S.A was founded in 1993 and since the beginning it specializes in the production of fiscal printers and fiscal cash registers. Presently the company is an undisputed leader of fiscal market in Poland. Simultaneously to production and distribution of its own products, the Company distributes other kinds of devices. Among others we can mention Elo TouchSystems touchscreens - the most popular touchscreen products in the world. Since 2006 Posnet Polska has been the general distributor of Elo Touchsystems products in Poland.

37


PATRONI MEDIALNI / MEDIA PATRONS

portal i magazyn web & magazine Projektowanie żyje! To manifest, który określa „DESIGN ALIVE”. Projektowanie żyje też w PE-P i ma się tu wyjątkowo dobrze, bo jest traktowane poważnie – jako narzędzie tworzenia dobrych marek. Dlatego wspieramy PE-P. Design is alive! This manifest describes our website and magazine. Design is also alive in the P-EP and it feels very well here because it is taken seriously - as a tool to create good brands. That is why we support the PE-P. Ewa Trzcionka Redaktor Naczelna / Editor in Chief

Miesięcznik „BIZNES meble.pl” to magazyn podejmujący szeroką tematykę bliską branży meblarskiej wraz z jej wszystkimi aspektami: ekonomicznym, wzorniczym, technologicznym i marketingowo-handlowym. Przez ponad rok istnienia (od listopada 2010) zdobył sobie szczególną pozycję na rynku. Dzięki promocyjnemu wsparciu portalu meble.pl, pracy doświadczonego zespołu redakcyjnego oraz współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin (m.in. Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha, dr inż. Tomaszem Wiktorskim - OIGPM) oraz z branży, magazyn w krótkim czasie stał się najlepszym, opiniotwórczym, a zarazem najcelniej trafiającym w oczekiwania polskiego przemysłu meblarskiego czasopismem branżowym. „BIZNES meble.pl” is a magazine dedicated to furniture industry as well as its economic, design, technological, marketing and commercial aspects. In little more than a year of its existence (since November 2010), it gained a special position on the market. Owing to promotional support of Meble.pl, work of an experienced editorial staff and cooperation with experts from different domains (i.e. Andrzej Sadowski from Adam Smith Centre, Tomasz Wiktorski Ph.D – OIGPM) as well as industry experts, in a short time, the magazine became the best, the most influential and at the same time, the most competent trade magazine of Polish furniture market. Marek Hryniewicki Redaktor Naczelny / Editor in chief 39


Hol Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29 The hall in the University of Art’s building


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA / FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Wydział Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu jest w prostej linii kontynuatorem i spadkobiercą otwartej w 1919 Szkoły Sztuk Zdobniczych. Jako jednostka w strukturze uczelni działa nieprzerwanie od 62 lat. Obecnie prowadzimy kształcenie na kierunkach: Wzornictwo, Architektura i Urbanistyka, a wkrótce także na nowo powoływanych kierunkach Mebel i Sztuka Projektowania Krajobrazu, które są tradycyjnymi specjalnościami AiW. Liczną kadrę dydaktyczną tworzą aktywni zawodowo projektanci, którzy rozwijają u studentów wysokie umiejętności kreacyjne i zdolność budowania indywidualnych koncepcji. Równolegle prowadzimy programy współpracy z przemysłem, które kształcą umiejętność pracy z przedsiębiorstwami, poprzez realizację prototypów w warunkach przemysłowych. Nasza struktura pozwala na funkcjonowanie unikalnego systemu autorskich pracowni. Kształcenie jest elitarne, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. To pomaga w indywidualny sposób budować własną ścieżkę rozwoju artystyczno-projektowego, co pozwoli w przyszłości sprostać bardzo różnym wyzwaniom w działalności profesjonalnej. Prowadzimy też studia w języku angielskim. Międzynarodowa współpraca, wymiany pedagogów i studentów, liczne wystawy i prezentacje w kraju i za granicą – budują obraz nowoczesnej, dynamicznej uczelni. Faculty of Architecture and Design is a direct continuator and heir of School of Decorative Arts, opened in 1919. We currently offer a program of study in Design, Architecture and Urban Design, and in specialization ”Art of Landscape Design.” A large teaching staff of professionally active artists works to develop high creative skills of the students and their ability to build an individual approach. We also have exercises and programs that develop the ability to work with companies that help realize the prototypes in terms of industrial production. Our structure allows the functioning of the unique system of trademark studios. Education is elitist and the classes are taught in small groups. This helps the students to build their individual path of development of art and design, which in turn enables them to cope with various challenges in professional activities. We also offer a program of study in English. International co-operation, exchange of teachers and students, a number of exhibitions and presentations at home and abroad - build an image of a modern, dynamic university.

prof. Bogumiła Jung prof. zw. UAP Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa / Dean of Faculty of Architecture and Design www.uap.edu.pl office@uap.edu.pl

41


Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem / Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry pep.uap.edu.pl, pep@uap.edu.pl prowadzący / head of the studio & assistant:

dr hab. Katarzyna Laskowska prof. ndzw. UAP katlaskowska@gmail.com

as. mgr Marta Szczepańska mrt.szczepanska@gmail.com

studenci / students:

Marcelina Foltyn marcelinafoltyn@wp.pl

Katarzyna Hryniewiecka k.hryniewiecka@gmail.com

Joanna Lisiecka asia.lisiecka@wp.pl

Sylwester Szymański szymanskisylwester@op.pl

Pracownia Interpretacji Przestrzeni / Space Interpretation Studio pip.uap.edu.pl, pip@uap.edu.pl prowadzący / head of the studio & assistant:

prof. dr Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP andrzej.wielgosz@uap.edu.pl

as. dr Paweł Buszko ad. pawel.buszko@uap.edu.pl

studenci / students:

Marianna Czwojdrak mczwojdrak@me.com

Katarzyna Jasiczek katarzyna.jasiczek@uap.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. UA w Poznaniu, 2012 Copyright by University of Arts in Poznan, 2012 ISBN 978-83-88400-96-4 kurator / curator: prof. Katarzyna Laskowska projekt wystawy / exhibition design: mgr Magdalena Grenda, mgr Łukasz Stawarski

Xenia Pietrzyk xenia.pietrzyk@uap.edu.pl

redakcja katalogu / catalogue editors: prof. Katarzyna Laskowska as. Marta Szczepańska Marcelina Foltyn projekt katalogu / catalogue design: Sylwester Szymański Katarzyna Hryniewiecka mgr Marta Szczepańska

zdjęcia / photography: Igor Drozdowski str. / pages: 2, 15-18, 21-24, 27-30, 36, 38 skład i druk / typesetting, print: Agencja Reklamowa ZOOM / Studio Digitouch ul. Różana 6 62-002 Suchy Las k. Poznania

Aneta Ziomkiewicz aneta.ziomkiewicz@gmail.com


Katalog 11 PE-P  
Katalog 11 PE-P  
Advertisement