Page 1

EL BATXILLERAT A L'INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA Dossier informatiu Batxillerat 2014-2016


ÍNDEX

1.- Estructura del sistema educatiu ................................................................ 1 2.- Organització curricular del batxillerat..........................................................2 3.- El batxillerat al nostre centre....................................................................... 3 •

Modalitat Ciències i Tecnologia............................................................. 3

Modalitat Humanitats i Ciències Socials................................................ 5

Matèries Optatives.................................................................................... 8

Oferta itineraris per branques de coneixements.................................. 9

Treball de Recerca

Tutoria........................................................................................................ 11

Marc Horari............................................................................................... 12

Sortides i Activitats................................................................................... 12

.......................................................................... 11

4.- Avaluació i promoció................................................................................... 13 5.- Després del batxillerat................................................................................

14

6.- Accés a la Universitat.................................................................................

15

7.- Accés a ensenyaments professionals......................................................... 19 •

Cicles Formatius de Grau Superior....................................................... 19

Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.......................... 21

Altres Ensenyaments Professionals......................................................... 23


Pàgina 1

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

1.- ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIU

Títol de Graduat/ada en ESO

GRAU MITJÀ Títol de Tècnic/a Formació Professional Específica Ensenyaments esportius Ens. arts plàstiques i disseny

Curs d'Accés a Grau Superior CAS

Títol de

BATXILLERAT

19 anys Prova d'Accés a Grau Superior

Prova d'Accés a la Universitat PAU Fase general: obligatòria Fase específica: opcional per millorar nota

GRAU SUPERIOR Títol de Tècnic/a Superior

Es pot fer (caràcter voluntari) la part específica de les PAU per millorar la nota d'accés

ESTUDIS UNIVERSITARIS - GRAUS Branques de coneixement

Arts i Ciències socials Ciències Ciències de la salut humanitats i jurídiques

Enginyeria i arquitectura


Pàgina 2

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

2.- ORGANITZACIÓ CURRICULAR DEL BATXILLERAT El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Prepara l’alumnat per a la incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. S'organitza en tres modalitats: a) Ciències i Tecnologia. b) Humanitats i Ciències Socials. c) Arts: ( aquesta modalitat només es pot cursar a determinats centres ) • Via d’arts plàstiques, imatge i disseny. • Via d’arts escèniques, música i dansa. Els estudis de batxillerat s'estructuren en: • Part comuna: matèries comunes i tutoria. • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca. 1r BATXILLERAT CURRÍCULUM COMÚ

2n BATXILLERAT 14 Hores

CURRÍCULUM COMÚ

14 Hores

Llengua catalana i literatura

2

Llengua catalana i literatura

2

Llengua castellana i literatura

2

Llengua castellana i literatura

2

Llengua estrangera: Anglès

3

Llengua estrangera: Anglès

3

Filosofia i ciutadania

2

Història de la Filosofia

3

2

Història

3

Educació Física

2

Tutoria

1

Tutoria

1

Ciències

per

al

món

contemporani

CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

16 Hores

CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

16 Hores

Matèria Modalitat 1

4

Matèria Modalitat 1

4

Matèria Modalitat 2

4

Matèria Modalitat 2

4

Matèria Modalitat 3

4

Matèria Modalitat 3

4

Matèria Modalitat 4 - Optativa

4

Matèria Modalitat 4 - Optativa

4

Treball de Recerca Total hores classe setmanal

Treball de Recerca 30 hores

Total hores classe setmanal

30 hores


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 3

3.- EL BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE A l'Institut Príncep de Viana es pot cursar: •

Modalitat Ciències i Tecnologia: • Itinerari Ciències • Itinerari Ciències de la Salut • Itinerari Enginyeria i Arquitectura

Modalitat Humanitats i Ciències Socials • Itinerari Arts i Humanitats • Itinerari Ciències Socials i Jurídiques

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Matèries modalitat Ciències i Tecnologia Biologia I i II Ciències de la terra i del medi ambient I i II Dibuix tècnic I i II Electrotècnia Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Tecnologia industrial I i II

BIOLOGIA I I II : Les Biologies I i II estudien els components i la dinàmica dels éssers vius des d’un punt de vista d’unitat i semblança. Estudiem la Biologia molecular, la cèl·lula, la reproducció dels organismes i els cicles biològics, el metabolisme, els microbis,les mutacions, els gens i l’enginyeria genètica , la genètica mendeliana i la genètica molecular , l’evolució, l’ecologia, el sistema de defensa del cos o immunologia i el treball pràctic i disseny d’experiments. CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT I I II: Les CTMA I i II estudien la relació que hi ha entre els humans i el medi. S’estudia la Terra com un sistema. S’estudien els recursos, els riscos naturals, els impactes, els residus i finalment els models de gestió ambiental. La metodologia es estudiar aquests continguts a partir de casos reals i de les sortides de camp.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 4

DIBUIX TÈCNIC I I II: L'objectiu consisteix a introduir l'estudiant en el coneixement i l'adquisició de les habilitats necessàries per utilitzar amb correcció i eficàcia el dibuix tècnic com a instrument de comunicació. En aquest curs s'establiran sòlidament les bases que permetran l'especialització pròpia de cadascuna de les branques tècniques. Tant si s'expressa amb un croquis a mà alçada com amb un traçat geomètric o fent ús de la representació objectiva de les formes, és el mitjà d'expressió dels dissenyadors i es caracteritza per l'exactitud, la força i la perfecció formal. La presència de les qualitats esmentades ha de ser el resultat d'un aprenentatge ordenat, del qual resten excloses la improvisació, l'ambigüitat i l'arbitrarietat. ELECTROTÈCNIA: La matèria d'electrotècnia té com a finalitat l'aprofitament racional de l'energia elèctrica. S'encarrega de l'estudi de les aplicacions pràctiques dels fenòmens elèctrics i magnètics, les quals s'estenen a diversos sectors de l'activitat humana, com ara l'industrial, el domèstic, el de serveis o el científic. Això comporta, per tant, el disseny de dispositius elèctrics i electromagnètics i l'anàlisi i l'experimentació dels que ja estan construïts i instal·lats. Continguts: Conceptes i fenòmens elèctrics. Magnetisme i electromagnetisme. Circuits elèctrics i electrònics. Màquines elèctriques. Instal·lacions elèctriques. FÍSICA I I II: 1r curs- Moviments en 1 i 2 dimensions. Forces i moviments: lleis de Newton. Treball i energia. Corrent continu. Òptica. 2n curs - Els planetes i satèl·lits. El camp elèctric. Les màquines electromagnètiques. Les ones i el so. La nova visió de l’Univers: física nuclear, física quàntica i relativitat. MATEMÀTIQUES I I II: 1r curs - Bloc 1: Nombres reals, progressions, equacions, inequacions i sistemes. Bloc 2: Trigonometria i nombres complexos. Bloc 3: Geometria analítica: vectors i rectes. Bloc 4: Funcions. Funció exponencial. Funció logarítmica. Funcions definides a trossos. Límit d’una funció i continuïtat. Derivació. Bloc 5: Estadística. 2n curs - Bloc 1: Funcions. Límits i continuïtat. Derivació. Aplicació de les derivades. representació de funcions. Integrals. Bloc 2: Matrius. Determinants. Sistemes d’equacions. Bloc 3: Geometria en l’espai. QUÍMICA I I II: La Química és la branca de la ciència que tracta de la matèria, dels canvis que aquesta experimenta i de les teories que expliquen aquests canvis. 1r curs: Mescles i substàncies pures. Àtoms, molècules i estructures gegants. Quantitat de substància (mol) .Gasos i Dissolucions .Estudi de l’àtom i la Taula Periòdica. L’Enllaç químic. Propietats dels sòlids i els líquids. Les reaccions químiques: tipus i càlculs. La Química del Carboni. 2n curs: Canvi d’energia en les reaccions químiques. Entropia i reaccions espontànies. Velocitat i mecanismes de reacció. Equilibris químics. Equilibris iònics (àcid-base i solubilitat) .Reaccions redox. Aplicacions (electròlisi i piles) .Molècules i radiació. Tècniques espectroscòpiques.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 5

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I I II: Té com a finalitat fomentar aprenentatges i desenvolupar capacitats que permetin la comprensió tant d'objectes, processos i sistemes tècnics, com dels seus principis de funcionament, ús, seguretat i manipulació. L'alumnat aprèn a utilitzar i treballar els procediments de la tecnologia, des de diferents vessants, per adquirir una visió global integrada. Continguts: El procés tecnològic i la producció industrial. Materials. Sistemes energètics. Màquines i sistemes. Processos de fabricació. Màquines tèrmiques i elèctriques. Oleohidràulica i electropneumàtica. Sistemes automàtics. Control i programació de sistemes automàtics.

MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS S'adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Matèries modalitat Humanitats i Ciències Socials Economia Economia de l'empresa I i II Geografia Grec I i II Història de l'art Història del món contemporani Llatí I i II Matemàtiques CS I i II Literatura universal Literatura catalana Literatura castellana ECONOMIA: La formació que ofereix aquesta matèria permet a l'alumnat familiaritzar-se amb conceptes econòmics de gran rellevància en la vida real de tots els ciutadans i ciutadanes, ja sigui com a consumidors, treballadors, contribuents, usuaris de serveis públics, beneficiaris de prestacions socials, demandants de serveis financers, generadors de renda, etc. 1r bloc: Defineix i situa el sistema econòmic de mercat, i acosta al coneixement del comportament dels agents econòmics, sobretot empreses i consumidors i, per tant, del funcionament dels mercats de béns i serveis. 2n bloc: Introdueix l'alumnat al coneixement del funcionament de l'economia nacional.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 6

Després de reconèixer els indicadors econòmics, se centra en les funcions del sector públic en l'economia, i en les del sistema financer. 3r bloc: Es tracta de donar una visió de l'economia més enllà de les fronteres d'una àrea econòmica i amb una visió més a llarg termini. Per tant, s'estudiaran els cicles econòmics, l'atur, la inflació, el desenvolupament i el creixement i també les relacions econòmiques internacionals. ECONOMIA DE L'EMPRESA I I II: Proporciona a l'alumnat una aproximació a la realitat empresarial. 1r curs: Concepció general de l'empresa com a organització i recorregut per tres de les àrees de gestió més usuals en les empreses - Recursos Humans, Producció i Comercial 2n curs: Tractament i ús de la informació comptable i financera, així com les decisions d'inversió. Anàlisi del component estratègic i definició d'un projecte d'empresa. GEOGRAFIA: Aquesta matèria pretén donar a l’alumne una visió amplia i exhaustiva de quina és la problemàtica del mon actual i quines són les vies per a comprendre la situació global del planeta, i fa una especial referència a Catalunya. El discurs s’articula en tres blocs clàssics -físic, econòmic i humà- i sempre al voltant dels tres grans eixos geogràfics; Catalunya, Espanya i el món. GREC I I II: Aquesta matèria aporta a l’alumnat tot un seguit de referències culturals que han estat considerades modèliques, és a dir, clàssiques. Promou la comprensió de les grans aportacions artístiques, literàries i socials dels grecs,que encara perviuen en el món actual. Afavoreix l’adquisició del lèxic tècnic, científic i artístic, comú a totes les llengües de cultura. De tot això pot deduir-se l’interès de la presència de la llengua i cultura gregues en el camp de les Humanitats. Programa: Origen i evolució del grec i del seu alfabet; Morfosintaxi del grec; El lèxic grec i la seva vigència en les llengües modernes; La cultura grega i el seu llegat. HISTÒRIA DE L'ART: Visió de conjunt de l’art occidental des dels grecs fins al nostres dies, amb especial atenció a l’època contemporània. La metodologia es centra en el domini de la tècnica del comentari de l’obra d’art. L’objectiu principal és que l’alumnat sigui competent en l’ús del llenguatge propi de la matèria, en definitiva, que sigui capaç d’elaborar un discurs propi davant de qualsevol obra d’art. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI: Es treballen temes d’història dels segles XIX, XX i XXI amb l’objectiu d’adquirir una visió global del món contemporani que, conjugant la dimensió local i internacional en l'explicació dels processos, faciliti l'anàlisi de les situacions i dels problemes del present, considerant tant els antecedents històrics com les relacions d'interdependència.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 7

LITERATURA CASTELLANA: Lectura, anàlisi i comentari de sis obres literàries de diferents gèneres. Aquestes obres pertanyen a diferents èpoques literàries, des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. LITERATURA CATALANA: S’estudien sis obres de sis autors/es: dues de narrativa, dues de teatre i dues de poesia de totes les èpoques, solen ser del segle XIX i XX. S’intenta entrar en el món de cada autor/a i la seva època per entendre l’obra literària que s’ha de treballar amb tots els recursos que es tenen a l’abast:lectura individual i a l'aula, material audiovisual, teatre, conferències, exposicions,... L'assignatura permet llegir i aprendre relacionant coneixements. LITERATURA UNIVERSAL: Abasta la lectura de sis obres clàssiques de la literatura occidental, especialment l'europea, des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. Recomanable per a l'alumnat que ha de cursar el Batxillerat Humanístic i que pensa fer Literatura Catalana o Literatura Castellana de modalitat a 2n de Batxillerat. L'assignatura pot ser impartida per professorat de Català o de Castellà de manera rotativa. LLATÍ I I II: Pretén apropar l’alumnat a una civilització que ha tingut molta importància en la formació de la nostra identitat cultural, ja que ens ha llegat llengua, costums i una concepció del món. L’estudi de la pervivència d’alguns aspectes de la civilització romana condueix l’alumnat a adonar-se que les cultures es transformen però perduren. El llatí és també un instrument necessari perquè facilita la reflexió sobre la llengua pròpia i l’aprofundiment en les estructures gramaticals. El currículum de Llatí de 1r pretén equilibrar els continguts lingüístics i els culturals: Origen i evolució del llatí; Morfosintaxi de la llengua llatina; Lèxic llatí i expressions llatines; Història i cultura del món romà; Pervivència de la cultura clàssica. A 2n s’aprofundeix en els aspectes tractats a 1r, i especialment en la traducció de textos, en els aspectes literaris i del patrimoni arqueològic. MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I I II: 1r curs - Bloc I Nombres / Bloc 2: Polinomis. Funcions. Funció exponencial. Funció logarítmica./ Bloc 3: Matemàtica financera. Successions i progressions. TAE. Anualitats de capitalització. Anualitats d’amortització. / Bloc 4: Estadística descriptiva. Distribucions bidimensionals. Probabilitat. Distribució de probabilitat. 2n curs - Bloc 1: Matrius. Determinants. Sistemes / Bloc 2: Programació lineal. Sistemes d’inequacions lineals. La funció objectiu. Problemes de programació lineal. / Bloc 3: Funcions. Límits. Continuïtat. Derivades. Aplicacions de la derivada. Gràfica d’una funció. Optimització.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 8

MATÈRIES OPTATIVES Matèries Optatives Estada a l'empresa Psicologia i sociologia Segona llengua estrangera: Francès Matèries d'altres modalitats

ESTADA A L'EMPRESA: Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat en una empresa. Té una funció essencialment orientadora i l'objectiu és fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Durant l'estada, l'alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional. Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 280 hores poden sol·licitar a la direcció del centre l'exempció de la matèria. FRANCÈS: Nivell iniciació: permet l’adquisició d’una competència oral i escrita en llengua francesa en situacions reals de la vida quotidiana (presentar-se, presentar la seva família, exposar les seves vivències, gustos...). Va dirigit als alumnes que no han cursat anteriorment matèries optatives de francès. Nivell ampliació: permet ampliar i consolidar l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera, desenvolupant la competència oral i escrita dels alumnes. Va dirigit als alumnes que ja han cursat anteriorment la matèria optativa de francès i volen progressar en el seu estudi. PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA: De fet es tracta de dues matèries que s’estudien successivament. En Psicologia s’estudien la psicoanàlisi, el conductisme i la neuropsicologia com a diferents maneres de fer psicologia. En Sociologia es tracten alguns conceptes bàsics en relació amb els problemes socials i polítics del món contemporani. El desenvolupament no tracta sistemàticament els tòpics de la psicologia o la sociologia, sinó que prefereix partir de materials molt diversos (pel·lícules, vídeos científics, textos especialitzats en qualsevol suport, articles científics i de diaris, aportacions de persones invitades, etc.) i centrar-se en la comprensió dels conceptes i l'autonomia de l'estudiant per a organitzar el material.


Pàgina 9

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

OFERTA ITINERARIS 1r BATXILLERAT PER BRANQUES DE CONEIXEMENT CT - MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

□ C1

ITINERARI CIÈNCIES Matemàtiques I

□CSA2

Biologia I

Química I

□ Física I □ Ciències de la Terra MA I

Química I

□ Física I □ Ciències de la Terra MA I

ITINERARI CIÈNCIES DE LA SALUT Matemàtiques I

Biologia I

□ Optativa: Psicologia i Sociologia

□ E1

ITINERARI ENGINYERIA I ARQUITECTURA Matemàtiques I

Tecnologia Ind. I

□ Química I □ Dibuix Tècnic I

□ Física I □ Ciències de la Terra MA I

HS MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

□ H1

ITINERARI ARTS I HUMANITATS

Llatí I

□CS1

Grec I

Història del Món

□ Literatura Universal □ Optativa: Estada a l'empresa □ Optativa: Francès □ Optativa: Psicologia i Sociologia

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES □ Llatí I □ Mates CCSS I

Empresa I

□ Història del Món □ Economia

□ Literatura Universal □ Optativa: Estada a l'empresa □ Optativa: Francès □ Optativa: Psicologia i Sociologia

L'alumne ha de cursar, com a mínim, tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat. D'aquestes sis matèries, un mínim de cinc han de correspondre a la modalitat escollida. L'estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats i/o amb matèries optatives. Amb caràcter general, l'alumne pot escollit qualsevol matèria de modalitat o optativa excepte quan no hi hagi un mínim de deu alumnes per cursar-la. Els alumnes poden cursar alguna matèria de modalitat o optativa a través del batxillerat a distància, si per raons organitzatives no es fa al centre, amb un màxim de dues matèries per curs.


Pàgina 10

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

OFERTA ITINERARIS 2n BATXILLERAT PER BRANQUES DE CONEIXEMENT (Poden haver-hi canvis en funció de les matèries fetes a 1r)

CT - MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

□ C1

ITINERARI CIÈNCIES

Matemàtiques II

Biologia II

Química II

□ Física II □ Ciències de la Terra MA II

□CSA2

ITINERARI CIÈNCIES DE LA SALUT

Matemàtiques II

Biologia II

Química II

□ Física II □ Ciències de la Terra MA II □ Optativa: Estada a l'empresa

□ E1

ITINERARI ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Matemàtiques II

Tecnologia Ind. II

□ Química II □ Dibuix Tècnic II □ Electrotècnia

□ Física I □ Ciències de la Terra MA I

HS MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

□ H1

ITINERARI ARTS I HUMANITATS

Llatí II

□CS1

Grec II

Lit. Castellana

□ Lit. Catalana □ Història de l'Art

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES □ Llatí II □ Mates CCSS II

Empresa II

□ Lit. Castellana □ Geografia

□ Lit. Catalana □ Història de l'Art


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 11

TREBALL DE RECERCA L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor/a. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d'estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors. Les etapes o fases a considerar en el treball de recerca són: Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar, plantejament de qüestions relacionades, planificació de la recerca, cerca d’informació, processament de la informació, síntesi de la investigació i explicació dels resultats, revisió de la feina feta, presentació de la memòria i exposició oral. Les exposicions orals estan obertes a les famílies, amistats i a professorat i alumnat del nostre centre. Els millors treballs són presentats a congressos i premis. Alguns reconeixements i premis aconseguits són:

• • • • • • • • • • • •

Premis CIRIT atorgats al centre. Diversos premis CIRIT de foment a l'esperit científic del jovent atorgats a l'alumnat. Premi Baldiri Reixac. Premi de la Societat Catalana de Física (IEC) Premi de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Premi UPC Ciència i Tecnologia. Premi José Cantero ( Fundació EPSON ) Premi Mostra de Recerca Jove de Barcelona. Premi TR “Mare Nostrum” al districte de Sant Andreu. Premi del Parc Científic de Barcelona. Presentació de treballs al congres de TR del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Presentacions al congrés de TR de Sant Martí.

TUTORIA L’acció tutorial amb el grup classe es concreta en una hora setmanal de tutoria en cada un dels cursos, durant la qual es faran activitats amb tots els alumnes d’un grup i atencions individualitzades. Eixos principals de l'acció tutorial al batxillerat: • Activitats d'orientació personal, acadèmica i professional. • Posada en marxa i seguiment del treball de recerca.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 12

MARC HORARI • • •

De dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores. Fora d'aquest marc queden les activitats del treball de recerca. La matèria optativa Estada a l'empresa es realitza fora del centre en horari de tarda.

SORTIDES I ACTIVITATS Durant el curs cada grup realitzarà les sortides programades dintre de les diferents àrees i des de la tutoria. És imprescindible l'assistència a aquestes sortides ja que formen part dels processos i aprenentatges de l'alumnat i tenen una finalitat didàctica. A la matrícula la família ha de signar l'autorització per a totes les sortides del curs. Abans de cada sortida es comunicarà a les famílies els aspectes a tenir en compte de cadascuna. Detall d'algunes de les Sortides i Activitats de les diferents àrees: • • • • • • • • • • • • • • • •

Activitats setmana de la Ciència. Cinema - Francès Sortida d'ecologia El Figueró - Biologia Proves Cangur - Matemàtiques Visionat de pel·lícules - Anglès. Laboratori de Mecànica UPC - Tecnologia Festival de teatre grecollatí - Llengües Clàssiques Visita a la Borsa i al Banc d'Espanya - Economia Centre Nacional de Microelectrònica CSIC - Tecnologia Visita UPC Nous materials - Química Visita ciutat romana de Tarraco i Barcino - Llengües Clàssiques Visites a empreses: TV3, Mango, Mercabarna, Nutrexpa, etc. - Economia Teatre sobre algun llibre de lectura obligatori - Llengües Pròpies Visita d'exposicions que hi poden estar relacionades amb obres literàries. Conferències sobre les obres per un/a especialista. Pavelló alemany, MNAC, La Pedrera, Itinerari Modernista - Història de l'Art

Tutoria / Centre: • • • • •

Orientació : Jornada de portes obertes UAB. Orientació: Projecte de Vida Professional Porta22 Activitats Diada de Sant Jordi. Viatge a Roma 1r Batxillerat. Viatge a Madrid 2n Batxillerat.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 13

4.- AVALUACIÓ I PROMOCIÓ AVALUACIÓ •

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els referents directes per a l’avaluació de les matèries seran els criteris d’avaluació. Així mateix, s’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i esforç a progressar demostrat per l’alumnat.

Se n'ocuparan tots els professors/es de l'alumne/a, coordinats pel tutor/a.

Les qualificacions s'expressaran en xifres del zero al 10 sense decimals. Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària ( 1r batxillerat: setembre / 2n batxillerat : juny )

La qualificació mitjana del batxillerat s'obté:

QMB= 0,9 M + 0,1 QT M= mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades. QT= qualificació del treball de recerca.

PROMOCIÓ •

L'alumnat passa a segon curs quan ha superat totes les matèries de primer curs o té l'avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva totalitat. Tanmateix, l’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà matricularse’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. (L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes)

L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

Els alumnes i les alumnes no han de tornar a cursar les matèries treball de recerca i estada a l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 14

MATRÍCULA D'HONOR El centre educatiu pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en resultés una fracció sobrant sobre el total d'alumnes avaluats del curs. El requisit que ha de complir l'alumnat és tenir una nota de batxillerat igual o superior a 9.

PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT Els premis extraordinaris de batxillerat constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que demostra una preparació d'excel·lència en aquesta etapa. Aquest reconeixement, que consta a l'expedient de l'alumnat, li permet optar al Premio Nacional del Bachillerato. Es pot inscriure l'alumnat que hagi obtingut una qualificació mitjana del batxillerat igual o superior a 8.75. S'atorguen en funció dels resultats de les proves que es realitzen de forma específica a tal efecte. Aquestes proves, que es fan en el decurs d'un matí, consten de dos exercicis. En el primer exercici hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en català i l'altre en castellà. El segon exercici consta d'una prova sobre la llengua estrangera cursada per l'alumne/a i una altra sobre una matèria, a triar per l'alumne/a entre les cursades a segon curs amb continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs. Els estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari de batxillerat gaudeixen de l'exempció total de les taxes universitàries per al primer curs.

5.- DESPRÉS DEL BATXILLERAT En acabar aquests estudis, l'alumnat que hagi superat totes les matèries cursades rebrà el títol de batxiller. Amb el títol de batxiller es pot accedir a: • • • •

la universitat ( un cop aprovades les proves d'accés ), un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i disseny o d'esports, ensenyaments superiors artístics, el món laboral.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 15

6.- ACCÉS A LA UNIVERSITAT Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés a la universitat (PAU). L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat. La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases: • una fase general obligatòria. • una fase específica de caràcter voluntari. Fase general Consta de cinc exercicis: 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera. 4. Història o Història de la filosofia. 5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant. Fase específica Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Qualificació de la fase general i nota d’accés La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir: Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG QMB= qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 16

Qualificació de la fase específica Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes. (Això significa, que les matèries examinades al juny de 2016 tenen validesa per a la preinscripció del 2016, 2017 i 2018) Nota d’admissió L’actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula: Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Convocatòries: • •

Hi ha dues convocatòries anuals. L'estudiant es pot presentar a millorar nota de la fase general i/o d'alguna matèria o matèries de la fase específica tantes vegades com vulgui.


Pàgina 17

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

GRAUS UNIVERSITARIS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT BRANCA ARTS I HUMANITATS Anglès (URV) Antropologia i evolució humana (URV) Arqueologia Arts escèniques (UdG) Arts i disseny Belles arts Cinema i mitjans audiovisuals Comunicació cultural (UdG) Comunicació i periodisme audiovisual (UdL) Conservació - Restauració de béns culturals Disseny Estudis anglesos Estudis àrabs i hebreus Estudis clàssics Estudis d'anglès i català Estudis d'anglès i de clàssiques Estudis d'anglès i espanyol Estudis d'anglès i francès Estudis d'Àsia Oriental- japonès Estudis d'Àsia Oriental - xinès Estudis de català i de clàssiques Estudis de català i espanyol Estudis de francès i català Estudis de francès i clàssiques Estudis de francès i espanyol Estudis d'espanyol i clàssiques Estudis francesos Estudis hispànics: llengua i literatura (UdL) Estudis literaris Filologia catalana Filologia clàssica Filologia hispànica Filologia romànica Filosofia Història Història de l'Art Humanitats Lingüística Llengua i literatura catalanes Llengua i literatura espanyoles Llengua i literatura hispàniques Llengües aplicades Llengües aplicades i traducció (UVic) Llengües i literatures modernes Musicologia Traducció i interpretació (UVic) Traducció i interpretació alemany Traducció i interpretació anglès Traducció i interpretació francès Traducció i interp. llengua de signes catalana

BRANCA C. SOCIALS I JURÍDIQUES Admó d'empreses i gestió de la innovació Admó emp i gest innovació + màrq i com digitals Admó emp i gest innovació + Turisme i gest lleure Administració i direcció d'empreses (ADE) ADE + Dret ADE + Matemàtiques Antropologia social i cultural Aplicacions interactives i videojocs Ciències culinàries i gastronòmiques Ciència política i gestió pública Ciència política i gestió pública + Dret Ciències empresarials Ciències polítiques i de l'administració C. polítiques i de l'administració + Dret Comptabilitat i finances Comunicació audiovisual Com audiovisual + Inform i documentació Comunicació i industries culturals Criminologia Criminologia i polítiques públiques de prevenció Direcció hotelera Direcció de comerç i distribució Dret Dret + Ciències polítiques Dret + Comptabilitat i Finances Dret + Criminologia Dret + Gestió i Administració pública Dret + Relacions Laborals Economia Economia +Estadística Educació infantil Educació infantil + Educació primària Educació primària Educació social Empresa internacional Empresa i tecnologia Estadística Estudis internacionals d'economia i empresa Filosofia, política i economia Geografia Geografia i ordenació del territori Gestió aeronàutica Gestió d'empreses Gestió hotelera i turística Gestió i administració pública Informació i documentació Logística i negocis marítims Màrqueting i comunicació digitals Mitjans audiovisuals Negocis i màrqueting internacional Pedagogia Periodisme Prevenció i seguretat integral Publicitat i relacions públiques Relacions laborals Seguretat Sociologia Sociologia + Estadística aplicada Treball social Turisme Turisme i gestió del lleure


INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

Pàgina 18

GRAUS UNIVERSITARIS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT BRANCA CIÈNCIES Biologia Biologia + Biotecnologia (UdG) Biologia + Ciències ambientals (UdG) Biologia ambiental Bioquímica Bioquímica i biologia molecular (URV) Biotecnologia Ciències i tecnologia d'aliments (UdL) Ciències ambientals Ciències ambientals + Biologia Ciències ambientals + Geologia Ciències biomèdiques Enologia (URV) Estadística aplicada Física Física + Matemàtiques Física + Química Genètica Geologia Matemàtiques Matemàtiques + Adm i direcció d'empreses Matemàtiques +Enginyeria informàtica Matemàtiques + Física Microbiologia Nanociència i nanotecnologia Química Química + Física

BRANCA CIÈNCIES DE LA SALUT Biologia humana Ciència i Salut animal (UdL) Ciència i tecnologia dels aliments Ciències biomèdiques Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències AF esport + Ed. primària (UdL) Ciències AF esport + Fisioteràpia (UdL) Farmàcia Fisioteràpia Infermeria Logopèdia Medicina Nutrició humana i dietètica Nutrició humana i dietètica + Farmàcia Odontologia Òptica i optometria Podologia Psicologia Teràpia ocupacional Veterinària

BRANCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA Arquitectura Arquitectura tècnica + C i T de l'edificació Ciències i tecnologia de telecomunicació Continguts digitals interactius Disseny Disseny i desenvolupament de videojocs Enginyeria agrícola Enginyeria agroambiental i del paisatge Enginyeria alimentària Enginyeria biomèdica Enginyeria civil Enginyeria d'aeronavegació Enginyeria d'aeroports Enginyeria de disseny industrial Eng de disseny industrial i desenv. producte Enginyeria de la construcció Enginyeria de l'energia Enginyeria de materials Enginyeria de recursos energètics i miners Enginyeria de sistemes audiovisuals Enginyeria de sistemes biològics Eng. de sistemes de telecomunicacions Eng. sistemes telecom + Eng Informàtica Enginyeria de sistemes electrònics Enginyeria de sistemes TIC Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Enginyeria d'organització industrial Enginyeria elèctrica Eng. electrònica de telecomunicacions Eng. electrònica telecom + Eng Informàtica Eng. electrònica industrial i automàtica Eng electrònica industrial i aut + Eng elèctrica Eng electrònica industrial i aut + Eng mecànica Enginyeria en sistemes audiovisuals Enginyeria en sistemes i tecnologia naval Enginyeria en tecnologies aeroespacials Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria en vehicles aeroespacials Enginyeria física Enginyeria forestal Enginyeria geològica Enginyeria geomàtica i topogràfica Enginyeria informàtica Eng informàtica de gestió i sist informació Enginyeria informàtica + Matemàtiques Enginyeria marina Enginyeria mecànica Enginyeria mecatrònica Enginyeria nàutica i transport marítim Enginyeria química Enginyeria telemàtica Fotografia i creació digital Informàtica i serveis Innovació i seguretat alimentària Multimèdia Pilot d'avió comercial i operacions aèries


Pàgina 19

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

7.- ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR El batxillerat possibilita l'accés d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. A: Artístic

CT: Científic i Tecnològic

HS: Humanitats i Ciències Socials

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PER FAMÍLIES PROFESSIONALS

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES CT HS A •

Animació d'activitats físiques i esportives

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ • •

Secretariat CT HS Administració i finances HS

AGRÀRIA CT • • • •

Gestió i org empreses agropecuàries Gestió forestal i del medi natural Paisatgisme i medi rural Ramaderia i assistència en sanitat animal

ARTS GRÀFIQUES • •

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA CT • • • •

Automatització i robòtica industrial Manteniment electrònic Sistemes telecomunicacions i informàtics Sistemes electrotècnics i automatitzats

ENERGIA I AIGUA CT • •

Eficiència energètica i en. solar i tèrmica Energies renovables

FABRICACIÓ MECÀNICA CT • • • •

Construccions metàl·liques Programació de la producció en fabricació mecànica Disseny de fabricació mecànica Òptica d'ullera

Disseny i Producció editorial CT A FUSTA, MOBLE I SURO CT A Producció industries d'arts gràfiques CT • Disseny i moblament

COMERÇ I MÀRQUETING • • • •

Gestió comercial i màrqueting CT HS Serveis al consumidor CT HS Comerç internacional HS Transport i logística HS

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL • • •

Projectes d'obra civil CT A Projectes d'edificació CT A Realització i plans d'obres CT

HOTELERIA I TURISME • • • • • •

Animació turística HS Agència viatges i gestió d'esdeveniments HS Direcció de cuina CT Direcció de serveis en restauració CT Gestió d'allotjaments turístics HS Guia, informació i assist turística HS


Pàgina 20

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

IMATGE I SO CT • • • • •

Animacions 3D, jocs i entorns interactius Il·luminació, captació i tractament d'imatge Producció d'audiovisuals i espectacles Realització de projectes audiovisuals i espectacles So per a audiovisuals i espectacles

QUÍMICA CT • • • • •

Fabricació de productes farmacèutics i afins Indústries de procés de pasta i paper Química ambiental Laboratori d'anàlisi i de control qualitat Química industrial

SANITAT IMATGE PERSONAL • • • •

Assessoria d'imatge personal i corporativa CT HS Caracterització i maquillatge professional CT HS Estètica integral i benestar CT Estilisme i direcció de perruqueria CT HS

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES CT • •

Processos i qualitat en la industria alimentària Vitivinivultura

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS CT • • •

Administració de sistemes informàtics en la xarxa Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Desenvolupament d'aplicacions per a web

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

• • • • • • • • • • •

Anatomia patològica i citologia CT Dietètica CT Documentació sanitària CT HS Higiene bucodental CT Imatge per al diagnòstic CT Laboratori de diagnòstic clínic CT Ortesis i pròtesis CT Radioteràpia CT Salut ambiental CT Audiologia protètica CT Pròtesis dentals CT

SEGURETAT I MEDI AMBIENT CT •

Educació i control ambiental

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT • • • • •

Interpretació de la llengua de signes CT HS Animació sociocultural i turística HS Educació infantil HS Integració Social HS Promoció de la igualtat de gènere HS

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

• Patronatge i moda CT Desenvolupament de projectes • Vestuari a mida i per a espectacles HS A d'instal·lacions tèrmiques i de fluids CT • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids CT TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES CT • Mecatrònica industrial CT • Prevenció de riscos professionals CT HS • Manteniment aeromecànic • Manteniment d'aviònica • Automoció MARITIMOPESQUERA CT •

• • •

Aqüicultura Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions Transport marítim i pesca d'altura


Pàgina 21

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per poder fer la prova d'accés a grau superior sense el títol de Batxillerat cal tenir 19 anys o fer-los durant l'any de la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els fan durant l'any de la prova) i tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al què pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés. MATÈRIES PART COMUNA Llengua catalana / Llengua castellana/ Llengua estrangera /Matemàtiques MATÈRIES REFERÈNCIA PART ESPECÍFICA Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries Matèries de l’opció A

Matèries de l’opció B

a) Dibuix tècnic

a) Biologia

b) Física

b) Ciències de la terra i MA

c) Tecnologia industrial

c) Química

Famílies professionals opció tecnològica

Famílies professionals opció científica i ciències de la salut

Arts gràfiques

Activitats físiques i esportives

Edificació i obra civil

Agrària

Electricitat i electrònica

Imatge personal

Energia i aigua

Indústries alimentàries

Fabricació mecànica

Química

Fusta, moble i suro

Sanitat

Imatge i so

Seguretat i medi ambient

Indústries extractives

Serveis socioculturals i a la comunitat

Informàtica i comunicacions Instal·lació i manteniment Maritimopesquera Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehicles Vidre i ceràmica Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Prevenció de riscos professionals (CFGS)


Pàgina 22

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

MATÈRIES REFERÈNCIA PART ESPECÍFICA Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries Matèries de l’opció C

Matèries de l’opció D

a) Economia de l’empresa

Educació

Física

i

una

b) Geografia

següents:

c) Psicologia i sociologia

a) Biologia

d) Segona llengua estrangera

b) Ciències de la terra i MA

de

les

c) Química Famílies professionals opció humanística i social Administració i gestió

Famílies professionals opció esportiva Activitats físiques i esportives

Comerç i màrqueting Hoteleria i turisme Serveis socioculturals i a la comunitat Seguretat i medi ambient

Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Cicles d'ensenyaments esportius

matèries


Pàgina 23

INS Príncep de Viana - Dossier informatiu Batxillerat 2014/2016

ALTRES ENSENYAMENTS PROFESSIONALS SUPERIORS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY ART FLORAL • Art floral ARTS APLICADES A L'ESCULTURA • Arts aplicades a l'escultura ARTS APLICADES A L'INDUMENTÀRIA • Estilisme d'indumentària ARTS APLICADES AL LLIBRE • Gravat i tècniques d'estampació • Enquadernació artística ARTS APLICADES AL MUR • Arts aplicades al mur CERÀMICA ARTÍSTICA • Ceràmica artística COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL • Còmic • Fotografia • Gràfica impresa • Gràfica audiovisual • Gràfica interactiva • Gràfica publicitària • Il·lustració DISSENY D'INTERIORS • Arquitectura efímera • Aparadorisme • Moblament • Elements de jardí • Projectes i direcció d'obres de decoració

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

ATLESTISME BÀSQUET ESGRIMA ESPORTS D'HIVERN • Esquí alpí • Esquí de fons • Surf de neu FÚTBOL I FÚTBOL SALA • Fútbol • Futbol sala MUNTANYA I ESCALADA • Escalada • Alta muntanya • Esquí de muntanya HANDBOL HÍPICA JUDO I DEFENSA PERSONAL SALVAMENT I SOCORRISME VELA • •

Vela amb aparell fix Vela amb aparell lliure

JOIERIA D'ART • Joieria artística

Requisits d'accés ENSENYAMENTS ESPORTIUS Requisits acadèmics d'accés: Cal tenir el títol de tècnic/a de grau mitjà de la modalitat que es vol cursar i, a més, alguna d'aquestes titulacions: - batxillerat - Haver superat el curs específic per a l'accés a CFGS. - Haver superat la prova d'accés a grau superior.

TÈXTILS ARTÍSTICS • Art tèxtil • Estampacions i tintatges artístic

Requisit esportiu: Cal superar la prova específica d'accés de l'especialitat o acreditar el merit esportiu.

DISSENY INDUSTRIAL • Modelisme i maquetisme • Modelisme industrial ESMALTS ARTÍSTICS • Esmalt artístic al foc sobre metalls

Requisits d'accés ENSENYAMENTS ARTÍSTICS -Tenir el títol de batxillerat modalitats Arts. -Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny. Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna). Per presentar-s’hi cal tenir, com a mínim, 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 anys, si es té el títol de tècnic/a de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent. Estan exemptes de fer la part comuna i, per tant, només han de superar la part específica de la prova, les persones que tenen el títol de batxillerat, o una titulació equivalent, o han superat el curs específic.


C/ Torroella de MontgrĂ­, 6-18 08027 Barcelona tel. 93 408 42 65 www.iepegasoviana.cat e-correu: a8046608@xtec.cat

Dossier informatiu Batxillerat 1416  
Advertisement