Page 1

PERSONEELSBLAD UITGAVE 3-2015

DE UITSCHIETER

22

Samen aan het werk voor het beste resultaat

06 12

In deze uitgave Presentatie 2e verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Een levendige gevel met ROCKPANEL Natural gevelplaten


In deze uitgave

Redactioneel Geen woorden maar daden

ROCKPANEL Woodsproblemen opgelost Dankzij ROPEX (ROCKWOOL Operational Excellence).

De artikelen in deze Uitschieter kenmerken zich door daadkracht, proactiviteit en ondernemerschap. De OPCO’s presenteren nieuwe producten en oplossingen – en dat vaak op spraakmakende wijze. Productieafdelingen tackelen

8

voortvarend geconstateerde problemen, individuele medewerkers steken veel extra tijd en energie in het uitbouwen van hun vakbekwaamheid en de

ROCKWOOL Technical Insulation (RTI) introduceert doorbraak

totale organisatie scoort opvallend goed in het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Intussen worden bouwplannen voort-

Nieuwe generatie SeaRox lichtgewicht

varend gerealiseerd in het Project Site Development.

isolatie voor Marine & Offshore

Allemaal positieve zaken, met nog een wellicht onverwacht prettig bijeffect: je blijft er gezonder bij.

18

Want onderzoek wijst uit dat het belangrijk is om toch vooral actief bezig te zijn. Hoe dat precies zit

Go for maximal performance with minimal weight

lees je in het artikel over duurzame inzetbaarheid NEW GENERATION SEAROX

Lightest stone wool solutions for marine and offshore Are you up in the air about how to reduce your energy consumption while increasing your performance? ROCKWOOL Technical Insulation has the solution. Built on our expertise in the shipbuilding and offshore industry, we introduce the SeaRox FB 6000 range: the lightest stone wool insulation available for A-class fire division. This new generation SeaRox solutions combines all fire safe, acoustic and thermal insulation qualities of stone wool with an exceptional low weight: 40% weight saving on insulation provides an increased flexibility for designers and it reduces your energy and fuel consumption. And that’s good for the environment! Check rockwool-searox.com and discover that less can deliver more in marine and offshore.

Zitten is het nieuwe roken

waarin de achtergrond wordt uitgelegd van de stelling ‘Zitten is het nieuwe roken’.

Duurzame inzetbaarheid. De cijfers liegen er niet om.

Overigens is het in alle opzichten een goede tijd om ons van onze actiefste zijde te laten

www.rockwool-rti.com

23

zien, want na jaren van recessie en krimpende bouwactiviteiten lijkt het tij nu toch werkelijk te keren en trekt de bouwsector voorzichtig maar

En wat nog meer... 11

2

Aan het werk met WORKDAY Alle HR processen samen in één systeem

onmiskenbaar aan. De vakanties zijn achter de rug en ROCKWOOL blaakt van energie. Kortom, ‘Samen aan het werk voor het beste resultaat’ – zoals het zo mooi wordt geformuleerd in het artikel over de customer Focus van de collega’s bij LAPINUS FIBRES.

14

Bouwplannen worden werkelijkheid Project Site Development

Wij wensen je veel leesplezier,

26

2.300 m2 steenwolisolatie voor Leontienhuis

De redactie

27

Grondlegger ROCKPANEL op bezoek

Een inloophuis voor jonge mensen met een eetstoornis

Uitvinder productieproces bezoekt nieuwe perslijn


Voorwoord

Duurzaamheid en toegevoegde waarde als succesfactoren Het voorwoord in de meest recente Uitschieters ademde al een toon van voorzichtig optimisme. Inmiddels kunnen we vaststellen dat er inderdaad alle reden is om met meer vertrouwen naar de toekomst te kijken. De algemene bouw trekt aan, er worden meer huizen verkocht en in veel regio’s beginnen de prijzen weer te stijgen. In onze directe omgeving zien we overal tekenen van een

Ook wordt het steeds belangrijker om te laten zien welke

aantrekkende economie. Bedrijven als UPS, SIF en Action

rol je als bedrijf in de maatschappij vervult en welke

bijvoorbeeld investeren miljoenen in uitbreiding van hun

bijdrage je levert. Het aangaan van strategische samen-

faciliteiten in de regio. Ook de consolidatie bij distributeurs

werkingsverbanden met grote aannemers of distributie-

van bouwmaterialen – waarbij miljoenen zijn geïnvesteerd

bedrijven is tegenwoordig niet meer mogelijk als je als

in overnames en samenvoegingen – laat zien dat met

bedrijf geen gedegen MVO-beleid hebt en daar ook naar

vertrouwen vooruit wordt gekeken.

handelt. We positioneren ons daarom doelbewust als de meest duurzame leverancier van intelligente, op steenwol

Dat betekent niet dat de Nederlandse bouwbranche weer

gebaseerde systemen en oplossingen.

helemaal uit de zorgen is. In de nasleep van de crisis gaan nog steeds bouwbedrijven failliet en de bouwvolumes zijn

Ons recente MVO-jaarverslag laat zien waar ROCKWOOL

beduidend lager dan die van voor 2008. Toen werden er

voor staat en hoe we praktische invulling geven aan ons

jaarlijks 75.000 nieuwe wooneenheden gerealiseerd,

duurzaamheidsbeleid. Transparantie, bewustwording en

tegenover 30.000 in 2014. De prognoses voor 2015 gaan

betrokkenheid staan daarbij voorop. Dat zijn waarden die

uit van 35.000 wooneenheden.

ook onze partners en afnemers herkennen bij en verlangen van de bedrijven waarmee ze zaken willen doen. Het

Ook onze markt is fundamenteel veranderd. De verkoop

zijn niet meer de ouderwetse productvoordelen waarmee

van steenwolisolatie als ‘bulk’-product zal steeds verder

we in de toekomst het verschil maken, maar het totale

in belang afnemen, ten gunste van slimme oplossingen

gedrag en maatschappelijk functioneren van ons bedrijf

op basis van steenwol. We zullen ons steeds meer gaan

als geheel. Hoeveel CO2 stoten we uit? Welke footprint

profileren als partner voor oplossingen met duidelijke

laten we achter? Hoe duurzaam zijn onze producten als

toegevoegde waarde.

ze eenmaal in een project zijn verwerkt? >> 3


Dit soort criteria legt voor architecten en aannemers

Erwin Prins

steeds meer gewicht in de schaal, en als ROCKWOOL

Managing Director ROCKWOOL Benelux

scoren we daarop uitzonderlijk goed. Uiteraard zijn het

en Oostenrijk

criteria die we zelf ook hanteren bij het aangaan van relaties met toeleveranciers. Zo dragen we op onze

Dick Snellenberg

beurt ook weer bij aan het verduurzamen van de hele

Finance Director

bouwketen.

ROCKWOOL Benelux Holding B.V.

Resultaten Q2 2015 ROCKWOOL International A/S Opmerkingen Omzet in het eerste halfjaar is met 2% gestegen t.o.v. 2014.

Omzet in Oost-Europa is met 15% gedaald, waarvan 12% door wisselkoersen.

EBIT (winst voor rente en belasting) is EUR 73 miljoen, ongeveer gelijk aan 2014.

De omzet van Systems Division is gestegen met 7% (excl. wisselkoersinvloed), voornamelijk door hogere

Omzet in West Europa is met 2% gestegen ten

verkopen van ROCKFON en GRODAN. Sterke groei in Noord Amerika is iets afgezwakt,

opzichte van 2014, ontwikkeling in Duitsland en

AziĂŤ is licht gedaald.

Frankrijk valt tegen.

Belangrijkste key-figures in miljoen EUR

2e kwartaal 2015

2e kwartaal 2014

t/m 2e kwartaal 2015

t/m 2e kwartaal 2014

Totaal 2014

557

548

1.056

1.032

2.180

EBIT

47

47

73

76

161

Winst na minderheidsbelangen

32

33

50

53

113

Operationele cash flow

75

45

71

34

206

Investeringen

40

68

100

129

257

11.026

10.880

11.031

Netto omzet

Aantal werknemers

4


Actieve rol ROCKFON bij Tour de France campagne Astrimex! Astrimex, één van de grotere dealers van ROCKFON in Nederland, organiseerde in de eerste helft van dit jaar een voor de afbouwmarkt onderscheidende marketingcampagne die volledig gericht was op de wedstrijd der wielerwedstrijden: de Tour de France. het wiel en doneerde aan KiKa respectievelijk € 0,10 euro op iedere verkochte m2 Krios en € 0,01 op ROCKFON grid. In de tussenliggende meimaand organiseerde ROCKFON een Facebook-actie op de eigen ROCKFON pagina, waarbij ook weer mooie wielergerelateerde prijzen gewonnen konden worden. Start eerste etappe vanuit Utrecht Op de dag van de eerste Touretappe verzamelden alle prijswinnaars zich op het terrein van Astrimex. Vanaf deze fantastische locatie hadden de aanwezigen een zonnige en Astrimex, gevestigd tegen het centrum van Utrecht, greep

enerverende dag. De dag werd afgesloten met de uitrei-

haar locatie aan om samen met klanten het wielerfestijn in

king en bekendmaking van het opgehaalde bedrag door

het weekend van le grand depart en de eerste etappe actief

ROCKFON voor KiKa.

te gaan volgen. In samenwerking met de belangrijkere leveranciers, waaronder ROCKFON, werd een campagne

Namens ROCKFON overhandigde Astrid Poelman en

ontwikkeld met meerdere onderdelen. Zo kregen de

Jeroen Elings het respectabele bedrag van € 6.304,93.

prijswinnaars van de ROCKFON actie een VIP-arrangement

Een donatie aan een prachtig goed doel, die naadloos

voor een compleet door Astrimex verzorgd verblijf op de

binnen de bedrijfscultuur van ROCKFON past!

eerste dag. Daarnaast waren er een op maat gemaakte racefiets, wielrenshirts en allerlei wieler-gerelateerde gadgets te winnen. ROCKFON kreeg gedurende de looptijd van de campagne de mogelijkheid om een aantal tegel- en systeemproducten onder de aandacht te brengen. Stichting KiKa Tijdens de actieperiodes in april en juni, waarin ROCKFON leidend was, stelde Astrimex zich sportief op door geld in te zamelen voor Kika. ROCKFON sprong daarbij graag in 5


Ons 2e verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Niet zomaar een verslag, maar een game changer! Op 30 juni jl. presenteerde ROCKWOOL Benelux Holding met alle OPCO’s het tweede gezamenlijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verslag. Dit MVO-congres, ‘(Re-)building the future’, werd gehou-

Experts over de MVO-strategie van ROCKWOOL

den op de residentie van de Deense ambassadeur in Den

Het congres werd geopend door de ambassadeur van

Haag. MVO (in het Engels CSR genoemd) houdt in dat een

Denemarken die vol lof was over de verantwoordelijkheid

bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van

die ROCKWOOL neemt en de noodzakelijkheid om als

zijn bedrijfsactiviteiten op het milieu en de mensen binnen

bedrijf een MVO-strategie uit te zetten omdat dat je

en buiten het bedrijf.

bestaansrecht garandeert en daarmee de continuïteit van je bedrijf.

Geen woorden maar daden

6

Lanceerden we vorig jaar nog onze MVO-strategie, dit jaar

Daarna nam Marga Hoek (CEO van De Groene Zaak) als

lieten we zien dat het ons niet gaat om woorden maar om

dagvoorzitter het stokje over. Diverse prominente spre-

daden. Een unieke kans om te laten zien dat we de huidige

kers maakten hun opwachting, waaronder Maarten van

trends in de markt zien, begrijpen, zelf oppakken én

Engeland (CSR Foundation Denmark), Z.K.H. Prins Carlos

vertalen naar onze klanten. Daarnaast zijn in het nieuwe

de Bourbon de Parme (Director Institute for Sustainable

MVO-verslag ook best practices vanuit de OPCO’s opgeno-

Innovation & Development) en Prof. Dr. Ir. Anke van Hal

men die laten zien dat het vandaag al kan.

(professor aan Nyenrode Business en Delft University


of Technology). Zij waren vol lof over de wijze waarop

en stakeholders in het algemeen op de voor hen belangrijke

ROCKWOOL samen met haar stakeholders een ‘duurzaam

onderwerpen zoals bijvoorbeeld data die ze nodig hebben

ontwikkelpad’ is ingeslagen. Ook het feit dat op een

voor een aanbesteding maar ook services die we hen bieden

transparante en heldere wijze inzicht wordt gegeven in de

om te helpen bij duurzaam bouwen en verbouwen.

kosten en voordelen van de sociale impact wordt gewaardeerd. Het MVO-verslag van ROCKWOOL bevindt zich

MVO Nederland en The Shift

absoluut in de kopgroep, volgens Prof. Dr. Herman H.F.

De beide directeuren van MVO Nederland en The Shift

Wijffels (Professor of Sustainability and Societal Change

(MVO in België) waren ook aanwezig en verheugd met de

at Utrecht University).

toetreding van ROCKWOOL tot hun kring. Deze kring bestaat uit de voor ROCKWOOL belangrijk(st)e stakehol-

Speciale MVO-website

ders uit o.a. overheid, retail-, industrie-, bouw-, tuin- en

Tijdens het congres lanceerde onze CEO Jens Birgersson

chemiesector die we ook graag willen laten delen in ons

onze nieuwe MVO-website (www.rockwool.nl/mvo). Hiermee

verhaal zodat we samen stappen kunnen maken in

is het MVO-verslag digitaal te raadplegen door onze klanten

verduurzaming met onze mooie oplossingen. >> 7


Manifest Sociale Duurzaamheid ROCKWOOL is tevens aanjager van een Manifest Sociale Duurzaamheid, dat op het congres werd uitgereikt door Erwin Prins. Dit manifest is uitermate belangrijk voor ons als kwaliteitsleverancier omdat hierin accenten worden verplaatst van laagste prijs naar beste prijs om maar een punt aan te halen. Nog belangrijker is dat belangrijke organisaties en leveranciers dit hebben ondertekend. Daarmee hebben we een mooie stap gezet om de unieke voordelen van steenwol mee te laten tellen. Om deze beweging te versnellen hebben we een nieuwe tool gelanceerd, AQSI genaamd (www.aqsi.nl), die architecten en andere bouwpartijen gaat helpen om de sociale prestatie van een gebouw zoals bijvoorbeeld (brand)veiligheid en akoestiek te gaan waarderen. Dit werd tot nu toe nog niet gewaardeerd door belangrijke duurzaamheidsinstituten. Dat gaat de komende tijd ons speelveld ten opzichte van onze concurrenten positief veranderen.

Wat brengt dit allemaal? Naast de mooie resultaten van vorig jaar: een top 5 notering

Reputatie MVO ROCKWOOL, verder

in de Duurzame, het winnen van de Nationale Succes Award

dan alleen Nederland

en een top 10-notering in MT500 leiden onze MVO-inspan-

Tijdens het MVO-congres waren we zelfs trending topic

ningen dagelijks tot belangrijke bijdragen in de projecten

op Twitter, wat betekent dat we een prestatie van formaat

buiten.

hebben neergezet en social media land voor even hebben kunnen beheersen! Helemaal bijzonder als je weet dat we

Met ons laatste MVO-verslag hebben we een groot aantal

die dag op Twitter concurreerden met de lancering van

belangrijke organisaties aan ons weten te binden zoals

Apple Music bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er tal van artikelen

bijvoorbeeld VACpunt Wonen (de woonconsumenten

verschenen en zijn we op tal van websites verschenen.

organisatie), De Groene Zaak, Dutch Green Building Council,

Ook de Ambassadeur van Denemarken heeft een prachtig

Slimbouwen, MVO Nederland en The Shift.

bericht geplaatst dat op alle Deense Ambassades is overgenomen en het vakblad ‘Diplomat’ heeft een pagina aan ons gewijd, dit blad is voor alle Europese diplomaten.

Bezoek ook de MVO website! www.rockwool.nl/mvo

Niet op de laatste plaats postioneerde CEO Jens Birgersson ROCKWOOL Benelux als koploper van de ROCKWOOL Group en complimenteerde hij ROCKWOOL Benelux met deze prestatie van formaat. Kortom deze MVO-strategie heeft

8

ROCKWOOL weer op de kaart gezet. >>


Be part of the solution

(Re-)building the future In ons nieuwe MVO-verslag ‘(Re-)building the future’ gaan we in op de drie meest urgente maatschappelijke trends, geven we openheid over hoe ROCKWOOL hiermee omgaat en zetten we best practices en tools neer om onze stakeholders te helpen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen we samen! Ga naar: www.rockwool.nl/mvo, download ons MVO-rapport en ontdek hoe wij samen met onze stakeholders werken aan een betere samenleving, binnen én buiten ROCKWOOL. TREND 3

TREND 1

Inzicht in milieu- en maatschappelijke impact

Noodzaak van een robuuste samenleving

CREATE. PROTECT. DELIVER. Create | Oplossingen creëren die bijdragen aan duurzaamheid Protect | Mensen en de (gebouwde) omgeving beschermen Deliver | Presteren op een eerlijke en verantwoorde manier

(Re-)building the future

TREND 2 Transitie naar een circulaire economie

Meer doen met minder Gebouwde omgeving in balans

Winstgevende energie-efficiëntie

Gezondheid, welzijn en productiviteit Duurzame en comfortabele gebouwen

Veiligheid als eerste prioriteit

‘Ik ben onder de indruk van de richting die ROCKWOOL Benelux Holding op MVO-gebied heeft gekozen. Met een gerichte strategie en tastbare resultaten is zij een opkomende drijvende Willem Lageweg Directeur MVO Nederland

kracht in de sector en de hele waardeketen.’


Maatschappelijke impact Wist je dat de steenwolproductie van één jaar een CO2-besparing oplevert die gelijk is aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna alle (6,9 miljoen) Nederlandse woningen bij elkaar? Het gerenommeerde bureau Ecofys heeft dat onderzocht.

Focus op duurzame impact Naast onze focus op verbeteringen in onze interne processen, willen we ook inzicht hebben in de maatschappelijke impact van onze producten. Daarom hebben we samen met Ecofys onderzoek gedaan naar de impact van onze steenwolproductie over één jaar.

Vermeden emissie (CO2 eq.) Emissiebesparing per jaar van een

De isolatieproducten die ROCKWOOL

referentie-woning uit de jaren 70 met

in 2014 heeft verkocht sparen tijdens

isolatie van ROCKWOOL

nuttige levensduur (75 jaar) ca.:

1.100 kg CO2eq.

55.875.000 ton CO2eq.

Jaarlijkse besparing op

Dit is gelijk aan de jaarlijkse

de energierekening

emissie van ca.:

ca. € 390 / 22%

6.9 miljoen

*

Bespaarde emissies in perspectief Het aantal malen dat tijdens de productie vrijgekomen emissies

15 miljoen

*

gecompenseerd worden is * Uitgaande van 8 ton aan CO2-emissies per huis per

775 maal

jaar en op basis van 18.000 km per auto per jaar.

In de bovenstaande berekening is nog geen rekening

grond, meststoffen en water gebruikt dan bij de conventio-

gehouden met het gebruik van GRODAN producten.

nele productiewijze. Bovendien hebben GRODAN producten

Eén kubieke meter basalt is goed voor 50 m steenwol

door het effectievere gebruik van grond vanuit concurrentie-

waarmee 350.000 kg tomaten, 1 miljoen komkommers

oogpunt een positieve impact op de Nederlandse economi-

of 175.000 paprika’s op duurzame wijze kunnen worden

sche situatie. De toepassing van LAPINUS FIBRES in de

geteeld. Het gebruik van GRODAN producten is goed voor

auto-industrie (remmen) zorgt voor meer veiligheid en

het milieu: er worden voor de teelt van groenten minder

verlaagt de uitstoot van fijne deeltjes.

2

10


Aan het werk met WORKDAY Op 15 januari zijn we LIVE gegaan met de eerste modules van WORKDAY, het nieuwe systeem waarin alle HR-processen voor de totale ROCKWOOL Group worden samengebracht. Al vanaf het begin is er ook vanuit Roermond door zowel managers als medewerkers zeer veel gebruik gemaakt van het systeem, ook al hebben enkel nog de indirecten toegang. Velen hebben een keer ingelogd, mogelijk enkele aanpassingen gedaan in de persoonlijke gegevens en in het kader van Performance Management doelstellingen ingevoerd. Momenteel is ook de Mid Year Review via het nieuwe systeem volop in gang. Even een beeld: in de maand juli (doorgaans een rustige maand) is er in Roermond 2.837 keer in het systeem ingelogd. Overall, over de ROCKWOOL Group zijn er vanaf 15 januari 131.188 processen succesvol in het WORKDAY-systeem afgesloten. ‘Time Off’-module Zoals bij de GO LIVE aangekondigd, zal de functionaliteit van WORKDAY door toevoeging van nieuwe modules gedurende de komende jaren steeds verder uitgebreid worden. De eerstvolgende die zal worden ingepast is de

hard aan werken, werden zij door de directie een keer

‘Time Off’-module, waarmee vakantie- en ATV-dagen

extra in het zonnetje gezet. Immers: successen dienen ook

aangevraagd en geregistreerd kunnen worden. Ook voor

wij af en toe te vieren. In een aangename setting (midden

het HR-team is het een blijvende uitdaging om deze

in de zon) werden deze mensen door Otto Guth (HR

ontwikkelingen op de voet te volgen, een bijdrage te leveren

Country Manager a.i.) bedankt en kregen zij een beeldje

en om getraind te worden en te blijven, zodat wij als experts

overhandigd: het ‘WORKDAY enabler-beeld’. Ook vanaf

het management waar nodig kunnen blijven ondersteunen.

deze plek: bedankt Marc Ladenstein, Wouter Bak, Anja Evers, Ralph Hodzelmans, Viviane Coun en Yvonne

Succes vieren

Vergoossen.

Omdat we weten dat de implementatie van WORKDAY een doorgaand proces en project is en doordat hierdoor

Heb je vragen over WORKDAY?

vergeten zou kunnen worden dat er een aantal mensen

“Neem dan contact op met je eigen HR Partner of

vanaf het eerste uur van achter de schermen ontzettend

HR Business Partner” 11


Een levendige gevel in harmonie met de natuur

Het Duitse familiebedrijf BRUNNER, gevestigd in het Beierse Eggenfelden, is sinds 1946 gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige kachels en haarden.

De keuze van het bedrijf om vanaf 2010 ook complete

krijgen waarbij cortenstaal (met zijn kenmerkende

verwarmings- en boilersystemen te ontwikkelen, leidde tot

roestkleuren) en lariks shingles werden overwogen als

toenemend plaatsgebrek en uiteindelijk tot de bouw van

bekledingsmateriaal. Hierbij was het cruciaal dat de strak-

een volledig nieuwe productiefaciliteit. Het ontwerp van

ke lijnen van het gebouw behouden bleven en dat het

architect prof. Markus Frank bestaat uit twee moderne

gehele project gerealiseerd werd binnen het budget.

gebouwen met opvallend innovatieve en karakteristieke kenmerken – zowel binnen als buiten.

Architect prof. Markus Frank formuleert het als volgt: “Voor de gevel dachten we aan natuurlijke houttinten of

12

Flexibel als hout, stijlvol als cortenstaal

een warm roesteffect. Gestapeld brandhout vormt immers

BRUNNER is gevestigd in een geheel nieuw kantoorge-

een integraal aspect van het BRUNNER assortiment.

bouw met een aantrekkelijke werkomgeving met daar-

Organische bouwmaterialen moeten perfect in evenwicht

naast een showroom met bijbehorende opslagruimte. De

zijn met hun omgeving en het heersende klimaat. Net

gebouwen moesten een warme en natuurlijke uitstraling

zoals bij klassieke houten gevels, moet er sprake zijn van


een natuurlijk verweringsproces. ROCKPANEL Natural bleek uiteindelijk de perfecte keuze voor dit project.” Puur, natuurlijk, uniek en duurzaam ROCKPANEL Natural is de meest pure uitvoering uit het productassortiment van ROCKPANEL door het ontbreken

Managing director Ralf Mangertseder herinnert zich:

van de laklaag. Het robuuste plaatmateriaal ondergaat

“Het montageplan werd voortdurend aangepast in overleg

een natuurlijke verwering en verkleuring onder invloed van

met de klant en op basis van de door ons gerealiseerde

zonlicht en het klimaat. Dit is vergelijkbaar met andere

voorbeeldpatronen. Al onze inspanningen werden uitein-

natuurlijke materialen zoals hout, staal en beton. Na

delijk meer dan beloond – een volkomen unieke gevelpartij

ongeveer zes weken krijgen de platen een rijke bruine tint,

die doet denken aan gestileerde bomen met een moderne

die zorgt voor een natuurlijke en unieke ‘look’.

én natuurlijke uitstraling, precies zoals de heer Brunner het graag wilde.”

Moderne isolatie Om een hoogstaande thermische isolatie van beide

Gebruiksvriendelijk

gebouwgevels te garanderen, installeerde aannemers-

“In totaal installeerden we ruim 6.268 m² ROCKPANEL

bedrijf Mangertseder Zimmerei & Holzbau GmbH eerst

Natural panelen,” gaat hij verder. “We waren erg onder de

dampdoorlatende isolatiepanelen gemaakt van onbrand-

indruk van de gebruiksvriendelijkheid van het materiaal,

bare steenwol (Fixrock 035 van ROCKWOOL). Vervolgens

vooral bij het op maat zagen van het plaatmateriaal.

werden de ROCKPANEL Natural gevelplaten bevestigd op

Hoewel het plaatmateriaal is vervaardigd uit basalt en

een houten draagstructuur. De bemeting en uitvoering van

dus bijzonder robuust is, is het met hetzelfde gereedschap

deze achterconstructie moest zeer precies voldoen aan de

even makkelijk verwerkbaar als hout. Het vochtongevoe-

specifieke eisen van het unieke ontwerp van prof. Frank

lige materiaal hoeft niet verder afgewerkt of behandeld te

en zijn opdrachtgever.

worden aan de oppervlakken, zaagkanten of boorgaten boven de ramen en rookafvoeropeningen. Alle panelen werden eenvoudig bevestigd met schroeven in bijpassende kleur.” Hij en zijn team zijn zo tevreden over de ROCKPANEL gevelbekleding dat ze het materiaal ook in de toekomst zoveel mogelijk willen blijven gebruiken. “Het was veel moeilijker of zelfs onmogelijk geweest om het complexe montageplan voor het kantoorgebouw te realiseren met een ander bekledingsmateriaal.” Ulrich Brunner is bijzonder tevreden met het resultaat: “Wij hechten grote waarde aan individualiteit en onze unieke bedrijfscultuur. We hebben dan ook veel zorg en tijd besteed aan het ontwikkelen van een individuele en pure façade. Dit heeft geresulteerd in een prachtig kantoor met showroom met een duidelijk eigen karakter.”

Betrokkenen bij het project Opdrachtgever Ulrich Brunner GmbH, Eggenfelden,

Duitsland

Architect

Prof. Markus Frank, frank architekten

GmbH, Eggenfelden, Duitsland

Aannemer

Mangertseder Zimmerei & Holzbau GmbH,

Arnstorf, Duitsland

Gevelbekleding ROCKPANEL Group 13


Project Site Development

Bouwplannen worden werkelijkheid Afgelopen kwartaal heeft een aantal van de bouwplannen binnen het project Site

Laura hallen

Development reeds vorm gekregen.

In Laura hal 1 is inmiddels een nieuwe supergladde vloer gestort, en worden rekken geplaatst met een capaciteit voor circa 5.600 palletplaatsen voor ROCKPANEL eindpro-

Hiermee maken we de eerste fysieke stappen om het nieuwe

ducten. In september wordt het verhuizen van producten

logistieke centrum van ROCKWOOL te realiseren. In deze

van hal 2 naar hal 1 voor zover als mogelijk afgerond en

Uitschieter een korte uitleg over de status en activiteiten over

vanaf oktober is Laura hal 1 weer operationeel.

de periode vanaf september tot eind dit jaar. Daarnaast uitleg over een van de randvoorwaarden voor het Site Developmentproject, het invoeren van ‘Time Slot Management’. Nieuw buitenterrein en rijwegen Het aanleggen van het nieuwe buitenterrein voor dakplaten en de passage achterlangs het terrein van ’Van der Wal’ loopt vanwege de benodigde vergunningstrajecten enige vertraging op. Het afronden van de aanbesteding is in september, waarna vanaf oktober van dit jaar gestart kan worden met het aanleggen van een greppel, het grondwerk en de verharding.

Nieuwe vloer hal 1. In Laura hal 2 is de asbestsanering grotendeels afgerond, het sloopwerk gedaan en zijn de terreinen rondom de hal deels opnieuw van bestrating voorzien. In oktober moet hal 2 leeg zijn en zal er gestart worden met de aanbouw van de hal aan de spoorzijde. In de aanbouw worden acht nieuwe laadpoorten meegenomen.

Huidige terrein toegang bij ‘Paperdrive’. Verder gaat het aanrijden en parkeren van vervoerders op het terrein veranderen. De huidige ‘Paperdrive’ gaat verhuizen naar de kantoren van Laura hal 2, en maakt plaats voor een nieuwe aanrijroute voor onze vervoerders. In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het wijzigen van het Unit Load terrein pas gebeuren in 2016. 14

Locatie aanbouw Laura hal 2.


ROCKPANEL Voor de zomervakanties is er gestart met de bouwactiviteiten en de eerste contouren van de uitbreidingen zijn reeds

beperkt aantal ritten per uur toelaat, krijgen we de

zichtbaar. De productielocatie wordt aan twee zijdes

chauffeurs gespreid binnen, en dat geeft rust. De hef-

uitgebreid met in totaal circa 2.000 m aan opslaghallen

truckchauffeurs weten op voorhand wat er komt en

voor halffabrikaat.

kunnen dat eenvoudig afstemmen op de andere werk-

2

zaamheden. Voor de vervoerders heeft het gebruik van tijdvensters als voordeel dat de wachttijden minder worden. In SAP worden de ritten die geschikt zijn voor Time Slot Management geselecteerd en vervolgens wordt via een interface bericht naar het TRANSPOREON-systeem gestuurd. Daarmee worden de slottijd-ritten bekend gemaakt bij de vervoerder. De vervoerder boekt een specifieke slottijd. Deze tijd wordt vice versa weer naar SAP gecommuniceerd.

Start bouwactiviteiten ROCKPANEL. Een grote verbetering is dat alles ‘live’ gebeurt. Op het Rockfibres

moment dat de vervoerder boekt, is het betreffende

Ook de aanbouwactiviteiten bij Rockfibres zijn inmiddels

timeslot geblokkeerd en niet meer boekbaar voor een

gestart. De bouwlocatie is ingericht op en vanaf het

andere vervoerder.

grondstoffenterrein. Aan de productielocatie wordt ca. 1.200 m2 opslaghal voor halffabrikaat toegevoegd en gaan

Mark Coenen, Logistics Manager ROCKWOOL Roermond

de technische dienst en werkplaats verhuizen.

Frank Steegs, Projectleider Site Development

Slottijd Slottijd, een term die oorspronkelijk gebruikt wordt in de luchtvaart, is een aanduiding voor het tijdsinterval waarin een vliegtuig mag starten vanaf een vliegveld of mag aankomen op een bepaald punt. ‘Slottijd’ (Engels: timeslot) is een samenvoeging van het Engelse woord slot (spleet of gleuf) en het Nederlandse woord ‘tijd’. Wanneer het aanbod van verkeer voor een bepaalde

Locatie aanbouw Rockfibres.

periode hoger is dan de beschikbare capaciteit van het luchtruim of vliegveld, wordt het verkeer gereguleerd.

Time Slot Management

Dit betekent dat wordt zeker gesteld dat het aantal

Het systeem TRANSPOREON is inmiddels uitgebreid met

vliegtuigen dat wordt toegelaten niet hoger zal zijn dan

een module Time Slot Management, die we nu ook al

de beschikbare capaciteit. Zouden er méér vliegtuigen

gebruiken bij Transport Planning. Het doel van deze

toegelaten worden, dan zou dit gevolgen kunnen

module is dat vervoerders zelf hun tijdvenster kunnen

hebben voor de veiligheid, maar vooral ook voor de

reserveren voor afhalen van hun rit. Bij ritten met dak-

efficiëntie omdat er vertragingen ontstaan. Tegenwoor-

producten werken we al handmatig met tijdvensters.

dig wordt deze term ook gebruikt in de transport en logistiek, het doel blijft echter hetzelfde. Denk bij de

Het gebruik van tijdvensters vereenvoudigt de planning

beschikbare capaciteit dan aan laaddocks, heftrucks,

van ritten en verspreidt het aanbod van werk over de dag.

en dergelijke, en bij vertragingen vooral aan wachttijden

Omdat Rockwool bij Time Slot Management maar een

van chauffeurs en inefficiënte uren van de verlader. 15


Met ROPEX

ROCKPANEL lost Woods-problemen op

“ROCKPANEL Woods heeft een houtprint die geen eindeloos herhaalde kopie is, maar waarmee de beoogde variëteit in de houtuitstraling kon worden gerealiseerd.

16

Het materiaal is grof, de kleurentonaliteit gevarieerd en

keld. Nu, zo’n vijfendertig weken later, kunnen de Team

de structuur geheel afgestemd op externe toepassingen.

Leaders Karim Mahmoud en Bas van Rossem tot hun

Het resultaat is een echte planken gevel, waarbij het

genoegen constateren dat die werkwijze het gewenste

natuurlijke karakter van hout wordt gerealiseerd met een

resultaat heeft opgeleverd. “We hebben op dit moment

stenen product. Net zo natuurlijk, maar veel duurzamer.”

een programma van negentien kleuren, waarvan we er

Zo schrijft Architectenweb over een met ROCKPANEL

al vijftien probleemloos en exact volgens specificaties

Woods uitgevoerd project.

hebben aangebracht.”

Het luistert nauw

Haalbaarheidsmatrix

Een uitspraak die duidelijk maakt hoe belangrijk de

Standaard bij ROPEX (ROCKWOOL Operational Excel-

esthetische aspecten van het product zijn voor architec-

lence), is dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de bij

ten, en hoe nauw het luistert bij de realisatie ervan.

de medewerkers aanwezige kennis en expertise. Daarom

Die aspecten moeten in het productieproces dus stevig

werd in december begonnen met het bijeenroepen van de

geborgd zijn, maar precies daaraan schortte het tot voor

negen mensen met de meeste specifieke kennis over de

kort. Het had te maken met de instellingen van de verflijn,

machine en de processen voor het produceren van het

en hoe die consistent, snel en betrouwbaar met exact

Woods-assortiment. Zij begonnen, aangevuld met een

de goede parameters zijn vast te zetten. Sinds december

collega van de Technische Dienst, met een brainstorm-

2014, is deze problematiek op de ROPEX-manier getac-

sessie. Daarin werd het hele proces geanalyseerd, de


problemen in kaart gebracht en – uiteindelijk – een dertigtal verbeterpunten benoemd. De verbeterpunten

ingesteld met behulp van een mechanische teller (met

werden verdeeld in drie categorieën. Naast het keuren

rubberen aandrijfriem) werd vervangen door een digitale

van het product (kwaliteitszorg) ging het daarbij om de

meter. Vast op de machine gemonteerd en dus gegaran-

opstart- en stopprocedure van de Woodsmachine met

deerd zonder slip. Al dit soort aanpassingen leidde tot

bijbehorende werkinstructies en als laatste ‘techniek’.

verdere standaardisering en automatisering van het

Mohamed Moulay Rchid, Wilbert van Ool en Alain Jeurissen

proces en daardoor tot minder foutmogelijkheden. Ook

concentreerden zich op de punten rond het thema

werd een eenduidig stappenplan ontwikkeld waardoor

kwaliteitszorg; Dirk Kuypers, Maikel de Vreede en Karim

iedereen uniform en gestructureerd volgens de vastge-

Mahmoud op de procedures en instructies. Techniek was

legde procedures werkt.

het thema waaraan Mario Wouters, Benaissa Zariouhi,

Eenduidige referentie

Patrick Rutten (TD) en Bas van Rossem gingen werken.

Op het gebied van kwaliteitscontrole werden eveneens flinke stappen gemaakt, onder meer met het standaardiseren en

Karim: “De verbeterpunten hebben we uitgezet in een

eenduidig rubriceren van referentiepanelen. Ook de procedu-

haalbaarheidsmatrix, om vast te stellen welke het

res voor het beoordelen van de kwaliteit van een plaat zijn

gemakkelijkst aan te pakken zijn en welke het meest

gestandaardiseerd, vastgelegd en ondertekend. “Je pakt nu

effect hebben. De combinatie van die twee factoren

een referentieplaat en het is meteen de goede, voorzien van de

bepaalde de prioriteit die we eraan gaven. Zo zijn we om

juiste tekst en uitleg. Op zich een simpele ingreep, maar wel

te beginnen met een tiental punten aan de slag gegaan.

een met groot resultaat.” Het resultaat van alle inspanningen

Sommige moesten binnen dertig dagen zijn opgelost,

is dat operators minder moeite hebben om de machine in te

andere binnen zestig of negentig dagen.”

regelen en al meteen dichter bij de referentie zitten.

Variabelen werden vaste waarden

Snel terugverdiend

Het voornaamste onderscheid tussen Woods en de rest

Karim: “De financiële investeringen in de verbeteringen

van het ROCKPANEL assortiment, is de complexiteit van

zijn heel beperkt gebleven, het heeft vooral manuren

het product. Er zijn heel veel variabelen; heel veel ver-

gekost, maar die zijn gauw terugverdiend. Tot voor kort

schillende parameters die het eindresultaat beïnvloeden.

moesten we de run vaak stoppen als de kleur niet over-

Tijdens het hele ROPEX-proces werden die variabelen

eenkwam met de referentie. Als er nu een bepaalde

zoveel mogelijk vervangen door vaste waarden. Dat

Woods-variant moet worden geproduceerd, dan doen we

betekende bijvoorbeeld dat de druk van de rakels op de

dat ook en de variatie ten opzichte van de referentie blijft

walsen nu met een momentsleutel wordt ingesteld en dat

klein. Hierdoor verbeteren we het tijdrendement op de lijn

er een tweede online viscositeitmeter werd aangeschaft.

en de klant kan altijd rekenen op een goed product. Ook

De hoogteverstelling op de machine die voorheen werd

worden er geen partijen meer afgekeurd.” 17


ROCKWOOL Technical Insulation (RTI) introduceert doorbraak

Nieuwe generatie SeaRox lichtgewicht isolatie voor Marine & Offshore Dankzij een uitgebreid gamma innovatieve steenwol isolatieproducten en –oplossingen is ROCKWOOL Technical Insulation (RTI) al jaren een belangrijke leverancier voor de scheepsbouw en offshore industrie.

Het productassortiment wordt dit najaar uitgebreid met

Maximale prestaties, minimaal gewicht

een competitieve lichtgewicht isolatieoplossing in de vorm

De SeaRox FB 6000 range werd in september geïntrodu-

van de SeaRox FB 6000 productrange. Hiermee zet RTI

ceerd met een uitgebreide campagne waarin het thema

een nieuwe standaard voor de maritieme sector. RTI helpt

lichtgewicht in een alleszeggende metafoor wordt

ontwerpers van schepen en boorplatforms gewicht te

verduidelijkt. Als herkenbaar motief voor de campagne is

besparen en toch tegemoet te komen aan de strengste

gekozen voor de symboliek van een ballon in de vorm van

eisen op het gebied van brandveiligheid en comfort aan

een schip om het lichtgewicht aspect communicatief

boord.

helder neer te zetten. Dit gaat vergezeld met de kernboodschap ‘Go for maximal performance with minimal weight’,

Unieke combinatie

zodat nogmaals benadrukt wordt dat het nieuwe licht-

Schepen en offshoreplatforms zijn bij uitstek gebaat bij

gewicht product dezelfde unieke brandveilige, thermische

isolatieproducten die optimale brandveiligheid en thermi-

en akoestische eigenschappen heeft als de al bestaande

sche en akoestische prestaties weten te combineren met

SeaRox producten.

een laag eigen gewicht. Met de SeaRox FB 6000 productrange realiseert ROCKWOOL Technical Insulation een

Die combinatie van beeld en slogan komt terug in adver-

isolatieoplossing die voldoet aan de strengste internatio-

tenties, brochures, webbanners, e-mailings, displays en

nale normen op het gebied van veiligheid en duurzaam-

allerlei andere marketingmaterialen. Ook tijdens de grote

heid.

marine & offshore beurzen in onder meer Singapore, Abu Dhabi, Busan (Zuid-Korea), Stavanger (Noorwegen) en

18

De gewichtsreductie van 40% in combinatie met de

Shanghai staan de nieuwe lichtgewicht SeaRox producten

flexibele toepassingsmogelijkheden faciliteren scheeps-

voor RTI centraal. Uiteraard wordt er tevens inventief

bouwers en ontwerpers om te kunnen voldoen aan de

gebruik gemaakt van social media zoals YouTube,

eisen van lichtgewicht isolatie. Hierdoor realiseren ze een

LinkedIn en Facebook om de doelgroepen te informeren

verdere reductie van energieverbruik, met alle economi-

en via inbound marketing te converteren tot leads voor

sche en milieuvoordelen van dien.

de sales mensen.


Go for maximal performance with minimal weight

NEW GENERATION SEAROX

Lightest stone wool solutions for marine and offshore Are you up in the air about how to reduce your energy consumption while increasing your performance? ROCKWOOL Technical Insulation has the solution. Built on our expertise in the shipbuilding and offshore industry, we introduce the SeaRox FB 6000 range: the lightest stone wool insulation available for A-class fire division. This new generation SeaRox solutions combines all fire safe, acoustic and thermal insulation qualities of stone wool with an exceptional low weight: 40% weight saving on insulation provides an increased flexibility for designers and it reduces your energy and fuel consumption. And that’s good for the environment! Check rockwool-searox.com and discover that less can deliver more in marine and offshore.

Prestaties en lichtgewicht gevangen in één beeld.

www.rockwool-rti.com

Gewicht en de besparing daarvan is een thema van toenemend belang in de maritieme sector, waarin ontwerpers en engineers onder druk staan om zo effcient mogelijk om te gaan met ruimte en kilo’s aan boord van vooral passagiersschepen en boorplatforms. Een thema waar RTI stevig op heeft ingezet en dat in één klap een doorbraak betekent waarmee RTI een van de belangrijkste productinnovaties van de laatste jaren realiseert. De SeaRox FB 6000 producten bieden onverkort alle unieke en onderscheidende steenwoleigenschappen, maar dan met 40% minder gewicht dan de gebruikelijke SeaRox steenwolisolatie. 19


Nieuw meldpunt voor ongewenste omgangsvormen Vanaf september is er de mogelijkheid om via het Centraal Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen een melding te doen als er binnen ROCKWOOL sprake is van bijvoorbeeld pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie of geweld. Dit kan indien gewenst zelfs anoniem worden gedaan.

delijkheid, eerlijkheid, efficiency, passie en ondernemer-

Zowel slachtoffers als getuigen kunnen er gebruik van

schap. In die waarden vind je terug dat we op een goede,

maken. De Uitschieter ging aan tafel met Jos Dumoulin,

menselijke manier met elkaar omgaan. Niet-wenselijk

directielid van ROCKWOOL BV in Roermond, over het

gedrag wordt daarom niet getolereerd. Hoewel organisa-

nieuwe meldkanaal, dat toegankelijk is via internet.

ties ook van overheidswege inmiddels verplicht zijn om aandacht te geven aan sociale veiligheid, is dat niet de

Waarom is het Centraal Meldpunt Ongewenste

reden waarom het meldpunt er nu is. Onze drijfveer is

Omgangsvormen in het leven geroepen?

dat wij vinden dat onze mensen even gezond naar huis toe

“Een grote organisatie als ROCKWOOL is een afspiegeling

moeten gaan, als ze zijn binnengekomen. Dat betekent

van de maatschappij. Binnen onze muren spelen zich

dat wij naast de fysieke veiligheid ook zorgdragen voor het

dingen af die je buiten ROCKWOOL ook ziet gebeuren.

sociaal-emotioneel welbevinden van onze medewerkers,

Dus ook zaken die niet wenselijk zijn. Zoals je weet doen

dat logischerwijs ook van invloed is op iemands prestaties.

we daar al geruime tijd iets mee; zo hebben we een

Wij willen binnen ROCKWOOL dat we op een normale en

klachtenprocedure en kunnen mensen terecht bij een

respectvolle manier met elkaar omgaan.”

vertrouwenspersoon, een HR-medewerker, preventiemedewerker, de arboarts of natuurlijk hun leidinggevende. Desondanks zie je toch dat sommige mensen, die als

“Naast de fysieke veiligheid dragen we ook zorg voor het sociaal-emotioneel welbevinden”

slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag, de stap via die bestaande kanalen niet durven te zetten. Daarom voegen we er nu een extra kanaal aan toe: het meldpunt ongewenste omgangsvormen, waarbij het mogelijk is om – eventueel anoniem – een melding te doen. De drempel

Het digitale meldpunt is bereikbaar via deze link: http://meteenmelden.rockwool.nl

wordt hierdoor verlaagd. En wij kunnen op onze beurt hiermee onaangename zaken die zich afspelen zo goed mogelijk boven water krijgen.” Het is dus een manier om te kunnen ingrijpen? “Klopt. Als het mogelijk is. Hoe specifieker de melding,

Of via de button die binnenkort op intranet van ROCKWOOL Benelux staat.

hoe meer we er mee kunnen doen, ook al is die anoniem. Kijk, ROCKWOOL is sterk in zijn values, waarmee we Misbruik van het meldpunt zal niet worden getolereerd. wenst ge

mgan eo

on

20

vormen gs

uitdragen wat we belangrijk vinden. Dat zijn verantwoor-

centraal meld punt


“Praten is de eerste stap naar een oplossing” Vertrouwenspersonen Thijs Huijs en Olaf Cratsborn. “Het is een teken van kracht als je een vertrouwenspersoon bezoekt; niet iets om je voor te schamen. Integendeel. Je blijft er niet mee zitten, maar maakt er werk van. Je pakt het op en gaat er iets mee doen, en dan is er met iemand over praten de eerste stap.” Dat zegt Thijs Huijs, die aan zijn vierde termijn als vertrouwenspersoon bij ROCKWOOL

Olaf Cratsborn en Thijs Huijs.

begint. De Uitschieter sprak hem samen met zijn nieuwe collega Olaf Cratsborn die het team van vier met ingang van

In het begin is dat moeilijk, maar als je er teveel in meegaat

dit najaar completeert. Olaf solliciteerde naar de functie

raakt de melder zelf nog meer in de put. Ze hebben iets

omdat het hem aanspreekt daadwerkelijk iets te kunnen

ergs meegemaakt en daarover willen ze hun verhaal kwijt.

betekenen voor collega’s. “Ik heb zelf ook wel meege-

Daarna kun je samen kijken wat de beste oplossing is, maar

maakt dat dingen eens tegenzitten en ervaren hoe

eerst moet je stoom laten afblazen. Een melder heeft te

belangrijk het is als mensen er voor je zijn. Dat wil ik ook

maken gehad met intimidatie, pesten, treiteren of discrimi-

anderen bieden.” Olaf wordt net als alle nieuwe vertrouwens-

natie bijvoorbeeld en daar zit hij mee. Dat verhaal wil hij in

personen terdege voorbereid op en opgeleid voor zijn taak.

eerste instantie kwijt. Pas als dat gebeurd is kijk je wat de

Een van de belangrijkste aspecten daarbij is ‘goed leren

beste vervolgstappen zijn. Moet hij misschien een afspraak

luisteren’. Een vaardigheid die ook centraal stond bij de

maken met de bedrijfsarts? Of heeft hij zijn hart voldoende

cursus Coaching en Counseling die hij een jaar lang op eigen

gelucht en kan hij zelf in gesprek gaan met degene die het

initiatief volgde. “Daarbij leerde ik veel over gesprekstechnie-

heeft veroorzaakt?” Soms is de oorzaak een probleem met

ken en kwam erachter hoe moeilijk het eigenlijk is om écht

een leidinggevende. “Die heeft in de meeste gevallen geen

goed te luisteren. Om je niet te laten leiden door vooroorde-

idee van wat hij aanricht. Die denkt weleens, ach, we zitten

len die je misschien hebt over iemands uiterlijk of zijn manier

hier in een mannenwereld, je hoeft toch niet iedereen met

van praten bijvoorbeeld. Dat moet je allemaal thuislaten.

fluwelen handschoenen aan te pakken? Maar het kan heel

Je voert een gesprek met iemand die een probleem heeft en

anders uitpakken bij die ander; die kan psychisch echt de

gehoord wil worden, daarop concentreer je je.”

vernieling in gaan.”

Balans

Mikpunt

Nieuwe vertrouwenspersonen volgen een cursus waarbij

“Er wordt vaak gedacht dat degenen die toch al een beetje

onder andere met professionele acteurs levensechte

buiten de groep staan die gepest of geïntimideerd worden,

situaties worden geoefend. Regelmatig zijn er intervisie-

maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vaak genoeg zijn het

bijeenkomsten waarin de vertrouwenspersonen ervaringen

heel mondige mensen. Misschien krijgen ze juist daardoor

uitwisselen met collega’s van andere organisaties. Een

een probleem.” Maar ook dan zijn er dus altijd de vertrou-

thema dat daarbij vaak terugkomt is de juiste balans vinden

wenspersonen op wie een beroep kan worden gedaan. En

tussen betrokkenheid en objectiviteit. Thijs: “Je moet je niet

nogmaals, dat is geen teken van zwakte, maar een eerste

mee laten slepen door het verhaal dat je te horen krijgt.

stap in de goede richting. 21


Customer Focus LAPINUS FIBRES

Samen aan het werk voor het beste resultaat Op het vliegveld. In de parkeergarage. In winkelcentra. In schepen of tunnels. Tijdens je vakantie kun je de vezels van LAPINUS FIBRES op heel veel plaatsen tegenkomen. Waarschijnlijk heb je ze niet opgemerkt, want ze zijn verwerkt in een sprayproduct dat deze ruimtes geluidsen brandwerend maakt. Samen met de klant en Lijn 7

te gaan naar de ideale wol. We spraken af dat we echt

werkt LAPINUS FIBRES nu aan een verbeterde versie

bij elkaar in de keuken mochten kijken. Heel bijzonder!

van deze speciale vezel.

Dat vraagt om een groot onderling vertrouwen.’

Sprayen is een goede manier om grote oppervlakten

Pandora Project

geluid- en brandwerend te maken. Een spray samenstel-

Het onderzoek naar de sprayvezel past prima bij het

len is echter niet zo eenvoudig. Van witte wol en witte

Pandora Project waarbij LAPINUS FIBRES onderzoekt hoe

cement wordt met behulp van water een sprayproduct

de kwaliteit van Lijn 7 verbeterd kan worden. Daarom

gemaakt.

werd Alex Smits, teamleader techniek van Lijn 7, bij het onderzoek betrokken. Alex: ‘Voor ons is het heel interes-

In verband met de kosten wil de fabrikant het liefst een

sant om contact te hebben met de eindgebruiker. Je ziet

spray met een lage vezeldichtheid die toch een goed

dan hoe de wol die je hier maakt, daar presteert.’

resultaat oplevert. Bij het inkopen controleert hij de balen wol daarom op dichtheid. De wol die LAPINUS FIBRES

Verbeterde wol

levert, had in hun ogen zowel tijdens de ingangscontrole

Een verbeterde wol. Dat was het doel van het onderzoek

als wel in de applicatie een te hoge dichtheid en was

dat LAPINUS samen met de klant ging doen. Noud: ‘Alex

daarom duurder. Voor de klant was deze ingangscontrole

en ik zijn naar de klant in Frankrijk geweest. We mochten

dus genoeg om goede van slechte wol te onderscheiden.

zien hoe onze vezels opgewerkt werden tot eindproduct.

Noud Huijskens, research engineer bij LAPINUS FIBRES,

We kregen inzicht in het hele proces.’ Alex: ‘Dat klinkt

wilde deze manier van denken doorbreken. Noud: ‘Ik

gemakkelijker dan het was. Wij spreken geen Frans en

dacht dat onze wol beter zou moeten kunnen scoren in de

de Fransen spreken nauwelijks Engels. Maar met Google

applicatie ongeacht het resultaat van de ingangscontrole.

Translate erbij en het maken van tekeningetjes, lukte het

Het is belangrijker om te weten hoe de vezel zich ge-

toch om elkaar alles duidelijk te maken.’

draagt als je deze samen met het water en het cement

22

vermengt. Daarover zijn we met de klant in gesprek

Een sneeuwpop

gegaan en uiteindelijk hebben we besloten samen op zoek

Om het spinproces en de productkwaliteit te verbeteren


werden er 10 verschillende instellingen op Lijn 7 getest. Ook werd gekeken hoe het proces van de klant geoptimaliseerd kon worden. Noud: ‘Ik vind het mooi dat ze daar ook voor openstonden, je moet tenslotte naar alle factoren kijken.’ Alex: ‘Net zoals wij hebben zij flink in de tests

werkte eindproducten. De meetresultaten worden tevens

geïnvesteerd. Voor een testvlak waarvoor 20 kilo gesprayd

gebruikt om Lijn 7 in September beter om te kunnen

werd, moesten ze 800 kilo eindproduct maken.’ De hechting

bouwen. Alex: ‘Zelfs nu, voor de ombouw, hebben we al

van de testvlakken werd gecheckt met een bezemtest.

een verbetering kunnen zien. Met de vernieuwde

Noud: ‘Wat goed was, bleef zitten, wat niet goed was

lijn kunnen we de kwaliteit nog verder verbeteren.

dwarrelde neer. Onze gastheer was op een gegeven

We verwachten dan grote stappen op de spraymarkt te

moment helemaal wit. Net een sneeuwpop.’ Alex: ‘Tsja,

kunnen zetten.’ Noud: ‘We zijn niet alleen heel positief

je moet natuurlijk ook weten wat niet werkt.’

over de samenwerking met de klant, ook de samenwerking tussen LAPINUS en Lijn 7 is naar een hoger niveau

Ombouw Lijn 7

getild. Dat blijkt ook wel uit het feit dat productie en sales

Inmiddels worden er zowel bij LAPINUS FIBRES als bij

de testkosten hebben gedeeld. We hebben tenslotte

de klant metingen verricht aan de wol soorten en opge-

samen één doel: de beste zijn!’

Duurzame inzetbaarheid

De cijfers liegen er niet om: zitten is het nieuwe roken Zitten is het nieuwe roken!! “Wat hebben ze nu toch weer verzonnen?” Maar als je er goed over nadenkt is het natuurlijk heel

zitten. Ga bij jezelf eens na of dit bij jou ook zo is? Bijna 2/3

goed te verklaren en klopt deze misschien vreemde

(60%) brengt zo’n zes uur per dag of langer door achter

stelling.

bureau of pc. Behoorlijk veel als je die cijfers zo ziet. De gezondheidsrisico’s zijn vergelijkbaar met die van roken.

Bewegen is gezond, dat is algemeen bekend. Dat lang stilzitten niet al te best is voor de gezondheid, is dan ook

Het blijkt zelfs dat langdurig stilzitten nog ongezonder is

geen nieuws. Dat lang stilzitten behoorlijke gezondheids-

dan eerder werd gedacht.

risico’s met zich meebrengt – zelfs bij voldoende minuten beweging – is nog niet zo bekend. TNO adviseert dan ook

Langdurig zitten leidt tot een verhoogde sterfte en een

om een actieve leefstijl in combinatie met zo min mogelijk

verhoogde kans op verschillende chronische ziekten, zelfs

langdurig stilzitten extra te promoten.

als werknemers dagelijks voldoende minuten bewegen. De gezondheidsrisico’s die lang stilzitten met zich meebrengt,

Uit diverse onderzoeken is bewezen dat bij veel kantoren

zijn zelfs net zo ernstig te noemen als de gezondheids-

werknemers bijna de hele werkdag achter hun bureau

risico’s van roken. Dit blijkt uit een rapport van TNO. >> 23


Een van de verklaringen zou zijn dat omdat je, wanneer je zit, je spieren vrij weinig gebruikt. Vooral je beenspieren gebruik je dan niet en dat zijn de grootste spieren in je lichaam. Als je deze spieren niet gebruikt dan wordt het vet en het suiker uit je bloed minder snel opgenomen en daardoor maak je meer kans op hart- en vaatziekten en het ontwikkelen van diabetes. Een andere verklaring en omschrijving is dat je zittend weinig calorieën verbrandt én dat je lichaam minder lipoproteïne lipase produceert: een enzym dat ervoor zorgt dat slechte cholesterol wordt omgezet in goede cholesterol. Verder stroomt het bloed minder goed door je lichaam, waardoor ook hier de kans op hart- en vaatziekten. Wat moeten we dan nu doen? Moeten we met zijn allen meteen naar de sportschool rennen? Op zich is dat natuurlijk een goed plan maar dat blijkt helaas niet de oplossing te zijn. Mensen die regelmatig sporten ontkomen niet aan de effecten van al dat dagelijks zitten. Er

Regelmatig de trap nemen is voor werkenden een

moet dus niet alleen bewogen worden op de sportschool,

effectieve manier om aan de nodige lichaamsbeweging

maar ook vooral overdag op werk.

te komen, ook gedurende een werkdag.

Profiteer daarom van bijvoorbeeld de volgende tips: Loop wanneer het kan. Bijvoorbeeld tijdens de lunch,

Onderstaand een aantal oefeningen die je gemakkelijk achter je bureau kunt doen:

een telefoongesprek of vergadering. Dat is gezonder én je stimuleert de productiviteit.

Bilspieren trainen achter bureau

Sta regelmatig op uit je bureaustoel. Het is het beste

Wanneer je op een bureaustoel zit kun je je bilspieren

om elke twintig minuten een wandeling van twee

goed aanspannen. Span je spieren ongeveer tien

minuten te maken.

seconden vast. Vervolgens neem je een rustpauze van tien seconden, waarna je ze weer aanspant. Doe dit ongeveer zes keer in de ochtend en middag. Buikspieren trainen Ga rechtop je stoel zitten. Strek je benen recht vooruit en til ze een halve meter van de grond. Beweeg je benen langzaam op en neer. Dit hoeven maar korte en kleine bewegingen te zijn. Beweeg je benen tien keer op en neer en herhaal dit drie keer. Beenspieren trainen Ga rechtop je stoel zitten. Buig je knieën en zorg dat ze recht boven je enkels blijven. Houd dit ongeveer twintig seconden vol. Je traint hiermee niet alleen je beenspieren, maar ook tegelijkertijd je buikspieren. Herhaal de oefening drie keer. Iedereen die veel zit kan er mee aan de slag en het grote voordeel is dat je direct kunt beginnen!

24


Mehmet Kumekci ontving het certificaat

De waarde van een vakbekwaamheidsassessment Op woensdag 22 juli ontving Mehmet Kumekci het vakbekwaamheidscertificaat voor de functie van Operator A. Dit werd gevierd met collega’s en leidinggevenden onder het genot van een stukje vlaai en koffie. Mehmet werkt al ruim 35 jaar bij ROCKWOOL als basisoperator. Als vijftienjarige kwam hij met zijn ouders van Turkije naar Nederland. Enkele jaren later startte hij bij ROCKWOOL als bedieningsman. Eenmaal bij de GRODAN productie is hij meegegroeid met de ontwikkelingen van de afdeling en de technologische ontwikkelingen van het machinepark. Door het zien en veel te vragen heeft hij zich ontwikkeld tot een medewerker die kan worden ingezet op meerdere machines. Voldoen aan voorwaarden Mehmet Kumekci voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor het vakbekwaamheidsassessment. Dit

V.l.n.r.: Frank van Nieuwenhoven, Stefan van de Ven, Mehmet

assessment is in 2009 ontwikkeld voor personen die niet in

Kumekci, Bart Vries, Joop van Diepe, Peter van de Heuvel.

staat zijn een reguliere opleiding te volgen en daardoor nooit een carrièrestap zouden maken.

Instrument

Om in aanmerking te komen voor het vakbekwaamheids-

Het vakbekwaamheidsassessment is een instrument

assessment dient ten minste aan de volgende voorwaar-

waarin wordt gemeten wat de vakbekwaamheid is van de

den voldaan te zijn: Meermaals serieuze pogingen gedaan om aan een

medewerker op een bepaalde functie. Dit wordt vertaald

regulier Vapro opleidingstraject deel te nemen; Een niet op korte termijn te overbruggen taalachterstand waardoor het volgen van een reguliere studie niet mogelijk is; Andere, niet in redelijkheid aan de kandidaat toe te

naar de functie-eisen van een volgende functie in het carrièremodel. Voor Mehmet Kumekci heeft dit certificaat veel waarde, nu hij de stap van Basisoperator naar Operator A kan maken. Hij heeft het verdiend door zijn inzet en leergierigheid op de werkplek.

rekenen, belemmerende omstandigheden om deel te

Mehmet van harte gefeliciteerd met het behalen van dit

nemen aan een regulier opleidingstraject.

mooie resultaat. 25


2.300 m2 steenwolisolatie voor het Leontienhuis In juli werd In Zevenhuizen Het Leontienhuis, een inloophuis voor jonge mensen met een eetstoornis en hun naasten, officieel geopend door niemand minder dan koningin Máxima. ROCKWOOL stelde ruim 2.300 m2 steenwol isolatie ter

werken wel vaker met de isolatiematerialen van ROCKWOOL,

beschikking voor de renovatie van de monumentale boerderij-

maar in dit project werkten we voor het eerst rechtstreeks

woning. Het Leontienhuis, een initiatief van ex-wielrenster

samen met de leverancier. Samen met de sponsors en

Leontien Zijlaard-van Moorsel, is voortgekomen uit haar

onderaannemers hebben we gekeken hoe we dit project op de

persoonlijke ervaring met eetstoornissen. Jarenlang heeft zij

best mogelijke manier konden aanpakken. Dankzij de kennis die

thuis vanaf de ‘keukentafel’ mensen geholpen. Haar grote

ROCKWOOL deelde, zijn er uiteindelijk nog wat zaken veran-

droom was een inloophuis voor jonge mensen met een

derd aan het eerste ontwerp. Aanvankelijk werd enkel gekeken

eetstoornis en hun naasten. Deze droom is nu werkelijkheid

naar de voorgeschreven Rc-waarde, maar ROCKWOOL keek

geworden en krijgt na de grootscheepse verbouwing nog meer

verder dan de ‘theorie’ en wees op het belang van de functio-

glans. Het motto: ‘Samen strijden tegen eetstoornissen, op

naliteit van de ruimten. In het Leontienhuis vinden op de eerste

weg naar een gezonde toekomst!’

verdieping allerlei lezingen en groepssessies plaats. Doordat steenwol isolatie van ROCKWOOL is toegepast in de vloeren,

Volledige renovatie

wordt de geluidshinder door gestommel en stemgeluiden tot

De gemeente Zuidplas heeft geholpen bij de zoektocht naar

een minimum beperkt.” Naast een aangename binnentempera-

een perfecte locatie voor het Leontienhuis. Die werd gevonden

tuur en een optimale akoestiek, zal de isolatie zorgen voor een

in de monumentale boerderij ‘Nooit-gedacht’ aan de Zuidplas-

besparing op de stookkosten. Hierdoor houdt de stichting

weg 13 in Zevenhuizen. Het pand was echter compleet

straks meer geld over voor andere zaken.

vervallen en moest volledig worden gerenoveerd. Dankzij

de steun van vele sponsors is de boerderij inmiddels weer

Plezierige samenwerking

helemaal opgeknapt. De verbouwingswerkzaamheden werden

Johan is zeer te spreken over de samenwerking binnen het

uitgevoerd door Bébouw Midreth en Dubotechniek Bedrijven.

project. “Toen het verzoek voor dit project bij ons kwam, waren

Bebouw Midreth was daarbij onder meer verantwoordelijk

de vooruitzichten in de markt niet bepaald rooskleurig.

voor het isoleren van de vloeren – zowel de begane grondvloer

Desondanks waren alle leveranciers en aannemers bereid om

als de verdiepingsvloeren –, de scheidingswanden en de

een bijdrage te leveren. Daarbij werd telkens gekeken naar de

binnenzijde van de buitenmuren. ROCKWOOL leverde de

beste oplossing in plaats van de goedkoopste. Zelfs de kleine

isolatiematerialen voor deze onderdelen van het huis: in

ondernemers hebben echt hun nek uitgestoken en hun beste

totaal 2.317 m2.

vakmanschap laten zien. De samenwerking verliep zeer plezierig; het onderling vertrouwen was er, er werd enthousiast

26

Oase van rust

gewerkt en er is uiteindelijk goed werk geleverd. Zo zou je

Johan Hoogendoorn, projectleider bij Bébouw Midreth: “We

altijd wel willen samenwerken!”


Grondlegger ROCKPANEL bezoekt nieuwe perslijn Donderdag 21 mei jl. werd ROCKPANEL Group en ROCKPANEL productie vereerd met een bezoek van de uitvinder van het ROCKPANEL productieproces, de heer Keld Jepsen. Hierbij is steeds het uitgangspunt geweest om het potentieel van nieuwe productietechnologieën te benutten. Met de realisatie van de lijn is de productiecapaciteit verdrievoudigd, passend bij de groeiplannen van de ROCKPANEL sales organisatie. Bartosz Stentoft heeft vervolgens aan de hand van een presentatie de werking van de nieuwe perslijn en de bestaande verflijn in detail toegelicht waarna de gasten beide lijnen hebben bezocht. Alain Jeurissen heeft de gasten langs de lijnen geleid en de detailvragen die naar voren kwamen beantwoord. De gasten waren onder de indruk van de ontwikkelingen die de productie-installaties hebben doorgemaakt vanaf de oorspronkelijke initiatieven De heer Jepsen werd vergezeld door de heer Tom Kähler

tot ontwikkeling van een façade paneel.

en hun beider echtgenotes. De heer Keld Jepsen heeft destijds de verantwoordelijkheid gedragen voor de afdeling

Het bezoek werd voortgezet met een presentatie van Paul

Research en Development van de Systems Divisie waarna

Steen over de huidige Europese esthetische façade markt.

hij vervolgens manager werd van Group Research &

Hij heeft een gedetailleerde toelichting gegeven over de

Development.

marktsegmenten die te onderscheiden zijn, naar type façade paneel en wat daarin de belangrijkste spelers zijn

In de loop van de ochtend arriveerden de gasten die

en hoe ROCKPANEL Group zich daarin beweegt. Een

werden verwelkomd door Mark Gerardts, voormalig

interessante discussie volgde over de voordelen van een

Managing Director van ROCKPANEL Group, Bartosz

ROCKPANEL façade paneel en hoe wij daar mee kunnen

Stentoft, Operations Manager Roermond en Paul Steen,

concurreren. Er werd geconcludeerd dat hoge kwaliteit en

Business Director ROCKPANEL Group.

duurzaamheid belangrijke onderscheidende kenmerken zijn in het marktsegment waarin ROCKPANEL acteert.

Mark Gerardts informeerde de gasten over de realisatie van het project nadat de investering van de nieuwe perslijn

Al met al een informatief bezoek waarover de gasten hun

voor ROCKPANEL façade panelen was goedgekeurd.

waardering uitspraken. 27


Mehmet Kumekci ontving het certificaat

Diploma’s voor de VAPRO en Logistieke leerlingen Op vrijdag 3 juli jl. was de Kilaueazaal goed gevuld met familie, collega’s, mentoren, leidinggevenden en vertegenwoordigers van Leeuwenborgh; de reden hiervoor was de officiële diploma-uitreiking voor onze 10 VAPRO-leerlingen, en leerlingen Logistiek. Na een studieperiode van minimaal 2 jaar zijn ze aan de eindstreep gekomen. Hiermee hebben ze een tijdperk afgesloten van lange studiedagen en veel huiswerk. Het gezinsleven heeft best wel hinder gehad door de studie, maar het eindresultaat is navenant. De leerlingen hebben naast hun ploegenroosters één dag in de week een opleiding gevolgd in de Bedrijfsschool. Deze opleiding is uitgevoerd door vakdocenten van de ROC Leeuwenborgh. De kandidaten zijn Marco Henstra, Grondstoffenfabriek MBO 4 logistiek Rene Denkers, Logistiek, MBO 4 logistiek Jacco van Hoeflaken, Logistiek, MBO 3 logistiek Roy verbakel, Logistiek, MBO3 logistiek Marco Willems, Logistiek, MBO 4 logistiek Jeroen Vollenbergh, Logistiek, MBO 4 logistiek Michel Joosten, Lijn 2, Vapro B

V.l.n.r. 1e rij

 Theo Verkoulen, Lijn 8, Vapro B Sven Muys, Lijn 7 Rockfibres, Vapro B

(Logistiek), Jacco Hoeflaken (Logistiek), Sven Muys (Lijn 7),

Marco Henstra (Grondstoffenfabriek), Marco Willems Ferdie Doek (Grodan).

 Ferdi Doek, grodan, Vapro B 2e rij 100% geslaagd

Michel Joosten (Lijn 2), Roy Verbakel (Logistiek), Jeroen

De leerlingen logistiek hebben op vrijdag de studie gevolgd

Vollebergh (Logistiek), Jos Dumoulin (Technisch Directeur).

in een klas gevuld met leerlingen van diverse bedrijven,

28

zoals UPS, ERIKS en Schmitz Foam. Het is opmerkelijk dat

3e rij

alle leerlingen zijn geslaagd voor hun opleiding hetgeen

Bart van Opbergen (docent Logistiek), Theo Verkoulen (Lijn

betekent dat het slagingspercentage 100% is. Niet alleen de

2), Carin de Koninck (docente Nederlands), Bart Hermans

motivatie en de inzet van de leerlingen is hierbij van belang

(opleidingsmanager Leeuwenborgh), Virginie Driessen

maar ook de stimulatie vanuit de werkvloer en het thuisfront

(docente Logistiek).


hebben er voor gezorgd dat ze een studieduur van tenminste 2 jaar hebben volgehouden. De VAPRO-leerlingen hebben op

dit geweldige resultaat. Ook een woord van dank en blijk

verschillende dagen de studie gevolgd, met eveneens het

van waardering sprak hij uit naar de partners en de

zelfde hoge slagingspercentage. Dat alles mede dank zij de

kinderen van de geslaagden. Hij is trots om te zien dat het

inzet, de stimulatie en het vertrouwen van de werkvloer en

ons weer is gelukt om een volle zaal geslaagden hier te

het thuisfront. Een leven lang leren, wordt in de volksmond

krijgen en hij stimuleert zelfs de leerlingen om door te

snel genoemd. Tijdens de diploma-uitreiking hebben onze

gaan met een vervolgstudie. Dus wordt vervolgd!

Technisch Directeur Jos Dumoulin en de Opleidingsmanager Bart Hermans van Leeuwenborgh hier duidelijk nog over

Na de officiĂŤle toespraken door Jos en Bart volgde de

gesproken. De huidige generatie zal moeten doorleren om

diploma-uitreiking. Aansluitend werd er nog nagepraat

straks inzetbaar te blijven voor de organisatie. Leren doe je

onder het genot van een hapje en een drankje en werden

op allerlei plekken, zo leer je op school, op de werkvloer,

en diverse anekdotes door de docenten verteld.

maar ook thuis of nog extremer op het voetbalveld en in de sportkantine. Je blijft leren een leven lang. Jos bedankte alle

Heren, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie

mentoren, leidinggevenden, managers, examinatoren voor

diploma!

Twintig VAPRO-mentoren opgeleid ROCKWOOL is in mei gestart met het VAPRO Traineeship. Dit is een samenwerking tussen ROCKWOOL en de uitzendpartners Adecco en Olympia met als doel het verkrijgen van goed gekwalificeerd personeel. De trainees worden opgeleid in het VAPRO-systeem. Daarvoor hebben we in juni twintig nieuwe mentoren opgeleid in een tweedaagse sessie. Het is de taak van de mentoren de VAPRO-leerlingen te begeleiden. De trainers van de VAPRO hebben tijdens deze training de mentoren het opleidingssysteem uitgelegd. Het lijkt geen gemakkelijk systeem, maar na enkele oefeningen blijkt dat er makkelijk mee te werken is. Alle mentoren zijn inmiddels begonnen met het begeleiden van de VAPRO-leerlingen. We hebben afgesproken dat we ieder half jaar een terugkomsessie gaan organiseren om van elkaars bevindingen te leren. Dit zal dan samen

Trainer Carlo Moors (VAPRO) voor het bord

met de al eerder opgeleide mentoren worden uitgevoerd.

en de ROCKWOOL mentoren. 29


Open dagen St. Jansberg Maaseik succesvol ROCKWOOL is ieder jaar aanwezig bij de open dagen van verschillende scholen in Limburg. Een van de doelstellingen is om toekomstige leerlingen in de techniek ge誰nteresseerd te krijgen voor ons bedrijf. In het weekend van 20 en 21 juni hebben we met een grote stand bij de afdeling hout en bouw van St. Jansberg in Maaseik gestaan. Tijdens de open dagen zijn er veel

Ber in de Break bij de stand.

bezoekers, vooral ouders met leerlingen, bij ons geweest om informatie te verzamelen over het werken bij

worden met bussen opgehaald vanaf Venlo tot Landgraaf.

ROCKWOOL en onze diversiteit aan producten.

Onze stand was aangekleed met verschillende ROCKWOOL producten, een brandproef, de waterspinner (nabootsing

Kwaliteit en discipline

spinpproces), de suikerspin en de ROCKPANEL workshop-

St. Jansberg staat bekend om de kwaliteit van de opleidin-

tafel. Dus voldoende te zien en te beleven voor een breed

gen en de discipline die de leerlingen wordt aangeleerd.

publiek. We kunnen terugkijken op twee succesvolle open

Hier wordt de leerling gedurende een periode van vijf jaar

dagen bij St. Jansberg in Maaseik. We willen het manage-

opgeleid tot bijvoorbeeld volwaardig metselaar, lasser,

ment- en het docententeam van St. Jansberg bedanken

elektricien of timmerman. Door deze aanpak is er veel

voor de gastvrije ontvangst en de goede verzorging van

interesse van leerlingen uit Nederland. Deze leerlingen

onze standbemanning.

Doneer jij ook de waarde van je kerstpakket aan ons goede doel? Sinds enkele jaren kun je ervoor kiezen om geen kerstpakket

de kosten voor vervoer, verblijf, accommodatie, energie,

te ontvangen en het daarvoor gereserveerde bedrag te

maaltijden en het activiteitenprogramma voor broertjes en

schenken aan een door de Personeelsvereniging bepaald goed

zusjes. Het bedrag voor het kind met een beperking kan

doel. Dit jaar heeft de PV gekozen voor Stichting Wigman.

vergoed worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura. Deze bedragen zijn niet

30

Wat doet de Stichting Wigwam?

toereikend om de meerkosten, ontstaan als gevolg van de

Een gezin dat deelneemt aan een Wigwamvakantie betaalt zelf

beperking, te dekken. Hieronder vallen o.a. aangepaste


Stagiaires nemen afscheid Vier leerlingen van de Herman Broeren School hebben gedurende 1 jaar stage gelopen bij de afdeling productmonster van HGS. De leerlingen hebben onder begeleiding van Jan Vek en

de productmonsters in de doosjes, plakken er stickers op

Arno Jongen hun stage goed afgerond. Docente Maaike

en zorgen ervoor dat de pakketjes verzendklaar staan. Ze

was er altijd bij om een oogje in het zeil te houden en de

ondersteunen Arno en Jan bij de werkzaamheden van de

leerlingen waar nodig te begeleiden.

afdeling.

Volgens de directeur van de Herman Broeren School is het

Certificaat

heel moeilijk om voor deze kinderen een geschikte stage-

Als afronding van hun stage ontvingen de leerlingen een

plaats te vinden en hij waardeert het dan des te meer dat

certificaat waarop is vastgelegd welke beroepscompetenties

ROCKWOOL dit biedt. Deze leerlingen zijn gedurende

ze hebben ontwikkeld. Dit certificaat zal hen in de toekomst

anderhalf uur per week bij ons aanwezig en ze verpakken

helpen om een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Bij de certificatenuitreiking waren de leerlingen met hun ouders, de docente, de directeur van de school, Orson Olijve, Arno Jongen, Hans van Klaveren, Huub Aerts en Danny van Schendel aanwezig. Jan Vek was verhinderd. Onder het genot van een kopje koffie of frisdrank en een stukje vlaai werden de certificaten door John Geven uitgereikt. Met trots keken de ouders hoe hun kinderen het certificaat in ontvangst mochten nemen. Voor het schooljaar 2015/2016 starten we in september weer met een groep van vier leerlingen bij de afdeling product-

Op de voorgrond de vier leerlingen met hun certificaat.

monster van HGS.

voorzieningen (van sanitair en aangepaste accommodatie tot aangepast speelgoed), uitgebreide intake en plaatsing van de gezinnen, instructie en scholing vrijwilligers en professionele aansturing en begeleiding voorafgaand en tijdens de vakantie. Voor de totale financiering is Stichting Wigwam afhankelijk van de ondersteuning van vele fondsen, bedrijven en particulieren. Graag wil Rockwool een steentje bijdragen aan een aantal leuke vakantieweken voor deze doelgroep. Geef jij ook??

Meer informatie op: www.stichtingwigwam.nl 31


In balans op de Segway Een dag met vele gezichten. Op zaterdag 30 mei kwamen zo’n dertig collega’s en partners samen op de parkeerplaats van Rockwool. Deze parkeerplaats ligt er op een gemiddelde zaterdag verlaten bij. Nu was er een ontvangst met koffie en vlaai. En een dag waar de balans houden en doorzettingsvermogen hard nodig waren. Probeer het

Naar links en rechts hangen is sturen. Een voorzichtige

maar eens. Meteen met losse handjes en een vaartje van

slalom, met een wiel over een rijplaat, een wipwap. De

20 km per uur (na een oefenrondje van 7,5 km per uur).

snelheid wordt opgevoerd. 20 km per uur. Dat is het sein

De Segway had na een paar uur geen geheimen meer voor

dat de eisen omhoog kunnen. Met een hockeystick een

ons. Al hield een enkeling er een blauwe knie of geschaaf-

plastic balletje meenemen. Dus één hand aan het stuur en

de arm aan over. Geen wonder als je weet dat regen en

de focus op de bal, niet op de Segway. De harde wind speelt

harde wind getrotseerd moesten worden en de obstakels

parten. Blijven proberen, doorzetten. Balletjes vliegen alle

steeds lastiger te nemen waren.

kanten op. Hilarische momenten, veel plezier. Een ‘wedstrijdje’ over het parcours als besluit van deze leerzame dag.

Een korte kennismaking met je verplaatsen op een

Een nieuw vervoermiddel ontdekt, waar je vooral niet je

Segway. Het begint rustig. Eerst erop staan. Je balans

hoofd, maar wel je balans bij moet houden. Wederom een

houden en de handjes los. Rustig naar voren hangen en

geslaagde activiteit en voor herhaling vatbaar.

de eerste meters rijden. Niet schrikken en te abrupt bewegen. Terug rechtop gaan staan en je staat stil.

Best regards, Erwin Remers

Passiespelen Hallo mijn naam is Hope Felix en ik ben 9 jaar. Een tijdje geleden werd mijn papa aangeboden om op zondag 28 juni met de personeelsvereniging naar de Passiespelen in Tegelen te gaan. Papa vroeg of ik met hem mee wilde gaan. Ik wist niet wat het was maar hij vertelde dat het over het lijdensverhaal van Jezus ging en dat verhaal kende ik omdat we elk jaar naar the Passion kijken. Ik verheugde me erop om hier naartoe te gaan. Het was mooi weer die dag en we kwamen ‘s middags in Tegelen aan. Het was in de buitenlucht en dat had ik nog nooit meegemaakt. We kregen mooie plaatsen en het podium

Ik vond het gewoon geweldig. Papa vertelde na de voor-

was heel groot. Het was een hele mooie voorstelling en

stelling dat het maar eens in de vijf jaar plaatsvindt en dat

ik vond het prachtig er; waren wel 200 mensen op het

is jammer, maar gelukkig heb ik dit mogen meemaken. We

podium. Er was zelfs een levende ezel. Jezus was gewel-

zijn erna nog gaan uit eten, het was een schitterende dag.

dig om te zien maar er gebeurde zoveel dat je af en toe

32

niet wist welke kant je moest kijken. Het was heel

Bedankt en groetjes,

uitgebreid en dat had ik ook nog nooit gezien.

Hope


Warm Warm Toverland Op 4 juli was het zover. Na wat voorbereiding en de nodige communicatie tussen de organisatie en Toverland ging ROCKWOOL met driehonderd papa’s en mama’s en heel, heel veel kinderen naar het Sevenumse Pretpark. met volle teugen van het water en de snelheid van de attracties. Mooi is om te zien dat papa’s en mama’s snel naar het scorebord lopen om te kijken wie sneller door de rodelbaan was gegaan, en dat hier menige papa teleurgesteld zijn verlies moest nemen. Prachtig was ook de gelegenheid om onder de waterval te gaan staan bij de wildwaterbaan, en hier even af te koelen. Ook hier hebben we menige Rockwooler kletsnat zien worden. Al met al een topfamiliedagje in een van de mooiste attractieparken van Nederland. Een dag die zeker op de agenda van de PV zal blijven staan gezien de deelname van de Rockwoolers. Maar welk attractiepark? Dat blijft een verrassing... En of het warm was…!! De weersvoorspelling was dat het

Groet namens de PV,

een van de warmste dagen van het jaar zou worden, waar

Danny en Melanie

natuurlijk ook wat zorg uit voortkwam. Maar na de geruststelling dat Toverland voor genoeg schaduw en heel veel water zou zorgen, was het vooruitzicht, dat het een mooie dag zou worden. Door het voorspelde warme weer, was het niet erg druk, wat er voor zorgde dat de attracties goed toegankelijk waren, vooral de achtbanen en de waterattracties waren flink in trek bij de Rockwoolers. Tegen de middag was er een lunch geregeld die uitermate goed verzorgd was, en waar heerlijke broodjes, drankjes en frietjes meer dan voldoende voor iedereen aanwezig waren. Spannende attracties De kids hebben hun hart kunnen ophalen in de diverse leuke en spannende attracties. Natuurlijk mogen we de

U kunt de personeelsvereniging altijd bereiken op

papa’s en de mama’s niet vergeten, want ook die genoten

personeelsvereniging@rockwool.com 33


Jubilarissen 12,5 jaar

Rectificatie

M.P.J. Pattipeilohy

I.J.H. Vencent

D.L. de Kubber

Operations Unit I -

Site Maintenance -

Application Development

GRODAN

TD Lijn 2&3

Center - LAPINUS FIBRES

16 november 2015

1 december 2015

16 april 2015

I.N.M. Verheyen

K.V.P. Schreurs

GRODAN

Site Maintenance - TD

Sales - Ben. Vegetables

Grondstoffenfabriek

& Floriculture

1 december 2015

16 december 2015

M. Sariji

25 jaar

Operations Unit I Productie PSM 1 december 2015

R.A.W. van Emmerik

K.J. Carson

R.W. de Vlieger

Operations Unit I - GRODAN

Operations Unit II -

Operations Unit I - Lijn 2

1 oktober 2015

Hulpgrondstoffen

1 december 2015

1 november 2015 R.M.A. Graef

M.J.A.M. Huijs

J.A. Hoenen

Operations

Operations Production

Operations Unit II - Lijn 7

Site Logistics - Warehousing

Support - Laboratory

1 december 2015

1 oktober 2015

1 november 2015

W.Th.M. Kessels

L.J.M. Snijkers

C.A. Roverts

GRODAN

Sales

Operations Unit II - Lijn 7 1 december 2015

Ben. Vegetables & Floriculture

Handel NL

16 oktober 2015

1 november 2015

H.J. Konickx

G. Drenth

M.J.T. Flendrig-Smets

Operations Unit I - Lijn 8

Operations Unit I - GRODAN

Sales

1 november 2015

16 november 2015

Customer Services 1 december 2015

34

B.C.G. Lammers

F.J.D. van Laar

A. Lataster

Operations Unit I - Lijn 8

Operations Unit I - Lijn 8

Operations Unit II - Rockfibres

1 november 2015

16 november 2015

16 december 2015


40 jaar S.M. Bours

I.G.M. Hofkens

Site Logistics - Logistiek

Operations Unit II -

Operations

Hulpgrondstoffen

1 oktober 2015

11 december 2015

Beloonde ideeën Naam

Titel idee

A.P.H.W. Doemges W.H.J. Engelen G.M.J. Jansen H.P.W. Koelen W.P.M. Kusters S. Manke S. Manke J.L.M. Mulders J.H.G.J.L. Smeets J.H.G.J.L. Smeets T.J.L. van Zijl M.T.M. van Veldhoven M.T.M. van Veldhoven G.V. Zwiers

Dikte of hoogte meting Plankenstapelaar oude planken  Omschakelen wsdz  Hoektransport 1  Veiliger verladen wol extern  Cost saving * 50009719 Folie Rockpanel eindproducten  Verzamelkrat om accessoires te verladen (tussen ritten)  Oversteek rgf Lijn 8  Tussen droger  Dikte of hoogte meting  Rollenbaan 506  Stofoverlast rondom RWF  Leiding verdamptank  Temperatuur verwarmingsrol zichtbaar voor bedieningsman 

Beloning 13,00 236,00 125,00 100,00 25,00 25,00 25,00 2.994,00 25,00 13,00 25,00 25,00 25,00 50,00

Introductiedagen Introductiedag 3 juni 2015 V.l.n.r. 1e rij Dora van Limbergen (ROCKPANEL), Peggy Keersmaecker (M&S), Harrie Voss (Hulpgrondstoffen), V.l.n.r. 2e rij Martin van Halen (HR ), Nicole Horsch (Pensioenadministratie).

Introductiedag 1 juli 2015 V.l.n.r. Patricia van Bokkem (Finance, Personeelsadministratie), Henk Schrooten (Storingsdienst TD 6/8), Katleen Dirks (ROCKPANEL, Customer Services).

35


Activiteiten Personeelsvereniging Maand Activiteit 1 okt.

Deze Uitschieter is tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s

Maand Activiteit

Rondleiding Toon Hermans 7-11 dec.

Colofon van alle afdelingen.

Kerstpakketten

Huis

28 dec.

Winter Phantasialand

9-11 okt.

Citytrip Berlijn

17 jan.

Middagje Utrecht en

22 nov.

Sinterklaasviering kids

Musical The Bodyguard

28 nov.

Kerstshoppen

Coördinatie/redactie Françoise van Dijck Grafische vormgeving Creation Station B.V.

Geboortes

ROCKWOOL B.V. Postbus 1160, 6040 KD Roermond

Naam kind

Zoon/dochter

Naam medewerker

Geboortedatum

Jano

Zoon

Arjen Vaessens

17-07-2015

Daley

Zoon

Ron Gerhards

09-07-2015

Bohdey

Zoon

Mark Donnelly

15-07-2015

Yuri

Zoon

Jaap Klootwijk

17-08-2015

Math

Zoon

Chelly de Ligt-Brouns

27-08-2015

Jort

Zoon

Ralph Hodzelmans

31-08-2015

Ted

Zoon

Sven Joosten

03-09-2015

Telefoon 0475 - 35 35 35 www.rockwool.nl

Kopij De volgende Uitschieter verschijnt in week 50. Je kunt de kopij tot uiterlijk woensdag 11 november inleveren bij de redactie. Stuur artikelen per e-mail aan:

Huwelijken

francoise.van.dijck@rockwool.com Meer informatie over het schrijven van

Medewerker Afdeling/ploeg

Partner

Datum

Dominika Muris

Lijn 2 pl. 2

Hans Muris

05-09-2014

Hans Muris

Logistiek Operations pl. 2

Dominika Muris

05-09-2014

John Schols

Rockfibres pl. 5

Marion Sterck

09-06-2015

Guus Beusen

Grondstoffenfabriek pl. 3

Miranda Mesters

10-09-2015

artikelen is te vinden op intranet.

Redactie Hoofdredactie/Finance D. Snellenberg, F. van Dijck Operations J. Dumoulin, M. Moors Benelux Sales E. Prins, J. Mols GRODAN H. Janssen, C. Segers LAPINUS Fibres

Vertrouwenspersonen Jos Caris

Thijs Huijs

Operator ROCKPANEL ploeg 3

Laboratorium Engineer afdeling

tel. 5912 of per e-mail via

Environment & Energy, tel. 3524 of per

jos.caris@rockwool.com

e-mail via thijs.huijs@rockwool.com

Annemie Saccardo

Olaf Cratsborn

Telefoniste/receptioniste tel. 99

Distributieplanner Site Logistics

of per e-mail via

per e-mail via

annemie.saccardo@rockwool.com

olaf.cratsborn@rockwool.com © ROCKWOOL 2015 Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

J. Ebus, B. Raemakers ROCKFON E. den Breejen, H. de Rooy ROCKPANEL F. Larsen, J. van Tuil ROCKWOOL Technical Insulation B. Verhoeff, M. Wijenberg

ROCKWOOL - Uitschieter 3-2015  
ROCKWOOL - Uitschieter 3-2015  

Digitale bladerversie van het ROCKWOOL personeelsmagazine De Uitschieter.

Advertisement