Page 1

El catalĂ : una llengua perseguida durant 4 segles Desembre 2012


El català ha estat una llengua perseguida per Castella i Espanya durant tot el segle XVIII (1/2) 1715

Consulta del Consell de Castelles 

1716

Decret de Nova Planta 

1716

“Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”

Instruccions del fiscal de Consejo de Castilla José Rodrigo Villalpando als corregidors de Catalunya per a imposar el castellà en substitució del català: 

1755

A l'aula no hi ha d'haver cap llibre en català, on tampoc es parlarà ni escriurà aquesta llengua i on la doctrina cristiana s'ensenyarà i serà apresa en castellà

“Pondrá el mayor cuydado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado”

Decret de Visita del Provincial dels Escolapis 

Es mana a tots els religiosos de l'ordre a parlar només en castellà i llatí, tant entre sí com amb la resta de la població

Font: Veure bibliografia al final del document

2


El català ha estat una llengua perseguida per Castella i Espanya durant tot el segle XVIII (2/2) 1768

“Real Cédula de Aranjuez.”, Carles III de Borbó 

1772

Real Cédula de 24 de desembre 

1780

Prohibeix l’ús del català en tots els llibres de comptabilitat

Reial provisió promulgada pel comte de Floridablanca 

1799

Ratifica la imposició del castellà en tota l’Administració de Justícia, i en totes les escoles públiques i també en la jurisdicció eclesiàstica a Catalunya.

Obliga a totes les escoles a ensenyar la gramàtica de la Reial Academia Espanyola

Reial cèdula 

Prohibeix "representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano".

Font: Veure bibliografia al final del document

3


El català ha estat també perseguit per Espanya durant la primera meitat del segle XIX, ... 1801

“Instrucciones” de Manuel de Godoy sobre els teatres  Es prohibeix qualsevol idioma que no sigui el castellà

1821

El Pla Quintana obliga a fer servir el castellà al sistema escolar

1828

El bisbe de Girona obliga que els llibres parroquials es facin en castellà

1837

Un edicte reial imposa càstigs als infants que parlen català a l'escola

1837

La instrucció del Gobierno Superior Político de Baleares mana castigar als escolars que parlin català mitjançant la delació dels alumnes

1838

Es prohibeix que els epitafis dels cementiris siguin en català

Font: Veure bibliografia al final del document

4


... i durant la segona meitat del mateix segle XIX 1857

Ley Moyano de Instrucción Pública 

1862

Llei del notariat 

1867

Prohibeix l’ús del català en les escriptures notarials

Ministre de Governació espanyol González Bravo 

1870

Ratifica la prohibició del català en l’ensenyament públic

Prohibició que les peces teatrals s'escriguin exclusivament "en los dialectos de las provincias de España”

Llei del Registre Civil 

Prohibeix l’ús del català en el Registre Civil

1881

Llei d'enjudiciament civil que prohibeix l'ús del català als jutjats

1896

Dirección general de Correos y Telégrafos 

Prohibeix parlar en català per telèfon

Font: Veure bibliografia al final del document

5


El català ha estat també perseguit per Espanya tant a l’inici del segle XX, com durant la dictadura de Primo de Rivera 1902

Reial Decret de Romanones que prohibeix l’ensenyament del catecisme en català

1917

Reglament de la Llei del Notariat que prohibix l'ús del català

1923

Circular que obliga a l'ensenyament del castellà

1924

El general Lossada implanta l'ensenyament en castellà a les escoles de la Mancomunitat

1924

Reial Ordre que sanciona els mestres que ensenyin en català

1926

Reial decret pel qual es sanciona als mestres que utilitzin el català amb el trasllat

Font: Veure bibliografia al final del document

6


El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (1/3) 1938

Llei del 9 d’abril que aboleix l’Estatut de Catalunya i prohibeix el català 

1939

“El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española”

Prohibició de parlar o escriure el català                

A la ràdio Als llibres Al teatre, fins i tot els Pastorets A tota mena d’impresos, fins i tot participacions de casament i estampes de primera comunió A rètols i anuncis Als noms de pila Al cinema, fins el 1964 A les fàbriques A totes les escoles públiques i privades A les làpides dels cementiris i esqueles mortuòries A la nomenclatura d’hotels, restaurants, bars, noms comercials, marques, i embarcacions A conferències i actes culturals A la correspondència privada, fins al gener de 1940 A les inscripcions en els Registres Civils Pels funcionis, ni entre ells ni amb el públic Als noms dels carrers

Font: Veure bibliografia al final del document

7


El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (2/3) 1939

Ban de l'alcalde accidental d’Olot on prohibeix la presència del català en tots els àmbits

Ban de l'alcalde de Mollet del Vallès on s'obliga a redactar en castellà tots els rètols escrits en català

L'ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat acorda treure tots els indicadors dels carrers en català

El governador civil de Tarragona Mateo Torres prohibeix els rètols en català als establiments i a la via pública

Ordre del comandant militar espanyol de Bellver de Cerdanya per a què desapareguin tots els rètols o anuncis "en llengua regional“

El comandant militar espanyol de Granollers dóna vuit dies de termini per substituir tots els rètols i anuncis del català al castellà

L'ajuntament de Lleida acorda que tots els seus serveis es facin en castellà

L'ajuntament de Breda obliga a canviar totes les plaques de retolació dels carrers del català al castellà

El comandament militar espanyol de Sant Hipòlit de Voltregà ordena que en 48 hores se substitueixin tots els rètols en català pel castellà

L'alcaldia d'Olot ordena tapar o esborrar tots els rètols públics en català

Un ban de l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat prohibeix parlar en català als funcionaris

Carta del ministre espanyol de Governació, Ramón Serrano Suñer a tots els bisbes catalans  Nova normativa d'usos lingüístics en la comunicació de l'Església amb els feligresos "hasta tanto que el idioma español sea entendido por todos (lo que se logrará con una tenaz labor escolar)"

Font: Veure bibliografia al final del document

8


El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (3/3) 1940

Circular sobre el "Uso del Idioma Nacional en todos los servicios públicos" per la qual es prohibeix el català

1940

Ordre ministerial que prohibeix el català a les marques comercials

1944

Decret que aprova el nou Reglament notarial segons el qual necessàriament cal fer les escriptures en castellà

1945

Ordre ministerial que obliga a batejar els vaixells en castellà

1945

Nueva ley de educación primaria que només deixa ensenyar en castellà

1956

Reglament de presons: els presos tan sols poden parlar en castellà

1957

Al Registre Civil els noms només seran en castellà

1961

Nou Reglament de Telègrafs pel qual es prohibeix el català

1968

Prohibició a Joan Manuel Serrat de cantar en català a Eurovisió

Font: Veure bibliografia al final del document

9


Després de la mort de Franco, durant la transició, també es van publicar lleis per relegar el català a un segon pla 1976 a 2008

Es publiquen almenys 149 Reials Decrets i altres normatives per garantir l'obligatorietat de l'etiquetatge de productes alimentaris i d'altres en castellà front a l'única llei que hi ha, per exemple, a Catalunya

1986

Llei de patents que obliga el castellà en la documentació presentada

1989

Reial decret que aprova el Reglament del Registre Mercantil 

1995

Obliga que les inscripcions es facin exclusivament en castellà

Llei 30/1995 d'ordenació i supervisió de les assegurances privades 

Obliga que les pòlisses estiguin escrites en castellà

Font: Veure bibliografia al final del document

10


La persecució històrica del català s’ha vist acompanyada de missatges cínics per part d’alts representants de l’Estat 2001

Intervenció del Rei Juan Carlos I en un lliurament del Premio Cervantes: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro, ... ... a nadie se obligó nunca a hablar en castellano, ... ... fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”

Font: Veure bibliografia al final del document

11


La persecució del català encara continua avui dia 2010

Sentència del Tribunal Constitucional respecte l'Estatut de Catalunya: 

El català no és la llengua preferent de l'administració a Catalunya ni tampoc la llengua vehicular del sistema educatiu

2012

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa la possibilitat d'escolaritzar els infants en castellà si així ho demanen els pares

2012

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega al català el caràcter de llengua preferent de l'ajuntament de Barcelona

2012

El Govern d’Aragó rebateja la llengua catalana parlada a la Franja de Ponent com a "llengua aragonesa de l'àrea oriental"

2012

El Tribunal Suprem denega que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya

2012

El ministre d'educació espanyol presenta un esborrany de llei 

El català passa a ser llengua optativa i no cal examinar-s'hi per a obtenir el títol d'educació obligatòria

Font: Veure bibliografia al final del document

12


En conclusió, només si Catalunya esdevé un Estat podrà preservar la seva llengua pròpia 1

El català ha estat perseguit des de fa 4 segles

2

Tots els règims espanyols han perseguit el català i han intentat imposar el castellà    

Absolutisme monàrquic Dictadures Governs democràtics de dretes Governs democràtics d’esquerres

3

El català continua essent perseguit avui dia

4

L’objectiu final dels poders espanyols és fer desaparèixer el català o transformar-lo en una relíquia folklòrica i residual

5

El català continuarà sent perseguit mentre Catalunya no esdevingui un Estat

Font: Veure bibliografia al final del document

13


Bibliografia • Decret de Nova Planta • “La repressió de la llengua catalana”, Francesc Ferrer i Gironés, article publicat originàriament a Serra d'Or, novembre de 2002, pp.18-21 • “Perspectiva histórica de la formación de los maestros en España” (1370-1990), Juan Antonio Lorenzo Vicente, Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación (Universidad Complutense)

• “Ley Moyano de Instrucción Pública de 1857” • “España y los nacionalismos” Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad Complutense. Madrid. • Enciclopèdia Catalana • “Llistat de les normes de repressió i violència espanyola contra la llengua catalana” publicat al butlletí electrònic nº 73 de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya • “Catalanofòbia”, Francesc Ferrer i Gironès, Edicions 62; Barcelona, 2000

• “Multilingüisme i educació”, Joan Mallart Navarra, Josep Besa Camprubí, Josep Besa Camprubí, Universitat de Barcelona • “Estudis de llengua i literatura catalanes XX”, Miscel·lània 3, Joan Bastardas, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990 • “Llistat de les normes de repressió i violència espanyola contra la llengua catalana” publicat al butlletí electrònic nº 73 de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya • “Multilingüisme i educació” de Joan Mallart, Universitat de Barcelona, Col·lecció Textos docents nº 218Diari La Vanguardia • Diari Avui • Diari La Vanguardia 14


Empresaris per l’Estat propi

Només amb un Estat propi Catalunya serà econòmicament viable

www.ccncat.cat info@ccncat.cat

El català llengua perseguida  

El català: una llengua perseguida durant 4 segles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you