Page 1

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Årsrapport 2011 Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

1


Innhold Side 3

Forord

Side 4

Fra avfall til verdi

Side 11

Styrets ĂĽrsberetning og regnskap

Side 26

Revisors beretning

Side 29

Eiermelding fra styret i RfD

Side 34

Miljøregnskap


Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen

Forord Aldri før har RfD håndtert større avfallsmengder enn i 2011. Tross myndighetenes mål om avfallsminimering fortsetter avfallsmengdene å øke. For første gang i historien har RfD passert 100 000 tonn årlig husholdningsavfall fra våre ni kommuner. Dessverre ser det ut til at denne utviklingen vil fortsette som et resultat av økt forbruk. Jo mer vi forbruker, jo mer kaster vi. Selv om innbyggernes engasjement rundt miljø er stort, er det få som er villige til å redusere sitt eget forbruk. Dette representerer en av vår tids største utfordringer, og miljøvennlig innsamling og behandling av avfall er viktigere enn noen gang. RfD skal møte denne utviklingen aktivt, med kostnadseffektive og brukervennlige løsninger, der vi tar i bruk de beste metoder og nyeste teknologi. Et strategisk prosjekt med vurdering av fremtidens kildesortering er allerede i gang. For bare noen tiår siden ble avfall deponert på fyllplasser, uten nevneverdig utnyttelse. Med dagens høye forbruk ville en slik praksis ha ført til store miljøødeleggelser og svært dårlig ressursutnyttelse. I vår tid blir nesten alt avfall utnyttet. Plast, glass, metall, tekstiler, trevirke, isopor og mye annet blir sortert og brukt på nytt, enten som nye materialer eller som kilde til energi. Kun avfall som ikke kan utnyttes, blir deponert. Dette utgjør nå mindre enn 5 prosent av avfallet vi samler inn i Drammensregionen. En viktig forutsetning for effektiv materialutnyttelse er at innbyggerne selv er flinke til å sortere avfallet. Informasjon og holdningsskapende arbeid er derfor en viktig del av RfDs virksomhet. Det foregår et godt samarbeid med skolene, og det satses stadig på nye elektroniske medier for å nå alle målgrupper. Arbeidet med nye kommunikasjonsformer og ny teknologi vil bli svært viktig i tiden som kommer. RfD har i 2011 hatt reduserte kostnader og regnskapet viser derfor svært gode resultater. Av årets resultat er 36 millioner kroner overført til et selvkostfond som skal komme abonnentene til gode ved utvikling og prisfastsettelse av fremtidig tjenestetilbud. Det er mange som har bidratt til de gode resultatene, og mange som skal takkes. Medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kommuner bidrar alle på sin måte til en effektiv og god ordning. Innbyggernes innsats er også helt avgjørende. Uten deres engasjement for miljøet ville dette ikke vært mulig å oppnå.

Johan Remmen daglig leder

Årsrapport 2011

3


innsamling og gjenvinning av avfall

Fra avFall tIl verdI Renovasjonsselskapet for Drammensregionen iks (RfD) er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Buskerud og vestfold: Drammen, Hurum, lier, modum, nedre eiker, Røyken, sande, svelvik og Øvre eiker. RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av eierkommunene og samler inn avfall fra husstandene i regionen. RfD skal tilby en renovasjonstjeneste som møter miljøkrav, er kostnadseffektiv og brukervennlig. RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet i tråd med nasjonale avfallsmål. RfD samler årlig inn omtrent 100 000 tonn avfall fra husstandene i Drammensregionen. Vi arbeider for å etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.

KIldesorterIngsordnIngen Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av jomfruelig materiale. Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de forskjellige råstoffene fra hverandre. Derfor må alle innbyggerne kildesortere. Avfallet fra husstandene i Drammensregionen samles inn hjemme, fra returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Omtrent halvparten av avfallet som samles inn i Drammensregionen hentes hjemme, nesten halvparten leveres på gjenvinningsstasjonene og en liten andel leveres på returpunktene. Hjemme hos husstandene henter RfD fire avfallstyper: matavfall, restavfall, papiravfall og plastemballasje. På returpunktet leverer innbyggerne glass- og metallemballasje og plastemballasje til gjenvinning. Der kan de også levere klær og sko til ombruk. RfD har 152 returpunkter i regionen. På gjenvinningsstasjonen leverer innbyggerne alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall som hentes hjemme. RfD har syv gjenvinningsstasjoner i regionen. Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene har økt kraftig de siste årene, og bare fra 2010 til 2011 økte besøkstallet med 16, 3 % til 346 000 besøkende.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

4


innsamling og gjenvinning av avfall

Innbyggere

Kretsløpet Hjemme

Returpunkt

Gjenvinningsstasjon

t*OOCZHHFSOFLJMEFTPSUFSFS t3G%T“SHFSGPSHKFOWJOOJOHFMMFSPNCSVL t/ZFQSPEVLUFSLPNNFSUJMCBLFUJM innbyggerne

Matavfall

Biogassanlegg

Biogass, biogjødsel

Papiravfall

Papirfabrikk

Papirprodukter

Plastavfall

Plastfabrikk

Plastprodukter

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Glassgjenvinning

Glass, isolasjon, byggematerialer

Metallfabrikk

Metallprodukter

Klær og sko

Sortering

Ombruk

Restavfall og trevirke

Forbrenningsanlegg

Energi

Glass og metall

Farlig avfall

Spesialbehandling

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

5


innsamling og gjenvinning av avfall

Innsamlet mengde avFall, tonn: 99 890 102 042

46 582

2010

50 574

45 456

2011

hjemme

2 734

2 484

2010

2011

returpunKter

2010

54 102

2011

gjenvInnIngsstasjoner

2010

2011

totalt

antall besøKende pÅ gjenvInnIngsstasjonene 2011 røyKen

39 586 119 453

drammen nedre eIKer

82 934

lIer sande svelvIK modum

39 890

20 111

15 222

28 570

Innbyggerne i Drammensregionen kan fritt benytte seg av alle gjenvinningsstasjonene til RfD. Dette er inkludert i renovasjonsgebyret. Mange innbyggere benytter seg av dette tilbudet. Spesielt er gjenvinningsstasjonen på Lindum i Drammen mye benyttet av innbyggere fra andre kommuner. Der var 7 % av de besøkende fra andre kommuner enn Drammen.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

6


innsamling og gjenvinning av avfall

gjenvInnIng av avFallet Avfallshierarkiet illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Denne er lagt til grunn for hele RfDs virksomhet og våre prioriteringer.

avFallsreduKsjon lage mIndre avFall

ombruK bruKe tIng om Igjen

materIalgjenvInnIng

lage nytt av bruKt

energIutnyttelse

brenne deponerIng

legge pÅ FyllIng

avFallsreduKsjon Avfallsmengdene følger forbruksmønsteret, og er derfor vanskelig for RfD å påvirke lokalt. I Drammensregionen ble det samlet inn totalt 102 000 tonn husholdningsavfall i 2011, noe som utgjør 580 kilo per innbygger. Dette var en vekst på 4,7 vektprosent i forhold til 2010. Siden 2003 har avfallsmengdene steget med omtrent 45 prosent.

ombruK RfD samler inn klær og sko til ombruk fra returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Klær og sko som er hele og rene blir solgt i bruktbutikker. Tilknyttet tre av gjenvinningsstasjonene har innbyggerne tilbud om ombruk. Besøkende kan gratis ta med seg ting de ønsker fra ombrukscontaineren. Tilbudet er godt benyttet og populært blant de besøkende. 0,5 % av innsamlet mengde gikk til ombruk i 2011. Det var en nedgang i mengdene klær og sko som er samlet inn av RfD på 14 prosent i forhold til i 2010.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

7

Kildesortert avfall/ utsortert avfall: avfall som er sortert hjemme, på returpunkt eller gjenvinningsstasjoner. Materialgjenvinning: utnyttelse av utsortert avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. råstoff som er basert på avfall sparer naturen for uthenting av nytt råstoff. Energiutnyttelse: gjenvinning av avfall ved forbrenning. Gjenvinning: fellesbetegnelse på ombruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse og kompostering.


innsamling og gjenvinning av avfall

materIalgjenvInnIng Mål nummer tre i avfallshierarkiet er materialgjenvinning. Det vil si at avfallet utnyttes på en slik måte at materialet beholdes helt eller delvis. Det er kildesortering som ligger til grunn for muligheten til å gjenvinne materialene. 46,3 % av avfallet som ble samlet inn i Drammensregionen i 2011 gikk til materialgjenvinning.

energIutnyttelse 48,5 % av avfallet som ble samlet inn i 2011 gikk til energiutnyttelse ved forbrenning (energigjenvinning). Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

8

restavfall

1 025 Gips

398 Isopor og rene masser

Klær, sko og tekstiler

Hageavfall

treavfall

Matavfall

Bildekk

2 675 EE-avfall

Metaller

521

2 806 Farlig avfall

3 972 1 608 plastemballasje og plastfolie

Glassemballasje

papiravfall

2 084

6 750

8 925

10 084

13 556

13 872

33 765

husholdnIngsavFall I alt: 102 042 tonn


faRlig, elektRisk og elektRonisk avfall

deponerIng 'SBKVMJCMFEFUJOOG“SUFUGPSCVEJ/PSHFNPUEFQPOFSJOHBWCJPMPHJTLOFECSZUCBSU avfall som restavfall, matavfall, hageavfall, papiravfall, kartong, trevirke osv. Ă…rsaken er at dette stĂĽr for en stor andel av klimaforurensningen. Det er kun masser som grus, stein, keramikk, porselen og lignende som er tillatt ĂĽ deponere i dag. I tillegg deponeres noe farlig avfall og forurenset masse til spesialdeponier etter gitt tillatelse. 4,7 % av avfallet som ble samlet inn i 2011 gikk til deponi.

behandlIngsmĂ…tene ombruk 0,5 % (539 tonn) Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

46,3 %

48,5 %

47 207 tonn

49 462 tonn

Deponi 4,7 % (4 834 tonn)

sorterIngsgrad

33,1 %

33 765 tonn

66,9 %

68 277 tonn

restavfall

Utsortert avfall

Innsamlet mengde husholdningsavfall i 2011, oppgitt i tonn og prosent.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

9

Gjenvinning er en samlebetegnelse for bĂĽde materialgjenvinning og energiutnyttelse. 95,5 prosent av avfallet som ble samlet inn i Drammensregionen i 2011 ble gjenvunnet. Dagens nasjonale mĂĽl for gjenvinning av avfall er 75 prosent med en opptrapping til 80 prosent.


styRets ĂĽRsBeRetning og Regnskap

styrets Ă…rsberetnIng og regnsKap 1. styrets sammensetnIng Styret har i 2011 bestĂĽtt av: George Fulford, styrets leder Kristin Ă˜rmen Johnsen, nestleder MĂĽlfrid Høivik, styremedlem Andre Tangerud, styremedlem Per HĂĽvard Kleven, styremedlem Mette G Johansen, observatør Det er avholdt 9 styremøter.

2. oppsummerIng Årets regnskap viser et svÌrt godt resultat. Dette skyldes i hovedsak inngüelse av nye, gunstige kontrakter som har gitt lavere kostnader. Takket vÌre abonnentenes innsats med ü kildesortere avfall, har selskapet hatt betydelige inntekter knyttet til materialgjenvinning, som har hatt økte avsetningspriser i 2011. Antall abonnenter har økt, og dermed bidratt til økte inntekter. Styret har en mülsetting om ü kunne opprettholde stabile gebyrer uten større endringer. Det store overskuddet betyr at abonnentene i 2011 har blitt belastet høyere gebyr enn den faktiske kostnaden ved tjenesten. Dette overskuddet vil bli tilbakeført til abonnentene i den enkelte kommune ved fremtidige gebyrfastsettelse. Det er ansatt ny daglig leder, Johan Remmen, som tiltrüdte januar 2012.

3. representantsKap Representantskapet bestür av politisk valgte representanter fra hver av de ni eierkommunene. Ordfører Karl Einar Haslestad i Sande kommune er leder av representantskapet. Det har vÌrt avholdt 2 møter i representantskapet i 2011.

4. eIerForhold, selsKapsForm og FormÅl Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er organisert som et interkommunalt TFMTLBQ4FMTLBQFUFJFTBWLPNNVOFOF.PEVN �WSF&JLFS /FESF&JLFS %SBNNFO 4BOEF  Svelvik, Hurum, Røyken og Lier. Selskapet skal oppfylle kommunenes forpliktelser knyttet til husholdningsavfall etter Forurensningsloven, gjeldende selskapsavtale og eierstrategi. I korthet innebÌrer dette: - RfD skal bidra til ü bevare et fysisk miljø som er rent og helsemessig sunt i Drammensregionen, og oppfylle kommunenes forpliktelser knyttet til avfall etter Forurensningsloven. RfD skal, innen rammen av formület og eierstrategi, arbeide for ü realisere büde lokalt og globalt forankrede miljømül. - RfD skal vÌre et felles forvaltnings- og bestillerorgan for de deltagende kommuner. RfD skal ogsü legge til rette for en effektiv forvaltning av den renovasjonsmessige egenproduksjon som overtas fra kommunene. Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

11


styRets åRsBeRetning og Regnskap

Selskapets forretningskontor er i Drammen. Selskapet har fastlagt strategiske mål for perioden 2010 til 2013 basert på selskapets visjon som er: ”Landets beste kildesorterere”. Selskapets kjerneverdier er å være - imøtekommende - troverdig - leveringsdyktig Selskapets strategiske mål er knyttet til følgende forhold: - Selskapets virksomhet skal møte de fastsatte miljøkrav - God sorteringskvalitet gjennom motivasjon av husstandene for aksept av kildesorteringsordningen - Kundetilfredshet ved brukervennlig avfallssystem - Kostnadseffektiv renovasjonstjeneste - Være en synlig samfunnsaktør Selskapet har fastsatt etiske regler for virksomheten.

5. selsKapets vIrKsomhet RfD er en ren bestillerorganisasjon. Dette innebærer at selskapet ikke selv forestår produksjon av tjenesten, men at det tegnes avtaler med underleverandører slik at det i sum bygges opp et renovasjonstilbud til husstandene. Renovasjonsansvaret omfatter innsamling, transport og avsetning av husholdningsavfall i eierkommunene fra husstander, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. I de 9 eierkommuner er det ca. 80 000 husstander, 154 returpunkter og 7 gjenvinningsstasjoner. I tillegg driver RfD en begrenset virksomhet med innsamling m.m. av næringsavfall i det alt vesentlige knyttet til skoler og barnehager.

6. redegjørelse For Fortsatt drIFt Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Omfanget av næringskunder er regnet som lavt og representerer etter styrets vurdering ingen økonomisk risiko. Regnskapsførsel knyttet opp til næringskunder holdes adskilt fra selvkostregnskapet for husholdningsavfall.

7. arbeIdsmIljø og lIKestIllIng Selskapet hadde ved årets utgang 19 ansatte, som utgjør 17,8 årsverk. Fordelingen blant de ansatte er 14 kvinner og 5 menn. Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i bedriften er godt. Totalt fravær utgjør 6,25 % hvorav 2,43 % er korttidsfravær. Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene og det praktiseres lik lønn for likt arbeid hensyntatt alder og erfaring. Av styrets 5 medlemmer er 2 kvinner. De ansattes observatør i styret er kvinne. Av ledergruppens 6 medlemmer er det 3 kvinner og 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forbindelse med likestilling. RfD er en IA bedrift, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det har ikke inntrådt skader eller ulykker i 2011. Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

12


styRets åRsBeRetning og Regnskap

8. mIljørapporterIng Den daglige virksomheten skjer ved ordinær kontordrift. Kontordriften forurenser ikke det ytre miljø. Som ansvarlig for å levere en renovasjonstjeneste til ca. 80 000 husstander benyttes underentreprenører. Det er et betydelig transportinnslag i dette arbeidet og ved anbudskonkurranser søkes det aktivt etter leverandører som kan dokumentere gode og rasjonelle transportløsninger hvor miljøhensyn tillegges betydelig vekt. Sluttbehandling av den totale innsamlede avfallsmengde skjer etter anbudskonkurranse på en miljømessig forsvarlig måte. I anbudene stilles det krav til gode og miljøvennlige løsninger. RfD har utarbeidet en egen miljørapport med klimaregnskap for 2011. Modellen lagt til grunn for dette regnskapet gir også beslutningsstøtte for vurdering av endringer i tjenesten sett ut fra et miljø- og klimaperspektiv. Gjennom aktivt å realisere de miljømål som eier og samfunn setter for selskapets virksomhet, blant annet ved systematisk å videreutvikle en moderne kildesorteringsordning, mener styret at gjeldende krav til miljø og forurensning er ivaretatt.

9. redegjørelse For ÅrsregnsKapet og FInansIell rIsIKo Årsregnskapet for 2011 er gjort opp med et positivt resultat på kr 39 135 051 som er vesentlig bedre enn det budsjetterte resultatet på kr 5 735 072. Sum driftsinntekter utgjør kr 234 539 221,- som fordeler seg slik: - salgsinntekt - annen driftsinntekt

kr 207 457 626,kr 27 081 595,-

Salgsinntektene er gebyr som innbetales av den enkelte abonnent i de 9 kommuner som er deltakere i RfD. Annen salgsinntekt utgjør hovedsakelig salg av papp og papir, plast, glass og metall. Resultatet av årets drift er et overskudd på kr 39 135 051,-. Etter avsetning til selvkostfond med kr 36 078 784,- fremkommer et resultat på kr 3 056 266,-. Av dette utgjør overskudd på næring kr 3 305 724,- og underskudd kapitalavkastningsrente kr 249 458. Årets resultat fra næringsabonnenter (skoler, barnehager og offentlige bygg) foreslås avsatt til annen egenkapital som en buffer mot mulige fremtidige tap eller erstatningskrav. Overskudd på husholdningsregnskapet utgjør kr 36 078 784,-. Det innebærer at husholdningene samlet har betalt for mye for renovasjon i 2011. Beløpet føres mot selvkostfond for hver enkelt kommune og vil bli hensyntatt ved gebyrberegningene for senere år. Hovedårsaken til det positive resultatet er gunstig utvikling på avsetningspriser samt inngåelse av nye kontrakter i 2011 med betydelig gunstigere betingelser enn tidligere. I tillegg har antall abonnenter, og dermed gebyrinntektene økt med ca. kr 6,0 millioner mer enn budsjett. En separat avgift knyttet til nedbetaling av akkumulerte underskudd Modum utgjør kr 3,86 millioner av overskuddet. Salg av fraksjoner er ca. kr 6,5 millioner over budsjett og skyldes i hovedsak forbedrede avsetningspriser. Styret vurderer at selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

13


styRets åRsBeRetning og Regnskap

Styret mener at den forretningsmessige og finansielle risiko for selskapets virksomhet er lav. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2011.

10. FremtIdsutsIKter RfD forvalter og drifter en lovpålagt ordning på vegne av eierkommunene. Fremtidsutsiktene for selskapet er derfor sterkt knyttet opp til lover og regler på området. Det er et generelt trekk at rammebetingelsene vil bli preget av strammere krav til sluttbehandling initiert av nasjonale myndigheter samt at avfallsmengdene øker. Dette er rammebetingelser selskapet ikke kan påvirke, men som det er godt rustet til å møte. Det har i 2011 pågått utredningsarbeid, som vil fortsette utover i 2012, med en helhetlig og grundig vurdering av fremtidig innsamlings-, sorterings- og mottakssystem for avfall i RfD.

11. eIerstyrIng og selsKapsledelse Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets virksomhet. Kravet til eierstyring er nedfelt i vedtatt eierstrategi.

Drammen, den 14. mars 2012

George Fulford 4UZSFMFEFS 

Per Håvard Kleven Styremedlem

Kristin Ørmen Johnsen /FTUMFEFS 

Andrè Tangerud StyremedlemMålfrid Høivik 4UZSFNFEMFN

Johan Remmen Daglig leder

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

14


styRets åRsBeRetning og Regnskap

resultatregnsKap 2011

2010

207 457 626

194 624 344

27 081 595

18 786 101

234 539 221

213 410 445

169 668 442

176 786 953

6,7

13 355 585

11 169 157

avskrivninger på varige driftsmidler

1

8 700 430

8 655 504

annen driftskostnad

7

Noter Driftsinntekter salgsinntekter annen driftsinntekt sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad

sum driftskostnader Driftsresultat

4 968 140

3 957 083

196 692 598

200 568 698

37 846 623

12 841 746

1 496 074

559 840

176 522

393 864

31 124

27 204

1 288 428

138 773

39 135 051

12 980 519

0

0

39 135 051

12 980 519

36 078 784

10 599 199

3 056 266

2 381 320

3 056 266

2 381 320

finansposter renteinntekt rentekostnad

Resultat av årets drift skattekostnad på ordinært resultat

5

ordinært resultat

til fremføring mot gebyrinntekter senere år

3

årsresultat

overføringer: til annen egenkapital

9

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

16


styRets åRsBeRetning og Regnskap

balanse pr 31.12.2011 eiendeler anleggsmidler

2011

2010

Noter

Varige driftsmidler avfallsbeholdere

1

11 044 493

19 421 794

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormatr.

1

692 360

1 015 489

11 736 853

20 437 283

sum anleggsmidler

omløpsmidler fordringer Kundefordringer

12

12 288 721

7 398 839

andre fordringer

10

6 862 637

7 002 509

til fremføring mot gebyrinntekter senere år

3

0

3 459 434

19 151 358

17 860 783

63 068 076

18 044 783

sum omløpsmidler

82 219 434

35 905 565

sum eiendeler

93 956 287

56 342 848

sum fordringer Bankinnskudd, kontanter

2

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

17


styRets åRsBeRetning og Regnskap

egenkapital og gjeld egenkapital

2011

2010

8,9

1 000 000

1 000 000

9

9 909 436

6 853 170

10 909 436

7 853 170

Noter

Innskutt egenkapital annen egenkapital sum egenkapital

gjeld pensjonsforpliktelse

4

5 043 325

3 490 547

annen langsiktig gjeld

10

0

6 120 626

5 043 325

9 611 173

12

13 149 467

13 466 877

1 346 605

1 115 376

annen kortsiktig gjeld

11

15 324 260

8 732 408

til fremføring mot gebyrinntekter senere år

3

48 183 194

15 563 844

sum kortsiktig gjeld

78 003 526

38 878 505

sum gjeld

83 046 851

48 489 678

sum gjeld og egenkapital

93 956 287

56 342 848

sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld skyldige offentlige avgifter

Drammen, den 14. mars 2012

George Fulford 4UZSFMFEFS 

Per Håvard Kleven Styremedlem

Kristin Ørmen Johnsen /FTUMFEFS 

Andrè Tangerud StyremedlemMålfrid Høivik 4UZSFNFEMFN

Johan Remmen Daglig leder

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

18


styRets åRsBeRetning og Regnskap

Kontantstrømsanalyse 2011

2010

3 056 266

2 381 320

0

0

8 700 430

8 655 504

-5 207 292

-9 055 360

1 552 778

1 157 963

43 041 737

17 801 262

51 143 919

20 940 689

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

0

-3 265 115

0

-3 265 115

-6 120 626

-6 120 625

Netto endring i kassekreditt

0

0

Innbetaling av konsernbidrag

0

0

C

-6 120 626

-6 120 625

a+B+C

45 023 293

11 554 949

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

18 044 783

6 489 834

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

63 068 076

18 044 783

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter resultat før skattekostnad tap/gevinst ved salg av anleggsmidler ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensningsposter netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

a

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

B

Nedbetaling / opptak av langsiktig gjeld

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

19


styRets ĂĽRsBeRetning og Regnskap

noter regnsKapsprInsIpper Ă…rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere ĂĽr.

drIFtsInnteKter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer pü leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

omløpsmIdler/KortsIKtIg gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ür etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp pü opptakstidspunktet.

anleggsmIdler/langsIKtIg gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke ĂĽ vĂŚre GPSCJHĂŒFOEF/FETLSJWJOHSFWFSTFSFTOĂŒSHSVOOMBHFUGPSOFETLSJWOJOHFOJLLFMFOHFSFSUJMTUFEF Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp pĂĽ etableringstidspunktet.

FordrInger Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pülydende etter fradrag av avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres pü grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for ü dekke antatt tap. Selskapets kundefordringer pü husholdningsabonnenter er sikret ved legalpant og det er süledes ikke satt av til tap pü fordringer for disse.

valuta Pengeposter i utenlands valuta vurderes etter kurser ved regnskapsĂĽrets slutt.

FremFørIng av over- og undersKudd Virksomheten er regulert av Forurensningsloven. I henhold til Forurensningslovens § 34 skal kostnadene dekkes fullt ut gjennom gebyrinntektene. I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og Regionaldepartementet, kan over- eller underskudd fremføres innenfor et 3- til 5-ürsperspektiv for ü utjevne svingninger i inntekter og kostnader. Det utarbeides sÌrskilte selvkostregnskap pr kommune. I balansen er akkumulert over- og underskudd henholdsvis klassifisert som kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

20


styRets åRsBeRetning og Regnskap

note 1 anleggsmIdler

anskaffelseskost pr 01.01

avfallsbeholdere mm.

driftsløsøre, inventar, verktøy ol.

sum

77 388 911

2 593 203

79 982 114

tilgang

0

0

0

avgang

0

0

0

77 388 911

2 593 203

79 982 114

anskaffelseskost pr 31.12 akkumulerte avskrivninger pr 31.12

-66 344 418

-1 900 843

-68 245 261

akkumulerte nedskrivninger pr 31.12

0

0

0

reverserte nedskrivninger pr 31.12

0

0

0

Bokført verdi pr 31.12

11 044 493

692 360

11 736 853

årets avskrivninger

8 377 301

323 129

8 700 430

selskapet benytter lineære avskrivninger. Den økonomiske levetiden for de forskjellige anleggsmidlene er beregnet til: avfallsbeholdere Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

8-10 år 3-5 år

note 2 betalIngsmIdler bundne innskudd

2011

2010

skattetrekksmidler

729 513

566 493

sum

729 513

566 493

selskapet har pr 31.12.2011 en trekklimit på kassekreditten på kr 25 millioner kroner.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

21


styRets åRsBeRetning og Regnskap

note 3 tIl FremFørIng mot senere Års gebyrInnteKter akkumulert under-/ overskudd pr 01.01.2011

Årets endring

Drammen

4 199 026

9 124 865

13 323 891

Hurum

2 541 995

2 216 504

4 758 499

-83 183

3 595 817

3 512 634

-3 376 251

5 953 560

2 577 309

1 410 819

4 410 758

5 821 577

røyken

3 282 788

4 688 361

7 971 149

sande

1 532 287

1 460 691

2 992 978

svelvik

1 801 313

953 724

2 755 037

Øvre Eiker

795 616

3 674 504

4 470 120

12 104 410

36 078 784

48 183 194

Kommune

Lier Modum Nedre Eiker

sum

akkumulert under-/ overskudd pr 31.12.2011

2010

2011

sum akk. underskudd til fremføring (-)

-3 459 434

0

sum akk. overskudd til fremføring (+)

15 563 844

48 183 194

Hvorav:

note 4 pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretaket har en kollektiv pensjonsordning for sine 19 ansatte i Drammen Kommunale Pensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet pensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidige premier /pensjonsforpliktelser vil påvirkes av risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i foretaket, Drammen kommune og andre foretaksansatte som inngår i ordningen, (multiemployer plan). Premien vil være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

22


styRets åRsBeRetning og Regnskap

note 4 pensjoner Forts. pensjonskostnad

2011

2010

1 836 070

1 805 744

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

543 749

569 111

amortisering av akkumulert tap/gevinst

89 932

134 885

-327 830

-346 446

623 233

0

2 765 154

2 163 294

2011

2010

Beregnede pensjonsforpliktelser

14 309 183

12 371 971

pensjonsmidler (til markedsverdi)

-7 378 987

-6 295 374

-2 510 104

-2 586 050

623 233

0

5 043 325

3 490 547

2011

2010

Diskonteringsrente

3,80 %

4,60 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

4,00 %

Forventet pensjonsreguleringer

3,25 %

3,75 %

Forventet G-regulering

3,25 %

3,75 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,10 %

5,40 %

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

avkastning på pensjonsmidlene arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad pensjonsforpliktelse

akkumulert gevinst (tap) arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger

note 5 sKatt I henhold til vedtak gjort av Drammen likningskontor 03.01.2003 er selskapet fritatt for skatteplikt.

note 6 lønnsKostnader lønnskostnad

2011

2010

8 676 755

7 125 640

arbeidsgiveravgift

1 538 142

1 471 076

pensjonskostnader

2 737 307

2 314 719

403 382

257 722

13 355 585

11 169 157

Lønn

andre lønnsrelaterte ytelser sum

Selskapet har i 2011 sysselsatt 17,8 årsverk. Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

23


styRets ĂĽRsBeRetning og Regnskap

note 7 ytelser/godtgjørelser mv tIl daglIg leder, styret og revIsor ytelser til ledende personer: Lønn

styret

daglig leder

302 318

513 459

pensjonsutgifter

0

9 867

annen godtgjørelse

0

9 613

302 318

532 939

sum

Daglig leder: Selskapet har hatt daglig leder i full stilling frem til 30.06.2011. Fra 01.07.2011 til 31.12.2011 IBSTFMTLBQFUT“LPOPNJTKFGW�SUGVOHFSFOEFEBHMJHMFEFS/ZEBHMJHMFEFSFSUJMTBUUGSB 01.01.2012. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 236.969,- herav utgjør honorar for andre tjenester kr 143.505,-. Beløpene er eks mva.

note 8 InnsKuddsKapItal og andelseIerInFormasjon Innskuddskapitalen i renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS pr 31.12.2011 utgjør 1,0 mill. kroner. Selskapet har følgende andelseiere pr 31.12.2011: eiere

eierandel

Drammen Kommune

33,8 %

Lier Kommune

13,2 %

Nedre Eiker Kommune

12,6 %

røyken Kommune

10,0 %

Ă˜vre Eiker Kommune

9,3 %

Modum Kommune

7,7 %

Hurum Kommune

5,1 %

sande Kommune

4,5 %

svelvik Kommune

3,8 %

sum

100 %

note 9 egenKapItal

Egenkapital pr 01.01 Ă…rets resultat egenkapital pr 31.12

innskutt egenkapital

annet egenkapital

sum egenkapital

1 000 000

6 853 170

7 853 170

0

3 056 266

3 056 266

1 000 000

9 909 436

10 909 436

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

24


styRets åRsBeRetning og Regnskap

note 10 FordrInger og gjeld Ingen av foretakets fordringer forfaller senere enn 1 år. Ingen av foretakets øvrige gjeld forfaller senere enn 5 år.

note 11 avsetnIng etterdrIFt Selskapet har i løpet av året mottatt et etterdriftsfond fra et deponi i Oredalen, dette er avsatt for å dekke påregnelige etterdriftskostnader

note 12 KundeFordrInger og leverandørgjeld Selskapet har i regnskapet for 2011 omklassifisert kreditsaldoer på kunder fra kundefordringer til kortsiktig gjeld. Selskapet har videre omklassifisert debetposter i leverandørgjelden til kundefordringer.

Drammen, den 14. mars 2012

George Fulford 4UZSFMFEFS 

Per Håvard Kleven Styremedlem

Kristin Ørmen Johnsen /FTUMFEFS 

Andrè Tangerud StyremedlemMålfrid Høivik 4UZSFNFEMFN

Johan Remmen Daglig leder

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

25


RevisoRs BeRetning

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

26


RevisoRs BeRetning

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

27


eieRmelDing fRa styRet i RfD

eIermeldIng Fra styret I rFd baKgrunn For eIermeldIngen Denne eiermelding er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen, som beskriver at eiermeldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Eierstrategien er et uttrykk for hvilke forventninger eierne har i forhold til sitt eierskap i RfD. Selskapsstrategien for 2010-13 ble vedtatt høsten 2009 og er et konkret uttrykk for hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag etter eierstrategien. I henhold til selskapsavtalen vil dette dokument gi eierne en beskrivelse av t.ÌMPQQOÌFMTF t1MBOMBHUFFOESJOHFS t,PTUOBETOJWÌFU t"OESFGPSIPME

1) mÅloppnÅelser For 2011 I selskapets strategiplan er følgende resultatmål definert a) 5 prosent reduksjon i total innsamlet avfallsmengde i forhold til tallene fra 2009. b) Minimum 65 prosent av husholdningsavfallet skal sorteres og materialgjenvinnes. c) Minimum 30 prosent av husholdningsavfallet skal energiutnyttes. d) Maksimalt 5 prosent av husholdningsavfallet skal deponeres. e) Redusere feilsorteringsprosenten på matavfall fra 9 til under 5 prosent. f) Redusere klimautslippene generert av RfDs aktiviteter med 5 % i forhold til nivået i 2009. g) Øke innsamlet mengde farlig avfall med 50 prosent i forhold til nivået i 2009. a) 5 prosent reduksjon i total innsamlet avfallsmengde i forhold til tallene fra 2009. Målet om avfallsreduksjon er ikke nådd. Det er i 2011 innsamlet 102.042 tonn husholdningsavfall som representerer en økning på 7,5 % siden 2009. Befolkningsveksten har vært ca. 3 % i samme periode. b) Minimum 65 prosent av husholdningsavfallet skal sorteres og materialgjenvinnes. Av 102.042 tonn innsamlet husholdningsavfall er 66,9 % sortert avfall og 33,1 % restavfall. Målet om 65 % sorteringsgrad er nådd. Det sorterte avfallet går både til materialgjenvinning, forbrenning og annen behandling. Dette skyldes at forbrenning er den mest hensiktsmessige utnyttelsen av visse utsorterte materialer, som f.eks trevirke. Andelen husholdningsavfall som går til materialgjenvinning er 46,3 %. (Se tabell 1, side 30). c) Minimum 30 prosent av husholdningsavfallet skal energiutnyttes. Målet om energiutnyttelse er oppnådd. Både restavfall og visse typer utsortert avfall

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

29


eieRmelDing fRa styRet i RfD

benyttes til energiutnyttelse. Totalt 48,5 % av det innsamlede husholdningsavfallet går til energiutnyttelse. Dette består av 16 618 tonn utsortert avfall og 32 844 tonn restavfall. Utnyttelsesgraden er langt større på sortert avfall enn på restavfall. d) Maksimalt 5 prosent av husholdningsavfallet skal deponeres. Det har i 2011 blitt deponert 4 834 tonn husholdningsavfall. Dette utgjør 4,7 % av husholdningsavfallet. Det som deponeres, er rene masser og restprodukter av ikke brennbare masser. Målet om maksimalt 5 % deponering er oppnådd. e) Redusere feilsorteringsprosenten på matavfall fra 9 til under 5 prosent. Plukkanalyser fra 2011 viser at matavfallet inneholder 4,5 % annet avfall. Dette er en betydelig forbedring fra 2009, og målet er oppnådd. Allikevel oppleves fortsatt utfordringer i produksjonsanleggene på grunn av plast, metall og tekstiler i matavfallet. Det arbeides løpende med tiltak for å redusere dette. f) Redusere klimautslippene generert av RfDs aktiviteter med 5 prosent i forhold til nivået i 2009. Den positive gevinsten ved gjenvinning generert av RfDs aktiviteter har bidratt til en netto gevinst på 84 730 tonn CO2 i 2011 mot 79 408 i 2010. Dette er en forbedring på 6,7 % og målet om reduksjon på 5 % er dermed nådd. (En foreløpig rapport utgitt tidlig i 2011 viste 53 529, men ble senere korrigert). Tallene viser den samlede klimakonsekvens av RfDs aktiviteter. Transport ved innsamling er eksempel på negativ påvirkning mens materialgjenvinning og energiutnyttelse gir positiv gevinst. Gevinsten er langt større på sortert avfall enn på usortert avfall, fordi materialgjenvinning gir bedre utnyttelse enn forbrenning av restavfall. Økt sorteringsgrad vil derfor kunne gi enda større klimagevinst. g) Øke innsamlet mengde farlig avfall med 50 prosent i forhold til nivået i 2009. Det er samlet inn 2 806 tonn farlig avfall i 2011. Dette er en økning på 15,9 % i forhold til 2009. Målet om 50 % økning er ikke oppnådd. Dette skyldes i første rekke at miljøstasjonene er nedlagt og farlig avfall håndteres av gjenvinningsstasjonene. energi

Deponi

material

ombruk

totalt

%

16 618

3 913

47 207

539

68 277

66,9 %

restavfall

32 844

921

0

0

33 765

33,1 %

sum

49 462

4 834

47 207

539

102 042

48,5 %

4,7 %

46,3 %

0,5 %

Utsortert avfall

tabell 1: Innsamlet mengde husholdningsavfall i 2011, oppgitt i tonn og prosent.

2) planlagte endrInger På representantskapets møte i 11. april 2011 ble det vedtatt at helheten i kildesorteringssystemet skulle evalueres og synliggjøre hvordan utviklingen videre bør være for spesielt å ivareta behovet for økt kildesortering. En foreløpig vurdering av kildesorteringsordningen ble fremlagt høsten 2011. Ved å justere dagens kildesorteringssystem mener RfD at det er mulig å øke mengden utsortert avfall, og fire

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

30


eieRmelDing fRa styRet i RfD

tiltak ble püpekt spesielt: t5JMUBL#FESFUJMSFUUFMFHHJOHWFEHKFOWJOOJOHTTUBTKPOFOF t5JMUBL4FQBSBUFCFIPMEFSFGPSNBUBWGBMMPHSFTUBWGBMM TUPSFOPLCFIPMEFSFUJMQBQJSPH  sjeldnere henting av restavfall t5JMUBL)FOUFnFSFBWGBMMTUZQFSIKFNNFoBWWJLMJOHBWSFUVSQVOLUFS t5JMUBL7VSEFSFTFOUSBMTPSUFSJOH Gjennomgangen ble tatt til orientering og RfD ble gitt mandat til ü utrede saken videre, med innspill om kommunikasjonsarbeid som nytt tiltakspunkt. Det har i 2011 pügütt utredningsarbeid, som vil fortsette utover i 2012 med en helhetlig og grundig vurdering av fremtidig innsamlings-, sorterings- og mottakssystem for avfall i RfD. Arbeidet vurderes med hensyn til püvirkning pü klima, estetikk, brukertilfredshet og gebyrutvikling, og omfatter blant annet brukerundersøkelser og muligheter for bruk av ny teknologi. Saken legges frem med forslag til vedtak pü møte i representantskapet høsten 2012.

3) KostnadsnIvÅ Som bestillerorganisasjon opererer RfD i et marked hvor kostnadene varierer med konjunkturer og svingninger i markedet. I 2011 har dette gitt positive utslag for selskapet som har kunnet utføre tjenesten til en lavere kostnad enn foregüende ür. Selskapets samlede driftskostnader har vÌrt pü kr 196,7 mill., som er en reduksjon pü 3,9 mill. i forhold til 2010, og 19,1 mill. lavere enn budsjett. De viktigste kostnadsbesparelsene har vÌrt knyttet til omlasting papp/papir, innsamling fra husstander, samt reduserte behandlingskostnader for restavfall og trevirke. Selskapet har ogsü fütt bedre priser pü avsetning av flere avfallstyper. Selskapets inntekter er pü kr 234,5 mill., som er en økning pü 21,1 mill. mot 2010, og 12,7 mill. høyere enn budsjett. Inntektsøkningen skyldes bedre avsetningspriser enn antatt, samt en økning i antall abonnenter og nedbetaling av akkumulert underskudd i Modum. Kombinasjonen av reduserte kostnader og økte inntekter gjør at selskapet kan presentere et svÌrt godt ürsresultat pü 39,1 mill. hvorav 36,1 mill. er overskudd pü husholdningsavfall. Av ürets resultat er 36,1 mill. overført selvkostfond som vil komme abonnentene til gode ved fremtidig gebyrfastsettelse. Akkumulert selvkostfond pr 31.12.2011 er pü 48,2 mill.

4) andre Forhold I 2011 Daglig leder var Bendik Os frem til 30.06.2011. Ă˜konomisjef Sven Draugsvoll var fungerende daglig leder fra 01.07.2011 til 31.12.2011. Johan Remmen er ansatt som daglig leder med virkning fra 01.01.2012. Det er positivt at sĂĽ store kostnadsbesparelser er oppnĂĽdd, men det er bĂĽde alvorlig og beklagelig at prognosen som ble lagt til grunn for ĂĽrets gebyrberegning avviker med 9,1 mill. i forhold til regnskapet. Styret og administrasjonen arbeider med tiltak for ĂĽ kunne utarbeide mer presise prognoser, og dermed riktigere gebyrfastsettelse.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

31


Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

scorecard 2011 ref score Card RfD 2010 mål satt i 2009

oppnådd i 2011

2010: +2,2% 2011: +7,5%

kommentar

a

avfallsreduksjon

5% reduksjon i forh til 2009-tall. alle tall målt mot 2009

B

Materialgjenvinning

65% av husholdn avfall 2009: 44,2% skal sorteres og materialgj 2010: 44,2% vinnes 2011: 46,3%

Utsorteringsgraden er 66,9, men sortering er ikke synonymt med materialgjenvinning

C

Energiutnyttelse

30% av husholdn avfalles skal energiutnyttes.

2009: 36.3% 2010: 48,1% 2011: 48,5%

Både restavfall og vise typer utsortert avfall går til energiutnyttelse

D

Deponering

5% av husholdn avfallet skal deponeres.

2009: 19,4% 2010: 7,7% 2011: 4,7%

Deponiforbud fra 01.07.2009, og betydelig nedgang i 2010 og 2011.

E

Feilsortering i matavfallet

redusere feilsortering fra 9% til 5%

2009: 3,8% 2010: 9,3% (vår 2011: 5,4%) 2011: 4,5%

plukkanalyse vår 2010 viste høy feilsortering, derfor ny analyse våren 2011.

F

Klimautslipp

reduksjon av klimautslipp Co2 ekvivalenter: med 5% i forh til 2009 (2010 -53 529) nivået. 2010: -79 408 2011: -84 730

Foreløpig rapport vår 2010 ikke sammenliknbar med endelige tall for 2010 og 2011. tall for 2009 foreligger ikke

G

Farlig avfall

Øke innsamlet mengde med 50% i forhold til 2009. alle år målt mot 2009 tall.

2010: + 6,7% 2011: +15,9%

Miljøstasjoner fjernet i 2010, nytt innsaml. system under utredning. Nye farlig avfallsfraksjoner pålagt av KLIF

H

Mottatte avviksmeldinger

reduksjon på 50% i forhold til 2009

2009: 8713 2010: 3501 (-59,8%) 2011: 2901 (-66,7%)

Ny renovatør fra medio 2009

I

Kundetilfredshet

score skal økes med 5% prosentpoeng i forhold til 2009. alle prosenttall i forhold til 2009 tall

2009 : 74 2010 : 75 (+1,0 pp) 2011 : 76 (+2,0 pp)

J

Løsning med Minst 20 nedgravde nedgravde beholdere løsninger i større fellesløsninger

K

Besøk på www.rfd.no

Økt antall besøk med 20% resultat foreligger ikke

L

oppslutning om miljøundervisning i skolene

Full oppslutning

2011 : 14 av 25 (56%)

Full oppslutning i Drammen, 7 av 18 ungdomskoler i øvrige kommuner

M

positive oppslag i medier

Øke med 20 % i forh til 2009

2009: +86 / -37 2010: +61 / -20 2011: +63 / -25

70% positive og 30% negative 75% positive og 25% negative 72% positive og 28% negative

2009: 2 (2 nye) 2010: 2 (0 nye) 2011: 3 (1 ny)

Gjenspeiler generell forbrukeradferd og befolkningsvekst

respondenter. KtI score 72-80 = tilfreds rfDs score ligger på landsgjennomsnitt Krever investeringsvilje fra borettslag og større fellesløsninger

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

32


Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

33


miljØRegnskap

mIljøregnsKap baKgrunn RfD kan for andre året presentere et miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammensregionen. Miljøregnskapet viser en forbedret klimagevinst på 6,7 % i 2011 i forhold til året før. Miljøregnskapet har en beregning av utslipp av drivhusgasser. I vårt tilfelle viser resultatene negative verdier fordi de positive gevinstene ved gjenvinning er større enn de negative ved innsamling av avfall. Klimaberegningene bygger på en livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene i alle prosessene ved avfallsordningen, fra innsamling av avfall fra hver husholdning, behandling og gjenvinning av avfallet. Gevinstene ved at gjenvunnet avfall erstatter andre jomfruelige materialer og fossil energi er inkludert i miljøregnskapet.

systembesKrIvelse og avgrensnInger avFallsInnsamlIng Avfallsinnsamlingen i Drammensregionen skjer gjennom tre ordninger: t )FOUFPSEOJOH t 3FUVSQVOLUFS t (KFOWJOOJOHTTUBTKPOFS Transporten ved avfallsinnsamlingen er inkludert for alle fraksjoner. Klimautslipp fra RfDs leverandører av renovasjonstjenester og andre aktiviteter i forbindelse med ordningene samt utslipp fra kundenes private kjøring til returpunkter og gjenvinningsstasjoner medregnes i modellen.

langtransport Etter avfallsinnsamling transporteres de ulike fraksjoner til ulike destinasjoner for disponering. Modellen omfatter langtransport til de ulike destinasjoner for disponering av restavfall og de ulike sorterte fraksjoner.

dIsponerIng Restavfall blir forbrent med energiutnyttelse, mens sorterte fraksjoner disponeres ved materialgjenvinning, gjenbruk, forbrenning og deponi. Modellen inkluderer gjenvinning og sluttdisponering av alle typer avfall unntatt farlig avfall og klær pga. mangel på pålitelige data. Det er forutsatt ingen klimautslipp fra deponering av rene masser og gips. Modellen inkluderer nå disponering av 98,5 % av innsamlet avfallsmengde. Modellen vil være under utvikling og kan etter hvert ta inn også elementer som i nåværende form av praktiske grunner er utelatt.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

34


miljØRegnskap

FarlIg avFall Farlig avfall er avfall som selv i små mengder kan gjøre stor skade på mennesker og dyr hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt det farlige avfallet. All innlevering av farlig avfall fra private husholdninger er gratis. RfD fikk i fjor inn 709 000 kilo farlig avfall fra innbyggerne i Drammensregionen. 59 % av dette ble energigjenvunnet, 25 % ble materialgjenvunnet, 15 % gikk til ombruk 1 % ble deponert.

eleKtrIsK og eleKtronIsK avFall Kasserte produkter som har gått på strøm eller batteri betegnes som EE-avfall. Felles for de elektriske og elektroniske produktene er at de kan inneholde farlige stoffer, som må håndteres på riktig vis. EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjonen eller tilbake til forhandler for forsvarlig behandling. Hovedandelen i EE-avfallet blir materialgjenvunnet, mens noe blir energigjenvunnet. En liten andel går til deponi. RfD fikk i fjor inn 2 727 tonn elektrisk og elektronisk avfall fra innbyggerne i Drammensregionen. I tillegg kommer EE-avfall som leveres via forhandler.

hovedresultater Resultatet av RfDs samlede aktiviteter gir totalt sett et positivt klimaregnskap, fordi de positive sidene ved gjenvinning er større enn de negative sidene knyttet til transport og behandling. Det er gevinsten ved materialgjenvinning som gir det største positive bidraget. Vår avfallshåndtering i 2011 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 84 730 tonn CO2, som utgjør 462 kilo per innbygger. Dette resultatet er en forbedring på 6,7 % i forhold til året før. Den totale gevinsten har økt, både som følge av økt avfallsmengde og bedre utnyttelse av avfallet.

totalt gevinst Co2

2010

2011

endring %

-79 408 tonn

-84 730 tonn

6,70 %

gevinst Co2 per innbygger

-449 kg

-462 kg

2,78 %

gevinst Co2 per tonn avfall

-0,795 tonn

-0,806 tonn

1,44 %

Klimagevinsten for kildesortert avfall er betydelig høyere enn for usortert restavfall. Dette fordi gevinstene ved materialgjenvinning av sortert avfall er større enn ved forbrenning av restavfall. Også restavfallet energiutnyttes og gir netto klimagevinst, men gir ikke den samme gevinst som materialgjenvinning av avfall. Økt kildesortering og materialgjenvinning kan dermed bidra til et totalt sett bedre miljøregnskap for RfD.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

35


miljØRegnskap

rest sortert

KlImagevInst ved ulIKe InnsamlIngsordnInger 0,000

totalt

-0,200 -0,400 -0,600 -0,800 -1,000 -1,200 t Co2/ t avfall

hente hjemme

t Co2/ t avfall

t Co2/ t avfall

t Co2/ t avfall

returpunKt

gjenvInnIngsstasjon

totalt

Avfallstypene med størst klimagevinst ved materialgjenvinning er plastemballasje, metallholdig avfall og papiravfall. Høyest klimagevinst er det for det kildesorterte avfallet som hentes hjemme ved husstandene og det som innbyggerne leverer på gjenvinningsstasjonen. Klimagevinsten fremstår som lavere for det avfallet som innbyggerne leverer på returpunktet, men her omfatter ikke beregningene gevinsten ved ombruk og gjenvinning av klær som kan være betydelig.

netto KlImaregnsKap Fordelt pÅ prosesser og InnsamlIngsordnIng: tonn co2-ekvivalenter

Hjemme

Returpunkt

Utslipp ved innsamling av avfall

1 084

Utslipp fra langtransport

1 064 -27 038

Klimagevinst ved materialgjenvinning Utslipp forbrenning, fossilt

gjenvinningsstasjon

totalt

343

969

2 395

19

1 041

2 123

-1 238

-33 872

-62 148

11 490

7 370

18 861

Klimagevinst ved forbrenning

-19 383

-26 579

-45 962

total gevinst, fossil andel

-32 783

-876

-51 071

-84 730

utvikling total gevinst

Hjemme

Returpunkt

gjenvinningsstasjon

totalt

2010

-30 747

-978

-47 683

-79 408

2011

-32 783

-876

-51 071

-84 730

tonn avfall

Henteordn.

Returpkt.

gjenvinningsstasjon

alt avfall

2010

46 384

2 931

50 574

101 0117

2011

47 116

2 615

55 338

105 777

tallene i miljøregnskapet omfatter også en andel næringsavfall. Dette er bakgrunnen for at mengde behandlet avfall er 105 069 tonn mens det i eiermeldingen opereres med 102 042 tonn husholdningsavfall for 2011

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2011

36


miljĂ˜Regnskap

metode Modellen bygger pü metodikk for konsekvensorientert LCA. Dette innebÌrer bl. a. en systemutvidelse der utslipp som ikke direkte er en følge av RfD egne aktiviteter, men som RfD kan püvirke gjennom sine aktiviteter og beslutninger, tas med. Eksempler pü dette er klimautslipp ved privat kjøring til gjenvinningsstasjoner, klimabesparelser ved materialgjenvinning og klimabesparelser ved reduksjon i hentefrekvenser. For at resultatene skal gjenspeile endringer i klimautslipp som følge av endringer i systemet, som for eksempel endrede returgrader for ulike fraksjoner, inneholder klimaregnskapet ogsü utslipp fra privatpersoner og andre aktører. Aktiviteter medregnet er for eksempel kjøring og drivstofforbruk der ogsü klimautslipp ved produksjonen av drivstoff og kjøretøy regnes med. 3FTVMUBUFOFC“SJLLFCFOZUUFTTPN3G%TBOEFMBW/PSHFTUPUBMFVUTMJQQ4OBSFSF viser resultatene hva som er de samlede klimakonsekvenser av RfDs aktiviteter og avgjørelser.

bruKsomrÅde Modellen har i hovedsak tre bruksomrüder: t .JMK“SFHOTLBQ t "OBMZTFBWFOESJOHFSJLMJNBVUTMJQQTPNG“MHFBWFOESJOHFSJBWGBMMTNFOHEFS og sorteringsgrader t "OBMZTFBWFOESJOHPHUJMUBLLOZUUFUUJMJOOTBNMJOHTM“TOJOHFO FLTFNQFMWJT - Tømmefrekvens for henteordning - Kvistaksjon og annen levering av hageavfall - Returpunkter - Lokalisering av sluttbehandling

KlImagevInst For sortert og usortert avFall

Kg co2-ekv. per kg avfall

0,000

ikke nevneverdig i seg selv. Det er imidlertid fabrikkene som produserer dem, lastebilene som frakter dem, forbrukeren som bruker dem og forbrenningsanlegget for avfall som stür for de største utslippene. Livsløpsvurderinger vil hjelpe en bedrift til ü forsü hvordan deres produkter og tjenester bidrar til klimaendringene og hvilke deler av prosessen man bør fokusere pü for ü redusere klimapüvirkningen. co2-ekvivalent: Co2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskapet for ü kunne beregne Enheten tilsvarer den effekten Co2 har pü den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode (som regel 100 ür). De øvrige drivhusgassene har et annet oppvarmingspotensial (GWp-verdi) enn Co2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til Co2-ekvivalenter i henhold til deres GWp-verdier. Eksempelvis har metan en GWp-verdi pü 25 kg Co2-ekvivalenter per kg metan. Fossil andel: Med fossil andel menes her Co2-mengden fra avfallsforbrenning som inneholder karbon fra fossile kilder, som produkter avledet av olje og gass. Fornybar andel: Med fornybar andel menes her Co2mengden fra avfallsforbrenning som inneholder karbon fra biologiske kilder, eksempelvis vann, vind og sol som energiutgangspunkt for produksjon med klimaeffekt. altsü en fornybar andel.

-0,200 -0,400

lca: En livsløpsvurdering (LCa: Life Cycle assessment) av produkter og tjenester. Dette utgjør et godt verktøy og metode for ü skaffe seg en helhetlig oversikt over klimagassutslippene fra vugge til grav.

rest

-0,600 -0,800

alt avFall -1,000

sortert -1,200

Negative søyler representerer positiv klimagevinst, dvs. at positiv effekt overstiger klimautslipp ved avfallsordningen.

Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Ă…rsrapport 2011

37


mIljøtIps t Sats pü produkter med god kvalitet og lang levetid.

t Lever brukbare ting til en brukt-

butikk, til et loppemarked eller til ĂŠn av RfDs gjenvinningsstasjoner med tilbud om ombruk. PĂĽ nettsiden www.loppemarked.info finner du oversikt over loppemarkeder i hele Norge.

t UnngĂĽ engangsprodukter. De

skaper store mengder avfall og de fleste engangsprodukter kan verken gjenvinnes eller komposteres.

t Gi opplevelser i gave i stedet for

t Ă˜nsker du ikke reklame i

postkassa? Da kan du si ÂŤnei takkÂť. Kontakt RfD for ĂĽ fĂĽ klistremerke med ÂŤNei til reklameÂť. Du kan ogsĂĽ reservere deg mot uadressert reklame hos Posten.

t Drikk vann fra springen. Det er mer miljøvennlig enn ü kjøpe vann pü flaske.

t Nordmenn kaster i gjennomsnitt

matavfall tilsvarende hver fjerde bÌrepose som blir handlet inn. Planlegg matinnkjøpene godt, sü sparer du büde miljøet og penger!

ting. Hvem ønsker seg ikke en husvask, en tur i svømmehallen sammen med deg eller at du tilbyr hundepass i sommerferien?

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen iks (RfD) Postadresse: Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen #FT“LTBESFTTF/FESF5PSHHU" %SBNNFO E-post: firmapost@rfd.no

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS


Design: APELAND Trykk: Zoom Grafisk

RfD Årsrapport 2011  

Årsrapport 2011 for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

RfD Årsrapport 2011  

Årsrapport 2011 for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Advertisement