Page 1

Å

2

r

s

m

0

e

l

d

0

i

n

g

9


Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO

38 Samarbeid / Collaboration

8

44 Innsamling / Collection

10-års jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations

12 Intervju med Klif-direktør / Interview with the Norwegian Climate and Pollution Agency’s director general

50 Intervju med styreformann / Interview with the Chairman of the Board

14 Bakgrunn / Background

52 Økonomi / Finance

20 Produsenter og importører / Producers and importers

57 Styret / Board of Directors

24 Fakta / Facts

58 Nøkkeltall / Key figures

26 Logistikk og drift / Logistics and operations

60 Administrasjonen / Administration

28 Kommunikasjon / Communications

61 Resirk-systemet / How the system works


10 år med panting

Norsk Resirk drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2009, selskapets ellevte driftsår, ble 92 prosent av alle bokser og 90 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates the refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 90 per cent of all bottles were collected and recycled in 2009, the company’s 11th year in operation.

år 1999-2009


10 책r med panting

책r 1999-2009

4


10 år med panting

Innledning ved adm. direktør Introduction by the CEO

år 1999-2009

Retur på opptur – Utfordringen når vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, samtidig som omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker øker, sier Kjell Olav A. Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk. En grundig gjennomgang av verdikjeden førte til flere tiltak for å styrke og effektivisere driften i fjor. 2009 var et jubileumsår for Resirk og panteordningen. I løpet av de ti første årene har ordningen oppnådd gode resultater, noe som ikke minst skyldes det tette og gode samarbeidet med produsenter, handel og importører. – Målet vårt har vært høyest mulig returprosent. Utfordringen når vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, ikke minst siden omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker fortsatt øker. Uansett vil vi fortsette å utvikle oss med markedet, slik at handel, produsenter og importører skal ha interesse og nytte av å være medlem av Norsk Resirk, sier Maldum. Mer rettferdig system Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, godkjente i fjor energigjenvinning som en del av ordningens returprosenter. – Vi har dokumentert at de fleste av boksene og flaskene som ikke samles inn gjennom Resirksystemet, går til energigjenvinning. De blir altså ikke kastet i naturen, men havner i restavfallet og blir utnyttet i energigjenvinningsanlegg. Klif har derfor godkjent at også dette tomgodset skal telles som returnert. Dette gir et mer rettferdig bilde når vi sammenliknes med de andre retursystemene, forteller Maldum. Ønsker høyverdig gjenvinning Målet er imidlertid ikke forbrenning, men høyverdig materialgjenvinning. Mens tomgods som kastes i restavfallet energigjenvinnes og blir til varme, blir bokser og flasker som kommer inn gjennom Resirks pantesystem til produkter av tilsvarende kvalitet som det opprinnelige.

– Gjennom vårt system blir bokser til nye bokser, og flasker til nye flasker og plastprodukter. Denne prosessen er mer energibesparende enn forbrenning. Så selv om vi nå får inkludert energigjenvinning i returprosenten, jobber vi aktivt for å få alt inn gjennom det ordinære pantesystemet og vår lukkede kjede, presiserer den engasjerte pantedirektøren. Søkelys på panteøyeblikket Han er opptatt av at høy retur også er knyttet til panteøyeblikket. Sølete panteautomater, bokser som blir avvist og alarmer som uler når man panter, gir en dårligere panteopplevelse. Resirk er derfor i tett dialog med handel og automatleverandører, blant annet for å forbedre renhold og vedlikehold av panteautomatene. I tiden fremover vil mange av de eldre panteautomatene bli erstattet med nye, bedre og raskere modeller. Blander bokser og flasker En ombygging av Resirks mottaksanlegg på Alnabru i fjor, har også gitt andre muligheter for forbedringer. – Nå kan anlegget ta i mot sekker og kasser der flasker og bokser er blandet, for deretter å gjøre en industriell sortering. En prøveordning ved ni butikker i Oslo-området viser en 30 prosent reduksjon i antall alarmer i de automatene der vi fyller bokser og flasker i samme sekk, avslører Maldum. Men det er også flere fordeler med en felles sekk for tomgodset. – Butikkene slipper å sortere tomgodset før det sendes til oss, fyllingsgraden i kartongene øker, og vi får plass til flere enheter per transport. Dette gir både en økonomisk og miljømessig gevinst, forteller Maldum, som på sikt vil utvide ordningen også til andre deler av landet.

5


10 år med panting

år 1999-2009

Innledning ved adm. direktør Introduction by the CEO

Lav retur på energidrikk Maldum er svært fornøyd med at returprosenten på flasker og bokser har økt de siste årene, til tross for fortsatt økning i omsetning og volumer. Men det finnes et unntak fra de hyggelige pantetallene, nemlig energidrikkene. Her er returen på rundt 50 prosent, og det bekymrer pantesjefen. – Vi jobber nå med analyse av returtall og målgrupper, i tett dialog med produsenter og importører. Sannsynligvis skyldes de lave returtallene blant annet at dette er produkter som drikkes når man er på farten og utenfor sine vanlige panterutiner, eller at mange ikke er klar over at det er pant på disse. Å øke retur av energidrikkemballasje er et viktig satsningsområde for oss i 2010, sier han.

6

English summary Rising returns

Norsk Resirk’s return rate is extremely high. Yet despite the steady rise in the volume of bottles and cans in circulation, increasing the return rate remains a challenge, according to Norsk Resirk’s CEO Kjell Olav A. Maldum. An important target for 2010 is to raise the return rate for energy beverage containers, which is currently no more than around 50 per cent. Norway’s refundable deposit scheme celebrated its 10th anniversary in 2009. During this period remarkable results have been achieved, not least due to a close cooperation between producers, importers and retailers. To strengthen and streamline operations in the years ahead, a thorough review of Norsk Resirk’s entire value chain was carried out last year.

PANTESJEFER: Petter Northug og Kjell Olav Maldum har inngått et samarbeid for å øke returen av energidrikker. Mer om dette på side 24.


10 책r med panting

책r 1999-2009

7


10 år med panting

år 1999-2009

10-årsjubileum 10 year anniversary

8

JUBILEUMSGJESTER: Fra venstre: Synnøve Castillano/Norsk Resirk, Egil Sætveit/Coop, Ellen Hambro/Klif, Ivar «Ravi» Johansen, Børge Brende/ Norges Røde Kors, Kjell Olav Maldum/Norsk Resirk. Foran: Victor/Miljøagentene


10 år med panting

10-årsjubileum 10 year anniversary

år 1999-2009

– Panting er et enkelt valg I september markerte Norsk Resirk sitt 10-årsjubileum på mottaksanlegget på Alnabru. Representanter fra handel, bryggerier, importører, samarbeids­ partnere og andre forbindelser var samlet til fest. – Panting er et enkelt valg, påpekte panteordningens frontfigur Ivar «Ravi» Johansen, som var konferansier for anledningen. Stemningen var god og gratulasjonene satt løst da handel, bryggerier, importører, samarbeidspartnere og andre forbindelser var samlet på Alnabru for å feire Norsk Resirks første ti år. Panteordningens kjente frontfigur Ravi var konferansier for anledningen. Herlig ukomplisert – Da jeg ble spurt om å jobbe for Resirk for første gang i 2006, var avgjørelsen enkel å ta. Det er nok av gode saker å vie seg til her i verden, så slik sett er ikke Resirk enestående. Men i tillegg til at panting av flasker og bokser er en viktig sak, så er det herlig ukomplisert. Panting er noe alle fra åtte til åtti år kan forstå, og alle vet at det er miljøvennlig, påpekte Ravi fra scenekanten. Takknemlig jubilant Pantesjefen Kjell Olav A. Maldum benyttet anledningen til å takke alle pantere. – Vi brukte ti år med motstand og protester på å etablere panteordningen. Nå har Norsk Resirk vært i drift i ti år, og over 2,5 milliarder bokser og flasker har blitt pantet i løpet av den tiden. Det er ikke lenger tvil om at vi har livets rett, og at godt samarbeid i alle ledd er et viktig bidrag

i panteordningens suksessformel. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjør dette mulig, fra produsenter og handel til alle forbrukerne som panter, sa en takknemlig Maldum. Nestleder i Resirks styre, Egil Sætveit fra Coop, påpekte at det gode samarbeidet i alle ledd av pantesystemet skaper misunnelse nedover i Europa. Samtidig viste han til den gledelige holdningsendringen der det i dag er aksept for at gjenvinnbar emballasje er like miljøvennlig som ombruksemballasje. Fremtidens pantere Både direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensnings­ direktoratet og generalsekretær Børge Brende i Norges Røde Kors var blant gratulantene som takket panteordningen for både store miljøgevinster, miljøvennlige holdningsendringer, og ikke minst gode inntekter til frivillige organisasjoner. Festens mest sjarmerende innslag var 7 år gamle Victor, som fortalte om Miljøagentenes oppdrag med å inspisere pantesteder landet rundt. Arbeidet med å motivere neste generasjons pantere er åpenbart i gang.

English summary Returning empty containers is a simple choice Norsk Resirk celebrated its 10th anniversary in September. The celebrations took place at the company’s collection facility in Oslo. Among those offering their congratulations were representatives from the retail trade, the brewery industry, importers and business partners. CEO Kjell Olav A. Maldum thanked all those who return their empty containers. “We spent ten years battling opposition to the establishment of the refundable deposit scheme. Now we have been in operation for ten years, and more than 2.5 billion bottles and cans have been returned.

9


10 책r med panting

책r 1999-2009

10

10-책rsjubileum 10 year anniversary


10 år med panting

10-årsjubileum 10 year anniversary

år 1999-2009

11

lder fra i b s g n i n m e St gen på n i r i e f s m u jubile s anlegg k r i s e R k s r No , på Alnabru er 2009. b m e t p e s . 3


10 책r med panting

책r 1999-2009

12

10-책rsjubileum 10 year anniversary


10 år med panting

Intervju med Klif-direktør Interview with the Climate and Pollution Agency’s director general

år 1999-2009

Klif-direktør Ellen Hambro:

Motstanden mot Resirk virker merkelig i dag – I dag er det rart å tenke tilbake på motstanden mot Resirk-systemet før starten i 1999. Tenk at dette var noe mange fryktet og protesterte mot! Det virker like pussig i dag som den massive motstanden mot røykeloven før den kom. Nå er jo panting av drikkevarer på boks noe vi ser på som helt naturlig og miljøvennlig. – Dette er viktig lærdom å ta med seg, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensnings­ direktoratet. Hun har fulgt Resirk siden ideen ble unnfanget og systemet ble født. På 1990-tallet var hun i Miljøverndepartementet, senere kom hun til Statens Forurensningstilsyn (SFT), som fra nyttår ble Klima- og forurensningsdirektoratet. Direktoratet fører tilsyn med Resirk og de andre returselskapene. Husker motstanden Hambro husker hvordan fagforeninger og miljøvernere kjempet i årevis for å stoppe innføringen av et pantesystem for gjenvinnbare bokser og flasker. Dette ble presentert som en dårligere løsning enn ombruk av flasker. Så kom ordningen, og protestene stilnet. I dag ville det trolig blitt ramaskrik om gjenvinnbare bokser og flasker forsvant. – Dette viser meg at tiltak som i utgangspunktet er upopulære, fort kan bli populære. Det kan være

en nyttig erfaring å ha med seg videre, forteller direktøren entusiastisk. Forventningene innfridd Da Resirk feiret sine første ti år med fest på mottaksanlegget på Alnabru sist høst, var Ellen Hambro en naturlig gjest. Hun gratulerte jubilanten, og påpekte at Resirk kan vise til svært gode resultater som blir lagt merke til i fagmiljøene, både i Norge og utlandet. – Resirk beviser at pant er et effektiv hjelpemiddel for å sikre miljøvennlig adferd, og viderefører den norske pantetradisjonen på en god måte. Jeg synes også at Resirk har gjort en god jobb med reklame og informasjon, og på den måten har selskapet bidratt til å påvirke nordmenns holdning til returog gjenvinningsløsninger generelt. Vi har i oss en grunnholdning om at det er galt å kaste ressurser, og Resirks reklame forsterker dette.

English summary Opposition to Resirk seems strange today

“There was strong opposition to Resirk’s refundable deposit scheme when it was set up in 1999. Many people felt that a refundable deposit scheme for recyclable bottles and cans was not as good a solution as reusable bottles. But opposition quickly faded when the scheme went into operation,” explains Ellen Hambro, director general of the Norwegian Climate and Pollution Agency. “Resirk proves that a refundable deposit is an effective means of fostering environment-friendly behaviour, and is an excellent extension of the Norwegian refundable deposit tradition.”

13


10 år med panting

år 1999-2009

Bakgrunn Background

Energisk endring I fjor ble det solgt 359,1 millioner bokser og 112,1 millioner plastflasker med pantemerker i Norge. De fleste boksene var fylt med øl, mens flertallet av flaskene inneholdt vann. Salget av energidrikker økte betydelig. det returnert 305,3 millioner bokser og 90,8 millioner flasker med pantemerker. Tallene viser at returandelen for flasker og bokser også økte i 2009. Det totale salget av bokser økte med 6,4 prosent, mens det var en nedgang i salget av flasker med pantemerke tilsvarende 6,4 prosent.

Stort volum av øl og vann samsvarer med tidligere år, mens økningen i salg av energidrikker på boks var nytt av året. I 2009 var 7,6 prosent av boksene fylt med energidrikk, mot bare 4,0 prosent i 2008. Salg av energidrikker på flaske gikk noe ned. I løpet av 2009 ble

14

* Klima- og forurensningsdirektoratet godkjente i 2009, for første gang, at også pantemerkede flasker og bokser som går til energigjenvinning skal telles som en del av Resirks returprosenter. I 2009 godkjente Klif en returandel på boks på 92 prosent, hvorav cirka 4 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg. Godkjent returprosent på PET var på totalt 90 prosent, hvorav cirka 8 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg.

100 89%

90

91%

92% 92%

93% 92% 92%

91%

92% *

84%

80 70

100

90% *

90 80

70%

77%

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

80%

82%

82%

82%

81%

68%

70

60

78%

58% 50%

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Boks

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PET

English summary Increasing energy

Last year 359.1 million refundable cans and 112.1 million refundable plastic bottles were sold in Norway. Most of the cans were filled with beer, while the majority of bottles contained water. The biggest change from previous years was the sharp rise in sales of canned energy drinks. In 2009 305.3 million refundable cans and 90.8 million refundable bottles were returned. * In 2009 the Norwegian Climate and Pollution Agency accepted for the first time that refundable bottles and cans which are used for energy recovery should also be counted as part of Resirk’s return rate figures.


10 år med panting

Bakgrunn Background

Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper

15

Cans and bottles by product group FAB Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Annet / Other 2,1 %

Energidrikk Energy drinks 7,6 %

Mineralvann Carbonated soft drinks 4,5 %

Bokser Cans

Øl / Beer 83,6 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 4,5 % Annet / Other 2,1 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Energidrikk / Energy drinks 7,6 % Øl / Beer 83,6 %

PET-flasker PET bottles

Annet Other 7,5 %

Mineralvann / Carbonated soft drinks 12,9 % Energidrikk / Energy drinks 4,6 % Vann / Water 43,2 %

Mineralvann Carbonated soft drinks 12,9 %

Energidrikk Energy drinks 4,6 %

Saft og juice / Squash and juice 31,9 % Annet / Other 7,5 %

Saft og juice Squash and juice 31,9 %

år 1999-2009

Vann / Water 43,2 %


10 år med panting

år 1999-2009

Bakgrunn Background

Slik synker avgiften når returandelen øker

With increased return rates the tax imposed is decreased 16

kr 5,99 Miljøavgiften på bokser (kr 4,97) gir sammen med grunnavgiften

(kr 1,02) en samlet avgift på kr 5,99 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%.

5,-

kr 4,02 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 3,00) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,02) en samlet avgift på kr 4,02 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%.

Bokser

4,-

Avgift, kr

kr 1,32

3,-

PET Flasker

Godkjent returandel på 90% gir en samlet avgift på bare kr 1,32 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet.

Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift

kr 1,41 på bare kr 1,41 for

bokser i Resirk-systemet. 2,-

1,-

kr 1,02

Returandel % 25

90 92 95

Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften.

Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 1,02.


10 år med panting

år 1999-2009

Bakgrunn Background

Dobbel Earth Hour - hver dag! 18

Å pante krever bitte lite av deg, men betyr mye for miljøet. Miljøgevinsten kommer fra redusert materialbruk, redusert energibruk og reduserte utslipp. Energibesparelsen ved panting av bokser og flasker i Norge tilsvarte i 2009 «Earth Hour» to timer hver dag! Alt som pantes gjenvinnes, og det gir en solid miljøgevinst. Gjenvinning av plastflasker reduserer bruken av ny olje, og gjenvinning av aluminiumsbokser reduserer behovet for ny aluminium. Evig liv Aluminium kan gjenvinnes utallige ganger. Å lage ny aluminium av pantede bokser krever 20 ganger mindre energi enn å lage helt nytt metall. Returpack har regnet ut at gjenvinning av en kilo aluminium sparer 14 kilowattimer strøm, altså like mye som å ha en 100 watts lyspære på i 140 timer.

med bokser Norsk Resirk sendte til gjenvinning i fjor. Da blir besparelsen 79 562 000 kilowattimer. I tillegg kommer energigevinsten ved gjenvinning av plastflaskene, beregnet til 19 172 700 kilowattimer. 100 millioner kWh Dermed sparte norske pantere nesten 100 millioner kWh i 2009. Sammenligner vi dette med miljømarkeringen Earth Hour, som i følge Dagbladet reduserte strømbruken med 104 000 kWh, tilsvarer det 949 Earth Hour, altså mer enn dobbel Earth Hour hver dag. I tillegg kommer ressurs- og CO2-gevinsten.

Imponerende Dette er imponerende i seg selv, men miljøverdien synes best når vi legger inn alle de 5 683 000 kiloene

English summary Double Earth Hour – every day!

Claiming the refund on bottles and cans is a small matter for you and me, but has a big impact on the environment. The environmental benefits come from reductions in materials and energy consumption and reduced emissions. Everything that is returned is recycled, and that adds up to a solid environmental benefit. Recycling plastic bottles reduces the amount of new oil used, and recycling aluminium cans cuts the amount of primary aluminium used. In 2009 the energy saved by returning refundable bottles and cans in Norway was the equivalent of a double «Earth Hour»– every single day!


10 책r med panting

책r 1999-2009

19


10 år med panting

år 1999-2009

Produsenter og importører Producers and importers

Naturlig nykommer 20

Isklar er nykommer på det norske flaskevannmarkedet, men har allerede begynt å forsyne seg godt av markedsandelene. Oppskriften på suksessen har vært fokus på kvalitet, design og miljø. Flaskevannet Isklar tappes fra en kilde under den 6 000 år gamle Folgefonna-isbreen i Hardanger. Det ble første gang lansert i England våren 2008, og i Norge senere samme år. – Årsaken til at vi først lanserte i England, skyldes at dette er et svært tøft marked med et stort utvalg av ulike typer flaskevann. Tankegangen var at hvis vi lyktes i England, ville vi kunne lykkes på nær sagt alle markeder, forteller Peter Krogh, administrerende direktør i Isklar. Rask suksess Lanseringen i England ble en suksess. Etter halvannet år på markedet var Isklar det raskest selgende vannet på halvlitersflasker i britisk dagligvarehandel.

I Norge ble det gjort en prelansering i Deli de Luca fra november 2008, og på kort tid stod Isklar for mer enn 50 prosent av vannsalget i kioskkjeden. Senere har distribusjonen og salget blitt utvidet til flere dagligvare- og kioskkjeder, samt bensinstasjoner. Store ambisjoner Eierskapet i Isklar er delt mellom norske Jova Holding og det omanske selskapet Sabco LLC, som eies av selveste kongefamilien i Oman. Sabco står bak et av Midtøstens mest velkjente vannmerker og et av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg for plast. Isklar skulle dermed ha gode forutsetninger for å kunne forfølge sin ambisjon om å bli et av verdens ledende merker innen flaskevann. Prisbelønt konsept Det er kombinasjonen av kvalitet, design og miljø som forklarer mye av suksessen til Isklar. – Isklar markedsføres som et rent og friskt naturlig mineralvann. Kvalitetene ved vannet gjenspeiles i designet av flaskene, som gir assosiasjoner til isbreer og ren natur, sier Krogh. Så vellykket har konseptet vært at Isklar vant prisen for verdens beste flaskevannkonsept under Water Innovation Awards i 2008. Dette er flaskevannsbransjens svar på «Oscar», og over 200 merker fra 40 land deltok. Karbonnøytralt vann Isklar er opptatt av å minimere miljø- og klimapåvirkningen i alle ledd av produksjon og distribusjon. – Vi arbeider kontinuerlig med å redusere utslippene våre, og er stolte over at Isklar er det eneste karbonnøytrale vannet i norske butikkhyller, forteller Krogh, som gjerne ramser opp noen av de konkrete miljøtiltakene. Blant annet samarbeider


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

21


10 år med panting

år 1999-2009

Produsenter og importører Producers and importers

bedriften med Sea-Cargo, som transporterer varer fra aluminiumsindustrien i Odda, innerst i Hardangerfjorden. Når lasteskipene med aluminium stevner ut fjorden, stopper de ved Isklar-tapperiet og tar med flaskevannet som skal til det internasjonale markedet. – Ved å utnytte kapasiteten på allerede eksisterende skipsruter, reduserer vi miljøutslippene knyttet til transport, sier han. Grønn energi I tillegg bruker tapperiet kun sertifisert grønn energi fra lokale kraftleverandører, det benyttes bare elektriske trucker og alt avfall blir kildesortert. Alle møbler er dessuten produsert av gjenvunnet materiale. – Noen klimautslipp blir det selvfølgelig, blant annet ved fly- og biltransport. Men da har vi som en regel at vi kjøper klimakvoter for 120 prosent av det vi produserer av utslipp, sier han.

22

Viktig samarbeid Krogh poengterer også at samarbeidet med Norsk Resirk er viktig for en bedrift som vil vise miljøansvar. – Norsk Resirk gjør mye for å skape økt bevissthet om miljø og gjenvinning, og vi er stolte av å være med i dette samarbeidet. Dette er også viktig for kundene våre, som vi vet har høy miljøbevissthet og er opptatt av pant som en del av miljøengasjementet.

English summary Natural newcomer

The Isklar brand of bottled water is drawn from a source beneath the Folgefonna glacier in Norway’s Hardanger region. The brand was launched in the UK and Norway in 2008, and has already captured a substantial market share. Its success derives from a strong focus on quality, design and environmental considerations. In 2008 Isklar won the award for the world’s best bottled water concept at the Water Innovation Awards. Isklar is keen to minimise the environmental impact of its production and distribution activities. In this context, says Peter Krogh, Isklar’s CEO, the company’s collaboration with Norsk Resirk is extremely important. “Norsk Resirk does a lot to raise public awareness regarding the environment and recycling, and we are proud to be a partner in this effort,” he says.

ISKAR: Adm. direktør Peter Krogh i Isklar jobber målrettet med fokus på kvalitet, design og miljø.


10 år med panting

Produsenter og importører Producers and importers

år 1999-2009

Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet, får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. De siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke. Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på www.resirk.no. Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon 22 12 15 20.

When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return scheme for cans and plastic bottles. This results in lower environmental taxes on these beverage containers. The environmental tax has been reduced by several kroner in recent years thanks to the high rate of return. To be enroled in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks prior to the release in the Norwegian market. Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with product samples of the packaging in question. The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval. The registration procedure is described step by step at www.resirk.no. Printed material may be ordered from Norsk Resirk at +47 22 12 15 20.

Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Arvid Nordquist as Bama Gruppen AS Divisjon Trading Berentsens Brygghus AS Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Bringwell Norge AS (tidl. Validus NNP AS) Cembo Production DA Chiquita Banana Company Coca Cola Drikker AS Coop Norge AS CULT Norge AS Eira Import AS Fema Foods AS Friends Foundation Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl. Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS Hemsedal Kildevann AS HGL Hanson Gourmet Line AS Hoyer Industrier AS ICA NORGE AS Interbev AS

Interbrands Wine & Spirits ISKLAR AS Jensen & Co. AS Lehre & Bergesen Import AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Lofotpils AS Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren METNOR AS Middelthon Engros AS Mikropartner AS Multibev AS Nils Karlsen Agentur Norcrisp AS Nordic Beverage Company AB Nordic Refreshment Company AS Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS P.Ltz. Aass A/S Panther Trading Norge AS Polaris Water AS Prof. Scandinavia Pure Nature AS Redbull Norway AS Redlight Beer Norge AS

Rema Trading AS Ringnes AS Rogaland Konservefabrikk AS Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS STAUR Foods AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Tine Meieriet Øst BA Trebuchet AS Trio Bryggeri Union Bryggeri AS UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Waterhouse AS Water of Norway AS YelloVenture Ajour per mars 2010 Up to date as of March 2010

23


10 ĂĽr med panting

ĂĽr 1999-2009

24

Produsenter og importører Producers and importers


10 år med panting

Produsenter og importører Producers and importers

år 1999-2009

Gullgutt skal gi panteseier I fjor eksploderte salget av energidrikk på boks i Norge. Samtidig dukket de samme produktene opp som verstinger på pantestatistikken, flere med under 50 prosent retur. Det vekket vinnerinstinktet i Petter Northug, som engasjerte seg for å få energidrikk til pantetoppen. I fjor utviklet det seg en ny utfordring for pante­ ordningen. Salget av energidrikk på boks eksploderte, samtidig som det viste seg at disse produktene har svært lave returtall. Flere energidrikker lå under 50 prosent i retur, noe som truet med å trekke den totale returen ned og miljøavgiftene opp. Northug på sporet En som har bidratt til økningen i energidrikksalget er Red Bulls frontfigur Petter Northug. Men verken Resirk, Red Bull eller Petter Northug selv ville akseptere at bare halvparten av Red Bull-boksene som kjøpes blir pantet. Et samarbeid ble raskt etablert, vinnerinstinktene vekket og målet var soleklart: Å få energidrikkene inn på pantetoppen. – Jeg lever av å gå på ski, og er tett på naturen. Derfor er jeg ekstra opptatt av å ta vare på miljøet og klimaet. Som forbilde for andre vil jeg gjøre mitt for å bidra til høyere retur på Red Bull og andre

energidrikker. Alle som drikker energidrikk, bør ha krefter til å komme seg til nærmeste pantested også, påpeker Petter Northug, som villig stilte opp som frontfigur i en pantekampanje. Pant på farten – Vi er ikke helt sikre på hvorfor akkurat energi­ drikkene ikke blir pantet, forteller Kjell Olav A. Maldum i Resirk. – Det kan skyldes at folk ikke vet at det er pant på slike bokser, eller at folk kjøper produktene enkeltvis når de er på farten, og derfor har lettere for å kaste dem i søpla, sier pantedirektøren. Han tror ikke alle er klar over hvor tilgjengelig panteordningen faktisk er. – Alle som selger bokser og flasker med pante­ merke er også forpliktet til å gi pant. Over 10 000 pantesteder inkluderer også kiosker, bensinstasjoner og marinaer, så selv om du er på farten er det ikke langt til nærmeste pantested.

English summary Golden boy goes for returns success

The return rate for bottles and cans is extremely high, with one exception: energy beverages. Although sales of energy beverages have exploded in recent years, they have a return rate of less than 50 per cent. Now cross-country skier and Olympic gold medallist Petter Northug has joined the effort to increase the return rate for energy beverages. With energy beverage producer Red Bull as one of his main sponsors, Northug feels a particular responsibility to spread the word. “Everyone who drinks energy beverages should have the strength to get to their nearest container return point,” he says. “I live for skiing and spend a lot of time out in the countryside. That is why I am particularly keen to protect the environment and the climate.”

25


10 år med panting

år 1999-2009

Logistikk og drift Logistics and operations

Bedre og mer effektiv logistikk 26

I 2009 startet Resirk prosessen med å innføre et helt nytt logistikksystem. Det nye verktøyet vil forenkle og effektivisere logistikk knyttet til pantede flasker og bokser – til glede for både produsenter, importører og Resirk. – Det nye systemet fra Axapta vil håndtere logistikkdata fra alle våre transportører i forhold til henting av tomgods i butikk, mellomtransport og frakt til gjenvinning i inn- og utland. I tillegg kan alle produsenter og importører rapportere inn sitt månedlige salg rett inn i en felles database, forteller Tor Guttulsrud, økonomisjef i Resirk. Systematiserte data – Logistikkdataene vil komme inn jevnere og mer systematisert enn hva de gjør i dag. Vi får mulighet til å lage nye og grundigere analyser, med tanke på å skape bedre vareflyt og å få mer effekt ut i alle ledd av verdikjeden. Da får vi en annen og bedre kontroll med transportkostnader og andre kostnadsdrivere. Mulighetene for både kostnads- og miljøbesparelser vil kunne bli mye større, tilføyer logistikksjef Bent Ringvold.

– Løpende rapportering fra produsenter, importører og transportører har til nå foregått per Excel-ark, som har blitt sendt Resirk per e-post. Manuell punching av disse dataene er både tungvint og svært tidkrevende. Faren for feil blir dessuten stor når dataene må gjennom flere ulike ledd før de er registrert i datasystemet. Dette unngår vi med det nye verktøyet, sier Guttulsrud. Rulles ut i 2010 Planene for omleggingen til Axapta-systemet startet i 2009, og Resirk regner med å ha mye på plass i løpet av første halvår 2010. – Vi jobber nå med å skreddersy løsningen, og ser på hvordan vi på best mulig måte kobler opp den enkelte eksterne aktør til det nye systemet. Noen av aktørene, blant annet enkelte dagligvarekjeder, satser på full integrasjon mot løsninger som allerede er i drift, forteller Guttulsrud og Ringvold.

Mindre tid og færre feil Ansatte hos samarbeidspartnere og i Resirk vil spare både tid og ressurser med det nye systemet.

English summary More effective logistics

In 2010 Norsk Resirk will be introducing a new logistics tool. The new system will simplify and streamline the logistics associated with recyclable bottles and cans. Among other things, the system will make it easier to create reports and produce high-quality logistics analyses. “The new logistics tool will enable not only Norsk Resirk, but also beverage producers, importers and retailers, to save time and resources,” explains Bent Ringvold, Norsk Resirk’s head of logistics.


10 책r med panting

IT/Logistikk IT/Logistics and

책r 1999-2009

27


10 år med panting

år 1999-2009

Kommunikasjon Communications

Sjarmerende pantebudskap 28

Pantekampanjer med flørt og stjerner i blikket bidro til å holde returandelene oppe i fjor, til tross for fortsatt økning i volum. Hyggelige påminnelser og miljøvennlige belønninger både informerte og inspirerte til miljøinnsats! I fjor ble det enda mer positivt å pante, da flørten ble introdusert i panteøyeblikket. I en sommervarm kampanje ble gode pantere presentert med karakteristikker som prinsippfaste, trofaste, omtenksomme, ansvarsfulle og smarte. Det etterlot liten tvil om hvorfor en panter er en drømmepartner. Men selv om nordmenn fortsatt er verdens flinkeste til å pante, er det hvert år millioner av bokser og flasker som aldri kommer tilbake. Jakten på tomgodset fortsatte med full styrke gjennom året. Stjerneklar opplevelse Mens stjerner resirkulerer seg selv, må bokser og flasker ha hjelp for å få evig liv. Nordmenn er verdensmestere i panting, og i julen ble de takket med en miljøvennlig julegave. – Vi oppfordret alle til å stresse ned i en hektisk

høytid, og ta med seg familie og venner på en hyggelig opplevelse ute i naturen. Vår gave var et stjernekart og stemningsfull stjerneguiding med Odd Børretzen og Knut Jørgen Røed Ødegaard, fritt tilgjengelig for nedlasting, forteller informasjonssjef Synnøve Castillano i Resirk. 

 Gave til miljøet
 I sin samtale med Odd avslører Knut Jørgen blant annet at vi mennesker består av resirkulert stjernestøv. Men som en del av universets resirkuleringssystem har vi også et ansvar for å ta vare på miljøet. Også denne pantekampanjen hadde med andre ord et underliggende budskap: Alle bokser og flasker som pantes blir gjenvunnet. Husk derfor å pante alt, alltid – og la det bli din gave til miljøet!

English summary Charming campaigns

The people of Norway may be among the world’s most enthusiastic returners of beverage containers, but the hunt for the last stray percentages continues unabated. In 2009, therefore, Norsk Resirk staged a number of events and activities to remind consumers of the importance of returning their empties. These included major publicity campaigns in connection with the Easter, summer and Christmas holidays.

gheten En plass i evi

ker bokser og flas r seg selv, må alt. Alltid! r resirkulere liv. Pant Mens stjerne for å få evig ha din hjelp

. Alltid.

Pant alt resirkuleres? Ødegaard! n stjernene n Røed Vet du hvorda Odd Børretzen og Knut Jørge ris). . (Vanlig SMS-p

elen med ” til 2440 stjernehimm eller send “Pant Gjenoppdag e på pant.no Få stjerneguid


10 år med panting

Kommunikasjon Communications

år 1999-2009

29

Ønsker du de g en gutt som tar ansvar? V som panter a elg en lt, alltid. Å pa n t e e r å ta ansvar at de ressurse for ne man bruke r b li r gjenvunnet. Det er derfor det føles så b ra.


10 år med panting

10-årsjubileum

år 1999-2009

10-årsjubileum

10 year anniversary

10 year anniversary

på bølgelengde med leserne.

ISTESIDEN

www.lp.no

Tips oss på tlf. 37269500 eller bruk gjerne e-post redaksjon@lp.no

Slakter’n anbefaler

Nakkekoteletter

NED KL 22.26 Flo: 08.09-20.03 Fjære: 01.16-13.22

Marinert

Pr. kg

OPP KL 04.37

Telefon 37 27 02 28

Lokalavisen for Lillesand og Birkenes N R . 5 3 - Å RGA N G 1 40

FR EDAG 10. JULI 2009

30

795050

LØSSALG KR 15, -

Nye runder om Kokkenes 30

Ny tid 26. august er dagens E18 etter planen en saga blott. Da er veien døpt om til riksvei 420, og det meste av tungtrafikken er forstummet. Lørdag 5. september skal denne nye tidsregningen markeres med et 500 meter langt festbord.

● Ankerfestet trodde alle formaliteter var i orden og at ny marina kunne åpnes denne uken. Så enkelt er det imidlertid ikke.

SIDE 4

Akers Avis Groruddalen dekker Grorud, Bjerke, Alna og Stovner med 110.000 beboere

faring t er ... ngs med Le

Nær-avis • Nær-tv • Nær-radio • Groruddalen.no

Nye biler • Verksted Deler • Brukte biler • Finans

Lokalavisen Groruddalen

KULTUR

et pantejubileum

FREDAG 15. MAI 2009

Bedriftsveien 10, Kalbakken

Tlf 22 25 52 52

Bestille abonnement? Send ‹Abonnement› ‹Navn + adresse› til 2007

Himmelsyna

på Alnabru antebåten Pantekongene på nye tokter Teknisk sjef Siren Frigstad i Birkenes har stor tro på at arbeidet med en Himmelsyna-plan kommer tilbake på skinnene igjen når temakartene skal utarbeides etter sommerferien.

RJOBB: Jakob Palmers (t.v) og Rune Sagvolden synes begge at sommerjobben ombord på Panter’n er av ypperste kvalitet.

SIDE 7

sommerdag er amme uten og kaldt å drikgården, men e alltid like te seg med r ute på sjøen. mer den berykn «Panter’n» kapet inn.

Det er 10 år siden Norge fikk egen panteordning. På Alnabru ligger det største mottaksanlegget. Der mottas 65 prosent av returnerte flasker og bokser.

sesong om bord på den gule alu- holdningskampanje, målet er å miniumsbåten har vært like for- engasjere nordmenn til å pante nøyelig. Sammen har de to ka- hyppigere. 92% av alle bokser meratene tilbrakt de siste ukene ble resirkulert i 2008, og hele på jakt etter tomflasker og bok- 16.Herlig 90% av flaskerPansolgt ble også ukomplisert: T E L E M A R K S TORSDAG JULI 2009 er så enkelt at både store Imponerende ser samtidig som de gladelig har ting sendt til gjenbruk. og små forstår hva det dreier informert om alle de positive as- seg tall har steget mangfoldige om,som påpeker panteordningens frontfigur Ivar pektene ved panting. prosent de «Ravi» sisteJohanårene, men besen. – Mange synes det er vanske- kymringen er at når folk drar på lig å pante når de er ferie blir ikke lenger ute i båt, og ofte blir pantingen satt like det bare kastet i søpla. mye i fokus. «PanteRACHEL I tillegg til å ta imot r’n» fungerer IREN som et panten, og gi penger i ter og gratulanter samlet på et brett: Informasjonssjef Synnøve Castillano i Norsk symbol på hvor vikMATHISEN ætveit i Coop, som også er nestleder i Resirks styre, direktørinforEllen Hambro i SFT, kontant tilbake, RUNE SAGVOLDEN tig gjenvinning er til IAIN Røde FORBES e Brende i Norges Kors og adm. direktør Kjell Olav A. Maldum i Norsk Resirk. merer at LUNKE man FOTO: KATRINE / APELAND INFORMASJON ohansen redaksjon@lp.no og Miljøagentenes frontfigur Victor.viALLEom OG JAKOB PALMERS alle tider. kan pante på marinaNoe som 3. mai 1999 bleburde den første boksen nisasjoner. år, og over drar til å gjøre panting mulig. eog annet enndirektør bre- Ellen erHambro og alle som interessere en og enFestens mest sjarmerende inni steder flaskerå seBåde i Norge. I løpet slag var 7 år gamle Victor, som en forForurensningstilsyn t av den ti- Statens ansiktene til Rune selger og drikkevarer, forteller hver erpantet det faktum at Staten har av disse ti er tvil om generalsekretær Børge Brende i talte om Miljøagentenes oppdrag nordmenn engasjert Det er inglovet å årene droppehar emballasje avgif-blitt verdensmed å inspisere pantesteder lanNorges Rødede Kors var blant gra- Sagvolden. ogJakob at godt Palmers, mestere åpantede pante. bokrundt. Arbeideter med å moti- Pantepar: tulantene som takket er et viktig gene som i år ferenpanteordtvil omdetat duoen panteten skulle antallet Artisten Ravi ogiMilngens suk- ningen for både store miljøge- vere neste generasjons pantere er jøagentenes frontfigur Victor har til Kristiansand for frelst og deler mer enn gjerne ser eller flasker stige til 95proVi ligger på toppen i returpro- Øistein Skyberg overlever panten sin til Rune Sagvolden. FORNØYDE: vinster, miljøvennlige hold- åpenbart i gang sammen gitt 6000 miljøagenter i budskapet og samti- ogsin om emne. At man oppdrag sent.å inspisere Dette kan bety prisenikkekunnskap minst et også an- ningsendringer, pantesteder i en sent i forhold til hvor mange enheorga- av energien tilbake alle som båtfolk bi- gode inntekter Ellen Conradi landets butikker. r at langs til frivillige får 95% på alle dring på ca. en krone per boks ter som blir solgt, smiler daglig mt lasterommet for produkter man panter er ikke eller flaske, noe som fort kan bli Lillesand, som de to anså som en kysten, og den blir nok utvili Norsk Resirk, Kjell Olav evarer. noe de alle fleste vet, men etter en del ileder lengden. veldig finA. by med en fantastisk somt å se til neste år igjen. Skultall på 91driver «Panter’n» vi- le en få øye på båten kan man beste sommerjobb, et møte med pantebåten står – Et Maldum, par prosentsom til på viser boksertil skjærgård, ngen Palmers had- man igjen med både oppdatert så er det prosent i boks!retur. Sier Palmers, dere mot Kristiansand før den forvente rask og hyggelig hjelp aget da han besøkte kunnskap og kontanter i hen- smilende.De Begge karene har helt snur vender hjemover nok en fra engasjerte pantere, og som siste ni prosentene somogikke or første gang, og dene. tydeligpantes pant påutgjør hjernen. gang. Dette ca. 40 millioner bokser. er den niende gang- de selv liker å si: «Pant alt, allreker at hans andre Først og fremst er det hele en Etter å ha tilbrakt en stund i en båten reiser langs Norges tid.»

Pant alt, alltid

TILBUD PÅ SOLSKJERMING

TILBUD PÅ SOLSKJERMING

KJØP TERRASSEMARKISE OG FÅ MOTORISERING M. BRYTER PÅ KJØPET!

KJØP TERRASSEMARKISE OG FÅ MOTORISERING M. BRYTER PÅ KJØPET!

-15%

PÅ: UTVENDIGE PERSIENNER* DUKSKIFT LAMELLGARDINER

-15%

PÅ: UTVENDIGE PERSIENNER* DUKSKIFT LAMELLGARDINER

Det som overrasker Maldum er at Norge slår Sverige i å pante, selv om de fikk retursystem i 1984, men en av grunnene er at i Norge er alle bensinstasjoner, kiosker og butikker som selger drikkevarer er alle pliktige til å ta i mot pant.

3700 panteautomater

A

V

I

S

SKJÆR I SJØEN: Wenche Wehus, Finn Audun Dahl, Ole Haus Olsen og Erik Overgaard trodde alle formaliteter var i orden da man i forrige uke lanserte planene om 24 timers bensinutsalg på Kokkenes. Nå har kommunen snudd og krever ny søknad.

● Etter først å ha gitt signaler om at alt var i orden forlanger Lillesand kommune nå en full søknadsrunde. Da får også konkurrent Kåre Jan Aas mulighet til å uttale seg om flytebrygga som han mener er til sjenanse for sitt anlegg. Det kan bety en langvarig prosess. SIDE 5

Full trøkk på Flørenes 13

A

Landsleir Gunhild Slågedal (12) og Merete Aanesland (13) fra Birkenes er to av 7.500 speidere som denne uken har kost seg på speiderleir i Åndalsnes.

SIDE 17

● Ordfører Arne Thomassen og varaordfører Tor Audun Danielsen lar seg ikke skremme av regnestykker som viser underskudd på 350 millioner og spådommer om knebling av boligmarkedet. ● – Kommunens strategiske satsing på Flørenes er uforandret, slår de to fast. SIDE 3

STRAKS KLAR: «MF Kragerø» er ventet tilbake i rute i dag etter reparasjoner som følge av grunnstøtingen i slutten av juni. FOTO: NILS JUL LANDE

Ingen tekniske feil KRAGERØ: Om røntgentestene i går blir bestått, er «MF Kragerø» i rute igjen i dag. Årsaken til

utstyr om bord på «MF Kragerø» sjekket og funnet i orden. Dette betyr at årsaken kan ha sammen-

Etter at du har puttet boksen i pangrunnstøtingen som sendte ferja heng med menneskelige forhold, teautomaten blir boksene klemt *Gjelder 50mm med formpresset *Gjelder 50mm med formpresset på verksted undersøkes av Sjø- men dette kan ikke fastslås endeeloksert aluminiumskassett. eloksert aluminiumskassett. flate i panteautomaten før de fraklig før saken er ferdig T behandlet fartsdirektoratet. SE FLERE TILBUD PÅ: SE FLERE TILBUD PÅ: E Li E M A R K tes til et av landets fem mottaksan12 www.kjellsmarkiser.no www.kjellsmarkiser.no de instanser som skal ta hånd om ANITA MJELLAND legg. Kampanjeperiode: 18.08 - 11.09.09 Kampanjeperiode: 18.08 - 11.09.09 slike ting, fortsetter han og ber om Det finnes ca. 10.000 steder du kan anita.mjelland@ta.no forståelse for at siden menneskeliTLF. 815 00 570 TLF. 815 00 570 levere tomgods i Norge, og 3700 av 26 TORSDAG KULTUR 10. mekanisk SEPTEMBER 2009 - Alt det arbeidet er nå ge forhold kan være årsaken disse har panteautomater. Resten ferdig slik at det kun gjenstår påfø- ønsker han at fjordbåtselskapet leverer emballasjen i egne plastring av bunnstoff etter at testene er skal være helt sikre før de går ut sekker med strekkoder. godkjent, sier Helge Rognli, admi- med opplysninger, og at de er nøye På Norsk Resirk på Alnabru tas med at alle prosedyrer er fulgt slik nistrerende direktør i Kragerø disse i mot. fjordbåtselskap i en pressemelding. at saken får en riktig behandling. En sekk blir lagt ned på et bord - Jeg oppfatter dette også som Det var ved 19.30-tiden lørdag med to roterende transportbånd. riktigKjell å god personalpolitikk med daglig leder i NorskenResirk, Olav A. Maldum hos iAlnabru mottaksanlegg. 27. juni at Her «MF Kragerø» grunnStrekkoden på sekken blir regis- 1O ÅR: I mai i år er det 10 år siden Norge fikk egen panteordning. (Foto: Hanne Mari Skappel.) støtte ved Skåtøyroa og passasje- en slik sak, at der noen av våre trert slik at navnet på butikken blir rene måtte evakueres. En person ansatte er involvert så går vi ikke lagret. Deretter forsvinner boksene BØRSNOTERING med opplysninger før saken er skadd, ferja måtte på verk-Endring ut Flaske i hull har Navngitt – I fjor tok ble vi imot 11 og millioner inn i en avansert panteautomat. stad, som har den desidert høyeste restavfallet Navn . . . . .million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sisteganger. Kjøper Det Selger Volum . . . . . . . . over . . . . . . . . . . . . . . . . .Siste IEndring Kjøper Selger Volum ferdig behandlet, uttaler Rognli. sted i det sommertrafik2 millioner bokser viaakkurat panteautomaQ-Free . . . . .Kors. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.00 Norsk -0.10 15.80 Resirk 15.80 21000.00 gjorde i fjor en anaBoksene går i høy hastighet, pant- pantereturen av de Svenske kom- svenske I de tre panterelaterte spørsmåUTVALG OBXkroner til Røde Ivar «Ravi» Johansen lene skulle flasken plasseres i Questerre Energy Corpora . . . . . . . .7.58 0.45 7.57 7.58 814100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.50 4.61 68.45 68.50 3583475.00 for fullt. Acergy . . . .Overskuddet fra 50.32 pantelotteriet tene. Norskeken startet panteautomater bart skilles fra ikke pantbart og stål munene, sier Maldum. hullet tilhørende det svaret man å sjekke hvor de resterenReservoir Explorationgår T . . . . . . . . . .2.12 lyse 0.03 for 2.10 2.10 120000.00 Aker Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . .50.32 3.23 50.30 TAKKER 1600974.00 trodde var riktig. Brage (12) og FOR Rieber & Søn . . . . . . . . . . . . . . HJELP . . . .43.50 de 0.80 40 42.90 millioner 43.80 800.00 Selv nordmenn som handler i aksepterer til deres disse boksene, menDnB NOR . .direkte slo et slag for panfra aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.90 1.89 48.85 arbeid. 48.85 4238691.00 boksene som ikke Gard (9) fikk flere riktige svar. Rocksource . . . . . . . . . . . . . . .Smia . . . . .3.84 0.07i Årø3.75 3.84 310500.00 DNOAUGUST International . . . . . . . . . . . . . . .7.85 0.03 -7.81Jeg 7.85 6462756.00 vil også takke ÅRSAK KLAR I Sverige er dyktige pantere. I tillegg tjente lokallagene til utbetaler ikke pant for dem, fortel23. juli 2009 I fjor var materialprisene høye, Torsdag SAS AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 kommer 0.06 2.90 2.97tilbake 61100.00 i retur havner. Fred. Olsen Energy . . . . . . . . . . . .213.50 4.52 212.99 212.99 528987.00 Resirk Scana Industrier . . . . . . . . . . .innsats . . . . .6.20 0.05 for 6.10 å6.05 4180.00 svingen for betydelig - HvaNorsk gjelder årsakssammenhengFrontline . . .Røde . . . . . . . . . . . . . . . . .Kors .143.25 9.29ca143.00 562685.00 Svenskehandelen innebærer at ler han.ting da 3,5143.00millioner kroner i og Norsk Resirk solgte aluminium – Majoriteten ser vi havner i Scorpion Offshore . . . . . . . . . . . . . .22.50 0.60 22.20 22.40 4011500.00 Golden Ocean Group . . . . . . . . . . . . .7.00 0.93 få 6.98 «MF 7.0015483578.00Kragerø» Takket en så har politiet sendt saken til 0.05Resirk SeaBird Exploration . . .ferdig. . . . . . . . . . . .1.93 restavfall. 0.07 1.90 1.92 Det 50000.00 er også noe i skibakmange nordmenn får med seg flasfjor. Norsk ordner de grønog plast for ca. 67 millioner kroner. Marine Harvest . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.33 4.3438179201.00 markerte sitt tiår-NorskforHydrone Siem Offshore . . . . . . . . . mannskap . . . . . . . . .8.21 0.01 8.20 så8.21 231230.00 r Panter`n i år. Ingeborg Bøe benyttet seg av pantebåten og slapp pantekøen i matbutikken. FOTO: ANITA MJELLAND Dag ved ogSimrad hans . . . . . . . . .dunkene . . . . . . . . .30.23 1.43 være 30.14 Sjøfartsdirektoratet gjennomker og bokser de ikke har mulighet som30.2311511688.00 står mange Røde Kors tjener penger lite. Ellers havner Optronics . . . . . . . . . . . . . . .4.84 ker, -0.10 men 4.71 4.75 svært 46367.00 Norske Skogindustrier . . . . . . . . . . .8.77 0.84 8.76 8.77 3562190.00 fergen Simtronicsferdig . . . . . . . . . . . . . . .mange . . . . . .2.75 0.00 dager 2.67 2.66 226000.00 ikkeOrkla bli til å pante her hjemme. i fjellet. . . . . .hytteområder . . . . avsluttet . . . . . . . . . . . . . . .46.28 1.62 har 46.25 46.25 2843983.00 blitt sjubileum påvilmotHøy svenskeretur Det siste åretgang. har Saken pantelotteriet det lite i20.60naturen, forteller Maldum. Songa Offshore . . . . . . . . . . . . . . . .20.70 1.10 20.60 3489606.00 Petroleum Geo-Services . . . . . . . . .36.37 2.16 tidligere 36.36 36.36 2656956.00 enn om Nymo hadde før denne Noe av dette går i søpla, men vært en ny inntektskilde StepStone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.00 0.10 6.80 er 7.00 fornøyd 60000.00 foruttalelse Røde. IProsafe foreligger. Han med nordmenn – Pantereturen er høyest i Oslo og i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.12 1.63 31.95 32.12 840669.00 Stolt-Nielsen . . . . . . sier . . . . . . . . . . . .69.50 0.50 68.50 245866.00 taksanlegget på Aljobben alene, Rognli tak-68.50men Renewableså Energy Corpora .dette . . . . .47.85 bare 3.50 gjort 47.73er47.85det 4429312.00miljøvennlig, Grunnet ferieavvikling vil – Ikke et drøyt år har panteknapNord-Norge. Østfoldingene er dår- hovedandelen går i returcontai- løpet av Synnøve Finden . . . . . . . . . . . . . . . .24.70 så0.00langt, 24.60 24.60 264849.00 håper statistikken på Schibsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.80 3.50 62.40 62.80 269794.00 knemlig og legger Maritime . . sak, . . til: . . . . . . . . . . . . . .1.25 returprosenten - 1.07 1.09 10000.00 vil stige enda noen ta noen uker og det forventes støtte Seadrill . . . .men . . . . . . . . . . . . . .du . .ikke . . .91.20kan 4.15 også 91.15 91.15 1780744.00 enTecogod med kors-symbolet ligst målt med norsk pante- nere eller i panteautomatene i Sve- pen merket nabru. Tomra Systems . . . . . . . . . . . . . . . .22.90 0.50 22.80 22.90 225591.00 Sevan Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.50 0.33 7.49 - Igjen ønsker vi å takke alle reiferdig før i påpeker slutten av Maldum7.49i 5487713.00 Norsk Resirk. TTS Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.40 hakk. 0.45 7.35 7.35 66520.00 blitt trykket at innsaken rundter en halv statistikk, men de drar til Strøm- rige. Storebrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.20 0.20 30.19 30.20 4828752.00

S

A

V

I

S

A

TORSDAG 16. JULI 2009

Lokalavisen Groruddalen

Ravi feiret pantejubileum

MPEN

åten ggen

Torgdag på Haugenstua

august, sier Rognli.

Unison Forsikring . . . . . . . . . . . . . .12.50 - 10.00 sende for tålmodighet og forstå-

StatoilHydro . . . . . . . . . . . . . . . . .125.50

2.10 125.48 125.50 9235348.00

Geophysical Co . . . . .63.50 god og gratulasjonene sattTGS-NOPEC løst

2.61 63.42 63.42 399171.00 1.00 110.97 111.00 1206818.00 6.32 88.52 89.12 864400.00 5.71. 180.49 181.21 1999517.00

33.10 33.30 60400.00 14.50 14.75 508500.00 102.50 106.50 4600.00

Veidekke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.30 0.30 Subsea 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.59 3.69 else 65.59 997200.00vanskelig i en Vizrt . . . . . . . . . . . . . situasjon. . . . . . . . . . . . .14.95 0.25 - Som tidligere nevnt alt 1.94 65.43 ALNABRU: Stemningen Telenor var . . . . . . . .så . . . . . . . . .er . . . . . .51.00 50.90 51.00 3814291.00 Wilh. Wilhelmsen ser. A . . . . . . . .106.50 2.50. Tandberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.00  LØRDAG 16.mai arrange-importøRoyal Caribbean Cruises . . . . . . . . .89.12 da handel, bryggerier,

OB STANDARD

Vask bilen Kraftig nedgang din i vår selvi utenrikshandelen vaskehall Arendals Fossekompani . . . . . . .1700.00 Eidsiva Rederi . . . . . . . . . . . . . . . . .11.70 Goodtech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.65 Gyldendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Namsos Trafikkselskap . . . . . . . . . .80.00 Green Reefers . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.92 Olav Thon Eiendomsselska . . . . .600.00 Skiens Aktiemølle . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voss Veksel- og Landmand . . . .2390.00 Wilh. Wilhelmsen ser. B . . . . . . . .104.00 Nordic Semiconductor . . . . . . . . . .18.00 Byggma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.30 Hjellegjerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.95 Solstad Offshore . . . . . . . . . . . . . . .91.00 Aktiv Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.00 Data Respons . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00 Aker BioMarine . . . . . . . . . . . . . . . . .5.90 Otrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.30 Itera Consulting Group . . . . . . . . . . .2.62 Axis-Shield . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.00 Photocure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.90 TeleComputing . . . . . . . . . . . . . . . .15.50 Komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.70 Star Reefers Inc. . . . . . . . . . . . . . .124.00 Domstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.00 Apptix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.10 Medi-Stim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.00 Camillo Eitzen & Co . . . . . . . . . . . . . .9.34 Norman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.30 Bjørge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.15 Nio Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 Petrojack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.44 GC Rieber Shipping . . . . . . . . . . . .30.00 Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.90 Havila Shipping . . . . . . . . . . . . . . . .43.00 American Shipping Compan . . . . . . .7.80 Powel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.00

-0.02 25.00 0.00 2.75 0.40 -0.10 0.06 -0.38 0.00 -

1680.00 1700.00 15.00 9.55 2.52 2.52 5000.00 315.00 21.40 21.80 500.00 0.85 585.00 600.00 200.00 18.00 1900.00 100.00 104.00 3800.00 17.50 17.90 4100.00 28.00 1.60 90.50 90.50 800.00 36.50 7.70 8.00 8000.00 5.83 5.90 25000.00 5.20 2.55 2.58 25000.00 36.00 37.00oppmåling 7800.00 Gratis og utarbeidelse PÅ PANTETOKT: Pantebåten 33.10 14.10 av 15.90 tilbud. 5500.00 27.50 28.80 600.00 1.85 1.95 25000.00 1.81 19.50 20.00 2000.00 9.22 9.21 136000.00 Trondheimsvn. 28.00 - 50, 2040 Kløfta www.mora.no 6.50 3.11 2.25 27.00 16.60 42.00 42.00 4000.00 6.55 13.15 -

rer ungdomsgruppa i Stovner rer, samarbeidspartnere og anOB MATCH menighet konsert i Stovner ABG Sundal Collier Holdi . . . . . . . . .7.10 -0.08 6.87 7.09 210000.00 GARASJEPORTER vari samlet Acta Holdingpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.43 0.14 2.37 2.3912431500.00 kirkedre medforbindelser Paul Grønseth AF Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . .103.00 - 100.00 Lørdag 16. mai går årets første skaffe deg nytt, brukt, antikt, Alnabru foråpner å feire Norsk Resirks spissen. Kaféen klokka Aker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.00 9.00 132.00 132.00 159322.00 torgdag av stabelen på Haugen- bøker, klær, kunsthåndverk, selvAker Floating Production . . . . . . . . .5.80 - 5.60 5.80 8000.00 første 10 år. 20. Selve konserten starter Aker Seafoods . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.50 0.22 7.16 7.15 19160.00 stua torg. produserte varer og mat. RESIRK: Norsk resirk driver panteordningen for gjenvinnbare bokser og Selskapet driver panteordningAlgeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.80 0.00 37.60 37.80 14100.00 klokka 22. DetOSLO vil bli rock alla lavt, med 22,4 (ANB-NTB): Bydel Stovnerplastflasker har som ledd i og eies Det av vil bryggerier, også bli torgdag 20. juni,importører Artumas GroupHandels. . . . . . . . . . . . . . . . .0.05 0.00 delsoverskuddet 0.04 0.0550660000.00 i Norge produsenter, ogColdplay. en for gjenvinnbare U2 og Atea . . .første . .og . . . . . . . . . . . . . .Haslevangen . . seks . . . .27.60 1.20 milliarder 27.40 27.50 509090.00 kroner. 45 D Og det er oljen overskuddet bokser i årets Herlig ukomplisert: PanGroruddals-satsingen i bresjen 22. august og 12. september. Austevoll Seafood . . . . . . . . . . . . . .29.50 0.90 28.50 29.50 260022.00 størregått utsalgskjeder. flasker i Norge, og panteordningBelships . . . . . . . . . . . . .lavere . . . . . . . . . .6.70 0.08 som 6.60 6.60har 14000.00skylden. I juni ble det måneder er 33 prosent for å arrangere torgdager på Hauting er så enkelt at både store Pharmacon . . . . . . . . . . . .18.50 - 18.30 ens kjente RaviBiotec vari . .fjor. Gode tilbud på ennfrontfigur i samme periode genstua. skal være levende Tiden er ute: Brage (12) og Gard (9) innser at tiden i flaskehavet er ute, og har klart å bestemme seg for gir en flaskepost med gul lappDette i. Dermed vinner både kundene nene likeetbra, sier Palmers. Når kvitt tomgodset kjækomment Birdstep Technology . . . . . . . . . . . . .2.94 0.02 eksportert 2.63 2.70 10000.00 råolje for 19,2 milliarog små forstår hva det dreier (F : G L N -V ). Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.00 0.00 13.80 14.00 37200.00 konferansier for anledningen. der kroner. Dette er svært lavt sted der både gamle og unge kan hjelper det og bryggeriene, samt miljøet. pantebåten kommer mer plass. vedlikeholdsfrie Ifølge ferske tall Bonheur fra. . . .Statistisk seg om, påpeker panteordning. . . . . . . . . . . .Underspyling, . . . . .150.00 5.00 147.00 150.00 550.00 sammenlignet med juni i fjor, Borgestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172.00 møtes til sosialt samvær ogfolk en hygpå, siden da kan pante rett Gjenvinning av aluminiumsbokPantingen er enkel. Kunden sentralbyrå var overskuddet på - 7.21 og ens frontfigur Ivar «Ravi» Johanvoks BW Offshore Limited . . . . .varmtvann . . . . . . .7.45 Herlig ukomplisert var prisen på råolje sær- leddporter gelig handel. ser krever bare fem prosent enerkommer med tomflaskene og over ripa. BWG Homes . .de . . . . . . . . .første . . . . . . . .7.95 0.35 men 7.90 7.95da 67000.00 160 milliarder kroner sen. CanArgo for Energy Corporati . . . . . . . .0.17 0.01 lig 0.16 høy. 0.16 5309931.00 Torgdagen klokkaminner 12 til vi dem om at gi, sammenliknet med produksjon Samtidig tomboksene. Pantegutta tar dem varer- fra – Da jeg ble spurt om å jobbe er på sørlandstokt og besøkte Kragerø denne uka. Rune Sagvolden og Jakob Palmers bemanner seks månedene i år, Cermaqmens . . . . . . . . . . . . . . . resul. . . . . . .46.60 -0.40 45.90 46.60 240296.00 Ring i dag! SommerPANTruljen: Lette etterimot, flaskepost plastflasker og 17. penger Stig skoles Clavis Pharma . . . . . .NAF . . . . . .19.30 0.10 18.60 Totalt 19.00 Omegn 44500.00ble det importert varer de kan pantesørger flasker og bokser i av nytt metall. tellerblant dem 16.000 og gir til musikkorps Resirk fortatet første i 2006, var forgang første halvår i. . . . .fjor varOslo Comrod Communication . . . . . . . .12.95 - 11.50 forkurranse god maistemning sammen med I Norge finfor 208 milliarder kroner i første mandag. Siden mai 1999 har over 2,5 marinaer og i kiosker. kunden. - Hvilken skal jeg velContextVisioner . . . . . . . . . . . . . . . . .24.90 - 24.00 240 milliarder. avgjørelsen enkel å ta. Det Først skulle de svare på ge? ropte Gard Reier Crew Gold Corporation . . . .Tlf. . . . . . . .3.58080.14505 3.56 3.58 542655.00 et trelokalt 16. spørsmål. mai-tog. halvår. nes detAvgang over 10fra 000 retursteder milliarder bokser og flasker blitt panterelaterte Hvis man holder olje og gass nok av gode saker å vie seg til Deep Sea Supply . . . . . . . . . . . . . . .11.15 0.25 11.10 11.15 256041.00 Gruven (9). Han syFor hvert riktige svar, fikk de Stig 11.30. varer for 368 pantet. for MILJØGEVINST Det norskehar oljeselskap . Norge . . .www.naf.no . . . . . .52.00 0.75 51.75 Vi 52.00 eksporterte 153907.00 tjueskole sekunderklokka på å finne en pant, fortsetter Sagvolden. utenom regnskapet, nes ikke det var vanher i verden, så slik sett erDiaGenic ikke tomflaske med gul lapp i, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.60 0.08 milliarder. 3.55 3.60 58000.00 Begge tallene reprePå torget en seklig å finne flaskeNorsk resirk driver panteordDerekke leggerselgere til at pantemålet er - Rekorden på en dag var 2500står blant et flaskehav på 16.000 et underskudd handelsbalanDockwise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.29 -0.09 6.15 6.00 484000.00 Resirk enestående. Menpå i tillegg flasker i en stor tilhenger. På post i SommerPANTDOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.50 0.40 senterer 34.10 34.50 3400.00en nedgang i forhold til med ulike ting påpremenyen. Du kan returprosent på 95 prosent. I ningen for gjenvinnbare bokser flasker og bokser etter Færderseilappen ble det avgjort omen sen tilsvarende 60 milliarder truljens flaskehav. EDBbokBusiness Partner . . . . . . . . . . .17.20 0.40 17.10 17.10 22000.00 til at panting av flasker og mien lød på 10.000 kroner, en periode i fjor. Størst er og plastflasker i Norge og eies av lasen, forteller de. Eidesvik Offshore . . . . . . . . . . . . . .23.30 -0.30 samme 23.10 23.30 6500.00 kroner.sak, Nivået på underskuddet iPod eller badeballer ogdag teg- er returen 90 prosent for flasser er en viktig så er det EitzenherChemical . . . . . . . . . . .Samarbeid: . . . . . .3.35 0.00 nedgangen 3.08 3.15 20000.00 neserieblader. Mandag gjestet SommerJubilanter og gratulanter i eksporten, med samlet på et brett: Informasjonssjef Synnøve Castillano i Norsk bryggerier, produsenter, importø- Nordmenn er verdensmestere er like stort i år som i fjor. - Var det vanskelig å ker finne og 92 prosent for bokser. PANTruljen havneområdet i Eitzen Maritime Services . . . . . . . . . .1.66 - 1.63 lig ukomplisert. Panting erEkornes noe Tvedestrand. SommerPANTEgil Sætveit i Coop, som også er nestleder i Resirks styre, direktør Ellen Hambro i SFT, . . . . . . . . . . . . . . . . .Resirk, . . . .88.00 0.50 direktør 87.00 87.00prosent. 9600.00 23,5 - Når vi 95 prosent vil emballa- rer og større utsalgskjeder. i panting, men når viflaskeposter? drar på Også for juni alene var .han- Nei, jeg fant fem! Det ruljen er en del av Norsk ReElectromagnetic Geoservi . . . . . . . . .3.95 -0.02 3.83 3.88 120380.00 vanskeligste var å velge sjeavgiften blant sirks kampanje for å vekke alle fra åtte til åtti år kan forstå, fjernes, smiler Palmers. hytteog båtferie er ikke pantevaEltek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .generalsekretær . . . . . .3.07 0.10 3.04 3.04 1446550.00 Børge Brende i Norges Røde Kors og adm. direktør Kjell Olav A. Maldum i Norsk Resirk. Håpet på mer: Brage og Gard Reier Gruven hadde håpet på hovedpremiOTO

EIR OFTESNES

ORD

ARHAUG

Et dykk i flaskehavet

sløve pantere i sommervar-

dem! forteller Gard.

Yara International . . . . . . . . . . . . .181.21

Følg pantebå

Tlf. 63 94 04 30


10 år med panting

10-årsjubileum 10 year anniversary

år 1999-2009

SER STJERNER:

Odd Børretzen (t.v.) er tilbake i ny reklamefilm for panteordningen. Denne gang filosoferer han sammen med stjerneekspert Knut Jørgen Røed Ødegård.

Kom tkameraete r!

Østlands-Posten – torsdag 16. juli 2009

Ulven». Det er duket for en ekte teaterthriller. ● Odd Nerdrum og elever stiller ut grafikk og malerier på Raugland gård. ● Sightseeingtur i Fritzøeparken. Praktfull natur- og kulturpark på 1700 dekar, knyttet til Treschow-familien. ● VGS Utstillingsgruppens Sommerutstilling 2009. Grafikk, maleri, keram-

KNUT JØRGEN OG ODD I NY FILM

ikk og smykker. ● Foldvik Familiepark holder åpent. Gråtass kommer på besøk. ● Kruttårnteateret «Snehvit spilles». ● På Galeiscenen vises danseforestillingen «Vingespenn» med KompaniKontra. ● «Simon og Stig elsker Kim» på Piraten Kro.

SIKTER rkulering MOT STJERNENE!

9

LO K A LT

● The Nordic Tenors, Selmas Have på Hotell Wassilioff. ● Harrykveld med Quiz på Piraten Kro. Allsang og høy harryfaktor. ● Renato Ragone spiller på Tordenskiold Pub. ● Per Hoel viser grafiske arbeider i Sjaluppskuret på Fredriksvern Verft. ● Kreativt Mangfold, Nalum. Utstill-

ing ved Merete Mikkelsen. Hun viser glasskunst. Edna Napstad viser kunstuttrykk av brukte materialer og oljemalerier med tema: «Færøyene i mitt hjerte». ● Utstillinger på Fredriksvern Verft: I mønstringsboden: Salgsutstilling, Gunnar Alme, akvareller og kostymetegninger. I Galleri Øst og Galleri Vest:

Nasjonalmuseet/Fredriksvern Verft: Scandinavian Design ved Millenniumsskiftet. Grazyna Katarina Krüger har utstilling i Steinbrakka, 2. etasje. ● Designjern i Agnes holder åpent. ● Atelier på Fredriksvern Verft viser grafikk og maleri av Jan Olav Forberg. ● Galleri90 ved Pumpeparken i Stavern holder åpent.

mor’n stavern – Hva liker du best å spise om sommeren?

kurranser, slik at folk blir påminnet å pante flasker, sa Brevik. På Kronprinstomta i går sto folk i kø for å prøve lykken i pantebassenget – en gigantisk beholder der oppgaven varstjernehimmeå Odd Børretzen og «Ravi» var frontfigurer l e n. Lyd f il e n finne en av de fåforflaskepostene kan lastes ned panteordningen, men nå sikter trubaduren mot med premier. fra pant.no fra

Sammen eid igjen! b r a t e t t e r l Må tiviteter k a e i d e m d me å spre sørger for apet pantebudsk og er , e r e g i l r e t yt l av alle e d g i t k i v n e anjer. Holder skjærgården a ren p m a k e t n p stjernene. Snart filosoferer han og astrofysikeren 18. desember. – Finnes det Knut Jørgen Røed Ødegård ny reklamefilm! For åi en fortjene et dypdykk blant levende vese-

filmer med Odd Børretzen (83)hver og det liv og pantesystemer ogfinnes en deltaker svare påder, tretro? Hvis det er levende Ivar «Ravi» Johansen (33) i spis- på andre planeter. vesener, har de sen har gått sin seiersgang spørsmål. på HAR isvare flere årpå da et pantesysTV-skjermen. – BØRRETZEN Først må folk tre I forrige uke var Børretzen i full vært frontfigur for Norsk Resirks tem? Hvis de panog såter, fårhar de kommet I den kommende sving med innspilling av nokpanterelaterte en panteordning. spørsmål, filosoferer han langt reklamefilm for panteordningen, manreklamefilmen 20 sekunder i bassenget per i sivilisasjonen, denne gang med astrofysikeren tradisjonen tro julen inn, og filosoferer Børretzen. riktige svar, fortalte Brevik, før Knut Jørgen Røed Ødegård (43) sammen med Røed Ødegård TEKST: LINE BARKA han lot Aadne og Linnea FOTO: BÅRD JØRGENSEN lagerKaroline han en guide til å oppdage som makker. Her filosoferer duo-

Lørdag 4. juli 2009

GATELANGS

Fredrik Sverre Nilssen. Fra Oslo Fredrik (12) står på torvet og trikser med flowersticks. – Jeg har prøvd det en gang før. Det er gøy når du får det til, sier han og forteller at han har lyst på sine egne flowerstick. Fredrik er på besøk hos tanten sin som bor på Fie. Han har vært i Risør to ganger før og liker å bade og sole seg her, men før han tok turen til Risør har Fredrik vært i Tyrkia. Der lærte han og prute. – Du holder varen i hånda og sier prisen du vil ha. Så legger du den fra deg og går, da kommer de alltid løpende etter deg. Det lærte jeg av mannen i resepsjonen, sier Fredrik om prutingen som han brukte til å kjøpe seg jeans og t-skjorter. Resten av ferien skal Fredrik gå på fjellet i Hardangervidda og besøke familie i Harstad. – Jeg skal fiske, pappa er veldig glad i å fiske. Vi har sånn 10 akvarium hjemme. I Harstad skal jeg fiske ferskvannsfisk som vi skal spise, sier Fredrik som også liker og bruke fritiden sin til å spille ute-bandy. – Det er gøy og bli god på skøyter og du får god kondis av det, sier han.

Eileen Danielsen eileendanielsen@hotmail.com

Sveistrup slippe fram til spørsmålsrunden. Solsiden 11 – Jeg panter vanligvis flasker hjemme, kunne Linnea Sveistrup fortelle, og la til at også foreldrene hennes er ganske flinke Badevannet: grader til å21 pante flasker. på Indre Havnsvar fikk hun førti Med to rette sekunder i bassenger, men kom tomhendt opp etter et basketak med flaskene. – Det var litt slitsomt, smilte en andpusten Sveistrup da hun var på bakkenivå igjen. – Men jeg vant ikke noe, sa SOMMERVÆRET Lørdag - mandag Lørdag: Sol, svak vind og 23 grader. Søndag: 0,6 mm nedbør, lett bris og 22 grader. Mandag: 5 mm nedbør, lett bris og 19sommerPANTruljens grader. hun, mens Audun Astrup minnet henne på å huske å pante.

Bedre hell hadde Karoline Aadne, som med tre rette svar tilegnet seg et helt minutt i flaskebassenget. – Jeg er fornøyd med innsatsen, smilte Aadne, som med sin flaskepost vant et tegneserieblad og to flaskekjølere. – Jeg tror nok de fleste har dette med panting i bakhodet etter å ha vært hos oss, mente Kim André Brevik. – Dette er ikke noe du ser hver dag. Ulrikke Bjørnsdatter Aarseth

Dag Henning Stavelin og Eirik Wroldsen gjør skjærgården klar til turistene og sørger ellers for at den ser fin og ryddig ut.

– Nå er det ganske stille, det er nesten bare Risør-folk ute i båt. Vi gjør litt praktisk arbeid før fellesferien begynner. Som å klippe gress og rake noen strender, sier Dag Henning Stavelin. Sammen med Eirik Wroldsen kjører han rundt i skjæra og tømmer søppel, sjekker at doene ser bra ut, tar vannprøver og hjelper til der det trengs. – Det meste av søpla havner i søppeldunkene. Hvis de ikke ser en søppeldunk bruker folk å ta med seg søpla tilbake. Det er sjelden vi går og plukker søppel etter folk, forteller Stavelin. Positive kommentarer Guttene har fått positive kommentarer av båtfolk de møter på veien. – Vi tømmer søppeldunkene hver dag, det er mange som skryter av det, sier de. De kjører til alle de populære badestedene i skjærgården vår. De er i Sandnesfjorden, på Fie, Stangholmen, Perleporten, Sørfjorden til Nordfjorden. Det er Wroldsens tredje sommer med Skjærgårdstjenesten og Stavelins andre sommer. – Det er en topp jobb. Vi er ute i sola hver dag. Så fort vi kommer oss av gårde er det av med t-

Brann i båt I tilegg til renhold stiller Skjærgårdstjenesten opp om det skulle være en utrykning. – Det var brann i en båt i fjor, underveis streiket kartplotteren og det var midt på natta. Det er mange skjær i Risør, men vi klarte oss. Det hadde vært dumt å gå på et skjær med politiet i følge, sier de. Når sommeren er over reiser Stavelin til Bergen og jusstudier. Wroldsen skal studere vann

2 6 .

J U N I

og miljøteknikk, men først skal han til Florida, San Diego og delta i junior VM i seiling. – Vi vant NM i juniorbåt og ble spurt om vi ville delta i VM. Vi takket ja. Vi var der for to år siden og. Da hadde vi to båter bak oss, Wroldsen. D Aforteller GBOK A  Trapez spiller på Anker

brygge.  Opera-vorspiel på Præstengbrygga.  Kabelvågmarkedet er i full gang. Eileen Danielsen

Rune Sagvolden og Jacob Palmers minner deg på å pante flaskene dine.

vil komme tilbake til Risør 9. eller 10. juli. Rune Sagvolden og Jacob Palmers er ganske fornøyd med årets sommerjobb. Det er Rune sin andre sommer i pantebåten. – Vi lever et ganske avslappa liv og tar ting som det kommer, sier han. Natt til torsdag sov guttene i en hengekøye på solsiden. – Vi er ikke så kravstore. Vi trenger ikke kaffe på morran, vi bare finner et sted vi kan pusse tenna, sier Jacob Palmers.

vi kommer. Noen Delikatessen AS tror og Duvi har Verden AS fått funnet på dette selvgodkjenning og blir overfornår å bruke i rasket de fårlokalene penger igjen for Lofothavn ASsier til næringsloå pante flaskene, de. kalererfra 10. juniopp i år.i 95 proMålet å komme sent returandel på plastflasker. Da vil avgiften på Avslag i emballasjen gå enda mer ned og drikken kan bli Laukvika billigere. LAUKVIK: Søknaden om tippemidler til ballbinge i Laukvik er avslått, og årsaken er manglende bevilgningsmidler for året 2009, melder fylkeskommunen i et brev den 10. juni i år.

Anbud for samordning VÅGAN: Kommunestyret i Vågan har allerede vedtatt ny organisering av tjenestetilbudet til barn, unge og familier, med felles lokalise-

Torsdag

I MARGEN

Sommeren søndag

13

2 0 0 9

gått uten dem, sier Bjørgan.

O SOg S får Ø Sdu T ikke I L Onok F Omusikk T E N på fredag, kan du legge turen om pumpeparken i Stavern, hvor den vanlige søndagspikniken finner sted. – Det er meldt dårlig vær, men hvis vi ikke er å finne i pumpeparken, kan det hende vi har flyttet inn på 3290, informerer Bjørgan. Søndag, dagen før Herman Wildenveys bursdag, er det nettopp forfatterens tekster som vil bli fremført med musikk.

Unge agenter sjekker miljøet

– Fredag får vi besøk av Mats Wighus og Marianne Folkestad Jahren på grottekonserten, forteller arrangør Morten Bjørgan mens han strener inn i pumpeLofothavn parken i Stavern. fikk tillatelse – Også ryktes det om en overSVOLVÆR: Etter atvarmt mang- om snakker Guttene lende innbetaling av gebyraskelse! Sier handelurt. Risør. Vi er like flinke som rer til Arbeidstilsynet er flesteordnet byene til å pante flaskene Grottekonserten i Skråvika, opp i, og utfyllende våre.opplysninger Og guttene ble blirmottatt møtt med fra sompåer blitt sommerlig tradisjon positivitet veien. Lofothavn AS ved Christian – Folk er glade fornøyde når Størmer den og 5. juni i år, har i Stavern, finner nemlig sted freeileendanielsen@hotmail.com

I de tre panterelaterte spørsmålene skulle flasken plasseres i hullet tilhørende det svaret man trodde var riktig. Brage (12) og Gard (9) fikk flere riktige svar.

Dykker: Karoline Aadne (t.v.) og Linnea Sveistrup tok et dypdykk ned i panteflaskene for å finne flaskeposten siste familiemed premie i. Karoline var kjapp, mens Linnea ikke helt hadde hellet med seg. (Foto: Ulrikke Bjørnsdatter Aarseth)

Det blir en travel helg for Morten Bjørgan og O K A LgrotteSIDE FOR kompani. Fredag er det klart forLårets konsert i Skråvika, og søndag piknik i pumpeparken – begge deler med en god dose opera.

Pantebåten er tilbake – Vi kjører rundt til båter og hytter. Du får pant akkurat som i butikken, forteller Rune Sagvolden. Pantebåten er på sørlandsturné og skal helt ned til Mandal før de tar turen oppover igjen. De

Per Arne Utne, Røros - Nå er vi på vei for å kjøpe softis - jeg liker den best med bare vanilje, enkelt og greit. Og nyplukkede jordbær, reker, der har du sommeren! Flaske i hull

PÅ TAMPEN

østaførr

Eirik Wroldsen og Dag Henning Stavelin sørger for at Risørs skjærgård ser ren og pen ut i sommer.

Den flytende panteautomaten kjører langs Sørlandet og sprer budskapet om at du må pante flaskene dine.

Karin Markman, Larvik - Jeg pleier å spise en del spekemat om sommeren. Det er så godt med litt salt mat i varmen. Passer godt med eggerøre og rømme.

Tusen lys og varm musikk

F R E D A G

skjorta og på med solkrem, sier Stavelin. – Ja, men det er en herlig jobb. Noen dager er det slitsomt og ekkelt, vi jobber jo med søppel, sier Wroldsen. Det hender at guttene må plukke opp døde dyr og seler som ligger og råtner i strandkanten. – Det lukter ikke godt når du skal ha det kadaveret opp i båten. Det skjer sånn to, tre ganger i løpet av en sommer, sier Stavelin.

Sjokkrocker MARILYN MANSON (40) kan skremme sin egen mor. Men «The Wrestler»-skuespiller EVAN RACHEL WOOD (22) har tydeligvis ikke latt seg skremme bort av Mansons ytre. Etter en pause på et år, har de to nå funnet tilbake til hverandre. – Jeg tror mange vil si seg enige i at jeg trenger å være på topp hele tiden. Jeg tror at det begynner å flaske seg nå, siden jeg er sammen med Evan igjen, sier Marilyn Manson i et intervju med Metal Hammer.

FOTO: SCANPIX

panteflaskene måtte PANTEORDNINGENS reklameen over evigheten, stjerner,imidlertid og om ner andre ste-

dag, og Morten Bjørgan er som vanlig entusiastisk. – Det blir alltid en trolsk atmosfære inne i grotta, lokker Bjørgan, men advarer: kom tidlig, og ta med jakke! Grottestemningen blir komplett med stearinlys i alle kriker og kroker. – Jeg får hjelp av venner til å tenne tusen lys. Det hadde ikke

Ulrikke Bjørnsdatter Aarseth

Miljøagentene fra Kabelvåg Ingrid Rothli (foran tv), Elias Løvdahl, Henrik Bårdsen, Ylvia Linnea Sandberg, Mina Suzanne Hanssen Erdahl, Mina Eline Knutsen Hanssen, Veda Nyaas og Emil Erdahl. FOTO: GULLIK MAAS PEDERSEN

VÅGAN: Miljøagentene i Kabelvåg sjekket at panteautomatene i matforretningene holdt god miljømessig standard.

De strenge agentene mente at en et brosjyrestativ skjulte automaten og det manglet skilting på veggen slik at kundene kunne finne fram lettere. Men det viktigste tingene hadde Prix på plass. Det var håndvask, søppelkasse og

Barnas jernverkssøndag på Næs har blitt et svært populært sommerinnslag for hundrevis av familier, fastboende og turister. På søndag den 26. juli er det årets siste sjanse til å være med på et av museets familiesøndager. Omvisningene på museet vil denne dagen spesielt være rettet mot barna og de kan få være med å slippe vann på det store vannhjulet. Barna kan også snekre sitt eget vannhjul og sammenligne det med de store vannhjulene på den gamle verket. Det er også mulig å prøve ut hvordan det var å være malmkjører på verket, ved å prøve de gammeldagse trillebårene i en egen løype. Barkebåtspikking er også populært og ikke minst barkebåtseilasen i Hammerdammen. Ellers tilbys det tur med hest og vogn på området, hesteskokasting og gamle, kjente leker med stylter og tau. På masovnskransen vises klovneforestillingen «Musikk og Klovneri». - Skulle noen trenge en pust i bakken og litt avkobling i løpet av dagen, ligger den romantiske parken Lunden klar med store plener for piknik eller spill, hyggelige stier, sval skygge under trærne og en liten badestrand for de minste, opplyser museet.

Per Øyvind Reitan, Lørenskog - Grillmat blir det mye av. Gjerne pølser og koteletter.

bryggeslengen I «Bryggeslengen» vil vi i sommer hver dag presentere småsaker fra Stavern. Har du små historier du synes vi skal presentere eller meninger du ønsker å la andre ta del av? Send noen ord til redaksjonen@op.no og merk e-posten med «Bryggeslengen». Følg også vår nye nettavis Svenner. no hvor vi legger ut artikler, informasjon og bilder fra sommer-Stavern.

Tiden er ute: Brage (12) og Gard (9) innser at tiden i flaskehavet er ute, og har klart å bestemme seg for en flas (FOTO: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG).

Et dykk i flaske

SommerPANTruljen: Lette etter flaskepost blant 16. - Hvilken skal jeg velge? ropte Gard Reier

Elias Degland, Bærum Gruven (9). Han sy- Jeg liker pizza! Mendet det nes ikke varspiser vanå finne flaskejeg hele året,seklig da. Vannmelon er post i SommerPANTjeg kjempeglad i, det er godt å truljens flaskehav. spise på stranda.

Barnesøndag: En fornøyd gutt tester ut vannhjulet sitt.

Mandag gjestet SommerPANTruljen havneområdet i Tvedestrand. SommerPANTruljen er en del av Norsk Resirks kampanje for å vekke sløve pantere i sommervarmen. - Nordmenn er verdensmestere i å pante, og vi ønsker å holde oppe trykket på panting - særlig om sommeren, når tørsten så ofte må slukkes, forteller Kim André Brevik i SommerPANTruljen. Sammen med makker Audun Astrup Bakke reiser han

Håpet på mer: Brage og Gard Reier Gruven hadde håpet på hovedprem en da de stupte uti flaskehavet, men ble fornøyd med de mindre premie - Hvert år blir like i sommer på alt fra festivalen og speiderleirer til byer og rundt 45 millioner bokser tettsted for å overbevise fol- dri gjenvunnet. Disse jak ket om gode pantevaner. vi på i sommer! forteller So Omkring 90 prosent av al- merPANTruljen. le pantevarer blir gjenvunnet. Brødrene Brage (12) Siden starten har nordmenn Gard (9) Reier Gruven retunert 2,1 milliarder bokser Drammen var med å delto og 440 millioner plastflasker. SommerPANTruljens k

Studentrabatt

÷25%

BÅTTRANSP

Vi utfører kra

Utleie og salg


10 år med panting

år 1999-2009

Kommunikasjon Communications

Flytende panteautomat I fjor ga Norsk Resirk pant over ripa for niende sommeren på rad. Mannskapet på pantebåten Panter’n får en varm velkomst blant båtfolket, og fungerer både som en utvidet del av panteordningen og en hyggelig påminnelse i sommersesongen.

32

flasker, i tillegg til å rydde i skjærgården, og redde en og annen havarert skipper.

Hver sommer risikerer båtfolket i Oslofjorden og nedover Sørlandskysten å treffe på en flytende panteautomat. I ni somre har pantebåten Panter’n samlet inn tomme bokser og flasker, og gitt pant over ripa. Målet er å gjøre panteordningen mer tilgjengelig, og å gi en hyggelig påminnelse om at det er viktig å pante også når du er på og ved sjøen. Over 10 000 pantesteder Alle som selger drikkevarer gir pant, og man kan pante på over 10 000 steder over hele landet. Men selv om nordmenn er verdensmestre i panting, forsvinner noen av de gode vanene i ferietider. Derfor jaktes det også på panten til sjøs. Hvert år samler mannskapet på Panter’n inn titusener av bokser og aler Slakter’n anbef

Nakkekoteletter Marinert

på bølgelengde

SISTESIDEN

3726 9500 Tips oss på tlf. e-post eller bruk gjerne lp.no redaksjon@

08.09-20.03 Flo: 01.16-13.22 Fjære:

7950

Telefon 37 27 02 28

NED KL 22.26

med leserne.

50

Pr. kg

www.lp.no

Nye kanaler Jakob Spieler Palmers og Rune Sagvolden er nå godt vante både med å håndtere pantebåten, og ikke minst medier som vil skrive om dette miljøvennlige sommerfenomenet. I år tok de også nye kanaler i bruk for å nå ut med sitt budskap, med både egen nettside og løpende oppdateringer på Twitter. Her kunne ivrige tilhengere både følge med på sjarmerende oppdateringer, reiseskildringer og høydepunkter i pantejakten, samtidig som de ble oppfordret til å ta kontakt med forespørsler om ekstra panteservice fra sjøsiden.

15,LØSSA LG KR

es

Lillesand og Birken

Nye runder es en Koarekk While people in Norway normally conscientious about returning their empty beverage containers, m o those good habits tend to disappear when they go on holiday. This was what prompted the creation of Lokalavisen for

JULI 2009 FREDA G 10.

English summary

OPP KL 04.37

NG 140 NR. 53 - ÅRGA

Ship ahoy!

tet trodde ● Ankerfes ter var alle formalite at ny og i orden e åpnes marina kunn . Så uken denne imidlerenkelt er det tid ikke. å ha gitt ● Etter først alt var at om aler sign nger Lili orden forla mune nå lesand kom søknadsfull en får også runde. Da Kåre Jan konkurrent ghet til å Aas muli om flyteseg e uttal som han brygga sjenanse mener er til gg. Det anle sitt for en langvakan bety SIDE 5 rig prosess.

Ny tid

E18 eter dagens Da 26. august en saga blott. i ter planen om til riksve aer veien døpt meste av tungtr 420, og det . Lørforstummet fikken er ber skal denne dag 5. septem gningen marke nye tidsre langt 500 meter res med et

a shipboard reverse vending machine. For the past nine summers the vessel, dubbed Panter’n, has been sailing up and down the coast collecting empty bottles and cans, and returning deposits. The aim is to make the return scheme more accessible and be a reminder that it is still important to return empty beverage containers even if you are on or by the sea. Last summer saw the launch of a Panter’n website andmeTwitter account to keep holidaymakers up-to-date about the scheme. lsyna festbord.

SIDE 4

Him

ad Siren Frigst Teknisk sjef stor tro på at har i Birkenes en Himmelsyarbeidet med er tilbake på na-plan komm når temakigjen skinnene etter utarbeides artene skal n. sommerferie

r på nye tokte n te å b te n a P s (t.v) og Rune

B: Jakob Palmer

FIN SOMMERJOB

Sagvolden synes

rjobben ombord

begge at somme

på Panter ’n er

. av ypperste kvalitet

Pant alt, alltid

Faksimile: Lil

lesands-Poste

. ter var i orden krever ny søknad nen snudd og

SIDE 7

er å panje, målet holdningskam enn til å pante gule alunordm bokser engasjere bord på den like forsesong om 92% av alle en har vært to ka- hyppigere. og hele miniumsbåt ulert i 2008, en har de også ble resirk solgt ble nøyelig. Samm t de siste ukene 90% av flaskeruk. Imponerende meratene tilbrak sker og boktil gjenbr oldige tomfla sendt etter g har steget mangf på jakt men beig som de gladeli e as- tall som har ser samtid siste årene, positiv drar på prosent de om alle de informert er at når folk panting. - kymringen ferie blir ikke lenger pektene ved det er vanske like synes satt gen Mange – pantin «Pantenår de er lig å pante ofte blir mye i fokus. som et er og ute i båt, r’n» funger i søpla. hvor vikdet bare kastet ta imot symbol på er til å gjenvinning I tillegg til penger i LDEN tig tider. gi RUNE SAGVO panten, og S alle , inforburde Noe som kontant tilbakeat man OG JAKOB PALMER en og enIAIN FORBES merer vi om interessere på marinaStaten har en. redaksjon@lp.no kan pante faktum at sin til Rune Sagvold hver er det steder som lasje avgifer og alle overlever panten forteller en droppe embal bokenn bredrikkevarer, Det er ing- lovet å Øistein Skyberg t pantede annet å se selger antalle ikke er den. FORNØYDE: skulle til Rune ● Det stige til 95problir nok utvilpante- ten ansiktene engasjert Sagvol , og den duoen er de smil på Jakob Palmers, de ser eller flasker bety en prisenen kysten til neste år igjen. Skultvil om at og to anså som å se mer enn gjerne sent. Dette kan boks man år fer- en Sagvolden nd, som de ne som i krone per tisk somt på båten kan hjelp frelst og delerom emne. At man på ca. en kan bli Lillesa fin by med en fantas vi- le en få øye to nittenåringeKristiansand for kap på dring og hyggelig som til r’n» sin kunns noe som fort veldig tilbake rask Oslo en «Pante te flaske, fra samtides energi eller driver den forven pantere, og alludskapet og n. er ikke får 95% av skjærgård, nsand før engasjerte å spre panteb at båtfolk langs alt, man panter en del i lengde t til på bokser mot Kristia nok en fra å si: «Pant produkter for men etter selv liker – Et par prosen Sier Palmers, dere og vender hjemover dig sørge fleste vet, mmet for står gang- de noe de alle tømt lastero snur pantebåten ert så er det i boks! kysten får har helt er den niende møte med varer. Norges tid.» gang. Dette Begge karene både oppdat erjobb, et tomme drikke smilende. reiser langs beste somm had- man igjen med på hjernen. ter i heni en båten – Verdens rs og kontan tydelig pant t en stund ningen Palmebesøkte kunnskap å ha tilbrak Etter var oppfat han en get da dene. er det hele de om oppdra første gang, og Først og fremst for andre byen i fjor treker at hans han unders

erdag er En varm somme uten ikke det samm kaldt å driknoe godt og en, men ke i skjærgård like alltid det er ikke med seg e . lett å kvitt ute på sjøen tomflasker den beryker Der komm «Panter’n» tede båten et inn. og mannskap

, Finn Audun

n

alle formaliteOvergaard trodde Nå har kommuOlsen og Erik es. Dahl, Ole Haus tsalg på Kokken timers bensinu

24 : Wenche Wehus planene om uke lanserte SKJÆR I SJØEN da man i forrige

å Full trøkk p

Landsleir

al (12) og fra Gunhild Slåged land (13) Merete Aanes av 7.500 speito Birkenes er har denne uken dere som i Ånspeiderleir kost seg på dalsnes.

SIDE 17

Arne ● Ordfører varan og Thomasse Audun ordfører Tor lar seg Danielsen mme av ikke skre som regnestykker dd på rsku viser unde r og spå350 millione om knedommer markebling av bolig

det. munens ● – Kom satsing e strategisk er uforpå Flørenes de to andret, slår fast.

SIDE 3

Flørenes


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

33


10 år med panting

Kommunikasjon

år 1999-2009

Communications

Pantedykk i sommervarmen Sommeren 2009 dykket over 3000 skattejegere etter gavekort og iPoder i en «pantebinge» fylt med 20 000 tomflasker. SommerPANTruljen vekket oppsikt med sin panteturné fra Kragerø i sør til Trondheim i nord.

34

SommerPANTruljen fikk massiv oppmerksomhet med sin enorme pantebinge, både blant publikum og i media. Etter tre kvalifiseringsspørsmål om pant fikk ivrige deltakere sjansen til å dykke blant 20 000 tomflasker og lete etter premier. – Dette var en oppsiktsvekkende måte å minne folk om å pante på! Når man kombinerer kunnskapsspørsmål med lek og moro, er det lett å engasjere folk, forteller PANTruljeleder Audun Astrup Bakke. Ungdom på hjemmebane SommerPANTruljen besøkte blant annet russetreff, festivaler, speiderlandsleiren og Norway Cup for å treffe ungdom på hjemmebane i løpet av sommeren. – Festivalgjengere, speidere og fotballspillere er neppe dårligere til å pante enn andre, men de TORSDAG 2.

JULI 2009

NYHETER

pantes Her skal det premie

Vant trøste noen huske det ikke ble folk på å Men selv om e å skryte av for ge for minne sine. premi e i hvert fall s særlig pantevanen gen, fikk hun Fredrikstad I går kunne på tre 13-årin bryne seg med seg noe. flaskekjøler og en innbyggere panting. Gjorde – Jeg vant enn hva om spørsmål var det bare et blad. Det er jo bedre erg. her, sier Sandb man det godt i den store flaskom med, vanut mener hun premi- jeg å kaste seg ngen hoved lå 13-åri pante Her e god til å kedunken. kroner. ligvis er gansk en på ti tusen det ganske bra jeg er flasker. – Jeg gjorde i hvert fall fikk jeg – Jeg tror ålene, så da i dunpå spørsm det, sier hun. er verdensmestid på å dykke litt lengre ingen hon Bolstad Nordmenn det ble nok under somAv Kristia f-b.no ken. Men meg, smiler tere i å pante, men på Kristian.bolstad@ emie ). skal i vedpr ette Sandberg(13 Truljen Henri SommerPANreise rundt i Norer hele somm

ikstadI går fikk Fredr jenta, Henrietteprøve Sandberg (13) edykk. på et realt flask da Det skjedde NTruljen erPA Somm ebyen. ankom plank

English summary

REISER RUNDT

Kim Andrè og Brevik (t.v.) Audun Astrup reiser rundt i Norge for å minne folk på å pante flasker i sommer.

Summer treasure hunt

p konsumeres Ifølge Astru mer drikke om mye få store det såpass at det kan sommeren glemmer nordmenn utslag om ukene. noen å pante i disse ikke lenger på – Det er man er ute Gir store utslagbra at vi er veryldning at man unnsk veldig ikke er. Nå kan – Det er , men vi kan farten i somm overalt, sier densmestere bort i sommerstort sett pante oss e en tenglemm har vi hatt Astrup. ukene. Det re, sier Audun tidlige til n. dens erPANTrulje Astrup i somm

Truljen

Last summer more than 3,000 treasure hunters dived for gift certificates and iPods in a “bottle pool” filled with 20,000 returned empty bottles. The summer patrol (SommerPANTruljen) caused quite a stir with its roadshow which travelled from Kragerø in the south to Trondheim in the north. “This was an intriguing way of reminding people to return their empty bottles and cans! When you combine information with fun and games it is easy to engage with people,” says Audun Astrup Bakke, who headed up the summer patrol. He also spread the ‘return your empties’ message through the media along the way.

g

dnin Audun er noen unnskyl «Det er ikke leng farten i sommer.» på at man er ute

OG TREN RUMPE GÅR LÅR MENS DU

TM

WITH THE FLIP FLOP FITFLOP. IT’S OT.NO WWW.WHYN

THE GYM BUILT-IN

TM skaper en leboard såle Micro-Wobb , lår og legger sin patenterte ene i rumpe . Dette får muskl per steg). I tillegg har mer ustabilitet i steget (ca.10-12 % til å jobbe ekstra god komfort. skoene en svært

Kun hos:

GRES SVIK TORG 72 67 49, Tlf: 69 32rdsga ten Nygaa T: 69 Fredrikstad. :

33 89 31

SENT RUM 31 Tlf: 69 33 89

rg(13) prøvde

Henriette Sandbe PRØVDE SEG i går. Fredrikstad

seg på

ykk et skikkelig flasked

ruljen ankom da SommerPANT THORVALDSEN

BEGGE

FOTO: TROND

Faksimile: Fre

Fant hittegods Da bingen ble tømt etter endt turné dukket de utroligste småsaker opp. Hittegodset inkluderte blant annet Pokémon-kort, en godte­pose, små­ mynter, en tiøring fra 1971, flere klokker, ringer, kjeder og armbånd, buttons, et nøkkelknippe, hårstrikker, pannebånd, kulepenner, en mobiltelefon, og et adgangskort til Fædrelandsvennen. Men panten hadde alle fått med seg!

3

vi har en viser tall at merukene de gode å glemme tendens til vanene våre.

erPAN Astrup, Somm

trenger en påminnelse når de er på farten. Panting er en enkel miljøaktivitet som også gir deg penger tilbake, og vi ønsket å minne alle om å pante hver eneste boks og flaske, forklarer Audun. Løpende kontakt med media underveis sørget i tillegg for redaksjonell omtale og en enda bredere spredning av pantebudskapet.

driksstad Blad

Tlf: 69 33 89

31


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

35


10 år med panting

år 1999-2009

Kommunikasjon Communications

Populært pantespill Som en forlengelse av SommerPANTruljens turné ble det lansert et flunkende nytt pantespill i fjor høst. I løpet av noen hektiske kampanjeuker i august og september, ble det spilt over 102 000 ganger av over 43 000 spillere!

36

SommerPANTruljen lot ivrige pantere få dykke i et hav av flasker, men begrenset sin rekkevidde til Østlandet og Sørlandet. For å nå ungdom over hele landet med pantebudskapet, ble kampanjen videreført på nett i forbindelse med skolestart. Hovedkanalen var VGs nettsamfunn Nettby, med relativt unge medlemmer. I løpet av noen hektiske uker ble det spilt over 102 000 ganger av rundt 43 000 unike spillere! Ung vinner Pantespillet belønnet gode pantekunnskaper med økte muligheter for å vinne både iPod Nano og en

rå Macbook Pro. I tillegg til selve pantespillet ble det også lagt ut redaksjonelle artikler på Nettby. Det var en 13 år gammel gutt fra Trondheim som stakk av med hovedpremien. Lærerikt spill – Både vennene mine og jeg har spilt pante­ spillet mange ganger, men jeg tenkte aldri på at jeg kunne vinne noe. Det var bare et morsomt og lærerikt spill. Det er helt utrolig at jeg ble trukket ut blant så mange spillere! Men jeg er faktisk flink til å pante i virkeligheten også, fortalte den glade vinneren Fredrik Saanum.

English summary Popular game

Last autumn Norsk Resirk launched an online game for schoolchildren centred around the refundable deposit scheme. The game was an extension of the summer patrol’s roadshow. The game enabled participants nationwide to increase their knowledge of the scheme and the environment. In the course of a few short weeks the game was played more than 102,000 times by some 43,000 different players. Participants could win both an iPod Nano and a MacBook Pro.

Pantespillvinn

eren Fredrik

Saanum. Foto

: Privat


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

37

008953


10 år med panting

år 1999-2009

Samarbeid Collaboration

Små inspektører med stor oppgave 38

Artisten Ravi ledet an da tusenvis av små miljøagenter strømmet ut i landets butikker for å inspisere panteautomatene. Bakgrunnen var et samarbeid mellom Resirk og Miljøagentene for å øke butikkenes fokus på pantestedet, og slik gjøre det triveligere for folk å pante. Et rent og pent pantested er god kundeservice. Derfor er et godt samarbeid med handelen viktig for panteordningen. Et spennende samarbeid med barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene ga en annerledes innfallsvinkel, der barna selv fikk oppmuntre butikksjefene til å ta bedre vare på panteautomatene sine. Belønning og oppmuntring Hele sommeren og høsten var ivrige miljøagenter fra 5-15 år i gang med å inspisere butikker med panteautomater over hele landet. Butikker med fine pantesteder skulle belønnes, mens butikker som var mindre flinke skulle oppmuntres til forbedringer.

På sjekklisten stod blant annet om det var lett å finne automaten, at det ikke stod ting i veien for den, at det var en søppelkasse i nærheten, at man kunne vaske hendene etterpå og at det generelt var ryddig og rent rundt pantestedet. Rødhåret radarpar Artist og panteentusiast Ravi og Miljøagentenes egen frontfigur Victor stod i spissen for kampanjen. Radarparet laget både instruksjonsfilm og annet materiell for å sikre at Miljøagenter i alle aldre forstod oppdraget. Samtidig fikk butikkene en tidlig advarsel om inspeksjonene, slik at de kunne rydde opp på forhånd.

English summary Small inspectors, big task

Last summer and autumn enthusiastic youngsters from around the country inspected supermarkets with reverse vending machines. The objective was to increase the stores’ focus on keeping the area around the reverse vending machines clean and tidy, making it nicer for people to return their empty bottles and cans. Stores which came up to scratch were rewarded, while those who did not do so well were encouraged to improve. The inspection was a collaboration between Norsk Resirk and the environmental organisation Miljøagentene. The campaign was fronted by performer and return scheme enthusiast Ravi, among others.


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

39


10 år med panting

år 1999-2009

Samarbeid Collaboration

Samarbeid skal bedre panten 40

I 2009 hadde Oslo Lufthavn (OSL) over 18 millioner passasjerer. Disse la igjen store mengder tomgods, både i flyene og i terminalen. For å effektivisere innsamlingsordningen, har flyplassen startet et pilotprosjekt i samarbeid med Resirk. Samarbeidet startet våren 2009, og omfatter innsamling av gjenvinnbare bokser og flasker fra både flyplassterminalen og flyene til blant andre Norwegian og SAS. – Tomgodset fra flyene består primært av bokser. Disse blir lastet i containere og fraktet til Norsk Resirk sitt gjenvinningsanlegg på Alnabru i Oslo. Boksene har, foreløpig som en prøveordning, blitt en del av panteordningen. Tidligere ble de sendt til Veolias gjenvinningsanlegg på Haraldrud for å bli smeltet om. Da fikk vi bare aluminiumpris per kilo for dem, forteller Willy Helseth, driftskoordinator ved OSL. Blandet gods I flyplassterminalen er det satt opp egne avfallsbeholdere for flasker og bokser. Innledningsvis var det en utfordring at de reisende også la annet avfall i beholderne. Nå er avfallsbeholderne merket med egne symboler for tomgods, og det er montert en spesiell gummileppe på åpningen som gjør det vanskelig å kaste andre ting enn flasker og bokser. Halvfulle flasker Et stort problem er det imidlertid at de reisende ofte kaster og setter fra seg halvfulle flasker og bokser – særlig rett før sikkerhetskontrollen. – Flaskene og boksene må være tomme før de kan gjenvinnes. Er de ikke det, må de først sorteres og

tømmes manuelt. Dette er svært tidkrevende, og ikke minst kostbart, forteller Helseth. Lokalt samarbeid I starten av samarbeidet var det Resirk som tok seg av denne sorteringen, ved anlegget på Alnabru. På grunn av omfanget har man nå valgt en løsning der tomgodset blir tømt og sortert på flyplassen før det fraktes videre. Det kommer flere til gode, kan Helseth fortelle. – Vi har vært opptatt av å gi panteinntektene til humanitære formål. Derfor kontaktet vi Røde Kors, for å høre om de var interesserte i å håndtere tomgodset ved flyplassterminalen. Ullensaker Røde Kors har gått i gang med dette, forteller Helseth. Det er store mengder pant som samles inn på flyplassen, og denne ekstrainntekten vil derfor bli et viktig bidrag for å holde i gang det lokale hjelpekorpsets mange aktiviteter. Økt bevissthet På Oslo lufthavn er man fornøyd med de resultatene pilotprosjektet har skapt så langt. – Vi opplever samarbeidet med Resirk som veldig positivt. Det nye fokuset på innsamling og pant har økt engasjementet og bevisstheten rundt temaet, både blant ansatte og samarbeidspartnere ved OSL. I tiden fremover vil vi jobbe med å få innsamlingsordningen til å fungere enda bedre, slik at returprosenten på flasker og bokser kan fortsette å stige, sier Helseth.

English summary Airport collection collaboration

Travellers at Oslo Airport Gardermoen (OSL) leave behind large quantities of empty bottles and cans. To improve the efficiency of the collection scheme, OSL joined forces with Norsk Resirk in 2009. “Bottles and cans collected in from planes and the terminal building are now part of the refundable deposit scheme,” says Willy Helseth, operations coordinator at OSL. In return for collecting, emptying and sorting the empties before they are sent to Norsk Resirk’s Alnabru collection facility, the Norwegian Red Cross keeps the deposit money.


10 책r med panting

kapittel chapter

책r 1999-2009

41


10 år med panting

år 1999-2009

Samarbeid Collaboration

Partnere i miljø 42

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) lette etter en partner som kunne bidra til å styrke organisasjonens miljøarbeid. Hva var da mer naturlig enn å søke samarbeid med Norsk Resirk? – Vi ønsket en næringslivspartner som kunne hjelpe oss med å sette miljø og friluftsliv enda tydeligere på dagsorden. Det måtte være en partner som delte vårt verdisett. Derfor ønsket vi et samarbeid med panteordningen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i FRIFO. – Norsk Resirk er dessuten en forbilledlig virksomhet ved at de har en liten stab, med svært engasjerte medarbeidere som får til enormt mye. Dette er inspirerende for oss, og gir oss noe å måle vår egen organisasjon etter, forteller Heimdal.

Felles aktiviteter Samarbeidet startet i 2009 og omfatter flere ulike fellesaktiviteter, med fokus på miljø og pantebudskapet. I året som har gått har de to organisasjonene blant annet deltatt på hverandres arrangementer, FRIFO har produsert og distribuert materiell om panteordningen til sine medlemmer, og Resirk støttet FRIFO-konferansen «Forskning i friluft 2009» og prisen for «Årets friluftslivskommune 2009», som ble tildelt Sandefjord kommune.

English summary Partners for the environment

In 2009 Norsk Resirk joined forces with the Norwegian National Association for Outdoor Recreation (FRIFO). “We were looking for a partner who could help us boost the organisation’s environmental activities,” explains Lasse Heimdal, FRIFO’s general secretary. The collaboration means that the two organisations work together on specific activities relating to the environment and outdoor leisure pursuits.


10 책r med panting

Samarbeid Collaboration

책r 1999-2009

43


10 år med panting

år 1999-2009

Innsamling Collection

Miljøvennlig ekstrainntekt 44

Innsamling av bokser og flasker gir både ekstra penger og miljøgevinst for idrettslag rundt om i Norge. Over 200 idrettslag samler i dag inn pant i samarbeid med Resirk. Idrettslagene har utplassert innsamlingsbeholdere for pant enten i idrettshallen, i klubbhuset eller i andre lokaler med mye besøk. Dette er enkle beholdere i papp, som bestilles fra Norsk Resirk gjennom nettstedet panting.no. Når beholdere er fylt opp, panter idrettslaget selv tomgodset i butikk. – Pengene fra flaskene og boksene vi samler inn går rett i klubbkassen, og er slik sett en hyggelig ekstrainntekt for oss. Men like viktig er det at dette er et enkelt og effektivt miljøtiltak, forteller Sigurd Carson, daglig leder i Bærums Verk Idrettsforening (BVIF). Høy aktivitet Idrettsforeningen har vært med i panteordningen siden 2008. Foreløpig har de utplassert fire innsamlings­beholdere i Rykkinhallen i Bærum. Hallen benyttes blant annet til håndball, basket, fotball, innebandy, bordtennis og cheerleading. Her er det aktivitet stort sett hver dag, med trening fra klokken

8-23 mandag til fredag, i tillegg til kamper og andre arrangementer i helgene. Det betyr at publikum og utøvere tømmer mange flasker og bokser i hallen i løpet av en uke. – Da er det fint å ha innsamlingsbeholderne. Når publikum er flinke til å benytte disse, sparer vi mye tid og ressurser på å slippe å rydde tribuner og vestibyle for flasker og bokser, sier Carson. Innsamling utendørs Norsk Resirk vil i løpet av 2010 også kunne tilby idrettslagene innsamlingsbeholdere i plast. Disse er mer robuste, og kan også brukes utendørs. – En god videreutvikling av ordningen, mener Carson. – Vi skal nå legge nytt gress på kunstgressbanen på Gommerud, så det hadde vært flott med noen innsamlingsbeholdere utendørs i tilknytning til denne, sier han.

English summary Environment-friendly cash boost

More than 200 Norwegian sports clubs raise money by collecting bottles and cans in collaboration with Norsk Resirk. The clubs place collection points in sports halls and other locations visited by large crowds. The collection points are made of cardboard and can be ordered from Norsk Resirk. The clubs return the empty containers at stores or supermarkets in the normal way, and the refund money goes straight into the clubs’ coffers. “This represents a very welcome additional income, as well as being a simple and effective way of helping the environment,” explains Sigurd Carson, general manager of the sports club Bærums Verk Idrettsforening.

er i n, daglig led Sigurd Carso ettsforening Idr Bærums Verk


10 책r med panting

책r 1999-2009


10 책r med panting

책r 1999-2009

46

10-책rsjubileum 10 year anniversary


10 år med panting

Innsamling Collection

år 1999-2009

Livsviktig samarbeid Norsk Resirk samarbeider med Røde Kors hjelpekorps om innsamling av bokser og flasker i fjellene og langs kysten. Siden samarbeidet startet har lokale hjelpekorps samlet inn nærmere 15 millioner kroner. Samarbeidet har pågått siden 2001, og med støtte fra panteordningen har nå over 110 hjelpekorps utplassert over 1 000 innsamlingsbeholdere over hele landet. Innsamlingen er et tilbud til alle som drikker brus, øl, saft eller vann fra flasker og bokser på hytta, men som ikke ønsker å pante selv. Viktig inntekt Pantepengene som Røde Kors samler inn går uavkortet til hjelpekorpsenes lokale arbeid. Det er en betydelig og viktig inntektskilde for korpsene, ikke minst etter at inntektene fra spilleautomater forsvant da disse ble forbudt i 2007. I fjor lå inntektene fra panten på over fire millioner kroner, en økning på drøyt en halv million fra 2008. Pengene brukes blant annet til kjøp og vedlikehold av livreddende utstyr som radioer, GPS’er, førstehjelpsutstyr, søkestenger, snøscootere og hytter. Panten bidrar til at hjelpekorpsene kan holde ved like og utvikle de mange og viktige aktivitetene de utfører lokalt. Det har dessuten vist seg at hjelpekorpsene som deltar i panteordningen har

lettere for å rekruttere nye medlemmer enn andre korps. Noe av forklaringen er at disse hjelpekorpsene har sunnere økonomi og en mer oppdatert og moderne utstyrspark enn andre – noe som virker tiltrekkende for mange ungdommer. Gir arbeid til flere De lokale hjelpekorpsene plasserer selv ut innsamlingsbeholdere som de får låne fra Resirk. Beholderne blir regelmessig tømt og tomgodset sortert, før Resirks transportører henter det og kjører det til gjenvinning. Ettersom omfanget av innsamlingen vokser, har det blitt behov for stadig flere personer som kan tømme og se til innsamlingsbeholderne. Noen hjelpekorps har derfor inngått samarbeid med kommunen de holder til i. Gjennom kommunale arbeidstreningsprosjekter rekrutteres personer for å hjelpe til med innsamlingen. I andre tilfeller rekrutteres pensjonister. Panteordningen og samarbeidet mellom Røde Kors og Resirk er dermed i ferd med å skape nye og positive synergier i mange lokalmiljøer.

English summary Saving lives

Norsk Resirk works with the Norwegian Red Cross’s Volunteer Rescue Service to collect bottles and cans in the mountains and along the coast. The idea is to provide somewhere for all those beer, squash, fizzy drinks or water bottles and cans that people drink while staying at their holiday homes, but that they do not want to return themselves. 110 local volunteer rescue organisations take part in the scheme and more than 1,000 collection points have been sited at various locations throughout the country. Since the collaboration started in 2001 the Red Cross’s Volunteer Rescue Service has collected almost NOK 15 million. The funds go straight to the local rescue organisations.

47


10 år med panting

år 1999-2009

Innsamling Collection

Hærverk og tyveri En utfordring de siste par årene, har vært det økende omfanget av tyverier fra innsamlingsbeholderne. I enkelte tilfeller er hele beholdere ødelagt og tømt. Tyveriene betyr tapte inntekter og mer arbeid for hjelpekorpsene. Røde Kors har merket alle beholdere med et telefonnummer, og ber publikum som ser ubudne gjester, ødelagte eller fulle innsamlingsbeholdere om å ringe og varsle dem.

48

Ser mot kysten De fleste innsamlingsbeholdere er utplassert i fjellet. Nå har tiden kommet for å prioritere kystnære strøk, slik at også hytteeiere ved sjøen og båtfolk lettere kan få levert fra seg panten. I løpet av våren 2010 vil det bli plassert ut rundt 100 nye beholdere langs kysten fra Oslo til Stavanger.

10 000 for miljøvennlig kreativitet Norsk Resirk ber Norges Røde Kors om å komme med forslag til hvordan panteinnsamlingen kan forbedres. Det lokale hjelpekorpset som har den beste ideen belønnes med 10 000 kroner. Det var under 10-års jubileumsfeiringen sist høst, at Norsk Resirk presenterte en sjekk på 10 000 kroner til Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors. Pengene vil bli gitt til det hjelpekorpset som i løpet av 2010 kommer med det mest kreative og nytenkende forslaget til hvordan panteordningen kan gjøres enda bedre. Hensikten med pengepremien er både å løfte frem gode ideer, og inspirere de lokale hjelpekorpsene til videre panteinnsats. Spennende utfordring Norges Røde Kors synes utfordringen er spennende. Organisasjonen setter stor pris på det gode samarbeidet med Norsk Resirk, som nå har pågått i nesten ti år. Røde Kors sine lokalforeninger og hjelpekorps er etter hvert drevne i panting gjennom innsamlingen til fjells og ved fjorden, og er en sentral del av mobiliseringen rundt pantelotteriet Panto hvor overskuddet går til Røde Kors. – Ved å delta i panteordningen gjør vi en innsats for miljøet, samtidig som vi får viktige inntekter til det arbeidet vi gjør lokalt. Samarbeidet med Norsk Resirk er derfor noe vi både er stolte av og takknemlige for, sier Børge Brende.

English summary NOK 10,000 for environment-friendly creativity

In connection with its 10th anniversary Norsk Resirk invited the Norwegian Red Cross to suggest ways of improving the refundable deposit collection scheme. The money will go to the volunteer rescue organisation that comes up with the most creative and innovative proposal for making the scheme even better.


10 책r med panting

Innsamling Collection

책r 1999-2009

49


10 år med panting

år 1999-2009

Intervju med styreleder Interview with Chairman of the Board

Mer pant og mer effekt Effektiv drift og økt fokus på panteøyeblikket. Dette er blant stikkordene Norsk Resirks styreleder Ole Petter Wie trekker frem når han oppsummerer året som har gått. 50

– I løpet av året har vi gjennomgått hvert eneste område av virksomheten og snudd hver stein, for å se på hva vi kan gjøre for å effektivisere og bedre den daglige driften. Det gjelder blant annet hvordan vi driver mottaksanlegget på Alnabru i Oslo, og hvordan vi organiserer transport og henting av tomgods fra butikker og utsalgssteder. Vi har fått gjort mye og kommet et godt stykke på vei, men vi må fortsette å bruke tid på dette også i 2010. Hensikten med gjennomgangen er både å redusere kostnader og å styrke Resirks rolle som drifter av panteordningen, forteller Wie. Høyere returprosent Styrelederen trekker også frem arbeidet for å øke returprosenten. Selv om returen allerede er høy og ligger på 92 prosent for bokser og 90 prosent for flasker, så er det endelige målet 100 prosent retur. – Vi har derfor satt søkelys på selve panteøyeblikket. Ved å gjøre pantingen til en så enkel handling og positiv opplevelse som mulig for forbrukeren, satser vi på å øke returprosenten ytterligere, sier han. – I tillegg handler det om å hele tiden arbeide for å øke forbrukernes bevissthet rundt pant og miljø. Her gjør administrasjonen i Resirk en veldig god jobb.

Utfordrende verv Wie har sittet i Resirks styre siden 2008, og ble valgt til styreleder i 2009. Til daglig er han administrerende direktør i Ringnes. Han har lang erfaring fra bryggeriog næringsmiddelbransjen. Dette kommer godt med i styrearbeidet, som blant annet krever forståelse for de ulike aktørenes interesser og evne til å skape enighet om veien mot et felles mål. – Aktørene, i form av produsenter, handel og importører, er ikke alltid enige om hvordan ting skal gjøres og organiseres. Men i felleskap og dialog kommer vi frem til gode løsninger. Alle samarbeidspartnerne har dessuten de samme interesser om 100 prosent retur, og en drift av panteordningen som innebærer lavest mulig kostnader og ressursbruk for den enkelte, sier Wie. Gode løsninger I 2009 feiret Norsk Resirk sitt 10-års jubileum. Wie mener organisasjonen kan være stolt av det den har fått til på så kort tid. – Resirk er et foregangsforetak når det gjelder å finne både miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger på driften sin. Jeg tror vi vil se at disse løsningene vil bli videreutviklet i enda mer positiv retning i årene fremover, avslutter Wie.

English summary Higher returns and greater efficiency

Effective operations and increased focus on the point of return are key factors which Ole Petter Wie, who chairs Norsk Resirk’s board of directors, points to when summarising 2009. “We have examined every single aspect of our business to see how we can improve efficiency and day-to-day operations,” he says. Wie is pleased with what has been achieved. He is also impressed by the effort Norsk Resirk’s management puts into increasing the return rate.


10 år med panting

Økonomi Economy

år 1999-2009

51


10 책r med panting

책r 1999-2009

52

kapittel chapter


10 år med panting

Økonomi Finance

år 1999-2009

53

Målet er ikke overskudd, men miljø­vennlig og kostnadseffektiv drift Norsk Resirk AS drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker. Hovedmålene er høy retur, og miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. Inntektene kommer fra administrasjonsvederlag, pante­differansen og salg av innsamlet materiale til høyverdig materialgjenvinning. Administrasjons­vederlaget betales inn fra importører og produsenter for hver boks og flaske som selges. I tillegg har selskapet inntekter ved at det blir differanse i forholdet mellom innbetalt pant fra produsentene og utbetalt pant til forbrukerne når ikke all emballasje pantes. Salg av innsamlet materiale til gjenvinnere er den tredje inntektskilden.

Fordi pantedifferansen er en inntekt, får Norsk Resirk «bedre» økonomi når returen er lav. Dette betyr ikke at eierne får utbytte. Når returen er høy, synker inntektene. Produsentenes vederlag må da økes, men økningen i vederlaget blir mindre enn gevinsten ved lavere miljøavgift. Derfor er økt retur lønnsomt, for både produsenter, handel og forbrukere. På kostnadssiden dominerer naturlig nok utbetaling av pant. Videre følger håndteringsgodtgjørelse til mottaksstedene, transport, markedsføring og admini­ strasjon.

The goal is not profit, but eco-friendly, cost-effective operations Norsk Resirk AS operates the refundable deposit scheme for cans and plastic bottles. The main objective is to achieve a high return rate, as well as environment-friendly and cost-effective operations. Revenues derive from an administration fee, unrefunded deposits and the sale of collected materials for high-value recycling. The administration fee is paid by importers and manufacturers on each bottle and can sold. The company also retains any deposits paid on containers that have not been returned by the consumer. The sale of collected materials to recyclers is Norsk Resirk’s third source of revenue. Paradoxically, because unrefunded deposits are a source of revenue, Norsk Resirk benefits financially when the return rate is low. However, the company’s owners do not receive a dividend. To compensate for the loss of revenue caused by a high return rate, producers must pay a larger administration fee, but the rise is more than offset by the commensurate reduction in the government’s environmental levy on bottles and cans. A higher rate of return is therefore profitable for producers, retailers and consumers. Deposit refunds represent the company’s largest outgoing, naturally enough, followed by handling fees paid to the collection points, transport, marketing and administration.


10 år med panting

år 1999-2009

Økonomi Finance

NORSK RESIRK AS RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS ACCOUNT (Tall i hele 1000) / (Figures in NOK 1 000)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER / OPERATING REVENUES AND OPERATING COSTS

Administrasjonsvederlag / 54 54

Administration fee from producers and importers

Panteinntekter / Deposit revenues from consumers via producers and importers

Salg innsamlet materiale / Sale of collected material to recyclers

Annen driftsinntekt / Other operating revenues Sum driftsinntekter / Total operating revenues Panteutgifter / Deposits refunded to consumers via receiving locations

Håndteringsgodtgjørelse / Handling fee to receiving locations

Transportkostnader / Transport costs Annen handling / Other operating costs Sum kostnader drift / Total operating costs Resultat operative aktiviteter /

Result operational activities

Admin., markedsføring og avskrivning / Administration, marketing and depreciation

Driftsresultat / Result from operations Netto finansresultat / Net financial items RESULTAT e/FINANSPOSTER /

PROFIT (LOSS) AFTER NET FINANCIAL ITEMS

Boks / Cans

PET

Folie

2009

2008

2009

2008

26 442

12 107

24 003

16 959

2009

TOTAL 2008

359 413 337 763 203 435 210 743 47 014

2008

50 445

29 066

562 848 548 506

8 024

751

2 110

53 134

66 616

1 909 1 344 2 412 1 464 435 281 408 261 233 663 237 070

0

0

3 876

3 253

751

2 110

56 482

4 761

2009

307 954 295 499 167 977 170 671 56 249

53 467

20 813

476 539 466 170 77 062

21 056

28 703 27 735 23 099 23 099 4 508 3 079 4 538 3 234 397 444 381 209 215 123 217 905

670 303 647 441

102 519 621

211 980 1 191

74 523

51 904 8 291

51 045 8 567 613 796 600 305

37 837

27 052

18 540

19 165

130

919

56 507

47 136

37 830

36 531

18 633

17 983

0

0

56 463

54 514

7 799

-9 479

-93

1 182

130

919

-7 378

2 409

394

1 230

0

0

44 1 193

806

-7 070

301

2 412

130

919

1 237

-3 739

3 639

Regnskapet er revidert av Deloitte & Touche, som også kontrollerer og godkjenner systemet for innhenting av pantedata fra panteautomatene. The company’s financial statements have been audited by Deloitte & Touche, which also audits and approves the scheme used to collect return data from the reverse vending machines.


10 år med panting

Økonomi Finance

år 1999-2009

NORSK RESIRK AS BALANSE PR. 31.12 / BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER (Tall i hele 1000) / (Figures in NOK 1 000)

EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler, varige driftsmidler / Property, plant & equipment Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. / Machines, plant, movable equipment, fixtures & fittings etc.

Varige driftsmidler / Total property, plant and equipment

2009

2008

22 154

15 098

22 154

15 098 55

Finansielle anleggsmidler / Long-term financial assets Husleiedepositum / Office rental deposit Netto pensjonsmidler / Net pension assets Andre fordringer / Other receivables Finansielle anleggsmidler / Total long-term financial assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler, fordringer / Current assets Kundefordringer / Accounts receivable Andre fordringer / Other receivables Sum fordringer / Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash & cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Shareholders’ equity Innskutt egenkapital / Paid up equity Selskapskapital ( 200 aksjer á kr 7 500 ) / Share capital ( 200 shares @ NOK 7 500 ) Sum innskutt egenkapital / Total paid up equity Opptjent egenkapital / Earned equity Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total earned equity Sum egenkapital / Total shareholders’ equity Gjeld / Liabilities Pensjonsforpliktelse / Pension contribution Sum avsetning forpliktelser Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities Leverandørgjeld / Accounts payable Skyldige offentlige avgifter / Public charges payable Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities Avsetninger panteansvarsfond / Allocations to deposit liability fund Sum kortsiktig gjeld / Total short-term liabilities Sum gjeld / Total liability SUM EGENKAPITAL OG GJELD /

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES

700 0 0 700 22 854

700 111 47 858 15 956

54 310 49 609 103 919 17 512 121 431 144 285

57 332 17 384 74 716 54 015 128 731 144 687

2009

2008

1 500 1 500

1 500 1 500

6 224 6 224 7 724

4 987 4 987 6 487

94 94

0 0

39 802 857 3 872 91 936 136 467 136 561

36 407 971 12 419 88 403 138 200 138 200

144 285

144 687


10 år med panting

år 1999-2009

56

Økonomi Finance


10 år med panting

Styret Board of Directors

Styreleder Ole Petter Wie Bryggeri- og Drikkevareforeningen (Ringnes)

Styremedlem Svein Sollie DMF (Joh. System)

Styrets nestleder Egil Sætveit Coop NKL (Coop Norge)

Styremedlem Jens Olav Flekke DMF (DMF)

Styremedlem Tone Hartman NBL (Stabburet)

Varamedlemmer i 2009: Steinar Kringlebotten (DMF - NCF), Tore Nygårdsmoen (Coop Norge AS), Morten Sundell (Bryggeri- og Drikkevareforeningen – Rentpack AS), Eirik Johansen (Bryggeri- og Drikkevareforeningen – Macks Ølbryggeri), Kjell Rogne (DMF - ICA Norge AS), Thomas Weihe (DLF/DLS - DFL).

Handelen og industrien er likeverdige eiere av Norsk Resirk, gjennom sine organisasjoner: Retailers and industry are equal partners in Norsk Resirk through their various business organisations:

Bensinforhandlernes Bransjeforening 1.5 %

Coop NKL 15.0 %

Dagligvarehandelens miljøog emballasjeforum 33.5 %

Bryggerienes Servicekontor 35.0 %

DagligvareLeverandørenes Servicekontor 7.5 %

NæringsmiddelBedriftenes Landsforening 7.5 %

år 1999-2009


10 år med panting

år 1999-2009

Nøkkeltall Key figures

58

Nøkkeltall 2009 / Key figures 2009 BOKSER / CANS Omsetning / Turnover: Returandel / Return rate: Gjenvunnet / Recycled:

359,2 millioner bokser / million cans 92 prosent / percent 5 400 tonn aluminium / tonnes aluminium

PLASTFLASKER / PLASTIC BOTTLES Omsetning / Turnover: Returandel / Return rate: Gjenvunnet / Recycled:

112,1 millioner plastflasker / million plastic bottles 90 prosent / percent 3 800 tonn plast / tonnes plastic

PANTESTEDER / DEPOSIT LOCATIONS Antall steder som mottar pant / Number of places that accepts deposits: Antall panteautomater / Number of reverse vending machines:

Ca 10 000 Ca 3 400


10 år med panting

år 1999-2009

60

Kontaktinformasjon kapittel Contact chapter information

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk’s administration Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9A, 5. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: +47 22 12 15 20 Fax: +47 22 12 15 21

www.resirk.no www.pant.no www.panting.no Norsk Resirks anlegg på Alnabru Norsk Resirk’s plant at Alnabru Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: +47 22 81 31 00

Norsk Resirks anlegg i Bjerkvik Norsk Resirk’s plant in Bjerkvik Besøksadresse / Site address: Nordmoveien 167 8530 Bjerkvik Telefon: +47 76 94 20 12


Bent Ringvold Logistikksjef

Karin Lundaas Økonomikonsulent

Kathrine Holmen Fossum Prosjektleder

Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør

Telefon: +47 22 12 15 24 E-post: bent@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 39 E-post: karin@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 26 E-post: kathrine@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 30 E-post: kjell.olav@resirk.no

Marina Parmenova Økonomikonsulent

Marlene Bergh Økonomimedarbeider

Sten Nerland Driftssjef

Svein Rune Haugsmoen Økonomikonsulent

Telefon: +47 22 12 15 28 E-post marina@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 05 E-post: marlene@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 47 E-post: sten@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: svein.rune@resirk.no

Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef

Tor Guttulsrud Økonomisjef

Truls Holth Regnskapssjef

Vesna Markovic Økonomimedarbeider

Telefon: +47 22 12 15 27 E-post: synnove@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 25 E-post: tor@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 33 E-post: truls@resirk.no

Telefon: +47 22 12 15 43 E-post: vesna@resirk.no

Tekst, foto og design: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 250/170)


resirk_aarsrapport_2009  

r s m e l d i n g Å 52 Økonomi / Finance 57 Styret / Board of Directors 58 Nøkkeltall / Key figures 60 Administrasjonen / Administration 61...

Advertisement