__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vážení priatelia! Prihovárame sa vám na sklonku roka 2020. Bol to zvláštny rok, ktorý sa niesol v znamení globálnej COVID pandémie. A to sa dotklo všetkých. Či už obmedzením kontaktov s rodinou a priateľmi, napadnutým zdravím, stratou zamestnania, krachom biznisov, karanténou, zatvorením škôl a škôlok atď. Nová situácia obmedzila v značnej miere aj naše aktivity, ktoré sme chceli realizovať v roku 2020. Niektoré akcie – napríklad aj tradičný zájazd či šarkaniádu sme museli odsunúť na ďalšie obdobie. Ale aj napriek sťaženej situácii sa nám podarilo zrealizovať niekoľko pekných aktivít. Naše občianske združenie sa rozhodlo prispieť k bezpečnosti a ochrane zdravia a už začiatkom apríla, krátko po vypuknutí koronakrízy, sme pripravili a rozniesli do schránok rúška i bulletin s informáciami a odporúčaniami, zamerali sme sa hlavne na našich seniorov. Za promptné ušitie 100 kusov rúšok ďakujeme šikovnej cigeľskej krajčírke p. Anke Dolinskej. Občianske združenie Vrchvoda je združením ľudí, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, v ktorom žijeme a budú žiť naše deti. V máji, aj keď kvôli pandémii len v obmedzenom počte, sme v spolupráci s cigeľským urbariátom urobili tradičnú brigádu v lese. Vyžínali sme okolie stromčekov v blízkosti Križkovských lúk. Staráme sa o kvetinovú výzdobu na hornej autobusovej zastávke, vďaka Richardovi a Štefke Fleischerovcom za starostlivosť počas celej sezóny. Už 8 rokov nám všetkým slúži altánok pri vodnej nádrži, kde sa snažíme udržiavať poriadok. Žiaľbohu, niekedy tam ostáva po návštevníkoch veľa kade-tade porozhadzovaných odpadkov. Spolu s Televíkendom sme spropagovali turistickú destináciu Biely kameň v pohorí Vtáčnik, reláciu môžete nájsť v archíve RTVS. V lete a začiatkom septembra sme boli nápomocní pri veľmi milej akcii – Cigeľčan Jaro Michalec chcel vydať knihu zo svojich zápiskov z krízovej „krížovej“ cesty v máji prešiel pešo len so svojím psíkom Stelou Cestu SNP od Dukly až po Devín. Dielo sa, aj s využitím inovatívneho spôsobu získania finančných zdrojov cez StartLab, podarilo a 5. septembra 2020 sme mohli knihu „Krízová krížová cesta“ privítať hlinou v altánku pri futbalovom ihrisku. V novembri sme sa zapojili do Európskych solárnych dní – najväčšej európskej kampane na zvýšenie povedomia o inteligentných energetických riešeniach a udržateľnom spôsobe života. Pripravili


sme online kvíz o Slnku a solárnej energii - gratulujeme výhercom Anetke Komovej a Ivovi Kadlečíkovi a nainštalovali sme solárne osvetlenie studne na hornej autobusovej zastávke - za technickú realizáciu patrí vďaka Jožkovi Dámerovi. Večer 6. novembra 2020 sme svetielka slávnostne rozsvietili. Videozáznam z tejto udalosti je uverejnený na stránke OZ Vrchvoda www.vrchvoda.sk. Finančné prostriedky, ktoré sme mali plánované na realizáciu zájazdu, sme sa rozhodli presmerovať na výrobu pamätnej tabule pri starých partizánskych bunkroch v oblasti Tlstého dielu. V lesnom poraste sa tu nachádzajú dva pôvodné, žiaľ schátrané, partizánske bunkre, v ktorých pôsobila pred 75 rokmi partizánska skupina Major, patriaca do Hornonitrianskej partizánskej brigády. Chceme túto lokalitu správne vyznačiť, popularizovať jej historické a prírodné hodnoty, navigovať sem záujemcov a turistov. Bunkre počas 2. sv. vojny slúžili ako zimný úkryt pre partizánskych povstalcov v ťažko dostupných miestach, neďaleko prírodnej rezervácie Biely kameň na území pohoria Vtáčnik. Napriek všetkým chvályhodným aktivitám, zabúda sa na pôvodné miesta a úkryty, v ktorých oddiel prežíval, pretrvával kruté zimy. Tabuľu osadíme v jarných mesiacoch budúceho roka. Približne v druhej polovici júna nás nemilo prekvapila informácia o povolení Obvodného banského úradu v Prievidzi pre firmu Andesit Mine, s. r. o. Ide o pokračovanie ťažby andezitu v lome Košariská, a to až do vydobytia všetkých zásob – v pláne je 5 podlaží s výškou 15 metrov a drvička. Aktivitou poslancov (aj našich členov) sa podarilo zozbierať vyše 600 odvolaní občanov Cigľa proti tomuto rozhodnutiu. Obec Cigeľ síce odvolala svoje májové súhlasné stanovisko, ale firma trvá naďalej na jeho platnosti. Hlavný banský úrad odvolania občanov neuznal – občania Cigľa nie sú podľa HBÚ účastníkmi konania, lebo ich práva nie sú údajne uvedenou činnosťou dotknuté - nie sú majiteľmi pozemkov, na ktorých sa má vykonávať daná činnosť a ani nie sú vlastníkmi susediacich pozemkov. Myslíme si, že obec a úrady by mali aktívnejšie informovať svojich občanov o takýchto dôležitých rozhodnutiach. Prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zaručuje Aarhuská dohoda, ktorú podpísala aj Slovenská republika. Dohoda z 5. marca 2006 má zabezpečovať napĺňanie jedného zo základných ľudských práv a slobôd - práva na priaznivé životné prostredie. Rada Vrchvody podala na HBÚ nesúhlasné stanovisko k ťažbe andezitu v Košariskách, z neho uvádzame: Prípravné rokovania firmy s kompetentnými orgánmi sa konali bez vedomia obyvateľstva. Prvostupňový správny orgán opomenul účastníkov konania obyvateľov obce Cigeľ, ktorých sa činnosť dobývania nevyhradeného nerastu andezitu v katastri obce Cigeľ priamo dotýka, narúša ich práva a chránené záujmy. Na hranici katastra Cigľa, cca do 1 km od obydlí, je spustená prevádzka kameňolomu spoločnosti KSR - Kameňolomy SR, s. r. o. v Lehote pod Vtáčnikom,


ktorá sa nepriaznivo dotýka aj života obce Cigeľ, najmä hlukom z odstrelov, hlukom z drvenia kameniva a narušením kvality daného územia z hľadiska všetkých zložiek životného prostredia. Pri otvorení ďalšej prevádzky - lomu Košariská by došlo k stretu vplyvov oboch prevádzok, ktoré neboli súbežne posúdené z hľadiska ich činnosti, ochrany životného prostredia a ani zdravotných a hygienických vplyvov na obyvateľov obce Cigeľ. Lom Košariská je vzdialený od jestvujúcej zástavby obce vo vzdušnej vzdialenosti cca 1 km. Prvotné rozhodnutia vydávané k využívaniu lomu Košariská a ťažobnej činnosti nezohľadňujú blízku zástavbu pri lome, nakoľko v čase ich vydania táto zástavba ešte nejestvovala. Myslíme si, že keď je okres Prievidza zaradený v najhoršom - piatom stupni znečistenia životného prostredia, tak je povinnosťou každého z nás, starať sa o to, aby sme nielen my, ale aj nasledujúce generácie žili v prostredí vhodnom pre život. Milí spoluobčania! Koniec roka býva pokojným a sviatočným obdobím. Dovoľte mi preto záverom vám zapriať tie najkrajšie chvíle v pohode vašich domovov s vašimi najbližšími v príprave na Vianoce, mnoho nových, zaujímavých výziev a úspechov v nadchádzajúcom roku 2021 a hlavne veľa zdravia!

RNDr. Eva Kadlečíková, predsedníčka OZ Vrchvoda

Profile for pdakademik

Rok 2020 s Vrchvodou  

Rok 2020 s Vrchvodou  

Advertisement