__MAIN_TEXT__

Page 1


www.pd.co.th


CONTENTS M

A

R

C

H

/

A

P

R

I

L

V O L U M E 9

Section1

Section2

4 Editor’s Note (TH-EN) Staff 6 Happy Home (TH-EN) 14 Happy Celebrity I (TH-EN) Happiness of Life ความสุขของชีวิต 28 Happy Interview พรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ยกระดับรับสร้างบ้าน ด้วยความต่างอย่างมีสไตล์ 32 Happy Working ศรีสุดา ชินทะวัน เรียนรู้นอกต�ำรา พัฒนาเพื่อความมั่นคง 34 Happy Architecture อยู่ร่วมสมัยสไตล์คอนเทมโพรารี่ 36 Happy Engineering หนาวนี้ต้องมีน�้ำอุ่น 38 Happy Idea Stair Railing Designs 40 Happy Celebrity II (TH-EN) House of Pride บ้านแห่งความภาคภูมิใจ 52 Happy Society 56 Happy Index 59 Happy Ending (TH-EN)

4 6 8 10 12 14 18 22 26 28 32

I S S U E 48

Happy New Product Happy Society Happy Design I Open & Close Happy Design II Vintage Style Happy Design III Back to the past Happy Travel (TH-EN) ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี ถนนสายวัฒนธรรมต�ำนานแห่งวิถี Happy Corner (TH-EN) Afternoon Bar & Bistro หนีร้อน....มาเติมหวาน Happy Place (TH-EN) KliqueX Samyan Areas of Creation Happy Eating (TH-EN) หวานกรอบ FARM&CAFE ผักปลอดสาร อาหารเพื่อสุขภาพ Happy Relax (TH-EN) 3 HOWw Hostel ก้าวข้ามความกลัวด้วยก้าวที่กล้า (เปลี่ยน) Happy Furniture


EDITOR’S TALK สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ตอนนี้อากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่น ละอองเกิ น มาตรฐาน และฝุ ่ น ที่ จ ะพู ด ถึ ง คื อ ฝุ ่ น PM 2.5 (particle matter smaller than 2.5 micron) ที่เราก�ำลังวิตก กันมาก เพราะฝุ่นละอองนี้มีขนาดเล็กมาก ๆ มองไม่เห็นด้วยตา และสามารถเข้าสู่ร่างกายเราจากการหายใจ อีกทั้งยังท�ำให้เรา ป่วยได้ง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่ โรคระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงโรค มะเร็ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก ๆ ก็ขอให้ทุกคนป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและรักษาสุขภาพ ด้วยนะคะ

Hello our beloved readers! At this period of time, we can not deny that PM 2.5, particle matter smaller than 2.5 micron, threat in the air is our highest priority concern. It cause us great anxiety because these very tiny particle is invisible but it can enter the inside of human body very easily when we breathe, and then cause so many severity from respiratory disease to cancer. We hope you all protect yourselves with protective mask as often as you can and take care of your children very carefully. Wish you all are safe and healthy.

ฉบับนี้เราขอพาไปพบกับครอบครัว “พายุหะ” ที่วางแผนปลูก สร้างบ้านหลังสวยเพื่อลูกน้อย และครอบครัว “อุทัยรัตน์” ที่ ตั้งใจปลูกสร้างบ้านแห่งความภาคภูมิใจจากน�้ำพักน�้ำแรงของ ตนเอง ซึ่งท่านใดจะน�ำไปเป็นแรงผลักดันให้กับตนเองก็ไม่ว่ากัน พร้อมทั้งยังคงมีเนื้อหาสาระแนวคิดในการออกแบบบ้าน ไอเดีย เก๋ ๆ ในการตกแต่งบ้าน และสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร มา แนะน�ำกันเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้ว เปิดอ่านหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

In this issue, we take you to meet “Phayuha family” who was planned to built a beautiful house for their little kid, and “Uthairat family” that made the pride of their life by giving their energy and sweat, may give you some inspiration or motivation. And some other interesting contents as always, designing and decoration ideas, eat and travel venue and etc. So let us flip to the next page!

STAFF Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor in Chief : นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ Assistant Editor : ชะเวง เชื้อวงษ์ Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, กฤษณะ ปกจั่น Editorial Staff : ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง, ดวงกมล แก้วรอด, ชัยยันต์ บุญส่ง Thai to English Translator : ดร.จารุต วิภูปฐพร, กองบรรณาธิการ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น

Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง Proofread/Co-Production : จิราพา ข�ำสุด Colour Separation / Printing Works : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด รุ่งเรืองการพิมพ์ Owner : บริษัท ไทย ออนไลน์ เอ็กซิบิชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน W-114

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ เหมาะส�ำหรับครอบครัวขนาดกลาง โดยมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว มีความโปร่งโล่งสบายด้วย หน้าต่างขนาดใหญ่รอบทิศทางท�ำให้สมาชิกในบ้านสามารถรับชม ทัศนียภาพรอบบ้าน และด้วยรูปแบบร่วมสมัยแบบคอนเทมโพรารี่ ท�ำให้ บ้านหลังนีด้ มู คี วามกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก บวกกับหลังคา ทรงปั้นหยาและทรงจั่ว ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นท�ำให้บ้าน หลังนี้เย็นขึ้นโดยธรรมชาติ

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 ตารางวา 13.50 เมตร 15 เมตร 147 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model W-114 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 51 13.50 15 147

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 parking

This 2 story house model, with 3 bedrooms and 2 bathrooms, is suitable for a medium-sized family. Designing of function area properly provide airy spaces. Everyone can see nature sceneries by surrounding widely windows. Contemporary-style makes the house alongside the nature. Combining between hipped roof and gable roof is fit in the tropical weather and they are all make the house cool automatically.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 7


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน EA-117

แ บบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ เหมาะส�ำหรับครอบครัวขนาด กลาง ด้วยการออกแบบอย่างลงตัวท�ำให้ได้พนื้ ทีใ่ ช้สอยอย่างคุม้ ค่าและ ครบครัน ด้วยรูปแบบของการผสมผสานระหว่าง Contemporary Style และ Tropical Style ท�ำให้บ้านหลังนี้ดูมีความกลมกลืนกับ ธรรมชาติเป็นอย่างมาก บวกกับหลังคาทรงปัน้ หยาและทรงจัว่ เรียกว่า ทรงมะนิลา ซึง่ เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนชืน้ ท�ำให้บา้ นหลังนีเ้ ย็นขึน้ โดยธรรมชาติ

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 15 12 152

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model EA-117 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 45 15 12 152

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 parking

This 2 story house model, with 3 bedrooms and 2 bathrooms, is suitable for a medium-sized family. There are fully functions on enough spaces. Appearances with contemporary and tropical style, then it’s why this building seems so much unite to the nature. Combining between hipped roof and gable roof is called Manila style. As you seen its design, this building is really satisfied the tropical-life living. HAPPY HOME

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-165

บ ้านรูปทรงสไตล์ Modern Cabin House ที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของคนเมืองในปัจจุบันได้อย่างลงตัว โดยภายในจะพบพื้นที่ ห้องโถงทีเ่ ปิดโล่งด้วยมุมมองอันกว้างของการอยูอ่ าศัย พร้อมต้อนรับ สู่ตัวบ้าน ด้วยทางเข้าขนาดใหญ่ ฝั่งด้านขวาเป็นส่วนของรับแขก ฝั่ง ซ้ายเป็นห้องท�ำงานส่วนตัว ส่วนรับประทานอาหารกว้างขวางพร้อม พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหารเชือ่ มต่อกับห้องครัว ห้องแม่บา้ นแยกเป็นสัดส่วน ชัน้ บนของบ้านประกอบด้วย 3 ห้องนอน พร้อมห้องน�้ำในตัว พิเศษด้วย พื้นที่ Living room และห้องนอน Master Bedroom ขนาดใหญ่หน้า บ้าน มีระเบียงกว้างขวางเปิดรับวิวธรรมชาติ

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

115 27 22 536

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 7 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-165 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 115 27 22 536

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms, 7 bathrooms and 2 parking lots

An urban friendly modern cabin style house. Grand atrium will pleasure you with the wide aspect of living, you will see living room on the left-hand side and private working room on the right-hand side. Large dining area featuring food preparation section is connected to kitchen. Maid’s room is separated featured. Upstair is consisting of three bedroom with ensuite bathroom, special living room and large frontal master bedroom in the front with large terrace.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 11


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน ME-149

คฤหาสน์หรูหราหลังใหญ่ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมจากยุโรป การ จัดสรรฟังก์ชันภายในยังสามารถรองรับทุกกิจกรรมในคฤหาสน์ เพิ่ม มุมมองการสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง รับรอง ห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ พิเศษด้วยห้องสมุดและห้อง โฮมเทียเตอร์ พืน้ ทีโ่ ถงเชือ่ มต่อระหว่างห้องกว้างขวาง โอ่โถง คฤหาสน์ โคโลเนียลหลังนี้ น�ำสไตล์ยโุ รปมาประยุกต์ใช้ พร้อมทัง้ ได้มกี ารปรับแต่ง ให้เข้ากับวิถีชีวิตคนไทย อากาศในเมืองไทย หน้าต่างและตัวอาคาร ออกแบบให้สามารถรับลมประจ�ำถิน่ ได้ดี รวมทัง้ รูปแบบภายนอกและการ ตกแต่งภายใน เพิ่มฟังก์ชันให้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อน

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

304 32 38 809

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 6 ห้องนอน 8 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 3 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Concept design Model ME-149 Suitable for land size of Width Depth Living area

304 32 38 809

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 6 bedrooms 8 bathrooms 3 parking

An enormous luxury mansion, which comes up with European architectural style. Supporting all activities of everyone by the spaces allocation. Additional sublime in external nature. Functional areas included a large dining room, more specials with library chamber and home theatre space, widely walkway between each rooms also featured. Although the Colonial-style is appeared but Thai-design is applied on this building as well. Gaining fresh air through windows, its structure, designing of interior and external. Adding more function that directly connected to nature. All of them is for harmonizing your life’s style with this breathing space. HAPPY HOME

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 13


HAPPINESS OF LIFE

ความสุขของชีวิต

Story : เอกเขนก Photographer : มารบูรพา หาเรื่องเที่ยว House Owner : ดร.นพ.พิทักษ์พงษ์ - คุณชมพูนุช พายุหะ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : แบบพิเศษ

ทุกความส�ำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนที่ดี ไม่ต่างจากการมีบ้าน ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกบริษั ท รับสร้างบ้าน ต้องศึกษาหาข้อมูล ดูผลงานที่ผ่านมาให้ดี เพราะทั้งหมด นัน้ จะเป็นตัวการันตีคณ ุ ภาพเพือ่ ให้คณ ุ ได้บา้ นทีด่ ี เหมือนดัง่ เช่นครอบครัว “พายุหะ” ทีว่ นั นีส้ ามารถมีบา้ นหลังใหญ่และกลายเป็นวิมานทีส่ ร้างความ สุขให้กับครอบครัวได้ในทุก ๆ วัน โดย ดร.นพ.พิทกั ษ์พงษ์ และ คุณชมพูนชุ พายุหะ ได้กล่าวให้ฟงั ว่า “ก่อน หน้านี้ผมและภรรยาเคยพักอาศัยที่คลินิกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ แต่ด้วย ความตั้งใจที่อยากมีลูกก็คิดวางแผนปลูกสร้างบ้านสักหลัง เพื่อให้ลูกได้ มีพื้นที่ มีสนามส�ำหรับวิ่งเล่น ตอนนั้นก็เริ่มศึกษาและมองหาบริษั ท รับสร้างบ้าน บังเอิญได้เห็นโฆษณาของบริษั ทพีดีเฮ้าส์ จึงเข้าไปที่ ส�ำนักงานซึง่ พนักงานก็ให้รายละเอียดและค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ท�ำให้เรารูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในตัวบริษัท อีกอย่างเราก็เห็นคุณหมอและคนมีชอื่ เสียงใช้บริการ ปลูกสร้างบ้านกับทางพีดีเฮ้าส์ ก็ยิ่งท�ำให้เรามั่นใจจนสุดท้ายก็ตัดสินใจ เลือกใช้บริการ” ส�ำหรับแบบบ้านที่คุณหมอและภรรยาตัดสินใจเลือกจะเป็นบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ สไตล์ Contemporary ผสมผสานความโมเดิร์น เพือ่ ให้ดทู นั สมัย แต่มกี ารปรับเปลีย่ นรูปทรงภายนอกเพือ่ ให้ตรงกับความ ต้องการ โดยชั้นล่างจัดสรรพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่น ห้องท�ำงาน ห้องออก ก�ำลังกาย ส่วนรับประทานอาหารและห้องครัว ส่วนชัน้ บนจะเป็นห้องนอน และห้องพระ ส�ำหรับการตกแต่งนั้นจะออกแนวหลุยส์โดยพยายามคุม โทนสีทอง ดูหรูหรามีสไตล์ และใช้เฟอร์นิเจอร์ให้น้อยชิ้นเพื่อให้บ้าน ดูโปร่งโล่งไม่แน่นจนเกินไป และยังท�ำให้พื้นที่ภายในดูกว้างขึ้นด้วย “ผมและภรรยารู้สึกว่าบ้านหลังนี้เข้ามาเติมเต็มความสุขของครอบครัว เราได้เป็นอย่างดี อยู่แล้วรู้สึกถึงความอบอุ่น สบายกายสบายใจ เป็น เหมือนศูนย์รวมของครอบครัว สรุปง่าย ๆ ว่าบ้านหลังนี้ เป็นค�ำตอบ ที่ดีที่สุดของชีวิตเรา” ความสุขที่ก่อเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงเพราะบ้านสวยมีดีไซน์ หรือมีราคาแพง แต่เกิดขึน้ จากความรักของคนสองคนทีห่ ลอมรวมกันจน ก่อเกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ลูก” และกลายเป็นโซ่ทองฝังเพชรที่คล้องใจ ให้คนสองคนมารวมกันเป็นครอบครัวภายใต้ชายคาเดียวกัน

Every success is partly derived from a good planning. Likewise, having a house needs a good planning as well. In particular when choosing a home building company, you should study, search information and review track record as all of these will be a quality guarantee, helping you get a good house, like the “Payuha” family that today has a big house which becomes a heaven that builds happiness for the family everyday. Dr. Phitugpong and Khun Chompoonuch Payuha talk about it. “Earlier my wife and I lived at my clinic which was a shophouse. But with our intention to having children, we planned to have a house for them to have a space or courtyard to play or run. At the time, we studied a nd sea rched for a home building firm. Accidentally, we saw PD House’s advertisement. Then, we visited one of its offices. The staff gave us details and advice which made us confident in the company. One more is that we saw doctors and famous people have a house built by PD House. This boosted our confidence and we eventually decided to choose the company.” The housing design that they chose is a 2-storey single house with 4 bedrooms and 3 bathrooms in a contemporary style. It was mixed with modern style to have a modern look but functions were slightly adjusted to match their requirements. The lower floor is designed to have a living room, a study room, a fitness room, a dining area and a kitchen. The upper floor is for bedrooms and a Buddhist prayer room. Decoration is in Louis style with a golden tone to look luxury and stylish. Furniture is in a few numbers to have a more open look, not too crowded, which makes the inside area look wider. “My wife and I feel this house fulfils our family’s happiness. Feel homey and relaxed when staying here. It is like a centre of the family. Simply say that this house is the best answer of our life.” Happiness which is created in this house is not only that it is beautiful, stylish or high priced but also that it is originated by a love of a couple bound to have children, a golden chain holds them together to be family underneath the same roof. HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 15


บ้านสไตล์ Contemporary ผสมผสานความโมเดิร์นดูหรูหราสวยงาม


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 17


บัวปั้นที่ถูกน�ำมาตกแต่งรอบบ้าน ท�ำให้ดูมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์

เสาคู่ด้านหน้าที่สูงตระหง่าน ท�ำให้บ้านดูโดดเด่นสะดุดตา

ด้านหน้ากรูด้วยหินตกแต่ง ท�ำให้บ้านดูมีดีไซน์และสะดุดตา


ฝ้าชายคาไวนิลที่มีความทนทาน และเก็บรายละเอียดไว้อย่างเรียบร้อย ส่วนด้านหน้าออกแบบเป็นมุมนั่งเล่น เพื่อให้ครอบครัวได้มีมุมพักผ่อนเพิ่มขึ้น

สวนสีเขียวที่ช่วยท�ำให้บ้านดูมีชีวิตชีวา และดูสดชื่นชึ้น

เครื่องท�ำน�้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 19


การตกแต่งภายในใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพื่อให้บ้านดูโปร่งแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหรา

มุมรับประทานอาหารเชื่อมต่อกับห้องครัว ที่เจาะช่องไว้ส�ำหรับเสิร์ฟอาหาร


ดร.นพ.พิทักษ์พงษ์ พายุหะและครอบครัว กับมุมสบาย ๆ ภายในบ้าน

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 21


ห้องครัวออกแบบให้มีเคาน์เตอร์ เพื่อความสะดวกและสามารถส่ง อาหารผ่านช่องบานสไลด์ ได้

ห้องพักผ่อนเชื่อมต่อกับสวนด้านนอก สามารถเปิดรับลมได้


เปิดมุมมองจากชั้นบน ที่มองเห็นโต๊ะรับประทานอาหารด้านล่าง

บันไดทางขึ้นชั้นบน ออกแบบให้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์

ช่องแสงบริเวณบันได ช่วยให้พื้นที่ภายในบ้านและบริเวณบันไดสว่างขึ้น

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 23


โถงด้านหน้าเป็น Double Volume ช่วยท�ำให้บ้านดูโปร่งโล่ง

โถงชั้นบนเปิดพื้นที่กว้าง พร้อมออกแบบให้เป็นมุมนั่งเล่นหรือมุมอ่านหนังสือ


ห้องนอนใหญ่ ตกแต่งในสไตล์หลุยส์ดูหรูหราเป็นพิเศษ

ส่วนของห้องน�้ำที่เลือกคุมโทนสีชมพู ดูสดใสพร้อมการแยกส่วนเปียก-แห้งเพื่อลดความอับชื้น

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 25


บรรยากาศยามเย็นท�ำให้บ้านดูหรูหรามากขึ้น จากแสงไฟโดยรอบ

สถานที่ : บ้าน ดร.นพ.พิทักษ์พงษ์ และ คุณชมพูนุช พายุหะ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


พรพรรณ ตรีถาวรพิ ศาล

ยกระดับรับสร้างบ้าน ด้วยความต่างอย่างมีสไตล์ Story : กิ่งไผ่ Photographer : มารบูรพา หาเรื่องเที่ยว

เมื่อ “บ้าน” กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำรงชีพ จึงไม่ ใช่ เรือ่ งแปลกอะไรทีเ่ ราจะพบว่าความต้องการในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยมีการปรับ เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มขยายตัว หลังจากทีร่ ะบบคมนาคมเริม่ มีความสะดวกสบายมากขึน้ ซึง่ ตัวเลือกใน การมีที่อยู่อาศัยหลัก ๆ ก็คงจะเป็นบ้านสร้างเองและบ้านจัดสรร ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นก็มีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันออกไป หากแต่ถ้ามองเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด บ้านสร้างเองยังคง เป็นทีน่ ยิ มและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากว่าผูบ้ ริโภคมีความ พึงพอใจและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หลังจากมีบริษั ทรับสร้างบ้านมือ อาชีพเข้ามาให้บริการ นอกจากนีผ้ บู้ ริโภคเองยังสามารถเลือกแบบบ้าน เลือกวัสดุ หรือจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นไปตามที่ต้องการก็ ได้ ที่ส�ำคัญยังเลือกท�ำเลที่ต้องการปลูกสร้างบ้านได้อีกด้วย โดยคุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ได้เปิดเผยถึง ทิศทางและแนวโน้มของตลาดรับสร้างบ้านในพื้นที่ว่า ตลาดรับสร้าง บ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงยังคงมีแนวโน้มขยาย ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตุได้จากตัวเลขยอดลูกค้าที่เข้ามา ติดต่อใช้บริการสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว ซึ่งก็น่าจะส่งผลมาถึงในปีนี้ ด้วย โดยมองว่าน่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสขยายตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ ผูบ้ ริโภคมีความมัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันก็น่าจะดุเดือดอยู่พอสมควร หลังจากที่มี บริษัทคูแ่ ข่งในพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ จากร้านค้าวัสดุทผี่ นั ตัวเองมารับสร้าง บ้าน และผู้รับเหมาที่หันมาเปิดเป็นบริษัทรับสร้างบ้านกันมากขึ้น “หลังจากที่บริษัทเปิดให้บริการรับสร้างบ้านในพื้นที่มาแล้ว 5 ปี พบว่า ตัวเลขความต้องการปลูกสร้างบ้านผ่านบริษัทรับสร้างบ้านเริ่มปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นเกือบ เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยบ้านในกลุ่มราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทยัง เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริโภค พบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ เรื่องของแบบบ้าน วัสดุ และมาตรฐานการท�ำงานรวมถึงการบริการซึ่ง เป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความมั่นใจและความไว้ใจ นอกจากนี้ ยั ง มี ลู ก ค้ า บางส่ ว นที่ ต ้ อ งการใช้ สิ น เชื่ อ สอบถามถึ ง บริการในเรื่องการประสานงานกับธนาคารเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย”

คุณพรพรรณ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้จากข้อมูลของผู้บริโภคยัง พบว่ามีลูกค้าบางรายยังคงเข้าใจผิดและมักจะเปรียบเทียบราคาบ้าน เป็นต่อตารางเมตร โดยไม่ได้มองในเรื่องของวัสดุหรือขั้นตอนการ ท�ำงานการรับประกันที่ตนเองจะได้รับ แต่กลับมองในเรื่องราคาต่อ ตารางเมตรที่ถูกกว่าแล้วถึงจะมาดูในเรื่องวัสดุและเรื่องการให้บริการ ในภายหลัง นอกจากนี้ลูกค้าบางรายมักจะมีความคิดว่าบริษัทรับสร้าง บ้านหรือผู้รับเหมาก็คงใช้วัสดุและมีขั้นตอนการก่อสร้างเหมือนกัน จึงไม่ได้ศึกษาและตรวจสอบว่าผู้ที่จะมาสร้างบ้านน�ำวัสดุเกรดไหนมา ให้และมีขั้นตอนท�ำงานอย่างไร ซึ่งสุดท้ายอาจเกิดผลเสียขึ้นกับลูกค้า ในภายหลังก็ได้”

HAPPY INTERVIEW BAANSUKJAI MARCH/APRIL 29


อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นมืออาชีพและเข้าใจในความต้องการ ของผู้บริโภคท�ำให้ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ยังคงยืน หยัดและครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องด้วยความต่าง 4 ข้อ หลักดังนี้ คือ 1. การให้บริการทีแ่ ตกต่างและครบทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ เริม่ ต้นจนหลังรับมอบบ้านรวมถึงการบริการตามสัญญารับประกัน 2.ขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่แตกต่าง ตั้งแต่

น�ำวัสดุเข้าหน้างานตรงตามสัญญา ซึง่ ลูกค้าตรวจสอบได้จริง รวม ถึงการควบคุมงานให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และการ รายงานการท�ำงานให้ลกู ค้าทราบอย่างต่อเนือ่ ง 3.คุณภาพคุม้ ราคา ด้ ว ยการเลื อ กใช้ วั ส ดุ มี คุ ณ ภาพประกอบกั บ ที ม งานช่ า งมี ประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท�ำให้ลูกค้าได้บ้านที่มี คุณภาพและมีมาตรฐาน 4.จุดยืนหรือจุดขายทีแ่ ตกต่าง ด้วยความ


พร้อมกันนีค้ ณ ุ พรพรรณได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ด้วยคุณภาพทีแ่ ตกต่างจนเป็น ทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่ จะเห็นว่ากลุม่ ลูกค้าของเรามีความหลากหลาย ทั้งชาวต่างชาติ แพทย์ และเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป อย่าง เช่น ลูกค้าโครงการ RE-5711 ที่รับมอบบ้านไปปลายปีที่แล้ว โดยลูกค้า ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ และประสานงานติดต่อกัน จนวันที่เซ็นสัญญา ปลูกสร้างบ้านจึงได้มโี อกาสพบลูกค้า นอกจากนี้ในระหว่างก่อสร้างทางทีม ก็มีการรายงานความคืบหน้าของงานอยู่อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่มีการส่ง มอบบ้านเราเองรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ เมือ่ เห็นลูกค้ามีความสุขและดีใจทีบ่ า้ นสร้าง ออกมาได้ตามที่ตนเองต้องการ” เพราะบ้านเป็นปัจจัยส�ำคัญในชีวิต การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษั ทรับ สร้างบ้านจึงควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลและดูผลงานที่ผ่านมาให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะได้บ้านที่มีคุณภาพและตรงตามที่เราต้องการ ซึ่งบริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ก็เป็นอีกหนึง่ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพทีก่ ารันตีดว้ ยผลงานทีม่ มี าอย่างต่อ เนื่อง และจะไม่ท�ำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน จริงใจ ความใส่ใจ ที่มอบให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าท�ำงาน ขอขอบคุณ : บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ให้ตรงตามสัญญา ขั้นตอนการท�ำงาน รักษามาตรฐานการ เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ท�ำงานก่อสร้างให้มคี ณ ุ ภาพ การบริการในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 4351 6392, 09 8280 2744 ต้น ระหว่างก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน www.pd.co.th ท�ำให้ผู้บริโภคอุ่นใจและมั่นใจว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพตรงตาม ที่ใจต้องการจริง ๆ

HAPPY INTERVIEW

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 31


ศรีสุดา ชินทะวัน

เรียนรู้นอกต�ำรา พัฒนาเพื่อความมั่นคง Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

เพราะความส�ำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว บางครั้งต้องใช้เวลานานนับ เดือน นับปี และนั่นก็คงท�ำให้เราได้มีเวลาบ่มเพาะประสบการณ์จนแกร่ง กล้า และเมื่อเวลากับโอกาสมาบรรจบกัน ค�ำว่า “ความส�ำเร็จ” ก็จะอยู่ไม่ ไกล เหมือนดั่งเช่น คุณศรีสุดา ชินทะวัน ที่ในอดีตอาจเป็นเพียงต้นกล้าต้น เล็ก ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเพื่อให้เติบใหญ่ในอนาคต ยิ่งถ้าได้รับ การดูแลเอาใจใส่ ไม่นานต้นกล้าน้อย ๆ ก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่ที่สวยงาม และมีคุณค่า คุณศรีสุดา ชินทะวัน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่ น แนล จ� ำ กั ด ได้ เ ล่ าให้ ฟ ั ง ว่ า “หลั ง จากจบการศึ ก ษาจากคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก็ได้มโี อกาสท�ำงานร่วมกับ พีดเี ฮ้าส์ ในต�ำแหน่งวิศวกร ซึง่ งานทีร่ บั ผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นงาน วิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจแบบงานโครงสร้างทัง้ หมด ซึง่ เป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญเพราะเกีย่ วเนือ่ งกับความมัน่ คงแข็งแรงของบ้าน และล่าสุดก็ได้รับโอกาสอีกครั้งจากผู้บริหารให้เข้ามาดูแลในส่วนของฝ่าย วิศวกรรมในต�ำแหน่งผู้จัดการ โดยกว่า 7 ปีที่ท�ำงานกับพีดีเฮ้าส์ ท�ำให้รู้สึก ว่าที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนแห่งใหม่ที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์” เมือ่ พูดถึง “บ้าน” หลายคนอาจจะให้ความส�ำคัญเพียงแค่งานสถาปัตยกรรม หรือรูปลักษณ์ที่สวยงามกับฟังก์ชันที่ต้องการเท่านั้น ทั้งที่ส่วนประกอบ ส�ำคัญอีกอย่างที่มิอาจมองข้ามได้ก็คือในเรื่องของงานวิศวกรรมหรืองาน โครงสร้างที่จะต้องมีความแข็งแรงและความมั่นคง ทั้งนี้ก็เพื่อความ ปลอดภัยต่อผูอ้ าศัย ดังนัน้ หัวใจของบ้านคือการประสานร่วมกันระหว่างงาน สถาปัตยกรรมกับงานวิศวกรรมเข้าด้วยกันเพือ่ ให้ได้บา้ นทีส่ วยงามมีฟงั ก์ชนั การใช้งานครบครันและทีส่ ำ� คัญเป็นบ้านทีม่ คี วามแข็งแรงปลอดภัยอีกด้วย แม้วนั นีค้ ณุ ศรีสดุ าต้องเข้ามารับไม้ตอ่ ในส่วนของงานวิศวกรรม แต่กเ็ ชือ่ ว่า ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผู้หญิงเก่งคนนี้ ไปได้ เพราะด้วยแนว ความคิดที่แตกต่างและมีเป้าหมายที่แน่วแน่ ในการท�ำหน้าที่ที่ผู้ใหญ่ ให้ โอกาสให้ออกมาดีทสี่ ดุ และมีความพร้อมอยูเ่ สมอในการพัฒนาหรือเพิม่ พูน ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสายงานให้มากขึน้ ยิง่ กว่าเดิม ก็เชือ่ ว่าสุดท้ายแล้ว ความส�ำเร็จก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากผู้หญิงเก่งคนนี้

ลงมือท�ำก็คงมิอาจประสบความส�ำเร็จได้ ดังนั้นสิ่งส�ำคัญเราต้องลงมือท�ำ และท�ำไปเรื่อย ๆ อย่าหยุดการพัฒนาอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะความ ส�ำเร็จไม่ได้มาอย่างง่าย ๆ เราต้องใช้เวลา ใช้ความอดทนและความพยายาม อยู่พอสมควร” คุณศรีสุดา กล่าวเพิ่มเติม อาชีพวิศวกรในปัจจุบันเป็นเหมือนคนปิดทองหลังพระ ที่มีความส�ำคัญไม่ น้อยไปกว่าสถาปนิกหรืออินทีเรีย ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่วิศวกรจะต้องรับ ผิดชอบก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ การค�ำนวณ การตรวจสอบ ควบคุมงานโครงสร้าง ซึง่ เป็นงานทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบสูง เรียกได้วา่ ผิด พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง และนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความ สามารถผู้หญิงเก่งคนนี้ ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

“การทีเ่ ราจะประสบความส�ำเร็จเราต้องตัง้ เป้าหมาย มีการวางแผนทีด่ ี และ ต้องลงมือท�ำจึงจะส�ำเร็จ ถ้าเราเพียงแค่ตั้งเป้าหมายและวางแผนไว้ แต่ไม่ HAPPY WORKING

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 33


อยู่ร่วมสมัย สไตล์คอนเทมโพรารี่ Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

แบบบ้านโมเดิร์น ลอฟท์ คลาสสิค วินเทจ หรือรูปแบบอื่น ๆ อาจจะมีรูป ลักษณะทีแ่ สดงออกมาค่อนข้างชัดเจน จ�ำเพาะเจาะจง เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ตัว ซึ่งแตกต่างกับบ้านสไตล์คอนเทมโพรารี ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ร่วมสมัย การดีไซน์เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย อาจด้วยเพราะเป็น รูปแบบที่ ไม่ยึดติดเกาะเกี่ยวกันกับรูปแบบใด ๆ ก็ ได้ ท�ำให้บ้านสไตล์ คอนเทมมีการพัฒนาไปตลอดเวลา บ้านแบบ W-114 เป็นแบบบ้านในกลุ่ม wood home series บ้านสไตล์ที่เน้น เรียบง่ายสบายตา ดูเป็นกันเองกว่าบ้านในรูปแบบอื่น ๆ โทนสีธรรมชาติไม่ ฉูดฉาด จัดวางพื้นที่ใช้สอยให้สามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยได้ตาม กาลเวลาลักษณะบ้านเป็นบ้าน 2 ชั้น เหมาะกับขนาดที่ดิน 51 ตารางวาขึ้น


ไป หน้ากว้าง 13.5 เมตร ลึก 15 เมตร มีพนื้ ที่ใช้สอย 147 ตารางเมตร จอดรถได้ 2 คัน มีห้องน�้ำ 2 ห้อง และห้องนอน 3 ห้อง ชั้นล่างจะประกอบด้วยห้องรับแขกที่อยู่ส่วนหน้าสุดของตัวบ้าน เชื่อมต่อกันกับพื้นที่จอดรถ ถัดเข้ามาจะเป็นส่วนรับประทาน อาหาร ที่เชื่อมต่อกับห้องครัวไทย มีชานซักล้างเปิดออกสู่หลัง บ้าน มีห้องน�้ำ 1 ห้องส�ำหรับชั้นนี้ โถงบันไดที่ดูเหมือนว่าจะให้ แยกปีกออกมาจากตัวบ้านเชื่อมต่อกับชั้นสอง ชั้นนี้จะประกอบ ด้วยโซนพักผ่อน ส่วนด้านหน้าของตัวบ้านทัง้ หมดจะเป็นห้องนอน ใหญ่เปิดประตูออกสู่ระเบียงหน้าบ้านได้ ส่วนด้านในจะแบ่งเป็น ห้องนอนเล็ก 2 ห้องขนาดพอเหมาะ มีห้องน�้ำเดียวซึ่งเพียงพอกับ ความต้องการ ยุคปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันไปนิยมแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นค่อน ข้างมาก ด้วยรูปแบบทีเ่ ส้นสายทีค่ อ่ นข้างชัดเจน เน้นวัสดุทนั สมัย

เงาวับ กระจก สเตนเลส อะลูมิเนียม ด้วยความตรงไปตรง มาอาจจะท�ำให้ดูแข็งกระด้าง แตกต่างกับ Contemporary Style ซึ่งจะให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้มากกว่า ผู้ออกแบบได้คุมโทนสีของบ้านเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกร่วม สมัย โดยเน้นสีขาว เทา ครีมอ่อนเป็นโทนสีหลัก เพือ่ ให้ภาพ โดยรวมดูสว่าง โปร่งสบาย นวลตา และไม่จัดจ้านจนเกิน ไป ควบคู่ไปกับความเรียบดูโก้แบบบ้านสมัยใหม่ และทั้งหมดก็คือบ้านในรูปแบบร่วมสมัย หรือคอนเทมโพรารี่ สไตล์ บ้ า นที่ ไ ม่ บ ่ ง บอกชั ด เจนว่ า เป็ น บ้ า นของยุ คไหน แต่สามารถประยุกต์ร่วมอยู่ได้ด้วยกันกับทุกยุคสมัย เป็น สไตล์บ้านที่ยืดหยุ่น ไม่มีกฎตายตัว แต่โดยรวมเป็นบ้านที่ดู อบอุ่น เรียบง่าย สบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ และเข้ากันได้กับ ผู้อยู่อาศัยทุกสไตล์

HAPPY ARCHITECTURE

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 35


หนาวนี้ต้องมีน้ำ� อุ่น Story : ชยพล สุพงษ์

เมื่อพูดถึงอากาศที่หนาวเย็น การอาบน�้ำที่หนาวเย็นส�ำหรับคน ทีร่ า่ งกายแข็งแรงก็อาจเป็นเรือ่ งปกติ หรือสามารถทนกับความ เย็นนั้นได้ แต่ส�ำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุก็อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ หรือเครือ่ ง ท�ำน�้ำร้อน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมี ไว้เพื่อ อ�ำนวยความสะดวก หลายคนสงสัยว่าท�ำไมบ้างบ้านติดเครื่อง ท�ำน�้ำอุ่น บ้างบ้านติดเครื่องท�ำน�้ำร้อน ระหว่างเครื่องท�ำน�้ำอุ่น กับเครื่องท�ำน�้ำร้อนมีความแตกต่างกันอย่างไร เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ จะเป็นเครือ่ งทีต่ ดิ ตัง้ ง่าย ดดยสามารถติดตัง้ เข้า


กับก๊อกน�้ำโดยตรง และสามารถท�ำน�้ำอุ่นได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น ให้น�้ำ อุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส เครื่องท�ำน�้ำอุ่นใช้ก�ำลัง ไฟน้อยกว่าเครื่องท�ำน�้ำร้อน สิ่งส�ำคัญที่ต้องระมัดระวังในการติดตั้ง เครื่องท�ำน�้ำอุ่นคือต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟดูด เครื่องท�ำน�้ำร้อน การติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อนจะมีความยุ่งยากกว่าเครื่องท�ำน�้ำอุ่น เพราะ ต้องเดินระบบท่อ โดยเดินระบบท่อน�ำ้ ร้อนจากเครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน และท่อ น�้ำปกติมาเชื่อมต่อกันที่ก๊อกผสม ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิได้ตรง ก๊อกผสมนี้ น�้ำร้อนที่ได้มีอุณหภูมิสูงประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ใช้ก�ำลังไฟฟ้าสูง เหมาะส�ำหรับโรงแรม รีสอร์ต และบ้านที่มีความ ต้องการใช้งานน�้ำอุ่นหลายจุดพร้อมกัน เช่น อ่างอาบน�้ำ อ่างล้างหน้า ฝักบัวอาบน�้ำ

จากข้อมูลเบื้องต้นก็จะท�ำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถใช้เป็นข้อมูล พิจารณาว่าบ้านของท่านจะเลือกใช้เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ หรือเครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน มีความจ�ำเป็นขนาดไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานภายในบ้าน หาก มีความต้องการใช้นำ�้ อุน่ หรือน�ำ้ ร้อนหลาย ๆ จุดในเวลาเดียวกัน ก็แนะน�ำ ให้เลือก “เครื่องท�ำน�้ำร้อน” แต่หากคุณต้องการใช้เพียงแค่จุดเดียว “เครื่องท�ำน�้ำอุ่น” เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่า เพราะการเลือกใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมก็จะท�ำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัด เงินในกระเป๋าของท่าน การที่ได้อาบน�้ำอุ่นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข มากยิ่งขึ้นและยังช่วยกระตุ้นให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนดีขึ้น

HAPPY ENGINEERING

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 37


A A. กลุ่มนี้จะเป็นลักษณะเหล็กเส้น ๆ แนวตั้งผสมกับเหล็กตะแกรง

B B. กลุ่มนี้จะเป็นรูปแบบการผสมผสานพื้นที่วางของหรือแม้แต่กระทั้งพื้นที่ปลูก ต้นไม้

STAIR RAILING DESIGNS. ดีไซน์ราวบันได Story : กฤษณะ ปกจั่น

ถ้าผู้เขียนจะเอ่ยถึง ราวกันตก ผู้อ่านทุกคนคงจะรู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะที่ บ้านหรือส�ำนักงาน แต่ฉบับนี้ผู้เขียนจะพาผู้อ่านไป ดูไอเดียการออกแบบ ราวกันตก ที่ท�ำ จากเหล็กว่าจะเท่ห์และสวยงามแค่ไหนกับการใช้งาน


C C. รูปแบบของราวกันตกแบบสีสนั ช่วยเรือ่ งความโดดเด่นของบ้าน อาคารและเพือ่ ความปลอยภัยในเวลากลางคืนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

จากรูปไอเดียของการออกแบบและเลือกใช้วสั ดุที่ ผูเ้ ขียนยกตัวอย่างมาให้ชมน่าจะ พอเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้คิดที่จะอยากลองหรือเริ่มตกแต่งที่อยู่อาศัยของผู้อ่าน บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอบคุณภาพ www.pinterest.com

HAPPY IDEA


HOME OF PRIDE บ้านแห่งความภาคภูมิใจ Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ House Owner : คุณเขตต์ - คุณกนิษฐา อุทัยรัตน์ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่ Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : WA-125

เมือ่ บ้านกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญในชีวติ และเป็นส่วนทีเ่ ข้ามาเติมเต็มความ สุขให้กับครอบครัว เราจึงต้องให้ความส�ำคัญในทุก ๆ องค์ประกอบของ บ้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ฟังก์ชัน โครงสร้าง การตกแต่ง หรือแม้แต่คน ทีจ่ ะมาสร้างบ้าน เพราะบ้านหนึง่ หลังบางครัง้ อาจจะอยูก่ บั เราทัง้ ชีวติ เลย ก็ได้ เหมือนดั่งเช่นครอบครัวของ “คุณเขตต์ และ คุณกนิษฐา อุทัยรัตน์” ที่วัน นี้ ได้ค้น พบความสุขครั้งใหม่ภายในบ้านแสนรักที่เกิดจากน�้ำพัก น�้ำแรงของคนในครอบครัว โดยคุณเขตต์ได้เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมนั้น ครอบครัวเราอาศัยอยู่ในบ้านทาวน์เฮาส์มาก่อน และมักมีปัญหาในเรื่อง ของที่จอดรถและพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้าน เนื่องจากว่าอาชีพที่เราท�ำ คือการขายประกันท�ำให้ต้องมีการพบปะสังสรรค์ เวลาเพื่อนหรือลูกค้า มาพบก็มปี ญ ั หาในเรือ่ งของทีจ่ อดรถไม่เพียงพอ จึงมีความคิดทีจ่ ะมีบา้ น อีกสักหลังเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคุณกนิษฐา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ก่อนหน้าที่จะมีบ้านหลังนี้เราเอง ก็มองดูบ้านจัดสรรเหมือนกันนะ แต่ว่าราคาบ้านค่อนข้างสูง ท�ำให้เรา ต้ อ งตั ด สิ น ใจปลู ก สร้ า งบ้ า นเอง ตอนนั้ น ก็ เ ริ่ ม ค้ น หาข้ อ มู ล บริ ษั ท รับสร้างบ้านบ้างแล้วแต่กย็ งั ไม่ตดั สินใจ จนกระทัง่ ได้มโี อกาสไปเทีย่ วชม งานมหกรรมที่อยู่อาศัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และได้พบกับบูธ ของพีดีเฮ้าส์ซึ่งก็มีพนักงานเข้ามาพูดคุยให้ข้อมูลต่าง ๆ ท�ำให้เรารู้สึก ประทับใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการ” ส� ำ หรั บ บ้ า นที่ คุ ณ เขตต์ แ ละครอบครั ว ตั ด สิ น ใจสร้ า งเป็ น บ้ า นสไตล์ Contemporary ถูกออกแบบให้มฟี งั ก์ชนั การใช้งานทีค่ รบสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็นพื้นที่ชั้นล่างที่ถูกแบ่งออกเป็นห้องท�ำงาน ห้องรับแขก และห้อง ครัว ส่วนพื้นที่ชั้นบนถูกออกแบบให้มี 3 ห้องนอน และ 1 ห้องเก็บของ ซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนการ ตกแต่งนั้นจะเห็นว่ามีความเรียบง่ายสบาย ๆ โดยจะเน้นความโปร่งโล่ง อีกทัง้ ยังเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์แบบลอยตัวเพือ่ สามารถปรับเปลีย่ นฟังก์ชนั การใช้งานได้ในภายหลังอีกด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราคิดฝันและตั้งใจท�ำอย่างสุดฝีมือเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเรา ก็จะประสบความส�ำเร็จ เหมือนกับครอบครัว “อุทยั รัตน์” ทีว่ นั นีส้ ามารถ สร้างฝันให้เป็นจริงและน�ำมาซึ่งความสุขจนถึงทุกวันนี้

Because habitat is an important factor in our lives and can fulfill family happiness, therefore we have to mind every single component in our house. Shape and form, function, structure, decoration, even house building service provider, all of these should be considered carefully if we want our house to last a lifetime Like Mr. Khett and Mrs. Kanittha, “Uthairat Family”, who have just found new happiness via their new house that is built up from beads of their sweat. Mr. Khett told that they previously lived in a townhouse and had to dealed with insufficiency of car parking and usage area because their jobs that are both insurance agents make them have to meet so many people such as customers, colleagues or even friends very often. So they decided to solve the problems by having a new larger house. Mrs. Kanittha added. “Before we built this house we had been interested in a housing development but the price had been too high, so we would rather to built the new one. At that time, we had been searching for the information about house builder company but not yet to choose anyone, until we visited the PD House booth in the housing fair at Prince of Songkla University. The informed us very well so we decided to had them built our house.” This house is designed to be contemporary style with complete usability. The downstair is consisting of a study room, a living room and a kitchen with three bedrooms and a storage room upstair, all to fulfill the residential requirements. The decoration is simple, give the priority to airy and movable furniture that can adjust the function of their area if want to. Whenever we give our best for something we dream of, nothing can stop us but goal. Like Uthairat family who made dream come true and found their new happiness. HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 41


บ้านในสไตล์ Contemporary มีฟังก์ชันและดีไซน์ที่ดูลงตัว


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 43


ผนังโดยรอบของตัวบ้าน มีการเปิดช่องแสงไว้เพื่อให้พื้นที่ภายในบ้านสว่าง

กรอบหน้าต่างและบานประตูเลือกใช้วัสดุไวนิล เพื่อความสวยงามและความคงทน

ส่วนของฝ้าจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ทนชื้น และลดปัญหาเรื่องการหดตัว ตัวบ้านจะมีการตกแต่งด้วยระแนงไม้เทียม ช่วยท�ำให้บ้านดูไม่เรียบจนเกินไป


บริเวณห้องนั่งเล่นเปิดโล่ง จัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนมุมได้

มุมรับประทานอาหาร ออกแบบให้ดูเรียบง่ายและเชื่อมต่อกับครัวด้านนอก

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 45


พื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นล่าง ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว

ส่วนของห้องท�ำงานดูกว้าง สามารถรองรับการท�ำงานได้เป็นอย่างดี

คุณเขตต์ และ คุณกนิษฐา อุทัยรัตน์ กับมุมรับแขกที่ชอบเป็นพิเศษ


ครัวใน มีเคาน์เตอร์เล็ก ๆ ไว้ส�ำหรับอุ่นอาหารหรือท�ำกับข้าวแบบง่าย ๆ

ส่วนของบันไดทางขึ้นชั้นบนดูกว้าง และถูกออกแบบให้มีชานพัก

โถงชั้นบนออกแบบให้ดูกว้าง และมีการเชื่อมต่อพื้นที่กับทุกห้องนอน

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 47


พื้นที่ด้านข้างเตียงนอนจัดให้มีโต๊ะเล็ก ๆ ส�ำหรับวางของเพื่อความสะดวกสบาย

มุมนั่งเล่นเล็ก ๆ บริเวณโถงชั้นบน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นมุมอ่านหนังสือแบบส่วนตัวได้

ห้องนอนเน้นให้ดูโปร่งโล่งและคุมโทนสีให้ดูอบอุ่น


ห้องน�้ำมีการแบ่งส่วนเปียก-แห้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน


ระเบียงริมห้องนอนดูกว้าง สามารถออกมารับลมด้านนอกได้

เฉลียงด้านหน้าบ้านจัดเป็นสวนเล็ก ๆ ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

มุมนั่งเล่นบริเวณสวนข้างบ้าน เป็นมุมพิเศษส�ำหรับท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

กิจกรรมวันหยุด ช่วยสานสัมพันธ์คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

สถานที่ : บ้านคุณเขตต์ และ คุณกนิษฐา อุทัยรัตน์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 51


สร้างบ้านลุน ้ รถนางมาลี สุวรรณสุต (ขวา) รองประธานเจ้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มอบ ‘รถยนต์นิสสัน มาร์ช 1.2S MT’ ให้กับนายเวก มานพ (ที่ 2 จากซ้าย) ลูกค้าผู้โชคดีที่ ปลูกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ฯ สาขานวมินทร์-รามอินทรา จากโปรโมชั่น “พีดเี ฮ้าส์ จัดใหญ่ แจกหนัก อัง่ เปาฉลองตรุษ จีน” โปรโมชัน่ ดี ๆ นีส้ ำ� หรับ ลูกค้าที่จองและเซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นการขอบคุณผูท้ ี่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ บ้าน สวยพร้อมโปรโมชั่นดี ๆ ยังมีรออยู่อีกมากมาย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pd.co.th หรือ Line:@pdhouse

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5635 คุณธัญญรัตน์ แก้วนิรมิตร์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC-5635 แบบมาตรฐาน W-127 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.1 ล้านบาท โดยใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ ผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุร)ี จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ชลบุรี ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5634 คุณวรัชญา อธิวาสนพงศ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC-5634 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.10 ล้านบาท โดยใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ชลบุรี และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5636 คุณพิมลพรรณ ศรีภริ มย์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC5636 แบบมาตรฐาน WA-138 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4 ล้านบาท โดย ใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ วุฒพิ นั ธ์ุ สุรสวัสดิ์ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ชลบุรี และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา


เซ็นสัญญาโครงการ RE-5719 พญ.นิภาพร โพธิศ์ รี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RE-5719 แบบมาตรฐาน F-138 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.3 ล้านบาท โดยใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.เหนือเมือง อ.เมื อ ง จ.ร้ อ ยเอ็ ด ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ พรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PS-886 นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญลักษณ์ จินาวัลย์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PS-886 แบบมาตรฐาน F-172 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.8 ล้านบาท โดยใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Standard Series 1-2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณ สมศักดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร (ขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ปทุมธานี(รังสิต) และทีมงานร่วม ลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PM-6113 คุณบรรลือ สอนบาลี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PM6113 แบบมาตรฐาน W-133 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 5.4 ล้านบาท โดย ใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสอาด สุขวารี ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PK-5714 คุณเนติ ปรีชา ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PK-5714 แบบ มาตรฐาน F-184 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.6 ล้านบาท โดยใช้วสั ดุกอ่ สร้าง รุ่น Standard One Series 1-2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด หรือศูนย์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภูเก็ต ร่วมลงนามในสัญญา

HAPPY SOCIETY

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 53


พี ดีเฮ้าส์ ปลื้มโปรฯ ส่งท้ายปีจอ โกยยอดขาย 300 ล้านบาท

นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด ภาย ใต้แบรนด์พดี เี ฮ้าส์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 บริ ษั ทได้ จั ดโปรโมชั่ น “พีดีเฮ้าส์ เคาท์ดาวน์” มอบส่วนลดราคา บ้าน 2 แสนบาท - 1 ล้านบาท ทัง้ นีส้ ามารถ ปิดยอดจองสร้างบ้านได้ทั้งสิ้น 296 ล้าน บาทเศษ โดยปัจจัยหลัก ๆ ที่ลูกค้าตัด นายพิศาล ธรรมวิเศษ นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรรมการผู้จัดการ บริ ษ ัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริ ษ ั ท พี ด ี เฮ้ า ส์ อิ น เตอร์ เ นชั น ่ แนล จ� ำ กั ด สิ น ใจจองสร้ า งบ้ า นมาจาก ไตรมาส สุดท้าย-ไตรมาสแรก ของปีเป็นช่วงเวลาที่ คุณภาพผลงานและความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อ เหมาะกับการเริม่ -ลงมือสร้างบ้านหลังใหม่ พีดีเฮ้าส์ และแรงจูงใจจากโปรโมชั่นลดราคา

ด้าน น.ส.ถิรพร สุวรรณสุต กรรมการบริหารสาย งานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ในฐานะผู้บริหารสิทธิ์แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ กล่าวเสริมว่า ในปี 2561 ทีผ่ า่ น มา บริษั ทในกลุ่มแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ มียอดขายรวมทัง้ สิน้ 1,100 ล้านบาทเศษ ซึ่งต�่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อย ส�ำหรับในปี 2562 บริษั ทฯ ประเมินว่าความต้องการสร้างบ้านของ ผูบ้ ริโภค มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพ รวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้ายอดขาย ไตรมาสแรกไว้ 300 ล้านบาท

สัมมนาผู้บริหารระดับสูง กลุ่มบริษัทฯ ในเครือปทุมดีไซน์ฯ

งานสัมมนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป ประจ�ำปี 2562 โดยมีคุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และคุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ คณะผู้บริหารระดับสูงร่วมน�ำทีม เพื่อมอบนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ การปรับตัวในสถานการณ์แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสรุปผล การด� ำ เนิ น งานในปี ที่ ผ ่ า นมา รวมทั้ ง ร่ ว มกั น แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ประสบการณ์ แนวคิด ในการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการก่อสร้าง พร้อมทั้งร่วมเสนอแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี 2562 ของผู้บริหารบริษัท ในเครือและสายงานต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ บจก.ดีไลท์

โฮมบิลเดอร์, บจก.หัวหิน โฮมบิลเดอร์, บจก.ปทุมดีไซน์ เวลลอป (ชลบุรี), บจก.ปทุมดีไซน์ เวลลอป (เชียงใหม่), บจก.ปทุมดีไซน์ เวลลอป (ขอนแก่น), บจก.ปทุมดีไซน์ เวลลอป (บุรีรัมย์), บจก.ปทุมดีไซน์ เวลลอป (ภูเก็ต), บจก. พิษณุโลก รับสร้างบ้าน, บจก.ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) บจก.พีดี สยาม ซัพพาย แอนด์ เซอร์วิส, บจก.สุรินทร์ รับสร้างบ้าน, บจก. อุบล รับสร้างบ้าน, บจก.ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน, สายงานออกแบบและวิศวกรรม, สายงานมาตรฐานและพัฒนาธุรกิจ, สายงานทรัพยากร และสายงานการ ตลาด จัดขึ้น ณ ห้อง อัปสรา 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง


นายสุทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

ตลาดรับสร้างบ้านปี 62

ส่งสัญญาณบวกหลังปลดล็อกเลือกตั้งต้นปี

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ความต้องการสร้างบ้านของผูบ้ ริโภคและประชาชนทัว่ ประเทศตลอด ปี 2561 ประเภท “บ้านเดี่ยวสร้างเอง” ขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน หรือเติบโตขึ้นเล็กน้อย ประเมินมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท โดยแชร์ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าประมาณ 1.2 แสนล้าน บาท หรือคิดเป็น 82% เป็นบ้านขนาดเล็กและบ้านส�ำเร็จรูปหรือบ้าน น็อคดาวน์ ระดับราคาประมาณ 8 แสนบาท - 1.5 ล้านบาท ซึ่งกลุ่ม ผูร้ บั เหมารายย่อยทัว่ ไปและกลุม่ ผูร้ บั เหมาสร้างบ้านรายเล็ก ๆ ครอง แชร์ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ผลิตวัสดุรายใหญ่ กลุ่มสถาปนิกและผู้รับเหมาขนาดกลาง-ใหญ่ ที่รับออกแบบและรับ ก่อสร้างบ้านขนาดใหญ่ ระดับราคา 20 ล้านบาท - 200 ล้านบาท มีแชร์ส่วนแบ่งตลาดอยู่อีกประมาณ 8 พันล้านบาทเศษ หรือคิดเป็น 6% ของมูลค่าตลาดรวมบ้านสร้างเอง ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการ “ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทัง้ ในต่างจังหวัด จ�ำนวนเกือบ 200 ราย มีแชร์สว่ น แบ่งตลาดประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทเศษ คิดเป็น 12% ของ ตลาดบ้านสร้างเอง โดยผูบ้ ริโภคนิยมใช้บริการสร้างบ้าน ระดับราคา 3-20 ล้านบาทกับผู้ประกอบการกลุ่มนี้มากที่สุดในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ คาดการณ์ว่าปริมาณและมูลค่าตลาดบ้านสร้าง เองมีแนวโน้มปรับตัวได้ดขี นึ้ โดยสมาคมฯ ประเมินว่า “ตลาดบ้านสร้างเอง” น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงหรือเติบโตกว่าเล็กน้อย หากเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมาหรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.4-1.5 แสนล้านบาท โดย “กลุ่ม ธุรกิจรับสร้างบ้าน” จะมีแชร์ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.6-1.7 หมื่นล้านบาท เศษ เติบโตเฉลี่ย 7-8% และสัดส่วนการขยายตัวของตลาดรับสร้างบ้าน ในภูมิภาคมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคอีสานคาดว่าจะขยายตัวสูงกว่าภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตามหลังจากความชัดเจนเรื่องการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แแทนราษฎร (ส.ส.)ในช่วงต้นปี และกลับเข้าสู่การปกครองในระบอบ ประชาธิป ไตย ก็จะเป็น ปัจจัยส�ำคัญและส่งผลดี ในแง่ความเชื่อมั่นของ ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ทิศทางการเมืองในอนาคต และจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน เรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง (ไม่ซื้อบ้านจัดสรร) พฤติกรรมของกลุ่มนี้ จะมีความระมัดระวังและอ่อนไหวต่อแนวโน้มการเมืองและเศรษฐกิจใน อนาคต

HAPPY SOCIETY BAANSUKJAI MARCH/APRIL 55


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 09-4450-8558

@pdhouse,

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

@pdhouse, 0860666993

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 09-4450-8558

@pdhouse,

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0079-80 08-6326-4277

@pdhouse, 0863264277

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

@pdhouse, 0854894252

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 06-2609-1665

@pdhouse, pdhousenp

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-5489-4275

@pdhouse, 0854894275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

@pdhouse, 0838703334

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

@pdhouse, pdhousens


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เเมือง จ.นครราชสีมา 30000

09-8280-2737 08-6100-7372

@pdhouse, 0861007372

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 09-2259-1038

@pdhouse, 0922591038

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6348-9510

@pdhouse, 0863489510

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 08-6100-7372

@pdhouse, 0861007372

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

@pdhouse, @pdmuk

ภาตใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

@pdhouse, 0839778199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

@pdhouse, 0806907412

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

HAPPY INDEX

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 57


เรื่องของ “เรา” WE WERE TOTALLY IN CHARGE ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมท้องฟ้าทั่วกรุงเทพฯและ หลาย ๆ จังหวัด อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายกับสุขภาพนั้น จริง ๆ แล้วฝุ่นละอองนี้มิได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 1-2 เดือน แต่เกิดจากการ สะสมมาเป็นเวลานานจากน�้ำมือของพวกเราทุกคน กลายเป็น มลภาวะสะสมจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดควัน และฝุ่น ทั้งจากกิจกรรมใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน การปรับปรุงถนน การก่อสร้างตึก-คอนโดฯ รวมไปถึงการเผาไหม้ ของเครือ่ งยนต์ ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง และความกดอากาศ จากประเทศเพื่อนบ้าน และกิจกรรมเล็ก ๆ เช่น การสตาร์ท เครื่องยนต์ขณะจอดรถรอ การเผาในที่โล่ง การสูบบุหรี่ การท�ำ อาหารด้วยเตาถ่าน หากเราต้องการแก้ไขให้ฝุ่นละอองเล็ก ๆ นี้ ไม่ให้กลับมาเป็นปัญหา ใหญ่ เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ช่วยกัน ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ จะท�ำให้เกิดฝุ่นละออง มิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วย งานใดเป็นผู้แก้ไขหรือรับผิดชอบเพียงผู้เดียว เพราะปัญหาที่ก�ำลัง ส่งผลกระทบถึงเราทุกคนในปัจจุบนั ย่อมส่งผลมาจากการกระท�ำใน อดีต หากพวกเราช่วยกันแก้ไขปัจจุบนั ย่อมส่งผลดีในอนาคตอย่าง แน่นอน

The layer of PM 2.5 little particles which are now covering Bangkok and many other provinces at harmful level, infact, is not the result of one or two months accumulation, but is the product that all of us has been produced together for long long time by so many things we think they are just our ordinary behaviors. The big activities; Mass transportation construction and renovation, real estate development, etc., and the small activities such as engine combustion, open burning, cooking with brazier or even smoking, these activities are integrated by seasonal atmospheric pressure. If we do not want this little particle to be huge problem anymore, we all need to solve it together, not just the government or any single organization because we all, in the past, cause it ourselves. So avoid and decrease these activities as much as you can to produce, in the future, the new living environment for us and the next generation together.

HAPPY ENDING

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 59


น้อยแต่มาก Story : กองบรรณาธิการ

ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับเทศกาลปีใหม่ 2562 เชือ่ ว่าหลาย ๆ ครอบครัว คงได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตกแต่งบ้านเรือนกันบ้างเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ในวันปีใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าของตกแต่งในยุคสมัยนี้ถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็ก แต่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแถมยังมีคณ ุ สมบัตเิ ป็นของตกแต่งบ้าน ชิ้นส�ำคัญที่ช่วยท�ำให้บ้านดูมีดี ไซน์และมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น นาฬิกาแขวน ทีร่ องเทียน แจกัน หรือแม้แต่เชิงเทียนทีห่ ลาย บ้ า นมั ก นิ ย มน� ำ มาเป็ น ของตกแต่ ง บนโต๊ ะ อาหารเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า ง บรรยากาศในการรับประทานอาหารให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอน ว่าในการตัดสินใจเลือกของตกแต่งนั้นก็ควรดูความเหมาะสมและ สอดรับกับสไตล์ของตนเองด้วยเช่นกัน

03 เชิงเทียน รุ่น LINDLEY

05

แจกันตั้งโต๊ะ รุ่น ROUNDO

04

ลวดดัดรูปกระต่ายพร้อมที่ใส่เทียน รุ่น HARDEN

02

ที่รองเทียน รุ่น REINDEA

01

นาฬิกาติดผนัง รุ่น EVANN

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.indexlivingmall.com


อุบล

Bumblebee2

พั กผ่อน อย่างมีศิล(ปะ)

Bumblebee1 คราม

Story : กองบรรณาธิการ

การนอนหลับ คือ การพักผ่อนที่ดีท่ีสุด แต่หลายคนมักประสบปัญหานอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่าย พลิกตัวอยู่ตลอดเวลา แทนที่ร่างกายจะได้พักผ่อน กลายเป็นรู้สึกอ่อนเพลีย มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างสนิท ดังนั้นคุณภาพในการนอนจึงส�ำคัญเป็นอย่างมาก นอกจาก นี้การเลือกชุดเครื่องนอนอาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้คุณหลับสบายมากขึ้น และเพื่อ เป็นการตอบรับกับกระแสเทศกาล “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จึง แนะน�ำชุดเครือ่ งนอนทีอ่ นุรกั ษ์ความเป็นไทย พร้อมรณรงค์และสืบสานวัฒนธรรมไทยมาพร้อม กับ 4 ลวดลาย ไม่ว่าจะเป็น นวลจันทร์, อุบล, เลื่อมพราย และคราม พร้อมแถมให้อีกนิดกับ คอภาพยนตร์ดังอย่างทรานส์ฟอร์มเมอร์ส กับชุดเครื่องนอนคอลเลกชั่น “บัมเบิ้ลบี (Bumblebee)” หุ่นยนต์สีเหลืองสดใสที่พร้อมจะออกมาพิทักษ์ความฝันแก่เหล่าสาวกในยามค�่ำคืน เรียกได้ว่างานนี้มีหลับสบายผ่อนคลายในทุกราตรีอย่างแน่นอน

เลื่อมพราย

นวลจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.tulip.co.th HAPPY FURNITURE II

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 61


3 HOWW HOSTEL

ก้าวข้ามความกลัวด้วยก้าวที่กล้า (เปลี่ยน) Story : ธรรมธร Photographer : ลาดตระเวน

ถ้าพูดถึงที่พักในย่านสามเสน ส�ำหรับนักท่องเที่ยวแล้วคงจะไม่มีใครไม่รู้ จัก “3 HOWw Hostel” “สามหาว” ตั้งอยู่ในซอยสามเสน 4 หากย้อน กลับไปเมื่อ 7 ปีก่อน จากตึกเก่า 4 ชั้น ถูกรีโนเวท ให้กลายเป็นห้องพัก รวมส�ำหรับชาวต่างชาติ ทั้งยุโรปและเอเชีย ถือเป็นเรื่องแปลกและใหม่ ส�ำหรับผู้ประกอบการสมัยนั้น 3 HOWw Hostel เป็นโฮสเทลเล็ก ๆ ที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย อย่างครบครัน ภายในดีไซน์เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันการใช้งานได้จริง โดย เลือกใช้โทนสีที่ตรงกันข้าม ขาวกับด�ำ ท�ำให้ดูมีมิติ บนความแตกต่าง ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพียงแค่สะพายเป้ใบเดียวก็เข้ามานอนได้แล้ว แต่ก็ ต้องท�ำตามกฎของที่พักโดยเคร่งครัด ที่นี่ห้องทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 5 ห้องใหญ่ ห้องดีลักซ์ ส�ำหรับลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัว 2 ห้อง ห้อง ซูพีเรีย ห้องแคปซูล รวม 20 ห้อง ห้องแยกหญิง 2 ห้อง รวมแล้วกว่า 30 ห้อง ซึ่งจะมี Wifi บริการฟรีทุกห้อง มีตู้เก็บของส่วนตัว ห้องน�้ำรวม และ อาหารเช้าบริการ เหมาะมากส�ำหรับแบ็คแพ็คเกอร์ เสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ คยมาพักทีน่ แี่ ล้วต้องกลับมาพัก อีกก็คอื ความสะอาด ปลอดภัย การบริการและเอาใจใส่อย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้เป็นเพราะกฎกติกาก่อนเข้าพัก ที่ท�ำให้ 3 HOWw Hostel มีระเบียบ และเงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน บอกว่า “ทุกครัง้ ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ความรูส้ กึ เหมือนก�ำลังเดินเข้าบ้านตัวเอง” ซึง่ นั้นถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ท�ำให้ 3 HOWw Hostel เป็นที่พักที่มีนัก ท่องเที่ยวคิดถึงเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ธุรกิจที่พัก จะมีการแข่งขันกันสูง และถูกมองว่าเป็นธุรกิจแฟชั่นไปแล้วก็ตาม ด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปี ทีด่ ำ� เนินการธุรกิจทีพ่ กั นอกจากนักท่องเทีย่ ว ที่แวะเข้ามาพักเต็มทุกห้องตลอดทั้งปีแล้ว ยังมีรางวัล Hostel World Meet The World เป็นเครือ่ งการันตีอกี ด้วย ซึง่ ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจของผู้ประกอบการที่ทุ่มเทและพัฒนาธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย ให้ได้มาตรฐานซึ่งท�ำให้มีก�ำลังใจและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า หลัง จากที่เมื่อ 7 ปีก่อน 3 HOWw Hostel เคยก้าวข้ามความกลัวด้วยก้าวที่ กล้า (เปลี่ยน) มาแล้ว

Looking for an accommodation around Samsen? For tourists, who else doesn’t know “3 HOWw Hostel”? “3 HOWw” is placed in Soi Samsen 4, if we look back over the passed 7 years, from an old 4-story townhouse which was renovated as an accommodation for foreigner tourists, not only European but also Asian. It was such an originality thing for entrepreneurs back in those days. 3 HOWw is a small hostel which fully facilities, homely design but functional. The opposite in color tones such as black and white make us feel the different but dimensional. Even a backpacker can stay here, just follow strictly the regulations. About the accommodation, there are 5 big rooms, 2 of them are deluxe rooms for customers who need a private space. Superior rooms and capsule rooms altogether are 20 rooms, 2 female rooms are separated. All of them more than 30 rooms. Moreover, there are free Wi-Fi, a private locket, shared bathroom and breakfast included. Such a suitable place for backpackers. The enchanting that attracts some tourists who had visited here to come back again are the cleanness, feeling safety, carefully and friendly services. These may because of the hostel’s regulations, it’s the reason that makes here nice and quiet for relaxing. Many tourists told that “feeling like our own home anytime we was here”. So that’s why here is the first place that tourists thinking about, even though the accommodation business is now highly competitive and sometimes stereotyped as a business trend. With 7 years experience in accommodation business, excepting perpetual reservation, there is an award “HostelWorld meet the World” which is guaranteed. This such a pride award for the entrepreneur who spend the lavish to make quality in accommodation business. HAPPY RELAX

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 63


มุมรีแล็กซ์ เรียบง่ายอย่างลงตัว

มุมนั่งเล่นกับห้องโถง ที่เชื่อมมาจากชั้นลอย โถงรับแขกชั้นล่าง มุมสบายๆ ส�ำหรับการพักผ่อน

มุมมองจากชั้นลอย มองเห็นห้องโถงชั้นล่างและบรรยากาศจากด้านนอก


ห้องพักรวม ถูกจัดอย่างเรียบง่ายบรรยากาศชิลๆ

นักท่องเที่ยวแอ็กชั่นท่าก�ำลังนอน หลังจากที่ท่องราตรีย่านถนนข้าวสาร ห้องเดี่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

ถึงจะเป็นห้องน�้ำรวม ก็ดูสะอาดตา

สถานที่ : 3 HOWw Hostel 316/5 สามเสนMARCH/APRIL ซอย4 พระนคร กรุงเทพฯ 10200 BAANSUKJAI 65


บรรยากาศภายในร้านเน้นความโปร่งสบาย เพิ่มช่องแสงท�ำให้ช่วยประหยัดพลังงาน ข้าวย�ำปลาทู

สลัดโซบะไก่คาราเกะ ลูกค้า แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ข้าวกระเพราหมูสับ พร้อมผักสด ๆ ราดน�้ำสลัด

ข้าวหน้าไก่ญี่ปุ่น

คุณจินดาพัณณ์ พงษ์วิพันธุ์ (เจ้าของร้าน) สาธิตการเก็บผัก

ด้านข้างจัดสวนเล็กพร้อมโต๊ะนั่งเล่นไว้ส�ำหรับลูกค้าได้ นั่งพักหลังจากเที่ยวชมสวนผักออร์แกนิค สถานที่ : หวานกรอบ Farm & Cafe พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


หวานกรอบ FARM & CAFE ผักปลอดสาร อาหารเพื่อสุขภาพ Story : เจ้าขุน Photographer : ห้องใต้หลังคา

ร้านอาหารย่านถนนพุทธมณฑลสาย 2 ส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังต้องการหลีกหนี ความวุ่นวายในเมืองกรุง ต้องการนั่งทานอาหารอร่อย บรรยากาศดีๆ แถบชานเมือง “นิตยสารบ้านสุขใจ” มีร้านอาหารอร่อยมาแนะน�ำกัน เหมือนเคย แต่จะเป็นร้านไหนยังไง ต้องตามไปดูกันเลย

A restaurant on Phutthamonthon sai 2, for anyone who want to get away from it all in the city life, chill out with place’s ambiance and tasty food around suburb. “Baan Sukjai magazine” introduces you a nice restaurant as always. How about the place? stay put!

กว่าจะมาเป็น “หวานกรอบ FARM & CAFE” ด้วยแนวคิดที่ต้องการจะหัน มาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง และด้วยที่ดินด้านข้างยังว่างอยู่จึงผุดไอเดีย ท�ำที่ดินว่างให้เป็นแปลงปลูกผักออร์แกนิค ก่อนจะมาเป็นร้านอาหารใน ปัจจุบนั ความพิเศษของร้านนีค้ อื ทุกเมนูไม่มกี ารใช้ผงชูรสเป็นเครือ่ งปรุง ต้องการให้เป็นอาหารคลีน เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่น�ำมาประกอบอาหารจะ ใช้ผักออร์แกนิคที่ปลูกเอง โดยไม่มีการใช้สารเคมี ปลาทูก็จะเป็นปลาที่ คัดพิเศษ ส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ ปีแรกของการท�ำธุรกิจนี้ แต่ก็ได้เสียงตอบรับรับจากลูกค้าที่รักสุขภาพ เป็นอย่างดี ซึ่งนั้นก็เป็นตัวชี้วัดว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลเรื่อง อาหารการกินกันมากขึ้น

A stepping before “Wan-grob (crispy-sweet) Farm & Cafe” has existed is the concept of conscientious health care. With the empty spaces of land nearby, so the idea – planning an organic vegetable garden had raised. That was a first place before the restaurant has been appeared as nowadays. The special things of the food here is no MSG in all menus, then they’re all clean food. Starting with using organic vegetables that has been grown by themselves with non-agrochemicals. Selecting top grade of mackerels that transport directly from Nakhon Si Thammarat. Even if it’s a first year in this business but still getting good feedbacks from customers who taking care of their health. So it’s a useful indicator that people currently pay more attention on their health.

ร้านตกแต่งสไตล์เยอรมันวินเทจ เป็นบ้านไม้สีขาว โดดเด่นด้วยหลังคาสี เทา บรรยากาศคล้ายกับนัง่ ทานมือ้ โปรดอยู่ในบ้านไม้ชนบท สามารถมอง ผ่านกระจกออกมาเห็นสวนผัก ภายในโปร่งโล่งสบายเน้นช่องแสงด้วย หน้าต่างบานใหญ่ โต๊ะเก้าอี้ไม้ถกู จัดวางอย่างเป็นระเบียบช่วยเพิม่ ดีไซน์ ให้ดูกลมกลืน พนักงานบริการสุภาพดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ส�ำหรับเมนูแนะน�ำของร้านและถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือ “ข้าวหน้าไก่ ญี่ปุ่น” ที่รสชาติกลมกล่อม ละมุนลิ้น, “ข้าวย�ำปลาทู” เนื้อปลาทูเยอะ มากเสิรฟ์ พร้อม เครือ่ งย�ำสมุนไพร ตะไคร้หนั่ พริกสด ใบมะกรูดหัน่ ฝอย หอมแดงซอย มะนาว, “สลัดโซบะไก่คาราเกะ” เมนูนี้ใช้นำ�้ สลัดญีป่ นุ่ โฮม เมด เส้นหมี่ข้าวกล้อง, กะเพราหมูสับ, หมูย่างจิ้มแจ่ว ข้าวหมูญี่ปุ่นไข่ ออร์แกนิค เบอร์รี่สลัด สลัดผักใส่สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ อัลมอนด์ อกไก่ฉีกไร้มัน ราดด้วยน�้ำสลัดราสเบอร์รี่ ปลาทูต้มเค็มเสิร์ฟพร้อมข้าว สวย ฯลฯ มีหลากหลายเมนูจริง ๆ ส�ำหรับนักชิมที่รักสุขภาพ ต้องขอ บอกว่า อย่าพลาด!!! ทีส่ ำ� คัญยิง่ ไปความอร่อยของรสชาติอาหารแล้ว ผัก ปลอดสารที่นี่ “หวานกรอบ” สมกับเป็นชื่อร้านจริง ๆ ครับ

About the design of restaurant, it’s a white building with German’s vintage style which so outstanding its grey roof. Feeling like you have a dish in the wooden house in the countryside and seeing all vegetable gardens by looking through glass windows. The interior is light and airy by the big fixed panel windows, also having a pleasing symmetry with the neat and tidy furnishings. Moreover, the staffs here are such friendly and take care. The recommended menu which also the signature dishes are a flavorful “Chicken with Japanese sauce top on rice”, full of meat “Thai mackerel salad” which coming up with herbs-mixed such as, chopped-lemongrass, chopped-chilies, shredded-kaffir lime leaves, chopped-shallots and chopped-limes. “Fried chicken Kareke with Soba salad” which dressing by Japanese salad-homemade. Brown-rice vermicelli, fried stir basil with minced pork, roasted pork chili sauce, Butadon with organic-eggs, berry salad, vegetables salad mixed strawberries-blueberries-almonds, non-greasy shred chicken dressing with raspberry salad, mackerel boiled with salt and etc. So many menus for wholesome food-gourmets. So don’t miss them!! And the important thing more than their tasty, the “crispy-sweet” vegetables here is really worth the restaurant’s name. HAPPY EATING


KLIQUEX SAMYAN AREAS OF CREATION Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

ต้องยอมรับว่ากระแส Co Working Space ในชั่วโมงนี้มาแรงแซงโค้งจน สามารถเข้ามาครองใจคนท�ำงานฟรีแลนซ์ คนท�ำงานประจ�ำและกลุ่ม ธุรกิจสตาร์ตอัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษาและคน ทัว่ ไปทีต่ อ้ งการใช้พนื้ ทีส่ ำ� หรับจัดกิจกรรมก็มแี นวโน้มทีจ่ ะหลงรักเพิม่ มาก ขึ้นเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า Co Working Space ส่วนใหญ่จะ มีความสะดวกสบาย แถมยังได้บรรยากาศที่สามารถสร้างสรรค์ไอเดีย ใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น KliqueX Samyan เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างแต่ตอบ โจทย์กลุม่ คนท�ำงานฟรีแลนซ์ และกลุม่ ธุรกิจสตาร์ตอัพ รวมถึงนักศึกษา และคนทั่วไปได้อย่างลงตัว ด้วยการวางคอนเซปต์ที่แตกต่างโดยเฉพาะ ในเรือ่ งของการบริการทีต่ อ้ งการเน้นเรือ่ งของความสะดวกสบาย รวมถึง งานดี ไซน์ในสไตล์โมเดิร์นที่เน้นการโชว์เนื้อแท้ของวัสดุอย่างเหล็กและ ไม้ ผสมผสานกับการใช้สีเพื่อสร้างความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสื่อ ถึงการสร้างสรรค์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ บวกกับการใช้สี เทาด�ำสื่อถึงความสงบเงียบขรึม ท�ำให้บรรยากาศโดยรวมของสถานที่ แห่งนี้เหมาะส�ำหรับการครีเอทหรือการสร้างจินตนาการให้เป็นรูปธรรม มากที่สุด นอกจากนี้การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวที่มีดีไซน์ไม่ซ�้ำ กัน ท�ำให้บรรยากาศภายในดูไม่จำ� เจ แถมยังสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ ได้ไม่ซ�้ำกันอีกด้วย และด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 250 ตร.ม. การออกแบบฟังก์ชันจึงต้องมีความ สัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้ถูกแบ่งพื้นที่ ออกเป็น Private Office ที่เอื้อส�ำหรับคนท�ำงานและส่วนของ Co Working Space ทีส่ ามารถตอบโจทย์คนท�ำงานฟรีแลนซ์และนักศึกษาที่ ต้องการอ่านหนังสือหรือท�ำรายงาน รวมถึงพืน้ ทีส่ ำ� หรับการจัดเวิรก์ ช็อป จัดสัมมนา เปิดตัวสินค้า กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละ Event โดยสามารถ รองรับสมาชิกได้ถึง 80 คนเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้คือ KliqueX Samyan ที่ที่เกิดจากความเข้าใจและความใส่ใจ ในรายละเอียด จนท�ำให้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีความแตก ต่าง และทุกคนสามารถสร้างโอกาสเพือ่ อวดศักยภาพในแบบฉบับของตัว เองได้อย่างเต็มที่ เพียงแค่เปิดใจและเดินเข้ามา โลกแห่งครีเอทีฟก�ำลัง รอคุณอยู่ที่นี่แล้ว

Co-working space trend is so attractive that it has already won a heart of freelancers, working people and startups. Students and general people who need a space to organise an activity more and more love it, too. This is because most of co-working spaces are convenient and their atmosphere encourages to create a new idea more easily. KliqueX Samyan is a creative space which is different, yet perfectly meets requirements of freelancers and startup business as well as students and general people. The concept is distinguishing with services focusing on convenience. The design is in modern style with exposed steel and wood, mixed with the use of colors to create distinguishing elements. Yellow conveys creativity and can build inspiration. Grey and black are associated with calm and sedate. These make overall atmosphere of this place to be suitable for creation or imagination. Loose furniture with various designs is used, making the space look attractive. It is also adjustable for various looks. With usable area of over 250 square meter, function design is associated together for maximum use. The space comprises Private Office for working people and Co-Working Space for freelancers and students who want to read or do a report. There is an area for workshop, seminar, product launch, training and event with a capacity of up to 80 persons. All of these is at KliqueX Samyan which is created from understanding and attention to details that make it a creative, distinctive space. Everyone can create a chance to show his or her potential. Just open your mind and make a visit. The world of creativity is waiting you.

HAPPY PLACE

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 69


พื้นที่ชั้นบนออกแบบเป็นห้องประชุมเพื่อความเป็นส่วนตัว

KliqueX Co Working Space สไตล์โมเดิร์นเน้นการโชว์เนื้อแท้ของวัสดุ และการเล่นสี

มุมท�ำงานดูเป็นอิสระ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดเวลา

ชั้นวางสินค้าจ�ำพวกวัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับนักออกแบบและคนทั่วไป

ข้อมูลและรายละเอียดของวัสดุ สามารถค้นหาได้อย่างง่าย

พื้นที่ภายในถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบาย และดูเป็นสัดส่วน

พื้นที่ส่วนของ Co Working Space ตอบโจทย์คนท�ำงานฟรีแลนซ์และนักศึกษาได้อย่างลงตัว


มุมความรู้ที่รวบรวมข้อมูลรายการวัสดุต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

พื้นที่การใช้งาน สามารถปรับแปลี่ยนรูปแบบได้อย่างหลากหลาย

ห้องกระจกบริเวณด้านบนที่ดูเป็นส่วนตัว

มุมนั่งอ่านหนังสือที่ดูเป็นส่วนตัว สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้ การออกแบบพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง ดูบรรยากาศอบอุ่น

สถานที่ : KliqueX Samyan อาคารแอมพาร์ค เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.kliquedesk.com


AFTERNOON BAR & BISTRO หนีร้อน....มาเติมหวาน Story : ลาดตระเวน Photographer : มารบูรพา หาเรื่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด...เมืองเกินร้อยที่มีร้อยเรื่องราวทั้งแหล่งท่องเที่ยวน�้ำตก ป่าเขา ล�ำเนาไพร วัดวาอาราม เรียกได้ว่ามาร้อยเอ็ดเที่ยว 7 วันยังไม่ครบเลย จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและหลั่งไหลเข้ามามาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เสน่ห์ของร้อยเอ็ดไม่ได้มีเฉพาะที่ท่องเที่ยวเพียง อย่างเดียว วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็น่ารักน่าสนใจเช่นกัน และที่ส�ำคัญเสน่ห์ อีกอย่างของร้อยเอ็ดก็คือ ร้านอาหารและร้านกาแฟที่ว่ากันว่า ร้านสวย รสชาติโดนใจ

Roi Et (one hundred and one in Thai), a province of more than one hundred stories. Forest, waterfalls, temples and etc., so many tourism locations that you need to have more than a week to travel all. A lot of tourists come to Roi Et everyday, but this province is not just a bunch of tourist attractions. The local lifestyle is also something interesting, because you can find some chic cafes or cool bistros here.

Afternoon Bar & Bistro เป็นอีกหนึ่งร้านที่กลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว เพราะด้วยตัวร้านที่ตั้งอยู่อย่างมีเอกลักษณ์ ที่จอดรถ สะดวกสบาย แถมยังมีการตกแต่งร้านไว้อย่างน่าสนใจทั้งภายนอกและ ภายใน โดยเฉพาะบรรยากาศภายในร้านที่มีการตกแต่งไว้อย่างมี เอกลักษณ์ ในสไตล์ Industrial loft ท�ำให้มีเสน่ห์และมีความต่าง โดย ภายในร้านยังมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน ๆ เพื่อความสะดวกสบายและ เป็นสัดส่วน ทัง้ นีแ้ ต่ละโซนแต่ละมุมก็จะมีดีไซน์ทแี่ ตกต่างกันออกไป เมือ่ ลูกค้าเข้ามาภายในร้านแล้วรูส้ กึ ไม่อดึ อัดและไม่จำ� เจ เรียกได้วา่ มาทุกวัน ก็ไม่เบื่อประมาณนั้นเลยทีเดียว

Afternoon Bar & Bistro is one of the most popular check-in point of Roi Et because of its unique location, adequate car park and eye-catching decoration both outside and inside. The interior is designed to be charming and unique with industrial loft style. The area is divided to zones for convenient use and variety in design, so the regular customers can come as often as they want without suffering from monotony.

นอกจากนีท้ างร้านยังมีการจัดโซนด้านนอกไว้อกี หนึง่ โซน โดยเป็นอาคาร เรือนกระจก ซึ่งมุมนี้จัดว่ามีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะด้วยการ ตกแต่งและดี ไซน์ที่สวยงามท�ำให้มุมนี้กลายเป็นมุมยอดฮิตสะดุดตากับ ไม้แขวนที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้สดชื่น ประหนึ่งนั่งจิบกาแฟกลางสวน กันเลยทีเดียว เป็นอย่างไรบ้างครับกับบรรยากาศของร้าน Afternoon Bar & Bistro ดูแล้วกิ๊บเก๋เท่ไม่เหมือนใครใช่ไหมครับ แต่ทีเด็ดของร้าน Afternoon Bar & Bistro แห่งเมืองร้อยเอ็ด ไม่ใช่จะมี เพียงมีแค่บรรยากาศของร้านเท่านั้นนะครับ เพราะเมนูเครื่องดื่ม ขนม นมเนยของทางร้านก็จดั ว่าเด็ดไม่แพ้บรรยากาศเหมือนกัน โดยเฉพาะเมนู Tiramisu Souffle pancake น่าตาหน้าลิ้มลองและรสชาติหวานก�ำลังดี หรือจะเป็นเครือ่ งดืม่ อย่างชาเขียว และเรนโบว์มอ็ คเทล ทีร่ สชาติถกู ปาก และสีสนั สวยงาม นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ชนิดทีว่ า่ มาแล้ว อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจกันเลยทีเดียว ที่ส�ำคัญมีภาพช็อตสวย ๆ ส�ำหรับอวด เพื่อนได้อีกเพียบเลยทีเดียว รู้แบบนี้แล้วถ้ามาร้อยเอ็ดต้องห้ามพลาดกัน นะครับ

Other than these, there is an interesting outdoor zone that is designed to be an outstanding glasshouse. With its beautiful decoration, this zone become customers’ favorite. Hanging fresh ornamental plants make you feel like taking coffee in the garden, so what do you think? It is not all about the appearance. Because if any cafe do not have any good beverage and dessert, the appearance will be nothing. Goodluck that this place have something palatable and mild sweet call “Tiramisu Souffle Pancake”, some beverages like green tea, colourful and tasty “Rainbow Mocktail” and other food menus that will fulfill your stomach and of course your soul. So if you come to Roi Et, visit here, take some great photos and upload them to make your friends jealous.

HAPPY CORNER

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 73


Afternoon Bar & Bistro คาเฟ่สุดเท่แห่งเมืองร้อยเอ็ด

Tiramisu Souffle pancake ที่ทั้งน่ากินและมีความอร่อยถูกปาก

อาคารเรือนกระจกแยกส่วนจากตัวร้าน ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

ภายในร้านตกแต่งในสไตล์ Industrial loft ที่ดูมีเอกลักษณ์และแฝงไว้ด้วยงานดีไซน์

ส่วนของเคาน์เตอร์ ด้านหน้าที่สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้

สตอว์เบอร์รี แพนเค้ก กับเครื่องดื่ม เรนโบว์ม็อคเทล ดูลงตัวและจัดจ้านเรื่องสีสัน โซนด้านในร้านเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง แต่มีความเป็นส่วนตัว


บริเวณผนังถูกออกแบบให้ดูดิบๆสไตล์ลอฟ พร้อมเขียนชื่อร้านไว้ เป็นอีกมุมน่านั่ง

บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ จะมีป้ายบอกรายการเครื่องดื่มพร้อมก�ำกับราคา

สตอว์เบอร์รี่ ชีสเค้ก เครื่องดื่มเย็น ๆ ดับกระหาย

ทางร้านมีการจัดพื้นที่ให้เป็นมุมส�ำหรับถ่ายภาพด้านนอก เพื่อให้ ได้มุมสวย ๆ ไว้อวดเพื่อน

การตกแต่งภายในร้านจะออกแนวอินดัสเตรียล ที่โชว์เนื้อแท้ของวัสดุ

สถานที่ : Afternoon Bar & Bistro อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/afternoonwalk BAANSUKJAI MARCH/APRIL 75


BAANSUKJAI 73


ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี ถนนสายวัฒนธรรมต�ำนานแห่งวิถี Story : ลาดตระเวน Photographer : อัสดง

เกาะกระแสท่องเทีย่ วเมืองไทยไม่ไปไม่รกู้ นั ต่ออีกสักหน่อย หลังจากช่วง ปี ใหม่ที่ผ่านมาคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนกันอย่างเนื่องแน่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อสัมผัสกับลมหนาว หรือ แม้แต่ทางภาคใต้ที่ผู้คนนิยมไปพักผ่อนตามหมู่เกาะต่าง ๆ เรียกได้ว่าถ้า จะเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งปีไม่มีซ�้ำอย่างแน่นอน ยิ่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนถือว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อนหลายคนอาจ จะเลือกไปเที่ยวทะเล เที่ยวน�้ำตกกัน ซึ่งแน่นอนว่าผู้คนคงจะแน่นขนัด ตามไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ลองหาแหล่งเที่ยวใหม่ที่ไม่เคยไป หรือที่เที่ยว แบบเชิงวัฒนธรรมดู เพราะการเที่ยวแบบนี้รับรองว่าคุณจะได้ตื่นตา ตื่นใจและใช้งบน้อยด้วย “เขมราฐ” เป็นอีกหนึ่งอ�ำเภอที่เราอยากแนะน�ำให้แวะเวียนไปชื่นชม เพราะว่าทีน่ เี่ ป็นเมืองทีม่ คี วามสวยงามเป็นดินแดนแห่งความเกษมสุขและ มีเรื่องราวแห่งวิถีที่น่าสนใจมากทีเดียว ต้องบอกก่อนว่าเขมราฐเป็น อ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ 200 ปี ที่ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง งดงามด้วยทัศนียภาพริมฝั่งน�้ำและสามารถมองเห็น เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ของสปป.ลาว นอกจากนี้ยังมีตลาด ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี ถนนที่นี่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการรวบรวมงานศิลปะและประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนไว้ในที่ เดียวกัน “ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี” เป็นถนนที่มีความยาวกว่า 400 เมตร ได้ ถูกปลุกให้ตนื่ อีกครัง้ จากกลุม่ คนทีม่ แี นวความคิดในการพัฒนาบ้านเมือง เก่าเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบรรยากาศย้อนยุค โดยหวังให้คน รุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศเก่า ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน อาหารพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่เก็บสะสมไว้ สินค้าหัตถกรรม รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ ที่ส�ำคัญยังมีการร�ำย้อนยุค (ร�ำตังหวาย) โดย คนในชุมชนอีกด้วย เรียกว่าบรรยากาศก็ดี ประเพณีก็ตื่นตา ช่างงดงาม ล�้ำค่าเขมราฐธานี รู้อย่างนี้แล้วต้องห้ามพลาดนะครับ ถึงแม้ถนนเขมราฐจะเป็นเพียงถนนเส้นสั้น ๆ แต่เชื่อว่าทุกลมหายใจที่ เดินผ่านถนนเส้นนีจ้ ะยังคงตราตรึงและประทับใจในรากเหง้าแห่งวิถแี ละ ประเพณีวัฒนธรรมที่คนในชุมชนได้สืบสานไว้จนกลายเป็นเรื่องราวที่น่า ประทับใจและน่าจดจ�ำที่สุด

Let’s keep up with the Amazing Thailand campaign. During the New Year holidays, a crowded of tourists flocked to many destinations like the northern and northeastern regions where they could feel the winter or the southern region where they got relaxed on the islands. In other words, travelling in Thailand in one year will not get a chance to repeat destinations definitely. In particular during March to April, it is the summer when many people may prefer beach or waterfall which could be crushed by throngs of tourists. If possible, let’s try new destinations you have never been before or choose a cultural tourism as you will be thrilled by it with a lower budget. “Khemrat” is a district we want to introduce you to visit as this is a beautiful town and a land of happiness with interesting stories of its way. Khemrat is a district of Ubon Ratchathani and an old town aged 200 years, located on the bank of the Mae Khong River. It is beautiful with a scenery of the riverside. Muang Songkhon, Savannakhet subdistrict in Laos can be seen. There is also Khemratthani Walking Street Market which is very interesting as it collects all art pieces, culture and people’s way of life. “Khemratthani Walking Street,” a 400-meter road, is re-awakened by a group of people who have an idea to improve, restore and rejuvenate the old town in a retro look in hopes of encouraging future generations to experience an old-time heritage atmosphere like house, local food, old-time collective appliances, handicraft and souvenir. In particular, there is also retro Thai dance (Tang Wai dance) by local communities. With a good atmosphere and an astonishing culture, Khemratthani is such beautiful and precious. Do not miss it. Though Khemrat Road is just a short road but we believe every breath passing by this road will remain impressed with the root of way of life and culture that local community has extended for a long time which eventually becomes impressive and memorable. HAPPY TRAVEL

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 77


บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี เนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศ

ภาพของอาคารไม้แบบดั้งเดิมยังคงหลงเหลือให้เห็นราวกับย้อนไปสู่อดีต จุดชมวิวริมน�้ำโขง สามารถมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่ง

มาเที่ยวทั้งทีขออัพรูปสวยๆ ขึ้นโซเซียลสักหน่อย

ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์งานเย็บปัก ส�ำหรับผู้รักงานฝีมือ

สินค้าหัตถกรรม ที่วางจ�ำหน่ายล้วนเป็นงานฝีมือ

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จุดที่ให้ค�ำแนะน�ำและรายละเอียดกับนักท่องเที่ยว

บรรยากาศเนืองแน่นของนักท่องเที่ยว ที่สนใจในการแสดงร�ำตังหวาย

ร�ำตังหวายที่หาชมได้ยากเสน่ห์ของค�่ำคืนนี้


ตลอดสองฝากฝั่ง ที่เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่น�ำของมาวางขาย สีสันยามเย็นบริเวณถนนคนเดิน

ผ้าลายพื้นเมืองสีสันสวยงาม ที่มีให้เลือกซื้อในราคาไม่แพง

บรรยากาศยามค�่ำคืน ที่ผู้คนหลากหลายเพศหลายวัยออกมาท่องเที่ยว

บรรยากาศภายในร้านอาหาร ที่ตกแต่งอย่างสวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่ คอยอ�ำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ

แม่ค้าวัยรุ่นกับรอยยิ้มหวานที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ : ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


BACK TO THE PAST

Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

ห้องนอนนับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก หลายคนจึงมักตกแต่งห้อง นอนให้มีความพิเศษและมีดีไซน์ในแบบฉบับของตนเอง บางคนอาจจะ ชอบความโมเดิร์นเพื่อให้ดูทันสมัย แต่บางคนอาจจะชอบแนวย้อนยุค ประหนึ่งได้ย้อนเวลากลับสู่อดีตอีกครั้ง เหมือนดังเช่นห้องนอนห้องนี้ที่ ถูกตกแต่งให้ดยู อ้ นยุค และมีความพิเศษตรงวัสดุที่ใช้ยงั คงเป็นของเก่า ดั้งเดิมท�ำให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น โคมไฟระย้าทองเหลือง โบราณที่ห้อยอยู่เหนือเตียงไม้กลึงสี่เสา ท�ำให้ช่วงเวลาที่คุณลืมตาตื่น จะรูส้ กึ เหมือนได้ยอ้ นอดีตกลับไปในช่วงเวลานัน้ จริง นอกจากนีก้ ารแต่ง เติมด้วยโต๊ะไม้และโซฟาสีเข้มก็ท�ำให้การใช้งานภายในห้องนอนนั้นดู เป็นสัดส่วนมากยิง่ ขึน้ และไม่เป็นการรบกวนผูท้ ตี่ อ้ งการพักผ่อนอีกด้วย

HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 81


VINTAGE STYLE Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

การออกแบบห้องน�้ำให้ดูมีเสน่ห์หรือดูสวยงามนั้นสามารถท�ำได้หลาก หลายสไตล์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแต่งในแนว Vintage ดูมีความ คลาสสิก ประหนึ่งได้ย้อนเวลาสู่ยุคเก่า ๆ ซึ่งการแต่งห้องน�้ำในสไตล์ Vintage นี้อาจจะไม่เน้นหนักในเรื่องของพื้นที่มากนัก แต่จะให้ความ ส�ำคัญในเรื่องของการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มากกว่า อย่างเช่นห้องน�้ำ ห้องนี้ถึงแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่มากนักแต่สามารถผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ่างอาบน�้ำขาลอยที่ดูแปลก ตา ส่วนบริเวณพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องโบราณที่เป็นของเก่าเก็บ แต่งเติม ด้วยตูไ้ ม้เก่า เพือ่ ให้ดสู อดรับกัน เมือ่ มองดูโดยรวมแล้วยิง่ มีความลงตัว เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การเลือกใช้สีเข้มอย่างสีเหลืองก็ย่ิงท�ำให้ดูมี กลิ่นอายความเก่าแถมยังดูมีรสนิยมมากขึ้นอีกด้วย

HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI MARCH/APRIL 83


OPEN & CLOSE Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

“ห้องครัว” ห้องเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในบ้านแต่มีความส�ำคัญ เสมือนเป็น โรงครัวทีค่ อยผลิตอาหารส�ำหรับสมาชิกภายในบ้าน แต่ปญ ั หาในยามที่ เรามีการปรุงอาหารก็คอื เรือ่ งกลิน่ ดังนัน้ เครือ่ งดูดควันจึงจ�ำเป็นจะต้อง มี เพราะว่าสามารถช่วยระบายกลิน่ ออกจากห้องและตัวบ้านได้เป็นอย่าง ดี แต่บางทีการปรุงอาหารมีกลิ่นฉุนชนิดที่ต้องไอจามกันทั้งบ้านอย่าง ผัดกระเพราะหรือผัดพริกแกงนัน้ เครือ่ งดูดควันก็คงไม่สามารถระบาย กลิ่นได้ทัน ดังนั้นห้องครัวส่วนใหญ่จึงมักจะต้องมีช่องหน้าต่างส�ำหรับ เปิด-ปิด เพื่อระบายอากาศและลดปัญหาเรื่องของกลิ่นและควันจาก การปรุงอาหาร เหมือนดั่งเช่นห้องครัวห้องนี้ ที่มีทั้งเครื่องดูดควัน และ ช่องหน้าต่างส�ำหรับระบายอากาศ รวมถึงการเลือกใช้บิลต์อินยิ่งท�ำให้ ห้องครัวดูโปร่งโล่งขึน้ รวมทัง้ ยังช่วยท�ำให้มพี นื้ ทีจ่ ดั เก็บข้าวของเครือ่ ง ใช้ต่าง ๆ ภายในห้องครัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นห้องครัวที่ ครบสมบูรณ์แบบจริง ๆ ครับ

HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAIMARCH/APRIL JULY/AUGUST 85 85 BAANSUKJAI


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

SCG ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก มอบหลังคาและปูนซีเมนต์ เอสซีจี โดย นายธิเชษฐ ศรีสุริยนต์ Southern Business Director ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สนับสนุนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ มูลค่า 1,000,000 บาท ปูนซีเมนต์ มูลค่า 280,000 บาท และหินคลุก จ�ำนวน 500 ตัน ให้แก่ นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส�ำหรับน�ำไปใช้ซ่อมแซม อาคารบ้านเรือน และถนนที่ช�ำรุดใน จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงที่ ประสบภัย โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน ร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาและช่าง ลงพื้นที่เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำการซ่อมแซมและท�ำความสะอาดบ้านเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศาลาประชาชน บริเวณชุมชนรอบโรงงาน

ธอส.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พั กหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 6 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดท�ำ “โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยปี 2562” ทั้ง พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และปลอด หนี้บางส่วน โดยธนาคารจะพิจารณาตามระดับความเสียหาย ทั้งนี้ ลูกค้าที่ ประสงค์ขอรับบริการของ “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินทีธ่ นาคารก�ำหนด สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2645900 หรือ www.ghbank.co.th

สยามไฟเบอร์กลาสตอกย�้ำ วัสดุประหยัดพลังงาน นายสลิล กันตนฤมิตรกุล ผูจ้ ดั การส่วนการตลาด บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวน ประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี สเตย์ คูล แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี และวัสดุอะคูสติกเอสซีจี ไซเลนส์ รับมอบฉลากผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพ สูงสุด จาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ “โครงการส่ง เสริมเครือ่ งจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานโดย การติดฉลาก” จัดโดยองค์การ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รง.ผลิตยิปซัมตราช้างคว้ารางวัล มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ�ำกัด หนึง่ ในโรงงานผลิต “ยิปซัม ตราช้าง” ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งถือ เป็นรางวัลทีแ่ สดงถึงความมุง่ มัน่ ในด้านการบริหารจัดการทีด่ มี คี วามปลอดภัย และมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการเกิดของเสีย และ ประการส�ำคัญคือ มุง่ เน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ ชุ ม ชนโดยรอบโรงงานอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ตรงกั บ แนวทางของกระทรวง อุตสาหกรรมเพื่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 87


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

เอสซีจี ชูผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล ส่วนหนึ่งของนวัตกรรม GREEN MEETING เอสซีจี ร่วมน�ำเสนอ นวัตกรรม “Green Meeting” ในการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ ประเทศไทยในฐานะประธาน อาเซียนปี 2562 ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการน�ำผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และผ่านการใช้ในงานแถลงข่าวการเป็นประธาน อาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลับมาใช้ซ�้ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด อาทิ ฉากหลังส�ำหรับถ่าย ภาพ เก้าอี้กระดาษ แท่นบรรยาย กล่องกระดาษส�ำหรับรับคืนป้ายชื่อ คล้องคอ รวมถึงกระเป๋าถุงปูน และตะกร้าสานจากเส้นเทปกระดาษ โปร่งแสงเอสซีจีดีไซน์ใหม่ไร้ลอน เคลือบยูวี 2 ด้าน เอาใจนักแต่ง“นอกบ้าน” บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด เปิดตัว แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี Neulite แผ่น เรียบ ขนาดหนา 3 มม. ที่ยังคงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�้ำหนักเบา ติด ตัง้ ง่าย ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ เนือ้ เต็มไม่มชี อ่ งว่างโพรงอากาศทีเ่ ป็นสาเหตุ ให้เกิดการสะสมของตะไคร่และสิง่ สกปรก พร้อมป้องกันความร้อนได้สงู สุด 99% ด้วยการเคลือบฟิล์มป้องกันรังสี UV 2 ด้าน ท�ำให้แผ่นมีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันสวยงาม โดยสินค้าทุกชิ้นได้รับมาตรฐาน มอก. ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในส่วน เพิ่มพื้นที่หลังคานอกบ้าน โรงจอดรถ หรือผนังห้อง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ เอาใจเจ้าของบ้านที่ชอบการตกแต่งพื้นที่นอกบ้านให้ เป็นพื้นที่พิเศษ เฮเฟเล่ ชวนค้นไอเดีย เปลี่ยนครัวรับปีใหม่ในสไตล์ของคุณ เฮเฟเล่ ชวนคนรักบ้านเปิดต�ำราค้น IDEAS FOR YOUR KITCHEN ต้อนรับปีใหม่ สัมผัสความ ลงตัวของอ่างล้างจานและก๊อกน�้ำจากบลังโก้ ยกขบวนมาให้ฟินกันแบบแพ็คคู่ ร่วมสัมผัส สารพัดไอเดีย ที่จะมาให้คุณเลือกช้อปจัดเต็มกว่าสิบสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น โมเดิร์นคิทเช่น ใน Set Blanco Lemis, Blanco Culina ด้วยวัสดุสแตนเลสสตีล ช่วยสะท้อนความประณีตผสม ผสานความอิสระ หรือเลือกเปลี่ยนห้องครัวให้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายสไตล์ยุโรป ไปกับหิน แกรนิตคุณภาพสูง ของ Set Blanco Metra สีนัทเม็ก ร่วมเปิดไอเดียใหม่ ๆได้แล้ววันนี้ที่สาขา ROC เสน่ห์แห่งความโมเดิร์น สะท้อนภาพความต่างที่ไม่เหมือนใคร ROC (ร็อค) เป็นสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ที่ ใช้นวัตกรรมอันล�้ำสมัยสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพเฉพาะตัว ด้วยระบบช�ำระล้างแบบ Dual Syphon Jet 3 / 4.8 L. ช่วย ควบคุมปริมาณการใช้น�้ำ พร้อมให้ทุกการช�ำระล้างเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฝารองนั่ง ออกแบบจากแนวคิด Soft Close Seat Cover เพิ่มความนุ่มนวล ลดแรงกระแทกไม่ ให้เกิดเสียงดัง ทั้งยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น เสริมด้วยนวัตกรรมขั้น กว่าอย่าง “SMART RIM” ดีไซน์โถสุขภัณฑ์ไร้ขอบ เติมเต็มสุขภาพทีด่ จี ากรูปลักษณ์ ที่เสริมให้การท�ำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ไร้คราบแบคทีเรียแทรกซ้อนหมดจดทุก ซอกมุม


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 89


BAANSUKJAI MARCH/APRIL 91


Profile for PD House

ปีที่ 9 ฉบับที่ 48 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 48 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562  

Profile for pd_house