Page 1


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


CONTENTS J

A

N

U

A

R

Y

/

F

E

B

R

U

A

R

Y

V O L U M E

8 I S S U E

41

7 Editor’s Note (TH-EN) 52 Happy Relax (TH-EN) Staff Sri Panwa Phuket 8 Happy Home (TH-EN) No Boundaries at The Edge of Land 16 Happy Furniture 56 Happy Place (TH-EN) 18 Happy Design I Jin Wellbeing County One for all, all for one. ที่พักใจแห่งสุดท้าย 20 Happy Celebrity I (TH-EN) 60 Happy Happy (TH-EN) Home of Love “5 ทศวรรษ สถาปัตอาสา” เต็มเปี่ยมด้วยสุข อบอวลด้วยความรัก กับการให้อย่างยั่งยืน 32 Happy Design II 64 Happy Design III ขาวสะอาดตาและหรูหราในคราวเดียว นุ่มนวลดุจหิน...อ่อน 34 Happy Interview 66 Happy Celebrity II (TH-EN) สิทธิพร สุวรรณสุต Home For Relaxing ลุยจัดงาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ ’61” ผ่อนคลายในบ้านแสนรัก เข้าถึงง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 78 Happy Design IV 36 Happy Architecture See the Horizon of the Sea บ้านปกป้องน�้ำท่วม 80 Happy New Product 38 Happy Engineering 82 Happy Society ไฟแสงสว่างภายในบ้าน 88 Happy Index 40 Happy Glossary 90 Happy Ending (TH-EN) ประตู (Door) 42 Happy Corner (TH-EN) Montreux Cafe and Farm Live and Learn About Lives 48 Happy Travel (TH-EN) ชุมชนมุสลิม แม่สะเรียง เงียบสงบและงดงามตามวิถี

BAANSUKJAI 6


EDITOR’S TALK สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิตยสาร บ้านสุขใจ โฉมใหม่ แต่ก่อนอื่น พวกเราชาวนิตยสารบ้านสุขใจขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึง้ ต่อการสูญเสียของ ครอบครัวเขียนแม้น ส�ำหรับการจากไปของ นายแพทย์ เปตรง เขียนแม้น หนึ่งในเสาหลักของครอบครัวผู้จากไปเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งล�ำไส้ในวัย 59 ปี ขอให้ ดวงวิญญาณของคุณหมอไปสู่สุคติภูมิครับ

Dear readers, we welcome you all to the brandnew Baan Sukjai magazine. But first fo all, we have to say that all of us are deeply saddened by the loss of Khianman family on the passing of Dr. Petrong Khianman, who was one of Khianman family’s backbone, from cancer at 59 years on December 3rd, 2017. May god gift him eternal rest.

นิตยสารบ้านสุขใจฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควร ทั้งในด้าน รูปแบบและเนื้อหา อีกทั้งเรายังได้พยายามน�ำเสนอเนื้อหาบางส่วนในแบบ สองภาษาคือทั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นครั้งแรกอีกด้วย เรียกว่าการ เปลีย่ นแปลงครัง้ นีพ้ วกเราทุกคนทัง้ ทีมงานและผูบ้ ริหารตัง้ ใจกันอย่างเต็ม ที่ หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจส�ำหรับทุกท่านนะครับ

Talking about the new Baan Sukjai magazine, there are a lot of changes, the design, the content and we even try to present some contents as Thai and English language for the first time also. We, all executives and staffs, paid so much attention for this change, so we hope you all to enjoy it.

แม้จะเปลีย่ นไปจากเดิมไม่นอ้ ยแต่แกนหลักของ บ้านสุขใจ ก็ยงั เป็นเรือ่ งราว ความสุขจากเจ้าของบ้านสวยที่เราน�ำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านเช่นเคย ทว่ า ตั้ ง แต่ ฉ บั บ นี้ เ ราจะน� ำ เสนอเรื่ อ งราวสบาย ๆ อย่ า งที่ กิ น ที่เที่ยว ให้มากขึ้น โดยที่ยังคงสาระความรู้เกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ โดย สถาปนิก วิศวกร และค�ำศัพท์นา่ รูไ้ ว้เช่นเคย เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ

Although there are changes, the core of this magazine still be the stories of happy beautiful house owners. But since this issue, we present more relaxing lifestyle contents such as traveling and eating while keeping all the housing knowledge such as articles by the architect, the engineer and housing glossary. To not waste more time, please let yourselves explore this change now.

STAFF Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ. มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor : ทศพล สุวรรณสุต Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editorial Staff : ชะเวง เชื้อวงษ์, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ดวงกมล แก้วรอด Thai to English Translator : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์ Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด Proofread/Co-Production : พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ Colour Separation : บริษัท 274 มีเดีย จ�ำกัด Printing Works : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จ�ำกัด Owner : บริษัท ไทย ออนไลน์ เอ็กซิบิชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


HAPPY HOME

F-272

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-272

บ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นความเป็นส่วนตัว เชื่อมต่อกับสระว่ายน�้ำด้วย เฉลียง เพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนของทุกคนในครอบครัว โถงทางเข้าโปร่ง สบายแบบ Double Volume ตัวบ้านใช้การวางผังให้เป็นคอร์ท ประกอบ ด้วย ห้องนอนชัน้ ล่างพร้อมห้องน�ำ้ ส่วนตัวส�ำหรับผูส้ งู วัย พืน้ ทีพ่ กั ผ่อน สัมผัสได้ถึงความทันสมัยเหมาะส�ำหรับการพักผ่อนแสนสบายของ ครอบครัว พื้นที่รับประทานอาหารเปิดมุมมองผ่านหน้าต่างกว้างบาน ใหญ่ ให้คณ ุ และครอบครัวได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ห้องนอนชัน้ บนออกแบบ ฟังก์ชนั อย่างลงตัว พร้อมระเบียงส่วนตัวให้คณ ุ สูดอากาศยามเช้า และ สัมผัสแสงจันทร์ก่อนหลับใหลในยามค�่ำคืน

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 8

115 23 20 362

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

แปลนชั้นล่าง Design ideas

Model F-272

Model F-272 is a privacy concerning modern style. The balcony connect interiors space to everyone’s relaxing swimming pool outside. Downstair is consisting of double volume atrium, bedroom with ensuite elderly bath, comfortable family leisure court, dining area with wide windows that connect you to the nature outside. The upstair bedrooms are designed for perfected functions featuring terraces for breathing in the morning and touch the moonlight before sleep in the night.

for land size width depth useful area

JANUARY/FEBRUARY 9

115 23 20 362

sq. wah m m sq. m

includes 4 bedrooms, 5 restrooms and 2 parking lots


HAPPY HOME

F-273

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-273

ก ารดีไซน์ทเี่ รียบง่ายในสไตล์โมเดิรน์ ตอบรับวิถคี นเมือง ห้องนัง่ เล่นกับ พื้นที่รับประทานอาหารที่ถูกจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วนในพื้นที่เดียวกัน พร้อมเชื่อมต่อห้องครัวเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ชั้นบน ประกอบด้วยห้องนอน Master Bedroom ขนาดใหญ่ ที่มาพร้อม ระเบียงเปิดรับวิวธรรมชาติและใช้สอยได้ดงั่ ใจ เพือ่ ช่วยสร้างบรรยากาศ ในการอยู่อาศัย และห้องนอนอีก 2 ห้อง รองรับสมาชิกในครอบครัวที่ เพิ่มขึ้น

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 10

46 14 13 198

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 1 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

แปลนชั้นล่าง Design ideas

Model F-273

A simple modern style that suits for the urbanites. Living and dining area are separately combined and are connected to kitchen for easy using. The upstair are a large master bedroom featured multifunctional homey terrace and two other bedrooms for additional members.

for land size width depth useful area

JANUARY/FEBRUARY 11

46 14 13 198

sq. wah m m sq. m

includes 3 bedrooms, 3 restrooms and 1 parking lot


HAPPY HOME

F-278

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-278

บ ้านพักอาศัย 2 ชัน้ สไตล์ Modern Cabin House รูปแบบทรงหลังคา ทีแ่ ปลกใหม่สะดุดตา รังสรรค์พนื้ ทีใ่ ช้สอยภายในอย่างประณีตพิถพี ถิ นั โถงทางเข้าหน้าบ้าน จะพบส่วนรับประทานอาหาร เชื่อมระหว่างห้อง รับแขกกับห้องครัว เฉลียงกว้างขวางเพื่อให้คุณต้อนรับแขกคนพิเศษ ด้วยบรรยากาศทีด่ มื่ ด�ำ่ กับสวนสีเขียวขจีรายล้อมบ้าน ห้องนอนชัน้ ล่าง ไว้รองรับผู้สูงอายุ ในส่วนของชั้นบน ประกอบด้วยพื้นที่ ห้องพระ ห้องท�ำงาน ห้องนอน 2 ห้อง และห้องนอน master ที่มีขนาดใหญ่เป็น พิเศษ เพือ่ ความสะดวกสบายให้เจ้าของบ้าน สามารถตอบสนองสมาชิก ในครอบครัวได้ทุกเจเนอเรชัน

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 12

75 20 15 289

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

แปลนชั้นล่าง Design ideas

Model F-278

A two-stories modern cabin style residence with exotic eye-catching roof shape. Finely designed interior space, after accessing the atrium you will see dining room that connect living room to kitchen. Large balcony is designed to welcome your special guest with surrounding fresh green garden. Downstair bedroom is for the elder. Upstair consists of prayer room, working area, two bedrooms and largesized comfortable master bedroom. The functional design is for multi-generational using.

for land size width depth useful area

JANUARY/FEBRUARY 13

75 20 15 289

sq. wah m m sq. m

includes 4 bedrooms, 4 restrooms and 2 parking lots


HAPPY HOME

F-371

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-371

บ ้านรูปทรงสไตล์ Modern Cabin House ที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของคนเมืองในปัจจุบันได้อย่างลงตัว โดยภายในจะพบพื้นที่ ห้องโถงทีเ่ ปิดโล่งด้วยมุมมองอันกว้างของการอยูอ่ าศัย พร้อมต้อนรับ สู่ตัวบ้าน ด้วยทางเข้าขนาดใหญ่ ฝั่งด้านขวาเป็นส่วนของรับแขก ฝั่ง ซ้ายเป็นห้องท�ำงานส่วนตัว ส่วนรับประทานอาหารกว้างขวางพร้อม พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหารเชือ่ มต่อกับห้องครัว ห้องแม่บา้ นแยกเป็นสัดส่วน ชัน้ บนของบ้านประกอบด้วย 3 ห้องนอน พร้อมห้องน�้ำในตัว พิเศษด้วย พื้นที่ Living room และห้องนอน Master Bedroom ขนาดใหญ่หน้า บ้าน มีระเบียงกว้างขวางเปิดรับวิวธรรมชาติ

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 14

115 27 17 536

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 7 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

แปลนชั้นล่าง Design ideas

Model F-371

An urban friendly modern cabin style house. Grand atrium will pleasure you with the wide aspect of living, you will see living room on the left-hand side and private working room on the right-hand side. Large dining area featuring food preparation section is connected to kitchen. Maid’s room is separated featured. Upstair is consisting of three bedroom with ensuite bathroom, special living room and large master bedroom in the front with large terrace.

for land size width depth useful area

JANUARY/FEBRUARY 15

115 27 17 536

sq. wah m m sq. m

includes 4 bedrooms, 7 restrooms and 2 parking lots


HAPPY FURNITURE

MARGARITA

BY VINTAGE PASSION Story : กองบรรณาธิการ

เติมศิลป์ให้บ้านสวย อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งชิโน-โปรตุกีสกับ มาร์การิตา้ คอลเลคชัน (MARGARITA COLLECTION) ชุดห้องนัง่ เล่นใหม่ ล่าสุดจากแบรนด์ Vintage Passion โดดเด่นด้วยงานดีไซน์ที่ผสาน ความงดงามของศิลปะสไตล์ชโิ น-โปรตุกสี ทีท่ รงคุณค่า สะดุดตาด้วย หน้ า บานลวดลายกระเบื้ อ งหลากสี สั น สั ม ผั ส ความสวยอย่ า งมี เอกลักษณ์ คอลเลคชันนี้ ประกอบด้วย โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง ตู้สูง ตู้เตี้ย ตูแ้ ขวน และชัน้ วางของ รวมถึงกระจกแต่งตัวทีอ่ อกแบบพิเศษ สามารถ ปรับเลื่อนได้ทั้งซ้าย-ขวา พร้อมเสริมฟังก์ชันราวแขวนเสื้อผ้าในตัว แต่งห้องได้เก๋กว่าใครด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวยกว่าที่เคย

02

Margarita Cabinet

01

Margarita Coffee Table

03

Margarita Dressing Table BAANSUKJAI 16


HAPPY FURNITURE

04

Margarita Tall Cabinet

05

Margarita Showcase

06

Margarita Hanging Cabinet

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sbdesignsquare.com

JANUARY/FEBRUARY 17


HAPPY DESIGN I Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.

แนวคิด One Space House คือ การออกแบบบ้านโดยให้ทุกพื้นที่เชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็สามารถมองหากันได้ ซึ่งเป็นแนวคิด ทีถ่ กู น�ำมาใช้กบั การออกแบบบ้านหลังนี้ เพราะฉะนัน้ บริเวณพืน้ ทีช่ นั้ ล่าง จึงเป็นการเชือ่ มต่อกันของห้องรับแขก มุมนัง่ เล่น และ family room ส่วน ห้องครัวนั้นถูกแยกออกมาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน โดยพื้นที่ รับประทานอาหารที่อยู่ติดกันยังออกแบบให้เป็น double volume เพื่อ ความรู้สึกโปร่งสบายอีกด้วย

BAANSUKJAI 18


JANUARY/FEBRUARY 19


BAANSUKJAI 20


HAPPY CELEBRITY I

HOME OF LOVE เต็มเปี่ยมด้วยความสุข อบอวลด้วยความรัก Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย House Owner : คุณวัชรินทร์ จิตรแก้ว และคุณพรรณทิพา จิตรแก้ว Builder : บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : W-141

“บ้านคือทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งความสุข ครอบครัว ความสมบูรณ์แบบ และ ความภาคภูมิใจ” ค�ำพูดสั้น ๆ จากปากของผู้ชายคนหนึ่งที่สะท้อนถึงสิ่ง ทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึง่ ทีว่ นั นีส้ ามารถสร้างฝัน ให้เป็นจริงด้วยการมีบา้ นหลังแรกและเป็นของขวัญชิน้ พิเศษทีเ่ ข้ามาเติม เต็มให้ครอบครัว “จิตรแก้ว” สมบูรณ์แบบมากที่สุด

“Home is everything, it is consisting of happiness, family, perfection and pride.”, spoke of a man who reflected what was happened with his little family. Their dream came to lives as the form of their first house which is the house of prize that fulfilled and complete the “Jitrkaew Family” lives.

คุณวัชรินทร์ จิตรแก้ว และคุณพรรณทิพา จิตรแก้ว อีกหนึง่ ครอบครัว แสนสุขที่มีเรื่องราวความประทับใจภายใต้ชายคาบ้านแสนรักหลังนี้ ถึงแม้จะท�ำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกล ผลิตเครื่องจักรส่งโรงงาน ประเภท เครื่องบรรจุน�้ำ เครื่องผสมอาหารอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ก็มีแนวคิดจะกลับ มาอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งเมื่อปี 2558 จึง ตัดสินใจสร้างบ้าน โดยบ้านที่คุณวัชรินทร์เลือกนั้นเป็นบ้านในสไตล์ Tropical ที่มีการจัดผังตัวบ้านเหมือนรูปตัว U ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอก สะดุดตากับเสาคูห่ น้าทีส่ งู รับหลังคาเพือ่ ท�ำให้ทางเข้าด้านหน้าดูโดดเด่น นอกจากนี้ในส่วนของหลังคายังมีลักษณะเป็น 2 ชั้น เพื่อลดความแข็ง ของตัวบ้านแถมยังช่วยท�ำให้บ้านดูภูมิฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนฟังก์ชัน ภายในนัน้ ต้องบอกว่าครบทุกการใช้งานจริง ๆ โดยชัน้ ล่างแบ่งพืน้ ทีอ่ อก เป็นห้องรับแขก ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว และ ห้องเก็บของ ส่วนชัน้ บนแบ่งเป็นห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็ก 2 ห้องและ ห้องพระ เรียกได้ว่าครบทุกความต้องการจริง

Mr. Wacharin and Mrs. Pantipa Jitrkaew are the happy family that has many stories to tell about their beloved house. Had been manufacturing the water containing machine and food mixing machine at Bangkok to supplied the factories but wanted to came back and lived with parents at Nakornsrithammarat, he decided to built their house there in 2015. He chose the tropical style exterior with U-typed plan and notable porch columns. The roof was designed as splitted level to made the house looking more soft and elegant. The interior space was fully-functioned as there were a drawing room, a living room, a dining room, a kitchen, a storeroom at the downstair and a master bedroom, two bedroom and a prayer room at the upstair.

“ผมชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลแบบนี้เป็นบ้าน 2 ชั้น ดูเรียบ ๆ แต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัย ส่วนสีที่ใช้ก็เป็นสีที่เราชอบ อย่างหลังคาก็ เป็นสีน�้ำเงินเพราะเป็นความชอบส่วนตัว แม้แต่สีทาบ้านผมยังใช้สีส้ม เพราะว่าเป็นชือ่ เล่นของภรรยา มันเป็นการผสมผสานความชอบของเรา สองคน ยิ่งถ้าเป็นภายในบ้านผมให้ภรรยาเป็นคนเลือก” คุณวัชรินทร์ กล่าว พร้อมกันนี้คุณพรรณทิพา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การตกแต่งก็ไม่มี อะไรมากเราเลือกในสิ่งที่เราชอบอย่างตัวเราชอบอะไรที่เป็นเหลี่ยม ๆ เพราะเวลามองแล้วเหมือนมีมติ ิ มีรปู ทรงสามารถใช้ประโยชน์ได้คมุ้ ค่า อย่างเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นก็ท�ำเอง บางชิ้นก็ซื้อมาโดยเราจะเลือกสี ให้ กลมกลืนกับสีของตัวบ้านเพื่อให้ดูลงตัวและสวยงาม” “ท�ำในสิง่ ทีต่ วั เราชอบ เวลาเราอยูก่ บั มันเราจะมีความสุข อย่าท�ำเพือ่ แค่ ตัวเอง ต้องค�ำนึงถึงคนอื่นด้วย” ประโยคสั้น ๆ ที่คุณวัชรินทร์กล่าว ได้ สะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ภายในบ้านหลังนี้ ซึ่งถ้าเราเข้าใจบริบทนั้นเรา จะรู้ทันทีว่าท�ำไมครอบครัวจิตรแก้วถึงได้มีความสุขกับบ้านหลังนี้

“I like modern tropical two-story house with plain looking but fashionable. I chose my favorite colour for the roof so it is blue. And chose orange for the wall painting because it mean the same as nickname of my wife “SOM”. Somehow it was the combination of me and my wife characteristic as I let her to decorated the interior”, said Mr. Wacharin. Mrs. Pantipa added, “There is nothing so much, I just chose what I like, for example, the polygonshape things because it looks multidimensional and useful. Some of the furnitures are custom made, some are not, however I chose the colour that harmonized with the house for beautiful looking”. “Do what we like, we will be happy when we do it. But not do everything only for ourselves, do it for others too.”, This sentence may represent the character of this house and reflect the happiness of Jitrkaew family that happen in it.

JANUARY/FEBRUARY 21


HAPPY CELEBRITY I บ้านในสไตล์ Tropical ของครอบครัวจิตรแก้ว ตัวบ้านถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนรูปตัว U

BAANSUKJAI 22


HAPPY CELEBRITY I

JANUARY/FEBRUARY 23


HAPPY CELEBRITY I

ระเบียงบริเวณห้องนอนชั้นบนที่ดูกว้างสามารถออกมาสูดรับบรรยากาศด้านนอกได้อย่างสบาย BAANSUKJAI 24


HAPPY CELEBRITY I

ผนังด้านนอกมีการกรุด้วยกระเบื้องปูผนังลายหินธรรมชาติช่วยเพิ่มดีไซน์ ให้กับตัวบ้าน

ส่วนของพื้นที่จอดรถถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับตัวบ้าน และเพิ่มดีไซน์ด้วยการออกแบบให้มีหลังคาซ้อนกัน

ส่วนของฝ้าชายคาและรางน�้ำฝนเลือกใช้วัสดุไวนิลเพื่อให้ดูสวยงามและมีความคงทน JANUARY/FEBRUARY 25


HAPPY CELEBRITY I

ส่วนลึกตรงกลางบ้านเป็นรูปตัว U ถูกจัดให้เป็นบ่อปลาคาร์ฟเพื่อท�ำให้บ้านดูมีชีวิตชีวา

บานหน้าต่างที่ออกแบบให้มีอยู่รอบตัวบ้านสามารถเปิดรับลมท�ำให้บ้านเย็นสบาย

ช่องหน้าต่างที่ออกแบบให้มีส่วนลึกป้องกันน�้ำไหลย้อนเข้าสู่ภายในบ้านและยังท�ำให้บ้านดูมีมิติมากขึ้น BAANSUKJAI 26


HAPPY CELEBRITY I

คุณวัชรินทร์และคุณพรรณทิพา จิตรแก้ว กับมุมสบาย ๆ บริเวณห้องนั่งเล่น

มุมรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกับห้องครัว โดยตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวน้อยช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศ

ห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ซ่อนดีไซน์ ไว้บริเวณฝ้า

ห้องครัวที่ออกแบบให้มีเคาน์เตอร์เพื่อความสะดวกพร้อมแต่งแต้มสีเขียวให้ดูมีลูกเล่น JANUARY/FEBRUARY 27


HAPPY CELEBRITY I

บันไดทางขึ้นชั้นบนที่ดูกว้างเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลง

โคมไฟที่นอกจากจะให้แสงสว่างแล้ว ยังเป็นของตกแต่งบ้านได้จากดีไซน์ที่เก๋ ไก๋อีกด้วย

บริเวณโถงชั้นบนที่ดูกว้างขวาง และมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องพระ BAANSUKJAI 28


HAPPY CELEBRITY I

ห้องนอนใหญ่ที่เน้นความโปร่งโล่ง โดยพยายามคุมโทนสีสว่างเพื่อให้ดูอบอุ่น

ห้องน�้ำที่แยกส่วนเปียกแห้ง เพื่อความสะดวกและท�ำความสะอาดได้ง่าย

ระเบียงชั้นบนที่สามารถออกมาสูดรับอากาศหรือรับลมเย็น ๆ ได้ตลอดทั้งวัน

ห้องนอนเล็กส�ำหรับเจ้าตัวน้อยที่มีการใส่สีสันลงไปท�ำให้ห้องดูมีชีวิตชีวา JANUARY/FEBRUARY 29


HAPPY CELEBRITY I บ้านแสนรักกับครอบครัวแสนสุขที่หลาย ๆ คนต้องอิจฉา

สถานที่ : บ้านคุณวัชรินทร์ และคุณพรรณทิพา จิตรแก้ว ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช BAANSUKJAI 30


BAANSUKJAI 32


HAPPY DESIGN II Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ขาวสะอาดตา และหรูหราในคราวเดียว เจ้าของบ้านบางคนก็ชนื่ ชอบความหรูหราจากสิง่ ของทีเ่ ต็มไปด้วยความ ละเอียด ประณีต และอ่อนช้อย เช่นเดียวกับเจ้าของบ้านหลังนีท้ ชี่ นื่ ชอบ ในสไตล์ทหี่ รูหรา ถึงขนาดประดับโคมไฟแชนเดอเลียร์ไว้ในห้องทุกห้อง ไม่เว้นแม้แต่หอ้ งครัวห้องนีท้ ถี่ กู ออกแบบฝ้าเพดานให้เป็นแบบเล่นระดับ กับบิลต์อนิ สีขาวสบายตาที่ใช้หน้าบานลูกฟักทัง้ หมดเพือ่ สร้างความรูส้ กึ อ่อนช้อย ท็อปของเคาน์เตอร์และพื้นปูด้วยหินแกรนิตและกระเบื้อง แกรนิต ซึง่ มีความทนทานและง่ายต่อการท�ำความสะอาด ทัง้ ยังให้ความ รู้สึกที่หรูหราในเวลาเดียวกันอีกด้วย

JANUARY/FEBRUARY 33


HAPPY INTERVIEW

BAANSUKJAI 34


HAPPY INTERVIEW

สิทธิพร สุวรรณสุต

THBA ปลุกตลาดสร้างบ้านแนวใหม่

จัดงาน “HBO

FAIR 2018”เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

นอกจากนี้ในปี 2561 นี้ สมาคมฯ ได้รว่ มมือกับผูพ้ ฒ ั นาเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน จากประเทศญี่ปุ่น น�ำแอพพลิเคชันมาใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแอพฯ ที่พัฒนาขึ้นมา ส�ำหรับใช้บริหารจัดการงานก่อสร้างโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้การติดตามผล หรืออัปเดตความก้าวหน้างานก่อสร้าง ตลอดจนช่วยให้การประสานงานระหว่าง กัน ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้รับทราบแบบเรียลไทม์ ที่ส�ำคัญ ระบบปฏิบัติงานนี้สามารถท�ำงานได้บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร เคลื่อนที่ ถือเป็นการน�ำเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย มาใช้บริหารจัดการธุรกิจ นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้กล่าวถึงภาพรวม รับสร้างบ้านให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของตลาดรับสร้างบ้านว่า “หากมองย้อนตลาดรับสร้างบ้านในช่วงปีที่ผ่านมา โดยรวมถือว่าทรงตัวหรือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย บางเดือนก็ค่อนข้างเงียบ แต่ ส�ำหรับอีกหนึง่ งานใหญ่ทสี่ ำ� คัญ สมาคมฯ เตรียมจัดงานมหกรรมบ้านในรูปแบบ บางช่วงก�ำลังซื้อก็คึกคัก โดยเฉพาะช่วงต้นปีและในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ออนไลน์ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ตลาดรับสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้างในช่วงต้นปี กับ ส�ำหรับในปี 2561 สมาคมฯ มองว่าตลาดน่าจะเติบโตได้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจ งาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรืองาน Home & Building Material Onปีหน้าที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมีการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะ line Fair 2018: HBO Fair ‘18” ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2561 ผ่าน www. การเข้ามาของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี thaionlinefair.com โดยตัง้ เป้าไว้วา่ จะมีผปู้ ระกอบการร่วมออกบูธออนไลน์กว่า ฉะเชิงเทรา และระยอง อีกทั้งแนวโน้มประชากรจะมีการย้ายถิ่นหรือออกไป 100 ราย อาทิ กลุ่มบริษั ทรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อยู่อาศัยนอกเมืองมากขึ้น เพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระบบขนส่งสาธารณะ เฟอร์นิเจอร์ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เครื่องมือก่อสร้าง ฯลฯ คาดว่าจะมี ทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ก�ำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะท�ำให้การเดินทาง ผู้บริโ ภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงงานมหกรรมบ้านและวัสดุออนไลน์นี้มากกว่า มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญราคาที่ดินในปัจจุบันไม่แพง และ 500,000 ราย และเกิดยอดขายหรือค�ำสั่งซื้อ 8,000-10,000 ล้านบาท บรรยากาศดี ๆ ท�ำให้ประชาชนเริม่ มองหาทีอ่ ยูอ่ าศัยในต่างจังหวัดกันมากขึน้ ” นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวเพิม่ เติมว่า “การจัดงานบ้านและวัสดุออนไลน์ ทิศทางของตลาดรับสร้างบ้านในปี 2561 นั้น นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน 2561 ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ต้องการให้เป็นเวทีของผู้ประกอบการและผู้บริโภค กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้มี 2 ส่วนหลัก ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความส�ำคัญ ได้มีโอกาสมาพบกัน ภายใต้ต้นทุนการตลาดที่ต�่ำหรือประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มี คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะไม่เลือกสร้างบ้านตามโบชัวร์หรือแค็ตตาล็อก ความสะดวกมากขึน้ การทีส่ มาคมฯ ปรับรูปแบบมาสู่ Online Fair นอกจากเป็นการ เท่านั้น แต่ต้องการสร้างบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และมีความ ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ผู้บริโภคเองก็ประหยัดค่าใช้จ่าย และ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการสืบค้นประวัติหรือข้อมูล เข้าถึงได้ง่ายแบบไร้ขีดจ�ำกัด เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนก็สามารถเข้าถึงงานนี้ ได้ ของผู้ประกอบการ บนโลกอินเทอร์เน็ตหรืออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของ โดยรูปแบบการจัดงานก็เหมือนการจัดงานใน Fair ปกติมีการแบ่งพื้นที่หรือมีบูธ ผูป้ ระกอบการนัน้ น่าจะเห็นการปรับตัว ในแง่ของการก�ำหนดตัวตนหรือภาพ- คล้ายกับผู้บริโภคก�ำลังเดินอยู่ในฮอลล์แสดงสินค้าจริง ๆ สามารถค้นหารายชื่อ ลักษณ์ของแบรนด์ การสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของตัวเองให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ รวม ผู้ที่ร่วมออกงาน หรือดูโปรไฟล์ผ่านบนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและสะดวก ทั้งมีการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและท�ำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเฉพาะ นอกจากนี้ ยังสามารถสื่อสารตรงหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในทันที” มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการชั้นน�ำจะเห็นการปรับตัวเรื่องนี้กันมากขึ้น” งาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรือ HBO Fair ‘18 ในครั้งนี้น่าจะเป็นอีก การที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สมาคมฯ จึงเล็งเห็นว่า สมาชิกและ หนึ่งเวทีที่จะท�ำให้คุณได้มีโอกาสเลือกสิ่งดี ๆ ได้อย่างที่คุณต้องการจริง ๆ ผูป้ ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ควรต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้- สนใจร่วมออกบูธติดต่อได้ที่ : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน โทร.0-2996-0940-7 บริโภค โดยในปีนสี้ มาคมฯ ได้วางนโยบายการพัฒนาเอาไว้ ทัง้ ในด้านของระบบ www.homeandresort.net ปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร อย่างล่าสุด สมาคมฯ ได้น�ำเสนอหลักสูตร “การพัฒนาผู้รับเหมาสร้างบ้านรายย่อย สู่ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน” ขอขอบคุณ : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดอบรมให้แก่สมาชิกและ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2996-0940-7 หรือ www.thba.co.th ผู้ประกอบการรายย่อย ที่สนใจจะพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับธุรกิจ ของตัวเอง ให้มีมาตรฐานและระบบการจัดการได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในด้านต่าง ๆ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association:THBA) วิเคราะห์ ตลาดรับสร้างบ้านปี 2561 แนวโน้มเติบโต 10% ผลจากเศรษฐกิจและความ เชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น สบช่องเตรียมจัดงานมหกรรมบ้านฯ ในรูปแบบ ออนไลน์ต้นปี ‘61 ภายใต้ชื่องาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรือ HBO Fair ‘18 หวังเป็นเวทีกลางดึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้พบกันอย่าง ไร้ขีดจ�ำกัด

JANUARY/FEBRUARY 35


HAPPY ARCHITECTURE

บ้านปกป้องน�้ำท่วม Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

หากเลือกจะปลูกบ้านสักหลังตามแถบชานเมือง ชนบท หรือในเมือง แบบบ้านทีเ่ หมาะสมย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ที่ จะมีไหมทีบ่ า้ นหลังหนึง่ ถูกออกแบบมาให้เข้ากับทุกสภาพภูมปิ ระเทศของไทย แม้ในพืน้ ทีท่ นี่ ำ�้ ท่วม ถึงทุกปี แล้วถ้าผมจะบอกว่าบ้านหลังนี้เข้ากันได้กับทุกบริบทล่ะ บ้านชั้นเดียวเล่นระดับยกพื้นสูง แบบบ้าน F-275 สไตล์ Modern Tropical หลังนี้เป็นบ้านทรงจั่วที่มีกลิ่นอายสไตล์โมเดิร์นค่อนข้างชัดเจน เหมาะ ส�ำหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา หน้าที่ดินกว้างประมาณ 17  เมตร และ ลึกประมาณ  19 เมตร บ้านหลังนี้ได้รบั การออกแบบภายใต้แนวคิด “Protex Home” หรือ “บ้านปกป้องน�ำ้ ท่วม” ผูอ้ อกแบบเลือกใช้กระจกผืนใหญ่

ต่อเนือ่ งกัน หน้าบ้านจึงดูกว้างขวาง ไม่อดึ อัด และด้วยการออกแบบ ทีเ่ ปิดหน้าบ้านด้วยจัว่ หลักท�ำให้บา้ นดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดวางองค์ประกอบภายในได้อย่างลงตัวพื้นที่ใช้สอยครบครัน มีบนั ไดทางขึน้ หลักหน้าบ้าน และบันไดรองออกหลังบ้านด้านซักล้าง ชัน้ ล่างพืน้ ที่ใช้สอยส่วนใหญ่ถกู เปิดโล่ง โดยผูอ้ อกแบบตัง้ ใจให้จอด รถยนต์ได้ 2 คัน มีห้องเก็บของขนาดใหญ่พอควรส�ำหรับเก็บเครื่อง ใช้ไม้สอยอุปกรณ์ดูแลสวนหรือเก็บเครื่องมือช่าง แถมมีห้องน�้ำ ขนาดพอเหมาะอีก 1 ห้อง ส�ำหรับชั้นล่าง ไว้รองรับกิจกรรม OUTDOOR

BAANSUKJAI 36


HAPPY ARCHITECTURE

พืน้ ที่ใช้สอยส่วนใหญ่อยูช่ นั้ บนเป็นหลัก และเมือ่ เราขึน้ มาชัน้ บนของ ตัวบ้านสิ่งแรกที่เราจะพบคือระเบียงต้อนรับที่ค่อนข้างกว้างเหมือน ชานบ้านเรือนไทยในสมัยก่อน เข้ามาจะพบกับส่วนรับแขกพักผ่อน ที่ถูกเปิดโล่งต่อเนื่องกันกับส่วนรับประทานอาหาร และมีพื้น ที่ ต่อเนือ่ งกับครัวปรุงซึง่ ไม่จำ� กัดว่าเราจะออกแบบให้เป็นครัวไทยแบบ ปิดก็ดีหรือจะเปิดโล่งเหมือนกับครัวฝรั่งก็ย่อมได้ พื้นที่ห้องนอนถูก ออกแบบให้ต่างระดับกันเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว พื้นที่ส่วนนี้จะ ประกอบด้วยห้องนอน 3 ห้อง ห้องนอนใหญ่มหี อ้ งน�ำ้ ในตัวแยกส่วน เฉพาะ และมีห้องน�้ำรวมอีก 1 ห้อง ส�ำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายใน บ้าน จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้คือทุกห้องภายในบ้าน สามารถเปิดรับลมหรือแสงธรรมชาติได้โดยสะดวก เมือ่ รวมเข้ากัน กับกระจกสูงบานเปิดใหญ่ ท�ำให้ทกุ ห้องสามารถเปิดรับบรรยากาศ หรือจะเป็นหนึง่ เดียวกันกับบริบทภายนอกได้เป็นอย่างดี หากจัดวาง ต�ำแหน่งในทิศทางที่เหมาะสม บ้านหลังนี้แทบไม่ต้องง้อเครื่อง ปรับอากาศเลย

บ้านปกป้องน�้ำท่วม หรือ “Protex Home” คือการน�ำแนวคิด หรือภูมปิ ญ ั ญาของคนรุน่ ก่อนมาประยุกต์เข้ากันกับงานออกแบบหรือ ดีไซน์สมัยใหม่ โดยยังคงเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในงบประมาณ ที่คุ้มค่า พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญในเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกน�ำ มาใช้ก่อสร้างบ้าน เพื่อให้เป็นบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกเข้ากันกับระบบการก่อสร้างเสา-คาน ส�ำเร็จรูป ของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ที่มีสาขาอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เรียกว่า มัลติจอยท์ล็อคซิสเต็ม (Multi-joint Lock System) เป็นเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน จากนั้นจึงน�ำไปประกอบและติดตั้งที่ไซต์ก่อสร้าง โดยบ้านที่มีขนาด พื้นที่ ใช้สอย 100-200 ตร.ม. จะใช้ระยะเวลาติดตั้งโครงสร้าง ประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านัน้ ช่วยลดปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และลดระยะเวลาในการก่อสร้างที่ ไซต์งาน ส�ำคัญที่สุดแม้ว่าจะมี ฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะยังสามารถท�ำการก่อสร้างได้เกือบ เป็นปกติ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 37


HAPPY ENGINEERING

ห้องท�ำงาน

ไฟแสงสว่างภายในบ้าน Story : ชยพล สุพงษ์

ถ้าพูดถึงรูปแบบความสวยงามของบ้าน แต่ละคนมีความชอบทีแ่ ตก ต่างกัน บ้านแบบเดียวกันคนหนึง่ อาจจะมองว่าสวยงามแต่อกี คนหนึง่ อาจจะไม่ชอบ เพราะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อพูดถึง ประโยชน์การใช้งานฟังก์ชนั ต่าง ๆ แล้ว แต่ละ่ พืน้ ทีม่ ขี อ้ ก�ำหนด การ เลือกหลอดไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับขนาดพื้น ที่ห้องและความสูงของฝ้า เพดาน

คลาย เพราะได้รบั การพักผ่อนทีด่ ี ถ้าห้องนอนขนาด 20-25 ตารางเมตร ฝ้าเพดานสูง 2.50 เมตร ควรใช้หลอดไฟ LED 7-7.5 วัตต์ จ�ำนวน 4 หลอด ซึ่งเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน

ห้องต่อมาคือห้องท�ำงานเป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างส�ำหรับการท�ำงาน หรืออ่านหนังสือ ถ้าห้องท�ำงานพื้น ที่ประมาณ 15-20 ตารางเมตร ฝ้าเพดานสูง 2.50 เมตร จะเหมาะกับหลอดไฟ LED 4-5 วัตต์ จ�ำนวน 10 ห้องแรกที่จะกล่าวถึงคือห้องนอน แสงสว่างที่เหมาะส�ำหรับห้องนอน หลอด แต่ถา้ เป็นหลอดไฟ 7-7.5 วัตต์ ใช้จำ� นวน 6 หลอดหรือหากต้องการ ต้องไม่จ้าเกินไปหรือมืดเกินไป แสงไฟที่เหมาะสมจะช่วยท�ำให้ผ่อน แสงสว่างเฉพาะจุดอาจเพิ่มโคมไฟที่โต๊ะท�ำงานส�ำหรับให้แสงสว่าง

BAANSUKJAI 38


HAPPY ENGINEERING

ห้องนั่งเล่น

ห้องครัว

ห้องทีต่ อ้ งการแสงสว่างเป็นอย่างมากคือห้องครัว ถ้าห้องครัวขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 20 ตารางเมตร ฝ้าเพดานสูง 2.50 เมตร ใช้หลอดไฟ LED 7-7.5 วัตต์ จ�ำนวน 8 หลอด และห้องสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือห้อง นั่งเล่นหรือห้องรับแขกถ้าขนาดพื้นที่ห้องประมาณ 20 ตารางเมตร ฝ้า เพดานสูง 2.50 เมตร ใช้หลอดไฟ LED 9-9.5 วัตต์ จ�ำนวน 4 หลอด เพียงพอส�ำหรับการพักผ่อนและให้ความรู้สึกอบอุ่น

จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้แสงสว่างให้เหมาะสมส�ำหรับการใช้งาน มี ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยเอง ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและหากทุก บ้านท�ำตามข้อก�ำหนดเรือ่ งแสงสว่างในแต่ละห้องได้ การใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ สิน้ เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และการใช้งานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศชาติก็จะประหยัดตามไปด้วย

ห้องนอน

JANUARY/FEBRUARY 39


HAPPY GLOSSARY ประตูบานเลื่อนสี่

ประตู (DOOR) Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ประตูเป็นส่วนที่ใช้เปิด-ปิด เพื่อเป็นทางผ่านเข้าออกของบ้าน ห้อง ประตูมรี ปู แบบแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการใช้งาน พืน้ ทีข่ องบ้าน และความต้องการของเจ้าของบ้าน ประเภทของประตูที่พบเห็นกัน ทั่วไป ดังนี้

2.ประตูบานสวิง (Swing door) มีลักษณะเหมือนประตูบานเปิด แต่ต่างกันที่ประตูบานสวิงสามารถเปิด-ปิด ได้ทั้งโดยการดึงหรือ ผลักในขณะที่ประตูบานเปิดจะสามารถเปิด-ปิด โดยการดึงหรือ ผลักได้เพียงอย่างเดียว

1.ประตูบานเปิด (Casement door) เป็นลักษณะของประตูทสี่ ามารถ ผลักหรือดึงเพื่อเปิด มีทั้งบานเปิดคู่หรือบานเปิดเดี่ยว ลักษณะของ การเปิดสามารถเปิดได้ถงึ 180 องศา ถ้ามีพนื้ ทีม่ ากพอ ประตูบานเปิด คู่ส่วนใหญ่จะใช้ส�ำหรับประตูทางเข้าหลักของบ้าน ส่วนประตูห้อง ภายในและประตูห้องน�้ำมักจะใช้เป็นบานเปิดเดี่ยว

3.ประตูบานเฟี้ยม (Folding door or Accordion door) เป็นการ น�ำประตูบานเล็กมาพับเพือ่ ให้สามารถพับสลับกันมักจะใช้ปดิ -เปิด ทางเข้าทีต่ อ้ งการความกว้างมาก ๆ เช่น ประตูทางเข้าของร้านขาย ของในสมัยก่อนเพื่อให้ลูกค้าเข้าออกได้สะดวก ปัจจุบันก็มีการน�ำ ประตูบานเฟี้ยมมาใช้เป็นประตูภายในเสียเป็นส่วนใหญ่

BAANSUKJAI 40


HAPPY GLOSSARY ประตูบานเลื่อนปิดตาย

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเลื่อนสลับ

4.ประตูบานเลือ่ น (Sliding door) นิยมใช้เป็นประตูหลักหน้า บ้านหรือประตูระเบียงขนาดใหญ่ ประตูบานเลื่อนมีหลายรูป แบบ เช่น 4.1) บานเลื่อนสลับ (Sliding door) มีลักษณะเป็นบานเลื่อน ทั้งสองบานเลื่อนสวนทางกัน

ประตูบานเปิดคู่

4.2) บานเลื่อน/ปิดตาย (Slide-Fixed door) บานหนึ่งเป็นบาน เลื่อนและอีกบานหนึ่งปิดตาย 4.3) บานเลื่อนสี่ (Fixed-Slide-Slide-Fixed door) เป็นประตูบาน เลื่อนที่นิยมใช้กันมาก เหมาะส�ำหรับเป็นประตูหลักหน้าบ้านหรือ ระเบียงขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ทางเข้า-ออกกว้าง ๆ

JANUARY/FEBRUARY 41


BAANSUKJAI 42


HAPPY HAPPYCORNER CORNER ภายในร้านโซนอินดอร์โปร่งโล่งด้วยผนังกระจกและหลังคาทรงจั่วที่ไม่มีฝ้าเพดาน

ตกแต่งสไตล์ industrial loft เบรกด้วยต้นไม้สีเขียวและดอกไม้หลากสีสัน

MONTREUX CAFE AND FARM LIVE AND LEARN ABOUT LIVES Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

นครนายก เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร แม้จะไม่ได้มี เขตแดนติดต่อกันแต่หากมาจากเขตหนองจอกก็จะใกล้นดิ เดียว บรรยากาศ แตกต่างจากกรุงเทพฯอย่างมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของนครนายกเต็ม ไปด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรือกสวนไร่นาจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือแม้แต่พนื้ ทีท่ เี่ ป็นป่าเขาเนือ่ งจากเป็นหนึง่ ในอาณาบริเวณของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

Nakorn Nayok is one of a province that near Bangkok. Even they do not share borders with each other, but the distance is very short if you come from Nongjok. Environment here is so much different from Bangkok city because most of the area is green, such as, farms and rice fields of many agriculturists those are majority in this province and forest that is part of the Khaoyai National Park.

คนเมืองมักโหยหาความสุขสงบจากธรรมชาติ ส่วนคนชนบทเองบางครั้ง ก็อยากเห็นความศิวิไลซ์บ้างเช่นกัน Montreux Cafe and Farm แห่งนี้จึง เป็นค�ำตอบทีล่ งตัวอย่างมากของคนทัง้ สองกลุม่ ร้านเครือ่ งดืม่ และอาหาร ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น โดดเด่นสะดุดตาจากไร่นาที่อยู่ รายรอบ ขณะเดียวกันภายในบริเวณของร้านก็สร้างบรรยากาศแบบชนบท ให้คนเมืองได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมปลายนา ส�ำหรับ นั่งรับลม หอมกลิ่นต้นข้าว และแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น นาข้าว แปลงผักสวนครัว ร้านน�้ำเต้าที่อยู่เหนือร่องสวน และบ่อเลี้ยงปลา ทีอ่ ยูค่ กู่ บั เล้าเป็ด เพือ่ ให้เด็ก ๆ สมัยใหม่ได้รจู้ กั กับอาชีพและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม ของบรรพบุรุษ

Urbanites always yearning for peaceful nature, but sometimes countrymen want to see civilization on the other hand. Therefore a place like “Montreux Cafe and Farm” may be suitable answer for those two groups. Standing out among the greeneries, this cafe and eatery is an eye-catching modern design architecture. Meanwhile, it provides many thai original countryside pavilions and farmhouses for sitting and smelling the rice field, and learning field that consists of rice plots, vegetable plots, calabash store above the gutters, and a duck coop above fish pond, to make children understand their ancestors living.

เมนูเครื่องดื่มหลัก ๆ ของทางร้านก็คือกาแฟ อาจจะไม่ได้มีหลากหลาย ชนิดนักแต่ก็เน้นคุณภาพ และยังมีเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ อย่างอิตาเลียน โซดา ซ่า ๆ หวาน ๆ ชื่นใจดับกระหาย อาหารเน้นเป็นอาหารไทย มีเมนู พิเศษเฉพาะบางวันให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ลุ้นกันเป็นช่วง ๆ ด้วย ร้านตั้งอยู่ บริเวณคลอง 15 แยกออกมาไม่ไกลจากถนนรังสิต-นครนายก ใกล้กับ มศว.องครักษ์ ชาวเมืองทีอ่ ยากลองสัมผัสชีวติ ชนบท หรือชาวชนบททีอ่ ยาก ลองสัมผัสวิถีฮิปสเตอร์ ก็มาเจอกันที่นี่ได้ครับ

The main beverage menu is coffee that may be not so various but the quality is guaranteed, furthermore there are fresh sweet Italian Soda. Most of foods are Thai food which occasionally have some special menus for your excitement. Settling on Klong 15 area not far from Rangsit-Nakorn Nayok street and near SWU Ongkharak campus, this place will be gathering of the urbanites and the countrymen.

JANUARY/FEBRUARY 43


HAPPY CORNER

ที่นั่งกลางทุ่งนาด้านหลังร้านที่ออกแบบเป็นศาลา 2 ชั้นพร้อมชิงช้าสุดชิล

กาแฟคือเครื่องดื่มหลักของที่นี่ อาจจะไม่มีให้เลือกละลานตาแต่กล้ารับประกันในรสชาติ พื้นที่หลังร้านนอกจากจะเป็นศาลาพักผ่อนแล้ว ทางร้านยังตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้วย

นอกจากแปลงหน้าข้าวกับแปลงผักสวนครัว แล้วก็ยังมีเล้าเป็ดอีกด้วย BAANSUKJAI 44

สถานที่ : Montreux Cafe and Farm รังสิตคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.ปทุมธานี ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm


BAANSUKJAI 48


HAPPY TRAVEL

ชุมชนมุสลิมแม่สะเรียง

เงียบสงบและงดงามตามวิถี Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

แม่ฮอ่ งสอน หรือทีเ่ รามักเรียกกันว่า เมืองสามหมอก ด้วยเพราะเป็นเมือง ในหุบเขา พื้นที่โดยรอบถูกล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานกันไป และท� ำให้ พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ถู ก ปกคลุ ม ไปด้ ว ยหมอกเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ซึง่ แน่นอนว่าอากาศทีน่ กี่ แ็ สนจะบริสทุ ธิ์ จึงไม่แปลกถ้าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนิยมเดิน ทางมาพักผ่อนกันอยู่เป็น ประจ�ำโดยเฉพาะหน้าหนาว แบบนี้ ยิง่ ถ้ามาเป็นคูด่ ว้ ยแล้วรับรองว่าได้บรรยากาศสุด ๆ ก็แหมอากาศ มันเป็นใจนี่ครับ นอกจากบรรยากาศทีด่ สู บาย ๆ แล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเสน่หใ์ นเรือ่ งของวิถชี วี ติ อีก ด้วย โดยเฉพาะบริเวณชุมชนมุสลิม แม่สะเรียง ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยมา อาจจะดูแปลกตาเล็กน้อย เพราะทีน่ มี่ คี วามหลากหลายอยูพ่ อสมควร ทัง้ ในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนาและความเป็นอยู่ โดยผู้คนที่อาศัยอยู่มีทั้ง ไทย จีน กะเหรี่ยง ฯลฯ ส่วนเรื่องของศาสนานั้นมีทั้งพุทธ คริสต์ และ อิสลาม แต่ทั้งหมดนั้นสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบ ที่ส�ำคัญยังมีความ สามัคคี มีนำ�้ ใจ และมนุษยสัมพันธ์ทดี่ อี กี ต่างหาก นอกจากนีอ้ าคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นอาคารไม้ทคี่ งรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในอดีต ซึง่ ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ อย่างเช่นบริเวณตลาดแม่สะเรียง มีอายุนับ 100 ปี โดยยังเป็นโครงสร้างไม้มงุ ด้วยหลังคาสังกะสี แต่ในอดีตนัน้ ตัวหลังคา จะถูกมุงด้วยใบตองตึง ซึ่งตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดเช้าที่ได้รับความ นิยมเป็นอย่างมาก ตลาดจะเปิดประมาณเที่ยงคืนจนถึงประมาณ 8 โมงเช้า ตลาดก็จะเริ่มเงียบแล้ว เพราะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะรีบมาซื้อ ของเพื่อที่จะน�ำไปขายในตลาดอื่น ๆ ต่อไป โดยข้าวของที่น�ำมาขายใน ตลาดส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นของกินของใช้และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง อาหารพืน้ บ้านที่ไม่สามารถหารับประทานได้จากที่ไหน อย่างเช่นข้าวส้ม คั่วไก่ คั่วเนื้อ ซึ่งเราจะหารับประทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น และถ้าใครได้ แวะเวียนมาต้องบอกว่าที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณต้องห้ามพลาด ถึงแม้จะมีความหลากหลายในชาติพันธุ์ แต่ด้วยความรักและความเข้าใจ ของคนในชุมชน ท�ำให้ทนี่ กี่ ลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความสุข ภายใต้การใช้ชวี ติ แบบพอเพียง เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความสามัคคี ที่สามารถเชื่อม ความสัมพันธ์ให้กลายเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเอง

MAE SARIANG MUSLIM

COMMUNITY

THE WAY OF LIVES WITH PEACE AND BEAUTY Maehongson, the province that also known as “The state of three mists” because of its geography that surrounded by green mountains so most of its area is covered by mist all year. The air of this area is very clean so it is not unusual if we see the presence of tourists all the time especially in the season of Winter like this period. It may be great if you come as a couple. Besides the relaxing atmosphere, this place also have the story of way of lives, especially, The “Mae Sariang Muslim Community”. It may looks weird a little bit for the first visit because of its diversity - the races, the religions and the lifestyles. In this town, the people are Thai, Chinese and Kariang and the religions are Buddhism, Islam and Christianity. All of them live together with peace, unity, kindness and good relationship. The building are original wooden architecture like the past. You can see them as a hundred years old Maesariang Market which is a wooden structure covered by corrugated iron roof, a few adaptation from banana leaf roof in the past. As the popular morning market, it open about midnight to 8 am everyday then silence will take place because most of customers are merchandisers those buy goods from this market and then sell them to other market. The goods are consumer products and agricultural products including local foods that can find in no other place, for instance, Kaosom, Kuakai, Kuanuea, etc. If you come to this town, you can not miss to visit this market. Even if there are various of race, but love and understanding of these people make this town a community of happiness. The sufficient lifestyle with love and unity is the key of connecting everyone here together.

JANUARY/FEBRUARY 49


HAPPY TRAVEL บรรยากาศยามเช้าที่ผู้คนส่วนใหญ่ มักนิยมมาท�ำบุญตักบาตรกันบริเวณตลาดแม่สะเรียง

ตลาดแม่สะเรียง เปิดตั้งแต่เที่ยงคืน และมีข้าวของให้เลือกซื้อมากมาย

บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะส�ำหรับการเดินทาง มาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมาก

อาคารบ้านเรือนของที่นี่ยังคงเป็นบ้านไม้ ที่หลงเหลือจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ : ชุมชนมุสลิม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน BAANSUKJAI 50


MAKE MORE HAPPINESS ต่อเติมความสุขรอบบ้านให้ขยายเพิ่มขึ้นด้วย

“แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี”

ต่อเสริม..เติมบ้าน การต่อเติมบ้านคือการเติมเต็มพื้นที่ในส่วนที่ขาดหายไป เช่น ต่อเติมห้องครัวให้กว้างขวางขึ้น ต่อเติมกันสาด หรือแม้แต่ ต่อเติมโรงจอดรถ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญของบ้าน ด้วยการต่อเติมที่ดีเพื่อให้บ้านดูทันสมัยและ ใช้ประโยชน์ได้เข้ากับสภาพอากาศในยุคปัจจุบัน สำาหรับการต่อเติมกันสาด โรงจอดรถ มีปัจจัยหลายอย่างที่ควรคำานึงถึง แต่ปัจจัย ที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากเลยก็คือวัสดุที่ใช้ เพราะการต่อเติมในแต่ละครั้ง ก็อยากจะได้ของทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ ใช้ประโยชน์ได้และยังสวยงาม เอสซีจขี อแนะนำาวัสดุ คุณภาพที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอย่าง แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด ที่ช่วย กระจายแสงได้เป็นอย่างดี เคลือบฟิลม์ คุณภาพป้องกันรังสียวู ไี ด้ถงึ 99% ด้วยรูปลอน ที่สวยงามทำาให้ระบายน้ำาได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม อีกทั้งมีให้เลือกด้วยกัน ถึง 9 สี ติดตัง้ ง่ายคูก่ บั โครงสร้างต่างๆ ให้ลงตัวและสวยงามตามสไตล์ความต้องการ

สีชา (Light

สีเทาหมอก (Gray Mist)


BAANSUKJAI 52


HAPPY RELAX

SRI PANWA PHUKET NO BOUNDARIES AT THE EDGE OF LAND Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

แหลมพันวา คือแหลมที่อยู่ปลายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ภูเก็ต เป็นที่ตั้งของสถานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และแหลมพันวา สมกับชื่อ “ศรีพันวา” ส�ำหรับคนที่เคยมาเยือนแล้วครั้งหนึ่ง ก็อาจไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายอะไรมากเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ แต่คนที่ ยังไม่เคยมา ก็คงจะยากสักหน่อยที่จะอธิบายประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ

Panwa cape is located at the southeast end of Phuket island. It is the place where the reputation and honor of Thailand, Phuket and Panwa cape “Sri Panwa” the name that means honor of Panwa. There is no explanation to tell about the experience you will get from this place if you have not been.

พื้นที่ของที่นี่มีกว่า 80 ไร่ หรือเรียกได้ว่าภูเขาทั้งลูกนั่นเอง ที่พักโซนเดิม ออกแบบในสไตล์คอนเทมโพรารีทรอปิคอลจ�ำนวน 52 ยูนิต รูปแบบ พูลวิลล่ามีทั้ง 1 และ 2 ห้องนอน ส่วนเรสซิเดนซ์วิลล่ามีขนาด 3-6 ห้องนอน ซึ่งภายในวิลล่ามีระเบียง เฉลียง ห้องครัว ศาลา และห้องนั่งเล่น ลดหลั่นกันตามแนวลาดของเนินเขา จึงท�ำให้วิลล่าทุกยูนิตสามารถมอง เห็นวิวทะเลได้ถึง 300 องศา และปัจจุบันยังมีห้องพักโซนใหม่สไตล์ คอนเทมโพรารีทรอปิคอลเช่นกันในชื่อ Habita ประกอบด้วยห้องพูลสวีท 20 ห้อง และห้องพูลเพนท์เฮ้าส์ 10 ห้อง ซึ่งมีสระว่ายน�้ำส่วนตัวทุกห้อง แต่ละห้องมีขนาด 70-140 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าทางทิศ ตะวันตก ส�ำหรับชมวิวพระอาทิตย์ตกลงบนท้องทะเลอันดามันที่สวยงาม เกินกว่าจะบรรยาย นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน�้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ 44 เมตร ทีเ่ ป็นทัง้ สระว่ายน�ำ้ และน�ำ้ ตกในเวลาเดียวกัน ห้อมล้อมด้วยสวน และต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย

The total land plot is about 80 Rais or you can say a whole mountain, the original zone are 52 units of Tropical Contemporary design. There are 1-2 bedroom(s) for Pool Villa type and 3-6 bedrooms for Residence Villa type. Inclining on the mountain’s slope, all of units include terrace, balcony, pavilion livingroom and 300 degrees panoramic view of Andaman Sea. The new zone is also Tropical Contemporary style and called “Habita”. Consisting 20 rooms of Pool Suite type and 10 rooms of Pool Penthouse type, they are 70140 sq. m with ensuite swimming pool for all unit. Standing on the mountain’s slope and facing the west, you will see the sunset of Andaman Sea that is indescribably beautiful. Besides, there is a 44 meter large communal swimming pool which surrounded by big trees and green garden that can really make you fresh and relax.

ความสวยงามและบรรยากาศก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่ ไม่ว่าใครก็ตาม ประทับใจกับศรีพันวาก็คือประสบการณ์ท่ี ได้รับจากการดูแลเอาใจใส่ใน ทุก ๆ จุด ซึ่งไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ ด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนที่ได้ มาเยือนทีน่ จี่ ะไม่มวี นั ลืมประสบการณ์ที่ได้รบั และอยากกลับมาอีก เพราะ ฉะนั้นขอแนะน�ำส�ำหรับคนที่ยังไม่เคยไปว่า...ลองไปสักครั้งคุณก็จะเข้าใจ ครับ

The beauty of this place is just one part, but everybody who has ever come here will not forget are experiences of services and carefulness on everything, that come from their intention for making every visitor can not forget and want to come back again. So, for some of you who have never been here, Let’s go once and you will understand.

JANUARY/FEBRUARY 53


HAPPY RELAX ทิวทัศน์เมื่อมองจากปลายสุดของแหลมพันวา

Baba Poolclub ส�ำหรับนั่งรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มสุดชิลชมวิวทะเลภูเก็ต

ห้องพักแบบวิลล่าที่เรียงรายลดหลั่นกันอยู่บนเนินเขาริมทะเล

BAANSUKJAI 54


HAPPY RELAX ออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล เน้นการใช้ ไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

Habita ที่พักโซนใหม่ของ Sri Panwa

สถานที่ : ศรีพันวา ภูเก็ต ถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม www.sripanwa.com JANUARY/FEBRUARY 55


BAANSUKJAI 56


HAPPY PLACE

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พักใจแห่งสุดท้าย

JIN WELLBEING COUNTY THE LAST HOUSE OF LIFE

Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว สัดส่วนของจ�ำนวนประชากรวัยเกษียณมีจำ� นวนสูงขึน้ และ จะยิ่งสูงขึ้นอีกในอนาคต อันเนื่องมาจากจ�ำนวนประชากรเกิดใหม่ที่ ลดลง และประชากรวัยเกษียณที่มีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น การผลิตสินค้า อุปโภคบริโภคจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานของ กลุ่มวัยดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการด�ำรงชีวติ เองก็เช่นกัน ดังนัน้ จึงเกิดการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึ่งน�ำเอาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (integrated healthcare) มา รวมเข้ากับที่อยู่อาศัยแบบอารยสถาปัตย์ (universal design) เพื่อให้ กลายเป็นเมืองแนวคิดใหม่ส�ำหรับวัยเกษียณอย่างโครงการ “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (Jin Wellbeing County)” ขึ้นมานั่นเอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 140 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต โดยเฟสแรกของโครงการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Active Living ส่วนที่พักอาศัยซึ่งเป็นอาคาร Low-rise 7 ชั้น ขนาด 4346 ตร.ม. และ 63-66 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท 2) Rehabilitation Hospital & Aged Care โรงพยาบาลเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และอาคารส�ำหรับดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ภายในประกอบ ด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีห้องพักจ�ำนวน 60 ห้อง, Nursing home, คลินิก รักษาโรคทั่วไป และ โรงพยาบาลกายภาพบ�ำบัด (Rehabilitation Hospital) ทัง้ ยังมีบริการให้คำ� ปรึกษาจากนักโภชนาการและนักจิตวิทยาด้วย และ 3) Clubhouse & Wellness Center ส�ำหรับผู้สูงวัย มีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก ได้แก่ สปา ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ สระธาราบ�ำบัด ห้องนวด แผนไทย ห้องออกก�ำลังกาย ห้องเกมส์กิจกรรม ห้องชมภาพยนตร์และ คาราโอเกะ ห้องสวดมนต์ มุมอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ พืน้ ทีส่ ำ� หรับ เด็ก และห้องสันทนาการ มีบริการทั้งดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้การดูแล สุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-made medicine) ทั้งยังมีคลาสกิจกรรม ต่าง ๆ ส�ำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว เป็ น ที่ ก ล่ า วกั น ทั่ วไปว่ า คนสมั ย ใหม่ มี ค วามเป็ น ปั จ เจกชนมากขึ้ น ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลง คนหนุ่มสาวยุคนี้ต้องการแยกออกมา อยู่อย่างอิสระมากกว่าอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ หากแนวโน้มเป็นเช่นนี้ก็ เป็นไปได้ว่ายามที่พวกเขาแก่ตัวลงเขาก็อาจเลือกที่จะอยู่อย่างอิสระใน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเอง มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับลูกหลานก็ เป็นได้ ดังนั้นที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมี คุณค่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

Now, Thailand has entered the aging society already. The ratio number of retirement age is increasing more and more because of decreasing of newborn population and the longer life of people. Consumer products have to concern about elderly using unavoidably, no exception for habitat which is one of the four requisites of life also. Therefore the habitats that combine integrated healthcare with universal design architecture was developed to be the new concept town for the retirees and one of them is called “Jin Wellbeing County” The project total area is 140 Rais located at Phaholyotin Roadside near by Bangkok University Rangsit campus. First phase of this project will be three parts, 1) Active Living – residential zone of 7-stories low-rise condominiums with unit sized 43-46 sq. m and 63-66 sq. m and the price starts at 3.69 Million Bahts, 2) Rehabilitation Hospital & Aged Care – the hospital for physical abilities recovery and the buildings for intensive care requiring ageing patient consisting of 60 rooms of ageing care center, nursing home, general clinic and Rehabilitation Hospital that also provide nutrition consultant and psychological consultant services, 3) Clubhouse & Wellness Center – spa, fitness room, swimming pool, hydrotherapeutic pool, Thai massage room, games & activities room, entertainment media room, prayer room, study and computer corner, kids’ area and recreation room and will provide health recovery service by specialist doctor that will serve tailor made medicine and will have classroom for elder and family. Many people said modernist is more individual than previous generation, modern families have smaller size and youngsters tend to leave their parent’s house and live freely. If this the trend, it is possible that they, in the future, as the retirement ages will prefer living individually in suitable environment rather than living with their heirs. Therefore, housing demand for the end of life will increase in the future.

JANUARY/FEBRUARY 57


HAPPY PLACE ห้องนอนเล็กส�ำหรับผู้ดูแลหรือแม่บ้านส่วนตัว กั้นด้วยบานเฟี้ยม

เน้นการเปิดรับอากาศและแสงธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน

ออกแบบมือจับหน้าบานตู้เสื้อผ้า ให้ง่ายส�ำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

ห้องน�้ำออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยที่นั่ง อาบน�้ำ สุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ และราวจับกันลื่น

ห้องนอนกั้นด้วยผนังบานเลื่อนไม้ 3 ชิ้นเปิดได้กว้าง

สถานที่ : โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ข้อมูลเพิ่มเติม www.jinwellbeing.com

อารยสถาปัตย์ (universal design) ภายใต้แนวคิด หันสู่มุมมองที่ดีที่สุด BAANSUKJAI 58


BAANSUKJAI 60


HAPPY HAPPY

“5 ทศวรรษ สถาปัตอาสา” 5 DECADES OF VOLUNTEER ARCHITECTS

กับการให้อย่างยั่งยืน

AND SUSTAINABLE GIVER

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

จากความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นถึงการเป็นผู้ให้ด้วยการใช้วิชาชีพ ของตนเองตอบแทนสังคม ซึ่งน�ำมาถึงพลังที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นความสุข ทั้งจากผู้ให้และผู้รับ เฉกเช่นสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่วันนี้ได้มองเห็นถึง ความส�ำคัญในเรื่องของการศึกษาและร่วมกันท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถน�ำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืน อาจารย์ อ ดุ ล ย์ เหรั ญ ญะ ตั ว แทนสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า สถาปั ต ยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมฯ สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นสถาปนิกมี ความคิดที่จะร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเบื้องต้นก็มองไปที่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด หรือแม้แต่คนพิการ แต่สุดท้ายแล้วมติในที่ประชุมเป็นการ ส่งเสริมการศึกษาให้กบั นักเรียนและสถานศึกษามากกว่า จึงเกิด “โครงการ 5 ทศวรรษ ถาปัตอาสา” ขึน้ มา โดยให้โรงเรียนทีข่ าดแคลนและอยูช่ ายขอบ ห่างไกลความเจริญ ได้น�ำเสนอโครงการมาที่สมาคมฯเพื่อท�ำการคัดเลือก

Began with the idea of people those wanted to use their profession for giving back the society to build up the great power that brought happiness to both giver and receiver. The Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna University, Chiangmai campus Alumni Association saw the importance of education, so they together did the sustainable social activities as the role model for other to follow or develop.

Master Adul Heranya, representative of the Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna University, Chiangmai campus Alumni Association said at the 50th anniversary of the association that most of our architect member intend to do the social development activities together and eyed to schools, hospitals, temples and disabilities. But at the end, our conference resolution is raising the students and institutions. Therefore the project “5 Decades of Volunteer Architects” started by recruitment and qualification of ส�ำหรับวัตถุประสงค์ทที่ างสมาคมฯต้องการช่วยเหลือสถานศึกษาทีอ่ ยูห่ า่ ง- deficient schools from the backcountry. ไกลนั้นก็เพราะต้องการให้เด็ก ๆ ได้มีที่เรียนดี ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ ในการเรียน อีกทัง้ ยังเป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ สังคมบ้านเมืองโดยเฉพาะสังคม Improving the institution to make good educational atmosphere for แบบพี่แบบน้อง ให้รู้จักการรักและแบ่งปัน เสียสละ โดยเน้นความสามัคคี children and making it a role model for society of sharing, sacrifice เป็นหลักทั้งจาก ผู้ปกครองและครูอาจารย์ ซึ่งสุดท้ายแล้วทางสมาคมฯ and brotherhood – focusing on the unity of teachers and parents, ตัดสินใจเลือกโรงเรียนบ้านแม่อมุ พาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน are objectives of raising up a school from backcountry. Finally, the เพราะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนแต่เด็ก ๆ กลับมีความสามารถจึงได้รับ association chose Mae Oompai School in Maeto, Maelanoi, Maeรางวัลต่าง ๆ จากการเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับพื้นที่การศึกษา hongson from the reason of its student potential – win the prizes from many competition although their resource was deficient. และด้วยความตั้งใจในการท�ำเรื่องดี ๆ เพื่อมอบให้กับสังคมของคนกลุ่ม เล็ก ๆ ครัง้ นี้ โดยเป็นแบบอย่างกับหน่วยงานอืน่ ๆ ได้เห็นความส�ำคัญและ Noticed by many groups, this project was sponsored by many alliสามารถน�ำมาต่อยอด ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นีท้ างสมาคมฯ ได้รบั ความร่วม- ances – architect brothers, building materials suppliers and each มือจากพันธมิตรหลายรายทั้งจากพี่น้องสถาปนิก ซัพพลายเออร์ รวมทั้ง architect’s clients, they all worked together to made this new learnลูกค้าของแต่ละคนได้ชว่ ยกันผลักดันให้อาคารเรียนหลังใหม่นสี้ ำ� เร็จลุลว่ ง ing building. The new building has step up floor, gable and hip mixไปด้วยดี โดยอาคารเรียนหลังใหม่นี้จะเป็นอาคารยกพื้นที่มีหลังคาทรงจั่ว ing roof, colour that harmonized with the surroundings and clear ผสมปัน้ หยาและคุมโทนสีเพือ่ ให้เข้ากับบริบทรอบด้าน ส่วนพืน้ ทีภ่ ายในจะ useful space interior for the children. เปิดโล่งให้เด็กได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ “We took more than 6 months from start to finish. It was late because “เราใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 6 เดือน จึงแล้วเสร็จ สาเหตุก็เพราะว่ามี of difficult transportation, for example, we can buy stones or sand ความยากล�ำบากในเรื่องของการเดินทางและการขนส่ง อย่างหินเราต้อง just kilos each time. But we so glad to see the collaboration of eveซื้อเป็นกิโล ทรายก็ซื้อเป็นกิโล แต่เราก็ดีใจที่เห็นความร่วมมือของทุก ๆ ryone here, teachers and parents. Therefore we think this commuคนทั้งจากผู้ปกครอง และคณะครูอาจารย์ ที่มาช่วยกันจนท�ำให้ส�ำเร็จไป nity is great, because of the people’s heart greatness.” Master Adul ได้ดว้ ยดี ซึง่ ตัวผมเองมองว่าทีน่ ยี่ งิ่ ใหญ่มาก ยิง่ ใหญ่ในเรือ่ งของหัวจิตหัวใจ said. ของคน” อาจารย์อดุลย์ กล่าว JANUARY/FEBRUARY 61


HAPPY HAPPY

ขอขอบคุณ : สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

BAANSUKJAI 62


BAANSUKJAI 64


HAPPY DESIGN III Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

นุ่มนวล ดุจหิน...อ่อน

ขึน้ ชือ่ ว่า หิน แน่นอนว่าคุณสมบัตคิ อื ความแข็งแกร่ง หนักแน่น แต่หนิ อ่อน มีความพิเศษกว่านั้น คือแม้จะเป็นหินที่มีทั้งความแข็งและความหนัก แต่ ดูแล้วกลับนุ่มนวล อ่อนโยน สมกับชื่อของมันนั่นเอง เมื่อเราต้องการ ห้องน�้ำที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยน การเลือกใช้หินอ่อนจึงเป็นหนึ่งในค�ำตอบ ไม่วา่ จะเป็นเคาน์เตอร์อา่ งล้างหน้าหรือขอบอ่างอาบน�ำ้ เมือ่ เพิม่ กระเบือ้ ง ปูผนังสีขาวรอบห้องเข้าไป ก็ยิ่งช่วยให้ห้องน�้ำห้องนี้ดูนุ่มนวลน่าใช้จนไม่ อยากออกมาเลยทีเดียว

JANUARY/FEBRUARY 65


BAANSUKJAI 66


HAPPY CELEBRITY II

HOME FOR RELAXING ผ่อนคลายภายในบ้านแสนรัก

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย House Owner : นายแพทย์เปตรง และนางบุศรินทร์ เขียนแม้น Builder : บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : WA-947

นพ.เปตรง เขียนแม้น รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ และคุณบุศรินทร์ เขียนแม้น พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อาจมีชวี ติ ที่ไม่แตกต่างจากคน วัยท�ำงานในปัจจุบนั คือในทุก ๆ วันก็ตอ้ งใช้ชวี ติ ด้วยความเร่งรีบและมีหลาย อย่างต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะท�ำให้ครอบครัวเขียนแม้น ต้องเหนือ่ ยเพิม่ ขึน้ อีกนิดหน่อย นัน่ ก็คอื การมองหาบ้านสักหลัง แต่กเ็ ป็นการ เหนื่อยเพื่อมอบรางวัลให้กับชีวิต และเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขส�ำหรับ ทุก ๆ คนในครอบครัวของพวกเขา โดย นพ.เปตรง ได้เล่าให้ฟังว่า “แต่เดิมนั้นเราอาศัยอยู่บ้านพักข้าราชการ ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งภายหลังทางโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะรื้อบ้าน พักเพื่อท�ำที่พักใหม่ อีกอย่างครอบครัวเราก็อยากมีบ้านมาตั้งนานแล้วซึ่งที่ ผ่านมาก็ใช้เวลาในการมองหาบ้านมากว่า 10 ปี ตระเวนไปทั่วทั้งกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เราไปมา หมดเพราะได้ไปดูแบบบ้านรวมทัง้ แบบบ้านจัดสรรด้วย ซึง่ ตอนนัน้ ก็ซอื้ บ้าน จัดสรรที่จังหวัดขอนแก่นไว้ 1 หลังเมื่อปี 2550 แต่ความตั้งใจสร้างบ้านที่ กาฬสินธุ์ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม เพราะเรามองว่าเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้ว ก็จะยังอาศัยอยู่ที่กาฬสินธุ์ จนกระทั่งมีพี่ที่นับถือได้สร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ แนะน�ำให้ไปดูแบบบ้านของบริษัท พอไปดูรู้สึกถูกใจกับแบบบ้าน WA-947 เมื่อดูบ้านที่สร้างจริงก็อยากได้แบบนี้เลย และเราเห็นปฏิกิริยาเจ้าของบ้าน กับพนักงานพีดีเฮ้าส์ท�ำให้เรามองเห็นถึงความผูกพันและมิตรภาพท�ำให้เรา มั่นใจและเชื่อใจมากขึ้นจึงตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์” รูปแบบบ้านจะเป็นสไตล์คอนเทมโพรารีที่ดูหรูหรา มีรสนิยม และมีความ ร่วมสมัย มากด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 360 ตร.ม. โดยชั้นล่างจะแบ่งพื้นที่เป็น ห้องเอนเทอร์เทนเมนท์ที่ยกระดับขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานให้ ชัดเจน นอกจากนี้ก็มีห้องนอน ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัว ฝรัง่ ห้องเก็บของ และห้องแม่บา้ น ส่วนพืน้ ทีช่ นั้ บนถูกออกแบบให้มหี อ้ งนอน ใหญ่ โถงห้องพระและห้องนอนเล็กอีก 2 ห้อง ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหรู หราแล้วการตกแต่งภายในก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะด้วยความชื่นชอบ ในสไตล์หลุยส์ ท�ำให้ทุกพื้นที่ถูกตกแต่งให้เป็นสไตล์หลุยส์ทั้งหมด นอกจาก นีย้ งั เลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ป็นสีขาว หรือสีครีมเพือ่ ให้บรรยากาศภายในบ้าน ดูอบอุ่นนอกจากนี้ยังท�ำให้พื้นที่ภายในบ้านดูกว้างและสบายตาอีกด้วย เมื่อบ้านคือสถานที่ซึ่งทุกคนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข แถมยังเป็นพื้นที่ส�ำหรับการพักผ่อน ดังนั้นบ้านจึงต้องเกิดจากความรักและ ความเข้าใจของทุก ๆ คน เพื่อความสุขที่เกิดขึ้นจะถูกส่งให้กับทุก ๆ คนใน ทุก ๆ วันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ...

Dr. Petrong Kianman, Deputy Director of Internal Audit Department, Kalasin Hospital and Mrs. Busarin Kianman, Professional Nursing Specialist, Head of Delivery Unit, Kalasin Hospital had been lived their lives hurriedly and responsibly like other working age people when they decided to add their burden as building a new house, and hoped it would be the prize of there lives and the place of their family happiness. Dr. Petrong Kianman, told us, “We had lived in an official residence in Kalasin Hospital campus when the organization decided to rebuild that residential area. Besides, we had been looking for a new house for about 10 years. We had been searching around Kalasin and nearby province such as Mahasarakham, Roi et and Khonkaen to saw the designs of both House builder Company and Real Estate Project, so we decided to bought a house from Real Estate Developer in Khonkaen in 2007.” “But we had been wanted to built a house in Kalasin also, because we wanted to live there after our retirement. Then, we knew PD House from our respecting senior and we so impressed with the WA-947 Model. It was much more impressive when we saw the finished real house of this model and saw the good relationship between the house owner and PD House team. Those made us trustful and decide to choose PD House for building our house.” The exterior design is luxurious and tasteful contemporary style. There are 360 square meters of using space which are divided as an leveled entertainment room, a living room, a dining area, a western kitchen, a storeroom and a maid’s room for the downstair and a master bedroom, two bedrooms and a prayer room for the upstair. The interior decoration is competitive luxurious classical style for every area. The furnitures are white or creamy that can warm the tone and make the relaxing clear sight. When house is the place every member of the family live together with happiness and recreation, it have to build with understanding and love. Then, the happiness will happen and pass forward to every member eternally.

JANUARY/FEBRUARY 67


HAPPY CELEBRITY II บ้าน Contemporary Style ที่มีความร่วมสมัย และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน

BAANSUKJAI 68


HAPPY CELEBRITY II

JANUARY/FEBRUARY 69


HAPPY CELEBRITY II เสาคู่หน้าที่มีความโดดเด่นช่วยท�ำให้บ้านดูหรูหราและมีรสนิยมมากยิ่งขึ้น

บานกระจกทรงสูงบริเวณด้านหน้าที่เปิดรับแสงท�ำให้บ้านดูสว่างและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

BAANSUKJAI 70


HAPPY CELEBRITY II ช่องเปิดขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่รอบ ๆ บ้านช่วยเปิดรับลมและระบายอากาศท�ำให้บ้านไม่ร้อน

สวนขนาดเล็กที่ถูกจัดไว้บริเวณด้านหน้าช่วยท�ำให้บ้านดูสวยงามและดูมีชีวิตชีวาอีกด้วย

ระเบียงห้องนอนที่อยู่ด้านหลังบ้าน เป็นมุมที่ช่วยผ่อนคลาย ซึ่งสามารถออกมารับอากาศเย็น ๆ ได้ตลอดเวลา JANUARY/FEBRUARY 71


HAPPY CELEBRITY II

บริเวณชั้นล่างออกแบบให้มีการเชื่อมต่อพื้นที่เข้าหากัน และถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์หลุยส์ทั้งหมด นายแพทย์เปตรง และคุณบุศรินทร์ เขียนแม้น กับความสุขภายในบ้านหลังนี้

มุมรับแขกที่เปิดโล่งจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์หลุยส์ดูหรูหรา

มุมรับประทานอาหารเชื่อมต่อกับห้องรับแขกและห้องครัว เพื่อความสะดวกสบาย

BAANSUKJAI 72


HAPPY CELEBRITY II

บริเวณโถงด้านหน้าที่เป็น double volume ช่วยท�ำให้พื้นที่ภายในดูโปร่งโล่งมากขึ้น

ห้องเอนเทอร์เทนเมนท์ที่มีการยกระดับพื้นขึ้นเพื่อให้ดูเป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัว JANUARY/FEBRUARY 73


HAPPY CELEBRITY II บริเวณโถงทางเดินชั้นบนที่ออกแบบให้ดูกว้างและเชื่อมต่อพื้นที่กับทุกห้องนอน

บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบนถูกออกแบบให้มีชานพัก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขึ้น-ลง

โถงห้องพระที่เปิดโล่งเป็นมุมสงบส�ำหรับครอบครัว BAANSUKJAI 74


HAPPY CELEBRITY II ห้องนอนเล็กที่มีความหรูหราโดยเลือกคุมโทนสีขาวให้ดูอบอุ่นและสะอาด

JANUARY/FEBRUARY 75


HAPPY CELEBRITY II

ห้องนอนใหญ่ที่ออกแบบให้ดูโปร่งโล่ง และแบ่งฟังก์ชันการใช้งานไว้อย่างครบครัน

มุมแต่งหน้าเล็ก ๆ ที่จัดวางอยู่ภายในห้องนอน ช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนออกจากบ้าน

ของสะสมที่น�ำมาจากต่างประเทศถูกน�ำมาตกแต่งไว้ภายในห้องนอนใหญ่

สถานที่ : บ้านนพ.เปตรง และคุณบุศรินทร์ เขียนแม้น ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ BAANSUKJAI 76


BAANSUKJAI 78


HAPPY DESIGN IV Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

SEE THE HORIZON OF THE SEA หากเรามีบ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ต่อให้ไม่มีใครบอก เราก็คงรู้ได้ด้วยตัวเองว่าจะต้องออกแบบห้องนอนของเราให้สามารถมอง เห็นท้องทะเลได้อย่างเต็มตาทีส่ ดุ เช่นเดียวกับห้องนีท้ อี่ อกแบบโดยใช้ผนัง กระจกสองด้าน ท�ำให้สามารถมองเห็นท้องทะเลได้ 180 องศา เมื่อนอน อยู่บนเตียง แถมเมื่อออกไปสู่ระเบียงก็เปิดมุมมองออกได้ถึง 270 องศา อีกด้วย และเมื่อตกแต่งภายในด้วยสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลช่วยให้ห้องนี้ เหมาะกับการเป็นห้องนอนริมทะเลมากยิ่งขึ้นไปอีก

JANUARY/FEBRUARY 79


HAPPY NEW PRODUCT

NEOREST NX สุขภัณฑ์อัตโนมัติจาก TOTO คิดค้นขึ้นภายใต้หลัก Zero Based ซึ่งเป็นโครงสร้างของสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ Toto สามารถผสมผสานเทคโนโลยี Washlet ได้อย่างลงตัว เน้นการดีไซน์ ความโค้งทีง่ ดงามซึง่ สือ่ ถึงความสวยงามของเซรามิกแบบ 360 องศา สามารถ ปรับเข้ากับพืน้ ที่ได้หลากหลายทัง้ รูปแบบ ฟังก์ชนั การใช้งานทีโ่ ดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยี Tornado Flush, Rimless Design และ Aerial Wonder Wave Cleansing รูปแบบใหม่ และฟังก์ชนั การท�ำความสะอาดทีค่ รบครันของ Toto ไม่ว่าจะเป็นการท�ำความสะอาดพื้นผิวภายในสุขภัณฑ์และก้านฉีดช�ำระโดย ใช้ Ewater+ หรือสารเคลือบผิวเซรามิกให้เรียบเนียนถึงระดับนาโน CeFiONtect อีกด้วย

ก๊อกน�้ำ 8 ซีรีส์จาก TOTO เพื่ อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ก๊อกน�้ำ 8 รุ่น ได้แก่ GO Series, GR Series, GS Series, GA Series, LB Series, LN Series, LC Series และ LF Series ที่ได้รับการ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งานทุก ภูมิภาคทั่วโลก น�ำหลักวิศวกรรมคันไซ (Kansei Engineering) มาใช้ ในการพัฒนาสินค้าระบบปล่อยน�้ำ โดยอ้างอิงหลักการค�ำนวณทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและรู้สึกสบายขณะอาบน�้ำมาก ยิ่งขึ้น ประหยัดน�้ำ สะดวกสบาย และปลอดภัย การันตีด้วยรางวัลด้าน การออกแบบ อาทิรุ่น GO Series กับรางวัล Best of the Best จาก เวที Red Dot Design Award 2017 และ รุ่น GR Series ได้รับรางวัล Winner จาก Red Dot Design Award 2017 เช่นเดียวกัน

SOLAR CELL ไฟแสงสว่างภายนอกประหยัด พลังงานจาก CARINI SOLAR CELL ไฟแสงสว่างภายนอก แบรนด์ Carini ช่วยประหยัด พลังงาน ไม่ตอ้ งใช้ไฟบ้าน มีเซนเซอร์ตรวจจับความมืด-สว่าง และ ที่ส�ำคัญใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ช่วยให้คุณได้ประหยัดค่าไฟ ท�ำจากวัสดุสแตนเลส ทนทาน นอกจากนีย้ งั มีการประกันสินค้าเป็น ระยะเวลา 1 ปีอีกด้วย

FLOTATION TUB NEOREST SERIES จากการค้นคว้าวิจัยยาวนานกว่า 10 ปี อ่างอาบน�ำ้ ที่ Toto ได้ทำ� การวิจยั ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ มายาวนานกว่า 10 ปี กับเทคโนโลยี Zero Dimension ที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์ ค วามผ่ อ นคลายขณะแช่ น�้ ำ ใน อ่างอาบน�้ำ พักผ่อนทั้งร่างกายและสมองด้วย Hydrohands และ Air-Jet ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เหนื่อย ล้าด้วยสภาพที่ ไร้น�้ำหนัก พร้อมฟังก์ชันนวดผิวกาย BAANSUKJAI 80

นอกจากนี้ยังใช้วัสดุ Galaline คุณภาพสูงและพื้น ผิวที่สวยงาม โดยอ่างอาบน�้ำ Flotation Tub Neorest Series ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมที่สุด กับสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าในแบบของ Neorest Series ซึ่งเป็นซีรีส์ที่หรูหราที่สุดของ Toto นั่นเอง


HAPPY NEW PRODUCT

VICTORIA เตาอบดีไซน์สุดเฉียบ จาก SMEG เตาอบดีไซน์สุดล�้ำสมัย VICTORIA ชนิดติดตั้ง ในเฟอร์นิเจอร์ สามารถปรุงเมนูได้หลากหลาย ถึง 20 เมนู ปรับระดับอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 30– 280 องศาเซลเซียส และยังมีไฟฮาโลเจนถึง 2 ดวง ให้ความสว่างทั่วทั้งเตา มีออพชันพิเศษ ๆ อย่าง จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่และประตูแบบ soft close ถนอมประตูเตาให้ปดิ ได้อย่างนุม่ นวล อีกด้วย

IGLOOHOME ระบบล็อคประตูแบบดิจิทัลจาก KUDOS อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ Kudos ภูมิใจน�ำเสนอคือ “IGLOOHOME” ระบบ ล็อคประตูแบบดิจทิ ลั เป็นสินค้าใหม่ซงึ่ เปิดตัวครัง้ แรกในประเทศไทย เหมาะส�ำหรับบ้านและคอนโดฯ เพราะความปลอดภัยในการอยูอ่ าศัย เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทล็อคระดับโลก ท�ำงานได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ป้องการการแฮ็กด้วยระบบ synchronization ซึง่ เป็นระบบทีธ่ นาคารชัน้ น�ำส่วนใหญ่เลือกใช้ จึงมัน่ ใจ ได้ในความปลอดภัยขั้นสูงสุดอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด UNIVERSAL DESIGN จาก KUDOS หนึ่งในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คูโดสคือผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Universal Design เทรนด์ใหม่แห่งการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคมอาทิ “CASTA” กรรไกรอเนกประสงค์ทสี่ ว่ นคมของกรรไกรถูกซ่อนไว้ แม้แต่ เด็กหรือคนชราก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย “LINE” คัตเตอร์รปู ทรง คล้ายเมาส์ ใช้งานง่าย ใบมีดท�ำจากเซรามิก วัสดุ ทนทาน ปลอดภัยแม้กบั เด็กและผูพ้ กิ าร และ “NAIL” กรรไกรตัดเล็บที่ใช้แรงน้อยที่สุด เหมาะส�ำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่ข้อมือ อ่อนแรงนั่นเอง

NUOVO+GRANITO อ่างล้างจานป้องกันแบคทีเรีย อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ NUOVO+GRANITO ผลิตจากประเทศอิตาลี ผสมผสานความแข็งแกร่งของ แกรนิตธรรมชาติเข้ากับอะคริลกิ เรซิน มีคณ ุ สมบัตพิ เิ ศษ แข็งแกร่ง ทนแรงกระแทกและแรงขูดขีดได้ดี ทนความ ร้อนสูง และที่ส�ำคัญมีส่วนผสมของ Silver lon ช่วย ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มี ให้เลือกทั้งสี โครเมียม สีครีม สีขาว และสีด�ำ JANUARY/FEBRUARY 81


HAPPY SOCIETY

พี ดีเฮ้าส์ เดินสายแจกทองทัว่ ประเทศ บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ผูน้ ำ� ธุรกิจรับสร้างบ้านอนุรกั ษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันดับ 1 ในนามศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เดินสายแจกทองค�ำหนัก 5 บาท แก่ลูกค้าที่รับมอบบ้านแล้วเสร็จ ทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดจากแคมเปญ ‘พีดีเฮ้าส์ ลุ้นรถ ลุ้นบ้าน’ ให้กับคุณจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ (กลาง) ลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านกับ ศูนย์รับสร้างบ้าน สาขาสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร(ขวาสุด) บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด เป็นผู้มอบ รางวัล เซ็นสัญญาโครงการ HH-5244 คุณฐิตินันท์ พลเกษตร ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HH-5244 แบบบ้าน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.8 ล้านบาท ด้วย วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมสถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดัง กล่าวมีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา NS-5427 คุณธิดารัตน์ บุญกระทุ่ม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ NS5427 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.2 ล้านบาท โดย ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมใช้ สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.มหาโพท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้การเซ็น สัญญาดังกล่าวมีคุณณัฐาภร จิรังกรณ์ กรรมการผู้จัดการ(ซ้าย) บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PC-5627 คุณพิไลพร บุญถนอม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC5627 ซึ่งเป็นแบบบ้าน F-177 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.3 ล้านบาท โดย ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณณธีพัฒน์ ถิราพงศ์ฐกร ผู้จัดการ (กลาง) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI 82


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5628 คุณสุนันทา แจงแสง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC5628 แบบบ้าน WA-947 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.3 ล้านบาท ด้วย วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2-2560 พร้อมสถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณณธีพัฒน์ ถิราพงศ์ฐกร ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ PL-5342 คุณตรีพิพัฒน์ ศิลปการสกุล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL-5342 แบบบ้าน F-179 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.2 ล้านบาท โดยใช้ วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ้าน ป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสราวุฒิ เกิดแพ กรรมการบริหาร(ขวา) บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

สวัสดีปีใหม่ 2561 นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รับมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปี ใหม่ 2561 จากบริษั ท วิษ ณุเทคโนพลัส จ�ำกัด ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขสมหวังและสิ่งดี ๆ ตลอดปีใหม่ 2561

บ้านสไตล์โมเดิร์น ป้องกันภัยน�้ำท่วม ความอบอุ่นของครอบครัวใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ แนะน�ำแบบบ้านใหม่ WA-171 สไตล์ Modern Tropical แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับยกพื้นสูง 1 ใน 4 แบบบ้านใหม่ในซีรีส์ “Protex Home” หรือ “บ้านปกป้องน�ำ้ ท่วม” เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดใน งบประมาณที่คุ้มค่า โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทยหลังคาจั่ว 2 ชั้น ในโทนสีอบอุ่นเเละวัสดุตกแต่งภายนอกอย่างเรียบง่าย พื้นที่ ใช้สอยแยก เป็นสัดส่วนได้อย่างครบถ้วนและลงตัว แบ่งเป็น 3 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ้ และ ที่จอดรถ 2 คัน รองรับครอบครัวขนาดเล็ก-กลาง เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา ราคาช่วงแนะน�ำเพียง 3.4 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขา หรือคลิก www.pd.co.th

JANUARY/FEBRUARY 83


HAPPY SOCIETY

พี ดีเฮ้าส์ พลิกต�ำราสู้ เปิดตัว

“โพรเท็กซ์ โฮม”

เจาะตลาดพื้ นที่น้ำ� ท่วม นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เผยว่า หลังจากเกิดน�้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ทั้งพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลางตอนบนและภาคใต้ กลาย เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคชะลอการตัดสินใจสร้าง บ้านในไตรมาส 4 ทั้งนี้เพื่อดึงความเชื่อมั่นและก�ำลังซื้อผู้บริโภคกลับมา บริษัทฯ ได้เปิดตัว แบบบ้านใหม่ 4 แบบ ภายใต้แนวคิด “Protex Home” หรือ “บ้านปกป้อง น�้ำท่วม” ให้สามารถแก้ปัญหาน�้ำท่วมไปพร้อมกับมีรูปแบบบ้านที่ทันสมัย และน�ำมาใช้เป็นจุดขาย ด้วยการน�ำภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมาประยุกต์ กับงานออกแบบดีไซน์สมัยใหม่ เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในงบประมาณ บาท แบบบ้าน F-276 ราคา 3.7 ล้านบาท แบบบ้าน F-277 ราคา 3.9 ที่คุ้มค่า วัสดุและอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้ต้องช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานและ ล้านบาท และ แบบบ้าน WA-171 ราคา 3.4 ล้านบาท ซึ่งจะปรับราคา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แบบบ้าน F-275 ราคา 3.5 ล้าน ขึ้น 7% สิ้นปีนี้

พี ดีเฮ้าส์ประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการศูนย์ฯ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูง บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด น�ำทีมเจ้าของ สิทธิและผู้บริหารแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งการ ประชุ ม ดั ง กล่ า วได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเจ้ า ของสิ ท ธิ แ ละผู ้ บ ริ ห าร แฟรนไชส์ฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยวาระการประชุมในครัง้ นี้ ได้กล่าวสรุปสถานการณ์ป’ี 60 และประกาศ เตรียมรุกตลาดรับสร้างบ้านปี’61 หลังพบสัญญาณความต้องการ สร้างบ้านของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง นับเป็นการ ประชุมใหญ่ส่งท้ายปีนี้ เพื่อให้ทุกสาขาได้มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ก่อนก้าวเข้าสู่การท�ำงานในปีหน้า พ.ศ.2561 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอัปศรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

BAANSUKJAI 84


HAPPY SOCIETY

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ประชุมคณะกรรมการฯ

ครั้งที่ 2/2560 ส่งท้ายปี

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน น�ำทีมคณะ กรรมการสมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2560 ส่งท้ายปี ไก่ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ สมาคมฯ เป็นอย่างดี และเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ซึง่ ผลการ ประชุมสมาชิกสมาคมฯ ได้ลงมติเห็นชอบจัดงาน ‘บ้านและวัสดุออนไลน์ แฟร์ 2561’ อีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่และปรากฎการณ์ใหม่ให้แก่วงการ รับสร้างบ้านและวัสดุฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอัปศรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายงานตลาดรับสร้างบ้านปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

สมาคมไทยรั บ สร้ า งบ้ า น (Thai Home Builders Association:THBA) ประเมินความต้องการสร้างบ้านของ ผู ้ บ ริ โ ภคและประชาชนประเภท “บ้านเดี่ยวสร้างเอง” ปี 2560 ปรับ ตัวดีขนึ้ เล็กน้อย เมือ่ เปรียบเทียบกับ ปีก่อน โดยเฉพาะครึ่งปีหลังความ ต้องการและก�ำลังซื้อผู้บริโภคกลับ มาฟื้นตัวได้ดี น่าจะเป็นผลมาจาก ความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ ทิศทางเศรษฐกิจ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ที่ มี สั ญ ญาณบวกและมี แ นวโน้ ม นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ขยายตัวดีขึ้นในอนาคต กอปรกับ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ทัง้ มาตรการลดหย่อนภาษีและเม็ด เงินทีอ่ ดั ฉีดเข้ามาสูร่ ะบบในปี 2560 ท�ำให้ประชาชนมีกำ� ลังจับจ่ายใช้สอย และมีเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ประเมินมูลค่า

“บ้านสร้างเอง” ทัว่ ประเทศปี 2560 อยูท่ ปี่ ระมาณ 1.2-1.4 แสนล้านบาท ขณะที่กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านคาดว่ามีแชร์ส่วนแบ่งตลาด 1.3-1.4 หมื่น ล้านบาท ขยายตัวเล็กน้อยจากปีกอ่ น โดยธุรกิจรับสร้างบ้านมีการแข่งขัน ค่อนข้างรุนแรง ใช้กลยุทธ์ตั้งราคาขายให้สูงไว้ก่อน แล้วจัดโปรโมชั่นลด ราคา 15-30 % ซึ่งหลังจากลดราคาแล้วก้อไม่แตกต่างกันมาก และจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ออนไลน์ เป็นหลัก สมาคมฯ จึงร่วมมือกับสมาชิกทั้งกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านและ วัสดุ น�ำเสนอกิจกรรมการตลาดออนไลน์สผู่ บู้ ริโภค กับงาน“บ้านและวัสดุ ออนไลน์แฟร์ 2561” หรือ Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018 ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2561 รวม 11 วัน บนเว็บไซต์ www.thaionlinefair.com ซึ่งงานมหกรรมบ้านฯ ออนไลน์ ครั้งนี้ ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านและวัสดุ ยังไม่เคยจัดงานในรูปแบบ ออนไลน์มาก่อน และถือเป็นมิติใหม่ของวงการรับสร้างบ้าน

JANUARY/FEBRUARY 85


HAPPY SOCIETY

“ยิปซัม ตราช้าง” ตอกย�้ำศูนย์ไลฟ์สไตล์สุดหรู แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ มหานคร (MahaNakhon) ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย มาพร้อมกับความ สูง 314 เมตร เป็นโครงการ mix-used ที่ได้รับการออกแบบเสมือนถูก โอบล้อมด้วยริบบิน้ สามมิติ หรือ “พิกเซล” ตลอดทัง้ ความสูงของตัวอาคาร ท�ำให้เกิด โครงสร้างพิเศษและโดดเด่นสะดุดตา ผนังตึกด้านนอกล้อมรอบ ไปด้วยกระจกราวกับลอยอยู่บนฟ้าเมื่อมองมาแต่ไกล โดยสามารถรับลม ชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่า ด้วยการออกแบบของบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ธอส. ชวนลูกค้าดาวน์โหลด APPLICATION : GH BANK SMART RECEIPT ใบเสร็จช�ำระหนี้เงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชิญชวนลูกค้าสินเชือ่ บ้านดาวน์โหลด Application : GH Bank Smart Receipt เพื่อสมัครใช้บริการรับใบเสร็จรับช�ำระ เงินกูแ้ บบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยสมาร์ทโฟน แทนการรับใบเสร็จทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ Application : GH Bank Smart Receipt เริ่มให้บริการอย่างเต็ม รูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store (ระบบ ปฏิบัติการ iOS) และ Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android)

ทีซีซี แอสเซ็ท เปิดตัวโครงการ ‘THE PARQ’ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกาศ เดินหน้าก่อสร้างโครงการมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ในชื่อ ‘The PARQ’ (เดอะ ปาร์ค) บนพื้นที่ 24 ไร่ ณ มุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตรงข้ามกับอาคาร ส�ำนักงาน FYI Center มีพื้นที่อาคารรวม (GFA) 320,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยส�ำนักงานระดับ พรีเมียม ผสมผสานเชื่อมต่อเข้ากับพื้นที่ร้านค้า ร้าน อาหาร และโรงแรม น�ำเสนอการออกแบบอาคาร ส�ำนักงานที่โดดเด่นด้วยขนาดพื้น ที่ต่อชั้น (Floor Plate) ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และปราศจากเสา ภายในพื้นที่ (Column-free) และมีทางเดินเชื่อมต่อ โดยตรงกั บ ทางเข้ า รถไฟฟ้ าใต้ ดิ น MRT สถานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อเมริกันสแตนดาร์ด จัดงาน ท็อป ดีลเลอร์ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ผู้นำ� ตลาดเครือ่ งสุขภัณฑ์และผูผ้ ลิต-จ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์ อเมริกันสแตนดาร์ด จัดงาน “ท็อป ดีลเลอร์ กาล่า ไนท์ 2016” ภายใต้ธีม ดิ อเมริกัน แกสบี้ ย้อนความ สนุกสนานของชีวิตยุค 60 เพื่อเป็นการตอกย�้ำความ สัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษัทและพันธมิตรคูค่ า้ ทางธุรกิจ โดยมี นายสิทธิรฐั วัชราภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วย นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ กรรมการ ผู้จัดการ และ นางลักษณา วัชรสุรังค์ บริษัท พาณิชย์ วิ บู ล ย์ เชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด ให้ เ กี ย รติ ร ่ ว มงาน ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ BAANSUKJAI 86

“โสสุโก้” เปิด รง. จ.สระบุรี ต้อนรับการเคหะแห่งชาติ บริษั ท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด เปิดโรงงานผลิตกระเบือ้ งโสสุโก้ ต้ อ นรั บ การเคหะแห่ ง ชาติ น� ำ โดย ชาญวิวัฒน์ วิชาชัยโชติสกุล ผู้จัดการ ส่วนขายโครงการต่างจังหวัดและเสฎฐภัค กิติโฆษณ์ ผู้จัดการแผนกขาย โครงการนครหลวง ให้การต้อนรับทีม สถาปนิก และวิศวกร ของการเคหะแห่ง ชาติ เข้ า เยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ก ปู พื้ น และบุ ผ นั ง ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกเรือ่ ง กระเบือ้ ง โสสุ โ ก้ ” ณ โรงงาน จ.สระบุ รี เมื่อเร็ว ๆ นี้


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4275

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

08-5489-4275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

0-5371-1552

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI 88

-


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 09-2259-1038

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 08-6100-7372

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 09-7494-4446

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 09-1846-9365

0-7482-3256

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

JANUARY/FEBRUARY 89


HAPPY ENDING

DREAM AND GOALS หลายคนมกัจะใชโ้อกาสขนึ้ปีใหม่ในการคดิทา�อะไรใหม่ ๆ วางเปา้หมาย ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านมาคิดเกี่ยวกับ ความฝัน กับ เป้าหมาย ดูสักหน่อย มองเผิน ๆ คล้ายกับว่าทั้งสองจะ เปน็สงิ่เดยีวกนัหรอืคลา้ยกนั แตแ่ทจ้รงิแลว้อาจไมเ่ปน็เชน่นนั้ เพราะใน ชีวิตคน ๆ หนึ่ง เราคงมีความฝันอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ความฝันเกี่ยวกับอาชีพที่อยากท�าหรืออยากเป็น ความฝันเกี่ยวกับการมี ชีวิตที่ดีและมีความสุข เราอาจจะเรียกความฝันนี้ว่าเป็นเป้าหมายก็ได้ แต่การตั้งเป้าหมายเช่นนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก มีกูรูบางท่านสอนว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีควรจะ S.M.A.R.T คือประกอบ ด้วยคุณสมบัติ 5 ประการได้แก่ Sustainable (สามารถท�าได้ต่อเนื่อง), Measurable (สามารถวัดผลได้), Attainable (สามารถท�าได้จริง), Relevant (ตรงกับตัวเอง) และ Time bound (มีกรอบเวลาที่ชัดเจน) ยกตวัอยา่งเชน่หากมีใครสกัคนอยากจะลดนา�้หนกั แทนทจี่ะตงั้เปา้หมาย ว่า ฉันจะผอมให้ได้ หรือฉันจะลดน�้าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม เราควรจะ ตั้งเป้าหมายว่า ฉันจะค่อย ๆ ลดน�้าหนักลงเดือนละ 1-2 กิโลกรัม ให้ได้ ทุกเดือนไปเรื่อย ๆ จนครบ 10 เดือน ถึง 1 ปี จากนั้นจึงติดตามผลใน ทุก ๆ เดือน เช่นนี้เป็นต้น โดยสรุปก็คือ เราไม่จ�าเป็นต้องตั้งเป้าหมาย ที่ยาก ไกลตัว หรือฟังดูยิ่งใหญ่ กลับกัน หากเราตั้งเป้าหมายที่เล็กและ สามารถเหน็ความสา�เรจ็ไดจ้รงิในระยะเวลาที่ไมน่านนกั กจ็ะทา�ใหเ้รามี ก�าลังใจและสามารถค่อย ๆ ตั้งเป้าหมายใหม่ที่พาเราเข้าใกล้ความฝัน มากยงิ่ขนึ้ไดน้นั่เอง กข็อฝากใหล้องเกบ็ไปคดิไปปรบัใชก้นัดนูะครบั แลว้ พบกันใหม่ครับ

Many people choose the occasion like new year to set new goal or target, so this time we invite you to think about these two words “dream” and “goal” a little bit. Skimming on two words, they seem to mean similarly or be the same but it may be not in fact. Because in one’s life, there are not so many dreams, for example, dreaming about what to be or a good career and dreaming about a good life or happiness. We may call these dreams “goal” but it may not a good idea.  Some guru told us that setting a goal have to be S.M.A.R.T which are five qualities of your goal – Sustainable, Measurable, Attainable, Relevant and Time bound. For example, if you want to lose your fat, instead of set a goal as “I will get slim” or “I will lose my weight 10 kilos”, you should set a goal as “I will lose my weight 1-2 kilos every month for 10 months or a year and I will monitor it continuously”. In conclusion, you do not have to set a goal that is difficult, far or great to hear, on the other hand, if you set a goal that is small and can succeed in a short period of time, it will encourage yourself to set a new goal that lead you closer to your dream. Hope this can help you at least a few. See you next time.

BAANSUKJAI 90


ปีที่ 7 ฉบับที่ 41 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 41 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561