Page 1


J

A

22

N

U

Happy Interview I

A

R

Y

/

F

E

B

R

U

A

R

Y

V O L U M E

30

7

I S S U E

3 5

58

Happy Celebrity I

Happy Celebrity II

8 Editor,s Note 10 Happy Society 18 Happy Seminar Happy Design II 20 Happy New Product 22 Happy Interview I พิศาล ธรรมวิเศษ น�ำทัพ “พีดีเฮ้าส์” รุกตลาด อัดแคมเปญเด็ดงาน THBF 2017 24 Happy Interview II ส�ำราญ กระจ่างรมย์ 54 Happy Glossary เปลี่ยน...เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โครงหลังคา 26 Happy Furniture 56 Happy Design III จะเก่าหรือใหม่ก็ Modern Bathing in Beauty 28 Happy Design I 58 Happy Celebrity II พื้นที่แห่งอิสระ Happy Family 30 Happy Celebrity I ครอบครัวของฉันกับวันแสนสุข บ้านของฉัน 74 Happy Design IV สานฝันแบ่งปันความสุข Form with Function 48 Happy Design II Dine Fine, See Sky View 50 Happy Architecture บ้านโมเดิร์น-วิถีเซน 52 Happy Engineering สร้างบ้านต้องรู้

48

BAANSUKJAI

6

80

76 78 80 88 90

Happy Eating Amicizia in the Hamlet หมู่บ้านเล็ก ๆ มิตรภาพยิ่งใหญ่ Happy Travel “ชั่งหัวมัน” จากหัวมันเทศสู่โครงการพระราชด�ำริ Happy Home Happy Index Happy Ending

56

Happy Design III

Happy Home


JANUARY/FEBRUARY

7


สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่านนิตยสาร บ้านสุขใจ ที่รัก ทุกท่าน ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วส�ำหรับปี 2559 อันเป็นปีทยี่ ากล�ำบากและหนักหนาเอาการทีเดียว แต่ ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ได้ผ่านไปแล้วครับ แม้จะยังไม่รู้ ว่าปีใหม่ 2560 นี้จะมีอะไรรอเราอยู่บ้าง อาจจะต้อง ยากล�ำบากกว่าเดิมก็ได้ หรืออาจจะสบายเราก็ไม่รู้ แต่ไ ม่ว่าจะเป็นอย่างไรหากทุกคนยังสู้ นิตยสาร บ้านสุขใจก็จะขอสู้ไปพร้อม ๆ กับทุกคนครับ ช่วงไม่กี่ปีหลังรู้สึกว่าหน้าหนาวจะมาช้ากว่าปกติ แต่ ความหนาวยังคงปกติ หรือบางครั้งอาจจะหนาว มากกว่าปกติเสียด้วยซ�้ำ เมื่อก่อนจ�ำได้ว่าฤดูหนาวจะ เริม่ ตัง้ แต่ชว่ งกลางถึงปลายเดือนตุลาคม จากนัน้ อาจ จะเว้นช่วงความหนาวระยะหนึ่ง ก่อนที่ลมหนาวอีก ระลอกจะโหมเข้ามาในช่วงเปลี่ยน พ.ศ. แต่ปีที่แล้ว จ�ำได้ว่าแทบจะไม่รู้สึกถึงลมหนาวเลยจนกระทั่งเข้า ช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม แต่พอถึงช่วงนั้นก็ หนาวถึงขนาดที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอุณหภูมิลด

ลงต�่ำกว่า 20 องศา อยู่หลายวันเลยทีเดียว ส�ำหรับปี นีก้ ว่าจะรูส้ กึ ถึงลมหนาวแรกก็ปาเข้าไปเดือนธันวาคม แล้ว และมีวี่แววว่าอาจจะหนาวเหมือนปีที่แล้วในช่วง หลังจากปีใหม่ด้วย ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังรักษา สุขภาพจากสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากเช่นนี้ด้วย นะครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นเพียงใด แต่คอลัมน์ Happy Celebrity ของเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจ อยู่เสมอ โดยฉบับนี้จะพาไปพบกับเจ้าของบ้านหลัง ใหญ่สไตล์ Classic-Contemporary กับอีกหลังทีเ่ ป็น สไตล์ไทยประยุกต์ นอกจากนีก้ ย็ งั มาให้ความรูก้ นั เช่น เคยส�ำหรับคอลัมน์ Happy Architecture, Happy Engineering และ Happy Glossary รวมถึงแบบบ้าน ใหม่ 4 แบบไฉไล แต่ฉบับนี้พิเศษตรงที่ทั้ง 4 หลังเป็น แบบบ้านโครงสร้างเหล็กชัน้ เดียว เรือ่ งราวทัง้ หมดจะ เป็นอย่างไรเชิญติดตามในฉบับได้เลยครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สัญญา อรุณนภา บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ดวงกมล แก้วรอด

ช่างภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง, นิรุจน์ ตฤษณานนท์ พิ สูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิ มพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศจีกาญจน์ สรรพช่าง แยกสี-พิ มพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI

8


JANUARY/FEBRUARY

9


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

เซ็นสัญญา HA-5623

เซ็นสัญญา PK-5706

เซ็นสัญญา CP-5711

คุณไพรัช ห่อทองรุ่ง ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ HA-5623 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.7 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2559 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.ทุง่ ลาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทัง้ นีก้ ารเซ็น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ ธิ ณ วั ช ร์ กลั บ คุ ณ กรรมการบริหาร (ซ้าย) บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณธนิต จุลเสวก ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้ า นโครงการ PK-5706 ซึ่ ง เป็ น แบบบ้ า น มาตรฐาน W-168 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.06 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2559 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้การเซ็น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ พิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ กรรมการบริ ห าร (ที่ 2 จากซ้ า ย) บริ ษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด (ภูเก็ต) หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต และทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณอรพินท์ พนาพิทกั ษ์กลุ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ CP-5711 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน F-226 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 5.5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2559 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ อ.ปะทิ ว จ.ชุ ม พร ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญา ดังกล่าวมี คุณจิรกฤต กุลกรทินโชติ ผู้จัดการฯ (ซ้ายสุด) บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาชุมพร และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

แบบบ้านไทยโมเดิร์นฯ รองรับอนาคตส�ำหรับทุกเพศทุกวัย แปลนชั้นบน

แปลนชั้นล่าง

บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ แนะน�ำแบบบ้าน รุ่นใหม่ W-168 สไตล์ไทยโมเดิร์นสไตล์ (Thai Modern) ที่ผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยและ บาหลีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ด้วยรูปทรงหลังคา ปั ้ น หยา 2 ชั้ น ช่ ว ยให้ ร ะบายความร้ อ น สะสมใต้หลังคาได้เป็นอย่างดี และเหมาะกับ ภู มิ อ ากาศเขตร้ อ นอย่ า งประเทศไทยเป็ น อย่างยิ่ง พื้นที่ใช้สอยเหมาะส�ำหรับครอบครัวที่

มี ส มาชิ ก ผู ้ สู ง วั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย แบ่งออกเป็น 4 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ้ และทีจ่ อดรถ 2 คัน สามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางใหญ่ ราคาค่าก่อสร้างปกติ 4.3 ล้านบาท ราคา ช่วงแนะน�ำเหลือเพียง 4.1 ล้านบาท พร้อม รับส่วนลดเพิ่มอีก 200,000 บาท (เฉพาะในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไลน์ แอด @pdhouse หรือ คลิก www.pd.co.th BAANSUKJAI

10


JANUARY/FEBRUARY

11


HAPPY SOCIETY น�้ำท่วมภาคใต้ ตลาดบ้านสร้างเองสะดุด พี ดีเฮ้าส์ ปรับกลยุทธ์ส่งท้ายปี’59 Story : กองบรรณาธิการ

พิศาล ธรรมวิเศษ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์ ฝนตกหนักติดต่อกันในหลาย ๆ พื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้บา้ นเรือนถูกน�ำ้ ท่วมขังและประชาชน ต่างได้รับความเดือดร้อนจ�ำนวนมาก คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภาคใต้ ในช่วงโค้งสุดท้ายพอสมควร ในส่วนของตลาด รั บ สร้า งบ้ า นภาคใต้ แ ละยอดขายบ้ า นของ บริษัทฯ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ถือว่ามีการ ฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ เหตุผลส�ำคัญเป็นเพราะผู้บริโ ภคในภาคใต้ ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ บริการ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ป ระกอบการ มากกว่าเรื่องราคา อย่างไรก็ดี ในช่วงท้ายปีนี้ ต้องยอมรับว่าก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคบางส่วนสะดุด ลง ด้วยเพราะอารมณ์จับจ่ายใช้สอยและการ ลงทุนเรือ่ งบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยชะลอตัว กอปร กับสถานการณ์น�้ำท่วมที่ก�ำลังเกิดขึ้น จึงคาด ว่ายอดขายบ้านของบริษัทฯ ในภาคใต้มโี อกาส

ลดลงและอาจต�่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1.2 พันล้าน บาท “ส�ำหรับกลยุทธ์และการปรับตัวเพื่อรับมือกับ สภาพเศรษฐกิ จในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยปี นี้ บริษัทฯ ได้หันมาเน้นควบคุมต้นทุนค่าบริหาร

ผู้บริโ ภคในปัจจุบัน รวมทั้งหัน มาใช้ระบบ บ้านโครงสร้างเหล็ก เพื่อสามารถก่อสร้างได้ รวดเร็ว ทั้งนี้จากการปรับตัวและด�ำเนินการ ดังกล่าว ท�ำให้ราคาค่าก่อสร้างบ้านลดลงจากเดิม เฉลี่ย 3-7% หรือราคาบ้านเริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อตารางเมตร เพิม่ โอกาสเข้าถึงก�ำลังซือ้

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง อาทิเช่น การใช้ แอพพลิเคชันน�ำเสนอแบบบ้านแทนโบรชัวร์ หรือสิ่งพิมพ์ การปรับแบบบ้านและลดวัสดุ ฟุ่มเฟือยที่ใช้สร้างบ้าน (Re-Product) แต่ยัง คงทันสมัยไว้ เพื่อลดต้นทุนก่อสร้างบ้านให้ สอดคล้องกับก�ำลังซื้อและความต้องการของ

กลุม่ เป้าหมายให้กว้างขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ราคา บ้าน 1.5-3 ล้านบาทและกลุ่มราคาบ้าน 3-5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่า 60% ของมูลค่ารวมตลาดบ้านสร้างเอง ทัง้ นีม้ องว่า เศรษฐกิ จ ปี 2560 น่ า จะไม่ ข ยายหรื อ แค่ ทรงตัว” นายพิศาล กล่าว

BAANSUKJAI

12


JANUARY/FEBRUARY

13


HAPPY SOCIETY ส่องธุรกิจรับสร้างบ้านตลาดทรงตัว โหมงานใหญ่ต้นปี “THBF 2017” กระตุ้นตลาด Story : กองบรรณาธิการ

ย้อนกลับภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศในช่วง 5-6 ปีที่ผ่าน มา เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ได้เกิดวิกฤติน�้ำท่วม ประเทศไทยครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ตัวเลข GDP ปรับตัวติดลบ จนมาถึงปี 2559 ที่แม้ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแต่ ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำยังคงเป็นปัญหาใหญ่ และในปีนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับ ต้องตกอยู่ในอาการช็อกและเศร้าเสียใจครั้ง ใหญ่ จากเหตุการณ์สวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในช่วงท้ายปี นอกจากนี้ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ ก็ เ กิ ด ฝนตกหนั ก ติดต่อกัน จนประสบปัญหาน�้ำท่วมขังและ ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในหลายๆ จังหวัด จะเห็นว่าแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้าน ยังไม่ได้ขยายตัวไปตามที่คาดหวังไว้ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ในฐานะนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้กล่าวว่า “ส�ำหรับทิศทาง หรือแนวโน้มในปี 2560 นี้ เมื่อพิจารณาปัจจัย รอบด้ า นคาดว่ า ปริ ม าณและมู ล ค่ า ตลาด บ้านสร้างเองมีแนวโน้มทรงตัว คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 8 หมื่น - 1 แสนล้านบาทเศษ กลุ่ม “บริษั ทรับสร้างบ้านหรือศูนย์รับสร้างบ้าน”

จ�ำนวน 200 รายเศษทั่วประเทศ มีแชร์ส่วน แบ่งตลาดไม่ถึง 20% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.3 - 1.4 หมื่นล้านบาทเท่านั้น โดยกลุ่ม ผูป้ ระกอบการดังกล่าวได้พฒ ั นารูปแบบการให้ บริ ก ารแบบครบวงจร ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ให้ ค� ำ ปรึกษา ออกแบบ บริหารควบคุมการก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุและแรงงานไปจนถึงติดต่อขอ อนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง การให้บริการหลังการขายไปจนถึงซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ ที่เรียกว่าระบบเทิร์นคีย์ (TURN-KEY) หรือ “การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ” ซึง่ เป็นการ พัฒนาหรือผลิตสินค้าจนแล้วเสร็จในสภาพ พร้อมใช้งานที่แตกต่างกับการรับจ้างหรือ รับเหมาก่อสร้างแบบปกติ ส�ำหรับกิจกรรมทางการตลาดเมื่อเปิดศักราช ใหม่ 2560 สมาคมไทยรับสร้างบ้านได้ร่วมกับ นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต เตรียมพร้อมจัด งานมหกรรมบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2560 หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017 : THBF2017 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี ซึง่ ถือเป็นงานบ้านและ วัสดุงานแรกแห่งปี ภายในงานฯ จะประกอบ BAANSUKJAI

14

ด้วยบูทแสดงสินค้าจากผูป้ ระกอบการในแวดวง อสังหาฯ รับสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อกระตุ้น ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ รับสร้างบ้าน และอืน่ ๆ รวมทัง้ กระตุน้ ก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคให้มกี ารลงทุน และจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ โดยผูส้ นใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thba.or.th หรือ www.homeandresort.net


JANUARY/FEBRUARY

15


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

เอสซีจีรับรางวัล ASIA IP ELITE 2016 สามปีซ้อน นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส (กลาง) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี นายยุทธนา เจียมตระการ (ขวา)ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และดร.วิไลพร เจตนจันทร์ (ซ้าย) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี ร่วมรับรางวัล “Asia IP Elite 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประชุม IP Business Congress Asia 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM) นิตยสาร ชั้นน�ำระดับโลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว มีระบบที่ ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) รวมถึงมีการวิเคราะห์และวางแผนทางด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาตัง้ แต่เริม่ ต้นของการท�ำวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่ อสื่อมวลชน โดยธอส.

เจ.ดี.พู ลส์ เจาะตลาดกัมพู ชา ขยายสาขาสู่อาเซียน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายวันชัย วงศ์มชี ยั นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ สือ่ มวลชน” ภายใต้ กรอบวงเงินรวม 200 ล้านบาท ซึ่ง ธอส.จัดท�ำโครงการสินเชื่อดังกล่าว ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับสื่อมวลชนที่ ต้องการมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ปีที่ 1-5 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติตามที่ธนาคาร ก�ำหนดจากทัง้ 3 สมาคมเท่านัน้ ก�ำหนดรับยืน่ ค�ำขอกูแ้ ละท�ำนิตกิ รรมได้ แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรอบวงเงินที่ธนาคารก�ำหนด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณนิพัทธ์ พัชราภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จาก ขวา) และทีมงานกลุม่ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ ผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมสระว่ายน�ำ้ ในรูปแบบแฟรนไชส์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ขยายสาขาสู่ ประเทศเขตอาเซียน จับมือ มร.เพคแมน ประธานกรรมการ เคเอสเอช คัมโบเดีย เปิดโชว์รูมแฟรนไชส์สระว่ายน�้ำ เจ.ดี.พูลส์ สาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศกัมพูชาที่มีความ ต้องการสร้างสระว่ายน�ำ้ นวัตกรรมคุณภาพระดับโลก พร้อมให้คำ� ปรึกษา ดูแลอย่างครบวงจร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โชว์รูม เจ.ดี.พูลส์ สาขา พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

BAANSUKJAI

16


JANUARY/FEBRUARY

17


HAPPY NEW YEAR

บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จ�ำกัด

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จ�ำกัด

บริษัท บัตเตอร์ฟลายเซรามิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด

HAPPY NEW YEAR 2017 Story : กองบรรณาธิการ

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมรับมอบกระเช้าและ ของขวัญอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 นี้ จากกลุ่มพันธมิตรที่ด�ำเนิน ธุรกิจด้วยกันมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2560 กลุ่มพีดีเฮ้าส์ จะครบรอบการ ด�ำเนินธุรกิจ 25 ปีเต็ม ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขสมหวัง สิ่งดี ๆ ตลอดปีใหม่นี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต (ส�ำนักงานใหญ่) บริษัท เอ.เอ็ม.เอฟ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

บริษัท คอนวูด จ�ำกัด

บริษัท จงศิริไกร จ�ำกัด BAANSUKJAI

18


JANUARY/FEBRUARY

19


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ SIMPLY MODISH BY COTTO

GLASROC H OCEAN BY GYPROC

“คอตโต้ ซิมพลี่ โมดิช” (Simply Modish) สุขภัณฑ์สไตล์โมเดิร์นที่ โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทเี่ รียบง่าย สะท้อนถึงความทันสมัย ออกแบบขอบโถ ด้านในแบบ Rimless Design ช่วยท�ำให้การช�ำระล้างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ลดการเกิดคราบสกปรก ทั้งยังประหยัดการใช้น�้ำ โดยสามารถ เลือกปริมาณการใช้น�้ำได้ทั้งแบบ 2.5 ลิตร และ 4 ลิตร ฝารองนั่ง ออกแบบให้สอดรับกับดี ไซน์ของตัวโถสุขภัณฑ์และหม้อน�้ำ แข็งแรง ทนทานและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี พร้อมรูปแบบการเปิด-ปิด ทีน่ มุ่ นวล และถอดล้างท�ำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย (ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด)

“กลาสร็อค เอช โอเชียน (Glasroc H OCEAN)” คือ นวัตกรรมแผ่น ยิปซัมทีถ่ กู คิดค้นขึน้ เพือ่ การติดตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ปียกภายในตัวอาคาร ซึง่ เป็น แผ่นยิปซัมประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตอบโจทย์ ความต้องการของทั้งเจ้าของบ้านและช่างผู้ติดตั้ง เหมาะส�ำหรับอาคาร ในประเทศไทยทีต่ อ้ งทนทานต่อสภาพอากาศ ความชืน้ และการก่อตัวของ เชื้อรา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ GRC (Glass Fiber Reinforced Composite) ซึ่งเป็นการเคลือบใยแก้วลงบนพื้นผิวแทนการใช้กระดาษ เหมือนแผ่นยิปซัมทั่วไป มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้นได้มากถึงระดับ H1 และด้วยการผสมสารป้องกันเชื้อราในเนื้อผลิตภัณฑ์ รองรับการยึด ติดได้ถึง 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับงาน ฝ้า เพดาน และระบบผนังของพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งสัมผัสความชืน้ เป็นประจ�ำอย่าง ห้องน�้ำ ห้องครัว พื้นที่ส่วนระบายอากาศ หรือแม้แต่บริเวณสระว่ายน�้ำ นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิล และน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย (ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก บริษั ท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน))

ULTRASONIC WASHER อุปกรณ์ขจัดคราบรูปแบบใหม่จาก SHARP

“Ultrasonic Washer” คือ อุปกรณ์ท�ำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง ที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกการท�ำความสะอาดคราบโดยการปล่อยคลื่นความถี่สูงถึง 38,000 ครั้งต่อวินาที ใช้ควบคู่กับของเหลว เช่น น�้ำ หรือ น�้ำยาซักผ้า คลื่นความถี่สูงจะท�ำ ปฏิกิริยากับของเหลวท�ำให้เกิดฟองอากาศที่มีพลังในการเข้าแทรกซึมขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ และช่วยถนอมเนือ้ ผ้าได้มากกว่าการซักด้วยมือ โดยสามารถใช้อปุ กรณ์ทำ� ความสะอาดด้วยคลืน่ ความถี่สูงนี้ขจัดคราบก่อนซักจริง หรือจะใช้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินยามออกนอกบ้านก็ได้เช่นกัน Ultrasonic Washer รุ่น UW- A1 ผลิตจากอะลูมิเนียม ท�ำให้มีน�้ำหนักเบา ทนทาน ขนาด กะทัดรัด และมีให้เลือก 3 สีตามสไตล์ได้แก่ สีทอง สีเงิน หรือสีชมพู (ขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก บริษัท ชาร์ป ไทย จ�ำกัด) BAANSUKJAI

20


JANUARY/FEBRUARY

21


HAPPY INTERVIEW I

BAANSUKJAI

22


พิ ศาล ธรรมวิเศษ

น�ำทัพ “พี ดีเฮ้าส์” รุกตลาด อัดแคมเปญเด็ดงาน THBF 2017 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

สถานการณ์เศรษฐกิจทีถ่ ดถอย ในปี 2559 ส่งผลต่อธุรกิจทุก ภาคส่วน การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและคง อยู่ก็คงเป็นสิ่งส�ำคัญ ไม่ต่างจาก “พีดีเฮ้าส์” บริษั ทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ที่วันนี้เร่งปรับ กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ รั ก ษาตลาด และพร้ อ มทุ ่ ม งบ ประชาสัมพันธ์กว่า 20 ล้านบาท สร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ล่าสุดเตรียมเปิดตัว แคมเปญเด็ดโดนใจเฉพาะในงาน “มหกรรม บ้าน&วัสดุก่อสร้าง’60” (THBF 2017) ช่วง ปลายเดือนมกราคมนี้ นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 ทีย่ งั คงชะงักงัน รวมถึงการเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติใน เรือ่ งของน�ำ้ ท่วม และปัญหาทางด้านการเมือง ท�ำให้ตลาดรับสร้างบ้านชะลอตัวลง เป็นเหตุ ให้ผปู้ ระกอบการหลายรายเริม่ ขยับขยายออก สู่ตลาดภูมิภาคมากขึ้น เพราะแนวโน้มดูแล้ว น่าจะมีการขยายตัว แต่ทงั้ นีก้ อ็ าจจะต้องมีการ แข่งขันกับผู้รับเหมาท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นงานหนัก ที่ต้องท�ำการบ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย ส�ำหรับพีดเี ฮ้าส์เองในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาก็มกี าร ปรับตัวและปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาได้มีการ Re-Band โดยปรับ เปลี่ยนภาพลักษณ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ ง่ายขึน้ Re-Location ปรับเปลีย่ นศูนย์หรือปิด สาขาในบางพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกัน เพื่อที่จะ สามารถควบคุมและบริหารจัดการในเรือ่ งของ ต้นทุนได้ Re-Price การปรับลดราคาบ้านลง ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ ในเรื่องของต้น ทุนให้ลดลง ท�ำให้สามารถ

ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อ ผูบ้ ริโภค และสุดท้าย Re-Design การน�ำแบบ บ้านในอดีตที่ได้รบั ความนิยมมาปรับหน้าตาให้ ดูทันสมัยขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัสดุให้มี ความสอดคล้องกับราคาและประโยชน์ใช้สอย ส่วนสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในปี 2560 นั้น คุณพิศาล ได้มองว่า “สถานการณ์น่าจะ ทรงตัว เมื่อเทียบจากปี 2559 ทั้งนี้เพราะยัง ไม่มีปัจจัยบวกใด ๆ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็คาดว่าในช่วงต้นปีตลาดน่าจะคึกคักพอ สมควรจากแรงอัน้ ในช่วงปลายปี 2559 ทีผ่ า่ นมา แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการเองก็คงต้องเร่งปรับตัว ซึง่ ในส่วนของ พีดเี ฮ้าส์ เองก็มกี ารปรับเปลีย่ น ไปแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดและความ ต้องการไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของราคาบ้าน การ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค การท� ำ กิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค รวมถึงการออก โปรดักส์ใหม่หรือบ้านราคา 1.5-3 ล้านบาท เพราะเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คาด ว่าจะได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี โดยใช้งบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประมาณ 20-25 ล้านบาท ผ่านการจัด Event ภายในประเทศซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วภูมิภาค หรื อ อาจจะเป็ น ทั่ ว ประเทศ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โทรทัศน์ นิตยสารรวมถึงสื่ออินเฮ้าส์อย่าง นิตยสารบ้านสุขใจที่ส่งถึงมือลูกค้าโดยตรง อีกด้วย” พร้ อ มกั น นี้ คุ ณ พิ ศ าลได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ส�ำหรับแผนการขยายสาขาในปี 2560 นี้นั้นก็ อาจจะมีการขยายสาขาเพิ่มแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้น อยูก่ บั ผูร้ ว่ มทุนทีจ่ ะเข้ามาว่ามีความพร้อมมาก น้อยเพียงใด ถ้าพร้อมก็จะเปิดทันที ส�ำหรับ ตลาดต่างประเทศนั้นบริษั ทฯ ก็ยังมีการท�ำ โรดโชว์อยู่โดยคาดว่าในปี 2561-2562 น่าจะ JANUARY/FEBRUARY

23

เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศ กั ม พู ช า ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี จากนักธุรกิจซึ่งจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มใหม่และ เมืองที่ก�ำลังขยายตัว” อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระตุ้นก�ำลังซื้อใน ช่ ว งต้ น ปี บริ ษั ท ฯได้ เ ตรี ย มออกบู ท งาน “มหกรรมบ้าน&วัสดุกอ่ สร้าง’60” ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบให้บูทมีขนาดถึง 250 ตร.ม. และ จะมาในรูปแบบของปราสาท(CASTLE) เพือ่ ให้ สอดรับกับธีมของงาน ซึ่งภายในงานจะมีการ เปิดตัวแบบบ้านใหม่จำ� นวน 8 แบบ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษไว้เฉพาะภายใน งานนี้เท่านั้น รวมถึงการเข้าร่วม Matching ในหมวดของแฟรนไชส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจ ผูร้ บั เหมา สถาปนิก วิศวกร และนักลงทุน รวมทั้ ง ยั ง เป็นการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอีก ด้วย บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 300 ล้าน บาท เหมือนในปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็น โอกาสที่ ผู ้ ป ระกอบการและผู ้ บ ริ โ ภคได้ มี โอกาสพบปะพูดคุยกันจริง ๆ และตรงกลุ่ม เป้าหมายอย่างชัดเจน แน่นอนว่าส�ำหรับผู้ที่ ต้องการสร้างบ้านงานนี้จะเป็นโอกาสทองที่ คุณจะได้รับโปรโมชันสุดพิเศษที่หาไม่ได้อีก แล้ว...ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-996-0940 หรือ www.pd.co.th


HAPPY INTERVIEW II

BAANSUKJAI

24


ส�ำราญ กระจ่างรมย์

เปลี่ยน...เพื่ อพั ฒนาสู่ความยั่งยืน Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

โลกที่ ไ ม่เคยหยุดนิ่งทุกสรรพสิ่ง ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ไม่เว้นแม้แต่โลกของธุรกิจที่ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็เพื่อความ อยูร่ อดและความมัน่ คง เหมือนดัง่ เช่น “บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จ�ำกัด” ตัวแทนผู้ผลิตและ จ� ำ หน่ า ยประตู - หน้ า ต่ า งไวนิ ล WINDSOR ที่ วั น นี้ ส ามารถเดิ น ทางมาถึ ง 17 ปี แ ละ พร้อมที่เดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายหลัง ที่มีการ “เปลี่ยน” และเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้ ก้าวทันโลกและตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด คุณส�ำราญ กระจ่างรมย์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จ�ำกัด หรือที่ เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะตัวแทนผู้ผลิต และจ� ำ หน่ า ยติ ด ตั้ ง ประตู - หน้ า ต่ า งไวนิ ล WINDSOR ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค มากว่า 17 ปี จวบจนวันนี้ในฐานะทีเ่ ป็นผูค้ ร�ำ่ หวอดและมากด้วยประสบการณ์กลับมองว่า คงถึงเวลาที่ต้องมีการ “เปลี่ยน” แต่เป็นการ เปลี่ ย นเพื่ อให้ ก ้ า วทั น โลก และทั น ความ ต้องการของตลาด ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้องค์กรเดินต่อ ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเอง “ผมมองว่าจากจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งบริษั ทฯ มี พนักงานเพียง 4-5 คน มาจนถึงปีนี้ก็ 17 ปี และมีพนักงานกว่า 100 คน เรามองว่า ถึง เวลาทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นอะไรบางอย่าง เพราะ สิ่งที่เราได้มองเห็นและจับตามาตลอดก็คือ ทีมงานยุคใหม่ ทีม่ คี วามสามารถและเราเองก็ควร จะเปิ ดโอกาสให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ แ สดงความ สามารถ โดยที่เราผลักดันให้ทีมผู้บริหารชุด เดิมนั้นขึ้นแท่นเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ

และก�ำหนดทิศทางของบริษัทฯ น�ำความรูแ้ ละ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่น ใหม่ ๆ ที่ ได้เข้ามาสานต่องานแทน” คุณ ส�ำราญ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “ผมค่อนข้าง มีความเชื่อมั่นในตัวเด็กรุ่นใหม่ เพราะเราดู จากผลงานทีผ่ า่ นมาก็เป็นทีน่ า่ พอใจ ดูแล้วเรา เองเชื่อว่าท�ำได้จึงให้โอกาสเพื่อให้พวกเค้าได้ พิสูจน์ความสามารถอย่างเต็มที่” หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้ ก้าวทันโลกและสามารถน�ำพาองค์กรให้กา้ วไป ข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คุณ ส�ำราญมองว่าน่าจะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะเป็น ตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้เป็นอย่างดี ก็ คือการบริหาร โดยเฉพาะกระบวนการผลิต เพราะที่ผ่านมา การผลิตยังคงเป็นการผลิต แบบรวมหมด ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ด้วยการแบ่งไลน์การผลิตให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจและสามารถผลิต สินค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง กระบวนการท�ำงานที่รวดเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญยัง เป็นการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานด้วย ล่าสุด เตรียมขยายพืน้ ทีโ่ รงงานเพิม่ อีก 1,000 ตร.ม. โดยใช้ เ งิ น ลงทุ น ประมาณ 4-5 ล้ า นบาท ก�ำหนดแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ของปี 2560 ด้วยความมุง่ มัน่ ในการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ของแบรนด์ WINDSOR มาตลอด ท�ำให้วิษณุ เทคโนพลัส ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และบอกต่อกันปากต่อปาก จนบริษัทฯ กลาย เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็มยี อดขาย ที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาสินค้าให้

JANUARY/FEBRUARY

25

ตรงกับความต้องการอยู่ตลอดเวลา โดยในปี 2560 บริษั ทฯ ได้วางเป้ายอดขายไว้ที่ 150 ล้านบาท หรือมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 20-30 % “และถึงแม้วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างมาก กลุ่ม ลูกค้าโครงการเริ่มมีปัญหาเพราะลูกค้าจะ สร้างบ้านขนาดเล็กลงและใช้สนิ ค้าทีม่ รี าคาต�ำ่ ลง เราเองก็ต้องปรับตัว หันมาจัดกิจกรรม ออกงาน Event มากขึ้น หรือแม้แต่การเพิ่ม พนักงานเพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึน้ มีการผลิต สินค้าใหม่ อย่างรุน่ Smart Series เพือ่ เป็นการ ขยายกลุม่ ลูกค้าและดึงลูกค้าเก่ากลับมา” คุณ ส�ำราญกล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “อย่างล่าสุดนี้ ทางบริษัทฯ ก็เตรียมออกงานใหญ่ช่วงปลาย เดือนมกราคม กับงาน มหกรรมบ้านและ วัสดุกอ่ สร้าง’60 ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งไฮไลท์ภายในงานก็จะเป็นการโชว์สินค้าตัว ใหม่ Smart Series พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ ภายในงาน พิเศษชนิดทีว่ า่ ห้ามพลาดอย่างเด็ด ขาดจริง ๆ” และทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ความสามารถของ ผูช้ ายคนหนึง่ ทีก่ ล้า “เปลีย่ น” เพือ่ ความยัง่ ยืน และเป็นการเปลี่ยนบนพื้นที่แห่งความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อให้ลูกค้าได้ ประโยชน์สงู สุด และสามารถครองใจผูบ้ ริโภค ไปอีกนานแสนนานนั่นเอง ขอขอบคุณ : บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จ�ำกัด ถ.ติวานนท์ ซอย 3 ลาดขวัญ จ.นนทบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม www.windsor-visanu.com โทร. 02-9688960 -1


HAPPY FURNITURE B A

จะเก่าหรือใหม่ก็

MODERN

C

Story : กองบรรณาธิการ

นั้นเป็นสไตล์ที่จะว่าใหม่ก็ไม่ใช่ จะว่าเก่าก็ไม่เชิง เพราะแม้จะให้ ความรู้สึกที่ทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้ว เราจึงพบเฟอร์นิเจอร์หรือการแต่งบ้านที่ ให้ความรู้สึกย้อนยุค โดยใช้ องค์ประกอบของการออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า สไตล์ “Modern-Classic” ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีทั้งองค์ประกอบของ ความเรียบและความงามแบบดั้งเดิมควบคู่กัน เรียกได้ว่าเป็น “ความเก่า ที่ไม่ล้าสมัย” หรือ “ความใหม่ที่ล�้ำเกินไป” นั่นเอง

A. Name : Camper B. Name : Gautier C. Name : Porter D. Name : Powa E. Name : Rui F. Name : Valora

D

E

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติม : โมเดอร์นฟอร์ม เฟอร์นิเจอร์ ชอปปิ้ง แกลเลอรี่ ศรีนครินทร์ หรือ www.modernform.co.th

F BAANSUKJAI

26


JANUARY/FEBRUARY

27


HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI

28


พื้ นที่แห่งอิสระ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ใหญ่ของบ้านหลังนี้เป็นห้อง double volume ที่เกิดขึ้นโดย ไม่ได้ตั้งใจไว้ในตอนแรก แต่ได้ไอเดียหลังจากที่เทพื้น ปูน และก่ อ ผนั ง กระจกทั้ ง แผงเรี ย บร้ อ ยแล้ ว แนวคิ ด ของเจ้ า ของบ้ า นคื อ “ฝรั่ง-วินเทจ” เพราะเริ่มมาจากพื้นที่เป็นปูนเปลือยดิบ ๆ ประกอบกับ ความชอบในเครื่องกระเบื้องเคลือบสไตล์จีนที่มีลวดลายสีน�้ำเงิน นอกจาก นัน้ ก็ใช้วธิ ี Mix & Match โดยโต๊ะยาวทีเ่ ห็นคือโต๊ะรับประทานอาหารทีน่ ำ� โต๊ะ ไม้สักมาตัดขาให้เตี้ยลง เพื่อให้สามารถนั่งรับประทานอาหารกับพื้นตาม วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นผู้เป็นสามี ซึ่งครอบครัวใช้โต๊ะนี้รับประทานอาหาร กันเป็นประจ�ำ ส�ำหรับของตกแต่งชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ที่เลือกสรรให้กับห้องนี้ ก็ มีทงั้ ของเก่าและของใหม่ ตะวันตกและตะวันออก รวมถึงกรอบรูปสวย ๆ อีก ด้วย สุดท้ายได้ออกมาเป็นห้องที่ทั้งสวยถูกใจ ให้ความรู้สึกคล้ายบ้านตากอากาศ ผ่อนคลาย หลอมรวมความสวยงามจากทัง้ ฝัง่ ตะวันออกและตะวันตก มีความ สุขกันถ้วนหน้าทั้งเจ้าของไอเดียและผู้อยู่อาศัยทุกคน

JANUARY/FEBRUARY

29


HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI

30


JANUARY/FEBRUARY

31


A. บ้านสไตล์ ไทยประยุกต์ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สะดุดตา และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน

BAANSUKJAI

32


บ้านของฉัน

สานฝันแบ่งปันความสุข House Owner : คุณนิตยา นาหนุน Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นพพร ยรรยง

่ งของจินตนาการทีใ่ ครหลายคนอาจจะวาดเอาไว้เหมือนเป็นหลักชัยที่ ความฝันเป็นเรือ รอวันให้เจ้าของฝันได้ก้าวไปถึง ซึ่งเราเองก็เชื่อว่ามีหลายคนที่สามารถก้าวไปถึงจุด หมายได้ เฉกเช่นเดียวกับผูห ้ ญิงเก่งอย่าง “นิตยา นาหนุน” ทีว่ น ั นีเ้ ธอสามารถสร้าง ฝันได้ส�ำเร็จแถมยังแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอีกด้วย

สิ่งที่เราเรียกว่า “ฝัน” ถูกสร้าง ขึ้นมาจริง สิ่งแรกที่เราสามารถ สัมผัสได้คือความภาคภูมิใจ และถ้าฝันนั้นถูก สร้างขึน้ เพือ่ มอบให้กบั คนทีเ่ รารักและเทิดทูน อย่างผู้เป็นพ่อเป็นแม่ เชื่อว่าสิ่งนั้นมันช่าง ล�ำ้ ค่าจนหาสิง่ ใดเปรียบได้ เหมือนดัง่ คุณนิตยา นาหนุน ที่มีโอกาสเล่าให้ฟังว่า “บ้านหลังนี้ เป็ น บ้ า นหลั ง แรกตอนนั้ น พ่ อ ท� ำ งานอยู ่ ที่ กาญจนบุรีซึ่งก็อาศัยอยู่ ในห้องแถวธรรมดา ส่ ว นตั ว เราก็ ต ้ อ งท� ำ งานอี ก ที่ ห นึ่ ง และก็ ซื้ อ ทาวน์โฮมเอาไว้แต่พื้นที่ก็ไม่ได้มากอะไร เรา เองก็อยากจะมีบ้านสักหลังไว้ให้พ่อกับแม่ได้ อยู่อย่างสะดวกสบาย อีกอย่างเรามีลูกด้วย เวลากลับบ้านลูกก็จะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น หรือ แม้แต่ญาติพี่น้องมาก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวกัน” พร้อมกันนี้คุณนิตยาได้เล่าให้ฟังว่า “หลังจาก ที่ตัวเราเองตัดสินใจจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ เบื้องต้นต้องหาข้อมูลก่อนว่าเราจะให้ใครมา

สร้างบ้านให้กับเรา ตอนนั้นเราค้น หาทาง Internet และก็มาเจอ พีดเี ฮ้าส์ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ซึง่ เป็นความโชคดีเพราะมีสาขา อยู่กาญจนบุรีอีกด้วย จากนั้นเราเองก็ ได้มี โอกาสเข้าไปพูดคุย เห็นบ้านตัวอย่างราคาไม่ สูงเกินงบประมาณที่เราตั้งไว้ แถมยังมีแบบ บ้านให้เราเลือกอีก ซึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือก ใช้บริการกับทาง พีดีเฮ้าส์” โดยบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ ชอบเป็นบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ แต่มีการปรับแบบนิดหน่อย อย่างโรงจอดรถก็ปรับให้เป็นห้องนอน ท�ำให้ กลายเป็นบ้านขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ ้ และ มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบทุกความต้องการ โดยในส่วนของชั้นล่างจะมีการแบ่งพื้นที่เป็น ห้องรับแขก ห้องครัวทั้งครัวไทยและครัวฝรั่ง ห้องรับประทานอาหารและห้องนอนคุณพ่อ ส่วนชั้นบนถูกออกแบบให้มี 3 ห้องนอน เรื่อง

JANUARY/FEBRUARY

33

การตกแต่งนั้นคุณ นิตยาชอบความโมเดิร์น เพราะดูทันสมัยจึงท�ำให้การตกแต่งภายในจะ ออกแนวโมเดิร์นที่มีฟังก์ชันเรียบ ๆ แต่ดูดี ด้วยการใส่เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพื่อท�ำให้บ้าน ดูกว้างและโปร่งโล่งมากขึ้น “บอกได้เลยว่าวันที่ส่งมอบบ้านเราดี ใจมาก ตอนนั้นคิดในใจว่าเราต้องหาเงินอีกสักก้อน หนึง่ ส�ำหรับตกแต่งภายในเพือ่ ทีจ่ ะได้อยูอ่ าศัย ในเร็ววัน เพราะมันคือความฝันที่เราสร้างขึ้น ได้จริง ๆ แม้ถึงวันนี้เราเองยังรู้สึกภูมิใจอยู่ ตลอด เวลาที่เราเดินเข้าบ้าน มันชื่นใจเพราะ บ้ า นหลั ง นี้ เ ป็ น บ้ า นในฝั น ที่ เ กิ ด จากน�้ ำ พั ก น�้ำแรงของเราเอง อีกอย่างเราสามารถที่จะ สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่โดยที่เราไม่ต้องกู้เงิน จากสถาบั น การเงิ น เลยแม้ แ ต่ บ าทเดี ย ว” คุณนิตยากล่าวอย่างภาคภูมิใจพร้อมเพิ่มเติม ว่า “ต้องขอบคุณ พีดีเฮ้าส์ ที่สร้างบ้านให้กับ เราได้ตรงตามต้องการจริง ๆ ประทับใจมาก


B

C

B. ด้วยการที่ตัวบ้านอิงคอนเซปต์ของบ้านไทยท�ำให้ ตัวบ้านถูกออกแบบให้มีจั่วซ้อนกัน เพื่อท�ำให้บ้านมี กลิ่นอายของความเป็นไทยและยังดูมีมิติหรือมีลูกเล่น มากขึ้นไปอีกด้วย C.-D. ความโดดเด่นของบ้านไทยประยุกต์ที่มีการใช้ ไม้ค�้ำยัน บริเวณชายคาซึ่งเป็นลักษณะของบ้านไทยในอดีต แต่มี การปรับแต่งให้ดูร่วมสมัยท�ำให้บ้านดูทันสมัยแต่ยังคง มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ E.-F. ฝ้าชายคาไวนิลที่มีรูระบายอากาศ เพื่อลดความร้อน บริเวณใต้หลังคาท�ำให้บ้านไม่ร้อนและลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า

D

E

F BAANSUKJAI

34


G. ช่องหน้าต่างบานเลื่อนที่สามารถ เปิดรับลมจากภายนอก ท�ำให้บ้านไม่ร้อน

JANUARY/FEBRUARY

35


H

I

H.-I. ระเบียงห้องนอนที่มีขนาดกว้าง สามารถออกมาสูดรับอากาศด้านนอก ได้อย่างสะดวกสบาย โดยราวระเบียงจะใช้วัสดุไวนิล ที่มีความสวยงาม และลดปัญหาในเรื่องของสนิม นอกจากนี้ยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วย J. ช่องหน้าต่างบริเวณชั้นล่าง ที่ออกแบบให้ดูลึกเพื่อให้บ้านดูมีมิติ และช่วยลดแรงสาดของสายฝน K. พื้นที่บริเวณประตูหน้าบ้านออกแบบให้มีขนาดกว้างเพื่อลดปัญหา การสะดุดหกล้มพร้อมจัดสวนขนาดเล็กไว้ด้านข้างท�ำให้บ้านดูมีชีวิตชีวา มากขึ้น

J BAANSUKJAI

36


K

JANUARY/FEBRUARY

37


L. ห้องนั่งเล่นบริเวณชั้นล่าง ที่ออกแบบ ให้ดูโปร่งโล่ง และมีการแบ่งฟังก์ชันด้วย บานกระจกสไลด์เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

BAANSUKJAI

38


พี ดีเฮ้าส์ บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพ ซึ่งเป็นความโชคดี เพราะมีสาขาอยู่กาญจนบุรีอีกด้วย

JANUARY/FEBRUARY

39


M

N BAANSUKJAI

40

M. คุณนิตยา นาหนุน และครอบครัว กับมุมสบาย ๆ ภายในบ้าน N. เคาน์เตอร์เล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการนั่งดื่ม หรือรับประทานอาหารภายในบ้านได้เป็นอย่างดี O. ห้องครัวที่ออกแบบให้มีเคาน์เตอร์เล็ก ส�ำหรับการจัดเตรียม อาหาร โดยเน้นการคุมโทนสีภายในห้องให้เป็นสีขาวเพื่อให้ดู สบายตาและดูสะอาด P. บานกระจกสไลด์ที่เป็นตัวแบ่งฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้าน ให้เป็นสัดส่วนและดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น


O

P JANUARY/FEBRUARY

41


Q

R

Q. บริเวณบันไดทางขึ้นที่มีขนาดกว้างและออกแบบให้มีราวบันไดไม้ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมตกแต่งด้วยโคมไฟระย้าท�ำให้บ้านดูหรูหรา มากยิ่งขึ้น R. ห้องน�้ำที่ตกแต่งโดยเน้นการใช้สีด�ำ ขาว เพื่อให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัย และความหรูหราไปในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ดูเข้มขรึมและดูสะดุดตาอีกด้วย S.-T. ห้องนอนที่เน้นความโปร่งโล่งโดยเน้นการใช้สีสว่างเพื่อให้ห้องดูอบอุ่น สบายตา นอกจากนี้ยังจัดวางเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น ให้ห้องดูมีพื้นที่มากขึ้น

S BAANSUKJAI

42


T

่ ร้างบ้าน “ต้องขอบคุณ พี ดีเฮ้าส์ ทีส ให้กับเราได้ตรงตามต้องการจริง ๆ ประทับใจมากทั้งในเรื่องของการบริการ และการเอาใจใส่ไม่ว่าตรงไหนที่เราไม่พอใจ ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เรา

JANUARY/FEBRUARY

43


U

V

W

ทั้งในเรื่องของการบริการ และการเอาใจใส่ไม่ว่าตรงไหนที่เราไม่พอใจก็ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เรา มีการรายงานผลการท�ำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง งานเสร็จตรงเวลา แถมยังการันตีผลงานด้วยการรับประกันโครงสร้างหลักถึง 20 ปีอีกต่างหาก” สุดท้ายสิ่งที่เราเรียกว่า “ฝัน” เมื่อถูกสร้างขึ้นจริงกลับกลายเป็นวิมาน ที่สร้างความ สุขให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเราได้พักพิงอย่างมีความสุข พร้อมทั้งยังเป็นเหมือน จุดนัดพบที่น�ำพาให้คนในครอบครัวได้มาพบปะพูดคุย และนั่นก็คงเป็นส่วนที่เข้ามา เติมเต็มความสุขให้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดครับ U.-V. มุมสบาย ๆ ส�ำหรับครอบครัวกับสวนขนาดเล็กที่ตกแต่งไว้บริเวณหน้าบ้าน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี W. พื้นที่ด้านข้างเปิดพื้นที่โล่งให้เป็นที่จอดรถพร้อมจัดเตรียมโต๊ะหินอ่อนไว้ส�ำหรับนั่งเล่น หรือนั่งสังสรรค์ยามเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครัว X. มุมมองจากด้านบนที่สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสบายตา สถานที่ : คุณนิตยา นาหนุน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

X BAANSUKJAI

44


JANUARY/FEBRUARY

45


BAANSUKJAI

46


JANUARY/FEBRUARY

47


HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI

48


DINE FINE, SEE SKY VIEW Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

คุณอาศัยอยู่บนคอนโดมิเนียม คุณอาจจะไม่มีพื้นที่ส�ำหรับท�ำครัวและ รับประทานอาหารกว้างขวางนัก แต่เรือ่ งนีอ้ าจจะไม่ถอื ว่าส�ำคัญนักหาก ห้องที่คุณอยู่คือห้องชั้นบนสุดกึ่ง double space ของคอนโดฯหรูที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแห่งป่าเขา โดยผนังกระจกทั้งแผงช่วยให้คุณสามารถมองความสวยงาม ของท้องฟ้าและธรรมชาติได้อย่างเต็มตาทุกครัง้ เมือ่ ต้องการ พืน้ ทีท่ ำ� ครัวของคอนโดฯ ห้องนีต้ งั้ ใจออกแบบมาให้อยู่ใกล้กบั ประตูระเบียง เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการระบายอากาศ และเพื่อให้ทั้งผู้ที่ก�ำลังประกอบอาหารหรือรับประทานอาหารสามารถเพลิดเพลินกับ ภาพทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ ขณะทีก่ ารตกแต่งเน้นคุมสีเอิรธ์ โทนเพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ โดยน�ำลวดลาย ของไม้มาใช้กับวัสดุทดแทนไม้จริง เพื่อลดการตัดไม้ท�ำลายป่าแต่ยังให้ความรู้สึกเป็น ธรรมชาติและอบอุน่ ได้เช่นเดียวกับไม้ อาจจะถือเป็นพืน้ ทีท่ ำ� ครัวและรับประทานอาหาร บนคอนโดฯ ที่บรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

JANUARY/FEBRUARY

49


HAPPY ARCHITECTURE

บ้านโมเดิร์น-วิถีเซน Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

สถาปนิ กได้ ถ อดโจทย์ วิ ถี ข องการใช้ ชี วิ ต เพื่ อ สะท้อนรูปแบบบ้านส�ำหรับอยู่อาศัย ในบ้านสอง ชัน้ ทีม่ พี นื้ ทีด่ าดฟ้าไว้ใช้สอย ตัวบ้านถูกก�ำหนดให้ใช้วสั ดุตกแต่งน้อยทีส่ ดุ เน้นฉาบปูนเรียบทาสี มีหลังคาระแนงคลุมพื้นชั้นดาดฟ้าไว้ทั้งหมด ราว ระเบียงกันตกก่ออิฐบางส่วน ราวลูกกรงเป็นสแตนเลส และเจ้าของบ้าน ย�้ำว่าต้องเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเท่านั้น

เยือน พร้อมส่วนรับประทานอาหาร เฉลียงต้อนรับที่เปิดกว้างรองรับ กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกภายในบ้าน เว้นส่วนพืน้ ทีจ่ อดรถแบบเปิด ชัน้ สองของตัวบ้านประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง มีห้องน�้ำแยกส่วน ทาง เดินทีก่ ว้างขวาง และส่วน Living area ทีค่ อ่ นข้างใหญ่และมีระเบียงเปิด ออกสูภ่ ายนอกได้ พืน้ ชัน้ บนสุดของตัวบ้านคือลานดาดฟ้ากว้าง ๆ ส�ำหรับ กิจกรรมให้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย

บ้านหลังเล็กมีพนื้ ที่ใช้สอยไม่มาก หน้ากว้าง 10 เมตร ลึกเพียง 14 เมตร เหมาะกับที่ดินขนาด 70 ตารางวาขึ้นไป ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องนอน ส�ำหรับผู้สูงอายุ ห้องน�้ำ 1 ห้อง ห้องครัวปิด และพื้นที่รับรองแขกผู้มา

หากพูดถึงการออกแบบบ้านสมัยใหม่สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) เป็นการออกแบบที่เน้นเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ตอบสนองต่อประโยชน์ ใช้สอยเป็นส�ำคัญ และต้องมีเหตุมผี ล ตัดส่วนอาคารทีฟ่ มุ่ เฟือยสิน้ เปลือง

BAANSUKJAI

50


ชั้นบน

ชั้นล่าง

เหลือเฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็น รูปทรงอาคารจึงง่าย ๆไม่ซบั ซ้อน สไตล์โมเดิรน์ ไม่ได้มแี บบแผนหรือรูปแบบทีช่ ดั เจนตายตัวเหมือนอาคารในรูปทรงหรือ สไตล์อื่น ๆ วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่เป็น คอนกรีต เหล็ก กระจก หรือไม้ ที่สะท้อนตัวตนของความเป็นวัสดุนั้น ๆได้อย่างชัดเจน เช่น คอนกรีต ก็ เป็นคอนกรีตเปลือยไม่เน้นฉาบตกแต่งหรือทาสี เน้นให้เห็นถึงความงาม อันแท้จริงของเนื้อวัสดุ

ในยุคปัจจุบันมนุษย์โหยหาธรรมชาติมากขึ้น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ทดแทน ธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย วิถีการอยู่อาศัยภายในบ้านที่ต้องการความ เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายภายนอก ผนวกกับเทรนด์ กระแสมินมิ อลสไตล์ (Minimal Style) และความเรียบง่ายบนความเคารพ ต่อธรรมชาติ “วิถีแห่งเซน” ดูเหมือนจะตอบโจทย์มากที่สุด บ้านหลังนี้ จะท�ำให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนพบกับความสงบ เรียบง่าย ความ กลมกลืนไม่ขัดแย้ง และความผ่อนคลายตั้งแต่เมื่อแรกเห็น ผู้ออกแบบ เลือกใช้เส้นสายและวัสดุตกแต่งไม่ซับซ้อน จัดวางฟังก์ชันเรียบง่ายเน้น ประโยชน์ใช้สอย ปล่อยให้มพี นื้ ทีว่ า่ ง ๆ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถปรับเปลีย่ น ได้ตามช่วงวัย ตามค�ำจ�ำกัดความที่ว่า “เปิดโล่งเพื่อเชื่อมต่อ” ท�ำให้ง่าย ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ สร้างความผ่อนคลายได้ดี และผู้อยู่อาศัย สามารถใช้เวลาอยู่กับบ้านได้นานยิ่งขึ้นด้วย

ยุคสมัยของ Modern เฟือ่ งฟูมาอย่างยาวนานตัง้ แต่สมัยทีม่ นุษย์ “ปฏิวตั ิ อุตสาหกรรม” ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 20 ยาวมาถึงปัจจุบัน ด้วยระยะ เวลาการเดินทางที่ยาวนาน โมเดิร์นสไตล์ ก็มีรูปแบบที่หลากหลายและ ถูกเรียกชื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Minimalism, Futurism, Post Modern, Memphis, …

JANUARY/FEBRUARY

51


HAPPY ENGINEERING

สร้างบ้านต้องรู้ Story : ชยพล สุพงษ์

จะสร้างบ้านหลังหนึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เจ้าของบ้านต้องศึกษา แบบบ้าน ฟังก์ชันการใช้งานที่ตนเองหรือผู้ที่ร่วมอยู่อาศัย ในบ้านชื่นชอบ นั่นก็คือบุคคลในครอบครัวนั่นเอง และสิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็น ต้องมีคืองบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นส�ำหรับ การคิดที่จะสร้างบ้าน และขั้นตอนต่าง ๆ ของการก่อสร้างซึ่งต้องมีการ ประสานงาน สถาปนิก วิศวกร ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ธนาคาร หากต้องการ ขอกู้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ อบต. เขต หรือเทศบาล เพือ่ ยืน่ ขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และต้องติดต่อการไฟฟ้า การประปา เพื่อใช้ใน การก่อสร้าง

อาคาร ภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะด�ำเนินการได้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความมั่ น คง แข็ ง แรง ความปลอดภั ย การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การรั ก ษาคุ ณ ภาพ สิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ�ำนวยความสะดวก ในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร เอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง 1. กรอกค�ำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร (ข.1) ขอรับได้ที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ 2. แบบแปลนแผนผัง จ�ำนวน 5 ชุด 3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมส�ำเนา ใบอนุญาต 4. ส�ำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย และการใช้สอย

BAANSUKJAI

52


การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว น�ำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 3. ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบค�ำขอมาแทน) 4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ 5. หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มา ด�ำเนินการ) 6. ส�ำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�ำนาจ

5. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็น นิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน จากนั้นน�ำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน ต้องได้รบั แจ้งว่าได้รบั อนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตจะต้องแก้ไขอะไร บ้าง เมื่อแก้ไขแล้วก็ควรจะได้รับอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมตาม ก�ำหนดของทางราชการ การขอติดตั้งประปาชั่วคราว ผู้ขออนุญาตใช้น�้ำประปาต้องน�ำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการ ออกให้ 2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้ำ 3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการใช้น�้ำประปา 4. ส�ำเนาโฉนดที่ดินหรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านที่ขอใช้น�้ำ

สรุปว่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านต้องไปหน่วยราชการ ท้องที่ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และต้องไปขอ ไฟฟ้า ประปาชั่วคราว เพื่อน�ำมาใช้ในการก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถ เริ่มด�ำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านได้ ซึง่ ปัจจุบนั จะมีบริษัทรับสร้างบ้านทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้านแบบครบวงจร ทั้งแบบบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง รวมไปถึงการติดต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการเงิน ในการขอสินเชื่อ ลดความเสี่ยงช่างผู้รับเหมาหนีงาน พร้อมยังมีการ รับประกัน บ้าน ตามสัญญาที่ตกลงกัน ท�ำให้เจ้าของบ้านมั่นใจว่า ได้บ้านอยู่อาศัยแน่นอน

หลังจากยื่นเอกสารส�ำนักงานการประปาจะส่งช่างไปท�ำการส�ำรวจใน จุดที่ท่านขอใช้น�้ำ เพื่อจัดท�ำแบบการติดตั้งประปาและจัดท�ำประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อส�ำนักงานการประปา ส�ำรวจ ออกแบบแล้วจะส่ง ใบแจ้งราคาค่าติดตัง้ ไปให้ผขู้ อ โดยมีกำ� หนดระยะเวลาในการช�ำระเงิน ภายในก�ำหนด 60 วัน หลังจากช�ำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ส�ำนักงาน การประปา จะได้ไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอภายใน 2-5 วัน

JANUARY/FEBRUARY

53


HAPPY GLOSSARY

โครงหลังคา Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ปั้นลม

ส่วนประกอบของโครงหลังคาได้แก่ 1. แป (purlin) แปเป็นส่วนประกอบของหลังคาทีเ่ ป็นส่วน บนสุด วางอยูบ่ นจันทัน ท�ำหน้าทีร่ องรับและยึดจับวัสดุมงุ ระยะห่างของแปจะแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุมุง 2. จันทัน (rafter) เป็นส่วนของโครงหลังคาที่วางพาด ระหว่างอเสกับอกไก่โดยวางเอียงตามองศาของหลังคา ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากแป

ที่แล้วได้พูดถึงโครงหลังคาและทิ้งท้าย ไว้ว่าจะกล่าวถึงโครงหลังคาส�ำเร็จรูป ในเรือ่ งรายละเอียด แต่มานึกขึน้ มาได้วา่ ยังไม่ได้กล่าวถึง ค�ำบางค�ำที่ใช้เรียกส่วนประกอบของโครงหลังคาที่ใช้กัน อยูแ่ ละบางท่านอาจจะเคยได้ยนิ แต่ยงั ไม่รจู้ กั จึงขอยกค�ำ เหล่านี้มากล่าวถึงก่อนและในฉบับต่อไปจะพูดถึงราย ละเอียดของโครงหลังคาส�ำเร็จรูป

BAANSUKJAI

54


ตะเฆ่สัน

3. ขื่อ (tie beam) เป็นส่วนของโครงหลังคาที่วางในแนว ขวางบนหัวเสาโดยวางตั้งฉากกับอเสในแนวแปลน ท�ำ หน้าที่รับน�้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากดั้ง 4. ดั้ง (king post) เป็นส่วนประกอบของโครงหลังคาใน แนวตั้งวางอยู่บนขื่อท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักที่ถ่ายลงมาจาก อกไก่ 5. อกไก่ (ridge) เป็นส่วนของโครงหลังคาในแนวนอนที่ วางอยู่ใต้ยอดหลังคา วางอยู่บนดั้งยึดติดกับหัวจันทัน ท�ำ หน้าที่รับน�้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากแป 6. เชิงชาย (eave) เป็นส่วนปลายสุดของโครงหลังคาท�ำ หน้าที่รองรับชายวัสดุมุงและปิดหัวจันทันตลอดแนวเพื่อ ความเรียบร้อยสวยงาม

ตะเฆ่ราง

7. ปั้นลม (gable board) ท�ำหน้าที่ปิดแปและเป็นที่ยึด เกาะของครอบข้างเพื่อความสวยงาม 8. ตะเฆ่สนั (hip)เป็นส่วนของโครงหลังคาปัน้ หยาที่ใช้รบั น�้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากจันทัน 9. ตะเฆ่ราง (valley) เป็นส่วนของโครงหลังคาปัน้ หยาใช้ รับน�้ำหนักจากจันทันและรองรับรางน�้ำ ส่วนประกอบของโครงหลังคาอาจจะแตกต่างกันไปตาม รูปแบบและชนิดของหลังคา

JANUARY/FEBRUARY

55


HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI

56


BATHING IN BEAUTY Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

พิ เ ศษของห้ อ งน�้ ำ ที่ นี่ คื อ ถู ก ออกแบบมาให้ สามารถอาบน�ำ้ ได้ทงั้ แบบ Indoor และ Outdoor โดยบริเวณภายนอกจะไม่มีหลังคาและใช้ผนังเป็นกระจกฝ้าแล้ว ยัง ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างไม้และหิน เพือ่ ให้มคี วามรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติภายนอกมากที่สุด แต่ที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือการ ตกแต่งของฝัง่ Indoor ทีผ่ สมผสานทัง้ ความเป็นชนบทแบบยุโรปอย่าง โครงหลังคาและชัน้ วางบิลต์อนิ ทีท่ ำ� จากไม้ กับความหรูหราของกรอบ กระจกเงาแบบหลุยส์บนผนังกระเบื้องโมเสก และเคาน์เตอร์หินอ่อน ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม ความรู ้ สึ ก แบบธรรมชาติ ด ้ ว ยกระเบื้ อ งปู พื้ น และผนั ง ลวดลายหินและไม้อีกด้วย เชื่อได้เลยว่าหากคนที่ปกติชอบใช้เวลาอยู่ในห้องน�้ำนาน ๆ ได้มาใช้ ห้องน�้ำห้องนี้จะต้องไม่อยากออกไปไหนอย่างแน่นอน

JANUARY/FEBRUARY

57


HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI

58


JANUARY/FEBRUARY

59


A. ครอบครัวคุณอรวรรณ ประกิตชัยวัฒนา และคุณนิพันธ์ กล้วยไม้ กับบ้านหลังงาม ที่สร้างความสุขให้กับทุกคน BAANSUKJAI

60


HAPPY FAMILY

ครอบครัวของฉันกับวันแสนสุข House Owner : คุณอรวรรณ ประกิตชัยวัฒนา และคุณนิพันธ์ กล้วยไม้ Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นิรุจน์ ตฤษณานนท์

ความสุขคือจุดหมายของชีวิต เราก็ ค งต้ อ งคิ ด หาวิ ธี ห รื อ หา แนวทางที่จะพาตัวเองไปยืนอยู่บนจุดนั้นให้ได้ ซึ่งหลายคนยังไม่รู้เลยด้วยซ�้ำว่าเจ้าสิ่งที่เรา เรียกว่า “ความสุข” นั้นอยู่ตรงไหน บางคน ออกเดินทางตามหาจนเสียเงินเสียทองเพราะ คิดว่าเจ้าความสุขนัน้ ต้องอยู่ในทะเล ในป่าเขา ในห้างสรรพสินค้า ในร้านอาหาร หรือแม้แต่ ร้านกาแฟ ทั้งที่ความจริงแล้ว ความสุขที่เรา ก�ำลังออกตามหานัน้ มันอยู่ใกล้ตวั ทีส่ ดุ และเรา เองก็สามารถสร้างขึน้ มาได้ดว้ ย “บ้าน” นัน่ เอง เพราะไม่มที ี่ใดจะสุขใจเท่ากับบ้านไม่มอี กี แล้ว เพียงแค่อยู่แล้วสบายกายสบายใจเท่านี้ก็เป็น ความสุขแล้วครับ ยิ่งถ้ามีครอบครัวที่อบอุ่น ด้วยแล้วละก็ความสุขก็จะยิ่งทวีคูณ มากขึ้น เรื่อย ๆ ชนิดที่แทบจะส�ำลักกันเลยทีเดียว คุ ณ นิ พั น ธ์ กล้ ว ยไม้ และ คุ ณ อรวรรณ ประกิตชัยวัฒนา ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ มองหาความสุข และก็สร้างความสุขขึน้ มาเพือ่ ให้ตนเองและครอบครัวได้ไปยืนอยู่ท่ามกลาง ความสุขที่อบอวลอยู่เต็มพื้นที่ภายใน “บ้าน” หลังงามหลังนี้ “เมื่อก่อนผมอยู่ตึกแถวก็ยังไม่ ได้คิดอะไร แต่พอครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้น ก็อยากมีพื้นที่ไว้ให้ลูก ๆ ได้วิ่งเล่นหรือผ่อนคลาย อีกอย่างเราเองก็อยากมีบา้ นทีอ่ ยู่ใกล้ที่

ท�ำงานด้วยเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับครอบครัว มากขึ้นด้วย เพราะเราเองเชื่อว่าครอบครัวน่า จะเป็นจุดส�ำคัญของการสร้างความอบอุน่ ทีจ่ ะ น�ำมาซึ่งความสุขได้เป็นอย่างดี” คุณนิพันธ์ กล่าวพร้อมเพิม่ เติมว่า “พืน้ ทีต่ รงนีแ้ ต่เดิมเป็น ที่รกร้างซึ่งเราเองก็ซื้อมาและก็ถมทิ้งไว้ พอ ครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้นก็เลยอยากสร้าง บ้านหลังใหม่บนที่ดินที่เรามี ซึ่งตอนนั้นเราก็ มองหาบริษัทที่จะมาสร้างบ้านให้กับเรา ดูมา หลายทีแ่ ต่ก็ไม่คอ่ ยมีแบบบ้านให้เลือกมากนัก ถึงมีก็เป็นแบบเดิม ๆ แบบเก่า ๆ พอดีมาเจอ กับทาง พีดเี ฮ้าส์ ก็เลยลองเข้าไปหาข้อมูล เรา เองก็ถูกใจเพราะมีแบบบ้านให้เลือก โดยตอน แรกก็ไม่มั่นใจ เพราะเห็นว่าเพิ่งมาเปิดสาขา ที่อุบลราชธานียังไม่เห็นผลงานแต่เราก็ค่อนข้างคาดหวังเพราะเห็นว่าเป็นแบรนด์ทมี่ าจาก กรุงเทพฯ อีกอย่างก็เห็นผลงานจากสาขาอื่น ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ก็เลยคิดว่าผลงานก็น่าจะ ออกมาเป็นทีน่ า่ พอใจ ทีส่ ำ� คัญมีการรับประกัน ด้วย ท�ำให้เราตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทาง พีดีเฮ้าส์” ส�ำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบ WA-947 ซึ่ง เป็นบ้านสไตล์Contemporary ขนาด 5 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำที่รูปลักษณ์ภายนอกดูหรูหรา ด้วยเสาคู่หน้าที่ปูกระเบื้องตกแต่ง บ่งบอก

JANUARY/FEBRUARY

61

ถึงความมั่นคงโอ่โถง และมีรูปทรงที่ร่วมสมัย ท�ำให้บ้านดูไ ม่น่าเบื่อ โดยพื้น ที่ชั้นล่างถูก ออกแบบให้มกี ารเล่นระดับเป็นการเพิม่ ลูกเล่น ท�ำให้บ้านดูไม่เรียบจนเกินไป โดยพื้นที่แต่ละ ส่วนนั้นมีการเชื่อมต่อกันหมด แต่ก็มีการแบ่ง ฟังก์ชันไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นห้องนอน 2 ห้อง ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนผู้ สูงอายุได้ โดดเด่นด้วยบริเวณโถงกลางบ้านจะยก เพดานสูงหรือ Double volume เพื่อให้บ้านดู โปร่งโล่ง นอกจากนี้ยังมีห้องครัว ห้องรับแขก ห้องซักรีด และห้องเก็บของใต้บนั ได ส่วนพืน้ ที่ ชั้นบนถูกแบ่งฟังก์ชันให้เป็นพื้นที่ส่วนตัว โดย แบ่งออกเป็น 3 ห้องนอน ห้องพระและห้อง นั่งเล่นที่เป็นเหมือนพื้นที่ส�ำหรับทุกคนจะมา นั่งพบปะพูดคุยเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว ส�ำหรับการตกแต่งภายในบ้านนั้นจะดูเรียบ ง่ายเหมาะส�ำหรับการใช้งานจริง ซึ่งแน่นอน ว่าสิ่งที่ครอบครัวให้ความระวังก็คือเรื่องของ ความปลอดภัยเพราะมีเด็ก ๆ อยู่ในบ้านท�ำให้ เฟอร์นเิ จอร์ภายในบ้านมีนอ้ ยชิน้ เพือ่ ให้มพี นื้ ที่ โล่งมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง ได้ท�ำให้บรรยากาศภายในบ้านดูไม่จ�ำเจและ นั่นก็ท�ำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างความสุข ให้กับทุกคนในครอบครัว


B

C

D

B. บ้านสไตล์Contemporary ที่โดดเด่นด้วยเสาคู่หน้า ท่ดี ูหรูหรา ผสานกับพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางดูลงตัว ทำ� ให้ทุกพื้นที่ของบ้านสามารถตอบโจทย์ความ ตอ้ งการได้อย่างเต็มที่ C. โรงจอดรถที่ดูกว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายใน การจอดรถยนต์ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นมุมปาร์ตี้ นอกบ้านได้อย่างสบาย ๆ D. บริเวณจั่วหน้าบ้านติดสัญลักษณ์รูปดาวไว้ด้านบน ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์

BAANSUKJAI

62


E

ความสุขที่เราก�ำลังออกตามหา นั้นมันอยู่ใกล้ตัวที่สุดและเราเองก็ สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วย “บ้าน” นั่นเอง

E. เสาคู่หน้าที่เว้นระยะจากตัวบ้านเพื่อให้เกิดช่องว่าง และออกแบบให้มีที่นั่งเล็ก ๆ เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง เสากับตัวบ้านโดยเสาคู่หน้าตกแต่งด้วยกระเบื้องเคนไซ เพื่อให้ดูมีดีไซน์ F.-G. รางน�้ำฝนที่ใช้วัสดุไวนิลที่มีคุณสมบัติทนทานและ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและติดตั้งได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อยดูสอดรับและกลมกลืนไปกับฝ้าชายคา H. หลังคามุงด้วยกระเบื้อง Prestige ที่ดูเรียบหรู เพิ่มความสวยแบบเรียบง่ายให้กับตัวบ้าน

F

G

H JANUARY/FEBRUARY

63


I. พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านออกแบบ ให้ฟังก์ชันการใช้งานมีการเชื่อมต่อกัน เพือ่ ความสะดวกสบาย BAANSUKJAI

64


คาดหวังเพราะเห็นว่าเป็นแบรนด์ ที่มาจากกรุงเทพฯ อีกอย่างก็ เห็นผลงานจากสาขาอื่นที่มีอยู่ ทั่วประเทศก็เลยคิดว่าผลงาน ก็น่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ ที่ส�ำคัญมีการรับประกันด้วย ท�ำให้เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ กับทาง พี ดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY

65


J

“ถึงแม้ตอนแรกญาติไม่ค่อยสนับสนุน เพราะไม่ มัน่ ใจ แต่เราเองกลับมัน่ ใจเพราะเห็นผลงานทีล่ งใน เว็บไซต์และหนังสือบ้านสุขใจ เห็นผู้คนหลากหลาย อาชีพทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการกับทาง พีดเี ฮ้าส์ ตรง นัน้ ก็ยงิ่ ท�ำให้เรารูส้ กึ ถึงความมัน่ ใจมากขึน้ อีกอย่าง บริษัทฯ มีการเซ็นสัญญาที่ชัดเจน ท�ำให้เราเชื่อว่า ไม่มีการทิ้งงานอย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรา คิดและมั่นใจกลายเป็นเรื่องดี” คุณอรวรรณ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “เราประทับใจในการท�ำงานของ พีดีเฮ้าส์ มาก บริษัทฯ มีความรับผิดชอบดี มีการ ตรวจงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ เราจนเป็นที่น่าพอใจ ยิ่งพอเราเห็นการท�ำงานแล้ว รู้สึกถึงความมั่นใจมากขึ้น ที่ส�ำคัญมีการรับประกัน และบริการหลังการขายให้อีก ตรงนี้ท�ำให้เรามั่นใจ และประทับใจมาก บอกได้เต็มปากเลยว่าในวันทีส่ ง่ มอบบ้านเรามีความสุขมาก เพราะได้บ้านตรงตาม ทีเ่ ราคาดหวังไว้ ได้บา้ นทีด่ อู บอุน่ มีพนื้ ที่ใช้สอยกว้างขวางท�ำให้เรามีพนื้ ที่ให้ลกู ๆ ได้วงิ่ เล่นอย่างสะดวก สบายจริง ๆ”

K

J. มุมนั่งเล่นภายในบ้านที่เปิดพื้นที่โล่ง จัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวเพื่อความสะดวก สบายในการปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้าย K. บริเวณโถงกลางบ้านที่ถูกออกแบบให้เป็น Double volume เพื่อเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง และเป็นมุมเล่นสนุกของลูก ๆ พร้อมจัดวางด้วยตู้ ไม้ส�ำหรับเก็บของเล่นเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย L. คุณนิพันธ์ กล้วยไม้ พร้อมครอบครัวกับมุมสบายๆภายในบ้าน

L BAANSUKJAI

66


M

N M.-N. บันไดทางขึ้นชั้นบนที่ออกแบบให้มีขนาดกว้าง เพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลง พร้อมกันนี้ บริเวณผนังยังมีการใส่แผ่นกระจกใสเพื่อเปิดช่องแสง ท�ำให้บ้านมีความสว่างและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

O. พื้นที่ชั้นบนที่ออกแบบให้มีโถงกว้างและเชื่อมต่อพื้นที่ ของแต่ละห้องถึงกันหมด ท�ำให้ดูอบอุ่นมากขึ้น

O JANUARY/FEBRUARY

67


P. ห้องพระที่เปิดพื้นที่โล่งพร้อมจัดวาง ไว้อย่างเป็นระเบียบ

BAANSUKJAI

68


Q

R Q. ห้องโฮมเธียเตอร์ ที่จัดวางเฟอร์นิเจอร์โทนสีเข้มท�ำให้ห้องดูเข้มขรึม และกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน R. บานหน้าต่างกระจกที่ช่วยให้แสงสามารถส่องเข้ามาด้านใน และมีลมพัดผ่านท�ำให้ห้องนอนไม่ร้อนและอึดอัดเกินไป S. ห้องนอนที่จัดฟังก์ชันแบบเรียบง่าย คุมโทนสีสว่าง ๆ เพื่อให้ห้องดูอบอุ่นและดูสดใส

S JANUARY/FEBRUARY

69


BAANSUKJAI

70


T. ห้องนอนที่เน้นโทนสีขาวด�ำ ท�ำให้ดูมีมิติ และดูสะอาดตานอกจากนี้ยังดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น JANUARY/FEBRUARY

71


U

U. เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนจะเน้นแบบลอยตัว เพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายหรือ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ท�ำให้ห้องนอนดูมีลูกเล่นมากขึ้น V. บานเฟีย้ มที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่ท�ำให้ห้องดูเป็นระเบียบ และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เพียงเท่านี้สิ่งที่เราเรียกว่า “บ้าน” นั้นก็บันดาลซึ่งความสุขให้ กับทุกคนได้แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องมีบ้านที่เลิศหรู หรือใหญ่ราว คฤหาสน์ แต่เพียงแค่อยู่แล้วอบอุ่น อยู่แล้วสบายใจ อยู่แล้ว ปลอดภัย แค่นี้ก็มากพอ และมากพอที่จะท�ำให้บ้านกลายเป็น ศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัวจริง ๆ ครับ

สถานที่ : บ้านคุณอรวรรณ ประกิตชัยวัฒนา และคุณนิพันธ์ กล้วยไม้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

V BAANSUKJAI

72


JANUARY/FEBRUARY

73


HAPPY DESIGN IV

FORM WITH FUNCTION Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : นพพร ยรรยง

ที่ไม่ได้มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้นน่าตื่นเต้นเสมอ ห้องนอน ห้องนีน้ อกจากจะมีรปู ทรงทีแ่ ปลกกว่าห้องทัว่ ไปแล้ว ยังเล่น ระดับกับฝ้าเพดาน ราวกับเป็นห้องนอนที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ อบอุ่นด้วยสีเอิร์ธโทนและวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ พร้อมใช้สีขาวในจุดที่ ต้องการความสบายตาอย่างเตียงนอนและเพดาน พื้นไม้ลามิเนตที่ให้ความ รู้สึกและสัมผัสที่อบอุ่นสบายใจถูกปูทับด้วยเสื่อบริเวณพื้นที่รอบเตียงเพื่อ สร้างความรู้สึกของการแบ่งพื้นที่ ใช้สอยจากความแตกต่างของการสัมผัส แอบหรูหราด้วยวัสดุฉลุลายที่ประดับอยู่ตามจุดต่าง ๆ อย่างหัวเตียง ผนัง และฝ้าเพดาน โดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเป็นห้องนอนที่ออกแบบและตกแต่งอย่างละเอียด แต่ไม่ฉูดฉาด เพื่อให้มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน นั่นเอง

BAANSUKJAI

74


JANUARY/FEBRUARY

75


HAPPY EATING A

B

AMICIZIA IN THE HAMLET หมู่บ้านเล็ก ๆ มิตรภาพยิ่งใหญ่ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ซึ่งเป็น ภาษาอิตาลี แปลว่า มิตรภาพ นี้คือโซนใหม่ของ ร้าน The Hamlet Ari โดย “hamlet” ก็มีความหมายว่า หมู่บ้านนั่นเอง สร้างสรรค์ขึ้นโดยไอเดียของ คุณฐานวัฒน์ สุวินัย พฤษเบญจะ หรือ “คุณป๊อป” Amicizia เป็นร้านที่คุณป๊อปตั้งใจจะไว้รองรับงานจัดเลี้ยง หรือลูกค้าทีม่ าเป็นกลุม่ ใหญ่ ให้ได้ลมิ้ รสชาติอาหารอิตาลีแท้ ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศของสวนสวยสไตล์ผสมผสานฝีมือของเขาเอง จึงเลือกวัสดุ ส�ำหรับผนังและหลังคาให้โปร่งใส เพื่อให้สามารถมองออกมาเห็นต้นไม้ ดอกไม้นานาพรรณด้านนอกได้ การตกแต่งทั้งหมดเป็นแบบ Mix & Match ตามสไตล์พี่ป๊อปผู้ไม่เคยตีกรอบให้กับตัวเอง อาหารอิ ต าลี ที่ นี่ เ ป็ น สู ต รอิ ต าลี จ ริ ง ๆ ที่ ห ลายท่ า นอาจจะไม่ เ คย รับประทานที่ ไหนมาก่อน อาหารที่ดูเบสิกอย่างพิซซ่ารสชาติก็ ไม่ได้ ธรรมดาอย่างที่คิด อย่าง พิซซ่าเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีหน้าเป็นผักโขมกับ ไข่ ซึ่งเราแอบรู้จากเชฟมาว่าใส่รสชาติแฝงของกระเทียมลงไปด้วย ส่วน ขาแกะตุน๋ ซอสไวน์แดงก็นมุ่ ถึงขัน้ ที่ไม่บอกก็คงไม่รวู้ า่ เป็นเนือ้ แกะ แค่ตวั หนังสือคงไม่สามารถท�ำให้จินตนาการถึงรสชาติได้ใช่ไหมล่ะครับ งั้นก็ ไปชิมของจริงซะเลยแล้วกัน ดังนั้นชาวแก๊งใดที่อยากจะสังสรรค์กันใน บรรยากาศแปลกใหม่ ก็มากระชับมิตรกันได้ที่ Amicizia นะครับ

C

D

A. ผนังร้านฝั่งด้านนอกใช้กระจกใสเพื่อให้นั่งรับประทานอาหารพร้อมกับมองเห็น ความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณได้อย่างชัดเจน B. ที่นั่งรับประทานอาหารเป็นโต๊ะยาว สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 20 ท่าน ส่วนที่นั่งแบบ เคาน์เตอร์ ใช้ส�ำหรับเตรียมอาหารเวลาจัดเลี้ยง ส่วนเพดานและผนังเลือกใช้เป็น GRP ซึ่งเป็นวัสดุโปร่งแสงแต่ไม่ใสเท่ากับกระจก จึงใช้กับฝั่งที่ไม่ต้องการให้เห็นบรรยากาศ ภายนอกมากนัก แต่ยังสามารถรับแสงจากธรรมชาติได้ C.-D. พิซซ่าเมดิเตอร์เรเนียน และขาแกะตุ๋นซอสไวน์แดง 2 เมนูแนะน�ำส�ำหรับรับประทาน พร้อมหน้าพร้อมตากับเพื่อนหลาย ๆ คนจากร้าน Amicizia สถานที่ : Amicizia โดย The Hamlet Ari ซ.อารีย์3 พญาไท กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิม่ เติม www.facebook.com/TheHamletAri

BAANSUKJAI

76


JANUARY/FEBRUARY

77


HAPPY TRAVEL B

A

“ชั่งหัวมัน”

จากหัวมันเทศสู่โครงการพระราชด�ำริ

C

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

โครงการตามพระราชด�ำริทพี่ ลิกฟืน้ ผืนดินให้หวนคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ ด้วยพื้นที่กว่า 250 ไร่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง จัดซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืช เศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศ ที่ ประชาชนมาทูลถวายและตัง้ โชว์ไว้บนตาชัง่ ในห้องทรงงานทีว่ งั ไกลกังวล และแตกใบออกมาจึงให้นำ� มาปลูกไว้ทที่ ดี่ นิ แปลงนีพ้ ร้อมพระราชทานชือ่ โครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ”

D

โดยปัจจุบันโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชด�ำริแห่งนี้ ได้กลายเป็น แหล่งเรียนรูข้ นาดใหญ่ ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านด้านการเกษตรอย่างจริงจังเพือ่ ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ ด้วยเพราะพื้นที่ภายในโครงการได้ จัดสรรท�ำการเกษตรเป็นอย่างดี มีทงั้ แปลงพืชเศรษฐกิจทีป่ ลูกหลายชนิด

E

นอกจากนีย้ งั มีแปลงปลูกข้าว ทัง้ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ปลูกยางพารา โดย ทัง้ หมดนีจ้ ะเน้นไม่ให้มกี ารใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมี ในปริมาณที่ น้อยทีส่ ดุ รวมถึงยังมีการจัดสรรพืน้ ที่ บางส่วนเป็นฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และ แปลงเกษตรทีจ่ ดั เป็นสวนสวยให้คนที่ แวะมาเยี่ ย มชม ที่ ส� ำ คั ญ ภายใน โครงการยังมีการสร้างกังหันลมผลิต ไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอีกด้วย

อย่างไรก็ตามนอกจากเป็นแหล่งเรียนรูข้ นาดใหญ่สำ� หรับประชาชน นิสติ นักศึกษา เพื่อน�ำกลับไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตแล้ว ที่นี่ยังมี สินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ สดใหม่ จากไร่พร้อมจ�ำหน่าย อยู่ภายในร้านโกลเด้นท์เพลส ให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ส�ำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็น หมู่คณะควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โทร. 0-3247-2700-1 เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง

F

A. “ชั่งหัวมัน” โครงการตามพระราชด�ำริบนพื้นที่กว่า 250 ไร่ ที่พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด B. อาคารศูนย์เรียนรู้ที่มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเกษตร เป็นอย่างมาก C. แปลงผักสาธิต ที่ปลูกพืชผลเกษตรกรรมให้ประชาชนได้เรียนรู้ D. กังหันลมผลิตไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายในโครงการที่สามารถผลิตไฟฟ้า ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค E.-F. รถน�ำเที่ยวชมที่คอยบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบาย

สถานที่ : โครงการชั่งหัวมัน บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

BAANSUKJAI

78


JANUARY/FEBRUARY

79


HAPPY HOME

SE-166

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านชั้นเดียว Tropical Style เหมาะส�ำหรับครอบครัวขนาดเล็ก เพื่อใช้ เป็นบ้านพักอาศัย รีสอร์ต หรือบ้านพักตากอากาศ แบบใกล้ชดิ ธรรมชาติ มีพนื้ ทีล่ งตัว ออกแบบพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งเพือ่ เน้นการรับลม และแสงเข้าสูต่ วั บ้าน ให้ทุกพื้นที่ใช้สอยมีความเย็นสบาย

ห้องนอน ห้องน�้ำ

BAANSUKJAI

80

2 นอน 1 ห้อง


FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

36 12 14 52

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

JANUARY/FEBRUARY

81


HAPPY HOME

SF-171

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านชั้นเดียว Modern Style ขนาดหนึ่งห้องนอน ห้องน�้ำแยกส่วน บ้าน ทรงกล่อง Mass Modern ยกพืน้ ไม่สงู มากนักเหมาะกับผูอ้ ยูอ่ าศัยทุกวัย ทุก ๆ ห้องภายในบ้านสามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้หมด เฉลียงทางเข้า ด้านหน้ากว้างขวางเหมาะกับการท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย มีลานซักล้าง ต่อออกจากครัวเชื่อมต่อกิจกรรมหลังบ้านได้ดี

ห้องนอน ห้องน�้ำ

BAANSUKJAI

82

1 นอน 1 ห้อง


FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

42 12 14 63

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

JANUARY/FEBRUARY

83


HAPPY HOME

SF-172

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านชั้นเดียว Modern Style เป็นบ้านแนวคิดทันสมัย เรียบง่าย กะทัดรัด จัดพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว เชื่อมพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับวัสดุตกแต่งตัวบ้านที่เป็นระแนงเพิ่มความโดดเด่นให้กับ ตัวบ้าน สร้างความประทับใจให้แขกผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างดี

ห้องนอน ห้องน�้ำ

BAANSUKJAI

84

1 นอน 1 ห้อง


FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

35 11.50 12.50 42.50

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

JANUARY/FEBRUARY

85


HAPPY HOME

SF-173

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านชั้นเดียว Modern Contemporary Style หลังเล็ก ห้องนอนเดี่ยว ขนาดใหญ่ซงึ่ สามารถเปิดหน้าต่างออกสูภ่ ายนอกได้ทกุ ด้าน ห้องน�ำ้ เดีย่ ว ที่สามารถเปิดใช้ได้ทั้งจากภายนอก และภายในห้องนอน มีส่วนเตรียม อาหารเล็ก ๆ ต่อเนื่องกับส่วนรับแขกสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ หลากหลาย มีหน้าต่างเปิดสู่ภายนอกได้ทุกด้านนอกจากจะใกล้ชิด กับธรรมชาติแล้วยังท�ำให้ประหยัดพลังงานได้ดีอีกด้วย

ห้องนอน ห้องน�้ำ

BAANSUKJAI

86

1 นอน 1 ห้อง


FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

38.50 14 11 47

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

JANUARY/FEBRUARY

87


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940-7 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4243

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี

บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

0-3451-8268 09-0197-6424

0-3451-8289

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี

บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3596-1268 09-2281-2890

0-3596-1269

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ำกัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

0-5315-1750 08-9206-0154

0-5315-1750

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-9634-8088

0-5341-2460

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI

88


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-5489-4274

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1567 08-5489-4273

0-4221-1571

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์

บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

0-4381-6608 08-1820-2539

0-4381-6609

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4466-6939 08-6844-9888

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 08-9718-3784

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 08-1885-5378

0-7467-1946

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง

บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7582-0360 08-1752-7226

0-7582-0361

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7757-4666 08-0326-0955

0-7757-4745

JANUARY/FEBRUARY

89


HAPPY ENDING

หากยังมีแรงก้าวไป ก็เริม ่ ใหม่ได้เสมอ

ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จท่านหนึ่งเคยบอกว่า เขาไม่เคยคิดว่าเขา “ท�ำไม่ได้” คิดแต่เพียงว่า “ต้องท�ำให้ได้” หรือถ้าท�ำแล้วมันยังไม่ได้ ก็จะท�ำมันอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะท�ำได้ บางคนอาจ จะมองว่าสิ่งนี้คือความดื้อดึง บางคนอาจจะมองว่าคือความมุ่งมั่นตั้งใจหรือความพยายาม แต่ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ลองคิดคือ จิตใจของคนเช่นนี้ต้องปล่อยวางกับความผิดหวังได้ดีขนาดไหน จึงจะ สามารถเผชิญกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ถอดใจได้เช่นนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า สิ่งส�ำคัญของผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอาจไม่ใช่จิตใจที่ร้อนแรงดั่งไฟ แต่เป็นจิตใจที่สงบเยือกเย็น และปรับตัวได้ง่ายดั่งน�้ำก็เป็นได้ ฝากเรื่องนี้ ให้ลองเก็บไปคิดกันเนื่องในโอกาสของการเริ่มต้น ศักราชใหม่ ที่หลาย ๆ คนมักจะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง องค์กร หรือเริ่มต้นท�ำ สิ่งใหม่ ๆ ครับ คนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงมีเรี่ยวแรงที่จะก้าวต่อไป และก�ำลังจะเริ่มงานใหม่ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจ�ำปี ของพวกเขาก็คือ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน กับ นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ที่ก�ำลังจะจัดงาน “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2560” หรือ “Thailand Home & Building Material Fair (THBF) 2017” ภายใต้แนวคิดประจ�ำปี “The Inspiration” ซึ่งภายในงานนอกจากท่านจะพบกับสินค้า เกีย่ วกับบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ะทัง้ ช่วยสร้างและตอบสนองแรงบันดาลใจของท่านแล้ว ยังมีกจิ กรรม บนเวทีที่จะสร้างสีสันให้งานนี้สนุกสนานคึกคักอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศโครงการ ประกวดแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต โชว์มายากล โชว์ดนตรีจากน้อง ๆ หนู ๆ ให้ความรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย และกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น คลิ นิ ก บ้ า น ที่ จ ะน� ำ สถาปนิ ก และวิ ศ วกรมาตอบข้ อ ข้ อ งใจในทุ ก ปัญหาเกีย่ วกับบ้านให้กบั ท่าน แล้วพบกัน 25-29 มกราคม นีท้ ี่ เอ็กซิบชิ นั ฮอลล์ 3-4 อินแพ็ค เมืองทองธานีนะครับ

BAANSUKJAI

90


JANUARY/FEBRUARY

91


BAANSUKJAI

92

ปีที่ 7 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560