Page 1

NOVEMBER/DECEMBER 1


BAANSUKJAI 2


NOVEMBER/DECEMBER 3


N

O

V

E

M

B

E

R

/

D

E

6 Editer’s Note 8 Happy Society 16 Happy Seminar 18 Happy Product 20 Happy Interview สิทธิพร สุวรรณสุต เปิดโปรเจกต์ใหญ่ “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60” 24 Happy Decoration Christmas’s Crystal จาก Swarovski 26 Happy Design I Livin’ Loft 28 Happy Celebrity I Dream House บ้านในฝันเพื่อทุกวันของครอบครัว

M

B

E

R

V O L U M E

7

I S S U E

3 4

Happy Celebrity II

Happy Celebrity I

Happy Design

E

56

28

44

C

44 48 50 52 54 56 72

Happy Design II สนุก เรียบง่าย สไตล์คลาสสิก Happy Architecture เสน่ห์ “เรือนขนมปังขิง” บ้านทรงคลาสสิกออกแบบใหม่รว่ มสมัยได้ Happy Engineering บ้านโครงสร้างเหล็กเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค Happy Glossary โครงหลังคา (Roof Structure) Happy Design III Modern Tropical เฉียบ แต่ไม่เรียบจนเกินไป Happy Celebrity II Home Sweet Home บ้านแสนสุข อบอุ่นทุกเวลา Happy Design IV สมดุลของภาพและสี

74 76 78 86 90

Happy Eating A La Campagne จมูก ลิ้น กาย อาหารสายตา Happy Corner The Summer House หลบร้อนมาซ่อนกาย Happy Home Happy Index Happy Ending

78

Happy Home

BAANSUKJAI 4

76

Happy Corner


ความเจ็บปวด ความบีบคั้น ความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในอก ปั่นป่วนอยู่ในหัวใจ การที่ใครสักคนได้รับความรู้สึกเช่นนี้ แน่นอนว่าต้องเป็นสิง่ ทีท่ รมาน และโดยส่วนใหญ่สาเหตุอนั น�ำมาซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ก็คือความผิดหวัง การที่สิ่งต่าง ๆ ไม่อาจเป็นได้ดงั ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสูญเสียสิง่ ส�ำคัญ ในชีวิต ความทุกข์ทรมานอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้บางครั้ง รุนแรงเสียจนท�ำให้ใครบางคนไม่อยากจะเผชิญกับโลกใบ นี้อีกต่อไป บางครั้งท�ำให้หลายคนสูญเสียเป้าหมายในการ มีชีวิตอยู่ ยิ่งถ้ารู้สึกว่าเราต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายนี้อยู่ เพียงคนเดียว ก็จะยิ่งเกิดค�ำถามขึ้นในใจว่า เพราะอะไร? ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทรมานใจแล้ว ยังเพิ่มความสับสนเข้าไปเสียอีก

แต่ความเจ็บปวดรวดร้าวนี้จะบรรเทาได้ เพียงแค่เรารู้ว่ามี ใครสักคนที่เข้าใจ มีใครสักคนที่ต้องพบเจอความสูญเสีย ในแบบเดียวกัน เกิดความรู้สึกแบบเดียวกัน และช่วยแบ่ง มวลแห่งความรูส้ กึ อันเลวร้ายนัน้ ให้มขี นาดทีเ่ ล็กลงได้ การ สู ญ เสี ย ของคนไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อไม่ นานมานี้ ถื อได้ ว ่ า เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของชาติ คงยากเกินจะรับไหวหากเราไม่มพี นี่ อ้ งร่วมชาติอกี กว่า 70 ล้านชีวิตที่ร่วมแบ่งปันความรู้สึกนี้ ในเวลานี้หลาย คนที่โศกเศร้าอาจเริ่มดีขึ้น หลายคนที่เคยทรุดลงกองกับ พืน้ ก็อาจมีแรงกลับมาลุกขึน้ ยืนอีกครัง้ ดังนัน้ เราจึงเชือ่ จาก หัวใจว่า แม้จะเป็นการสูญเสียที่หนักหนาเพียงใด คนไทย จะลุกขึน้ และก้าวต่อไปได้อกี ครัง้ ด้วยความเข้าอกเข้าใจซึง่ กันและกันครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สัญญา อรุณนภา บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น,ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ดวงกมล แก้วรอด

ช่างภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง, นิรุจน์ ตฤษณานนท์ พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศจีกาญจน์ สรรพช่าง แยกสี-พิมพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI 6


NOVEMBER/DECEMBER 7


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

เซ็นสัญญา HH-5237

เซ็นสัญญา SR-5427

เซ็นสัญญา CP-5710

เซ็นสัญญา PK-5705

คุณธนภณ หม่อมจอมทอง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ HH-5237 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-722 ราคา ก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.1 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณุ วัชรศักดิ์ ชลิทธิกลุ กรรมการบริหาร (ขวาสุด) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณอัญชัญ จัน ทร์ปอแดง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ CP-5710 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-230 ราคา ก่อสร้างบ้านสุทธิ 8.5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณจิรกฤต กุลกรทินโชติ ผู้จัดการ (ซ้ายสุด) บริษทั แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาชุมพร และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อ เร็ว ๆ นี้

คุณเอก อัตตาภิบาล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ SR-5427 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน F-748 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์ และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณสุนนั ทา อริยกุลนิมติ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PK-5705 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-752 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 4.1 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ ต.รัษฏา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการบริหาร (ซ้ายสุด) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด (ภูเก็ต) หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต และทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI 8


เซ็นสัญญา HA-5622

เซ็นสัญญา PRQ-574

เซ็นสัญญา BR-5704

เซ็นสัญญา NK-5525

คุณอุไร วรรณกูล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HA5622 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.4 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทั้งนี้การเซ็นสัญญา ดังกล่าวมี คุณธิณวัชร์ กลับคุณ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ร.ต.อ.วินัย สลุบพล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ BR-5704 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-511 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 3.4 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 สถานทีป่ ลูกสร้าง ณ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ กรรมการ บริหาร (ขวาสุด) บริษัท สุรนิ ทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด (บุรรี มั ย์) หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณอ�ำนาจ เกิดรุง่ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PRQ574 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน AQ-1209 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.8 ล้านบาท โดยได้กำ� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Gold Series 1/2559 สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณุ วัชรศักดิ์ ชลิทธิกลุ กรรมการบริหาร (ซ้ายสุด) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด (ปราณบุร)ี หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อ เร็ว ๆ นี้

คุณอธิวัฒน์ รัตนพันธ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ NK-5525 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-383 ราคาก่อสร้างบ้าน 4.6 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Excrusive One Series 1/2559 สถานที่ปลูกสร้าง ณ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ โสภณ ปรางพิทกั ษ์ ผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษั ท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช และทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

NOVEMBER/DECEMBER 9


HAPPY SOCIETY

พีดีเฮ้าส์ เปิดตัวแคมเปญ ‘จัดให้-จัดเต็ม’ กระตุ้นโค้งสุดท้ายตลาดรับสร้างบ้าน

พีดีเฮ้าส์ คืนกำ�ไร มอบบัญชีเงินฝาก 1 แสน

พีดีเฮ้าส์ มอบส่วนลดลูกค้า จองบ้านเดือน ส.ค. จากกิจกรรม ‘มุมโปรดแม่’

พีดีเฮ้าส์ จัดหนัก แจก 1 แสน

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ นางสาว ถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ เปิดตัวแคมเปญ ‘จัดให้-จัดเต็ม’ เพือ่ กระตุน้ ก�ำลังซือ้ และคืนก�ำไรให้กบั ลูกค้าทีต่ ดั สิน ใจจองปลูกสร้างบ้านกับบริษัทฯ ด้วยส่วนลดเงินสด ‘จองเท่าไหร่ลด เท่านั้น สูงสุด 2 แสนบาท ในทันที’ พร้อมแถมฟรี โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 และถังเก็บน�้ำพร้อมปั๊มน�้ำ รวมถึงอัปเกรดอิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องปูพื้น-ผนัง และวัสดุ คุณภาพอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 นี้เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไลน์แอด @pdhouse หรือ คลิก www.pd.co.th

คุณธิณวัชร์ กลับคุณ (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ เป็น ตัวแทน มอบเช็คเงินสด 10,000 บาท จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ‘มุมโปรดแม่’ ที่จัดในเดือนสิงหาคม หรือ เดือนแห่งวันแม่ที่ผ่านมา ให้คุณสงวน จันทสุวรรณโณ ที่จองปลูกสร้างบ้านโครงการ HAQ5614 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็น สือ่ กลางแทนทุกความรักของลูกทีม่ ตี อ่ แม่ พร้อมเป็นการคืนก�ำไรให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจใช้ บ ริ ก ารกั บ ศู น ย์ รั บ สร้ า งบ้ า น พีดีเฮ้าส์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.pd.co.th

คุณถิรพร สุวรรณสุต (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ผู้ให้ บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มอบรางวัลบัญชีเงิน ฝาก มูลค่า 100,000 บาท ให้กับคุณพันธุดา รังมาตย์ (ที่ 3 จาก ซ้าย) ลูกค้าโครงการ RN-5703 ทีป่ ลูกบ้านกับ บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์ โดยมีคุณ วริศรา แสงละออ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมเป็นตัวแทนใน การมอบรางวัล ทัง้ นีก้ จิ กรรมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ คืนก�ำไรให้กบั ลูกค้า ที่ไว้วางใจปลูกบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ จากทุกสาขาทั่ว ประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาพัทลุง มอบรางวัลบัญชีเงินฝาก มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ พ.ต.ต.หญิง สุวลี ตันสุริยวงค์ (ซ้าย) ลูกค้าโครงการ PH-5513 ที่ปลูกบ้านกับ บริษั ทฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคืนก�ำไรให้กับลูกค้าที่ ไว้วางใจปลูกบ้านกับศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ผูใ้ ห้บริการสร้างบ้าน มาตรฐานเดียวกันจากทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

BAANSUKJAI 10


NOVEMBER/DECEMBER 11


HAPPY SOCIETY

พีดีเฮ้าส์น้อมถวายอาลัย นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ น�ำคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน ร่วมน้อมถวายอาลัยและ ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยการร่วมกล่าวถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตอ่ หน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารังสิต-นครนายก

BAANSUKJAI 12


“เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์” เปิดศูนย์รวมนวัตกรรม ห้องน�้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ พีเรียนซ์ จ�ำกัด เปิดโซน COTTO Bathroom & Surface Covering ศูนย์รวมนวัตกรรมห้องน�ำ้ และวัสดุตกแต่งผิวเซรามิกดีไซน์ระดับโลก ทีค่ รบครันและใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ที่ได้พฒ ั นาและปรับโฉมครัง้ ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งกระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ วัสดุปูพื้นและบุผนังหลากสไตล์ โดยมีทีมสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญ กว่า 30 คน ที่มีความรู้และเต็มใจพร้อมส�ำหรับการบริการให้ค�ำ ปรึกษาและออกแบบห้องน�้ำอย่าง ครบวงจรในรูปแบบ 3D แบบไม่คิด ค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีบริการติดตั้ง ที่ ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และรับ ประกั น คุ ณ ภาพโดยที ม งานผู ้ เชี่ยวชาญจากเอสซีจี

WINDSOR เปิดโรงงานโชว์นวัตกรรม ผู้ผลิตประตูหน้าต่างไวนิลครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย นายพงศ์ธร วงศ์บุศยรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต Profiles บริษั ท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายประตูหน้าต่าง ไวนิลภายใต้แบรนด์ “WINDSOR” เปิดเผยว่า โรงงานผลิตประตู หน้าต่างไวนิล ของ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด ถือว่า เป็ น โรงงานขนาดใหญ่ ค รบวงจร และถื อ เป็ น โรงงานเดี ย วใน ประเทศไทยที่สามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยโรงงานผลิตประตูหน้าต่างของ Windsor ตั้งอยู่ที่เขตประกอบ อุตสาหกรรมเหมราช อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ออฟฟิศ ส่วนผลิต Profile และส่วน ประกอบสินค้า โดยแยกส่วนการท�ำงานตามระบบ

เจ.ดี.พูลส์ จัดโปรฯส่งท้ายปี ,59 คุณนิพัทธ์ พัชราภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กลาง) และทีมงาน กลุ่ม บริษัท เจ.ดี.พูลส์ ผู้น�ำด้านอุตสาหกรรมสระว่ายน�้ำในรูปแบบ แฟรนไชส์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เข้าร่วมออกบูทใน งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 พร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดสระ ว่ายน�้ำโค้งสุดท้ายปี ,59 ส�ำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสร้างสระว่ายน�้ำ จะได้รับโรบอทอัจฉริยะรุ่น ACTIVE 10 ท�ำความสะอาดสระว่ายน�้ำ มูลค่ากว่า 50,000 บาท ฟรี พร้อมส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2559 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jdpools.com

NOVEMBER/DECEMBER 13


HAPPY SOCIETY

อินทรีกรุ๊ป โชว์นวัตกรรมภายใต้แนวคิด “HOME INSPIRATION” จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์ส่งต่อไอเดียไม่รู้จบ

ธอส.จับมือผู้ประกอบการจัดงาน “ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน 2559”

นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ ของประเทศภายใต้แบรนด์ “อินทรี” เปิดเผยว่า การรวมพลังของ ‘อินทรีกรุป๊ ’ ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ต้องการถ่ายทอดแนวคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการตกแต่ง จาก ผลิตภัณฑ์ของอินทรีกรุ๊ป ที่สามารถผสมผสานทุก ๆ ผลิตภัณฑ์จาก บริษัทในเครือได้อย่างลงตัว เพือ่ ส่งต่อแรงบันดาลใจอย่างไม่รจู้ บ ซึง่ ในปีนี้บูทของอินทรีกรุ๊ป ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Home Inspiration” น�ำเสนอการจ�ำลองแบบบ้านในสไตล์โมเดิรน์ เน้นการเสนอ ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของบ้านทั้งภายในและ ภายนอก ให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความรู้สึกผ่อนคลายใน ทุก ๆ มุมของการอยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าพันธกิจ : ท�ำให้คนไทยมี บ้าน จัดงาน “ธอส.มหกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัย–สินเชือ่ เพือ่ ประชาชน ประจ�ำ ปี 2559” ในพื้นที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 และนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 ชูสินเชื่อบ้าน 63 ปี อัตราดอกเบี้ย 5 เดือน แรก เท่ากับ MRR–6.12% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี (1) ฟรี ค่าจดทะเบียนจ�ำนอง (2) ฟรีคา่ ประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (4) ฟรีค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ รวมถึงจ�ำหน่ายทรัพย์ NPA คุณภาพดีท�ำเลเด่น พร้อมจับ มือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้น ที่ น�ำที่อยู่อาศัยระดับ คุณภาพมาจ�ำหน่ายในราคาโดนใจ พร้อมตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรี

เปิดโฉม ‘โมเดอร์นฟอร์ม ซิกเนเจอร์’ กิตพิ ฒ ั ก์ เนือ่ งจ�ำนงค์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของแนวคิด โมเดอร์นฟอร์ม ซิกเนเจอร์ ว่า “เป็นเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ทีโ่ มเดอร์นฟอร์มมุง่ มัน่ และพัฒนางานด้านดีไซน์อย่างต่อเนือ่ ง โดยนอกจากประโยชน์ ใช้สอยจะเป็นสิ่งส�ำคัญแล้ว ยังต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของ ผู้ใช้งานอีกด้วย ส�ำหรับแนวคิดของโมเดอร์นฟอร์ม ซิกเนเจอร์นี้ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์แบบเมโทรลิฟวิ่ง สะท้อนคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์ ทันสมัย โก้ หรู อย่างมีรสนิยม รวมทั้งมีกิมมิคที่สนุกขึ้น แต่ยังคงความสมาร์ทที่มี สไตล์ชัดเจน ตอบโจทย์ผู้ที่มี ไลฟ์สไตล์ทันสมัยแบบคนเมือง รวมถึงผู้ที่มีรสนิยม ในการใช้ชีวิต และให้ความส�ำคัญในการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ เต็มเปี่ยม ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ผสมผสานความคลาสสิคและหรูหราได้อย่างลงตัว ภายในพืน้ ทีโ่ มเดอร์นฟอร์ม เฟอร์นเิ จอร์ ช็อปปิง้ แกลลอรีท่ สี่ าขาศรีนครินทร์ จึงครบ ครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หลากหลายดีไซน์ และโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แบบเมโทรลิฟ วิ่ง ลุ่มลึกด้วยความพิถีพิถันและมีสไตล์ สร้างประสบการณ์ทางไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ

BAANSUKJAI 14


NOVEMBER/DECEMBER 15


HAPPY SEMINAR

จัดสัมมนา “งานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน” Story : กองบรรณาธิการ

ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด น�ำโดย นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธาน กรรมการ จัดสัมมนาเพิม่ ศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “งานบัญชีและการ วิเคราะห์งบการเงิน” ให้แก่ หัวหน้างานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการการเงิน ผูจ้ ดั การสาขา ทีป่ รึกษา และผูจ้ ดั การฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับระดับสูง กลุม่ บริษัท ในเครือ อาทิเช่น บจก.พีดีสยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส, บจก.เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น, บจก.ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี), บจก.อุบล รับสร้างบ้าน, บจก.พิษณุโลก รับสร้างบ้าน, บจก.ร้อยเอ็ด สร้างบ้านฯลฯ เป็นต้น ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ อัปเดทการใช้งานโปรแกรมบัญชี ส�ำเร็จรูป การจัดท�ำงบการเงิน เอกสารและการช�ำระภาษี และการวิเคราะห์งบการเงินอย่าง มืออาชีพภายใต้นโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุจิตรา สิริวิพัธน์ กรรมการ บริษั ท จี.เอส.อินเตอร์ เนชั่นแนล การบัญชี จ�ำกัด และ คุณกวิณภาพ ปรีดี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาต พร้อมด้วยคณะท�ำงานเป็นผู้บรรยายและเวิร์กช็อป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ BAANSUKJAI 16


NOVEMBER/DECEMBER 17


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

DENIM DRIFT เฉดสี ใหม่มาแรงประจำ�ปี 2017

ฮีเลน เวน เจ็นท์ จากศูนย์สร้างสรรค์สีระดับโลกของอั๊คโซ่โนเบล (AkzoNobel’s Global Aesthetic Center) กล่าวว่า เทรนด์สีประจ�ำปี 2017 นี้จะเป็น สีน�้ำเงิน เดนิม ดริฟ (Denim Drift) (90BG 30/073) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า สีน�้ำเงินอมเทา อ่อน สโมกเกรย์ (Smoke Grey) โดยสีน�้ำเงินอมเทานี้มีความสวยงาม คลาสสิก สามารถน�ำไปใช้ได้หลากหลายและแสดงคาแรคเตอร์ได้แตกต่างหลากหลายตาม การน�ำไปใช้ ทั้งยังสะท้อนถึงอารมณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปี 2017 ได้อย่าง สมบูรณ์แบบ สามารถเข้ากันกับทุกไลฟ์สไตล์และการออกแบบตกแต่งภายใน ถือ เป็นสีที่ must-have ประจ�ำปีหน้าเลยทีเดียว (ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited)

ARITCO HOME LIFT

(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด)

Aritco Home Lift เป็นฝีมือการออกแบบของ อเล็กซานเดอร์ เลอวิค นักออกแบบชาวสแกนดิ เ นเวี ย น ซึ่ ง เป็ น ลิ ฟ ต์ รุ ่ น แรกของโลกที่ ถู ก ออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานในบ้านโดยเฉพาะ มีคณ ุ สมบัตเิ ด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างพิเศษทีส่ ามารถติด ตั้งได้ในทุกสภาพพื้นที่ พื้นและผนังสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความต้องการและรสนิยมของผู้ใช้ แสงไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มสีสันให้ ชีวิตประจ�ำวัน การเชื่อมต่อการใช้งานจากมือถือ ผ่านแอพพลิเคชัน ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกด เพียงปุ่มเดียว ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อ การใช้งานแบบไร้กังวล และระบบซ่อมบ�ำรุงที่ เชื่อถือได้และดีที่สุด

BOLD REDEFINED BY FORMICA

(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Formica Thailand Co., Ltd.)

ฟอร์ไมก้า ผูน้ ำ� ระดับโลกด้านลามิเนทส�ำหรับการตกแต่งเปิดตัวคอลเลคชัน ใหม่ลา่ สุด Bold redefined โดยจะมีสไตล์การออกแบบทีเ่ ก๋ไก๋ทนั สมัย เหมาะ ส�ำหรับสถาปนิก มัณฑนากร และนักออกแบบในวงการต่าง ๆ คอลเลคชัน นี้ถูกถ่ายทอดผ่านสองแนวคิดหลักได้แก่ Refined Spiritualism และ Materialism Memory บน 3 ผิวสัมผัสใหม่ คือ Truewood, Prismatic และ Jeans รวมทั้งสิ้น 23 ลวดลาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคอลเลคชัน นี้คือ 9271JN Reclaimed Denim Fiber ซึ่งใช้ใยผ้ายีนส์แท้ที่ใช้แล้วใส่ลง ในกระบวนการผลิต แตกต่างจากการพิมพ์ลายยีนส์แบบเดิม ๆ ท�ำให้ทุก แผ่นลามิเนทมีดีไซน์ที่แตกต่างไม่ซ�้ำกัน

BAANSUKJAI 18


NOVEMBER/DECEMBER 19


HAPPY INTERVIEW

BAANSUKJAI 20


สิทธิพร สุวรรณสุต เปิดโปรเจกต์ ใหญ่ “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60” Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

เศรษฐกิจอันเกิดจาก ทั้ ง ภาวะเศรษฐกิ จ โลกและสถานการณ์ภายในประเทศในช่วง หลายปีทผี่ า่ นมา ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทั่วทุกวงการ ผู้ประกอบการต้องประคับ ประคองและเร่งปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน เพือ่ ให้ธุรกิจอยู่รอด แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจปี 2559 จะซบเซา ก็ยงั มีความหวังว่าจะเปลีย่ น ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2560 และส่งผลให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการจั บ จ่ า ย ใช้สอยกันมากขึน้ ด้วยเหตุที่ ธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ วันนีเ้ ราจึงมาพูดคุยกับ คุณสิทธิพร สุวรรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เพื่อถามถึง ทิศทางและการปรับตัวของธุรกิจรับสร้าง บ้าน โดยเริม่ ตัง้ แต่สถานการณ์โดยรวมของ ปี 2559 ที่ก�ำลังจะผ่านพ้นไป “การขยายตัวไม่เป็นไปตามคาดหวังหลังจาก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการแข่งขัน สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายย่อยเข้ามาใน ตลาดค่อนข้างมากทั้งในพื้นที่ของ กทม. ปริมณฑลและต่างจังหวัด ถึงแม้จะมีปัจจัย บวกจากแผนการลงทุนของภาครัฐทีเ่ ห็นเป็น รูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังมีการขยายการ ลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ มีการจ้างงาน มากขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนมีก�ำลังซื้อ มากขึ้นก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยลบที่ต้อง เฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีฟ่ น้ื ตัวช้า รวมไปถึงภัยจาก ธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และปัญหาน�้ำท่วม ซึ่ง หลายธุรกิจก็มีการชะลอการลงทุน หรือมี การลดขนาดลงเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่ การแข่งขันมีสูงขึ้นทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ ทางการตลาด โปรโมชันทีต่ อ้ งลด แลก แจก

A

B

C

D

แถม สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจของ ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ ก�ำลังการซื้อที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ซึ่งก็แน่นอน ว่าในปี 2559 นี้ผู้ประกอบการต้องท�ำการ บ้านหนักขึ้นและเร่งปรับตัวให้เร็วขึ้นเพื่อ รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว” อย่างไรก็ตามสมาคมไทยรับสร้างบ้านได้ ประเมินสถานการณ์ของตลาดรับสร้างบ้าน ในปี 2560 ว่าน่าจะมีการเติบโตมากขึ้น แต่ จะอยู่ในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการ แข่งขันก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี 2559 สาเหตุเพราะว่ารายเล็กน่าจะออกจากตลาด ในช่วงท้าย ๆ ของปี ‘59 นี้ นอกจากนี้ยัง ได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐ ที่ลงสู่ภาคธุรกิจหลายส่วน ทั้งรับเหมาก่อสร้าง วัสดุ ซึ่งก็ท�ำให้มีการจ้างงานมาก ขึ้นและส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นเอง โดยที่ ในปี 2560 มูลค่ารวมของตลาดรับสร้างบ้านนั้น คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000-16,000 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อ

NOVEMBER/DECEMBER 21

เที ย บจากปี 2559 ที่ มี มู ล ค่ า รวมอยู ่ ที่ 13,000-14,000 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่า ตลาดบ้ า นสร้ า งเองนั้ น คาดว่ า จะมี อ ยู ่ ที่ ประมาณ 80,000 ล้านบาท “เมื่อแนวโน้มในปี 2560 มีทิศทางในด้าน บวกผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งมีการวาง position หรือวางต�ำแหน่งธุรกิจให้ชัดเจนโดยเฉพาะ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ นวัตกรรมสร้างบ้านประหยัดพลังงาน อาศัย อยู ่ แ ล้ ว มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพมากน้ อ ยเพียงใด บ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมถึง ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งมี ค วามชั ด เจนเพื่ อ ส่งมอบประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้บริโ ภค รวมทั้งการใช้นวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลา ในการสร้างบ้านให้สะดวก เสร็จเร็วขึ้น อีก ทั้งยังเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกันก็ต้องมีท�ำการตลาด ไม่ว่าจะ ผ่ า น Event Marketing เพื่ อให้เ ข้าถึง ผู้บริโภคมากขึ้น หรือการกระตุ้นตลาดด้วย แคมเปญต่าง ๆ ด้วย”


E

F

G

H

I

J

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงสมาคมไทยรับสร้างบ้านในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Event Marketing ส�ำคัญซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจ�ำปีของ สมาคมฯ ก็คือ “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง” หรือ Thailand Home and Building Material Fair (THBF) ที่จัดขึ้นช่วง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนับตั้งแต่ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 ถือเป็นบิ๊กอีเวนท์ เกี่ยวกับบ้านงานแรกของปี โดยครั้งนี้จะจัด ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว หลังจากที่มีผลตอบรับ ในการเข้ า ร่ ว มจั ด แสดงเป็ น อย่ า งดี จ าก บริษัทรับสร้างบ้าน วัสดุกอ่ สร้าง หรือแม้แต่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ที่ เกี่ยวเนื่อง เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่มีกระแส ตอบรับเป็นอย่างดี และในปี’60 นี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2560 บน พืน้ ทีก่ ว่า 10,000 ตารางเมตรของ เอ็กซิบชิ นั ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี “การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ทาง สมาคมฯ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยธีมของ งานในปีนี้จะใช้ชื่อว่า The Inspiration หรือ ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ ซึ่งผู้ประกอบ การจะน�ำนวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองแรง บันดาลใจในการมีบา้ นคุณภาพส�ำหรับทุกคน ภายในงานจะมีทั้งบ้านจัดสรร บริษั ทรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตวัสดุ สถาบันการเงิน ของ ตกแต่งบ้าน ฯลฯ เรียกได้ว่ามางานเดียวก็

ครบ นอกจากนี้ภายในงานยังมี ไฮไลต์อีก มากมาย อาทิ การโชว์วัสดุใหม่ ๆ หรือ นวัตกรรมใหม่ทที่ นั สมัย คลินกิ บ้านทีจ่ ะช่วย ตอบโจทย์ ก ารแก้ ป ั ญ หาของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า กิจกรรมการประกวดออกแบบบ้าน รวมถึง กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งจะเป็นเวที ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ รับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ได้มี โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกัน และขยายโอกาสต่อธุรกิจ ท�ำให้ สินค้ามีโอกาสถึงมือผู้บริโภคมากยิง่ ขึน้ โดย ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริม การจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือด้าน การวางแผนและจั ด งานประชุ ม อย่ า งมื อ อาชีพ” ส�ำหรับงาน “มหกรรมบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง ’60” หรือ “Thailand Home & Building Material Fair (THBF) 2017” สมาคมฯ คาด

K

การณ์วา่ จะมีผเู้ ข้าชมงานประมาณ 90,000100,000 คน และมียอดซื้อขายระหว่าง ผู้บริโภคกับผู้ที่มาออกบูทประมาณ 5,000 ล้ า นบาท รวมถึ ง ในส่ ว นของ Business Matching อีกประมาณ 50 ล้านบาท ส�ำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจอยากร่วมจัดแสดง สิ น ค้ า หรื อ นวั ต กรรมสู ่ ส ายตาผู ้ บ ริ โ ภค สามารถติดต่อมาทีส่ มาคมไทยรับสร้างบ้าน หรือทางนิตยสาร Home & Resort Thailand ส่ ว นผู ้ บ ริ โ ภคที่ ส นใจจะมี บ ้ า นหรื อ ก� ำ ลั ง มองหาของตกแต่งบ้าน ต้องบอกว่าห้าม พลาดเพราะงานนี้ทั้ง ลด แลก แจก แถม เชื่ อ ว่ า มางานนี้ ง านเดี ย วทั้ ง ครบและคุ ้ ม แน่นอน E.-J. ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมบ้านและวัสดุ ก่อสร้าง ’59 ที่จัดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา A.-D.,K.-L. ภาพบรรยากาศจ�ำลองภายใต้ธีม Inspiration หรือ แรงบันดาลใจ

ขอขอบคุณ : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2996-0940 หรือ www.thba.or.th

L

BAANSUKJAI 22


NOVEMBER/DECEMBER 23


HAPPY DECORATION A B

C

CHRISTMAS’S CRYSTAL จาก SWAROVSKI Story : กองบรรณาธิการ

คริสต์มาส “ครีเอชัน” (Creation) จากสวารอฟสกี้ ชิ้นงาน คริสตัลสุดหรูส�ำหรับประดับประดาต้นคริสต์มาส ได้รับการ ออกแบบอย่างละเอียดประณีตในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คริสตัลใสในสไตล์คลาสสิก คริสตัลสีสัน สดใสที่ประกอบด้วยมือ ไปจนถึงชิ้นงานคริสตัลแฮนด์เมดที่สวยงามละเอียดอ่อน สะท้อนถึงงานฝีมือ อันพิถีพิถันของสวารอฟสกี้ เหมาะจะมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษส�ำหรับเทศกาลแห่งความสุข ในปีนี้ ได้น�ำ คริสต์มาส คริส แบร์ กลับมาสู่คอลเล็คชันสุดพิเศษนี้อีกครั้งเนื่องจากเป็นชิ้นที่ถูกถามถึง เป็นอย่างมาก พร้อมลูกกวาดแคนดี้เคนสีแดงสลับขาวในมือ นอกจากนี้คอลเล็คชันฉากประสูติของ พระเยซูอันเป็นเอกลักษณ์นี้ ประกอบด้วย โจเซฟ พระเยซู และแมรี่ เป็นที่ดึงดูดใจเหล่านักสะสม อย่างแน่นอน

D

A. B. C. D.

Name : Price : Name : Price : Name : Price : Name : Price :

CHRISTMAS WREATH ORNAMENT 2,950 บาท CHRISTMAS BALL ORNAMENT, A.E. 2016 4,600 บาท CHRISTMAS ORNAMENT, A.E. 2016 3,600 บาท NATIVITY SCENE - JOSEPH 9,000 บาท

F E

ขอขอบคุณ : SWAROVSKI Thailand ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/SWAROVSKI.Thailand BAANSUKJAI 24

E. F. G. H.

Name : Price : Name : Price : Name : Price : Name : Price :

NATIVITY SCENE - BABY JESUS 2,300 บาท NATIVITY SCENE - MARY 9,000 บาท KRIS BEAR - CHRISTMAS, A. E. 2016 4,600 บาท ROCKING SNOWMAN 2,950 บาท

G

H


NOVEMBER/DECEMBER 25


HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI 26


LIVING LOFT Story : ทศพล สุวรรณสุต

ลอฟท์ โ ดยต้ น ก� ำ เนิ ด แล้ วไม่ ไ ด้ มี รู ป แบบที่ ต ายตั ว เนื่ อ งจากการที่ รั ฐ บาลสหรั ฐ น� ำ พื้ น ที่ โ รงงานร้ า ง มาปล่อยให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในราคาถูกเพื่อไม่ให้บรูคลินกลายเป็น เมืองร้างนั้น ท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นที่สนใจของเหล่าบรรดาศิลปินซึ่งมีอยู่ มากมายในเมืองนิวยอร์ก ศิลปินเหล่านัน้ มักใช้พนื้ ทีช่ นั้ ล่างของโรงงานเป็น สถานที่ท�ำงานในรูปแบบสตูดิโอหรือเวิร์กช็อป แล้วใช้ชั้นลอยของโรงงาน เป็นที่อยู่อาศัย วัสดุอย่าง ปูนเปลือย ท่อเปลือย และอิฐก่อโชว์แนวเป็นสิ่ง ทีห่ ลงเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเก่าอยูแ่ ล้ว แต่แนวทางในการประยุกต์ จากสิง่ ทีห่ ลงเหลืออยูเ่ พือ่ ให้เป็นสถานทีท่ สี่ วยงามก็แตกต่างกันไปในศิลปิน แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์หีบเก็บของมาเป็นที่นั่ง รถเข็นสินค้า เป็นโต๊ะ ประกอบสร้างเฟอร์นเิ จอร์ขนึ้ ใหม่จากวัสดุจำ� พวกไม้เก่าและเหล็ก เหลือใช้ น�ำชุดเฟอร์นเิ จอร์เก่าทีค่ นทิง้ มาซ่อมแซมแล้วปรับให้เข้ากับสถานที่ รวมถึงตกแต่งสถานทีด่ ว้ ยผลงานศิลปะของตัวเอง ดังนัน้ จะว่าไปแล้วลอฟท์ อาจจะไม่ใช่สไตล์ที่มีนิยามชัดเจนเหมือนสไตล์คลาสสิกหรือโมเดิร์น แต่ เป็นการ Mix & Match ด้วยสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ละความคิดสร้างสรรค์มากกว่า อย่าง เช่นห้องนี้ที่ออกแบบให้เพดานสูงเป็นพิเศษเพื่อให้รู้สึกไม่อึดอัดแม้จะเป็น บ้านชั้นเดียว โดดเด่นด้วยโคมระย้าหน้าตาสุดเท่ และชุดโซฟาที่ดูย้อนยุค จากการน�ำโซฟาสไตล์คลาสสิกมาขัดสีเดิมออก เพือ่ ให้เข้ากับสไตล์ของบ้าน และไม่รสู้ กึ เกร็งเวลาใช้งาน ผนังด้านข้างบันไดยังเพิม่ ลูกเล่นด้วยการเจาะ ช่องเป็นจังหวะด้วยขนาดทีส่ อดคล้องกับขัน้ บันได เนื่องจากการก่อผนังทึบ นอกจากจะท�ำให้ท�ำให้รู้สึกว่าบ้านแคบลงแล้วยังท�ำพื้นที่ของบันไดแคบลง เมื่อต้องติดตั้งราวเพิ่ม แต่ช่องนี้นอกจากจะท�ำให้ไ ม่รู้สึกว่าบ้านแคบ เนื่ อ งจากสายตาสามารถมองทะลุ ไ ด้ ทั้ ง ยั ง เป็ น ราวบั น ไดไปในตั ว อีกด้วย NOVEMBER/DECEMBER 27


HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI 28


DREAM HOUSE บ้านในฝันเพื่อทุกวันของครอบครัว House Owner : คุณศักดิ์ดา - คุณล�ำจวน บุญช่วย Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด Model : F-224 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นพพร ยรรยง

ในช่วงชีวิตของคนเป็นพ่อและแม่ การได้มองเห็นลูก ๆ เติบโตและเป็นคนดีในสังคม ก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง นัก แต่นั่นก็คงจะยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่อุ่นใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ลูก ๆ ยังไม่มีความมั่นคง ในชีวิต ความสุขที่แท้จริงก็จะยังคงไม่เกิดขึ้น แต่หากวันนี้เรี่ยวแรงของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังคงมีอยู่การได้สร้าง รากฐานไว้ให้กับลูก ๆ ก็คงเป็นเหมือนใบเบิกทางที่จะน�ำไปสู่ความมั่นคงในชีวิต และเป็นเหมือนของขวัญอันล�้ำค่า ที่จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับทุก ๆ คนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ศั ก ดิ์ ด า และคุ ณ ล� ำ จวน บุญช่วย สองสามีภรรยาที่ บากบั่นต่อสู้กับความยากล�ำบากจากลูก ชาวนาจนก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการด้าน การเกษตรเพียงเพราะ “ความฝัน” ฝันที่ อยากจะมีเงินล้านจึงต้องบากบั่นจนน�ำไปสู่ ความส�ำ เร็ จในชี วิ ต ซึ่ ง ก็ ค งเป็ น อี ก หนึ่ ง ครอบครัวต้นแบบที่ต่อสู้กับอุปสรรคจน ประสบความส�ำเร็จและยังเป็นครอบครัว ตัวอย่างที่ได้วางรากฐานให้กบั ลูก ๆ เพือ่ น�ำ ไปสู่ความมั่นคงในชีวิต และกลายเป็นจุด เริ่มต้นของค�ำว่า “ความสุขที่แท้จริง” ของ ทุกคนในครอบครัว “จากจุดเริม่ ต้นทีเ่ รามองเห็นลูก ๆ เติบใหญ่ ขึ้นทุก ๆ วัน การได้มีพื้นที่ส่วนตัวก็คงเป็น สิง่ จ�ำเป็น อีกอย่างเราเองก็มกี ำ� ลังมากพอที่ จะสร้างบ้านสักหลังไว้ส�ำหรับลูก ๆ เพราะ ในอนาคตเราไม่รหู้ รอกว่าลูกจะมีกำ� ลังมาก พอที่จะสร้างมันได้หรือเปล่า” คุณศักดิ์ดา กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “ในช่วงแรก ๆ เรา ก็มองบ้านจัดสรรเพราะเห็นว่ามีแบบบ้าน

สวยก็เลยอยากให้เค้ามาสร้างให้ แต่ว่าเค้า ไม่มีบริการด้านนี้ สุดท้ายเราก็ ได้รับค�ำ แนะน�ำให้ไปหา พีดีเฮ้าส์ ที่เป็นบริษั ทรับ สร้างบ้านมืออาชีพแทน ซึ่งนั่นก็คงเป็น เหมือนจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เราได้บ้านหลังนี้” อาจจะกล่าวได้ว่าการสร้างบ้านก็เปรียบ เสมือนการสร้างชีวิตให้แข็งแรงมั่นคง อยู่ แล้วมีความอบอุ่น เพราะบ้านจะต้องอยู่กับ เราทั้งชีวิต ดังนั้นการที่เราเลือกตัดสินใจ สร้างบ้านสักหลังก็คงต้องมองในเรื่องของ คุณภาพและแบบบ้านหรือฟังก์ชันการใช้ งานทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของ ทุกคนได้อย่างดีทสี่ ดุ และสิง่ ค�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งเราเอง ต้องนึกถึงความเป็นมืออาชีพ มีผลงานเป็น เครื่องการันตี และนั่นก็ท�ำให้คุณศักดิ์ดา และคุณล�ำจวน ได้ตดั สินใจเลือกใช้บริการ กับ พีดีเฮ้าส์ “ตอนแรกที่เข้าไปติดต่อ ทางพีดีเฮ้าส์ก็ให้ แบบบ้านมาตอนนั้นก็ยังไม่คิดที่จะสร้างนะ

NOVEMBER/DECEMBER 29

แต่ พ อเปิ ด ดู แ บบบ้ า นก็ รู ้ สึ ก ชอบ ยิ่งพอ บริษัทฯ ให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของ สินเชื่อ การออกแบบบ้าน การควบคุมดูแล หรือแม้แต่การรับประกัน ก็ท�ำให้เรารู้สึก มั่นใจในตัวบริษั ทฯ จึงตัดสินใจที่จะสร้าง โดยเป็นบ้านแบบ F-224 ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น ที่ดูลงตัวส�ำหรับคนในครอบครัว จริง ๆ” คุณล�ำจวน กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “ยิง่ ในตอนทีก่ ำ� ลังสร้างบ้านนัน้ ทางบริษัทฯ ก็มีวิศวกรเข้ามาดูแล ตรงไหนที่มีปัญหาก็ รีบแก้ไขจัดการให้เราทันที ซึ่งตรงนี้ท�ำให้ เราพอใจและประทับใจมาก ๆ” ส�ำหรับบ้านหลังนี้เป็น บ้านสไตล์โ มเดิร์น ทีถ่ กู ถ่ายทอดออกมาให้เห็นการสร้างสรรค์ ผสมผสานความทันสมัยกลายเป็นผลงาน ที่มีดีไซน์เฉพาะตัว ด้วยขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้อง รับประทานอาหาร ห้องท�ำงาน โดยพื้นที่ ภายในทัง้ หมดถูกจัดสรรไว้อย่างลงตัว เน้น ความโปร่งโล่งแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่น โดยการใช้โทนสีขาวครีม ซึ่งในส่วนของ


A

BAANSUKJAI 30


B

A.-B. ผนังแต่ละด้านจะมีการเพิ่มช่องแสงค่อนข้างมาก เพื่อช่วยให้แสงและลมพัดผ่านเข้าสู่ตัวบ้าน ลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้า ท�ำให้กลายเป็นบ้านประหยัด พลังงานไปในตัว C. ไม้เทียมที่น�ำมาตกแต่งบริเวณผนังช่องบันได ด้านนอกโดยคุมโทนสีเข้มเพื่อให้ตัดกับตัวบ้าน ดูมีดีไซน์และดูโดดเด่น D. บริเวณหลังบ้านสามารถปรับแต่งให้เป็นมุม พักผ่อนได้เพียงแค่จัดวางโต๊ะเก้าอี้

C

D NOVEMBER/DECEMBER 31


E

พืน้ ทีช่ นั้ ล่างนัน้ แบ่งออกเป็นห้องรับแขก ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ส่วนพื้นที่ชั้นบน จัดสรรให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับทุกคน โดยทุกส่วนภายในบ้านนั้นทุกคนล้วนมีส่วนในการคัดสรรและ เลือกวัสดุไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ และด้วย การออกแบบให้บ้านดูโปร่งโล่ง ท�ำให้อากาศภายในบ้านนั้นเย็น สบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั มีการจัดพืน้ ทีด่ า้ นนอก ให้เป็นมุมส�ำหรับพักผ่อนอีกด้วย ซึง่ นัน่ ก็คงท�ำให้บา้ นหลังนีก้ ลาย เป็นบ้านทีค่ รบทุกฟังก์ชนั การใช้งานและตอบสนองความต้องการ ของทุกคนได้อย่างลงตัวมากที่สุด

E. ด้วยเพราะบ้านมีสไตล์โมเดิร์นจึงท�ำให้การออกแบบเน้นในเรื่อง ของดีไซน์เพื่อท�ำให้บ้านดูมีมิติหรือมีลูกเล่นซ่อนอยู่ในทุก ๆ ส่วนของบ้าน F. พื้นที่จอดรถที่ปรับเปลี่ยนแบบใหม่ให้กลายเป็นมุมนั่งเล่นหรือ เป็นมุมปาร์ตี้เล็ก ๆ ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว G. ราวระเบียงสแตนเลสที่ป้องกันการเกิดสนิม ท�ำให้บ้านดูใหม่ และสวยงามอยู่ตลอดเวลา H. ครอบครัว “บุญช่วย” กับวันสบาย ๆ ในบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น

F

G BAANSUKJAI 32


H

NOVEMBER/DECEMBER 33


I

J

K

L BAANSUKJAI 34


อาจจะกล่ า วได้ ว่ า การสร้ า งบ้ า นก็ เ ปรี ย บเสมื อ น การสร้างชีวิตให้แข็งแรงมั่นคงอยู่แล้วมีความอบอุ่น เพราะบ้านจะต้องอยู่กับเราทั้งชีวิต

M

N

I. มุมด้านนอกของตัวบ้านสามารถปรับแต่งเพิ่มเป็นมุมนั่งเล่นได้ทุกจุด ด้วยเพราะบรรยากาศโดยรอบที่ดูปลอดโปร่งและร่มรื่น J. ฝ้าชายคาไวนิลที่มีรูระบายอากาศท�ำให้ความร้อนสามารถระบาย ออกด้านนอกแทนที่จะเข้าสู่ภายในบ้านท�ำให้บ้านไม่ร้อน K. ระเบียงชั้นบนที่มีพื้นที่กว้างเพื่อให้สามารถออกมานั่งเล่น หรือรับลมเย็น ๆ ได้ในทุก ๆ วัน L. ระแนงเหล็กที่ช่วยลดทอนความเข้มของแสง แถมยังเป็นตัวเพิ่ม ดีไซน์ท�ำให้บ้านดูมีลูกเล่นหรือมีมิติมากขึ้น M. บริเวณโถงบันไดทางขึ้นชั้นบนที่มีการเจาะช่องแสงเพื่อเพิ่ม ความสว่างภายในบ้าน N. ห้องนอนเล็กที่มีประตูบานเลื่อนเปิดเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก และยังสามารถออกมาสัมผัสบรรยากาศด้านนอกได้อย่างสบาย ๆ

NOVEMBER/DECEMBER 35


O

O. มุมนั่งเล่นที่ออกแบบให้ดูโปร่งและกลายเป็นมุมสุดโปรด สำ� หรับทุก ๆ คนในครอบครัว

BAANSUKJAI 36


NOVEMBER/DECEMBER 37


P

BAANSUKJAI 38


Q

P.-Q. มุมรับประทานอาหารที่ดู เรียบง่ายโดยเชื่อมต่อกับ ห้องครัวที่ออกแบบให้มี เคาน์เตอร์เพื่อความสะดวก สบายในการจัดเตรียมอาหาร หรือปรุงอาหารในทุก ๆ วัน

NOVEMBER/DECEMBER 39


Q

บ้านหลังนี้มีแต่คนชมว่าสวย ไม่เคยเห็นบ้านสไตล์โมเดิร์น แบบนี้ ต้องบอกว่าตรงกับใจและชอบผลงานที่ออกมามาก

Q. ห้องนอนที่ออกแบบให้มีฟังก์ชันครบ ทั้งมุมท�ำงานเล็ก ๆ และเตียงนอน โดยเน้นความโปร่งโล่งด้วยการ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ ให้น้อยชิ้นเพื่อท�ำให้ดูไม่อึดอัด R. มุมท�ำงานภายในห้องนอนที่เน้นความสะดวกสบายและใช้พื้นที่ไม่มาก S. มุมหลังบ้านที่เปิดพื้นที่ให้โล่งโดยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นมุมสังสรรค์หรือมุมปาร์ตี้เล็ก ๆ ก็ได้ T. บริเวณระเบียงห้องนอนที่สามารถมองเห็นความเขียวขจีของต้นไม้ที่อยู่โดยรอบได้อย่างสบายๆ

BAANSUKJAI 40


R

S

T NOVEMBER/DECEMBER 41


U

V

ด้านคุณศักดิด์ า ได้เล่าให้ฟงั ว่า “ตอนทีเ่ ห็น บ้านครั้งแรกรู้สึกภูมิใจมาก ดีใจมาก โดย เฉพาะเพือ่ น ๆ ทีแ่ วะเวียนมาหาก็มกั จะถาม ว่าสร้างบ้านกับใคร บ้านหลังนี้มีแต่คนชม ว่าสวย ไม่เคยเห็นบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ ต้องบอกว่าตรงกับใจและชอบผลงานทีอ่ อก มามาก วัสดุก็ได้ตามมาตรฐานมีการปรับ แบบตามที่เราต้องการ ถ้ามี ใครถามว่า สร้างบ้านกับใคร เราเองก็พร้อมที่จะบอก ต่อเพราะผลงานที่ออกมาได้สร้างความประทับใจให้กับเราเป็นอย่างมาก”

ทั้งหมดนี้คือความสุข สุขจากการมีบ้าน คุณภาพ สุขที่มีครอบครัวที่อบอุ่น และสุข ที่บ้านได้กลายเป็นศูนย์กลางความอบอุ่นที่ คอยแบ่งปันให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ภาพทีเ่ ราได้เห็นคือรอยยิม้ และเสียงหัวเราะ ซึง่ คงเป็นเสมือนตัวแทนทีค่ อยบอกเล่าเรือ่ ง ความสุขของทุกคนภายในบ้านได้เป็นอย่าง ดี เหมือนดั่งครอบครัว “บุญช่วย” ที่อบอุ่น ไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความสุข นั่นเอง

BAANSUKJAI 42

U.-V. ศาลาหลังเล็กที่แอบซ่อนอยู่ภายในสวนเป็น มุมส�ำหรับนั่งเล่นหรือมุมพักผ่อนโดยมีทางเดิน ที่ปูด้วยหินเป็นตัวเชื่อมต่อพื้นที่กับตัวบ้าน สามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายลดปัญหา การเปรอะเปื้อน

สถานที่ : บ้านคุณศิกดิ์ดา - คุณล�ำจวน บุญช่วย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


NOVEMBER/DECEMBER 43


HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI 44


สนุก เรียบง่าย สไตล์คลาสสิก Story: อาทิติญาพร เงาศรี Photographer: กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ยอมรับว่าจะกีย่ คุ กีส่ มัยหรือกีป่ ผี า่ นไป สไตล์วนิ เทจก็ยงั คงเป็นทีน่ ยิ ม ในหมู่คนรักของเก่า สะสมของโบราณ หรือชอบในบรรยากาศแบบ ย้อนยุค ซึง่ จะเห็นได้ทวั่ ไปจากร้านขายของเก่าทีผ่ ดุ ขึน้ ใหม่มากมายตามท้องตลาด โดย เฉพาะร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก่า ที่ขายดิบขายดีเอาใจเหล่าคนที่รักในการตกแต่งบ้าน สไตล์วินเทจนั่นเอง เราคงบอกไม่ได้วา่ จ�ำนวนคนทีห่ นั มาชืน่ ชอบในสไตล์นมี้ เี พิม่ ขึน้ มากแค่ไหน แต่สำ� หรับ มือใหม่หรือคนทีเ่ ริม่ สนใจการตกแต่งสไตล์วนิ เทจนี้ การเริม่ ต้นก็ไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งยาก เท่าใดนัก ฉบับนี้เราจึงขอน�ำเสนอห้องครัวสไตล์วินเทจ ที่เรียบง่าย คลาสสิก เพื่อเป็น แรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านที่ชื่นชอบกันค่ะ สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในการตกแต่งห้องครัวเป็นอันดับแรกนั้น คือการเลือกใช้เครื่องครัว หรือเฟอร์นเิ จอร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการใช้งานในชีวติ ประจ�ำวัน หลังจากนัน้ เรือ่ งของสไตล์การ ตกแต่งแนววินเทจก็ไม่ได้จำ� กัดแค่เพียงว่าต้องเป็นของเก่าโดยเฉพาะ อาจเป็นของใหม่ ที่มีการน�ำมาขัดสี หรือน�ำมาผ่านขั้นตอน ให้ดูเหมือนเก่าก็เป็นไปได้ เหมือนกับห้อง ครัวห้องนี้ ที่แม้ไม่ได้เลือกใช้เคาน์เตอร์ครัว หรือตู้โชว์ ที่เป็นของเก่าโบราณ แต่ก็ เลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้แทน และเพิ่มความวินเทจเข้าไปอีก ด้วยการคุมโทนสีครีมเกือบ ทั้งห้อง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ พื้นกระเบื้อง หรือแม้แต่ผนังห้อง ซึ่งเมื่อทุกอย่างกลมกลืน กันหมด จริงอยูท่ มี่ นั จะท�ำให้มองดูไม่รก เรียบง่าย สบายตา แต่มนั คงจะขาดสีสนั และ ความมีชวี ติ ชีวาน่าดู ห้องครัวห้องนีจ้ งึ แต่งแต้มสีสนั ด้วยภาชนะ หรือของตกแต่งหลาก สี อย่างเช่น จาน ชาม หม้อ แก้ว แจกัน หรือแม้แต่จักรยานคันโปรด เรียกได้ว่าสีสัน แบบคัลเลอร์ฟูลนี้สามารถดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อย แถมยังท�ำให้การตกแต่งห้อง ครัว และการเข้าครัวท�ำอาหารเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นด้วย

NOVEMBER/DECEMBER 45


BAANSUKJAI 46


NOVEMBER/DECEMBER 47


HAPPY ARCHITECTURE

เสน่ห์ “เรือนขนมปังขิง” บ้านทรงคลาสสิกออกแบบใหม่ร่วมสมัยได้ Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

สไตล์ขนมปังขิง หรือ Ginger Bread Style ถือได้ว่าเป็นเรือนไทยอีกแบบหนึ่ง เรือนไทย รูปแบบนี้เข้ามามีอิทธิพลเป็นที่นิยมตั้งแต่ช่วงราวสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา มักพบเห็นได้อยู่ทั่วไปตามพระราชวัง ต�ำหนัก พระที่นั่ง วัดวาอาราม บ้านขุนนาง บ้านเศรษฐีพ่อค้า คหบดี เนื่องจากเป็นรูป แบบที่ต้องใช้ช่างฝีมือในการก่อสร้าง และบ�ำรุงรักษายาก จึงไม่ พบเห็นส�ำหรับบ้านสามัญชนทัว่ ไป ค�ำว่า ขนมปังขิง สารานุกรมเสรี ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่ามาจากภาษาอังกฤษ Gingerbread ซึ่งเป็น ขนมปังขิงของชาวยุโรป ตกแต่งลวดลายสวยงามมีลักษณะหงิกงอ เป็นแง่งคล้ายขิง จึงใช้เป็นค�ำเรียกลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ ได้รับความนิยมอย่างมาก ในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ 2 แห่ง อั ง กฤษ ยุ ค สมั ย นั้ น ชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากใน ประเทศไทยทุก ๆ ด้าน สถาปัตยกรรมในบ้านเราก็ได้รับอิทธิพลนี้

ไปด้วย แบบบ้านขนมปังขิง แบบโคโลเนียลสไตล์ หรือแบบชิโนโปรตุกีส ก็ล้วนมาจากตะวันตกชาวต่างชาติทั้งสิ้น แต่จุดเน้นที่เห็น ได้ชัดเจนในเรือนขนมปังขิง คือมักนิยมประดับประดาด้วยไม้ฉลุ ลวดลายต่าง ๆ ทั้งจั่วหลังคา ชายคา ช่องลม ค�้ำยัน หน้าบันเหนือ ประตูห้อง แบบบ้านหลังนี้ถูกออกแบบขึ้นใหม่ภายใต้แนวความคิดเรือนแบบ ขนมปังขิงร่วมสมัย ขนาดตัวบ้านหน้ากว้าง 14 เมตร ลึก 10 เมตร มีพ้ืนที่ ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร รูปแบบการจัดวางพื้นที่ ใช้สอยเป็นแบบสมัยใหม่ Function หลักประกอบด้วยห้องนอน 3 ห้อง พื้นที่ส�ำหรับรับแขก นั่งเล่น พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องครัว แบบปิดที่เหมาะกับการปรุงอาหารไทย ห้องน�้ำ 1 ห้อง แยกพื้นที่ ส่วนเปียกส่วนแห้ง ที่จอดรถ 2 คัน เฉลียงระเบียงแบบเปิด ทุกห้อง

BAANSUKJAI 48


สามารถเปิดหน้าต่างออกสู่ภายนอกได้หมด และมีชายคาโดยรอบ บ้าน แม้วา่ บ้านจะถูกออกแบบให้มพี นื้ ยกสูง แต่เฉลียงด้านหน้าบ้าน สามารถเพิม่ ทางลาดให้กบั ผูส้ งู อายุได้ไม่ยาก พืน้ ภายในผูอ้ อกแบบ ก�ำหนดให้อยู่ในระดับเดียวกันทัง้ หมดเพือ่ ให้เหมาะกับคนทุกวัย การ แบ่งพืน้ ที่ใช้สอยไม่อดึ อัดก�ำหนดต�ำแหน่งการจัดวางเฟอร์นเิ จอร์ไว้ อย่างลงตัว เลือกใช้กรอบบานประตูแบบเลื่อนสลับ หน้าต่าง วินด์เซอร์ ราวระเบียงไวนิล ระแนงไม้เทียม ไม้ฉลุลวดลายล้วน เป็นวัสดุทดแทนทั้งสิ้น ด้วยการออกแบบที่ดีถึงแม้จะเป็นวัสดุสมัย ใหม่ก็ไม่ทำ� ให้รสู้ กึ embarrass แถมยังลงตัวเข้ากับสไตล์บา้ นได้เป็น อย่างดี ไม่ขวยเขิน เพราะการดูแลรักษาง่ายและไม่ต้องการซ่อม บ�ำรุงจึงท�ำให้ไม่ยุ่งยากในการดูแล เรือนขนมปังขิง ถือเป็นเรือนไทยอีกแบบหนึง่ ทีถ่ กู พัฒนารูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมมายาวนาน นอกจากควรค่าแก่การร่วมกันอนุรกั ษ์ไว้ แต่หากด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของเรือนไทยรูปแบบนี้ที่มองไม่เคยเบื่อ จึงยังคงมีความนิยมปลูกสร้างกันอยู่เนืองๆ แต่ด้วยเรือนแบบขนม ปังขิง มีการฉลุลวดลายไม้ งานตกแต่งองค์ประกอบที่ต้องใช้ความ ประณีตในการก่อสร้างสูง ท�ำให้งบประมาณที่ใช้ในการปลูกสร้าง ก็สงู ตามไปด้วย ยังไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมดูแลรักษาบูรณะให้ใหม่อยู่ เสมอด้วย เพราะฉะนั้น แบบบ้านหลังนี้ผมเชื่อได้ว่าจะได้รับความ นิยมเป็นอย่างมากตอบโจทย์ส�ำหรับครอบครัวเล็ก ๆ หรือผู้ที่ ต้องการเรือนพักตากอากาศ เรือนรับรองหลังที่ 2 หรือบ้านที่สร้าง ไว้พักผ่อนในวัยใกล้เกษียณได้เป็นอย่างดี ด้วยความเป็นบ้านแบบ ร่วมสมัยทีเ่ หมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไทยจึงไม่ยากทีเ่ ราจะเข้าใจ ในบริบท

NOVEMBER/DECEMBER 49


HAPPY ENGINEERING

บ้านโครงสร้างเหล็ก เทรนด์ ใหม่ผู้บริโภค Story : ชยพล สุพงษ์

สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้หนั มาใช้การก่อสร้างใน รูปแบบระบบแห้ง โดยกระบวนการท�ำงานต่าง ๆ ให้อยู่ในโรงงาน ผลิตมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ส่วนที่หน้างานเป็นเพียงแค่งานยก ประกอบติดตัง้ และเก็บรายละเอียดความสวยงาม งานก่อสร้างบ้าน ก็เช่นกัน บ้านโครงสร้างเหล็ก (Steel House) จึงเป็นรูปแบบการ ก่อสร้างบ้านที่ตอบโจทย์ ทั้งผู้บริโภค และผู้รับเหมาก่อสร้าง เน้น การใช้แรงงานน้อย สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ควบคุม คุณภาพได้ดี ลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน เหมาะส�ำหรับผู้บริโภค ที่ต้องการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก�ำหนด ก่อสร้างได้ รวดเร็ว กว่าบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีการก่ออิฐ ฉาบปูน ทัว่ ไป 2-3 เท่า แต่บา้ นโครงสร้างเหล็กยังไม่เป็นทีน่ ยิ มของ ผูบ้ ริโภคคนไทยมากนัก ยังมีเพียงผูบ้ ริโภคกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ทีย่ อมรับ

หรือชื่นชอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคง ติดภาพบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านที่ ใช้การก่อ อิฐฉาบปูนในระบบเปียกทั่วไป บ้านโครงสร้างเหล็กมีอยู่ 2 ประเภท 1.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบ เสา คาน ตง โครงหลังคาเหล็ก (Steel House) เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กโดยการใช้เหล็กรูปพรรณ มาท�ำ โครงสร้าง เสา คาน ตง รวมไปถึงโครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ โดยการประกอบโครงสร้าง โดยใช้หมุดย�้ำ (Riveted connection) การต่อโครงสร้างโดยใช้สลักเกลียว (Bolted connection) หรือการ ต่อโครงสร้างโดยการเชื่อม (Welding connection) เสร็จแล้ว ท�ำการทาสีป้องกันสนิมในส่วนของโครงสร้างเหล็กชิ้นส่วนต่างๆ

BAANSUKJAI 50


2.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบ โครงผนังรับแรง(Load Bearing Wall) เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กที่ใช้โครงสร้างผนังรับแรง เป็นเหล็ก Steel Wall Framing ที่ขึ้นรูปด้วยการรีดเย็น (Cold Form) ตัดเป็นชิ้น ส่วนน�ำมาประกอบเป็นโครงสร้าง โดยเหล็กทีน่ ำ� มารีดขึน้ รูปจะเป็น เหล็กก�ำลังสูงเคลือบสารป้องกันสนิมประกอบกันโดยใช้สกรูก�ำลัง สูงยึด แล้วปิดด้วยแผ่นผนังชั้นต่างๆ โดยระบบก่อสร้างแบบ Wall Framing นี้จะไม่มีเสา จะใช้ผนังเป็นโครงสร้างรับน�้ำหนักที่ถ่ายลง จากหลังคาเป็นน�้ำหนักในแนวแกน (Axial Load) และออกแบบให้ รับแรงลม เป็นน�้ำหนักที่กระท�ำด้านข้างผนัง (Lateral Load)

ในด้านวิศวกรรมการสร้างบ้าน ทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ระบบโครงสร้างบ้านเหล็ก วิศวกรมีการออกแบบให้มคี วามแข็งแรง ปลอดภัยเหมือนกัน ต่างกันที่วัสดุและกระบวนการก่อสร้างเท่านั้น เอง ซึ่งในอนาคตการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างเหล็กน่าจะ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็ว สามารถเข้าไปก่อสร้างในสถานทีค่ บั แคบ และรูปแบบความสวยงาม ที่สถาปนิกสามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของ ผู้บริโภค

NOVEMBER/DECEMBER 51


HAPPY GLOSSARY

Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

โครงหลังคา (ROOF STRUCTURE) เป็ น โครงสร้ า งของบ้ า นที่ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ น�้ำหนักและยึดวัสดุมุงหลังคาให้มั่นคง แข็งแรงและเป็นระเบียบรวมถึงท�ำหน้าทีย่ ดึ ตัวหลังคาทัง้ หมดให้เชือ่ มต่อกับโครงสร้าง หลักของบ้านคือเสาและคาน โครงหลังคาต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับชนิด และขนาดของวัสดุมงุ หลังคา โครงหลังคาแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามวัสดุที่ใช้ได้ 2 ประเภทดังนี้

BAANSUKJAI 52


โครงหลังคาไม้ เป็นโครงหลังคาทีน่ ยิ มใช้กนั มากในสมัยก่อนซึง่ ไม้ยงั เป็นวัสดุ ที่หาง่าย ราคาไม่แพง สามารถเชื่อมต่อหลังคากับโครงสร้างของบ้านคือเสา และคานได้ดีเพราะท�ำด้วยไม้เหมือนกัน ปัจจุบันไม้เป็นวัสดุหายากและราคา แพง การสร้างบ้านด้วยไม้ลดลงมาก โครงสร้างหลังคาไม้จงึ ไม่เป็นทีน่ ยิ มอีก ต่อไป ขอบคุณภาพจาก Google โครงหลังคาเหล็ก เป็นโครงหลังคาที่เป็น ที่ นิ ย มมากในปั จ จุ บั น เพราะเหมาะสม กั บ โครงสร้ า งของบ้ า นที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนั้นเหล็กยังมี ความแข็งแรงและคงรูปเป็นอย่างดี ไม่มเี รือ่ ง ปลวกรบกวน อาจจะมีปญ ั หาเรือ่ งสนิมแต่ถา้ มีการป้องกันที่ดีจะท�ำให้มีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน ในส่วนของโครงหลังคาเหล็กนัน้ ในปัจจุบนั ได้ มีการผลิตโครงสร้างส�ำเร็จรูปซึ่งผลิตจาก เหล็กที่มีแรงดึงสูงผ่านการเคลือบผิวที่เรียก ว่า กัลวาไนซ์ (Galvanized) จึงท�ำให้สามารถ แก้ปัญหาเรื่องสนิมได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับเรือ่ งโครงสร้างหลังคาส�ำเร็จรูปจะได้ กล่าวถึงโดยละเอียดในฉบับต่อไป

NOVEMBER/DECEMBER 53


HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI 54


MODERN TROPICAL เฉียบ แต่ไม่เรียบจนเกินไป Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : นพพร ยรรยง

ที่ทราบกันดีว่าสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นนั้น เน้นรูปทรงทีเ่ รียบง่ายคูก่ บั ฟังก์ชนั การใช้งาน ส่วน สถาปัตยกรรมเขตร้อนหรือที่เรียกว่า Tropical เป็นสไตล์ซึ่งมี ที่มาจากรูปแบบการสร้างบ้านเรือนดั้งเดิมของผู้ที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งต้องพบเจอกับสภาพอากาศ ทีร่ อ้ นและความชืน้ สูง ดังนัน้ Modern Tropical จึงเป็นรูปแบบ ที่ผสมผสานทั้งสองสไตล์เข้าด้วยกัน กลายเป็นสถาปัตยกรรม ซึ่งมีรูปทรงและสีสันที่อาจจะไม่หวือหวานัก แต่ก็ไม่เรียบไป เสียทีเดียว ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อการใช้งานในพืน้ ทีเ่ ขต ร้อนได้เป็นอย่างดี เน้นการถ่ายเทของอากาศ การรับแสงจาก ธรรมชาติ ฯลฯ และสร้างขึ้นจากวัสดุสมัยใหม่ผสมผสานกับ วัสดุดั้งเดิมของเขตร้อน ดังเช่น ห้องน�้ำห้องนี้ แบ่งสัดส่วน ชัดเจน อ่างอาบน�้ำอยู่โซนเดียวกับอ่างล้างหน้า คั่นด้วยผนัง จากโซนสุขา ซึง่ อยูต่ รงข้ามกับโซนฝักบัว กระเบือ้ งพืน้ และผนัง ให้ความรู้สึกคล้ายปูนเปลือย กับเคาน์เตอร์และอ่างล้างหน้า หินอ่อน เป็นตัวแทนของสไตล์โมเดิรน์ ส่วนตัวแทนฝัง่ เขตร้อน ก็คอื ฝ้าเพดานไม้ เฟอร์นเิ จอร์บลิ ต์อนิ และวงกบ คิว้ บัว ต่าง ๆ นั่นเอง ทั้งยังเน้นความโปร่งด้วยเพดานที่สูง และประตูทาง เข้า-ออกขนาดใหญ่ถึง 2 ประตูอีกด้วย

NOVEMBER/DECEMBER 55


HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI 56


NOVEMBER/DECEMBER 57


A

BAANSUKJAI 58


HOME SWEET HOME บ้านแสนสุข อบอุ่นทุกเวลา House Owner : คุณอภิชาติ - คุณสุภาพ รุ่งชลชวลิต Builder : บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด Model : ME-147 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นิรุจน์ ตฤษณานนท์

สุขหาได้ที่ ไหนถ้าไม่ใช่จากที่บ้าน หลายคนฝันอยากจะมีบ้านเพราะคิดเสมอว่า “บ้าน” เป็นสถานที่ มอบความสุขและความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องครับ แต่ แท้จริงแล้วยังมีฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ อีกชิ้นหนึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะทำ�ให้บ้านสามารถมอบความ สุขและความอบอุ่นได้อย่างสมบูรณ์ และนั่นก็คือ “การมีส่วนร่วม” เพราะว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้ ชายคาเดียวกันและถ้าทุกคนได้เลือกในสิ่งที่ตนเองชอบ เชื่อว่าความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ แบบครับ เช่นครอบครัวคุณอภิชาติและ คุณสุภาพ รุง่ ชลชวลิต ทีเ่ ข้าใจ และมองเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสถาบั น ครอบครั ว จึ ง พร้ อ มที่ จ ะเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก คนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มและตั ด สิ น ใจเลื อ ก สร้างบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ Modern Contemporary ที่มีจุดเด่นในเรื่องของรูป ทรงทันสมัยเพราะเป็นแบบบ้านที่มีฟังก์ชัน การใช้สอยครบครัน รูปทรงหรูหรา โออ่า มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น บ้ า นประหยั ด พลั ง งานที่ เ หมาะส� ำ หรั บ ครอบครัวขนาดกลางจนถึงครอบครัวใหญ่ “ครอบครัวผมขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าลูก ๆ ก็เติบโตและต้องการพืน้ ทีส่ ว่ นตัว กอปรกับ เราเองก็มีที่ดินอยู่แล้วก็เลยมองหาคนที่จะ มาสร้างบ้านให้กับเรา ตอนนั้นก็เริ่มศึกษา หาข้อมูลว่าจะใช้ผู้รับเหมาหรือใช้บริษั ท รับสร้างบ้านดี ซึง่ หลังจากพิจารณาหลาย ๆ ด้ า นแล้ ว สุ ด ท้ า ยก็ ตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ ษั ท

รับสร้างบ้านเพราะว่าเราต้องการลดความ ยุง่ ยาก ลดปัญหาเรือ่ งงบประมาณ ทีส่ ำ� คัญ ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพบ้ า น” คุ ณ อภิ ช าติ กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “เหตุที่ผมเลือก พีดี เฮ้าส์ เพราะว่าเคยได้ยนิ ชือ่ เสียงมานานแล้ว อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ส าขามากสุ ด ใน ประเทศไทย แถมยั ง มี ส าขาที่ จั ง หวั ด อุบลราชธานีอีกด้วย ที่ส�ำคัญเป็นบริษั ท รับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ มีการรับประกัน ผลงานท�ำให้เรามั่นใจว่าสามารถสร้างบ้าน ให้กับเราได้” โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบ ME-147 หรือ บ้านสไตล์ Modern Contemporary ทีม่ รี ปู ทรงหรูหรา โอ่อ่า และมีฟังก์ชันที่ครบครัน ขนาด 5 ห้องนอน 6 ห้องน�้ำ พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 450 ตร.ม. มีฟังก์ชันที่เชื่อมต่อ กันพร้อมทั้งยังมีลูกเล่นต่าง ๆ เข้ามาท�ำให้ บ้านดูมีดี ไซน์มากขึ้น โดยชั้นล่างถูกแบ่ง

A. บ้านสไตล์ Modern Contemporary ท่มี ีรูปทรงหรูหรา โอ่อ่า และมีฟังก์ชันที่ครบครัน NOVEMBER/DECEMBER 59

พืน้ ทีเ่ ป็นห้องแม่บา้ น ห้องนอนแม่บา้ น ห้อง ซักรีด ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนอนแขก และห้องโฮมเธียเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสระ ว่ายน�้ำและกลายเป็น มุมสุดโปรดส�ำหรับ ครอบครัว ส่วนพืน้ ทีช่ นั้ บนออกแบบให้เป็น ห้องนอน 3 ห้องซึ่งแต่ละห้องก็จะมีสีและ การตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ ความชอบของแต่ละคน เพราะบ้านหลังนี้ ถือว่าเป็น บ้านที่ทุกคนมีส่วนร่วมไม่เว้น แม้แต่การเลือกเฟอร์นิเจอร์ทุกคนก็มีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ แต่ทั้งนี้ก็จะค�ำนึงถึง ความสะดวกสบายและการใช้งานจริง โดย จะเน้นความโปร่งโล่ง ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น แบบลอยตั ว เพื่ อ ความ สะดวกสบายในการปรับเปลี่ยนมุมมอง และนอกจากรูปทรงที่หรูหราและมีฟังก์ชัน ครบแล้ว บ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านที่แอบซ่อน ไว้ ด ้ ว ยดี ไ ซน์ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น การออกแบบ


B

B. ระเบียงชั้นบนที่ออกแบบให้มีขนาดกว้างกลาย เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมปาร์ตี้เล็ก ๆ ได้หรือเป็นมุมส�ำหรับพักผ่อนก็ได้ C. การเพิ่มดีไซน์ด้วยคิ้วบัวรอบตัวบ้านท�ำให้บ้าน ดูมีมิติและดูมีลูกเล่นที่แปลกตามากขึ้น D. ระเบียงบริเวณห้องนอนเล็กที่เป็นมุมส�ำหรับ ออกมาสูดรับบรรยากาศด้านนอกอย่างเป็น ส่วนตัว E. หลังคาเซรามิกที่มีความมันวาวท�ำให้บ้าน ดูโดดเด่นและสะดุดตา F.-G. พื้นที่ในส่วนของฝ้าชายคาและราวระเบียงได้เลือกใช้ ไวนิลเพื่อท�ำให้บ้านดูสวยงามและลดปัญหาในเรื่อง ของสนิม

C BAANSUKJAI 60


D

การตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป แล้ ว แต่ ค วามชอบของแต่ ล ะคน เพราะบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ การเลือกเฟอร์นิเจอร์ทุกคนก็มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ

E

F

G NOVEMBER/DECEMBER 61


H

BAANSUKJAI 62


I

ให้มีฝ้าหลุมซ่อนรางม่านเพื่อให้ดูสวยงาม เรียบร้อย การใช้ราวบันไดกระจกที่ดูโมเดิรน์ แถมยังดูสวยงามและท�ำให้บา้ นดูโปร่ง ไม่ อึดอั ดอี ก ด้ วย รวมถึ งการใช้ วั สดุ ที่ มี คุณภาพทั้งในส่วนของพื้นลามิเนตมีความ หนาถึง 1.2 เซนติเมตร เมื่อปูแล้วพื้นจะ เรียบทนต่อการขูดขีด ท�ำความสะอาดง่าย แถมยังมีลวดลายสวยงาม ส่วนหลังคาก็ เป็นกระเบื้องเซรามิกที่มีคุณสมบัติมันเงา สีสันสดใส ยิ่งเวลาฝนหยุดตกจะดูสะดุดตา มากขึ้น กระเบื้องชนิดนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่ นิ ย มนั ก ส� ำ หรั บ คนในพื้ น ที่ หรื อ แม้ แ ต่ กระจกที่ ติ ด รอบบ้ า นก็ จ ะเป็ น กระจก ลามิ เ นตหรื อ กระจกนิ ร ภั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทนทานทุบไม่แตก สามารถป้องกันขโมยได้ ส่ ว นเครื่ อ งปรั บ อากาศก็ ใ ช้ เ ป็ น ระบบ รวมศูนย์เหมือนที่ ใช้ในโรงแรม ซึ่งจะมี

การเดินท่อแอร์ซ่อนไว้บนฝ้าเพดาน ส่วน คอมเพรสเซอร์จะตัง้ ไว้ดา้ นนอกบ้าน ท�ำให้ บ้านดูสวยงามและมีความเรียบร้อยมากขึน้ ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้อัดแน่นไปด้วยวัสดุ คุณภาพและเสริมเพิม่ เติมในเรือ่ งของความ ปลอดภัย ถึงแม้อาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีกนิด หน่อยแต่นั่นก็เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ ตัวเราเองและครอบครัว พร้อมกันนี้คุณอภิชาติ ได้กล่าวว่า “ผมเห็น การท�ำงานที่เป็นไปตามที่เราคิด มีการ ส�ำรวจชัน้ ดินเพือ่ ลงเสาเข็มตามความยาวที่ ใช้ จ ริ ง ท� ำให้ เ รามั่ น ใจมากขึ้ น ถ้ า เป็ น ผู ้ รั บ เหมาอาจมี ก ารตั ด เสาเข็ ม ทิ้ ง อย่ า ง แน่นอน มีวิศวกร โฟร์แมนควบคุมงาน ตลอด บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้ว รู้สึกประทับใจ ถึงแม้อาจจะมีปัญหาบ้าง

NOVEMBER/DECEMBER 63

แต่พอมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็เข้าใจ และแก้ปัญหาให้จนเรารู้สึกพอใจ ตอนที่ บ้านก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพูดได้เลยว่า ประทับใจมากครับ มีความประณีตสวยงาม ถูกต้องตามแบบที่เราต้องการจริง ๆ”

H. บริเวณโถงบันไดหน้าบ้านที่ดูสง่างาม ดว้ ยเสาคู่หน้าที่ตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่ง ผนัง ยิ่งท�ำให้บ้านดูมีดีไซน์มากขึ้น I. การเพิม่ ช่องแสงขนาดเล็กนอกจาก ช่วยให้แสงส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน แล้วยังเป็นตัวเพิ่มดีไซน์ ให้กับบ้าน อีกด้วย


J

BAANSUKJAI 64


K

บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรู้สึก ประทั บ ใจ ถึ ง แม้ อ าจจะมี ป ั ญ หาบ้ า ง แต่ พ อมี ก ารพู ด คุ ย รายละเอี ย ดแล้ ว ก็เข้าใจและแก้ปัญหาให้จนเรารู้สึกพอใจ ตอนที่ บ ้ า นก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย พูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ

J. การปูพื้นด้วยลามิเนตที่มีลวดลายสวยงามท�ำให้พื้นดูเรียบ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน นอกจากนี้ยังท�ำความสะอาด ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย K. ห้องโฮมเธียเตอร์ที่กลายเป็นมุมส�ำหรับพักผ่อนเพราะ อยู่ใกล้กับสระว่ายน�้ำสามารถท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ได้เป็นอย่างดี L. พื้นที่ในส่วนของห้องครัวที่ดูเรียบง่ายและออกแบบให้มี เคาน์เตอร์ส�ำหรับจัดวางอาหารหรือเครื่องปรุงเพื่อความ สะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้น

L NOVEMBER/DECEMBER 65


M

M. พื้นที่ชั้นบนที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกันท�ำให้บ้าน ดูกว้างขวางและสมาชิกภายในบ้านรู้สึกถึง ความใกล้ชิดกันมากขึ้น N.-O. บริเวณราวบันไดทางขึ้นชั้นบนเลือกใช้เป็นกระจก เพื่อให้ดูโมเดิร์นแถมยังดูสวยงามและท�ำให้บ้าน ดูโปร่งไม่อึดอัดอีกด้วย

N

P. ฝ้าหลุมซ่อนรางม่านที่ท�ำให้บ้านดูสวยงามมากขึ้น เพราะในส่วนของราวม่าน จะถูกแอบซ่อนอยู่ด้านใน Q. ตู้บิลต์อินทีถ่ ูกจัดวางด้วยตุ๊กตาตัวน้อย และของตกแต่งชั้นเล็ก ๆ ช่วยสร้างบรรยากาศ ภายในห้องให้ดูสดใสมากขึ้น

O

P BAANSUKJAI 66


Q

NOVEMBER/DECEMBER 67


R

BAANSUKJAI 68


S

R. มุมนั่งอ่านหนังสือภายในห้องนอนที่จัดวาง ดว้ ยโซฟาหนังเพื่อแยกเป็นสัดส่วนและให้ความ เป็นส่วนตัวมากขึ้น S. ห้องนอนที่ดูโปร่งโล่งเน้นโทนสีขาวครีมท�ำให้ ดูสบายตา นอกจากนี้ยังแบ่งฟังก์ชันการใช้งาน ไว้อย่างลงตัว T. ภายในห้องนอนมีการแบ่งฟังก์ชันให้เป็นสัดส่วน มีมุมส�ำหรับแต่งตัวโดยมีประตูบานเลื่อนเป็น ตัวแบ่งพื้นที่

T NOVEMBER/DECEMBER 69


U

การสร้างบ้านหลายคนบ่นว่ายุ่งยาก แต่ ความจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงเรา เข้าใจและเลือกใช้บริการบริษั ทรับสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพ เหมือนดัง่ คุณอภิชาติ ทีว่ นั นี้ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี ที่วันนี้ได้บอก กับเราว่า “ตั้งแต่เลือกแบบบ้านและเซ็น

สัญญาจนกระทั่งมีการส่งมอบบ้านยังไม่ เคยไปที่สาขาครับ” รู้ไหมครับว่าเพราะ อะไร ก็ เ พราะว่ า ความมั่ น ใจในที ม งาน มัน่ ใจในตัวบริษัทและมัน่ ใจในความเป็นมือ อาชีพไงครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วผลงานที่ออก มาก็ จ ะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด และการั น ตี คุ ณ ภาพ ของบริษัทได้เป็นอย่างดีครับ

สถานที่ : บ้านคุณอภิชาติ - คุณสุภาพ รุ่งชลชวลิต อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

BAANSUKJAI 70

U. สระว่ายน�้ำที่อยู่หลังบ้านโดยเชื่อมต่อ พ้นื ที่กับห้องโฮมเธียเตอร์กลายเป็นพื้นที่ ส�ำหรับการพักผ่อนและออกก�ำลังกาย ส�ำหรับคนในครอบครัว


NOVEMBER/DECEMBER 71


HAPPY DESIGN IV

BAANSUKJAI 72


สมดุลของภาพและสี Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ออกแบบตกแต่งในสไตล์ Modern Luxury มักจะมีความหรูหราที่ ไม่ฉูดฉาด ใช้ความเรียบง่ายได้อย่างมีสไตล์ อย่างเช่นห้องนอนห้องนี้ที่ ใช้วอลเปเปอร์ลาย ทาง ช่วยท�ำให้รู้สึกสูงโปร่ง ใช้ประโยชน์จาก พื้นที่ ได้อย่างคุ้มค่าด้วยตู้เสื้อผ้าบิลต์อินที่ฝัง เข้ า ไปในผนั ง อี ก ทั้ ง ฝาตู ้ ยั ง ใช้ บ านเลื่ อ น กระจกเงาซึ่งช่วยให้ห้องรู้สึกกว้างขึ้น ภายใน ห้องคุมโทนสีเทา น�้ำเงิน และน�้ำตาล ตัดด้วยสี ขาวและเหลื อ ง หั ว เตี ย งตกแต่ ง ด้ ว ยภาพ จิตรกรรมแนว abstract ที่ใช้สีสันโทนเดียวกับ ห้อง แต่ทโี่ ดดเด่นกว่าเห็นจะเป็นภาพจิตรกรรม ที่จะได้เห็นเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างกระจก บานใหญ่ยักษ์ ซึ่งเป็นภาพที่โทนสีจะเปลี่ยนไป ไม่ซำ�้ กันในแต่ละช่วงเวลาของวัน เป็นอิสระจาก การคุมโทนสีของผูอ้ อกแบบโดยสิน้ เชิง เรียกได้ ว่าเป็นห้องที่เต็มไปด้วยภาพและสีสันอันเป็น อาหารตาอย่างแท้จริง

NOVEMBER/DECEMBER 73


HAPPY EATING A

B

C

D

A LA CAMPAGNE จมูก ลิ้น กาย อาหารสายตา

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ใครทีเ่ ดินทางผ่านไปผ่านมา แถวพัทยา คงต้องสะดุดตา กับสิง่ ก่อสร้างทีช่ วนให้จนิ ตนาการว่าคงเป็น หมู่บ้านของชาวตะวันตก ความจริงแล้วที่นี่ คือร้านอาหาร A La Campagne ทีน่ ำ� เสนอ ความอร่อยภายใต้งานสถาปัตยกรรมที่วาง คอนเซปต์ไว้เป็นการจ�ำลองหมู่บ้านขนาด เล็ก ๆ ในยุโรปชนบท ที่มีกลิ่นอายของ ความมีชีวิตชีวา เรียบง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่ มีความรู้สึก มีกิจกรรม เพื่อสร้างความสุข ที่ยั่งยืนในแบบฉบับของตัวเอง เริ่มต้นด้วย ส่ ว นของร้ า นอาหารไทย-อี ส าน ชื่ อ ว่ า “ส้มต�ำวิลล่า” (Somtum Villa) ที่น�ำเสนอ ในบรรยากาศแบบโบสถ์เก่าสไตล์ยุโรป คลาสสิก ตกแต่งด้วยเครือ่ งจักสานของไทย ให้อารมณ์แบบเรียบง่ายสบาย ๆ ส่วนอาหาร จะเน้นเรื่องรสชาติแบบดั้งเดิมและพิถีพิถัน

ในการคัดสรรวัตถุดิบ โซนต่อมาเป็น Shop and Gallery หรือ “นักคัดสรร” เป็นพื้นที่ จัดวางผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับวัตถุดบิ จาก ธรรมชาติ เป็นผลงานเพื่อน�ำเสนอให้ผู้คน ได้สัมผัสและเป็นเจ้าของ โซนต่อมาจะเป็น Tea Factory and More ที่เปรียบเสมือน โรงงานผลิตชาแบบย้อนยุคในประเทศศรี ลังกา แต่เน้นการใช้โต๊ะเก้าอีแ้ ละของใช้ใน สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ยังมีโซน La Rouge Wine Bar ซึ่งก็คือร้านไวน์ที่ออกแบบมา เพือ่ ให้เป็นสถานทีท่ ที่ กุ คนจะได้มโี อกาสมา สังสรรค์ พบปะพูดคุย และเพลิดเพลินไป กับดนตรีที่หลากหลายจากศิลปินรุ่นใหม่ รั บ รองว่ า ถ้ าได้ มี โ อกาสแวะมาที่ A La Campagne คุณจะส�ำราญกับทุกสไตล์ พร้ อ มผ่ อ นคลายไปกั บ สวนอั ง กฤษที่ ออกแบบไว้ส�ำหรับทุกคนอีกด้วย

E

A. พื้นที่ในส่วนของโซน “ส้มต�ำวิลล่า” ที่เป็นแบบ เปิดเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบ แบบเย็นสบาย ภายในตกแต่งด้วยเครื่องจักสาน ของไทยเพื่อให้ดูเข้ากับบรรยากาศของร้าน B. บริเวณโซน Tea Factory and More ที่ดูเหมือน โรงผลิตชาแบบย้อนยุคซึ่งพื้นที่ภายในแบ่ง ฟังก์ชันไว้อย่างชัดเจน C. “เนื้อย่าง” ที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี นุ่มละมุนลิ้น D. ปลากระพงทอดน�้ำปลาเมนูสุดฮิตที่ต้องสั่ง E. ต�ำวิลล่า ท็อปปิงด้วยเนื้อปลาแซลมอน และกุ้งตัวโต ๆ รสชาติจัดจ้านถูกปากนักชิม

สถานที่ : ร้าน อะลาคอมปาณย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : A’ La Campagne Pattaya

BAANSUKJAI 74


NOVEMBER/DECEMBER 75


HAPPY CORNER A

B

THE SUMMER HOUSE หลบร้อนมาซ่อนกาย

A. เคาน์เตอร์ ในส่วนของการชงเครื่องดื่มที่จัดวาง ไว้อย่างเป็นระเบียบ บวกกับความประณีต ของเจ้าของและบาริสตาคนเก่ง ท�ำให้ The Summer House Ayutthaya กลายเป็น ร้านกาแฟที่มีเสน่ห์ B. มุมส�ำหรับลูกค้าที่นิยมมากันเป็นกลุ่ม เสมือน ได้มารวมตัวสังสรรค์กันภายในบ้าน มีโต๊ะไม้ ขนาดใหญ่ไว้รองรับ โดยบริเวณนี้ตกแต่งด้วย ไม้ประดับที่แขวนอยู่บนราวระแนงไม้ใต้เพดาน ให้ความรู้สึกทั้งสดชื่นและอบอุ่น C. มุมเอาท์ดอร์ที่ดูสงบร่มรื่น D. ลาเต้กลิ่นหอมละมุน เหมาะส�ำหรับคนรักกาแฟ อย่างแท้จริง E. ชาเขียวนมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิต

C

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

เครื่องดื่มยอดนิยมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า กลางวันหรือตอนเย็น สิ่ง ที่เราคุ้นชินคือภาพของผู้คนหลากหลายเพศหลายวัยมักแวะเวียน เข้าร้านกาแฟเพื่อหาเครื่องดื่มดับกระหายและหลบพักร้อนไปในตัว บางคนถึงขั้นใช้เป็นที่ท�ำงานเลยก็มี The Summer House อยุธยา ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดตัว ไปได้ไม่นาน แต่ที่นี่มีความน่าสนใจตรงที่สถานที่ตั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของที่พักอาศัยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นร้านกาแฟ โดยวาง คอนเซปต์ให้มอี ารมณ์เหมือนนัง่ จิบเครือ่ งดืม่ อยูท่ บี่ า้ น เพียงแต่สถานที่ นัน้ ถูกปรับรูปแบบให้องิ ความเป็นเมืองเก่าอยุธยาเข้าไปอย่างการใช้ อิฐมอญในการก่อผนัง หรือการน�ำระฆังใบเล็กมาแต่งเติมในส่วน ของโคมไฟ ซึง่ ก็ทำ� ให้บรรยากาศภายในร้านดูมเี สน่หแ์ ละดูแปลกตา ขึ้นมาทันที

ส่วนฟังก์ชันภายในก็จะเน้นความอบอุ่นและความลงตัว มีการแบ่ง พื้นที่เป็น 2 โซน คือโซนด้านในที่จัดวางโต๊ะขนาดใหญ่และตกแต่ง ด้วยระแนงไม้แขวนด้านบนพร้อมจัดวางดอกไม้แห้งหลากหลายชนิด ไว้ทำ� ให้มมุ นีม้ คี วามพิเศษและดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ ส่วนอีกโซนจะเป็น Outdoor ที่อยู่ ในสวนสีเขียวติดริมน�้ำ ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นมุม ส�ำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและความเงียบสงบโดยแท้ ต้องบอกว่ายิ่งใกล้หน้าหนาวอย่างนี้ บรรยากาศภายในร้านและ ริมน�้ำยิ่งชวนน่าหลงใหลเป็นอย่างมาก บางทีการได้นั่งจิบกาแฟร้อน ในบรรยากาศชิล ๆ ก็เหมือนเป็นการพักผ่อนไปในตัว ไม่แน่นะ ถ้าคุณได้ลองแวะมาอาจจะติดใจถึงขั้นไม่อยากไปไหนต่อกันเลย ทีเดียว

D

E

สถานที่ : The Summer House Ayutthaya ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม FB.thesummerhouse.ayuttaya

BAANSUKJAI 76


NOVEMBER/DECEMBER 77


HAPPY HOME

F-141

บ้านพร้อมสระว่ายน�้ำ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นสไตล์ Loft เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มี Life Style ด้วย ตัวบ้านที่โชว์พื้นผิวชัดเจนและมีการแบ่งสัดส่วนและจัดวางพื้นที่ใช้สอย อย่างเหมาะสม ในส่วนของห้องท�ำงาน ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ยังสามารถมองเห็นสระว่ายน�้ำได้อีกด้วย ส่วนชั้น 2 เป็นพื้นที่ส�ำหรับการ พักผ่อนของเจ้าของบ้านซึง่ ก็มองเห็นสระว่ายน�ำ้ ได้เช่นกัน ประตูหน้าต่าง ทีส่ งู และกว้างช่วยท�ำให้หอ้ งทุกห้องสามารถมองเห็นวิวและสัมผัสกลิน่ อาย ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ พร้อมสระว่ายน�้ำ

BAANSUKJAI 78

3 นอน 3 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

136 23.80 23.00 486

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แบบแปลนชั้นล่าง NOVEMBER/DECEMBER 79


HAPPY HOME

F-145

บ้านพร้อมสระว่ายน�้ำ

องค์ประกอบบ้าน

บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ด้วยโถงทางเดินทีโ่ ล่งและยาวท�ำให้งา่ ยต่อการเข้าถึงพืน้ ทีใ่ ช้งานภายในตัว บ้าน แล้วยังพบกับช่องแสงทีก่ ว้างในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมท�ำให้สามารถมอง เห็นสระว่ายน�ำ้ พร้อมชมสวนสวยภายนอกได้อกี ด้วย เปรียบเสมือนกับการ ได้พกั ผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ตัวอาคารภายนอกยังประดับตกแต่งด้วย ระแนงไม้ช่วยส่งเสริมให้บ้านดูอบอุ่น หรูหราอีกด้วย

ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องพระ ห้องท�ำงาน ที่จอดรถ พร้อมสระว่ายน�้ำ

BAANSUKJAI 80

3 นอน 3 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 16 24 295

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แบบแปลนชั้นล่าง NOVEMBER/DECEMBER 81


HAPPY HOME

F-146

บ้านพร้อมสระว่ายน�้ำ

องค์ประกอบบ้าน

บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern รูปทรงมีเอกลักษณ์ทันสมัย บ่งบอกถึงความ ทันสมัยเหมาะกับ Life Style ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยช่องแสงที่ กว้าง สูงและหลังคาโปร่งแสง ส่งผลท�ำให้แสงที่เข้ามาสู่ตัวบ้านสว่างยิ่งขึ้น และลดการใช้พลังงานอีกด้วย โดยมีพื้นที่ท�ำกิจกรรมเล็ก ๆ ภายใน ครอบครัวบริเวณสระว่ายน�้ำภายใต้แผงบังตาที่ท�ำให้ดูมีความเป็นส่วนตัว ยิ่งขึ้น

ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องพระ ห้องท�ำงาน พร้อมสระว่ายน�้ำ

BAANSUKJAI 82

3 นอน 3 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง


FLOOR PLAN

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 255

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แบบแปลนชั้นล่าง NOVEMBER/DECEMBER 83


HAPPY HOME

ME-147

บ้านพร้อมสระว่ายน�้ำ

องค์ประกอบบ้าน

บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary รูปแบบดูร่วมสมัยและคุ้มค่าด้วยพื้นที่ ใช้สอยขนาด 4 ห้องนอน, 5 ห้องน�้ำ แล้วยังมีพื้นที่นั่งเล่นและสระว่ายน�้ำที่ ใช้รองรับกิจกรรมของสมาชิกภายในครอบครัวอีกด้วย ทางเข้าหลักใช้ชอ่ ง แสงทีส่ งู โดยจัดวางอย่างเหมาะสมท�ำให้รสู้ กึ โปร่ง โล่งสบายและยังช่วยส่ง เสริมให้ตวั บ้านดูโดดเด่นอีกด้วย ในส่วนนีย้ งั รวมถึงห้องนอนใหญ่ทถี่ กู แบ่ง พื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว ช่วยให้มีมุมมองที่ดีอย่าง สวนดาดฟ้า (Roof Garden) ที่จะท�ำให้ห้องนอนได้สัมผัสกับบรรยากาศของสวนสวยอย่าง ใกล้ชิดเหมาะแก่การพักผ่อนที่ดีที่สุด

ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องพระ ห้องท�ำงาน ห้องโฮมเธียเตอร์ ที่จอดรถ พร้อมสระว่ายน�้ำ

BAANSUKJAI 84

4 นอน 5 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

171 22 31 451

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แบบแปลนชั้นล่าง NOVEMBER/DECEMBER 85


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940-7 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4243

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี

บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

0-3451-8268 09-0197-6424

0-3451-8289

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี

บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3596-1268 09-2281-2890

0-3596-1269

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ำกัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

0-5315-1750 08-9206-0154

0-5315-1750

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-9634-8088

0-5341-2460

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI 86


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-5489-4274

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1567 08-5489-4273

0-4221-1571

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์

บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

0-4381-6608 08-1820-2539

0-4381-6609

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4466-6939 08-6844-9888

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 08-9718-3784

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 08-1885-5378

0-7467-1946

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง

บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7582-0360 08-1752-7226

0-7582-0361

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7757-4666 08-0326-0955

0-7757-4745

NOVEMBER/DECEMBER 87


BAANSUKJAI 88


NOVEMBER/DECEMBER 89


HAPPY ENDING

อำ�ลา...จำ�ลา ไปไม่ทันไร นิตยสารบ้านสุขใจในปี 2559 ก็เดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปี อีกแล้ว ปีนี้คงถือเป็นหนึ่งในปีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันหนักหนาที่สุดส�ำหรับ คนไทยในรอบหลายปี หรือแม้แต่หลายสิบปีทผ่ี า่ นมา เราคงไม่ยอ้ นกลับไปบอกว่ามีเรือ่ งอะไร เกิดขึ้นบ้าง เพราะไม่อยากตอกย�้ำความรู้สึกเหล่านั้นแก่ทุกท่านอีกครั้ง แต่ในความโชคร้าย ทั้งปวงก็ยังมีโชคดีอยู่บ้าง ที่เวลานี้ก�ำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีแล้ว อย่างน้อยก็ยังพอให้มี ความหวังได้ว่าเรื่องราวร้าย ๆ ทั้งหมดจะผ่านไปพร้อมกับปี 2559 ที่ก�ำลังจะจากไปนี้ แม้ เรือ่ งบางเรือ่ งอาจยากเกินจะปล่อยให้ผา่ นไป แม้การจากไปของใครบางคนเป็นเรือ่ งยากเกิน จะรับไหว แต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดี ว่าตราบเท่าที่สองมือสองขายังมีแรง ชีวิตก็ยังต้อง ด�ำเนินต่อไปครับ อ่านมาจนถึงตรงนี้ทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่านิตยสาร บ้านสุขใจ ฉบับนี้ก็ยังคงน�ำสิ่งดี ๆ มา น�ำเสนอเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว เกร็ดความรู้ด้านงาน ก่อสร้างและการออกแบบ และแน่นอน เรื่องราวแรงบันดาลใจเบื้องหลังบ้านสวยทั้งสองหลัง ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้สาระและความเพลิดเพลินกันเช่นเคยนะครับ มีสงิ่ หนึง่ ทีน่ ติ ยสารบ้าน สุขใจและสมาคมไทยรับสร้างบ้านอยากจะฝากไว้ก็คือ “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง ’60” หรือ Thailand Home & Building Material Fair (THBF) 2017 ที่จัดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนมกราคมติดต่อกันเป็นครัง้ ที่ 3 แล้ว โดยครัง้ นีจ้ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ 3-4 เมืองทองธานีที่เดิมครับ ส�ำหรับท่านที่เคยไปชมงานแล้วเมื่อ 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมาก็คงไม่ตอ้ งสาธยายอะไรกันมาก แต่หากท่านใดยังไม่เคยไปก็อยากให้ลองไป ครับ แล้วเตรียมตัวพบกันนะครับ

BAANSUKJAI 90


NOVEMBER/DECEMBER 91


BAANSUKJAI 92

ปีที่ 7 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559