Page 1

july/august 7


baansukjai 8


26 Happy Celebrity I

50 Happy Celebrity Ii

BAANSUKJAI VOL.32 JULY/AUGUST 2016 6 8 16 18 20 22

Editor’s Note Happy Society Happy Seminar Happy New Product Happy Interview อนินทร์ จีนสุ่น จริงใจ ซื่อสัตย์ หัวใจหลักของการท�างาน Happy Working สอาด สุขวารี “ประสบการณ์” สอนงาน สอนชีวิต 24 Happy Furniture เพิ่มดีเทลให้กับบ้าน

26 42 44 48 50 66 86 90

Happy Celebrity I “บ้านของฉัน” กับทุกวันแห่งความสุข Happy Architecture ก�าหนดรูปแบบบ้าน ด้วยรูปแบบชีวิต Happy Engineering จากรากสู่ลา� ต้น จากล�าต้นสู่กิ่งก้าน Happy Glossary ส่วนประกอบในหลังคา Happy Celebrity II สร้างบ้านตามความฝัน สร้างสวรรค์ให้ครอบครัว Happy Home Happy Index Happy Ending 22 Happy working

66 Happy Home

24 Happy Furniture

baansukjai 4


สวั ส ดี ค รั บ ผู ้ อ ่ า น นิตยสาร บ้านสุขใจ ที่ รั ก ทุ ก ท่ า น เป็ น อย่างไรกัน บ้างครับ กับนิตยสารบ้านสุขใจ เวอร์ชนั เพิม่ เนือ้ หาซึง่ เริ่ ม มาตั้ ง แต่ ฉ บั บ ที่ แล้ ว ส� า หรั บ ฉบั บ นี้ คอลั ม น์ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ทาง ด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิศวกรรม แลศัพท์เทคนิคยังคงอยู่ครบถ้วน แต่ที่พิเศษมาก ๆ คือฉบับนี้น�าเสนอแบบบ้านใหม่ถึง 20 แบบด้วยกัน! ซึ่ง ทั้งหมดเป็น บ้านโครงสร้างเหล็ก หรือที่รู้จักกัน ภายใต้ แบรนด์ PD Steel House และส่วนใหญ่ลว้ นเป็นบ้านขนาด

ไม่ใหญ่นกั เหมาะส�าหรับจะเป็นบ้านพักตากอากาศหรือ แม้แต่เป็นรีสอร์ตได้เลย อย่าเพิ่งเชื่อครับ ลองเปิดไปที่ คอลัมน์ Happy Home ดู อัปเดตความเคลื่อนไหวกันนิดนึงว่าภายใต้กระแส AEC เช่นนี้ กลุ่ม พีดีเฮ้าส์ ก็มีแผนที่จะขยายตลาดออกไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์เช่นกัน มีการจัด ประชุมสัมมนาระดับผู้จัดการ-ผู้บริหาร และอบรมงาน ขายเพือ่ รองรับส�าหรับการนีโ้ ดยเฉพาะ แน่นอนว่าความ ท้าทายรออยู่ครับ ส่วนคอลัมน์ Happy Celebrity ฉบับ นี้ยังคงน�าเสนอบ้านสวย 2 หลังเช่นเคย แม้ว่าครั้งนี้อาจ จะไม่ได้หวือหวาแปลกตามากนัก แต่หากว่าด้วยเรื่อง ราวของการกว่าจะมาเป็นบ้านทั้งสองหลัง รับรองว่าจะ ท�าให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้อบอุน่ หัวใจกันอย่างแน่นอน ฉะนัน้ อย่ารอช้า เปิดหน้าต่อไปกันเลยครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุภพงษ์ เทียนสี, สัญญา อรุณนภา บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ธิดารัตน์ ศรีวลิ ยั , อาทิตญ ิ าพร เงาศรี, เทวพร ปิยศทิพย์, กัญญณัช อุดมศิลป์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น,ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ ฝ่ายภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล

ฝ่ายขาย

จีรนุช หอมเกษร, กาญจนา ผอมขาว, กุลนิดา ฤทธิ์จรูญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล ฝ่ายการตลาด

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล, พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, ธีระ ประทุมตรี, ภาวิณี สุทธากุล กมลวัฒน์ ตุลย์สุวรรณ, นิตยา ผลป้อง แยกสี-พิมพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด

จัดท�าโดย

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด เจ้าของ

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9 baansukjai 6


happy society

เซ็นสัญญา HH-5233

เซ็นสัญญา PL-5337

คุณ บุษ บาวรรณ บุญเรือน ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ HH-5233 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน ME-732 ราคา ก่อสร้างบ้านสุทธิ 16,800,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้าง รุ่น Platinum one series 1/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการบริหาร บริษั ท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญาเมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณอนุชา นิ่มพิศุทธิ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL-5337 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน W-141 ราคาก่อสร้างบ้าน 4,270,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive one series 1-2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณคุณนิรัญ โพธิ์ศรี (ซ้าย) รองเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด และ คุณวีรวัฒน์ กันชู (ขวา) ผู้จัดการบริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา RBQ-5521

เซ็นสัญญา UBQ-545

คุณปนัดดา แจ่มประจักษ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ BRQ-5521 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน AQ-1105 ราคาก่อสร้างบ้าน 2,825,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Glod series 1/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางสะแก (บางคนที) จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวสุพล นพศิริกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับ สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาราชบุรี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณศักดา ขันลับ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ UBQ-545 ซึ่ ง เป็ น แบบบ้ า นมาตรฐาน AQ-1204 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า น 3,000,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ดูน อ.กัน ทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ กรรการบริหาร บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้าง บ้ า น พี ดี เ ฮ้ า ส์ สาขาอุ บ ลราชธานี ร่ ว มลงนามในสั ญ ญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

baansukjai 8


เซ็นสัญญา PRQ-573

พีดีเฮ้าส์ เยี่ยมบูท เจ.ดี.พูลส์ ในงานสถาปนิก ’59

คุณภั ทราวดี บราวน์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PRQ-573 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน AQ-1202 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2,300,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold series 1/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการบริหาร บริษั ท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญาเมื่อเร็ว ๆ นี้

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ เข้าเยียมชมบูทแสดง สินค้ากลุม่ บริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้างใน ‘งานสถาปนิก ’59’ ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้า บริการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ส�าหรับธุรกิจก่อสร้างระดับภูมภิ าคอาเซียน โดยมีนายธนูศกั ดิ์ พึง่ เดช ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ ผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายสระ ว่ายน�า้ เจ.ดี.พูลส์ พร้อมบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ให้การต้อนรับ และน�าชมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสินค้าของบริษัทฯ งานดังกล่าวจัดขึน้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมือ่ เร็ว ๆ นี้

พีดีเฮ้าส์ แจงดีเทลแผน 5 ปี ปรับลุค รีแบรนด์ รุกเออีซี

สร้างบ้านลุ้นรถ พีดีเฮ้าส์ แจกจริงสวนทางเศรษฐกิจ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ น�าทีมผูบ้ ริหาร ระดับสูง แถลงข่าวเปลีย่ นเครือ่ งหมายการค้า หรือโลโก้ใหม่ เตรียม พร้ อ มรุ ก ตลาดกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นหรื อ เออี ซี ด้ ว ยรู ป ทรง เครือ่ งหมายการค้าแบบ 3 มิติ เพือ่ เป็นการสือ่ สารแบรนด์ให้ชดั เจน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทีม่ นั่ คง และโปร่งใส ในโทนสีเขียว-ฟ้า-เทา ทีส่ อื่ ถึงความเป็นมิตรต่อธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ งานดังกล่าว จัดขึน้ ณ เร้ดซี รีสอร์ท หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี เมือ่ เร็ว ๆ นี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณมาลี สุวรรณสุต (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ผูใ้ ห้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ มอบ ‘รถยนต์นิสสัน มาร์ช มูลค่า 500,000 บาท’ ให้กับคุณ ชัยรัตน์ วิรยิ ะโชติ (ที่ 3 จากขวา) ลูกค้าทีป่ ลูกสร้างบ้านจากพีดเี ฮ้าส์ฯ สาขากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ จากโปรโมชัน พีดีเฮ้าส์ แจกอั่งเปา’ ที่จัดขึ้นส�าหรับลูกค้าที่จองและเซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้ที่ให้ความไว้วางใจบริษัท

july/august 9


THBA ชมนวัตกรรม SCG

พีดีเฮ้าส์ จัดประชุมแฟรนไชส์ และผู้จัดการฯ ไตรมาส 2/2559

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน และ คุณภูวดล แดนสวรรค์ เลขาธิการฯ น�าทีมคณะกรรมการ และสมาชิก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน เยีย่ มชมบูท SCG ในงานสถาปนิก ‘59 กับ แนวคิด “Discover your next by SCG EXPERIENCE” ทีเ่ ปีย่ มไปด้วย ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย โดยต่อยอดนวัตกรรม ปูนซีเมนต์ไร้ขดี จ�ากัดกับผลงาน “SCG Y-BOX Pavilion” สิง่ ปลูกสร้าง ขนาดสูงกว่า 3 เมตร ชิน้ แรกของอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ พร้อมน�าเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ การอยูอ่ าศัยทีต่ อบโจทย์ผสู้ งู วัยโดยเฉพาะ และพบสถาปนิกผูเ้ ชีย่ วชาญที่ให้คา� ปรึกษาเรือ่ งบ้านอย่างใกล้ชดิ โดยมี ทีมผูบ้ ริหาร บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จ�ากัด ให้การ ต้อนรับ ณ อาคารชาแลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูง บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จัดประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559 ขึ้น เพื่อมอบนโนบายแนวทางการด�าเนินธุรกิจ การรุกตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้, รายการส่งเสริมการขายประจ�าไตรมาส, การสนับสนุน กิจกรรมการตลาดท้องถิ่น และก�าหนดเป้ายอดขายฯลฯ พร้อม หารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการแข่งขันในพื้นที่ ปัจจุบัน ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ 40 สาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ แล้วภายใต้มาตรฐานเดียวกัน งานจัดขึ้น ณ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

พีดีเฮ้าส์จัดงานเลี้ยง ขอบคุณสื่อมวลชน

อบรมบ้านโครงสร้างเหล็ก PD STEEL HOUSE

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ น�าทีมผู้บริหารระดับสูงร่วมจัดงาน เลี้ยงขอบคุณกลุ่มสื่อมวลชนสายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ธีม ‘ทะเล ใจ’ เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วย ดีเสมอมา โดยภายในงานมีการจัดงานแถลงข่าว ‘REBRAND : HOME BUILDER CHALLENGE’ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ เร้ดซี รีสอร์ท หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานออกแบบ และวิศวกรรม บริษทั พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด น�าทีมเจ้าหน้าทีข่ าย อบรมบ้านโครงสร้างเหล็ก PD STEEL HOUSE โดยท�าความเข้าใจและให้ ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านโครงสร้างเหล็ก ทีผ่ ลิตจากเหล็กกล้า รับก�าลังสูง สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 3-6 เดือน ส�าหรับ กลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการสร้างบ้านระดับ 1-3 ล้านบาท ปัจจุบนั ศูนย์รบั สร้าง บ้าน พีดเี ฮ้าส์ 40 สาขาทัว่ ประเทศ พร้อมให้บริการแล้วภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน ณ พีดเี ฮ้าส์ ส�านักงานใหญ่

baansukjai 10


happy society

เอสซีจี ยกขบวน สินค้า-บริการสีเขียว

จัดแสดงงาน EPIF 2016 เอสซีจี น�าทัพสินค้าและบริการเข้าร่วมแสดงใน งาน “Eco Products International Fair 2016”เพือ่ โชว์ศกั ยภาพจากนวัตกรรมทีส่ ะท้อนถึง ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ง-แวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘SCG ECOFICIENT’ สะท้อนถึงความผสม-ผสานระหว่าง การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม (Ecology) ควบคูไ่ ปกับ การใช้เทคโนโลยีที่ฉลาด (Smart) เพื่อตอบโจทย์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของผู ้ บ ริ โ ภค สั ง คม และ สิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั (Care) ซึง่ ได้รบั ความสนใจ จากผู้เข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก

“กาย FIT ใจ FINE การเงิน FIRM” ด้วย “MTL SIX PACKS” จากเมืองไทยประกันชีวิต นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) และ นางณาตยา สุขมุ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดตัวโครงการ “MTL Six Packs” ภายใต้ คอนเซปต์ “กาย Fit ใจ Fine การเงิน Firm” เพื่อตอกย�า้ การดูแล สุขภาพอย่างรอบด้าน ครบทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ สุขภาพทางการเงิน ผ่าน 6 องค์ประกอบ (หรือ 6 แพ็ก) สอดคล้อง กับกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจร (Total Wellness Solution) และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคปัจจุบนั ทีด่ จิ ทิ ลั เป็น ส่วนส�าคัญของชีวติ โดยมี คุณซิโก้-เกียรติศกั ดิ์ เสนาเมือง คุณปู-ไปรยา สวนดอกไม้ คุณนก-ชลิดา ตันติพิภพ คุณชาคริต แย้มนาม และ คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ให้เกียรติร่วมด้วย ที่ห้องฟิตเนส ชั้น 33 ทาวเวอร์ A อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก

baansukjai 12


happy society

อินทรีกรุ๊ป โชว์นวัตกรรม ตอกย�้า GREEN INNOVATION เมือ่ เร็วๆนี้ อินทรีกรุป๊ โดย นายกิตติ บุญประคอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท คอนวูด จ�ากัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ตอกย�้านโยบาย Green Innovation โดยเข้าร่วม งาน Eco-Products International Fair 2016 ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ และ Asian Productivity Organization เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงการใช้ชีวิตแบบค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยรับชมนวัตกรรม Green Innovation จากผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครืออินทรีกรุ๊ป

ธอส. มอบนโยบายสู่พนักงาน ขับเคลื่อนองค์กรในแนวทางเดียวกัน นายสุรชัย ดนัยตัง้ ตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. และ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ของธนาคารสูพ่ นักงานทัง้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ในส�านักงานใหญ่ และทุกสาขาทัว่ ประเทศด้วยการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video

Conference เพื่อให้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยน�า ธอส. บรรลุพันธกิจใหม่ ท�าให้คน ไทยมีบ้าน และ วิสัยทัศน์ใหม่ : ธนาคารที่ดีที่สุด ส�าหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank พร้อมเป็นสถาบันการเงินที่ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

baansukjai 14


happy seminar

พีดีเฮ้าส์ ประชุมผู้บริหารระดับสูงประจำาปี 59 เร่งแปรวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ

บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เจ้ า ของและผู ้ บ ริ ห ารสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส์ รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ จัดประชุมผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี 2559 โดยมี นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร และ นายพิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้บริหารระดับ สูงน�าทีม วัตถุประสงค์หลักในการประชุม ครั้งนี้ ก็เพื่อมอบนโยบายส�าหรับการแปร เปลีย่ นวิสยั ทัศน์ขององค์กร ตามแผนธุรกิจ 5 ปี (2559-2563) ที่กา� หนดไว้คือ “เราจะ

น�าธุรกิจรับสร้างบ้านไทยสู่อาเซียน” แก่ผู้ จัดการฝ่ายและผู้บริหารทุกท่าน พร้อม ๆ กับตรวจการบ้านหรือแผนปฏิบัติงานของผู้ บริหารสายงานและฝ่ายต่าง ๆ ก่อนจะน�า ไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทัง้ ได้มอบหมายแนวทางการขับเคลือ่ น องค์กร ให้เป็นไปตามพันธกิจ 5 ประการ อันประกอบด้วย 1.การขยายศูนย์รับสร้าง บ้านออกสู่ 3 ประเทศอาเซียนภายใน 5 ปี 2.การค้นคว้าและคัดสรรเทคโนโลยีสร้าง บ้านทีด่ แี ละคุม้ ค่าต่อลูกค้ามากทีส่ ดุ 3.ใส่ใจ

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม “หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 33” นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ให้ เ กี ย รติ ก ล่ า วเปิ ด การอบรมและเป็ น วิทยากรตามหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้าง บ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 33 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาพรวมธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า นและองค์ ก ร แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทั้งใน ด้านประวัติความเป็นมาของธุรกิจรับสร้าง บ้าน พฤติกรรมและความต้องการของ ผู้บริโภค ความเป็นมาของบริษัทฯ จรรยา บรรณการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ

ปริมาณและมูลค่าตลาด จ�านวนผู้ประกอบ การที่ แ ข่ ง ขั น อยู ่ ใ นธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า น ทิศทางการแข่งขันและแชร์ส่วนแบ่งตลาด ของบริษัทฯ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงโอกาสและ แนวโน้มการขยายตลาดรับสร้างบ้านทั้งใน และต่ า งประเทศ พร้ อ มกั บ อธิ บ ายถึ ง นโยบายของบริษัทฯว่าด้วยเรือ่ งการพัฒนา ตลาดรับสร้างบ้านให้ขยายและเติบโตอย่าง ยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการเป็นผู้น�าตลาด ภายใต้แบรนด์พดี เี ฮ้าส์ ทีป่ จั จุบนั มีสาขากว่า 40 สาขา สามารถเข้าถึงและให้บริการสร้าง บ้านได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ มากที่ สุ ด การอบรมดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด baansukjai 16

กระบวนการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ 4.พร้อมให้ ความสะดวกและสบายใจต่อลูกค้าอย่าง ที่สุด และ 5.การยึดมั่นความถูกต้องและ พร้อมปฏิบตั ติ ามค�าสัญญาทีม่ ตี อ่ ลูกค้าและ คู่ค้าเสมอ โดยการประชุมดังกล่าว มีผจู้ ดั การฝ่ายต่างๆ และผู้บริหารสายงานในกลุ่มธุรกิจ พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกัน อันได้แก่ สายงานออกแบบ และวิศวกรรม สายงานมาตรฐานและสนับ สนุนธุรกิจแฟรนไชส์ สายงานทรัพยากร และสายงานการตลาด


happy new product Story : กองบรรณิการ

สร้�งแสง หล�กอ�รมณ์ ด้วยหลอดประหยัดไฟ LED อัจฉริยะทีโ่ ฮมโปร เปลี่ยนบ้ำนสร้ำงบรรยำกำศตำมใจผู้อยู่ด้วยเคล็ดลับง่ำย ๆ กับ หลอด LED “LAMPTAN LED Multi Smart”ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุดที่ “โฮมโปร” ขนมำช่วยสร้ำงบรรยำกำศของบ้ำนให้ไม่น่ำเบื่อ ด้วย รีโมทควบคุมแสง ที่จะช่วยปรับระดับแสงตำมสไตล์ที่ชอบไม่วำ่ จะเป็นแสงจ้ำส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมกับครอบครัวหรือจะเป็นแสง วอร์มไลท์ เพิ่มบรรยำกำศโรแมนติกในมื้อค่�ำสุดสวีท ไฟ LED อัจฉริยะก็จัดให้ได้ นอกจำกนี้ยังประหยัดไฟ ติดตั้งง่ำย อำยุกำร ใช้งำนทนทำน อีกทั้งยังถนอมสำยตำ มั่นใจได้วำ่ ติดตั้งแล้วคุ้ม เกินคำด ปรับแสง เปลี่ยนอำรมณ์ เพื่อบ้ำนน่ำอยู่กับ “LAMPTAN LED Multi Smart”

“เบเยอร์” แนะนำ� “สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์” กลุม่ บริษัทสีเบเยอร์ ผูน้ ำ� ด้ำนนวัตกรรมสีรกั ษ์โลก รักคุณ แนะน�ำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้กลุม่ ผลิตภัณฑ์สเี บเยอร์คลู เป็นตัวช่วยคลำย ร้อนและประหยัดไฟให้บ้ำนด้วย สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ (BegerCool DiamondShield) สีทำบ้ำนเย็นด้วยนวัตกรรม “ไมโครสเฟียร์เซรำมิก” ซึง่ เป็นวัสดุมำตรฐำนเช่นดียวกับองค์กำรนำซ่ำในกำร ใช้ป้องกันควำมร้อนให้กับกระสวยอวกำศ ด้วยควำมกลม กลวง เกลีย้ ง ท�ำให้ชว่ ยสะท้อนควำมร้อน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและให้ พืน้ ผิวทีเ่ รียบแน่น ผนวกกับนวัตกรรม Diamond Bond Technology (สีแห่งพันธะเพชร) ทีช่ ว่ ยเพิม่ พลังกำรยึดเกำะของเนือ้ สี ท�ำให้ฟลิ ม์ สีแข็งแกร่งและแน่นทนทำนจนครำบสกปรกต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเกำะ ติดได้

คูโดส “ง�นออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มในสังคม”

เฮเฟเล่ ชวนสัมผัสอ่�งล้�งจ�นดีไซน์แห่งปี 2016 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด แนะน�ำ “บลังโก้ ซิลแกรนิต พอรำดัวร์ ซิงค์” (Blanco SilGranitTM PuradurTM Sink) รุน่ อีลอน เอ็กซ์แอล 6 เอส (ELON XL 6S) และ อีลอน เอ็กซ์ แอล 8 เอส (ELON XL 8S) ผลิตภัณฑ์อำ่ งล้ำงจำนดีไซน์แห่ง ปี 2016 กับรูปลักษณ์เรียบเท่หโ์ ดดเด่นด้วยวัสดุคอวทซ์แซนด์ (Quartz sand) ทีท่ ำ� ให้อำ่ งล้ำงจำนมีเอกลักษณ์และคุณสมบัติ พิเศษตอบไลฟ์สไตล์กำรใช้งำนคนรุน่ ใหม่ได้เป็นอย่ำงดี โดย กำรผลิตตัวอ่ำงล้ำงจำนด้วยวัสดุควอทซ์แซนด์ (Quartz sand) ทั้งชิ้นงำน ท�ำให้ทนต่อควำมร้อนได้ถึง 280 องศำ ทนรอย ขีดข่วนจำกมีดท�ำครัว ทนต่อแรงกระแทก ของภำชนะต่ำง ๆ ในครัว พร้อมทัง้ เคลือบพืน้ ผิวอ่ำงล้ำงจำนด้วย Hygienic Plus สำมำรถป้องกันกำรเติบโตของแบคทีเรียได้ถงึ 98%

คู โ ดสเป็ น หนึ่ ง ในผู้ น�ำ ธุ ร กิ จ และผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งน�้ ำ ของ ประเทศไทย พยำยำมพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร ของตลำดมำโดยตลอด และด้วยจ�ำนวนผูส้ งู อำยุทเ่ี พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ใน สังคมไทย ก็ถือเป็นอีกโจทย์ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้ผลิต และอุตสำหกรรมในประเทศนี้ โดยล่ำสุดได้ริเริ่มโครงกำร ประกวดออกแบบก๊อกน�้ำ Kudos Faucet Design Award 2016 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ให้ได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์กับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์สังคม ในอนำคต โดยหัวข้อที่ก�ำหนด คือ Universal Design หรือกำร ออกแบบเพื่อควำมเสมอภำคของทุกคนในสังคม นับเป็นครั้งแรก ของวงกำรก๊อกน�้ำไทย ที่มีกำรริเริ่มผลักดันให้มีกำรน�ำแนวคิด Universal Design มำใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็นรูปธรรม

baansukjai 18


happy Interview

baansukjai 20


อนินทร์ จีนสุ่น

จริงใจ ซื่อสัตย์ หัวใจหลักของการทำางาน Story : กัญญณัช อุดมศิลป์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

“ภายใต้นิยาม...เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต ทีมงาน “พีดีเฮ้าส์” ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ ในการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพ และอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของ ท่าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริการก่อนและหลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยที่ “พีดีเฮ้าส์” เห็นถึงความสำาคัญ พร้อมตอบ สนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ และกล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุก ๆ หลัง ด้วยการรับประกัน คุณภาพโครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี และการดูแลบำารุงรักษาทั่ว ๆ ไปตลอด ระยะเวลา 3 ปีเต็ม และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์นี้ ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ “พีดเี ฮ้าส์” เราคือบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง” เปิ ด เว็ บ ไซต์ ข อง “ศู น ย์ รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์” เมื่อ ใด ก็จะพบกับข้อความด้านบน ซึ่งช่วย ให้การตัดสินใจสร้างบ้านสักหลัง กลายเป็น เรือ่ งง่ายขึน้ เพราะมัน่ ใจได้วา่ ทีมงานพีดเี ฮ้าส์ มีความใส่ใจ พิถีพิถัน และมีการตรวจสอบ คุณ ภาพก่อนส่งบ้านอย่างละเอียดรอบคอบ และเน้ น การให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งผลงานคุณภาพที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ เรียกได้ว่าเมื่อ เรื่องการสร้างบ้านถึงมือพีดีเฮ้าส์แล้วล่ะก็ หมดห่วงได้เลย เช่นเดียวกับคุณอนินทร์ จีนสุน่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ได้มีโอกาสเล่าให้เราฟังว่า หลังจาก ทีจ่ บการศึกษาทัง้ ปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีโอกาส ได้ ท� างานด้ า นการออกแบบ และเป็ น ที่ ปรึกษาด้านงานก่อสร้างมากว่า 12 ปี ก่อน ที่จะผันตัวเองออกมาท�าธุรกิจส่วนตัวด้วย การท�าอพาร์ทเมนท์ให้เช่า พร้อมทั้งเป็นที่ ปรึกษาให้กับบริษัทก่อสร้างด้วย ก่อนที่จะ มองหาธุรกิจใหม่ ซึ่งธุรกิจรับสร้างบ้านก็ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เพราะ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ที่ ไ ด้

เล่ า เรี ย นมาและมี ค วามถนั ด อยู ่ แ ล้ ว นอกจากนีด้ ว้ ยชือ่ เสียงของบริษัท พีด ี เฮ้าส์ ในด้านการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพท�าให้เรามี ความสนใจ และพร้อมทีจ่ ะก้าวเข้ามาในธุรกิจ รับสร้างบ้าน และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของการมา เป็นส่วนหนึ่งในบริษั ทอัน มีเกียรติแห่งนี้ และเมือ่ เข้ามาแล้วก็มแี นวคิดในการท�างาน อั น แน่ ว แน่ ว ่ า “ความจริ ง ใจและความ ซื่อสัตย์เป็นเรื่องส�าคัญในการท�างาน งาน รั บ สร้ า งบ้ า นไม่ ไ ด้ ย ากในแง่ ข องหลั ก วิศวกรรรม แต่เราจะต้องใส่ใจในเรื่องของ ความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ ไม่วา่ จะ เป็นเรือ่ งของคุณภาพหรือการให้บริการ เรา จะต้องอธิบายข้อดี-ข้อเสียของวัสดุต่าง ๆ ให้กับลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อที่ลูกค้า จะได้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม กับความต้องการของตัวเองให้ได้มากทีส่ ดุ ” และไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราได้วางแผนการ ท�างานอย่างต่อเนือ่ ง “ซึง่ ในปีนนี้ นั้ เราตัง้ ใจ สร้างการรับรูใ้ ห้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าให้มากขึน้ โดยส่ ง เสริ ม แผนการตลาดด้ ว ยการ ประชาสัมพันธ์แบรนด์และให้ความรูเ้ กีย่ วกับ สินค้า พร้อมทัง้ พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุร ี ซึ่ง มีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

july/august 21

สุ ด ท้ า ยนี้ คุ ณ อนิ น ทร์ ได้ ฝ ากหลั ก การ การท�างานทีน่ า่ นับถือและเอาเป็นเยีย่ งอย่าง ไว้ว่า “ในการท�างานนั้นอย่ามองเพียงแค่ ผลประโยชน์หรือผลก�าไรเพียงแค่ฉาบฉวย เราจะต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ในการ ท� า งานทั้ ง ต่ อ ลู ก ค้ า และวิ ช าชี พ ที่ เ ราได้ ร�่าเรียนมา เราจะต้องมองถึงการท�างาน ที่ยั่งยืน การเติบโตที่ยั่งยืน การท�างานหรือ กระท�าการใดก็แล้วแต่ทมี่ งุ่ แต่จะเอาเปรียบ ผู้อื่นนั้นย่อมอยู่ได้ไม่นาน” เพราะบ้านเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�ารง ชีวติ การมีบา้ นสักหลังคงเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้อง ให้ความส�าคัญ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้ บริการบริษั ทรับสร้างบ้านสักแห่งเราเองก็ ควรพิจารณาให้ดี อย่ามองเพียงแค่ในเรื่อง ของราคา แต่ให้มองในเรื่องของคุณภาพ การบริการ และการเป็นมืออาชีพ เพราะ ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นตัวการันตีได้วา่ เราเองจะได้ บ้านที่มีคุณภาพและตรงใจที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณ : บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี เปิดท�าการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 ข้อมูลเพิม่ เติม 0 3451 8268, 09 0197 6424 หรือ www.pd.co.th


happy working

baansukjai 22


สอาด สุขวารี

“ประสบการณ์” สอนงานสอนชีวิต Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

“ประสบการณ์” เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ เสมอ ไม่วา่ มันจะดีหรือร้าย สุดท้ายก็สอนชีวติ เราให้มชี วี ติ ทีเ่ ป็น ตัวของเราเองจนถึงทุกวันนี้ ชีวิตคนหนึ่งคนมีสิ่งที่เรียกว่า ประสบการณ์ นับร้อย ๆ ล้าน ๆ เรื่อง มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ชะตาและโอกาส แต่เชื่อเถอะเจอให้เยอะที่สุด เจอให้ครบรสมาก ที่สุด แล้วนำามาปรับใช้กับชีวิต ประสบการณ์เหล่านั้นแหละที่จะหล่อหลอมเราให้เป็นตัวเรา

สอาด สุวารี หรือ คุณเปีย๊ ก สาวอารมณ์ดกี บั ประสบการณ์ ทีส่ งั่ สมมานาน คุณเปีย๊ ก กับต�าแหน่งปัจจุบนั ผู้จัดการบริษัทปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารังสิต และอยุธยา ผู้ซ่ึงท�างานกับพีดีเฮ้าส์ตั้งแต่ เป็น หจก.ปทุมดี ไซน์ พอถามถึงที่มาที่ ไป ของการท�างานกับ พีดีเฮ้าส์ คุณเปี๊ยกจึง เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาว่า “ท�า หลายอย่างมาก เริม่ เข้ามาอย่างแรกเลยเป็น ฝ่ายจัดซือ้ ธุรการก่อสร้าง ประสานงานขาย เซลล์ หัวหน้าเซลล์ ผู้จัดการภาค แล้วถึงมา ผู้จัดการสาขา รวม ๆ แล้วก็ 23 ปี ที่อยู่กับ พีดีเฮ้าส์มา” พอได้ยินคุณเปี๊ยกไล่เรียงการ ท�างานแต่ละอย่างให้เราฟัง ค�าถามแรก ทีโ่ ผล่มา คือ ไม่เบื่อหรือท�างานที่เดิมซ�้า ๆ คุณเปี๊ยกตอบอย่างง่าย ๆ ว่า “ไม่รู้ส ิ มัน รักไปแล้ว เบื่อก็มีบ้าง แต่มันก็ผ่านมาได้” จบความสงสัยถ้าหากเป็นการท�างานที่เกิด จาก ความชอบ หรือ ความรัก ในงานที่ตัว เองท�า มันไม่แปลกเลยทีเ่ ราสามารถท�างาน

เดิม ๆ ได้ซ�้า ๆ นานนับสิบ ๆ ปี แต่ทว่าท�า อย่างไรถึงรักในงานนั้นได้นั่นเป็นค�าตอบ ที่แต่ละคนต้องไปเจอเอง แต่ที่แน่ ๆ สิ่งที่ ควรมีคือ ความภูมิใจในองค์กรและตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็มาจากการท�าหน้าที่ของ ตัวเองในแต่ละวันให้ดีที่สุด “เราท�างานอย่างมืออาชีพ ท�าด้วยความ รวดเร็ว คิดเร็ว แก้ปัญหาเร็ว กล้าเผชิญหน้า แล้วพยายามทบทวนสิ่งที่ตัวเองท�าลง ไปว่า มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง แล้วน�ากลับ มาแก้ไขให้เร็วที่สุด” แนวทางการท�างาน แบบนี้หากไม่สั่งสมประสบการณ์ที่มากพอ ความเร็ว เหล่านั้นอาจไม่ดีสมดั่งใจเท่าไหร่ แต่ด้วยประสบการณ์ของคุณเปี๊ยกกับการ ท�างานในบริษั ทรับสร้างบ้านมาเป็นเวลา นาน ท�าให้คุณเปี๊ยกสามารถท�าบางเรื่องที่ ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ และเห็นได้ชัดว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านในปัจจุบันมีการแข่งขัน กันอย่างดุเดือด คุณเปี๊ยกบอกกลยุทธ์พิชิต ใจลูกค้าง่าย ๆ ว่า “สร้างสัมพันธ์ทดี่ กี บั ฐาน

july/august 23

ลูกค้าเก่า ตอกย�้าถึงความเป็นผู้น�าด้าน นวั ต กรรมการก่ อ สร้ า งที่ โ ดดเด่ น เน้ น ควบคุมคุณภาพและบริการของเราให้เหนือ กว่าคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราต้องท�างานให้ เป็นมืออาชีพมากที่สุด และรอบคอบมาก ที่สุด เราอยู่กับระบบมานาน ท�าให้มองคน ออก มองระบบเป็นระบบ” เพราะสุดท้าย “ประสบการณ์” ที่เราสั่งสม มานับสิบ ๆ ปี ล้วนเป็นครูที่สอนให้เรา สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทีนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะรักในอาชีพหรือหน้าที่ ความรับผิดชอบของเราเพียงใด เพราะค�า ตอบทัง้ หมดอยูท่ ตี่ วั เราเองทัง้ นัน้ ว่าจะเลือก ค�าตอบแบบใดก็เท่านั้นเอง ขอขอบคุณ : บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด ถ.รังสิต-นครนำยก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี เปิดท�ำกำรวันจันทร์-ศุกร์เวลำ 8.30-17.30 วันเสำร์เวลำ 8.30-15.30 ข้อมูลเพิ่มเติม 0 2996 0940-6 หรือ www.pd.co.th


happy furniture

เพิ่มดีเทลให้กับบ้าน

A

เรื่อง : เทวพร ปิยศทิพย์

B

C

หาก

บางที ไ ม่ รู ้ ว ่ า จะแต่ ง อะไรให้ กั บ มุมนั่งเล่นของตัวเอง ลองเลือก หมอนอิงสักสองสามใบ ในลวดลายที่ต่างกันมา วางไว้ด้วยกันก็ได้ค่ะ หรือโซฟาที่มีหมอนอิงมาอยู่ แล้วก็จดั เพิม่ เข้าไปได้เลยค่ะ ซ�า้ กันบ้างต่างกันบ้าง ให้ โ ซฟาตั ว เองดู ส นุ ก ขึ้ น จะลายกราฟิ ก สี สั น สดใส หรือสีเรียบแต่ไล่เฉดก็ ได้ทั้งหมดตามแต่ สไตล์เลยค่ะ เป็นการเพิ่มดีเทลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ จะท�าให้กับเฟอร์นิเจอร์เรียบ ๆ กลายเป็นเรื่อง สนุกได้ ลองดูค่ะ

D

ขอขอบคุณ : Index Living Mall และ SB Design Square สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Index Living Mall และ SB Design Square ทุกสาขา หรือ www.indexlivingmall.com และ www.sbdesignsquare.com

A. หมอนอิง Memphis Cushion 2 B. หมอนอิง Shinori Cushion C. หมอนอิง Shinori Cushion 2 D. หมอนอิง Grid White Cushion E. หมอนอิง Grid Gray Cushion F. หมอนอิง Memphis Cushion

E

F baansukjai 24


happy celebrity I

baansukjai 26


july/august 27


A

baansukjai 28


“บ้านของฉัน” กับทุกวันแห่งความสุข House Owner : คุณอาภรณ์ - คุณสุชัญญา ฆังคะจิตร Builder : บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : EA-511 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

เมื่อ

เข็มนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด วันและเวลา ก็ยงั คงไม่หยุดเคลือ่ นไปเช่นกัน จากวันเป็นเดือนจากเดือน สูป่ ี จากเด็กน้อยไร้เดียงสาสูก่ ารเป็นวัยรุน่ ก่อนก้าวสูว่ ยั กลางคนและวัยชรา ไม่เว้นแม้แต่สิ่งก่อสร้างที่แรก ๆ ก็ดูสวยสดงดงามสุดท้ายก็กลายเป็น ของเก่าและเริ่มทรุดโทรมลง นั่นคงเป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังคง หมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่มีสิ่งใดยั่งยืนตราบเท่าที่กาลเวลายังคงเดินหน้า ต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดเช่นนี้

A.-B. คอนเซปต์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยล้านนา จึงเห็นความโดดเด่น ด้วยหน้าจั่วที่ตกแต่งด้วยไม้ฉลุ รวมถึงไม้คา�้ ยันบริเวณชายคาซึ่งเป็น ลักษณะของบ้านไทย แต่มีการผสมผสานความร่วมสมัยเข้าไปท�าให้บ้านดู ทันสมัยแต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่

B

july/august 29


C

D

E

baansukjai 30


เช่นเดียวกันสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ราเรียกว่า “บ้าน” เพราะเมือ่ กาลเวลายิง่ ล่วงเลยผ่านนานเท่าไร การเสือ่ มถอยก็ยอ่ ม เพิม่ มากขึน้ ตามอายุการใช้งาน แม้ความเสือ่ มถอยมาก น้อยจะขึน้ อยูก่ บั การบ�ารุงรักษาก็ตาม แต่บางครัง้ ก็อาจ ไม่เพียงพอเพราะวัสดุบางชนิดเมือ่ หมดอายุการใช้งาน แล้วจ�าเป็นต้องเปลี่ยนจริง ๆ ยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของ โครงสร้างที่เปรียบเสมือนหัวใจหลัก ยิ่งต้องให้ความ ส�าคัญ เพราะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย โดยตรง ดังนั้นหากถึงจุดที่ ไม่สามารถดูแลรักษาให้ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ก็คงถึงเวลาทีจ่ ะต้องคิดถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

F

C. ราวระเบียงชั้นบนที่ท�าจากไวนิล นอกจากสวยงามแล้วยังทนต่อ

สภาพอากาศทั้งความร้อนและความชื้นของเมืองไทยอีกด้วย D. กรอบหน้าต่างที่ท�าด้วยไวนิลที่ลดปัญหาการยืดตัวหดตัวท�าให้ น้�าไม่สามารถซึมเข้าด้านในได้เวลาฝนตกแรง ๆ E. ช่องเปิดเล็ก ๆ ที่เป็นตัวช่วยระบายอากาศและช่วยลดความอับชื้น จากด้านในได้เป็นอย่างดี F. บริเวณชั้นบนจะมีระเบียงยื่นออกมาเพื่อให้เป็นมุมส�าหรับพักผ่อน โดยมีช่องระบายอากาศใต้หลังคาซึ่งออกแบบให้ดูเหมือนเป็น ช่องหน้าต่าง ช่วยถ่ายเทอากาศร้อนออกนอกตัวบ้านง่ายขึ้น G. บริเวณช่องหน้าต่างชั้นบนที่ออกแบบให้นูนออกจากตัวบ้านใน รูปทรงครึ่งหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มมิติท�าให้บ้านดูไม่เรียบจนเกินไป H. ชั้นล่างที่มีการต่อเติมให้เป็นมุมรับแขกมีลมพัดผ่านตลอดเวลา

G

H

july/august 31


J I. คุณอาภรณ์ กับ คุณสุชัญญา ฆังคะจิตร กับมุมพิเศษ ในวันหยุด J.-L. มุมนั่งเล่นบริเวณชั้นล่างที่เชื่อมต่อพื้นที่สู่ห้องครัวส่วน รับประทานอาหารและห้องรับแขก โดยเปิดพื้นที่โล่ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นเพื่อให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น

I

baansukjai 32


K

L

july/august 33


M

N

M. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งส่วนใหญ่เป็นสไตล์คลาสสิก ตามความชอบส่วนตัวของ เจ้าของบ้าน

N. โคมไฟรูปดอกไม้เหนือโต๊ะรับประทานอาหารดูสวยงามแปลกตา

baansukjai 34


เหมือนดั่งเช่นครอบครัวของคุณอาภรณ์ และคุณสุชัญญา ฆังคะจิตร ที่จา� เป็นต้อง รื้อถอนบ้านหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และเริ่มมีปัญหาทั้งการรั่วซึม โครงสร้างก็ เริ่มไม่มั่นคง รวมถึงปัญหาในเรื่องของ ปลวก ซึ่งภายหลังที่วิศวกรได้เข้ามาดูก็ได้ ให้คา� แนะน�าว่าสมควรทีจ่ ะรือ้ ถอนและสร้าง ใหม่ซึ่งน่าจะคุ้มค่ากว่าการปรับปรุงแก้ไข ซึง่ นัน่ ก็เป็นเหมือนการน�าไปสูก่ ารสร้างบ้าน หลังใหม่ ซึ่งในช่วงแรก ๆ นั้นคุณอาภรณ์ เองก็มองหาช่างท้องถิ่นหรือผู้รับเหมา แต่

ก็ติดปัญหาในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกัน อีก ทั้งพี่สาวก็เคยเจอปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน เพราะไม่มีสัญญาผูกมัด ท�าให้คุณอาภรณ์ ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษั ทรับสร้างบ้านในทันที “ช่วงที่ผมตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษั ทรับสร้างบ้านก็เริ่มหาข้อมูลโดยเฉพาะจาก อิ น เทอร์ เ น็ ต เผอิ ญ ว่ า มาเจอบริ ษั ท พีดีเฮ้าส์ อีกอย่างเวลาเราขับรถก็เห็นป้าย โฆษณาบริษัท พีดีเฮ้าส์ ก็เลยลองเข้ามาดู

O M. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งส่วนใหญ่เป็นสไตล์คลาสสิก ตามความชอบส่วนตัวของ เจ้าของบ้าน N. โคมไฟรูปดอกไม้เหนือโต๊ะรับประทานอาหารดูสวยงามแปลกตา O. โต๊ะรับประทานอาหารที่จัดวางไว้บริเวณกลางบ้านโดยสามารถเพิ่มความหรูหรา ด้วยผ้าคลุมโต๊ะลายคลาสสิกส�าหรับโอกาสพิเศษ

july/august 35

เห็นว่ามีสาขาทีห่ าดใหญ่ ตอนนัน้ ก็ประทับใจ การต้อนรับและการบริการมาก นอกจากนี้ ยังมีการเอาใจใส่หรือการติดตามลูกค้าอีก มันก็เลยท�าให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนใน ครอบครัวเดียวกันจริง ๆ และจากการศึกษา หาข้อมูลต่าง ๆ ก็ทา� ให้ผมมีความเชื่อมั่นใน แบรนด์ พีดีเฮ้าส์ เพราะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศอีกทั้งยังมี สาขาอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้ผมมองเห็นถึง มาตรฐานและท�าให้มีความมั่นใจนั่นเอง”


P

baansukjai 36


บ้านก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่นาำ มาซึ่งความสุข เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีบ้านที่ดี สุขภาพจิตก็จะดี ครอบครัวก็จะดีตามไปด้วย และความสุขก็จะปกคลุมอยู่ภายในบ้านทั่วทุกตารางเมตร

Q

july/august 37


โดยคอนเซปต์บา้ นในฝันของคุณอาภรณ์นนั้ อยากให้มหี ลังคาแบบทรงล้านนาประยุกต์ มีเอกลักษณ์ของความเป็น ไทยผสมผสานกับความเป็นโมเดิร์น ซึ่งนั่นก็ตรงกับแบบบ้าน EA-511 ของทางบริษัท โดยคุณอาภรณ์เองก็มีการ ปรับแบบนิดหน่อยเพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการ และสุดท้ายก็กลายเป็นบ้านทีม่ คี รบทุกฟังก์ชนั โดยชัน้ ล่างแบ่ง พื้นที่ออกเป็นห้องรับแขกห้องส่วนตัว ห้องนั่งเล่น ห้องครัวและส่วนรับประทานอาหาร พร้อมตกแต่งด้วย เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ป็นแบบลอยตัวเพือ่ สามารถขยับปรับเปลีย่ นมุมได้ทา� ให้ไม่รสู้ กึ เบือ่ หรืออึดอัด พืน้ ทีท่ กุ ส่วนนัน้ เชือ่ ม ต่อกันอย่างลงตัว เพื่อท�าให้บ้านดูมีพื้นที่กว้างและทุกคนได้มีโอกาสพบปะกันอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นความ อบอุน่ ทีแ่ อบแฝงอยูโ่ ดยไม่รตู้ วั ส่วนพืน้ ทีช่ นั้ บนแบ่งออกเป็น 3 ห้องนอนและห้องพระทุกพืน้ ทีก่ เ็ ชือ่ มต่อเข้าหากัน เพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสพบปะกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนท�าให้บรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่นเป็น อย่างมาก เราเองก็สังเกตได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณอาภรณ์และคุณสุชัญญานั่นเอง

R.-S. ห้องนอนที่เน้นเปิดโล่งตกแต่งเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นท�าให้ห้องดูกว้างขึ้น

R

baansukjai 38


S

july/august 39


“ผมเชือ่ ว่าคนทีเ่ ลือกสร้างบ้านกับพีดเี ฮ้าส์มหี ลากหลาย อาชีพ และแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน ออกไป แต่ทั้งหมดนั้นล้วนมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพ เพราะมี วิ ศ วกรคอยควบคุ ม งานแทนเรา ที่ ส� า คั ญ ผูบ้ ริหารยังให้ความสนใจลงมาคลุกคลีกบั เรา นัน่ ท�าให้ เรารู้สึกมั่นใจขึ้นไปอีก ยิ่งพอได้เห็นบ้านเสร็จสมบูรณ์ รู้สึกภูมิใจมากที่ ได้บ้านตรงตามต้องการคุ้มค่ากับเงิน ทุกบาททีเ่ สียไปจริง ๆ คุณอาภรณ์ กล่าวพร้อมเพิม่ เติม ว่าตอนแรกผมไม่เชือ่ มัน่ ในเรือ่ งโครงสร้างส�าเร็จรูปนะ เพราะในภาคใต้ยังไม่มีระบบส�าเร็จรูป แต่ภายหลังที่ เราเอาวัสดุบางตัวไปทดสอบ พอเห็นผลลัพธ์ที่ออกมา รู้สึกมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเพราะผลลัพธ์ที่ออกมานั้น เหนือกว่ามาตรฐานเสียอีก บอกได้เลยว่าประทับใจ อย่างมากครับ” สุ ด ท้ า ยแล้ ว ความสุ ข ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ตั ว ที่ สุ ด นอกจากคน ในครอบครัวแล้ว บ้านก็เป็นอีกหนึง่ องค์ประกอบทีน่ า� มา ซึ่งความสุข เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีบ้านที่ด ี สุขภาพ จิตก็จะดี ครอบครัวก็จะดีตามไปด้วย และความสุข ก็ จ ะปกคลุ ม อยู ่ ภ ายในบ้ า นทั่ ว ทุ ก ตารางเมตร ที น ี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บเกี่ยวความสุขไปได้มากน้อย แค่ไหนเท่านั้นเอง U T

T. ตัวบ้านที่เน้นการใช้ช่องเปิดทั้งเล็กและใหญ่เพื่อให้แสงสามารถส่องผ่านรวมถึงยังเป็นการช่วย ถ่ายเทอากาศอีกด้วย U. คุณอาภรณ์ กับ คุณสุชัญญา ฆังคะจิตร กับบ้านหลังโปรดที่แสนอบอุ่น

สถานที่ : บ้านคุณอาภรณ์ - คุณสุชัญญา ฆังคะจิตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

baansukjai 40


happy architecture

กำ�หนดรูปแบบบ้�น ด้วยรูปแบบชีวิต Story/Photographer : หรินทร์ ปานแจ่ม

baansukjai 42


การออกแบบบ้านไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด สไตล์ใด หรือออกแบบมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ผู้เขียนคิดว่าหัวใจส�าคัญอยู่ที่ความรู้สึกเมื่อได้อยู่อาศัย และ “ความสุข” ที่จะได้รับ ดังนั้นรูปแบบบ้านถูกพัฒนา ขึ้นมาจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก หน้าตา บ้านและพื้นที่ ใช้สอยจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามโจทย์จาก เจ้าของบ้านและลักษณะของพื้น ที่ที่แตกต่างกัน หาก เจ้าของบ้านมีความต้องการหลายข้อโจทย์ก็จะยาก ไม่ว่า อย่างไรหากเจ้าของบ้านสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็น ภาพของกิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นได้ ค รบถ้ ว นก็ จ ะถื อ เป็ น ความโชคดีอย่างยิง่ ของสถาปนิก แต่หากเจ้าของบ้านเป็น คนพูดน้อย ขีอ้ าย ผูอ้ อกแบบก็ตอ้ งพยายามค้นหารูปแบบ ของบ้านที่ใช่และตรงกับการใช้ชวี ติ ของเขาให้ได้ดว้ ยตัวเอง แบบบ้าน AQ-1603 สองชั้นหลังนี้ทีมผู้พัฒนาได้อาศัย โจทย์จากเจ้าของบ้านทีต่ อ้ งการบ้านขนาดเล็ก มีหอ้ งนอน เพียง 3 ห้อง จอดรถได้ 1 คัน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร และเหมาะกับที่ดินขนาดไม่เกิน 50 ตารางวา โดยผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ไม่มีผู้สูงอายุ มี เพียงลูก ๆ วัยใส 1-2 คน และใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ไปกับการท�างานนอกบ้าน ดังนัน้ เมือ่ มีวนั หยุดพักผ่อนตรง กันครอบครัวก็จะใช้พนื้ ทีช่ นั้ ล่างในการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ทานข้าวด้วยกันบ่อยมาก เพราะคุณแม่ชอบท�าครัว คุณพ่อก็จะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับสวนสวยภายนอกบ้าน

ลูก ๆ พักผ่อน ดูหนัง-ฟังเพลง ทุก ๆ กิจกรรมเกิดขึ้น พร้อม ๆ กันแม้พื้นที่ที่อาจจะไม่ได้กว้างขวางมากนัก พอ เวลาพลบค�า่ ก่อนจะแยกย้ายเข้านอนก็อยากให้มพี นื้ ทีส่ ว่ นกลางเล็ก ๆ ส�าหรับดูหนัง ดูละคร อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ หรือแม้แต่พูดคุยกันก่อนเข้านอน เพื่อท�าให้ทุกคนสัมผัส ได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัว ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า เป็นการออกแบบโดยมองไปที่ “การใช้ชีวิตจริง” พื้นที่ ใช้สอยภายในก็ต้องใช้ได้จริงและใช้ได้ดีด้วย จากประสบการณ์เจ้าของบ้านที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตใน บ้านสมัยก่อนที่เป็นครึ่งอิฐครึ่งไม้ จะมีความรู้สึกผูกพัน หลงใหลกับสไตล์บา้ นแบบเก่า ชืน่ ชอบบ้านทีม่ หี ลังคาโดย รอบ ดูแลง่าย และให้อารมณ์ร่วมสมัย ทันยุค และให้ ความรู้สึกปลอดภัย นอกจากสัมผัสได้ถึงความน่าอยู่ รับรูไ้ ด้ถงึ ความอบอุน่ เมือ่ เข้าอยูแ่ ล้วเจ้าของบ้านก็ยงั ต้อง สัมผัสได้ถึงความ “อยู่สบาย” อีกด้วย สถาปนิกผูอ้ อกแบบต้องท�าความเข้าใจในวิถชี วี ติ ประจ�าวัน ของแต่ละบ้าน แต่ละครอบครัว เพือ่ น�ามาแปลความหมาย ให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้ดี และใช้ได้ งานได้ทุกพื้นที่ ตรงกับโจทย์ที่ได้รับ และตรงกับใจของ เจ้าของบ้านมากทีส่ ดุ เพือ่ จะน�าไปสูง่ านออกแบบทีด่ ี และ บ้านที่ใช้งานได้ดีนั่นเอง ที ม ผู ้ พั ฒ นาแบบได้ เ ริ่ ม ต้ น ปรั บ แบบแก้ ไ ขแบบกั น บน กระดาษ ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานและดีที่สุดในการเริ่มปล่อย แนวความคิด สถาปนิกปรับแก้แบบหลายครั้งจนกว่าเป็น ที่พอใจ จึงค่อยน�าไปสู่กระบวนการจ�าลองภาพ 3 มิติ ซึ่ง จะท�าให้เจ้าของบ้านเห็นภาพ เข้าใจความต้องการของตัวเอง มากขึ้น และเข้าใจงานออกแบบมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเจ้าของบ้านจะไม่เพียงเห็นภาพจ�าลองแบบบ้าน เพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น แต่จะสามารถหมุนรอบทิศเพื่อ ดูบ้านได้ทั้งหลัง สัมผัส รับรู้ในทุกมิติได้ดียิ่งขึ้น และไม่ ต้องลุน้ ว่าสร้างเสร็จแล้วจะสวยตรงใจหรือไม่ แตกต่างกับ สมัยก่อนที่จะเห็นเพียงภาพ 2 มิติในกระดาษจากแบบ ก่อสร้างของสถาปนิกเขียนให้เท่านั้น

july/august 43


happy engineering

จากรากสู่ลำาต้น จากลำาต้นสู่กิ่งก้าน A. โครงสร้าง เสา-คาน ส�าเร็จรูป ระบบ MLS : Multi-joint Lock System

สร้างของเสา และคานของบ้านเรือนจะว่าไปก็เปรียบ เสมือนล�าต้นกับกิง่ ก้านหลักทีท่ า� ให้ตน้ ไม้คงรูปและยืนหยัด อยูไ่ ด้ โครงสร้างของเสาและคานต้องมีความมัน่ คงและแข็งแรง เพราะนอกจาก จะต้องรับน�้าหนักของตัวบ้านที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนังหรือหลังคา ดังนัน้ ในบ้านหรืออาคารทีม่ หี ลายชัน้ โครงสร้างของเสาและคานทีอ่ ยูช่ นั้ ล่างจะ มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าโครงสร้างของเสาและคานที่อยู่ชั้นบน เพราะจะ ต้องรับน�้าหนักมากกว่า ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็น หน้าที่ของวิศวกร ผู้ออกแบบที่จะต้องค�านวณและออกแบบให้เหมาะสม ในการค�านวณการรับน�า้ หนักต่าง ๆ วิศวกรจะค�านวณไล่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาหา ชัน้ ล่าง เพือ่ จะได้ทราบว่าน�า้ หนักของบ้านหรืออาคารแต่ละชัน้ เป็นอย่างไร และ ชัน้ ทีอ่ ยูถ่ ดั ลงไปด้านล่างจะต้องรับน�า้ หนักเพิม่ ขึน้ อีกเท่าใด เพราะจะต้องรับน�า้ หนักของตัวมันเองรวมทั้งน�้าหนักของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปทั้งหมดด้วย โครงสร้างของเสาและคานที่ให้ความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัยนัน้ จะต้องเริม่ ต้นจากการออกแบบที่ดี ซึ่งจะรวมถึงการออกแบบโครงสร้างและขนาดของ เสา-คาน ชนิดของวัสดุที่ใช้ ขนาดของวัสดุที่ใช้ รวมทั้งค�านึงถึงขั้นตอนและ กรรมวิธีที่ถูกต้องในการก่อสร้างด้วย

A

B. ภาพจาก www.tepingenieria.com C.-D. โครงสร้าง เสา-คาน ส�าเร็จรูป ระบบ MLS : Multi-joint Lock System E. ภาพจาก digitaldesignmanali.com

Story : ชยพล สุพงษ์

B baansukjai 44


โครงสร้างของเสาและคานโดยทัว่ ไปมีทงั้ ทีท่ า� ด้วยเหล็กและ ท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโครงสร้างทีท่ า� ด้วยเหล็กมัก จะใช้ในงานโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมหรืออาคารขนาด ใหญ่ ส่วนอาคารบ้านเรือนทัว่ ไปมักจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น คอนกรีตจะท�าหน้าที่ รับแรงอัดส่วนเหล็กเส้นที่เสริมอยู่ภายในรับแรงดึง ซึ่งการ ก่อสร้างเสา-คานคอนกรีตจะถูกออกแบบโดยวิศวกร ด้วยการ ก�าหนดขนาดของคานเสา ขนาดและจ�านวนเหล็กเสริม ก�าลัง ของคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง

C

เนื่องด้วยความรู้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในปัจจุบัน เสา คานคอนกรีตนอกจากจะผลิตโดยการเข้าแบบเสริมเหล็ก หล่อในสถานที่ก่อสร้างแล้ว ยังสามารถผลิตหรือหล่อจาก โรงงานก่อนจะขนส่งไปประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อีกด้วย ลดกระบวนการการท� า งานที่ ห น้ า งานและปั ญ หาการ ขาดแคลนแรงงานก่ อ สร้ า ง ตลอดจนสามารถควบคุ ม คุณภาพชิน้ งานเสาคานให้มมี าตรฐานจากวิศวกรและโรงงาน ผู้ผลิต ช่างหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องท�าการ ก่อสร้างให้ถกู ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดในแบบและหลักทาง วิศวกรรม อันจะก่อให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้าง และ มีความปลอดภัยต่อผู้พักอยู่อาศัยนั่นเอง

D

E

july/august 45


happy glossary

หลังคา

Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

สันหลังคา (RIDGE)

ส่วนประกอบในหลังคา ฉบับที่แล้วได้พูดถึงเรื่องรูปทรงหลังคาชนิดต่าง ๆ ไปแล้ว ในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงส่วนประกอบของ หลังคา ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ มีดังนี้

ภาพจาก www.nucifer.com

ตะเฆ่ราง (VALLEY RAFTER)

ตัวอย่างสันหลังคาในหลังคาทรงหน้าจั่ว (ภาพจาก www.hambleside-danelaw.co.uk)

ตัวอย่างตะเฆ่ร่าง (ภาพจาก www.croxleygreencarpentry.co.uk)

คือส่วนที่ลาดเอียงของหลงคาสองด้านมาชนกันเป็นราง บริเวณนี้จึงต้องมีรางน�้าเพื่อระบายน�า้ ออกจากหลังคา

หมายถึงบริเวณส่วนบนสุดที่เป็นแกนนอนยาวของ หลังคา จะมีปรากฎในหลังคาปัน้ หยาหรือหลังคาทรง หน้ า จั่ ว สั น หลั ง คาของบ้ า นแต่ ล ะหลั ง อาจจะมี มากกว่าหนึ่งสันขึ้นอยู่กับรูปทรงของบ้าน กระเบื้อง หรื อ วั ส ดุ มุ ง ที่ น� า มามุ ง ครอบในส่ ว นนี้ เ รี ย กว่ า ครอบสันหลังคา (Ridge capping)

baansukjai 48


ตะเฆ่สัน (HIP RAFTER) คือบริเวณที่ผืนหลังคาสองผืนมาชนกันและท�าให้ เกิดเส้นในแนวลาดเอียง กระเบือ้ งหรือวัสดุมงุ ทีน่ า� มาครอบตรงแนวตะเฆ่สนั นีเ้ รียกว่า ครอบตะเฆ่สนั (Angle hip) เพื่อปิดจุดต่อของหลังคาป้องกันน�้า ฝนรัว่ ซึมเข้าบ้าน และทีส่ ว่ นปลายล่างสุดของตะเฆ่ สันจะมีกระเบื้องครอบปิดปลายเรียกว่า ครอบปิด ปลายตะเฆ่สัน (Angle hip end) ตัวอย่างตะเฆ่สัน (ภาพจาก cloptonhouse.blogspot.com)

ปั้นลม (GABLE BOARD)

ตัวอย่างปั้นลม (ภาพจาก zeroandbeyond.com)

หมายถึงไม้หรือวัสดุที่ใช้สา� หรับปิดเครือ่ งมุงด้านหน้าจัว่ ไขว้กบั อกไก่ ด้านล่างถ่าง ออก ปลายทั้งสองข้างวางอยู่บนเชิงชาย กระเบื้องที่ครอบอยู่บนปั้นลมนี้เรียกว่า ครอบปัน้ ลม (Verge) และส่วนปลายด้านล่างสุดจะมีกระเบือ้ งครอบปิดปลายเรียก ว่า ครอบปิดปลายปั้นลม (Verger hip end)

july/august 49


happy celebrity II

baansukjai 50


สร้างบ้านตามความฝัน สร้างสวรรค์ให้ครอบครัว House Owner : คุณฐิติพันธ์ - คุณวิไล พร้อมพลากร Builder : บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : W-991 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographers : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

july/august 51


ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายในบ้านพักข้าราชการทีผ่ นั ผ่านตามวันและเวลา จากครอบครัวเล็ก ๆ ที่มีกันอยู่เพียงสองสามีภรรยา ก็เริ่มขยับขยายภายหลังมีสมาชิกใหม่เข้ามาเป็น โซ่ทองคล้องใจ จึงท�าให้เริ่มรู้สึกว่าบ้านพักนั้นคับแคบลงไปถนัดตา ความรักความห่วงใยที่มีต่อ ลูก ๆ ได้น�าพาความคิดที่จะมีบ้านสักหลัง เพื่อเป็นรากฐานที่อบอุ่นและมั่นคงส�าหรับทุกคนใน ครอบครัว และเป็นพื้นที่ที่สามารถจะมอบความสุขให้กับทุกคนได้ ด้วยเหตุนี้ท้ังคู่จึงตัดสินใจที่ จะสร้างบ้านเพื่อให้เป็นของขวัญส�าหรับลูก ๆ นั่นเอง

A baansukjai 52


B

C

A. บ้านสไตล์ Contemporary ของครอบครัว “พร้อมพลากร” ทีด่ สู ง่างามพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัว B.-C. ระเบียงชัน้ บนทีก่ ลายเป็นมุมส�าหรับออกมาสูดรับบรรยากาศด้านนอก โดยในส่วนของราวระเบียงนั้นเป็นไวนิลที่มีความคงทนและดูสวยงาม และลดปัญหาในเรือ่ งของสนิมจากโลหะ หรือการผุ บวม และโก่งงอของไม้ D. บานหน้าต่างแบบเปิดทีอ่ อกแบบให้มลี กั ษณะโค้งมนเพือ่ ให้ดไู ม่แข็งจนเกินไป july/august 53

D


E

baansukjai 54


F

G

คุณฐิติพันธ์ และ คุณวิไล พร้อมพลากร สองสามี ภรรยาทีร่ บั ราชการประจ�าอยูท่ โี่ รงพยาบาลลานสัก ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ ในบ้านพัก ข้าราชการ แต่ดว้ ยเมือ่ ครอบครัวขยายใหญ่ขนึ้ และ มีสมาชิกในครอบครัวเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ บ้านพักทีเ่ ริม่ เก่าและดูคับแคบลง ก็ท�าให้ท้ังคู่เกิดความคิดที่ อยากจะมีบา้ นสักหลังเป็นของตนเอง และเพือ่ ทีจ่ ะ ได้มพี นื้ ที่ไว้ให้ลกู ๆได้วงิ่ เล่น รวมทัง้ มีพนื้ ที่ใช้สอย ที่มากพอส�าหรับทุกคนในครอบครัวด้วย

H

E. ตัวบ้านมีการเล่นระดับเพือ่ เพิม่ มิตทิ า� ให้บา้ นดูมลี กู เล่น โดดเด่นด้วยเสาคูห่ น้าบ้านทีช่ ว่ ยท�าให้บา้ นดูโอ่โถงมากขึน้ F.-G. ฝ้าชายคาไวนิลทีม่ รี รู ะบายอากาศเพือ่ ช่วยลดความร้อนทีจ่ ะเข้าสูภ่ ายในบ้าน H. ครอบครัว“พร้อมพลากร” กับมุมสบาย ๆ ภายในบ้านหลังโปรด

july/august 55


I

แต่เดิมครอบครัวเราอาศัยอยู่บ้านพักข้าราชการ เพราะว่ารับราชการอยู่โรงพยาบาลลานสัก แต่พอครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้น ก็เลยอยากมีบา้ นเป็นของตนเองเพือ่ ให้เด็ก ๆ ได้มพี นื้ ทีว่ งิ่ เล่น อีกอย่างบ้านพักก็เริม่ เก่าแล้วด้วย ก็เลยมีความคิดทีจ่ ะสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมองหาคนที่จะเข้ามาสร้างบ้านให้เรา เผอิญว่าได้เห็นป้ายโฆษณารับสร้างบ้านของบริษัท พีดีเฮ้าส์ และก็ยังมาเห็นโฆษณาในรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีก ก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทเป็นอย่างไร มีสาขาที่ไหนบ้าง พอรูว้ า่ มีสาขาใกล้บา้ นก็เลยได้เข้าไปพูดคุย” คุณฐิตพิ นั ธ์ กล่าวพร้อมเพิม่ เติมว่า “พอได้ลองเข้าไปก็เห็นแบบบ้านทีพ่ ร้อมให้เรา ได้เลือกกว่า 200 แบบ มีการให้คา� แนะน�าต่าง ๆ ก็ประทับใจนะ แต่วา่ เราก็ยงั ไม่ได้ตดั สินใจ แต่กลับมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต เพิ่มเติมอีก รวมถึงได้ไปดูบ้านตัวอย่างที่สร้างเสร็จแล้วด้วยถึงได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทาง พีดีเฮ้าส์ในที่สุด

baansukjai 56


J

I. ห้องนั่งเล่นที่คุมโทนสีอบอุ่นเพื่อให้ดูสว่างและสบายตาตัดกับเฟอร์นิเจอร์สีเข้มเพื่อดึงความโดดเด่นของตัวเฟอร์นิเจอร์ J. มุมรับประทานอาหารเล็ก ๆ ที่ตกแต่งด้วยภาพถ่ายไอศกรีมเพื่อให้ดูมีสีสันและเพิ่มบรรยากาศในการรับประทานอาหาร

july/august 57


K

baansukjai 58


L

K.-L. ในส่วนของห้องนอนก็ยงั คุมโทนสีแบบ เอิรธ์ โทนเพือ่ ให้ดอู บอุน่ พร้อมจัดวาง เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ เพือ่ ให้หอ้ งดูโปร่งโล่ง และดูกว้างขึน้ ส่วนผนังตกแต่งด้วย สติกเกอร์ของลูก ๆ เพือ่ ให้ดสู นุกและ เข้ากับวัยเด็กได้เป็นอย่างดี M. ประตูบานเฟี้ยมที่ออกแบบให้เป็นตัวแบ่ง พื้นที่และเป็นเหมือนประตูก่อนก้าวสู่ชั้นบน อีกด้วย

อาจจะกล่ า วได้ ว ่ า ที่ นี่ เ ป็ น บ้ า นหลั ง แรก ส�าหรับครอบครัว “พร้อมพลากร” และได้ กลายเป็นสถานที่ท�ากิจกรรมร่วมกันของ ทุกคนในครอบครัวและน�ามาซึ่งความสุข ส�าหรับทุกคน เพราะด้วยรูปแบบบ้านทีเ่ ป็น สไตล์ Contemporary ท�าให้บ้านหลังนี้ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้ด้วยการออกแบบที่เน้นเส้นสาย และเน้นเสาคู่หน้าบ้านที่ท�าให้บ้านดูโอ่อ่า ยิ่งฟังก์ชันการใช้งานที่ดูลงตัวและเชื่อมต่อ กันก็ดูจะสะท้อนภาพความอบอุ่น ภายใน ครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยพื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้า ห้องครัว ห้องท�างาน ห้องเก็บของ ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านี้ได้จดั สรรไว้อย่างเป็นสัดส่วน และมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างน้อย ชิ้ น เพื่ อให้ มี พื้น ที่ เ ปิ ดโล่ ง โดยทุกห้อง สามารถเปิดมุมมองสู่ภายนอก เพื่อให้คุณ ได้สมั ผัสบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ นัน่ เอง และด้วยการออกแบบพืน้ ที่ให้ดแู บบ เรียบง่าย การใช้สีเอิร์ธโทนจึงมีส่วนส�าคัญ ทีช่ ว่ ยท�าให้บรรยากาศภายในบ้านดูสบายตา และอบอุ่น

M july/august 59


N

baansukjai 60


O

N. O. P. Q.

มุมอ่านหนังสือของเด็ก ๆ ทีต่ กแต่งด้วยตุก๊ ตาตัวน้อยดูนา่ รักไปอีกแบบ บริเวณผนังในส่วนของบันไดทางขึ้นชั้นบนมีการเจาะช่องเล็ก ๆ ส�าหรับวางของตกแต่งเพื่อให้บ้านดูมีมิติและดูน่าสนใจมากขึ้น แผ่นกระจกของประตูบานเฟี้ยมมีการแกะลายเพื่อให้ดูมีลูกเล่น และยังเป็นการเพิ่มสีสันให้กับบานประตู โคมไฟหลากสีสันที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้ดูสดใส

P

Q july/august 61


R

R. ห้องครัวออกแบบให้มีสีสันที่ดูสนุกสนาน และมีครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเพื่อความสะดวกสบาย S. มุมแต่งตัวเล็ก ๆ ที่ดูง่าย ๆ ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแต่ดูลงตัว T. ตู้เสือ้ ผ้าขนาดใหญ่แต่ไม่ให้ความรู้สึกเปลืองพื้นที่มากนักเพราะมีสีที่กลมกลืนกับผนังนั่นเอง

baansukjai 62


S

T

ด้วยเพราะเราทัง้ สองคนรับราชการก็คงจะไม่มเี วลามาควบคุมงาน ก็เลยตัดสินใจ เลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านเพราะเรามองว่ามีความเป็นมืออาชีพ งานได้ มาตรฐาน ที่สา� คัญมีการรับประกันด้วย ซึ่งภายหลังที่เราได้ตัดสินใจใช้บริการ กับ พีดีเฮ้าส์ เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีการบริการที่รวดเร็วทั้งก่อนและ หลังการขาย มีการให้ข้อมูลและให้ค�าแนะน�าให้เราได้ศึกษารายละเอียด มีการ แจ้งความคืบหน้าของงานหรือถ้ามีปัญหาก็เข้ามาแก้ ไขในทันที ซึ่งมาถึงตรงนี้ บอกเลยประทับใจมากและคิดไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือกใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์

july/august 63


การสร้างบ้านสักหลังถือเป็นเรือ่ งใหญ่และมีรายละเอียดจ�านวนมาก แต่ครอบครัว “พร้อมพลากร” กลับมองว่า “การสร้างบ้านไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ยาก” เพราะถ้าคุณมีความพร้อมและตัดสินใจเลือกใช้บริการมืออาชีพ ก็มีโอกาสน้อยที่จะพบปัญหาที่คุณกังวล สุดท้ายบ้านที่ได้ออกมาจะตรงกับที่ ฝันไว้ และพร้อมจะกลายเป็นวิมานที่บันดาลความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้ทุกวันครับ...

U

V

U. V.

มุมนั่งเล่นบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านกับ บรรยากาศอันแสนร่มรื่นของต้นไม้รอบ ๆ บ้าน ระเบียงหน้าบ้านที่กลายเป็นมุมผ่อนคลายที่ ช่วยให้คุณสัมผัสความเขียวขจีด้านนอก ได้แบบเต็มตา

สถานที่ : บ้านคุณฐิติพันธ์ - คุณวิไล พร้อมพลากร อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี baansukjai 64


happy home

SA-161

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 ตารางวา 14.50 เมตร 17 เมตร 82 ตารางเมตร baansukjai 66


SA-162

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

41.25 ตารางวา 10 เมตร 16.50 เมตร 55 ตารางเมตร july/august 67


happy home

SA-163

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

31.25 ตารางวา 10 เมตร 12.50 เมตร 45 ตารางเมตร baansukjai 68


SE-166

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

36.20 ตารางวา 11.50 เมตร 14 เมตร 52 ตารางเมตร july/august 69


happy home

SF-161

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 17.50 12.30 99

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 70


SF-162

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

41 15.40 10.70 69

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 71


happy home

SF-163

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 2 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

66 18.20 14.45 100.30

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 72


SF-164

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63.75 15 17 89

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 73


happy home

SF-165

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

42 13.50 12.50 63

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 74


SF-166

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

38 12.50 12 49

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 75


happy home

SF-167

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 17 22 86

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 76


SF-168

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

48.20 11 16.50 52

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 77


happy home

SF-169

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

40 11 14.50 58

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 78


SW-161

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 15 12 82

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 79


happy home

SW-162

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 14.50 14.30 100

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 80


SW-164

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 12.15 16.60 78.20

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 81


happy home

SW-166

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 2 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

100 16.30 24.55 183

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 82


SW-167

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 2 ห้อง 3 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

106 23.80 17.90 228

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 83


happy home

SW-168

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

30 11 11 41

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร baansukjai 84


SW-169

FLOOR PLAN

ส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะบ้าน ห้องนอน ห้องน�า้

1 ชั้น 1 ห้อง 1 ห้อง

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

39 13 12 53

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร july/august 85


happy index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต-นครนายก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ภาคกลาง

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อยุธยา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/123 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 165/11-12 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10300 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 162/6-7 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ภาคเหนือ

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ล�าปาง

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�า้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ล�าปาง ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 447-449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

baansukjai 86

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940-7 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3532-9052 08-5489-4275 0-3427-1745-7 08-5488-5316 0-3232-3242 08-9918-5420 0-3251-3485 08-5489-4239 0-3451-8268 09-0197-6424 0-3596-1268 09-2281-2890 0-3262-3585-6 08-5489-4239

โทรศัพท์ 0-5315-1750 08-9206-0154 0-5341-2459 08-9634-8088 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896 0-5401-8658 08-0031-3388

โทรสาร 0-2449-5209 0-2988-9218 0-2996-0948-9 0-2922-0079

โทรสาร 0-3621-3163 0-3532-9053 0-3427-1748 0-3232-3243 0-3253-6019 0-3451-8289 0-3596-1269 0-3262-3587

โทรสาร 0-5315-1750 0-5341-2460 0-5525-9822 0-5622-9589 0-5401-8659


happy index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ปากช่อง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

ภาตตะวันออก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาตใต้ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 88/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

baansukjai 88

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4431-3599 08-5489-4252 0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 08-5489-4274 0-4221-1567 08-5489-4273 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4381-6608 08-1820-2539 0-4466-6939 08-6844-9888 0-4266-1154 08-3655-9599 0-4203-1516 08-9718-3784

0-4431-3577

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7482-3256 08-1885-5378 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7582-0360 08-1752-7226 0-7757-4666 08-0326-0955

0-4424-7272 0-4346-8491 0-4221-1571 0-4451-2130 0-4531-4748 0-4351-6393 0-4381-6609 0-4466-6938 0-4266-1156 0-4203-1517

0-3874-5674-5 0-3862-4251

โทรสาร 0-7543-1199 0-7467-1946 0-7420-9843 0-7638-3925 0-7582-0361 0-7757-4745


happy ending

ความมั่นใจ ครั้งก็เป็นเรื่องที่คล้าย “ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน?” เราต้องท�าบางสิ่งให้สา� เร็จได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปกติ เราจึงจะเกิดความมัน่ ใจในการท�า สิง่ นัน้ หรือ เราต้องมีความมัน่ ใจตัง้ แต่กอ่ น ที่จะเริ่มลงมือท�าสิ่งนั้นจึงจะสามารถท�าได้ ส�าเร็จกันแน่ ไม่วา่ จะเป็นแบบไหนเราก็อาจ ต้องยอมรับว่า ความมัน่ ใจ เป็นปัจจัยส�าคัญ ทีม่ ผี ลต่อสิง่ ทีเ่ ราท�าว่าจะส�าเร็จหรือไม่ หาก ไม่เชือ่ ลองสังเกตดูวา่ สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ราลงมือ

ท�าด้วยความมั่นใจสิ่งนั้น มักจะผ่านไปได้ อย่างราบรื่น หรืออย่างน้อยหากไม่ส�าเร็จ เสร็จสมบูรณ์ ก็ยงั มีความสุขที่ได้ทา� มากกว่า สิ่งที่ลงมือท�าด้วยความกังวลหวั่นวิตก ความมั่นใจเป็นสิ่งที่อาจจะได้รับผลจาก ปั จ จั ย ภายนอก อย่ า งความคิ ด เห็ น ค�าวิพากษ์วิจารณ์ หรือแม้แต่ก�าลังใจ ที่เรา ได้รับจากผู้คนรอบตัว แต่ท้ายที่สุดแล้วมัน คือสิง่ ทีเ่ ราสามารถสร้างได้ดว้ ยตัวเอง ด้วย

baansukjai 90

การปรับมุมมอง ปรับทัศนคติของเราเอง ดังนัน้ เมือ่ ใดทีร่ สู้ กึ กังวลหรือแม้แต่ทอ้ แท้ใจ ในสิง่ ทีท่ า� อยู ่ ลองมองหาสิง่ ทีจ่ ะสร้างความ มั่นใจให้กับตัวเราเองดูครับ หากไม่มี ใคร มอบให้ก็สร้างมันขึ้นมาเองเลย แต่ที่แน่ ๆ นิตยสาร บ้านสุขใจ จะคอยเป็นก�าลังใจให้ ผู้อ่านทุกท่านอยู่ตรงนี้ เพื่อให้ทุกท่านมี ความมัน่ ใจ และทีส่ า� คัญมีความสุขกับสิง่ ใด ๆ ก็ตามทีท่ า� อยู ่ พบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอลา ไปแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ


baansukjai 8


baansukjai 8

ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559