Page 1


ผลิตและจัดจำหนายโดย

บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จำ�กัด

101/8-9 หมู่ที่ 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2968-8790-1 0-2968-8960 Fax : 0-2968-8792 Email : windsor_visanu@yahoo.co.th , sp_vtp@hotmail.com Website : http://www.windsor-visanu.com


26 Happy Celebrity I

52 Happy Celebrity Ii

baansukjai Vol.31 may/june 2016 6 8 14 16 18 20 22 24 26

Editor’s Note Happy Society Happy New Product Happy Seminar Happy Interview สุภารัตน์ อาบสุวรรณ์ “เข้าใจ-ใส่ใจ” กุญแจสู่ความส�าเร็จ Happy Working พงศธร พรขุนทด ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น Happy Furniture เฟอร์นิเจอร์ไม้ อบอุ่น ละมุนละไม Happy Design I เรียบง่ายด้วยความครีม Happy Celebrity I “บ้าน” องค์ประกอบของชีวิต ที่แสดงถึงความมั่นคง

42 44 48 50

Happy Architecture ลดร้อนด้วยลม Happy Engineering ฐานราก คือ รากฐาน Happy Glossary หลังคา Happy Design II FEEL GOOD COOKING ห้องครัวอารมณ์ดี 52 Happy Celebrity II เติมสีสันสร้างความสุข เติมความสนุกสร้างชีวิต 68 Happy Design III ความย้อนยุคที่ซ่อนอยู่ 70 Happy Eating ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ มาหนึ่งครั้ง จดจ�าไปอีกนาน

50 Happy DESIGN ii

22 Happy Furniture

72 74 76 78 80 88 90

80 Happy Home

baansukjai 4

Happy Corner I ร้านค�าหอม ร่วมสมัยในแบบพื้นถิ่น Happy Corner II พรรณี อดีตที่ยากจะลืม Happy Travel สะพานมอญ สะพานไม้หัวใจหนึ่งเดียว Happy Design IV ห้องนอนสีละมุน อุ่นไอรัก Happy Home Happy Index Happy Ending


สวั ส ดี ค รั บ ผู ้ อ ่ า น นิตยสาร บ้านสุขใจ ที่ รั ก ทุ ก ท่ า น หาก ท่ า นเป็ น คนช่ า ง สั ง เกตจดจ� า ก็ ค ง พอจะเห็ น แล้ ว ว่ า บ้ า นสุ ข ใจฉบั บ นี้ เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมเล็กน้อย นั่นก็ คื อ มี เ นื้ อ หาสาระที่ เพิ่มขึ้นนั่นเอง ไม่ว่า จะเป็นอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับบ้าน ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบบ้านทั้งในทางสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม รวมไปถึงค�าศัพท์ส�าคัญ ๆ ที่ใช้กันในวงการ ก่อสร้างซึง่ หากท่านรูจ้ กั ค�าเหล่านีก้ จ็ ะสามารถพูดคุยกับ วิศวกรหรือช่างได้เข้าอกเข้าใจมากขึน้ และทัง้ หมดทีท่ า� ขึ้นนี้ล้วนเป็นเพราะพวกเราต้องการให้ผู้อ่านบ้านสุขใจ นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับเรือ่ งราวสร้างแรงบันดาลใจและบ้านสวย ๆ แล้ว ยังได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกีย่ วกับการก่อสร้างบ้าน เพือ่ จะได้เป็นภูมคิ มุ้ กันให้ทา่ น ไม่ถูกเอาเปรียบจากใครก็ตามที่อาสามาก่อร่างสร้าง ความฝันของท่านให้กลายเป็นความจริง ซึ่งต้องแลกมา ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและความอดทนอดออมนับ หลายปีหรืออาจจะหลายสิบปีนั่นเองครับ ฉบับนี้บ้านทั้ง 2 หลังเป็นบ้านที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่ นานจนหากสังเกตดี ๆ ก็อาจจะพอเห็นร่องรอยของ ความใหม่ได้ หลังแรกเป็นสไตล์คอนเทมโพรารีพิมพ์นิยม ส่วนหลังทีส่ องเป็นสไตล์โมเดิรน์ ผสมผสาน แม้จะ แตกต่างด้วยสไตล์แต่แรงผลักดันให้เกิดบ้านทัง้ 2 หลังนี้ ขึน้ มานัน้ แทบจะไม่ตา่ งกัน แต่จะเป็นอย่างไรติดตามกัน ได้ภายในเล่มครับ ส่วนคอลัมน์ใหม่ในฉบับนี้จะพาไป แนะน�าวิธีการออกแบบบ้านที่ ให้ความส�าคัญกับการ ถ่ายเทของอากาศ หรือ ลม ความรูเ้ กีย่ วกับการก่อสร้าง บ้านในเรื่องฐานราก และค�าศัพท์ที่ ใช้เรียกหลังคารูป แบบต่าง ๆ รวมถึงคอลัมน์อื่น ๆ อีกมากมายเช่นเคย ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เปิดหน้าต่อไปกันดีกว่า ครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุภพงษ์ เทียนสี บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

นัณท์นภัส เอีย่ มเศรษฐกุล, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ธิดารัตน์ ศรีวลิ ยั , อาทิตญ ิ าพร เงาศรี, เทวพร ปิยศทิพย์, กัญญณัช อุดมศิลป์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น,ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ ฝ่ายภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล

ฝ่ายขาย

ณัฐลัดดา ผุดผ่อง, พัชรินทร์ ไทยรักษ์ ฝ่ายการตลาด

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล, พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม แยกสี-พิมพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด

จัดท�าโดย

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด เจ้าของ

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9 baansukjai 6


happy society

เซ็นสัญญา CR-5517

เซ็นสัญญา DLQ-5510

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณนันท์ชยั เอกธรรม ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ CR-5517 แบบบ้านมาตรฐาน SW-167 ราคาก่อสร้าง บ้าน 3.9 ล้านบาท ใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Blue Series 1-2559 ระบบ โครงสร้างเหล็ก PD Steel House สถานทีก่ อ่ สร้าง จ.เชียงราย โดยมี คุณอรวรรณ ปกแก้ว ผู้จัดการ บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย ร่วมลงนามใน สัญญาฯครั้งนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุรชัย ยุกิจภูติ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ DLQ-5510 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้าน 3 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมี คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี และทีมงานฝ่ายขายร่วมลงนามใน สัญญาฯครั้งนี้

เซ็นสัญญา HAQ-5612

เซ็นสัญญา PKQ-5702

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเขตต์ อุทัยรัตน์ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ HAQ-5612 แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1112 ราคา ก่อสร้างบ้าน 2.7 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Gold Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณธิณวัชร์ กลับคุณ กรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนาม ในสัญญาฯครั้งนี้

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณทิพย์รดา ส�าแดง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ PKQ-5702 แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1202 ราคาก่อสร้างบ้าน 2.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Gold Series 1-2559 ระบบ โครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี คุณพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาภูเก็ต และทีมงานฝ่ายขายร่วมลง นามในสัญญาฯครัง้ นี้

baansukjai 8


เซ็นสัญญา RBQ-5522

เซ็นสัญญา NKQ-559

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณณัฐพิชา อุดมกุศลศรี ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ RBQ-5522 แบบพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้าง บ้าน 3.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Diamond Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี คุณบัวสม นพศิริกุล เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาราชบุรี ร่วมลงนามในสัญญาฯครั้งนี้

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณวิทยา หนูทอง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ NKQ-559 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้าน 2 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุกอ่ สร้าง Gold Series1-2559 สถานทีก่ อ่ สร้าง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คุณโสภณ ปรางพิทกั ษ์ ผูจ้ ดั การ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช และทีมงานฝ่ายขายร่วมลงนามในสัญญาฯครัง้ นี้

เซ็นสัญญา PR-5706

เซ็นสัญญา TR-5519

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณสุรชัย ฉัตรไพศาล ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PR-5706 แบบบ้านมาตรฐาน F-153 ราคาก่อสร้าง บ้าน 6.5 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกลุ กรรมการบริหาร บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และ ทีมงานฝ่ายขายร่วมลงนามในสัญญาฯครั้งนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณวริษา เดชธราดล ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ TR-5519 แบบบ้านมาตรฐาน WA-388 ราคา ก่อสร้างบ้าน 4.6 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี คุณ สุธัญญา บรรจุสุวรรณ์ ผู้จัดการ บริษั ท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาตรัง และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามในสัญญาฯครั้งนี้

may/june 9


เซ็นสัญญา PHQ-553

เซ็นสัญญา MH-5703

เซ็นสัญญา SP-5705

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณฤทธิรงค์ คชภักดี ได้ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PHQ-553 แบบอพาร์ ทเมนท์ มาตรฐาน AP-5001 ราคาก่อสร้างบ้าน 18.5 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Diamond Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง อ.ป่าพะยอม จ.พั ทลุง โดยมี คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาพัทลุง และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนาม ในสัญญาฯครั้งนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณพุทธ วิศรุตมัย ได้ลงนาม สั ญ ญาว่ า จ้ า งก่ อ สร้ า งบ้ า นโครงการ MH-5703 แบบบ้านมาตรฐาน W-399 ราคา ก่อสร้างบ้าน 10.8 ล้านบาท ใช้วสั ดุกอ่ สร้าง รุ่น Smart One Series 1-2559 ระบบ โครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง อ.เมือง มุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี คุณวิรัตน์ เจริ ญ มิ ต ร กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร ร่วมลง นามในสัญญาฯครั้งนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณธีรชาติ สุวินทรากร ได้ลง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ SP-5705 แบบบ้านมาตรฐาน WA-947 ราคาก่อสร้างบ้าน 7.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้ วัสดุกอ่ สร้างรุน่ Smart One Series 2-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี คุณสุภชัย นาคทิพย์ ผูจ้ ดั การ บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาสุพรรณบุรี และทีมงานฝ่าย ขายร่วมลงนามในสัญญาฯครั้งนี้

อบรมเทคนิคการ ก่อสร้าง รุ่น 32 เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ คุ ณ พิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร สายงาน ออกแบบและวิศวกรรม บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด น�าทีมผู้เข้าอบรมหลัก-

สู ต รแฟรนไชส์ รั บ สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ รุ่น 32 ศึกษาและดู งานก่ อ สร้ า งบ้ า น ตามมาตรฐานของ พี ดี เ ฮ ้ า ส ์ ติ ด ตั้ ง โครงสร้างส�าเร็จรูป, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ไวนิล, ไม้บันได, งาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ รวมทั้งให้ผู้เข้า อบรมได้ เ รี ย นรู ้ ขั้ น ตอนและวิ ธี ส ่ ง มอบ บ้ า นตามมาตรฐานของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ พนักงานทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จริง เพื่อสามารถตรวจสอบคุณ ภาพงาน สร้ า งบ้ า นให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของ บริ ษั ท ฯที่ ก� า หนดไว้ ภายใต้ ส โลแกน “มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ”

baansukjai 10

เซ็นสัญญา PSQ-567 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณวิไลรักษ์ สุขสมโภชน์ ได้ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PSQ-567 แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1204 ราคาก่อสร้างบ้าน 2.1 ล้านบาท ใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Silver Series 1-2559 ระบบ โครงสร้ า งส� า เร็ จ รู ป สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมี คุณสอาด สุขวารี ผูจ้ ดั การ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต ร่วมลงนามในสัญญาฯครั้งนี้


THBA ชมนวัตกรรม SCG กับแนวคิด “Discover your next by SCG EXPERIENCE” เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน และคุณภูวดล แดนสวรรค์ เลขาธิการฯ น�าทีมคณะกรรมการและ สมาชิกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เยีย่ มชมบูท SCG ในงานสถาปนิก ‘59 กับแนวคิด “Discover your next by SCG EXPERIENCE” ที่เปี่ยม ไปด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมีทมี ผูบ้ ริหาร บริษั ท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาแลนเจอร์ฮอล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ส�าหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทีมสถาปนิกจากเอสซีจีได้นา� ชมนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย อาทิ Y-BOX Pavilion, 21st C. Cave ด้วยเทคโนโลยีการ พิมพ์ 3 มิติ และนวัตกรรม พื้นไม้ X-Trusion ด้วยระบบ ดิจิตอล พรินติง และเทคนิคการเคลือบผิวมาตรฐาน Euro-AC3 อีกทั้ง นวัตกรรมหลังคาสะท้อนความร้อนและสีสวยทนทานด้วย X-Shield และ X-Shield Heat Block ที่ช่วยท�าให้สีสันของกระเบื้องหลังคาติด ทนยาวนานกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อน ช่วย ให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง รวมถึงการแสดงนวัตกรรมสินค้าและ บริการจากเอสซีจี อาทิ COTTO ออกแบบห้องน�า้ สวยให้เข้ากับไลฟ์ สไตล์, เสือเดคอร์ การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยปูนซีเมนต์, Eldercare Solution การเตรียมทีอ่ ยูอ่ าศัยส�าหรับผูส้ งู อายุ, SCG LIVING TECH เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงาน, SCG BUILDING TECH เทคโนโลยีระบบก่อสร้าง, GEOLUXE นวัตกรรมหินอ่อน, WINDSOR นวัตกรรมประตูหน้าต่าง, SCG Green Building Solution นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ Q-Con นวัตกรรมคอนกรีต มวลเบา โดยมีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด may/june 11


วินด์เซอร์ รุกตลาดปี ’59 แชร์ตลาด 70% โกย 1,900 พันล.

เจ.ดี.พูลส์โชว์นวัตกรรม มอบของแถมจุใจในงานสถาปนิก ’59

นายธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ บริษั ท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จ�ากัด เปิดเผยว่า แม้ตลาดจะไม่หวือหวา แต่บริษั ท ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพ ชีวิตได้ดีกว่าเดิม โดยตั้งยอดขายรวมในปีนี้ที่ 1,900 ล้านบาท เพื่อ ครองส่วนแบ่งตลาด 70% พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระดับราคาที่ลูกค้าส่วนมากสามารถ เอื้อมถึงได้โดยผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างไวนิล SMART SERIES เจาะ กลุ่มบ้านก่อสร้างใหม่ พร้อมวางรากฐานการขยายตัวสู่ตลาด AEC ใน 4 ประเทศได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กลุ่มบริษั ท เจ.ดี.พูลส์ น�านวัตกรรมใหม่ของสระว่ายน�้าร่วมจัดแสดงโชว์ในงานสถาปนิก ’59 ภายใต้แนวคิด World’s Leading Pool Industry หรือผู้น�า อุตสาหกรรมสระว่ายน�้าระดับโลก ภายในงานพบกับนวัตกรรม สระว่ายน�้ารูปแบบใหม่ อาทิเช่น สระดี ไซน์ส�าเร็จรูป ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างและติดตั้งรวดเร็วภายใน 1-3 สัปดาห์ ฯลฯ ทั้งยังมีข้อ เสนอพิเศษคือเมื่อซื้อสระว่ายน�้าภายในงาน รับฟรีทันที หุ่นยนต์ ท�าความสะอาดสระรุ่น Active10 มูลค่า 55,000 บาทอีกด้วย

เอสซีจี ชูนวัตกรรมนำาเทรนด์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

เมืองไทยจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดตัว คุ้มครองบิล คุ้มครองคุณ

นายอนุวตั ร เฉลิมไชย Brand Director เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง นายศาณิต เกษสุวรรณ Innovation and Technology Director เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง นายเทวินทร์ วรรณะบ�ารุง ผูช้ า� นาญการ พิเศษ Value Design Creator เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ร่วม น�าเสนอทีส่ ดุ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอยูอ่ าศัยในงานสถาปนิก ’59 ภายใต้แนวคิด “Discover your next by SCG EXPERIENCE” ต่อยอด นวัตกรรมปูนซีเมนต์ไร้ขดี จ�ากัดกับผลงาน “SCG Y-BOX Pavilion” สิง่ ปลูกสร้างขนาดสูงกว่า 3 เมตร ชิน้ แรกของอาเซียนด้วยเทคโนโลยีการ พิมพ์ 3 มิติ พร้อมน�าเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ การอยูอ่ าศัยทีต่ อบโจทย์ผสู้ งู วัย

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ากัด ร่วมกัน เปิดโครงการ «คุ้มครองบิล คุ้มครองคุณ» เพื่อมอบความ คุ้มครองอุบัติเหตุแก่ลูกค้าที่ช�าระบิลผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่กระจายอยู่กว่า 9,700 สาขา ทัว่ ประเทศ โดยเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ได้มอบความไว้วางใจให้เมืองไทยประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลความคุ้มครองแก่ลูกค้าคนส�าคัญดังกล่าว ณ เมืองไทยประกันชีวิต รัชดาภิเษก

baansukjai 12


happy new product GYPROC® HABITOTM FIT YOUR STYLE ด้วยยิปซัมคุณภาพสูง

Story: กองบรรณาธิการ

WINDSOR เปิดตัว

ประตูหน้าต่างไวนิลรุ่นใหม่ SMART SERIES

วินด์เซอร์ (WINDSOR) ผู้พัฒนาระบบประตูหน้าต่างไวนิลเจ้าแรก ของเมืองไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ ด้านคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าเดิม ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่าง ไวนิล SMART SERIES ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล�า้ สมัยก่อนใครใน วงการประตูหน้าต่างไทย ทีน่ อกจากจะยังคงข้อดีของประตูหน้าต่าง ไวนิลซึ่งก็คือความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของน�้า ป้องกัน เสียง และป้องกันความร้อน-เย็น ได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังออกแบบ ระบบล็อคใหม่ที่เรียกว่า “Z Lock” ซึ่งแข็งแรงแน่นหนากว่าเดิม ทั้ง ยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าเดิมอีกด้วย

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอนวัตกรรมใหม่ภาย ใต้แนวคิด “Gyproc Fit Your Style” การก่อสร้างใหม่ลา่ สุดและรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ยปิ ซัมคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารทีส่ วยงามได้ อย่างไร้ขอ้ จ�ากัด พร้อมจัดแสดงหน้าผาจ�าลองทีส่ ร้างด้วยโซลูชนั่ ส์ผนัง ยิปซัมรูปแบบใหม่ ยิปรอค ฮาบิโต้ (Gyproc® HabitoTM) ซึง่ สมบูรณ์ แบบทัง้ ด้านความแข็งแกร่งความทนทาน ประสิทธิภาพการใช้งานสูง และ คุณภาพทีเ่ ชือ่ ถือได้ โดยสามารถรับน�า้ หนักของการปีนป่ายได้อย่างน่าทึง่ พร้อมคุณสมบัตปิ อ้ งกันการกระแทกได้อย่างดีเยีย่ ม ป้องกันเสียง และ ติดตัง้ ได้งา่ ยอีกด้วย

เจสสิก้า ไมโครเทนเซล นวัตกรรมเพื่อยกระดับการนอน ด้วยสัมผัสทีน่ มุ่ นวล เรียบรืน่ จากเส้นใยเทนเซล และความแข็งแรงคงทน ของเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ผสมผสานทัง้ สองชนิด ถักทอเข้าด้วยกันทีค่ วาม ละเอียด 500 เส้นด้ายต่อ 10 ตร.ซม. แห้งไว ไม่อบั ชืน้ ท�าให้ยากต่อการ เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหรา สะท้อนเอกลักษณ์ของเจสสิกา้ เชือ่ ได้วา่ จะสามารถท�าให้ใครก็ตามที่ได้ สัมผัสได้พบกับประสบการณ์ใหม่ของการนอนอย่างแท้จริง

SKYWING นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศจากพานาโซนิค พานาโซนิค เปิดตัวเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค SKY Series ปฎิวัติอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศครั้งแรกของโลก ด้วยการดีไซน์บานสวิงแบบ SKYWING มีช่องปล่อยกระแสลมเย็นอยู่ที่ด้านบนในรูปแบบ Radiant Cooling ท�าการปล่อยลมเย็นอย่างรวดเร็วขึน้ สูเ่ พดานและผนังห้อง เพือ่ ลดความร้อนทีส่ ะสมมาทัง้ วันจากแสง อาทิตย์ดา้ นนอก และปรับอุณหภูมใิ นห้องให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ ระบบนีช้ ว่ ยให้ลมเย็นไม่สมั ผัส ที่ตัวคนโดยตรง ไม่ท�าให้เกิดความรู้สึกเย็นเกินไป นอกจากนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกในบ้าน เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค สกาย ซีรีย์ ยังมีระบบฟอกอากาศ และมีระบบก�าจัดกลิ่นอัตโนมัติ ช่วย ให้อากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับการพักผ่อนนอนหลับอย่างแท้จริง baansukjai 14


happy seminar

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำาปีครั้งที่ 1 / 2559 เมือ่ เร็ว ๆ นี้ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builder Association: THBA) จัดประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1 / 2559 ขึน้ ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมี นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง กัน ส�าหรับเรือ่ งทีแ่ จ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบมีดงั นี้ เรือ่ งสรุปผลการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ประจ�า 2558

ที่ผ่านมา อาทิเช่น กิจกรรมออกค่ายอาสา พัฒนาโรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนบ้านนา กลาง ต�าบลหนองตาด อ�าเภอเมือง จ.บุรรี มั ย์ กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล การจัดงาน ประกาศรางวัล THQA 2015 ฯลฯ เรื่องสรุป ผลการจัดงาน มหกรรมงานสร้างบ้านและ วัสดุก่อสร้าง 2559 Thailand Home Builder & Material Fair 2016 :THBF2016 ฯลฯ เรื่ อ งครบวาระการบริ ห ารงานของคณะ กรรมการชุดปัจจุบัน และเรื่องการพิจารณา

พีดีเฮ้าส์ จัดประชุม ผู้จัดการสาขา พร้อมมอบนโยบาย เร่งรุกตลาดเต็มสูบ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ นายสิ ท ธิ พ ร สุ ว รรณสุ ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ บริหารระดับสูง บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด จัดประชุมผู้จัดการศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อมอบ นโนบาย หรือแนวทางการด�าเนินธุรกิจและ การรุกตลาดรับสร้างบ้านในปีน้ี พร้อมทั้ง ท�าความเข้าใจและให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ อันได้แก่ PD Steel House หรือบ้าน โครงสร้างเหล็ก ปัจจุบันศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ 40 สาขาทัว่ ประเทศพร้อมให้บริการ แล้วภายใต้มาตรฐานเดียวกัน งานจัดขึ้น ณ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ baansukjai 16

ก� า หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ประจ� า ปี 2559 พร้ อ มกั บ ก� า หนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะ กรรมการบริหารชุดใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ ที่ ประชุมยังได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและทีม สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วม ประชุ ม ด้ ว ย เพื่ อ แนะน� า ตั ว และน� า เสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ส�าหรับการสนับสนุน สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสร้างบ้านกับ สมาชิกทั่วประเทศ


happy Interview

baansukjai 18


สุภารัตน์ อาบสุวรรณ์

“เข้าใจ-ใส่ ใจ” กุญแจสู่ความสำาเร็จ Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กานต์กิตติ ชูพยุง

อย่างที่ทราบกันดีว่า พีดีเฮ้าส์ เป็นบริษัทที่อยู่ ในแวดวงของธุรกิจรับสร้างบ้านของ ไทยมานาน บ้านที่ผ่านมาแต่ละหลังการันตีได้ถึงคุณภาพของงานที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และ คงไม่มีวันสิ้นสุด หากการพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเป็น เรื่องที่สำาคัญแล้ว การรักษามาตรฐานของคุณภาพทั้งงานและคนให้ดีเสมอต้นเสมอปลาย ก็เป็นเรื่องสำาคัญไม่แพ้กัน สุภารัตน์ อาบสุวรรณ์ หรือ คุณอุ ๊ จบการศึกษาจาก คณะ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา การเริม่ ต้นกับ พีดเี ฮ้าส์ ของ คุณอุเ๊ ริม่ จากนักศึกษาฝึกงานจนปัจจุบนั อยู่ ในต�าแหน่ง ผูจ้ ดั การ บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นเครื อ ของ พีดีเฮ้าส์ “ช่วงปริญญาตรีมีโอกาสได้เป็น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานที่ พี ดี เ ฮ้ า ส์ สาขา นครราชสีมา ในต�าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ขาย ได้นา� ความรูเ้ กีย่ วกับงานสถาปัตยกรรม มาใช้ และได้ศึกษาทั้งงานก่อสร้างและ การน�าเสนองานลูกค้าก่อนจะตัดสินใจใน การสร้างบ้าน ท�าให้รู้สึกสนุกกับงานที่ท�ามี การพบผู้คน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพิ่ ม เติ ม ความรู ้ เปิ ด ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นโดยไม่ต้องนั่ง แค่หน้าคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว หลัง จากที่เรียนจบก็ตัดสินใจมาสมัครงานใน ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายและร่วมงานกับ พีดเี ฮ้าส์จนถึงปัจจุบนั ” จากนักศึกษาฝึกงาน ทีเ่ ต็มทีก่ บั การท�างานและมีความกระตือรือร้น ในการเก็บเกีย่ วความรู ้ สัง่ สมประสบการณ์

มาจากเด็ ก ตั ว เล็ ก ๆ ได้ ก ลายมาเป็ น ผู ้ น� า ของบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นชั้ น น� า ของ ประเทศไทย การท�างานด้วยความใส่ใจ ความจริงใจ เป็น ส่วนหนึ่งที่ทา� ให้ บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีในวงกว้าง ทั้งจากคนในพื้นที่รวมไปถึงประเทศเพื่อน บ้านอย่าง ประเทศลาว อีกด้วย นับเป็น ข่าวดีส�าหรับกระแสของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่นับวันจะยิ่งมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ “การ บริ ห ารธุ ร กิ จ เราเน้ น ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ที ม งานทุ ก ส่ ว น โดยเฉพาะข้ อ ปฎิ บั ติ กฎระเบียบที่ตั้งไว้และการให้ความใส่ ใจ ทีมงาน ให้ย�้าถึงการ “เข้าใจ-ใส่ใจ” เชื่อว่า ทีมงานที่สามัคคีจะท�าให้งานออกมาดีและ ส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เพราะในอาชีพ ธุรกิจของเราผลงานคือบ้านที่ปลูกสร้างให้ ลูกค้า มันคือสิ่งที่ชี้วัดธุรกิจของเราว่าจะ ด�าเนินต่อไปได้หรือไม่” คุณอุ๊พูดถึงเทคนิค การบริ ห ารงานในระบบบริ ษั ทให้ ไ ด้ ทั้ ง ผลงานและรักษาคุณภาพให้ดอี ยูต่ ลอดเวลา และให้ข้อคิดดี ๆ ส�าหรับการท�างานทุก

may/june 19

อย่างไว้ว่า “การท�างานที่ยึดมั่นเสมอ คือ การซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นกับองค์กร เพื่อน ร่ ว มงาน กั บ ลู ก ค้ า จะท� าให้ ง านทุ ก สิ่ ง ทุกอย่างของเราราบรื่นและที่ส�าคัญการ ท�างานของเราคือจะเน้นการท�างานให้มี ความสุข ไม่มองปัญหาเป็นสิ่งที่เครียด ทีม งานท�างานมีความสุขก็จะส่งผลให้งานที่ ออกมาดีลูกค้าก็จะมีความสุขเช่นกัน” การท�างานที่เริ่มมาจากตนเองก่อน การ ควบคุมความคิดและสติ ให้เป็นเชิงบวก มัก สามารถดึงดูดสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาเสมอ การ มองโลกในแง่ดีมีทั้งผลดีและผลเสีย หาก เลือกใช้ให้ถูกกาลเทศะเชื่อว่าปัญหาทุก อย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอค่ะ

ขอขอบคุณ : บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธำนี เปิดท�ำกำรวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 8.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4221 1567 หรือ www.pd.co.th


happy working

baansukjai 20


พงศธร พรขุนทด

ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

นอนว่าใคร ๆ ก็อยากจะประสบ ความส�าเร็จในชีวติ หน้าทีก่ ารงาน หรือเป้าหมายใด ๆ ก็ตามที่วางแผนไว้ แต่ ถ้าหากคุณใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อย นั่งรอ นอนรอเวลาที่วันนั้นจะมาถึง ความส�าเร็จก็ คงอยูไ่ กลเกินเอือ้ ม เพราะความส�าเร็จจะมี โอกาสเกิดขึน้ ได้มากกว่า กับคนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตั้งใจ และทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เหมือนกับส�านวนที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่ ผลของงาน” เพราะคนที่มีความทุ่มเทและ ตัง้ ใจเพือ่ ให้ผลงานออกมาดีและมีประสิทธิภาพ มากที่สุดนั้น อย่างน้อยมันจะกลายเป็น ความภาคภูมิใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณ ท�ามันมีค่า มีประโยชน์ และท้ายที่สุดแล้ว มันจะเปลีย่ นเป็นแรงผลักดันให้ชวี ติ คุณก้าว ไปข้างหน้า จนได้พบกับความส�าเร็จและ ค�าตอบของชีวิตในที่สุด คุณพงศธร พรขุนทด ผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรม 2 บริษัท พีด ี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด อีกหนึง่ คนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ มาตลอดชีวติ การท�างาน ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จ อยูท่ นี่ นั่ ” ดังนัน้ จึงไม่แปลกใจเลยว่า ตลอด ระยะเวลากว่า 7 ปี ภายใต้การท�างานร่วมกับ พีดเี ฮ้าส์ ท�าไมคุณพงศธร จึงสามารถพัฒนา ความสามารถของตนเอง จนกระทั่งได้ รับการยอมรับ และไว้วางใจให้กา้ วขึน้ ด�ารง ต�าแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นภายใน เวลาเพียงไม่กปี่ ี “นับตัง้ แต่ผมเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร ผมก็ได้ทา� งานเกีย่ วกับ งานเสาเข็ม ส�าหรับตอกอาคารต่าง ๆ แต่ ก็ทา� ได้แค่ปีเดียว ก่อนมองหาสายงานใหม่ บวกกับจังหวะนั้นทางบริษัท พีดีเฮ้าส์ ได้ ประกาศรับสมัครวิศวกร และเพื่อนผมที่

ท�างานอยู่ที่บริษัท พีดี เฮ้าส์ อยู่แล้วก็ได้ ชักชวนผมอีกทาง ผมจึงตัดสินใจสมัครทันที และก็ ไ ด้ รั บ โอกาสที่ ดี จ ากท่ า นผู ้ บ ริ ห าร ท่านผู้ใหญ่ ให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว พีดีเฮ้าส์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” คุณพงศธร เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการท�างาน พร้อมกับ กล่าวถึงบทบาทหน้าที ่ ความท้าทาย และ แรงบันดาลใจในการท�างานที่ท�าให้เขามี ทุกวันนี้ ให้ฟังต่อว่า “ผมเริ่มจากการเป็นพนักงานในต�าแหน่ง วิศวกรออกแบบ ซึง่ ประจ�าอยูท่ ศี่ นู ย์รบั สร้าง บ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี มาตั้งปี ’52 ใน ตอนนั้ น หน้ า ที่ ห ลั ก ๆของผมคื อ การ ออกแบบโครงสร้างบ้าน ตรวจสอบแบบ โครงสร้างส�าหรับก่อสร้าง และประสานงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้จะดู เหมือนกับว่าขอบเขตหน้าที่ยังไม่มากนัก แต่ผมก็ตั้งใจเรียนรู้งาน และท�ามันอย่าง เต็มที่เสมอ โดยในตอนนั้นหวังแค่เพียงว่า เราต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะ ๆ รูใ้ ห้ ลึก รู้ให้จริง และรอบด้าน ซึ่งถือเป็นการ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตั ว เองไปในตั ว จน กระทั่งถึงปี ’56 ที่ผมได้รับโอกาสจากท่าน ผูบ้ ริหารอีกครัง้ ให้กา้ วขึน้ เป็นผูจ้ ดั การฝ่าย วิศวกรรม 2 เพื่อรองรับการเติบโตของ แฟรนไชส์ศนู ย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ทีเ่ พิม่ มากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ ของฝ่ า ยวิ ศ วกรรม 1 ที่ ดู แ ลและให้ ค� า ปรึกษาด้านงานโครงสร้าง งานวิศวกรรม พร้ อ มทั้ ง การบริ ก ารลู ก ค้ า ของพี ดี เ ฮ้ า ส์ ทุกสาขาอยูก่ อ่ นแล้ว เปลีย่ นมาเป็นการดูแล ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็น 2 ส่วน โดย ฝ่ายวิศวกรรม 1 ดูแลภาคกลางและภาคใต้ ส่วนฝ่ายวิศวกรรม 2 ดูแลภาคอีสานและ ภาคเหนือ”

may/june 21

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว กับบทบาทหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 2 ของคุณพงศธร เพราะนอกจากความรับผิดชอบที่เพิ่มมาก ขึ้น การต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหา ไปพร้อมๆกับหาวิธแี ก้ไขให้ทนั ท่วงทีนนั้ ถือ เป็นความท้าทาย เป็นประสบการณ์ทดี่ ี และ เป็ น โอกาสที่ ท� า ให้ ชี วิ ต การท� า งานของ คุณพงศธรได้พฒ ั นามากขึน้ ไปด้วย ไม่เพียง เท่านี ้ คุณพงศธรยังไม่ลมื ที่ใส่ใจงานบริการ ลูกค้าด้วยความจริงใจ รวมถึงดูแลทีมงาน ทุกคนในฝ่าย ด้วยความรัก ความเข้าใจ อย่างเป็นกันเอง เหมือนทุกคนคือคนใน ครอบครัวเดียวกัน “เพราะทีมงานเราอยูด่ ว้ ยกันมาหลายปี ทุก คนต่างก็มปี ระสบการณ์ มีความรับผิดชอบ มีความรัก และความทุ่มเทให้กับหน้าที่ของ ตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้น ผมจึงเชื่อว่า หากคน ที่มีคุณ ภาพสามารถท�างานอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน ราวกับเป็นคนในครอบครัว นอกจาก จะท�าให้เกิดความลงตัวในการท�างานมาก ขึน้ แล้ว ยังช่วยลดความผิดพลาดให้นอ้ ยลง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษา มาตรฐานของผลงานให้ดีต่อไปได้อย่าง ยัง่ ยืนอีกด้วย” คุณพงศธร กล่าวทิง้ ท้ายด้วย ความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ ครอบครัวพีด ี เฮ้าส์ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ า� ให้ เขาได้พบกับความส�าเร็จอีกก้าวของชีวิต การท�างานอย่างทุกวันนี ้ ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดท�าการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2996 0940 หรือ www.pd.co.th


happy furniture

เฟอร์นิเจอร์ไม้ อบอุ่น ละมุนละไม Story : กัญญณัช อุดมศิลป์

ขึ้นชื่อว่า “บ้าน” เราจึงต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด และ แน่นอนว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มีส่วนส�าคัญที่จะเข้ามาเติมเต็ม ค�าว่า “บ้าน”ให้สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งนิตยสารบ้านสุขใจฉบับนี้จึงขอแนะน�า เฟอร์นิเจอร์ไม้สีละมุน รูปลักษณ์นุ่มนวล ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องของการดีไซน์ ที่สวยสะดุดตา เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน มาพร้อมกับคุณภาพที่โดดเด่น เพือ่ เป็นตัวเลือกให้กบั ผูอ้ า่ นซึง่ มัน่ ใจได้เลยว่าแบรนด์นี้ไม่มผี ดิ หวัง!! B

A. NAME PRICE B. NAME PRICE C. NAME PRICE

: TWIGGY COAT HANGER : 10,310 บาท : BUTTERFLY CHAIR : 15,030 บาท : GRAF WALL UNIT : 17,480 บาท

C

baansukjai 22

A


D

E

D. NAME : TRIO STACKABLE TABLE (NATURAL) PRICE : 16,880 บาท E. NAME : DIOMEDE CLOTHES HOOK PRICE : 2,360 บาท F. NAME : FLEUR CHIFFONNIER PRICE : 33,870 บาท G. NAME : CROYDE DROPLEAF TABLE PRICE : 24,170 บาท

F

ขอขอบคุณ : Habitat Thailand ข้อมูลเพิ่มเติม www.habitatthailand.com

G may/june 23


happy design I

เรียบง่ายด้วยความครีม Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : นพพร ยรรยง

สี

ครีม เป็นสีที่ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลำย อบอุ่น ปลอดภัย ละมุนละไม สำมำรถใช้ได้กบั ทุก ห้องที่ต้องกำรให้ควำมรู้สึกเช่นนี้ และยังเป็นสี ของควำมคลำสสิ ก ที่ อ ยู ่ ไ ด้ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย สำมำรถแต่งให้ดหู รูหรำก็ได้หรือจะท�ำให้มนิ มิ อล ก็ได้ อยู่ที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง สไตล์ไหนมำวำง ให้เป็นไปตำมรสนิยมได้เลยค่ะ และควำมอบอุ่นนี้ โดดเด่นด้วยผนังอิฐในสีโทน เดียวกัน ท�ำให้หอ้ งดูไม่เรียบจนกลำยเป็นมินมิ อล ให้อำรมณ์ยอ้ นยุค กำรเรียงตัวของอิฐอย่ำงไม่เป็น ระเบียบเหมือนงำนฝีมอื ที่ไม่เน้นควำมเป๊ะแต่เน้น ฟีลลิง ท�ำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวำมำกขึ้น แถมยังมี โคมระย้ำที่เลียนแบบเขำสัตว์อยู่กลำงห้อง ยิ่ง ชวนให้ ย ้ อ นไปสมั ย ยุ ค หิ น ที่ ต ้ อ งล่ ำ สั ต ว์ มำท�ำเป็นข้ำวของเครื่องใช้ ซึ่งเพียงจัดดีเทลให้ คุ ม โทนแค่ นี้ ก็ ไ ด้ ห ้ อ งที่ เ หมำะส� ำ หรั บ ทุ ก เพศ ทุกวัย ทุกยุคทุกสมัยแล้วค่ะ

สถานที่ : บ้านคุณกฤชบดี เรืองรุจิระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

baansukjai 24


may/june 25


happy celebrity I

baansukjai 26


may/june 27


บริเวณด้านหน้าที่ออกแบบให้เป็นสวนโดยรอบ กลายเป็นมุมนั่งเล่นส�าหรับครอบครัว

baansukjai 28


“บ้าน” องค์ประกอบของชีวิต ที่แสดงถึงความมั่นคง House Owner : คุณปภาวดี อนุเคราะห์ Builder : บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : WA-371 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า “บ้าน” ที่เราเคยอาศัยอยู่มันรู้สึกคับแคบ อึดอัด และขาดความเป็นส่วนตัว นั้น มักจะเกิดคำาถามขึ้นในสมองว่า เราจะทำาอย่างไรดี? คำาตอบที่ ได้อาจจะเป็น “ย้ายที่อยู่ ใหม่” หรือไม่ก็ “ปรับปรุงทีอ่ ยูเ่ ดิมเพื่อให้ดขี นึ้ ” แต่การทีจ่ ะเลือกคำาตอบใดคำาตอบตอบหนึง่ นัน้ เราเองก็คงต้องดูความ พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นเรื่องกำาลังทรัพย์ ความสมัครใจของคนในครอบครัว หรือแม้แต่ทาำ เลที่ตั้งในกรณีที่เราต้องโยกย้ายที่อยู่ ใหม่ แต่ถ้าทุกอย่างพร้อม การมีบ้านหลังใหม่ ในทำาเลที่ถูกใจ หรือ จะปรับปรุงบ้านหลังเดิมให้ถูกใจก็ตาม ก็คงเป็นคำาตอบที่ทุกคนในครอบครัวยอมรับ

A. กระจกเขียวกรองแสงที่ถูกน�ามาใช้รอบบ้านสามารถเปิดรับลมและช่วยกรองแสง ท�าให้บ้านไม่ร้อนแต่ยังได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ B. แผ่นกระเบื้องลวดลายหินทรายถูกน�ามาตกแต่งบริเวณด้านหน้าท�าให้บ้าน ดูไม่เรียบจนเกินไป

A

B

may/june 29


C. ระเบียงชั้นบนที่ออกแบบให้เป็นมุมนั่งเล่น สามารถออกมารับอากาศแสน บริสุทธิ์ ได้ในทุก ๆ วัน D. โคมไฟหน้าบ้านที่คอยให้แสงสว่างใน ยามค�า่ คื่น E. ฝ้าชายคาไวนิลที่มีการเจาะรูระบายไว้ เพื่อท�าให้อากาศใต้หลังคาถ่ายเทได้ดี F. กรอบหน้าต่างไวนิลที่ทดแทนการใช้ ไม้ มีความคงทนและลดปัญหาการหดตัว ยืดตัว ช่วยป้องกันการรั่วซึมในช่วง หน้าฝน

C

โดยทุกพื้นที่มีฟังก์ชันการใช้งาน ที่เชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวก สบายสำาหรับคนในครอบครัว และ เพื่อให้สอดรับกับความเป็นบ้าน ประหยัดพลังงาน E

D

F baansukjai 30


G

G. H.

H

ห้องนอนที่มีบานหน้าต่างกระจกเขียวกรองแสงเพื่อท�าให้ห้องดูไม่อึดอัด และสามารถเปิดรับลมจากภายนอกได้ บริเวณโถงบันไดกลางบ้านถูกออกแบบให้มีหน้าต่างกระจกแบบบานกระทุ้งเพื่อเปิดรับลม จากภายนอกท�าให้บ้านเย็นสบาย ลดการใช้เครื่องปรับอากาศไปในตัวด้วย

เช่ น เดี ย วกั บ ครอบครั ว ของ คุ ณ ปภาวดี อนุเคราะห์ และลูก ๆ ทั้ง 2 คนอย่าง คุณ พศวัตร์ สถาผล กับ คุณกิตติภณ สถาผล ที่วันนี้มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน และ ตัดสินใจที่จะมีบ้านหลังใหม่ เพื่อให้สอดรับ กับความต้องการของทุกคนในครอบครัว เพราะจุดหมายของการมีบ้านหลังใหม่คือ การได้เห็นทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านมี ความสุขและมีความมั่นคงนั่นเอง “ส�าหรับจุดเริม่ ต้นของการมีบา้ นหลังนีก้ ค็ ง เป็นเพราะว่าตัวเราและลูก ๆ อยากมีพื้นที่ ส่ ว นตั ว ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว นและอยู ่ อ ย่ า งสงบ มีอากาศทีป่ ลอดโปร่ง รวมถึงมีพนื้ ทีส่ า� หรับ

จอดรถด้ ว ย เพราะก่ อ นหน้ า นี้ เ ราเองก็ มีบ้านอยู่ก่อนแล้ว แต่ว่าอยู่ในที่ชุมชน ซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าอึดอัด ไม่ค่อยมีความเป็น ส่วนตัว ที่ส�าคัญที่จอดรถก็ไม่มี และนั่นก็ ท�าให้เราได้ตัดสินใจที่จะมีบ้านหลังใหม่บน ที่ดินขนาด 1 ไร่ที่เคยซื้อไว้เมื่อ 2 ปีที่ผ่าน มา” และถึ ง แม้ ข นาดบ้ า นจะไม่ ใ หญ่ ม ากนั ก แบบบ้าน WA-371 สไตล์ Contemporary ซึ่งถือว่าเป็นแบบ้านรุ่นแรก ๆ ของทาง พีดีเฮ้าส์ ที่มีขนาดกะทัดรัด รูปทรงดูไม่ น่าเบื่อ และมีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เหมาะส�าหรับสมาชิก 3-5 คน โดยมีการ may/june 31

ปรับแบบนิดหน่อยในส่วนของชั้นล่าง โดย ปรับจากที่จอดรถให้เป็นห้องนอน ท�าให้ บ้านหลังนี้มีถึง 4 ห้องนอนและ 3 ห้องน�้า นอกจากนัน้ ยังมี ห้องครัว ห้องรับแขก ส่วน รับประทานอาหาร โดยทุกพื้นที่มีฟังก์ชัน การใช้งานที่เชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวก สบายส�าหรับคนในครอบครัว และเพื่อให้ สอดรับกับความเป็นบ้านประหยัดพลังงาน จะเห็นได้ว่าวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุ ทดแทน รวมถึ ง การดี ไ ซน์ ใ ห้ มี ช ่องเปิด จ�านวนมาก และการใช้กระจกเขียวกรอง แสงเพื่อให้แสงสว่างและลมสามารถผ่าน เข้ามาสู่ภายในบ้านได้โดยที่บ้านไม่ร้อน แม้ ก ระทั่ ง ฝ้ า ชายคายั ง ท� า จากไวนิ ล ที่ มี


ด้านข้างของตัวบ้านจัดวางโต๊ะเก้าอี้ไม้ กลายเป็นมุมสังสรรค์ ในวันหยุดของครอบครัวได้

baansukjai 32


คุณปภาวดี กับมุมสบาย ๆ บริเวณหน้าบ้าน พร้อมสุนัขแสนรู้ตัวโปรด

may/june 33


I

I. มุมรับแขกหรือมุมนั่งเล่นที่จัดวางโซฟาหนังโดย เชื่อมต่อพื้นที่เข้ากับส่วนทานอาหารและห้องครัว J. คุณปภาวดี อนุเคราะห์ พร้อมลูก ๆ ทั้งสองคน กับบรรยากาศสบาย ๆ ในวันหยุด

ถ้าถามว่าทำาไมถึงเลือก พีดีเฮ้าส์ เราตอบได้เลยว่า ก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาก่อน เห็นความเป็นมืออาชีพที่ ได้มาตรฐาน มีแบบบ้านให้เราเลือก มีการรับประกัน

baansukjai 34


J

การเจาะรูเพือ่ ระบายความร้อนก่อนเข้าสูต่ วั บ้ า นด้ ว ย ซึ่ ง ทั้ ง หมดนั้ น ล้ ว นท� าให้ บ ้ า น ของคุณปภาวดี อนุเคราะห์ และครอบครัว กลายเป็นบ้านรักษ์โลกทีล่ ดการใช้พลังงาน แถมยั ง ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ความสุ ข ให้ กั บ ครอบครัวได้อีกด้วย “เพราะการมีบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ท�าให้เราเองต้องเลือกและศึกษาผู้ที่จะมา

สร้างบ้านให้กบั เราเป็นอย่างดี เพราะทีผ่ า่ น มาเราเองเคยเจอปัญหาจากการใช้ช่าง ทัว่ ไป พบว่าได้งานไม่ตรงตามเป้าหมาย พอ มีปัญหาและพูดคุยก็ทิ้งงานไปเลย ซึ่งตรง นั้นท�าให้เราตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษั ท รับสร้างบ้าน และถ้าถามว่าท�าไมถึงเลือก พีดีเฮ้าส์ เราตอบได้เลยว่า ก่อนหน้านี้ก็มี การศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาก่อน เห็ น ความเป็ น มื อ อาชี พ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน may/june 35

มีแบบบ้านให้เราเลือก มีการรับประกัน อีกอย่างมีสาขาอยู่ ใกล้บ้านด้วยท�าให้เรา รู้สึกถึงความมั่นใจ ที่ส�าคัญเราเห็น บ้าน ตัวอย่างที่ พีดีเฮ้าส์ก�าลังสร้างอยู่ในพื้นที่ ใกล้ เ คี ย งถึ ง 2 หลั ง พอเห็ น ผลงาน แล้วยิ่งถูกใจ ท�าให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น เลยตั ด สิ น ใจที่ จ ะเลื อ กใช้ บ ริ ก ารกั บ ทาง พีดีเฮ้าส์”


ส่วนทานอาหารที่ดูเรียบง่าย บนผนังตกแต่งด้วยภาพถ่าย ของครอบครัวท�าให้ดูมีสีสันและดูอบอุ่น

baansukjai 36


K

K. บริเวณบันไดที่จัดวางด้วยของตกแต่งท�าให้ดูมีชีวิตชีวา รวมถึงกล่องแขวนกุญแจต่าง ๆ ที่ทางพีดีเฮ้าส์มอบให้ L. ห้องครัวที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเสริมด้วยบิลต์อิน ส�าหรับจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ M. ราวบันไดไม้สังเคราะห์ที่ท�าให้อารมณ์ของบ้านดูเป็น ธรรมชาติและเสมือนไม้จริง

M

L may/june 37


N

N. พื้นที่บริเวณชั้นบนที่ออกแบบให้เป็นห้องนอน ที่มีโถงเชื่อมหากันทุกห้อง O. ห้องนอนใหญ่ที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ดูสงบ พร้อมเปิดรับ กับบรรยากาศด้านนอกผ่านบานหน้าต่างทรงสูง P. ห้องนอนเล็กที่เน้นสีสันตามใจเจ้าของห้อง ตกแต่งด้วยตุ๊กตา และภาพถ่ายบริเวณผนัง Q. ภาพถ่ายส่วนตัวที่ถูกน�ามาตกแต่งชวนให้นึกถึงวันเก่า ในบรรยากาศส่วนตัว R. ห้องน�า้ ที่คุมโทนสีขาวเพื่อให้ดูสะอาดสะอ้าน

O baansukjai 38


P

Q

R may/june 39


เพราะสุดท้ายการมีบ้านสักหลังที่ตรงใจและตรง ตามความต้องการสามารถสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า “ความสุข” และ “ความอบอุ่น”ให้เกิดขึ้นได้ในทุก ตารางเมตรภายในบ้าน ซึ่งทุกรอยยิ้มและเสียง หัวเราะของคนในครอบครัวน่าจะเป็นตัวบ่งบอกถึง ความสุขและความอบอุ่นที่เขาได้รับเป็นอย่างดี และแน่นอนว่า “บ้าน” ที่ดีนั้นก็คงไม่ได้วัดกันที่ ขนาดเล็กหรือใหญ่ แต่เค้าวัดกันที่ “ความสุข” ที่ ทุกคนภายในบ้านจะได้รับกันต่างหาก...

S

S.-T. สวนสีเขียวที่อยู่รายล้อมบ้าน ท�าให้บ้านดูใกล้ชิด กับธรรมชาติเสมือนเป็นมุมพักผ่อนและวิ่งเล่น ของเจ้าสุนัขตัวโปรด

สถานที่ : บ้านคุณปภาวดี อนุเคราะห์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

T baansukjai 40


happy architecture

ลดร้อนด้วยลม Story/Photographer : หรินทร์ ปานแจ่ม

จะมี ข นาดใหญ่ ห รื อ เล็ ก ก็ตาม ความส�าคัญไม่ได้ขึ้น อยูก่ บั ขนาด แต่ขนึ้ กับความสบายในการอยู่ อาศัย อยู่อย่างไรถึงจะสบาย ปัจจุบันเรา ก็รบั รูไ้ ด้ถงึ อุณหภูมคิ วามร้อนทีน่ บั วันจะยิง่ สูงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วย

ใครจะไปคิดว่าเราสามารถด�ารงชีพอยู่ได้ ที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศา อากาศที่ ร้อนเช่นนี้เพียงลมเบา ๆ พัดผ่านตัวเราก็ คงจะช่วยให้รู้สึกสบายได้ทันที ในทางตรง กันข้าม แม้ว่าอากาศจะเย็นแต่ถ้าไม่มีลม พัดเราก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวได้ เป็น-

baansukjai 42

เหตุผลหนึ่งที่ท�าไม “บ้านเย็น” จึงต้องมีลม อ่อน ๆ เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้อยู่อาศัย รู้สึกสบายแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความร้อน สะสมภายในบ้านได้อีกด้วย ปัจจัยส�าคัญที่ควรค�านึงถึงในการออกแบบ


บ้านหลังนีเ้ ป็นบ้านขนาดเล็กทีม่ พี นื้ ที่ใช้สอย 57 ตารางเมตร กับขนาดทีด่ นิ 33 ตารางวา ขึ้นไป เหมาะกับครอบครัวใหม่ หรือบ้าน หลังแรก ซึ่งประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน�้า ห้องรับแขก และห้องรับประทาน อาหาร มีครัวปรุง pantry เล็ก ๆ การจัด วางฟังก์ชนั ภายในไม่ซบั ซ้อน บ้านหลังนีเ้ รา ก�าหนดสไตล์ให้อยู่ก่ึงกลางระหว่าง Contemporary แบบร่วมสมัยที่เป็นพิมพ์นิยม

บ้าน นอกจากลมที่เราต้องการแล้ว “แสง” ธรรมชาติก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่เราละทิ้งไม่ได้ บ้านหลังนีน้ อกจากเราก�าหนดต�าแหน่งของ ช่องประตู หน้าต่าง เพื่อควบคุมทิศทางลม แล้ว หลังคาก็เป็นอีกส่วนของบ้านที่สา� คัญ ในการรับความร้อนโดยตรง และเพื่อลด ความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน นอกจากเราได้ ก�าหนดให้ติดฉนวนกันความร้อน stay cool ในทุกหลังแล้ว บ้านหลังนี้เรายังเลือกการ

FLOOR PLAN บ้านที่อยู่อาศัย นอกจากเรื่องที่ตั้ง ทิศทาง ของบ้าน มุมมอง องศา ฯลฯ แล้ว สิ่ง ส� า คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ ช่ อ งระบายลม นอกจากเราจะก� า หนดต� า แหน่ ง ประตู หน้าต่าง ให้เหมาะสม สามารถควบคุม ทิศทางลมได้แล้ว ช่องลมอื่น ๆ ยังเป็นสิ่ง ที่สามารถน�ามาประยุกต์ไม่ ใช่แค่เพื่อการ ประหยั ดไฟฟ้ า ที่ ห มดไปกั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ช่ ว ยให้ บ ้ า นกลาย เป็นบ้านอนุรักษ์พลังงานในทางอื่นได้อีก ด้วย

แต่ก็ยังไม่ทิ้งสไตล์ Modern โดยเลือกตัดทอนรายละเอียดบางอย่างแบบตรงไปตรง มาเพื่อให้ตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยอย่าง แท้จริง เรียกว่า “เอาเท่าที่จ�าเป็น” ดังนั้น ด้วยความต้องการทีน่ อ้ ย เราจึงก�าหนดการ จัดวางห้องแต่ละห้องแบบไม่ซับช้อน เรา ก�าหนดให้พื้นที่สาธารณะอยู่ส่วนหน้า เข้า ถึงได้ง่ายทั้งหมด และก�าหนดพื้นที่ส่วนตัว ให้อยู่ช่วงลึกเข้าไปด้านหลัง เราวางคอนเซปต์ ใ ห้ ห ้ อ งทุ ก ห้ อ งต้ อ งมี ช ่ อ งเปิ ด สู ่ ภายนอกได้ทั้งหมด ไม่ให้มีมุมอับภายใน

may/june 43

สร้างช่องระบายลมใต้หลังคาอีกด้วย เพื่อ ระบายอุณหภูมิความร้อนสะสมใต้หลังคา ให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยลมธรรมชาติ เพราะโดยปกติเรารูก้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าอากาศที่ ร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นหากเราก�าหนด ทิศทางลมเข้าทีด่ ี ลมเย็นก็จะเข้าไปทดแทน และผลักดันอากาศทีร่ อ้ นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน บ้านหลังนี้จึงสามารถอยู่ในสภาวะ สบายได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลย


happy engineering A

Story : ชยพล สุพงษ์

จะสามารถยื น ต้ น ต้านลม ฝน พายุ และ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้ ก็ต้องมีรากแก้วที่ แข็งแรง อาคารบ้านเรือนก็เช่นกัน จ�าเป็น จะต้องมีฐานรากที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถ รองรับน�้าหนักตัวอาคาร และรับแรงต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝนตก ลมพายุ หรือแม้แต่แรงแผ่นดินไหว ดังนั้นในด้าน การออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างของ บ้านนัน้ ฐานรากจึงเป็นสิง่ ส�าคัญอันดับแรก ที่ วิ ศ วกรผู ้ อ อกแบบจะค� า นึ ง ถึ ง วิ ศ วกร ผู้ออกแบบต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลชั้น

ฐานราก คือ รากฐาน

ดินของสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคาร เพื่อจะ ได้ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส� าหรั บ ในการออกแบบ ระบบฐานราก ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงฐานราก อาคารขนาดเล็กอย่างบ้านพักอาศัย ในการ ก่อสร้างฐานรากเพือ่ รับน�า้ หนักบ้านนัน้ มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะ สมและความสะดวกในการใช้งาน โดยทัว่ ไป ฐานรากบ้านพักอาศัยจะมี 2 ประเภท ดังนี้ ฐานรากแผ่ (Spread footing) จะเป็น ฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม หลักการท�างานของ ฐานรากชนิดนี ้ คือ ถ่ายน�า้ หนักของตัวบ้าน baansukjai 44

ลงไปยังดินหรือหรือหินที่รองรับอยู่ ดังนั้น ฐานรากจึงต้องมีขนาดใหญ่จึงจะสามารถ กระจายน�้ า หนั ก ของบ้ า นให้ แ ผ่ ล งดิ นได้ อย่างเพียงพอ ซึง่ แต่ละพืน้ ที่ในประเทศไทย ดินจะมีความแข็งแรงที่จะรับน�้าหนักได้ไม่ เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของ ดินในพื้นที่นั้น เช่นบริเวณที่เป็นดินเหนียว ดินจะรับน�้าหนักได้น้อย บริเวณที่เป็นดิน แข็งหรือพืน้ ทีท่ เี่ ป็นหินภูเขาซึง่ มีความแข็งแรงสามารถรับน�า้ หนักได้มาก โดยปกติเรา จะค�านวณการรับน�้าหนักของดินในหน่วย “ตันต่อตารางเมตร” เช่น “พืน้ ทีด่ นิ อ่อน จะ


B

C

A. การก่อสร้างอาคารโดยใช้ฐานรากแบบแผ่ Spread footing (ภาพจาก delta-eas.com) B. การศึกษาชนิดของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้พจิ ารณาในการเลือกชนิดของ ฐานราก (ภาพจาก www.youtube.com) C. ผนังร้าว ที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง จากการตอกเสาเข็ม (ภาพจาก interconsult. co.th) D. การก่อสร้างอาคารโดยใช้ฐานรากแบบเสาเข็ม Piled foundation (ภาพจาก www. youtube.com)

D

รับน�า้ หนักได้ 2-3 ตันต่อตารางเมตร” หรือ “พืน้ ทีท่ เี่ ป็นดินแข็งหรือบริเวณภูเขา จะรับน�า้ หนักได้ 10-15 ตันต่อตารางเมตร” เป็นต้น ฐานรากเสาเข็ม (Piled foundation) เป็น ฐานรากที่วางบนเสาเข็ม หลักการท�างาน คือให้น�้าหนักของบ้านที่ถ่ายลงฐานรากนั้น ถ่ายต่อไปยังเสาเข็ม ซึ่งเสาเข็มก็ยังแบ่ง ออกเป็ น เสาเข็ ม สั้ น ซึ่ ง รั บ แรงหรื อ การ ต้านทานน�า้ หนักโดยอาศัยความฝืดหรือแรงเสียดทาน (friction) ระหว่างผิวเสาเข็มกับ ดินทีส่ มั ผัสเสาเข็มโดยรอบ และเสาเข็มยาว ที่สามารถตอกลงไปถึงชั้นดิน ที่แข็งหรือ ชั้นหิน เสาเข็มประเภทนี้จะรับน�้าหนักโดย

อาศัยทัง้ ความฝืดและแรงแบกทาน (bearing) ที่ปลายเสาเข็มนั้นกับชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง ท�าให้สามารถรับน�า้ หนักได้มากกว่าเสาเข็ม สั้นที่มีการต้านทานน�้าหนักเฉพาะแรงฝืด เท่านั้น การเลือกใช้ระบบฐานรากเพื่อให้บ้านมี ความมั่นคงแข็งแรงนั้นถือว่ามีความส�าคัญ เป็นอย่างมาก วิศวกรผู้ออกแบบต้องมี ข้ อ มู ล ชั้ น ดิ น ของสถานที่ ป ลู ก สร้ า งบ้ า น ตลอดจนต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน�า ไปพิจารณาเลือกใช้ระบบฐานรากทีม่ คี วาม เหมาะสม ความสะดวกในการใช้งาน และ มีความแข็งแรงปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม may/june 45

แต่อย่างไรก็ตามระบบที่เลือกใช้นั้นต้องไม่ สร้ า งปั ญ หากั บ บ้ า นเรื อ นที่ ป ลู ก สร้ า ง ใกล้เคียง เช่นการตอกเข็มใกล้สงิ่ ปลูกสร้าง เก่า แรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึน้ อาจกระทบต่อ อาคารเก่ า ที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย ง เกิ ด ผนั ง ร้ า ว หรือพังทลาย ตอนนี้เรารู้ถึงวิธีการเลือกระบบฐานรากที่ มีความแข็งแรง สามารถรับน�้าหนักและ ป้องกันภัยธรรมชาติแล้ว ยังมีโครงสร้าง ส่วนอื่น ๆ ของบ้านหรืออาคารอีกมากมาย ที่มีความส�าคัญ ซึ่งจะขอกล่าวถึงต่อไป ในฉบับหน้าครับ


happy glossary

หลังคา

Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

คอลัมน์

นี้ จ ะ เ ป ็ น ก า ร น� า เ อ า ค�าศัพท์ในงานก่อสร้าง มาน� า เสนอเพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รู ้ จั ก และเข้ า ใจชื่ อ เรี ย กต่ า ง ๆ ในงานก่ อ สร้ า ง การน� า เสนอจะจั ด เป็ น หมวดหมู ่ มี ตั้ ง แต่ ห ลั ง คาจนมาถึ ง ฐานราก โดยในฉบับนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกจะกล่าวถึงเรื่องหลังคา หลังคาบ้านที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่ว ๆ ไปนั้นมีรูปทรง หลัก ๆ ดังนี้คือ

หลังคาแบน (SLAB ROOF) หลั ง คาเพิ ง หมาแหงน (LEAN TO ROOF) เป็นหลังคาทีย่ กด้านหนึง่ ให้สงู กว่าอีกด้านหนึง่ โดยต้องให้ มีองศาของความลาดเอียงพอที่จะไม่ ให้น�้าฝนไหลย้อน กลับมาได้ มีลักษณะแบนราบเหมือนพื้นหรือที่เรารู้จักกันว่า ดาดฟ้า ส่วนใหญ่ ใช้เป็น หลังคาส�าหรับอาคาร พาณิชย์แต่ในบ้านพักอาศัยก็มหี ลังคารูปทรงนีเ้ ช่น กัน ในการก่อสร้างหลังคาแบบนีต้ อ้ งผสมน�า้ ยากัน ซึมหรือมีวสั ดุกนั ซึมปูทบั เพือ่ ป้องกันการรัว่ ซึมของ น�้าฝนเข้ามาในตัวอาคาร

หลังคาแบบผีเสื้อ (BUTTERFLY ROOF) เป็นหลังคาที่มีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงนสองหลัง หันด้านทีต่ า�่ กว่ามาชนกัน แล้วมีรางน�า้ รองรับน�า้ ฝน จากหลังคาทั้งสองด้านอยู่ตรงกลาง

baansukjai 48


หลังคาทรงปั้นหยา (HIP ROOF) เป็นหลังคาที่มีด้านเอียงลาด 4 ด้านลงสู่ผนัง ท�าให้สามารถป้องกัน แสงแดดและน�า้ ฝนไม่ให้เข้าสูต่ วั บ้าน ถ้าตัวบ้านเป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ผืนผ้า หลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองด้านและสี่เหลี่ยมสองด้าน แต่หากตัวบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้ง 4 ด้านและมียอดแหลมตรงกลาง

หลังคาทรงหน้าจั่ว (GABLE ROOF)

เป็นหลังคาที่มีลักษณะเอียงลาด ๒ ด้านมาชนกัน มีสันสูง อยู่กึ่งกลาง ของด้านหัวและด้านท้าย ใต้จั่วจะมีพื้นที่เป็น รูปสามเหลี่ยม

นอกจากรูปทรงหลังคาที่กล่าวมาแล้วยังมี หลังคาที่มีรูปทรงแตกต่างออกไปบ้าง เช่น หลังคาทรงมะนิลา หลังคารูปโค้ง หลังคาทรง กลม ซึ่งอาจจะไม่พบเห็นบ่อยนักในอาคารที่ อยู่อาศัยทั่วไป

may/june 49


happy design II

baansukjai 50


FEEL GOOD COOKING ห้องครัวอารมณ์ดี Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

สวรรค์

ของเหล่าพ่อครัวแม่ครัว ในหน้า ร้อนที่ดูจะร้อนมากเป็นพิเศษ ในช่วงนี้ คือการท�าอาหารในห้องครัวที่ค่อนข้างโปร่ง โล่ง และมีการระบายอากาศที่ดี เพราะไม่ว่าห้องครัวจะมีขนาด เล็กหรือขนาดใหญ่ก็ไม่ควรให้อดึ อัดจนเกินไป แต่ถา้ หากเป็น สิ่งที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว ตัวช่วยส�าคัญก็คงจะ เป็นการจัดพื้นที่ของโต๊ะอาหาร ให้โปร่ง และนั่งสบายแทน เพราะอย่างน้อยหลังจากท�าอาหารในส่วนครัวแล้ว จะได้มีที่ ให้นั่งพักหายเหนื่อยสบาย ๆ และมีความสุขกับการทาน อาหารในบรรยากาศที่เป็นใจ เหมือนกับห้องครัวห้องนี ้ ทีแ่ ม้จะถูกจัดอยู่ในโทนทีอ่ บอุน่ ด้วย แสงไฟสีเหลืองนวล เฟอร์นิเจอร์ครัว เช่น เคาน์เตอร์ครัว ตู้แขวนผนัง โต๊ะบาร์ หรือโต๊ะอาหาร ก็จะใช้วัสดุจากไม้เป็น ส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ทา� ให้บรรยากาศภายในห้อง ร้อนเหมือน กับอากาศข้างนอกเลย เพราะพื้นที่บางส่วนเป็นปูน ทั้งพื้นปูนขัดมัน ผนังปูนเปลือย และเพดานปูนเปลือยฝ้าแบบสไตล์ ลอฟท์ (Loft) ที่ถูกยกสูงมากกว่าปกติ ดังนั้น เมื่อความเย็น ของปูนถูกตัดด้วยความอบอุ่นของไม้ ภายใต้สีเอิร์ธโทน จึง เกิดเป็นความแตกต่างที่ลงตัว ไม่เพียงเท่านี้ การตกแต่งที่ เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น จะยิ่งท�าให้ทั้งห้องครัวและ โต๊ะอาหาร มีพื้นที่ว่างมากขึ้น นอกจากจะง่ายต่อการดูแล ท�าความสะอาดแล้ว ยังช่วยให้เกิดบรรยากาศสบาย ๆ ไม่ อึดอัด ไม่ว่าจะท�าครัวหรือรับประทานทานอาหาร อยู่ที่ มุมไหนก็หายใจได้สะดวกมากขึ้น เห็นไหมคะว่า ห้องครัวที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเราได้จริง ๆ มันไม่ส�าคัญแค่เรื่องสไตล์และการตกแต่งที่สวยงามโดนใจ เท่านัน้ แต่มนั จ�าเป็นทีจ่ ะต้องมองไปถึงบรรยากาศในระหว่าง การใช้งานจริงด้วย เพราะเมื่อภาพรวมมันออกมาดีทั้งหมด มันก็จะเกิดเป็นความสุขและความรู้สึกดี ๆ ทุกครั้งที่ ได้ ใช้งาน ขอขอบคุณ : บ้านคุณวศิน มหาพล คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

may/june 51


happy celebrity II

baansukjai 52


เติมสีสันสร้างความสุข เติมความสนุกสร้างชีวิต

House Owner : คุณถวัลย์ - คุณอมรรัตน์ เหลืองสุรภีสกุล Builder : บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographers : ยุทธนำ สิงห์สำย, กฤตภำส สุทธิกิตติบุตร

may/june 53


A

ไม่ได้มวี างขาย ถ้าอยากได้ตอ้ งสร้าง เอง และที่ส�าคัญสามารถสร้างได้ เองโดยไม่จ�ากัดเพศและวัยด้วย เพียงแค่เราได้ลองท�าในสิ่งที่ชอบและ เลือกท�าในสิง่ ทีเ่ ราพึงพอใจเพียงแค่นคี้ วามสุขทีเ่ ราโหยหาก็สามารถเกิด ขึ้นได้แล้ว ไม่จ�ากัดสถานที ่ ซึ่งก็รวมถึงภายในบ้านของเราเอง

baansukjai 54


B

C

D

A. ตัวอาคารที่มีการใช้วัสดุทดแทนไม้เข้ามาช่วยตกแต่ง ทา� ให้บ้านดูมีมิติและดูไม่เรียบจนเกินไป B. กระเบื้องแกรนิตที่กลายเป็นวัสดุตกแต่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ ของธรรมชาติให้กับบ้านสไตล์โมเดิร์นที่เน้นความเรียบง่าย C.-D. แผงบังแสงหรือ shading ช่วยลดแสงเข้ากระทบตัวอาคาร ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ท�าให้ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านน้อยลง E. ครอบครัว เหลืองสุรภีสกุล กับบ้าน ที่กลายเป็นศูนย์รวมความสุขของทุกคน

E may/june 55


F

แน่นอนว่าหากบ้านสามารถเป็นศูนย์รวมของครอบครัว ก็ต้องท�าให้ทุกคนที่อยู่อาศัยมีความสุขด้วย แล้วท�าอย่างไรจึงจะเป็นเช่นนั้นได้ล่ะ?... ไม่ยากครับถ้าทุกคนมีส่วนร่วมและได้เลือกในสิ่งที่ตนเอง ชอบความสุขและความอบอุ่นภายในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น ดั่งเช่นครอบครัวของคุณถวัลย์ กับ คุณอมรรัตน์ เหลืองสุรภีสกุล ที่เข้าใจในความต้องการเหล่านี้ และพร้อมที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้ เป็นสถานที่แห่งความสุข ด้วยการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้เลือกในสิ่งที่ตนเองชอบนั่นเอง

baansukjai 56


G

F. ตู้โชว์-ชั้นวางของบิลต์อินบริเวณ ด้านโถงทางเดินชั้นล่างกลายเป็น ตัวแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้เป็นอย่างดี G. ครอบครัว เหลืองสุรภีสกุล กับบรรยากาศสบาย ๆ ภายในห้องนั่งเล่น H. ห้องนั่งเล่นที่ดูเรียบ ๆ จัดวางด้วย เฟอร์นิเจอร์แบบเรียบง่ายที่เน้นให้ ความส�าคัญกับการใช้งานจริง

H may/june 57


I

J

จุดเริม่ ต้นของการมีบา้ นหลังนีก้ เ็ พราะว่าบ้านหลังเดิมเริม่ ทรุดโทรมและมีพนื้ ทีท่ ี่ไม่เป็นสัดเป็นส่วนด้วย ก็เลยมี ความคิดว่าอยากจะมีบ้านหลังใหม่ ที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ ๆ โดยเฉพาะห้องนอน และก็แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เพือ่ ให้ทกุ คนมีพนื้ ทีส่ ว่ นตัว ก็เลยมองหาบริษัททีจ่ ะมาสร้างบ้านให้กบั เรา ตอนนัน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็มาเจอเว็บไซต์ของทาง พีดีเฮ้าส์ พอคลิกเข้าไปก็เห็นแบบบ้านที่มีให้เลือกมากมาย มีผลงานให้เราได้ดเู ป็น ตัวอย่าง ทีส่ า� คัญยังมีสาขาอยูท่ นี่ ครสวรรค์อกี ด้วย ก็เลยตัดสินใจเข้าไปพูดคุยทีส่ าขาซึง่ เราเองรูส้ กึ ประทับใจ ท�าให้ ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทาง พีดีเฮ้าส์ทันที” คุณถวัลย์ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “ว่ากันตามตรงนะ ถ้าผมจะสร้างบ้านแล้วต้องมานั่งควบคุมหรือมานั่งดูงานตลอดเวลาคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ก็เลยอยากได้บริษั ท รับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาดูแลแทนเรา เพราะบางทีการที่เราดูแลเองก็อาจจะไม่ดีเท่ากับบริษัท ที่มีความเป็นมืออาชีพและไว้ใจได้มาดูแล อีกอย่างเราเองก็ไม่ ใช่วิศวกรก็คงจะไม่ได้รู้ในทุก ๆ เรื่องด้วย

baansukjai 58


K

I. ประตูบานเลื่อนบริเวณห้องรับแขกที่ดูเรียบง่ายและใช้พื้นที่น้อย J.-K. บริเวณโถงบันไดที่มีการใช้บานกระจกใส เพื่อให้แสงส่องผ่าน แต่งเติมด้วยโคมไฟท�าให้บ้านดูหรูหรา L. ห้องครัวที่ออกแบบโดยใช้เขียวเลมอน ตัดกับสีดา� เพื่อท�าให้ห้องดูสนุกและมีสีสันมากขึ้น M. โต๊ะรับประทานอาหารท�าจากไม้ที่ตกทอดมาจาก คุณแม่ได้ถูกน�ามาจัดวางไว้บริเวณกลางบ้าน กลายเป็นมุมที่ทุกคนได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน

L

M may/june 59


N

ภายหลังการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท รับสร้างบ้านมืออาชีพท�าให้คุณถวัลย์และ ครอบครัวได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจกับ บ้านหลังงาม อันเป็นบ้านแบบพิเศษที่ผสม ผสานความหลากหลายบนพืน้ ฐานของสไตล์ โมเดิร์น โดยแบ่งฟังก์ชันให้ทุกคนมีพื้นที่ ส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยภายในถูกออกแบบให้ ตอบสนองครบทุกความต้องการ ด้วยการ แบ่งฟังก์ชันทั้งหมดออกเป็นขนาด 5 ห้องนอน 5 ห้องน�้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องพระ โดยพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการเชื่อมต่อ กันเพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน เริม่ จากชัน้ ล่างทีแ่ บ่งพืน้ ทีเ่ ป็นห้องนัง่ เล่น ห้อง-

นอนคุณแม่ ห้องครัว และส่วนรับประทานอาหาร ชัน้ บนหลัก ๆ ก็จะเป็นห้องนอนและ พืน้ ทีส่ ว่ นโถงทีอ่ อกแบบให้เป็นทีว่ างรูปของ บรรพบุรุษ โดยแต่ละห้องจะมีการเลือกใช้ สีที่แตกต่างกันออกไปตามความชอบของ แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือแม้แต่ สีชมพู ทั้งหมดล้วนเกิดจากการค�านึงถึง ความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยให้ทุกคน ได้เลือกในสิง่ ทีช่ อบและใช่สา� หรับตัวเอง ซึง่ ท�าให้บ้านมีสีสันและดูมีชีวิตชีวาอีกด้วย ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ ใช้ภายในบ้านก็เน้นการ ใช้งานจริง เลือกในสิ่งที่ชอบเพื่อให้ทุกมุม เป็นมุมที่เรามีความสุขกับมันได้ตลอดเวลา

baansukjai 60


O

N. โถงทางเดินชั้นบนที่เปิดพื้นที่ให้โปร่ง และเชื่อมต่อพื้นที่ทุกห้องบริเวณชั้นบน O. สีฟ้าสีสุดโปรดของลูก ๆ ที่ถูกน�ามาใช้ ภายในห้อง ท�าให้ลูก ๆ รู้สึกสนุกและมีชีวิตชีวา P. อุปกรณ์ล็อกและมือจับ ดีไซน์ทันสมัยมาพร้อม กับหน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์

P may/june 61


Q

baansukjai 62


R

S

Q. ห้องนอนสีชมพูของน้องสาวที่ออกแนวหวาน ๆ ดูน่ารักไปอีกแบบ R. ห้องนอนใหญ่ที่เน้นโปร่งโล่งโดยใช้สีโทนสว่างกลายเป็นมุมพักผ่อนสุดโปรดของครอบครัว S. ที่แขวนประเป๋าภายในห้องนอนที่ช่วยลดพื้นที่การเก็บของแถมเป็นดีไซน์ที่ช่วยตกแต่งห้องไปในตัวด้วย

may/june 63


T

“ตอนที่เรำเห็นบ้ำนสร้ำงเสร็จรู้สึกแฮปปี้มำก เพรำะว่ำเรำเองได้มี ส่วนร่วมในกำรออกแบบแปลนด้วย ไม่คิดเลยว่ำผลงำนที่ออกมำจะตรงกับ ควำมต้องกำรมำกที่สุดขนำดนี้ รู้สึกประทับใจใน พีดีเฮ้ำส์ จริง ๆ”

baansukjai 64


U

T. ระเบียงชั้นบนที่มีพื้นที่กว้างส�าหรับท�ากิจกรรมหรือออกมายืนพักผ่อนในยามเย็นได้ U. ราวระเบียงสแตนเลสบริเวณชั้นบนที่ดูสะดุดตาและยังช่วยลดปัญหาในเรื่องของการเป็นสนิมได้อีกด้วย

may/june 65


V

หาก “บ้าน” คือสถานที่ที่เรานึกถึงยามที่เราเหนื่อย จากการท�างาน แม้ทา� งานหนักแค่ไหนก็ตามพอกลับ มาถึงแล้วได้พกั ผ่อนในบ้านอย่างมีความสุขก็คงเป็น สิ่งที่น่ายินดี หลายคนอาจคิดว่าบ้านต้องหลังใหญ่ พร้อมใส่สิ่งอ�านวยความสะดวกไว้อย่างมากมายจึง จะอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข ซึง่ นัน่ ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ ส่วนประกอบหนึง่ เท่านัน้ แต่จริง ๆ แล้ว “ความสุข” จะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้สึกชอบและพึงพอในใจสิ่งที่เรา มีหรือสิ่งที่เราเลือกต่างหาก เพราะนั่นจะน�ามาซึ่ง “ความสุขที่แท้จริง” และยั่งยืนอีกด้วย

V. ช่องแสงกระจกติดตายบริเวณโถงบันไดที่ช่วยให้แสงธรรมชาติ ผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า W. มุมมองจากด้านข้างของตัวบ้านที่แอบแฝงลูกเล่นใน การออกแบบ-ตกแต่งไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สแลบ ไม้เทียมตกแต่งผนังภายนอก กระเบื้องแกรนิต รั้วระเบียงสแตนเลส ฯลฯ เพิ่มมิติอื่น ๆ ให้กับบ้านสไตล์โมเดิร์น

สถานที่ : บ้านคุณถวัลย์ - คุณอมรรัตน์ เหลืองสุรภีสกุล อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

W baansukjai 66


happy design III

baansukjai 68


ความย้อนยุคที่ซ่อนอยู่ Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

น�ำ้ ห้องนีถ้ อื ว่ำออกแบบให้ดเู หมือนจะเรียบ ง่ำยแบบสไตล์ไทยโบรำณ แต่หำกลอง สังเกตดี ๆ แล้วล่ะก็ลูกเล่นลูกชนเยอะแยะเต็มไปหมด เริ่ม จำกจุดแรกเลยคือภำพวำดบนก�ำแพง มีลำยเส้นที่ให้ควำม รู้สึกลื่นไหล และท�ำให้ดูผ่อนคลำย ใช้สีแดงตัดกับสีเขียวแต่ ยังคุมโทนโดยกำรน�ำสีเขียวของผนังมำใช้ในรูปด้วยแต่ใช้ใน โทนทีเ่ ข้มขึน้ ผสมผสำนกำรใช้เทคนิคท�ำให้สดี เู ก่ำ ๆ แต่แกน หลักของสิ่งที่ท�ำให้ห้องดูย้อนยุคนอกจำกบำนเฟี้ยมที่น�ำมำ ตกแต่ง ก็คงเป็นโทนสีที่ใช้เทคนิคท�ำให้ดูเก่ำนั่นเอง ยิ่งเพิ่ม เทคซ์เจอร์ของสีด้วยกำรขัดให้สีไม่เท่ำกัน ลักษณะคล้ำยกับ สีของก�ำแพงที่ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำเป็นเวลำนำนยิ่งท�ำให้ดู มีเสน่ห์มำกขึ้น ลูกเล่นอีกส่วนหนึ่งคือ ท�ำให้ดูคล้ำยกับห้องน�้ำเอำท์ดอร์ แต่ เปล่ำเลยห้องน�ำ้ นีเ้ ป็นอินดอร์ปกติ ใส่ลกู เล่นตรงที่ใช้กระจก ใสแทนเพดำนทึบเพือ่ รับแสงภำยนอก หรือถ้ำหำกไม่ตอ้ งกำร แสงก็สำมำรถเลือ่ นผ้ำปิดได้ ท�ำให้เรำได้สนุกไปกับกำรเลือก ลำยหรือชนิดของผ้ำเมื่อเวลำรับแสงได้อีกด้วย

สถานที่ : Old Capital Bike Inn ถ.พระสุเมรุ พระนคร กทม. ข้อมูลเพิม่ เติม www.oldcapitalbkk.com

may/june 69


happy eating

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ มาหนึ่งครั้ง จดจำาไปอีกนาน Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographers : ยุทธนา สิงห์สาย, นพพร ยรรยง

เตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ หนึ่งใน ร้านที่ถูกพูดถึงกันอย่าง แพร่หลายทางโซเชียลมีเดีย ที่หากใครได้ ลองมาสัมผัสบรรยากาศในขณะรับประทาน ก๋วยเตี๋ยวยามเช้า รับรองว่าจะไม่มีทางลืม ภาพความประทับใจที่สวยงามอย่างแน่นอน เพราะด้วยทัศนียภาพและความเขียวขจีของ ธรรมชาติ กับหมอกทีล่ อยตัวในอากาศยิง่ ท�าให้ รสชาติความอร่อยของก๋วยเตีย๋ วทวีคณู ขึน้ ไปอีก นอกจากบรรยากาศที่สวยงามและรสชาติ ถูกปากแล้ว การตกแต่งร้านก็ดแู ปลกตา ถึงแม้

จะดูแบบเรียบง่าย โดยใช้ไม้ที่มี ในท้องถิ่น ท� า ออกมาในลั ก ษณะคล้ า ยบ้ า นแต่ นั่ น ก็ แฝงไว้ดว้ ยเสน่ห ์ โดยหน้าร้านด้านซ้ายมือจะ เป็นโซนท�าก๋วยเตี๋ยวและมุมจ�าหน่ายของที่ ระลึก ส่วนขวามือมีโต๊ะไม้นงั่ ภายในร้าน หรือ จะนัง่ ห้อยขาริมระเบียงด้านข้าง แต่จะมีทน่ี ง่ั จ�านวนจ�ากัด ซึง่ หากรับประทานเสร็จแล้วจะ เดินไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวก็สามารถเดินจาก ตัวร้านผ่านสะพานไม้ได้ทนั ที ก่อนกลับ แต่ก็ อย่าลืมซือ้ กระดิง่ โมบายเขียนความรูส้ กึ แล้ว แขวนไว้ทรี่ า้ นได้ดว้ ยนะคะ

A baansukjai 70


B

C

A. กระดิ่งโมบายหลากลวดลายหลายสีสันพร้อม ข้อความในใจของลูกค้าที่ได้มาเยือนร้านแห่งนี้ B. จากมุมด้านข้างของร้านสามารถเดินผ่านสะพานไม้ ที่เชื่อมต่อกับจุดชมวิวได้อย่างสะดวก C. มุมยอดฮิตที่ทุกคนอยากลองมานั่งห้อยขา รับประทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมชมบรรยากาศรอบข้าง D. ก๋วนเตี๋ยวหมูเมนูประจ�าร้านที่ทุกคน มาต้องสั่งรับประทาน

สถานที่ : ก๋วยเตี๋ยวชมวิว บ้านจ่าโบ่ ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

D may/june 71


happy corner I

A

ร้ร่วมสมั านคำยในแบบพื าหอม ้นถิ่น

Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

หาก

พูดถึง “คาเฟ่” ที่แสดงถึง เอกลักษณ์และตัวตนความ เป็นเจ้าถิ่นได้ดี ย่อมต้องเสนอมุมมองที่ แตกต่างจากร้านกาแฟแบบทั่วไป ดังเช่น “ร้านค�าหอม” ร้านน่ารักทีด่ เู รียบง่ายสบายตา เพราะด้ ว ยการเลื อ กเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ม า ตกแต่งให้เข้ากับบ้านไม้หลังเก่า ยิ่งเพิ่ม กลิ่นอายความเก่าแก่แต่ร่วมสมัยได้เป็น อย่างดี แถมยังมีพื้น ที่ ไว้ส�าหรับรองรับ ลู ก ค้ า ที่ ม านั่ ง รั บ ประทานเบเกอรี แ ละ เครื่องดื่มต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี บริการ wifi เพื่อวัยเรียนและวัยท�างาน

รวมถึงมุมของนักอ่านที่สามารถเลือกหยิบ จับหนังสือได้ตามใจชอบ โดยจะเน้นด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งเมื่อเดินเข้ามาด้านในจะเห็นสัญลักษณ์ ค�าว่า “ค�าหอม” เป็นตัวหนังสือสีทองติดอยู่ ตรงประตูทางเข้า คูก่ บั จักรยานโบราณ เดิน เข้ามาบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ด้านหน้าจะ ตกแต่งคล้ายรถเข็นมีต้เู บเกอรีด้านขวา ซึง่ แบ่งพื้นที่โซนด้านขวาเป็นโต๊ะนั่งแบบติด แอร์ และมุมด้านซ้ายนอกร้านเหมาะกับคน ทีอ่ ยากสูดอากาศธรรมชาติ นอกจากนีห้ าก baansukjai 72

เดินเข้าไปด้านในสุดจะแบ่งห้องไว้จัดแสดง ผ้าแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจเลือกซือ้ กลับ บ้านได้ จึงนับว่าร้านนีเ้ ป็นทัง้ ร้านกาแฟและ ร้านของฝาก เพราะมีทั้งผ้าและขนมให้ซื้อ ดังนัน้ หากมีโอกาสมาเทีย่ วจังหวัดสกลนคร ก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้กันนะคะ

A. บรรยากาศภายในร้านที่เน้นความเป็นธรรมชาติ การคุมโทนด้วยสีเอิร์ธโทน และเลือกใช้ ไฟสีนวลเพิ่ม ความรู้สึกอบอุ่นสบาย


B. มุมถ่ายรูปยอดฮิตของลูกค้าส่วนใหญ่ที่มา ก็คือป้ายร้านค�าหอมกับจักรยานโบราณ03 C. พนักงานที่คอยต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย พร้อมกับ ป้ายบอกเมนูด้านหลังซึ่งออกแบบให้ดูเหมือนกับกรอบรูป D. เมนูอิตาเลียนอย่างโซดาเสิร์ฟพร้อมกับเค้กแสนอร่อย รับรองได้ว่าเมื่อคุณมาแล้วจะติดใจ

B

C

D สถานที่ : ร้านค�าหอม ถ.รัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร

may/june 73


happy corner II

พรรณี

อดีตที่ยากจะลืม Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกติ ติบตุ ร

พูดถึงอ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกคนต้องนึกถึงมนต์เสน่ห์ที่ท�ำให้ผู้มำ เยือนต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ มีควำมงดงำม ของศิลปะวัฒนธรรมและควำมเป็น พื้นเมืองซึ่ง สัมผัสได้จำกคนแม่ฮ่องสอน ข้ำวของที่มี ให้เห็น รวมถึงบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย แม้กระทั่งร้ำนค้ำ ต่ำง ๆ ก็ยังคงควำมมีเอกลักษณ์ เหมือนดังเช่น “ร้ำนพรรณี” ร้ำนที่ตั้งอยู่ต�ำบลเวียงใต้ เพียงขับ รถจำกถนนคนเดินอ�ำเภอปำยมำไม่ไกลนักก็จะ เห็นร้ำนนี้อยู่ฝั่งขวำมือ ร้ำนที่มองผิวเผินเหมือน บ้ำนไม้ทั่วไป แต่เมื่อสังเกตดี ๆ จะเห็นป้ำยร้ำน สีฟ้ำตัวอักษรที่เขียนด้วยลำยมือ โดยโครงสร้ำง ภำยนอกเป็นบ้ำนไม้สองชัน้ มีระเบียงยำวอยูช่ นั้ บน ส่วนชัน้ ล่ำงมีเคำน์เตอร์บำร์ทตี่ กแต่งแบบเรียบง่ำย ด้วยกำรน�ำโต๊ะมำวำง น�ำตู้ไม้กระจกใสมำวำง ตกแต่งด้วยกระป๋องชำกำแฟยี่ห้อเก่ำแก่มำกมำย จนท�ำให้ที่นี่กลำยเป็นร้ำนกำแฟที่ได้รับควำมนิยม จำกนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก

A A. มุมนั่งดื่มกาแฟที่มีให้เลือกทั้งชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้และ โซฟาหนังสีสดใส พร้อมกับชื่นชมของสะสมของ เจ้าของร้านอย่าง โหลใส่ลูกอมรุ่นเก่า หรือผงซักฟอกที่ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว B. ลักษณะโครงสร้างเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้น โดยให้พื้นที่ชั้นล่างเป็นโซนขายของ จุดเด่นอยู่ที่ เคาน์เตอร์บาร์ตรงกลาง ที่จัดตกแต่งด้วยกล่องชา กาแฟชนิดต่าง ๆ

B baansukjai 74


และภำยในร้ำนนั้นก็ได้ถูกแบ่งพื้นที่ให้ด้ำน ขวำเป็นมุมโชว์ของสะสมเจ้ำของร้ำน และ ด้ำนซ้ำยมีชดุ โซฟำหนังวินเทจสีแดงส�ำหรับ รองรับลูกค้ำที่มำ เนื่องจำกลักษณะกำร ตกแต่งแต่ละมุมคงควำมเป็นบ้ำนได้เด่นชัด มำก จึ ง ท� ำให้ รู ้ สึ ก เหมื อ นได้ อ ยู ่ ใ นบ้ ำ น จริง ๆ เพียงแตกต่ำงกับบ้ำนทั่วไปตรงที่มี ของเก่ำของสะสมเพิม่ มำนัน่ เอง นอกจำกนี้ ยังมีมุมโต๊ะท�ำงำน รวมถึงทุกซอกทุกมุม

ยังบ่งบอกยุคสมัยก่อนเป็นอย่ำงมำก เพรำะ เจ้ำของร้ำนชอบสะสมของเก่ำ จึงไม่แปลก ใจหำกเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักป้ำยโฆษณำ สินค้ำหรือแผ่นเสียงวงเก่ำ ๆ สถานที่ : ร้านพรรณี ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

C

D C.-D. กาแฟโบราณคู่กับน�้าชามะลิหอมละมุน ช่วยท�าให้ รู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี E. ตู้ยาสมัยก่อนที่ถูกดัดแปลงมาเป็นตู้เก็บของ สะสมชนิดต่าง ๆ อีกทั้งแต่ละมุมของร้านยังมี ป้ายโฆษณาสินค้ามากมายที่เด็กรุ่นใหม่อาจยัง ไม่เคยเห็น

E may/june 75


happy travel A

B

C baansukjai 76


สะพานมอญ

D

สะพานไม้หัวใจหนึ่งเดียว

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : นพพร ยรรยง

มอญ” หรือสะพานอุตตมานุสรณ์ คือ สะพานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้กลายเป็นหนึ่งเดียว จนก่อเกิดพลัง อันยิง่ ใหญ่ในการสร้างสะพานไม้ขา้ มแม่นา�้ ซองกาเรียและกลายเป็น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คงต้องบอกว่าใครก็ตามที่มาจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งหนึ่งที่อาจจะกล่าว ได้วา่ “ต้องไม่พลาด” ก็คอื การมาสัมผัสและเดินบนสะพานมอญแห่งนี ้ สะพานไม้ที่ทอดข้ามแม่น�้าซองกาเรียความยาว 850 เมตรนี้ถือว่ามี ความยาวมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย และเป็นสะพานไม้ทยี่ าวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า ซึ่งสะพานแห่งนี้ ถูกสร้างขึน้ โดยด�าริของหลวงพ่ออุตตมะ เจ้าอาวาสวัดวังก์วเิ วการาม ในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญ และชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยใช้แรงงานของชาวมอญในการ ก่อสร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างล้วนท�าด้วยไม้จ�าพวกไม้แดงเพราะว่ามี ความทนทาน ไม้ที่ ใช้ส่วนหนึ่งน�ามาจากต้นไม้ที่ยืนต้นจมอยู่เหนือ เขื่อน และถึงแม้ว่าในช่วงปี 2556 ได้เกิดมีมรสุมท�าให้ฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อ�าเภอสังขละบุรี จนเกิดน�้าป่าไหลหลาก และปะทะเข้ากับสะพานมอญจนท�าให้สะพานพังไปบางส่วน แต่ก็ มีการซ่อมแซมสะพานมอญนี้ให้กลับมาคงสภาพเหมือนเดิม โดยใช้ วิธีการตามวิถีชาวบ้านและไม่ได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ ในการก่อสร้าง ซึ่งนั่นก็คงท�าให้สะพานแห่งนี้ยังคงมีคุณค่าอยู่เช่นเดิม และในทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศ ของวิถีชีวิตผู้คนแบบดั้งเดิมกันอยู่เนือง ๆ ยิ่งในช่วงหน้าหนาว ต้อง บอกเลยว่า ฟินสุด ๆ เพราะนอกจากความตื่นตาตื่นใจของสะพานไม้ ทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทยแล้ว วิถชี วี ติ ของผูค้ นชาวมอญยังสร้างเสน่ห์ ชวนหลงใหลไปด้วย ภาพของการใส่บาตรตอนเช้ากับการก้มกราบ บนพืน้ ถนนคือสิง่ ทีค่ นต่างถิน่ อาจจะไม่เคยพบเจอ หรือแม้แต่การเทิน ของไว้บนศีรษะก็มีให้เห็น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้คุณได้มา สัมผัสกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงครับ

สถานที่ : สะพานมอญ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

E

A. บ้านเรือนทีอ่ ยูใ่ นน�า้ ลักษณะเหมือนบ้านแพก็ยงั มีให้เห็นและยังคงวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมไว้ B. ภาพทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะเห็นอยูบ่ อ่ ย ๆ คือเด็กชายหญิงทีแ่ ต่งตัวด้วยชุดประจ�าชาติ เดินขายดอกไม้ ธูปเทียนส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการใส่บาตรในตอนเช้า C. สะพานมอญ สะพานทีใ่ ช้ไม้ในการก่อสร้างทัง้ หมดและ ใช้แรงงานคนทัง้ หมดในการก่อสร้างด้วย D. เด็กหนุม่ ใจกล้าทีโ่ ชว์กระโดดสะพานมอญกลายเป็นจุดสร้าง ความตืน่ ตาตืน่ ตืน่ ใจให้กบั นักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นไปมา E. วัฒนธรรมการเทินสิง่ ของไว้บนศีรษะของชาวมอญ ทีย่ งั คงหลงเหลือและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั

may/june 77


happy design IV

ห้องนอนสีละมุน อุ่นไอรัก Story : กัญญณัช อุดมศิลป์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ห้อง

นอนนั บ ว่ า เป็ น ห้ อ งส� า คั ญ อันดับหนึ่งของบ้าน และผู้เป็น เจ้ า ของบ้ า นมั ก จะใส่ ใจในรายละเอี ย ดและ คัดสรรแต่สงิ่ ทีด่ ี เพราะเป็นห้องแห่งการพักผ่อน ที่ต้องการความสบายและอุ่นใจอย่างที่สุด หรือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่จะเติมเต็มพลังงาน ชีวติ ให้กลับมาเต็มร้อยอีกครัง้ ในทุก ๆ วันนัน่ เอง ห้องนอนสีละมุนกลมกล่อมห้องนี้ก็เช่นเดียวกัน ด้วยสีที่อ่อนเหมาะแก่การพักผ่อน ค่อนไปทาง โทนสีพาสเทล ช่วยท�าให้บรรยากาศในห้องนี้ดู เป็ น กั น เอง ผ่ อ นคลายอารมณ์ ไ ด้ ดี บ วกกั บ เฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อน ของตกแต่งห้องที่มีสีอ่อน หวานและชุดเครื่องนอนสีน่ารัก ท�าให้ห้องดู อบอุ่น ยิ่งมองยิ่งอารมณ์ดี ยิ่งอยู่ย่ิงมีรอยยิ้ม และในทางกลับกันสีของผนังโทนเอิร์ธโทน ก็ยัง ช่วยท�าให้รู้สึกสงบและปลอดภัย อีกทั้งแสงจาก หน้าต่างบานใหญ่ จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการ พักผ่อนให้รสู้ กึ ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ด ี ไม่ อึดอัด ดูสะอาดสะอ้านเมื่อแสงเข้าถึง เพิ่ม ลูกเล่นในแสงไฟให้หวั เตียงเป็นรูปทรงภูเขาและ กระจกที่ ถู ก บรรจงตั ด เป็ น รู ป ทรงก้ อ นเมฆ เหมือนนอนหลับอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ทีพ่ ร้อม จะขับกล่อมให้ความสุขและถ่ายทอดพลังงาน ในด้านบวกให้แก่ผู้เป็นเจ้าของห้องเมื่อยาม หลับใหล

สถานที่ : โครงการ BE MOTTO ถ.กาญจนาฯ - พระราม 2 เขตบางบอน กรุงเทพฯ

baansukjai 78


may/june 79


happy home Home series

wood : w-714

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้นสไตล์ Modern Tropical เน้นบรรยากาศแบบเรียบง่ายสไตล์ ตะวันออก ภายในโล่งกว้าง มีการเปิดช่องว่างระหว่างชั้นเพื่อความ ปลอดโปร่งและระบายอากาศ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างแบ่งไว้เป็นสัดส่วน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการออกแบบที่โล่งเชื่อมต่อกันทั้งหมด พื้นที่ การใช้งานมีหลากหลายตอบสนองกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ชั้นบนจัดวางห้องนอนเป็นสัดส่วนสร้างสรรค์ชีวิตอิสระได้เต็มที่

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

baansukjai 80

3 นอน 4 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

119 25 19 315

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN may/june 81


Home series

WATER : wA-356

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style ความลงตัวในรูปลักษณ์ภายนอก สะท้อนถึงพื้นที่การใช้สอย ภายในที่โปร่งโล่งสบายด้วยพื้นที่นั่งเล่นเชื่อม ต่อในทุกพื้นที่ ด้วยความโปร่งท�าให้บ้านเปิดรับธรรมชาติ สะท้อนอารมณ์ พักผ่อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถมองวิวด้านนอกได้เต็มอารมณ์ ห้องนอนทุกห้องเปิดรับวิวได้ทุกมุมมอง พร้อมระเบียงรับอากาศ รูป ลักษณ์ภายนอกสะท้อนความเป็นงานสถาปัตยกรรม Contemporary Style ได้เป็นอย่างดี ทางเข้าซุม้ ประตูโค้งกรุดว้ ยหินสะท้อนความคลาสสิก โดดเด่นสะดุดตา พร้อมระเบียงใหญ่ด้านหน้าให้มุมมองที่กว้างขวาง ซึ่งออกแบบได้อย่างลงตัว

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

baansukjai 82

3 นอน 3 ห้อง 1 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ขนาด หน้ากว้าง ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 19 21 245

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN may/june 83


Home series

water : wa-725

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้น Modern Style การออกแบบเน้นความเรียบง่าย ซึ่งตอบรับ ความต้องการของชีวติ สมัยใหม่ ผสมผสานดีไซน์ทคี่ า� นึงถึงบริบทโดยรวม กับแนวคิดการออกแบบเพือ่ การประหยัดพลังงานและความสบายของการ อยู่อาศัยเป็นหลัก พื้นที่ภายในแยกออกเป็นสัดส่วนเพื่อการใช้งานที่เป็น อิสระมากขึน้ ต้อนรับด้วยห้องรับแขกกว้างขวางซึง่ เชือ่ มต่อการใช้งานกับ ห้องรับประทานอาหาร เน้นความโปร่ง โล่ง พื้นที่ครัวและห้องแม่บ้านจัด วางในโซนเดียวกัน เพื่อความสะดวกและเหมาะสม ชั้นบนจัดวางห้องนอน ตามพื้นที่ของตัวอาคารโดยค�านึงถึงมุมมองและการประหยัดพลังงาน

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

baansukjai 84

3 นอน 3 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

89 17 21 253

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN may/june 85


Home series

water : wa-733

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้นการออกแบบเน้นความเรียบง่าย Modern Style แต่สะดุดตา ด้วยความงามสะท้อนถึงการจัดวางทีเ่ หมาะสม กับสัดส่วนทีต่ อบไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่กับห้องรับแขก เปิดรับห้องรับประทานอาหาร เปิดมุมมอง ที่สวยงาม เชื่อมกับห้องท�างาน พร้อมห้องครัวใหญ่ที่ตอบสนองกับการ ดูแลสมาชิกได้อย่างเต็มที่ ชั้นบนเชื่อมด้วยพื้นที่โถงแยกห้องนอนเป็น สัดส่วน แต่ละห้องเปิดมุมมองได้อย่างกว้างขวาง พร้อมระเบียงชมวิว ที่เต็มอิ่ม ภายนอกโดดเด่นด้วยมุมระเบียงชั้นบน ด้านหน้าทางเข้าบ้าน ที่บ่งบอกความเรียบง่ายและดูโดดเด่นสวยงาม ตกแต่งด้วยแผงระแนงไม้ บังแดดที่ผสมผสานการออกแบบได้เป็นอย่างดี

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

baansukjai 86

3 นอน 4 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 17 21 296

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN may/june 87


happy index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พระราม 2 ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต-นครนายก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 20/2 ถ.สะแกงาม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ภาคกลาง

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อยุธยา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สมุทรสาคร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/123 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท อโยธยา โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 165/11-12 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10300 บริษัท สมุทรสาคร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 926/315-316 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 162/6-7 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ภาคเหนือ

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ล�าปาง

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�า้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ล�าปาง ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 447-449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

baansukjai 88

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2894-9809 08-6326-4277 0-2996-0940-7 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3532-9052 08-5661-2981 0-3487-0750-1 08-1822-2422 0-3427-1745-7 08-5488-5316 0-3232-3242 08-9918-5420 0-3251-3485 08-5489-4239 0-3451-8268 09-0197-6424 0-3596-1268 09-2281-2890 0-3262-3585-6 08-5489-4239

โทรศัพท์ 0-5315-1750 08-9206-0154 0-5341-2459 08-9634-8088 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-5489-0215 0-5622-8388 09-0197-7896 0-5401-8658 08-0031-3388

โทรสาร 0-2449-5209 0-2988-9218 0-2894-9808 0-2996-0948-9 0-2922-0079

โทรสาร 0-3621-3163 0-3532-9053 0-3487-0752 0-3427-1748 0-3232-3243 0-3253-6019 0-3451-8289 0-3596-1269 0-3262-3587

โทรสาร 0-5315-1750 0-5341-2460 0-5525-9822 0-5622-9589 0-5401-8659


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ปากช่อง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

ภาตตะวันออก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาตใต้ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 88/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ถ.นิตโย ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

may/june 89

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4431-3599 08-5489-4252 0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 08-5489-4274 0-4221-1567 08-5489-4273 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4381-6608 08-1820-2539 0-4466-6939 08-6844-9888 0-4266-1154 08-3655-9599 0-4203-1516 08-9718-3784

0-4431-3577

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7482-3256 08-1885-5378 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7582-0360 08-1752-7226 0-7757-4666 08-0326-0955

0-4424-7272 0-4346-8491 0-4221-1571 0-4451-2130 0-4531-4748 0-4351-6393 0-4381-6609 0-4466-6938 0-4266-1156 0-4203-1517

0-3874-5674-5 0-3862-4251

โทรสาร 0-7543-1199 0-7467-1946 0-7420-9843 0-7638-3925 0-7582-0361 0-7757-4745


happy ending

ฉันรักผืนดิน ฉันรักสายน้ำา

สัญญาณ

การมาถึงของหน้า ฝนปรากฏขึ้ น ใน หลายพื้นที่แล้ว เป็นที่น่ายินดีทั้งส�าหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน�้ามาตลอดหลายเดือนจน ท�าให้ผลผลิตบางชนิดราคาพุง่ สูงนับหลายเท่าตัว และน่า ยินดีส�าหรับคนทั่วไปที่ต้องทนกับอากาศร้อนจัดกว่าสอง เดือนที่ผ่านมา คราวนี้หลายท่านคงตัดสินใจแล้วว่ายอม เปียกปอนดีกว่าร้อนจนไม่มีแรงท�าอะไร ก็ได้แต่หวังว่า ฝนจะตกอย่างเพียงพอในพื้นที่ที่มีความต้องการ และไม่ ตกมากเกินไปในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องการนัก แม้จะรู้อยู่แก่ ใจว่าในความเป็นจริงธรรมชาติไม่เคยท�าอะไรเพือ่ ตามใจ มนุษย์ก็ตาม ฤดูฝนอาจถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ระยะเวลายาวนานที่สุด ใน 3 ฤดูของประเทศไทย ดังนัน้ เราจึงต้องอยูด่ ว้ ยกันจาก นี้ ไปอีกหลายเดือน แต่ครั้งนี้อาจต่างไปจากเดิมบ้าง เนื่องจากวันนี้เราต่างรู้กันดีแล้วว่าแม้จะพยายามศึกษา แค่ไหนก็ตามธรรมชาติก็มักจะมีเรื่องเซอร์ไพรซ์เตรียม ไว้ให้เราเสมอ ภัยแล้ง รวมถึงอุทกภัย ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เตือนเราให้ “ปรับตัว” และ “เตรียมพร้อม” มากกว่าเดิม เราต้ อ งเรี ย นรู ้ ที่ จ ะอยู ่ กั บ ธรรมชาติ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ ธรรมชาติทเี่ ราเคยรูจ้ กั อีกต่อไปแล้ว จะบริหารจัดการน�า้ อย่างไรให้มีพอใช้ไปถึงฤดูแล้งปีหน้า หรือจะปรับตัวให้ สามารถอยูก่ บั น�า้ ท่วมในหลายพืน้ ที่ได้อย่างไร รวมถึงจะ ท�าอย่างไรเพื่อป้องกันภัยเหล่านี้แล้วน�าธรรมชาติกลับ เข้าสู่สมดุลอีกครั้งในอนาคต แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็น เรื่องผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจในบ้านในเมืองต้องให้ความ ส�าคัญ แต่เช่นกันก็ถือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วย เพราะหากเรารักผืนแผ่นดินแห่งนี้ เราก็คงอยากให้ลูก หลานของเรารักผืนแผ่นดินนี้อย่างที่เรารัก ก็หวังว่านิตยสาร บ้านสุขใจ จะเป็นอีกหนึง่ กระบอกเสียง เล็ก ๆ ทีท่ า� ให้ผคู้ นหันมาให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษา ผืนแผ่นดินที่เราร่วมกันอาศัยอยู่ พบกันใหม่ฉบับหน้ากับ ฤดูฝนที่คงยังไม่จางไป ส�าหรับฉบับนี้ขอลาไปแต่เพียง เท่านี้ สวัสดีครับ

baansukjai 90


ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559