Page 1


ผลิตและจัดจำหนายโดย


CONTENTs

6 10 16 18 20 22 24 26 44 46

Editor’s Note Happy Society Happy Seminar Happy New Year Happy Working

จันทร์ดาว วิชัยดิษฐ์ งานที่ทา� เพราะใจรัก มักออกมาดีเสมอ

Happy Furniture บ้านสดใสด้วยสีสัน

Happy Design I

เงียบ สงบ กับโลกส่วนตัว

Happy Celebrity I

ความสุขเรียบง่าย สร้างได้ที่บ้านหลังนี้

Happy Design II

Natural Light ห้องครัวประหยัดพลังงาน

62

Happy Celebrity II ครอบครัวป้องมิตรอมรา พรหมลิขิตบันดาลชักพา ท�าให้เราได้มาเจอกัน Happy Design III

64

Happy Corner

66

Happy Eating

68 70 72 80 82

HAPPY 26 CELEBRITY I

อานุภาพของสีเหลือง

บ้านข้าวหนม คาเฟ่ขนมไทยใจกลางกรุง(เก่า) บ้านลาวญวน ณ ริมโขง เชื่อมโยงความอร่อย 2 วัฒนธรรม

HAPPY 46 CELEBRITY II

Happy Travel

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก สร้างจินตนาการผ่านของสะสม

Happy Design IV พื้นที่แนวตั้ง

Happy Home Happy Index Happy Ending

HAPPY HOME 72 BAANSUKJAI 4


Happy EATING

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น นิตยสาร บ้านสุขใจ ทุ ก ท่ า น ฉบั บ นี้ ม า พร้ อ มกั บ แสงแดด จ้าของหน้าร้อน แต่ ก็อาจจะไม่เสมอไป เพราะไม่กี่วันที่ผ่าน มายั ง อุ ต ส่ า ห์ มี ล ม หนาวมาเยือนทั้ง ๆ ทีเ่ หมือนจะหมดฤดูหนาวไปนานแล้ ว สภาพอากาศเป็นสิ่งที่ยา�้ เตือนเราถึงความไม่แน่นอนใน ชีวิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะสภาพอากาศช่วงหลังจากเกิด สภาวะที่โลกตะวันตกเรียกกันไปต่าง ๆ นานา ว่า Global Warming, Climate Change หรืออะไรก็แล้ว แต่ ที่แน่ ๆ มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ตัวเล็ก ๆ อย่างพวกเรา เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีทางเลือก อื่นนอกเสียจากต้องช่วยกันหันกลับมาใส่ใจสิ่งที่เราท�า อยู่ให้มากขึ้น ว่าส่งผลกระทบต่ออะไร ต่อใคร ต่อโลก

ของเราหรือไม่ และสิ่งนี้เองที่เราชาวพีดีเฮ้าส์ตระหนัก มามากกว่า 10 ปี เราจึงมุ่งมั่นท�าสิ่งที่จะพาเราและ ลูกหลานไปสู่อนาคตสีเขียวอันสดใสมาโดยตลอดครับ ผ่านพ้นไปด้วยดีสา� หรับงานใหญ่ประจ�าปี THBF 2016 ซึง่ มีผคู้ นให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะความสนใจ ทีจ่ ะสร้างบ้านกับศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ และ เอคิว โฮม แม้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะไม่ค่อยดีนักก็ตาม ซึ่ง ท�าให้เราชาวพีดเี ฮ้าส์ทกุ คนต่างปลาบปลืม้ ยินดี และหาย เหนือ่ ยเป็นปลิดทิง้ ดังนัน้ นิตยสาร บ้านสุขใจ จึงต้องขอ เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้ วางใจพีดเี ฮ้าส์มา ณ โอกาสนีด้ ว้ ยจริง ๆ ครับ ส�าหรับฉบับนีย้ งั คงน�าบ้านสวย ๆ ซึง่ อบอวลไปด้วยความ สุขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย ฉบับนี้พิเศษตรงที่บ้าน ทั้ ง สองหลั ง เต็ ม ไปด้ ว ยความสดชื่ น จากพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว นอกจากนี้ยังมีสถานที่และภาพบรรยากาศแห่งความ สุขใจอีกตลอดทั้งเล่ม รับรองว่าช่วยให้ผ่อนคลายหาย ร้อนได้อย่างแน่นอนครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุภพงษ์ เทียนสี บรรณาธิการ

ทศพล สุวรรณสุต

ฝ่ายการตลาด

พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

แยกสี-พิมพ์

ฝ่ายขาย

จัดท�าโดย

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

กองบรรณาธิการ

นัณท์นภัส เอีย่ มเศรษฐกุล, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ธิดารัตน์ ศรีวลิ ยั , อาทิตญ ิ าพร เงาศรี, เทวพร ปิยศทิพย์, กัญญณัช อุดมศิลป์ ศิลปกรรม

ฝ่ายภาพ

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล วิลาวัลย์ สินธรชัยกุล, ณัฐลัดดา ผุดผ่อง, พัชรินทร์ ไทยรักษ์

เจ้าของ

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล, พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI 6


Happy society

THBA ปลื้ม

มหกรรมสร้างบ้านปี’59 เงินสะพัด 3 พันล. ปี’60 เล็งผนึกพันธมิตรลุยจัดงานยิ่งใหญ่ นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้ า งบ้ า น เปิ ด เผยผลสรุ ป การจั ด งาน มหกรรมสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 ว่า มีผเู้ ข้าชมงานกว่า 5 หมืน่ คน แบ่งเป็น 3 กลุม่ หลักๆ ได้แก่ 1.ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน หรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ โดยกว่าร้อยละ 60 เดิน ทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 2.ผู้รับเหมาก่อสร้างที่สนใจและมาเลือกหา

วัสดุ เครือ่ งมือก่อสร้างใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยลดการใช้ แรงงาน รวมทั้งเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพงาน ก่อสร้างสมัยใหม่ 3.ดีเวลลอปเปอร์และเจ้าของ โครงการ ทีม่ าปรึกษาและว่าจ้างบริษทั สถาปนิก ออกแบบ โดยสมาคมฯ ประเมินว่าปีนมี้ เี งิน สะพัดทัง้ จากการจองสร้างบ้าน ซือ้ ขายวัสดุเครือ่ งมือก่อสร้าง และสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยรวมกัน กว่า 3,000 ล้านบาท

BAANSUKJAI 10

ส�าหรับการจัดงานมหกรรมสร้างบ้านและ วัสดุก่อสร้าง 2560 หรือในปีหน้า สมาคมฯ อยูร่ ะหว่างเจรจากับผูจ้ ดั งานบ้านและอสังหาฯ 2 ราย เพือ่ จะรวมพลังและร่วมเป็นพันธมิตร จัดงานพร้อมๆ กัน ท�าให้งานมีความคึกคัก และเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ร่วมออกบูทและผู้ บริโภคทีเ่ ข้าร่วมงานมากยิง่ ขึน้


MARCH/APRIL 11


พีดีเฮ้าส์แจกจริง

เซ็นสัญญา RB-5510

เซ็นสัญญา RI-5332

คุณมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมมอบรางวัลบัญชีเงินฝาก 1 แสน บาท ตามแคมเปญ พีดีเฮ้าส์ฉลองครบ 40 สาขา ให้แก่ผู้โชคดี คุณวิไลพร เกตุคง เจ้ า ของบ้ า นโครงการ AYQ-553 ทั้ ง นี้ กิจกรรมส่งเสริมการขายทีพ่ ดี เี ฮ้าส์ จัดขึน้ นัน้ เพื่อเป็นการคืนก�าไรให้กับลูกค้าที่ ไว้วางใจ ปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ เพิ่มเติม ได้ที่ www.pd.co.th

เมือ่ เร็วๆนี้ คุณปริญญาภรณ์ สุวรรณลักษณ์ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RB-5510 แบบบ้านมาตรฐาน F-746 ราคา ก่อสร้างบ้าน 5.4 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ก่อสร้าง อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี คุณวสุพล นพศิริกุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามใน สัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ธวัชชัย แสงทอง ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RI-5332 แบบบ้านพิเศษ 2 ชัน้ ราคาก่อสร้างบ้าน 18.6 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง คันนายาว กรุงเทพฯ โดยมี คุณภูวดล แดนสวรรค์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารามอินทรา และทีมงานฝ่าย ขาย ร่วมลงนามในสัญญาฯ ครั้งนี้

เซ็นสัญญา HA-5619

เซ็นสัญญา DL-5429

เซ็นสัญญา KL-5702

เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ คุ ณ นลิ นา เหมสนิ ท ได้ ล ง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HA-5619 แบบบ้านมาตรฐาน WA-947 ราคาก่อสร้างบ้าน 7.5 ล้านบาท ก�าหนดใช้ วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2/2558 สถานที่ก่อสร้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี คุณธิณวัชร์ กับคุณ กรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนาม ในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมือ่ เร็วๆนี้ คุณประดิษฐ์ บุญครอง ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ DL5429 แบบบ้านมาตรฐาน WA-723 ราคา ก่อสร้างบ้าน 3.2 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง ต.พรมณี อ.เมื อ ง จ.นครนายก โดยมี คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา สระบุรี และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามใน สัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสมัย ภารส�าราญ ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KL5702 แบบบ้านมาตรฐาน WA-383 ราคา ก่อสร้างบ้าน 4.2 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสิ น ธุ ์ โดยมี คุ ณ วิ นั ย แก้ ว ผาลั ย กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลง นามในสัญญาฯ ครั้งนี้

BAANSUKJAI 12


เซ็นสัญญา CR-5516 เซ็นสัญญา KS-47119 เซ็นสัญญา HHQ-569 เมื่อเร็วๆนี้ คุณทองสุกร์ ขยันขาย ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ CR5516 แบบบ้านมาตรฐาน W-141 ราคา ก่อสร้างบ้าน 3.6 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุน่ Exclusive One Series 2-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานที่ก่อสร้าง ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมี คุ ณ อรวรรณ ปกแก้ ว ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย ร่วมลง นามในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณประนอม หงส์ตระกูล ได้ลง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KS47119 แบบบ้านมาตรฐาน F-158 ราคา ก่อสร้างบ้าน 12.8 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2-2558 สถานทีก่ อ่ สร้าง ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี คุณศจี เฉลิมวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท นครราชสีมา รับสร้าง บ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา ร่วมลงนามในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณนาตยา วอลเลอร์ตัน ได้ลง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HHQ-569 แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1202 ราคาก่อสร้างบ้าน 2 ล้านบาท ก�าหนดใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Gold Series 2/2558 สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง ต.หนองแก อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมี คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกลุ กรรมการบริหาร บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา หัวหิน และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามใน สัญญาฯ ครั้งนี้

เซ็นสัญญา CP-5708

เซ็นสัญญา CH-5351

เซ็นสัญญา HA-5617

เมื่อเร็วๆนี้ คุณจิระ ดีสมุทร ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ CP5708 แบบบ้านมาตรฐาน W-141 ราคา ก่อสร้างบ้าน 4.15 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ก่อสร้าง อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี คุณ ทัศนียา เสียมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ขาย บริษั ท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาชุมพร ร่วมลงนาม ในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมือ่ เร็วๆนี้ คุณภารดี รังรองธานินทร์ ได้ลง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ CH5351 แบบบ้านมาตรฐาน EA-217 ราคา ก่อสร้างบ้าน 4.9 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุ ก่อสร้างรุน่ Exclusive One Series 2/2558 สถานที่ก่อสร้าง ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณวิภาดา เลิศฤทธิ์ เจ้าหน้าทีข่ าย บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ร่วมลงนามในสัญญาฯ ครัง้ นี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุนทร ศรีสุวรรณ์ ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HA5617 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้าน 13.6 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Platinum One Series 2/2558 สถานที่ ก่อสร้าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณธิณวัชร์ กลับคุณ กรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ ร่วม ลงนามในสัญญาฯ ครั้งนี้

MARCH/APRIL 13


เซ็นสัญญา SR-5424

เซ็นสัญญา PK-5703

เซ็นสัญญา BN-5325

เมื่อเร็วๆนี้ คุณเกียรติพงษ์ สวายสมสีกุล ได้ ล งนามสั ญ ญาว่ า จ้ า งก่ อ สร้ า งบ้ า น โครงการ SR-5424 แบบบ้านมาตรฐาน W-712 ราคาก่อสร้างบ้าน 3.4 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง ต.สวาย อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ โดยมี คุณวุฒพิ นั ธุ์ สุรสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บริษั ท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาสุรนิ ทร์ ร่วม ลงนามในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณพัชยาพร พนม ได้ลงนาม สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PK5703 แบบบ้านมาตรฐาน F-829 ราคา ก่อสร้างบ้าน 3.5 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ก่อสร้าง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พั ง งา โดยมี คุ ณ พิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ปทุ ม ดี ไ ซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต ร่วมลงนามใน สัญญาฯ ครั้งนี้

เมื่อเร็วๆนี้ คุณจุฑามาศ สายบุญเรื่อง ได้ลง นามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ BN5325 แบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคา ก่อสร้างบ้าน 4.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 สถานที่ก่อสร้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี คุณสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร บริษั ท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม และ ผู้จัดการศูนย์ฯ ร่วมลงนาม ในสัญญาฯ ครั้งนี้

เมืองไทยประกันชีวิตสักการะองค์เทพ ขอพรเสริมมงคลรับปีวอก

แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญต้อนรับตรุษจีน

นายโพธิพงษ์ - นางยุพา ล�า่ ซ�า และ นายสาระ - นางสลิล ล�่าซ�า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู ประจ�าปี 2559 เพือ่ ร่วมแสดงความเคารพ กราบสักการะองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรเสริมความ เป็นสิริมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นางลักขณา นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส FSEVP บริษัท เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากัด ให้เกียรติรว่ มพิธฯี ด้วย ณ สวนสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวติ รัชดาภิเษก

คุณเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) และ คุณพิกลุ ศรีมหันต์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดสินเชือ่ เพือ่ ที่อยู่อาศัยและธุรกิจรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกันเปิดตัว แคมเปญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “กูบ้ า้ นรับโชคลาภ เสริมความมัน่ คง มั่งคั่ง” ให้โชค 2 ต่อ สิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่โครงการ ของแสนสิริ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559

BAANSUKJAI 14


Happy seminar

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดอบรมหลักสูตร

นักขายมืออาชีพ Story : กองบรรณาธิการ

เมือ่ วันที่ 25 -26 มกราคม ทีผ่ า่ นมา สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) จัดอบรมหลักสูตร “นักขายมืออาชีพ” ส�าหรับเจ้าหน้าทีข่ าย เพือ่ เพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน โดยมี อ.รัชเขต วีสเพ็ญ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการพูดเพื่อการสร้างพลังและแรงจูงใจ เป็นวิทยากร ณ ห้องฟีนกิ ซ์2 ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี ส�าหรับกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาและ หลักสูตรเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เหมาะ กับลักษณะการปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ เชือ่ ว่าผูเ้ ข้า อบรมจะได้ความรู้ดีๆ และค�าแนะน�าจาก ประสบการณ์ตรงของวิทยากรไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น , การ วิ เ คราะห์ ลู ก ค้ า และคู ่ แ ข่ ง ขั น , การขาย แบบมื อ อาชี พ , การขายแบบที่ ป รึ ก ษา, ความรู้เรื่องสินเชื่อบ้าน, นอกจากนี้ผู้เข้า อบรมยังได้ร่วมกิจกรรม WorkShop การ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ผู ้ เ ข้ า อบรมจะได้ พั ฒ นา องค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขาย และการเจรจาต่อรองของพนักงานขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

BAANSUKJAI 16


พีดีเฮ้าส์ เปิดตัวบ้านโครงสร้างเหล็ก

PD STEEL HOUSE รุกตลาดสร้างบ้านทั่วประเทศ Story : ชะเวง เชื้อวงษ์

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ใน ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับตัวและ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจรับสร้างบ้าน อาทิเช่น การพัฒนาระบบและ ขยายสาขาทั่วประเทศในรูปแบบแฟรนไชส์ รับสร้างบ้าน และ การน�าระบบโครงสร้าง คอนกรีตเสา-คานส�าเร็จรูป MLS มาใช้ ก่อสร้างบ้านทั่วประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้ บริษั ทสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในธุรกิจรับ-

สร้างบ้านและมีสาขามากเป็นอันดับ 1 และ ในปี 2559 นี้ บริษัทยังคงรุกตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัว PD Steel House หรือบ้านโครงสร้างเหล็กแบบ Wall Frame ผลิ ต จากเหล็ ก กล้ า รั บ ก� า ลั ง สู ง จุดเด่นคือ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วหรือ ภายใน 3-6 เดือน ตั้งเป้าจับกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการสร้างบ้านระดับราคา 1-3 ล้านบาท และกลุ่มนักลงทุน ที่ต้องการสร้างรีสอร์ต และบ้านพักตากอากาศให้เช่า โดยมีแบบแปลนให้เลือกเกือบ 20 แบบ คาดการณ์ยอด MARCH/APRIL 17

ขายปีแรกไว้ 100-120 หลัง มูลค่า 200 ล้าน บาทเศษ ส�าหรับแผนการตลาดใน 5 ปีขา้ งหน้า บริษัท เตรียมขยายศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ออก ไปยัง กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิป ไตย ประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม โดย การขยายสาขาจะเป็นรูปแบบให้สทิ ธิแ์ ฟรนไชส์ รับสร้างบ้าน


Happy new year บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กลุ่มพันธมิตรมอบ กระเช้าและร่วมอวยพร

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์

พันธมิตรของพีดเี ฮ้าส์ เข้าสวัสดี ปี ใ หม่ 2559 คุ ณ สิ ท ธิ พ ร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพิศาล ธรรมวิ เ ศษ, คุ ณ สมศั ก ดิ์ สุ ข วารี , คุ ณ มาลี สุวรรณสุต, คุณนิรัญ โพธิ์ศรี รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด และ บริษัท พีด ี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด พร้อม มอบกระเช้าของทีร่ ะลึกและร่วมอวยพร ในโอกาส เทศกาลปี ใหม่ ขออาราธนาคุณพระคุณเจ้าและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านและ ครอบครัว พบแต่ความสุขสมหวังและสิง่ ดีๆ ตลอด ปีใหม่ 2559 นี้ด้วยเทอญ

บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด

BAANSUKJAI 18


พีดีเฮ้าส์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 Story : กองบรรณาธิการ

เร็ว ๆ นี ้ บริษัท พีด ี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด, บริษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด, บริษัท พีด ี สยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด น�าโดย คุณมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานเลีย้ งสังสรรค์ เนือ่ งในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2559 ในธีม “World Sport Party” โอกาสนี้ได้ อวยพรให้แก่พนักงาน โดยขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทกุ ท่าน ร�า่ รวย สุขภาพดี มีความสุข

คิดและท�าสิง่ ใดขอให้ได้ดงั หวัง สมความตัง้ ใจ และช่วยกันเผือ่ แผ่ความรักตลอดปีและตลอดไป ส�าหรับบรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยความ สนุกสนาน รื่นเริง พนักงานทุกคนได้ร่วม รับประทานอาหาร พบปะ พูดคุย และท�า กิจกรรม สร้างความเพลิดเพลินร่วมกัน อาทิ เช่น ร้องเพลง, การเต้น, ประกวดเครื่องแต่งกาย และการจับของขวัญ กิจกรรม ดังกล่าวสามารถสร้างสัมพันธ์ กลมเกลียว ให้แก่พนักงานได้เป็นอย่างดี

MARCH/APRIL 19


Happy Working

BAANSUKJAI 20


จันทร์ดาว วิชัยดิษฐ์

งานที่ทำาเพราะใจรัก มักออกมาดีเสมอ Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

โลกของการท�างาน ความเชื่อของ เราไม่ตา่ งกันมากนัก นัน่ คือเชือ่ ใน ความมีใจรัก ว่าเป็นส่วนส�าคัญทีท่ า� ให้หลาย ต่อหลายคนยังคงยืนหยัด นอกเหนือจาก ความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ทั้งสั่งสม จากประสบการณ์และร�่าเรียนมา แม้ ณ เวลาที่เริ่มต้นอาจยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายจะ เป็นไปตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด แต่ ย่อมถือเป็นนิมติ หมายทีด่ หี ากใครสักคนจะ เริ่มท�าอะไรก็ตามด้วยใจรัก เช่นเดียวกับ คุณดาว จันทร์ดาว วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย วิเคราะห์และประเมินราคา บริษัท พีด ี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ซึง่ วันนีส้ ามารถเลือกสิง่ ที่ชอบและท�าในสิ่งที่รักได้ในเวลาเดียวกัน กว่า 27 ปีแล้วทีค่ ณุ ดาวเก็บเกีย่ วประสบการณ์ ด้านงานออกแบบก่อสร้างโปรเจกต์ต่าง ๆ อย่างอาคารและโรงพยาบาล จนมาถึงตอน นี้ที่ผันตัวเองมาสู่วงการบ้านในต�าแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์และประเมินราคา ซึง่ กว่าจะมาถึงจุดนีน้ บั ว่าคุณดาววางแผนชีวติ มาดี มีความชัดเจนในสิ่งที่ชอบจนท�าให้มี ความสุขทุกครั้งที่มาท�างาน “ตอนแรกไม่ ไ ด้ ว างแผนมาก่ อ นว่ า ต้ อ ง ท�างานด้านประเมินราคา เพราะจริง ๆ แล้ว ชอบเขี ย นแบบ และถนั ด งานเขี ย นแบบ มากกว่า แต่ด้วยความที่ส่วนหนึ่งเป็นคน ชอบคิดค�านวณ เช่น พวกวิชาคณิตศาสตร์ จึ ง น� า ความถนั ด และความชอบส่ ว นนี้ ม า ปรับจูนจนเข้ากันได้ จุดเปลี่ยนส�าคัญที่ ท�าให้ได้เข้ามาร่วมงานกับ บริษัท พีด ี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ทีต่ อนนัน้ ใช้ชอื่ ปทุมดีไซน์ มาจากช่ ว งก่ อ นหน้ า นี้ ท� า ฟรี แ ลนซ์ อ ยู ่ ประมาณ 5 ปี จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และยังมีปัจจัยอีกหลายด้าน ก็เลยคิดว่า

อยากอยู่ต่างจังหวัด เพราะไม่ต้องเร่งรีบ แข่งขันกับเวลามากนัก จนสุดท้ายได้มาร่วม งานกับ พีดีเฮ้าส์ ที่จังหวัดนครปฐมจนถึง ตอนนี้” ตลอด 8 ปี กั บ บทบาทหน้ า ที่ ผู ้ จั ด การ ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินราคา ความท้าทาย เกิดขึ้นเสมอในการท�างาน แม้จะต่างจาก งานทีเ่ คยท�าด้านออกแบบโดยตรง ถ้าจะพูด ให้เห็นภาพก็คงเป็นลักษณะของการเน้น แกะรายละเอียดสิง่ ทีส่ ถาปนิกคิดให้ออกมา เป็นตัวเลข ตีเป็น มูลค่า ไปจนค�านึงถึง ขั้นตอนของการบริการ เรียกว่าต้องเข้าถึง ความต้องการของลูกค้า เพราะแม้งานจะ รับผิดชอบแบบบ้านเหมือนกันก็จริง แต่ ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือน กัน โจทย์ตา่ งกัน จึงต้องเข้าใจและสามารถ อธิบายได้ “หลักในการท�างาน คือ รักในสิง่ ทีท่ า� จึงคิด เสมอว่าหากเรารักอะไรก็ตามก็จะท�าออก มาได้ด ี เพราะท�าแล้วมีความสุข สิง่ ทีส่ า� คัญ ไม่แพ้กนั คือความขยัน จะท�าให้เราพยายาม พั ฒ นาตั ว เองให้ ทั น เหตุ ก ารณ์ ข องโลก ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน ประเภทนี้ถือว่าเป็นการน�าศาสตร์ทุกอย่าง มารวมกัน ทั้งความเป็นช่าง ความแม่นย�า รอบคอบในตัวเลข และความรอบรู้ในงาน ก่อสร้าง เพือ่ ให้เกิดความผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ จึงอยากจะฝากถึงคนที่ชอบงานด้านนี้ว่า หากท�าด้วยใจรักจะต้องประสบความส�าเร็จ อย่างแน่นอน” แม้จะเป็นผูห้ ญิงเก่งมากประสบการณ์เพียง ใด มาถึงจุดนี้ได้คณ ุ ดาวก็ยงั ไม่คดิ ว่าตัวเอง ประสบความส�าเร็จ เพราะคิดเสมอว่าทุก

MARCH/APRIL 21

คุณจันทร์ดาว วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประเมินราคา บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

อย่างยังต้องเรียนรูต้ อ่ ไปอีกมาก ซึง่ คุณดาว ยังมีความสามารถในการเป็นวิทยากรอบรม บุคลากรในสาขาที่ก�าลังจะเปิดใหม่อีกด้วย เรี ย กว่ า มากประสบการณ์ มากความ สามารถ และท� า ทุ ก หน้ า ที่ อ อกมาได้ ดี ขนาดนี้ ก็เพราะความมี ใจรักในสิ่งที่ท�า นั่นเอง ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2996 0940-6 หรือ www.pd.co.th


Happy furniture

A

บ้านสดใสด้วยสีสัน Story : กัญญณัช อุดมศิลป์

ความสุขเริม่ ต้นทีบ่ า้ น บ้านจึงเป็นสถานที่ ส�าคัญที่เราใส่ ใจทุกรายละเอียด และ สิ่ ง ที่ จ ะมาเติ ม เต็ ม ให้ บ ้ า นของเรานั้ น สมบูรณ์แบบน่าอยู่ นอกจากการดี ไซน์ ตัวบ้านให้สวยงามสมใจแล้ว เฟอร์นเิ จอร์ และของตกแต่งภายในบ้านก็ส�าคัญอยู่ ไม่น้อย วันนี้คอลัมน์ Happy Furniture ขอแนะน�าไอเทมเด็ด สีสันสดใส ที่จะ มาเติ ม ชี วิ ต ชี ว าให้ กั บ บ้ า นหลั ง ส� า คั ญ ของคุณ

B

C

D

A. NAME : เสาไม้สำาหรับแขวน รุ่น METRO @INDEX PRICE : สอบถามราคาจากทางร้าน B. NAME : FITZ LAMP (TINTED GLASS) @HABITAT PRICE : 870 บาท

BAANSUKJAI 22

C. NAME : FREDDIE CUSHION (หมอนอิง COTTON) @HABITAT PRICE : 1,230 บาท D. NAME : เก้าอี้สตูล รุ่น HEXAGON (สามารถใส่ของได้) @INDEX PRICE : สอบถามราคาจากทางร้าน


E. NAME : AERIAL II CEILING LIGHT @HABITAT PRICE : 2,050 บาท F. NAME : ARCA 3 PIECE TEA TOWEL SET (ผ้าขนหนู COTTON) @HABITAT PRICE : 770 บาท G. NAME : LOUIE TABLE LAMP (TINTED GLASS) @HABITAT PRICE : 1,090 บาท H. NAME : ESCHER VASE @HABITAT PRICE : 680 บาท

E

F

G

H ขอขอบคุณ : Index Living Mall และ Habitat Thailand ข้อมูลเพิ่มเติม www.indexlivingmall.com และ www.habitatthailand.com

MARCH/APRIL 23


Happy design i

BAANSUKJAI 24


เงียบ สงบ กับโลกส่วนตัว Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

โลกไม่เคยหยุดนิง่ ทุกสรรพสิง่ ไม่เคยหยุด การเคลือ่ นไหว และกลายเป็นความเคยชิน ส�าหรับชีวิตผู้คนที่ต้องเร่งรีบในทุกวี่วัน จนบางครั้งก็เหมือน เป็นการบัน่ ทอนสุขภาพจิตลงไปโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั แต่หากลอง ปลีกเวลาหามุมสงบเพื่อปลดปล่อยความวุ่นวายให้เลยผ่าน ก็คงเป็นการดี เพราะนัน่ ก็อาจจะเป็นการช่วยปลุกไฟทีอ่ ยู่ใน ตัวให้ลุกโชนอีกครั้งก็ได้ และนั่นก็คงท�าให้ “ห้องนั่งเล่น” ได้กลายเป็นห้องที่มีความ ส�าคัญไม่แพ้ห้องอื่น ๆ เพราะห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่มักจะถูก ออกแบบให้มีความหลากหลายและใช้งานได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และสุดท้าย “ห้องนั่งเล่น” ก็ ได้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ทั้งความเป็นส่วนตัวและ ความผ่อนคลาย เหมือนดั่งห้องนั่งเล่นห้องนี้ ที่ถูกออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม เพื่อให้ดูมีความต่าง พร้อม จัดวางหนังสือที่ชื่นชอบหลากหลายประเภทตามชั้น โดยมี บันไดทีส่ ามารถเลือ่ นไปตามรอก (กรณีทตี่ อ้ งการจัดเก็บหรือ เลือกหนังสือเล่มโปรด) นอกจากนี้ภายในห้องยังถูกตกแต่ง ด้วยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อให้รู้สึกถึงความสนุกสนานและ ดูมีสีสัน และที่ส�าคัญโซฟาสีแดงที่จัดวางไว้ตรงกลางห้องได้ กลายเป็นไฮไลต์ของห้องนี้ เพราะเวลาที่เราได้ไปนั่งจะให้ ความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถมองเห็น ได้ในทุก ๆ ด้าน จนบางครัง้ รูส้ กึ ได้ถงึ ความสงบ เงียบ เปรียบ เหมื อ นโลกใบใหม่ ที่ ไ ด้ ถู ก ปรุ ง แต่ ง ขึ้ น จากหั ว ใจและ จินตนาการของตัวเรานั่นเอง สถานที่ : บ้านคุณพีรเมธ นิมากร ซ.นวมินทร์ 155 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

MARCH/APRIL 25


Happy celebrity I

BAANSUKJAI 26


ความสุขเรียบง่าย สร้างได้ที่บ้านหลังนี้ House Owner : คุณดวงใจ สีดี Builder : บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้ำส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด Model : EA-812 Story : กัญญณัช อุดมศิลป์ Photographer : ยุทธนำ สิงห์สำย, กฤตภำส สุทธิกิตติบุตร

MARCH/APRIL 27


A

สุข บางครั้งก็เริ่มต้น ง่าย ๆ จากเรื่องเพียง เล็ ก น้ อ ย จากรอยยิ้ ม ของผู ้ ค นรอบตั ว นอกจากความสุขที่เกิดจากโลกภายนอก แล้ว ความสุขที่แท้จริงนั้นน่าจะเริ่มต้นจาก ที่บ้าน ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้าย หรืองานหนัก ทีร่ มุ เร้าทัง้ กายใจให้เหนือ่ ยล้า ขอเพียงกลับมา

ที่ บ ้ า น ความสุ ข ก็ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง อย่ า ง ง่ า ยดาย เช่ น เดี ย วกั บ ครอบครั ว ของ คุณดวงใจ สีด ี ทีช่ วี ติ ผ่านเรือ่ งราวร้อนหนาว มามากมาย แต่ก็ไม่มคี า� ว่าย่อท้อ จนในทีส่ ดุ ก็เดินทางมาถึงฝัง่ ฝันได้สา� เร็จ ในอาณาจักร แห่งนี้ที่ทั้งคู่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสานฝัน คุณดวงใจ ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังว่า

BAANSUKJAI 28


B

A. บ้านชั้นเดียวสไตล์คอนเทมโพรารี ตั้งโดดเด่นบนพื้นที่โล่งกว้างติดถนน ด้านหลังติดภูเขา B. ร้วั ไม้ที่ไม่สูงมากนัก ใช้เพื่อแสดงอาณาเขตของพื้นที่เท่านั้น แสดงถึงความสบายใจที่ได้ อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ของครอบครัว ประดับด้วยโคมไฟหน้าตาคล้ายตะเกียงโบราณ เป็นระยะ ให้แสงสว่างที่มาพร้อมความสวยงามในยามค�่าคืน

MARCH/APRIL 29


C

D

C.-D. เลือกใช้ฝ้าระแนงไวนิลซึ่งทนต่อความชื้นและแสงแดด ไม่โก่งงอหรือยืด-หดตัว มีอายุการใช้งานยาวนาน E. รางน�้าฝนไวนิล แข็งแรงทนทานไม่แพ้ฝ้าระแนงเช่นกัน F. ถนนคอนกรีตสีเทาทอดยาวจากหน้าบ้านสู่ตัวบ้าน ตัดกันได้ดีกับสีเขียวของสนามหญ้า G. บานหน้าต่างไวนิล ป้องกันการเล็ดลอดของอุณหภูมิและ เสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี เลือกใช้แบบบานเปิดคู่เพื่อให้ สามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

E BAANSUKJAI 30


F

G MARCH/APRIL 31


H

I

ก่อนหน้ำนี้ ครอบครัวของเรำอำศัยอยู่ตึกแถวธรรมดำ ท�ำงำนหนักกันทั้งคู่ กว่ำจะเลิกงำนก็เย็นค�่ำ กลับมำเหนื่อย ๆ ก็อยำกมำเจอบรรยำกำศดี ๆ ปลอดโปร่ง หำยใจได้เต็มปอดเสียหน่อย แต่ก็นะ เรำอยู่ตึกแถวที่ค่อนข้ำงอึดอัด ไม่ปลอดโปร่ง บวกกับอำยุที่มำกขึ้น และลูก ๆ ก็คงถึงเวลำแล้ว ที่เรำ ต้องมีพื้นที่แห่งควำมสุขของตัวเอง พื้นที่ที่พักผ่อนได้อย่ำงเต็มที่ เรำจึงเริ่มศึกษำหำแบบบ้ำนที่ถูกใจ ซื้อหนังสือมำดูรูปแบบบ้ำนเยอะมำก แต่ก็ยังไม่ถูกใจ จนมำเจอแบบบ้ำนของ พีดีเฮ้ำส์ ที่เข้ำกับ สภำพพื้นที่ของที่ดินที่เรำมีอยู่ จึงตัดสินใจให้พีดีเฮ้ำส์ สำขำระยอง เข้ำมำดูแลควำมฝันของเรำทันที

BAANSUKJAI 32


J

K

H.-I. ทั้งเรือนประธานและเรือนรองต่างเลือกใช้ประตูบานเปิดคู่ ช่างเหมาะกับบ้านที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่โล่งกว้าง ต้นไม้สีเขียว และอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเสียจริง ๆ J.-K. ซมุ้ ประตูโค้งก่อนถึงประตูทางเข้า เพิม่ ความรูส้ กึ หรูหราโอ่อา่ แถมพื้นที่ว่างระหว่างซุ้มกับเสาบ้านยังสามารถมานั่งเล่น แกว่งขาได้อีกด้วย L. ฝ้าเพดานต่างระดับเล่นลวดลาย ให้อารมณ์หรูหรา เข้ากับของตกแต่งที่อยู่ภายใน

L MARCH/APRIL 33


M

บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์คอนเทมโพรารีที่อยู่กลางพื้นที่ โล่งกว้าง ด้านหน้าติดถนน แต่ก็ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ต้นใหญ่ และ อาจเป็นเพราะมนุษย์ถือก�าเนิดมาจากธรรมชาติ เราจึงยังโหยหาที่ จะกลับไปสู่อ้อมกอดของต้นไม้ใบหญ้าอยู่เสมอ พื้นที่ทางด้านหลังที่ เป็นเนินเขา คุณดวงใจและสามีจงึ วางแผนไว้วา่ จะปลูกพันธุไ์ ม้หายาก ให้เต็มพื้นที่ นอกจากจะได้ร่มเงาแล้วยังได้ประโยชน์อีกหลายต่อ

BAANSUKJAI 34

M. เมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขก เล่นสีน�้าตาลคุมโทน สบายตาเข้ากับตัวบ้าน N.-P. บันไดวน ทางขึ้นสู่ห้องพระ อีกมุมสงบของบ้านหลังนี้ ที่คุณดวงใจประทับใจกับการบริการของพีดีเฮ้าส์ Q. ของเล่นสุดรักสุดหวงของลูกชายวัยซน


N

O

P

Q MARCH/APRIL 35


ถัดมาในตัวบ้านมีสามห้องนอน สองห้องน�า้ หนึ่งห้องครัว หนึ่งห้อง นั่งเล่น และห้องพระ ที่ทางคุณดวงใจอยากให้ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเป็น ชั้นลอยด้านบนบ้าน พร้อมกับมีบันไดวนเป็นทางขึ้น โดยตรงส่วนนี้ ทางพีดเี ฮ้าส์ก็ให้คา� ปรึกษา ช่วยออกแบบและต่อเติมให้จนส�าเร็จตาม ความต้องการ ในตัวบ้านเน้นที่ความปลอดโปร่ง และเรียบง่ายตาม ทีค่ ณ ุ ดวงใจชืน่ ชอบ และส�าหรับการตกแต่งภายใน ไม่วา่ จะเป็นสีของ ผนัง ข้าวของเครื่องใช้ ของกระจุกกระจิก เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ คุ ณ ดวงใจและสามี ก็ ช ่ ว ยกั น เลื อ กเข้ า มาเอง เพราะต้ อ งการ เฟอร์นเิ จอร์ทนี่ อ้ ยชิน้ และเรียบง่ายทีส่ ดุ เลือกสรรเฉพาะเฟอร์นเิ จอร์ ที่ใช้งานและจ�าเป็นจริง ๆ เพราะอยากให้บ้านโล่ง ไม่อึดอัดคับแคบ มีพื้นที่กว้างมากพอให้ลูกชายวัยก�าลังซนได้วิ่งเล่นทั่วบ้าน

R

R. มุมโปรด เพื่อความอิ่มอร่อยของทุกคนในบ้าน ครัวแบบสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่อย่างฉลาด พร้อมเครื่องดูดควันป้องกันกลิ่นรบกวน S. ห้องนอนของลูกชายคนเล็ก ดูทะเล้นสดใสจากชุดเครื่องนอนสีนา�้ เงินสด T. โคมไฟที่ดูยังไงก็เป็นโคมไฟจากห้องนอนของลูกชายตัวแสบแน่ ๆ U. ห้องนอนสไตล์วินเทจของลูกสาวคนโต งดงาม หวานแหวว ดุจเทพนิยาย V. ความปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทสะดวก คือสิ่งที่คุณดวงใจต้องการ

S

T BAANSUKJAI 36


U

V MARCH/APRIL 37


เรำตัดสินใจไม่ผิด ที่เลือกใช้บริกำรกับพีดีเฮ้ำส์ เพรำะมีวิศวกรเข้ำมำควบคุมงำนตลอด และให้ค�ำปรึกษำ ในกำรที่เรำจะขอปรับเปลี่ยนแบบบ้ำนนิดหน่อย เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตของเรำ ทำงพีดีเฮ้ำส์ ก็ ไม่ขัดข้อง ให้ค�ำแนะน�ำดี ๆ กับเรำมำเสมอ วัสดุที่ใช้ก็มีมำตรฐำน ใส่ใจดูแลทุกรำยละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตัวบ้ำน ต้องบอกว่ำพอใจกับผลงำนที่ออกมำมำก ตรงตำมจินตนำกำรที่วำดหวังไว้เลย คุ้มค่ำกับกำร รอคอยมำก แม้จะสร้ำงบ้ำนเสร็จแล้ว ทำงบริษัทก็ยังเข้ำมำดูแลตลอด ตรงไหนมีปัญหำก็มำแก้ ไขให้ ประทับใจจริง ๆ คิดไม่ผิดเลยที่ไว้วำงใจให้พีดีเฮ้ำส์เข้ำมำสร้ำงอำณำจักรในฝันแห่งนี้

W BAANSUKJAI 38


X

W. ห้องน�้าเรียบง่าย สีคุมโทน เน้นการใช้งาน ตามที่คุณดวงใจต้องการ X. ตน้ ไม้ใหญ่ที่คอยมอบความร่มรื่นและสีเขียวสบายตา ให้กับอาณาบริเวณของบ้านหลังนี้ Y. พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแสนอบอุ่นของคุณดวงใจ สีดี

Y MARCH/APRIL 39


สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สา� คัญที่สุดส�าหรับชีวิต มนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง คงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า คื อ “ครอบครัว” เรารักและหวังดีเสมอกับ ครอบครัวของเรา ปรารถนาที่จะมอบสิ่ง ที่ดีที่สุดให้แก่กันและกัน และของขวัญ ชิ้นใหญ่ที่จะเติมเต็มความสุขของคนใน ครอบครัวได้ คงหนีไม่พ้น การมีบ้านดี ๆ สักหลัง ไว้เป็นที่พักพิงยามเหนื่อยกาย เป็นหลุมหลบภัยยามเหนื่อยใจ เป็นศูนย์ รวมความสุขของคนทั้งบ้าน แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะมอบความฝันของคุณ ให้เราดูแล เพื่อให้บ้านคือบ้านที่อบอุ่น และอยู่เคียงข้างความสุขของคุณและ ครอบครัวตลอดไป

Z

Z. ครอบครัวสุขสันต์ ในวันสบาย ๆ ท่สี นามหญ้าหน้าบ้านซึ่งสามารถ กลายเป็นสนามเด็กเล่นได้ทุกเวลาที่ต้องการ . อีกมุมหนึง่ ของตัวบ้าน สีสบายตาของผนัง บ้านตัดกันได้ดีกับสีฟ้าสดของท้องฟ้า และสีเขียวขจีจากสนามหญ้าและต้นไม้ สถานที่ : บ้านของคุณดวงใจ สีดี อ.แกลง จ.ระยอง

BAANSUKJAI 40


Happy design iI

BAANSUKJAI 44


NATURAL LIGHT ห้องครัวประหยัดพลังงาน Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

คนคงทราบกันดีวา่ แสงสว่างมีความจ�าเป็นต่อชีวติ มากแค่ไหน เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน การด�าเนินชีวิตของมนุษ ย์เลยทีเดียว โดยเฉพาะแสงจาก ธรรมชาติหรือก็คอื แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน หากรูจ้ กั ใช้ก็ จะสามารถสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ชี วิ ต ของคนเราได้ อี ก มากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึง การสร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้แสงจากธรรมชาติที่ สาดส่องเข้าสู่ภายในแทนการเปิดไฟจึงเป็นที่นิยมมากใน ปัจจุบนั เช่นเดียวกับบ้านทีเ่ ราพูดถึงกันในฉบับนี ้ ซึง่ สร้างห้องครัวให้มีช่องหน้าต่างด้านบนเพี่อเปิดรับแสงจากภายนอก นอกจากนี้ ป ระตู บ านเลื่ อ นและผนั ง ห้ อ งบางส่ ว นยั ง เป็ น กระจกใส ซึง่ ไม่ใช่แค่ชว่ ยให้แสงสว่างส่องเข้ามาได้อย่างทัว่ ถึง แต่ยงั ช่วยท�าให้หอ้ งดูกว้างขึน้ อีกทัง้ เพดานห้องทีส่ งู โปร่งยัง ช่วยเสริมให้ห้องโล่ง ไม่ท�าให้อึดอัดในเวลาที่ท�าอาหาร เตรียมอาหาร หรือแม้แต่ตงั้ โต๊ะทานอาหารไว้ภายในห้องครัว ก็ยังท�าได้ ตัวช่วยคือ ช่องหน้าต่างบานเลื่อน ที่คอยท�าหน้าที่ ระบายอากาศและระบายกลิ่นอับได้อย่างดีทีเดียว หวังว่าห้องครัวห้องนี ้ จะเป็นอีกหนึง่ แรงบันดาลใจให้คณ ุ ผูอ้ า่ น ได้ไอเดียในการสร้างสรรค์เติมแต่งห้องครัวประหยัดพลังงาน มากขึน้ แล้วคุณจะรูว้ า่ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟภายใน บ้านแล้ว ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือ คุณจะกลายเป็นอีก หนึง่ ก�าลังส�าคัญทีช่ ว่ ย “ลดโลกร้อน” อีกด้วย สถานที่ : บ้านคุณวสันต์ เจริญนวรัตน์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

MARCH/APRIL 45


Happy Celebrity II

BAANSUKJAI 46


ครอบครัวป้องมิตรอมรา

พรหมลิขิตบันดาลชักพา ทำาให้เราได้มาเจอกัน House Owner : คุณฉัตรชัย - คุณพัชรี ป้องมิตรอมรา Builder : บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : WA-729 Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

MARCH/APRIL 47


A C

B

A.-C. ระแนงไม้ลามิเนตที่ออกแบบมาช่วยกันแดดส่อง ฝนสาด การเลือกใช้ ไม้ลามิเนต เพราะทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและยังคงอารมณ์ของลายไม้ ได้อยู่บ้าง และการท�าเป็นระแนงถึงแม้จะไม่กันลมกันแดดได้เต็มที ่ แต่ก็ช่วยในเรื่องการ เคลื่อนที่ของลมได้ดีกว่าแบบทึบ

BAANSUKJAI 48


D. ภายนอกโครงสร้างแบบร่วมสมัย มีกลิ่นอายของสไตล์โมเดิร์น ดไู ม่ล้าสมัยแต่ก็ไม่โมเดิร์นจ๋า ใช้สีโทนกลางอย่างสีครีม สีช้างเผือก

เมื่อ

การสร้ า งบ้ า นไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารได้ บ้ า น แต่ ก ลั บ ได้ มิ ต รภาพกลั บ มา ความสุขที่ ได้เห็น บ้านที่ถูกสร้างด้วยความตั้งใจ ความใส่ใจ การดูแลซึง่ กันและกันดัง่ คนในครอบครัว การเจอกับของที่ใช่ทงั้ ภายในและภายนอก ย่อมเกิด เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ

MARCH/APRIL 49


ก่อนสร้างบ้านผมดูไว้หลายที่ ดูมาเรื่อย ๆ จนมาเจอแบบบ้านของ พีดีเฮ้าส์ เป็บแบบบ้านที่เราชอบมาก โทรหาแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่นี่ในการสร้างบ้านให้เราเลย แค่คุยผ่านโทรศัพท์ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาด้วยนะว่าคุยกับใคร (หัวเราะ)

E

BAANSUKJAI 50


F

G

E. F. G.-H.

H

ห้องนั่งเล่นกับโซฟาสีน�้าตาลตัวใหญ่ที่คุณฉัตรชัยและคุณพัชรีได้ ไปเลือกซื้อด้วยตัวเอง ฝ้าหลังคาทีม่ รี เู พือ่ ช่วยในเรือ่ งของการระบายอากาศ ท�าให้ภายในบ้านสามารถถ่ายเทความร้อนออกมาภายนอกได้ ใช้วัสดุทดแทนไม้สีน�้าตาลต่างโทนในการตกแต่งผนังภายนอกบ้าน ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้กับ บ้านสไตล์คอนเทมโพรารีทเี่ น้นความเรียบง่ายได้ดี

การพบเจออะไรที่คิดว่าใช่ เมื่อได้สัมผัส สิ่งนั้นด้วยตัวเองบางครั้งก็พบว่าใช่ยิ่งกว่า ทีค่ ดิ ไว้เสียอีก “ก่อนสร้างบ้านผมดูไว้หลาย ที ่ ดูมาเรือ่ ย ๆ จนมาเจอแบบบ้านของ พีดเี ฮ้าส์ เป็บแบบบ้านที่เราชอบมาก โทรหาแล้วก็ ตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ นี่ ในการสร้ า งบ้ า น ให้เราเลย แค่คุยผ่านโทรศัพท์ยังไม่ได้ เห็นหน้าค่าตาด้วยนะว่าคุยกับใคร (หัวเราะ)” เหมื อ นพรหมลิ ขิ ตให้ ม าเจอสิ่ ง ที่ ใ ช่ จน กลายมาเป็นความผูกพันระหว่าง พีดีเฮ้าส์ และ ครอบครัวป้องมิตรอมรา อย่างไร อย่างนั้น

MARCH/APRIL 51

บ้ า นที่ ถู ก สร้ า งให้ กั บ ครอบครั ว ในวั น พักผ่อนของครอบครัว สีครีมท�าให้บ้าน ดูอบอุ่น โปร่งสบายตา โทนสีกลาง ๆ ที่ สามารถเข้ า กั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย ฟั ง ก์ ชั น ครบพร้อมส�าหรับครอบครัวขนาดกลาง ขนาดห้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป เดินเหิน สะดวกสบาย แถมยั ง สร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งผนังอิฐมวลเบา ที่ ช ่ ว ยเรื่ อ งของการถ่ า ยเทความร้ อ น ภายในบ้าน กระจกใสที่ติดตั้งไว้รับแสง จากภายนอก หรือจะเป็นการใช้ไม้ลามิเนต ทดแทนไม้จริง ทนต่อสภาพอากาศร้อน ๆ หนาว ๆ ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หายห่ ว งเรื่ อ งการหดหรื อ ขยายตั ว ตาม สภาพอากาศของไม้ อีกทั้ง พีดีเฮ้าส์ เอง ได้ จั ด ที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ ทางในการสร้างบ้านหนึ่งหลัง ทีมหลังคา ทีมโครงสร้าง เป็นต้น


I

BAANSUKJAI 52


J

I. ถัดจากห้องนั่งเล่นจะเป็นบริเวณทางเดินเข้าสู่โต๊ะทานข้าวชุดสวยแปลกตา กบั เรือส�าเภายักษ์โดดเด่นกลางตัวบ้าน

J. บันไดขึ้นชั้นสองกับผ้าม่านสีแดงไทย โทนสีดินแดงเทศ ซึ่งเป็นสีแดงที่ดึงเอา สนี �้าตาลและสีม่วงมาผสม ท�าให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องของบ้านกับ โทนสีน�้าตาลจากห้องนั่งเล่นและภายนอก

MARCH/APRIL 53


K

K.-L.

L BAANSUKJAI 54

โต๊ะทานข้าวที่ถึงจะเป็นจุดเด่นอีกจุด เพราะสวยสะดุดตาจริง และทางเจ้าของบ้านยังบอกอีกว่าชุดนี้ยิ่งขัดยิ่งเงา สีสวยอย่าบอกใคร


M

N

O M.-N.โคมไฟห้อยที่ทางคุณฉัตรชัยและภรรยาไปเลือก หามาจัดตกแต่งเอง เป็นความสนุกในแบบที่ เจ้าของบ้านต้องการ O. ฝ้าเพดานเล่นระดับและลวดลาย ฝังไฟแสงสว่าง ไว้ในหลุมฝ้าเพื่อไม่ให้ดูเกะกะ ที่มีดีไซน์โดดเด่น P. ห้องนั่งเล่นชั้นบน ส�าหรับการพักผ่อนในวันที่ ต้องการความเป็นส่วนตัว

P MARCH/APRIL 55


BAANSUKJAI 56


ผมคิดว่าการสร้างบ้าน จ้างบริษัทรับสร้างบ้านเลย ถึงจะจ่ายสูงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับ สิ่งที่ได้มา มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ผมโชคดีที่มาเจอบริษัทที่ดี เชื่อถือได้ และถูกจริตกับเรา ภูมิใจมากครับ

Q. ใ นห้องนอนไม่ได้ตกแต่งมาก เพราะเป็นบ้านส�าหรับ วันพักผ่อนเสาร์-อาทิตย์ของครอบครัวที่ต้องการการพักผ่อนจริง ๆ

MARCH/APRIL 57


R. บ้านประกอบด้วยกระจกโดยรอบ เพื่อการรับแสงแดดในตอนกลางวัน

BAANSUKJAI 58


“หน้าบ้านนี้รถล้มบ่อย เพราะคนขับเหลียวมองบ้านจนลืมมองทาง”

S

T S.-T. มุมมองจากด้านบนที่สามารถมองเห็นสวนหลังบ้านและน�้าตกเล็ก ๆ ข้างบ้าน บรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับวันพักผ่อนสบาย ๆ

MARCH/APRIL 59


“เราพอใจมากและรู้สึกไม่ผิดหวังที่เลือก พีดีเฮ้าส์ เขาดูแลตั้งแต่เริ่มจนถึงทุกวันนี้ จ�าได้ว่าวันที่วางศิลาฤกษ์เขาก็มากันเป็น กลุ ่ ม ใหญ่ เ ลย หลั ง จากนั้ น ก็ ดู แ ลกั น มา เรื่อย ๆ ตลอดเวลา และบ้านก็ออกมา สวยงามอย่างที่เห็น ก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่ ยอมให้สร้าง เราก็อธิบายว่าที่ท�าก็เพราะ จะท�าให้ดขี นึ้ สวยขึน้ พอบ้านสร้างเสร็จเป็น คุ ณ พ่ อ พาแขกเดิ น ชมรอบบ้ า นซะเอง” คุณพัชรี ภรรยาของคุณฉัตรชัย เล่าให้ฟัง ถึงเรื่องราวความภูมิใจที่ ได้สร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์อย่างเป็นกันเอง บอกเล่าถึงความ โชคดีของครอบครัวที่เลือกสร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์ถึงกระทั่งไม่เอาป้ายพีดีเฮ้าส์ที่ ติดตรงรั้วบ้านออก แถมยังปล่อยมุกตลก ร้ายมาอีก “หน้าบ้านนีร้ ถล้มบ่อย เพราะคน ขับเหลียวมองบ้านจนลืมมองทาง” น่าจะมี กลองจะ ตึ่งโป๊ะ! ให้สักที อย่างว่าแหละค่ะ คนมีความสุขพูดคุยอะไรด้วยก็ดูอารมณ์ดี ไปหมด

“ผมคิ ด ว่ า การสร้ า งบ้ า น จ้ า งบริ ษั ท รั บ สร้างบ้านเลย ถึงจะจ่ายสูงกว่านิดหน่อยแต่ ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้มา มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ผมโชคดีที่มาเจอบริษัทที่ด ี เชื่อถือได้ และ ถูกจริตกับเรา ภูมิใจมากครับ” คุณฉัตรชัย พูดอย่างชัดถ้อยชัดค�าถึงความรู้สึกที่ ได้ รับจากพีดีเฮ้าส์ เป็นความรู้สึกที่ดีที่อยาก บอกต่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ อยากให้ผู้อื่นได้มี โอกาสรับสิ่งดี ๆ เหมือนที่ตัวเองได้รับ อยากแบ่งปันประสบการณ์ทดี่ ีให้ได้เป็นทาง เลือกอีกทางหนึ่งส�าหรับผู้ที่คิดสร้างบ้าน เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะบ้านหลังแรก หลัง ที่สอง หรือที่สาม บ้านที่เป็นน�้าพักน�า้ แรง บ้านที่เป็นความภูมิใจ บ้านที่เป็นแหล่ง ก�าเนิดความสุข ให้บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและ เลือกสร้างบ้านกับคนที่ดีที่สุด ขอให้เจอ แต่สิ่งดี ๆ นะคะ

U U.-V. ครอบครัวป้อมมิตรอมรากับวันสบาย ๆ ที่มักท�ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ

สถานที ่ : บ้านของคุณฉัตรชัย และ คุณพัชรี ป้องมิตรอมรา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

V

BAANSUKJAI 60


Happy Design III

BAANSUKJAI 62


อานุภาพของสีเหลือง Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

เหลือง ตามหลักจิตวิทยาถือว่าเป็นสีทที่ า� ให้รสู้ กึ ถึง ความ อบอุน่ ความหวัง เบิกบาน ร่าเริงสดใส สังเกตได้จากเวลา เราเห็นดอกทานตะวันเราจะนึกถึงความแจ่มใส ท้องฟ้าสีฟา้ กับ ก้อนเมฆสีขาว แสงแดดเจิดจ้ากับสายลมอ่อน ๆ หรือ สีที่เป็น ตัวแทนของพุทธศาสนาก็จะเป็นสีเหลือง แสดงถึงความศรัทธา ความหวัง แสงสว่างที่น�าทางในความมืด การตกแต่งห้องที่ใช้ สีเหลืองเป็นหลักจึงมักให้ความรูส้ กึ อบอุน่ สนุกสนานและเป็นมิตร แต่ทว่าหากไม่ได้คลั่งสีเหลืองแบบสุดตัวแล้ว การออกแบบโดย ใช้สเี หลืองเพียงโทนเดียวก็อาจท�าให้รสู้ กึ เลีย่ นได้ ควรเบรกด้วย สีอื่นบ้าง หรือจะเลือกใช้สีเหลืองหลาย ๆ โทนมาจับวางให้ดู สนุก เลือกให้เหมาะกับความชอบไลฟ์สไตล์ตัวเอง อย่างเช่น ห้ อ งน�้ า ห้ อ งนี้ ที่ เ น้ น สี เ หลื อ งแต่ ก็ ยั ง มี ก ารไล่ ร ะดั บ ไปจนถึ ง สีนา�้ ตาลทอง เบรกด้วยสีขาวและด�า จึงท�าให้ได้รบั อานุภาพของ สีเหลืองสมใจแต่ไม่เลี่ยนนั่นเองค่ะ สถานที่ : บ้านสุชาดา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี www.souchadaresort.com

MARCH/APRIL 63


Happy corner A

บ้านข้าวหนม

B

คาเฟ่ขนมไทยใจกลางกรุง(เก่า)

Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographers : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ไทยรสชาติหวานอร่อย แบบต้นต�ารับ เริม่ หาทาน ได้ยากขึน้ ในปัจจุบนั แต่กย็ งั มีอกี หลายแห่ง ในประเทศนี้ที่ยังคงตั้งใจสืบสานความเป็น ไทยเอาไว้จนชัว่ ลูกชัว่ หลาน “บ้านข้าวหนม” ร้านขายขนมไทยอีกหนึ่งแห่งใจกลางเมือง อยุธยา ที่ต้องเรียกว่าเป็นคาเฟ่ขนมไทยถึง จะถูก เพราะร้านเล็ก ๆ ทีน่ า่ รัก อบอุน่ และ เป็นกันเองจากเจ้าของร้านคนรุน่ ใหม่แห่งนี้ ได้หยิบเอาขนมไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณ มาขายคู่กับ กาแฟสดรสเข้มข้น โดยทีข่ นมไทยของบ้าน ข้าวหนมแห่งนี้ได้รบั การคัดสรรมาจากก้นครัวของชาวบ้านในท้องถิ่น จ.อยุธยา ซึ่ง ขนมไทยทุกชิน้ จะเน้นรสชาติแบบหวานน้อย ชิ้น พอดีค�า เพื่อที่ทานคู่กับกาแฟเข้มข้น จะได้ไม่เลี่ยนและเข้ากันได้พอดี

หากใครมีโอกาสได้แวะไปเทีย่ วเมืองกรุงเก่า อย่าลืมแวะไปสัมผัสบรรยากาศสบาย ๆ ของร้าน “บ้านข้าวหนม” นะคะ รับรองได้ เลยว่า นอกจากรสชาติของกาแฟและขนม ไทยแสนอร่อยที่มีให้คุณเลือกอย่างหลากหลายจะท�าให้คณ ุ ติดใจแล้ว บรรยากาศร้าน ที่ตกแต่งแบบไทยย้อนยุคแต่มีติดกลิ่นอาย ของความทันสมัยไม่น่าเบื่อ ยังอาจท�าให้ คุณนัง่ เพลินจนลืมเรือ่ งเทีย่ วไปเลยก็ได้คะ่ A. บรรยากาศภายในร้านแบบชิล ชิล แม้พน้ื ทีจ่ ะไม่มากนัก แต่ร้านกลับให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และเป็น กันเองได้อย่างดี B. มมุ ทีน่ งั่ สบาย ๆ ของลูกค้า ในสไตล์ทดี่ เู ท่และคลาสสิก C. ขนมไทยหลากหลายชนิด ถูกจัดวางบนถาดแบบไทย ให้ลูกค้าเลือกหยิบด้วยตัวเอง D. ขนมไทยชิ้นพอดีคา� เสิร์ฟพร้อมกาแฟหอมกรุ่น ทานคู่กันหวานมันก�าลังดี

BAANSUKJAI 64

C

สถานที่

:

ร้านบ้านข้าวหนม ถ.อู่ทอง พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : Baan kao nhom - บ้านข้าวหนม

D


Happy EATING

บ้านลาวญวน ณ ริมโขง

เชื่อมโยงความอร่อย 2 วัฒนธรรม Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นพพร ยรรยง

เมื่อ

บรรยากาศเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้าง สีสันและรสชาติความอร่อยให้แก่ อาหาร การจัดตกแต่งร้านจึงจ�าเป็นกับร้านอาหาร เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเอือ้ ให้ผรู้ บั ประทานอาหาร เข้าถึงรสชาติที่ส่งผ่านมาบรรยากาศนั่นเอง เช่น เดี ย วกั บ ร้ า น “บ้ า นลาวญวน ณ ริ ม โขง” ที่ เน้นบรรยากาศในการรับประทานอาหารควบคู่ ไปกับรสชาติที่อร่อยถูกปาก ซึ่งเป็น ที่รู้จักกัน ดี ข องผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย ง จนถู ก พู ด ถึ ง และมี ก าร แนะน�ากันแบบปากต่อปาก โดยที่มาของร้านมา จากความตัง้ ใจแรกของเจ้าของทีต่ อ้ งการน�าเสนอ อาหารสองรูปแบบอย่างอาหารลาวกับเวียดนาม จากนั้นจึงตกแต่งร้านในสไตล์ลอฟท์ เพราะน�า กระจกเข้ า มาใช้ เ พื่ อให้ ม องเห็ น วิ ว ได้ อ ย่ า ง ชัดเจน แต่ก็ยังผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ ได้อย่างลงตัวโดยได้ชิมอาหารพร้อมกับฟังดนตรี เบา ๆ เคล้ า สายลมริ ม แม่ น�้ า โขงยิ่ ง ท� าให้ ไ ด้ อรรถรส หากใครต้องการนั่งโต๊ะริมระเบียงก็ จะได้ สั ม ผั ส กั บ อากาศอย่ า งเต็ ม ที่ เ พราะเป็ น แบบเปิดโล่ง หรือถ้ามาหน้าร้อนก็มีห้องแอร์ให้ บริการ เพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะมาที่นี่ เมื่อใดที่มา จังหวัดมุกดาหาร โดยร้านเปิดตัง้ แต่ชว่ ง 11.00 ถึง 21.00 น. สถานที่

: บ้านลาวญวน ณ ริมโขง ถ.ส�าราญชายโขงเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/ BaanLaosYuanNaRimKhong

A

C

B A. B. C. D. E.

บรรยากาศด้านในสุดของร้าน ซึ่งอยู่ติดกับแม่น�้าโขง จึงได้ทั้งรับประทานอาหารและมองไปจนถึงฝั่งลาวได้เลย หน้าร้านมีภาพวาดหญิงสาวในท่วงท่าที่ก�าลังเดิน แต่งกายด้วยชุดประจ�าชาติ ซ้ายคือประเทศเวียดนาม ส่วนขวาคือประเทศลาว ผนวกกับชื่อร้านที่อยู่ตรงกลาง จึงสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาหารภายในร้านที่เน้นอาหาร สองประเทศนี้ กวยจั๊บญวน อาหารขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ด้วยรสชาติน�้าซุปรับประทานคู่กับเส้นที่เหนียวนุ่มและ หมูยออย่างดี เหมาะส�าหรับคนทีช่ อบรสชาติไม่จดั จ้านมาก หม�่ากาหมูสามชั้น อาหารที่บ่งบอกความเป็นอีสาน เพราะน�้าจิ้มที่ใส่ปลาร้าเมื่อรับประทานกับหมูสามชั้น กล้วยดิบ แตงกวาสด ท�าให้สัมผัสได้ถึงรสชาติที่จัดจ้าน ต�ามั่วบ้านลาวญวน เมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านภูมิใจ น�าเสนอ และบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสั่ง เพราะมีทั้ง ส้มต�าปลาร้าและส้มต�าไทยในถาดเดียวกัน รับประทานคู่ กับปลาเผา ท�าให้อร่อยอย่างลงตัว

BAANSUKJAI 66

D

E


Happy Travel

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

สร้างจินตนาการผ่านของสะสม Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

เชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณเรื่องนกแสก ไปเกาะบ้านไหนบ้านนั้นจะมีคนตาย ได้สร้าง ความฝังใจให้ใครหลายคนจนถึงตอนนี ้ แต่เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไปท�าให้ เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้ เพราะความน่า รักของเจ้านกฮูก หรือนกแสกนี้ได้เปลีย่ นเป็นจินตนาการทีด่ ขี องเด็ก ที่รักงานศิลปะ รวมไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่พาลูก ๆ มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ Owl Art Museum หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก แหล่งเรียนรู้ที่มา จากของสะสม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูก เป็นเรื่องราวใน นิทานก่อนนอนที ่ รศ.ปรีชา ปัน้ กล�า่ อาจารย์ประจ�าภาควิชาประยุกต์ ศิลปศึกษา คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล่าให้ลูกฟัง เพื่อสอดแทรกความรู้ แง่คิดดี ๆ โดยดึงนกฮูกมาเป็นธีมในการเล่า นิทานในทุก ๆ พัฒนาการของลูก และจากที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะ จึงน�าสองสิ่งนี้มารวมกัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของรักสะสมจาก คนในครอบครัวอยู่ด้วย

A B

C

E D

A. ทางเข้ามีการรวบรวมตุ๊กตานกฮูกสุดน่ารักไว้มากมาย B. อาคารไม้หลังเก่าทรงจั่วสูง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่ร้อนมาก C. การจัดตกแต่งภายในเน้นความเรียบง่าย โดยใช้แผ่นปูนท�าชั้นวาง และกั้นทางเดินด้วยการน�าอิฐมาวางและโรยหิน D. นกฮูกที่มาจากการประกอบอะไหล่รถจ�านวนหลายชิ้น กลายเป็นหุ่นยนต์นกฮูกสุดเท่ E. นกฮูกแกะสลัก และเพนท์ลวดลายเลียนแบบของจริง

B

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบนกฮูก หรืออยากเพลิดเพลินไปกับ นกฮูกตัวน้อยใหญ่หลายพันรูปแบบ เพียงมีตั๋วหนึ่งใบก็สามารถ ใช้เวลาอยูไ่ ด้ทงั้ วันแล้ว เมือ่ พร้อมทีจ่ ะมาใช้จนิ ตนาการเสพงานศิลปะ และมาเรียนรู้หลักสูตรการสอนศิลปะ สิ่งที่ได้กลับไปยังได้เปิดมุม มองที่เกี่ยวกับนกฮูกในหลายรูปแบบอีกด้วย ทั้งตุ๊กตา การเพนท์สี ลงบนเปเปอร์มาเช่รปู นกฮูก เพนท์รปู นกฮูกลงบนจาน การแกะสลัก ประกอบหุ่นยนต์ ท�าว่าว ภาพวาด หรือแม้แต่กระเป๋า เสื้อผ้า ข้าวของเครือ่ งใช้เด็กอ่อน ล้วนมีนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ทงั้ สิน้ สุดท้าย แม้คุณจะไม่ได้ชอบนกฮูกมาแต่แรก แต่หากลองเดินเข้าไปสัมผัส ก็อาจจะหลงรักโดยไม่รู้ตัว สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก (Owl Art Museum) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

BAANSUKJAI 68


Happy Design IV

พื้นที่แนวตั้ง

Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

นอนห้องนี้จุดเด่นคือการใช้พื้นที่ แทนที่จะใช้ พื้นที่ ในแนวราบในชั้นเดียวกันกับเปลี่ยนเป็น แบ่งพืน้ ทีห่ อ้ งให้เป็นสองชัน้ โดยชัน้ ล่างเป็นห้องนอนและท�าบันได ขึ้นชั้นสองโดยตรงจากในห้อง พื้นที่ชั้นบนสามารถประยุกต์ใช้ เป็นห้องแต่งตัว ห้องท�างาน ห้องนั่งเล่นที่ต้องการความเป็น ส่วนตัว เหมาะส�าหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่มาก ไม่สามารถใช้พื้นที่ กว้างในแนวราบได้จงึ ใช้พนื้ ที่ในแนวตัง้ ทดแทน แถมลักษณะของ บันไดยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับการตกแต่งห้อง หากใครไม่ ถนัดสไตล์เรียบง่ายแบบ Loft หรือ Minimal ก็ยังสามารถ ประยุกต์ใช้บันไดให้เป็นชั้นวางพรอพตกแต่งให้ห้องดูสนุกขึ้นได้ ตามแต่ใจปรารถนาอีกด้วยค่ะ สถานที่ : บ้านคุณเปร์ริญชน์ จงศรีงาม ม.อนันต์สุขสันต์ บางเขน กรุงเทพฯ

BAANSUKJAI 70


MARCH/APRIL 71


Happy home

Home series

wood : w-399

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชัน้ ขนาดใหญ่ สไตล์ Contemporary ที่ดูมั่นคง ด้านหน้าบ้านโดด เด่น จัดองค์ประกอบและตกแต่งเรียบง่ายแต่ลงตัว ออกแบบแปลนให้มี ส่วนบริการ อยู่ในพื้นที่ก�าบังทิศทางแดด แต่ส่วนใช้งานหลักมีความ เย็นสบาย มีช่องเปิดที่ค�านึงถึงทิศทางลมการใช้งานโดยรวม ผู้ออกแบบ ได้จดั สรรอย่างครบครันด้วยห้องนอนถึง 5 ห้องพร้อมห้องน�า้ ในตัว เหมาะ กับการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวของสมาชิกในบ้านส่วนพื้นที่ใช้งานรวมมี ขนาดกว้างขวางต่อเนื่องกัน ท�าให้ดูปลอดโปร่งและสบาย ส่งเสริมการ พักผ่อนร่วมกันของครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นอย่างดี

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI 72

5 นอน 5 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 28 20 511

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN MARCH/APRIL 73


Home series

wood : w-702

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้น แนวไทยประยุกต์ 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า ออกแบบให้เข้ากับ ยุคสมัยมากขึน้ เหมาะส�าหรับคนยุคใหม่ทชี่ นื่ ชอบเอกลักษณ์ของความเป็น ไทย โดดเด่นด้วยหลังคาทรงมะนิลา ลูกผสมระหว่างทรงจัว่ และทรงปัน้ หยา เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนชืน้ แบบประเทศไทย ท�าให้ลดความร้อนเข้า สู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดี เติมเต็มด้วยบ่อน�้าหน้าบ้านให้อารมณ์ของความ เย็นสบายเพิ่มขึ้น พื้นที่ใช้สอยโดดเด่นด้วยระเบียงที่ชั้น 2 รอบ ๆ ตัวบ้าน เหมาะกับคนที่ชอบสัมผัสกับบรรยากาศรอบบ้านที่แสนอบอุ่น

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI 74

4 นอน 3 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 18 19 260

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN MARCH/APRIL 75


Home series

wood : w-714

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน 2 ชั้นสไตล์ Modern Tropical เน้นบรรยากาศแบบเรียบง่าย สไตล์ตะวันออกภายในโล่งกว้าง มีการเปิดช่องว่างระหว่างชั้นเพื่อความ ปลอดโปร่งและระบายอากาศ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างแบ่งไว้เป็นสัดส่วน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการออกแบบที่โล่งเชื่อมต่อกันทั้งหมด พื้นที่ การใช้งานมีหลากหลายตอบสนองกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ชั้นบนจัดวางห้องนอนเป็นสัดส่วนสร้างสรรค์ชีวิตอิสระได้เต็มที่

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI 76

3 นอน 4 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

119 25 19 315

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN MARCH/APRIL 77


Home series

wood : w-841

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้านชั้นครึ่ง สไตล์ Modern Tropical เน้นการออกแบบตามสภาพ ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น โดยจัดวางพื้นที่อาคารแบบกระจายเพื่อเพิ่มช่อง เปิ ด ให้ กั บ พื้ น ที่ ภ ายในท� าให้ อ ากาศไหลเวี ย นได้ ดี ข้ึ น อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า ง บรรยากาศด้ ว ยศาลาและบ่ อ น�้ า ในตั ว อาคารซึ่ ง เชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่ ใ ช้ สอยอื่น ๆ อย่างกลมกลืน เพื่อให้พื้นที่ส่วนตัวเป็นส่วนพักผ่อนอย่าง แท้จริง

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI 78

3 นอน 4 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

112 20 22.25 237

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

FIRST FLOOR PLAN MARCH/APRIL 79


Happy Index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พระราม 2 ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต-นครนายก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 20/2 ถ.สะแกงาม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ภาคกลาง

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อยุธยา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สมุทรสาคร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/123 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท อโยธยา โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 165/11-12 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10300 บริษัท สมุทรสาคร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 926/315-316 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 162/6-7 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ภาคเหนือ

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ล�าปาง

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�า้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ล�าปาง ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 447-449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

BAANSUKJAI 80

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2894-9809 08-6326-4277 0-2996-0940-7 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3532-9052 08-5489-4275 0-3487-0750-1 08-1822-2422 0-3427-1745-7 08-5488-5316 0-3232-3242 08-9918-5420 0-3251-3485 08-5489-4239 0-3451-8268 09-0197-6424 0-3596-1268 09-2281-2890 0-3262-3585-6 08-5489-4239

โทรศัพท์ 0-5315-1750 08-9206-0154 0-5341-2459 08-9634-8088 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-5489-0215 0-5622-8388 09-0197-7896 0-5401-8658 08-0031-3388

โทรสาร 0-2449-5209 0-2988-9218 0-2894-9808 0-2996-0948-9 0-2922-0079

โทรสาร 0-3621-3163 0-3532-9053 0-3487-0752 0-3427-1748 0-3232-3243 0-3253-6019 0-3451-8289 0-3596-1269 0-3262-3587

โทรสาร 0-5315-1750 0-5341-2460 0-5525-9822 0-5622-9589 0-5401-8659


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ปากช่อง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

ภาตตะวันออก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาตใต้ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 88/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ถ.นิตโย ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

MARCH/APRIL 81

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4431-3599 08-5489-4252 0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 08-5489-4274 0-4221-1567 08-5489-4273 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4381-6608 08-1820-2539 0-4466-6939 08-6844-9888 0-4266-1154 08-3655-9599 0-4203-1516 08-9718-3784

0-4431-3577

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7482-3256 08-1885-5378 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7582-0360 08-1752-7226 0-7757-4666 08-0326-0955

0-4424-7272 0-4346-8491 0-4221-1571 0-4451-2130 0-4531-4748 0-4351-6393 0-4381-6609 0-4466-6938 0-4266-1156 0-4203-1517

0-3874-5674-5 0-3862-4251

โทรสาร 0-7543-1199 0-7467-1946 0-7420-9843 0-7638-3925 0-7582-0361 0-7757-4745


Happy Ending

ที่ ไม่อาจปล่อยให้แล้ง คือนํ้าใจ

หน้า

ร้อนเพิง่ มาเยือนได้ไม่เท่าไร ก็ แ ว่ ว ข่ า วว่ า ภั ย แล้ ง เริ่ ม กระจายออกไปในหลายพื้นที่เสียแล้ว อันที่ จริ ง หากคนเมื อ งไม่ ป ระสบกั บ ความ ขาดแคลนน�า้ ดืม่ น�า้ ใช้ดว้ ยตัวเองเมือ่ ปีทแี่ ล้ว หลายคนก็อาจจะไม่เคยส�านึกด้วยซ�า้ ว่า น�า้ เป็นทรัพยากรทีจ่ า� เป็นและมีคา่ ต่อเราเพียง ใด เพราะด้ ว ยความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น�้าภาค กลาง ท�าให้ประชากรทีอ่ าศัยอยูแ่ ถบนีแ้ ทบ ไม่ เ คยประสบปั ญ หาการขาดแคลนน�้ า อุปโภคบริโภคมาก่อน แต่เมือ่ ได้ประสบพบ เจอครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงรับรู้ ถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�า้ มากขึน้ กว่า เดิม และคงจะช่วยกันใช้น�้าอย่างประหยัด และรูค้ ณ ุ ค่า เพือ่ ทุกคนจะได้มนี า�้ ไว้ดมื่ ไว้ใช้ อย่างยั่งยืน แม้ผู้คนในแถบเมืองหลวงอาจจะเพิ่งเข้าใจ ถึ ง ความจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรน�้า แต่ ในพื้นที่ห่างไกลออกไป การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ า เพื่ อให้

BAANSUKJAI 82

มี ใช้อย่างเพียงพอถือเป็นเรือ่ งส�าคัญอันดับ ต้น ๆ มานานหลายสิบปีแล้ว การเกษตร จ�าเป็นต้องใช้น�้า และพืชบางชนิดก็จ�าเป็น ต้องใช้น�้าปริมาณมาก อุตสาหกรรม และ ครัวเรือน ทุกวงการต่างต้องการน�้า ถ้า เท่ า นั้ น ยั งไม่ พ อ ก็ ข อบอกว่ า อี กไม่นาน เทศกาลที่ ใช้น�้าสร้างความสดชื่นอันเป็น ประเพณี ที่ สื บ ต่ อ กั น มายาวนานอย่ า ง เทศกาลสงกรานต์ก็ก�าลังรออยู่ ในเดือน เมษายน ไม่ แ น่ ว ่ า ความขาดแคลนน�้ า ของประเทศไทยในที่สุดอาจจะไปถึงขั้น วิ ก ฤต หากถึ ง เวลานั้ น ก็ ข อให้ ทุ ก ท่ า น นึ ก ถึ ง ค� า พู ด จากผู ้ รู ้ ท ่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง ส� า คั ญ ยิ่งนี้เอาไว้ครับ... “ทรัพยากรมีเพียงพอ ถ้า รู้จักแบ่งปัน” นิตยสาร บ้านสุขใจ ฉบับหน้าจะมาพร้อม กับฤดูฝน ก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นฤดูที่ฝนตก ต้องตามฤดูกาล ขอให้น�้าจากฟ้าหลั่งริน ลงมาสู ่ ทุ ก คนที่ เ ฝ้ า รอ ขอให้ ป ราศจาก ความแห้ ง แล้ ง สดชื่ น ทั้ ง กายและใจกั น ถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่ครับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2559  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2559