Page 1

JANUARY/FEBRUARY 1


2 BAAN SUKJAI


ผลิตและจัดจำหนายโดย JANUARY/FEBRUARY 3


CONTENTS 8 10 12

Editor’s Note & Staff Happy Message Happy Association

20 24

Happy Committee Happy Interview

28

สิทธิพร สุวรรณสุต น�าส.ไทยรับสร้างบ้าน ชูมาตรการรับปี ‘59 สร้างบ้านต�่ากว่า 2 ล้าน รุกตลาด AEC พร้อมลุยงาน THBF 2016 Happy Exhibition

34 36

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา ของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

งานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง Thailand Home Builder & Material Fair 2016 (THBF 2016) ภายใต้คอนเซปต์ “Chosen House”

12

HAPPY ASSOCIATION

Happy Agenda Happy Tips

7 เคล็ดลับดี ๆ การเลือกบริษทั รับสร้างบ้าน

42

รายชื่อผู้ร่วมแสดงสินค้า แผนผังงาน

46 76 80 82

Happy Happy Happy Happy

40,44

Home New Year Index Ending

28

HAPPY EXHIBITION

24

HAPPY INTERVIEW

4 BAAN SUKJAI

36

HAPPY TIPS


3-4

JANUARY/FEBRUARY 5


6 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 7


หากเราเชื่ อ ว่ า ทุ ก สิ่ ง ล้วนแตกต่างกัน แม้แต่ สินค้าทีผ่ ลิตจากโรงงาน เดียวกันก็ยงั ไม่เหมือน กัน 100% เราก็จะเชื่อ ว่าการหลอมรวมแต่ละ สิง่ เข้าด้วยกันเป็นเรือ่ ง ที่ยาก หากเราเชื่อว่า คนทุกคนล้วนแตกต่าง กัน เราก็จะเชื่อว่าการ รวบรวมผูค้ นให้เป็นกลุม่ ก้อนและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ส่ิงที่ไม่ สามารถท�าได้ง่าย ๆ หากท�าได้สา� เร็จ ผลตอบแทนที่ได้รับมัก คุ้มค่าเสมอ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน คือกลุ่มคนในวงการ ก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ใช้เวลาหลายปีทผี่ า่ นมารวมตัวกันด้วย ปณิธานทีห่ วังจะพัฒนาวงการธุรกิจผูใ้ ห้บริการด้านการก่อสร้างทีอ่ ยู่ อาศัยของประเทศไทย และตอนนีผ้ ลตอบแทนจากปณิธานนัน้ เริม่ เห็น

เป็นรูปธรรมแล้ว เรามาร่วมกันเอาใจช่วยให้พวกเขาท�าส�าเร็จกันดี กว่าครับ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องเราและลูกหลานในอนาคต สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านนิตยสาร บ้านสุขใจ ทุกท่านครับ ฉบับ ที่ 29 ประจ�าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เป็นฉบับพิเศษ ทีเ่ ราอุทศิ ให้กบั พันธมิตรผูส้ า� คัญยิง่ ของเรานัน่ ก็คอื สมาคมไทยรับสร้างบ้าน เนื่องในโอกาสที่ทางสมาคมฯก�าลังเป็น เจ้าภาพจัดงานใหญ่ประจ�าปีของวงการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่าง งานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 หรือ Thailand Home Builder & Material Fair (THBF) 2016 ฉบับนี้เรา จึงขอจัดท�าฉบับพิเศษ เสนอเรือ่ งราวของสมาคมฯและตัวงาน THBF 2016 เป็นหลัก เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจตัวตน ของผูจ้ ดั งาน รวมถึงวัตถุประสงค์และสิง่ ทีท่ กุ ท่านทีม่ าร่วมงาน ในครัง้ นีจ้ ะได้รบั อย่างดียงิ่ ขึน้ อีกทัง้ ฉบับนีย้ งั มีความพิเศษตรง ที่เราน�าแบบบ้านสวยใหม่เอี่ยมมาน�าเสนอถึง 15 แบบ รับรอง ว่าจุใจอย่างแน่นอน หวังว่าทุกท่านมีความสุขกับงาน THBF 2016 และ บ้านสุขใจ ฉบับพิเศษนีน้ ะครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุภพงษ์ เทียนสี บรรณาธิการ

ทศพล สุวรรณสุต

ฝ่ายภาพ

ฝ่ายการตลาด

พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

แยกสี-พิมพ์

ฝ่ายขาย

จัดท�าโดย

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

กองบรรณาธิการ

อาทิติญาพร เงาศรี ศิลปกรรม

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล วิลาวัลย์ สินธรชัยกุล, ณัฐลัดดา ผุดผ่อง, พัชรินทร์ ไทยรักษ์

เจ้าของ

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล, พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นิตยา วงษ์แพทย์ บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

8 BAAN SUKJAI


HAPPY MESSAGE

สาส์นจากกรรมการกิตติมศักดิ์ สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสารบ้านสุขใจทุกท่าน หากท่านใดที่เป็นแฟนประจ�านิตยสารบ้านสุขใจ อาจเห็นได้ชดั ว่านิตยสารบ้านสุขใจฉบับ นี้เป็นฉบับพิเศษ มีเนื้อหาแปลกตาออกไป เนือ่ งจากเราก�าลังมีงานใหญ่ของวงการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง นั่นคือ “งานมหกรรม สร้ า งบ้ า นและวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง 2559” หรื อ Thailand Home Builder and Material Fair 2016: THBF2016 ภายใต้แนวคิด บ้านที่คุณ เลือกเอง หรือ Chosen House ที่จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ณ เอ็กซิบชิ นั ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งงานนี้ได้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ภายใต้การดูแลของ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน งาน THBF2015 ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะจัด เป็นครั้งแรก แต่นับเป็นความส�าเร็จของผู้จัด งานอย่างสมาคมไทยรับสร้างบ้านที่มีความ ตั้ ง ใจจะใช้ ง านนี้ เ ป็ น เวที ก ลางรวบรวมผู ้ ประกอบการในวงการรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างไว้ในงานเดียว แบบไม่เลือกค่าย ไม่มี สังกัด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เข้า ชมงานได้เลือกบ้านในแบบที่ถูกใจตั้งแต่วัสดุอุ ป กรณ์ ไ ปจนถึ ง โครงสร้ า งของบ้ า นด้ ว ย ตนเอง โดยงาน THBF2015 ได้รับเสียงตอบ รับจากผู้เข้าชมงานว่าประทับใจในการจัดงาน ที่มางานเดียวได้ครบทุกความต้องการเรื่อง บ้าน อีกทั้งยังมีนวัตกรรม ความรู้ใหม่ ๆ ให้ ศึกษาภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ ทางฝั่ง ผูป้ ระกอบการเอง ยังชืน่ ชมการจัดงาน ทีท่ า� ให้ มี โ อกาสได้ พ บปะ แลกเปลี่ ย นเป็ น คู ่ ค ้ า พันธมิตรทางธุรกิจกับเพื่อนในวงการธุรกิจ รับสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง รวมทัง้ ได้พบกับ ลูกค้าเป้าหมาย จนท�าให้มียอดขายจากการ ออกงาน THBF2015 กว่า 2 พันล้านบาท นับ

ว่าเป็นความส�าเร็จเหนือความคาดหมาย ที่น่า ภาคภูมิใจส�าหรับการจัดงานครั้งแรก จากความส� า เร็ จ ในปี ที่ ผ ่ า นมา กอปรกั บ ประสบการณ์การจัดงานในครัง้ ที่ 2 ผมมัน่ ใจว่า งาน THBF2016 นี้ จะยิง่ ใหญ่กว่าปีทผี่ า่ นมา แน่นอนว่าผูเ้ ข้าชมงาน จะได้พบกับผูป้ ระกอบการ รับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างชั้นน�าจากทั่วประเทศทีพ่ ร้อมตบเท้าเข้าร่วมออกบูทภายในงาน พร้อมน�านวัตกรรมใหม่มาแสดงโชว์ และมอบ ส่วนลดให้อย่างจุใจอย่างทีจ่ ะไม่พบในงานใดมา ก่อน นอกจากนี้ ทางสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ยัง จัดกิจกรรมซึง่ อัดแน่นเรือ่ งบ้านให้กบั ผูเ้ ข้าชมงาน ได้อปั เดตเทรนด์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ ไม่วา่ จะ เป็น การสัมมนาความรูเ้ รือ่ งบ้าน จากวิศวกรและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสาธิตนวัตกรรม ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ โดยซินแสชือ่ ดัง คลินกิ บ้าน เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาเรือ่ งบ้านฟรี โดย สถาปนิก วิศวกร และผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒิ กิจกรรมเวิรค์ ช็อปสร้างอาชีพ โดยยังคงแนวคิด การจัดงานทีต่ อ้ งการให้ผเู้ ข้าชมงานมางานเดียว คุม้ ได้ครบครันทุกเรือ่ งบ้านอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกบั สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ที่ด�าเนินการจัดงาน THBF ส�าเร็จลุล่วงมาเป็นปีที่ 2 และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมท�าให้งานดี ๆ แบบ นีเ้ กิดขึน้ ผมขออวยพรให้งานครัง้ นีป้ ระสบความ ส�าเร็จลุลว่ งดังเจตนารมณ์ของผูจ้ ดั งานทีม่ งุ่ หวัง ให้งานนี้ได้เป็นเวทีกลาง เป็นงานแสดงสินค้า นวัตกรรมของวงการสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูบ้ ริโภค แล้วพบกันในงาน Thailand Home Builder & Material Fair 2016 ครับ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการกิตติมศักดิ์

10 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 11


HAPPY ASSOCIATION

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา ของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

Story/Photographer : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

งานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

สมาคมฯได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อ ผลักดันผูป้ ระกอบการหรือบริษัทรับสร้างบ้าน ทีเ่ ข้ามาเป็นสมาชิก รวมถึงผูป้ ระกอบการทีจ่ ะ เข้ามาสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านรายใหม่ ให้เปลี่ยน ทั ศ นคติ ใ นการแข่ ง ขั น จากเดิ ม ที่ เ น้ น การ แข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งรายอื่น มาเป็นการ มุ่งเน้นแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก เพื่อเป็นการ พั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความสามารถของ ธุรกิจตนเองโดยยึดเอาผู้บริโภคเป็นแกนหลัก ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรมุ่งตอบสนองความ ต้องการให้ดีที่สุด พร้อมๆ กับควรมีการตรวจ สอบและควบคุมดูแลผูป้ ระกอบการด้วยกันเอง เพื่ อ มิ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจาก ผูป้ ระกอบการบางราย รวมถึงสร้างกลไกการ แข่งขันให้เกิดความยุตธิ รรมและหลีกเลีย่ งการ ท�าผิดกฎหมายและกฎระเบียบของบ้านเมือง นอกจากนี้ทางสมาคมฯ จะช่วยส่งเสริมให้ 12 BAAN SUKJAI

สมาชิกและผู้ประกอบการควรด�าเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่าง จริงจัง โดยจะเป็นเสมือนตัวกลางในการเชือ่ ม ต่อผู้ประกอบการที่อยู่ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน และกลุ่มวัสดุก่อสร้างให้ร่วมแรงร่วมใจกัน อย่างจริงจัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค “ทีผ่ า่ นมาผูบ้ ริโภคมักถูกเอารัดเอาเปรียบ ทัง้ ในกรณีของการสร้างบ้านแต่ไม่ได้บ้าน และ สร้างบ้านไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างบ้านไม่ แล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญา ทางสมาคมฯ จึ ง มี แนวคิดจะจัดตั้ง กองทุนเพื่อการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ ขั ด แย้ ง กั น โดยในระยะแรกจะให้ ค วาม ช่วยเหลือเฉพาะผูบ้ ริโภคทีส่ ร้างบ้านกับสมาชิก สมาคมฯ เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภคและแน่ ใจได้ว่าหากสร้างบ้านกับ สมาชิกจะได้รบั การดูแลจากสมาคมฯ ในการ เป็นตัวกลางประสานงานเรียกร้องความถูกต้อง"


ส�าหรับทิศทางการท�ากิจกรรมของสมาคม จะไม่เน้น ไปที่การจัดงานแฟร์ หรือการออกบูท แต่จะมุ่งไป ที่การจัดงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่มีประโยชน์กับ ผู้ประกอบการและผู้บริโ ภค รวมถึงกลุ่มสมาชิก โดยจะจัดกิจกรรมการสัมมนาครั้งแรกช่วงไตรมาส สุดท้ายของปีนี้ ในหัวข้อ “ เปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ( AEC ) ธุรกิจรับสร้างบ้าน...ได้หรือเสีย” ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มองไว้ว่าการจัดงานสัมมนาใน ลักษณะนี้ ประโยชน์จะเป็นของทัง้ ผูป้ ระกอบการและ ผู้บริโ ภคทั้งสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ สมาคมเป็นที่น่าเชื่อถือไปด้วย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริม การเลือกใช้วสั ดุ และการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

ให้แก่กลุ่มสมาชิกรับสร้างบ้านและกลุ่มผู้บริโ ภค เพราะเชื่อว่าปัจจุบัน บ้านประหยัดพลังงานเป็น ที่ ต้องการไม่เฉพาะในตลาดรับสร้างบ้านประเทศไทย เท่านั้น แต่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดรับสร้างบ้าน ทั่วโลก "ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวัสดุและนวัตกรรมการก่อสร้าง บ้านประหยัดพลังงานจะมีราคาทีค่ อ่ นข้างสูงในตลาด รับสร้างบ้าน แต่ทางสมาคมฯ จะท�าการผลักดันใน เรื่องของราคาการใช้วัสดุและการสร้างบ้านดังกล่าว ให้สมเหตุสมผล เพราะเชือ่ ว่าจะเป็นผลดีในระยะยาว ต่อผูบ้ ริโภค ทัง้ ในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยระยะยาวส�าหรับ การอยู่อาศัย ความแข็งแรงทนทานและยังสามารถ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้"

การประชุมสามัญประจ�าปี 2558 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและกิจกรรมปี 2558 เชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมฯงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล เชิญร่วมงานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2558 รับรองงบประมาณปี 2557 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อผลักดันและยกระดับภาพรวม ธุรกิจรับสร้างบ้านให้เติบโตและขยายออกไปทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี

JANUARY/FEBRUARY 13


นโยบายหลัก

พันธกิจ

"มุ่งส่งเสริมสมาชิกให้ด�าเนินธุรกิจด้วยความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมถึ ง เพื่ อ ยกระดั บ สมาชิกและธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้บริโภค และประชาชน"

ยกระดับสมาชิกและภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านสู่อุตสาหกรรมรับสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่ ยอมรับของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป พร้อมมุ่งส่งเสริมตลาดรับ สร้างบ้านทั้งปริมาณและมูลค่าให้ขยายออกไปทั่วประเทศไทยและขยายสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์ 1. สนับสนุนให้สมาชิกมุ่งสู่ผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมรับสร้างบ้านส�าเร็จรูปหรือ กึ่งส�าเร็จรูป 2. สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและขยายตลาด ภายในประเทศ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาด และก�าลังการผลิตของสมาชิกแต่ละราย

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Facebook พลิก โลกธุรกิจ" โดยเรียนเชิญ ดร. เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว ผูเ้ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษาด้านการตลาดออนไลน์เป็นมาวิทยากร ให้ความรู้ในการใช้ Facebook เพือ่ สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ ให้กบั ธุรกิจหรือองค์กร ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก ผู้ประกอบการทั้งในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมงานสัมมนาจ�านวนมาก

14 BAAN SUKJAI

4. สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสการลงทุนและขยาย ตลาดต่างประเทศของสมาชิก 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาการ ผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว


วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางและตัวแทนสมาชิก ใน การประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะน�าไปสู่การประกอบ ธุรกิจของสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิก ผู้ด�าเนินการได้ผลดีเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ สมาชิกรายอื่นๆ และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ ผู้บริโภค ประชาชน และทางราชการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้า ของสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ เพื่อความ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรมและ รับผิดชอบต่อสังคม

7. จัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราวเพื่อความสามัคคี ของมวลสมาชิก

3. สนับสนุนให้เกิดการสอดส่องและก�ากับดูแล กันเอง ในการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิก และผู้ประกอบการที่มีอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัด เอาเปรียบ 4. ช่วยเหลือและแก้ไขข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการ ประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก 5. เป็นหน่วยงานกลางหรือตัวแทนสมาชิกในการ ประนีประนอมข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วน สมาชิกด้วยกันเองและผู้บริโภค

8. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ความมุ่งหวังของสมาคมฯ 1. ยกระดับผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยได้มี โอกาสได้พัฒนาและเติบโต 3. เพือ่ ให้ธรุ กิจรับสร้างบ้านแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ 4. สร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่ให้เป็นผูม้ ธี รรมาภิบาล 5. มุ่งสู่ความเป็น Green Home

สมาคมไทยรับสร้างบ้านจัดงานประกาศรางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจ�าปี 2558 หรือ THQA 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อยกระดับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขัน กันอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม โดยยึดเกณฑ์พิจารณาวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาดและสร้างสรรค์ลูกค้า ผลประกอบการ และคุณภาพผลงานการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด

JANUARY/FEBRUARY 15


นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2558 พร้อมด้วยรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น มิติ ที่ 2 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ในนามของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2558 ภายใต้ชื่องาน Together is Power : Empowering Network 2015 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงการบริหารจัดการของสมาคมไทยรับสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณที่ดีของนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านที่มีหัวใจ สีเขียว มุ่งผลักดันการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่ง

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ยกขบวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิก รวมถึงพันธมิตรคู่ค้า ร่วมโครงการคืนก�าไรสู่สังคม ครั้งที่ 12 โดยซ่อมแซม และก่อสร้างอาคาร-ห้องสุขา-ถนน-สนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ณ โรงเรียนชุมชน วัดท่าสุธาราม จ.ชุมพร และโรงเรียนบ้านนากลาง จ.บุรีรัมย์ รวมมูลค่ากว่า 1,145,000 บาท โครงการนี้เป็นการน�าความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีอาคารเรียนและสาธารณูปโภค ที่แข็งแรงและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยและคืนก�าไรให้กับสังคม

16 BAAN SUKJAI


์ น ว า ด

H T . R O . A B .TH

W W W ่ ี ท ้ ด ไ โหลด

JANUARY/FEBRUARY 17


H T . R O . A B H

T . W W W ่ ี ท ้ ด ไ ด ล ห โ ์ น ว ดา

18 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 19


HAPPY COMMITTEE

คณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

6

3

5

2 1

20 BAAN SUKJAI

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต คุณภูวดล แดนสวรรค์ คุณปรีดา เฉลิมวงศ์ คุณสาราวุฒ บรรจุสุวรรณ์ คุณส�าราญ กระจ่างรมย์ คุณสราวุฒิ เกิดแพ คุณสุรเดช บวรอัศวกุล

นายกสมาคม เลขาธิการ อุปนายก อุปนายก อุปนายก อุปนายก อุปนายก


คณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

8 9 10

11 13

12

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

คุณสมศักดิ์ สุขวารี คุณวุฒิพันธุ ์ สุรสวัสดิ์ คุณพิศาล ธรรมวิเศษ คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์ คุณธิณวัชร์ กลับคุณ คุณอัจฉราวดี โดดดารา คุณฐิฒิพงษ์ เรืองเจริญ

กรรมการ / นายทะเบียน กรรมการ / ประชาสัมพันธ์ กรรมการ / เหรัญญิก กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ปฎิคม JANUARY/FEBRUARY 21


คณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

16

17

15 18

20 19

22 BAAN SUKJAI

21

15. 16. 17. 18. 19. 20.

คุณมาลี สุวรรณสุต คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล คุณวรุณธรณ์ ลิ้มสินสวัสดิ์ คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล คุณอนินทร์ จีนสุ่น คุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

21. 22. 23. 24.

คุณวสุพล นพศิริกุล คุณอัครเดช ด่านไพบูล คุณณัฐากร จิรังกรณ์ คุณอลงกรณ์ ด�าริชัยมงคล

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

รศ.มานพ พงศทัต

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.จารุต วิภูปฐพร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ บริษทั ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อ�านวยการห้องปฏิบัติการ มาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย

อาจารย์ส�าเริง ฤทธิ์พริ้ง ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างพิเศษ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด

คุณสุพล ธรรมวิเศษ ที่ปรึกษา บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จ�ากัด บริษัท ซินซ์ 24 จ�ากัด วัดเทวสังฆาราม ส�านักงานโยธาจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท ช.ทวีเทพ จ�ากัด

คุณธนูศักดิ ์ พึ่งเดช ประธานบริหารกลุม่ บริษทั เจ.ดี.พูลส์ บริษัท เจ.ดี. พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จ�ากัด

JANUARY/FEBRUARY 23


HAPPY INTERVIEW

24 BAAN SUKJAI


สิทธิพร สุวรรณสุต

นำ�ส.ไทยรับสร้�งบ้�น ชูม�ตรก�รรับปี ‘59

สร้�งบ้�นต่ำ�กว่� 2 ล้�น รุกตล�ด AEC พร้อมลุยง�น THBF 2016 Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

สมาคมไทยรั บ สร้ า งบ้ า น เร่ ง ขั บ เคลื่ อ น นโยบายปี ‘59 ต้านพิษเศรษฐกิจ จัดงาน มหกรรมงานสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 เชื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและขยายการเติบโต ตลาดรับสร้างบ้าน ด้านนายกสมาคมเผย ไม่หวั่น เตรียมลุยกลยุทธ์ใหม่เจาะกลุ่มลูกค้า สร้างบ้านราคาต�า่ กว่า 2 ล้าน พร้อมรุกตลาด AEC นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ผู้เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในการ ขับเคลื่อนสมาคมฯให้มีความเข้มแข็ง และ เติบโตต่อไปในตลาดรับสร้างบ้านได้อย่างมี คุณภาพ กล่าวว่า “เป็นเวลาเกือบ 6 ปี แล้ว นับตั้งแต่สมาคมไทยรับสร้างบ้านก่อตั้งขึ้น ภายใต้การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตและจ�าหน่าย วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ด้ ว ย วัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการให้สมาคมฯเป็นเสมือน “เวทีกลาง” ในการก�าหนดทิศทาง ขับเคลื่อน นโยบายรับสร้างบ้าน หรือยกระดับคุณภาพ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งก็คือสมาชิกสมาคมฯ จากทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ให้ดา� เนินธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้เป็น ที่ ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้บริโภค ตลอดจน ประชาชน ซึ่งในการด�าเนินงานของสมาคมฯ ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าการแข่งขันและการ เติบโตของธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังกระจุกตัวอยู่ แค่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ขณะ ทีธ่ รุ กิจรับสร้างบ้านและผูป้ ระกอบการในต่างจังหวัดยังไม่สามารถที่จะผลักดัน หรือสร้าง มาตรฐานผู้ประกอบการและธุรกิจ ให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับแก่ผู้บริโภคได้ดีพอ ทั้งนี้เรายังมีอุปสรรคในการจัดประชุมหรือ ระดมความคิ ด เห็ น จากสมาชิ ก สมาคมฯใน แต่ละครั้ง เพราะสมาชิกมาจากหลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงปีสองปีที่ ผ่านมาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็ ได้ส่ง ผลกระทบถึงก�าลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งท�าให้ เกิดการชะลอตัวทัว่ ประเทศ แม้จะมีบางช่วงที่ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังถือว่า ทรงตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม แม้จะต้องเจอกับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือปัญหาการกระจุก ตัวของตลาด ทางสมาคมฯเองก็มีนโยบาย มีแผนการรองรับ และมีการปรับตัวไปตาม สถานการณ์อยู่ตลอด ซึ่งผมเชื่อเสมอว่า การ ขับเคลื่อน การเติบโต ตลอดจนการพัฒนา แบบค่อยเป็นค่อยไปของสมาคมนั้น จะท�าให้ สมาชิกสมาคมสามารถก้าวผ่านวิกฤต ปัญหา และความยากล�าบากไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน” เพราะวิกฤต คือโอกาส ทีน่ อกจากจะท�าให้สมาคมฯ มีความเข้มแข็งขึ้นแล้ว ยังท�าให้สมาคมฯได้ มองเห็น ภาพรวมของตลาด ทั้งยังมองเห็น ทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น สมาคมฯจึง ได้วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศ กระตุ้นการเติบโตของตลาดรับสร้างบ้าน ตลอดปี 2559 “ต้องยอมรับว่า ตลอดปี ‘58 ที่ผ่านมา เราได้ รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง ซึ่งท�าให้การด�าเนินธุรกิจของสมาชิกเกือบ

ทั้งหมดไม่เป็นไปตามเป้า โดยเฉลี่ยลดลง 10-15% แต่หากพูดถึงปี ‘59 นี้ ผมคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจก็คงยังไม่ฟน้ื ตัวดีนกั ทางสมาคมฯ จึงวางมาตรการทีจ่ ะผลักดันหรือด�าเนินงานให้ สมาชิกมีเวที และสามารถเข้าถึงก�าลังซื้อได้ มากขึ้น มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้ สมาชิกได้มโี อกาสค้าขายกับผูบ้ ริโภค ไม่วา่ จะ เป็นกลยุทธ์ทจี่ ะท�าให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการ และสนใจอยากสร้างบ้านมากขึ้น ด้วยงบประมาณการสร้างทีจ่ บั ต้องได้ จากปกติทกี่ ลุม่ สมาชิกเราสร้างบ้านในงบประมาณ 4-5 ล้านบาท ก็เหลือเพียง 2-3 ล้านบาท และภายในปี ‘59 นี้ เราส่งเสริมให้สมาชิกออกโปรดักส์ใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าจ�านวนมากที่ต้องการ สร้างบ้านงบประมาณต�่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่ง เราเชือ่ ว่านอกจากจะท�าให้สมาชิกมีรายได้หรือ ยอดขายเข้ามาในส่วนนี้แล้ว ยังเป็นการรักษา สัดส่วนการเติบโตเอาไว้ได้อีก แต่อย่างไร ก็ตาม ไม่ว่าเราจะรุกตลาดที่ระดับราคาไหน เราก็ยังคงคอนเซปต์ของสมาชิกสมาคมฯไว้ เหมือนเดิม คือเรื่องคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ที่มีอายุยาวนาน เพื่อส่งผลให้การสร้างบ้าน เป็น บ้านที่อยู่อาศัยถาวร ไม่ ใช่ที่อยู่อาศัย ชัว่ คราวหรือไม่กปี่ กี เ็ สือ่ มสภาพ เพราะถ้าหาก เทียบกับผูป้ ระกอบการรายย่อยทัว่ ไปคุณภาพ ก็ยงั แตกต่างกัน แม้จะได้พนื้ ที่ใช้สอยน้อยกว่า แต่ก็จะได้อายุการใช้งานที่มากกว่าแน่นอน” คุณสิทธิพร กล่าว พร้อมกับเล่าถึงมาตรการ ของปี ‘59 ต่ออีกว่า

JANUARY/FEBRUARY 25


“นอกจากนี้สมาคมฯยังมีนโยบายที่จะรองรับ สมาชิกหลังจากประเทศไทยเปิดสู่ AEC ซึ่งถือ เป็นการปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง ทางการค้า ที่เราไม่อาจฟันธงได้ว่ามันจะเป็น บวกหรือลบ เพราะว่ามีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ซึ่งเรื่องนี้เองสมาคมฯได้กระตุ้นให้ สมาชิกตื่นตัวมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา ฉะนั้น เราจึงต้องปรับตัว เพื่อให้มีความพร้อมทั้งรับ และรุก โดยกลุ่มสมาชิกสมาคมฯมีเป้าหมาย ว่าจะน�าธุรกิจสร้างบ้านของคนไทยรุกขยายไป ใน 3 ประเทศเพื่อนบ้านหลัก ๆ คือ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ซึง่ จากการส�ารวจข้อมูลใน ประเทศเพื่อนบ้าน เราก็พบว่าใน 3 ประเทศนี้ ยังไม่มีธุรกิจรับสร้างบ้านที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ เป็นผู้รับเหมาทั่ว ๆ ไป ซึ่งมันก็เป็นโอกาสดี ถ้าสามารถขยายไปได้ แต่ ในล�าดับแรกผู้ ประกอบการและสมาชิกจ�าเป็นที่จะต้องเร่ง สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และความ ชัดเจน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ก่ อ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ม องไปไกลถึ ง ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น แต่ยังต้องมองย้อน กลับมายังบางกลุม่ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนต่างจังหวัดทีย่ งั ไม่รจู้ กั และไม่เข้าใจในธุรกิจรับสร้างบ้านด้วย” ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันสมาคมฯจึงให้ความ ส�าคัญและผลักดันการจัดกิจกรรมการตลาด มากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม สมาชิก หรือคนในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะ แลกเปลี่ ย นกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรง ไม่ ว ่ า จะ เป็นการจัดงานสัมมนาวิชาการ งานประกวด หรืองานแฟร์ต่าง ๆ โดยล่าสุดกับการจัดงาน มหกรรมงานสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 หรือ Thailand Home Builder & Material Fair 2016 (THBF 2016) “การจัดงาน THBF 2016 ในครัง้ นีเ้ ป็นกิจกรรม ของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพือ่ ต้องการสร้างเวทีแสดงของสมาชิกสมาคมฯ ทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า น วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ ว-

26 BAAN SUKJAI

เนื่องกัน ให้ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพและขีด ความสามารถ พร้ อ มทั้ ง ได้ มี โ อกาสน� า ผลิตภัณฑ์ ความรู้ และการบริการต่าง ๆ มา พบกับผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้าชมงาน รวมไปถึงสามารถ ตกลงซื้อขายกันได้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นส่วน หนึ่งที่จะช่วยให้ตลาดรับสร้างบ้านเติบโตขึ้น โดยในปีนี้งาน THBF 2016 ถูกจัดขึ้นภายใต้ แนวคิด Chosen House หรือ บ้านทีค่ ณุ เลือกเอง ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ เ ราต้ อ งการจะตอบโจทย์ ผู้ประกอบการและผู้บริโ ภคที่มี ไลฟ์สไตล์ที่ แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมกัน นี้สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต จัดกิจกรรมทางสังคมขึ้น นั่นคือการ ประกวดออกแบบ “บ้านสไตล์รีสอร์ต” ที่เรา ได้เชิญนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ อาชีวะมาร่วมแข่งขัน พร้อมกับตัดสินหาผูช้ นะ กันในงานนี้ ซึ่งเราคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะมีผเู้ ข้าชมงานมากกว่า 1 แสนคน จากการ จัดงานทัง้ หมด 5 วัน ส่วนยอดการตกลงซือ้ ในปี นีค้ าดว่าน่าจะเพิม่ ขึน้ อีก 20-25% จาก 5 พันล้านบ้าน ในปีทแี่ ล้ว” คุณสิทธิพร กล่าว ก่อนฝากถึงผู้ บริโภคทีก่ า� ลังวางแผนจะสร้างบ้านสักหลังหนึง่ ว่า “งานนี้ จ ะเป็ น งานที่ ร วบรวมเอาทุ ก ความ ต้องการเรื่องการสร้างบ้านมาไว้ที่นี่ที่เดียว นอกจากจากโชว์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากสมาชิกผู้ประกอบการ แล้ว ยังมีเวทีที่คอยให้ความรู้ มีสถาปนิกคอย ให้ค�าปรึกษา และมีพื้นที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างบ้านให้ได้เรียนรูก้ นั อีกด้วย ดังนัน้ งานนี้ จึ ง ไม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ เ พี ย งผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต้องการสร้างบ้านเพียงอย่างเดียว แต่บุคคล ทั่ ว ไปที่ อ ยากเรี ย นรู ้ ผู ้ รั บ เหมารายย่ อ ย สถาปนิก วิศวกร ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต จ�าหน่ายวัสดุอปุ กรณ์รบั สร้างบ้านเอง ก็สามารถ มาแลกเปลีย่ นข้อมูล และมาดูความก้าวหน้าของ ธุรกิจก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยได้เช่นเดียวกัน” เพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทของสมาคมไทยรับสร้ า งบ้ า น ที่ น อกจากจะท� า เพื่ อให้ ส มาชิ ก สมาคมฯได้มีท่ียืนและเติบโตต่อไปในธุรกิจ

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

รั บ สร้ า งบ้ า นแล้ ว สมาคมฯยั ง ท� า เพื่ อ ช่ ว ย กระตุ้นตลาดรับสร้างบ้านในภาพรวม ตลอด จนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความหวังว่าหาก เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ก�าลังซื้อก็จะมากขึ้น และตลาดรับสร้างบ้านก็ จะคึกคักตามไปด้วย ดังนัน้ ไม่สา� คัญว่าคุณจะ เป็นใครมาจากไหน เพียงแค่คณ ุ สนใจเรือ่ งบ้าน งานมหกรรมงานสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวัน ที่ 27 – 31 มกราคม 2559 ณ เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจ ท�าให้คณ ุ ได้พบกับอะไรทีม่ ากกว่าค�าว่า “บ้าน” กลับไปก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณ : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ถ.วงแหวน ตลิ่งชัน กรุงเทพ เปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 วันเสาร์เวลา 8.30-15.30 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2447 9026-30 หรือ www.thba.or.th


JANUARY/FEBRUARY 27


HAPPY EXHIBITION

พิธีเปิดงาน THBF 2015 ที่เต็มไปด้วยผู้ บริหารระดับสูงของ บริษัทห้างร้านชั้นน�า ร่วมเป็นเกียรติในการ เปิดงานร่วมกับ คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับ สร้างบ้าน บรรยากาศภายในงานบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

งานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง

THAILAND HOME BUILDER & MATERIAL FAIR 2016 (THBF 2016) ภายใต้คอนเซปต์ “CHOSEN HOUSE” Story/Photographer : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

แนวคิด สืบเนื่องจากนโยบายหลักของ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ที่ ต้องการจะขยายปริมาณและมูลค่างานก่อสร้างของ ภาคธุรกิจรับสร้างบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้ เติบโตออกไปทั่วประเทศอย่างมีทิศทางและยั่งยืน พร้อมกับยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจบริการรับ สร้างบ้าน ให้มีความเป็นมืออาชีพและเข้าสู่ระบบ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ ภาค ธุรกิจเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริโภค และประชาชนทัว่ ไป ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ บริการรับสร้างบ้าน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมถึงผู้ที่ เกีย่ วข้องในแวดวงธุรกิจนี้ สามารถขยายตลาดออกไป ยังต่างจังหวัดในทุกภูมภิ าคของประเทศภายในปี 2560 สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) ในฐานะหน่วยงาน ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของผู้ประกอบการธุรกิจ บริการรับสร้างบ้านทัว่ ประเทศและธุรกิจวัสดุกอ่ สร้าง ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเรือ่ งทีก่ ล่าวมา ดังนัน้ จึง ได้มีการริเริ่มจะจัดงานนิทรรศการและงานแสดง สินค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558 ภายใต้ชื่อ มหกรรม 28 BAAN SUKJAI

สร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2558 : Thailand Home Builder & Material Fair 2015 (THBF 2015) งาน แสดงนวัตกรรมบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง ในรูปแบบการ ประหยัดพลังงาน ตอน ‘สร้างบ้าน...สร้างแลนด์มาร์ค’ ซึ่งถือได้ว่าเป็น “จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ” และได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 ทีจ่ ะถึงนี้ สมาคมฯยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ดั งาน มหกรรมสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 : Thailand Home Builder & Material Fair 2016 (THBF 2016) ภายใต้คอนเซปต์ ‘Chosen House’ หรือ ‘บ้านที่คุณ เลือกเอง’ เพื่อให้เป็น “เวทีกลาง” ส�าหรับผู้ประกอบ การในแวดวงธุรกิจนี้ ได้พบปะกับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ หาความรู้เรื่องการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง โดย เฉพาะการน�าเสนอนวัตกรรมการสร้างบ้านและวัสดุ ก่อสร้างใหม่ ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้อยู่ ในสาขา อาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการ ประหยัดพลังงานและช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อมของคน ไทยทุกคน


ซินแสเมย์ มาให้ความรู้บนเวทีแก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับ ศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อมโยงกับปีชง

บรรยากาศผู้คนจ�านวนมากร่วมลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้รับนิตยสาร Home & Resort Thailand ฟรีคนละหนึ่งเล่ม

มหกรรมสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2559 “Thailand Home Builder & Material Fair 2016 (THBF 2016) ยังนับได้ว่าเป็นเวทีของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายวัสดุ ก่อสร้างทัง้ รายเล็กและรายใหญ่ ส�าหรับการน�าเสนอ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบ การธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ โดยกลุม่ เป้าหมายทีก่ ล่าวมา นี้ ถือเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญในแง่ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคและเป็นผูล้ งมือปฏิบตั งิ านหรือใช้งานจริง ตลอดจนผูบ้ ริโภคและประชาชนทีส่ นใจเข้ามาชมงาน แสดงสินค้าก็จะได้สัมผัสกับผู้ประกอบการตัวจริง เสียงจริงเช่นกัน

• เพือ่ เป็น “ช่องทาง” ให้บริษัทรับสร้างบ้าน, รับสร้างอพาร์ทเมนท์, ผูผ้ ลิต, ผูน้ า� เข้าและผูป้ ระกอบการ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ-ก่อสร้างตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้ พบกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยใช้เวลาและงบประมาณทีป่ ระหยัดและคุม้ ค่าทีส่ ดุ

รายละเอียดของงาน วันที่ เวลา สถานที่

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ทั้งทางด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการ ออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแต่งไปใช้กนั อย่างแพร่หลาย ในแวดวงของธุรกิจรับสร้างบ้าน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

• เพือ่ เผยแพร่ธรุ กิจรับสร้างบ้าน ผูป้ ระกอบการทุก ภาคส่ ว น และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก แก่ ประชาชนทั่วไป

: 27-31 มกราคม 2559 : 10.00 - 22.00 น. : เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์จดั แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พื้นที่จัดงาน : 10,000 ตารางเมตร

• เพื่อเป็น “เวทีกลาง” ให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน, รับสร้างอพาร์ทเมนท์, ผู้ผลิต, ผู้น�าเข้าและ ผู ้ ป ระกอบการด้ า นวั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ ออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทางการ เงินของธนาคาร ได้นา� เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ สูผ่ บู้ ริโภคและประชาชนทัว่ ไป

• เพื่อเผยแพร่และขยายตลาดรับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเมนท์ ผู้ให้บริการและจ�าหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง สามารถขยายตลาดออกไปในวงกว้าง ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

• เพือ่ ปลุกจิตส�านึกการสร้างบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ใน รูปแบบการใช้พลังงานอย่างประหยัด หรือบ้าน อนุรักษ์พลังงานให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น

JANUARY/FEBRUARY 29


พื้นที่สาธิตนวัตกรรมจากผู้ร่วมออกบูท

ผู้บริหารสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับผู้ออกงานราย ส�าคัญร่วมประชาสัมพันธ์งาน THBF 2016

กิจกรรมภายในงาน

กิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

งานนิทรรศการและแสดงสินค้า ประกอบด้วยกิจกรรม ต่าง ๆ และบูทแสดงสินค้ากว่า 300 บูท ดังนี ้

โครงการ ประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต ภาย ใต้แนวคิด “อยู่ร่วมกัน” รับชมผลงานและไอเดีย แนวคิดใหม่ ๆ ทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์วงการสร้างบ้านให้แปลก ใหม่ของนิสติ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชัน้ น�าทัว่ ประเทศ ทีน่ า� มาจัดแสดงโชว์และตัดสินภายในงานฯ

• การจั ด แสดงบู ท แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ วัส ดุ ก ่ อ สร้ า ง จากผู้ผลิตชั้นน�าและเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ • การจัดแสดงบูทแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุประหยัด พลังงาน เช่น Solar Cell / Solar Roof • การจัดแสดงบูทแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ อัจฉริยะเทคโนโลยีล�้าสมัย อาทิ ระบบควบคุม ไฟฟ้าภายในบ้าน สั่งและท�างานผ่านโทรศัพท์ มือถือ หรือ ระบบ Sensor จับอุณหภูมิ • การจัดแสดงบูทบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเมนท์ จากทั่วประเทศ • การจัดแสดงบูทสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย • การจัดแสดงบูทสินค้าและบริการ อาทิ เครื่องมือ งานก่อสร้าง สระว่ายน�า้ และอื่นๆ

30 BAAN SUKJAI

กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งอาชี พ ใหม่ ผู ้ รั บ เหมาสร้ า ง บ้าน โดยสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ ชมรม แสตมป์คอนกรีตแห่งประเทศไทย จัด 5 หลักสูตร อบรมและเวิร์คช็อป แนะแนวอาชีพส�าหรับผู้ที่สนใจ และต้องการความรูห้ รือเทคนิคใหม่ ๆ ในงานก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน เพื่อน�าไปประกอบอาชีพและเพิ่ม มูลค่างานสร้างบ้าน อาทิ หลักสูตรอบรมสร้างบ้านโฟมระบบ Foam Steel Frame สามารถสร้างเสร็จ ทั้งหลังภายในวันเดียว อบรมเทคนิคการตกแต่งผนัง ด้วยงานคอนกรีตพิมพ์ลาย อบรมนวัตกรรมตกแต่ง พื้นคอนกรีตลอกลาย การตกแต่งคอนกรีตส�าหรับ-


โฉมหน้าผู้ชนะเกมเศรษฐี ได้รับรางวัลบ้านประหยัด พลังงานมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

บรรยากาศการแข่งขันเกมเศรษฐี ชิงรางวัลบ้านประหยัดพลังงาน

ทางเดินเท้า อบรมเทคนิคการใช้ I-Coat Ice Rein กับงานคอนกรีตและงานไม้ และหลักสูตรอบรมการ สร้างงานเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

โครงสร้างเหล็กแห่งอนาคต ที่จะมาช่วยลดเวลาใน การปลูกสร้าง รวมถึงสร้างความแข็งแรง พร้อมข้อดี มากมายให้กับบ้านที่คุณรัก

การสาธิตนวัตกรรมสินค้า การใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ ลดการใช้แรงงานอันทันสมัย ตอบรับกับสถานการณ์ ขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันและอนาคต เช่น สาธิต การฉาบปูนด้วยเครือ่ งพ่นปูน สาธิตการทาสีผนังแบบ มีลวดลาย สาธิตการปูกระเบื้องพื้น-ผนัง สาธิตการ ท�าพืน้ พิมพ์ลาย ฯลฯ ส�าหรับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการศึกษา วัสดุใหม่ ๆ เพือ่ น�าไปใช้กอ่ สร้างและตกแต่งบ้านของ ตัวเอง ตลอดจนกลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และช่างฝีมือ ที่สนใจเกี่ยวกับ นวัตกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง เพื่อน�าข้อมูล ไปใช้ในงานออกแบบและเสนอลูกค้าของตัวเอง ฯลฯ

การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ส�าหรับผู้ ประกอบการธุรกิจบริการรับสร้างบ้านกับผูป้ ระกอบการวัสดุก่อสร้าง ทั้งรายใหญ่และรายเล็กได้แลกเปลี่ยนความคิด จับคู่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

บ้านประหยัดพลังงาน (Smart Home) จัดแสดง นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน วัสดุก่อสร้างที่ช่วย ประหยัดพลังงาน วัสดุตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ประหยัด พลังงานและอ�านวยความสะดวกภายในบ้าน บ้านโครงสร้างเหล็ก นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านด้วย

คลินิกบ้าน (Home Care Center)  ให้บริการค�าปรึกษาทุกปัญหาเรื่องบ้านโดยสถาปนิกและวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านโดยเฉพาะ เสวนาแบบบ้านในฝัน ตอน บ้านสไตล์รีสอร์ต โดยบริษัทรับสร้างบ้านและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง ผู้ผลิตวัสดุชั้น น�า มาให้ข้อมูลแบบบ้านยอดนิยม ส�าหรับผู้บริโภค เสวนาเรื่อง ‘ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับบ้าน’ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชื่อดัง เช่น สถาปัตยกรรมกับฮวงจุ้ย ฤกษ์การปลูกที่อยู่อาศัย เคล็ดลับการเลือกที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ฯลฯ

JANUARY/FEBRUARY 31


ภาพร่างการออกแบบเวทีกลางและพื้นที่กิจกรรมภายในงาน THBF 2016

ผู้แสดงสินค้า • สมาชิกในสมาคมฯประเภทสามัญและวิสามัญ • บริษั ทรับสร้างบ้านและรับสร้างอพาร์ทเมนท์ทั้ง ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด • เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทัง้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด • สถาบันการเงิน • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายสระว่ายน�้าและอุปกรณ์ • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายหลังคา-ฉนวนกันความร้อน กันสาด • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก โลหะ คอนกรีต และ วัสดุกันรั่วซึม • ผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายประตู-หน้าต่าง มุง้ ลวด ฮาร์ดแวร์ • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุตกแต่ง สี กระจก ไม้ พื้น และ ผนัง • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายสุขภัณฑ์ • ผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระเบื้อง หิน แกรนิต และ อุปกรณ์ติดตั้ง • เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ไฮ-เทคโนโลยี • วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน • เครื่องมือ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จัดโดย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 82/3 ถ.วงแหวน ซ.พรีเมียร์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ : 0 2996 0947, 0 2447 9026 โทรสาร : 0 2996 0948 โทรศัพท์มือถือ : 08 9203 9416 E-mail : webmaster@thba.or.th Website : www.thba.or.th 32 BAAN SUKJAI

• • • •

บริษัทจัดสวนและภูมิทัศน์ ของตกแต่งสวน บริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ นิตยสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้าน

ผู้ชมงาน • • • • • • • • • • • • • •

ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านเอง นักลงทุนที่ต้องการสร้างอพาร์ทเมนท์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน นักการเงิน ผู้บริหารสถาบันการเงิน นักอุตสาหกรรม นักวิชาการข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ โรงแรม รีสอร์ต ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เจ้าของและผู้บริหารธุรกิจรับสร้างบ้าน ผู้บริหารและนักการตลาด ผู้บริหารจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบ (สถาปนิก มัณฑนากร) วิศวกร นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด 473 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0 2996 0940, 0 2553 1060 โทรสาร : 0 2996 0949, 0 2553 1060 E-mail : mscreation2015@gmail.com Facebook : mscreation1


JANUARY/FEBRUARY 33


HAPPY AGENDA

สถานที่ : โซนกิจกรรม และ เวทีกลาง DATE

TIME

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

WEDNESDAY 27 JANUARY 2016 th

THURSDAY 28 JANUARY 2016 th

FRIDAY 29 JANUARY 2016 th

SATURDAY 30 JANUARY 2016 th

SUNDAY 31 JANUARY 2016 st

Home & Care โดย สถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

สาธิตนวัตกรรมการสร้างบ้านยุคใหม่ โดย ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิต Workshop อาชีพใหม่ที่คนไทยต้องรู้จัก โดย ชมรมแสตมป์คอนกรีต แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต “อยู่ร่วมกัน” โดย นิตยสาร Home & Resort Thailand ร่วมกับ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน, SCG และ Windsor พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ THBF 2016

34 BAAN SUKJAI


13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

เสวนา “บ้านสไตล์รีสอร์ต” โดย นิตยสาร Home & Resort Thailand และ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จํากัด เสวนา “แฟรนไชส์ธุรกิจรับสร้างความสําเร็จ” โดย ดร.พีระพงษ์ กิตเวชโภคาวัฒน์ ร่วมกับ J.D. Pools, My Hotel Group และ PD House เสวนา “ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อคนสร้างบ้าน” โดย Global Prophecy by Chaiwat เสวนาศาสตร์ฮวงจุ้ยจากของแต่งบ้าน “ฮวงจุ้ยแก้ดวง..ระดับจิตใต้สาํ นึก” โดย อาจารย์เมย์-ภารุดารัศมิ์ เบญญจินดาพิศุทธ์

JANUARY/FEBRUARY 35


HAPPY TIPS

7 เคล็ดลับดี ๆ การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เรื่อง : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์คือที่อยู่อาศัย หรือ “บ้าน” ความต้องการมีบา้ นจึงเกิดขึน้ ตลอดเวลา คนรุ่นหนึ่งเกิดมา เติบโต ท�างาน เมื่อถึงเวลาที่มี ครอบครัวย่อมต้องการมีที่อยู่อาศัย หรือมีบ้านเป็น ของตนเอง ความต้องการเช่นนี้จะเกิดขึ้นครั้งแล้ว ครัง้ เล่าต่อเนือ่ งกันไปไม่มวี นั จบ ส�าหรับคนส่วนใหญ่ แล้วการสร้างบ้านหลังหนึง่ นัน้ อาจนับเป็นรางวัลแห่ง ชีวิต เป็นที่รวมความสุข และความอบอุ่นของชีวิตครอบครัว “บ้าน” จึงควรต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยที่สามารถตอบ สนองความต้องการ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ของสมาชิกในครอบครัว

แน่นอนว่าการสร้างบ้านนัน้ เจ้าของบ้านจะต้องว่าจ้าง ผูท้ มี่ คี วามช�านาญ ในการก่อสร้างมาเป็นผูด้ า� เนินการ ซึ่งมีทั้งผู้รับเหมารายย่อย บริษั ทรับเหมาก่อสร้าง ทั่วไป หรือบริษั ทรับสร้างบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ และมีให้เลือกมากมายนับร้อยราย บทความ นีจ้ งึ จะขอน�าเสนอเคล็ดลับส�าหรับการเลือกบริษัทรับ สร้างบ้าน ทีจ่ ะมาเป็นผูร้ บั ผิดชอบสร้างบ้านหลังใหม่ เพื่อที่จะสามารถเป็นแนวทางให้ท่านผู้อ่าน ได้ใช้ พิจารณาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อต้องการเลือก “บริษัทรับสร้างบ้าน”

1. หาข้อมูลเบื้องต้นจากอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหารายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านมาสัก 20 ราย โดยเลือกรายทีม่ ชี อื่ เสียงในอันดับต้น ๆ ของประเทศ (ก็ดนี ะครับ) เลือกทีม่ ปี ระสบการณ์มานานพอสมควร มีแบบบ้าน ที่มีระดับราคาตามงบประมาณตามที่เรา คิ ดไว้ ที่ ส� า คั ญ ถ้ า มี ส� า นั ก งานตั้ ง อยู ่ ใ กล้ ส ถานที่ ก่อสร้าง ติดต่อได้สะดวกด้วยก็จะยิ่งดี เพราะระยะ เวลาก่อสร้างบ้านนัน้ นานหลายเดือน หากดูแลไม่ใกล้ ชิดหรือติดต่อไม่สะดวก อาจท�าให้ตัดสินใจหรือสั่ง การไม่ทนั ในบางเรือ่ ง เกิดเป็นข้อผิดพลาดได้นะครับ

36 BAAN SUKJAI


2. เจาะลึกประวัติความเป็นมาและผลงาน บริษัทรับสร้างบ้านทีน่ า่ เชือ่ ถือนัน้ ควรต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และควร ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เพือ่ เราจะได้รถู้ งึ ความเป็นมา วิสยั ทัศน์ แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ ผูบ้ ริหารและทีมงาน ประเภทที่ไม่ กล้าเปิดเผยชือ่ เสียงเรียงนามและรูปผูบ้ ริหาร ว่าเป็นใคร มาจากไหน บอกแค่แนวคิดสัน้ ๆ ท่านผูอ้ า่ นก็ลองคิดเอาเองว่า น่าไว้วางใจหรือไม่ ต่อจากนัน้ ก็เข้าไปดูสถานะการเงินของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์หรือ www.tdr.or.th ประเด็นนีก้ ส็ า� คัญเพราะบางรายจดทะเบียนจัดตัง้ กิจการไว้กจ็ ริง แต่ปรากฏว่าไม่เคยจัดท�าบัญชีและรายงานสถานะ การเงินกับหน่วยงานของรัฐ แบบนีอ้ นุมานได้วา่ มีปญ ั หาเมือ่ ไรก็จะปิด กิจการเผ่นหนีได้ทนั ที และลองเข้าไปดูใน www.pantip.net ว่ามีเรือ่ ง ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวถึงจากลูกค้าทีเ่ คยใช้บริการทัง้ ในด้านบวกและ ด้านลบอย่างไรบ้าง ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าถ้าผ่านสองข้อนีแ้ ล้ว ก็จะสามารถตัดราย ที่ไม่ควรเลือก หรือไม่ควรเสีย่ งด้วยออกไปได้กว่าครึ่งทีเดียว

3. รู้จักผลิตภัณฑ์

4. อย่ามองข้ามเงื่อนไขและบริการ

5. เปรียบเทียบราคา

ขัน้ ต่อไปก็ลองเลือกแบบบ้านทีถ่ กู ใจมาสักราย ละ 4-5 แบบ ที่มีราคาก่อสร้างใกล้เคียงกับ งบประมาณของเรา (สูงหรือต�่ากว่างบที่ตั้งไม่ เกิน 10%) ลองศึกษาแบบแปลน ปรึกษาหารือ ถึ ง ความต้ อ งการของสมาชิ กในครอบครั ว อีกครัง้ ก่อนทีจ่ ะค่อย ๆ คัดแบบบ้านทีเ่ ราและ สมาชิกไม่ชอบออกไป ถึงขั้นตอนนี้อาจจะ เหลือแบบบ้านไว้พิจารณาประมาณไม่เกิน 20 แบบ จากบริษัทรับสร้างบ้านไม่เกิน 4-6 ราย โดยประมาณ แนะน�าไว้อย่างหนึง่ ว่าในขัน้ ตอน นี้ อย่า! ด่วนคัดแบบบ้านออก เพียงเพราะว่า ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตรสูง (ยังไม่ถงึ ขัน้ ตอน เปรียบเทียบราคาครับ)

หลังจากทีค่ ดั บริษัทและแบบบ้านที่ไม่นา่ สนใจ ออกแล้ว คราวนีก้ ต็ อ้ งมาพิจารณาเงือ่ นไขและ บริการ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ของแต่ละ ราย ทั้งก่อนเริ่มการก่อสร้าง ระหว่างการ ก่อสร้าง และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ศึกษาดูว่าแต่ละรายให้บริการอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่ และจ�านวน เท่าไร มีการรับประกันเหมือนกันหรือแตกต่าง กั น อย่ า งไร มี ส� า นั ก งานใกล้ เ คี ย งสถานที่ ก่อสร้างหรือไม่

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขและบริการแล้ว ก็มา เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง สิ่งส�าคัญที่ต้อง พิจารณาในขัน้ ตอนนีค้ อื วัสดุที่ใช้กอ่ สร้าง โดย ดูว่าในราคาที่ใกล้เคียงหรือแตกต่างกันนั้น มี วัสดุที่ใช้แตกต่างกันใช่หรือไม่/อะไรบ้าง ใน การพิ จ ารณาราคานั้ น ระวั ง ตกหลุ ม พราง “โปรโมชั่น” หรือของแถมและส่วนลด เพราะ ส่วนลดราคาหรือของแถมมูลค่าสูง ๆ นัน้ ย่อม ดึงดูดความสนใจและท�าให้เรามองข้ามราย ละเอียดส�าคัญ ๆ ในบางเรือ่ งไป อาจเกิดความ เข้าใจผิดในสาระส�าคัญได้

JANUARY/FEBRUARY 37


6. เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อย หากบริษัททีเ่ ราเลือกไว้ใช้วสั ดุใกล้เคียงกัน ราคาใกล้ เคียงกัน บริการใกล้เคียงกัน ก็ต้องลงลึกไปใน รายละเอียดว่าบริษัทเหล่านัน้ มีจดุ เด่น/จุดด้อย แตก ต่างกันอย่างไร เช่น ดูจากปริมาณของงานทีผ่ า่ นมา ถ้า มีผลงานก่อสร้างมาก ก็แสดงว่าได้รบั การยอมรับจาก ลูกค้ามาก หรืออาจสอบถามจากผูท้ เี่ คยสร้างกับบริษัท นัน้ ๆ มาแล้ว รวมถึงการเดินทางไปดูผลงานระหว่าง การก่อสร้างหรือทีก่ อ่ สร้างเสร็จแล้ว ก็จะท�าให้สามารถ เปรียบเทียบผลงานของแต่ละบริษัทได้

7. ตัดสินใจด้วยเหตุผล จาก 6 ข้อที่กล่าวมา หากได้ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ด รอบคอบจากทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา แล้ ว ก็ จ ะช่ ว ยให้ ท ่ า นสามารถ เลือกบริษัทรับสร้างบ้านทีต่ รงกับ ความต้องการของท่านได้อย่าง มัน่ ใจ ว่าจะได้บา้ นทีฝ่ นั ไว้ในราคา ที่ เ หมาะสมกั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ค่อนข้าง..ชัวร์ครับ!

เพราะการสร้างบ้านหลังหนึง่ นัน้ ต้องใช้เงินเป็นจ�านวน มาก ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกบริษั ทรับสร้างบ้าน ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพงาน ก่อสร้าง วัสดุที่ ใช้ ทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ควบคุมงาน การก่อสร้างที่ตรงตามสัญญา รวมถึง การใส่ใจรักษาสิง่ แวดล้อมและการประหยัดพลังงาน บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นมื อ อาชี พ แม้ จ ะเป็ น องค์ ก ร ประเภทแสวงหาก�าไร แต่ก็ต้องใส่ ใจสังคมและสิ่ง แวดล้อมด้วยเช่นกันครับ

38 BAAN SUKJAI

01 02 03 04 05 06 07 08

ภาพจาก (www.paperstreet.com) ภาพจาก (www.jouer-enligne.com) ภาพจาก (imaxhomes.com) ภาพจาก (www.bluelightacquisitions.com) ภาพจาก (superloans.xyz) ภาพจาก (www.brentallison.net) ภาพจาก (www.texnitesonline.gr) ภากจาก (www.wmexecutive.com)


JANUARY/FEBRUARY 39


รายชื่อผู้ร่วมแสดงสินค้า

เลขที่บูท

ชื่อบริษัท

M&S

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำ�กัด

H&R

นิตยส�ร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์

PD HOUSE

ศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์

AQ HOME

ศูนย์รับสร้�งบ้�น เอคิวโฮม

CHER-WAD

บริษัท เฌอ-ว�ด อ�คิเทค จำ�กัด

A26

บริษัท เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จำ�กัด

A27

บริษัท ฟ�บซ์ แอนด์ โตไก คัมพ�นี (ไทยแลนด์) จำ�กัด

A30

บริษัท ม�สโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำ�กัด

A31

บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำ�กัด

A32

บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำ�กัด

A35

บริษัท สุพล วิศวกรรม จำ�กัด

A36

บริษัท พรีดีไซน์ จำ�กัด

A39

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด

A40

บริษัท บลูสโคป ไลส�จท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด [RANBUILD]

A41

บริษัท เอเชีย แพลนเตชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด

A42

บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

A43

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เมทัล แอเรีย

A44

บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำ�กัด

A47

บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ (2002) จำ�กัด

A49

บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

40 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 41


พื้นที่อเนกประสงค์

พื้นที่อเนกประสงค์

AQ HOME

M22

42 BAAN SUKJAI


McDonald’s พื้นที่อเนกประสงค์

พื้นที่เวทีกลาง

M&S HR

CHER-WAD

M23

PD HOUSE

บ้านโครงสร้างเหล็ก

JANUARY/FEBRUARY 43


รายชื่อผู้ร่วมแสดงสินค้า

เลขที่บูท

ชื่อบริษัท

B1

บริษัท ทูเทาแซ็นด์ โปรเกรส จำากัด

B7

บริษัท เอ็นเอสเอสที เทรดดิ้ง จำากัด

B8

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำากัด [SMARTRUSS]

B11

บริษัท มิสเตอร์ พูล จำากัด

B12

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

B14

บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำากัด

B15

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอชีย จำากัด

B16

บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำากัด

B28

บริษัท อีลิทเดคอร์ จำากัด

E4

บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

EA8

บริษัท ซันสยาม อินดัสทรี จำากัด

E9

บริษัท อินเตอร์โฮม เรียลตี ้ เอสเตท จำากัด

E15

บริษัท อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

E16

บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

E18

บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำากัด

E21

บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

E22

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำากัด

E23

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

L2

บริษัท อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำากัด

M18

บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จำากัด

M13

บริษัท อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำากัด

M18

บริษัท เจ.ดี. พูลส์ 2004 (ประเทศไทย) จำากัด

44 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 45


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SF-161 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 BAAN SUKJAI

SF-161

53 ตารางวา 17.50 เมตร 12.30 เมตร 99 ตารางเมตร

ประกอบด้วย

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน พร้อมครัวภายนอก


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 47


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SF-162 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

48 BAAN SUKJAI

SF-162

41 ตารางวา 15.40 เมตร 10.70 เมตร 69 ตารางเมตร

ประกอบด้วย

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา พื้นที่พักผ่อนและเตรียมอาหาร


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 49


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SF-163 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 BAAN SUKJAI

SF-163

66 ตารางวา 18.20 เมตร 14.45 เมตร 100.30 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 51


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SW-161 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

52 BAAN SUKJAI

SW-161

45 ตารางวา 15 เมตร 12 เมตร 82 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 53


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SW-162 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

54 BAAN SUKJAI

SW-162

51 ตารางวา 14.5 เมตร 14.3 เมตร 100 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 55


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน SW-163 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

56 BAAN SUKJAI

SW-163

32 ตารางวา 13.20 เมตร 9.50 เมตร 40 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา


FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

JANUARY/FEBRUARY 57


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน EA-161 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

58 BAAN SUKJAI

EA-161

72 ตารางวา 15.10 เมตร 19.10 เมตร 245 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 59


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน EA-164 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 BAAN SUKJAI

EA-164

91 ตารางวา 17.20 เมตร 21.20 เมตร 330 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 1 พื้นที่พักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 61


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน F-152 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 BAAN SUKJAI

F-152

57 ตารางวา 11 เมตร 20.50 เมตร 263 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 63


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน F-153 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

64 BAAN SUKJAI

F-153

118 ตารางวา 22.50 เมตร 20.50 เมตร 316 ตารางเมตร

ประกอบด้วย

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 2 ระเบียงกระจกใหญ่ ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 65


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน W-141 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

66 BAAN SUKJAI

W-141

60 ตารางวา 14 เมตร 17 เมตร 165 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 67


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน W-157 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 BAAN SUKJAI

W-157

96 ตารางวา 19 เมตร 20.50 เมตร 300 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 1 ห้องทำางาน ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 69


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน W-165 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

70 BAAN SUKJAI

W-165

173 ตารางวา 24.10 เมตร 28.80 เมตร 350 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 71


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน W-166 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 BAAN SUKJAI

W-166

82 ตารางวา 17.50 เมตร 18.80 เมตร 311 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 73


HAPPY HOME

HOME SERIES : แบบบ้าน WA-151 เหมาะสำาหรับที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

74 BAAN SUKJAI

WA-151

81 ตารางวา 15 เมตร 21.50 เมตร 224 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 1 ห้องทำางาน ที่จอดรถ 2 คัน


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พีดีเฮ้าส์

FIRST FLOOR PLAN JANUARY/FEBRUARY 75


HAPPY NEW YEAR

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำากัด

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำากัด

บริษัท โฮมแมททีเรียล จำากัด

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 76 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 77


HAPPY NEW YEAR

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำากัด (AIS) บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำากัด

บริษัท เอ.เอ็ม.เอฟ. (ไทยแลนด์) จำากัด

บริษัท อควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำากัด

บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำากัด

บริษัท วิษณุ เทคโนพลัส จำากัด 78 BAAN SUKJAI


JANUARY/FEBRUARY 79


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบสม�ชิกสม�คมไทยรับสร้�งบ้�น (สมาชิกสามัญ)

1. บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด คุณสิทธิพร สุวรรณสุต 2. บริษัท นครรำชสีมำ รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณศจี เฉลิมวงศ์ 3. บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณสมศักดิ์ สุขวารี 4. บริษัท พิษณุโลก รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณสราวุฒิ เกิดแพ 5. บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล 6. บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณนิรัญ โพธิ์ศรี 7. บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณภูวดล แดนสวรรค์ 8. บริษัท เชียงใหม่ รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณอัครเดช ด่านไพบูลย์ 9. บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณอติกานต์ ดงอุเทน 10. บริษัท สมุทรสำคร รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณสุรเดช บวรอัศวกุล 11. บริษัท ดีโฮม บิลเดอร์ จ�ำกัด คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์ 12. บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ 13. บริษัท อุบล รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ 14. บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณณัฐาภร จิรังกรณ์ 15. บริษัท สุรินทร์ รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ 16. บริษัท เชียงรำย ควอลิตี้โฮม จ�ำกัด คุณไพรัช ศรีพานิช

80 BAAN SUKJAI

17. บริษัท รำชบุร ี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณวสุพล นพศิริกุล 18. บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณปิ่นนภา เพชรชูช่วย 19. บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้ำส์ จ�ำกัด คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ 20. บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณสาราวุฒ บรรจุสุวรรณ์ 21. บริษัท กำญจนบุร ี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณอนินทร์ จีนสุ่น 22. บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด คุณณธีพัฒน์ ถิราพงศ์ฐกร 23. บริษัท หำดใหญ่ สร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณธินวัชร์ กลับคุณ 24. บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล 25. บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด นายวรุณธรณ์ ลิ้มสินสวัสดิ์ 26. บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณศุภชัย นาคทิพย์ 27. บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล 28. บริษัท ล�ำปำง ควอลิตี้โฮม จ�ำกัด คุณไพรัช ศรีพานิช 29. บริษัท มุกดำหำร รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณวิรัตน์ เจริญมิตร 30. บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด คุณกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี 31. บริษัท กำฬสินธุ ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด คุณวินัย แก้วผาลัย 32. บริษัท เมืองเลย รับสร้ำงบ้ำน จ�ำกัด คุณอัครัช สิทธิแก้ว


ทำ�เนียบสม�ชิกสม�คมไทยรับสร้�งบ้�น (สมาชิกวิสามัญ) 1. บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จ�ำกัด คุณส�าราญ กระจ่างรมย์ 2. บริษัท พีดี เฮ้ำส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด คุณพิศาล ธรรมวิเศษ 3. บริษัท พรีเมียร์ โพร์ดักส์ จ�ำกัด คุณณรงค์ เต็มวิสุทธิ์กุล 4. บริษัท พีดีสยำม ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด คุณมาลี สุวรรณสุต 5. บริษัท บำงกอกคริสตัล จ�ำกัด คุณธรรมจักร พานิชชีวะ 6. บริษัท อินโนวำ ฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณพรชัย ศุภเกียรติกา� จร 7. บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด คุณไพศาล วิศิษฏ์พงศ์ 8. บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จ�ำกัด คุณสุรพล วินเวชกิจมงคล 9. บริษัท จำร์ตัน แอนด์ ซันส์ จ�ำกัด คุณธีรัช จึงกานต์กุล 10. บริษัท ดีมำเตโก้ จ�ำกัด คุณทัญฌิขตา กระแสร์ 11. บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ำกัด คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ 12. บริษัท แอดวำนซ์ อินดัสเทรียล โพรดักส์ จ�ำกัด คุณก่อเกียรติ เตชธนโสภณ 13. บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จ�ำกัด คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช 14. บริษัท พี แมช โปร จ�ำกัด คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวศุทธิ์ 15. บริษัท พิมำเทค จ�ำกัด Mr.Klaus Bauer 16. บริษัท เวิลด์ เอ็กเซลเลนท์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด คุณเศรษฐ์พงศ์ กตัญญูคุนานนท์

17. บริษัท พรชัยแอร์คอน จ�ำกัด คุณภาวิกา ทองดีศักดิ์กุล 18. บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จ�ำกัด คุณธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์ 19. บริษัท ฟำอีสท์ เซรำมิค จ�ำกัด คุณนันทรัตน์ ตันติวัฒน์พานิช 20. บริษัท อำควำไลน์ โปรทำร์เก็ต จ�ำกัด คุณธนพัฒน์ พัฒนาศรีเรือง 21. บริษัท วินเดคคอร์ จ�ำกัด คุณอรนุช อิสสริยะกุล 22. บริษัท เอ็น 2007 จ�ำกัด คุณนพดล จ�าเมือง 23. บริษัท หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด คุณหทัยพัทธ์ พิพัฒน์โชค 24. บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ (2002) จ�ำกัด คุณสุรีย์รัตน์ ใช้พระคุณ 25. บริษัท บัตเตอร์ฟลำย เซรำมิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณคเชนทร์ ราบบ�าเพิง 26. บริษัท พรีดีไซน์ จ�ำกัด คุณนิพัทธ์ ยั่งยืน 27. หจก. เมทัล แอเรีย คุณณภัทร ศรีเกิดครืน 28. บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จ�ำกัด คุณอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม 29. บริษัท เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จ�ำกัด คุณหลิน มู่ฉวน 30. บริษัท แม็กทรอนิคก้ำ จ�ำกัด คุณพีรทัศน์ พิจิตรพงศ์ชัย 31. บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด คุณเชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข 32. บริษัท บริลเลี่ยนท์ พำวเวอร์ จ�ำกัด คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ JANUARY/FEBRUARY 81


HAPPY ENDING

ผ่านพ้น จนสำาเร็จ แน่นอน เราทุกคนรูว้ า่ การจะท�าสิง่ ใดก็ตามให้ ประสบความส�าเร็จนั้นไม่ ใช่เรื่องง่าย ต้อง เผชิญกับอุปสรรคขวากหนาม ต้องเอาชนะให้ ได้ทงั้ คูแ่ ข่งและตัวเอง นัน่ คือการท�าส�าเร็จตาม เป้าหมาย ที่ได้ตงั้ ไว้ แต่จะเป็นอย่างไรหากเรา ไม่พูดถึงเป้าหมาย คนที่ ไ ม่มีเป้าหมายจะ สามารถมีความส�าเร็จได้หรือไม่ ค�าตอบของ แต่ละท่านคงจะแตกต่างกันออกไป แต่พวกเรา นิตยสาร บ้านสุขใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถพบ กับความส�าเร็จได้ เคยไหมที่ต้องติดกับความ ล�าบากบางอย่างเนือ่ งด้วยหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง ท� า ให้ เ รารู ้ สึ ก ไม่ สบายใจ กังวล กระวนกระวาย แต่พอผ่านช่วง เวลานัน้ มาได้ ไม่วา่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นอย่างไร เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงจากเดิม และช่วง

82 BAAN BAANSUKJAI SUKJAI

เวลาเหล่านั้นได้ให้อะไรบางอย่างกับเรา รวม ถึงอาจจะเปลี่ยนความเป็นตัวเราไปเล็กน้อย โดยที่เราอาจไม่ทันสังเกต พวกเราชื่อว่าสิ่งนี้ แหละคือ ความส�าเร็จเล็ก ๆ รูปแบบหนึ่ง

ทุกครั้งที่ผ่านมาได้เราจะพบกับความส�าเร็จ เล็ก ๆ และพวกเราเชื่อว่าความส�าเร็จเล็ก ๆ ของแต่ละคนนีเ้ อง ทีจ่ ะพาเราไปสูค่ วามส�าเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสักวันครับ

เพราะฉะนั้ น พวกเราจึ ง เชื่ อ ว่ า เราทุ ก คน สามารถพบกับความส�าเร็จได้ทุกวัน ไม่ว่าจะ เป็นความสามารถผ่านพ้นจากคาบเรียนวิชา แสนยาก ผ่านพ้นจากการน�าเสนองานต่อหน้า อาจารย์ ลูกค้า หรือเจ้านาย ผ่านพ้นจากการ เดินทางบนถนนทีก่ ารจราจรแสนจะติดขัดแล้ว ถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย ผ่านพ้นจากวันอันแสน ยาวนาน ผ่านพ้นจากเดือนที่รายจ่ายสูงกว่า รายรับจนเกือบหมุนเงินไม่ทนั ผ่านพ้นจากปีที่ มีแต่เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน

ปี 2558 ได้จากเราไปแล้ว เป็นปีที่ผ่านไปได้ อย่างยากล�าบากพอสมควรส�าหรับหลาย ๆ ท่าน ไม่มีใครรับประกันว่าปี 2559 ที่รออยู่จะ เป็นปีที่ดีกว่า แต่ก็ไม่มีใครการันตีได้เช่นกัน ว่ามันจะยากกว่าเดิม พวกเราชาว บ้านสุขใจ ก็ได้แต่หวังว่าปีนจี้ ะเป็นปีทดี่ สี า� หรับทุก ๆ ท่าน ขอให้ทกุ ท่านเข้มแข็ง พร้อมด้วยแรงกายแรงใจ ยืนหยัดผ่านพ้นปีนี้ไปอีกปีดว้ ยกันนะครับ แล้ว พบกันใหม่ในนิตยสาร บ้านสุขใจ ฉบับที่ 30 ประจ�าเดือนมีนาคม-เมษายน ครับ


JANUARY/FEBRUARY 83


ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559  

นิตยสารบ้านสุขใจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559  

นิตยสารบ้านสุขใจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559