Page 1


ผลิตและจัดจำหนายโดย


CONTENTS

NOVEMBER - DECEMBER 2015 VOL.6 ISSUE 28

22

64

Happy Corner

66

Happy Travel

68

Happy Design IV

70 78

Happy Home Happy Interview

80 82

Happy Index Happy Ending

HAPPY CELEBRITY I

ต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ เชื่อมโยงความสุขทุกความประทับใจ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน โมเดิร์นโทนขาว-ด�า สไตล์ยอดนิยมตลอดกาล กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ คนเบื้องหลัง THBF 2016 ตอบโจทย์เรื่องบ้าน..ที่คุณเลือกเอง

18

6 8 12 16 18 20

HAPPY FURNITURE

Editor’s Note & Staff Happy Society Happy Seminar Happy Working

ถิรพร สุวรรณสุต กล้าคิด กล้าท�า ผู้น�าความต่าง อย่างกว้างไกล Happy Furniture

หลงใหลมนต์เสน่ห์สีขาว-ด�า Happy Design I

น้อย แต่ มาก

22

Happy Celebrity I

40

Happy Design II

44

66

HAPPY TRAVEL

ครอบครัวสุดเทศ บ้านแห่งความภูมิใจ

44

เรียบง่าย ทันสมัย มีเอกลักษณ์

HAPPY CELEBRITY II

Happy Celebrity II

เติมฝันกับรางวัลของชีวิต

60

Happy Design III

62

Happy Eating

2 IN 1

70

ครัวเม็งราย ต้นฉบับอาหารล้านนาประยุกต์

HAPPY HOME

baan s u kjai

4


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน นิ ต ยสาร บ้ า นสุ ข ใจ ที่ รั ก ทุ ก ท่ า น ในช่ ว ง เวลาที่นิตยสารฉบับนี้ ออกไปสู่มือทุกท่าน ก็ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ ลมหนาวเริ่มมาเยือน พวกเรา เป็นสัญญาณ แรก ๆ ของการเปลี่ยน ผ่านครั้งใหญ่ที่ใกล้จะ มาถึ ง อี ก แค่ ไ ม่ ถึ ง 2 เดือนแล้วครับ ฤดูฝนก็จากเราไปแล้ว หวังว่าฝนทีต่ กในใจของ เราก็จะซาลงไปเช่นกัน รอวันที่ฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้งครับ ช่วงใกล้สนิ้ ปีดเู หมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความวุน่ วายของทัง้ คน วัยท�างานและวัยเรียนหนังสือ ก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มนุษย์คิด ว่าการเปลี่ยนศักราชใหม่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ เป็น บทสรุป และเป็นโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง แต่ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลใด หากท�าตามเขาไปแล้วไม่มีใครต้องเดือดร้อนก็ท�า เถอะครับ สุข กับ ทุกข์ นอกจากจะออกเสียงคล้ายกันแล้วยัง ต่างกันเพียงแค่มุมในการมองเพียงไม่กี่องศาเท่านั้นเอง ขอแอบกระซิบสักหน่อยว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป พีดีเฮ้าส์ ก�าลังซุ่มเตรียมพร้อมที่จะไปร่วมงานมหกรรมบ้านและวัสดุ ก่อสร้างงานใหญ่ในต้นปีหน้าอย่างงาน THBF 2016 ด้วย แนวคิดของงานคือ “Chosen House” แน่นอนว่าเราเองฟัง แล้วก็ย่อมต้องอยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากทุกคน เพราะฉะนั้น งานนี้จัดใหญ่ ใส่เต็ม ไม่มียั้ง แต่จะมีอะไรให้ได้ตื่นเต้นกันบ้าง ขออุบไว้ก่อนนะครับ รอติดตามกันต่อไป ส่วนนิตยสาร บ้าน สุขใจ ฉบับนีก้ ย็ งั คงมีเรือ่ งราวทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจให้กบั คน อยากมีบ้านอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากการ ทุ่มเทน�า้ พักน�า้ แรง และบ้านที่มีความสุขกับการเป็นตัวของตัว เองได้มากที่สุด รวมทั้งเรื่องราวอื่น ๆ หนักบ้าง เบาบ้าง สลับ กันไป แต่ไม่ว่าอย่างไรขอรับรองว่าอ่านแล้วยังคง สุขใจ เช่น เคยแน่นอนครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุภพงษ์ เทียนสี บรรณาธิการ

ทศพล สุวรรณสุต กองบรรณาธิการ

ชะเวง เชื้อวงษ์, ธิดารัตน์ ศรีวิลัย, อาทิติญาพร เงาศรี, เทวพร ปิยศทิพย์, กัญญณัช อุดมศิลป์ ศิลปกรรม

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ

ฝ่ายภาพ

ฝ่ายการตลาด

พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

แยกสี-พิมพ์

ฝ่ายขาย

จัดท�าโดย

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง, กานต์กิตติ ชูพยุง, กัณณ์ กาญจนประชาชัย พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล วิลาวัลย์ สินธรชัยกุล, ณัฐลัดดา ผุดผ่อง, พิมพ์วรัชญ์ นิ่มสุขี, พัชรินทร์ ไทยรักษ์

เจ้าของ

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส เอี่ยมเศรษฐกุล, พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นิตยา วงษ์แพทย์ บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

baan s u kjai

6


HAPPY society

งานมหกรรมสร้างบ้านและ วัสดุก่อสร้าง 2559 (THBF2016)

พีดีเฮ้าส์ มาตรฐานเดียวกันทั่วไทย เมือ่ เร็ว ๆ นี้ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ จัดการสัมมนาผูจ้ ดั การศูนย์ฯภาคอีสาน หัวข้อ “กลยุทธ์ขจัดปัญหา งานให้บริการหลังการขาย ระหว่างก่อสร้าง–ส่งมอบ” โดยมี คุณสมศักดิ์ สุขวารี รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ คุณสราวุฒิ เกิดแพ ผูจ้ ดั การภาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมในครัง้ นี้ เพือ่ การแก้ไขปัญหาในการให้ บริการหลังการขาย และได้มกี ารให้คา� แนะน�า แลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน เรือ่ งปัญหาของลูกค้า และท�าความเข้าใจเกีย่ วกับทีม่ าของปัญหาเพือ่ เป็น แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทัง้ ทบทวนเทคนิคการปิดงานและ ส่งมอบบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทก�าหนดไว้ ภายใต้สโลแกน “มาตรฐานเดียวกันทัว่ ไทย” ณ โรงแรมบุษราคัม ขอนแก่น

เซ็นสัญญา PR-5704

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย ผูป้ ระกอบการสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง พร้อมออกงานมหกรรมสร้างบ้าน และวัสดุก่อสร้าง 2559 (THBF 2016) ภายใต้แนวคิด Chosen House บ้านที่คุณเลือกเอง งานเดียวที่ครบครันเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผูป้ ระกอบการแต่ละค่ายต่างเตรียมน�านวัตกรรมเด็ด ในการสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้างมาจัดแสดงโชว์ภายในงาน พร้อมมอบ ส่วนลดพิเศษเฉพาะในงานนี้งานเดียวเท่านั้น!

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณสมบัติ ลิบลับ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PR-5704 แบบบ้าน มาตรฐาน F-746 ราคาก่อสร้าง บ้าน 4.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้วสั ดุ ก่อสร้างรุน่ Exclusive One Series 2-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง ต.บ่อนอก อ.เมือง ประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมี คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามใน สัญญาฯนี้

เซ็นสัญญา HA-5618

baan s u kjai

8

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณนพวรรณ วิจะสิกะ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ HA-5618 แบบ บ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้าง บ้าน 6.1 ล้านบาท ก�าหนดใช้ วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2558 สถานที่ก่อสร้าง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี คุ ณ ธิ ณ วั ช ร์ กลั บ คุ ณ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ และทีมงานฝ่ายขาย ร่วม ลงนามในสัญญาฯนี้


ISSUE/YEAR 28/2015

แจกเงินบัญชีเงินฝาก 2 แสนบาท

เซ็นสัญญา NKQ-558

นายวสุพล นพศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาราชบุรี พร้อมด้วยทีมงาน ฝ่ายขาย บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ร่วมแสดงความยินดีและ มอบรางวัลบัญชีเงินฝาก จ�านวน 200,000 บาท ให้กับ คุณสมชาย สาลี เจ้าของบ้านผู้โชคดี จากโปรโมชัน ลุ้นล้าน ลุ้นรถ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อ เป็นการคืนก�าไรให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.pd.co.th

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสมบูรณ์ อรุณโชติ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ NKQ-558 แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1104 ราคาก่อสร้างบ้าน 2.6 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2-2558 สถานที่ ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คุณโสภณ ปรางพิทกั ษ์ ผู้จัดการ บริษั ท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามใน สัญญาฯนี้

เซ็นสัญญา CR-5515

เซ็นสัญญา RB-5516

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณอ�านวย โอกามูระ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ CR-5515 แบบบ้านมาตรฐาน WA-721 ราคาก่อสร้างบ้าน 5.4 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย โดยมี คุณอรวรรณ ปกแก้ว ผูจ้ ดั การศูนย์ฯ บริษัท เชียงราย ควอลิตโี้ ฮม จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาเชียงราย และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามในสัญญาฯนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณจรัญ ผึ่งผาย ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ RB-5516 แบบบ้านมาตรฐาน WA-371 ราคาก่อสร้างบ้าน 3.3 ล้านบาท ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2558 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี คุณวสุพล นพศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาราชบุรี และ ทีมงานฝ่ายขาย ร่วมลงนามในสัญญาฯนี้

november/december

9


SCG ตอบโจทย์เทรนด์ผู้สูงวัยในอนาคต โชว์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

นายกานต์ ตระกู ล ฮุ น กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เอสซี จี กล่ า วว่ า ประเทศไทยก�าลังก้าวสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู วัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยในปี 2567 สัดส่วนประชากรทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี จะเพิม่ เป็นร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ร่างกายที่เสื่อมถอยอาจเป็นอุปสรรค ต่อการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ และก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุภายในบ้าน เอสซีจี จึง ร่วมกับผูช้ า� นาญการด้านผูส้ งู อายุ พัฒนานวัตกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ผูส้ งู วัย “SCG Eldercare Solution” ตอบสนองผูส้ งู อายุและคนในครอบครัวอย่าง แท้จริง โดยใส่ใจตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ รองรับความเสือ่ มถอยของร่างกาย ป้องกันการ เกิดอุบตั เิ หตุ และเพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ทั้งนี้นวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย “SCG Eldercare Solution” จัดแสดงในงาน SCG Innovative Exposition 2015 ภายใต้แนวคิด Innovation that Cares “นวัตกรรมใส่ใจและสร้างสรรค์ เพื่อทุกวันที่ ยั่งยืน” น�าเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม ตอบโจทย์ผสู้ งู วัยและครอบครัวอีกมากมาย ร่วมสัมผัสสุดยอดนวัตกรรม ที่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น ในงาน “SCG Innovative Exposition 2015” ได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ SCG Experience (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 19.00 น. และวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 10.00 -21.00 น. สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2586-2222 หรือ http://innoexpo.scg.co.th

คอนวูดจัดทริปสานสัมพันธ์ลกู ค้า เปิดประสบการณ์ ณ แดนอาทิตย์อทุ ยั บริษัท คอนวูด จ�ากัด กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) น�าโดยคุณสุทธิพันธ์ วัชโรภาส ที่ปรึกษาบริษัท คอนวูด จ�ากัด จัดทริป สุดพิเศษสานสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัท รับสร้างบ้าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์คอนวูดเป็นอย่างดีตลอดมา โดยพาลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ตะลุย 3 เกาะส�าคัญ ได้แก่ เกาะคิวชิว เกาะชิโกกุ และ เกาะฮอนชู ร่วมประทับใจกับวัฒนธรรมอันยาวนานที่ เมืองฟูกโู อกะ ไม่วา่ จะเป็นการทอผ้าไหม งานหัตถกรรม สักการะศาลเจ้า ดาไซฟุ เทมมังกุ เยีย่ มชมปราสาทอิวาคุนิ ปราสาทฮิเมจิ ชมความสวยงาม ของสะพานเซโตะ โอฮาชิ พร้อมเยี่ยมบ้าน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ณ เมือง โคคุระ และเยือนอะตอมมิคบอมบ์โดม ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก ปิดท้ายด้วยการเปิดประสบการณ์การเข้าถึงญีป่ นุ่ แบบจัดเต็ม ทัง้ อาบน�า้ แร่ อาบทรายร้อนเพือ่ สุขภาพ พร้อมเมนูตน้ ต�ารับในแบบฉบับญีป่ นุ่ เรียกว่า งานนี้จัดหนัก จัดเต็มกันถึงญี่ปุ่นจริง ๆ baan s u kjai

10


HAPPY SEMINAR A

B

C

ส.ไทยรับสร้างบ้าน จัดงาน THQA 2015 ยกระดับมาตรฐานวงการรับสร้างบ้าน

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวถึงการจัดงาน THQA 2015 ว่า สมาคมไทยรั บ สร้ า งบ้ า น จั ด งานประกาศ รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจ�าปี 2558 หรือ Thai Home Builders Quality Award 2015 : THQA 2015 ภายใต้แนวคิด การจัดงาน “Diamonds Of AEC” ด้วยมุ่งหวัง ทีจ่ ะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและยกระดับภาพ รวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขันกัน อย่างสร้างสรรค์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและ น่าเชือ่ ถือในสายตาของผูบ้ ริโภคและประชาชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็น อย่างดี จากพันธมิตรในวงการผู้มีเจตนารมณ์ ทีจ่ ะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สงั คมเช่นเดียวกัน อันได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จ�ากัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิ ส จ�า กั ด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส, หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ านเศรษฐกิ จ , หนั ง สื อ พิ ม พ์ ประชาชาติธรุ กิจ, นิตยสาร โฮมแอนด์รสี อร์ตไทยแลนด์ และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชัน่ จ�ากัด โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ ได้

รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลมาตรฐานคุณภาพ รับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด, รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด, รางวัล มาตรฐานคุณ ภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้าน สร้างสรรค์ลกู ค้าและการตลาด ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษั ท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด, รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่น ด้านผลประกอบการ ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษั ท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด, รางวัล มาตรฐานคุณ ภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้าน มาตรฐานงานก่อสร้าง ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด รางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้าน การบริหารจัดการ ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด, รางวัลมาตรฐาน คุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านสร้างสรรค์ ลูกค้าและการตลาด ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด, รางวัล baan s u kjai

12

มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้าน ผลประกอบการ ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท ดี ไ ลท์ โฮมบิ ล เดอร์ จ� า กั ด , และรางวั ล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้าน มาตรฐานงานก่อสร้าง ประจ�าปี 2558 ได้แก่ บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ส�าหรับการการจัดงานประกาศรางวัลมาตรฐาน คุณ ภาพรับสร้างบ้านประจ�าปี 2558 หรือ THQA 2015 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วย วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้ประกอบการรับ สร้างบ้านในกลุ่มสมาชิก ได้ตระหนักถึงความ ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาไว้ ซึง่ คุณภาพและบริการทีผ่ บู้ ริโภคพึงพอใจอย่าง สูงสุด ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ แข่ ง ขั น เมื่ อ ประเทศไทยเปิ ด สู ่ ป ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (Asian Economic Community : AEC) ที่ก�าลังจะมาถึง และเพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างมาตรฐานที่ดี ให้กับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน


ISSUE/YEAR 28/2015 D

E

F

A. นายส�าราญ กระจ่างรมย์ อุปนายกสมาคมไทย รับสร้างบ้าน กล่าวรายงาน B. นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้าง บ้าน ในฐานะโต้โผการจัดงานประกาศรางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ประจ�าปี 2558 C. นายสราวุฒิ ส�าราญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ มาร์เก็ตติ้ง เฮ้าส์ซิ่ง บิสซิเนส ธุรกิจ บริษัท เอสซีจ ี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน D. นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านร่วมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับผู้สนับสนุนการจัดงาน E. ประธานในพิธีและนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน THQA 2015 F. นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านร่วมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับผู้ ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพ รับสร้างบ้าน ประจ�าปี 2558 G.-L. บรรยากาศภายในงาน

G

H

I

J

K

L

november/december

13


ส.ไทยรับสร้างบ้าน รุกตลาดโซเชีียล จัดสัมมนา “FACEBOOK พลิกโลกธุรกิจ”

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) โดย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ในฐานะ นายกสมาคม ร่วมกับ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด จัดงาน สัมมนาหัวข้อ «Facebook พลิกโลกธุรกิจ» ตอนธุรกิจรับสร้างบ้านและ วัสดุก่อสร้าง โดยเรียนเชิญ ดร. เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว ผู้เชี่ยวชาญและ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้โซเชียล มีเดียอย่าง Facebook เพือ่ สร้างแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ธุรกิจ หรือองค์กร เดินสายโรดโชว์ตามหัวเมืองใหญ่เพื่อให้ผู้สนใจจากทุก ภูมิภาคสามารถเข้ารับฟัง โดยครั้งที่ 1 ภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น และครั้งที่ 3 ภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา โดยบรรยากาศภายในงานมีผปู้ ระกอบการทัง้ ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน และวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมงานสัมมนาจ�านวนมาก ทั้งนี้ผู้จัดงานฯเตรียม วางแผนจะเดินสายจัดสัมมนา Facebook พลิกโลกธุรกิจอีกครัง้ ในภูมภิ าค ต่าง ๆ ส�าหรับผูท้ สี่ นใจติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.thba.or.th

baan s u kjai

14


HAPPY Working

คุณถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

baan s u kjai

16


ISSUE/YEAR 28/2015

ถิรพร สุวรรณสุต

กล้าคิด กล้าทำา ผู้นาำ ความต่าง อย่างกว้างไกล Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

“หากเราโดดเด่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ๆ ย่อม มีคนเห็นความสามารถอย่างแน่นอน” นี่คือสิ่ง ที่ “คุณไอซ์” ถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรุ่นใหม่ไฟแรง บริษั ท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด เชือ่ ว่าถ้าใครมีคณ ุ สมบัตนิ ี้ ก็สามารถก้าวมายืนอยูใ่ นจุดทีเ่ ป็นก�าลังส�าคัญได้ เฉกเช่นเดียวกับตัวเธอที่ก้าวขึ้นมาน�าทีมการ ตลาดบุกแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างภาค ภูมิใจในวันนี้ เกือบ 2 ปีเต็มกับการสั่งสมประสบการณ์งาน ด้านการตลาดของคุณไอซ์ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุด นี้ก็ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้านมาพอสมควร โดยเฉพาะเรือ่ งแนวคิดและ การวางแผนทีด่ ตี งั้ แต่เริม่ ต้น หลังจากได้พดู คุย กับ คุณไอซ์ ท�าให้ทราบว่าเธอค้นพบตัวเอง และน�าสิง่ ทีช่ อบมาพัฒนาในงานทีร่ กั จนกลาย มาเป็น พื้นฐานส�าคัญที่เอามาปรับใช้ได้กับ ต�าแหน่งปัจจุบันที่รับผิดชอบ “ไอซ์ จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีเ่ ลือกเรียนสาขานี้ เพราะคิดว่าการตลาดน่าจะเหมาะกับตัวเอง โดยก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสไปฝึกงาน และเก็บ เกีย่ วประสบการณ์กบั บริษัทมิตรผลฯ ทีน่ นั่ แม้ จะเป็นบริษั ทใหญ่ที่น่าท�างานด้วยก็จริง แต่ ด้วยสภาพการจราจรและการเดินทางไปท�า งานแถวๆ เพลินจิต จึงเปลี่ยนใจขอกลับมาท�า งานใกล้ ๆ บ้ า นกั บ พี ดี เ ฮ้ า ส์ ที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ของครอบครัว โดยเริ่มต้นก้าวเข้ามาท�างาน ครั้งแรกในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด หลัก ๆ ก็มีหน้าที่น�าเสนอแผนกลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาด หรือโปรโมชันทีจ่ ะ ออกมากระตุ้นยอดขายในแต่ละไตรมาส รวม ถึงในช่วงทีเ่ ข้ามาท�างานแรกๆ บริษัทฯ ก�าลัง พัฒนาทีมและงานการตลาดออนไลน์ จึงมีโอกาส ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมเพราะสนใจเรือ่ งนีอ้ ยูแ่ ล้ว” แม้งานที่รับผิดชอบในต�าแหน่งใหม่จะไม่แตก ต่างกันมากนัก แต่ดว้ ยขอบเขตงานทีก่ ว้างกว่า

และมีหลายส่วนงาน ทั้งที่เป็น Corporate ที่ ดูแลภาพรวมและ Local Store Marketing ที่ ต้องสนับสนุน บริษั ทในเครือและสาขาของ พีดเี ฮ้าส์ทวั่ ประเทศ อีกทัง้ ในฐานะผูน้ า� ทีมการ ตลาด คุณไอซ์ จึงต้องปรับบทบาทตัวเองตาม ความรับผิดชอบทีส่ งู ขึน้ แต่นนั่ ก็ไม่ทา� ให้กงั วล ใจมากนัก เพราะบุคลากรทุกคนมีคุณ ภาพ ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง คุณไอซ์ จึงเน้นหนัก ไปทีง่ านวางแผนและจัดล�าดับการท�างานแต่ละ ขัน้ ตอน เป็นทีป่ รึกษาหรือแนะน�าเพิม่ เติม เปิดรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่ง ท�าให้ต้องเป็นคนรอบคอบและใจเย็นมากขึ้น กว่าเดิม

หากเราโดดเด่น มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ แตกต่างจากคนอืน่ ไม่วา่ จะอยูท่ ่ีไหน ๆ ย่อมมีคนเห็นความสามารถ อย่างแน่นอน

“ความภาคภูมิใจที่ผ่านมา คือการได้อยู่เบื้อง หลังการออกบูทพีดีเฮ้าส์ ในงาน THBF 2015 ที่แม้ไม่ได้เป็นแกนหลักที่ขับเคลื่อน แต่ก็เป็น ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยคิดงาน วางคอนเซปต์ วางธีม ฯลฯ พอเราเห็นมีคนเข้ามาเดินชมบูท พีดีเฮ้าส์และมาจองสร้างบ้านเยอะมาก เราก็ รูส้ กึ ดีใจ เพราะก่อนหน้านีก้ งั วลว่าจะประสบความส�าเร็จไหมหนอ แต่พอออกมาส�าเร็จ ลุล่วงด้วยดีก็รู้สึกภูมิใจ”

ชีวิตก็เช่นกันให้เริ่มจากวิธีคิด สิ่งส�าคัญคือ เราต้องเปิดรับและยอมรับฟังความคิดเห็นของ ทุกคน เนือ่ งจากงานการตลาดไม่ใช่งานทีเ่ ป็น ทฤษฎีทั้งหมด แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียแตกต่างจากผูอ้ นื่ ใครทีท่ า� งานร่วมกับ ไอซ์จะรูเ้ ลยว่าบรรยากาศในห้องท�างานทุกคน จะดูสดใส ร่าเริง ทั้งที่มีงานเยอะ นั่นเพราะ อยากสร้างบรรยากาศทีด่ จี ะได้คดิ งานออกมาดี”

เมือ่ พูดถึงอุปสรรคในการท�างานเห็นจะมีเพียง ช่วงแรก เพราะประสบการณ์ไม่มากและยัง ต้องปรับแนวคิดงานการตลาดหลายอย่าง ด้วย ความทีเ่ ป็นสินค้าบ้าน ไม่ใช่ของอุปโภคบริโภค ที่เมื่อจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมแล้วคน จะตัดสินใจซื้อง่าย ๆ แต่เราก็ได้ผู้อาวุโสคอย ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าตลอด กระทั่งได้รับ มอบหมายให้รบั ผิดชอบและลงมือท�าโปรเจ็กต์ แรก ซึ่งผลออกมาเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร ท�าให้เกิดความมัน่ ใจในการท�างานมากขึน้ แต่ ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน “จะพยายามไม่มองว่าตรงหน้าคือปัญหาหรือ อุ ป สรรค เพราะหากเริ่ ม มองว่ า สิ่ ง นั้ น คื อ ปัญหาก็ยิ่งจะท�าให้เริ่มต้นท�างานต่อไปยาก แต่หากมองในแง่ดี หรือคิดบวก จะท�าให้ ท�างานต่อได้ มีความสุข คิดงานง่าย การใช้ november/december

17

นักการตลาดที่ดีต้องกล้าคิด กล้าท�า กล้า แสดงออก เรือ่ งที่ใครบอกว่าผิดหรือเป็นไปไม่ ได้ จะต้องคิดให้ถถี่ ว้ นว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่ แน่ค�าว่าผิดในวันนี้ แต่อีกหลายปี หรือไม่กี่ เดือนข้างหน้าอาจเป็นเรื่องที่ไม่ผิดก็ได้ ซึ่งทุก การท�างานอยากให้มองว่าเหมือนกับการเล่น เกมส์ เมือ่ ผ่านไปด่านหนึง่ เราก็จะเจอด่านต่อ ไปที่ยากขึ้น และหากเราผ่านตรงนี้ไปได้ ก็จะ เจอเรือ่ งใหม่อกี เรือ่ ยๆ จึงถือเป็นความท้าทาย ที่รอคุณอยู่

ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2996 0940-6 หรือ www.pd.co.th


HAPPY furniture

หลงใหลมนต์เสน่ห์ สีขาว-ดำา Story : กัญญณัช อุดมศิลป์

ปัจจุบันการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านโทนสีขาว-ด�าไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปแล้ว ความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่าไม่เป็นมงคลกับผู้ใช้นั้นได้จางหายไปตามกาลเวลา เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่สีขาวและสีด�า แสดงถึงความดูดมี สี ไตล์ ความโมเดิรน์ ทันสมัย อีกทัง้ ยังจัดวางเข้ากับสไตล์บา้ นได้หลากหลาย อย่ารอช้า ไปเลือกชม เลือกช็อปของแต่งบ้านโทนสีขาว-ด�า มาครอบครองกันเถอะ!!

Name : PARASOL Lamp @Habitat Price : 4,520 บาท

Name : TRIPOD floor lamp base @Habitat Price : 9,490 บาท

Name : เก้าอี ้ รุ่น Adelaide @BoConcept Price : สอบถามราคาจากทางร้าน

Name : LENNY bluetooth speaker @Habitat Price : 15,390 บาท

baan s u kjai

18


ISSUE/YEAR 28/2015 Name : CULT door stops (marble) @Habitat Price : 1,140 บาท

Name : MERIDIAN Lamp (handmade glass) @Habitat Price : 1,780 บาท

Name : โคมไฟแขวน รุ่น Handle @BoConcept Price : สอบถามราคาจากทางร้าน

Name : Chiva functional coffee table with storage (โต๊ะอเนกประสงค์) @BoConcept Price : สอบถามราคาจากทางร้าน

Name : NYX floor lamp @Habitat Price : 7,710 บาท

Name : ECAILLE vase (blown glass) @Habitat Price : 410 บาท

ขอขอบคุณ : Index Living Mall และ Habitat Thailand ข้อมูลเพิ่มเติม www.indexlivingmall.com และ www.habitatthailand.com

november/december

19


HAPPY DESIGN I

baan s u kjai

20


ISSUE/YEAR 28/2015

น้อย แต่ มาก Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : กานต์กิตติ ชูพยุง

ถือว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา ของใครหลาย ๆ คนทีอ่ ยากจะมีบา้ น สักหลัง และมีห้องหับต่าง ๆ ไว้รองรับการใช้งานตามความ เหมาะสมในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะห้องนัง่ เล่น ที่ถือเป็น หัวใจของบ้าน หรือแม้แต่คอนโดมิเนียมก็ตาม เพราะนอกจากจะสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับแขกเหรื่อที่มา เยีย่ มเยือนแล้ว ยังเป็นพืน้ ทีท่ ที่ กุ คนในครอบครัวใช้เวลาร่วม กันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วย ถ้าขึน้ ชือ่ ว่า “ห้องนัง่ เล่น” แล้วล่ะก็ ทุกคนคงนึกถึงห้องทีช่ วน ให้รู้สึกผ่อนคลาย อยากเอนกายด้วยความสบายใจ ใน บรรยากาศห้องที่โล่ง โปร่ง สบาย เช่นเดียวกับห้องนั่งเล่น ห้องนี้ ทีม่ แี นวคิดในการออกแบบพืน้ ทีซ่ งึ่ ผสานปรัชญาวิธคี ดิ ในการออกแบบฟังก์ชนั การใช้งานอย่างลงตัว เน้นการใช้วสั ดุ จากไม้เป็นหลัก ภายใต้การคุมโทนสีแบบเอิร์ธโทน มองดู อบอุ่น ผ่อนคลาย พร้อมแฝงด้วยเสน่ห์แห่งกลิ่นอายญี่ปุ่น ที่มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ น้อยชิ้นที่จ�าเป็นต่อการใช้งานจริง ซึ่งนอกจากจะท�าให้ห้อง ดูกว้างขึ้นแล้ว ยังท�าให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกอึดอัด แม้จะมี ข้อจ�ากัดในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยก็ตาม หากคุณคิดว่าห้องนั่งเล่น มีความส�าคัญไม่แพ้ห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน การคิดออกแบบก็คงต้องให้เป็นไปตามความ ต้องการหรือความชอบในแบบฉบับของตัวเราเองหรือคนใน ครอบครั ว เพราะสุ ด ท้ า ยแล้ ว จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความสุ ข ก็จะเกิดขึ้นจากห้องเล็ก ๆ ห้องนี้นั่นเอง สถานที่ : โครงการ RHYTHM Sathorn ซ.สาทร 21 สาที กรุงเทพฯ

november/december

21


HAPPY celebrity I

baan s u kjai

22


ISSUE/YEAR 28/2015

ครอบครัวสุดเทศ

บ้านแห่งความภูมิใจ

House Owners : คุณอภิลักษณ์ - คุณปัญญารัตน์ สุดเทศ Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Builder : บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographers : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, ยุทธนา สิงห์สาย

november/december

23


A

baan s u kjai

24


B

C

A. รูปทรงที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงและมั่นคง ถูกท�าให้ดูขี้เล่นน่าค้นหาด้วยสีสดใสอย่างสีเขียวและสีเหลือง B. หน้าต่างไวนิลบานติดตาย ใช้สา� หรับเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติให้แสงสว่างในตอนกลางวันเพื่อลดการใช้พลังงาน C. ดีไซน์โดยเพิ่มระนาบตื้นลึกให้บ้าน เพื่อไม่ให้บ้านมีความรู้สึกเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมทื่อ ๆ อีกทั้งยังเลือกสีสันที่ฉูดฉาด ให้ความรู้สึกสนุกสนานขี้เล่น

ในพืน้ ทีท่ เี่ รียกว่า บ้าน ส�าหรับบางคนแล้วคือพืน้ ทีท่ ใี่ ช้พกั ผ่อน ตัดขาดจากความวุน่ วายภายนอก เป็นพื้นที่ส่วนตัวส�าหรับตัวเองหรือคนในครอบครัว แต่ บ้าน ส�าหรับครอบครัวสุดเทศกลับเป็น สถานทีส่ า� หรับกิจกรรมทุกอย่างในชีวติ ทัง้ กิน นอน เล่น พักผ่อน และเป็นแม้กระทัง่ สถานทีท่ า� งาน ของคนทั้งบริษัท ถ้าเทียบระหว่างกิจกรรมและพื้นที่บ้าน บอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้เล็กพริกขี้หนูค่ะ

november/december

25


D

F

E

D. ห้องรับแขกใช้สีนา�้ ตาลและทองในการตกแต่ง ให้ความรู้สึกมั่งคั่ง หรูหรา สามารถเป็นทั้งห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นและห้องท�างานในห้องเดียวได้ E. มุมหนึ่งของห้องรับแขกที่สามารถนั่งท�างาน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยน ความเห็นเรื่องส�าคัญ ๆ ได้ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราแบบคลาสสิก F. ประตูบานเลื่อนลูกกรงไม้ ที่คุณอภิลักษณ์และคุณปัญญารัตน์ ไปเลือกซื้อ มาด้วยตัวเอง เข้ากับการตกแต่งด้วยไม้ในมุมนี้ของบ้านได้เป็นอย่างดี

baan s u kjai

26


G

สิง่ ทีท่ า� ให้บา้ นหลังนีเ้ กิดขึน้ มาได้กค็ อื ค�าจ�ากัดความของค�าว่า บ้าน ของ คุณอภิลักษณ์ และ คุณปัญญารัตน์ สุดเทศ เจ้าของบ้านหลังนี้ ทีว่ า่ “บ้าน คือทุกสิง่ คือความภาคภูมใิ จ เป็นน�า้ พักน�า้ แรงของเรา เราอยากอยูบ่ า้ นก็ เลยท�าบ้านให้เป็นทั้งที่ส�าหรับท�างาน และที่ส�าหรับเรา” ความอบอุ่นจาก แววตาบ่งบอกความรู้สึกนั้นอย่าง ชัดเจน และเราสัมผัสได้ตงั้ แต่ครัง้ แรก ที่มองเห็นบ้านหลังนี้ ว่ามีความเป็น ตัวของตัวเองสูงมาก

H

G. บริเวณทางเดินที่ติดวอลเปเปอร์สีทองทั้งผนัง เชื่อแล้วว่าชอบสีทองจริง ๆ H. โคมไฟแชนเดอเลียร์ขนาดกลางสุดหรู พอเหมาะพอดีกับทางเดินขึ้นชั้นสาม

november/december

27


I

“ก่อนหน้านี้เรามีบ้านอีกหลังที่อยู่ฝั่งตรงข้าม แต่ยิ่งนาน เข้าธุรกิจก็ยงิ่ ขยายตัว มีทดี่ นิ ส่วนนีว้ า่ งเลยวางแผนสร้าง บ้านอีกหลัง เพือ่ เป็นทัง้ ออฟฟิศ รับแขกจ�านวนมาก และ ทีพ่ กั ผ่อนของครอบครัว เราชอบอยูบ่ า้ น เลยอยากให้บา้ น ท�าได้ทุกอย่างในชีวิตประจ�าวัน ตื่นมาก็ท�างาน เหนื่อยก็ ขึ้นไปพัก หิวก็หาอะไรทาน ทั้งสะดวกและประหยัดเรื่อง เวลาไปด้วย ใช้เวลาวัน ๆ หนึ่งได้อย่างเต็มที่” พอได้ยิน คุณอภิลักษณ์พูดแบบนี้ เราก็รู้สึกเห็นด้วยว่าบ้านหลังนี้ เป็นทุกอย่างจริง ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญของบ้านหลังนี้ คือการจัดสรรพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ I.-J. คุณอภิลักษณ์ ชอบสีทอง ส่วนคุณปัญญารัตน์ ชอบดอกไม้จึงเกิด เป็นผนังสไตล์นี้ขึ้นมา

J baan s u kjai

28


K

K. ห้องนอนของสมาชิกในครอบครัวที่ตกแต่งตามสไตล์ของแต่ละคน โดยห้องนี้ตกแต่งสไตล์จีนคลาสสิก ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง วอลเปเปอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟเพดาน และเหล่าพัสตราภรณ์ อีกทั้งเครื่องปรับอากาศยังเป็นแบบซ่อนฝังบนเพดาน เพื่อให้รบกวนความสวยงามของห้องที่บรรจงแต่งขึ้นน้อยที่สุด L. โคมไฟที่ดูยังไงก็เป็นผลิตภัณฑ์ของยุคสมัยใหม่ แต่คงกลิ่นอายของจีนคลาสสิกได้เป็นอย่างดี ประตูไม้แกะสลัก คิ้ว-บัว สีทอง ทั้งหมดล้วนท�าให้ห้องนี้ราวกับห้องของเชื้อพระวงศ์จีนในสมัยโบราณ baan s u kjai

30


“เราเลือกพีดีเฮ้าส์เพราะเห็นจากโฆษณาในนิตยสาร และมีคนรู้จัก แนะน�าว่าดี แถมยังอยู่ใกล้บา้ นอีก สะดวกเวลาติดต่อแก้ไขอะไรต่าง ๆ พอเลือกแล้วก็ ไม่ผิดหวังค่ะ พีดีเฮ้าส์ดูแลดีทุกอย่าง ใส่ ใจความ ต้องการของเรา ปรับแก้แบบกว่าจะได้ก็ใช้เวลานาน และทางพีดเี ฮ้าส์ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งแนะน�าและปรับแก้จนทางเราพอใจ จนสุดท้ายก็ได้บ้านหลังนี้มา” สร้างของใหญ่มักมาพร้อมกับปัญหา เล็ก ๆ น้อย ๆ เสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นท�าให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด และวัดระดับความเป็นมืออาชีพในการแก้ปญ ั หาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

L

november/december

31


M

M. อีกห้องที่ตกแต่งได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผนังปูนเปลือย พื้นกระเบื้องที่มีลวดลายเลียนแบบพื้นซีเมนต์ขัดมัน โลหะ สีด�า วอลเปเปอร์สีเข้มที่มีลวดลายสุดเท่ กับโคมไฟระย้าหน้าตาประหลาด นี่คือห้องสไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ ที่เหมือนเวลาผ่านมาจากห้องก่อนหน้ากว่าหลายร้อยปี N. โคมไฟที่ออกแบบให้เกือบจะไร้ซึ่งความอ่อนช้อย และลดทอนอย่างเกือบถึงที่สุด บ่งบอกถึงแนวคิดแบบโมเดิร์น และโลหะสีด�าก็เข้ากับความเป็นลอฟท์ ได้ดี baan s u kjai

32


N

ในที่สุดก็ส�าเร็จออกมาเป็นบ้านหลังนี้ ที่ภายนอกบ้านเป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น รูปทรงสี่เหลี่ยมสีสดใส โดดเด่นกว่าบ้านละแวกนั้นทั้งหมด ออกแบบให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ทีด่ นิ ส่วนใหญ่ถกู ใช้ไปกับตัวบ้านทีภ่ ายใน เป็นทั้งสถานที่ท�างานและที่พักผ่อน การใช้กระจกขนาดยาวเป็นส่วน ประกอบที่ท�าให้รูปทรงของบ้านไม่ทึบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจนเกินไป และ ยั ง ช่ ว ยในเรื่ อ งของการประหยั ด พลั ง งานโดยใช้ พ ลั ง งานแสงจาก ธรรมชาติในช่วงกลางวันแทนการเปิดไฟ “ทราบว่าการสร้างบ้านของ พีดเี ฮ้าส์จะมีการสร้างแบบประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วย ยิ่งรู้สึกดี เป็นอีกอย่างที่ท�าให้ตัดสินใจเลือกพีดีเฮ้าส์” การใส่ใจในเรื่อง ของพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ทั่วโลกตื่นตัวกันมาพักใหญ่แล้ว ทางพี ดี เ ฮ้ า ส์ เ องก็ เ ล็ ง เห็ น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของพลั ง งานและ สิ่งแวดล้อมเช่นกัน จึงเกิดเป็นแนวทางที่ยึดถือตลอดมา

november/december

33


O.-P. ห้องสุดท้ายคือห้องสไตล์วินเทจหวานแหวว เน้นสีขาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ผนัง เพดาน และเฟอร์นิเจอร์ ความอ่อนโยนแฝงอยู่ในลวดลายของวอลเปเปอร์ โคมไฟ ตุ๊กตา และของตกแต่งเล็กน้อยอื่น ๆ Q. ห้องน�้าแม้จะมีสีสันฉูดฉาดขึ้น กับผนังที่มีลูกเล่นจากพื้นผิวที่ไม่เรียบของกระเบื้อง แต่โดยรวมก็ยังคงคอนเซปต์ของโมเดิร์นอยู่

baan s u kjai

34


O

P

Q

ภายในเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการจัดสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะส�าหรับแต่ละกิจกรรม ชั้นล่างเป็นส่วน ของพืน้ ทีท่ า� งานทัง้ หมด ขึน้ มาชัน้ สองเป็นห้องโถงกว้างส�าหรับรับแขกจ�านวนมาก มีหอ้ งรับแขกแยก ส�าหรับแขกที่ต้องการเป็นส่วนตัวด้วย บริเวณชั้นสองจะเชื่อมไปถึงชั้นลอยที่อยู่เหนือพื้นที่จอดรถ ก่อนทางขึ้นชั้นสามถูกแยกเป็นพื้นที่ส่วนตัว โดยการเพิ่มบานเลื่อนระแนงไม้เป็นประตูกั้นก่อนขึ้น บันได ระหว่างทางเดินให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ ในพระราชวังแวร์ซายส์ ตระการตาด้วย วอลเปเปอร์สที องทัง้ ผนัง ตัดกับวอลเปเปอร์ลายดอกไม้ “พ่อเขาชอบสีทอง ตอนแรกจะทองทัง้ หมด เราก็คดิ ว่ามันจะทองไป เราชอบดอกไม้กเ็ ลยเอาลายดอกไม้มาตัด” ทางคุณปัญญารัตน์พดู ด้วยน�า้ เสียงสดใส ห้องนอนทั้ง 3 ห้อง ก็ถูกออกแบบและตกแต่งต่างกันไปตามความชอบของตัวเอง

november/december

35


และพืน้ ทีส่ ว่ นตัวภายในชัน้ บนสุดของบ้านนีเ่ อง ทีเ่ ป็นทีพ่ กั ผ่อนของจริง ความชอบต้นไม้ดอกไม้ของคุณปัญญารัตน์ท�าให้เกิดสวนลอยฟ้า ขึ้นมา จัดไว้บริเวณดาดฟ้าชั้นบนสุดของบ้านซึ่งเป็นทางเชื่อมมายัง ห้องครัวเล็ก ๆ ของทุกคน ช่างเป็นบ้านของตัวเองอะไรปานนัน้ เวลา เล่าเรือ่ งบ้านแล้วความรูส้ กึ มีความสุขถูกสือ่ ออกมาทางแววตาทุกครัง้ “ถ้าจะออกไปนอกบ้าน สถานที่ที่ไปคือจตุจักร ซื้อมาจนลูกถามว่า ซื้ออะไรขนาดนั้น ก็คนมันชอบน่ะค่ะ” ความสุขทั้งนั้นเลยค่ะ

R

S

T baan s u kjai

36


U

R. เพื่อให้ ได้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติ แต่ขณะ เดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณสวนนี้ จึงเต็มไปด้วยการใช้วัสดุทดแทนไม้ ไม่ว่าจะเป็นฝ้า ชายคาไวนิลที่ทนทานต่อแดดฝนมากกว่าไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ให้สีและลวดลายแทบไม่ต่างจากไม้ แต่แข็งแรงกว่า น�ามาใช้ปดิ ผนังภายนอก แผงบังแสง พืน้ หรือแม้แต่ม้านั่ง S.-T. สวนลอยฟ้า มุมโปรดของครอบครัว เป็นสถานที่ ส�าหรับผ่อนคลาย และเป็นงานอดิเรกของคุณ ปัญญารัตน์ด้วย U.-V. ห้องครัวและห้องอาหารถูกแยกออกมาไว้ที่ ชั้นบนสุดของบ้าน เป็นห้องส�าหรับคนสนิทพัก ทานข้าว หรือจะจัดปาร์ตี้ในสวนลอยฟ้าก็ยังได้

V november/december

37


การตีความค�าว่า บ้าน ของแต่ละคนนั้นต่างกัน เกิดขึ้นจากประสบการณ์และรสนิยมที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งบ่งบอกตัวตน ของเจ้าของบ้าน บ้านหลังนี้สวยงามได้เพราะมันเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก ฉันชอบ นี่บ้านของฉัน ฉันมีความสุข W

X

Y

สถานที่ : บ้านของคุณอภิลักษณ์ และ คุณปัญญารัตน์ สุดเทศ ซ.ประเสริฐมนูกิจ 48 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

W. สวนหย่อมแนวยาวบริเวณข้างบ้าน มีกลิ่นอายของสไตล์อังกฤษ มุมผ่อนคลายอีกมุมยามเหนื่อยล้าจากการท�างาน X.-Y. ครอบครัวสุดเทศ กับความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักและภูมิใจ baan s u kjai

38


HAPPY design II

baan s u kjai

40


ISSUE/YEAR 28/2015

เรียบง่าย ทันสมัย มีเอกลักษณ์ Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : กัณณ์ กาญจนประชาชัย

ตกแต่งห้องครัวสักห้องในบ้านหนึง่ หลังอาจเป็นสิง่ ทีห่ ลาย ๆ คนไม่สนั ทัด นัก บางครั้งการตกแต่งอาจจะไม่ได้หมายถึงการเพิ่ม accessory เข้าไป เหมือนที่ท�ากับห้องนั่งเล่นหรือห้องอื่น ๆ ของบ้าน แต่ควรเริ่มจากการ เลือกซื้อของเท่าที่จ�าเป็น พร้อมใช้งาน ก่อนที่จะค�านึงถึงความสวยงาม และดี ไซน์ที่โดดเด่นโดนใจ เพียงเท่านี้การเริ่มตกแต่งห้องครัวก็ไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไป เหมือนกับห้องครัวทีน่ ติ ยสารบ้านสุขใจน�ามาให้ชมกันในฉบับนี้ เป็นห้อง ครัวจากบ้านพักตากอากาศสไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์ เรียบง่ายแต่มสี ไตล์โดดเด่น จะเห็นได้ว่าห้องครัวห้องนี้แทบจะไม่มีของตกแต่งใด ๆ ที่เกินความ จ�าเป็นเลย มีเพียงข้าวของเครือ่ งใช้และเครือ่ งครัวทีค่ รบครันเท่านัน้ แต่ ห้องครัวห้องนี้กลับมีเสน่ห์ ดูดี และตอบโจทย์เจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะโครงสร้างของห้องครัวแม้จะเป็นเพียงปูนเปลือย ดิบ ๆ แต่สามารถ เบรกความแข็งให้ดอู อ่ นโยนลงและอบอุน่ ขึน้ ด้วยการท�าเคาน์เตอร์ครัวจาก ไม้ พร้อมกับกระจายผนังกระจกในหลาย ๆ จุดรอบด้าน เพื่อเปิดช่องแสง ให้ได้รบั ความสว่างจากธรรมชาติ อีกทัง้ กระจกทีเ่ ปิดปิดได้ ยังช่วยระบาย อากาศได้ดี รวมถึงท�าให้ห้องครัวดูโปร่ง โล่งขึ้น นอกจากนี้ยังเลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์ครัวอย่างเก้าอี้บาร์และโคมไฟสีขาว ท�าให้ห้องครัวห้องนี้ดู สว่าง เรียบง่าย สบายตา แต่ยังคงเอกลักษณ์กลิ่นอายความเป็นลอฟท์ ด้วยวงกบประตูหน้าต่างโลหะสีดา� กับพัดลมเพดานโลหะสีดา� เช่นกัน ภาย ใต้โครงสร้างผนังและเพดานสูงโปร่งที่โชว์พื้นผิวปูนเปลือย ๆ ห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องตัวอย่างที่มีดีไซน์ มีสไตล์ เรียบง่าย แต่ตอบโจทย์ การใช้งานของเจ้าบ้านได้อย่างลงตัว คุณเองก็สามารถน�าหลักการ ตกแต่งนี้ ไปปรับใช้กับบ้านของคุณได้ หากปัจจัยพร้อมแล้ว ก็เลือก อุปกรณ์เครือ่ งครัวเครือ่ งใช้ทจี่ า� เป็นเช่น อ่างล้างมือ เตาแก๊ส ไมโครเวฟ ตู้เย็น ฯลฯ จากนั้นก็ใส่ความเป็นตัวเองแบบพอดี ๆ และลงมือท�าให้ เต็มที่เลยค่ะ ขอขอบคุณ : บ้านคุณธรวรรณ กล�่ากล่อมจิตต์ ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

november/december

41


09 2259 1045 06 2605 3871


HAPPY celebrity II

baan s u kjai

44


ISSUE/YEAR 28/2015

november/december

45


A. ตัวบ้านจะมีการเจาะช่องหน้าต่างไว้ทุกด้าน เพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านท�าให้บ้านไม่ร้อน คงคอนเซปต์บ้านประหยัดพลังงาน

baan s u kjai

46


เติมฝันกับรางวัลของชีวิต House Owners : คุณจิตร – คุณภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : W-712 Builder : บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : นพพร ยรรยง

จากลูกจ้างตัวเล็ก ๆ ที่ได้ค่าแรงเพียงวันละ 65 บาท ซึ่งใครหลายคนอาจสงสัยว่าจะพอเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไร แต่ชาย ผู้มีนามว่า “จิตร ขุนปราบ” ได้ตอบข้อสงสัยนั้น เขามุ่งมั่นที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน จากลูกจ้างผันสู่เจ้าของกิจการ ด้วยงานที่เขาถนัดอย่างงานขุดเจาะเสาเข็มและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า น�ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จนมาถึงวันนี้ที่เขาได้มี บ้านหลังใหม่เพือ่ ให้ครอบครัวได้อยูอ่ ย่างสุขสบาย ในแบบทีค่ นอืน่ ซึง่ รูจ้ กั เขาในสมัยทีร่ บั ค่าแรงวันละ 65 บาทอาจคาดไม่ถงึ

B B. ชั้นบนจะมีระเบียงเล็ก ๆ บริเวณห้องรับแขก สามารถเปิดรับลมจากด้านนอกได้ ท�าให้บ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องใช้พลังงาน หลังคาโพลีคาร์บอเนต โปร่งแสงเหนือประตูเข้าบ้านท�าหน้าที่แทนกันสาด ปกป้องบ้านจากลมฝนแต่ยังยอมให้แสงผ่านได้ ช่วยให้แสงสว่างกับบ้านในเวลากลางวัน november/december

47


C. บ้านสไตล์ทรงไทยประยุกต์ที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงมะนิลา ดูสวยงามแปลกตา D. กรอบหน้าต่างไวนิลที่สามารถป้องกันผู้อยู่อาศัยทั้งจากสภาพอากาศภายนอกและเสียงรบกวน คงทนต่อสภาพแวดล้อม และยังท�าความสะอาดง่ายอีกด้วย E. นอกจากผลิตภัณฑ์จากไวนิลแล้ว อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้ ไม้ของบ้านหลังนี้ก็คือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่น�ามาตกแต่งผนังภายนอก รวมถึงใช้เป็นไม้เชิงชาย มีสีสันและลวดลายที่สวยงามไม่ต่างจากไม้ แต่คงทนแข็งแรงกว่า

D

C

E baan s u kjai

48


และถ้าจะบอกว่าบ้านหลังนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ “ครอบครัวขุนปราบ” ก็คงไม่ผิด เพราะสิ่งที่เราสัมผัสได้คือบ้านหลังนี้อิ่มเอม ไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ถึงแม้ว่ากว่าที่บ้านหลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควร แถมยังต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่าง คุณจิตร ขุนปราบ และ คุณภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ ผู้เป็น ภรรยา แต่ทั้งสองก็มิได้ย่อท้อ ตรงกันข้ามกลับสร้างแรงผลักดันให้ทั้งสองมุมานะมากยิ่งขึ้นเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยแห่งฝันให้ส�าเร็จจงได้

F. สวนเล็ก ๆ ด้านหน้าบ้านท�าให้บ้านดูมีสีสันและไม่เรียบจนเกินไป G. รางน�้าฝนและฝ้าชายคาไวนิล ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้ ไม้ในบ้านหลังนี้

F

G november/december

49


H

“คุณกาญ” ภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ ได้เล่าให้ฟังว่า “จากความคิดทีอ่ ยากมีบา้ นให้ลกู ๆได้อยูแ่ ละมีหอ้ ง นอนทีเ่ ป็นส่วนตัวนัน้ ท�าให้คณ ุ จิตรและตัวเราตัดสิน ใจที่จะสร้างบ้านในทันที ซึ่งตอนนั้นเองก็ได้เริ่มมอง หาช่างที่จะมาสร้างบ้าน เพราะแบบบ้านเขียนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เผอิญว่าช่วงนั้นเป็นจังหวะเดียวกับ ที่ทางพีดีเฮ้าส์ ได้มาเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดตรัง พอดี ท�าให้เราทัง้ สองได้มโี อกาสแวะเข้าไปดู และยิง่ พอได้ฟังเจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดพร้อมให้ ข้อมูลและหยิบจับแบบบ้านมาให้ด ู ก็ท�าให้ความคิด ของเราทัง้ สองคนปรับเปลีย่ นไป และกลายเป็นว่าได้ ตัดสินใจเลือกใช้บริการแบบบ้านของพีดีเฮ้าส์แทน เหตุผลง่าย ๆ ก็เพราะว่าแบบบ้านสวย ราคาตรงใจ ที่ส�าคัญยังมีบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้อีกด้วย”

H. คุณจิตร และ คุณภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ กับมุมสบาย ๆ ภายในบ้าน I. บนั ไดทางขึ้นชั้นบนทั้งพื้น ลูกกรง และราวจับล้วนถูก ออกแบบให้ใช้ ไม้ทั้งหมดจากความชอบส่วนตัว

I baan s u kjai

50


AD

november/december

51


J

J. โต๊ะรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกับห้องครัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน K. หอ้ งครัวที่ออกแบบให้ดูเรียบง่ายเน้นการใช้โทนสีขาวเพื่อท�าให้ดูสะอาดตา แต่ก็ยังแอบสอดแทรกลูกเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างชั้นวางไม้และกระเบื้องโมเสก

baan s u kjai

52


K

ส�ำหรับแบบบ้ำนที่คุณจิตรและภรรยำได้ตัดสินใจเลือกนั้นเป็นบ้ำนแบบ W-712 ซึง่ เป็นบ้ำนสไตล์ทรงไทยประยุกต์ พืน้ ที่ใช้สอย 155 ตำรำงเมตร ขนำด 4 นอน 2 น�ำ้ โดดเด่นด้วย หลังคำทรงมะนิลำ ทีเ่ ป็นกำรผสมผสำน ระหว่ำงหน้ำจัว่ กับปัน้ หยำให้มรี ปู ทรงทีส่ วยดูสะดุดตำ ส่วนหลังคำมุงด้วย กระเบือ้ งคอนกรีต พร้อมเสริมด้วยฉนวนกันควำมร้อนใต้หลังคำเพือ่ ท�ำให้ บ้ำนเย็นสบำย นอกจำกนี้ยังมีกำรเจำะช่องหน้ำต่ำงรอบด้ำนเพื่อให้ลม สำมำรถเข้ำได้ทุกทิศทำง นอกจำกนี้ ในกำรเลือกใช้วัสดุยังค�ำนึงถึง คุณภำพและกำรเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย ไม่วำ่ จะเป็น กรอบประตู หน้ำต่ำงและฝ้ำชำยคำท�ำจำกไวนิล สี ไ ม่ลอกล่อน ไม่มีกำรยืดหด ทนแดดทนฝน และท�ำควำมสะอำดง่ำย รวมถึงกำรใช้กระจกกรองแสง ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันทั้งเสียงและกรองแสง แม้แต่หลอดไฟยังเลือกใช้ หลอด LED ทั้งหมดด้วย

november/december

53


L

L. ห้องนั่งเล่นที่มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ไว้เพื่อให้เข้ากับพื้นไม้ลวดลายสวยงาม อาจจะดูเรียบ ๆ แต่ก็กลายเป็นมุมพิเศษส�าหรับครอบครัวไปเสียแล้ว M. ผนังไม้ที่ออกแบบให้มีลิ้นชักส�าหรับเก็บของและกลายเป็นตัวจัดสรรฟังก์ชันของพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องรับประทานอาหาร ลูกกรงไม้ท�าให้ทั้งสองฝั่งยังสามารถมองเห็นกันและกัน จึงไม่แยกขาดจากกันเสียทีเดียว

baan s u kjai

54


M

ส่วนกำรออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยภำยในบ้ำนนัน้ มีกำรแบ่งฟังก์ชนั กำรใช้สอย ไว้อย่ำงลงตัวและคุม้ ค่ำมำกทีส่ ดุ โดยชัน้ ล่ำงแบ่งเป็นห้องรับแขก ห้องครัว และห้องรับประทำนอำหำร พร้อมกันนีย้ งั ได้ปรับพืน้ ทีช่ นั้ ล่ำงให้มหี อ้ งนอน เพิม่ เติมอีก 1 ห้องด้วย ซึง่ กำรตกแต่งนัน้ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ ไม้แทบทัง้ หมดเพรำะเป็นควำมชอบส่วนตัว ส่วนชัน้ บนจัดสรรเป็นห้องนอน 3 ห้อง และโถงนั่งเล่นที่มีกำรจัดวำงชุดรับแขกไว้ กลำยเป็นมุมนั่งเล่น ของลูก ๆ ได้

november/december

55


N

N .-O. ห้องนอนที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นการใช้สีตามความชอบของแต่ละคน โดยภายในห้องจะเน้นโปร่งโล่ง ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น แต่เน้นการใช้งานจริง P. ห้องนอนใหญ่ที่ยังคงเน้นความเรียบง่ายโดยใช้โทนสีที่ดูอบอุ่น เพิ่มเสน่ห์ด้วยโคมไฟดีไซน์ล�้า ท�าให้ห้องดูไม่เรียบจนเกินไป baan s u kjai

56


O

“เรำเป็นคนคิดเอง ออกแบบเอง ส่วนหนึง่ ก็จำ� มำจำกที่อื่นบ้ำง หรือบำงทีก็ชวนลูกออกไปดู และก็เลือกซือ้ ของตกแต่งเอง เพรำะเรำอยำก ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม อย่ำงลูกสำวคนโตชอบสีเขียว ก็ออกแบบให้ห้องมีสีเขียวตำมที่เขำชอบ หรือ อย่ำงคนเล็กนี้ก็ชอบสีชมพู จะเห็นว่ำห้องก็ ออกแนวสีชมพูเพรำะว่ำถ้ำลูกได้อยู่กับสิ่งที่ ชอบเค้ำก็จะมีควำมสุข ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เรำ เลือกเป็นไม้กเ็ พรำะว่ำมันสำมำรถปรับรูปแบบได้ เคลื่อนย้ำยได้สะดวก นอกจำกนี้มันยังดูโปร่ง โล่งสบำยอีกด้วย” คุณภัทรำนิษฐ์กล่ำว พร้อม เพิ่มเติมว่ำ

ทุกวันนี้ยังประทับใจการบริการ ของทางพีดีเฮ้าส์อยู่เลย ไม่ว่าจะ เป็นก่อนหรือหลังการขาย ไม่ว่า จะมีปัญหาอะไรทางพีดี เฮ้าส์เค้า พร้ อ มที่ จ ะเข้ า มาแก้ ไ ขให้ เ รา ตลอด มีการรับประกันแล้วยังให้ ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกซึ่งตรงนี้ยิ่งท�าให้เรา มั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก

P november/december

57


Q. บ้านที่เกิดจากน�้าพักน�้าแรงและความตั้งใจของ คุณจิตร และ คณ ุ ภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ เพื่อให้ลูก ๆ ได้อยู่อย่างสุขสบาย R. โซฟาไม้ขนาดใหญ่บริเวณโถงชั้นบนที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูก ๆ ได้มานั่งเล่น

สถานที่ : บ้านของคุณจิตร และ คุณภัทรานิษฐ์ ขุนปราบ อ.เมือง จ.ตรัง

Q

R

ความภาคภูมิใจในชีวิตของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ สามารถพาตัวเองจากลูกจ้างที่รับค่าแรงรายวันเพียงไม่กี่สิบบาท จนกระทั่งได้มา เป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง มีบา้ นในแบบทีต่ นพอใจ อาศัยอยูร่ ว่ มกับครอบครัวที่ อบอุ่นแล้ว สิ่งหนึ่งที่เขาหรือเธอจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือ ความภาคภูมิใจ

baan s u kjai

58


november/december

59


HAPPY design III

baan s u kjai

60


ISSUE/YEAR 28 28/2015 /2015

2 IN 1

ผสมผสานอย่างลงตัว Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กัณณ์ กาญจนประชาชัย

ความเก่าคร�่าครึ หม่น ๆ อึมครึม ๆ ท�าให้ห้องนี้มีเสน่ห์แบบแปลก ๆ เป็นการตกแต่งอย่างผสมผสานระหว่างความเป็นยุคเก่าแบบ Palladian Style และความทันสมัยแบบ Modern Style จัดแจงอย่างถูกสัดส่วน กลายเป็นความงามที่ดูหรูหรา ทรงพลัง และมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาด ความแตกต่างของสองสไตล์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถูกดึงเอาความมี เสน่หข์ องทัง้ สองแบบมาประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว Palladian Style เป็นสไตล์อิตาลี อาคารทรงโรมัน สง่างาม หรูหรา อ่อนช้อยด้วยการ ตกแต่งที่ละเมียดละไม ส่วน Modern Style เรียบง่าย สะอาดตา โปร่ง โล่ง มั่นคง ทั้งสองแบบมีความต่างกันในด้านการดีไซน์แต่ก็ไม่ได้ต่าง อย่างสิ้นเชิงเสียทีเดียว การดึงเอารูปแบบของรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็น ส่วนประกอบของทัง้ สองสไตล์มาเป็น OutLine หลักในการออกแบบ จะ เห็นได้จากภาพรวมทั้งหมดของห้องที่เหมือนจะแบ่งเป็นบล็อก ๆ ไม่ว่า จะเป็นอ่างอาบน�้า เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ที่ท�าให้ความรู้สึกถึงความแข็ง แรง มัน่ คง และสิง่ ส�าคัญทีท่ า� ให้หอ้ งนีม้ เี สน่หข์ นึ้ มาคือ กระเบือ้ งลายไม้ สีเทาที่ดูเข้มขรึมและงดงามในเวลาเดียวกัน เลียนแบบสีอิฐบล็อกของ ตึกโรมันสมัยก่อน เพิ่มความโมเดิร์นด้วยกระจกและของตกแต่งดีไซน์ เรียบง่ายแต่ทุกอย่างดูลงตัว เพราะฉะนั้น Style ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้แปลกแยก แต่คือสิ่งที่บ่งบอกถึง ลักษณะเฉพาะตัว และเราก็จะสนุกถ้าสามารถเข้าใจและน�ามันมาใช้ได้ อย่างพอดี ความงามไม่มกี ารตีกรอบ ไม่แน่ ห้องน�า้ หนึง่ ห้องอาจประกอบ ด้วยความงามจากแปดสไตล์เลยก็ได้นะคะ สถานที่ : โครงการ The Diplomat 39 สุขุมวิท 39 วัฒนา กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม www.thediplomatcondo.com

november/december

61


HAPPY EATING

ครัวเม็งราย

A

ต้นฉบับอาหารล้านนาประยุกต์ Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ถ้าพูดถึงอาหารเหนือ หลายคนคงติดใจในรสชาติและหวนนึกถึงเมนูประจ�าอย่าง ข้าวซอย ขนมจีนน�้าเงี้ยว หรือแม้แต่น�้าพริกหนุ่ม แต่ติดอยู่ที่ว่าหาทานได้ยากใน เมืองกรุง ไม่ต้องกังวลครับเพราะวันนี้เรามีร้านอาหารเหนือที่ต้องบอกว่ายกสูตร ต้นต�ารับจากทางภาคเหนือมาไว้ที่เมืองหลวงกันเลยทีเดียว “ครัวเม็งราย” ร้านอาหารเหนือที่ตกแต่งออกแนวล้านนาประยุกต์แต่ยังคงมีกลิ่น อายของความเป็นเมืองเหนือ บวกกับเสียงเพลงเบา ๆ ที่ช่วยขับกล่อมท�าให้ บรรยากาศภายในร้านช่างดูมีเสน่ห์แถมยังดูอบอุ่นอีกด้วย เมนูที่ทางร้านมีจัด เตรียมไว้นนั้ เกือบทัง้ หมดจะเป็นอาหารทางเหนืออย่าง ข้าวซอย น�า้ เงีย้ ว แกงฮังเล ไส้อวั่ ข้าวกัน้ จิน้ ฯลฯ โดยแต่ละเมนูกจ็ ะเป็นสูตรเฉพาะทีส่ บื ทอดมาจากรุน่ คุณแม่ และแน่นอนว่ารสชาติตอ้ งเป็นแบบต้นฉบับจากทางภาคเหนือ รับรองถูกปากถูกใจ นักชิมอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นทางร้านยังได้คิดค้นเมนูสุดพิเศษอย่างข้าวซอย เส้นราเม็งเนื้อโคขุน ที่หอมกลิ่นเครื่องเทศ ส่วนเนื้อก็คัดมาแบบชิ้นโต ๆ ตุ๋นจน เปื่อยได้ที่ ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับเส้นราเม็งจนกลายเป็นอีกเมนูที่น่าลิ้มลอง ส�าหรับท่านใดทีแ่ วะเวียนผ่านมาแถว ๆ ซาฟารีเวิลด์และอยากอิม่ อร่อยกับอาหาร เหนือโดยไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่เชียงรายแล้วล่ะก็ เพียงแค่คุณแวะมาที่ “ครัว เม็งราย” ถ.เลียบคลองสอง 23 ใกล้ทางเข้าซาฟารีเวิลด์ ก็รับรองได้ว่าคุณจะได้ ลิ้มรสอาหารเหนืออย่างจุใจเป็นแน่

สถานที่ : ร้าน ครัวเม็งราย เจริญทรัพย์พลาซ่า ถ.เลียบคลองสอง 23 ใกล้ทางเข้าซาฟารีเวิลด์

B

C

D

E

A.-B. ภายในร้านที่ดูสะอาดสะอ้านเพิ่มเสน่ห์ด้วยของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ดูเข้ากับบรรยากาศ C. ขนมจีนน�้าเงี้ยวสูตรดั้งเดิม รสชาติถูกปากคนชอบอาหารเหนือ D. ข้าวซอยเนื้อสูตรต้นต�ารับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น E. รายการอาหารอีกหลากหลายที่ทางครัวเม็งรายพร้อมให้บริการด้วยรสชาติแบบดั้งเดิม baan s u kjai

62


november/december

63


HAPPY Corner A A. บรรยากาศหน้าร้านมีซุ้มที่รับลมธรรมชาติ พร้อมจุดถ่ายรูปกับชื่อร้าน B. พื้นที่รองรับลูกค้า มีมุมถ่ายรูปเป็นบาร์ ไม้สีฟ้า และผสมผสานการตกแต่งด้วยของใช้เก่า ๆ เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย C. เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม และเบเกอรีสีสันสดใส D. เครื่องดื่มโกโก้เย็นรับประทานคู่กับเค้กมอคค่า E. เค้กไวท์ช็อคนุ่มละมุนลิ้นกับน�้าแอปเปิลสมูทตี ท�าให้รู้สึกสดชื่นไม่น้อย

B

ต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ

เชื่อมโยงความสุขทุกความประทับใจ Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

สวนผึ้ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของนักเดิน ทางที่ต่างก็รู้กันดีว่า เมื่อมาที่นี่คุณจะไม่ผิด หวังอย่างแน่นอน เพราะบรรยากาศที่เต็มไป ด้วยพรรณไม้นานาชนิด และเหล่าสัตว์น้อย ใหญ่ ถูกสรรค์สร้างให้กลายเป็นจุดพักผ่อนชัน้ เลิศไม่ว่าจะส�าหรับครอบครัวหรือผองเพื่อน ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากมาย ทั้งโป่งยุบ ธารน�้าร้อน ฯลฯ หากเดินทางมาเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้า ก็หยุดพัก D E

หามุมนัง่ จิบกาแฟกับของว่างรองท้องก่อนออก ไปท�ากิจกรรมสนุก ๆ ที่ร้าน “ต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ” เสียก่อน ที่นี่เป็นร้านน่ารัก สบาย ๆ สไตล์อบอุ่นเป็นกันเอง ตั้งอยู่ ใน บัววัฒนา รีสอร์ท และอยูไ่ ม่ไกลจากธารน�า้ ร้อน บ่อคลึงด้วยระยะทางเพียง 500 เมตร เท่านั้น ใครทีม่ าเยือนต่างก็ประทับใจในรสชาติเครือ่ ง ดื่ม และขนมที่ท�าสดใหม่ทุกวัน พร้อมมี ให้ เลือกหลากหลาย ตัวร้านยังสังเกตได้ง่าย เนื่ อ งจากอยู ่ ติ ด ริ ม ถนน ซึ่ ง มี มุ ม ถ่ า ยรู ป มากมาย นับตัง้ แต่หน้าร้าน บริเวณเคาน์เตอร์ และโซนด้านใน โดยมีตุ๊กตาและเบาะนั่งสีสัน สดใส เหมาะกับลวดลายผนังและเพดาน ซึ่ง หากลองเงยหน้ามองดูจะเห็นแผนที่ ณ จุดที่ คุณอยู่ และมีสถานที่ใกล้กบั ทีท่ คี่ ณ ุ อยูป่ จั จุบนั ช่วยไกด์จดุ น่าเทีย่ วในสวนผึง้ อีกด้วย ขอย�า้ อีก ครั้ ง ว่ า แต่ ล ะมุ ม ให้ ค วามรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นตั ว เหมื อ นอยู ่ บ ้ า น ใครว่ า งก็ แ วะไปนั่ ง มอง ธรรมชาติเพลิน ๆ ได้จ้า baan s u kjai

64

C

สถานที่ : ต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม www.buawattanaresort.com


november/december

65


HAPPY Travel

สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน Story/Photographer : บริษัท คอนวูด จ�ำกัด

ริมถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ บริเวณกิโลเมตรที่ 125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หลายคนคงเห็นภาพของสวนสีเขียว ขนาดใหญ่หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในชือ่ ของ “สวนมิง่ มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดย สวนแห่งนี้ ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม พรรษาครบ 7 รอบ “สวนมิ่ ง มงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา” ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ของบริษัท

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) หรือ “ปูนอินทรี” สวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้นมา เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั รวมถึงมีความตั้งใจที่จะต่อยอด แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ภายในสวนถูกจัด สร้างภายใต้แนวคิด Green Park by INSEE โดยการน�าป่าธรรมดามาท�าเป็นสวนสาธารณะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน�าโครงการ พระราชด�าริต่าง ๆ มาไว้ในสวนเพื่อให้ชุมชน ได้ศึกษา ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน และการสร้างพื้น ที่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ชุ ม ชน ซึ่ ง รู ป แบบอาคารและภู มิ ส ถาปั ต ย์

baan s u kjai

66

ในสวนแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกของ บริษัท A49 และ L49 โดยเน้นการออกแบบ เพื่ อ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์ พลังงานต่าง ๆ ในส่ ว นของการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน มี ก ารใช้ พลังงานลมโดยติดตั้งกังหันลม (wind turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในพื้นที่ พร้อมมีบ้านคอนวูด อาคารประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ซึง่ เป็นบ้านต้นแบบในการอนุรกั ษ์ พลังงาน บ้านคอนวูดถูกสร้างขึ้นภายใต้ concept ของการประหยั ด พลั ง งาน โดยใช้ ผลิตภัณฑ์คอนวูด และน�านวัตกรรมต่าง ๆ


ISSUE/YEAR 28/2015

มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ภายในตัวบ้าน ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบ ด้านโครงสร้างได้น�าผลิตภัณฑ์คอนวูดในรูป แบบที่แตกต่างกันมาจัดวางตามวัตถุประสงค์ ของการใช้งานในพื้นที่ ทั้งพื้นไม้ ผนังอาคาร การออกแบบในส่วน โครงสร้างต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ตอบสนองกับ ทิศทางการหมุนเวียนของลม ท�าให้เกิดการ ถ่ายเทอากาศและช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีแปลงนาสาธิตซึ่งติดตั้งระหัด วิดน�า้ ส�าหรับท�านาข้าวน�า้ น้อย พร้อมเปิดโอกาส ให้ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมใน โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และเปิดพื้นที่ให้เป็น แหล่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คดั สรรของเกษตรกร ในพื้นที่ โดยให้เกษตรกรน�าผลิตผลเข้ามา จ�าหน่ายโดยไม่คดิ ค่าเช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้า อีกทัง้ ยัง มีร้านภั ทรพัฒน์สินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมร้านกาแฟ Coffee Cat และห้องน�้าที่ สวยจนได้รับการกล่าวขานของผู้มาเยือน

สวนมิ่ ง มงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา แห่งนี้จึงเป็นสวนที่เป็นมากกว่าสวน สาธารณะ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การอยู่คู่ ธรรมชาติ พร้อมแฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงตามพระราชด�าริที่ประชาชนจะสามารถ

november/december

67

มาแวะพักผ่อนพร้อมได้ความรู้ อีกทั้งยังช่วย ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อการ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สถานที่ : สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


HAPPY design IV

baan s u kjai

68


ISSUE/YEAR 28/2015

โมเดิร์นโทนขาว-ดำา สไตล์ยอดนิยมตลอดกาล Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : กัณณ์ กาญจนประชาชัย

หากนึกถึงห้องนอนสีเรียบง่าย บางคนอาจปิ๊งไอเดีย ตกแต่งห้องด้วยสีโทนเย็น หรือการใช้เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ แต่หากใครอยากลองเปลีย่ นแนวให้หอ้ งทีด่ เู รียบ ๆ ธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นห้องทีแ่ อบแฝงความสนุกเล็ก ๆ อยู่ด้วย ก็คง ต้องลองใช้โทนขาวด�าเป็นหลักดังเช่นห้องนี้ เริ่มจากการ เลือกใช้วสั ดุและสีของเพดานกับผนัง สีพนื้ ไม้ตดั กับสีขาว ของเพดาน แล้วเพิ่มลูกเล่นด้วยการน�ากระจกด�าลายตา รางมาติดบริเวณหัวนอน ถัดมาคือการจัดมุมนัง่ เล่นขนาด ย่อมไว้ข้างเตียงนอน ใช้ไม้สีเข้มเป็นที่นั่งขนาดสองคนใน ระดับเดียวกับเตียง และน�าเบาะรองนัง่ สีเทาวางคูก่ บั หมอนอิง ลายขวาง ส่วนมุมหนังสือก็ใช้ไม้สีเข้มเช่นเดิมตีเป็นแนว ยาว สามารถวางเรียงหนังสือได้อย่างอิสระ และเมื่อ จัดวางโต๊ะกระจกเงาสีด�าให้ตั้งอยู่บนพรมขนสัตว์ ก็ยิ่ง ท�าให้ดโู มเดิรน์ และน่าค้นหามากยิง่ ขึน้ นับว่าคงคอนเซปต์ ความเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์นได้ควบคู่กับเติมสีสันความ สนุกในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างลงตัว ท�าให้ ห้องนอนแบบเดิมไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สถานที่ : โครงการ Lake Nakara KhonKaen อ.เมือง จ.ขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม www.lakenakara.com

november/december

69


HAPPY HOME

EA-154 แนวคิดในการออกแบบและจุดเด่นของบ้าน บ้านพักอาศัย 2 ชั้น Modern Tropical Style สวยงามดูร่วมสมัยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วย พื้นที่ Double Space ในส่วนของห้องรับประทานอาหาร ซึ่งให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่าบ้านทั่วไป ต่อเนือ่ งกับระเบียงภายนอกทีก่ ว้างมองเห็นบรรยากาศได้ดใี นขณะรับประทานอาหาร มีฝา้ เพดาน สูงให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบาย และในพื้นที่ชั้น 2 ถูกจัดให้มีพื้นที่สา� หรับสักการะพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีความสุขอย่างแท้จริง

baan s u kjai

70

ส่วนประกอบของบ้าน ห้องนอน ห้องน�้า ห้องท�างาน ห้องพระ ที่จอดรถ

4 3 1 1 2

ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง คัน


ISSUE/YEAR 28/2015

แ ป ล น ชั้ น บ น

พื้นที่ใช้สอย เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้าง ลึกประมาณ

309 112 17.50 25.50

ตารางเมตร ตารางวา เมตร เมตร แ ป ล น ชั้ น ล่ า ง

november/december

71


HAPPY HOME

F-152 แนวคิดในการออกแบบและจุดเด่นของบ้าน บ้านพักอาศัย 3 ชั้น Modern Style รูปลักษณ์อันโดดเด่นที่ดูทันสมัย กับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ น�าสายตาด้วยแผงคอนกรีตเซาะร่องลาย พื้นที่การออกแบบมีการใช้งานที่ตอบโจทย์ของคน รุ่นใหม่ โดดเด่นทุกพื้นที่ใช้งาน ช่วยเปิดมุมมองของคนในบ้านด้วยราวกันตกกระจกใส ตัดกับ แผงไม้ระแนงบังแดดจึงท�าให้บ้านพักอาศัยหลังนี้ดูอบอุ่น และตอบโจทย์ Life Style ที่มีอยู่ใน ตัวคุณ

baan s u kjai

72

ส่วนประกอบของบ้าน ห้องนอน ห้องน�้า ห้องพระ ที่จอดรถ

4 4 1 2

ห้อง ห้อง ห้อง คัน


ISSUE/YEAR 28/2015

แ ป ล น ชั้ น ส า ม

แ ป ล น ชั้ น ส อ ง

พื้นที่ใช้สอย เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้าง ลึกประมาณ

263 57 11 20.50

ตารางเมตร ตารางวา เมตร เมตร แ ป ล น ชั้ น ล่ า ง

november/december

73


HAPPY HOME

F-153 แนวคิดในการออกแบบและจุดเด่นของบ้าน บ้านพักอาศัย 2 ชั้น Modern Style รูปทรงที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย โดดเด่นด้วยแผงระแนง บังแดด ปรับองศาได้ตามใจคุณ พร้อมด้วยราวระเบียงกระจกใส บานกระจกสูงจากพื้นถึงฝ้า สอดคล้องกับอาคารที่วางเป็นตัว L ท�าให้ พื้นที่ของภายในบ้านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ภายนอกได้ทุกห้อง

baan s u kjai

74

ส่วนประกอบของบ้าน ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ ระเบียงกระจกใหญ่

4 ห้อง 4 ห้อง 2 คัน


ISSUE/YEAR 28/2015

แ ป ล น ชั้ น บ น

พื้นที่ใช้สอย เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้าง ลึกประมาณ

316 116 22.50 20.50

ตารางเมตร ตารางวา เมตร เมตร แ ป ล น ชั้ น ล่ า ง

november/december

75


HAPPY HOME

WA-151 แนวคิดในการออกแบบและจุดเด่นของบ้าน บ้านพักอาศัย 2 ชั้น Contemporary Style ด้วยรูปทรงที่มีเอกลักษณ์เน้นความหรูหรา และ ดีไซน์อันทันสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัว พื้นที่ชั้นล่างเน้นเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของคนใน ครอบครัว ด้วยช่องแสงเปิดกว้างและสูง รับแสงจากธรรมชาติภายนอกได้ดี ท�าให้ภายในของ บ้านดูโล่ง โปร่ง สว่างและถ่ายเทอากาศได้ดี เหมาะกับการพักผ่อนของคุณ

baan s u kjai

76

ส่วนประกอบของบ้าน ห้องนอน ห้องน�้า ห้องท�างาน ที่จอดรถ

3 3 1 2

ห้อง ห้อง ห้อง คัน


ISSUE/YEAR 28/2015

แ ป ล น ชั้ น บ น

พื้นที่ใช้สอย เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้าง ลึกประมาณ

224 81 15 21.50

ตารางเมตร ตารางวา เมตร เมตร แ ป ล น ชั้ น ล่ า ง

november/december

77


HAPPY Interview

คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด ผู้บริหารการจัดงาน THBF 2016

baan s u kjai

78


ISSUE/YEAR 28/2015

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ คนเบื้องหลัง THBF 2016 ตอบโจทย์เรื่องบ้าน..ที่คุณเลือกเอง Story : อาทิติญาพร เงาศรี Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมงานสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 หรือ Thailand Home Builder & Material Fair 2016 (THBF 2016) จัดขึน้ เป็นปีที่ 2 โดยสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ซึง่ มอบหมาย ให้ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด เป็นผู้บริหารการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Chosen House” หรือ “บ้าน ที่คุณเลือกเอง” THBF’16 ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 27-31 ม.ค. 2559 นับเป็นงำนแสดงสินค้ำฯงำนแรก ประจ�ำปีของกลุ่มธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน ผู้ผลิต และจ�ำหน่ำยวัสดุกอ่ สร้ำง สถำบันกำรเงิน และ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ทีม่ ำร่วมออกบูทแสดงสินค้ำ กันบนพืน้ ทีจ่ ดั แสดงสินค้ำ 10,000 ตำรำงเมตร ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทอง ธำนี ส�ำหรับ THBF’16 ครัง้ นีน้ อกจำกผูเ้ ข้ำชมงำนฯ จะได้พบกับบูทแสดงสินค้ำและบริกำรของผู้ ประกอบกำร ที่ จ ะมำตอบโจทย์ ทุ ก ควำม ต้องกำรเรื่องบ้ำนของคุณแล้ว ยังจะได้พบกับ กิจกรรมต่ำง ๆ มำกมำยที่มำให้ควำมรู้เรื่อง สร้ำงบ้ำน สินเชื่อปลูกสร้ำงบ้ำน นวัตกรรม วัสดุก่อสร้ำง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ใหม่ ๆ คลินิกปรึกษำปัญหำบ้ำน และศำสตร์ ฮวงจุ้ยกำรสร้ำงบ้ำน ฯลฯ เป็นต้น รวมถึง กิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) อำทิ ธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้ำงบ้ำน กำรอบรมอำชีพ ผลิตและติดตั้งคอนกรีตพิมพ์ลำย กำรอบรม อำชีพติดตั้งบ้ำนโครงสร้ำงเหล็ก และอื่นๆ คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ำกัด กล่ำว ว่ำ บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสมำคมฯ อีกครั้งให้เป็นผู้บริหำรกำรจัดงำนฯ THBF’16 “กำรจัดงำนฯครั้งแรกเมื่อต้นปี ’58 ที่ผ่ำนมำ อำจไม่สมบูรณ์ 100% แต่ภำพรวมกำรจัดงำน ก็ถือว่ำประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี ทั้งใน

แง่จ�ำนวนผู้เข้ำชมงำนที่มีมำกกว่ำ 7 หมื่นคน รวมทัง้ ผูร้ ว่ มออกบูทกล่ำวตรงกันว่ำพอใจมำก เพรำะตรงกลุม่ เป้ำหมำยและเป็นกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลัง ซื้อสูง ดูจำกตัวเลขเม็ดเงินที่ตกลงซื้อขำยกัน จนท�ำให้มียอดเงินสะพัดกว่ำ 3 พันล้ำนบำท ภำยในงำนฯและซื้อขำยต่อเนื่องหลังงำนอีก หลำยพันล้ำนบำท” “ส�ำหรับ THBF’16 ที่จะจัดขึ้นในต้นปี 2559 นี้ โจทย์ที่ได้รับมำจำกทำงสมำคมฯ ก็คือ อยำก เห็นจ�ำนวนผู้เข้ำชมงำนฯที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ 1 แสนคนจำกทั่วประเทศ รวมทั้ง อยำกเห็นนักลงทุนอสังหำฯ และผูอ้ ยู่ในแวดวง ธุรกิจก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย สถำปนิก วิศวกร ผูร้ บั เหมำ จำกประเทศเพือ่ นบ้ำน ได้แก่ เมียนมำ กัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน ลำว ฯลฯ เดินทำงมำชมงำนฯนีด้ ว้ ย ซึง่ บริษัทฯ เองเห็ น ว่ำช่ ว งเวลำของกำรจั ด งำนฯ เป็ น จังหวะที่ดี ในโอำกำสเปิดศักรำชใหม่ปี 2559 และเป็นช่วงเวลำที่ประเทศไทยเปิดต้อนรับ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหรือเออีซี (Asean Economic Community : AEC) อย่ำงไรก็ตำม ถือว่ำเป็นโจทย์ที่ท้ำทำยพอสมควร แต่จำก ประสบกำรณ์ครั้งที่ผ่ำนมำ และแผนโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ที่เรำเตรียมไว้ มั่นใจว่ำจะ สำมำรถดึงผูเ้ ข้ำชมงำน THBF’16 ได้ตำมเป้ำหมำย อย่ำงแน่นอน” “งำน THBF’16 ครั้งนี้ มีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษ ที่เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำง นิตยสำรโฮม

november/december

79

แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ ร่วมกับ สมำคมไทยรับสร้ำงบ้ำน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ำง จ�ำกัด และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้ำง และตกแต่ งไวนิ ล วิ น ด์ เ ซอร์ จั ดโครงกำร ประกวดออกแบบบ้ำนสไตล์รีสอร์ต ภำยใต้ แนวคิด “อยู่ร่วมกัน” ขึ้น โดยเชิญชวนนิสิต นั ก ศึ ก ษำจำกทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย และอำชี ว ศึ ก ษำ ส่ ง ผลงำน ออกแบบเข้ำประกวดและแข่งขันกัน ซึง่ จะเป็น อีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกำสให้น้อง ๆ นักศึกษำได้ แสดงควำมสำมำรถและน� ำ เสนอไอเดี ย ที่ สร้ำงสรรค์สู่ประชำชนอีกด้วย” คุณกมลวัฒน์ กล่ำวทิ้งท้ำย เชือ่ ว่ำมหกรรมงำนสร้ำงบ้ำนและวัสดุกอ่ สร้ำง 2559 ครัง้ นี้ จะเป็นงำนทีร่ วมทุกควำมต้องกำร เรือ่ งบ้ำนและวัสดุไว้อย่ำงครบถ้วน หำกคุณคือ ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมออกบูทแสดงสินค้ำ คุณก็จะได้ทั้งคอนเนคชัน ได้ทั้งกำรลงทุนที่ คุ้มค่ำ พร้อมกับสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ให้กับผู้ บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย รับรองว่ำงำนนี้จะเป็น งำนใหญ่ประจ�ำปี ที่ท�ำให้คุณได้รับแต่ควำม คุ้มค่ำ เรียกว่ำสมกับกำรรอคอยจริง ๆ

ขอขอบคุณ : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด ถ.ประเสริฐมนูกิจ 25 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2553 1060 หรือ www.facebook.com/MSCreation1


HAPPY index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ และ เอคิวโฮม กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พระราม 2 ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต-ปทุมธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต-นครนายก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภ�คกล�ง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อยุธยา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สมุทรสาคร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน เอคิวโฮม สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน เอคิวโฮม สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

ภ�คเหนือ

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10700 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โฮมบิวเดอร์ จ�ากัด 20/2 ถ.สะแกงาม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 บริษัท ดีโฮม บิลเดอร์ จ�ากัด 82/4 ม.2 ต.บางพูน ถ.รังสิต-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/123 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท อโยธยา โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 165/11-12 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10300 บริษัท สมุทรสาคร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 926/315-316 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 564 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 162/6-7 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 245/4-5 ต.ท่านัด อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ล�าปาง

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�า้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ล�าปาง ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 447-449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

baan s u kjai

80

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2894-9809 08-6326-4277 0-2958-7973 08-9119-5794 0-2996-0940-7 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3532-9052 08-5661-2981 0-3487-0750-1 08-1822-2422 0-3427-1745-7 08-5489-4283 0-3427-1750-1 08-5489-4283 0-3232-3242 08-9918-5420 0-3291-8469 08-9918-5420 0-3251-3485 08-5489-4239 0-3451-8268 09-0197-6424 0-3596-1268 09-2281-2890 0-3262-3585-6 08-5489-4239

โทรศัพท์ 0-5202-0220 08-0031-3388 0-5341-2459 08-6421-5500 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 08-9218-5165 0-5401-8658 09-8280-2745

โทรส�ร 0-2449-5209 0-2988-9218 0-2894-9808 0-2958-7974 0-2996-0948-9 0-2922-0079

โทรส�ร 0-3621-3163 0-3532-9053 0-3487-0752 0-3427-1748 0-3427-1749 0-3232-3243 0-3232-3243 0-3253-6019 0-3451-8289 0-3596-1269 0-3262-3587

โทรส�ร 0-5315-1750 0-5341-2460 0-5525-9822 0-5622-9588 0-5401-8659


ISSUE/YEAR 28/2015

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ และ เอคิวโฮม ภ�ตตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ปากช่อง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน เอคิวโฮม สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

ภ�ตตะวันออก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภ�ตใต้ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 88/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 869 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ถ.นิตโย ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

november/december

81

โทรศัพท์ 0-4431-3599 08-5489-4252 0-4424-7333 08-5489-4245 0-4435-3887 08-5489-4245 0-4346-8494 08-5489-4274 0-4221-1567 08-5489-4273 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4381-6608 09-8280-6302 0-4466-6939 08-6844-9888 0-4266-1154 08-9210-7031 0-4203-1516 08-9718-3784

โทรส�ร 0-4431-3577 0-4424-7272 0-4425-2174 0-4346-8491 0-4221-1571 0-4451-2130 0-4531-4748 0-4351-6393 0-4381-6609 0-4466-6938 0-4266-1156 0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรส�ร

0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3874-5674-5

โทรศัพท์

โทรส�ร

0-7543-1198 08-9222-8460 0-7467-1946 08-1804-0230 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7582-0360 08-1816-8776 0-7757-4666 08-0326-0955

0-3862-4251

0-7543-1199 0-7467-1946 0-7420-9843 0-7638-3925 0-7582-0361 0-7757-4745


HAPPY ENding

สมบูรณ์แบบ คงไม่มี ใครชอบความผิดพลาด คงไม่มี ใคร อยากเผชิญความผิดหวัง เกือบทุกคนอยาก ให้สิ่งส�าคัญของพวกเขาเป็นสิ่งไร้ที่ติ หรือ “สมบูรณ์แบบ” แต่เชือ่ หรือไม่วา่ ความสมบูรณ์ แบบเป็นสิ่งที่แต่ละคนก�าหนดขึ้นมาเอง และ หลายครั้งก็ถูกตั้งค่าไว้ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น ทุกครัง้ ทีพ่ ดู ถึงความสมบูรณ์แบบเราก�าลังพูด ถึงสิง่ ทีท่ า� ให้เราปวดหัว แต่จะเป็นอย่างไรหาก จากนี้ไปเราทุกคนใช้ค�าว่า สมบูรณ์แบบ กับ เรือ่ งทีเ่ หมือนจะธรรมดาในชีวติ ประจ�าวัน เช่น อาหารมื้อนี้กินแล้วอร่อยถูกปากเราก็บอกว่า มันช่าง สมบูรณ์แบบไปเลย หรือจะใช้ค�าว่า สมบูรณ์แบบกับการทีเ่ ราสามารถมาตอกบัตร เข้างานทันในตอนเช้า สมบูรณ์แบบกับการที่ สามารถท�าสิ่งที่เราต้องการหรือได้รับมอบหมายเสร็จ สมบูรณ์แบบกับการที่มีข้าวกินอิ่ม ท้องวันละ 3 มื้อ และมีที่ซุกหัวนอนให้หลับพัก ผ่อนได้ทุกคืน สมบูรณ์แบบที่ในสังคมมีทั้งคน ดีและคนไม่ดี สมบูรณ์แบบที่บ้านเมืองมีสงบ สุขมีวุ่นวายสลับกันไป สมบูรณ์แบบแค่ไหนที่ ชีวติ เรามีทงั้ ปัญหาและรางวัล มีสขุ มีโศกศัลย์ เสียงหัวเราะ และคราบน�า้ ตา ฟังดูแปลก ๆ แต่หากเราท�าเช่นนีแ้ น่นอนว่ามุม มองที่มีต่อค�าว่า “สมบูรณ์แบบ” ของเราจะ ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ละหากนั่นคือการเปลี่ยนตัว เอง ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ แต่ขอให้เชื่อเถอะว่า สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กา� ลังรอเราอยู่ การจะเปลีย่ นสิง่ ที่

baan s u kjai

82

เคยเชื่อ เคยเข้าใจ เคยปฏิบัติต่อ ๆ กันมาจาก รุ่นสู่รุ่น จ�าเป็นต้องพาตัวเองออกนอกโซน สบายใจหรือ comfort zone อย่างน้อย ๆ มัน ก็จ�าเป็นต้องใช้ จินตนาการ ความกล้าหาญ และความหวัง ค�าขวัญส�าคัญของหนังสือ New Heart New World ของ iCare กล่าวว่า “โลก เปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง” ไม่มีใครท�าให้ เราเชือ่ ค�าขวัญนี้ได้จนกว่าจะลองพิสจู น์ดว้ ยตัว เราเอง แล้วเราอาจจะพบว่า สังคมนี้ โลกใบนี้ ชีวิตของเรานี้มันช่าง “สมบูรณ์แบบ” ก็เป็นได้ นิตยสารบ้านสุขใจฉบับหน้าจะเป็นฉบับพิเศษ ต้อนรับศักราชใหม่และต้อนรับงาน มหกรรม สร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 หรือ THBF (Thailand Home Builders & Material Fair) 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. ทีฮ่ อลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบ ของ “Thailand Home Builders Association by บ้านสุขใจ” มาท�าความรูจ้ กั กับสมาคมไทย รับสร้างบ้าน ผู้จัดงานนี้และบุคคลผู้อยู่เบื้อง หลังกันอย่างมากมายจุใจ รับรองว่าจะท�าให้ ทุกท่านรูจ้ กั กับงานมหกรรมนี้ในทุกแง่มมุ และ รู้จักกับสมาคมไทยรับสร้างบ้านมากขึ้นกว่า เดิมอย่างแน่นอน นิตยสารบ้านสุขใจของเรา ยอมท�าถึงขนาดนีก้ ข็ อให้เชือ่ ได้เลยว่างานนีจ้ ะ ต้องไม่ธรรมดาจริง ๆ เพราะฉะนั้นอย่าผิดนัด กันนะครับ แล้วพบกันปีหน้าฟ้าใหม่ ส�าหรับ ฉบั บ นี้ ข อกล่ า วอ� า ลาเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยของ ปี 2558 ครับ สวัสดีครับ


นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งไวนิลวินด์เซอร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมประชันไอเดียในการออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต ที่จะช่วยให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากสถาบันที่เล็ก และใกล้ตัวทุกคนที่สุดอย่าง ครอบครัว กับหัวข้อ “อยู่ร่วมกัน”

www.thba.or.th

www.scg.co.th

www.windsor.co.th


ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558