Page 1

BEAUTIFUL

HOUSE B U I L D F O R T H E F U TUR E


PerspecTive

เจ้าของ :

เจ้าของ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร: 02-9960940-7 แฟ็กซ์ : 02-9960948-9

ที่ปรึกษา:

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน : สิทธิพร สุวรรณสุต, ภูวดล แดนสวรรค์, สมศักดิ์ สุขวารี, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุพล ธรรมวิเศษ, สำ�ราญ กระจ่างรมย์, สราวุฒิ เกิดแพ, ปรีดา เฉลิมวงศ์, ฐิติพงษ์ เรืองเจริญ, วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล, ศิริพงษ์ สมบูรณ์, ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ

บรรณาธิการบริหาร : พิศาล ธรรมวิเศษ

กองบรรณาธิการ :

มาลี สุวรรณสุต, นิรัญ โพธิ์ศรี, ถิรพร สุวรรณสุต, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, จิราพร สุดขำ�, จิราพา สุดขำ�, ดวงกลม แก้วรอด

ฝ่ายศิลป์ :

ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์

ช่างภาพ :

กฤษณะ ปกจั่น, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, ไพรัช พลาหาร, สายป่าน พรพุทธรักษ์


Hello “บ้านหรือที่อยู่อาศัย” คือปัจจัย 4 ที่สำ�คัญ หลายคนฝันที่จะมีบ้านหลังใหม่ หลายคนกำ�ลังจะสร้างฝันให้เป็นจริง แต่หลายๆ คน ก็ยงั ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไรดี โดยเฉพาะกับ “แบบบ้านสวยในฝัน” ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวทีถ่ อื เป็น “จุดเริม่ ต้นทีส่ �ำ คัญ” สำ�หรับการจะเปลี่ยนจากฝันไปสู่ความจริง หรือก็คือ “บ้านสวยในฝันหลังใหม่” ของทุกๆ คน เรา PD House หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านบ้านพีดีเฮ้าส์ ผู้ให้คำ�ปรึกษาและรับสร้างบ้านที่มีสาขามากที่สุดกว่า 30 สาขา สามารถ ให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเราตระหนักดีถึงความสำ�คัญของ “จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ” หรือ “แบบบ้านในฝัน” ของทุกคน จึงขอมอบ“Beautiful House” หนังสือรวม 122 แบบบ้าน ฉบับนี้ ให้เป็นของขวัญพิเศษสำ�หรับ ผูท้ กี่ �ำ ลังมองหา “แบบบ้านในฝัน” และหลายๆ แบบบ้านได้รบั ความนิยมจากผูม้ ปี ระสบการณ์สร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงมาก่อนแล้ว “Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิตหนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่ง แบบบ้านตามขนาดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย โดยแบ่งขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ตัง้ แต่ 81 – 299 ตารางเมตร และขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ตัง้ แต่ 303-1001 ตารางเมตร เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสรรแบบบ้าน ให้ตรงใจผู้สนใจสร้างบ้าน ต้องการพื้นใช้สอย ความพิเศษของ “Beautiful House” ฉบับนี้อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการคัดเลือกและรวบรวมแบบบ้านสวย ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 81 – 300 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแบบบ้านขนาดเล็ก – ขนาดกลาง หลากหลายสไตล์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่นทั้งดีไซน์ และฟังก์ชนั กับแนวคิดการออกแบบเพือ่ การประหยัดพลังงานและความสบายของการอยูอ่ าศัย ให้เจ้าของความฝันได้ตดั สินใจเลือก ตามความชื่นชอบ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน นอกจากนี้ การออกแบบบ้านทุกหลัง ยังคำ�นึงถึงการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้าน ที่จะช่วย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ เรา หวังว่า “Beautiful House” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�ลังตามหาฝันของตนเองบ้างไม่มากก็น้อย และใช้เป็นข้อมูล ก่อนการตัดสินใจสร้างบ้านสวยในฝันหลังใหม่ ทั้งในวันนี้และในอนาคต


Contents 68-141 12-65 F-178

F-177

EA-161

198-269

WA-151

SW-169

W-157

142-197


เลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไรดี? โดย ดร.จารุต วิภูปฐพร

ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ฉะนั้นการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ

ในช่วงชีวิตหนึ่งนั้น คนทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อย ๆ ก็หนึ่งหลัง ดังนั้นเมื่อถึงวัย อันสมควรและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเอง ซึง่ สำ�หรับ คนส่วนใหญ่แล้ว การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่ง ของชีวิตการทำ�งาน การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่งจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษตั้งแต่การเลือก ทำ�เลทีต่ งั้ การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่างผูร้ บั เหมาหรือบริษทั รับสร้างบ้าน ฯลฯ เหล่านีเ้ ป็นต้น

ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น มืออาชีพจริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งใน ระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ฉะนัน้ การเลือกบริษทั รับสร้างบ้าน มืออาชีพ จึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ ซึง่ ผูเ้ ขียนจะได้น�ำ เสนอรายละเอียดเป็น หัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้


คุณภาพของงานก่อสร้าง เพราะการสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำ�นวนมาก จึงมีความสำ�คัญกับเจ้าของบ้านมาก ดังนั้น เรื่องคุณภาพของ การก่อสร้างจะดีได้ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ การออกแบบ ระบบการก่อสร้าง การ ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษทั ทีท่ า่ นจะเลือกว่ามีทมี งานสถาปนิกและวิศวกรทีเ่ ชีย่ วชาญหรือ ไม่ และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีเจ้าของบ้านหลาย ๆ รายที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องวัสดุ แต่เทียบราคาค่าก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าบริษัทใด เสนอราคาต่�ำ กว่าก็ตดั สินใจเลือกเลย ในทีส่ ดุ ก็ ได้บา้ นทีใ่ ช้วสั ดุไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพต่�ำ กว่า ทำ�ให้มปี ญ ั หาจุกจิก กวนใจตามมามากมาย บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพนั้น จะต้องมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรประจำ� พร้อมที่จะ ให้คำ�แนะนำ�กับเจ้าของบ้าน มีรายการวัสดุก่อสร้างแสดงไว้ครบถ้วน เจ้าของบ้านจึงรู้ข้อมูลได้เลยว่าการก่อสร้างบ้าน ในราคาเท่านี้ มีขั้นตอนการทำ�งานและการควบคุมตรวจสอบอย่างไร ใช้วัสดุอะไร และที่สำ�คัญคือ มีการรับประกันการ ก่อสร้างอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับสร้างบ้าน แบบบ้านหลากหลายดีไซน์ โดยปกติ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบบ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือก ได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ละบริษัทฯ จะมีแบบบ้านให้เลือกตั้งแต่ 50 – 200 แบบ เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิดเริ่ม ต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ ไหน พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร เพียงเท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำ� เสนอแบบบ้านให้ท่านได้เลือกได้ตามที่ท่านต้องการ หากเจ้าของบ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้ว เมื่อเห็นแบบบ้านที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็จะเลือกได้ง่ายขึ้น และ อาจจะบอกสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงบางส่วน ตามความต้องการของตนเองจากแบบแปลนบ้านบริษัทฯ นั้น ๆ ก็ ได้ วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกของบริษัทฯ มีความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการตรงกัน ทำ�ให้การ พูดคุยหรือการทำ�งานในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นด้วย ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่พอใจแบบบ้านที่บริษัทฯ มีอยู่เลย และต้องการแบบบ้านใหม่ตามความต้องการของตนโดย เฉพาะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพก็พร้อมที่จะให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าของบ้านให้รายละเอียดเรื่อง ขนาดของที่ดิน ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน รูปทรงและรายละเอียดบางอย่างประกอบ สถาปนิก ของบริษทั ฯ ก็จะออกแบบบ้านตามทีท่ า่ นต้องการ โดยเปลีย่ นจากการว่าจ้างรับสร้างบ้านเป็นการว่าจ้างออกแบบแทน อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกแบบที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว หรือให้บริษัทฯ ออกแบบใหม่ บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพต้องสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยต้องคำ�นึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ต้องสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยต้องคำ�นึงถึงความพึงพอใจ ของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้าน กับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ


นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพถือเป็นความรับผิดชอบสำ�คัญที่ต้องทำ�การก่อสร้างให้ ตรงเวลา เพราะต้ อ งการให้ เ จ้ า ของบ้ า นสามารถวางแผนงานที่ ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน เช่น การตกแต่งภายใน การจัดสวน หรืองานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอื่นๆ เพราะการแสดงความรับผิดชอบ ดั ง กล่ า ว ถื อ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญยิง่ อย่างหนึง่ ในการดำ�เนินธุรกิจ การ สร้างบ้านกับบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงมัน่ ใจได้วา่ บ้านของท่าน จะสร้างเสร็จตรงเวลา

ราคาที่เหมาะสม ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อย อาจจะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำ�กว่าบริษัทรับสร้างบ้านได้จริง แต่อยากให้ ข้อคิดกับเจ้าของบ้านว่า เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ วันเซ็นสัญญา ตกลงกันไว้ เท่าไหร่ก็ราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ ราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก เช่น สมมติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคา ที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงว่า ในระยะเวลา 10 เดือน ที่มีการก่อสร้าง นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างเช่น น้ำ�มันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจะขึ้นไป อีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคงสร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้าน จะบานปลายตามสภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุมไม่ได้ อีกอย่าง หากเจ้าของบ้านทีค่ ดิ จะประหยัดค่าใช้จา่ ย โดยจ้างค่าแรงกับผูร้ บั เหมาแล้วจัดซือ้ วัสดุเอง อาจจะไม่สามารถควบคุม ราคาค่าก่อสร้างได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาค่า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คำ�นวณไว้ในตอนต้นได้ นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับประกันงานก่อสร้างตาม ระยะเวลาที่บริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงถึง 10-15 ปี โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะ ซึ่งเจ้าของ บ้านจะมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาใดๆ บริษัทก็ยังให้บริการช่วยเหลือดูแล ตรงต่อเวลาตามสัญญา เมื่อสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพแล้ว ท่านจะเห็นกำ�หนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่ง หรือที่เรียกว่า งวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ และเสร็จการก่อสร้างงวดที่ หนึ่งเมื่อไหร่ หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้าพร้อมกับวัน กำ�หนดสร้างเสร็จ อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า ทำ�ให้ระยะเวลาผิดเพีย้ นไปบ้างแต่กน็ อ้ ยมาก เพราะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ประสบปัญหากับช่างทิ้งงาน หาช่างไม่ได้ สั่งของไม่ได้ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ จะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา โดยบริษัทฯ จะต้องรักษาเวลาใน การก่อสร้างบ้านแต่ละหลังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการก่อสร้างหลังอื่น ๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม กำ�หนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำ�หนดได้ ย่อมกระทบต่อการทำ�งานของบริษัทฯ ทั้งระบบได้

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า ง การใช้ วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ โ ดยเฉพาะ อย่างยิ่ง “ไม้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญอย่างหนึ่ง บริษัทรับสร้างบ้านก็ตระหนักในความสำ�คัญของปัญหานี้ จึงได้พยายามลดการ ใช้ ไม้ในการก่อสร้างบ้านลง และใช้วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆ ก็ต้อง มีภาระหนักในการชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับลูกค้าผู้สร้างบ้าน ที่ยังคง ต้องการใช้ ไม้จากธรรมชาติ หลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่า เกือบทศวรรษ บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจได้ ว่าการใช้วัสดุทดแทนนั้น มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าใช้วัสดุธรรมชาติ เนื่องจากมีบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจำ�นวนมาก เมื่อพร้อมใจกันใช้ วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้าน ก็สามารถช่วยลดการใช้ ไม้ ได้ ใน ปริมาณมากทีเดียว ในฐานะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงมีความ ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาสภาวะ โลกร้อน ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นองค์กรประเภทแสวงหา กำ�ไร..แต่ก็ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน


บ้านอนุรักษ์พลังงาน Home energy

conservation โครงการ “ประกวดบ้ า นจั ด สรรอนุ รั ก ษ์ พลังงาน” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความส�ำคัญกับการ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และเพื่อให้ ความรู ้ แ ก่ ป ระชาชนในการเลื อ กซื้ อ บ้ า น ตลอดจนการเลื อ กใช้ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่

ประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย พร้อมทั้ง มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างบ้านให้ ให้ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญในเรื่องการ ประหยั ด พลั ง งาน เราจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ อนุรักษ์พลังงาน กระบวนการออกแบบ การวางผังแปลนที่ ค�ำนึงถึงทิศทางแดดและลม โดยมีสถาปนิก ส�ำหรับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้เข้าร่วม และวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นผูอ้ อกแบบรวมถึง โครงการ ตั้งแต่ปี 2552 และได้รบั รางวัลด้าน ดีไซน์บ้าน ซึ่งจะต้องค�ำนวณวัสดุที่จะใช้เป็น อนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ต่อเนือ่ ง จนถึงปัจจุบนั องค์ ป ระกอบของบ้ า นที่ เ น้ น ช่ ว ยในเรื่ อ ง รวมกว่า 36 รางวัล ซึ่งหัวใจส�ำคัญของเรา ของการประหยัดพลังงาน มีวัสดุใดบ้างที่ นั้น คือการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่เป็น เหมาะสม เช่น อิฐมวลเบา ฉนวนกันร้อน

ประตู-หน้าต่างไวนิล ที่มีคุณสมบัติป้องกัน ความร้ อ น ไม่ น� ำ พาความร้ อ นเข้ า บ้ า น นอกจากนีเ้ รายังเลือกเทคโนโลยีสร้างบ้านทีล่ ด การใช้พลังงาน คือระบบ โครงสร้างส�ำเร็จรูป Prefabrication & Multi-joint Lock System หรือ MLS ที่สามารถควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน ท�ำให้ ไม่มี เศษวัสดุเหลือทิ้งหน้างานก่อสร้าง และการ เลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ ทุกขั้นตอนใน

การสร้างบ้าน ทุกหลังของเรา เราลือกสรรแต่ สิ่งที่ดีเพื่อให้บ้านเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” “บ้านอนุรักษ์พลังงาน” คือการรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งจะเป็น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่ม ความสุขในชีวิตให้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งความ ภูมใิ จและเป็นเครือ่ งยืนยันได้ถงึ หัวใจส�ำคัญที่ เรายึดมั่นมาตลอด”

ค�ำยืนยันจากลูกค้า

คุณจ�ำนาญ เมืองเยาว์

“การที่บริษัทเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เรารู้สึกว่าบ้านเราไม่ได้เบียดเบียน ธรรมชาติ และไม่ต้องกลัวว่าจะมีต้นไม้อยู่ภายในบ้านแม้แต่ต้นเดียว เพราะเราเลือกที่จะรักษ์ ธรรมชาติ ไม่ตัดไม้แต่เราจะเพิ่มต้นไม้เหมือนที่เราปลูกไว้รอบ ๆ บ้านนั่นเอง”

คุณจักรพันธ์ บ�ำเพ็ญเกียรติกุล และคุณรมิตา ศักดาเพชรศิริ

“เรือ่ งการใช้วสั ดุบา้ นประหยัดพลังงานของทีน่ ผี่ มว่าแจ๋วเลยนะ ตัวบ้านอยูแ่ ล้วไม่รอ้ น ใช้วสั ดุอนุรกั ษ์พลังงาน เอา วัสดุไวนิลมาทดแทนไม้ อย่างวัสดุไม้เวลาหน้าฝนไม่จะยืดตัว หดตัว บวมแล้วปิดประตูไม่ได้ ต้องกระแทกแรง ๆ ซึ่งผมเคยท�ำงานไม้มาก่อนเข้าใจตรงนี้ ยิ่งเรื่องพลังงานลดโลกร้อนเป็นเรื่องที่ดีนะ แม้ราคาสูงกว่านิดหน่อย แต่ ระยะยาวแล้วผมว่ามันคุ้มนะ”


คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข

“ต้ อ งบอกว่ า บ้ า นผมเป็ น บ้ า นประหยั ด พลังงานนะเพราะว่าเราใช้วัสดุที่ช่วยลดการ ใช้พลังงาน ไม่เว้นแม้แต่หลอดไฟที่ใช้ภายใน บ้าน เพราะ 90% เป็นหลอด LED นอกจาก นี้ ยั ง เลื อ กใช้ วั ส ดุ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายในเราก็จะเน้นให้ดูโปร่ง โล่ง ลมพัดผ่าน ได้ทกุ ด้านชนิดทีแ่ ทบจะไม่ตอ้ งเปิดเครือ่ งปรับ อากาศเลย”


SE-164

(P.34)


SE-163

(P.32)

PORTFOLIO

EA-511

(P.52)

EA-752

(P.62)

EA-511

(P.52)


EA-115Q

EA-115Q

1421


แบบบ้าน EA-115Q EA-115Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 18 14 126

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

15

EA-115Q


EA-117Q

EA-117Q

1621


แบบบ้าน EA-117Q EA-115Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 15 14 84

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ�

17

EA-117Q


EA-143

EA-143

1821


แบบบ้าน EA-143 เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 165

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องทำ�งาน, ที่จอดรถ 1 คัน

19

EA-143


EA-144

EA-144

2021


แบบบ้าน EA-144

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 18.40 19.90 249

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

21

EA-144


EA-145

EA-145

2221


แบบบ้าน EA-145

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

71 14.50 19.80 268

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

23

EA-145


EA-146

EA-146

2421


แบบบ้าน EA-146

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 15 21 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

25

EA-146


SE-161

SE-161

2621


แบบบ้าน SE-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 17 14 175

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

27

SE-161


EA-161

EA-161

2821


แบบบ้าน EA-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15 19 234

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

29

EA-161


EA-162

EA-162

3021


แบบบ้าน EA-162

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

77 15.70 19.70 285

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

31

EA-162


SE-163

SE-163

3221


แบบบ้าน SE-163

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

80 16 20 132

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

33

SE-163


SE-164

SE-164

3421


แบบบ้าน SE-164

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

105 17 15 153

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

35

SE-164


SE-165

SE-165

3621


แบบบ้าน SE-165

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

63 14 18 81

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

37

SE-165


SE-166

SE-166

3821


แบบบ้าน SE-166

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

36 12 14 52

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

39

SE-166


EA-201Q

EA-201Q

4021


แบบบ้าน EA-201Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

53 15 14 102

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

41

EA-201Q


EA-203Q

EA-203Q

4221


แบบบ้าน EA-203Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

90 19 19 103

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

43

EA-203Q


EA-207Q

EA-207Q

4421


แบบบ้าน EA-207Q เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

43 11.40 15 137

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

45

EA-207Q


EA-213Q

EA-213Q

4621


แบบบ้าน EA-213Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

45 15 12 152

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

47

EA-213Q


EA-214Q

EA-214Q

4821


แบบบ้าน EA-214Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

66 19 14 145

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

49

EA-214Q


EA-215Q

EA-215Q

5021


แบบบ้าน EA-215Q เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

60 15 16 176

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

51

EA-215Q


EA-511

EA-511

5221


แบบบ้าน EA-511

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

50 13.70 14.60 152

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

53

EA-511


EA-513

EA-513

5421


แบบบ้าน EA-513

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

56 16.3 13.7 185

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ� 1 ที่จอดรถ และส่วนบริการครบครัน

55

EA-513


EA-519

EA-519

5621


แบบบ้าน EA-519

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 16.20 14.80 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ� 1 ที่จอดรถ และส่วนบริการครบครัน

57

EA-519


EA-601Q

EA-601Q

5821


แบบบ้าน EA-601Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 45 ตารางวา หน้ากว้างประมาณ 13.70 เมตร ลึกประมาณ 13 เมตร พื้นที่ใช้สอย 185 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องครัวภายนอก ที่จอดรถ 1 คัน

59

EA-601Q


EA-602Q

EA-602Q

6021


แบบบ้าน EA-602Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 45 หน้ากว้างประมาณ 13.70 ลึกประมาณ 13 พื้นที่ใช้สอย 160 ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

61

EA-602Q


EA-752

EA-752

6221


แบบบ้าน EA-752

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 70 หน้ากว้างประมาณ 14 ลึกประมาณ 20 พื้นที่ใช้สอย 203 ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

63

EA-752


EA-813

EA-813

6421


แบบบ้าน EA-813

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 18 17.50 112

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

65

EA-813


F-746

(P.126)


F-757

(P.132)


F-101Q

F-101Q

7021


แบบบ้าน F-101Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 13 13 136

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

71

F-101Q


F-104Q

F-104Q

7221


แบบบ้าน F-104Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

47 11 17 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

73

F-104Q


F-105Q

F-105Q

7421


แบบบ้าน F-105Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 13 13 144

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

75

F-105Q


F-145

F-145

7621


แบบบ้าน F-145

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 16 24 294

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน 1 ห้องโฮมเธียร์เตอร์ ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมสระว่ายน้ำ�

77

F-145


F-146

F-146

7821


แบบบ้าน F-146

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 232

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน พร้อมสระว่ายน้ำ�

79

F-146


F-152

F-152

8021


แบบบ้าน F-152

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

57 11 20.50 263

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

81

F-152


SF-161

SF-161

8221


แบบบ้าน SF-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 17.50 12.30 99

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน พร้อมครัวภายนอก

83

SF-161


SF-162

SF-162

8421


แบบบ้าน SF-162

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

41 15.40 10.70 69

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้�ำ พืน้ ทีพ ่ กั ผ่อนและเตรียมอาหาร

85

SF-162


SF-163

SF-163

8621


แบบบ้าน SF-163

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

66 18.20 14.45 100.30

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้�ำ พืน้ ทีพ ่ กั ผ่อนและเตรียมอาหาร

87

SF-163


SF-164

SF-164

8821


แบบบ้าน SF-164

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63.75 15 17 89

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

89

SF-164


SF-165

SF-165

9021


แบบบ้าน SF-165

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

42 14 13 63

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

91

SF-165


SF-166

SF-166

9221


แบบบ้าน SF-166

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

38 13 12 49

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� 1 ห้องโถง+รับแขก

93

SF-166


SF-167

SF-167

9421


แบบบ้าน SF-167

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 13 16 87

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

95

SF-167


SF-168

SF-168

9621


แบบบ้าน SF-168

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

48 7 11 56

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

97

SF-168


SF-169

SF-169

9821


แบบบ้าน SF-169

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

40 10 7 58

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

99

SF-169


F-177

F-177

21 100


แบบบ้าน F-177

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

49 15 13.50 160

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

101

F-177


F-178

F-178

21 102


แบบบ้าน F-178

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 10.50 17.50 149

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

103

F-178


F-179

F-179

21 104


แบบบ้าน F-179

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 19 17 134

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

105

F-179


F-206Q

F-206Q

21 106


แบบบ้าน F-206Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 18 19 146

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

107

F-206Q


F-208Q

F-208Q

21 108


แบบบ้าน F-208Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.40 15 130

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

109

F-208Q


F-211

F-211

21 110


แบบบ้าน F-211

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 20.50 15.50 200

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

111

F-211


F-226

F-226

21 112


แบบบ้าน F-226

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

95 20.50 18.50 246

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

113

F-226


F-271

F-271

21 114


แบบบ้าน F-271

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

42 11 15 139

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

115

F-271


F-403Q

F-403Q

21 116


แบบบ้าน F-403Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 14 14.20 119

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

117

F-403Q


F-404Q

F-404Q

21 118


แบบบ้าน F-404Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 13.90 14.20 125

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

119

F-404Q


F-406Q

F-406Q

21 120


แบบบ้าน F-406Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

70 18.10 15.30 130

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

121

F-406Q


F-605Q

F-605Q

21 122


แบบบ้าน F-605Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.50 15.50 148

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

123

F-605Q


F-606Q

F-606Q

21 124


แบบบ้าน F-606Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

49 13 15 161

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

125

F-606Q


F-746

F-746

21 126


แบบบ้าน F-746

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

76 16 19 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน

127

F-746


F-747

F-747

21 128


แบบบ้าน F-747

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 276

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

129

F-747


F-748

F-748

21 130


แบบบ้าน F-748

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

67 14 19 234

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 1 คัน

131

F-748


F-757

F-757

21 132


แบบบ้าน F-757

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 22 17 276

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

133

F-757


F-771

F-771

21 134


แบบบ้าน F-771

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

77 22 14 233

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

135

F-771


F-822

F-822

21 136


แบบบ้าน F-822

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

58 11.20 20.70 244

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

137

F-822


F-829

F-829

21 138


แบบบ้าน F-829

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 16.20 14.80 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

139

F-829


WA-356 (P.172)

WA-725 (P.189)

WA-723 (P.186)


WA-725 (P.188)

WA-733 (P.195)

WA-722 (P.184)


WA-102Q

WA-102Q

21 144


แบบบ้าน WA-102Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

47 12 15 141

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

145

WA-102Q


WA-110Q

WA-110Q

21 146


แบบบ้าน WA-110Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 46 หน้ากว้าง 13 ลึกประมาณ 14 พื้นที่ใช้สอย 72

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

147

WA-110Q


WA-111Q

WA-111Q

21 148


แบบบ้าน WA-111Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 53 ตารางวา หน้ากว้าง 15 เมตร ลึกประมาณ 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 143 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

149

WA-111Q


WA-112Q

WA-112Q

21 150


แบบบ้าน WA-112Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 43 ตารางวา หน้ากว้าง 13 เมตร ลึกประมาณ 13 เมตร พื้นที่ใช้สอย 152 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

151

WA-112Q


WA-113Q

WA-113Q

21 152


แบบบ้าน WA-113Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 43 ตารางวา หน้ากว้าง 11 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

153

WA-113Q


WA-116Q

WA-116Q

21 154


แบบบ้าน WA-116Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 60 ตารางวา หน้ากว้าง 16 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 146 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 ค้น

155

WA-116Q


WA-151

WA-151

21 156


แบบบ้าน WA-151

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 15 21.50 224

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

157

WA-151


WA-155

WA-155

21 158


แบบบ้าน WA-155

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 16 15.50 190

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 1 คัน

159

WA-155


SA-161

SA-161

21 160


แบบบ้าน SA-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 62 หน้ากว้าง 14.50 ลึกประมาณ 17 พื้นที่ใช้สอย 82

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

161

SA-161


SA-162

SA-162

21 162


แบบบ้าน SA-162

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 41 ตารางวา หน้ากว้าง 10 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 55 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

163

SA-162


SA-163

SA-163

21 164


แบบบ้าน SA-163

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 36 หน้ากว้าง 10 ลึกประมาณ 12 พื้นที่ใช้สอย 30

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

165

SA-163


WA-202Q

WA-202Q

21 166


แบบบ้าน WA-202Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 60 หน้ากว้าง 14 ลึกประมาณ 17 พื้นที่ใช้สอย 92

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

167

WA-202Q


WA-204Q

WA-204Q

21 168


แบบบ้าน WA-204Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 50 ตารางวา หน้ากว้าง 12 เมตร ลึกประมาณ 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 107 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

169

WA-204Q


WA-212Q

WA-212Q

21 170


แบบบ้าน WA-212Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

59 12.50 19 157

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

171

WA-212Q


WA-356

WA-356

21 172


แบบบ้าน WA-356

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 68 ตารางวา หน้ากว้าง 19 เมตร ลึกประมาณ 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย 245 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

173

WA-356


WA-386

WA-386

21 174


แบบบ้าน WA-386

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

52 13 15 139

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

175

WA-386


WA-388

WA-388

21 176


แบบบ้าน WA-388

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

59 13 18 222

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

177

WA-388


WA-405Q

WA-405Q

21 178


แบบบ้าน WA-405Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 13.60 14.50 126

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

179

WA-405Q


WA-407Q

WA-407Q

21 180


แบบบ้าน WA-407Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

65 13.30 19.50 163

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

181

WA-407Q


WA-604Q

WA-604Q

21 182


แบบบ้าน WA-604Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 13.50 15.30 150

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

183

WA-604Q


WA-722

WA-722

21 184


แบบบ้าน WA-722

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 206

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

185

WA-722


WA-723

WA-723

21 186


แบบบ้าน WA-723

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 14 15 147

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

187

WA-723


WA-725

WA-725

21 188


แบบบ้าน WA-725

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

89 17 21 253

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

189

WA-725


WA-727

WA-727

21 190


แบบบ้าน WA-727

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ ใช้สอย

68 ตารางวา 12.70 เมตร 12.50 เมตร 272 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ห้องรับแขก ห้องทำ�งาน ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

191

WA-727


WA-729

WA-729

21 192


แบบบ้าน WA-729

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

70 14 20 249

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

193

WA-729


WA-733

WA-733

21 194


แบบบ้าน WA-733

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 17 21 296

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

195

WA-733


W-717 (P.266)


W-991

(P.269)


W-103Q

W-103Q

21 200


แบบบ้าน W-103Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 15 14 151

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

201

W-103Q


W-107Q

W-107Q

21 202


แบบบ้าน W-107Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

52 16 13 86

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

203

W-107Q


W-108Q

W-108Q

21 204


แบบบ้าน W-108Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

58 11 21 106

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

205

W-108Q


W-109Q

W-109Q

21 206


แบบบ้าน W-109Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 18 14 93

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

207

W-109Q


W-114Q

W-114Q

21 208


แบบบ้าน W-114Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 15 14 157

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

209

W-114Q


W-141

W-141

21 210


แบบบ้าน W-141

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 156

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

211

W-141


W-157

W-157

21 212


แบบบ้าน W-157

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 19 20.50 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

213

W-157


SW-161

SW-161

21 214


แบบบ้าน SW-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 15 12 82

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

215

SW-161


SW-162

SW-162

21 216


แบบบ้าน SW-162

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 14.5 14.3 100

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

217

SW-162


SW-163

SW-163

21 218


แบบบ้าน SW-163

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

32 13.20 9.50 40

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

219

SW-163


SW-164

SW-164

21 220


แบบบ้าน SW-164

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

41 15.40 10.70 69

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

221

SW-164


SW-165

SW-165

21 222


แบบบ้าน SW-165

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

105 22 19 195

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

223

SW-165


SW-166

SW-166

21 224


แบบบ้าน SW-166

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

100 16.30 24.55 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

225

SW-166


W-166

W-166

21 226


แบบบ้าน W-166

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

82 17.50 18.80 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

227

W-166


SW-167

SW-167

21 228


แบบบ้าน SW-167

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

106 23.80 17.90 228

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

229

SW-167


W-167

W-167

21 230


แบบบ้าน W-167

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

65 17.20 15.20 193

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

231

W-167


SW-168

SW-168

21 232


แบบบ้าน SW-168

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

30 11 11 40

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

233

SW-168


W-168

W-168

21 234


แบบบ้าน W-168

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

65 17.20 15.20 221

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

235

W-168


SW-169

SW-169

21 236


แบบบ้าน SW-169

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

39 13 12 55

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� 1 ห้องรับแขก

237

SW-169


W-205Q

W-205Q

21 238


แบบบ้าน W-205Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 11.40 16 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

239

W-205Q


W-209Q

W-209Q

21 240


แบบบ้าน W-209Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 13.50 15 147

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

241

W-209Q


W-210Q

W-210Q

21 242


แบบบ้าน W-210Q

เเหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

56 14 16 142

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

243

W-210Q


W-211Q

W-211Q

21 244


แบบบ้าน W-211Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.40 14.80 132

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

245

W-211Q


W-220

W-220

21 246


แบบบ้าน W-220

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 24 21 288

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

247

W-220


W-426

W-426

21 248


แบบบ้าน W-426

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

55 11 20 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

249

W-426


W-427

W-427

21 250


แบบบ้าน W-427

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 12 20 223

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

251

W-427


W-428

W-428

21 252


แบบบ้าน W-428

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 8.50 11 150

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

253

W-428


W-510

W-510

21 254


แบบบ้าน W-510

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 110 หน้ากว้างประมาณ 23 ลึกประมาณ 19 พื้นที่ใช้สอย 284

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

255

W-510


W-603Q

W-603Q

21 256


แบบบ้าน W-603Q

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 10.70 16.60 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

257

W-603Q


W-702

W-702

21 258


แบบบ้าน W-702

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 18 19 260

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

259

W-702


W-703

W-703

21 260


แบบบ้าน W-703

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 23.50 16 278

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

261

W-703


W-711

W-711

21 262


แบบบ้าน W-711

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 172

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

263

W-711


W-712

W-712

21 264


แบบบ้าน W-712

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 155

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

265

W-712


W-717

W-717

21 266


แบบบ้าน W-717

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 19.40 17 275

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

267

W-717


W-991

W-991

21 268


แบบบ้าน W-991

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 17 17 203

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

269

W-991


Home

service ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวล�ำภู ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (หาดใหญ่) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดีเฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน การสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูป แบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี มุ่งเน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันทุกหลัง แล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคาที่ ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่ส�ำคัญงบประมาณจะไม่บาน ปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์….. ส�ำหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขที่บ้าน ขอสิน เชือ่ จากสถาบันการเงิน ขอติดตัง้ โทรศัพท์ การให้คำ� ปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่ง ยากกับเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน พีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบ การณ์จึง ตั้ ง ใจและพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การขายแทนท่ า น นอกจากนี้เรายังจะช่วย ท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบ เทียบตามรายการต่อไปนี้

ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เงื่อนไขการให้บริการ ทีด่ นิ ต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุกอ่ สร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงทีด่ นิ กรณีทมี่ คี า่ ใช้ จ่าย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่า ปลูกสร้าง ทีด่ นิ จะต้องมีทอ่ เมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าทีด่ นิ เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างบ้าน กรณีไม่มที อ่ ระบายน�ำ้ สาธารณะ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำถังน�ำ้ ซึม แทนท่อระบายน�้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ กรณีทดี่ นิ มิได้เป็นกรรมสิทธิข์ องท่านจะต้อง ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออก นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว

F-403Q


การบริการทั่วไป บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน ทีต่ อ้ งการ ปลูกสร้างบ้านดังนี้ ล�ำ1.ดับ

บริการติดต่อราชการและขอติดตั้งสาธารณูปโภค

ค่าด�ำเนินการ (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

1.

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

ฟรี

ฟรี

2.

ขอเลขที่บ้าน

ฟรี

ฟรี

3.

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว

ฟรี

ฟรี

4.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว

ฟรี

ฟรี

5.

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว

ฟรี

ฟรี

6.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Smart one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

ฟรี

ฟรี

7.

ขอติดตั้งโทรศัพท์ (มีคู่สายขององค์การโทรศัพท์ หรือบริษัทผู้รับสัมปทาน)

ฟรี ฟรี

1.

ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจ�ำนอง เป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง)

2.

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะต้องจ�ำนองไว้กบั ธนาคาร และท่านจะต้องท�ำประกันอัคคีภยั พร้อม ช�ำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�ำ

3.

ท่านควรมีรายได้ตอ่ เดือน (รวมรายได้คสู่ มรส) ประมาณ 2.5 เท่าของเงินทีจ่ ะต้องผ่อนช�ำระแต่ละ เดือน เช่น ผ่อนช�ำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

การรับประกัน 1.

อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน�้ำ หนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย

2.

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้ งานหรือการใช้งานผิดประเภท

3.

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี

4.

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี

5.

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี

ฟรี ตามใบเสร็จรับเงิน

ค่าใช้จา่ ยและการบริการทัง้ 7 ข้อทีก่ ล่าวมา บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการ แทนท่านจนแล้วเสร็จ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้าจากที่ บริษัทฯ ก�ำหนด โปรดแจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนด�ำเนินการ ก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีที่ จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทา่ น โดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้า งบ้านบนที่ดินของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghb.co.th) โดยมีหลักเกณฑ์ พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

เอกสาร 1. ส�ำเนาโฉนดทีด่ นิ 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ) 2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรอง ส�ำเนาถูกต้อง 3. ส�ำเนาใบเสร็จเสียภาษีบำ� รุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูก บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจที่ดินที่จะท�ำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะ ก�ำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้าง ได้เนื่องจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษัทยินดีคืนเงินมัดจ�ำให้แก่ท่าน การท�ำสัญญาฯ เมื่อท่านได้รับผลการส�ำรวจที่ดินและตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่ เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องท�ำสัญญาฯ กับบริษทั ฯ เพือ่ ทีจ่ ะได้ดำ� เนินการขออนุญาต ก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป กรณีเงินช�ำระล่วงหน้า บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันท�ำสัญญาปลูกสร้าง หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังท�ำสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อน เมื่อท่านตกลงแล้ว จะต้องช�ำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนเริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ และช�ำระค่างวด ท�ำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังท�ำสัญญาประมาณ 60 วัน)

การยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่านจะ ต้องท�ำการยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ราคาบ้าน

ช�ำระเงินล่วงหน้า (บาท)

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

30,000

2.

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

50,000

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

100,000

4.

ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท (แบบบ้านของลูกค้าเอง)

3% ( ไม่เกิน 100,000)

F-271


เราสร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีตเป็นไปตามขั้นตอนและหลัก วิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่ อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตาม รายละเอียด ดังนี้ ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างส�ำเร็จรูป ราคาบ้าน

งวดงานก่อสร้างบ้านชั้นเดียว โครงสร้างส�ำเร็จรูป

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

10 - 12 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

13 - 14 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

15 - 18 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 เดือนขึ้นไป

8 - 9 เดือน

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

10 - 11 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

12 - 13 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

14 - 15 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

16 - 17 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 - 24 เดือน

หมายเหตุ เพือ่ ความมัน่ ใจของท่านและเป็นการยืนยันว่าบริษทั ฯ จะก่อสร้างบ้านของ ท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา บริษัทฯ ยินดีให้ท่านคิดเงินค่า ปรับ เป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้าน หากบริษัทฯ ส่งมอบบ้านไม่ทัน ก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญา การช�ำระเงิน ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบ โครงสร้างส�ำเร็จรูป Multi–Joint Lock System

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

15%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

15%

2.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างส�ำเร็จรู เสา คาน พืน้ คานชั้นหลังคา และโครง หลังคาเหล็กกันสนิม เทพื้นโแล้ครงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคาก่ออิฐผนังติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบ แรงดัน) ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนัง ภายใน (50%) แล้วเสร็จ

20%

4.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ติดตั้ง สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

15%

5.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบ�ำบัดน�้ำ เสีย-ท่อระบายน�้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการก่อสร้าง

1.

รายละเอียด

งวดงาน

6.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

10%

5%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นราคาบ้านไม่เกิน 6 ล้านบาท โครงสร้างส�ำเร็จรูป รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-ชัน้ บน คานชัน้ ล่าง-ชัน้ บน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคา เหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมือ่ เทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี)ติดตัง้ ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุ หลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ

15%

4.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน�้ำ) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50%แล้วเสร็จ

5.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

6.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน สุขภัณฑ์ทาสีจริง 1 เที่ยว และ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำแล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

F-152 ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างหล่อในที่ดิน งวดงานก่อสร้างบ้านชั้นเดียว โครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง พื้นชั้นล่างคานชั้นหลังคา

20%

2.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง พื้นชั้นล่างคานชั้นหลังคา และพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐผนัง 100% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และฉาบปูนผนัง ภายใน 50% แล้วเสร็จ

20%

4.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอกฝ้าชายคาฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) กรุกระเบื้องผนังห้องน�้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

15%

5.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนัง ห้องน�ำ้ ติดตัง้ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ และทาสีจริง 1 เทีย่ ว แล้วเสร็จ

10%

10%

10%

6.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%


ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างหล่อในที่ดิน งวดงานก่อสร้างแบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไปไม่เกิน 10 ล้าน บาทโครงสร้างหล่อในที่ ดิน รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) เสาชั้นล่าง และพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนังผนัง 50% และติดตัง้ โครงหลังคา เหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง100% ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุ ภายหลัง) และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และ ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้น ล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนัง 50% ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก กันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่อ อิฐผนัง 100% ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติด ตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

5%

8.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

5%

9.

ช�ำระเมื่อฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล และบานประตู ภายในแล้วเสร็จ

5%

10.

ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

5%

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ -ติด ตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

8.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิลบาน ประตูภายใน ปูกระเบื้อง พื้น-ผนังห้องน�้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

11.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

12.

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

7.

F-757

EA-164

WA-151

F-825

F-211


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภาคกลาง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน-ปราณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาคเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3427-1745-7 09-9047-1979 0-3262-3585-6 08-5488-5316 0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-5341-2459 08-6607-3511 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

ID LINE @pdhouse, 0854894275 @pdhouse, 0860666993 @pdhouse, 0854894275 @pdhouse, 0863264277

ID LINE @pdhouse, 0854894252 @pdhouse, 0626091665 @pdhouse, 0854885316 @pdhouse, 42141354 @pdhouse, 42141354

ID LINE @pdhouse, 0866073511 @pdhouse, 0901976422 @pdhouse, 0838703334 @pdhouse, pdhousens


ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 09-2259-1038 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-6100-7372 0-4266-1154 08-3655-9599

@pdhouse, 0814708044 @pdhouse, 0922591038 @pdhouse, 0817556133 @pdhouse, 0954894299 @pdhouse, 0879555995 @pdhouse, 0861007372 @pdhouse, @pdmuk

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7543-1198 08-3977-8199 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0839778199 @pdhouse, 0901976422 @pdhouse, 0806907412 @pdhouse, 0854885316

หมายเหตุ : เวลาเปิดท�ำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.pd.co.th อีเมล : sales@pd.co.th

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


The Cotribution House Owner : คุณอ๊อด - คุณวนิดา โทเกาะ Model : WA-955 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

House Owner : คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ Model : EA-214Q Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขารามอินทรา

ตอนที่เราคิดจะสร้างบ้านนั้น อันดับแรกคือ มองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าไว้วางใจ... ที่ เราไม่เลือกผูร้ บั เหมา เพราะสิง่ ทีเ่ ราประสบมาก็คอื เรือ่ งของงบประมาณบานปลายและการ ทิ้งงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองกลัวมาก ๆ เพราะเงินที่สะสมมานั้นไม่ใช่หามาได้ง่าย ๆ จึงต้อง ระมัดระวังมากพอสมควร... เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ พีดีเฮ้าส์ เพราะน่าเชื่อถือและมี ความเป็นมืออาชีพมากกว่าค่ะ

พี่ กับแฟน มีนิสัยเหมือนกันอยู่ตรงที่ เวลาจะตัดสินใจเลือกหรือท�ำอะไร ต้องเลือกและท�ำ สิ่งที่ดีที่สุด นั่นเป็นสาเหตุว่าท�ำไมจึงต้องไปปรึกษาพีดีเฮ้าส์ เกือบ 10 ครั้ง ทั้งไปรับฟัง ข้อมูล เช็กประวัติความน่าเชื่อถือ รวมถึงออกไปฟังจากปากผู้ที่เคยใช้บริการจริงๆ มา ก่อน… ถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลัง ด้วยเงินก้อนใหญ่ที่เราหามาค่อนชีวิต เราก็ต้องมั่นใจ ว่าบริษัทรับสร้างบ้าน จะไม่ทิ้งงาน และอยู่เคียงข้างกันไปกระทั่งบ้านสร้างเสร็จ แล้วก็ยัง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปตลอดจริงไหม


House Owner : คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข Model : WA-725 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์

WA-725

House Owner : คุณวิลาศ สารทรานุวัฒน์ Model : แบบบ้านพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนาภิเษก

“ ”

ได้บา้ นตรงกับตามต้องการมากทีส่ ดุ งบประมาณก็ไม่บานปลาย ถึงแม้วา่ จะส่ง มอบบ้านแล้วทางทีมงานก็ยังเข้ามาดูแลและให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา ตรงไหนก็เข้ามาแก้ ไขได้อย่างทันท่วงที ภูมใิ จมากครับถ้ามีใครมาถาม ผมพร้อม บอกทันทีเลยครับ “พีดีเฮ้าส์” สร้างบ้านให้ผม

ประทั บ ใจมากเพราะเราเห็ น ที ม เข้ า มาดู แ ลงานตลอด บริ ก ารเป็ น กั น เอง เน้ น คุ ณ ภาพมาก เห็ น ความคื บ หน้ า ของงานตลอด ขนาดที่ ว ่ า เราเอง ดูว่าดีแล้ว แต่ทางพีดี เฮ้าส์ ยังแก้ ไขเพื่อให้ ได้ตามมาตรฐานจริงๆ วัสดุที่ใช้ ก็ ได้คุณภาพ ซึ่งเรามองว่าบ้านหลังนี้ราคาไม่แพงเลยบอกตรงๆเราได้บ้าน ตรงตามต้องการที่สุด


House Owner : คุณนงนุช ใจเเสน Model : WA-722 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก

คือเราเองไม่ได้เก่งเรื่องบ้านเรื่องช่าง พีดีเฮ้าส์ก็ดูแลให้เราว่าตรงไหนเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย และหากตรงไหนไม่เรียบร้อยก็สั่งแก้ ไขในทันที มันท�ำให้เรามั่นใจ เพราะเราเองเราไม่รู้หรอกว่า ท�ำ แบบใดดีหรือไม่ดี ซึง่ ทีมงานพีดเี ฮ้าส์จะคอยตรวจมาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา เราก็ได้ความสบายใจ ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งจุกจิก...เมือ่ บ้านสร้างเสร็จแล้ว เกิดพบจุดบกพร่อง ก็ยงั มีบริการหลังการขาย ส่งช่างมาซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าบริการ ตรงนี้ถ้าเราจ้างผู้รับเหมาทั่วไป ก็คงไม่มีบริการและไม่รู้ เลยว่าจะต้องเสียเงินเพิม่ อีกเท่าไร แต่นี่ พีดเี ฮ้าส์ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง ตามระยะเวลารับประกัน ที่บอกไว้ชัดเจน

House Owner : คุณประเสริฐ ปิ่นทอง Model : WA-723 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี

จากประสบการณ์ของคนรอบข้างที่ได้ใช้บริการผู้รับเหมาปลูกสร้างบ้าน ซึ่งมักจะพบกับ ปัญหาต่าง ๆ ท�ำให้เราค่อนข้างจะกังวลใจพอสมควร เนื่องจากเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตที่ เรา จึ ง พยายามตระเวนหาบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นอยู ่ ห ลายแห่ ง จนในที่ สุ ด ก็ ม าเจอ พีดีเฮ้าส์สาขาสระบุรี และก็ได้เข้าไปปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ค�ำปรึกษา เป็นอย่างดี บอกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เราจึงรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจให้ พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านของเรา

House Owner : คุณฉัตรชัย – คุณพัชรี ป้องมิตรอมรา Model : WA-729 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา

“ ”

ผมคิดว่าการสร้างบ้าน จ้างบริษัทสร้างบ้านเลยดีกว่า อาจจะรู้สึกว่าจ่ายสูงกว่านิดหน่อย แต่หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้มา มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ผมโชคดีที่มาเจอบริษัทที่ดีอย่าง พีดีเฮ้าส์ เพราะเชื่อถือได้ และถูกจริตกับเรา ภูมิใจมากครับกับบ้านหลังนี้


House Owner : คุณจักรพันธ์ บ�ำเพ็ญเกียรติกุล - คุณรมิตา ศักดาเพชรศิริ Model : WA-955 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

เรื่องการสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงานของที่นี่ ผมว่าแจ๋วเลยนะ ตัวบ้านอยู่แล้วไม่ร้อน ใช้วัสดุที่เป็น ฉนวนและช่วยประหยัดการใช้พลังงาน อีกทั้งผมชอบบานประตูหน้าต่างไวนิล ซึ่งจะไม่บวมหรือ ยืดและหดตัวเมื่อเจอกับความชื้นมาก ๆ ผมท�ำงานและคุ้นเคยกับไม้มาก่อนเข้าใจตรงนี้ ที่ส�ำคัญ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องลดโลกร้อนถือเป็นเรื่องที่ดีเราชอบนะ… สร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์ แม้ ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย แต่ระยะยาวแล้ว ผมว่ามันคุ้มนะ

” House Owner : คุณสาริศา อุส่าห์ Model : WA-371 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงใหม่

พีดีเฮ้าส์ มีความเป็นมืออาชีพ และแบบบ้านทันสมัยตรงกับความต้องการ อีกทั้งทีมงานให้ ปรึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องงบประมาณ แบบบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้าง พร้อมมี ค�ำแนะน�ำดีๆ ให้เราโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่า ๆ จนกระทั่งบ้านปลูกสร้างแล้วเสร็จ ที่ส�ำคัญ พีดีเฮ้าส์ มีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ ท�ำให้สะดวกที่จะติดต่อใช้บริการ

House Owner : คุณฐิติพันธ์ – คุณวิไล พร้อมพลากร Model : W-991 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครสวรรค์

ด้วยเพราะเราทั้งสองคนรับราชการ จึงไม่มีเวลามาคอยควบคุมงานก่อสร้างเอง ก็เลยตัด สินใจเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้าน เพราะเรามองว่ามีความเป็นมืออาชีพ งานได้มาตรฐาน ที่ ส�ำคัญมีการรับประกันด้วย ซึง่ ภายหลังทีเ่ ราได้ตดั สินใจใช้บริการกับ พีดเี ฮ้าส์ เราเห็นได้ชดั เจน เลยว่ามีการบริการทีร่ วดเร็ว ทัง้ ก่อนและหลังการขาย มีการให้ขอ้ มูลและให้คำ� แนะน�ำให้เราได้ ศึกษารายละเอียด มีการแจ้งความคืบหน้าของงาน หรือหากมีปัญหาอะไรก็รีบเข้ามาแก้ ไขใน ทันที...มาถึงตรงจุดนีบ้ อกเลยว่าประทับใจมากและคิดไม่ผดิ จริง ๆ ทีเ่ ลือกใช้บริการพีดเี ฮ้าส์


House Owner : คุณโรเจอร์ เจมส์ และคุณปัทมา สแตนลี Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน

House Owner : คุณฉวีวรรณ เทพรักษ์ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปทุม

ผลงานดี รับผิดชอบ และใช้วัสดุคุณภาพดี นั่นคือสิ่งที่คนรู้จักแนะน�ำมา แต่ สิ่งที่ชื่นชอบตั้งแต่แรกที่ได้คุยกันคือ เราสามารถปรับเปลี่ยนเลือกวัสดุได้ตาม ต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาไปชมผลงานของบริษัท พร้อมทั้งสอบถามความ ต้องการของทางเราอย่างละเอียด เรารับรู้ได้วา่ เขามีความใส่ใจ จึงตัดสินใจเลือก ใช้บริการ...ครอบครัวปรึกษากันว่า จะสร้างบ้านทั้งที ก็น่าจะให้มืออาชีพเป็น ผู้ดูแล เพราะการสร้างบ้านล้วนมีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ตัดสินใจไม่ผิดจริง ๆ

W-841

“ ”

ประทับใจพนักงานทุกคนที่ท�ำงานกันได้ดีมาก เห็นถึงความทุ่มเทของทุกคน จนสุดท้ายก็ได้บ้านตรงตามความต้องการของเราจริง ๆ... แต่คุณเชื่อมั้ย ? ในช่วงระหว่างก่อสร้างบ้านจนบ้านแล้วเสร็จ เราเข้ามามาดูความก้าวหน้าของ งานเพียงแค่ 6 ครั้งเท่านั้นเอง

W-703


House Owner : คุณอรรถพร - คุณปฐมา ระวังภัย อัมพวา Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครปฐม

House Owner : คุณสมพร - คุณนิคม อุบล Model : WA-725 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่

ต้องขอบคุณ พีดีเฮ้าส์ ที่ช่วยท�ำในสิ่งที่ผมต้องการออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ท�ำให้บา้ นหลังนีก้ ลายเป็นออฟฟิศทีแ่ สนอบอุน่ และมีความมัน่ คงแข็งแรง ผมประทับใจมาก จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการก่อนและหลังการขาย หรือการติดตามผลงาน คุณภาพของวัสดุที่ใช้ การรับประกัน และการเอาใจใส่ ต้องขอชื่นชมจริง ๆ ครับ

” WA-725

จริง ๆ แล้วผมก็รู้จักกับผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นเพื่อนกันหลาย แห่ง ซึ่งถ้าผมจะใช้บริการก็จะได้ส่วนลดพอสมควร แต่เราก็ตัดสินใจเลือก พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านให้เรา นั่นเพราะมองว่าการที่จะให้งานแต่ละอย่างออกมาดี ต้องใช้มอื อาชีพเข้ามาจัดการ อย่างเราเป็นทนายก็มคี วามเป็นมืออาชีพเช่นกัน เราจึงไม่เสีย่ งในเรือ่ งการสร้างบ้าน… ตลอดระยะเวลาปีเศษของการสร้างบ้าน ประทับใจการบริการที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย ท�ำตามสัญญาและยังมีข้อ แนะน�ำอื่น ๆ ที่เราไม่รู้ มีผู้ควบคุมมาดูแลอย่างใกล้ชิด


House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชวลิต Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี

House Owner : คุณสัมฤทธิ์ ตันสุริยวงศ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ Model : EA-699 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพัทลุง

เราเอง คุ้นเคยกับงานก่อสร้าง เพราะเคยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ดังนั้น เราจึงเน้นเรือ่ งโครงสร้างและวัสดุ ตัง้ แต่งานฐานรากจนถึงหลังคาก็วา่ ได้ ซึง่ การทีต่ ดั สินใจ เลือกใช้บริการสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์น้ัน เป็นเพราะเรามองเห็นว่าบริษัทเน้นเรื่องคุณภาพ การให้บริการ การรับประกัน และมีความเป็นมืออาชีพ… ก็เชื่อมั่นว่าจะสร้างบ้านให้กับเรา ได้ตรงตามที่ต้องการจริง ๆ

ME-147

“ ”

บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรู้สึกประทับใจ จริงอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาจจะ มีปัญหาบ้าง แต่พอมีการพูดคุยในรายละเอียดแล้ว ก็เข้าใจและแก้ปัญหาให้จนเรา รู้สึกพอใจ..ตอนที่บ้านก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ


House Owner : คุณดวงใจ สีดี Model : EA-812 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

House Owner : นายแพทย์พรเทพ-คุณหมอคัทลียา เกษมศิริ Model : WA-356 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

การซือ้ บ้านส�ำเร็จง่ายกว่าการสร้างบ้านตรงทีเ่ ข้าอยู่ได้ทนั ที แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าคุณก็ตอ้ งเสีย สิทธิ์ที่จะเลือกอะไรๆ หลายๆ อย่างไปเช่นกัน เพราะบ้านที่ส�ำเร็จอาจไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างทีใ่ จเราต้องการ ถ้ารับได้กโ็ อเค... แต่ถา้ เรามีทดี่ นิ เป็นของตัวเอง แล้วคิดจะสร้างเอง ก็ขอแนะน�ำให้ศกึ ษาข้อมูลของผูป้ ระกอบการรายนัน้ ๆ ให้รอบด้าน ไม่ได้บอกว่าบริษทั ไหนดี กว่าบริษัทไหน แต่ก�ำลังจะบอกว่า ถ้าตัดสินใจเลือกตามคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลมากพอ คุณเองจะเป็นฝ่ายที่เสียใจ เมื่อเกิดปัญหา

EA-812

เราตัดสินใจไม่ผิด ที่เลือกใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ เพราะให้ค�ำปรึกษาและมีค�ำแนะน�ำดี ๆ ในการที่เราขอปรับเปลี่ยนแบบบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรา พีดีเฮ้าส์ก็ไม่ขัดข้อง อีกทั้งวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก็มีมาตรฐาน ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดของตัว บ้าน ต้องบอกว่าพอใจกับผลงานทีอ่ อกมาอย่างมาก ตรงตามจินตนาการทีว่ าดหวังไว้และ คุ้มค่ากับการรอคอย... เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว ทีมงานของบริษัทฯ ก็ยังเข้ามาดูแลตลอด ตรงไหนมีข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มาแก้ ไขให้ ประทับใจจริง ๆ คิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจใช้ บริการ พีดีเฮ้าส์ ให้เป็นผู้เข้ามาสร้างอาณาจักรในฝันแห่งนี้


See you เมือ่ เปิดมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ ทีมงานผูจ้ ดั ทำ� “Beautiful House” หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่าน ที่ได้ชมแบบบ้านหลากหลายสไตล์ภายในเล่มนีแ้ ล้ว คงจะพบแบบบ้านทีเ่ ป็นสไตล์ของตัวเอง หรือใกล้เคียงตามไลฟ์สไตล์ของท่าน และนำ�ไปสู่การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ถูกใจและลงตัวมากที่สุด อย่างไรก็ดี นอกจากแบบบ้านที่สวยถูกใจแล้ว ทีมงานก็ข้อฝากไว้ว่า ควรศึกษาข้อมูลการ ให้บริการก่อน-หลังการขาย คุณภาพวัสดุทใี่ ช้สร้างบ้าน มาตรฐานหรือระบบการก่อสร้าง และการรับประกันผลงานของ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ประกอบการตัดสินใจไว้ด้วย หากมีข้อสงสัยหรือคำ�แนะนำ�ประการใด สามารถส่งเข้ามาได้ที่ webmaster@pd.co.th นะครับ ท้ายที่สุดนี้ ขอให้สมหวังกับการสร้างบ้านสวยในฝันทุกท่าน และอย่าลืมรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้อากาศและฤดูกาลแปรเปลี่ยนไปมาก บางวันอาจมีถึง 3 ฤดู ซึง่ ก็เป็นผลมาจากการทำ�ร้ายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของมนุษย์เรานีเ่ อง ช่วยกันดูแลโลก ใบนี้ให้น่าอยู่ไปนานๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

กองบรรณาธิการ


PerspecTive


Beautiful House Vol.5  
Beautiful House Vol.5