Page 1


j

u

L

Y

/

28

Happy Interview II

a

u

G

8 10 12 20 22

Editor’s Note Happy Seminar Happy Society Happy New Product Happy Furniture ห้องนอนสนุกสนานสดใสด้วย “มินเนียน” Happy Promotion 25 ปี พีดีเฮ้าส์ ฉลองแคมเปญ ‘รักแม่เท่าบ้าน’ ลดสูงสุด 15% เฉพาะ10 แบบบ้านสวย Happy Interview I พรชัย ศุภเกียรติก�าจร โลกเปลี่ยนไว ธุรกิจต้องปรับให้ทัน Happy Interview II พิรุณ ลีละสุนทเลิศ ปฏิวัติวงการรับสร้างบ้าน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ Happy Design I ไม่ได้วัดกันด้วย “พื้นที่” แต่วัดกันด้วย “ปริมาตร” Happy Celebrity I MY HOME มากกว่าค�าว่า “บ้าน” Happy Design II ไม่ติด “เกาะ” Happy Architecture บ้าน เหล็ก อยู่ เย็น Happy Engineering วัสดุก่อผนังบ้าน Happy Glossary ฝ้าเพดานภายใน (Interior Ceiling) Happy Design III Open Privacy Happy Celebrity II Beautiful House บ้านแสนสวยที่เต็มไปด้วยความสุข

24 26 28

32

Happy Celebrity I

30 32 48

58

Happy Celebrity II

50 52 54 56

74

Happy Design IV

58

u

s

T

V O L u M E

7

i s s u E

3 8

76

Happy Corner

74 76 78 80 88 90

Happy Design IV ให้ใจยังเป็นเด็ก Happy Corner La pause cafe เล็ก ๆ สบาย ๆ สไตล์ Loft Happy Travel ล่องเรือชมเรือล่อง Happy Home Happy Index Happy Ending

78

Happy Travel

W-166

ME-173

baansukjai

6

80

Happy Home


สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นนิตยสาร บ้านสุขใจ ทีร่ กั ทุกท่าน ช่วงนีฝ้ นตกเกือบทุกวัน ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของ ตัวเองกันด้วยนะครับ ไหนจะอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ เกิดได้งา่ ยขึน้ กว่าเดิม รวมถึงน�า้ ท่วมทีท่ า� ให้หลายคน หงุดหงิด และเรือ่ งทรัพย์สนิ เสียหายอีก งานมหกรรม บ้านและวัสดุกอ่ สร้าง อุบลราชธานี หรือ THBF UBON เองก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกอยู่เหมือนกัน แต่ก็ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ แม้สมาคมไทยรับสร้างบ้านจะจัดงาน มหกรรมบ้าน และวัสดุก่อสร้าง หรือ THBF มาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ การเดินสายต่างจังหวัดครั้งแรกก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราทุกคนก็หวั่นใจกันอยู่ไม่น้อย ทว่าผล ตอบรับกลับดีกว่าที่คาด ทั้งผู้ประกอบการที่ให้ความ สนใจร่วมออกบูทและผูบ้ ริโภคที่ให้ความสนใจเข้าชม งาน ท�าให้ทางสมาคมฯตัดสินใจว่าจะเดินสายจัดงาน ต่างจังหวัดอย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนขอให้ คอยติดตามนะครับ แต่กอ่ นจะถึงงานต่างจังหวัดครัง้ ต่ อไป งานใหญ่ ที่ เ มื อ งทองต้ น ปี ห น้ า ก็ ร ออยู ่ อี ก

ไม่ไกลแล้ว ส�าหรับนิตยสารบ้านสุขใจฉบับนีย้ งั คงมีขา่ วสารความ เคลื่อนไหวและสาระดี ๆ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย บ้านสวยในคอลัมน์ Happy Celebrity ทั้งสองหลังใน ฉบับนี้คล้ายกันตรงที่เจ้าของบ้านชื่นชอบการจัดสวน และธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่อยู่แล้วสดชื่นทั้ง กายและใจ ส่วนแบบบ้านใหม่คอลัมน์ Happy Home ครั้งนี้ก็ค่อนข้างมาแปลก เพราะมีทั้งสไตล์ร่วมสมัย ไทยประยุกต์ และโฮมออฟฟิศที่ดูสมัยใหม่สุด ๆ เพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลา เปิดหน้าต่อไปกันดีกว่าครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ดวงกมล แก้วรอด

ช่างภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง พิ สูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิ มพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, จิราพร ข�าสุด, จิราพา ข�าสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศจีกาญจน์ สรรพช่าง แยกสี-พิ มพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด

บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI

8


Happy SEMINaR

พี ดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพี ดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 35’ Story : กองบรรณาธิการ

บริษัท พีดเี ฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ และมากประสบการณ์ จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ รุน่ ที่ 35 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ ธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กร แก่บคุ ลากรทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านใหม่ อาทิเช่น ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ความเป็นมาขององค์กร พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ความรู้และขั้นตอนเกี่ยว กับการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณการ ประกอบวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพาคณะผูเ้ ข้า ร่วมอบรมศึกษางานก่อสร้างจริง ตามขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ได้แก่ งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้า เพดาน ประตู-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ฯลฯ เป็นต้น

baansukjai

10


นอกจากนี้ ยังท�าความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณและมูลค่าตลาด รับสร้างบ้าน จ�านวนผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ ทิศทาง การแข่งขัน และแชร์ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ตลอดจนชี้ให้เห็น ถึงโอกาสและแนวโน้มการขยายตลาดรับสร้างบ้าน ทั้งในและ ต่างประเทศ พร้อมกับอธิบายถึงนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่อง การพั ฒ นาตลาดรั บ สร้ า งบ้ า นให้ ข ยายและเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง เป้ า หมายการเป็ น ผู ้ น� า ตลาดภายใต้ แ บรนด์ พี ดี เ ฮ้ า ส์ ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 30 สาขา สามารถให้บริการสร้างบ้านได้ ครอบคลุมพื้น ที่ทั่วประเทศมากที่สุด การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ส�านักงาน บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

juLY/auGusT

11


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญา PKQ-5705, PK-5707 คุณพรพิมล บุนนาค ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PKQ-5705, PK-5707 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน F-406Q, F-226 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 9.65 ล้านบาท โดยได้กา� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้าง รุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ตะกั่ ว ทุ ่ ง จ.พั ง งา ทั้ งนี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั งกล่ า วมี คุ ณ พิ ศ าล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา REQ-576 คุณชัยยันต์ เนียมศรี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ REQ-576 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-207Q ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2.6 ล้านบาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล กรรมการ ผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา RI-5338 คุณจิราภรณ์ พิพัฒพรรณวงศ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ RI-5338 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน SE-163 ราคา ก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.3 ล้านบาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณภูวดล แดนสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขารามอินทรา และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PR-5709 คุณสุดา ทรัพย์เจริญกุล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PR-5709 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน F-406Q ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2.4 ล้านบาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณอติกานต์ ดงอุเทน ผู้จัดการ ศูนย์ (ขวาสุด) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด (ปราณบุรี) หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI

12


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญา RI-5337 คุณชญานุข อิ่มอกใจ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RI-5337 ซึง่ เป็นแบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.3 ล้านบาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณภูวดล แดนสวรรค์ กรรมการ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขารามอินทรา และทีมงานร่วมลง นามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PC-5625 คุณณัฐชานันท์ เอคสเตริม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ PC-5625 ซึ่งเป็นแบบพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4 ล้านบาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานทีก่ ่อสร้าง ณ อ.เมือง จ.ระยอง ทัง้ นี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณณธีพัฒน์ ถิราพงศ์ฐกร ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง และทีมงานร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา KS-47128 คุณเตือนใจ มิฟฟลิน ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KS-47128 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 5.1 ล้านบาท โดยได้กา� หนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณศจี เฉลิมวงศ์ กรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา และทีมงานร่วมลง นามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา RN-5709 คุณนุกูล จารุพงศา ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RN-5709 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-513 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 3.1 ล้านบาท โดยได้กา� หนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้ายสุด) บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และทีมงานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์ ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

JULY/AUGUST

13


Happy SOciety

พี ดีเฮ้าส์ อัดโปรโมชั่นลด 15% พร้อมน�า 200 แบบบ้านสวย ร่วมงาน ธอส.เอ็กซ์โป Story : กองบรรณาธิการ

บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้ำส์ เตรียมน�ำแบบบ้ำนสวยกว่ำ 200 แบบ เริม่ ต้นตัง้ แต่รำคำ 1.3 ล้ำนบำท ถึง รำคำ 10 ล้ำนบำทเศษ พร้อมจัดโปรโมชั่นลด 15% ภำยใต้แคมเปญ “รักแม่เท่ำบ้ำน” ถือเป็นกำรคืนก�ำไรลูกค้ำในโอกำส ก้ำวผ่ำนปีที่ 25 ของกำรก่อตั้งและด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แบรนด์ พีดีเฮ้ำส์ และในโอกำสอันดีน้ี บริษั ทฯ เตรียมร่วมออกบูทในงำน “บ้ำน ธอส.เอ็กซ์โป” ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

นับเป็นครัง้ แรก ส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดร่วมกับธนำคำร อำคำรสงเครำะห์ โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะร่วมกันตอบสนองควำม ต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ที่ ต ้ อ งกำรปลู ก สร้ ำ งบ้ ำ นในเขตกรุ ง เทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง และต้องกำรกู้ยืมหรือใช้สินเชื่อกับ ธนำคำรเป็ น หลั ก ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ ำ ที่ ส นใจสำมำรถพบกั นได้ ที่ บู ท ศูนย์รับสร้ำงบ้ำนพีดีเฮ้ำส์ ในงำนดังกล่ำว ระหว่ำง วันที่ 24-27 สิงหำคมนี้ ณ เพลนำรี ฮอลล์ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ หรือ ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pd.co.th

THBA รวมพลคนสร้างบ้าน-วัสดุ จัดกอล์ฟกระชับสัมพั นธ์ Story : กองบรรณาธิการ

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THAILAND HOME BUILDERS ASSOCIATION: THBA) น�ำโดย นำยสิทธิพร สุวรรณสุต นำยกสมำคมฯ จัด กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับควำมสัมพันธ์ประจ�ำปี 2560 หรือ “THBA Golf Tournament 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยวัตถุประสงค์ของ กำรจัดแข่งขันกอล์ฟฯ ก็เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง สมำชิกสมำคมฯ ตลอดจนเพือ่ เป็นกำรพบปะสังสรรค์และแลกเปลีย่ น ข้อมูลกัน ของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจวัสดุก่อสร้ำง และธุรกิจที่เกี่ยว เนือ่ งจำกทัว่ ประเทศ อันได้แก่ ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน วัสดุกอ่ สร้ำง สถำบัน กำรเงิน ฯลฯ โดยรำยได้จำกกำรจัดแข่งขันกอล์ฟฯ ส่วนหนึง่ จะน�ำไปใช้เพือ่ กิจกรรม สำธำรณประโยชน์ของสมำคมฯ ส�ำหรับกำรแข่งขันจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม 2560 นี้ ณ สนำมวินเซอร์ปำร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สุวินทวงศ์ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.thba.or.th baansukjai

14


บ้านสร้างเอง ตจว.Q2 ส่งสัญญาณบวก พี ดีเฮ้าส์ ขยับรุกตลาดอีสานใต้ Story : กองบรรณาธิการ

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดเี ฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ เปิดเผยว่า ตลาดบ้านสร้างเองช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ในต่างจังหวัด มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะหัวเมืองเศรษฐกิจหรือการค้า และเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค อาทิเช่น ชลบุรี สระบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ฯลฯ โดยมีผู้ประกอบการแข่งขันอยู่ 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นรายเล็กรายย่อย ที่เน้นจับ ตลาดบ้านระดับราคา 8 แสน -1 ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่เลือกใช้ กลยุทธ์ราคาต�า่ ไม่เน้นคุณภาพสูงมากนัก และ 2. กลุม่ ผูป้ ระกอบ การรับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ ทีข่ ยายสาขาออกไปยังต่างจังหวัด กลุ่มนี้จะเลือกจับตลาดบ้านระดับราคา 2 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 20 ล้านบาทเป็นหลัก โดยกลยุทธ์ที่ใช้แข่งขันจะเน้นความน่าเชื่อถือ คุณภาพและบริการครบวงจรเป็นหัวใจส�าคัญ ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 กลุ่มเลือกจับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายต่างกัน รวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ แข่งขันก็ต่างกัน อย่างไรก็ตามจากการส�ารวจข้อมูลพบว่า กลุ่ม ราคาบ้าน 8 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาทเศษ ผู้บริโภคและประชาชน มีความต้องการปลูกสร้างมากทีส่ ดุ หรือมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของตลาดบ้านสร้างเองต่างจังหวัด

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ใช้บริการสร้างบ้าน ด้วยการเข้าร่วมออกบูทในงานมหกรรมบ้านและ วัสดุก่อสร้าง อุบลราชธานี ที่ผ่านมา รวมไปถึงงานมหกรรมบ้านฯ ซึ่ง จะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีเร็ว ๆ นี้ จัดขึ้นโดยสมาคมไทยรับสร้างบ้าน รวมถึงออกบูทตามห้างสรรพสินค้าทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพือ่ เข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องการปลูกสร้างบ้านให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาส�าหรับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ อีเวนท์มาร์เก็ตติ้งในการสร้างโอกาสให้พบกับผู้บริโ ภคกลุ่ม เป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิด ทั้งยังสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเรือ่ งการสร้างบ้านก่อนจะตัดสินใจ JULY/AUGUST

15


HAPPY SOCIETY

ส.ไทยรับสร้างบ้านปลื้ม มหกรรมบ้านและวัสดุอุบลฯ จบสวย Story : กองบรรณาธิการ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เผย “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง อุบลราชธานี” หรือ THBF UBON ปิดฉากลงอย่างสวยงาม โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โครงการบ้านจัดสรร คอนโดฯ บ.รับสร้างบ้าน ผูผ้ ลิตและจ�าหน่าย วัสดุก่อสร้าง ธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อ รวมทั้งผู้ประกอบการ จากกรุงเทพฯ และในจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจังหวัดใกล้เคียง ร่วมออกบูทกันจนเต็มพืน้ ทีจ่ ดั แสดงสินค้ากว่า 2,000 ตารางเมตร ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี อาทิเช่น โครงการ ศุภาลัย, ซีพีแลนด์, อีสานพิมานกรุ๊ป, เมโทรทาวน์, บ้านปิ่นดาว, ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์, โฮมสแตนดาร์ด, อินเตอร์โฮม, ทวีชัย เพอร์เฟคบิวเดอร์, เมืองวัสดุเอสซีจีโฮมโซลูชั่น, วินด์เซอร์, โครงสร้างเหล็กลินแดป, พื้นลามิเนตอินโนวา, แผ่นยิปซั่มบอร์ด ยิปมั่นเทค, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.ออมสิน และ ธ.ไทยเครดิต ฯลฯ เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน (8-11 มิ.ย. 60) ของการจัดงานฯ คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการซือ้ ขายภายใน งานและหลังงานไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลฯ

ที่เข้าร่วมออกบูท นายจิรายุส ตั้งมิตรประชา ผู้บริหารเอสซีจีโฮม โซลูชั่น เมืองวัสดุ อุบลราชธานี เผยว่า ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพราะ ต้องการมีส่วนร่วมปลุกตลาดบ้านและที่อยู่อาศัย ในอุบลฯ ให้กลับมา คึกคักอีกครั้ง หากผู้ประกอบการหันมาจับมือกันจัดกิจกรรมทางการ ตลาดในลักษณะอีเวนท์มาร์เก็ตติ้ง เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นและ เพิม่ การตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ทีก่ า� ลังจะเลือกสร้างบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ได้ง่ายขึ้น

ด้ า นผู ้ ป ระกอบการรั บ สร้ า งบ้ า นนายไพโรจน์ ทั ศ นสุ ว รรณ กรรมการผู้จัดการ บริษั ท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาใน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีผู้จัดงานบ้านและวัสดุก่อสร้างที่เป็น รูปแบบเช่นนี้มาก่อน ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้ท�าให้มีโอกาสได้พบกับ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ส�าหรับในส่วนของผู้ประกอบการท้องถิ่น BAANSUKJAI

16


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

ปูนซีเมนต์และท่อเอสซีจีคว้า “ฉลากเขียว” เอสซีจี ยังคงคว้า “ฉลากเขียว” จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้ มอบให้กับปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี และท่อพีวีซี เอสซีจี ซึ่งถือเป็น รายแรกและรายเดียวในประเทศ ตอกย�้าวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นด�าเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่ อาศัยที่ดีของผู้บริโภคและสังคม ตอบโจทย์เทรนด์ “กรีน” ที่มี แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และตอบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ของภาครัฐ ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 2560 เพิ่ม สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็น 40%

คอนวูดพา “I-SERVICE” โรดโชว์สู่หมู่บ้าน กิตติ บุญประคอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จ�ากัด น�าทีมเชียร์อัพเต็ม ๆ ไฟเขียวกิจกรรมมากมายในปีนี้ หลังจากได้ รับการตอบรับที่ดีและรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นจากงาน สถาปนิก ทางคอนวูดได้ขยายบริการสูก่ ลุม่ เจ้าของบ้านเพือ่ เพิม่ การ เข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยการจัดโครงการ “CONWOOD iService Villa Visit” ที่ตะลุยเดินสายพบปะลูกบ้านกลุ่มหมู่บ้าน จัดสรรในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วยลดปัญหาคาใจ พร้อม สร้างแรงบันดาลใจเรื่องบ้าน

แกรนด์โฮมมาร์ทฉลองเปิดตัว “แกรนด์โฮม บางนา” แกรนด์โฮมมาร์ท ฉลองความส�าเร็จ เปิดตัว “แกรนด์โฮม บางนา” อาณาจักรนวัตกรรมแห่งการเลือกซื้อกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ครัว และ วั ส ดุ ต กแต่ ง บ้ า นคุ ณ ภาพเยี่ ย มจากทุ ก มุ ม โลก พร้ อ มจั ด งาน “GRANDHOME Expo 2017” บนแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ ผนึกก�าลังกับพันธมิตรมากมายจัดโปรโมชั่น พิเศษ ด้วยแนวคิดเพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการ ความโดดเด่น เน้นความเรียบง่าย สวยงาม และตอบโจทย์เรื่อง ฟังก์ชันการใช้งานได้ดี ออกแบบสถานที่ ให้ดูทันสมัยให้ความรู้สึก เหมือนไปเดินอยู่ในโชว์รูมต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ตัวอาคาร การดีไซน์ดสิ เพลย์ทโี่ ดดเด่นตามแบบฉบับของแกรนด์โฮม

โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ “พิ ถพ ี ิ ถน ั เพื่ อการใช้ชวี ต ิ #MADEFORLIVING” โมเดอร์นฟอร์ม เปิดตัวมาตรฐานของบริษัทภายใต้แคมเปญล่าสุด “พิถีพิถันเพื่อการใช้ชีวิต #madeforliving” ด้วยความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้งานในชีวิตจริง ประกอบกับให้แต่ละคนแสดงตัว ตนได้อย่างเต็มที่ จึงให้ความส�าคัญกับรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย อย่างพิถีพิถัน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของโมเดอร์นฟอร์มจะสามารถเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน เพื่อบอกเล่าถึงแคมเปญนี้ พร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวมุมมองในการ ตกแต่ ง ห้ อ งสุ ดโปรดร่ ว มกั บ แขกรั บ เชิ ญ คนดั งได้ แ ก่ อรจนา เคหสุขเจริญ, พิยะดา นันทะ และ มิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โมเดอร์นฟอร์ม เฟอร์นิเจอร์ ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ โฉมใหม่ ที่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

BAANSUKJAI

18


MAKE MORE HAPPINESS ต่อเติมความสุขรอบบ้านให้ขยายเพิ่มขึ้นด้วย

“แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี”

ต่อเสริม..เติมบ้าน การต่อเติมบ้านคือการเติมเต็มพื้นที่ในส่วนที่ขาดหายไป เช่น ต่อเติมห้องครัวให้กว้างขวางขึ้น ต่อเติมกันสาด หรือแม้แต่ ต่อเติมโรงจอดรถ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญของบ้าน ด้วยการต่อเติมที่ดีเพื่อให้บ้านดูทันสมัยและ ใช้ประโยชน์ได้เข้ากับสภาพอากาศในยุคปัจจุบัน สำาหรับการต่อเติมกันสาด โรงจอดรถ มีปัจจัยหลายอย่างที่ควรคำานึงถึง แต่ปัจจัย ที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากเลยก็คือวัสดุที่ใช้ เพราะการต่อเติมในแต่ละครั้ง ก็อยากจะได้ของทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ ใช้ประโยชน์ได้และยังสวยงาม เอสซีจขี อแนะนำาวัสดุ คุณภาพที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอย่าง แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด ที่ช่วย กระจายแสงได้เป็นอย่างดี เคลือบฟิลม์ คุณภาพป้องกันรังสียวู ไี ด้ถงึ 99% ด้วยรูปลอน ที่สวยงามทำาให้ระบายน้ำาได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม อีกทั้งมีให้เลือกด้วยกัน ถึง 9 สี ติดตัง้ ง่ายคูก่ บั โครงสร้างต่างๆ ให้ลงตัวและสวยงามตามสไตล์ความต้องการ

สีชา (Light Brown)

สีเทาหมอก (Gray Mist)


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

“ปูนฉาบเพื่ องานอนุรักษ์” จาก ตราเสือ

แซนตาสแนะน�าชุดเครื่องนอนสองสไตล์

“ILLUSION” และ “WELL SPRING”

แซนตาส (Santas) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนคุณภาพ แนะน�าชุด เครื่องนอนดีไซน์ใหม่สองสไตล์ “Illusion” และ “Well Spring” เนื้อผ้า ผลิตจากเส้นใยฝ้าย 100% มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายสหรัฐอเมริกาจาก คอตตอน ยูเอสเอ (COTTON USATM) มอบสัมผัสการนอนหลับทีน่ มุ่ สบาย อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ Illusion มอบความรู้สึกที่ทันสมัยและอบอุ่น จากการใช้สีเอิร์ธโทน กับลายเส้นเรขาคณิต และ Well Spring ช่วยสร้าง ความรืน่ รมย์และอารมณ์ทผี่ อ่ นคลายให้กบั ห้องนอน โดยได้รบั แรงบันดาล ใจจากสีสันสดใสของฤดูใบไม้ผลิกับพฤกษชาตินานาพรรณ ซึ่งมีให้เลือก ทั้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกผ้านวม ปลอกหมอนหนุน และปลอกหมอนข้าง

ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ “ตราเสือ” เปิดตัวนวัตกรรม “เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ ขาว ฉาบงานอนุรักษ์” ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทยเพื่อตอบ สนองความต้องการใช้งานปูนซีเมนต์ทมี่ คี วามขาวโดยเนือ้ แท้ ส�าหรับการ ก่อสร้างและบูรณะอาคารสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ เพื่อปกป้องและรักษา ความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรม โดยมีคุณสมบัติเด่นของเนื้อปูนที่มี ความขาวนวล ฉาบเรียบและลื่น ให้พื้นผิวงานที่เรียบเนียน สามารถ ระบายความชืน้ ได้ดี จึงไม่ท�าลายอิฐโบราณและภาพวาดบนผนัง สะดวก ต่อการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา และได้ผลงานที่มีคุณภาพ

“คอตโต้” รังสรรค์ก๊อกน�้าดีไซน์ใหม่ในแนวคิด DISCOVERY THE NEW EXPERIENCE OF THE LEGENDARY “คอตโต้” แบรนด์กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน�้าระดับโลก เปิดตัว ก๊อกน�้าดีไซน์ใหม่ล่าสุด 3 ซีรีส์ ภายใต้แนวคิด Discovery the New Experience of the Legendary มีที่มาจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ของอารยธรรมตะวันตกและศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทย ซีรีส์แรก “ธารธารา” (Thantara Series) มีแรงบันดาลใจมาจากลายเส้นที่เป็น เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมริมแม่น�้าของไทย ส�าหรับก๊อกน�้าอีก 2

ซีรีส์ ได้แก่ กลามิส (Glamis Series) ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจาก สถาปั ต ยกรรมในประเทศสก๊ อ ตแลนด์ ที่ มี ค วามลึ ก ลั บ และความ สวยงามราวเทพนิยายในต�านาน และเอเวอเร็ต (Everett Series) ที่ ผสมผสานความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยในยุคคลาสสิกวิกทอเรียน ผู้สนใจสามารถมาสัมผัสความสวยงามของก๊อกน�้าทั้ง 3 ซีรีส์ ได้ที่เอส ซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cotto.com

BAANSUKJAI

20


HAPPY FURNITURE Story : กองบรรณาธิการ

ห้องนอนสนุกสนานสดใสด้วย “มินเนียน” Story : กองบรรณาธิการ

ชุดเครื่องนอนเจสสิก้าชวนคุณตกแต่งห้องนอนให้สดใส ด้วยชุด เครื่องนอนลายการ์ตูน มินเนียน เหมาะส�าหรับคุณหนู ๆ และผู้ชื่น ชอบแอนิเมชั่นเรื่องนี้ มี ให้สะสมด้วยกันหลากหลายลาย ทั้งแบบ เนื้อผ้าคอตตอน 100% ความละเอียด 360 เส้นด้ายต่อ 10 ตร.ซม. และเนื้อผ้าแบบคอตตอนผสม เพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้กับ ห้องนอน มาพร้อมนวัตกรรม MCTRONMED HEALTH ป้องกันไรฝุน่ และแบคทีเรีย ยับยั้งกลิ่นอับชื้นอีกด้วย ขอขอบคุณ : บริษัท ทีแอล มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ข้อมูลเพิ่มเติม : www.jessica.co.th

BAANSUKJAI

22


Happy pROMOTION

EA-162

25 ปี พี ดีเฮ้าส์ ฉลองแคมเปญ ‘รักแม่เท่าบ้าน’ ลดสูงสุด 15% เฉพาะ 10 แบบบ้านสวย Story : กองบรรณาธิการ

นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษั ท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้ำงบ้ำนพีดีเฮ้ำส์ เปิดเผย ว่ำ เนื่องในโอกำสที่ พีดีเฮ้ำส์ ก้ำวผ่ำนปีที่ 25 ของกำรก่อตั้งและ ด�ำเนินธุรกิจมำจนถึงปัจจุบัน ในช่วงไตรมำส3 บริษัทฯ จึงได้จัด กิจกรรมเพื่อเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณ ส�ำหรับผู้บริโภคที่ ให้ ควำมไว้วำงใจและตัดสินใจเลือกสร้ำงบ้ำนกับ พีดีเฮ้ำส์ กับ 10 แบบบ้ำนสวย ตำมที่ก�ำหนดไว้ โดยจะได้รับส่วนลดสูงสุด 15% ภำยใต้แคมเปญ “รักบ้ำนเท่ำแม่” ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ME-173

นำยพิศำล ธรรมวิเศษ กรรมกำรผู้จัดกำร

EA-154

EA-207Q

baansukjai

24


พีดีเฮ้ำส์ ร่วมสนับสนุนลูก ๆ ทุกคนที่รักและห่วงใยคุณแม่ ขอมอบ ของขวัญสุดพิเศษ!! ต้อนรับเทศกำลวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคมที่จะ มำถึงนี้ ส�ำหรับลูกค้ำทีป่ ระสงค์จะสร้ำงบ้ำนหลังใหม่ให้คณ ุ แม่อยูอ่ ำศัย (อันเป็นกำรตอบแทนพระคุณแม่) รับโปรโมชั่น “พีดีเฮ้ำส์ รักแม่เท่ำ บ้ำน” หรือส่วนลดรำคำบ้ำน เฉพำะ 10 แบบบ้ำนสวย ทันที

W-166

F-174

รายละเอียดโปรโมชั่น แบบบ้าน 1. SF-164 2. EA-207Q 3. EA-601Q 4. EA-161 5. EA-162 6. EA-154 7. W-166 8. ME-173 9. EA-164 10. F-174

ราคาปกติ 1,769,000 2,778,000 3,529,000 4,161,000 4,695,000 5,402,000 5,262,000 6,160,000 6,069,000 6,180,000

ราคาลดพิเศษ 1,504,000 2,361,000 2,999,000 3,537,000 3,999,000 4,592,000 4,473,000 5,236,000 5,159,000 5,253,000

SF-164

โปรโมชั่นพิเศษนี้ มอบให้เฉพำะลูกค้ำที่จอง-เซ็นสัญญำว่ำจ้ำงสร้ำง หมายเหตุ บ้ำน กับศูนย์รบั สร้ำงบ้ำนพีดเี ฮ้ำส์ทกุ สำขำ ภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทฯ โปรโมชั่นตำมรำยกำรข้ำงต้น เฉพำะลูกค้ำที่ปลูกสร้ำงบ้ำนในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่ำนั้น (กรณี ลูกค้ำปลูกสร้ำงบ้ำนต่ำง ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น จังหวัด “ส่วนลดรำคำบ้ำน” ขอสงวนสิทธิเ์ ป็นผูพ้ จิ ำรณำตำมเกณฑ์ที่ บริษัทฯ ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น) สถานที่ : ศูนย์รับสร้ำงบ้ำนพีดีเฮ้ำส์ทุกสำขำ ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2560 ลูกค้ำจอง-เซ็นสัญญำว่ำจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำนภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทฯ หรือ 50 หลังแรกเท่ำนั้น ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น ยื่นค�าขอฯ (จอง) : ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เซ็นสัญญา : ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2560 สุดท้ายนี้ ขอให้มคี วามสุขกับบ้านในฝันหลังใหม่ทกุ ท่านนะครับ

EA-164

EA-161

juLY/auGusT

25


HAPPY INTERVIEW I

คุณพรชัย ศุภเกียรติก�าจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด BAANSUKJAI

26


พรชัย ศุภเกียรติก�าจร

โลกเปลี่ยนไว ธุรกิจต้องปรับให้ทัน Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

หลายคนคงรู้ดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญให้ โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยอัตราที่รวดเร็ว ขึน้ เรือ่ ย ๆ ธุรกิจทีเ่ คยท�าแล้วได้ผลดีเมือ่ 2030 ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ผลดีดังเดิมในยุค ปัจจุบนั หากไม่ปรับตัวให้ทนั แน่นอนว่าจะต้อง พบกับความยากล�าบาก เช่นเดียวกับ อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) ผู้น�าด้านลามิเนตใน ประเทศไทยที่น�าโดย คุณพรชัย ศุภเกียรติก�าจร กรรมการผู้จัดการ ผู้พาที่นี่ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 8 ในปัจจุบนั ทีป่ รับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ มาโดยตลอด “ปีแรก ๆ เราขายกับโครงการฯประมาณ 90% แต่หลัง ๆ สินค้าที่ขายให้กับโครงการฯ แข่งขัน ราคากันเยอะ ท�าให้เราคุม cost ล�าบาก ก็ต้อง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการบังคับตัวเอง ให้หาเซกเมนท์อื่น ซึ่งปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้า ทีเ่ ป็นโครงการ กลุม่ โมเดิรน์ เทรด กลุม่ รับสร้าง บ้าน กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย และ กลุ่มดีไซเนอร์ ส่วนทีเ่ หลือก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยและผูร้ บั เหมา รายย่อย เราพยายามกระจายเซกเมนท์เพื่อให้ โดยเฉลีย่ แล้วเราอยูไ่ ด้ และเราเลือกเข้าโมเดิรน์ เทรดซึง่ เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค ว่าขายสินค้า คุณภาพดี มีการคัดเลือกสินค้าคุณภาพที่ดีมา จ�าหน่าย เพราะฉะนั้น เมื่อแบรนด์สินค้าเราได้ เข้าไปอยู่ ก็ท�าให้มีภาพลักษณ์เป็นที่น่าเชื่อถือ ของผู้บริโภคไปด้วย” แม้ปจั จุบนั อินโนวา ฟลอร์ ถือเป็นหนึง่ ในผูน้ �า ด้านไม้ลามิเนตโดยเฉพาะในประเทศไทย แต่ ก็ ไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่าง ต่อเนื่อง “ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาอินโนวาฯ พยายามจะปรับตัวเองเป็น Floor Solution ก็ ถือเป็นค�าตอบให้กับเรื่องเกี่ยวกับพื้นทั้งหมด เทคโนโลยี ล ามิ เ นตเรี ย กได้ ว ่ า ตอนนี้ ถื อ ว่ า ค่อนข้างจะอิ่มตัวเพราะว่าผ่านมาตั้ง 20 กว่า

ปีแล้ว อินโนวาฯ เราก็พยายามจะขายสินค้า อืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ลามิเนต ใช่ เราผลิตลามิเนต แต่ เราก็มองถึงอนาคตว่าอีก 10-20 ปี ข้างหน้า คนยังจะใช้ลามิเนตอยู่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ ต้องหาทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกอย่างลามิ เนตที่คุณภาพไม่ดีก็ท�าชื่อเสียไว้เยอะ โดนน�้า นิดหน่อยก็บวม จนท�าให้ผบู้ ริโภคไม่ไว้ใจ ตอน นีเ้ ราก็เพิม่ ผลิตภัณฑ์พนื้ ไวนิลหรือทีเ่ รียกกันว่า กระเบื้องยาง แต่ใช้เทคโนโลยีการติดตั้งแบบ click-lock คล้ายกับลามิเนตของเรา จะมี ความหนาตั้งแต่ 3 มม. 4 มม. 5 มม. จนถึง 7 มม. อนาคตอาจจะมาแทนลามิเนต แต่กอ็ าจ จะทดแทนได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากความรู้สึก ของคนไทยเปรียบเทียบเวลาที่เท้าเหยียบไม้ กับเวลาที่เท้าเหยียบพลาสติก จะรู้สึกว่าไม้ อบอุ่นกว่า แต่ ในประเทศสิงคโปร์ หรืออีก หลาย ๆ ประเทศเขาตอบรับได้กับเรื่องนี้” เป็นที่รู้กันดีว่าช่วง 2-3 ปีหลังเศรษฐกิจของ ประเทศค่อนข้างชะลอตัว ซึง่ คุณพรชัยเชือ่ ว่าที่ อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) ยังคงยืนหยัด อยูไ่ ด้กเ็ พราะความเข้มแข็งของแบรนด์ เราจึง JULY/AUGUST

27

ขอทิ้งท้ายกันด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความส�าคัญ ของแบรนด์ที่มีต่อคุณพรชัย และ อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งคงจะเป็นข้อคิดใน การท�าธุรกิจได้ดีทีเดียวครับ “จุดแข็งก็คือ แบรนด์เราเอง แบรนด์อินโนวาฯ ยังเป็นที่เชื่อ ถือของผู้บริโภคอยู่ ถึงจะแพงนิดนึงเขาก็ยัง ยอมซือ้ เรา อีกอย่างบริษัทเราก็อยูม่ า 8 ปีแล้ว เขาก็รู้ว่ามีความมั่นคง มีบริการหลังการขาย คอยดูแล เพราะฉะนั้นแบรนด์ส�าคัญที่สุด ถ้า ไม่มีแบรนด์ผมว่าป่านนี้เราอยู่ไม่ได้แล้ว คง ขายไม่ได้หลาย ๆ เซกเมนท์ คงไม่สามารถท�า หลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ การจะสร้าง แบรนด์ให้แข็งแกร่งได้ หนึง่ คือคุณภาพคุณจะ ต้องดีก่อน ถ้าคุณภาพดีแบรนด์คุณก็จะดีตาม ไปด้วย ถ้าคุณภาพของคุณไม่ดี คุณจะโปรโมท แบรนด์คุณยังไง แต่ถ้าผู้บริโภคซื้อไปลองใช้ แล้วไม่ดีมันก็จบ เพราะฉะนั้นคุณภาพต้องมา ก่อน” ขอขอบคุณ : บริษัท อินโนวา ฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.inovarfloor.com/th


HAPPY INTERVIEW III

พิ รุณ ลีละสุนทเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด

พิ รุณ ลีละสุนทเลิศ

ปฏิวัติวงการรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานมืออาชีพ Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

เมื่อที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกว่าบ้านเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีพ หลายคนอาจเลือกบ้านจัดสรรเพราะมองว่ามีความสะดวกสบายแต่ อาจจะได้รูปแบบบ้านที่ไม่ตรงตามใจมากนัก บางคนอาจจะมองไปที่ บ้ า นสร้ า งเองเพราะว่ า มี ที่ ดิ น อยู ่ แ ล้ ว อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ

ครอบครัว และยังสามารถเลือกแบบบ้านได้ตามใจชอบ ซึง่ ต้อง มองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพกันสักหน่อย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ตัดปัญหาจุกจิกกวนใจและเพือ่ ให้ได้บา้ นทีม่ คี ณ ุ ภาพ นั่นเอง

BAANSUKJAI

28


บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช อีกหนึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ที่การันตีคุณภาพ จนมีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ ของคนในพืน้ ที่ ด้วยการบริการและการเอาใจ ใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะก่อนหรือ หลังการขาย ภายใต้มาตรฐานการท�างาน อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ คุณพิรุณ ลีละสุนทเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่า “ตลาดรับสร้างบ้านในจังหวัด นครศรีธรรมราชมีการเติบโตเป็นอย่างมาก อาจจะมองว่าเป็นการโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ก็ว่าได้ เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์มีการ ขยายตัวเป็นอย่างมากทั้งในส่วนบ้านจัดสรร ที่ มี ก ารเปิ ด ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง ธุ ร กิ จ รับสร้างบ้านทีม่ หี ลายบริษัทเปิดตัวในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ประชาชนได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งใน อดีตที่ผ่านมาผู้บริโ ภคมักใช้บริการกับผู้รับ เหมาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะประสบกับปัญหา ต่าง ๆ ท�าให้ผู้บริโภคไม่กล้าตัดสินใจปลูก สร้างบ้าน ซึ่งตรงส่วนนี้บริษัทก็พยายามที่จะ สร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อให้เห็นถึง ข้อดีในการใช้บริการกับบริษั ทรับสร้างบ้านที่ ก่อให้เกิดความมั่นใจรวมทั้งเป็นประโยชน์กับ ตัวผู้บริโภคอีกด้วย” จากที่ ต ลาดรั บ สร้ า งบ้ า นมี ก ารขยายตั ว มา อย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษั ทรับสร้างบ้านและ ผู้รับเหมาในพื้นที่แข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งส่วน ใหญ่ จ ะแข่ ง ขั น เรื่ อ งราคาและเวลาในการ ก่ อ สร้ า งโดยที่ ผ ่ า นมาผู ้ บ ริ โ ภคมั ก เลื อ กใช้ บริการช่างทั่วไปที่คุยง่ายไม่เรื่องมากไม่มีขั้น ตอนยุ่งยาก สร้างง่าย จบไว ราคาไม่แพงและ เน้นพืน้ ที่ใช้สอยเป็นหลัก แต่กม็ กั จะประสบกับ ปัญหาเรือ่ งการทิง้ งาน งบประมาณบานปลาย รวมถึงวัสดุและคุณภาพของบ้านที่ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ซึ่งพีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช เข้าใจปัญหาตรงจุดนี้เป็นอย่างดี และพยายามสร้างจุดเด่นเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเข้าใจ

และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นการตอบโจทย์ให้ตรง จุดมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการที่ดี การให้ค�าปรึกษาเอาใจใส่ลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการรับประกัน ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ ภายใต้ น โยบายและ วัฒนธรรมของบริษัทที่ว่า “เราคือผู้ให้บริการ สร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วไทย ที่ลูกค้า สัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด” ซึง่ ถือเป็นสโลแกนทีพ่ ดี เี ฮ้าส์ทกุ สาขาถือปฎิบตั ิ ท�าให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจและเชือ่ ใจมากทีส่ ดุ “ด้วยจุดเด่นของการเป็นบริษั ทรับสร้างบ้าน มืออาชีพ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ แน่นอนว่าใน

เรื่ อ งของมาตรฐานและคุ ณ ภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง ส�าคัญ นอกเหนือจากนี้ยังมี ในเรื่องของการ บริการและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ ชิด รวมไปถึงบริการ การออกแบบภายในเพือ่ ให้ลูกค้าได้มีฟังก์ชันครบทุกความต้องการ อย่างแท้จริง ที่ส�าคัญเรารับประกันคุณภาพ โครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี ท�าให้ผบู้ ริโภค เกิดความมั่นใจและบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งก็ส่งผลให้เรามีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้” คุณพิรุณกล่าว พร้อมเพิ่ม เติ ม ว่ า “ลู ก ค้ า เราส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ ่ ม ข้ า ราชการ ท� า ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว และค้ า ขาย

JULY/AUGUST

29

ซึ่งส่วนใหญ่สนใจแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น ที่มี ห้องนอนและห้องน�้าเยอะ ๆ เพราะเหมาะกับ การอยูอ่ าศัยจริงมากกว่า โดยลูกค้ากลุม่ เหล่า นีม้ กี า� ลังซือ้ เพียงแต่ยงั ไม่กล้าตัดสินใจเท่านัน้ ดังนัน้ เราเองจึงต้องพยายามสร้างความเข้าใจ และสร้างความเชือ่ มัน่ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ตดั สินใจ สร้างบ้านกับเราเร็วขึน้ ”เพราะความส�าเร็จไม่ ได้วัดกันที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่อง ของความพึงพอใจเพิ่มเติมเข้ามาด้วย จึงไม่ แปลกอะไรที่เราจะเห็นว่าตัวเลขจ�านวนลูกค้า ทีเ่ ข้ามาใช้บริการกับทางพีดเี ฮ้าส์ ขยับเพิม่ ขึน้ อยูเ่ รือ่ ย ๆ ซึง่ นัน่ ก็คงเป็นเครือ่ งยืนยันถึงความ เป็ น มื อ อาชี พ ที่ ค� า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและความ

ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนท�าให้ “พีดีเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช” กลายเป็น บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่ได้รบั ความนิยม เป็นอย่างมากและสามารถยืนหยัดมาจนถึงทุก วันนี้ ขอขอบคุณ : บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมู่บ้านเซ็นทรับปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดท�าการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-7543-1198 www.pd.co.th


HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI

30


ไม่ได้วัดกันด้วย“พื้ นที่” แต่วัดกันด้วย“ปริมาตร” Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า แคบ หรือ กว้าง เป็นเรื่องของขนาด “พื้นที่” แต่มัก ลืมไปว่าสถานทีส่ า� หรับอยูอ่ าศัยของเรายังมีขนาดในแนวสูงด้วย ดังนัน้ การที่ ห้อง บ้าน หรืออาคาร ๆ หนึ่งจะให้ความรู้สึกคับแคบหรือโอ่โถง นอกจากจะ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่แล้วก็ยังต้องขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นถึงเพดานด้วย นั่นเอง ห้องนั่งเล่นห้องนี้ตั้งอยู่บริเวณโถงบันได ซึ่งมองดูเหมือนจะคับแคบเนื่องจาก เพียงแค่วางโซฟาขนาด 2-3 ที่นั่งที่หันหน้าชนกันโดยมีโต๊ะกลางคั่น พร้อม กับชั้นหนังสือเล็ก ๆ เท่านี้ก็เต็มพื้นที่ใช้สอยเสียแล้ว แต่เนื่องจากห้องนี้อยู่ บริเวณโถงบันไดซึ่งสูงขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร ดังนั้นจึงท�าให้รู้สึก โปร่งโล่ง ไม่อึดอัด ถือเป็นการใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าไม่ให้เกิดการสูญ เปล่าเลยจริง ๆ

JULY/AUGUST

31


HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI

32


MY HOME มากกว่าค�าว่า“บ้าน” House Owner : คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ Design : บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด Model : EA-214Q Builder : บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

“ครู”อาชีพที่หลายคนบอกว่าเป็นเพี ยงแค่เรือจ้าง แต่กลับมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักหนาพอสมควร ครูบางคนต้องเดินทางไกล เพื่ อมาให้ทันสอนหนังสือ แม้ตอนเลิกเรียนยังต้องกลับช้ากว่านักเรียนอีก ดังนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ จึงมี “บ้านพั กครู” เพื่ อให้เป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพั กอาศัย หรือมีภูมิล�าเนาอยู่นอกพื้ นที่ ปฏิบัติการสอนของครูนั่นเอง

แต่การจะอยู่อาศัยบ้านพักครูไปตลอดชีวิต ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะสุดท้ายเมื่อถึง วัยเกษียณก็คงต้องย้ายออกอยู่ดี เฉกเช่น เดี ย วกั บ คุ ณ สุ ร เชษฐ์ และคุ ณ พงษ์ ฉ วี ผลพานิชเจริญ ครูประจ�าโรงเรียนคณะ ราษฏร์บ�ารุง ปทุมธานี ที่ ในอดีตก็เคย ประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางมา ท�างานเพราะต้องเดินทางไกล ท�าให้ตอ้ งมา พักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูเพื่อลดปัญหาใน ด้านการเดินทางดังกล่าว “ผมอาศัยบ้านพักครูมากว่า 15 ปี จนวันนี้ ใกล้ถึงวัยเกษียณแล้ว และก็คงไม่สามารถ อาศัยบ้านพักครูไปจนตลอดชีวิตได้ ก็เลย อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง เพราะก่อน หน้านี้ ได้ซื้อที่ดินพร้อมปรับหน้าดินถมที่ ไว้ แล้วเมื่อปี 2552 แต่ตอนนั้นยังไม่คิดที่จะ สร้าง จนกระทั่งตอนนี้เราเองก็ใกล้เกษียณ แล้ว ก็เลยอยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง เพราะว่ามีความพร้อมมากขึน้ แล้วในตอนนี”้ คุณครูสุรเชษฐ์ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “ตอนที่เราคิดจะสร้างบ้านนั้นก็เริ่มมองหา บริษัทรับสร้างบ้านไปด้วย ถามว่าท�าไมไม่ เลือกผู้รับเหมาสิ่งที่เราประสบพบเจอมาก็ คือในเรื่องของงบประมาณและการทิ้งงาน ซึ่งเราเองกลัวมากเพราะเงินแต่ละบาทที่

สะสมมานัน้ ไม่ได้มาง่าย ๆ เราจึงต้องมีความ ระมัดระวังมากพอสมควร ท�าให้เราตัดสินใจ เลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะดู น่าเชือ่ ถือและมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า” เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษั ทรับ สร้างบ้าน สิ่งแรกที่ต้องท�าก็คือการมองหา บริษัททีม่ คี วามเป็นมืออาชีพและไว้ใจได้ ซึง่ นั่นท�าให้ คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ได้ เดิ น ทางไปตามงานมหกรรมต่ า ง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับสร้างบ้าน รวมถึงงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่จัดโดย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน นอกจากนีย้ งั รวม ถึงการค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพิม่ เติมด้วย ซึง่ ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ ศึ ก ษาและหาข้ อ มู ล ของ แต่ ล ะบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ตนเอง และสุดท้ายก็ ได้ตัดสินใจเลือกใช้ บริการกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ด้วย เหตุผลที่ประทับใจในเรื่องของการบริการ และการให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อีกทั้ง จากการศึกษาข้อมูลบริษัทและประวัติของ บริ ษั ท ในอิ น เทอร์ เ น็ ต ดู แ ล้ ว มี ค วามน่ า เชื่อถือน่าไว้วางใจ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และมีแบบบ้านให้เลือกตรงใจ รวมทั้งยัง สามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบได้ ต ามที่ ต้องการ ทีส่ า� คัญราคาก็ถอื ว่าไม่แพงและมี JULY/AUGUST

33

สาขาอยู่ใกล้บ้านอีกด้วย ส�าหรับบ้านที่คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ตัดสินใจเลือกสร้างนั้นเป็นแบบบ้าน EA214Q ซึง่ เป็นบ้านไทยประยุกต์ และใช้วสั ดุ ก่อสร้างรุ่น Gold Series ที่เป็นระบบ โครงสร้างส�าเร็จรูปMLS โดดเด่นด้วยหน้า บ้านที่ดูกว้างมองแล้วดูมีขนาดใหญ่และ ดู ห รู ห รา อี ก ทั้ ง ยั ง มี รู ป ทรงที่ ดู เ ป็ นไทย สะดุ ด ตากั บ หลั ง คาทรงมนิ ล าที่ มี 2 จั่ว นอกจากนี้ ในส่วนของหลังคายังเป็นซีแพค โมเนี ย ที่ มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน มี ช ่ อ ง ระบายอากาศบริเวณชายคาท�าให้บ้านไม่ ร้อน ส่วนฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ห้อง รับแขก ห้องครัวที่แยกเป็นครัวนอกและ ครัวใน ห้องรับประทานอาหาร โดยพื้นที่ ภายในมีการเชื่อมต่อหากันทั้งหมด ส่วน การตกแต่งนั้นจะเน้นเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง ด้วยการใส่เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ โดยเน้นการ ใช้งานจริงท�าให้บ้านไม่รกแถมยังท�าความ สะอาดได้ง่ายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ เลือกใช้โทนสีที่สอดคล้องกับโทนสีบ้านที่ ออกสีเหลืองดูสดใส ท�าให้ดูสอดรับและมี ความลงตัวมากทีส่ ดุ และทีส่ า� คัญบ้านหลัง นี้ยังเป็นบ้านประหยัดพลังงานอีกด้วย


A. บ้านไทยประยุกต์ของคุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ ที่โดดเด่นด้วยหน้าบ้านที่ ดูกว้างมองแล้วดูมีขนาดใหญ่และดูหรูหรา อีกทั้งยังมีรูปทรงที่ดู เป็นไทย ๆ สะดุดตากับ หลังคาทรงมนิลา ที่ส�าคัญยังเป็นบ้านประหยัดพลังงานอีกด้วย

BAANSUKJAI

34


ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก เพราะสามารถสร้างได้ตามแบบที่ต้องการจริง ๆ มีฟงั ก์ชันการใช้งานครบครัน ที่ส�าคัญมีวิศวกรควบคุมงานตลอด สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง มองว่าบ้านเป็นสิ่งที่อยู่แล้วมีความสุข ต้องขอบคุณทางพี ดีเฮ้าส์

JULY/AUGUST

35


B

C

B-C. ช่องเปิดเล็ก ๆ ที่ติดอยู่รอบบ้านช่วยระบายอากาศและเปิดรับลมจากด้านนอก ท�าให้บ้านไม่ร้อนและอากาศปลอดโปร่ง

H. สวนสีเขียวที่อยู่รอบบ้านกลายเป็นส่วนที่เข้าเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้กับบ้านหลังนี้ อยู่ด้านนอกก็ร่มรื่นอยู่ภายในก็อบอุ่น

BAANSUKJAI

36


D

E

D. ช่องระบายอากาศบริเวณชายคาที่ช่วยลดความร้อน ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ท�าให้บ้าน ไม่ร้อนและช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วย E. ไม้เชิงชาย ทูอินวัน ที่มาเป็นชิ้นเดียวกันลดปัญหาการแตกร้าวจากเดิม

JULY/AUGUST

37


F L

G

F.

หน้าจั่วหลังคาเฉลียงหน้าบ้านที่มีการปรับแบบเพื่อช่วยเพิ่มดีไซน์ ให้บ้านดูมีมิติ และมีความสวยงามมากขึ้น G. ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนบ้านสไตล์รีสอร์ตผสมกลิ่นอายความเป็นไทย ท�าให้บ้าน ดูมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังแต่งเติมด้วยบัวปั้นรอบบ้านท�าให้ดูมีมิติมากขึ้น

BAANSUKJAI

38


H

H-I. ห้องรับแขกที่เน้นโปร่งโล่ง ดูอบอุ่นจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้าย พร้อมตกแต่งด้วยภาพต่าง ๆ เพื่อท�าให้บรรยากาศภายในห้องดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

JULY/AUGUST

39


I

BAANSUKJAI

40


J

K

J.

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ บ่งบอกถึงความสุขที่ได้รับภายในบ้านหลังนี้ K. ฉากกั้นแบบพับที่สามารถเปิดปิดได้ เป็นตัวแบ่งพื้นที่เพื่อความเป็นส่วนตัว และดูเป็นสัดส่วน

JULY/AUGUST

41


L

L.

ห้องรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกับห้องครัว โดยเน้นการคุมโทนสีขาวเพื่อให้ดูสะอาดตา และท�าความสะอาดได้ง่าย

BAANSUKJAI

42


M

N

หลังจากที่บ้านสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาพแห่งรอยยิ้มที่ทั้งสองเผย ออกมาคงเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความสุขและประทับใจกับบ้านหลังนีเ้ ป็น อย่างดี โดยคุณพงษ์ฉวี ได้กล่าวว่า “ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก เพราะสามารถสร้างได้ตามแบบทีเ่ ราต้องการจริง ๆ มีฟงั ก์ชนั การ ใช้งานครบครัน ที่ส�าคัญมีวิศวกรควบคุมงานตลอด เราสามารถ ปรึกษาได้ทุกเรื่อง หรือถ้าตรงไหนที่เรายกเลิก บริษัทยังคืนเงิน ให้กับเราด้วยถือว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าจริง ๆ เรามองว่าบ้านเป็น สิ่งที่อยู่แล้วมีความสุข ต้องขอบคุณทางพีดีเฮ้าส์จริง ๆ เพราะอยู่ แล้วสบายกายสบายใจ ท�าให้เรารู้สึกว่าอยากกลับบ้าน และบ้าน หลังนี้ก็ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการจริง ๆ”

M-N. ห้องครัวนอกและครัวในที่เชื่อมต่อกัน โดยออกแบบให้มีเคาน์เตอร์เพื่อ ความสะดวกในการปรุงอาหารและการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ

JULY/AUGUST

43


O

P

Q

O-P. บันไดทางขึ้นชั้นบนปูพื้นด้วยไม้เอ็นจิเนียร์ ซึ่งใช้ ไม้เบญจพรรณ ช่วยลดการตัดไม้ท�าลายป่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานอีกหนึ่งหลัง Q. ห้องนอนที่เน้นโปร่งโล่ง ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อย เน้นการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังเลือกใช้สีที่แตกต่างกันแต่เน้นการใช้สีอ่อน ๆ เพื่อให้ดูสบายตาและดูอบอุ่น

BAANSUKJAI

44


R

R. ตู้เก็บเสื้อผ้าที่เน้นสีสันสดใสท�าให้ห้องดูมีชีวิตชีวาและดูสดใส

JULY/AUGUST

45


S

T

อาจจะกล่าวได้ว่าการจะมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องส�าคัญ ดังนั้นในการ เลือกบริษั ทรับสร้างบ้านก็คงต้องพิจารณาให้มากเป็นพิเศษ ต้องดู ความมัน่ คงของบริษัท ดูประสบการณ์การสร้างบ้านมีมากน้อยเพียง ใด รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นกับตัวเราด้วย หรือถ้ามีเวลาก็ควรไป ดูบ้านตัวอย่างที่ก�าลังสร้าง เพื่อจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทนั้น ๆ ด้วย เพราะสุดท้ายแล้วบ้านที่เราฝันนั้นจะเป็นค�าตอบ ว่า “เราเลือกผิดหรือถูก” นั่นเองครับ

S. สวนเล็ก ๆ บริเวณหน้าบ้านที่ช่วยท�าให้บ้านดูร่มรื่น และดูลงตัวกับบรรยากาศโดยรอบ T. คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ กับบ้านแสนสุขที่อบอวลไปด้วยความรักและความผูกพัน

สถานที่ : บ้านคุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

BAANSUKJAI

46


HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

48 48


ไม่ติด “เกาะ” Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ครัวสมัยใหม่โดยเฉพาะรูปแบบทีม่ กั เรียกกันในภาษาพูดว่า “ครัวฝรัง่ ” หรือ “ครัวโชว์” ของหลายบ้าน นอกจากจะมีเคาน์เตอร์ส�าหรับวางเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า อ่างล้างจาน รวมถึงเตาอบหรือเครือ่ งปรุงต่าง ๆ แล้ว ก็มกั จะจัดให้มพี นื้ ทีท่ เี่ ราเรียกว่า “ไอส์แลนด์” ซึ่งไว้ส�าหรับจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนปรุง เตรียมอาหารที่ปรุงแล้วก่อนเสิร์ฟ หรือท�าอาหารง่าย ๆ อย่างอาหารเช้าหรือชงเครื่องดื่ม ซึ่งมักจะออกแบบให้มีพื้นที่ เชื่อมต่อหรืออยู่ใกล้กับโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเอง แต่จะท�าเช่นนัน้ ได้กต็ อ้ งใช้พนื้ ทีข่ นาดใหญ่พอสมควร ส�าหรับครัวที่ไม่ได้มพี นื้ ทีม่ ากนัก เช่นครัวนี้ การจัดพื้นที่ใช้งานเป็นรูปตัวยูท�าให้ประหยัดพื้นที่ได้ดี อีกทั้งเคาน์เตอร์ที่ ออกแบบให้มีพื้น 2 ระดับ ท�าให้สามารถแยกการใช้งาน โดยพื้นด้านล่างใช้ประกอบ อาหาร ส่วนพื้นด้านบนก็ใช้งานในลักษณะเดียวกับไอส์แลนด์ได้เลย เพียงแค่วางด้วย เก้าอี้สตูลสูง ๆ ก็สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่ม รับประทานของว่างหรืออาหารเบา ๆ ที่ เคาน์เตอร์นี้ได้โดยไม่ต้องเสียพื้นที่เพิ่มให้กับไอส์แลนด์เลยแม้แต่น้อย

JULY/AUGUST

49


HAPPY ARCHITECTURE

SW-162

บ้านเหล็ก อยู่เย็น Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

ระบบนี้ รั บ มื อได้ ส บายช่ ว ยลดอั น ตรายและอั ต ราเสี่ ย งต่ อ ชี วิ ต ทรัพย์สินได้ดีกว่าบ้านระบบเดิมมาก

เทคโนโลยีระบบการก่อสร้างในประเทศไทยก้าวหน้าไปมาก มี นวัตกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา เราสามารถหยิบวัสดุใหม่ ๆ ที่เหมาะ สมมาเลือกใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิมที่เรามักยึดติดอยู่แค่ เพียงการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนไปโบกตึก

บ้านเล็กหลังนีร้ หัส SW-162 อารมณ์ประมาณบ้านไร่ Farm House แนว ๆ คอตส์วอล (Cotswold style) ผนังโดยรอบเลือกตกแต่งด้วย ไม้เทียมสีพาสเทล ตัดด้วยกรอบประตูหน้าต่าง ราวระเบียงสีขาว เฉลี ย ง ด้ า นหน้ า ที่ ก ว้ า งขวางคล้ า ยบ้ า นฟาร์ ม ในชนบทของ อเมริกา ใช้หลังคาทรงจั่วมีมุขยื่นออกมาจากหลังคาช่วยท�าให้บ้าน ดูโดดเด่นขึ้น

บ้านในฉบับนี้ผมเลือกที่จะใช้ระบบการก่อสร้างแบบ “บ้านเหล็ก” และใช้นวัตกรรมที่รู้จักกันดีในชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าระบบ PD Steel House จุดเด่น ที่เลือกใช้ เพราะก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม ๆ 3-5 เท่า ไม่ใช่แค่สร้าง บ้านได้รวดเร็วอย่างเดียว แต่สามารถซ่อมแซมดูแลบ�ารุงรักษาง่าย กว่ามาก อีกทัง้ ยังสะดวกในการก่อสร้างและขนส่ง สร้างในพืน้ ทีส่ งู บนเขา บนดอย หรือพื้นที่ลาดชันเชิงเขาได้สบาย แถมยังประหยัด กว่าด้วย และที่ส�าคัญหากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงโครงสร้างบ้าน

ภายในบ้านหลังนี้ประกอบด้วยพื้นที่ห้องนอน 2 ห้อง มีพื้นที่ส�าหรับ รับแขกหรือพักผ่อน ต่อเนื่องกันกับส่วนรับประทานอาหาร และมี พื้น ที่ครัวแยกออกมาด้านข้างบ้านสามารถเปิดพื้น ที่ออกสู่ลาน

BAANSUKJAI

50


“บ้านเหล็ก” และใช้นวัตกรรมที่รู้จักกันดี ในชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าระบบ PD STEEL HOUSE จุดเด่นที่เลือกใช้ เพราะก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเดิม ๆ 3-5 เท่า ไม่ใช่แค่สร้างบ้านได้ รวดเร็วอย่างเดียว แต่สามารถซ่อมแซมดูแล บ�ารุงรักษาง่ายกว่ามาก

ซักล้างหลังบ้านได้ พืน้ ทีว่ า่ งข้างตัวบ้านสามารถปรับใช้เป็นพืน้ ทีจ่ อด รถ หรือเปลี่ยนเป็นลานตั้งโต๊ะนั่งเล่น จิบน�้าชายามบ่ายก็ได้ บ้าน หลังนีม้ หี อ้ งน�า้ 1 ห้อง ซึง่ เพียงพอกับสมาชิกภายในบ้าน พืน้ ที่ใช้สอย รวมประมาณ 100 ตารางเมตร เหมาะกับที่ดินขนาด 51 ตารางวา ขึ้นไป แล้วอยู่ เย็น อย่างไร ในบ้านเหล็ก!? เพราะด้วยระบบ PD Steel House ซึง่ เหนือกว่าบ้านโครงสร้างเหล็ก ทั่วไป ด้วยผนังบ้านที่เรียกว่า Layers-Wall จะประกอบด้วยวัสดุ คุณภาพซึ่งหนาถึง 5 ชั้น ไม่เวอร์นะครับผมไปดูมาแล้ว 5 ชั้น จริงๆ หนาขนาดนี้ความร้อนวิ่งผ่านมายากแน่นอน และ 5 ชั้น ที่ว่านี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผมขอบอกเล่าคร่าว ๆ อย่างนี้ครับว่า ชั้น แรกจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. ชั้นที่ 2 เป็นแผ่น วัสดุปิดกันซึม (Weather sheet) ชั้นที่ 3 เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. ชั้นที่ 4 มีฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง ชั้นที่ 5 กรุด้วยยิปซั่มบอร์ด ความหนา 12 มม. ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ ไ ด้ บ ้ า นที่ เ ป็ น บ้ า นประหยั ด พลั ง งาน เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่งแวดล้อม และอยู่สบายทุกสภาพอากาศ ถ้าอ่านแล้วยัง งง อยู่ สามารถติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านระบบนี้ได้ที่ www. pd.co.th JULY/AUGUST

51


HAPPY ENGINEERING

วัสดุก่อผนังบ้าน Story : ชยพล สุพงษ์

การสร้างบ้านในส่วนของงานผนังจะสร้างโดยวิธกี ารก่อผนังอิฐ ซึง่ มีอิฐชนิดต่าง ๆ มาให้เลือกใช้ ตามลักษณะผนัง รูปแบบการใช้ งาน และงบประมาณในการก่อสร้าง โดยวัสดุก่อผนังที่ใช้กันส่วน ใหญ่เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา ซึ่งผนังก่ออิฐแต่ละชนิดก็มีข้อดี ข้อด้อย แตกแต่งกันไปดังนี้

ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตมวลเบา ผลิตจากวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง, ทรายบดละเอียด, ปูนขาว, ยิปซัม่ , ผงอะลูมเิ นียม และน�า้ สะอาด วัตถุดบิ ทัง้ หมดจะถูกผสมเข้า ด้วยกันอยู่ในรูปแบบของเหลว เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนผสม ท�าให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ มากมาย กระจายตัวกันอย่างสม�า่ เสมอ ในเนือ้ คอนกรีตมวลเบา แต่ไม่เชือ่ มต่อกัน (Unconnecting Voids) ฟองอากาศเหล่านี้ท�าให้มีน�้าหนักเบาและเป็นฉนวนกันความร้อนที่ ดี หลังจากนั้นคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่จะถูกตัดแบ่งตามขนาด ของบล็อกทีต่ อ้ งการ แล้วเก็บบ่มไว้ระยะเวลาหนึง่ จึงน�าเข้าอบด้วย ไอน�า้ ทีม่ อี ณ ุ หภูมิ และแรงดันสูง (Autoclave Method) อิฐมวลเบา มีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และหนา 7-20 เซนติเมตร โครงสร้างบล็อกมีลักษณะกลวง น�้าหนักเบา ก่อ เป็นผนังรับแรงได้ การดูดซึมน�้าปานกลาง ความหนาของปูนก่อ

ผนังก่ออิฐมอญ หรือ อิฐแดง ผลิตจากดินเหนียวผสมแกลบ หรือ วัสดุอื่นผสมน�้า เผาด้วยเตาจนสุก โดยทั่วไปมีขนาดความกว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร มีลักษณะ ตัน ความหนาของปูนก่อระหว่างก้อน 1.5 เซนติเมตร เป็นที่นิยมใช้ เพราะมีราคาถูก แต่ไม่สามารถก่อเป็นผนังรับแรง การดูดซึมน�้าสูง การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ต้องหล่อเสาเอ็นทับหลังและต้องมี ค�้ายัน เนื่องจากก้อนขนาดเล็ก ใช้เวลาในการก่อผนังนาน

BAANSUKJAI

52


อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตมวลเบา

ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตมวลเบา ผลิตจากวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง ทรายบดละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ผงอะลูมิเนียม และน�้าสะอาด วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกผสมเข้า ด้วยกันอยู่ในรูปแบบของเหลว เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนผสม ท�าให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ มากมาย กระจายตัวกันอย่างสม�่าเสมอ

เพราะจะได้บา้ นทีเ่ งียบ ภายในเย็นสบายเป็นบ้านประหยัดพลังงาน เลยทีเดียวครับ

ระหว่างก้อน 2-3 มิลลิเมตร ความหนาของปูนที่ฉาบ 10 มิลลิเมตร น�้าหนักผนังรวมฉาบปูน 2 ด้าน 90 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การใช้ งานต่อ 1 ตารางเมตรต้องใช้จา� นวน 8.33 ก้อน การน�าความร้อนต�า่ และป้ อ งกั น เสี ย งได้ ดี การท� า งานรวดเร็ ว เนื่ อ งจากก้ อ นอิ ฐ มีขนาดใหญ่

ขอบคุณภาพประกอบ : home.sanook.com, มันนี่โฮมบิลดิ้ง.com

ข้อแตกต่างระหว่างผนังอิฐมอญกับผนังอิฐมวลเบา - อิฐมวลเบาจะมีค่าการน�าความร้อนที่ต�่ากว่าอิฐมอญประมาณ 8-11เท่า ท�าให้ภายในบ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบามีอากาศที่เย็น กว่าบ้านที่ก่อด้วยอิฐมอญ - อิฐมวลเบาจะกันเสียงได้ดกี ว่าอิฐมอญประมาณ 20% ท�าให้ภายใน บ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาเงียบกว่าบ้านที่ก่อด้วยอิฐมอญ - ด้านความแข็งแรง การใช้งานทั่วไปไม่ต่างกัน การควบคุมการ ผลิตอิฐมวลเบาสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตได้ดกี ว่าอิฐมอญ - ในด้านราคาอิฐมวลเบาจะมีราคาทีแ่ พงกว่าอิฐมอญ แต่เนือ่ งด้วย อิฐมวลเบามีน�้าหนักเบากว่าอิฐมอญ ถึง 2 เท่าท�าให้บ้านประหยัด โครงสร้างได้มากกว่าอิฐมอญ ดังนั้นการเลือกใช้ชนิดอิฐในการก่อผนังบ้านนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ ผนัง รูปแบบการใช้งาน และงบประมาณในการก่อสร้างของเจ้าของ บ้าน แต่ถ้าสามารถเลือกได้ แนะน�าว่าควรใช้ผนังอิฐมวลเบา

อิฐมอญ หรือ อิฐแดง

JULY/AUGUST

53


HAPPY GLOSSARY

ฝ้าเพดานภายใน (INTERIOR CEILING) Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ฉบับทีผ่ า่ นมาได้กล่าวถึงฝ้าเพดานภายนอกซึง่ เป็นฝ้าเพดานบริเวณชายคา ระเบียงหรือ เฉลียง ส่วนฝ้าเพดานภายในเป็นฝ้าเพดานทีอ่ ยูใ่ ต้บริเวณทีเ่ ป็นพืน้ ภายในบ้าน ฝ้าเพดาน ภายในท�าหน้าที่หลักใช้ส�าหรับปกปิดท่อน�้า สายไฟที่อยู่ใต้พื้น ป้องกันความร้อนใต้ หลังคาและเพื่อความสวยงามของบ้าน เนือ่ งจากบริเวณใต้พนื้ ภายในบ้านและพืน้ ที่ใต้หลังคาภายในผนังเป็นพืน้ ทีป่ ลอดความชืน้ จึงสามารถใช้วัสดุแทบทุกประเภทมาท�าฝ้าเพดานได้ยกเว้นฝ้าห้องน�้าที่ต้องใช้วัสดุ ประเภทกันชืน้ แม้วา่ วัสดุทสี่ ามารถน�ามาท�าฝ้าเพดานภายในจะมีมากมาย แต่วสั ดุทนี่ ยิ ม ใช้กันทั่วไปได้แก่

BAANSUKJAI

54

ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ


ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์

แผ่นยิปซั่ม แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตมาจากเส้นใยเซลลูโลส ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีทั้งแบบเป็นไม้ระแนง ส�าหรับตีเว้นช่องและชนิดแผ่น มีพื้นผิวหลากหลายให้ เลือก เช่น แบบผิวเรียบ ผิวลายไม้ ผิวลายนูน ผิวเคลือบ ลามิเนตและแบบเซาะร่อง ฝ้าเพดานไม้ ไม้เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่น�ามาใช้ท�าฝ้า เพดานภายในได้ แ ต่ ต ้ อ งผ่ า นกระบวนการต่ า ง ๆ มากมาย เพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น การอบแห้ง การ อาบน�้ายาเพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวกและมอด เป็นต้น ปัจจุบนั การใช้ไม้ทา� ฝ้าเพดานลดความนิยมลงเพราะไม้ ทีม่ คี ณ ุ ภาพดีหายากและราคาแพง มีคา่ ใช้จา่ ยสูงในการ ติดตั้งและต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความช�านาญ

ฝ้าเพดานไม้

แผ่นยิปซั่ม ผลิตมาจากผงแร่ยิปซั่มอัดแน่นประกบด้วยกระดาษแข็ง แผ่นยิปซั่มมีหลายประเภท หลายขนาด ทั้งแบบทั่ว ๆ ไปที่สามารถ ทาสีทับได้หรือชนิดที่เคลือบสีส�าเร็จและมีผิวสัมผัสเป็นลายนูน ลาย ปรุหรือมีกระดาษเคลือบหรือผสมใยแก้วเพื่อช่วยให้ทนไฟและยังมี แผ่นฝ้ายิปซั่มส�าเร็จรูปส�าหรับใช้งานเฉพาะ เช่น ท�าเป็นฝ้าหลุมซ่อน ไฟ ซ่อนรางม่านและท�าช่องเซอร์วิส เป็นต้น ส�าหรับบริเวณที่มี ความชื้นเช่นในห้องน�้าก็มีแผ่นยิปซั่มทนความชื้น แผ่นฝ้ายิปซั่ม สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบทีบาร์และแบบฝ้าฉาบเรียบ

JULY/AUGUST

55

กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบมัก จะใช้ในบริเวณที่ไม่เน้นความสวยงาม เช่น โรงจอดรถ หรือห้องเก็บของ ฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบราคาถูก ติดตัง้ ง่ายและทนความชื้นได้ดี นอกจากวัสดุที่กล่าวมาแล้วยังมีวัสดุอื่น ๆ อีกหลาย ชนิดทีส่ ามารถน�ามาใช้ทา� ฝ้าเพดานภายในได้ ทัง้ นีก้ าร เลือกวัสดุส�าหรับฝ้าเพดานภายในขึ้นอยู่กับความพึง พอใจและงบประมาณของเจ้าของบ้าน ขอบคุณภาพประกอบ : (แผ่นฝ้ายิปซั่มแบบต่างๆ) ภาพจาก community.akanek.com (แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์) ภาพจาก www.scgbuildingmaterials.com (ฝ้าเพดานไม้) ภาพจาก www.homeidea.in.th (ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ) ภาพจาก www.scgbuildingmaterials.com


HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

56 56


OPEN PRIVACY Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ห้องน�้ำเป็น พื้น ที่ซึ่งต้องกำรแสงธรรมชำติและกำรถ่ำยเท อำกำศมำกที่สุดของบ้ำน แต่ ในอีกด้ำนหนึ่งก็เป็น พื้น ที่ซึ่ง ต้องกำรปกปิดให้มดิ ชิดทีส่ ดุ กำรออกแบบห้องน�ำ้ ให้ตอบสนอง กั บ ควำมต้ อ งกำรทั้ ง สองด้ ำ นจึ ง คล้ ำ ยกั บ เป็ น ปั ญ หำของ สถำปนิกตลอดมำก็วำ่ ได้ ห้องน�ำ้ ห้องนีถ้ อื ว่ำแก้ปญ ั หำได้อย่ำง ชำญฉลำด นั่นก็คือกำรขยำยพื้นที่เอำท์ดอร์ออกไปด้ำนข้ำง ประมำณ 1 เมตร แล้วก่อผนังสูงเพื่อปิดบังสำยตำ เมื่อกั้นพื้น ที่เอำท์ดอร์ด้วยประตูกระจกใสบำนเลื่อนก็ท�ำให้สำมำรถน�ำ แสงธรรมชำติเข้ำมำได้ นอกจำกนีเ้ มือ่ เปิดประตูออกก็ยงั ท�ำให้ เกิดอำกำศระบำยถ่ำยเทได้ดอี กี ด้วย เรียกได้วำ่ ได้ทงั้ สุขอนำมัย และควำมเป็นส่วนตัวในเวลำเดียวกัน

JULY/AUGUST

57


HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI

58


JULY/AUGUST

59


A

A. บ้าน Contemporary Classic Style ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบดีไซน์ สวยงาม ตัวหลังคาถูกออกแบบเป็นทรงมนิลา ท�าให้บ้านดูมีเสน่ห์มากขึ้น

BAANSUKJAI

60


BEAUTIFUL HOUSE

บ้านแสนสวยที่เต็มไปด้วยความสุข House Owner : คุณสัมฤทธิ์ ตันสุริยวงศ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ Design : บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด Model : EA-699 Builder : บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

เพราะ “บ้าน” เปรียบเสมือนพื้ นที่แห่งความสุข ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะได้รับโดยไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเล็กหรือใหญ่ เพี ยงใด ความสุขก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เหมือนดั่งครอบครัว คุณสัมฤทธิ์ และ พ.ต.ต.หญิงสุวลี ตันสุริยวงศ์ ที่วันนี้สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้ในทุก ๆ วัน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยมีบ้านมาแล้วหลายหลังก็ตาม แต่ความสุขที่ได้รับจากบ้าน หลังนี้กลับมากขึ้นทวีคูณกว่าเดิม

“จริง ๆ แล้วเราเองก็อยู่บ้านมาหลายหลัง แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นตึกแถวเพราะเราท�า ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง กรุ ง เทพและ พัทลุง รวมถึงการท�าร้านอาหาร เต็นท์รถ รร.กวดวิชา และธุรกิจเครือข่าย ด้วยภาระ หน้าที่และธุรกิจท�าให้เราอยู่ไม่เป็นที่เป็น ทาง แต่พอได้มีโอกาสย้ายมาอยู่จังหวัด พั ทลุงซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด กอปรกับ อากาศที่นี่ดี อาหารการกินดี อีกทั้งเรายัง ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะมี บ้านอีกสักหลังที่ไม่ใช่ตึกแถว โดยหวังว่า ทุ ก คนจะมี ค วามสุ ข กั บ บ้ า นหลั ง ใหม่ นี้ ” พ.ต.ต.หญิงสุวลี กล่าว โดยเบือ้ งต้นหลังจากทีต่ ดั สินใจจะสร้างบ้าน หลังใหม่ขึ้นมา ทางครอบครัวตันสุริยวงศ์ เองก็เลือกดูบริษั ทรับสร้างบ้านอยู่หลาย บริษั ทด้วยกัน ซึ่งแต่ละบริษั ทก็จะมีความ คล้าย ๆ กันในหลาย ๆ ด้าน แต่สุดท้ายเรา ให้ ค วามส� า คั ญ ในเรื่ อ งมาตรฐานการ ก่อสร้าง การใช้ทีมงานมืออาชีพ การเลือก ใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีผล งานเป็นที่ประทับใจรวมถึงการรับประกัน คุณภาพ ท�าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ในที่สุด

พร้อมกัน นี้คุณสุวลี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวเราเองก็คุ้นชินกับงานก่อสร้างเพราะ เราพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มา ก่อน ดังนัน้ เราจึงเน้นในเรือ่ งของวัสดุและ โครงสร้าง ตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคาก็ ว่าได้ ซึ่งการที่เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ กับทางพีดเี ฮ้าส์นนั้ ส่วนหนึง่ เพราะเรามอง เห็นในเรื่องของคุณภาพ การรับประกัน การบริการและความเป็น มืออาชีพ อีก อย่างเราเองก็รู้จักน้องที่ท�างานพีดีเฮ้าส์ ด้วยก็เชื่อว่าจะสร้างบ้านให้กับเราได้ตาม ที่ต้องการจริง ๆ” ส�าหรับบ้านหลังนี้เป็นแบบ EA 699 ซึ่งเป็น Contemporary Classic Style ที่มีความ โดดเด่นในเรื่องของรูปแบบดี ไซน์สวยงาม ตัวหลังคาถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสาน ระหว่างหลังคาจัว่ ผสมหลังคาปัน้ หยาหรือที่ เรียกว่า ทรงมนิลา นอกจากนีต้ วั บ้านมีชอ่ ง เปิดรอบด้าน สามารถเปิดรับลมและระบาย อากาศได้เป็นอย่างดี ท�าให้บ้านดูมีเสน่ห์ และมีความทันสมัยมากขึน้ ส่วนพืน้ ทีภ่ ายใน มีการจัดฟังก์ชันการใช้สอยไว้อย่างลงตัว และด้วยขนาดพืน้ ทีก่ ว่า 600 ตร.ม. ถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ห้องนอน 5 ห้องน�้า ซึ่งแต่เดิม JULY/AUGUST

61

นั้นจะเป็นแบบ 5 ห้องนอน 5 ห้องน�้า แต่ ทั้งนี้ ได้มีการปรับแบบเพิ่มนิดหน่อยอย่าง ห้องนอนชัน้ ล่างก็เปลีย่ นให้เป็นห้องรับแขก แทน และห้องนอนชั้นบนก็ปรับเปลี่ยนเป็น ห้องแต่งตัวที่แยกเฉพาะออกมา ทั้งนี้เพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการในการอยู่อาศัย อย่างแท้จริง การออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยภายในบ้านหลังนี้ ต้องบอกว่ามีความลงตัวอย่างที่สุด โดย พืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนมีการเชือ่ มต่อถึงกันทัง้ หมด อย่างพื้นที่ชั้นล่างนั้นก็แบ่งออกเป็นห้องรับ ประทานอาหาร ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องนั่ง เล่น ห้องรับแขกและห้องโถงใหญ่ ส่วนพืน้ ที่ ชัน้ บนนัน้ ออกแบบห้องนอนให้มคี วามพิเศษ บริเวณโถงตรงกลางทีอ่ อกแบบให้มแี พนทรี (Pantry) เล็ก ๆ ส�าหรับการเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นมุมรับประทานอาหาร ด้านบนเพือ่ ความสะดวกในการเก็บล้างและ จัดวาง ด้านการตกแต่งนั้นต้องบอกว่าดูมี ความเรียบง่ายแต่ก็มีสไตล์ โดยเลือกคุม โทนสีอบอุน่ และใส่เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ เน้น การใช้งานได้ครบและคุม้ ค่า ซึง่ ส่วนใหญ่จะ ใช้เป็นบิลต์อิน เพราะสามารถดูแลรักษา และท�าความสะอาดได้ง่าย


คุ้นชินกับงานก่อสร้าง เพราะพั ฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ดังนั้นจึงเน้น ในเรื่องของวัสดุและโครงสร้าง ตั้งแต่ฐานราก จนถึงหลังคาก็ว่าได้ ซึ่งการที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ กับทางพี ดีเฮ้าส์น้น ั ส่วนหนึ่งเพราะมองเห็นในเรื่องของคุณภาพ การรับประกัน การบริการและความเป็นมืออาชีพ B

B. ตัวบ้านถูกออกแบบให้มีช่องเปิดรอบด้าน สามารถเปิดรับลม และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้ งานที่ครบครัน บวกกับบรรยากาศโดยรอบท�าให้บ้านดูโดดเด่นสะดุดตา

BAANSUKJAI

62


C

C-D-E. ส่วนของฝ้าชายคาและรางน�้าฝนเลือกใช้วัสดุไวนิลเพื่อให้ดูมีความเรียบร้อย สวยงามและมีความคงทนอีกด้วย

D

E

JULY/AUGUST

63


F

G F.

ระเบียงชั้นบนถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างสามารถออกมาสัมผัสบรรยากาศ ด้านนอกได้อย่างเป็นส่วนตัว G. คุณสัมฤทธิ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ กับมุมสบาย ๆ ภายในบ้านแสนสวยที่ตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขส�าหรับครอบครัว H-I. พื้นที่ภายในถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เชื่อมต่อกัน โดยจัดวางเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นเน้นการใช้งานจริงเพื่อให้พื้นที่ภายในดูโปร่งโล่ง

BAANSUKJAI

64


H

I

JULY/AUGUST

65


T J

J.

มุมพักผ่อนกับเปียโนคู่ใจ ที่ช่วยผ่อนคลาย ท�าให้บรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่นมากขึ้น

BAANSUKJAI

66


K

L

JULY/AUGUST

67

K. ห้องโฮมเธียเตอร์ที่เน้นคุมโทนสีอบอุ่นจัดวาง โซฟาหนังส�าหรับนั่งพักผ่อนและพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของคนในครอบครัว L. Pantry เล็ก ๆ ส�าหรับการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นบน ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการ เก็บล้างและจัดวาง


M

“ที่ เ ราเลื อ กแบบบ้ า นนี้ เ พราะว่ า มี รู ป แบบดี ไ ซน์ สวยงาม มีช่องเปิดเยอะ ท�าให้บ้านโปร่งโล่งก็คิดว่า น่าจะดูลงตัวทีส่ ดุ แต่พอบ้านสร้างเสร็จยิง่ ประทับใจ มากขึ้น เกินความคาดหมายจริง ๆ พอเข้ามาภายใน บ้านรู้สึกว่าบ้านเย็นสบาย มีพื้นที่ใช้สอยที่ครบตาม ต้องการ ยิ่งตอนที่เราเข้ามาอยู่จะรู้เลยว่าบ้านน่าอยู่ มาก ขนาดฤดูร้อนยังไม่รู้สึกว่าร้อนเลย” คุณสุวลี กล่าว พร้อมเพิม่ เติมว่า “ต้องขอบคุณพีดเี ฮ้าส์ทที่ า� ให้ เราได้บ้านที่ตรงตามใจต้องการจริง ๆ เพราะตอน ปลูกสร้างเราเองก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง แต่ทางบริษัทก็ มีวิศวกรเข้ามาควบคุมดูแล เหมือนเป็นตัวแทนเรา ท�าให้ได้บ้านที่สวยงามและมีคุณภาพขนาดนี้”

M. ห้องท�างานอยู่ชั้นล่าง โดยแยกเป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังเลือกใช้สีสว่างเพื่อให้ดูสบายตา พร้อมกันนี้ยังเน้นพื้นที่ให้โปร่งโล่ง สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้

BAANSUKJAI

68


N. ห้องรับแขกจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้ดู มีความเป็นส่วนตัว ด้วยฉากกั้นฉลุเพื่อความสวยงาม

JULY/AUGUST

69


O

P

BAANSUKJAI

70


Q

R

S

อาจจะกล่าวได้ว่าคุณภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคงเป็นเครื่อง การันตีในเรื่องของคุณภาพได้เป็นอย่างดี เพราะกว่าจะได้มา ซึง่ บ้านสักหลังหนึง่ นัน้ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก หาก แต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถท�าสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้ นอกจาก จะกลายเป็นความส�าเร็จแล้วยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความ สุขให้กับทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

O-P. ห้องนอนที่เน้นโปร่งโล่งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน เพื่อความสะดวกในการดูแลท�าความสะอาด นอกจากนี้ยังเพิ่มความสวยงามด้วยกล่องเก็บราวม่าน เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบและดูมีดีไซน์มากขึ้น Q. มุมท�างานเล็ก ๆ ภายในห้องนอน ที่ดูเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยดีไซน์เพื่อประโยชน์ ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น R. มุมเล็ก ๆ ภายในห้องแต่งตัวที่ออกแบบให้รู้สึกถึง ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น S. ห้องน�้าที่เลือกคุมโทนสีขาว เพื่อให้ห้องดูกว้างขึ้น และดูสะอาด นอกจากนี้ยังมีการแยกส่วนเปียกแห้ง อย่างชัดเจนอีกด้วย

JULY/AUGUST

71


T. สระว่ายน�้าบริเวณหลังบ้านที่เป็นมุมส�าหรับการออกก�าลังกายหรือท�ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัว

สถานที่ : บ้านคุณสัมฤทธิ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

BAANSUKJAI

72


HAPPY DESIGN IV

BAANSUKJAI

74


ให้ใจยังเป็นเด็ก Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : นพพร ยรรยง

ห้องนอนสไตล์โมเดิรน์ -วินเทจห้องนีม้ ที งั้ องค์ประกอบของ ความหรูหรา และความเรียบง่ายแบบสมัยใหม่ ซึง่ ดูเป็น สไตล์การตกแต่งในแบบผูใ้ หญ่ แต่ทจี่ ะมองผ่านไม่ได้เลย คือเตียงนอนสองชัน้ แสดงให้เห็นว่าห้องนีเ้ ป็นห้องส�าหรับ ผูอ้ ยูอ่ าศัยสองคนทีไ่ ม่ได้นอนเตียงเดียวกัน เมือ่ มองทีบ่ นั ได ทางขึน้ ไปยังชัน้ สองของเตียงก็พบว่าพืน้ ทีอ่ าจจะไม่ใหญ่ พอทีจ่ ะให้ผใ้ ู หญ่ปนี ขึน้ ไปได้อย่างสะดวกนัก ดังนัน้ ก็พอสรุป ได้วา่ ห้องนีเ้ ป็นห้องส�าหรับพีน่ อ้ งวัยเด็ก ทีน่ อกจากใช้นอน แล้วยังใช้เป็นพืน้ ทีส่ า� หรับท�ากิจกรรมร่วมกัน เห็นได้จาก พืน้ ทีป่ พู รมลวดลายสดใส ทับด้วยหมอนและเบาะผ้า โดยที่ ฝ้าเพดานติดกระจกเพือ่ ให้สามารถแหงนมองในระหว่างที่ พีน่ อ้ งก�าลังเล่นสนุกกันได้ดว้ ยนัน่ เอง

JULY/AUGUST

75


HAPPY CORNER A

B

C

LA PAUSE CAFE เล็ก ๆ สบาย ๆ สไตล์ LOFT Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

La pause cafe หาดใหญ่ ร้านกาแฟมาดเข้มที่ตั้งอยู่บริเวณด้าน หน้าโรงแรม La Pause HatYai โดยตัวร้านนั้นถูกออกแบบให้สอด รับและกลมกลืนไปกับตัวโรงแรม ซึ่งผสมผสานความเป็นลอฟท์ที่ดู ดิบ ๆ บวกกับแนวอินดัสเทรียลและมินมิ อลให้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทีส่ ดุ โดยเน้นการคุมโทนสีเทา เพือ่ ให้ดมู คี วามเท่ตดั กับเฟอร์นเิ จอร์ ไม้ท�าให้บรรยากาศภายในร้านดูมีความอบอุ่นมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ Outdoor เหมาะส�าหรับผู้ที่อยากสัมผัสบรรยากาศของ เมือง สามารถมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้ ได้อย่างใกล้ชิด โดยออกแบบเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เล็ก ๆ เพื่อให้นั่งดื่มเครื่องดื่ม แบบชิล ๆ

มากยิง่ ขึน้ นอกจากนีส้ งิ่ หนึง่ ทีท่ างร้านให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ก็คือในเรื่องของการบริการเอาใจใส่ ซึ่งบอกได้เลยว่าประทับใจ สุด ๆ หากใครได้มโี อกาสแวะเวียนไปแถวหาดใหญ่ ลองเจียดเวลา สักนิดแวะจิบเครื่องดื่มเย็น ๆ สักแก้ว แล้วคุณจะรู้ว่า ท�าไมถึงมา ร้านนี้ในยามที่คุณแวะมาหาดใหญ่ A-B. บรรยากาศภายในร้านเน้นคุม โทนสีเทาที่ดูเข้มขรึมตัดกับสี เฟอร์นิเจอร์ ไม้ท�าให้ดูมีความเท่และ ความอบอุ่นเหมาะส�าหรับนั่งจิบ เครื่องดื่มแบบสบาย ๆ C. เมนูเครื่องดื่มที่มีให้เลือกทั้งแบบ ร้อนและเย็น เหมาะส�าหรับคน ทุกเพศทุกวัย D. นั่งชิลๆ ดื่มด�่ากับบรรยากาศ ภายนอกร้าน

ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นร้านเล็ก ๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยดี ไซน์ชวนให้ หลงใหลอย่างแท้จริง พร้อมกันนีย้ งั มีเมนูเครือ่ งดืม่ ทีห่ ลากหลายเหมาะ ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ นมสด โกโก้ รวมถึงขนมต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเสริมให้การนั่งจิบกาแฟมีบรรยากาศ

สถานที่ : La Pause ถ.จุติอุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ข้อมูลเพิ่มเติม : www.lapausehatyai.com

BAANSUKJAI

76

D


HAPPY TRAVEL A

B

C

ล่องเรือชมเรือล่อง Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า (Top of The Gulf Regatta) เป็นการ แข่งขันเรือใบนานาชาติที่จัดโดย โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ ซึ่งจัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว ต้อนรับนักแล่นใบกว่า 700 คน พร้อม เรือใบกว่า 250 ล�า จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยจะแข่งขันกันที่ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ บริเวณหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี โดยปีนี้แข่งขันกันไปเมื่อวันที่ 4-8 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยได้รบั การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย, สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เมืองพัทยา, สโมสรเรือใบราชวรุณ และกองทัพเรือไทย

แม้จะเป็นการแข่งขันเรือใบ แต่ชื่อของ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ บ่งบอกว่า ที่นี่คือคลับเรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ มีทั้งเรือยอชต์ส่วนตัวและเรือยอชต์ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จอดเทียบท่าอยูม่ ากมาย ซึง่ สามารถใช้บริการทัง้ แบบปกติและแบบ เช่าเหมาล�า ช่วงทีม่ กี ารแข่งขันเรือใบนานาชาติเช่นนีจ้ งึ สามารถล่อง เรือยอชต์ออกมาชมการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิดนั่นเอง A. บรรยากาศการแข่งขัน ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า (Top of The Gulf Regatta) ครั้งที่ 13 ในขณะที่ผู้แข่งขันก�าลังทดสอบสนามแข่งขันและเตรียมเรือ B. การแข่งขันเรือใบขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องใช้การประสานงานที่รู้ใจ และความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนในทีม C. สามารถล่องเรือยอชต์ชมการแข่งขันและชมบรรยากาศของทะเลพัทยา รวมถึงออกไปด�าน�้ายังเกาะแก่งต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ซึ่งที่ยอช์ทคลับของโอเชี่ยน มารีน่า มีเรือหลายล�าที่คอยให้บริการ

กีฬาแข่งเรือใบเป็นกีฬาที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนัก ทั้งที่เป็นกีฬาทรง โปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ซึง่ ถือเป็นกีฬาที่ได้ฝกึ ฝน ทัง้ ความกล้า สมาธิ และการท�างานร่วมกันเป็นทีมส�าหรับประเภทเรือขนาด ใหญ่อีกด้วย การแข่งขันที่จัดโดย โอเชียน มารีน่า นี้เป็นการแข่งขันที่เปิด โอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันระดับสมัครเล่นเข้าร่วมได้ด้วย ดังนั้นนอกจากจะ เป็นการแข่งขันแล้วยังถือเป็นโอกาสที่เพื่อนฝูงจะมาพบกันได้ แค่ปีละครั้งที่ นี่ที่เดียว

สถานที่ : โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ หาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม www.topofthegulfregatta.com

BAANSUKJAI

78


HAPPY HOME

EA-207Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้าน Modern Style เหมาะส�าหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดดเด่นด้วย Function เรียบง่าย เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวท�าให้ทุกคนใน บ้านสัมผัสถึงความคุ้มค่าของทุกตารางเมตรและห้องนอนขนาดใหญ่เป็น พิเศษเหมาะส�าหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัว รูปลักษณ์ภายนอกดูมี ความเรียบง่ายและโทนสีที่บ่งบอกถึงความทันสมัย เหมาะกับ Life Style ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง

ห้องนอน ห้องน�้า

BAANSUKJAI

80

3 นอน 2 ห้อง


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.40 15 137

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

JULY/AUGUST

81


HAPPY HOME

EA-601Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านสไตล์ Modern Contemporary โดดเด่นด้วยผนังที่มี เส้นสาย เน้น เอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ด้วยการเน้นตัดโทนสีไม้ที่หน้า บ้าน พร้อมจัดฟังก์ชันภายในได้อย่างลงตัว บริเวณชั้นหนึ่งถูกแบ่งพื้นที่ ด้วยห้องโถงที่เปิดโล่งเชื่อมต่อพื้นที่รับแขก พื้นที่รับประทานข้าวและส่วน พื้นที่ครัว ส่วนด้านซ้ายของตัวบ้านถูกจัดฟังก์ชันเป็นห้องครัว เชื่อมต่อ กับส่วนโรงรถ บริเวณชั้นสอง ขึ้นมาจากโถงบันได จะเป็นพื้นที่พักผ่อน ก่อนเข้าห้องนอนทั้ง 3 ห้อง ซึ่งห้องนอนใหญ่มีห้องน�้าในตัว พร้อมส่วน แต่งตัว ในส่วนของห้องนอนใหญ่นนั้ ติดกับระเบียงเอกลักษณ์ทผี่ สมผสาน ความเป็น Modern Contemporary พร้อมให้ความใกล้ชิดธรรมชาติ

ห้องนอน ห้องน�้า ห้องครัวภายนอก ที่จอดรถ

BAANSUKJAI

82

3 3 1 1

นอน ห้อง ห้อง คัน


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 13.70 13 185

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

JULY/AUGUST

83


HAPPY HOME

W-166

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

ให้ทกุ วันของชีวติ คุณเหมือนได้สมั ผัสการพักผ่อนในรูปแบบรีสอร์ตกับบ้าน พักอาศัย Thai Modern Style ที่มีแรงบันดาลใจจากบ้านไทยในอดีตมา ประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัย โดยมีการแบ่งทางเข้าหลักและทางเข้ารอง อย่างชัดเจนเพือ่ ความสะดวกสบายของผู้ใช้งานรูปแบบของการวางผังเน้น การจัดวางแบบเรือนไทย โดยให้อากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบายตลอดทั้ง ปี และห้องนอนทุกห้องสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ดี ประกอบกับแผง บังแดดระแนงภายนอก เมื่อผสมผสานกับรูปลักษณ์ของบัวตกแต่ง ผนัง ตกแต่งหิน ทุกรายละเอียดหลอมรวมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคน มีระดับเช่นคุณ

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI

84

4 นอน 3 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

82 17.50 18.80 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง JULY/AUGUST

85


HAPPY HOME

ME-173

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านสไตล์ Modern Tropical โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและการ สร้างความเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติสวนสวยกับตัวอาคาร เน้นช่อง กระจก ให้สามารถรับลมโดยมีการป้องกันความร้อนจากกระจกเขียวใสตัด แสง บริเวณชัน้ หนึง่ ถูกแบ่งพืน้ ทีด่ ว้ ยห้องโถงทีเ่ ปิดโล่งสามารถมองทะลุถงึ ชัน้ สองได้ ห้องโถงเชือ่ มต่อพืน้ ทีร่ บั แขก ส่วนห้องนอนชัน้ ล่างหน้าโถงบันได ทางด้านขวาของตัวบ้านถูกจัดฟังก์ชันเป็นห้องครัว พื้นที่ซักล้างส่วน บริเวณชั้นสอง ขึ้นมาจากโถงบันไดขนาดใหญ่ ห้องนอนทั้ง 3 ห้อง ห้อง มีหอ้ งน�า้ พร้อมห้องแต่งตัว พร้อมให้ความใกล้ชดิ ธรรมชาติทคี่ ณ ุ สามารถ สัมผัสได้

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

BAANSUKJAI

86

4 นอน 4 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 25 13 402

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

JULY/AUGUST

87


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�นพีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940-7 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4243

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-9634-8088

0-5341-2460

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน (เชียงราย) จ�ากัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

0-5371-1552

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI

88


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�นพีดีเฮ้�ส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-5489-4274

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1567 08-5489-4273

0-4221-1571

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4466-6939 08-6844-9888

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 09-7494-4446

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 09-1846-9365

0-7482-3256

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง

บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7582-0360 08-1752-7226

0-7582-0361

JULY/AUGUST

89


HAPPY ENDING

เปลี่ยน...เปิด...ปรับ หลายต่อหลายครั้งที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่เราคิด แม้จะเป็นสิ่ง ที่เราท�าเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์กลับออกมาไม่เหมือนเดิม บางครั้ง อาจจะเป็นความบังเอิญที่เกิดจากความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่บางครัง้ เราก็ตอ้ งยอมรับว่าโลกได้เปลีย่ นไปแล้วจากทีเ่ ราเคย รู้จัก แทนที่จะยึดมั่นกับความคิดเดิม ๆ เราอาจจะต้องเปิดใจ เพื่อรับมุมมองใหม่ ๆ มากขึ้น เมื่อการเปิดใจท�าให้เราได้เห็นความเป็นไปอย่างชัดเจนขึ้น แล้ว หลังจากนัน้ ก็ถงึ คราวทีจ่ ะต้องคิดหาวิธปี รับเปลีย่ นตัว เองเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปนั้น และให้สามารถ อยู่รอดในโลกใบนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทุกวัน ขอให้ผอู้ า่ นบ้านสุขใจใช้ชวี ติ อยู่ในโลกทีห่ มุนเร็ว ใบนี้อย่างมีความสุขทุกท่านนะครับ

BAANSUKJAI

90


ปีที่ 7 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560