Page 1


MM

aA

RR

CC

HH

20 20 Happy Interview Happy Interview

26 26 Happy Celebrity I

Happy Celebrity I

54 54 Happy Celebrity II

Happy Celebrity II

//

aA

8 8 1010 1414 1818 2020 2424 2626 4242 4444 4848 5050 5252 5454 7070 7272 7474 7676

PP

RR

i I

L L V VO OL Lu UM ME E 7 7 i Is Ss Su UE E3 3 6 6

Editor’sNote Note Editor’s HappySociety Society Happy Happy Seminar Happy Seminar Happy NewProduct Product Happy New Happy Interview Happy Interview THBA ปลุ กตลาดบ้ านและวั ฯ ตจว. THBA ปลุ กตลาดบ้ านและวั สดุสฯดุ ตจว. ดมหกรรมบ้ านฯ’60บอุลราชธานี บลราชธานี น�าน�ร่ำอร่งจัองจั ดมหกรรมบ้ านฯ’60 อุ HappyDesign DesignI I Happy Living outside Living outside thetheboxbox HappyCelebrity CelebrityI I Happy HappyHome Home Happy ความสุ ิ่งใหญ่ ภายใต้ ้านแสนรั ความสุ ขทีข่ยทีิ่ง่ยใหญ่ ภายใต้ บ้าบนแสนรั กก Happy Design II Happy Design II ขาวบกั ด�บาด� ช่ำ วช่ยท�วยท� มองเห็ ขาว กั าให้ำมให้องเห็ นชันดชัด HappyArchitecture Architecture Happy าน”่ดทีิน่ดหน้ ินหน้ าแคบ “บ้“บ้ าน” ที าแคบ HappyEngineering Engineering Happy อควรรู ้การต่ ข้อข้ควรรู ้การต่ อเติอมเติบ้มาบ้นาน Happy HappyGlossary Glossary โครงหลั งคาส� าเร็ำจเร็รูจปรู (Roof Truss) โครงหลั งคาส� ป (Roof Truss) Happy HappyDesign DesignIIIIII Rest in the earth Rest in the earth Happy HappyCelebrity CelebrityII II Happy times with family Happy times with family เวลาแห่ งความสุ ขกัขบกัครอบครั วแสนสุ ขข เวลาแห่ งความสุ บครอบครั วแสนสุ Happy Design IV Happy Design IV นอน-เล่ น-เรี ยนรูยนรู ้ ้ นอน-เล่ น-เรี Happy HappyEating Eating Big Fish สด อร่ อยสุ ดขอบฟ้ าา Big Fish สด อร่ อยสุ ดขอบฟ้ Happy Corner Happy Corner Round About Round About Cafe & Workspace Cafe & Workspace Happy HappyTravel Travel เส้นเส้ทางสายบุ ญญ ...พระธาตุ หนองบั ว ว นทางสายบุ ...พระธาตุ หนองบั

52 52 Happy Design III Happy Design III

Happy Home 7878 Happy Home Happy Index 8888 Happy Index Happy Ending 9090 Happy Ending

70 70 Happy Design IV

Happy Design IV

78 78 Happy Home

42 42 Happy Design II

Happy Home

Happy Design II

baansukjai BAANSUKJAI

6

6


สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นนิตยสาร บ้านสุขใจ ทีร่ กั ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของการเข้าสู่หน้าร้อน ฤดูกาลทีเ่ ป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทย ในความเป็น จริงฤดูร้อนคงไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญเท่าใดนัก เพราะภูมิอากาศของประเทศนี้ก็ร้อนเกือบจะทั้งปีอยู่ แล้ว แต่สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญน่าจะเป็นเทศกาลวัน หยุดยาวในช่วงทีอ่ ากาศร้อนทีส่ ดุ ของปีอย่างเทศกาล สงกรานต์มากกว่า ฉะนั้นก็ขอให้ฉลองกับเทศกาล สงกรานต์อย่างมีความสุข สนุกสนานอย่างมีสติ แคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทุกท่านนะครับ ผ่านพ้นไปไม่นานกับ มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2560 หรือ Thailand Home & Building Material Fair (THBF 2017) ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้ง จากผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมงาน ส่วนปีหน้าจะเป็น อย่างไรขออุบไว้ก่อน คอยติดตามข่าวสารกันได้ใน นิตยสารบ้านสุขใจของเรานี่แหละครับ อีกเรื่องที่น่า จะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่นั่นก็คือ พีดีเฮ้าส์ฯ ของเราได้ เปลีย่ นชือ่ จาก “บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด”

เป็น “บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด” เพื่ อให้ ส อดรั บ กั บ นโยบายทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ เตรียมจะปักธงสาขาในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจาก ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง อีกหน่อยท่านไปเที่ยว ประเทศในแถบนีท้ า่ นอาจจะพบนิตยสารบ้านสุขใจวาง อยู่ก็ได้ น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับ ฉบับนี้เรายังคงพาไปพบกับเรื่องราวของบ้านสวย 2 หลังเช่นเคย ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลทั้งคู่ นั่นก็คือที่อ�ำเภอปากน�้ำ จังหวัดสมุทรปราการ และ ที่อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่มีสไตล์ แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี บทความจากสถาปนิกในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการ ออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบ และค�ำแนะน�ำจาก วิศวกรส�ำหรับปัญหาโลกแตกอย่างการต่อเติมบ้าน ซึง่ น่าจะเป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นไม่นอ้ ยทีเดียว ปิดท้าย ด้วยแบบบ้านใหม่ประจ�ำปี 2560 จากพีดีเฮ้าส์ฯ หาก รอไม่ไหวก็เปิดหน้าต่อไปกันได้เลยครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ดวงกมล แก้วรอด

ช่างภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง, นิรุจน์ ตฤษณานนท์ พิ สูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิ มพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศจีกาญจน์ สรรพช่าง แยกสี-พิ มพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI

8


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญา DL-5441 คุณธีรวัฒน์ สุขส�ำราญ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ DL-5441 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-723 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 3.1 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีน บุรี จ.ปราจีน บุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

เซ็นสัญญา RN-5708 คุณธนิดา เศวธนะกฤต ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RN-5708 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ 3 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 10.7 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 1/2559 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณอรรถพล เลิศศรีมงคล ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษั ท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

เซ็นสัญญา PL-5339 คุณเหลี่ยม เผื่อนยิ้ม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL-5339 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน F-821 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 7.56 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1/2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสราวุฒิ เกิดแพ ผู้จัดการ (ซ้ายสุด) บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา DL-5442 Mr.Alan Sedghi ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ DL-5442 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 11.5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1/2560 พร้ อ มใช้ ส ถานที่ ก ่ อ สร้ า ง ณ อ.ปากช่ อ ง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการ (ที่2จากซ้าย) บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI

10


พี ดีเฮ้าส์ จัดทริป พาลูกค้าทัวร์เกาะสมุย นางมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าที่บริหาร และนางสาวถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ มอบสิทธิพิเศษให้ แก่ลูกค้าที่ปลูกบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ กับแคมเปญ ‘บินดี อยู่ดี : สร้างบ้านวันนี้ ได้อยู่บ้านดี แถมได้บินฟรี ไปกับ

พีดีเฮ้าส์’ พาทัวร์เกาะสมุยฟรี 3 วัน 2 คืน พร้อมกิจกรรมไหว้พระ ท�ำบุญ เที่ยวเกาะ และยังได้ดินเนอร์สุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ งาน นี้ลูกค้าอิ่มบุญทั้งกายทั้งใจแถมยังได้รับความสุขและมิตรภาพดี ๆ กลับบ้านกันถ้วนหน้า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

พี ดีเฮ้าส์ กวาด 10 รางวัล

พี ดีเฮ้าส์ จัดสัมมนาพนักงานขายประจ�ำปี’60 นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ จัดสัมมนา พนักงานขาย ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ พนักงานขายทุกท่าน ได้รับข้อมูลความรู้อัปเดต และสร้างความ เข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ด้านงานขายทีถ่ กู ต้อง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นทีป่ รึกษาและมอบการบริการทีด่ ีให้แก่ลกู ค้าหรือ ผู้ที่สนใจจะสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ ทั้งนี้งานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกในภาคเช้า เป็นสัมมนาเกี่ยวกับรายละเอียดการ ให้บริการสร้างบ้าน วัสดุมาตรฐาน สัญญาว่าจ้างและค�ำขอว่าจ้าง ในการสร้างบ้าน ส่วนในช่วงถัดไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับรายการส่งเสริม การขาย รวมไปถึงแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อมูลสินเชือ่ พร้อมโปรโมชัน ต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง ฟินิกซ์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

บ้านอนุรักษ์พลังงานปี’59 บริษั ทรับสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงานอันดับ 1 ในนามศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ คว้า 10 รางวัลดีเด่น ประเภทธุรกิจรับสร้างบ้าน จากโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2559 จัด โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยรางวัล ที่ได้รบั แบ่งเป็น 1.ประเภทบ้านพืน้ ที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตรม.จ�ำนวน 6 รางวัล 2.ประเภทบ้านพื้นที่ใช้สอย 200-300 ตร.ม. จ�ำนวน 3 รางวัล และ 3.ประเภทบ้านพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตร.ม. จ�ำนวน 1 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ มอบรางวัลและ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องวายุภักษ์ 6 อาคารศูนย์ประชุม ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

MARCH/APRIL

11


HAPPY SOCIETY

THBA จับมือ โฮม แอนด์ รีสอร์ต เปิดตัวยิ่งใหญ่งานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2560 Story : กองบรรณาธิการ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน และคณะ กรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งกลุ่มคู่ค้าพันธมิตรในแวดวงรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ร่วมเปิดงาน มหกรรมบ้านและวัสดุ ก่อสร้าง’ 60 หรือ THBF 2017 ภายใต้ธมี งาน ‘THE INSPIRATION’ หรือ ‘ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ’ อย่างยิง่ ใหญ่ภายใต้การประดับ ประดาตกแต่งงานในรูปแบบแดนเนรมิต ซึง่ นับเป็นงานแรกของ วงการธุรกิจสร้างบ้านและวัสดุกอ่ สร้างทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 2560 นี้ โดยมี วัตถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจและก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภค รวมถึง ภายในงานยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมการจับคู่ ธุรกิจ (Business Matching) เวทีทเี่ ปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ วัสดุกอ่ สร้างและบริษัทรับสร้างบ้านได้นำ� เสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ แลกเปลีย่ นกัน, โครงการประกวดแบบบ้านสไตล์รสี อร์ต โดยกลุม่ นักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ, โชว์นวัตกรรม บ้านและวัสดุกอ่ สร้างทีน่ ำ� บ้านโครงสร้างเหล็กขนาดเท่าของจริงมา จัดแสดงในงาน นวัตกรรมบ้านส�ำหรับผูส้ งู อายุจากผูร้ ว่ มออกบูธ พร้อมทัง้ การโชว์นวัตกรรมของกลุม่ วัสดุกอ่ สร้าง เช่น สาธิตการพ่น ปูน เป็นต้น, คลินกิ บ้าน พืน้ ทีต่ อบค�ำถามส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญั หาเรือ่ งบ้าน โดยวิศวกรและสถาปนิกผูเ้ ชีย่ วชาญ, เสวนาศาสตร์ฮวงจุย้ บ้านและ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ ภายใต้พนื้ ทีก่ ว่า 7,000 ตารางเมตร งานดังกล่าว จัดขึน้ ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี เมือ่ เร็ว ๆ นี้ BAANSUKJAI

12


กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้าน Story : กองบรรณาธิการ

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต จัด กิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) ซึง่ เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการ จับคูธ่ รุ กิจให้เกิดมูลค่าการซือ้ และขาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือให้ เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างและบริษัท รับสร้างบ้าน โดยได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการ ประชุมและนิทรรศการ: สสปน. (THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU : TCEB) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม จ�ำนวน 9 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่งพื้น-ผนัง 2) กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ 3)กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายโครงสร้างส�ำเร็จรูป 4) กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายประตู-หน้าต่าง 5)กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุ ปูพื้น 6)กลุ่มผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องมือก่อสร้าง 7) กลุ่มผู้ผลิตและ จ�ำหน่ายวัสดุหลังคา 8)กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายระบบสุขาภิบาล 9)กลุ่ม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2560 หรือ THBF2017 ภายใต้ธีมงาน THE INSPIRATION หรือ ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ ที่จัดขึ้นอย่าง ยิ่งใหญ่ ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

MARCH/APRIL

13


HAPPY SEMINAR

พี ดีเฮ้าส์ อัดโปรฯ หนัก พร้อมโชว์บูธอลังการงาน THBF 2017 Story : กองบรรณาธิการ

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ปี 2560 นี้ ยังคงเน้นการสื่อสารกับผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมทางการ ตลาดหลายๆ ช่ อ งทางเช่ น เคย ทั้ ง สื่ อ ที วี ดิ จิ ทั ล โซเชี ย ลมี เ ดี ย หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน และอีเวนท์ เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น กลุ่มที่มีความรู้และนิยมเสพสื่อหลาย ๆ ประเภท ด้วยการเริ่มต้นใช้ กลยุทธ์อเี วนท์มาร์เก็ตติง เข้าร่วมงานแสดงสินค้า “มหกรรมบ้านและ วัสดุก่อสร้าง 2560” หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017 จัดโดยสมาคมไทยรับสร้างบ้านและนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้พบ และสัมผัสกับผู้บริโภคกลุ่ม เป้าหมายโดยตรง รวมทั้งสื่อสารแบรนด์พีดีเฮ้าส์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และจดจ�ำ พร้อมจัดแคมเปญ “พีดีเฮ้าส์ จัดใหญ่ แจกหนัก” มีทั้ง นายพิศาล ธรรมวิเศษ แจกอั่งเปาทองค�ำ ส่วนลดเงินสด Iphone 7 และให้ลูกค้าได้ร่วมลุ้น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

BAANSUKJAI

14

นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


รางวัล มอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์ นิสสันมาร์ช ด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 400 ตารางเมตร ตกแต่งสวยงามในธีมแดนเนรมิต พร้อมสร้างบ้านตัวอย่าง โชว์เท่าขนาดจริง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสความแข็งแรงและสวยงามก่อน ตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน

อยู่ในช่วงตัดสินใจภายในงานและมีการเจรจากันต่อคาดว่าจะปิดจอง ได้อีกไม่น้อยกว่า 100-120 ล้านบาท เบ็ดเสร็จน่าจะมียอดขาย จากงานฯ นี้ประมาณ 300 ล้านบาทเศษ ซึ่งแม้ว่ายอดขายจะต�่ำกว่า เป้าทีค่ าดไว้กอ่ นหน้านี้ แต่กถ็ อื ว่าน่าพอใจในสถานการณ์ปจั จุบนั โดย จากมูลค่าสร้างบ้านต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้สดั ส่วนลูกค้าปลูกสร้างบ้าน ในเขตกทม.และปริมณฑลเติบโตขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มและ ทิศทางตลาดบ้านสร้างเองน่าจะปรับตัวดีขนึ้ กว่าปีกอ่ น อย่างไรก็ดปี นี ี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการปรับตัว เพื่อรับมือกับการแข่งขัน ในยุค 4.0 และเตรียมความพร้อมขยายตลาดทั้งในประเทศและ ประเทศเพื่อนบ้านตามแผน 5 ปีที่วางไว้

ทางด้าน นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายตลาด เปิดเผยยอด จองในงานมหกรรมบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง 2560 (THBF 2017) คิดเป็น มูลค่ารวม 184 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกค้าปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นมูลค่า 82 ล้านบาท และต่างจังหวัดมูลค่า 102 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอีกจ�ำนวนหนึ่ง ที่ยัง

MARCH/APRIL

15


HAPPY SOCIETY

้ ที่ 16 “คอตโต้” ร่วมสนับสนุนงาน “NAP” ครัง นางปราณี จันทร์สุโรจน์ ผู้จัดการส่วนการตลาดและส่งเสริมการ ขาย บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด ในนามของ “คอตโต้” ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ และก๊อกน�ำ้ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “NAP” (Nimmanhaemin Art & Design Promenade) เทศกาล แสดงผลงานการออกแบบของดี ไซเนอร์รุ่นใหม่หรือผู้ที่มี ไอเดีย สร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยคอตโต้ ไ ด้ ร ่ ว มออกบู ธ และจั ด กิ จ กรรม “Decoupage Bag-กระเป๋า D.I.Y.” เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ออกแบบ กระเป๋าของตัวเองที่มีชิ้นเดียวในโลก

“ชิค รีพับลิค” ปักธงท�ำเลใหม่ “ราชพฤกษ์” นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ำกัด กล่าวว่า ปีนี้ บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ ตั้งอยู่บน ราชพฤกษ์ซงึ่ นับว่าตัง้ อยู่ในท�ำเลยุทธศาสตร์ทมี่ แี นวโน้มการเติบโต และก�ำลังซื้อที่สูง สะท้อนจากผู้ประกอบการอสังหาฯยักษ์ใหญ่ที่ ทยอยเปิดโครงการใหม่ระดับกลางบนจ�ำนวนมาก โดยเป็นสาขาซึง่ มีพื้นที่จัดวางสินค้ามากที่สุดถึง 15,000 ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 12 ไร่ ที่ออกแบบด้วยแนวคิด “European Village” กับกลิ่นอาย “โพรวองซ์ (Provence)” พื้นที่จอดรถได้มากกว่า 250 คัน พร้อม ร้านอาหารชื่อดังหลากหลายร้าน

ด้านความเป็นเลิศการบริหารจัดการองค์กร จ�ำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1) ความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ 2) การบริหารทางการเงิน 3) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 4) การตลาด 5) สินค้า/ การบริการ 6) การจัดการทรัพยากรบุคคล และ 7) การพัฒนาที่ ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม เนือ่ งในโอกาสนี้ นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี ได้กล่าวว่า “ในนามของเอสซีจี ผมรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ ได้รบั รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติทงั้ 7 สาขา ซึง่ นับเป็นแรง บันดาลใจให้กับ ชาวเอสซีจีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นให้กับลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการ

เอสซีจี คว้า 7 รางวัลความเป็นเลิศ “THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016” “Thailand Corporate Excellence Awards” เป็นโครงการที่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2544 และจัดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้ เอสซีจี ได้รับรางวัล พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ใน

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยให้ทดั เทียมระดับ สากล เอสซีจจี ะน�ำความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ ไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ให้กับองค์กรธุรกิจของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีโลกต่อไป”

BAANSUKJAI

16


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ GORENJE BY HAFELE RETRO SERIES “THE ROMANTIC SIDE OF YOU”

WL จาก STIEBEL E LTRON

เครื่องท�ำน�้ำอุ่นพร้อมจอ LCD ทัชสกรีน

เครื่องท�ำน�้ำอุ่นรุ่น WL นับเป็นเครื่องท�ำน�้ำอุ่นของสตีเบล เอลทรอน รุน่ แรกทีน่ ำ� จอทัชสกรีนมาใช้ ซึง่ เป็นแนวคิดทีท่ างบริษัทริเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2013 ใช้เวลากว่า 3 ปีในการวางคอนเซปต์ คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม ไปถึงทดสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ รุน่ นีย้ งั มีเทคโนโลยี สุดล�้ำที่สามารถจดจ�ำอุณหภูมิในการอาบน�้ำทุกครั้ง และฟังก์ชัน SPA ที่ สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายคล้ายกับอยู่ในสปา มาพร้อมฟังก์ชัน ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กและวงจรเบรกเกอร์ตัดไฟฟ้าเพื่อเสริมความ ปลอดภัยเช่นเคย

เฮเฟเล่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากเยอรมนี เปิดตัวตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้ง พื้น “โกเรนเย่ บาย เฮเฟเล่ เรโทร ซีรีย์” (Gorenje by Hafele Retro Series) ด้วย 2 สี ใหม่แชมเปญและน�้ำตาล ภายใต้คอนเซปต์ “The Romantic side of you” มาพร้อมนวัตกรรมล�้ำสมัยด้วยระบบท�ำความ เย็นที่ใช้เทคโนโลยีไอออนประจุลบ และระบบมัลติโฟล 360 องศา ช่วย ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยให้อากาศ หมุนเวียนอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมช่องระบายความร้อนถึง 14 ช่อง เพื่อ ช่วยรักษาอุณหภูมใิ ห้คงทีแ่ ม้จะเปิดใช้งานบ่อย นอกจากนีย้ งั มีนวัตกรรม Fast Freeze ฟังก์ชันแช่แข็ง อย่างรวดเร็วด้วยอุณหภูมิ -24C ส�ำหรับ เก็บรักษาอาหารให้ได้อย่างยาวนานอีกด้วย O

ออกแบบสีห้องแบบเรียลไทม์

ด้วย DULUX VISUALIZER 3.0 Dulux Visualizer (ดูลักซ์ วิชัวไลเซอร์) 3.0 แอพพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ ล่าสุดที่ให้คุณเห็นสีบ้านก่อนทาสีจริง มาพร้อมกับนวัตกรรมการใช้งาน ที่ง่ายและรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดย Dulux Visualizer ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและวิดโี อเสมือนจริง ล่าสุด (augmented reality and video visualization) เพื่อแสดงภาพ การออกแบบได้แบบเรียลไทม์ Dulux Visualizer เปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 10 ล้านครั้งทั่วโลก การันตีด้วย รางวัลนวัตกรรมด้านแอพพลิเคชันส�ำหรับสมาร์ทโฟนถึง 3 รางวัล จาก ประเทศเยอรมนีและอังกฤษ ได้แก่ รางวัล Innovation of the Year จาก Digital Communication Awards รางวัล Best High-Tech จาก House Beautiful Awards และรางวัล Most Innovative App จาก IT Industry Awards

“NICE”

สุขภัณฑ์สไตล์มินิมอลจาก “NAHM”

Nahm (นาม) สุขภัณฑ์สัญชาติไทยที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 23 ปี ได้คิดค้นและออกแบบสุขภัณฑ์ที่ผสานทั้งฟังก์ชันการใช้งานและสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ผลลัพธ์ที่ ได้ก็คือ “Nice” (นีช) สุขภัณฑ์ที่ ได้รับแรง บันดาลใจจากรูปทรงนาวาสถาปัตย์ ความเรียบง่าย สุนทรี และวิจติ ร แบบ เมดิเตอร์เรเนียน ผสมผสานจนกลายเป็นสุขภัณฑ์รูปทรงเรียบง่ายสไตล์ มินมิ อล แต่อดั แน่นด้วยคุณภาพจากการหล่อสุขภัณฑ์ทงั้ ชิน้ แบบไร้รอยต่อ พร้อมเคลือบด้วย Titanium Silver Nano สารเคลือบผิวที่ช่วยยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ระบบกดช�ำระแบบประหยัดน�้ำ และฝารองนั่ง ทีม่ ีให้เลือกทัง้ ฝาธรรมดาทีม่ าพร้อมระบบกลไกการปิดแบบ soft close ลด เสียงดัง และช่วยยืดอายุการใช้งานให้ทนทานขึ้น

BAANSUKJAI

18


HAPPY FURNITURE Story : กองบรรณาธิการ B

A

แต่งสวนให้เท่ ด้วยม้านั่งสนาม Story : กองบรรณาธิการ

แต่งสวนสวยให้เป็นมากกว่าสวนด้วย ม้านั่งสนาม Artcore ดีไซน์เก๋สุดชิค ในสไตล์มินิมอล ที่จะเติมเต็มบรรยากาศให้สวนของคุณน่านั่งมากกว่าที่ เคย อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไปดัดแปลงเพือ่ ตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ ำ� กัดอย่าง คอนโดฯ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องส่วนตัว ตามสไตล์ที่ต้องการอีกด้วย มีให้ เลือกสามสีคือ ด�ำ แดง และเหลือง เรียกได้ว่าทั้งเก๋และแฝงฟังก์ชันครบ ครัน

C

D E

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติม : โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.homepro.co.th

F MARCH/APRIL

19


Happy HAPPY IntervIew INTERVIEW

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน BAANSUKJAI

20

baansukjai


THBAปลุกตลาดบ้านและวัสดุฯ ตจว. น�ำร่องจัดมหกรรมบ้านฯ’60 อุบลราชธานี Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

“อสังหาริมทรัพย์” คืออีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มี ความส�ำคัญและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ แม้ในช่วงปี ทีผ่ า่ นมาตลาดหรือความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยจะ อยู่ในภาวะชะลอตัว แต่หลังจากที่แนวโน้ม เศรษฐกิจประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และการ ลงทุนด้านคมนาคมของภาครัฐมีความชัดเจน ท�ำให้บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเริม่ กลับมารุกตลาดกัน อีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของตลาดที่อยู่ อาศัย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากความส�ำเร็จของ การจัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60 (THBF’17) ที่สมาคมไทยรับสร้างบ้านจัดขึ้น เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทย รับสร้างบ้าน เล่าให้ฟังว่า ผลส�ำเร็จของการ จัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง’60 เมือ่ เดือนมกราคมที่ผ่านมา อาจสะท้อนให้เห็นถึง แนวโน้มความต้องการบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ ปรับตัวดีขนึ้ โดยผูบ้ ริโภคให้ความสนใจจองซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ บ้านจัดสรร คอนโด และรับสร้าง บ้านกันอย่างคึกคักเกินคาด ท�ำให้สมาคมฯ มองว่าปีนนี้ า่ จะเป็นโอกาสดีทจี่ ะปลุกก�ำลังซือ้ ผู้บริโภคให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยคณะ กรรมการสมาคมฯ ได้หารือกันและเห็นควรให้ จัดงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60 ขึ้น อีกครั้งในปีนี้ แต่จะเป็นการจัดงานฯ ในต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จของ การจัดงานครัง้ ทีผ่ า่ นมา และเพือ่ เป็นสือ่ กลาง และเป็นเวทีสำ� หรับผูป้ ระกอบการรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดฯ และวัสดุกอ่ สร้าง ทัง้ จาก ส่วนกลางและท้องถิ่นจะได้มีโอกาสพบปะกับ ผู้บริโภคโดยตรง

พร้อมกันนี้ นายสิทธิพร ยังได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ส�ำหรับการจัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่ น่าพอใจ ทั้งในแง่ของผู้แสดงสินค้า ที่น�ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาร่วมจัด แสดง และผู้เข้าร่วมชมงานที่มีความตั้งใจจริง มี เ ป้ า หมายอย่ า งชั ด เจนที่ จ ะมางานนี้ โ ดย เฉพาะ โดยวิเคราะห์จากช่วงเวลา 5 วันของ การจัดงานนัน้ ภายในศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุม อิมแพคเมืองทองธานี มีเพียงงาน มหกรรมบ้านฯ’ 60 เพียงงานเดียวเท่านั้น โดยงานนี้มียอดซื้อขายและเงินสะพัดเฉียด 5,000 ล้านบาท จากผู้เข้าชมงานกว่า 60,000 คน ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความ ต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” ส�ำหรับ การจัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุ ก่อสร้าง’60 ตอน ‘โรดโชว์ทูอีสาน’ ในครั้งนี้ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ ภาควิชา

MARCH/APRIL

21

เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ในฐานะผู้สนับสนุนและ บริหารการจัดงาน ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพร พยอม มหาวิทยลัยราชภัฎอุบลราชธานี บน พื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. เพื่อเป็นเวทีและเป็น สื่อกลางให้ผู้ประกอบการ ทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่นได้น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ๆ โครงการบ้านหรือสินค้าและบริการมา ร่วมจัดแสดงในงานนี้ อันเป็นการร่วมมือกัน กระตุ้นตลาดบ้านและวัสดุก่อสร้างในจังหวัด ภาคอุ บ ลราชธานี และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง อันได้แก่ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหารให้กลับมาคึกคักอีกครัง้ ส�ำหรับผูเ้ ข้าชมงานนอกจากจะได้พบกับสินค้า และโปรโมชั น ดี ๆ จากผู ้ ป ระกอบการแล้ว ยังอาจโชคดี ได้รับของรางวัลจากสมาคมฯ ที่เตรียมไว้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย และ


อยากเชิญชวนผู้ประกอบการมา ร่วมมือกันสร้างเวที เพื่ อพบปะผู้บริโภค ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าผู้ประกอบการจะได้รับ ประโยชน์จากการเข้าถึงลูกค้า ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเกิดการเชื่อมโยง ระหว่างผู้ประกอบการ ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ จากส่วนกลาง เพื่ อน�ำไปสู่การ พั ฒนาธุรกิจในอนาคต

ผู ้ ล งทะเบี ย นเข้ า ชมงานทุ ก ท่ า น รั บ ฟรี นิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต โดยคาดว่างาน ครั้งนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คน ส� ำ หรั บ เหตุ ผ ลที่ ส มาคมไทยรั บ สร้ า งบ้ า น ตัดสินใจเลือกจัดงานทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีนนั้ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “จังหวัดในภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ ภาคอี ส านนั้ น เราอาจแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ จังหวัดใน โซนภาคอีสานตอนเหนือและโซนอีสานตอนใต้ ซึ่ ง ในภาคอี ส านมี ห ลายมิ ติ ท างการค้ า และ เศรษฐกิจ เช่น มีจังหวัดที่เป็นประตูเปิดสู่การ ค้ า ของภู มิ ภ าค จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง เศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดที่เป็นประตูการค้า ชายแดน ดังนั้นจึงท�ำให้ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ น่าสนใจเป็นอย่างมาก สมาคมฯ เองตั ด สิ น ใจเลื อ กจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานีเป็นจังหวัดน�ำร่อง ส�ำหรับการจัด งานมหกรรมฯ ในต่างจังหวัดเป็นครัง้ แรก ด้วย เพราะมองว่าอุบลฯ เป็นทั้งเมืองศูนย์กลาง เศรษฐกิจ และมีจังหวัดใกล้เคียงเป็นเมือง บริวารอย่าง ศรีษะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร

อีกทั้งยังมีชายแดนติดสปป.ลาวอย่างเมือง ปากเซ ซึง่ พืน้ ทีแ่ ละจังหวัดทีก่ ล่าวมาเหล่านี้ มี ประชากรจ�ำนวนมากและเชือ่ ว่ามีกำ� ลังซือ้ มาก พอ เพียงแต่ว่ายังขาดเวทีที่สร้างการรับรู้และ ท�ำให้ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการได้มาพบกัน”

อาศั ย ในส่ ว นของสมาคมฯเองได้ เ ตรี ย ม งบประมาณไว้ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานใน สื่อหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งสื่อออฟไลน์และ ออนไลน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้มากที่สุด”

การจั ด งานดั ง กล่ า ว นอกจากเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อที่อยู่อาศัย เลือก บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า น เลื อ กซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง และตกแต่ ง แล้ ว ภายในงานยั ง มี ก ารโชว์ นวัตกรรม รวมถึงการสาธิตและบรรยายเกี่ยว กับเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ ๆ การให้ความรู้ เกีย่ วกับศาสตร์ฮวงจุย้ โดยกูรชู นั้ น�ำของประเทศ พร้ อ มทั้ ง มี กิ จ กรรมและการแสดงต่ า ง ๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกมากมาย

นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวเพิ่มเติม ว่า “อยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาร่วมมือ กันสร้างเวทีเพื่อพบปะผู้บริโภค ซึ่งสมาคมฯ เชื่ อ ว่ า ผู ้ ป ระกอบการจะได้ รั บ ประโยชน์ จากการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด การเชื่ อ มโยงระหว่ า ง ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการจาก ส่วนกลาง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใน อนาคต”

“งานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’ 60 ที่จะ จัดขึ้นครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นบททดสอบความ ร่วมมือของผูป้ ระกอบการในท้องถิน่ ทีจ่ ะร่วม กันปลุกตลาดหรือก�ำลังซื้อผู้บริโภคและสร้าง การรับรู้ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด ใกล้เคียง รวมถึงป็นตัวชี้วัดความสนใจของ ผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการบ้านหรือที่อยู่

อาจจะกล่าวได้ว่านี่คือ โอกาสทองส�ำหรับผู้ บริโภคที่จะได้มีโอกาสเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใน ราคาพิเศษ พร้อมรับโปรโมชันจุใจ ส่วนผู้ ประกอบการเองก็ได้มีโอกาสพบปะผู้บริโภค อย่างใกล้ชดิ ต้องบอกว่าโอกาสดีๆ เช่นนีห้ า้ ม พลาดครับ

BAANSUKJAI

22

ขอขอบคุณ : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน


23 AD thbf_nt17e.pdf 1 17/3/2560 21:56:06


HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI

24


LIVING OUTSIDE THE BOX Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

คงไม่มที างรูว้ า่ โลกภายนอกนัน้ สวยงามแค่ไหนหากเรามัวอาศัยอยูแ่ ต่ในกล่อง พืน้ ทีน่ งั่ เล่นทีเ่ ห็นนีเ้ ป็นพืน้ ทีแ่ บบเอาท์ดอร์ที่ใช้งานได้จริง ไม่วา่ จะนัง่ พักผ่อน หรือรับประทานอาหาร ไม่จ�ำเป็นต้องมีโทรทัศน์หรือเครื่องเสียง เพราะภาพ ธรรมชาติทอี่ ยูต่ รงหน้ากับเสียงลมพัดของทีน่ ี่ คือภาพและเสียงทีส่ วยงามทีส่ ดุ เพียงแค่ ใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์วูด ซึ่งปิดผิวด้วยสารจ�ำพวกเมลามีน และ เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับใช้งานภายนอกอย่างหวายเทียม ส่วนหมอนและของ ประดับก็คอ่ ยหยิบจับเมือ่ ต้องการใช้ เพียงเท่านีก้ ็ไม่ตอ้ งห่วงด้านความคงทน ในการใช้งานอีกต่อไป ในวันที่อากาศดี ๆ ห้องนั่งเล่นแบบนี้แหละเหมาะที่สุดครับ

MARCH/APRIL

25


HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI

26


HAPPY HOME ความสุขที่ยง ิ่ ใหญ่ ภายใต้บ้านแสนรัก House Owner : คุณอภิชัย คุณสุชาดา จันทน์จารุสิริ Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : W-718 Builder : บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นพพร ยรรยง

่ นแปรไปตามความรู้สึกของแต่ละคน “บ้าน” ในความหมายของแต่ละคนมักจะเปลีย แต่สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนมักจะพู ดเป็นเสียงเดียวกันก็คือ “ความสุข” เพราะบ้านคือหัวใจหลัก ที่ท�ำให้ทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชนิดที่เราจะขาดเสียมิได้

การมีบ้านเหมือนเป็นการบ่งบอกถึงความ ส�ำเร็จในชีวิต และแสดงถึงเรื่องราวและ ตั ว ตนของผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของได้ เ ป็ น อย่ า งดี จะเห็นว่าบ้านแต่ละหลังของแต่ละคนก็มัก จะมีรูปแบบและฟังก์ชันที่แตกต่างกันออก ไป เพราะความชอบของแต่ละคนต่างกัน เหมื อ นดั่ ง เช่ น บ้ า นของคุ ณ อภิ ชั ย และ คุณสุชาดา จันทน์จารุสิริ ที่ต้องการให้ เป็นสถานที่แสดงถึงตัวตน สถานที่พักผ่อน และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งชี วิ ตให้ กั บ ทุ ก คนใน ครอบครัวจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของกันและ กัน ชนิดที่คาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ “บ้านหลังเก่าของผมและครอบครัวอาศัย มากว่า 40 ปีแล้ว อีกอย่างมันรูส้ กึ ว่าคับแคบ ยิ่งเรามีแม่ท่ีอายุค่อนข้างเยอะการเดินเหิน ก็อาจจะไม่สะดวกนัก อีกอย่างเราเองก็ใกล้ เกษียณแล้วด้วย ก็เลยอยากจะมีบ้านที่มี พื้ น ที่ ห รื อ มี ส วนเพื่ อ ที่ จ ะสามารถท� ำ งาน อดิเรกได้” คุณอภิชัย กล่าวพร้อมเพิ่มเติม ว่า “ช่วงแรกทีเ่ รามีความคิดทีจ่ ะมีบา้ นหลัง ใหม่ ต อนนั้ น เราเริ่ ม จากดู โ ครงการบ้ า น จั ด สรรในย่ า นสมุ ท รปราการก่ อ น แต่

ปรากฏว่ามีโครงการบ้านเดีย่ วน้อย ทีม่ กี จ็ ะ ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว. เราเองก็มองว่ามันมี พื้นที่เหลือน้อยไม่สามารถที่จะมีสวนหรือมี พื้นที่ที่มากพอส�ำหรับให้เราได้มีสวนตามที่ ต้องการ ดังนัน้ ก็เลยมองหาทีด่ นิ เปล่า เพือ่ ที่จะได้สร้างบ้านเอง จนในที่สุดก็ ได้ที่ดิน แปลงนี้มาซึ่งมีขนาด 168 ตร.ว.” จากที่ดินเปล่าที่ ไร้ซึ่งสิ่งก่อสร้างใดๆ แต่ ตอนนี้ก�ำลังจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า “บ้าน” ขึ้นมา ดังนั้นการมองหาบริษัทที่จะมาสร้าง บ้านก็คงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ ซึ่ง คุณอภิชัยเองก็ได้เล่าให้ฟังว่า “แรกเริ่มเรา มองหาบริษัทรับสร้างบ้านโดยเริ่มจากการ หาในอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ก็ พ บว่ า มี อ ยู ่ ห ลาย บริษัทด้วยกัน แต่พอเข้าไปดูเห็นแบบบ้าน แล้ ว ยั งไม่ ถู กใจมากนั ก จนสุ ด ท้ า ยก็ ม า สะดุดตาที่ พีดีเฮ้าส์ เพราะมีแบบบ้านให้ เลือกมากมาย ยิ่งพอเข้ามาดูที่ดินแปลงที่ จะสร้างบ้านก็บงั เอิญเห็นบ้านข้างๆ ทีก่ ำ� ลัง ก่อสร้างอยู่ใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ ก็เลยได้ มีโอกาสโทรหาก่อนทีจ่ ะมีการพูดคุยกันและ ก็ได้รับค�ำแนะน�ำในเรื่องของรูปแบบบ้านที่

MARCH/APRIL

27

ตรงใจ และนัน่ ท�ำให้เราตัดสินใจที่ใช้บริการ กับ พีดีเฮ้าส์” ส� ำ หรั บ แบบบ้ า นที่ เ ลื อ กนั้ น เป็ น แบบ W-718 สเปก Smart One Series ซึ่งเป็น บ้านที่มีความสวยงาม ตรงกับอารมณ์และ ความต้องการของทุกคน นอกจากนี้ยังมี พื้นที่ส�ำหรับจัดสวน มีบ่อน�้ำและทางเดิน ด้านหน้า นอกจากรูปแบบบ้านที่สวยแล้ว ฟังก์ชันการใช้งานก็ครบทุกความต้องการ โดยชัน้ ล่างนัน้ มีการปรับแบบนิดหน่อย โดย ปรับเปลี่ยนห้องครัวให้กลายเป็นห้องนอน คุณแม่ นอกจากนั้นก็แบ่งพื้น ที่ ไว้อย่าง ลงตัว ทั้งห้องรับแขกซึ่งเน้นพื้นที่โปร่งโล่ง ด้วย Double Volume ที่เชื่อมต่อกับส่วน รับประทานอาหาร ห้องครัวและห้องแม่ บ้าน ส่วนพื้นที่ชั้นบนนั้นจะแบ่งเป็น 3 ห้อง นอน โดยห้องนอนใหญ่ 2 ห้องที่มีระเบียง ด้านหลังเชื่อมต่อกันเป็นระเบียงใหญ่ที่ สามารถออกมารับลมจากด้านนอกได้อย่าง สบายๆ ส่วนอีก 1 ห้องก็ปรับให้เป็นห้อง พระและห้องอ่านหนังสือ ซึง่ ห้องนีเ้ ป็นห้อง สุดโปรดก็ว่าได้


A

A. บ้านในฝันของครอบครัว “จันทน์จารุสิริ” ที่ต้องการมีพื้นที่และมีสวนสีเขียวเพื่อ ต้องการให้ดูร่มรื่น และส�ำหรับท�ำกิจกรรมในยามว่าง B. เฉลียงหน้าบ้านที่ออกแบบให้ดูมีดีไซน์และสามารถใช้ประโยชน์ ได้เพราะออกแบบ ให้มีม้านั่งยาวส�ำหรับนั่งเล่นหรือนั่งพูดคุยได้ C. บัวปูนปั้นบริเวณหน้าต่างที่ช่วยท�ำให้บ้านดูมีมิติและดูมีดีไซน์มากขึ้น D. ศาลานั่งเล่นในสวนหน้าบ้านที่กลายเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน หรือนั่งเล่นพูดคุยเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ในครอบครัว E. หลังคากระเบื้อง Excella รุ่นโมเดิร์น ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของสีที่คงทน และ ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน นอกจากนี้ยังมีความมันวาวท�ำให้บ้าน ดูหรูหรามากขึ้น

BAANSUKJAI

28


B

C

D

E

MARCH/APRIL

29


F

H

F. ระเบียงชั้นบนที่ออกแบบให้มีขนาดใหญ่สามารถท�ำกิจกรรมหรือจัดงาน ปาร์ตี้ด้านบนได้อย่างสบายๆ G. ด้วยคุณสมบัติที่เป็นบ้านประหยัดพลังงานท�ำให้การออกแบบมีการเจาะช่องเปิด ไว้รอบๆ บ้านทั้งนี้เพื่อให้แสงสามารถส่องเข้าสู่ด้านใน รวมถึงยังช่วยให้ลม สามารถพัดผ่านเข้าสู่ด้านในได้ H. ประตูหน้าบ้าน วัสดุจากไวนิล สีขาวสะอาดตา ทดแทนการใช้ ไม้ ดูแล และรักษาความสะอาดได้ง่าย

G

BAANSUKJAI

30


I

พร้อมกันนี้คุณสุชาดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรารู้สึกประทับใจกับ พีดีเฮ้าส์ นะยิ่งพอเห็นการท�ำงานแล้วยิ่งมั่นใจ เพราะว่าเราเห็น ความคืบหน้าของงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นพนักงานท�ำงานกัน อย่างเต็มที่ ประทับใจมากครับ บอกตรง ๆ เลยว่าเลือกไม่ผดิ จริงๆ ที่ ใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ อีกอย่างที่เราอยากจะชมก็คือทีมงาน สถาปนิกผู้ออกแบบ เพราะว่าออกแบบมาได้อย่างสวยงามจริง ๆ ดูลงตัวมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบ ให้อารมณ์แบบที่เราอยากได้ จริง ๆ เชื่อไหมตอนที่ดูรูปเราก็ว่าสวยแล้วนะ แต่พอสร้างบ้าน แล้วเสร็จยิง่ ตกใจ เพราะว่าบ้านเราสวยกว่าในรูปเสียอีก คุม้ ค่ากับ การรอคอยจริง ๆ ”

I. เสาแบบกลมที่เข้ามาเป็นตัวเสริมท�ำให้บ้านดูหรูหราและดูไม่แข็งจนเกินไป J. ระเบียงขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับระเบียงขนาดใหญ่ที่เป็นตัวเพิ่มดีไซน์ ให้กับบ้านและ ยังสามารถใช้งานได้อีกด้วย

J MARCH/APRIL

31


L

M

K

BAANSUKJAI

32


รู้สึกประทับใจกับพี ดีเฮ้าส์นะยิ่งพอเห็นการท�ำงานแล้ว ยิ่งมั่นใจ เพราะว่าเราเห็นความคืบหน้าของงานที่ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นพนักงานท�ำงานกันอย่างเต็มที่ ประทับใจมากครับ บอกตรงๆเลยว่าเลือกไม่ผิดจริง ๆ ที่ใช้บริการกับพี ดีเฮ้าส์

N

O

K. ระแนงเหล็กที่เป็นเสมือนตัวโชว์ที่ช่วยท�ำให้บ้านดูมีลูกเล่นและมีดีไซน์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดทอนในเรื่องของแสงอีกด้วย L. พื้นที่ภายในที่เลือกคุมโทนสีสว่างและจัดฟังก์ชันให้มีการเชื่อมต่อกัน อย่างในส่วน ของมุมรับประทานอาหารจะมีเคาน์เตอร์เล็ก ๆ ส�ำหรับจัดวางและเพิ่มความสะดวกส�ำหรับการจัด ปาร์ตี้เล็ก ๆ ในครอบครัว M. ห้องครัวที่แยกส่วนชัดเจนจากมุมรับประทานอาหารเพื่อความเป็นสัดส่วนและลด ปัญหาในเรื่องของกลิ่น นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีเคาน์เตอร์กลางห้องเพื่อมีพื้นที่ส�ำหรับจัดวาง อุปกรณ์และเครื่องปรุงส�ำหรับการท�ำอาหารในทุก ๆ วัน N. บันไดที่ถูกออกแบบให้มีชานพัก 3 สเต็ป ท�ำให้บ้านดูมีดีไซน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินขึ้นด้านบนสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น O. เมื่อเดินขึ้นบันไดมาสู่ชั้นบนจะเป็นโถงทางเดินที่มีขนาดกว้างและเชื่อมต่อพื้นที่ทุก ห้องให้ถึงกันหมด ท�ำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

MARCH/APRIL

33


P P-Q. ห้องนอนเล็กที่ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว โดยเลือกคุมโทนสีสว่างเพื่อให้ดูอบอุ่น นอกจากนี้ยังเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพื่อให้ห้องดูโปร่งโล่งไม่อึดอัด แต่งเติมด้วยตุ๊กตาตัว โปรดสองสามตัวแค่นี้ก็ท�ำให้ห้องนอน ห้องเล็กดูน่าอยู่มากขึ้น

BAANSUKJAI

34


Q

MARCH/APRIL

35


R

R. ห้องนอนที่เน้นความโปร่งโล่งคุมโทนสีเพื่อให้ดูสบายตา และอบอุ่น

BAANSUKJAI

36


S

T

S. ชั้นวางหนังสือเล่มโปรดที่กลายเป็นเหมือนตัวแบ่งพื้นที่ท�ำให้ห้องมีความเป็นส่วนตัว และมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นด้วย T. มุมนั่งอ่านหนังสือหรือมุมแต่งตัว ที่แยกออกมาเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกสบายเวลาใช้งาน

MARCH/APRIL

37


U

U. ห้องพระที่ออกแบบไว้เป็นพื้นที่พิเศษพร้อมอัดแน่นไปด้วยหนังสือเล่มโปรด ที่จัดวางเรียงรายไว้ภายในชั้นวางหนังสือ ท�ำให้ห้องนี้กลายเป็นห้องที่มีความเป็นส่วน ตัวและดูเงียบสงบ V. ระเบียงหลังบ้านที่มีการปรับแบบขยายพื้นที่ให้กว้างและยาวมากขึ้น กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถออกมารับลมและสัมผัสธรรมชาติด้านนอกได้อย่างสบายๆ และเป็นส่วนตัวมากที่สุด

V

BAANSUKJAI

38


W

S

W. ห้องน�้ำที่ดูเรียบง่าย ดูสะอากตา โดยส่วนของพื้นจะมีการเล่นระดับเพื่อให้น�้ำไม่ขัง ลดการอับชื้น

MARCH/APRIL

39

T


Y

Z

Y. เฉลียงด้านข้างบ้านที่ท�ำให้บ้านมีทางออกทางเข้าหลายทางแล้วยังช่วยท�ำให้บ้านดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น Z. ครอบครัว “จันทน์จารุสิริ”กับกิจกรรมยามว่างบริเวณสวนหน้าบ้านที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ แน่นแฟ้นมากขึ้น

เมือ่ สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ราเรียกว่า “บ้าน” ถูกเติม เต็มด้วยชีวิตและธรรมชาติ ผลลัพธ์ท่ีออก มามันคือความสุขและความสมบูรณ์แบบ อย่างแท้จริง เพราะบ้านที่เราเห็น หลังนี้ สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ จริงๆ ถึงแม้รูปทรงที่อาจจะไม่โมเดิร์นจน สะดุดตามากนัก แต่ก็ให้อารมณ์กึ่งบ้านไม้

ชนบทที่อิงความวินเทจผสมกับโมเดิร์นที่มี ความลงตัวที่สุด อาจจะเรียกว่าเป็น “บ้าน หลากอารมณ์” ก็ได้ และที่ส�ำคัญก็คือบ้าน หลังนีย้ งั ได้มอบความสุขและความอบอุน่ ให้ กับทุกคนได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ มากที่สุดนั่นเอง สถานที่ : บ้านคุณอภิชัย คุณสุชาดา จันทน์จารุสิริ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ

BAANSUKJAI

40


AD HR_nt14e.pdf 1 14/3/2560 14:48:33


HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

42 42


ขาว กับ ด�ำ

ช่วยท�ำให้มองเห็นชัด Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

สีขาว กับ ด�ำ อาจจะเป็นสีทดี่ จู ดื ชืดหรือสุดโต่งเกินไปส�ำหรับบางท่าน แต่อย่าลืมว่าการ ใช้สีขาวเป็นพื้นจะสามารถช่วยขับให้สิ่งของสีโทนเข้มโดดเด่นขึ้นมาได้ และหากใช้สี ด�ำเป็นพื้นก็จะสามารถช่วยขับสิ่งของสีโทนอ่อนให้โดดเด่นขึ้นมาเช่นกัน ส�ำหรับบ้าน หลังนี้เป็นบ้านที่เน้นสีขาวทั้งหลัง แต่เนื่องจากพื้นที่ท�ำครัวเป็นส่วนที่ต้องการความ ปลอดภัย อุปกรณ์เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ต้องสามารถมองเห็นได้ชดั เจน จึงมีการกรุผนังด้วย กระเบื้องสีด�ำมาช่วยตัด และบิลต์อินส�ำหรับเก็บของ ได้มีการแยกส่วนที่ต้องการโชว์ กับส่วนที่ไม่ตอ้ งการด้วยหน้าบานกระจกกับหน้าบานไม้สขี าว ส่วนพืน้ เคาน์เตอร์ใช้หนิ สังเคราะห์สีขาวซึ่งได้ทั้งความทนทานและสวยงาม อีกไอเดียที่น่าสนใจคือการแขวน มีดไว้ข้างผนังด้วยแถบแม่เหล็ก ซึ่งท�ำให้หยิบใช้งานและเก็บได้ง่าย และยังดูเท่ดี อีกด้วย

MARCH/APRIL

43


HAPPY ARCHITECTURE

“บ้าน” ที่ดินหน้าแคบ Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

บรรยากาศภายนอกได้โดยตรง ส่วนของห้องอาหารนี้ถูกออกแบบ ให้เป็นส่วนเดียวกันต่อเนื่องกับส่วนครัวปรุง ซึ่งเป็นครัวแบบฝรั่ง ท�ำให้ดูกว้างขวางทันสมัย

คนส่วนใหญ่ที่คิดจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองสักหลังโจทย์หลัก ข้อหนึ่งที่มักจะกล่าวถึงคือ ความรู้สึกอยากพักผ่อนเมื่อเข้าไปอยู่ ภายในบ้าน ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเล็กหรือใหญ่ โจทย์ข้อนี้ดูเหมือน จะขาดไม่ได้เลย บ้านหลังนี้ก็เช่นกัน

ชั้นล่างจะประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 2 คัน ซึ่งต่อเนื่องกับพื้นที่ สวนหย่อมหน้าบ้าน โถงต้อนรับก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน มีส่วนเก็บของ มี พื้นที่เล็กๆ ไว้เก็บจักรยานส�ำหรับงานอดิเรก และซ่อมบ�ำรุงเล็กๆ น้อยๆ ได้ ถัดเข้าไปภายในตัวบ้านจะเป็นห้องรับแขก ห้องท�ำงาน สระว่ายน�้ำ และห้องนอนผู้สูงอายุที่มีห้องน�้ำในตัว และวิวพิเศษสุด แบบเปิดกว้าง ห้องทุกห้องภายในบ้านสามารถเปิดรับอากาศบริสทุ ธิ์ ภายนอกได้หมด ไม่มีพื้นที่ใดถูกปิดกั้น การเชื่อมชั้นบนของตัวบ้าน ด้วยการออกแบบให้โถงห้องรับแขกสูงต่อเนือ่ งจรดเพดาน ต่อเนือ่ ง กับส่วนสระว่ายน�้ำ นอกจากจะท�ำให้ภายในบ้านมีแสงสว่างตลอด ทั้งวันแล้ว ยังช่วยท�ำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านไม่รู้สึกอึดอัดอีกด้วย แถมท�ำให้บ้านหลังนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นส�ำหรับแขกผู้มาเยือน

ด้วยขนาดของที่ดินเพียง 50 ตารางวา หน้ากว้าง 10 เมตร ลึก 20 เมตร เป็นทีด่ นิ จัดสรรในโครงการ ท�ำให้ววิ หรือทัศนียภาพด้านข้าง บ้านแทบไม่น่าสนใจ มีก�ำแพงบดบัง แต่ด้วยโครงการจัดสรรนี้อยู่ บนเนินเขาสูง มุมมองด้านหลังบ้านจึงโดดเด่น ด้วยลักษณะด้านหลังบ้านเป็นทีล่ าดเชิงเขา ดูอนั ตรายหากไม่มที กี่ นั้ แต่ถ้ากั้นด้วยก�ำแพงก็จะบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม ผู้ออกแบบจึง ได้ใช้ “ฟังก์ชัน” เป็นตัวกั้นแทน ลักษณะบ้านโดยทั่วไปเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องรับประทานอาหารอยู่ชั้นใต้ดินลาดไปกับเนินผา รับวิว แบบ พาโนรามา มีเฉลียงออกไปด้านข้างสามารถออกไปรับวิวและ

BAANSUKJAI

44


พืน้ ทีช่ นั้ บนจะประกอบด้วยห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง แบบเปิดกว้าง ทาง เดินเดีย่ วตรงไปสูห่ อ้ งนอนช่วยสร้างความเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัว แต่เชือ่ ม มุมมองกับทุกส่วนในบ้านได้ ชัน้ บนยังมีหอ้ งนอนเล็กทีม่ รี ะเบียงด้าน ข้างเปิดออกสูภ่ ายนอกได้สำ� หรับลูกๆ อีก 1 ห้อง และยังมีพนื้ ทีส่ ว่ น กลางส�ำหรับนั่งเล่น เป็นพื้นที่เปิดแต่ค่อนข้างส่วนตัวส�ำหรับคน ภายในครอบครัวเท่านั้น มีไว้ส�ำหรับนั่งดู ทีวี พูดคุยกันท�ำกิจกรรม ร่วมกันก่อนแยกย้ายเข้าห้องนอน ซึง่ พืน้ ทีน่ จี้ ะอยูต่ รงกลางต่อเนือ่ ง กันกับโถงทางเดิน และชั้นล่าง หากนั่งท�ำกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ตรง ส่วนนี้สามารถดูความเคลื่อนไหวของคนได้รอบบ้านเลยทีเดียว บ้านเล็กเรียบหรูสไตล์โมเดิรน์ หลังนีแ้ ม้มพี นื้ ทีต่ วั บ้านหน้าแคบเพียง 9 เมตร ลึก 14 เมตร แต่ถูกอัดแน่นด้วยพื้นที่ใช้สอยครบครัน เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่มีผู้สูงอายุร่วมอาศัยอยู่ด้วย จะเป็นบ้าน ทีอ่ ยูป่ ระจ�ำทุกวัน หรือไว้พกั ผ่อนตากอากาศก็เหมาะสม ตอบโจทย์ ส�ำหรับคนทุกวัย

MARCH/APRIL

45


HAPPY ENGINEERING

ข้อควรรู้ การต่อเติมบ้าน Story : ชยพล สุพงษ์

การต่อเติมบ้านนั้น หลายคนมักคิดว่าการต่อเติมโครงสร้างใหม่ โดยฝากติดกับตัวบ้านเดิมเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออกแบบโครงสร้างของบ้าน หาก ผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อน�้ำหนักและโครงสร้างส�ำหรับการต่อเติม ไว้เมื่อต่อเติมไปแล้วอาจพบปัญหาการแตกร้าว รั่วซึม หรือ บางครั้งก็ทรุดตัวไปมากจนต้องทุบทิ้ง อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงเรื่อง ข้อกฎหมายในการต่อเติมอีกด้วย

อาจจะมีเกิดการทรุดตัวเกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีการเตรียมตัว ไว้ให้พร้อม จึงจ�ำเป็นต้องมีการตรวจเช็กโครงสร้างตัวบ้าน และ พื้นที่โดยรอบตัวบ้านไว้ล่วงหน้านั่นเอง ในการต่อเติมโครงสร้างใหม่นนั่ ส่วนมากมักใช้เสาเข็มทีม่ ขี นาดเล็ก หรือสัน้ กว่าตัวบ้านเดิม เนือ่ งจากไม่สามารถน�ำปัน้ จัน่ เข้าไปตอกเข็ม ขนาดใหญ่ได้ จึงท�ำให้เกิดการทรุดตัวทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตาม มาคือรอยต่อระหว่างสองอาคารเริ่มร้าวและแยกออกจากกันท�ำให้ เกิดปัญหา เรื่องน�้ำฝนรั่ว ผนังร้าวต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นเมื่อ มีการต่อเติมควรแยกโครงสร้างใหม่ออกจากโครงสร้างเก่าอย่าง เด็ดขาด

ก่ อ นการด� ำ เนิ น การใด ๆ ในการต่ อ เติ ม ต้ อ งมี ก ารตรวจเช็ ก โครงสร้างเดิมก่อน โครงการบางทีอ่ าจมีการก่อสร้างตัวบ้านบนทีด่ นิ ที่เคยเป็นแหล่งน�้ำมาก่อน ท�ำให้มีการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณนั้น หรือกรณีที่ไม่มกี ารทรุดตัวก่อนการต่อเติม แต่ภายหลังการต่อเติม

BAANSUKJAI

48


หากต้องการขยายห้องให้กว้างขึ้น สิ่งที่ไม่ควรท�ำคือ การเชื่อมคาน ยื่นออกไปจากคานเดิม แต่ควรท�ำคานขึ้น มาใหม่ส�ำหรับรับพื้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากท�ำอย่างดี มั่นคงแข็งแรงแล้วท�ำไมถึง ท�ำไม่ได้ เหตุผลคือ การถ่ายน�้ำหนักของโครงสร้างที่ท�ำขึ้นใหม่ เมื่อน�้ำหนักถ่ายเทลงเสาเข็ม เสาเข็มก็จะทรุดตัว ซึ่งอาคารเดิมที่ สร้างมาก่อนการทรุดตัวของเสาเข็ม อาจจะคงที่ ไม่ทรุดลงหรือทรุด ตัวน้อยมาก ดังนั้นการทรุดตัวของโครงสร้างใหม่ที่ ไ ม่เท่ากับ โครงสร้างเดิมก็จะท�ำให้เกิดการแตกร้าวกันได้

เหตุผลหลักของการทรุดตัวของเสาเข็มที่ไม่เท่ากัน คือความยาวของ เสาเข็มของโครงสร้างเดิม กับเสาเข็มใหม่ อาจไม่สามารถใช้เสาเข็ม ความยาวเท่าเดิมได้ ทัง้ ไม่สามารถเข้าตอกเสาเข็ม หรือใช้วธิ ที ำ� เข็ม เจาะ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ต่างกัน ท�ำให้การทรุดตัวไม่เท่ากัน สรุป ในการต่อเติมบ้านที่ดีที่สุดควรปรึกษาวิศวกร การออกแบบ อาคารต่อเติมให้แยกออกจากโครงสร้างเดิม และเผือ่ ระยะการทรุด ตัวของโครงสร้างที่ท�ำใหม่กับบ้านเดิมที่จะทรุดตัวไม่เท่ากัน เพื่อ ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้พักอยู่อาศัย

ขอบคุณภาพประกอบ : www.google.com

MARCH/APRIL

49


HAPPY GLOSSARY

โครงหลังคาส�ำเร็จรูป (ROOF TRUSS) Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

โครงสร้างหลังคาส�ำเร็จรูปนีผ้ ลิตจากเหล็กทีม่ กี ำ� ลังดึงสูงผ่านการเคลือบผิวกันสนิมด้วย สังกะสีที่เรียกว่ากัลวาไนซ์ (Galvanized) การชุบเคลือบที่เรียกว่ากัลวาไนซ์คือการชุบ เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ส่วนการเคลือบสังกะสีอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า อิเล็กโตร เพลทติ้ง (Electro Plating) หรือการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ทั้งสองวิธี นี้แตกต่างกันที่ความหนาของสังกะสีที่เคลือบ ถ้าเป็นการชุบแบบกัลวาไนซ์ สังกะสีที่ เคลือบมีความหนาตัง้ แต่ประมาณ 65-300 ไมครอน วิธนี จี้ ะใช้กบั งานทีต่ อ้ งการปกป้อง จากสนิมในสภาพกลางแจ้ง

BAANSUKJAI

50


ส่วนการชุบแบบอีเล็กโตร เพลทติง้ หรือ การชุบสังกะสี ด้วยไฟฟ้า มีความหนาน้อยกว่าเหมาะส�ำหรับงานที่มี สภาวะการเกิดสนิมไม่รนุ แรงหรืองานในร่ม ส�ำหรับงาน โครงหลั ง คาจึ ง ใช้ เ หล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี ด ้ ว ยวิ ธี ก าร กัลวาไนซ์ โครงหลังคาทีเ่ รียกว่า Truss ทีเ่ ป็นโครงหลังคาส�ำเร็จรูป นั้นเป็นการน�ำเหล็กมาประกอบกันเป็นรูปโครงสร้าง แบบต่างๆ โดยยึดปลายทัง้ สองของชิน้ ส่วนให้ยดึ ติดกัน และสามารถถ่ายแรงให้กันได้ การยึดติดอาจจะใช้วิธี การเชือ่ ม การใช้หมุดย�ำ้ หรือการใช้นอตและตะปูเกลียว โครงหลังคาส�ำเร็จรูปมีการเตรียมงานในโรงงานโดยมี การค�ำนวณขนาดและความยาวของชิ้นส่วนโดยวิศวกร เมื่อผลิตและตัดขนาดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแล้วจึงน�ำไป ประกอบหน้างานตามแบบ โครงหลั ง คาส� ำ เร็ จ รู ป มี น�้ ำ หนั ก เบากว่ า โครงสร้ า ง หลังคาทั่วไปโดยมีน�้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6 กก./ตร.ม. ในขณะที่โครงหลังคาเหล็กแบบเดิมจะมีน�้ำหนักถึง 15 กก./ตร.ม. ช่ ว ยในการลดการรั บ น�้ ำ หนั ก ท�ำให้โครงสร้างพวก เสา คาน ไม่จ�ำเป็นต้องมีขนาด ใหญ่มาก

MARCH/APRIL

51


HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

52 52


REST IN THE EARTH Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

ส�ำหรับบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเช่นบ้านพักตากอากาศ ถือเป็นความคิดที่ดีหากจะออกแบบห้องน�้ำให้มีสี เอิร์ธโทน เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องกับธรรมชาติภายนอก ห้องน�้ำห้องนี้มีทั้งส่วนอาบน�้ำที่เป็นอ่างและฝักบัว ผนังอ่าง อาบน�้ำบิลต์เป็นหิ้งเล็ก ๆ ส�ำหรับวางของใช้จ�ำเป็นจะได้หยิบ ใช้ได้งา่ ยไม่ตอ้ งลุกออกจากอ่าง ผนังกรุดว้ ยกระเบือ้ งลวดลาย หินธรรมชาติ ส่วนตู้บิลต์อินต่าง ๆ ท�ำจากเอนจิเนียร์วูดปิดผิว ด้วยเมลามีน ท�ำให้ยังคุมโทนอยู่ ในสีเอิร์ธโทนได้ บริเวณ อ่างล้างหน้าใช้กระจกบานใหญ่ช่วยให้ห้องรู้สึกกว้าง พื้น เคาน์เตอร์ปิดผิวด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาติ และด้วยการ จัดวางต�ำแหน่งเช่นนี้ท�ำให้พรมเช็ดเท้าสามารถใช้งานได้ทั้ง ป้องกันน�้ำที่กระเด็นจากอ่างล้างหน้า และเช็ดเท้าเวลาขึ้นจาก อ่างอาบน�้ำได้ในผืนเดียวกัน

MARCH/APRIL

53


HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI

54


MARCH/APRIL

55


A

BAANSUKJAI

56


HAPPY TIMES WITH FAMILY เวลาแห่งความสุขกับครอบครัวแสนสุข House Owner : คุณโรเจอร์ เจมส์ และคุณปัทมา สแตนลี Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : W-841 Builder : บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

การมีบ้านสักหลังก็คงเปรียบเหมือนการวางรากฐานของชีวิต หลายคนหลายครอบครัว ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและเก็บหอมรอมริบเพื่ อที่จะมีบ้านสักหลังเป็นของตนเอง และไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเล็กเท่ารูหนูหรือใหญ่โตโออ่าเพี ยงใดก็ตาม สิ่งที่เราต้องการก็คือ ความอบอุ่นและความสุขที่เราจะได้รับจากบ้านหลังนั้นมากกว่า และไม่แน่ในอนาคตเราเอง อาจจะต้องส่งต่อกล่องแห่งความสุขชิ้นนี้ให้ลูกๆ หรือคนที่เรารักต่อไปก็ได้

คุณปัทมา และคุณโรเจอร์ เจมส์ สแตนลี ก็เป็นอีกหนึง่ ครอบครัวทีเ่ ลือกจะมีบา้ นเพือ่ เป็นรากฐานของครอบครัว เพราะทีผ่ า่ นมา อาศัยและท�ำงานอยูต่ า่ งประเทศ จนกระทัง่ สามีเหลืออายุการท�ำงานอีกแค่ปีเดียวก่อน ที่จะถึงวัยเกษียณ ความคิดที่จะสร้างบ้านก็ เกิดขึ้น เพราะที่ดินก็มีอยู่แล้วโดยซื้อไว้เมื่อ 10 ปีก่อนซึ่งเป็นที่ดินจัดสรรขนาด 100 ตร.ว. “จริงๆ แล้วคุณเจมส์ได้ออกแบบบ้านไว้แล้ว รูปทรงก็คล้าย ๆ บ้านหลังนี้นี่แหละ แต่ ตอนนั้นยังไม่พร้อม ท�ำให้ต้องชะลอการ สร้างบ้านไปก่อน จนในช่วง 1 ปีสดุ ท้ายก่อน ที่คุณเจมส์ จะเกษียณ ก็มีความคิดที่จะมี บ้านเพราะเวลาที่เกษียณแล้วมาเมืองไทย จะได้มีบ้านอยู่ ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นจุดเริ่ม ต้นที่ท�ำให้เราตัดสินใจที่จะสร้างบ้านขึ้นมา อีกครั้งหนึ่ง เพราะที่ดินเราก็มีอยู่แล้ว จะ ขาดก็ เ พี ย งคนที่ ม าสร้ า งบ้ า นให้ กั บ เรา เท่านั้นเอง”

เมื่อจุดหมายคือการมีบ้านเป็นของตนเอง คุ ณ ภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ เ ราต้ อ งใส่ ใจ เพราะเงินแต่ละบาททีเ่ ก็บสะสมมันมีคณ ุ ค่า และใช้ระยะเวลานานพอสมควร การหา ข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทรับสร้างบ้านก็เริม่ ขึน้ ซึง่ ในช่วงทีค่ ณ ุ ปัทมาและสามี เดินทางมาเมืองไทยเพื่อเริ่มติดต่อและหา ข้อมูลของบริษั ทรับสร้างบ้าน ก็เจอป้าย บริษัท พีดีเฮ้าส์ พอดี จึงมีโอกาสได้เข้าไป พูดคุยที่สาขาหัวหินเพื่อรับทราบข้อมูลและ รายละเอียดต่าง ๆ “ช่วงแรกทีเ่ ข้าไปพูดคุยนัน้ ยังไม่ได้ตดั สินใจ สร้าง เพียงแค่มีการพูดคุยในเรื่องของ ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ซึง่ เราเองก็ได้ หนังสือแบบบ้านติดมือกลับมาด้วย ก่อนที่ จะบินกลับฮ่องกงอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เราเองก็ น�ำหนังสือกลับไปเปิดดูรายละเอียดในเรือ่ ง ของแบบบ้านพร้อม ๆ กับการศึกษาข้อมูล ของบริษัทไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตอน นัน้ เรามัน่ ใจแล้วว่าจะสร้างกับพีดเี ฮ้าส์อย่าง

A. บ้านแสนอบอุ่นของครอบครัว “สแตนลี” ที่อิงความเป็นโมเดิร์น โดดเด่นสะดุดตาด้วยโทนสีบ้านที่ดูขาวสว่าง MARCH/APRIL

57

แน่นอน และสุดท้ายเรากับสามีก็ได้เดินทาง กลับมาเมืองไทยอีกครั้งพร้อมกับท�ำการ จองและสร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์ ทันที” บ้านทีค่ ณ ุ ปัทมาตัดสินใจเลือกและสร้างขึน้ นั้นเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีลูกเล่นค่อน ข้างเยอะ มีการเล่นสเต็ปทั้งภายนอกและ ภายในท� ำ ให้ บ ้ า นดู มี ค วามสนุ ก สนาน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้เชื่อมพื้นที่ เข้าหากันในทุกส่วน ท�ำให้รสู้ กึ ถึงความเป็น ครอบครัวมากขึน้ โดยตัวบ้านมีการเลือกใช้ โทนสีควันบุหรี่ที่ดูแล้วสบายตา ดูสะอาด และดู ไ ม่ ร ้ อ น นอกจากนี้ ยั ง สอดรั บ กั บ บรรยากาศภายในที่ มี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ย เฟอร์นเิ จอร์ไม้ทำ� ให้บรรยากาศภายในบ้าน ดูอบอุ่นและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ที่ ส�ำคัญยังเป็นบ้านประหยัดพลังงานเพราะมี ช่องเปิดรอบด้านท�ำให้มีลมพัดผ่านตลอด เวลาส่งผลให้บ้านไม่ร้อน


B

C

B. ห้องรับแขกที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านโดยแยกสัดส่วนให้ดูมี ความเป็นส่วนตัว ส่วนพื้นที่ด้านนอกยังจัดวางด้วยโต๊ะหินอ่อน เพื่อให้เป็นมุมนั่งเล่นหรือมุมส�ำหรับการพักผ่อนอีกด้วย C. บานหน้าต่างแบบสไลด์และช่องแสงที่อยู่โดยรอบบ้าน ที่ช่วย ท�ำให้บ้านประหยัดพลังงานเพราะแสงสามารถส่องผ่านเข้าสู่ ด้านใน นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลมหรือระบายอากาศ จากด้านใน ท�ำให้บ้านไม่ร้อน D-E. ฝ้าชายคาไวนิลที่นอกจากมีความทนทานแล้วยังมีความ สวยงาม ท�ำให้บ้านดูหรูหราและมีรสนิยมมากขึ้น F-G. รางน�้ำชายคาที่ติดตั้งอยู่โดยรอบนอกที่ติดตั้งได้อย่าง เรียบร้อยนอกจากจะมีความทนทานแล้วยังดูสอดรับกับฝ้า ชายคาไวนิล ได้อย่างลงตัว ท�ำให้ดูสวยงามเรียบร้อยมากขึ้น H. พื้นที่บริเวณด้านหน้าเปิดโล่ง สามารถจอดรถได้อย่างสะดวก สบาย หรือจัดงานปาร์ตี้เล็กๆได้อย่างสะดวก

D

BAANSUKJAI

58


E

F

G

H

MARCH/APRIL

59


I

I. บริเวณด้านข้างตัวบ้านถูกปูพื้นด้วยกระเบื้องในลักษณะ ลดหลั่นเหมือนขั้นบันได เพื่อให้ดูสะอาดและน�้ำสามารถไหลลงสู่ ด้านล่างได้อย่างสะดวก

BAANSUKJAI

60


J

I

K

L

ส่วนฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านหลังนี้จะ เห็นว่ามีพื้นที่ใช้สอยถึง 237 ตารางเมตร แต่กม็ กี ารแบ่งพืน้ ที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดย พื้น ที่ชั้นล่างแบ่งออกเป็นส่วนรับแขกที่ดู เหมือนแยกออกมาจากตัวบ้านเชื่อมต่อกับ ห้องท�ำงานที่สามารถปรับเป็นห้องนอนได้ รวมถึงส่วนรับประทานอาหารและห้องครัว ส่ ว นพื้ น ที่ ชั้ น บนนั้ น ถู ก ออกแบบให้ มี 2 ห้องนอนโดยมีโถงทางเดินเป็นตัวเชื่อมต่อ พื้นที่เข้าหากัน นอกจากโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ ครบครันแล้ว การตกแต่งภายในก็เด่นไม่แพ้ กัน เพราะด้วยวางคอนเซปต์ให้ดูโมเดิร์น มี ค วามโปร่ งโล่ ง จึ ง ท� ำให้ มี ก ารจั ด วาง เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ ใช้ ทั้งหมดท�ำจากไม้ที่ผ่านการออกแบบจาก

คุณเจมส์ทั้งหมดซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถ สัมผัสได้ของบ้านหลังนี้คือความรัก และ รอยยิ้มแห่งความสุขของคนในครอบครัว นั่นเอง “ประทับใจพนักงานทุกคนที่ท�ำกันได้ดีมาก เราเห็นถึงความทุม่ เทของทุกคน ซึง่ สุดท้าย เราเองก็ ไ ด้ บ ้ า นตรงตามต้ อ งการจริ ง ๆ ถึงแม้ในช่วงที่ก่อสร้างจะไม่ค่อยได้มาดู เชื่อมั๊ยเรามาดูความก้าวหน้าของงานเพียง 6 ครั้งเอง เพราะตอนนั้นเรายังอยู่ต่างประเทศ ซึ่งตัวเราเองไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่แฟนบอกว่ามั่นใจเพราะเป็น บริษั ทที่ น่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบก็เชื่อว่าน่าจะ ไว้ใจได้ ซึ่งระหว่างที่ก่อสร้างทางบริษัทก็มี การส่งรูปแจ้งความคืบหน้าให้เราทราบ ตลอดเวลา ก็พอท�ำให้เราสบายใจขึ้นบ้าง

MARCH/APRIL

61

แต่พอตอนที่บ้านสร้างเสร็จแล้ว อารมณ์ ตอนนั้นแตกต่างมากเพราะไม่คิดว่าจะท�ำ ออกมาได้ดีตรงตามที่เราต้องการขนาดนี้ ตัวเราและสามีโอเคมาก”

J. บันไดหลังบ้านที่เป็นตัวเชื่อมพื้นที่จากหลัง บ้านสู่หน้าบ้านท�ำให้ ไม่ต้องเดินอ้อมไปด้าน ข้าง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บของไว้ บริเวณใต้บันไดได้อีกด้วย K. ห้องรับแขกที่เปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง จัดวาง ด้วยโซฟาหนัง เพื่อให้คุณได้นั่งพักผ่อน หรือพูดคุยได้อย่างสบายๆ L. คุณปัทมา สแตนลี กับบรรยากาศสบายๆ ภายในห้องรับแขกในวันหยุดพิเศษ


M

BAANSUKJAI

62


N

ประทับใจพนักงานทุกคนที่ท�ำกันได้ดีมาก เห็นถึงความทุ่มเทของทุกคน ซึ่งสุดท้ายก็ได้บ้านตรงตามต้องการจริงๆ ถึงแม้ในช่วงที่ก่อสร้างจะไม่ค่อยได้มาดู เชื่อมั๊ยมาดูความก้าวหน้าของงาน เพี ยง 6 ครั้งเอง

M. โถงทางเดินบริเวณชั้นล่างที่เชื่อมต่อพื้นที่ทุกส่วนเข้าหากัน จัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ไม้เพื่อท�ำให้บ้านดูไม่เรียบจนเกินไป N. ห้องนอนบริเวณชั้นล่างที่จัดวางอย่างเรียบง่ายโดยเน้นความ โปร่ง ดูผ่อนคลายและดูไม่อึดอัด จัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ไม่กี่ชิ้น โดยเน้นการใช้งานจริง O-P. มุมรับประทานอาหารที่จัดวางด้วยโต๊ะไม้ ดูเรียบๆ โดยเชื่อมต่อ พื้นที่กับห้องครัว นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบานหน้าต่างเพื่อ รับลมจากด้านนอกท�ำให้ ได้บรรยากาศในการรับประทาน อาหารไปอีกแบบหนึ่งด้วย

O MARCH/APRIL

63


P

Q

R

Q. ห้องครัวที่เน้นการใช้โทนสีขาวควันบุหรี่เพื่อให้ดูสบายตา และดูสะอาดพร้อมเปิดช่องหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่น และลดความอบอ้าวภายในห้อง R. ผนังสีด�ำเฉพาะในส่วนที่ต้องการแขวนอุปกรณ์ท�ำ กับข้าวภายในห้องครัว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดูเด่นชัดและ สามารถหยิบจับได้ง่าย

N

BAANSUKJAI

64


S

S. บันไดทางขึ้นชั้นบนที่ออกแบบให้มีชานพัก 2 สเต็ป นอกจากจะเป็นการเพิ่มดีไซน์แล้ว ยัง ท�ำให้บ้านดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

MARCH/APRIL

65


T

T. ตู้โชว์ที่ตั้งบริเวณทางขึ้นชั้นบน จัดวางด้วยภาพถ่ายของครอบครัว กลายเป็น มุมที่ดูน่ารักและดูอบอุ่น

BAANSUKJAI

66


U

V

W

U. ห้องนอนที่ยังคงเน้นการใช้สีขาว สอดรับกับ เฟอร์นิเจอร์ที่ยังคงเป็นสีขาว แต่งแต้มสีสันด้วยตุ๊กตา ตัวน้อยท�ำให้ห้องนอนลูกกลายเป็นห้องนอนที่ดู สนุกสนานและดูมีชีวิตชีวามากขึ้น V. ผนังตัวเตียงนอนเลือกการใช้สีชมพูที่ดูหวาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกที่เป็นผู้หญิง ท�ำให้ห้องนอนห้องนี้ดูมีมิติและมีสีสัน W. ห้องน�้ำที่แยกส่วนเปียก-แห้งอย่างชัดเจน สามารถดูแล รักษาและท�ำความสะอากได้อย่างง่ายดาย

MARCH/APRIL

67


X

X. มุมพักผ่อนบริเวณศาลาหน้าบ้านที่กลายเป็นมุมส�ำหรับออกมาสูดรับกับบรรยากาศ ที่สดชื่นในทุกๆเช้าและเย็น Y. บ้านหลังงามของครอบครัว “สแตนลี”ที่เกิดจากความตั้งใจและความทุ่มเท จนกลายเป็น บ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนในครอบครัว

Y

เพราะบ้านคือครอบครัว คือทีท่ ที่ กุ คนได้มา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นการเลือก ที่จะปลูกบ้านสักหลังต้องดูที่ความต้องการ ของตั ว เราเป็ น พื้ น ฐานไม่ ใ ช่ มั ว แต่ ต าม กระแสหรือลอกเลียนแบบใคร พูดง่าย ๆ ก็ คื อ ปลู ก เรื อ นต้ อ งตามใจผู ้ อ ยู ่ ผู ก อู ่ ต้องตามใจผูน้ อน เพราะสุดท้ายแล้วเราเอง ต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสุขที่ได้รับ จากบ้านหลังนัน้ เหมือนดัง่ วันนีท้ คี่ รอบครัว “สแตนลี” ก�ำลังเก็บเกี่ยวความสุขในทุก ๆ วันครับ สถานที่ : บ้านคุณปัทมา คุณโรเจอร์ เจมส์ สแตนลี หมู่บ้านมงคลรีสอร์ท ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

BAANSUKJAI

68


HAPPY DESIGN IV

BAANSUKJAI

70


นอน-เล่น-เรียนรู้ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ห้องนอนนีเ้ ป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการจัดห้องนอนเด็ก ซึง่ อาจจะมีพนื้ ทีไ่ ม่มากนัก โดยการยกเตียงนอนขึน้ ไปไว้ด้านบนท�ำให้พื้นที่ ใต้เตียงกลายเป็นที่นั่ง ท�ำการบ้านหรืออ่านต�ำรา เฟอร์นเิ จอร์ทงั้ บิลต์อนิ และลอยตัวเลือกใช้เป็นไม้หรือลวดลายไม้สอี อ่ น เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ทีอ่ บอุน่ และอ่อนโยน ด้านข้าง โต๊ะท�ำงานสามารถรับแสงธรรมชาติ โดยใช้บนั ได แบบมีพนื้ แทนบันไดลิง ซึง่ นอกจากจะปลอดภัยใน การใช้งานมากกว่าแล้วยังถูกท�ำให้เป็นลิ้นชัก เก็บของ เรียกได้ว่าใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนีย้ งั ตกแต่งห้องให้มสี สี นั สดใสเพือ่ เสริม สร้างจินตนาการให้กบั เด็กอีกด้วย บ้านใครทีม่ ลี กู น้อยในวัยก�ำลังซนลองเอาไอเดียนี้ ไปปรับใช้ดู นะครับ

MARCH/APRIL

71


HAPPY EATING A

B

BIG FISH สด อร่อยสุดขอบฟ้า Story : จิราภรณ์ นนทะลี Photographer : นพพร ยรรยง

ทะเลคือทีพ่ กั ผ่อนทีด่ ที สี่ ดุ ได้ฟงั เสียงคลืน่ ทีซ่ ดั สาด บนท้องทะเลทีแ่ สน กว้างใหญ่ และไกลสุดสายตา การได้ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับ เกลียวคลื่นก็คงเป็นเหมือนการปล่อยวางจากความวุ่นวายภายนอก ยิ่งถ้ามานั่งอยู่ริมทะเลพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยๆ ก็คงจะเป็น เรื่องที่น่ายินดีและเป็นที่อิจฉาของใครหลายๆ คน

C

หัวหิน ทะเลแสนงามที่จะน�ำคุณสู่โลกแห่งการพักผ่อนเพราะนอกจากจะ ได้สัมผัสกับลมทะเลและหาดทรายขาวแล้ว ที่นี่ยังให้คุณได้สัมผัสกับ ความอร่อยแบบสุดขั้วที่ “Big Fish” ห้องอาหารแนว Seafood & Grill ชูความสดใหม่ของวัตถุดิบ และคุณภาพของอาหารที่รับประกันความ พรีเมียม เปิดให้บริการในยามพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต�่ำราว 5 โมงเย็น ท้องฟ้าค่อยๆ เปลีย่ นสีชวนเข้าสูบ่ รรยากาศดินเนอร์สดุ โรแมนติกของวัน แห่งความสุข

D

A. บรรยากาศยามค�่ำคืนอันแสนโรแมนติกที่ Big Fish ที่ที่ท�ำให้คุณอิ่มใจสบายท้องในวัน พิเศษส�ำหรับคุณและครอบครัว B-C. สะดุดตากับเพดานร่องไม้ทอดยาวสีน�้ำตาล เว้นช่องว่างให้ ไม้แกะสลักดอกพิกุลได้ซ่อน ตัวอยู่ เพิ่มความอ่อนช้อยให้งานไม้ เก้าอี้กึ่งโซฟาที่ให้ความสบายถูกจัดวางให้มีระยะ ห่างระหว่างโต๊ะ สร้างความเป็นส่วนตัว สีของห้องเน้นน�้ำตาลบวกครีม สร้าง บรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลายระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟ D-E. เบื้องหลังความอร่อยถูกจัดโชว์ ให้เห็นถึงการปรุงสดของบรรดาซีฟูดเมนูต่างๆ โดยเลือกวัตถุดิบด้านหน้า แล้วส่งต่อมายังด้านหลังเพื่อมาปรุงรสชาติความอร่อยในทันที ด้วยเชฟคนไทยฝีมือดี

ซึ่งภายในร้านแบ่งเป็น 2 โซน คือ Outdoor และ Indoor สามารถเลือก นั่งได้ตามใจ หากเลือก Outdoor จะได้ทอดสายตาชมทะเลอย่าง กว้างไกล ส่วน Indoor ก็ใช่ว่าจะน้อยหน้า เพราะผนังร้านเป็นกระจก แทบทุกด้าน เผยวิวสวยๆ ริมทะเลแบบ 180 องศา ภายในตกแต่งสไตล์ เรียบหรู แฝงลุคนิ่ง ขรึมด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และโทนสีเข้มเป็นหลัก มอง ไปรอบๆ รู้สึกอืมมมม... และ อินนน มากๆ โดยอาหารทุกเมนูจะผ่าน การคิดค้นปรุงแต่งโดยเชฟมาริโอ้ ฮอฟแมนน์ ผู้คร�่ำหวอดด้านการท�ำ

BAANSUKJAI

72


E

G F

อาหารมากว่า 2 ทศวรรษ เขาผู้นี้สร้างสรรค์เมนูคอนเซปต์ Catch of The Day ในทุกๆ วันเชฟจะเป็นคนไปซื้ออาหาร ทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านโดยตรงและนั่นคงการันตีถึง ความสดใหม่อย่างแน่นอน

F. วัตถุดิบจากท้องทะเลที่คงความสด- ใหม่วันต่อวัน สามารถเดินมาเลือกได้ เลยว่าอยากลิ้มรสประเภทใด และ ต้องการให้ปรุงออกมาในเมนูใด รับรองว่าจานนั้นจะกลายเป็นเมนู จานโปรดในฝันอย่างแน่นอน G. เมนูเรียกน�้ำย่อยที่เบาท้อง รสชาติ กลมกล่อมถูกปากอย่างมาก ซุป ดอกกะหล�่ำเสิร์ฟมาในมะพร้าวอ่อน เนื้อ ด้านในสามารถรับประทานได้ H. The BIG FISH Iced Seafood Tower ซีฟูดเสิร์ฟเย็น พรีเซนเทชัน ยิ่งใหญ่ ยกพลขึ้นบกมาครบทั้งกุ้ง หอย กั้ง ตรงกลางคือ Salmon Tartare มาที่นี่ห้ามลืมสั่งเมนูนี้เด็ดขาด

H

ส�ำหรับใครที่แวะมาต้องห้ามพลาดกับเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ The BIG FISH Iced Seafood Tower พรีเซนเทชันอลังการ มากๆ อร่อยไปกับซีฟูดเสิร์ฟเย็นในภาชนะคล้ายกระทะ ก้นลึก ข้างใต้อดั แน่นด้วยน�ำ้ แข็ง ด้านบนยกพลขึน้ บกมาเต็ม ทั้ง กั้งกระดาน หอยเชลล์ หอยแมลงภู่ หอยนางรม กุ้ง และ Salmon Tartare เลือกทานคู่กับซอส 3 สไตล์ ได้แก่ Tabasco, Spicy Seafood Sauce และ Cocktail Sauce กุ้ง เนื้อเด้งหวานอร่อย กั้งเนื้อร่อนจากเปลือกไม่ต้องใช้แรงดึง มาก หอยตัวใหญ่หวานเต็มปาก ส่วน Salmon Tartare ปรุง รสอ่อนๆ ได้รสชาติของเนื้อปลาแซลมอนสดๆ เชื่อว่าต้อง แย่งกันตักจนหมดเป็นส่วนแรก แถมยังอิ่มท้องจนนอนหลับ ฝันดีกันเลยทีดียว วั น หยุ ดครั้ ง นี้ ล องเจี ย ดเวลาพาครอบครั ว มาเที่ ย วหั ว หิ น สัมผัสกับลมทะเล พร้อมหาดทรายสีขาว พร้อมอิม่ ท้องที่ Big Fish รับรองคุณจะติดใจจนต้องบอกต่อกันเลยทีเดียว

สถานที่ : ห้องอาหาร Big Fish ในโรงแรม Hua Hin Marriott Resort & Spa

MARCH/APRIL

73


HAPPY CORNER

A . ภายในจะออกแบบให้เน้นความโปร่งโล่งสามารถนั่ง ท�ำงานพร้อมจิบเครื่องดื่มไปด้วยภายใต้ บรรยากาศที่ดูอบอุ่น B. โต๊ะไม้เล็ก ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นทั้งโต๊ะ ท�ำงานและที่นั่งดื่มเครื่องดื่มได้อย่างลงตัว C. บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบนถูกตกแต่งด้วยต้นไม้และ ดอกไม้แห้งเพื่อให้ดูมีสีสันและดูไม่เรียบจนเกินไป D. มุมนั่งท�ำงานที่จัดวางด้วยโซฟาหนานุ่มเพื่อให้ดู ผ่อนคลายและนั่งท�ำงานได้อย่างสบาย

ROUND ABOUT CAFE & WORKSPACE

A

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

Round About Cafe & Workspace ร้านกาแฟและ Co-working space ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างลงตัว ซึ่งตั้งอยู่ ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ในบรรยากาศอบอุ่น คุณเอกยุทธ ธิมาภรณ์ ผู้เป็นเจ้าของได้เล่าให้ฟังว่า “Roundabout” นั้นหมาย ถึง ม้าหมุน หรือวงเวียน ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซปต์หลักของที่นี่คือ ต้องการตอบโจทย์ของความเป็นร้านกาแฟและ Works Space หรือ สถานที่สร้างฝันให้เป็นจริง ซึ่งจุดเริ่มต้นของที่นี่ก็เกิดจากความฝัน เช่นกัน โดยทีเ่ ป็นความฝันร่วมกันระหว่างตัวผมและเพือ่ น อย่างตัว ผมเองก็อยากมีร้านกาแฟ ส่วนเพื่อนก็อยากมี community ของ นักกฏหมาย เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้เพื่อปรับ เปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของกฏหมายให้ดูไม่น่ากลัว ซึ่งสุดท้ายพวก เราก็สามารถสร้างฝันนั้นขึ้นมาเป็นจริงได้” C

D

BAANSUKJAI

74

B


E

โดยพื้นที่ของ Round About Cafe & Workspace จะแบ่งฟังก์ชันไว้อย่างชัดเจน พื้นที่ร้านกาแฟชั้นล่างจะให้ความรู้สึกอบอุ่น ภายในโปร่งโล่ง เน้นการใช้โทนสีขาว จัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ที่บ้าน มีเคาน์เตอร์บาร์ ส�ำหรับนั่งดื่มและรับประทานอาหารได้ โดยชั้นล่างนี้จะสอดรับกับชั้นลอยที่ยังคง บรรยากาศดูอบอุ่น แต่งเติมด้วยโซฟาและมุมโต๊ะญี่ปุ่นที่ ให้ความเป็นส่วนตัวพอ สมควร สามารถนั่งท�ำงานได้อย่างสบาย ๆ ส่วนชั้น 2 จะตัดบรรยากาศให้ดูเข้มขรึม แต่แฝงความเรียบหรูไว้ภายใน ดูเป็นห้องท�ำงานที่จริงจัง พร้อมตู้หนังสือขนาดใหญ่ ที่จัดวางหนังสือด้านกฏหมายไว้มากมาย แต่ทั้งนี้ก็ยังได้แอบลดทอนความเข้มขรึม ด้วยโต๊ะกลมที่สื่อถึงความเท่าเทียมกันไว้ภายในชั้นนี้เพื่อไม่ให้ดูเคร่งเครียดจนเกิน ไปอีกด้วย ส่วนชั้น 3 นั้นจะเป็นในส่วนของห้องเรียนหรือห้องประชุมที่สอดรับกับชั้น 2 ภายในนั้นจะเน้นความโปร่ง โล่ง เพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไป นอกจากนี้คุณ เอกยุทธเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้สามารถจัด work shop กันได้ฟรี นอกจากนี้ยังพร้อมให้ ค�ำปรึกษาในเรื่องของกฏหมายฟรีอีกด้วย

F

E . ห้องท�ำงานบริเวณชั้น 2 ที่เน้นโทนสีเข้มเพื่อให้บรรยากาศดูเข้มขรึมพร้อมจัดวางด้วยชั้นวางหนังสือ ด้านกฎหมาย ส�ำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มเติม F. ตุ๊กตาตัวน้อยที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในร้านให้ดูมีสีสันและดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

สถานที่ : Round About Cafe & Workspace ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/roundabout16

MARCH/APRIL

75


HAPPY TRAVEL A

B

A

เส้นทางสายบุญ พระธาตุหนองบัว Story : นิรุจน์ ตฤษณานนท์ Photographer : นิรุจน์ ตฤษณานนท์

วัดพระธาตุหนองบัว วัดส�ำคัญเก่าแก่ของ จ.อุบลราชธานี ทีห่ ลายคนให้ ความสนใจอาจเพราะด้วยความศรัทธาและความสวยงามที่กลายเป็น แรงดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาอยู่เนืองๆ ต้องบอกว่าวัดพระธาตุหนองบัว แห่งนีส้ ามารถเห็นได้ในระยะไกลด้วยองค์เจดียส์ ขี าวโดดเด่น ตัดลวดลาย สี ท องงดงาม ด้ ว ยองค์ ส ถู ป ก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น ซึ่ ง ได้ รับ แรงบั น ดาลใจ จากมหาโพธิวิหาร พุทธคยา แต่สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมแนวผสม ผสาน จากองค์ความรู้ฝีมือช่างท้องถิ่น บรรจงแต่งแต้มศิลปะในแบบ ฉบับอีสานเข้ากันอย่างลงตัว ซึง่ บางคนอาจจะเรียกว่า “พระธาตุเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์” หรือ พระธาตุหนองบัว ตามชื่อวัด สร้างขึ้นเพื่อเป็Fน สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500

รูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านละ 8 องค์ ถัดขึ้นไปเป็นภาพปูนปั้นนูนต�่ำ บอกเล่าเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ สลักเป็นช่อง ๆ 1 ช่องต่อ 1 เรื่อง รวม 10 ช่อง เหนือขึ้นไปเป็นลายรัดประคดรูปเทพนั่งบนแท่นสลับกับลายกนก และด้านบนประดับลายปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆ สูงจนถึง ยอดเจดีย์ ส่วนยอดเจดีย์เป็นฉัตร 5 ชั้นลงรักปิดทอง ที่ยอดฉัตรเป็นรูป ดอกบัวตูมท�ำด้วยทองค�ำ ขณะที่มุมก�ำแพงแก้วทั้ง 4 มุม ประดิษฐานพระ เจดีย์องค์เล็ก ลวดลายเทพพนม เทวดาต่าง ๆ งดงาม ไม่แพ้กัน C

องค์เจดีย์โครงสร้างก่ออิฐถือปูนมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ยอดสอบ เข้าเล็กน้อย และปลายตัดแล้วต่อยอดด้านบนให้แหลมสูงด้วยเจดีย์ ขนาดเล็กสีทอง ฐานตอนล่างสุดของเจดียเ์ ป็นรูปมารแบก ถัดขึน้ ไปเป็น BAANSUKJAI

76

D


นอกจากภายนอกทีส่ วยงามแล้ว ภายในเจดียก์ ็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน เพราะงดงามสุกสว่างไปด้วยสีทอง มีพระธาตุองค์เล็กสีทองอยู่ตรง กลางซึ่งเป็นพระธาตุองค์เดิม ก่อนถูกเจดีย์องค์ใหญ่สร้างครอบไว้ ลักษณะเป็นองค์สี่เหลี่ยมลงรักปิดทอง ศิลปะอินเดียแบบปาละ สลักลายเป็นเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ ในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแถว คั่นแถวด้วยลายกลีบบัว รอบพระธาตุเจดีย์องค์จริงยังมีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ด้าน

E

หากแต่เสน่ห์ของวัดพระธาตุหนองบัว ไม่ได้มีเพียงแค่ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” แต่ที่นี่ยังงดงามไปด้วยงานสถาปัตยกรรมของ ศาลาการเปรียญที่มีลักษณะเป็นอาคาร ตรีมุข คือมีหลังคายื่นออก ไปเป็นสามด้าน หลังคารูปร่างโค้งมน มีระเบียงพาไล โดยรอบ ตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรงดงาม หน้าบัน ท�ำด้วยกระจกสีเข้ม เสาทรงกลมยอดเสาสีเ่ หลีย่ มทะลุหลังคาขึน้ ไปมีบวั หัวเสาอยูท่ เี่ พดาน บานประตูและบานหน้าต่างทั้งหมดมีลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ต้องบอกว่าแค่งานสถาปัตยกรรมก็ชวนหลงใหลแล้วแต่ทแี่ ห่งนีก้ ลับ มีบรรยากาศร่มรืน่ ของต้นไม้นอ้ ยใหญ่ทปี่ กคลุมอยูท่ วั่ บริเวณกลาย เป็นตัวช่วยสร้างอารมณ์และจินตนาการให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัส ความงดงามของสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ครับ F

G

A. พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์เป็นพระธาตุองค์สีขาวลวดลายสีทอง ศิลปะท้องถิ่นสีทอง งดงามวิจิตรบรรจง ประติมากรรมนูนต�่ำรอบองค์พระธาตุ เรื่องราว เกี่ยวกับพระเจ้า สิบชาติ B. พระธาตุองค์จริงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถูปทรงสี่เหลี่ยมลงรักปิดทอง เหลือง อร่ามทั้งองค์ ศิลปะอินเดียแบบปาละ สลักลายเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ C.-D. ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุหนองบัว สถานที่ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ ประเพณีต่างๆ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและลวดลายประณีต หน้าบันท�ำด้วยกระจกสี เข้ม ส่วนบานประตูและบานหน้าต่างมีลวดลายอ่อนช้อยดูสวยงามมาก E.-F. พุทธสาวกในบวรพุทธศาสนา ที่ฐานรองรับองค์พระธาตุ มีทั้งพญานาค ครุฑ และ ยักษ์ G. ความงดงามของลวดลายศิลปะที่ถูกแกะสลักไว้โดยรอบวิหารสร้างความวิจิตรตระการตา ให้กับผู้ที่เข้ามากราบสักการะบูชา H. บรรยากาศยามเย็นที่มีการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณองค์พระธาตุ กลายเป็น อีกหนึ่งสถานที่ Unseen ของจังหวัดอุบลราชธานี

H

สถานที่ : วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

MARCH/APRIL

77


HAPPY HOME

F-171

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้าน Style Modern โดดเด่นด้วยรูปทรงอาคารและหลังคาที่เอียง ตามสไตล์ สะดุดตาด้วยลวดลายเอกลักษณ์ของความเป็น Modern จัด วางพื้นที่ใช้สอยชั้นหนึ่งด้วยห้องโถงเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ของบ้าน พร้อมพื้นที่ศาลาพักผ่อนด้านข้างของบ้าน ด้านหลังของบ้านจัดฟังก์ชัน เชื่อมต่อกับโถงด้วยระเบียง ไปยังสระว่ายน�้ำ พร้อมมีห้องสปา และพื้นที่ จอดรถ 3 คัน บริเวณชั้นสอง ถูกจัดฟังก์ชันให้เป็นพื้นที่โถง สามารถเปิด มุมมองชมธรรมชาติภายนอกทีเ่ ชือ่ มต่อกับพืน้ ทีบ่ ริเวณสระว่ายน�ำ้ เหมาะ กับครอบครัวขนาดกลางทีอ่ ยากได้อารมณ์ของความทันสมัยทีผ่ สมผสาน ด้วยฟังก์ชันได้อย่างลงตัว

ห้องนอน 5 นอน ห้องน�้ำ 5 ห้อง ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 ห้อง ศาลาพักผ่อน 1 หลัง ห้องแม่บ้าน 1 ห้อง ที่จอดรถ 3 คัน พร้อมเรือนสปาและสระว่ายน�้ำ

BAANSUKJAI

78


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

217 35 25.50 649

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MARCH/APRIL

79


HAPPY HOME

F-175

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้านสไตล์ Modern Contemporary โดดเด่นด้วยรูปทรงที่สวยงาม ทันสมัย เน้นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ด้วยการเน้นโทน สีสันเเละวัสดุที่เสริมให้ตัวอาคารดูโดดเด่นสะดุดตา พร้อมจัดฟังก์ชัน ภายในแยกพื้นที่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง บริเวณชั้น หนึง่ ถูกแบ่งพืน้ ทีด่ ว้ ยห้องโถงทีเ่ ปิดโล่ง ห้องโถงเชือ่ มต่อพืน้ ทีร่ บั แขก ห้อง ท�ำงาน ห้องสวดมนต์ ห้องรับประทานอาหาร ส่วนของห้องนอนชั้นล่าง ติดกับเฉลียง ส่วนด้านซ้ายของตัวบ้านถูกจัดฟังก์ชันเป็นห้องครัว ส่วน บริเวณชัน้ สอง ขึน้ มาจากโถงบันไดขนาดใหญ่ทหี่ รูหรา ทุกรายละเอียดของ บ้านหลังนี้ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนมีระดับเช่นคุณและครอบครัว

ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ 5 ห้องรับแขก 1 ห้องพระ 1 ห้องท�ำงาน 1 ที่จอดรถ 2 คัน

BAANSUKJAI

80

นอน ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

130 24.40 21.20 449

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MARCH/APRIL

81


HAPPY HOME

F-176

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้าน Style Modern ผสมผสานความทันสมัยของ Design และ Lifestyle จัดวางสัดส่วนตามการใช้สอย โถงล่างเชือ่ มโยงส่วนต่างๆ ของ บ้าน ส่วนรับแขกแบ่งเป็นสัดส่วน ส่วนรับประทานอาหารเปิดมุมมองกลางบ้านพร้อมทางออกสู่เฉลียงพักผ่อนหน้าบ้าน ยังมีห้องนอนผู้สูงอายุ พร้อมห้องน�้ำส่วนตัว โถงพักผ่อนชั้นบน ถูกจัดฟังก์ชันให้เป็นพื้นที่โถง เปิดมุมมองชมธรรมชาติภายนอก ห้องนอนด้านหน้าของบ้านมีระเบียง กว้างพิเศษ เปิดมุมมองท�ำให้สัมผัสธรรมชาติ ให้กลิ่นอายในความเป็น Modern เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางที่อยากได้อารมณ์ของความ ทันสมัยที่ผสมผสานด้วยฟังก์ชันได้อย่างลงตัว

ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องรับแขก ที่จอดรถ 2 คัน

BAANSUKJAI

82

4 นอน 5 ห้อง 1 ห้อง


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

138 24.50 22.50 393

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MARCH/APRIL

83


HAPPY HOME

ME-171

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านสไตล์ Modern Tropical โดดเด่นด้วยซุ้มประตูทางเข้ากรุหิน โชว์ ความเว้าโค้งที่สวยงามสะดุดตา ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ พร้อมจัด ฟังก์ชันภายในแยกพื้นที่ได้อย่างลงตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง บริเวณชั้นหนึ่งถูกแบ่งพื้นที่ด้วยห้องโถงที่เปิดโล่งสามารถมองทะลุถึงชั้น สองได้ ห้องโถงเชื่อมต่อ ส่วนของห้องนอนชั้นล่างติดกับระเบียงชมสวน ขนาดใหญ่ ส่วนด้านขวาของตัวบ้านถูกจัดเป็นห้องครัว ห้องแม่บา้ นเชือ่ มต่อกับบ้านด้านเฉลียงระหว่างกัน ส่วนบริเวณชัน้ สอง ขึน้ มาจากโถงบันได ขนาดใหญ่ทหี่ รูหรา เอกลักษณ์ทผี่ สมผสานความเป็น Modern Tropical พร้อมให้ความใกล้ชิดธรรมชาติที่คุณสามารถสัมผัสได้

ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องท�ำงาน ห้องหนังสือ ห้องพระ ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ 3 คัน

BAANSUKJAI

84

5 นอน 5 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

282 41 28 725

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MARCH/APRIL

85


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940-7 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4243

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี

บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3596-1268 09-2281-2890

0-3596-1269

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-9634-8088

0-5341-2460

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI

88


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-5489-4274

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1567 08-5489-4273

0-4221-1571

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4466-6939 08-6844-9888

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 09-7494-4446

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 08-1885-5378

0-7467-1946

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง

บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7582-0360 08-1752-7226

0-7582-0361

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7757-4666 08-0326-0955

0-7757-4745

MARCH/APRIL

89


HAPPY ENDING

แค่เย็นใจ...ก็หายร้อน ถึงตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการท�ำร้ายธรรมชาติของมนุษย์เอง แม้เรา จะช่วยกันป้องกันด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ภาวะนี้รุนแรงขึ้น แต่การแก้ไขนั้นคงท�ำได้ยากและต้อง ใช้เวลาอีกมาก ส่งผลให้เราคงต้องอยู่กับภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้น และก่อให้เกิดภัยธรรมชาติมาก ขึ้น เช่นนี้ไปอีกพักใหญ่ ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ แต่เราก็ควรรู้ว่าสิ่งใดต้องท�ำก่อนหลังเช่นกัน เนือ่ งจากบางเรือ่ งยังไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาปัจจุบนั ดังนัน้ ก็ตอ้ งแก้เท่าทีแ่ ก้ได้ไปก่อน ยอมรับ ความเป็นจริงว่าตอนนี้เราท�ำอะไรได้ และยังท�ำอะไรไม่ได้ ไม่ใช่การยอมแพ้ถอดใจ แต่เป็นการ วางแผน จัดล�ำดับ และอดทน เพื่อให้สามารถเอาชนะปัญหานั้นได้ในสักวัน แต่การจะท�ำเช่นนั้น ได้เราต้องใช้เวลา ใช้ชีวิตอยู่กับปัญหาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่จะไม่รู้สึก ร้อนใจ เราจึงควรฝึกจิตใจให้สามารถท�ำเช่นนัน้ ได้ ส่วนจะใช้วธิ กี ารใดก็คงขึน้ อยูก่ บั ความถนัดของ แต่ละคนครับ อากาศร้อน ส�ำหรับคนทั่วไปแล้วอาจมีผลท�ำให้อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย ความอดทนลดลง แต่ ถ้าเราเข้าใจและฝึกฝนจิตใจ จะสภาพอากาศแบบใดเราก็ยังสามารถเย็นใจได้เสมอครับ

BAANSUKJAI

90


ปีที่ 7 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน มีนาคมเมษายน 2560  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน มีนาคมเมษายน 2560