Page 1


เจ้าของ : โทร. : แฟกซ์ : ที่ปรึกษา : บรรณาธิการบริหาร : กองบรรณาธิการ : ฝ่ายศิลป์ : ช่างภาพ :

2

BEAUTIFUL HOUSE

บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 02-9960940-7 02-9960948-9 สมาคมไทยรับสร้างบ้าน : สิทธิพร สุวรรณสุต, ภูวดล แดนสวรรค์, สมศักดิ์ สุขวารี, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุพล ธรรมวิเศษ, สำ�ราญ กระจ่างรมย์, สราวุฒิ เกิดแพ ปรีดา เฉลิมวงศ์, ฐิติพงษ์ เรืองเจริญ, วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล, ศิริพงษ์ สมบูรณ์, ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ พิศาล ธรรมวิเศษ มาลี สุวรรณสุต, นิรัญ โพธิ์ศรี, ถิรพร สุวรรณสุต, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, จิราพร ขำ�สุด, จิราพา ขำ�สุด, ดวงกมล แก้วรอด ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์ กฤษณะ ปกจั่น, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


“บ้านหรือที่อยู่อาศัย” คือปัจจัย 4 ที่ส�ำคัญ หลายคนฝันที่จะมีบ้านหลังใหม่ หลายคนก�ำลังจะสร้างฝัน ให้เป็นจริง แต่หลายๆ คนก็ยงั ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไรดี โดยเฉพาะกับ “แบบบ้านสวยในฝัน” ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวทีถ่ อื เป็น “จุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญ” ส�ำหรับการจะเปลีย่ นจากฝันไปสูค่ วามจริง หรือ ก็คือ “บ้านสวยในฝันหลังใหม่” ของทุกๆ คน เรา PD House หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ผู้ให้คำ� ปรึกษาและรับสร้างบ้านทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ กว่า 30 สาขา สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเรา ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของ “จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ” หรือ “แบบบ้านในฝัน” ของทุกคน จึงขอมอบ “Beautiful House” หนังสือรวม 80 แบบบ้าน ฉบับนี้ ให้เป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหา “แบบบ้านในฝัน” และหลายๆ แบบบ้านได้รับความนิยมจากผู้มีประสบการณ์สร้างฝันของตัวเองให้เป็น จริงมาก่อนแล้ว “Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิต หนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่งแบบบ้านตามขนาดของพื้นที่ใช้สอย โดยแบ่งขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 81-299 ตารางเมตร และขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 303-1001 ตารางเมตร เพื่อให้สะดวกต่อการ เลือกสรรแบบบ้าน ให้ตรงใจผู้สนใจสร้างบ้าน ต้องการพื้นใช้สอย ความพิเศษของ “Beautiful House” ฉบับนี้อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการคัดเลือกและรวบรวมแบบ บ้านสวย ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 303-1,001 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแบบบ้านขนาดใหญ่ หลากหลาย สไตล์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่นทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่น กับแนวคิดการออกแบบเพื่อการประหยัด พลังงานและความสบายของการอยู่อาศัย ให้เจ้าของความฝันได้ตัดสินใจเลือกตามความชื่นชอบ และ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน นอกจากนี้ การออกแบบบ้านทุกหลัง ยังค�ำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้าน ที่ จะช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เรา หวังว่า “Beautiful House” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูก้ ำ� ลังตามหาฝันของตนเองบ้างไม่มาก ก็น้อย และใช้เป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจสร้างบ้านสวยในฝันหลังใหม่ ทั้งในวันนี้และในอนาคต

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

3


earth 10-35

wood 138-165

4

BEAUTIFUL HOUSE

Fire 36-81

metal 96-137

water 84-93

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

ดีอย่างไร เรื่องโดย : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ในปัจจุบัน มีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษทั รับสร้างบ้านทีเ่ ป็นมืออาชีพ จริงๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจ และไม่ต้องมี ปัญหาจุกจิกกวนใจ ทัง้ ในระหว่างการก่อสร้าง และหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว การเลือก บริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพจึงควรพิจารณา ในรายละเอียดต่างๆ

ช่วงชีวติ หนึง่ นัน้ คนทุกคนอยาก มีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลัง ดัง นั้น เมื่อถึงวัยอันสมควร และมีความพร้อม ทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้าน เป็นของตนเอง ซึ่งส�ำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต การท�ำงาน การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือก ท�ำเลที่ตั้ง การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่าง ผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้ เป็นต้น ในปัจจุบัน มีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่ ก ารเลื อ กบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นที่ เ ป็ น มื อ อาชีพจริงๆ จะช่วยให้ ได้บา้ นดังทีต่ งั้ ใจ และไม่ ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการ ก่อ สร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว

การเลือกบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพจึงควร พิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ซึ่งผู้เขียนจะ ได้น�ำเสนอรายละเอียดเป็นหัวข้อหลักๆ ดัง ต่อไปนี้

คุณภาพของงานก่อสร้าง

เพราะการสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็น จ�ำนวนมาก จึงมีความส�ำคัญต่อเจ้าของบ้าน มาก ดังนั้น เรื่องคุณภาพของการก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรกที่ควรให้ความ สนใจ ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้างจะดีได้ก็ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว น สมบูรณ์ อันได้แก่ การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ดังนั้น ก่อน ตัดสินใจเลือกบริษทั รับสร้างบ้านเจ้าของบ้าน จึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษทั ที่ ท ่ า นจะเลื อ กว่ า มี ที ม งานสถาปนิ ก และ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

วิศวกรที่เชี่ยวชาญหรือไม่ และการเลือกใช้ วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีเจ้าของ บ้านบางรายที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดใน เรื่องวัสดุ แต่เทียบราคาค่าก่อสร้าง เมื่อเห็น ว่าบริษทั ใดเสนอราคาต�ำ่ กว่าก็ตดั สินใจเลือก เลย ในที่สุดก็ได้บ้านที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้มปี ญ ั หาตามมามากมาย บริษทั รับสร้าง บ้ า นที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ นั้ น จะต้ อ งมี ที ม งาน สถาปนิก และวิศวกรประจ�ำพร้อมที่จะให้ค�ำ แนะน�ำแก่เจ้าของบ้าน มีรายการวัสดุกอ่ สร้าง แสดงไว้ครบถ้วน เจ้าของบ้านจึงรู้ข้อมูลได้ เลยว่าการก่อสร้างบ้านในราคาเท่านี้ มีขั้น ตอนการท�ำงาน และการควบคุมตรวจสอบ อย่างไร ใช้วัสดุอะไร และที่ส�ำคัญคือ มีการ รับประกันการก่อสร้างอย่างไร สิ่งเหล่านีค้ อื คุณสมบัตทิ แี่ สดงถึงความเป็นมืออาชีพของ บริษัทรับสร้างบ้าน

VOLUME 5 www.pd.co.th

5


บริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความต้องการของจ้าของบ้าน โดยต้องค�ำนึง ถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นส�ำคัญ

แบบบ้านหลากหลายดี ไซน์

โดยปกติบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีม งานสถาปนิก และวิศวกรทีเ่ ชีย่ วชาญ จะมีแบบ บ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือกได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ละบริษัทจะมีแบบบ้านให้เลือกตั้งแต่ 50-200 แบบ เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิด เริ่มต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ ไหน พื้นที่ใช้สอย เท่าไหร่ ต้องการแบ่งพืน้ ทีภ่ ายในอย่างไร เพียง เท่านีส้ ถาปนิกของบริษทั ก็นำ� เสนอแบบบ้านให้ ท่านได้เลือกได้ตามทีท่ า่ นต้องการ หรือเจ้าของ บ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้วเมื่อเห็น แบบบ้านที่ตรง หรือใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็จะ เลือกได้ง่ายขึ้น และอาจจะบอกสิ่งที่ต้องการ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงบางส่วนของบ้านตามความ ต้องการของตนจากแบบแปลนได้ วิธีนี้จะช่วย ให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกของบริษัทมีความ เข้าใจในสิง่ ทีเ่ จ้าของบ้านต้องการตรงกัน ท�ำให้ การพูดคุย หรือการท�ำงานในขั้นตอนต่อไป ง่ายขึ้นด้วย

นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

ราคาที่เหมาะสม

ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อยอาจจะ สามารถสร้างบ้านได้ในราคาทีต่ ำ�่ กว่าบริษทั รับ สร้างบ้านได้จริง แต่อยากให้ข้อคิดต่อเจ้าของ บ้านว่า เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับ สร้างบ้านนั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ วันเซ็น สัญญาตกลงกันไว้เท่าไหร่กร็ าคาเท่านัน้ จนกว่า บ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลง รายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ของราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก สมมติวา่ บ้านหลังหนึง่ ราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท

ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคาทีต่ กลงกัน ณ วัน เซ็นสัญญานีจ้ ะคงทีจ่ นกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ ต้องค�ำนึงถึงว่าในระยะเวลา 10 เดือนที่มีการ ก่อสร้างนัน้ จะมีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ อย่างไร เช่น น�้ำมันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคา ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าขนส่งจะขึ้นไปอีกกี่ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคง สร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้าน จึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลายตาม สภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุม ไม่ได้ อีกอย่างหากเจ้าของบ้านทีค่ ดิ จะประหยัดค่าใช้ จ่ายโดยจ้างค่าแรงกับผูร้ บั เหมาแล้วจัดซือ้ วัสดุ

บ้านมืออาชีพก็พร้อมที่จะให้บริการในส่วนนี้ อยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าของบ้านให้รายละเอียด เรื่องขนาดของที่ดิน ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน รูปทรงและรายละเอียด บางอย่างประกอบ สถาปนิก ของบริษัทก็จะ ออกแบบบ้านตามทีท่ า่ นต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกแบบที่ บริษัทมีอยู่แล้ว หรือให้บริษัทออกแบบใหม่ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความ ต้ อ งการของจ้ า ของบ้ า น โดยต้ อ งค� ำ นึ ง ถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นส�ำคัญ

6

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้าง ได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงาน ไม่ ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุ ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็น ปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจ จะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่ค�ำนวณไว้ ใน ตอนต้นได้ นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมี การรับประกันงานก่อสร้างตามระยะเวลาที่ บริษัทก�ำหนด ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับ ประกันสูงถึง 15 ปี โดยจะมีการตรวจเยีย่ มเป็น ระยะๆ ซึ่ ง เจ้ า ของบ้ านจะมั่ น ใจได้ ว ่ า หากมี ปัญหาใดๆ บริษัทก็ยังให้บริการช่วยเหลือดูแล

ตรงต่อเวลาตามสัญญา

เมื่อเจ้าของบ้านสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้าง บ้านมืออาชีพแล้ว ท่านจะเห็นก�ำหนดการ ก่อสร้างตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบ บริษทั รับสร้างบ้าน มืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่ม งานขัน้ ทีห่ นึง่ หรือทีเ่ รียกว่า งวดทีห่ นึง่ เมือ่ ไหร่ และเสร็จการก่อสร้างงวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ หาก งานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะ รูร้ ะยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้า พร้ อ มกั บ วั น ก� ำ หนดสร้ า งเสร็ จ อาจจะมี สถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า ท�ำให้ระยะเวลาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็น้อยมาก เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงาน พร้อมจะไม่ประสบปัญหาช่างทิง้ งาน หาช่างไม่ ได้ สั่งของไม่ได้ หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพราะบริษทั จะมีการวางแผนการก่อสร้าง ล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา โดยบริษัทจะ ต้องรักษาเวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการ ก่ อ สร้ า งหลั ง อื่ น ๆ หากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถ ควบคุ ม ก� ำ หนดการก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ไปตาม ก�ำหนดได้ ย่อมกระทบต่อการท�ำงานของบริษทั ทั้งระบบได้

นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพถือเป็นความรับ ผิดชอบส�ำคัญที่ต้องท�ำการก่อสร้างให้ตรง เวลา เพราะต้องการให้เจ้าของบ้านสามารถ วางแผนงานที่ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน เช่น การตกแต่งภายใน การจัดสวน หรืองาน ทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ งอืน่ ๆ เพราะการแสดงความ รับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะรักษา ความน่ า เชื่อ ถือ ของบริษัท ซึ่งถือ เป็น องค์ ประกอบที่ ส� ำ คั ญ ยิ่งอย่างหนึ่งในการด�ำเนิน ธุรกิจ การสร้างบ้านกับบริษทั รับสร้างบ้านมือ อาชีพจึงมั่นใจได้ว่าบ้านของท่านจะสร้างเสร็จ ตรงเวลา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า ง การใช้ วั ส ดุ จ าก ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม้” เป็นองค์ ประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่ง บริษัทรับสร้างบ้าน ก็ตระหนักในความส�ำคัญของปัญหานี้จึงได้ พยายามลดการใช้ ไม้ ในการก่อสร้าง และใช้ วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆ ก็ตอ้ งมีภาระหนักใน

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจต่อลูกค้าผูส้ ร้างบ้านที่ ยังคงต้องการใช้ ไม้จากธรรมชาติ หลังจากที่ ใช้ความพยายามมากกว่าครึง่ ทศวรรษ บริษทั รับสร้างบ้านก็สามารถท�ำให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่าการ ใช้วสั ดุทดแทนนัน้ มีคณ ุ ภาพไม่ดอ้ ยกว่าใช้วสั ดุ ธรรมชาติ เนื่องจากมีบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อพร้อมใจกันใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้าง จึงสามารถช่วยลดการใช้ ไม้ ได้ในปริมาณมาก ทีเดียว ในฐานะบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพ จึง มีความภาคภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของการร่วม กันแก้ ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ถึง แม้ ว ่ า บริ ษั ท จะเป็ น องค์ ก รประเภทแสวงหา ก�ำไร..แต่ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

VOLUME 5 www.pd.co.th

7


บ้านอนุรักษ์พลังงาน Home energy

conservation โครงการ “ประกวดบ้ า นจั ด สรรอนุ รั ก ษ์ พลังงาน” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน มี วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผปู้ ระกอบการบ้านจัดสรรและธุรกิจรับสร้าง บ้าน ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบบ้าน ประหยั ด พลั ง งาน และเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ประชาชนในการเลือกซื้อบ้าน ตลอดจนการ เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทปี่ ระหยัดพลังงานใน บ้านอยู่อาศัย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการให้ ความส�ำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ค�ำยืนยันจากลูกค้า

ส�ำหรับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้เข้าร่วม โครงการ ตั้งแต่ปี 2552 และได้รับรางวัลด้าน อนุรักษ์พลังงานดีเด่น ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 36 รางวัล ซึ่งหัวใจส�ำคัญของเรานั้น คือการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างบ้านให้ประหยัด พลั ง งาน เราจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการ ออกแบบ การวางผังแปลนที่ค�ำนึงถึงทิศทาง แดดและลม โดยมี ส ถาปนิ ก และวิ ศ วกรผู ้ เชีย่ วชาญ เป็นผูอ้ อกแบบรวมถึงดีไซน์บา้ น ซึง่ จะต้องค�ำนวณวัสดุที่จะใช้เป็นองค์ประกอบ

ของบ้านที่เน้นช่วยในเรื่องของการประหยัด พลังงาน มีวสั ดุใดบ้างทีเ่ หมาะสม เช่น อิฐมวล เบา ฉนวนกันร้อน ประตู-หน้าต่างไวนิล ที่มี คุณสมบัติป้องกันความร้อน ไม่น�ำพาความ ร้อนเข้าบ้าน นอกจากนี้เรายังเลือกเทคโนโลยี สร้ า งบ้ า นที่ ล ดการใช้ พ ลั ง งาน คื อ ระบบ โครงสร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป Prefabrication & Multi-joint Lock System หรือ MLS ที่ สามารถควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการ ผลิตจากโรงงาน ท�ำให้ ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง หน้างานก่อสร้าง และการเลือกใช้วสั ดุทดแทน ธรรมชาติ ทุกขั้นตอนในการสร้างบ้าน ทุก หลังของเรา เราลือกสรรแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้บ้าน เป็นบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมอย่างแท้จริง”

คุณจ�ำนาญ เมืองเยาว์

“การที่ บ ริ ษั ท เลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่งแวดล้อม ท�ำให้เรารู้สึกว่าบ้านเราไม่ ได้ เบียดเบียนธรรมชาติ และไม่ต้องกลัวว่าจะมี ต้นไม้อยู่ภายในบ้านแม้แต่ต้นเดียว เพราะเรา เลือกที่จะรักษ์ธรรมชาติ ไม่ตัดไม้แต่เราจะเพิ่ม ต้นไม้เหมือนที่เราปลูกไว้รอบ ๆ บ้านนั่นเอง”

คุณจักรพันธ์ บ�ำเพ็ญเกียรติกุล คุณรมิตา ศักดาเพชรศิริ

“เรือ่ งการใช้วสั ดุบา้ นประหยัดพลังงานของทีน่ ผี่ มว่า แจ๋วเลยนะ ตัวบ้านอยู่แล้วไม่ร้อน ใช้วัสดุอนุรักษ์ พลังงาน เอาวัสดุไวนิลมาทดแทนไม้ อย่างวัสดุไม้ เวลาหน้าฝนไม่จะยืดตัว หดตัว บวมแล้วปิดประตูไม่ ได้ ต้องกระแทกแรงๆ ซึ่งผมเคยท�ำงานไม้มาก่อน เข้าใจตรงนี้ ยิง่ เรือ่ งพลังงานลดโลกร้อนเป็นเรือ่ งทีด่ ี นะ แม้ราคาสูงกว่านิดหน่อย แต่ระยะยาวแล้วผมว่า มันคุ้มนะ” 8

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


“บ้านอนุรักษ์พลังงาน” คือการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความสุขในชีวิตให้มากขึ้น

เป็นอีกหนึง่ ความภูมใิ จและเป็นเครือ่ งยืนยันได้ถงึ หัวใจส�ำคัญที่เรายึดมั่นมาตลอด”

คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข

“ต้องบอกว่าบ้านผมเป็นบ้านประหยัดพลังงานนะเพราะว่าเราใช้วสั ดุทชี่ ว่ ยลดการใช้พลังงาน ไม่เว้นแม้แต่หลอดไฟที่ใช้ภายในบ้าน เพราะ 90% เป็นหลอด LED นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัสดุ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในเราก็จะเน้นให้ดูโปร่ง โล่ง ลมพัดผ่านได้ทุกด้านชนิดที่แทบจะไม่ ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลย”

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

9


10

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


EARTH Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิง่ โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern Tropical Style หรือสไตล์บา้ น ทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านทรงไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ชื่นชอบ โลกสีเขียว ต้นไม้ รักความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

11


PORTFOLIO EA-153

12

BEAUTIFUL HOUSE

(P. 28)

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

13


Home series

earth EA-134

EA-134 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 17 19 306

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

14

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

15


Home series

earth EA-136

EA-136 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

103 19 12 326

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

16

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

17


Home series

earth EA-138

EA-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

106 17 25 309

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

18

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

19


Home series

earth EA-139

EA-139 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

100 19 21 335

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

20

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

21


Home series

earth EA-150

EA-150 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

99 18 22 331

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องโฮมเธียเตอร์

22

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

23


Home series

earth EA-151

EA-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 18 21 355

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 พื้นที่พักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน

24

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

25


Home series

earth EA-152

EA-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

162 24 27 411

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

26

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

27


Home series

earth EA-153

EA-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

168 25 25 578

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

28

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

29


Home series

earth EA-154

EA-154 ขนาดที่ดิน

เเหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

180 30 24 643

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

30

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

31


Home series

earth EA-158

EA-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

255 30 34 730

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

32

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

33


Home series

earth EA-159

EA-159 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

256 32 32 665

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

34

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

35


FIRE Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไฟ (Fire) เพือ่ ต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็น ถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern หรือ Modern Classic Style มีดี ไซน์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต นักบริหาร ที่มีแนวคิดสมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรืนร้น รักความ ท้าทาย ชอบความแปลกใหม่และมีสีสัน มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นตัวเองสูง


แบบบ้านพิเศษ

PORTFOLIO

F-132 (P.40) 38

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


F-168 (P.74)

F-138 (P.42)

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

39


Home series

FIRE f-132

f-132 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

75 14 21 316

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

40

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

41


Home series

FIRE f-138

f-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

99 22 18 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

42

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

43


Home series

FIRE f-139

f-139 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

100 19 21 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

44

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

45


Home series

FIRE f-151

f-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

74 14 21 312

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

46

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN THIRD FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

47


Home series

FIRE f-152

f-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

88 16 22 360

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์ ที่จอดรถ 2 คัน

48

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

49


Home series

FIRE f-153

f-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 17 18 305

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

50

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


THIRD FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

51


Home series

FIRE f-154

f-154 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

115 23 20 316

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, 2 ระเบียงกระจกใหญ่, ที่จอดรถ 2 คัน

52

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

53


Home series

FIRE f-155

f-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

102 24 19 379

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

54

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

55


Home series

FIRE f-156

f-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

115 23 20 378

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

56

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

57


Home series

FIRE f-157

f-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 24 21 410

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�,1 ห้องรับแขก, 1 ห้องพระ, 1 ห้องทำ�งาน, ที่จอดรถ 2 คัน

58

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

59


Home series

FIRE f-158

f-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

132 24 22 404

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�,1 ห้องรับแขก, ที่จอดรถ 2 คัน

60

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

61


Home series

FIRE f-159

f-159 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 16 20 412

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์

62

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

63


Home series

FIRE f-162

f-162 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

144 24 24 450

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

64

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

65


Home series

FIRE f-163

f-163 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 20 24 486

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

66

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

67


Home series

FIRE f-164

f-164 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

90 20.20 18 480

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

7 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์

68

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

69


Home series

FIRE f-167

f-167 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

136 23.80 23 486

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องทำ�งาน, 1 ห้องโฮมเธียเตอร์, สระว่ายน้ำ�, สวนพักผ่อนชั้น 2 และที่จอดรถ 2 คัน

70

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

71


Home series

FIRE f-168

f-168 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

184 32 23 461

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

72

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

73


Home series

FIRE f-169

f-169 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

195 30 26 602

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

74

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

75


Home series

FIRE f-591

f-591 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

136 26 21 459

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

7 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

76

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

77


Home series

FIRE f-592

f-592 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

218 35 25 648

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, 1 ห้องโฮมเธียร์เตอร์, 1 ศาลาพักผ่อน, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 3 คัน พร้อมเรือนสปา และสระว่ายน้ำ�

78

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

79


80

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


WATER Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุน�้ำ (Water) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และความโอบอ้อมอารี โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Classic Style และ Contemporary Style ดูหรู มีรสนิยม และร่วมสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็นผู้มี ความทันสมัย ชอบสังคม เป็นผู้น�ำ มีน�้ำใจต่อมิตรและบริวาร รักที่จะเป็นผู้ ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

81


WA-155 (P.88)

PORTFOLIO

WA-155 (P.88)


WA-157 (P.92)

WA-157 (P.92)


Home series

water wA-153

wa-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

67 15 18 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

84

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN THIRD FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

85


Home series

water wA-155

wa-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

129 22 22 389

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

86

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

87


Home series

water wA-156

wa-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

143 22 26 393

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

88

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

89


Home series

water wA-157

wa-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

192 24 32 512

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

90

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

91


92

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


METAL Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุเหล็ก (Metal) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงพลังการต่อสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยแบบบ้าน จะเป็นแนว Roman Style หรือ แบบบ้านสไตล์โรมันประยุกต์ ดูโดดเด่น ดุจอัครสถาน หรูหรา อย่างมีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผูม้ บี ารมี มีพลังและอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของงาน เป็นนักปกครองและมากด้วย บริวาร

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

93


ME-128 (P.112)

PORTFOLIO

ME-141 (P.116)


ME-125 (P.106)

ME-126 (P.108)


Home series

meTAL me-121

me-121 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

110 22 20 402

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

96

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

97


Home series

meTAL me-122

me-122 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

138 22 25 408

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

98

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

99


Home series

meTAL me-123

me-123 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

121 22 22 411

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 1 ห้องพระ, 1 ห้องพักผ่อน, ที่จอดรถ 2 คัน

100

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

101


Home series

meTAL me-124

me-124 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 28 20 457

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

102

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

103


Home series

meTAL me-125

me-125 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 22 23 393

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

104

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

105


Home series

meTAL me-126

me-126 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

104 22 19 420

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

106

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

107


Home series

wood ME-127

ME-127 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 28 20 511

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

108

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

109


Home series

meTAL me-128

me-128 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

170 22 31 450

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ� , ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมสระว่ายน้ำ�

110

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

111


Home series

meTAL me-129

me-129 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

168 28 24 531

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

112

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

113


Home series

meTAL me-141

me-141 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

138 22 23 554

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

114

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

115


Home series

meTAL me-142

me-142 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย สระว่ายน้ำ�

217 31 28 483 21

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ� , ที่จอดรถ 2 คัน และส่วนบริการครบครัน

116

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

117


Home series

meTAL me-143

me-143 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

221 34 26 596

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

118

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

119


Home series

meTAL me-144

ME-144 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

210 30 28 561

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

120

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

121


Home series

meTAL me-145

ME-145 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

195 34 23 632

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

122

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

123


Home series

meTAL me-146

me-146 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

287 41 28 725

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

124

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

125


Home series

meTAL me-147

me-147 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

245 20 49 546

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

126

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

FIRST FLOOR PLAN

VOLUME 5 www.pd.co.th

127


Home series

meTAL me-148

me-148 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

221 34 26 710

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

128

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

129


Home series

meTAL me-149

me-149 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

304 32 38 809

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

6 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

130

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

131


Home series

meTAL me-151

me-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

384 48 32 1001

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

6 ห้องนอน, 9 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 4 คัน

132

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

133


Home series

meTAL me-152

me-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

380 38 40 623

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน และสระว่ายน้ำ�

134

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

135


136

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


WOOD Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไม้ (Wood) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และบุคลิกที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่ง ปรัชญา การเรียนรู้ การแสวงหา โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Thai Style หรือบ้าน สไตล์ ไทยประยุกต์ ดูสง่างามในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและคลาสสิก ตลอดกาล เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผู้ฉลาดและปราดเปรื่อง และใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ชื่นชอบความสงบ มีจิตใจ ดีงาม

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

137


PORTFOLIO

W-162

(P.160)


W-153 (P.148)


Home series

wood w-138

w-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

168 24 28 350

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

140

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

FIRST FLOOR PLAN

VOLUME 5 www.pd.co.th

141


Home series

wood w-151

w-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

90 15 24 303

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

142

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

143


Home series

wood w-152

w-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

113 25 18 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

144

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


THIRD FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

145


Home series

wood w-153

w-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

119 25 19 315

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

146

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

147


Home series

wood w-155

w-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

110 22 20 337

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

148

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

149


Home series

wood w-156

w-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

108 24 18 338

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�

150

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

151


Home series

wood w-157

w-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 24 20 414

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

152

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

153


Home series

wood w-158

w-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 24 20 389

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

154

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

155


Home series

wood w-161

w-161 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

104 24 19 427

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

156

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

157


Home series

wood w-162

w-162 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

99 22 18 372

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

158

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

159


Home series

wood w-164

w-164 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

163 31 21 452

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

160

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

161


Home series

wood w-165

w-165 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

240 37 26 807

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 4 คัน

162

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

163


Home

service

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดีเฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน การสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูป แบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี มุ่งเน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันทุกหลัง แล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคาที่ ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่ส�ำคัญงบประมาณจะไม่บาน ปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์….. ส�ำหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขที่บ้าน ขอสิน เชือ่ จากสถาบันการเงิน ขอติดตัง้ โทรศัพท์ การให้คำ� ปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับ เรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน พีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบ การณ์จึงตั้งใจและพร้อมที่ จะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนี้เรายังจะช่วย ท่าน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษา รายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

164

BEAUTIFUL HOUSE

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทยั ธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวล�ำภู ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (หาดใหญ่) กระบี่ ภูเก็ต ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิจติ ร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เงื่อนไขการให้บริการ 1.ที่ดินต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีที่มีค่าใช้จ่าย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดัง กล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่าปลูกสร้าง 2.ที่ดินจะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเพื่อความ สะดวกในการก่อสร้างบ้าน 3.กรณีไม่มีท่อระบายน�้ำสาธารณะ บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำถังน�้ำซึม แทนท่อระบายน�้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน 4.ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ กรณีทดี่ นิ มิได้เป็นกรรมสิทธิข์ อง ท่านจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน การบริการทั่วไป บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน ทีต่ อ้ งการ ปลูกสร้างบ้านดังนี้ ล�ำ1.ดับ

บริการติดต่อราชการและขอติดตั้งสาธารณูปโภค

2.

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ขอเลขที่บ้าน (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

1.

ค่าด�ำเนินการ (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

-

-

การรับประกัน 1.

อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน�้ำ หนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย

2.

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Smart, Platinum Series รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Standard, Exclusive Series ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

3.

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

4.

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

5.

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

การยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน หลังจากทีท่ ่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษทั ฯ ท่าน จะต้องท�ำการยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-

-

3.

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปาภูมิภาค)

6,000 4,700

7,000 7,000

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

30,000

4.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้านครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้าภูมิภาค)

400 750

10,000 6,000

2.

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

50,000

6,000 4,700

6,000 1,017

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

100,000

4,500 9,650

2,000 4,000

4.

ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท (แบบบ้านของลูกค้าเอง)

5. 6.

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว

ขอขยายเขตประปา(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการประปา) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตประปา)

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้านครหลวง) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

7.

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

ช�ำระเงินล่วงหน้า (บาท)

3% ( ไม่เกิน 100,000)

เอกสาร

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

ราคาบ้าน

2,450 6,900

2,000 5,000

ค่าใช้จา่ ยและการบริการทัง้ 7 ข้อทีก่ ล่าวมา บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการ แทนท่านจนแล้วเสร็จ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้าจากที่ บริษัทฯ ก�ำหนด โปรดแจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนด�ำเนินการ ก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีที่ จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทา่ น โดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้าง บ้านบนทีด่ นิ ของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghb.co.th) โดยมีหลักเกณฑ์พจิ ารณา เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.

ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจ�ำนอง เป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง)

2.

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะต้องจ�ำนองไว้กบั ธนาคาร และท่านจะต้องท�ำประกันอัคคีภยั พร้อม ช�ำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�ำ

3.

ท่านควรมีรายได้ตอ่ เดือน (รวมรายได้คสู่ มรส) ประมาณ 2.5 เท่าของเงินทีจ่ ะต้องผ่อนช�ำระแต่ละ เดือน เช่น ผ่อนช�ำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

1.

ส�ำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

2.

ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

3.

ส�ำเนาใบเสร็จเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจที่ดินที่จะท�ำการปลูกสร้างและถนนทาง เข้า เพื่อจะก�ำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่ สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษัทยินดี คืนเงินมัดจ�ำให้แก่ท่าน การท�ำสัญญาฯ p เมื่อท่านได้รับผลการส�ำรวจที่ดินและตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบ แปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องท�ำสัญญาฯ กับบริษัทฯ เพื่อที่จะได้ ด�ำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้าง ต่อไป p กรณีเงินช�ำระล่วงหน้า บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันท�ำสัญญาปลูก สร้าง p หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังท�ำสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งราคาให้ท่า นทราบก่อน เมื่อท่านตกลงแล้ว จะต้องช�ำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนเริ่ม ด�ำเนินการก่อสร้าง p ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ และ ช�ำระค่างวดท�ำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังท�ำ สัญญาประมาณ 60 วัน) VOLUME 5 www.pd.co.th

165


การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดเี ฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขัน้ ตอน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ ให้ ท่านเลือกหลาก หลายรูปแบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์ มานานกว่า 25 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบ เท่ากันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นทีพ่ งึ พอใจของท่าน บริษทั ฯ สร้าง บ้ า นทุ ก หลั ง ด้ ว ยความประณี ต เป็ น ไปตามขั้ น ตอนและหลั ก วิ ช าการ ก่อสร้างทีด่ ี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการทีจ่ ะอยูอ่ าศัย และ ตรงตามสัญญาก่อสร้าง ตามรายละเอียด ดังนี้ ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างส�ำเร็จรูป Multi–Joint Lock System ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

10 - 12 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

13 - 14 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

15 - 18 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 เดือนขึ้นไป

8 - 9 เดือน

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน ราคาบ้าน

10 - 11 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

12 - 13 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

14 - 15 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

16 - 17 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 - 24 เดือน

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างเหล็ก Wall Frame System-WFS ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

5 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

6 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

7 เดือน

หมายเหตุ เพือ่ ความมัน่ ใจของท่าน และเป็นการยืน่ ยันว่าบริษทั ฯ จะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ในสัญญา บริษัทฯ ยินดีให้ท่านคิดเงินค่าปรับเป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้าน หากบริษัทฯ ส่งมอบ บ้านไม่ทันก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญา

166

BEAUTIFUL HOUSE

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-ชัน้ บน คานชัน้ ล่าง-ชัน้ บน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคา เหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมือ่ เทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี)ติดตัง้ ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุ หลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ

15%

4.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน�้ำ) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50%แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน สุขภัณฑ์ทาสีจริง 1 เที่ยว และ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำแล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างส�ำเร็จรูป รายละเอียด

ME-152

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม คานชั้น ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สาม พืน้ ชัน้ ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สาม คานหลังคา และบันได ชั้นสอง-ชั้นสามแล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่างติดตัง้ ภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภาย หลัง) ก่ออิฐผนัง 80%และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80% (ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ -ฉาบภายหลัง) และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตัง้ สายไฟฟ้า ภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) แล้วเสร็จ

10%

ระยะเวลาการก่อสร้าง

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

ช�ำระเงิน

1.

งวดงาน

1.

F-158

รายละเอียด

งวดงาน

6. 7. 8.

ช� ำ ระเมื่ อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ละบานประตู - หน้ า ต่ า งไวนิ ล ฝ้ า เพดาน ภายนอก-ชายคา กรุกระเบือ้ งผนังห้องน�ำ้ 50% ฉาบปูนผนังทาสีรองพืน้ แล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันไดบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ   ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

10% 5% 5%

W-156

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างส�ำเร็จรูป งวดงาน รายละเอียด 1.

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

20%

1. 2.

2.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-บน คานชั้นล่าง-บน พื้น ชั้นล่าง-บน บันได คานชั้นหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้น โครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และก่ออิฐ ผนัง 80% แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80% (ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ -ฉาบภายหลัง) และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้ง สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) แล้วเสร็จ

10%

6. 7. 8.

3.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้า เพดานภายนอก-ชายคา กรุกระเบื้องผนังห้องน�้ำบางส่วน (50%) ทาสี รองพื้นผิวผนังแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

10%

5%

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

รายละเอียด

งวดงาน

4.

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) เสาชั้นล่าง และพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนังผนัง 50% และติดตัง้ โครงหลังคา เหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

5.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง100% ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุ ภายหลัง) และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

6.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และ ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

8.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิลบาน ประตูภายใน ปูกระเบื้อง พื้น-ผนังห้องน�้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก และโครงสร้างคาน คอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสองแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสามแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคาแล้วเสร็จ 

20% 10% 10% 10%

6.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สาย ไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรง ดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% กรุกระเบื้องผนังห้องน�้ำ ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ-ติดตั้ง ภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

8.

ช�ำระเมือ่ ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิล บาน ประตูภายใน ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้น ล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนัง 50% ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก กันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่อ อิฐผนัง 100% ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติด ตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

5%

8.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

5%

9.

ช�ำระเมื่อฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล และบานประตู ภายในแล้วเสร็จ

5%

10.

ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

5%

11.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

12.

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

10%

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ -ติด ตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมื่อ โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิม รอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้น หลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ

10% 10%

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

5.

5%

ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างหล่อในที่ดิน งวดงานก่อสร้างแบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไปไม่เกิน 10 ล้าน บาทโครงสร้างหล่อในที่ ดิน

7.

งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างหล่อในที่ดิน งวดงาน ช�ำระเงิน รายละเอียด

VOLUME 5 www.pd.co.th

167


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภาคกลาง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน-ปราณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาคเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

168

BEAUTIFUL HOUSE

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 08-5489-4275 0-2922-0079-80 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3427-1745-7 06-2609-1665 0-3262-3585-6 08-5488-5316 0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-5341-2459 09-8271-8083 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

ID LINE @pdhouse, 0854894275 @pdhouse, 0860666993 @pdhouse, 0854894275 @pdhouse, 0863264277

ID LINE @pdhouse, 0854894252 @pdhouse, 0626091665 @pdhouse, 0854885316 @pdhouse, 42141354 @pdhouse, 42141354

ID LINE @pdhouse, 0982718083 @pdhouse, 0901976422 @pdhouse, 0838703334 @pdhouse, pdhousens

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 09-2259-1038 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-6100-7372 0-4266-1154 08-3655-9599

@pdhouse, 0814708044 @pdhouse, 0922591038 @pdhouse, 0817556133 @pdhouse, 0879555995 @pdhouse, 0879555995 @pdhouse, 0861007372 @pdhouse, @pdmuk

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

0-7543-1198 08-3977-8199 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0839778199 @pdhouse, 0901976422 @pdhouse, 0806907412 @pdhouse, 0854885316

VOLUME 5 www.pd.co.th

169


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณโรเจอร์ เจมส์ และคุณปัทมา สแตนลี Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน

แบบบ้านพิเศษ

“ ”

ประทับใจพนักงานทุกคนที่ท�ำงานกันได้ดีมาก เห็นถึงความทุ่มเทของทุกคน จนสุดท้ายก็ได้บ้านตรงตามความต้องการของเราจริง ๆ... แต่คุณเชื่อมั้ย ? ในช่วงระหว่างก่อสร้างบ้านจนบ้านแล้วเสร็จ เราเข้ามามาดูความก้าวหน้าของ งานเพียงแค่ 6 ครั้งเท่านั้นเอง

House Owner : คุณอรรถพร - คุณปฐมา ระวังภัย อัมพวา Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครปฐม

WA-146

จริงๆ แล้วผมก็รู้จักกับผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นเพื่อนกันหลาย แห่ง ซึ่งถ้าผมจะใช้บริการก็จะได้ส่วนลดพอสมควร แต่เราก็ตัดสินใจเลือก พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านให้เรา นั่นเพราะมองว่าการที่จะให้งานแต่ละอย่างออกมาดี ต้องใช้มอื อาชีพเข้ามาจัดการ อย่างเราเป็นทนายก็มคี วามเป็นมืออาชีพเช่นกัน เราจึงไม่เสีย่ งในเรือ่ งการสร้างบ้าน… ตลอดระยะเวลาปีเศษของการสร้างบ้าน ประทับใจการบริการที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย ท�ำตามสัญญาและยังมีข้อ แนะน�ำอื่นๆ ที่เราไม่รู้ มีผู้ควบคุมมาดูแลอย่างใกล้ชิด

170

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชวลิต Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี

ME-128

“ ”

บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรู้สึกประทับใจ จริงอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาจจะ มีปัญหาบ้าง แต่พอมีการพูดคุยในรายละเอียดแล้ว ก็เข้าใจและแก้ปัญหาให้จนเรา รู้สึกพอใจ..ตอนที่บ้านก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ

House Owner : คุณฉวีวรรณ เทพรักษ์ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขารังสิต

W-154

ผลงานดี รับผิดชอบ และใช้วัสดุคุณภาพดี นั่นคือสิ่งที่คนรู้จักแนะน�ำมา แต่ สิ่งที่ชื่นชอบตั้งแต่แรกที่ได้คุยกันคือ เราสามารถปรับเปลี่ยนเลือกวัสดุได้ตาม ต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาไปชมผลงานของบริษัท พร้อมทั้งสอบถามความ ต้องการของทางเราอย่างละเอียด เรารับรู้ได้วา่ เขามีความใส่ใจ จึงตัดสินใจเลือก ใช้บริการ...ครอบครัวปรึกษากันว่า จะสร้างบ้านทั้งที ก็น่าจะให้มืออาชีพเป็น ผู้ดูแล เพราะการสร้างบ้านล้วนมีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

171


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณจักรพันธ์ บ�ำเพ็ญเกียรติกุล - คุณรมิตา ศักดาเพชรศิริ Model : WA-157 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

เรื่องการสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงานของที่นี่ ผมว่าแจ๋วเลยนะ ตัวบ้านอยู่แล้วไม่ร้อน ใช้วัสดุ ที่เป็นฉนวนและช่วยประหยัดการใช้พลังงาน อีกทั้งผมชอบบานประตูหน้าต่างไวนิล ซึ่งจะ ไม่บวมหรือยืดและหดตัวเมือ่ เจอกับความชืน้ มากๆ ผมท�ำงานและคุน้ เคยกับไม้มาก่อนเข้าใจ ตรงนี้ ที่ส�ำคัญบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องลดโลกร้อนถือเป็นเรื่องที่ดีเราชอบนะ… สร้าง บ้านกับ พีดีเฮ้าส์ แม้ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย แต่ระยะยาวแล้ว ผมว่ามันคุ้มนะ

WA-157

House Owner : คุณประเสริฐ ปิ่นทอง Model : WA-135 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี

WA-135

172

BEAUTIFUL HOUSE

จากประสบการณ์ของคนรอบข้างที่ได้ใช้บริการผู้รับเหมาปลูกสร้างบ้าน ซึ่งมักจะพบกับ ปัญหาต่างๆ นานา ท�ำให้เราค่อนข้างจะกังวลใจพอสมควร เนื่องจากเป็นบ้านหลังแรกใน ชีวิตที่เรา จึงพยายามตระเวนหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่หลายแห่ง จนในที่สุดก็มาเจอ พีดีเฮ้าส์สาขาสระบุรี และก็ได้เข้าไปปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ค�ำปรึกษา เป็นอย่างดี บอกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เราจึงรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจให้ พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านของเรา

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณสาริศา อุส่าห์ Model : WA-134 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงใหม่

พีดีเฮ้าส์ มีความเป็นมืออาชีพ และแบบบ้านทันสมัยตรงกับความต้องการ อีกทั้งทีมงานให้ ปรึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องงบประมาณ แบบบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้าง พร้อมมีค�ำ แนะน�ำดีๆ ให้เราโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าๆ จนกระทั่งบ้านปลูกสร้างแล้วเสร็จ ที่ส�ำคัญ พีดีเฮ้าส์ มีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ ท�ำให้สะดวกที่จะติดต่อใช้บริการ

WA-134

House Owner : คุณฐิติพันธ์ – คุณวิไล พร้อมพลากร Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครสวรรค์

W-128

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

ด้วยเพราะเราทั้งสองคนรับราชการ จึงไม่มีเวลามาคอยควบคุมงานก่อสร้างเอง ก็เลย ตัดสินใจเลือกใช้บริษทั รับสร้างบ้าน เพราะเรามองว่ามีความเป็นมืออาชีพ งานได้มาตรฐาน ทีส่ ำ� คัญมีการรับประกันด้วย ซึง่ ภายหลังทีเ่ ราได้ตดั สินใจใช้บริการกับ พีดเี ฮ้าส์ เราเห็นได้ ชัดเจนเลยว่ามีการบริการทีร่ วดเร็ว ทัง้ ก่อนและหลังการขาย มีการให้ขอ้ มูลและให้คำ� แนะน�ำ ให้เราได้ศกึ ษารายละเอียด มีการแจ้งความคืบหน้าของงาน หรือหากมีปญ ั หาอะไรก็รบี เข้า มาแก้ ไขในทันที...มาถึงตรงจุดนี้บอกเลยว่าประทับใจมากและคิดไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือกใช้ บริการพีดีเฮ้าส์

VOLUME 5 www.pd.co.th

173


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณฉัตรชัย – คุณพัชรี ป้องมิตรอมรา Model : WA-143 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา

“ ”

ผมคิดว่าการสร้างบ้าน จ้างบริษัทสร้างบ้านเลยดีกว่า อาจจะรู้สึกว่าจ่ายสูงกว่านิดหน่อย แต่หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้มา มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ผมโชคดีที่มาเจอบริษัทที่ดีอย่าง พีดีเฮ้าส์ เพราะเชื่อถือได้ และถูกจริตกับเรา ภูมิใจมากครับกับบ้านหลังนี้

WA-143

House Owner : คุณนงนุช ใจเเสน Model : WA-137 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก

WA-137

174

BEAUTIFUL HOUSE

คือเราเองไม่ได้เก่งเรื่องบ้านเรื่องช่าง พีดีเฮ้าส์ก็ดูแลให้เราว่าตรงไหนเรียบร้อย หรือไม่ เรียบร้อย และหากตรงไหนไม่เรียบร้อยก็สงั่ แก้ ไขในทันที มันท�ำให้เรามัน่ ใจ เพราะเราเองเรา ไม่รหู้ รอกว่า ท�ำแบบใดดีหรือไม่ดี ซึง่ ทีมงานพีดเี ฮ้าส์จะคอยตรวจมาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา เราก็ ได้ความสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องจุกจิก...เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว เกิดพบจุด บกพร่อง ก็ยังมีบริการหลังการขาย ส่งช่างมาซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าบริการ ตรงนี้ถ้าเรา จ้างผู้รับเหมาทั่วไป ก็คงไม่มีบริการและไม่รู้เลยว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกเท่าไร แต่นี่ พีดีเฮ้าส์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามระยะเวลารับประกันที่บอกไว้ชัดเจน

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณดวงใจ สีดี Model : EA-124 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

เราตัดสินใจไม่ผิด ที่เลือกใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ เพราะให้ค�ำปรึกษาและมีค�ำแนะน�ำดีๆ ในการที่เราขอปรับเปลี่ยนแบบบ้านเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรา พีดีเฮ้าส์ก็ไม่ขัดข้อง อีกทั้งวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก็มีมาตรฐาน ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดของตัว บ้าน ต้องบอกว่าพอใจกับผลงานทีอ่ อกมาอย่างมาก ตรงตามจินตนาการทีว่ าดหวังไว้และ คุ้มค่ากับการรอคอย... เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว ทีมงานของบริษัทฯ ก็ยังเข้ามาดูแลตลอด ตรงไหนมีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ก็มาแก้ ไขให้ ประทับใจจริง ๆ คิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจใช้ บริการ พีดีเฮ้าส์ ให้เป็นผู้เข้ามาสร้างอาณาจักรในฝันแห่งนี้

EA-124

House Owner : คุณสมพร - คุณนิคม อุบล Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่

ต้องขอบคุณ พีดีเฮ้าส์ ที่ช่วยท�ำในสิ่งที่ผมต้องการออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ท�ำให้บา้ นหลังนีก้ ลายเป็นออฟฟิศทีแ่ สนอบอุน่ และมีความมัน่ คงแข็งแรง ผมประทับใจมาก จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการก่อนและหลังการขาย หรือการติดตามผลงาน คุณภาพของวัสดุที่ใช้ การรับประกัน และการเอาใจใส่ ต้องขอชื่นชมจริง ๆ ครับ

WA-146

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

” VOLUME 5 www.pd.co.th

175


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณสัมฤทธิ์ ตันสุริยวงศ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ Model : EA-153 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพัทลุง

เราเอง คุ้นเคยกับงานก่อสร้าง เพราะเคยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ดังนั้น เราจึงเน้นเรือ่ งโครงสร้างและวัสดุ ตัง้ แต่งานฐานรากจนถึงหลังคาก็วา่ ได้ ซึง่ การทีต่ ดั สินใจ เลือกใช้บริการสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์น้ัน เป็นเพราะเรามองเห็นว่าบริษัทเน้นเรื่องคุณภาพ การให้บริการ การรับประกัน และมีความเป็นมืออาชีพ… ก็เชื่อมั่นว่าจะสร้างบ้านให้กับเรา ได้ตรงตามที่ต้องการจริง ๆ

EA-153

House Owner : คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ Model : แบบบ้านพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขารามอินทรา

แบบบ้านพิเศษ

176

BEAUTIFUL HOUSE

ตอนที่เราคิดจะสร้างบ้านนั้น อันดับแรกคือ มองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าไว้วางใจ... ที่ เราไม่เลือกผูร้ บั เหมา เพราะสิง่ ทีเ่ ราประสบมาก็คอื เรือ่ งของงบประมาณบานปลายและการ ทิ้งงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองกลัวมากๆ เพราะเงินที่สะสมมานั้นไม่ใช่หามาได้ง่าย ๆ จึงต้อง ระมัดระวังมากพอสมควร... เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ พีดีเฮ้าส์ เพราะน่าเชื่อถือและมี ความเป็นมืออาชีพมากกว่าค่ะ

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION

House Owner : นายแพทย์พรเทพ-คุณหมอคัทลียา เกษมศิริ Model : WA-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

การซือ้ บ้านส�ำเร็จง่ายกว่าการสร้างบ้านตรงทีเ่ ข้าอยู่ได้ทนั ที แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าคุณก็ตอ้ งเสีย สิทธิ์ที่จะเลือกอะไรๆ หลายๆ อย่างไปเช่นกัน เพราะบ้านที่ส�ำเร็จอาจไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างทีใ่ จเราต้องการ ถ้ารับได้กโ็ อเค... แต่ถา้ เรามีทดี่ นิ เป็นของตัวเอง แล้วคิดจะสร้างเอง ก็ขอแนะน�ำให้ศกึ ษาข้อมูลของผูป้ ระกอบการรายนัน้ ๆ ให้รอบด้าน ไม่ได้บอกว่าบริษทั ไหนดี กว่าบริษัทไหน แต่ก�ำลังจะบอกว่า ถ้าตัดสินใจเลือกตามคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลมากพอ คุณเองจะเป็นฝ่ายที่เสียใจ เมื่อเกิดปัญหา

WA-141

House Owner : คุณอ๊อด - คุณวนิดา โทเกาะ Model : WA-157 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

พี่ กับแฟน มีนิสัยเหมือนกันอยู่ตรงที่ เวลาจะตัดสินใจเลือกหรือท�ำอะไร ต้องเลือกและท�ำ สิ่งที่ดีท่ีสุด นั่นเป็นสาเหตุว่าท�ำไมจึงต้องไปปรึกษาพีดีเฮ้าส์ เกือบ 10 ครั้ง ทั้งไปรับฟัง ข้อมูล เช็กประวัติความน่าเชื่อถือ รวมถึงออกไปฟังจากปากผู้ที่เคยใช้บริการจริงๆ มา ก่อน… ถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลัง ด้วยเงินก้อนใหญ่ที่เราหามาค่อนชีวิต เราก็ต้องมั่นใจ ว่าบริษัทรับสร้างบ้าน จะไม่ทิ้งงาน และอยู่เคียงข้างกันไปกระทั่งบ้านสร้างเสร็จ แล้วก็ยัง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปตลอดจริงไหม

WA-157

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

177


178

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เมื่อเปิดมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ ทีมงานผู้จัดท�ำ “Beautiful House” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน ที่ได้ชมแบบบ้านหลากหลายสไตล์ภายในเล่มนีแ้ ล้ว คงจะพบแบบบ้านทีเ่ ป็นสไตล์ของตัวเอง หรือ ใกล้เคียงตามไลฟ์สไตล์ของท่าน และน�ำไปสู่การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะ ตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ถูกใจและลงตัวมากที่สุด อย่างไรก็ดี นอกจากแบบบ้านที่สวยถูกใจแล้ว ทีมงานก็ขอฝากไว้ว่า ควรศึกษาข้อมูลการให้ บริการก่อน-หลังการขาย คุณภาพวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน มาตรฐานหรือระบบการก่อสร้าง และ การรับประกันผลงานของ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ประกอบการตัดสินใจไว้ด้วย หากมีขอ สงสัยหรือค�ำแนะน�ำประการใด สามารถส่งเข้ามาได้ที่ webmaster@pd.co.th นะครับ ท้ายที่สุดนี้ ขอให้สมหวังกับการสร้างบ้านสวยในฝันทุกท่าน และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย นะครับ เพราะเดี๋ยวนี้อากาศและฤดูกาลแปรเปลี่ยนไปมาก บางวันอาจมีถึง 3 ฤดู ซึ่งก็เป็นผล มาจากการท�ำร้ายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของมนุษย์เรานีเ่ อง ช่วยกันดูแลโลกใบนีใ้ ห้นา่ อยู่ไป นานๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 5 www.pd.co.th

179


Beautiful House vol.5  

“Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิตหนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่งแบบบ้านตามขน...

Beautiful House vol.5  

“Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิตหนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่งแบบบ้านตามขน...