Page 1


s

e

p

t

e

m

b

e

r

/

O

C

t

O

b

e

r

V O L u m e

20 22

24 26 28 44 48 50 52

3 3

Happy Celebrity II

Happy Celebrity I

Editor’s Note & Staff Happy Society Happy Seminar พีดีเฮ้าส์ ชูกลยุทธ์ รีโปรดักส์ รีไพรซ์ รีโลเคชั่น Happy New Product Happy Interview อรรถพล เลิศศรีมงคล ระหว่างทางคือความสุข ปลายทางคือความส�าเร็จ Happy Working วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล “ใจเขาใจเรา” จากความเข้าใจ น�าพาไปสู่ความส�าเร็จ Happy Furniture แหล่งก�าเนิดแสง Happy Celebrity I My Home is Our Home บ้านของฉันบ้านของพวกเรา Happy Design I เปลี่ยนความเท่ให้นุ่มนวลด้วยแสง Happy Architecture เตรียมบ้านก่อนวัยเกษียณ Happy Engineering “หลังคา” เรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม Happy Glossary วัสดุมุงหลังคาบ้าน

i s s u e

56

28

6 10 18

7

44

75

Happy Design I

76 78 86 90 54 56 72 74

Happy Design II แสงสาดส่อง Happy Celebrity II “ความลงตัว” สร้างสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน Happy Design III ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด Happy Eating โจ๊กเกาะไทย อิ่มสบายในยามเช้า

Happy Corner Villa de Bear ร้านอาหารโรงงานหมี Happy Travel Baba Nest รังวิหคแห่งแหลมพันวา Happy Home Happy Index Happy Ending

72

Happy Design III

78

Happy Home

baansukjai 4


13 ซอยรามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน นิตยสาร บ้านสุขใจ ทีร่ กั ทุกท่าน ช่วงเวลา สองเดือนที่ ไม่ได้พบ กันรู้สึกว่ารอบ ๆ ตัว เราจะมี เ หตุ ก ารณ์ เกิดขึ้นไม่น้อยเลยที เดี ย ว ทั้ ง เรื่ อ งใน ระดับประเทศ ระดับ สั ง คม หรื อ แม้ แ ต่ เรื่ อ งใกล้ ตั ว ที ม งาน เอง หลายเหตุการณ์ส่งผลกระทบในด้านดี บางเหตุการณ์ ก็ไม่ค่อยดีนัก แต่ที่ต้องขอร่วมแสดงความเป็นห่วงอีกหนึ่ง เรื่องก็คือเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือซึ่งพรากเอาทั้ง ทรัพย์สินหรือแม้แต่ชีวิตพี่น้องของเราไป พวกเราทีมงาน

นิตยสารบ้านสุขใจขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ครับ อย่างไรก็ตามชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป ขอให้เชื่อว่าความ อดทนจะน�าเราไปสู่เส้นชัยในสักวันครับ ส�าหรับนิตยสาร บ้านสุขใจฉบับนี้เราภูมิใจเป็นอย่างมากกับการน�าเสนอ กับบ้านสวยทั้ง 2 หลังในคอลัมน์ Happy Celebrity ถึงแม้ จะคนละสไตล์แต่หากจะบอกว่าทั้งสองไปได้สุดทางของ สไตล์นนั้ ๆ ก็คงไม่เกินจริงนัก ถ้าไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเปิดไปพิสจู น์ กันครับ นอกจากนีย้ งั มีขา่ วสารความเคลือ่ นไหวอีกมากมาย แอบกระซิบนิดนึงว่า “ไปคว้ารางวัลมาอีกแล้วนะ!” ส่วนจะ เป็นรางวัลอะไรขออุบไว้ให้เปิดไปลุ้นกันเอาเองดีกว่าครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญท่านทัศนานิตยสาร บ้านสุขใจ ฉบับที่ 33 ประจ�าเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559 กันได้ ณ บัดนี้

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สัญญา อรุณนภา บรรณาธิการ

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลย์สุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ธิดารัตน์ ศรีวลิ ยั , อาทิตญ ิ าพร เงาศรี, เทวพร ปิยศทิพย์, กัญญณัช อุดมศิลป์

ศิลปกรรม

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ฝ่ายภาพ

แยกสี-พิมพ์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น,ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์, สิริกานต์ วาณิชยเศรษฐกุล, สกล บุณยเกียรติ ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, ธีระ ประทุมตรี, ภาวิณี สุทธากุล, กมลวัฒน์ ตุลย์สุวรรณ, นิตยา ผลป้อง บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด

พิสูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิมพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ จัดท�าโดย

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จ�ากัด เจ้าของ

บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9 baansukjai 6


Happy society

เซ็นสัญญา UBQ-546

เซ็นสัญญา TRQ-558

เซ็นสัญญา RNQ-576

คุ ณ กั ล ยา ดี ซ ้ อ น ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ก่อสร้างบ้านโครงการ UBQ-546 ซึ่งเป็น แบบบ้านมาตรฐาน AQ-1204 ราคาก่อสร้าง บ้านสุทธิ 2,750,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้ วัสดุกอ่ สร้างรุน่ Gold Series 1/2559 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.โนนรัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ (ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

คุณธีรยุทธ แคนยุกต์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ TRQ-558 ซึง่ เป็นแบบ บ้านมาตรฐาน AQ-1213 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2,848,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Gold Series 1/2559 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสุธัญญา บรรจุ สุวรรณ์ ผู้จัดการ บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อ เร็วๆ นี้

คุณวารุณี พลดี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ RNQ-576 ซึ่งเป็นแบบบ้าน มาตรฐาน AQ-1104 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3,636,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Gold Series 2/2558 สถานที่ ก่อสร้าง ณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณอรรถพล เลิศศรีมงคล กรรมการบริหาร (คนที่ 3 จาก ซ้าย) บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์ และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

เซ็นสัญญา HAQ-5611

เซ็นสัญญา UD-5227

คุณคุณพรรนิภา จันคง และ คุณสุมลรัตน์ จันคง ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ HAQ-5611 ซึง่ เป็นแบบบ้านมาตรฐาน AQ-1105 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2,600,000 บาท โดยได้กา� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้าง รุน่ Gold Series 1/2559 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ ธิณวัชร์ กลับคุณ กรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดี เฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมือ่ เร็วๆ นี้

คุณไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการ UD-5227 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2,891,00 บาท โดยได้กา� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Green Series 1/2559 ระบบก่อสร้างPD Steel House สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.นาข่า อ.เมือง จ. อุดรธานี ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และ คุณสุภารัตน์ อาบสุวรรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการ บริษัท อุดรธานี รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

baansukjai 10


เซ็นสัญญา BN-5327

เซ็นสัญญา PS-865

คุณคมสัน คงมณี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ BN5327 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน ME-799 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 13,482,500 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Platinum One Series 1/2559 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณจันทร์ดาว วิชยั ดิษฐ์ รักษาการผูจ้ ดั การ บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขานครปฐม และทีมงานร่วมลง นามในสัญญาเมื่อเร็วๆ นี้

คุณนงค์นุช น่วมทอง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PS865 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน W-399 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 8,700,000 บาท โดยได้ก�าหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1/2559 ระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสอาด สุขวารี ผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารังสิต ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

ตรวจบ้านขอนแก่น

ตรวจบ้านพัทลุง

คุณสมศักดิ์ สุขวารี รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานมาตรฐาน และสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบมาตรฐานของบริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาขอนแก่น โดยมีคณ ุ นิรญ ั โพธิศ์ รี กรรมการผู้จัดการและทีมงานให้การต้อนรับพร้อมร่วมตรวจสอบ มาตรฐานการให้บริการและงานก่อสร้างบ้านของลูกค้าทุกหลัง เพือ่ เป็น ไปตามนโยบายการตรวจสอบคุณภาพและรักษามาตรฐานของศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ภายใต้สโลแกน “มาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ”

คุณฐิฒิพงษ์ เรืองเจริญ ผู้ตรวจ ฝ่ายมาตรฐาน สายงานมาตรฐาน และสนับสนุนแฟรนไชส์ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ลงพืน้ ที่ เพือ่ ตรวจสอบมาตรฐานการสร้างบ้านของบริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาพัทลุง โดยมีคณ ุ กิตติพชิ ญ์ กลับคุณ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นไป ตามนโยบายการตรวจสอบคุณภาพและรักษามาตรฐานงานก่อสร้างบ้าน ของศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

September/october 11


THBA Golf ToURNAmeNT 2016 กระชับสัมพันธ์เพื่อสาธารณกุศล เรื่อง กองบรรณาธิการ

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THAILAND HOME BUILDERS ASSOCIATION : THBA) จัดการแข่งขันกอล์ฟประจ�าปี 2559 “THBA Golf Tournament 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 น�าทัพการแข่งขัน โดย นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง และสถาบันการเงิน มาร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจ รับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง พร้อมน�ารายได้จากการจัดงานไป ใช้เพื่อสาธารณกุศลต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ ‘ธัญญะกอล์ฟ คลับ’ ล�าลูกกา ปทุมธานี

baansukjai 12


ทัง้ นีก้ ารแข่งขันจะเกิดขึน้ ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รบั การ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรในแวดวง ธุรกิจรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างที่มาร่วม สร้างสีสนั ในงานครัง้ นี้ แล้วพบกันใหม่ปหี น้าครับ

ขอขอบคุณผูส้ นับสนุน

September/october 13


ตลาดรับสร้างบ้านผันผวนตามเศรษฐกิจ แนะผู้ประกอบการปรับตัวรับมือ เรื่อง กองบรรณาธิการ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน(THBA) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาด รับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ ต่างจังหวัดในช่วง 6 เดือนแรก(เดือน ม.ค.มิ.ย. 2559) พบว่า ในช่วงไตรมาสแรกมีสัญญาณฟื้นตัวดีเกินคาด แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง 3 เดือน หลังของครึ่งปีแรก (เม.ย.-มิ.ย. 2559) ก�าลังซื้อกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านยังมีความไม่แน่นอนตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะทีก่ าร แข่งขันก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มผู้น�าตลาดหรือ “ท็อป 5” ยังคงท�าการตลาด เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับกลุม่ รับสร้างบ้านรายกลางรายเล็ก หลายรายถึงกับหยุดกิจกรรมการตลาดเอาไว้กอ่ น เพื่อประคองตัว เหตุเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซึมยาว ในส่วนของต้น ทุน ค่าก่อสร้างบ้าน พบว่าต้นทุนปรับขึ้นเล็กน้อยจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อราคา ขายและผู้บริโภคที่สร้างบ้านปีนี้ เพราะผู้ประกอบการมีการแข่งขันราคากันรุนแรง เพื่อจะ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดและก�าลังซื้อผู้บริโภคที่มีอยู่จ�ากัด “ก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้คาดการณ์ตลาดบ้านสร้างเองทั่วประเทศ มีมูลค่าราวๆ 80,00090,000 ล้านบาท และประเมินว่าตลาดรับสร้างบ้าน โดยกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านมีแชร์ส่วน แบ่งประมาณ 15,000-16,000 ล้านบาท ในปี 2559 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในระยะ 6 เดือน ทีผ่ า่ นมา ตลาดรับสร้างบ้านยังไม่คกึ คักเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ทางสมาคมจึงปรับประมาณการแชร์ ส่วนแบ่งกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านลดลง 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 14,000-15,000 ล้านบาท โดย ตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มชะลอตัวมากที่สุด” อย่ า งไรก็ ต าม ส� า หรั บ แนวโน้ ม ตลาดรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาส 3 นี้ ยอมรับ ว่ า คาดการณ์ ต ลาดได้ ย ากมาก ซึ่ ง ผู ้ ประกอบการที่เตรียมพร้อมและปรับตัว รับมือไว้ก่อนหน้านี้ ก็เชื่อว่าคงได้รับผลกระทบไม่มาก ส่วนรายทีป่ รับตัวไม่ทนั อาจ ยากล�าบาก เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ ก�าลังซื้อผู้บริโภคที่ซึมยาว และการแข่งขัน ของกลุ ่ ม ผู ้ น� า ตลาดที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บ หลายๆด้าน โดยเฉพาะในด้านชื่อเสียงของ แบรนด์ ซึ่ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก และยอมรั บ ของผู ้ บริ โ ภคมากกว่ า การบริ ห ารได้ ต ้ น ทุ น ที่ ต�่ากว่า นายสิทธิพร กล่าวทิ้งท้าย

baansukjai 14


พีดีเฮ้าส์ จับมือ sCB จัดโปรฯแรง “บินดี อยู่ดี ฟรี 4 ต่อ” ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ จับมือร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดแคมเปญ ‘บินดี อยูด่ ี ฟรี 4 ต่อ’ มอบสิทธิพเิ ศษส�าหรับลูกค้ากลุม่ สวัสดิการพนักงานองค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย ต่อที่ 1 ฟรี! แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ต่อที่ 2 ฟรี! ส�าหรับผู้ที่อยากสร้างบ้าน จองเท่าไร ลดเท่านั้น และฟรีค่าประเมิน งวดงาน รวมถึงฟรี! ค่าจดจ�านอง 1% ต่อที่ 3 และ 4 ตามล�าดับ ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชันกับทางศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559 นี้ เท่านั้น

THBA กวาด 3 รางวัลใหญ่ TogeTHer is Power 2016 จากกระทรวงพาณิชย์ นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้า ร่วมรับรางวัลในงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจ�าปี 2559 หรือ Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ผู ้ ม อบรางวั ล ทั้ ง นี้ ส มาคมไทยรับสร้างบ้านได้รบั 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพ การให้บริการ, รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคม การค้ารุ่นใหม่ ประจ�าปี 2559 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและ ความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมศักยภาพกลุ่มสมาคมการค้าของประเทศให้มีความ พร้อมด้านเศรษฐกิจในอนาคต จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคม การค้า ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

September/october 15


เจ.ดี.พูลส์ สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ ในงานแฟรนไชส์เอเชียฯ ฟิลิปปินส์

ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง 1.63% ต่อปี

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการกลุ่มบริษั ท เจ.ดี.พูลส์ เข้าร่วมงาน Exhibition Franchise Asia Philippines 2016 ซึ่งเป็น งานรวมสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 500 แบรนด์ จาก ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดย เจ.ดี.พูลส์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง ในสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยจากทั้งหมด 12 ราย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนการเสวนาในช่วง International Forum : Conquering Global Market โดยมีตัวแทน จากประเทศสหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์ และไทย เข้าร่วม ทั้ ง นี้ ง านดั ง กล่ า วได้ รั บ การรั บ รองจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ และจัดขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่หลากหลาย เพื่อขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อย ล่าสุดเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากออมทรัพย์ 1.63%” ให้ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่า เงินฝากประจ�า โดยผูเ้ ปิดบัญชีจะได้รบั อัตราดอกเบีย้ สูงถึง 1.63% ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิดบัญชีจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เงือ่ นไขเพียง เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต�่า 500 บาท และจะต้องไม่มีการถอน เงินฝาก(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2560 ลูกค้า ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ส.ไทยรับสร้างบ้านจับมือแบ๊งค์รฐั สนับสนุนโครงการ “ธอส.บ้านเพื่อข้าราชการ”

WINDSOR รุกสร้างพันธมิตร วางเป้า 11 สาขาภายในปี 2017

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) และคณะ กรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายสมบัติ ทวีผลจรูญ ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ และทีมผูบ้ ริหาร จับมือร่วมกันเพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ ปลูกสร้างบ้าน “โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ข้าราชการ” ส�าหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการที่ใช้บริการสร้างบ้านกับ สมาชิกสมาคมฯ และศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ นอกจากจะได้อตั รา ดอกเบีย้ พิเศษ 3.25% นาน 4 ปีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว ยังจะ ได้สทิ ธิร์ บั โปรโมชัน่ 4 ต่อ ส�าหรับผูส้ นใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.thba.or.th และ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เปิดเผยว่า WINDSOR วางเป้าสู่แบรนด์ประตูหน้าต่างไวนิลอันดับหนึ่งในใจ ผู ้ บ ริ โ ภค รุ ก ขยายฐานลู ก ค้ า พร้ อ มเสริ ม พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผ่านระบบแฟรนไชส์ “WINDSOR Exclusive Fabricator Partner” หรือ ตัวแทนประกอบและจัดจ�าหน่ายสินค้า เจาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการ ประตูหน้าต่างและวัสดุก่อสร้างรายย่อยทั่วประเทศ ตั้งเป้าปีแรกไว้ ที่ 5 สาขา และเพิ่มอีก 6 สาขาในปี 2017 คาดทั้ง 11 สาขา น่าจะ เพิ่มยอดขายในปี 2017 ไม่ต�่ากว่า 160 ล้านบาท

baansukjai 16


Happy SEMINaR

พีดีเฮ้าส์ ชูกลยุทธ์

รีโปรดักส์ รีไพรซ์ รีโลเคชัน Story/Photographer : กองบรรณาธิการ

ชี้ ต ลาดรั บ สร้ า งบ้ า นแข่ ง ขั น ราคา เดือดเหตุกา� ลังซือ้ ยังไม่ฟน้ื ตัวชัดเจน เผยปี ‘59 บริษั ทปรับตัวทั้ง รีแบรนด์ รีโปรดักส์ รี ไพรซ์ และ ครึ่งปีหลังเตรียมรีโลเคชัน หลังพบบางพื้นที่ตลาดอิ่มตัว เผยยอด ขายครึ่งปีแรกมียอดที่ 620 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้า Q3 กวาดยอด ขาย 400 ล้านบาท นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เผยว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ยังคงมีการแข่งขันราคารุนแรงและต่อเนื่อง เหตุเพราะความ ต้องการสร้างบ้านและก�าลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดี โดยในส่วน ของบริษัทช่วงครึ่งปีแรกได้มีการรีแบรนด์ (Rebrand) และเปลี่ยน เครื่องหมายการค้าใหม่ เพราะต้องการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของ พีดีเฮ้าส์ ในสายตาของผู้บริโภคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมท�าการ รีโปรดักส์ (Re-Product) ด้วยการน�าระบบโครงสร้างเหล็กมาใช้ แทนการก่อสร้างบ้านระบบเดิมมากขึน้ เพือ่ สร้างความแตกต่างจาก คู่แข่งและสะท้อนความเป็นผู้น�าธุรกิจรับสร้างบ้าน ทั้งยังมีการ รีโลเคชัน (Re-Location) หรือย้ายที่ตั้งส�านักงานสาขาเดิม ที่เห็น ว่าพื้นที่นั้นๆ ตลาดเริ่มอิ่มตัวหรือเป็นพื้นที่ที่มีสาขาตั้งอยู่ใกล้กันให้ บริการได้อยูแ่ ล้ว ให้มปี ระสิทธิภาพมากขัน้ รวมถึงเตรียมแผนรีไพรซ์ (Re-Price) หรือปรับราคาขายบ้านลง อันเป็นผลมาจากความ สามารถในการบริหารต้นทุนได้ตา�่ ลง ทัง้ ในส่วนของต้นทุนวัสดุที่ใช้

การรวมค�าสั่งซื้อภายใต้ระบบแฟรนไชส์ และการน�าระบบก่อสร้าง และวัสดุส�าเร็จรูปมาใช้มากขึ้น ทั้งนี้ปี 2559 บริษัทตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ทั้งสิ้น 1.4 พันล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกมียอดขายรวม 620 ล้านบาทเศษ จาก เป้าครึ่งปีตั้งไว้ 700 ล้านบาท ต�่ากว่าเป้าประมาณร้อยละ 10 ซึ่ง ไม่ถอื ว่าเลวร้ายมากนัก เมือ่ เปรียบเทียบกับภาพรวมตลาดบ้านสร้าง เองที่ยังไม่ฟื้นตัว ส�าหรับโอกาสและแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านใน ครึ่งปีหลัง คาดว่าความต้องการสร้างบ้านจะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัย ข้างต้นที่กล่าวมา โดยไตรมาส 3 นี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ 400 ล้านบาท นายพิศาล กล่าวสรุป

baansukjai 18


Happy New product

“ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี” สวย ผิวเรียบ เนียน ตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ “เอสซีจี” ผู้น�านวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง แนะน�า “ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี” เสน่ห์งานซีเมนต์ รูปแบบใหม่สไตล์ลอฟท์ ชูจุดเด่น “สวย ผิวเรียบ เนียน ใช้งานได้หลากหลาย ตอบ โจทย์ทุกงานดีไซน์” ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่ผสาน สองวัตถุดิบระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และชิ้นไม้บดละเอียดเข้าด้วยกัน ท�าให้ได้ ซีเมนต์บอร์ดคุณภาพสูง ที่มีผิวหน้าเรียบเนียนปราศจากเศษไม้ มีสีสันและลวดลาย สวยงามเหมือนงานปูนเปลือย สามารถติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็วไม่ต้องตกแต่ง ผิวหน้า ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งงานดี ไซน์ผนังและพื้นที่ต้องการโชว์ผิว อีกทัง้ ยังแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน�า้ หนักได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนมีคณ ุ สมบัติ ป้องกันความร้อน ปลอดภัยจากปลวก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปราศจากแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ก้าวสู่ระบบบ้านอัจฉริยะ กับ Dyson Pure CoolTM link ไดสัน (Dyson) พัฒนาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ พัดลมฟอกอากาศ Dyson Pure Cool™ Link ซึ่งมีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ค�านวณและแสดงผล คุณภาพอากาศภายในบ้านพักอาศัยของคุณได้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังรายงานผล เปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในบ้านและนอกบริเวณบ้านส่งตรงถึงคุณผ่าน แอพพลิเคชันในมือถือและแท็บเล็ต เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Dyson Link นั่นท�าให้มลพิษที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถสังเกตเห็นและรับรู้ถึง อันตรายได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ท�างานเงียบและทรงพลัง Dyson Pure Cool™ Link จะท�าให้อากาศภายในบ้านของคุณปลอดภัย ไร้มลพิษ รวมถึงคงความเย็น ให้บ้านของคุณได้ตลอดทั้งปี

“ดูลักซ์ แอมเบียนซ์” มิติใหม่ของสีสร้างลายพิเศษ ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ (Dulux Ambiance™) ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สร้างสรรค์เป็นเฉดสีที่ สวยงามและให้ลวดลายพิเศษ ช่วยให้เจ้าของบ้านสร้างสรรค์โลกส่วนตัวจากทุกแรงบันดาลใจได้อย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งแต่งบ้านตามสไตล์ที่ชื่นชอบ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสีสันและการตกแต่งภายในจากดูลักซ์จึงได้สร้างสรรค์เทรนด์การตกแต่งภายในด้วย “ดูลักซ์ แอมเบียนซ์” ออกมาถึง 5 คอลเลคชัน มร.เดวิด เพลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวเพิ่ม เติมว่า “ขณะที่จ�านวนเจ้าของบ้านในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เจ้าของบ้านจึงมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการ ตกแต่งบ้านตามสไตล์ของตนเอง โดยได้รบั อิทธิพลจากงานดีไซน์ทพี่ บเห็นในชีวติ ประจ�าวัน อาทิ การ ตกแต่งของร้านอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเอกลักษณ์ให้บ้านของตนเอง เราจึงได้สร้างสรรค์ “ดูลักซ์ แอมเบียนซ์” กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาภายในเกรดพรีเมียมใหม่ล่าสุด

baansukjai 20


Happy IntervIew

baansukjai 22


อรรถพล เลิศศรีมงคล

ระหว่างทางคือความสุข ปลายทางคือความสำาเร็จ Story: อาทิติญาพร เงาศรี Photographer: ยุทธนา สิงห์สาย

เริ่มต้นจากความชอบ จนกลายเป็นความถนัด และเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรม เพราะหลังจากการเรียนจบ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ต่ อ ด้ ว ย ประสบการณ์จากการท�างานเป็นวิศวกร ให้กับบริษั ทผู้ผลิต คอนกรีตชัน้ น�าของประเทศอีกกว่า 10 ปี จนกระทัง่ ได้ตา� แหน่ง ผู้จัดการภาค ก่อนออกมาช่วยดูแลธุรกิจสินค้าส่งออกของ ครอบครัวอีก 2-3 ปี ท�าให้คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล มั่นใจ มากขึน้ ว่าจากประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาทัง้ หมด จะเป็นบันไดให้ เขาสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น ทีท่ า� ให้เขาได้มโี อกาสก้าวมาท�าธุรกิจแฟรนไชส์ศนู ย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์ ภายใต้ชื่อบริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด “โชคดีที่ในช่วงชีวิตวัยเรียนและวัยท�างานของผม เดินอยู่บน เส้นทางงานวิศวกรรมและการก่อสร้างมาตลอด เรียกว่าได้ เรียนรู้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่งานควบคุมคุณภาพ ออกไซท์งาน หรือแม้แต่เจรจากับลูกค้า ซึง่ มันเป็นสิง่ ทีต่ อ่ ยอดให้ผมได้ น�ามาปรับใช้กบั ธุรกิจรับสร้างบ้านของตัวเอง นอกจากนีผ้ มยัง ได้รบั โอกาสดีๆจากการเป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจแฟรนไชส์ศนู ย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เพราะท�าให้ผมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ รวมทัง้ ประสบการณ์อกี มากมายกับเจ้าของสาขาท่าน อืน่ ๆ จนมันกลายเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมทุ่มเทการบริการให้กับลูกค้าด้วยความเต็มใจ ไม่เพียง เท่านั้นผมยังเชื่อมั่นว่าความโดดเด่นของศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ที่เน้นสร้างบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เน้นเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง โดยลดการใช้ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น การท� า ลายธรรมชาติ ซึ่ ง จะเป็ น บั นไดให้ ศู น ย์

รับสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์ ก้าวขึน้ สูค่ วามส�าเร็จ ได้อีกไม่ไกลเช่นกัน” คุณอรรถพล กล่าวในฐานะที่ด�ารง ต�าแหน่งทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การสาขารัตนาธิเบศร์ แต่สิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าความส�าเร็จที่รออยู่ปลายทาง ก็ คือความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างทางของทุกคนในองค์กร “ความส�าเร็จจะเกิดขึน้ ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะการบริการทีด่ ที สี่ ดุ ต่อลูกค้า หรือการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปเท่านัน้ แต่ หัวใจส�าคัญคือความสุขของพนักงานในบริษัท ที่ผมตั้งใจดูแล พวกเขาเป็นพิเศษ เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะ ผมมองว่า หากไม่มพี วกเขาทีถ่ อื เป็นรากฐานส�าคัญของบริษัท ผมก็คงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขแน่นอน” คุณอรรถพล กล่าว พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า ความสุขทีน่ า� มาซึง่ ความส�าเร็จในชีวติ ของเขานัน้ ไม่ใช่การทุม่ เท ให้กบั การท�างานหามรุง่ หามค�า่ จนไม่มเี วลาท�าอะไรอย่างอืน่ ใน ชีวติ แต่หากเป็นการรูจ้ กั วางแผนชีวติ และจัดการให้มคี วามพอดี พอเหมาะ ก่อนทีจ่ ะทุม่ เทให้แต่ละช่วงเวลานัน้ อย่างเต็มที่ ไม่วา่ เวลาท�างาน เวลาพบปะเพือ่ นฝูง เวลาส�าหรับครอบครัว หรือ แม้แต่เวลาทีต่ อ้ งให้กบั ตัวเอง เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�างาน ไปพร้อมๆกับเกิดแรงใจในการพัฒนาธุรกิจ รับสร้างบ้านให้เติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน ขอขอบคุณ :

September/october 23

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 หมู่ที่3 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เปิดบริกำรวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9220079 หรือ www.pd.co.th


Happy working

baansukjai 24


วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล

“ใจเขาใจเรา” จากความเข้าใจ นำาพาไปสู่ความสำาเร็จ Story: อาทิติญาพร เงาศรี Photographer: กัณณ์ กาญจนประชาชัย

เพราะ

“บ้าน” เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา ที่ยิ่งแข็งแรงและมีคุณภาพมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งอยู่อาศัยได้นานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากความสุข ของคุ ณ คื อ การได้ อ ยู ่ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากั บ ครอบครั ว ภายในบ้านดีๆที่อยู่ได้นานๆสักหลัง ก็จงเลือกคนสร้างบ้าน ทีร่ จู้ กั “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพราะเขาจะเข้าใจได้วา่ คุณค่า ของความสุขทีส่ ร้างขึน้ ได้จากบ้านหลังนัน้ จะมีคา่ ต่อคุณมาก แค่ไหน

คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด เจ้าของศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา หัวหิน และสาขาปราณบุรี เป็นอีกหนึ่งคนที่ทราบดีว่า กว่า ทีค่ นเราจะมีบา้ นทีส่ ร้างด้วยน�า้ พักน�า้ แรงของตัวเองสักหลัง หนึง่ ในชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นอกจากจะต้องมีปจั จัยทางการเงินที่เพียงพอต่อการสร้างบ้านแล้ว สิ่งที่ส�าคัญก็คือการ วางแผน ศึกษาข้อมูล และเลือกผู้สร้างที่มีคุณภาพ เพื่อ รองรับการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ดังนั้น ตัวเลือก ที่ง่ายและดูจะเป็นไปได้มากที่สุด คือการเลือกใช้บริการ สร้างบ้านกับบริษั ท รับสร้างบ้าน ที่น่าเชื่อถือ และมี ประสบการณ์ “เพราะผมเติบโตในครอบครัวพีดีเฮ้าส์ มากว่า 12 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นพนักงานดูแลส่วนงานติดต่อหน่วยราชการ จนกระทั่งได้ขยับมาดูแลส่วนประสานงานลูกค้า เป็นฝ่าย ขาย และได้เลือ่ นขึน้ เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย จนกระทัง่ ผมได้รบั โอกาสในการเปิดศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน และสาขาปราณบุรี เป็นของตนเอง เรียกว่าผมได้อะไร มากมายจากที่นี่ นอกจากความรัก ความผูกพันเหมือนคน ครอบครัวแล้ว ผมยังได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจ ระบบ ขัน้ ตอนการ ท�างานของที่นี่เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญผมได้มองเห็นความ ทุ ่ ม เทในการท� า งาน ความตั้ ง ใจในการบริ ก ารลู ก ค้ า ความใส่ ใจในทุกรายละเอียด เรียกได้ว่าทุกคนได้รับการ ปลูกฝังให้ดูแลกันและกัน ไปพร้อมๆกับดูแลลูกค้าอย่างดี

ที่สุด ซึ่งผมเองก็ได้น�าวิธีการเหล่านี้ ไปใช้กับการบริหาร จัดการในสาขาของตัวเองด้วย” คุณวัชรศักดิ์ เล่าให้ฟังถึง ความสุขในการท�างานกับพีดเี ฮ้าส์ พร้อมกับกล่าวถึงคุณภาพ และมาตรฐานการสร้างบ้านของ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาหัวหิน และสาขาปราณบุรี อีกว่าจะไม่ท�าให้ลูกค้าผู้ เลือกใช้บริการผิดหวังแน่นอน “งานสร้างบ้าน เป็นงานที่ต้องใส่ ใจรายละเอียดมากเป็น พิเศษ เราทุกคนจึงต้องทุ่มเท ตั้งใจ และโฟกัสให้กับงาน อย่างเต็มที่ ยิ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนต้องพร้อมที่จะแก้ ปัญหานัน้ ทันที เราจะไม่มกี ารปล่อยปัญหาค้างคาไว้ ไม่เช่น นั้นปัญหาเดียว อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากับส่วนอื่นๆ ต่อไปอีกอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เราจึงต้องท�าทุกอย่างในแต่ละ วันให้ดีที่สุด ทั้งหมั่นตรวจสอบงาน แก้ปัญหาให้ทันท่วงที และดีที่สุด รวมถึงนัดพบลูกค้าเพื่อรายงานความคืบหน้าใน การสร้างบ้านอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจ ไว้ใจ และเชื่อ มัน่ ในบริษัทเรา เหมือนกับทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ในคุณภาพมาตรฐาน ของเราเองอยู่เสมอ” แท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่กับธุรกิจรับสร้างบ้านของคุณวัชรศักดิ์ เท่านัน้ ทีส่ ามารถยึดหลัก “ใจเขาใจเรา” เป็นหัวใจส�าคัญใน การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า แต่ในธุรกิจแขนงอืน่ ๆ ก็ สามารถน�าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพและความส�าเร็จใน การท�างานได้เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่ในแง่ของธุรกิจเท่านัน้ หากมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในชีวิตคุณ เชื่อว่า นอกจากความสุขทีม่ ากขึน้ แล้ว มันอาจท�าให้การด�าเนินชีวติ ของคุณง่ายขึ้นด้วย ขอขอบคุณ :

September/october 25

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดท�ำกำรวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 8.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 032-513485 หรือ www.pd.co.th


Happy furniture

B

A. Name Price B. Name Price C. Name Price D. Name Price E. Name Price F. Name Price G. Name Price

A C

: : : : : : : : : : : : : :

โคมไฟติดผนัง 1,690 บาท โคมไฟแขวน 2,219 บาท โคมไฟแขวน 1,700 บาท โคมไฟแขวน 3,129 บาท โคมไฟตั้งพื้น 7,290 บาท โคมไฟแขวน 1,739 บาท โคมไฟตั้งโต๊ะ 4,090 บาท

D

E

แหล่งกำ�เนิดแสง

เรื่อง : เทวพร ปิยศทิพย์ ภาพ : Indexlivingmall และ SB DESIGN SQUARE

F

โคม

ไฟถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ส�ำคัญชิ้นหนึ่งของบ้ำน เป็น แหล่งก�ำเนิดแสงสว่ำงทีส่ ำมำรถควบคุมได้ ส่วนดีไซน์ ของโคมไฟเองก็เป็นตัวบ่งบอกถึงสไตล์ของบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้โคมไฟยังเป็นตัวสร้ำงลูกเล่นและมิติให้กับ บ้ำนผ่ำนล�ำแสงที่ส่องออกมำตำมรูปที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้พื้นที่นั้น ๆ ดู ไม่น่ำเบื่อ สำมำรถเล่นกับแสงและพื้นที่อย่ำงที่ชอบและเป็นตัวของ ตัวเองได้เป็นอย่ำงดี

G สถานที่ : WeCafe Salad & Coffee ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/WeCafephuket

baansukjai 26


Happy celebrity i

baansukjai 28


My HoMe is our HoMe บ้านของฉันบ้านของพวกเรา House Owner : คุณสมพร - คุณนิคม อุบล Builder : บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : WA-725 Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

ใน

ความลงตัวของบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ถูกปรุงแต่งด้วยสีสันพร้อมจัดฟังก์ชันภายในไว้อย่างลงตัว ทำาให้บ้านหลังนี้กลายเป็นออฟฟิศที่แสนอบอุ่น

September/october 29

ช่วงเวลา 24 ชม.ของแต่ละวัน ชีวิตของคนวัยท�างานส่วนใหญ่ มักผูกติดอยู่กับ 2 สถานที่ด้วยกัน ที่แรกก็ คือ “บ้าน” และสองก็คือ “ที่ท�างาน” ซึ่ง แน่ น อนว่ า บรรยากาศของที่ ท� า งานกั บ บรรยากาศของที่บ้านนั้นก็คงต้องมีความ แตกต่างกันเป็นธรรมดา แล้วที่ไหนล่ะจะมี ความสุขมากกว่ากันค�าตอบก็คงหนี ไม่พ้น “บ้าน” อย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าคุณจะ เหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่การงานสักเพียง ใด แต่เมื่อได้กลับถึงบ้านความเหนื่อยล้าก็ จะค่อยบรรเทาลงไปในทันที แต่ถา้ มีใครสัก คนคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้มี ความรู้สึกราวกับว่าได้นั่งท�างานอยู่กับบ้าน ก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมิใช่น้อย เพราะ สุดท้ายแล้วคนท�างานก็ดจู ะไม่เหน็ดเหนือ่ ย มากนักแถมยังช่วยสร้างบรรยากาศในการ ท�างานให้ดูสดใสมากขึ้นไปอีกด้วย


A

A.-B. สวนขนาดเล็กที่เข้ามาเติมเต็มทำาให้โฮมออฟฟิศแห่งนี้ดูร่มรื่นและมีสีสันมากยิ่งขึ้น

baansukjai 30


B

C

D C. ฝ้าชายคาไวนิลที่ช่วยทำาให้บ้านดูสวยงามเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีความคงทนอีกด้วย

E D.-E. หินตกแต่งผนังสีเทาที่กลายเป็นวัสดุสำาคัญที่เข้ามา ช่วยเพิ่มดีไซน์ ให้กับโฮมออฟฟิศแห่งนี้

September/october 31


G

คุณนิคม อุบล เจ้าของธุรกิจน�าเข้าอะไหล่ เครื่องจักรและเขียนโปรแกรมเครื่องจักร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก็เป็นอีก คนหนึง่ ทีก่ ล้าเปลีย่ นรูปแบบการท�างานจาก ออฟฟิศเดิม ๆ ที่ดูเคร่งเครียด ให้เป็น ออฟฟิศที่แสนอบอุ่นด้วยการเนรมิตบ้าน หลังใหม่ ให้เป็นสถานที่ท�างานนอกเหนือ จากการเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ซึง่ คุณนิคมเองได้เล่าให้ฟงั ว่า “เราท�าธุรกิจ ก็อยากมีออฟฟิศเป็น หลักแหล่ง เพราะ F. คุณสมพร อุบล กับมุมสบาย ๆ บริเวณด้านหน้าบ้าน G. บานกระจกถูกนำามาช่วยตกแต่งเพื่อทำาให้บ้านดู โมเดิร์นและยังช่วยให้แสงส่องผ่านลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าไปในตัว

F

baansukjai 32


วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล

“ใจเขาใจเรา” จากความเข้าใจ นำาพาไปสู่ความสำาเร็จ Story: อาทิติญาพร เงาศรี Photographer: กัณณ์ กาญจนประชาชัย

เพราะ

“บ้าน” เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา ที่ยิ่งแข็งแรงและมีคุณภาพมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งอยู่อาศัยได้นานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากความสุข ของคุ ณ คื อ การได้ อ ยู ่ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากั บ ครอบครั ว ภายในบ้านดีๆที่อยู่ได้นานๆสักหลัง ก็จงเลือกคนสร้างบ้าน ทีร่ จู้ กั “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพราะเขาจะเข้าใจได้วา่ คุณค่า ของความสุขทีส่ ร้างขึน้ ได้จากบ้านหลังนัน้ จะมีคา่ ต่อคุณมาก แค่ไหน

คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด เจ้าของศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขา หัวหิน และสาขาปราณบุรี เป็นอีกหนึ่งคนที่ทราบดีว่า กว่า ทีค่ นเราจะมีบา้ นทีส่ ร้างด้วยน�า้ พักน�า้ แรงของตัวเองสักหลัง หนึง่ ในชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นอกจากจะต้องมีปจั จัยทางการเงินที่เพียงพอต่อการสร้างบ้านแล้ว สิ่งที่ส�าคัญก็คือการ วางแผน ศึกษาข้อมูล และเลือกผู้สร้างที่มีคุณภาพ เพื่อ รองรับการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ดังนั้น ตัวเลือก ที่ง่ายและดูจะเป็นไปได้มากที่สุด คือการเลือกใช้บริการ สร้างบ้านกับบริษั ท รับสร้างบ้าน ที่น่าเชื่อถือ และมี ประสบการณ์ “เพราะผมเติบโตในครอบครัวพีดีเฮ้าส์ มากว่า 12 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นพนักงานดูแลส่วนงานติดต่อหน่วยราชการ จนกระทั่งได้ขยับมาดูแลส่วนประสานงานลูกค้า เป็นฝ่าย ขาย และได้เลือ่ นขึน้ เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย จนกระทัง่ ผมได้รบั โอกาสในการเปิดศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน และสาขาปราณบุรี เป็นของตนเอง เรียกว่าผมได้อะไร มากมายจากที่นี่ นอกจากความรัก ความผูกพันเหมือนคน ครอบครัวแล้ว ผมยังได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจ ระบบ ขัน้ ตอนการ ท�างานของที่นี่เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญผมได้มองเห็นความ ทุ ่ ม เทในการท� า งาน ความตั้ ง ใจในการบริ ก ารลู ก ค้ า ความใส่ ใจในทุกรายละเอียด เรียกได้ว่าทุกคนได้รับการ ปลูกฝังให้ดูแลกันและกัน ไปพร้อมๆกับดูแลลูกค้าอย่างดี

ที่สุด ซึ่งผมเองก็ได้น�าวิธีการเหล่านี้ ไปใช้กับการบริหาร จัดการในสาขาของตัวเองด้วย” คุณวัชรศักดิ์ เล่าให้ฟังถึง ความสุขในการท�างานกับพีดเี ฮ้าส์ พร้อมกับกล่าวถึงคุณภาพ และมาตรฐานการสร้างบ้านของ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขาหัวหิน และสาขาปราณบุรี อีกว่าจะไม่ท�าให้ลูกค้าผู้ เลือกใช้บริการผิดหวังแน่นอน “งานสร้างบ้าน เป็นงานที่ต้องใส่ ใจรายละเอียดมากเป็น พิเศษ เราทุกคนจึงต้องทุ่มเท ตั้งใจ และโฟกัสให้กับงาน อย่างเต็มที่ ยิ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนต้องพร้อมที่จะแก้ ปัญหานัน้ ทันที เราจะไม่มกี ารปล่อยปัญหาค้างคาไว้ ไม่เช่น นั้นปัญหาเดียว อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากับส่วนอื่นๆ ต่อไปอีกอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เราจึงต้องท�าทุกอย่างในแต่ละ วันให้ดีที่สุด ทั้งหมั่นตรวจสอบงาน แก้ปัญหาให้ทันท่วงที และดีที่สุด รวมถึงนัดพบลูกค้าเพื่อรายงานความคืบหน้าใน การสร้างบ้านอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจ ไว้ใจ และเชื่อ มัน่ ในบริษัทเรา เหมือนกับทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ในคุณภาพมาตรฐาน ของเราเองอยู่เสมอ” แท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่กับธุรกิจรับสร้างบ้านของคุณวัชรศักดิ์ เท่านัน้ ทีส่ ามารถยึดหลัก “ใจเขาใจเรา” เป็นหัวใจส�าคัญใน การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า แต่ในธุรกิจแขนงอืน่ ๆ ก็ สามารถน�าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพและความส�าเร็จใน การท�างานได้เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่ในแง่ของธุรกิจเท่านัน้ หากมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในชีวิตคุณ เชื่อว่า นอกจากความสุขทีม่ ากขึน้ แล้ว มันอาจท�าให้การด�าเนินชีวติ ของคุณง่ายขึ้นด้วย ขอขอบคุณ :

September/october 25

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดท�ำกำรวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 8.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 032-513485 หรือ www.pd.co.th


J. บริเวณทางเดินเชื่อมสู่ตัวบ้านปูพื้นด้วย แผ่นหินเพื่อให้รู้สึกเหมือนการเดินทางไป พักผ่อนในรีสอร์ต

baansukjai 34


พร้อมกัน นี้คุณ นิคมยังได้เล่าเพิ่มเติมว่า “หลังจากทีเ่ ราตัง้ ใจว่าอยากมีออฟฟิศทีเ่ ป็น หลักแหล่ง ก็ตดั สินใจทีจ่ ะหาบริษัทรับสร้างบ้านเขามาช่วย เผอิญว่ามาเจอหนังสือ “บ้านสุขใจ” ซึ่งเป็นหนังสือของบริษัท พีดี เฮ้าส์ และได้มีโอกาสเปิดอ่านรายละเอียด ด้านในก็ท�าให้เรารู้สึกว่าการสร้างบ้านมัน ง่ายขึน้ ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วการสร้างบ้านมัน เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะว่าเราไม่มีความรู้ อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้าน และยิง่ พอได้พดู คุยกับทีมงานก็รสู้ กึ ชอบ อีก ทั้งยังมีแบบบ้านให้เราเลือกอีก ที่ส�าคัญยัง สามารถปรับแก้ไขแบบตามที่เราต้องการ อีกด้วย ก็เลยตัดสินใจเลือกใช้บริการกับ ทางพีดีเฮ้าส์” ส�าหรับบ้านหลังงามที่กลายเป็นออฟฟิศ แสนอบอุ่นนี้เป็นแบบบ้าน WA 725 ของ ทางบริษัท พีดี เฮ้าส์ ที่ได้ออกแบบบ้านให้ เป็นสไตล์โมเดิร์นเน้นความเรียบง่ายตอบ รับความต้องการของชีวิตสมัยใหม่ ผสมผสานดี ไ ซน์ ที่ ค� า นึ ง ถึ ง บริ บ ทโดยรวม นอกจากนี้ยังเน้นสะดวกสบายของการอยู่ อาศัยและการท�างานเป็นหลัก พื้นที่ภายใน แยกเป็นสัดส่วนส�าหรับการใช้งานที่เป็น อิสระมากขึน้ เน้นความโปร่ง โล่ง เพือ่ ความ ลงตัวและความเหมาะสม โดยพื้นที่ชั้นล่าง ได้ ถู ก ปรั บ เป็ น ออฟฟิ ศ เพื่ อ รองรั บ การ

K

K. พืน้ ทีช่ นั้ ล่างถูกออกแบบให้เป็นพืน้ ทีท่ าำ งาน โดยเน้นโปร่งโล่งเพื่อให้ดูไม่อึดอัดและ สามารถสัมผัสบรรยากาศด้านนอกได้ อย่างเต็มตา L. พื้นที่ชั้นบนปูด้วยไม้ลามิเนต เป็นพื้นที่ที่ ออกแบบให้มีฟังก์ชันเชื่อมต่อกันระหว่าง ห้องนอน ห้องประชุม และห้องทำางาน

L september/october 35


M

ท�างานนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลูกเล่นด้วย บันไดลอยที่มีการปูพื้นด้วยหินแกรนิตสีด�า เพือ่ ให้ตดั กับผนังสีฟา้ ท�าให้ดเู ข้มขรึมแต่ยงั คงแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น ส่วนพื้นที่ชั้นบน นั้นถูกออกแบบให้มี 1 ห้องนอนพร้อมเพิ่ม ฟังก์ชันห้องประชุมและห้องสัมมนาเข้ามา เพื่อรองรับกับการท�างานหรือรับรองแขก เหรื่อและลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามา นอกเหนือจากรูปแบบของสถานที่ท�างาน เปลี่ยนไปแล้ว การสร้างจุดสนใจก็เป็นสิ่งที่ คุณนิคมเองมิได้มองข้ามและนั่นจึงท�าให้ คุณนิคมเลือกทีจ่ ะน�าสีสนั เข้ามาเป็นตัวช่วย เพือ่ ต้องการให้ดโู ดดเด่นสะดุดตา ซึง่ สีท่ีใช้ ก็เป็นสีฟา้ ทีเ่ ป็นตัวแทนบริษัท ส่วนสีเหลือง สีเทาก็เป็นสีที่ชอบโดยส่วนตัว ซึ่งสีทั้งหมด ที่ ใช้จะมีการเพิ่มลูกเล่นในเรื่องของการ คุมโทนสีให้มคี วามอ่อนและเข้มแตกต่างกัน ไปนั่นเอง M. บันไดลอยที่ปูพื้นด้วยหินแกรนิตสีดำาตัดกับ ราวบันไดสแตนเลสให้ความรู้สึกเข้มขรึม N. บรรยากาศห้องทำางาน ที่ทำาให้รู้สึกคล้ายทำางาน อยู่ที่บ้าน

baansukjai 36


N September/october 37


O

P O.-P. สีหลักอย่างสีฟ้าได้ถูกนำามาใช้กับห้องนำ้าเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูไม่เคร่งเครียดจนเกินไป นอกจากนี้บริเวณผนังยังมีช่องเปิดเพื่อให้แสงส่องผ่านลดการอับชื้นด้วย baansukjai 38


Q

“ต้องขอบคุณทาง พีดีเฮ้าส์ เป็นอย่างมากที่ช่วย ท�าในสิง่ ทีผ่ มต้องการออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สุด ท�าให้บ้านหลังนี้กลายเป็นออฟฟิศที่แสน อบอุน่ และมีความมัน่ คงแข็งแรง ผมประทับใจมาก จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการทั้งก่อน และหลังการขาย การรับประกัน คุณภาพของวัสดุ ที่ใช้ การเอาใจใส่ หรือแม้แต่การติดตามผลงาน อันนี้ต้องขอชื่นชมจริง ๆ ครับ” R

Q.-R. ระเบียงด้านนอกที่ออกแบบให้ดูกว้างขวางสำาหรับ การออกมารับลมด้านนอก โดยราวระเบียงนั้นจะ ใช้ ไวนิลเพื่อลดปัญหาการเป็นสนิมที่สำาคัญยังมี ความคงทนและให้ความสวยงามด้วย

september/october 39


baansukjai 40


S. พื้นที่ส่วนด้านหลังบ้านมีการเจาะช่องแสงเล็ก ๆ ไว้โดยรอบ เพื่อระบายอากาศและให้แสงสามารถส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านได้

September/october 41


และทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของการมี บ ้ า นที่ มี คุ ณ ภาพและตรงตาม ต้องการ ซึ่งเราเองก็เชื่อว่าใครก็ตามที่ ฝันอยากมีบ้านสักหลังก็คงอยากได้บ้านที่ ตรงกับใจมากที่สุด และความสุขนั้นจะถูก อัดแน่นอยู่ภายในบ้านที่เรารัก ที่นี้ก็ขึ้นอยู่ กับว่าเราจะเลือกให้ใครมาเป็นผูท้ า� ความฝัน ของเราให้ส�าเร็จก็เท่านั้นเองครับ

สถานที่ : บ้านคุณสมพร อุบล และ คุณนิคม อุบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

T

U

T. แผ่นปูนสีขาวและก้อนหินที่ถูกนำามาปูบริเวณทางเดินตัดกับความเขียวขจีของต้นหญ้าดูมีดีไซน์ ไปอีกแบบ U. บริเวณด้านหลังถูกตกแต่งด้วยสวนสีเขียวเล็ก ๆ พร้อมผนังกรุหินเพื่อให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นและสามารถ ทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายเสมือนเป็นบ้านของตนเอง

baansukjai 42


Happy design i

bbaansukjai aansukjai 44


เปลี่ยนความเท่ ให้นุ่มนวลด้วยแสง Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ว่าศิลปะเกิดขึ้นได้เพียงการผสมสีแล้ววาด ลวดลายลงบนกระดาษหรือผืนผ้าเท่านัน้ หาก แต่ศิลปะยังเกิดขึ้นได้จากสีของแสงอีกด้วย แน่นอนว่าความ สนุกของการแต่งบ้านก็ไม่จบลงเพียงน�าเฟอร์นิเจอร์มาวาง แต่กลับสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ผสมแสงในห้องให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่หลากหลาย ดังเช่นห้องนั่งเล่นนี้ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายเลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น โดยส่วนใหญ่เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ การ ตกแต่งผนังด้านหนึง่ เลือกใช้ปนู ท�าในลักษณะพืน้ ผิวเรียบ อีก ด้านเป็นประตูกระจกใสสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ หรือ จะมองจากด้านในก็สัมผัสถึงธรรมชาติได้อีกรูปแบบ และที่ ขาดไม่ได้คือแสงที่สังเกตเห็นภายในห้อง มาจากความตั้งใจ เลือกไฟแบบวอร์มไลท์สองจุด คือบริเวณข้างโทรทัศน์กบั ข้าง โซฟา ทั้งนี้ ด้วยการออกแบบที่ยกเพดานสูงและด้านข้าง เป็นกระจก จึงท�าให้แสงขาวเข้ามาได้อย่างเต็มที่ เมื่อแสง กระทบกับไฟจากหลอดไฟ ก็จะท�าให้เกิดความนุ่มนวลสอด รับกับบรรยากาศโดยรอบนั่นเอง

s eseptember/october ptember/october 45


Happy arcHitecture

เตรียมบ้านก่อนวัยเกษียณ Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

ฟ้า อากาศช่วงนีเ้ ปลีย่ นแปลง บ่ อ ยๆคาดการณ์ ย ากขึ้ น โรคภัยไข้เจ็บก็มีหลากหลายชนิดมากกว่า สมัยก่อน ในยุคปัจจุบันที่วิวัฒนาการทุก แขนงมีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะ ทางการแพทย์ ท�าให้คนเรามีอายุทยี่ นื ยาว ขึน้ “บ้าน” ที่ใช้อยูอ่ าศัยกันมาหลากหลาย

ช่วงวัยก็ต้องปรับตัวตาม แล้วจะปรับเปลี่ยนบ้านหรือสร้างบ้านใหม่อย่างไรให้ เหมาะกั บ ผู ้ พั ก อาศั ย ในวั ย หลั ง เกษี ย ณ หรือเรียกว่าเตรียมบ้านที่เหมาะกับคนทุก วัยก็ได้ เดือนกันยายน-ตุลาคม เข้าสูฤ่ ดูกาลเดือน baansukjai 48

แห่งวัยเกษียณ มีหลายท่านเตรียมตัวซื้อ ที่ดิน ซื้อบ้าน หรือเลือกสร้างบ้านไว้ใน สวนสวยกันแล้ว ผมมีขอ้ แนะน�าดี ๆ ส�าหรับ การเตรียมบ้านเพื่อคนทุกวัยกัน ผ่านงาน ออกแบบบ้านรหัส SW-166 บ้านหลังนี้มี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 183 ตารางเมตร มี ด้านหน้ากว้างประมาณ 16 เมตร เหมาะ


กั บ ที่ ดิ น ขนาด 100 ตารางวาขึ้ น ไป ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พร้อม ทางลาดส�าหรับรถเข็น ทีส่ า� คัญห้องนอนมี ห้องน�้าในตัวไม่ต้องกังวลในเวลาค�่าคืน ด้วยการออกแบบภายนอกทีเ่ รียบง่ายเลือก ใช้วัสดุที่บ�ารุงรักษาไม่ยาก สไตล์บ้านที่ ร่ ว มสมั ย มี บั น ไดหลั ก ช่ ว งกว้ า งขึ้ น สู ่ ระเบียงทางด้านหน้า และเพิม่ ทางลาดที่มี ความชันไม่น้อยกว่า 1:12 ส�าหรับรถเข็น ซึ่งมีความกว้างมากพอส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ สามารถติดตัง้ ราวจับทีส่ งู จากพืน้ ประมาณ 80-90 เซนติเมตร ตลอดทางสัญจรได้ นอกจากจะใช้เป็นราวจับแล้วผู้สูงวัยยัง สามารถใช้ เ ป็ น ที่ ยึ ด เกาะช่ ว ยพยุ ง ตั ว ส�าหรับช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย ทางสัญจรภายในบ้านที่กว้างขวาง จัดวาง ฟังก์ชันไม่สลับซับซ้อน พื้นที่ ใช้สอยหลัก ถูกออกแบบมาให้อยู่ในระดับพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หมด ไม่มีธรณีประตูป้องกันการหกล้ม พื้น ห้องน�้าได้ก�าหนดให้ต่างกันเพียง 5 เซนติเมตร และท�าขอบให้ลาดเอียงไว้เพือ่ ให้การก้าวข้ามไม่ล�าบากนักและสะดวก ส�าหรับรถวีลแชร์ การจัดวางห้องทีส่ ามารถเปิดรับแสงสว่าง september/OCtOber 49

จากภายนอก และถ่ายเทอากาศได้ดี ใน ทุกๆห้อง ห้องนอน 2 ห้องที่ถูกออกแบบ ให้ใช้ห้องน�้าร่วมกันได้ ช่วยให้ผู้พักอาศัย ภายในบ้านสามารถสังเกตผู้สูงวัยได้ง่าย ยิง่ ขึน้ “ห้องน�า้ ” ถือเป็นจุดส�าคัญของบ้าน บ่อยครั้งพบว่าอุบัติเหตุส่วนมากที่เกิดขึ้น กั บ ผู ้ สู ง วั ย มั ก เกิ ด ขึ้ น ในห้ อ งน�้ า อยู ่ เ ป็ น ประจ�า ห้องอาหารจัดวางให้อยู่ต่อเนื่องกับห้อง นั่งเล่น ถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวาง และโล่ง เพือ่ ให้ผสู้ งู วัยทีต่ อ้ งใช้รถเข็นหรือ วีลแชร์สามารถร่วมรับประทานอาหารกับ สมาชิกในครอบครัวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากภายในบ้านแล้ว สภาพสิง่ แวดล้อม ภายนอกบ้านก็ส�าคัญยิ่ง ควรจัดให้มีพื้นที่ สีเขียวส�าหรับวางกระถางต้นไม้บ้าง หรือ ปลูกไม้ใหญ่ให้มีร่มเงาบ้าง นอกจากเพื่อ ให้ผู้สูงวัยมีงานอดิเรก หรือกิจกรรมท�า คลายเหงาแล้ ว ยั ง จะเป็ น การสร้ า ง บรรยากาศที่ดี ให้กับบ้านอีกด้วย บ้านที่ ร่มรื่นสามารถท�าให้ผู้สูงวัยชุ่มชื่นหัวใจได้ เพียงแค่นี้คุณก็จะมีบ้านสวยน่าอยู่ก่อนวัย เกษียณแล้ว


Happy EnginEEring

“หลังคา” เรื่องใหญ่ที่ ไม่ควรมองข้าม Story : ชยพล สุพงษ์

โครงสร้าง ฐานราก เสา คาน ซึ่งถือเป็นโครงสร้าง หลักของตัวบ้าน โครงสร้างส่วนสุดท้ายที่มีความ ส�าคัญไม่นอ้ ยเช่นกันก็คอื โครงสร้างโครงหลังคา ทีว่ า่ ส�าคัญก็เนือ่ ง มาจาก หากโครงสร้างหลังคาท�าไว้ไม่แข็งแรงพอ อาจจะเกิดความ เสียหายจากเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง ความเสียหายเล็กน้อยที่ว่า อาจจะท�าให้หลังคาที่เปรียบเสมือนหมวก ไว้คอยป้องกันแดด ฝน มีการรั่วซึมได้ ส่วนปัญหาที่ว่ารุนแรงหากโครงสร้างหลังคาไม่แข็ง เมื่อเกิดลมพายุที่รุนแรง โครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคาอาจถูก พัดปลิวหรือเกิดการพังทลายลง สร้างความเสียหายให้กบั ทรัพย์สนิ และอันตรายต่อผู้พักอาศัยภายในตัวอาคารหรือผู้ที่อยู่อาศัยข้าง เคียง ดังที่เราจะเห็นเป็นข่าวอยู่เป็นประจ�าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหรือเกิด พายุฤดูร้อน

baansukjai 50


ดังนัน้ การท�าโครงหลังคาให้มคี วามแข็งแรง อยูท่ กี่ ารเลือกวัสดุและ ขั้นตอนในการก่อสร้าง วัสดุที่ ใช้ท�าโครงหลังคามีทั้งวัสดุจาก ธรรมชาติที่เราใช้กันมานานแล้วคือ ไม้เนื้อแข็ง ซึ่งปัจจุบันไม้เป็น วัสดุที่หายากและมีข้อจ�ากัดเนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ข้อ จ�ากัดทั้งเรื่องขนาด ความสมบูรณ์ และความแข็งแรง การน�ามาใช้ ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยถาวรจึงลดน้อยลงไป และแน่นอนว่าปัจจุบันวัสดุท�าโครงหลังคาที่นิยมใช้กันมากคือเหล็ก รูปพรรณ มีรูปแบบเป็นเหล็กกล่อง เหล็กรูปตัวซี เหล็กรูปพรรณ มีรปู แบบและขนาดให้เลือกใช้ หลายขนาดตามมาตรฐานผูผ้ ลิต โดย การเลือกขนาดมาใช้ตามวิศวกรผู้ออกแบบและยังสามารถสร้าง ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมได้อีกด้วย โครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณจะประกอบเข้าด้วยกันโดยวิธีการเชื่อม ข้อดีของการใช้ เหล็กรูปพรรณ สามารถติดตั้งในช่วงจุดรองรับที่มีระยะห่างมาก ๆ ได้เนือ่ งจากเหล็กรูปพรรณจะมีใหญ่และความหนา แต่การประกอบ ติดตั้งก็ต้องระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของรอยเชื่อม และการ ทาสีป้องกันสนิม

สนิมได้ดีการประกอบติดตั้งจะใช้สกรูยึดชิ้นส่วนเหล็กประกอบเข้า ด้วยกันเป็นโครงหลังคา ไม่มีการเชื่อมที่จะเป็นสาเหตุให้เหล็กเสีย ความแข็งแรงหรือเป็นจุดอ่อนที่จะท�าให้เกิดสนิม โครงหลังคา ส�าเร็จรูปจะมีน�้าหนักเบากว่าหลังคาเหล็กรูปพรรณเนื่องจากเหล็ก มีก�าลังดึงสูงจึงใช้ความหนาที่น้อยกว่า ท�าให้มีน�้าหนักที่เบากว่า ซึ่งสุดท้ายแล้วในการเลือกใช้โครงหลังคา ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก รูปพรรณ หรือโครงเหล็กส�าเร็จรูปนัน้ ก็ควรค�านึงถึงอายุการใช้งาน วัสดุที่ใช้มุงหลังคา เท่านี้เราก็จะได้มีโครงหลังคา ที่เหมาะกับบ้าน และมีความแข็งแรงปลอดภัยแล้วครับ

อย่างไรก็ตามโครงหลังคาบ้านที่ก�าลังเริ่มเป็นที่นิยมใช้อีกตัวหนึ่ง คื อ โครงหลั งคาส� า เร็ จรู ป ซึ่ ง จะเป็ น เหล็ ก แรงดึ ง สู ง มากกว่า เหล็ ก รู ป พรรณ ผิ ว ของเหล็ ก จะเคลื อ บสารป้ อ งกั น สนิ ม ด้ ว ย กัลวาไนซ์ หรืออะลูมเิ นียมซิงค์หรือแมกนีเซียมซิงค์ สามารถป้องกัน

September/OCtOber 51


Happy Glossary

วัสดุมุงหลังคาบ้าน Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

เกี่ยวกับบ้าน ที่ในส่วนของหลังคาได้พูดถึงเรื่องประเภท ของหลังคาและส่วนประกอบในหลังคาไปแล้ว ฉบับนี้จะ กล่าวถึงวัสดุมงุ หลังคาบ้าน หากมองย้อนไปในอดีตจะเห็นว่าวัสดุมงุ หลังคาบ้านส่วน ใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบจาก ใบไม้และไม้ ต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้วัสดุ ทดแทนวัสดุธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน วัสดุที่น�ามาใช้เป็นวัสดุมุงหลังคาบ้านได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต (Concrete tile) มีสว่ นผสมของทราย ปูนซีเมนต์ สีและน�า้ ยาเคมี มีคณ ุ สมบัติ เด่นคือแข็งแรงทนทาน มีน�้าหนักมากจึงต้องอาศัยโครง หลังคาที่แข็งแรง เป็นที่นิยมใช้มากในปัจจุบันเพราะมีแบบ ที่หลากหลาย สีสันสวยงามและราคาไม่แพง (รูปกระเบื้อง คอนกรีต)

กระเบื้องดินเผา (Earthenware) มีคุณสมบัติเด่นคือป้องกันความร้อนได้ดี ท�าให้บ้านเย็นแต่ อาจจะรั่วซึมได้ ไม่นิยมส�าหรับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปเพราะ รูปทรงหลังคาบ้านต้องมีความลาดเอียงมาก (รูปกระเบื้อง ดินเผา) ขอบคุณภาพ จาก ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท ราชบุรี

กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน (Asbestos cement tile) เป็นกระเบื้องที่มีความทนทานสูง ทนความร้อนได้ดีแต่ ปัจจุบนั ไม่นยิ มใช้เพราะมีสว่ นผสมของสารทีเ่ ป็นอันตราย ต่อสุขภาพ(รูปกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน)

baansukjai 52


กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tile) มีลักษณะเป็นมันวาว น�้าหนักเบา ป้องกันความร้อน และการรัว่ ซึมได้ดี ผ่านการเผาทีอ่ ณ ุ หภูมสิ งู ท�าให้เนือ้ สี ผสานเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ กระเบื้ อ งจึ ง ท� าให้ ไ ม่ ซี ด จาง มีราคาสูง (รูปกระเบื้องเซรามิก)

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ( Fiber cement tile) มีคุณสมบัติทนแดด ทนฝน ทนไฟ พัฒนามาจากซีเมนต์ใยหิน แต่น�าเส้นใยจากธรรมชาติเช่นเส้นใยจากมะพร้าวมาแทนใยหิน (รูปกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์)

สังกะสี (Corrugated iron) น�้าหนักเบา ราคาถูก แต่ป้องกันความร้อนไม่ได้ ท�าให้บ้านและช�ารุดได้ง่าย เป็นสนิม (รูปหลังคา สังกะสี) ขอบคุณภาพ จาก www.alibaba.com หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนหรือเมทัลชีท (Metal sheet) น�้าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้มุงหลังคาที่มีความลาดเอียงน้อยๆ ได้ ป้องกันความร้อนได้ไม่ดี ส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับมุงหลังคาอาคาร ขนาดใหญ่ เช่น โกดังหรือโรงงาน อาจจะใช้กับบ้านพักอาศัยบ้าง หรือใช้มุงในบริเวณที่เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมของบ้าน (รูปหลังคา เมทัลชีท) นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีวสั ดุอนื่ ๆทีน่ า� มาใช้มงุ หลังคา เช่น แผ่นไม้ แผ่นยางมะตอยและแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส เป็นต้น September/OCtOber 53


Happy design ii

แสงสาดส่อง Story : เทวพร ปิยศทิพย์ Photographer : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

การ

ใช้กระจกใสแทนก�ำแพงช่วยในเรื่องของกำร รับแสงจำกภำยนอกในตอนกลำงวัน และเพิ่ม ควำมต่อเนือ่ งของพืน้ ที ่ หำกใครทีม่ หี อ้ งนอนกว้ำงมำกพอและ ชอบห้องน�ำ้ ทีม่ พี นื้ ทีข่ นำดใหญ่ ลองใช้กระจกแทนก�ำแพงและ จัดสรรพืน้ ทีห่ อ้ งน�ำ้ แบบเปิด ผสมผสำนกิจกรรมทีช่ นื่ ชอบเข้ำ ด้วยกัน สำมำรถตอบโจทย์กำรช�ำระล้ำงและกำรพักผ่อนอย่ำง สุนทรี ในพื้นที่ส่วนตัวได้อย่ำงลงตัว บำงทีกำรปรับรูปแบบ ห้องน�้ำจำกเดิม ๆ ที่เป็นผนังทึบให้กลำยเป็นกระจกใส อำจ สร้ำงบรรยำกำศให้หอ้ งน�ำ้ ดูมมี ติ แิ ละมีควำมแปลกใหม่มำกขึน้ ก็เป็นได้

baansukjai 54


september/october 55


Happy celebrity ii

baansukjai 56


september/october 57


A

B

C

A. บ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีการผสมผสานการใช้วัสดุให้มีความ ลงตัวก่อเกิดความสวยงามในรูปแบบที่ชื่นชอบ B. มุมนั่งเล่นสบาย ๆ บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ติดกับสวนสวย ขนาดเล็กกลายเป็นมุมผ่อนคลายสำาหรับทุกคนใน ครอบครัว C. เสาคู่หน้าบ้านที่สูงตระหง่านถูกตกแต่งด้วยหินตกแต่งผนัง เพื่อทำาให้ดูสวยงามและมีความโดดเด่นมากขึ้น D. ตุ๊กตาปูนปั้นที่ถูกนำามาตกแต่งบริเวณสวนเพื่อช่วยทำาให้ดูมี มิติและชีวิตชีวา E. ฝ้าชายคาที่เลือกใช้วัสดุไวนิลด้วยเพราะมีความสวยงาม และมีความคงทนนอกจากนี้ยังมีรูระบายอากาศ ป้องกันความร้อนบริเวณใต้หลังคาเข้าสู่ภายในบ้าน

D

E baansukjai 58


“ความลงตัว”

สร้างสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน House Owner : พลเอกชนะพล - คุณปรารถนา แก้ววาตะ Builder : บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด Model : WA-947 Story : ธิดารัตน์ ศรีวิลัย Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย , กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร F

G

เวลา

ได้อยูก่ บั คนทีเ่ รารัก ช่างเป็นช่วง เวลาที่แสนสุขและมักจะผ่านไป เร็วเสมอ ดังนัน้ หากคุณต้องการยืดเวลาแห่งความ สุขให้ยาวนานขึ้น “บ้าน” จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทีส่ า� คัญ ทีช่ ว่ ยประสานทุกช่วงเวลาให้ได้ อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ แต่กว่าจะเป็นไป อย่างที่ต้องการจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่ ว มใจกั น ของสมาชิ ก ในบ้ า น เช่ น เดี ย วกั บ ครอบครัวแก้ววาตะที่แต่งแต้มสิ่งที่ชอบ จนท�าให้ บ้านลงตัวส�าหรับทุกคน F.-G. ระเบียงชั้นบนที่ออกแบบให้ดูกว้างขวาง กลายเป็นพื้นที่สำาหรับออกมาสูดรับ อากาศอันบริสุทธิ์ในยามเช้าและยามเย็น

september/october 59


H. มุมนั่งเล่นเล็ก ๆ ภายในบ้านที่จัดวางโซฟาตัวน้อยไว้ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้บ้านดูมีมิติมากขึ้น

baansukjai 60


I I. พื้นที่ในส่วนของห้องครัวถูกออกแบบให้เป็น บิลต์อินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดเก็บ และหยิบจับอุปกรณ์สำาหรับการทำาอาหาร

J.-K. พื้นที่ในส่วนของห้องรับประทานอาหารถูกออกแบบให้มีการ เชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนรับแขก นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับ สวนสีเขียว ด้านนอกได้อย่างใกล้ชิด

K september/october 61

J


L

“ ผมประทับใจพีดีเฮ้าส์

เพราะเมื่อขอเสนอปรับแก้แบบก็ ไม่ขัดข้อง ตรงตามสิ่งที่ต้องการและตรงกับคติที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ฯ

” M

L. โคมไฟดีไซน์แปลกตาที่นอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังช่วย เพิ่มดีไซน์ ให้กับบ้านอีกด้วย M. มุมนั่งเล่นที่จัดวางด้วยโซฟาหนังสีดำาทำาให้มุมนี้ดูโดดเด่น ขึ้นมาและกลายเป็นมุมโปรดสำาหรับครอบครัว N. บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบนถูกออกแบบให้มีการเปิดช่องแสง เพื่อให้ดูสว่าง

N baansukjai 62


P

O.-P. ราวระเบียงและราวบันไดมีการเพิ่มลูกเล่น ด้วยการใช้เหล็กดัดที่มีลวดลายดูสวยงาม มากขึ้น Q. บรรยากาศแสนอบอุ่นของครอบครัว “ แก้ววาตะ”

O

Q

september/october 63


R

R. โถงชั้นบนเปิดพื้นที่โล่งและเชื่อมต่อแต่ละห้อง เข้าหากัน พร้อมจัดวางมุมนั่งเล่นเล็ก ๆ ไว้สำาหรับ การพบปะพูดคุยของคนในครอบครัว S. ในส่วนของห้องน้ำามีการแยกพื้นที่ส่วนเปียก-แห้งไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังคุมโทนสีโดยเน้นการใช้ สีขาวและครีมเพื่อให้ดูสว่างและดูสะอาด

“ครอบครัวเรามีสมาชิกหลัก 5 คน ซึง่ แต่ละ คนก็จะมีโซนทีช่ อบและเหมาะสมกับตัวเอง แตกต่างกันไป โดยส่วนส�าคัญของบ้านหลัง นี้อยู่ที่การพูดกันของทุกคนในบ้าน เริ่ม ตั้งแต่เลือกแบบ ต่อเติมบ้าง รวมถึงแต่ละ มุมแต่ละโซนได้ปรึกษากันใส่สิ่งที่แต่ละคน ชอบจนลงตัวเป็นบ้านอย่างที่เห็น โดยหาก ย้อนไปถึงทีม่ าเนือ่ งจากผมรับราชการทหาร ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านพัก ข้าราชการ พอใกล้ปลดเกษียณจึงวางแผน มองหาบ้านของตัวเอง แม้จะนับเป็นบ้าน หลังที่ 3 เพราะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ท่ี เพชรบูรณ์แล้ว แต่ก็จัดว่าหลังนี้ ใหญ่ที่สุด เราคุยกันมากที่สุด” ต้องยอมรับว่ากว่าพลเอกชนะพลและคุณ ปรารถนา แก้ววาตะจะตัดสินใจเลือกบริษัท รับสร้างบ้านนั้น ต้องผ่านการหาข้อมูลกับ การรั บ ฟั ง ค� า แนะน� า ของหลายฝ่ า ย ซึ่ ง สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับ ศูนย์ รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ด้วยเหตุผลที่เป็นผู้รู้ เรือ่ งการสร้างบ้านเป็นอย่างดี มีความมัน่ คง รวมถึงทุนจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ส�าคัญสาขา ที่เลือกยังคุ้นเคย เพราะใกล้กับโรงเรียนที่ ลูกเคยเรียน S baansukjai 64


T

“ผมประทับใจพีดีเฮ้าส์ เพราะเมื่อขอเสนอปรับแก้แบบก็ ไม่ ขัดข้อง ตรงตามสิ่งที่ต้องการและตรงกับคติที่ว่า ปลูกเรือน ตามใจผู้อยู่ฯ เพราะช่วงเวลาปรับแก้ 6 เดือน มีการแก้ฮวงจุ้ย มุมต่างๆ ซึง่ ทางพีดเี ฮ้าส์กย็ นิ ดีจงึ เป็นความลงตัวของทัง้ สองฝ่าย ด้วย” และด้วยเนื้อที่กว่า 500 ตารางเมตรได้ถูกออกแบบมาอย่าง สมบูรณ์แบบตั้งแต่มองจากภายนอก ที่จะเห็นความอลังการ สูง ใหญ่ดสู ง่างาม ด้วยรูปแบบเรียบง่ายแต่แฝงรายละเอียดมากมาย ดังทีเ่ ห็นเป็นจุดเด่นสะดุดตาก่อนก้าวเข้าบ้าน นัน่ คือ การตกแต่ง ช่องระบายลมหน้าบ้านด้วยตัวอักษร K ซึ่งย่อมาจากแก้ววาตะ นามสกุลของเจ้าของบ้าน และเลือกใช้สเี ขียว เพือ่ สือ่ ถึงต�าแหน่ง หน้าที่ ในการรับราชการทหาร ซ้ายมือเป็นโรงรถ ขวามือเป็น สวนหน้าบ้านส�าหรับเป็นมุมพักผ่อนเพราะมีน�้าตกจ�าลองสร้าง ความเพลิดเพลินขณะมานั่ง T. ห้องพระที่แยกออกมาเป็นสัดส่วนและมีการจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ U. ด้วยเพราะการใช้กระจกเข้ามาเป็นส่วนประกอบของบ้านผ้าม่านจึงมีความ จำาเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อลดทอนความร้อนและแสงสว่างที่ส่องผ่านเข้ามาสู่ ภายในบ้าน

U september/october 65


V V. W. X.

W

baansukjai 66

ห้องนอนที่ดูโปร่งโล่ง แต่มีการเลือกใช้สีที่ตัดกันทั้งในส่วน ของเตียง ผ้าปูที่นอนและผ้าม่านทั้งนี้ก็เพื่อให้ห้องดูมีมิติและ ไม่เรียบจนเกินไป มุมแต่งตัวที่เน้นความเรียบหรูโดยเลือกใช้ตู้สีขาวเพื่อให้ดู ลงตัวกับสีภายในห้อง ห้องนอนที่ออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครัน โดยเชื่อมต่อพื้นที่แต่ละส่วนเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นส่วนของ เตียงนอน มุมแต่งตัวและห้องน้ำา


การที่เรามีบ้านที่ตรงตามแบบและตามที่ ใจต้องการ มันก็มีความสุขแล้ว แต่ถ้ายิ่งได้บ้านที่มีคุณภาพ ความสุขก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปอีก

X september/october 67


Y

Y.-Z. เฉลียงหลังบ้านที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ในส่วน ของสวนสวยที่มีการออกแบบไว้เป็นพื้นที่สำาหรับการ ออกกำาลังกายหรือการพักผ่อน

baansukjai 68


Z

เมื่อเข้ามาด้านในจะรู้สึกสบายใจ สบายตา ด้วยเพราะภายในตัวบ้าน เลือกใช้สีขาวเป็นหลัก และให้ความส�าคัญกับการยกเพดานสูงกว่า 3 เมตร จึงสัมผัสได้ถึงความโล่งโปร่ง พร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยการน�า ของสะสมจ�าพวกเฟอร์นเิ จอร์ไม้สกั เก่า ลวดลายไทยและจีนผสมผสาน กับเฟอร์นเิ จอร์สไตล์โมเดิรน์ ร่วมสมัย จึงท�าให้แต่ละห้องให้ความรูส้ กึ แตกต่างกัน รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่มีห้องนั่งเล่นและมุมพักผ่อน มากมาย ตัง้ แต่โซนใกล้ประตูบา้ น ถัดไปขวามือ และในสุดเป็นห้องนัง่ เล่น ที่สามารถมองเห็นสวนหน้าบ้าน เพราะติดกระจกโดยรอบ ส่วนชั้นบน มีพื้นที่กว้างส�าหรับโถงนั่งเล่นซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างห้องพระกับ ห้องนอน 2 ห้อง โดยแต่ละห้องจะมีห้องน�้าในตัว บริเวณนี้จึงท�าให้ สมาชิกทุกคนได้พักผ่อน พูดคุยปรึกษามีเวลาให้กันอย่างเต็มที่

ศาลาพักร้อนภายในสวนสวยที่กลายเป็นมุมสำาหรับพักผ่อนหรือนั่งอ่านหนังสือ

september/october 69


“มาถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าผมมีความรู้สึก ภู มิ ใ จกั บ บ้ า นหลั ง นี้ ม าก ไม่ ว ่ า จะเป็ น แบบบ้ า นที่ ส วย การใช้ วั ส ดุ ท่ี มี คุ ณ ภาพ หรือแม้แต่เรื่องโครงสร้างส�าเร็จรูประบบ Multi-joint Lock System ที่ท�าให้เรารู้สึก ได้ ถึ ง ความปลอดภั ย และความมั่ น คง ในชีวิต” ก่อนจะจบบทสนทนา ทางเจ้าของบ้านยัง ฝากข้อคิดดี ๆ ในการสร้างบ้านว่าต้องเตรียม ความพร้อม ทั้งเงินและเวลา การหมั่นมา ดูแลควบคุมขณะก�าลังสร้าง ก่อนสร้างดู แบบ และหลังจากสร้างเสร็จต้องดูแลเพื่อ ไม่ให้ทรุดโทรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสุข ที่ได้อยูร่ ว่ มกันนัน่ เอง ซึง่ สุดท้ายแล้ว ทุกคน ก็ จ ะเจอแต่ สิ่ ง ที่ ต ้องการเมื่อ เราหัน หน้า เข้าบ้านนั่นเอง

สถานที่ : บ้านพลเอกชนะพล - คุณปรารถนา แก้ววาตะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พลเอกชนะพล แก้ววาตะ และครอบครัว กับวันสบาย ๆ ภายในบ้านหลังโปรด

baansukjai 70


Happy design iii

ความสุขที่ ไม่มีวันสิ้นสุด

วัน

เวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ทันได้ตั้งตัว ก็เข้าสู่ ช่วงท้ายปีเสียแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ส�าหรับเวลาที่ ผ่านมา หวังว่าคงเจอแต่เรื่องดี ๆ ที่ท�าให้ยิ้มไม่หยุดนะคะ แต่หากใคร ท้อแท้ เหนื่อยล้า ก็ขอให้กลับมาที่นี่ค่ะ กลับมาที่ “บ้าน” สถานที่ดี ที่สุดในการปลอบขวัญ ไหน ๆ ก็กลับมาบ้านแล้ว ไหนลองบอกห้องที่ ชอบที่สุดภายในบ้านมาหนึ่งห้องสิคะ... ห้องนอน? แหม ใจตรงกันเลย ค่ะ ห้องนอนเป็นห้องที่โปรดปรานที่สุดแล้ว เช่ น เดี ย วกั บ ห้ อ งนอนห้ อ งนี้ ที่ ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของยกให้ เ ป็ น สถานที่ โปรด ห้องสีขาวขนาดกะทัดรัด ดูโปร่งโล่งไม่อึดอัด ด้วยกระจกใส บานใหญ่ ที่เปิดออกได้ สามารถมองลงไปเห็นห้องนั่งเล่นและบริเวณ ตัวบ้านชั้นล่างได้ อย่างทั่วถึง เพราะเป็นห้องที่ต้องการให้รู้สึกผ่อน คลายที่สุด จึงถูกตกแต่งด้วยชุดเครื่องนอนโทนสีอ่อนละมุน และ เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า ซึ่งเข้ากับบรรยากาศห้องได้ดี ช่วยท�าให้ห้อง นี้ดูเรียบง่าย มีกลิ่นอายความคลาสสิกด้วยของสะสมที่ค่อนข้างมี อายุอานาม เป็นของรักของหวง ซึ่งผู้เป็นเจ้าของห้องเก็บไว้เป็นความ สุขในชีวิต อีกทั้งยังเพิ่มความเก๋ด้วยโคมไฟรูปทรงแปลกตา เรียกได้ ว่าห้องนี้เป็นห้องที่รวบรวมความสุขเอาไว้ แล้วใครกันล่ะ จะไม่อยาก มาหยุดพักในที่ที่มีความสุขที่สุด

baansukjai 72


september/october august/september 73


Happy eating A

B

โจ๊กเกาะไทย

อิ่มสบายในยามเช้า Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographers : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง

พูดถึงเรือ่ งอาหารการกินในยามเช้า หลาย ๆ คนอาจจะ นึกถึงข้าวเหนียวไก่ทอด สลัดผัก ต้มเลือดหมู กาแฟ +ปาท่องโก๋ ฯลฯ แต่เชือ่ ว่ายังมีอกี หลายคนต้องนึกถึง “โจ๊ก” แล้ว ที่ไหนล่ะที่อร่อย ซึ่งอันนี้ก็คงต้องอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคน ครับ เพราะว่าแต่ละที่แต่ละร้านก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเท่านั้นเอง แต่ส�าหรับแฟน ๆ ที่ติดตามคอลัมน์ Happy Eating ไม่ต้องคิด ให้มากครับ วันนี้เรามีร้านโจ๊กที่ต้องบอกว่าเก่าแก่และอยู่มานาน จากรุ่นสู่รุ่นอย่างร้าน “โจ๊กเกาะไทย” ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงาม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถนนเส้นนี้ว่ากันว่ามีเรื่องราว และประวัติยาวนานนับ 100 ปี และที่ส�าคัญถนนเส้นนี้ยังอัดแน่น ไปด้วยร้านอาหารขึ้นชื่ออย่างมากมาย

C A. B. C. D.

บรรยากาศหน้าร้านโจ๊กเกาะไทยที่ดูเรียบง่ายและเป็นกันเอง ภายในร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายเน้นการจัดวางพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้า โจ๊กหมูสูตรดั้งเดิมที่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาเป็นอย่างดี ชาร้อนและไข่ลวกเมนูในยามเช้าที่คุณไม่ควรพลาด

สถานที่ : ร้านโจ๊กเกาะไทย ถนนนางงาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

D

ร้าน“โจ๊กเกาะไทย” ร้านอาหารยามเช้าที่เก่าแก่และได้รับความ นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะด้วยสูตรการปรุงแบบ ดั้งเดิมรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ท�าให้ร้านโจ๊กเกาะ ไทยกลายเป็นร้านทีม่ แี ฟน ๆ เข้ามาลิม้ ลองโจ๊กรสเด็ดกันอยูเ่ นือง ๆ นอกจากนีส้ า� หรับใครทีช่ อบปาท่องโก๋ ร้านนีก้ ม็ ีให้รบั ประทานนะ ครั บ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ข องที่ นี่ คื อ การใช้ ก ระดาษซั บ น�้ า มั น ของ ปาท่องโก๋แทนการใช้ทชิ ชูดว้ ย รวมถึงชา กาแฟ ไข่ลวก พูดง่าย ๆ ว่าครบเครื่องกันเลยดีกว่า ถ้าเช้านีย้ งั นึกไม่ออกว่าจะทานอะไรดี ลองนึกถึงร้านโจ๊กเกาะไทย และลองแวะไปชิมดูครับ เชือ่ เลยว่าคุณต้องปักหมุดไว้เพือ่ ให้เป็น ร้านอาหารเช้าหนึ่งในดวงใจที่คุณต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน

baansukjai 74


Happy corner

Villa de Bear ร้านอาหารโรงงานหมี

A

Story : กัญญณัช อุดมศิลป์ Photographer : นพพร ยรรยง

Villa de Bear ร้านอาหารน่ารักบรรยากาศอบอุ่น ภายใต้ ค อนเซปต์ โ รงงานผลิ ต ตุ ๊ ก ตาหมี ส ไตล์ ฮอลแลนด์ที่ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีหมี villy เป็ น พระเอกของเรื่ อ ง โดยบุ ค ลิ ก ของ หมี villy นั้นเป็นหมีด�าตัวอ้วนกลม ที่สุภาพ ขี้อาย อบอุ่นและมองโลกในแง่ดี ชอบดูแลเอาใจใส่ผู้คน รักการกินเป็นชีวติ จิตใจ ชอบทีจ่ ะออกแสวงหาของ อร่อยมีคณ ุ ภาพดีตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ฉะนัน้ จึงมัน่ ใจ ได้เลย ว่าหมี villy จะคัดสรรแต่อาหารดี ๆ รสชาติ เลอค่ามาให้คุณลูกค้าแน่นอน นอกจากรสชาติถูกปากแล้วการตกแต่งของที่นี่ ต้ องบอกว่ า ถู กใจอี ก ต่ า งหาก เพราะด้ ว ยการ ออกแบบที่ไม่ซบั ซ้อน เน้นทีอ่ าหารและการท�างาน ที่สะดวก เลือกใช้อุปกรณ์และภาชนะที่โดดเด่น ดู ทั น สมั ย ส่ ว นภายในร้ า นถู ก แบ่ ง ออกเป็ น ส่วน ๆ ซึ่งในแต่ละส่วนของโรงงานมีการตกแต่ง ที่แตกต่างกันออกไป มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไป ตามท้องเรื่องซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยทีเดียว ส�าหรับเมนูแนะน�าวันนีค้ อื หลนเนือ้ ปูกลิน่ หอมชวน ทานจากหมูบดคัดพิเศษ เนื้อปูสด เต้าเจี้ยวขาว และเครื่องเทศต่าง ๆ เคี่ยวกับหัวกะทิชั้นดีจนได้ที่ ปรุงรสให้ได้ตามสูตรโบราณ เสิร์ฟพร้อมเซต ผักสดเคียงหลากชนิดต้องบอกว่าถูกปากนักชิม อย่างแน่นอน

B

C

D

หากมีเวลาลองแวะมาสัมผัสความน่ารักของหมี villy ที่พร้อมเสิร์ฟความสุข ความสนุก เคียงคู่ไป กั บ อาหารเลิ ศ รส รั บ รองประทั บ ใจคุ ณ อย่ า ง แน่นอน A. B.-C. D. E.

เฟอร์นเิ จอร์ภายในร้านเน้นสีเข้ม และสีธรรมชาติของไม้ เพื่อให้ดูสะดุดตา แต่ละโซนมีการตกแต่งที่แตกต่างกันแต่ยังคง เน้นสัญลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์ของหมี Villy ช่วยเพิ่มความน่ารักและดูสนุกไปในคราเดียวกัน หลนเนื้อปูกลิ่นหอมชวนทาน เสิร์ฟเคียงคู่ผักสด เข้ากันอย่างลงตัว สปาเกตตีผดั ฉ่าทะเลเดือด ความอร่อยทีต่ อ้ งมาลอง

สถานที่ : Villa de Bear 5 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

E September/october 75


Happy Travel

A

BaBa Nest รังวิหคแห่งแหลมพันวา

B C

M

เรื่อง : ทศพล สุวรรณสุต ภาพ : นพพร ยรรยง

Y

CM

ภูมิทัศน์ใดที่ท�ำให้สบำยใจได้มำกกว่ำท้องฟ้ำกับน�้ำทะเล ซึ่งก็ไม่รู้ว่ำเป็น เพรำะสีฟำ้ ทีช่ ว่ ยให้สบำยตำ หรือเป็นเพรำะว่ำกำรได้มองออกไปไกล ๆ ถือ เป็นกำรช่วยให้สำยตำของเรำได้พัก แต่ที่แน่ ๆ กำรได้นั่งอยู่บนยอดหอคอยของหนึ่งใน ภูเขำที่สูงที่สุดของแหลมพันวำ จังหวัดภูเก็ต โดยสำมำรถมองเห็นเส้นขอบฟ้ำบรรจบกับ แผ่นน�้ำทะเล แต้มสีสันด้วยภูเขำและเกำะแก่งได้อย่ำงรอบทิศ 360 อำศำไม่มีสิ่งใดมำ บดบัง ช่ำงเป็นบรรยำกำศที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกซึ่งยำกเกินบรรยำย ซึ่งไม่ว่ำจะนั่งจิบ ค็อกเทล รับประทำนอำหำรว่ำงเคล้ำเสียงเพลงสร้ำงควำมผ่อนคลำย ทัง้ ยังสำมำรถว่ำยน�ำ้ ในสระแบบ infinity view ไปรอบ ๆ จะไม่ให้ชอบที่นี่ก็คงท�ำไม่ได้เสียแล้วล่ะ A.-B. Baba Nest ในรีสอร์ต ศรีพันวา ภูเก็ต ที่มีดาดฟ้าเป็นที ่ สถานที่ : Baba Nest @Sri Panwa Phuket ถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต นั่งรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และฟังเพลงเพราะ ๆ ข้อมูลเพิ่มเติม sripanwa.co.t โดยทีอ่ าหารจานหลักคือทิวทัศน์โดยรอบ ทัง้ ยังมีสระว่ายน�า้ แบบ infinity view รอบที่นั่งให้ ได้สนุกสนานกันอีก ด้วย โดยจะเปิดให้บริการช่วงเย็น-หัวค�่า ใครที่สนใจใช้ C บริการต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากจ�ากัดจ�านวน โดยจะ เปิดให้กับแขกผู้มาพักที่ศรีพันวาเป็นหลัก บุคคล ภายนอกจ�ากัดวันละไม่เกิน 2 โต๊ะเท่านั้น C. นอกจากท้องฟ้า ทะเล และภูเขาแล้ว เรือน้อยใหญ่ที่แล่น ผา่ นไปมาก็เป็นอีกสิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างบรรยากาศ เนือ่ งจากทีน่ ี่ อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมพันวา และท่าเรือน�้าลึกของ จังหวัดภูเก็ตซึ่งสามารถรองรับเรือส�าราญล�าใหญ่ยักษ์ท ี่ เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลมาแล้วทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้ผ่านมา บ่อย ๆ ประมาณ 3-4 เดือนจึงจะได้เห็นสักครั้งเท่านั้น ดังนั้นใครที่มาได้ตรงจังหวะพอดีต้องถือว่าโชคดีมาก D. บรรยากาศของเกาะภูเก็ตบริเวณแหลมพันวา ยามพระอาทิตย์ ใกล้จะลาลับลงไปในผืนน�้า ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก baansukjai 76

MY

CY

CMY

K

D


พบกับนิตยสาร Home & Resort Thailand บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

และ ทางออนไลนในรูปแบบ e-Magazine

ookbee www.ookbee.com

AIS Bookstore www.aisbookstore.com

The 1 Book www.theonebook.com

MEB www.mebmarket.com


Happy Home

F-158

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ สไตล์ Modern ของผู้ที่มีรสนิยมทันสมัย โดย ค�ำนึงถึงรูปทรงที่โอ่อ่ำ มั่นคงด้วยวัสดุมีคุณภำพ พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอย ขนำด 5 ห้องนอน 6 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมอำคำรแม่บ้ำน สระว่ำยน�้ำ และส่วนบริกำรครบครัน ตัวบ้ำนออกแบบให้บ้ำนหน้ำกว้ำงหลังนี้ถ่ำยเท อำกำศได้ดี ภำยนอกสำมำรถสัมผัสธรรมชำติและนั่งพักผ่อนในยำมเย็น ได้อย่ำงลงตัว

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ อำคำรแม่บ้ำน

baansukjai 78

5 นอน 6 ห้อง 2 คัน


floor plan

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมำะส�ำหรับที่ดินขนำด หน้ำกว้ำงประมำณ ลึกประมำณ พื้นที่ใช้สอย

221 34 26 710

ตำรำงวำ เมตร เมตร ตำรำงเมตร

แบบแปลนชั้นล่ำง september/OCtOber 79


Happy Home

F-757

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้ำน 2 ชั้น สไตล์ Modern Tropical เป็นแนวรูปตัว U เพื่อให้มีลักษณะ ของกำรโอบล้อม ท�ำให้บ้ำนดูอบอุ่น เสริมด้วยบ่อน�้ำรอบบ้ำนเพื่อให้ กลมกลืนกับธรรมชำติ พร้อมด้วยหลังคำทรงปั้นหยำ เหมำะกับสภำพ ภูมิประเทศแบบเมืองไทย ช่วยลดควำมร้อนและประหยัดพลังงำน ตัวบ้ำน ดูเรียบง่ำยแต่ด้วยกำรออกแบบอย่ำงลงตัว ท�ำให้ดูมีควำม Classic พื้นที่ ใช้สอยครบครันด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน�ำ้ เหมำะกับครอบครัวขนำดใหญ่ ที่รักในควำมเรียบง่ำยและผูกพันกับธรรมชำติ

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ

baansukjai 80

4 นอน 4 ห้อง 2 คัน


floor plan

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมำะส�ำหรับที่ดินขนำด หน้ำกว้ำงประมำณ ลึกประมำณ พื้นที่ใช้สอย

94 22 17 276

ตำรำงวำ เมตร เมตร ตำรำงเมตร

แบบแปลนชั้นล่ำง september/OCtOber 81


Happy Home

W-141

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

บ้าน2ชั้น สไตล์ Tropical การจัดผังเป็นรูปตัว U ให้โอบล้อมไปกับ ธรรมชาติท�าให้บ้านเย็นสบายถ่ายเทอากาศได้ดี การใช้สอยพื้นที่ที่จ�ากัด ให้ได้ประโยชน์สงู สุด รูปลักษณ์อาคารภายนอกในส่วนของทางเข้าให้มเี สา สู ง ขึ้ น ไปรั บ หลั ง คาเพื่ อ สร้ า งความโดดเด่ น ให้ กั บ ทางเข้ า หลั ก และ หลังคา 2 ชั้นยังช่วยลดความแข็งของตัวบ้าน แล้วยังส่งเสริมให้ตัวบ้าน ดูภูมิฐาน และ กลมกลืนกับธรรมชาติพร้อมด้วยเสากรุหินที่ดูลงตัว มากยิ่งขึ้น

ห้องนอน ห้องน�้า ที่จอดรถ

baansukjai 82

3 นอน 3 ห้อง 1 คัน


floor plan

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมำะส�ำหรับที่ดินขนำด หน้ำกว้ำงประมำณ ลึกประมำณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 156

ตำรำงวำ เมตร เมตร ตำรำงเมตร

แบบแปลนชั้นล่ำง september/OCtOber 83


Happy Home

W-712

แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น

ส่วนประกอบของบ้าน

แบบบ้ำน 2 ชัน้ สไตล์ Tropical โดยรูปแบบกำรผสมสนำนระหว่ำงบ้ำนพัก อำศัยกับสไตล์ของรีสอร์ต บรรยำกำศทีเ่ รียบง่ำยสไตล์ตะวันตก ภำยนอก บ้ำนใช้สีอบอุ่นล้อมรอบไปด้วยธรรมชำติ จุดเด่นของบ้ำนหลังนี้ทุกพื้นที่ ใช้สอยอัดแน่นไปด้วยคุณภำพและพืน้ ทีก่ ำรใช้สอยทีค่ มุ้ ค่ำ ชัน้ ล่ำงจัดพืน้ ที่ เป็นสัดส่วนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ออกแบบให้เปิดโล่งเพื่อตอบสนองทุกๆ กิจกรรมของครอบครัว กับรูปแบบ 3 ห้องนอนพร้อมส่วนพักผ่อนส�ำหรับ ครอบครัวเหมำะสมกับบรรยำกำศรอบบ้ำนที่แสนจะอบอุ่น

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ

baansukjai 84

3 นอน 2 ห้อง 1 คัน


floor plan

แบบแปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมำะส�ำหรับที่ดินขนำด หน้ำกว้ำงประมำณ ลึกประมำณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 155

ตำรำงวำ เมตร เมตร ตำรำงเมตร

แบบแปลนชั้นล่ำง september/OCtOber 85


Happy index

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภาคกลาง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ราชบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

ภาคเหนือ

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ากัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 162/6-7 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 277/81-82 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท สุพรรณบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 257/11 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 339 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ล�าปาง

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ล�าปาง ควอลิตี้โฮม จ�ากัด 447-449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

baansukjai 86

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 08-5489-4275 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940-7 08-5489-4275 0-2922-0080 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3427-1745-7 08-5488-5316 0-3232-3242 08-9918-5420 0-3251-3485 08-5489-4239 0-3451-8268 09-0197-6424 0-3596-1268 09-2281-2890 0-3262-3585-6 08-5489-4239

โทรศัพท์ 0-5315-1750 08-9206-0154 0-5341-2459 08-9634-8088 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896 0-5401-8658 08-0031-3388

โทรสาร 0-2449-5209 0-2988-9218 0-2996-0948-9 0-2922-0079

โทรสาร 0-3621-3163 0-3427-1748 0-3232-3243 0-3253-6019 0-3451-8289 0-3596-1269 0-3262-3587

โทรสาร 0-5315-1750 0-5341-2460 0-5525-9822 0-5622-9589 0-5401-8659


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�น พีดีเฮ้�ส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

ภาตตะวันออก ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

ภาตใต้ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ากัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริษัท ร้อยเอ็ด รับสร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท กาฬสินธุ์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 20/9 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ากัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ากัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ที่อยู่ บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บริษัท แอล เอส โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 64-64/1 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

september/OCtOber 87

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4424-7333 08-5489-4245 0-4346-8494 08-5489-4274 0-4221-1567 08-5489-4273 0-4451-2909 08-6844-9888 0-4531-4747 08-5489-4299 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4381-6608 08-1820-2539 0-4466-6939 08-6844-9888 0-4266-1154 08-3655-9599 0-4203-1516 08-9718-3784

0-4424-7272

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3874-5652-3 08-7065-2552 0-3862-4249-50 08-7065-2552

โทรศัพท์ 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7482-3256 08-1885-5378 0-7420-9842 09-0197-6422 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7582-0360 08-1752-7226 0-7757-4666 08-0326-0955

0-4346-8491 0-4221-1571 0-4451-2130 0-4531-4748 0-4351-6393 0-4381-6609 0-4466-6938 0-4266-1156 0-4203-1517

0-3874-5674-5 0-3862-4251

โทรสาร 0-7543-1199 0-7467-1946 0-7420-9843 0-7638-3925 0-7582-0361 0-7757-4745


Happy Ending

ความกล้าหาญ อาจไม่ ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ ถ้าคุณเป็นคนรุ่นแก่กว่าผู้เขียน เวลาที่ ได้ยินค�าว่า “ความกล้าหาญ” ภาพที่ เกิดขึ้นในหัวอาจจะเป็น Mel Gibson ในเรื่อง Braveheart ก�าลังตะโกนค�าว่า “Freedom!” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่และยากเกินกว่าคนทั่วไปจะท�าได้ แต่แท้ที่จริง แล้วมนุษย์จ�าเป็นต้องอาศัย ความกล้าหาญ ในชีวิตประจ�าวันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่า จะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เช่นนั้นจิตใจของเราจะอ่อนแอ จนล่องลอยตามกระแสแห่งสิ่งเร้าและไม่อาจควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น เราจ�าเป็น ต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน เราต้องมีความ กล้าหาญทีจ่ ะปฏิเสธความต้องการตามสัญชาตญาณของตัวเอง นอกจากนัน้ เรา ยังจ�าเป็นต้องมีความกล้าหาญที่จะ “จินตนาการ” เพราะจินตนาการไม่อาจเกิด ขึ้นได้กับคนที่ยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรารู้จักเป็นอย่างดี สิ่งที่เรามั่นใจได้ แต่จะเกิด ขึน้ กับคนทีก่ ล้าทลายกรอบทัง้ หลายทีม่ ี และจินตนาการนีเ้ องทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ สิง่ ทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม ฉะนัน้ เมือ่ เห็นแล้วว่าความกล้าหาญไม่ใช่ เรื่องไกลตัว ก็ขอให้ทุกคนจงมีความกล้าหาญแล้วมาช่วยจรรโลงโลกใบนี้ด้วยกัน นะครับ

baansukjai 90


ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559