Page 1


AD.


AD.


AD.


AD.


BAANSUKJAI

6


AD.


สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นนิตยสาร บ้านสุขใจ ทีร่ กั ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงใกล้ฤดูฝน ก็หวังว่าปีนี้ ธรรมชาติจะกรุณา ปล่อยฝนลงมาอย่างเพียงพอ และในพื้ น ที่ ที่ เ ราอยากให้ ต ก จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งตก ระก�ำล�ำบากกับภัยแล้ง และอุทกภัย อันสร้างความ เดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากในปีที่ ผ่านมานะครับ งานใหญ่อกี งานทีส่ มาคมไทยรับสร้างบ้านร่วมมือกับ นิตยสาร Home & Resort ก�ำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ แล้วนะครับ ส�ำหรับงาน มหกรรมบ้านและวัสดุ ก่อสร้าง อุบลราชธานี หรือ Thailand Home & Building Material Fair@Ubon (THBF UBON) ครบครันไปด้วยบูทจากบริษั ทรับสร้างบ้านชั้น น�ำ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้าน รวมถึงกิจกรรมดี ๆ ภายในงานไม่ว่าจะ เป็นประกวดผลงานระดับนักเรียนนักศึกษา เสวนาให้ ความรู้ ท่านใดที่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียงขอบอกว่าไม่ควรพลาดนะครับ

8-11 มิ ถุ น ายนนี้ ที่ ห อประชุ ม ไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับ ส�ำหรับเนือ้ หาของนิตยสารบ้านสุขใจฉบับนี้ จานหลัก ยังคงเป็น บ้านสวย 2 หลังจากคอลัมน์ Happy Celebrity ซึ่งทั้ง 2 หลังในฉบับนี้เป็นบ้านขนาดค่อน ข้างใหญ่ทั้งคู่ นอกจากนี้ยังมีข่าวคราวอัปเดตและ ข้ อ คิ ด ดี ๆ จากบทสั ม ภาษณ์ ค อลั ม น์ Happy Interview ความรูเ้ กีย่ วกับบ้านจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และ แบบบ้านใหม่สวย ๆ อีกเช่นเคย ฉะนั้นอย่ารอช้า ขอเชิญเปิดหน้าต่อไปกันเลยดีกว่าครับ

ที่ปรึกษา

สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ.มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร บรรณาธิการ

ศิลปกรรม

ทศพล สุวรรณสุต คอลัมนิสต์

รักขิต อิสมาแอล, ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบลู ย์, กฤษณะ ปกจั่น, ไพรัช พลาหาญ, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภปู ฐพร กองบรรณาธิการ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, ชะเวง เชือ้ วงษ์, ดวงกมล แก้วรอด

ช่างภาพ

ยุทธนา สิงห์สาย, กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร, นพพร ยรรยง, นิรุจน์ ตฤษณานนท์ พิ สูจน์อักษร/ประสานงานโรงพิ มพ์

พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ

ฝ่ายการตลาด/ขาย

ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด, ศจีกาญจน์ สรรพช่าง แยกสี-พิ มพ์

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-9960940-6 แฟ็กซ์ 02-9960948-9

BAANSUKJAI

8


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญา KKQ-563 คุณพิกุล จ�ำนงค์เพ็ง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KKQ-563 ซึง่ เป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-202Q ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 3.2 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2560 สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาขอนแก่น และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PH-5519 คุณจิตราพรรณ ชูเรือง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PH-5519 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-204Q ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2.5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2560 สถานที่ก่อสร้าง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขาพัทลุง และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PL-5338 คุณจ�ำรุญ รอดทับทิม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL-5338 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-947 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 8.5 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 1-2559 ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป สถานที่ก่อสร้าง ต.ปาก โทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ สราวุฒิ เกิดแพ ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา RN-5711 คุณกิตติ กมลลิ้มสกุล ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RN-5711 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ 3 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.2 ล้านบาท โดยได้กำ� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Exclusive 1-2560 สถาน ที่ก่อสร้าง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล ผู้จัดการ(กลาง) บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขารัตนาธิเบศร์ และทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI

10


AD.


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญา HHQ-5610 คุณพัชรี ตรี ไกรศรี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HHQ-5610 ซึ่งเป็นแบบบ้านพิเศษ 3 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.2 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Sapphire Series 1-2559 สถานที่ก่อสร้าง ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ(ซ้าย) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา KK-5261 คุณชนาทิพย์ แซ่ตั้น ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KK-5261 ซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐาน WA-371 ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 3.71 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive 1-2560 สถานที่ก่อสร้าง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ทั้งนี้การเซ็น สัญญาดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี ผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษั ท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา PR-5707 คุณสืบสกุล คงค�ำ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PR5707 ซึง่ เป็นแบบบ้านพิเศษชัน้ เดียว ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.6 ล้าน บาท โดยได้กำ� หนดใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Exclusive One Series 1-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญา REQ-576 คุณชัยยันต์ เนียมศรี ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ REQ-576 ซึง่ เป็นแบบบ้านมาตรฐาน EA-207Q ราคาก่อสร้างบ้าน สุทธิ 2.77 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 1-2560 สถานทีก่ อ่ สร้าง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษั ท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI

12


AD.


HAPPY SEMINAR

พี ดีเฮ้าส์ โอ่กวาด 36 รางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงาน ไตรมาสแรกปี’60 กวาดยอดขาย 300 ล้านบาท Story : กองบรรณาธิการ

นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เผยภาพรวมการ แข่งขันตลาดบ้านสร้างเองทั่วประเทศในช่วง 3 เดือนแรกปี 2560 พบ ว่าผู้ประกอบการและผู้รับเหมามีการหันมาเน้นแข่งขันตัดราคากัน ดุเดือด โดยเฉพาะตลาดบ้านสร้างเองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลัก ๆ ในภาคอีสาน อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ฯลฯ ส�ำหรับกลยุทธ์การแข่งขันของ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์นนั้ ยังคงชูความเป็นผูน้ ำ� สร้างบ้านประหยัด พลังงานเป็นจุดขาย โดยปีนี้บริษัทฯ สามารถกวาดรางวัลบ้านอนุรักษ์ พลั ง งาน จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลังงาน มาได้อีก 10 รางวัล รวมรางวัลที่ได้รับมาแล้วทั้ง สิ้น 36 รางวัล ถือเป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ได้รางวัลมากที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งลดราคาและมี ของแถมควบคูก่ นั ไป ท�ำให้สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าทีต่ งั้ ไว้หรือ เกือบ 300 ล้านบาท และทางบริษัทยังได้เข้าร่วมอีเวนท์งานมหกรรม บ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่สมาคมไทยรับสร้างบ้านจะจัดขึ้น ณ จังหวัด

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อุบลราชธานี ในกลางปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ประเมินว่าก�ำลังซื้อผู้บริโภค ในภูมภิ าคนีเ้ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้ กอปรกับพีดเี ฮ้าส์เองมีสาขาตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ ภาคอีสานมากที่สุด ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกที่สุด และ เป็นการปลุกตลาดบ้านสร้างเองในต่างจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครัง้ โดยตั้งเป้ายอดขายไตรมาสสองนี้ไว้ 250-280 ล้านบาท นายพิศาล กล่าวทิ้งท้าย

BAANSUKJAI

14


AD.


HAPPY SOCIETY

รายงานตลาดบ้านสร้างเอง Q1 แนวโน้มครึ่งปีแรก 2560 Story : กองบรรณาธิการ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) ประเมิน ไตรมาสแรกปี 2560 นี้ (ม.ค.-มี.ค.) เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา เติบโตกว่าร้อยละ 18-19 พร้อมเผยข้อมูล ตลาดบ้านสร้างเองทัว่ ประเทศปี’60 เฉพาะประเภทพักอาศัยถาวร คาดมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทเศษ โดยกลุ่ม ผูป้ ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านมีแชร์สว่ นแบ่งตลาดประมาณ 1.4 หมืน่ ล้านบาทเศษ ซึง่ มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1.มูลตลาดรับสร้างบ้านเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลมีสดั ส่วน 55 - 60% หรือคิดเป็น 8 พันล้านบาทเศษ และ 2.มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านต่างจังหวัด มีสัดส่วน 40-45% หรือคิด เป็น 5.5 - 6 พันล้านบาท โดยกลยุทธ์หลักทีก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการน�ำ มาใช้แข่งขัน แบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ 1.กลยุทธ์ราคาต�่ำ 2.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการทีแ่ ตกต่าง 3.กลยุทธ์การสร้างภาพ ลั ก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบรนด์ โดยคาดการณ์ ว ่ า ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 90 ชูกลยุทธ์ราคาต�่ำ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA)

ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นก�ำลังซื้อและสร้างการรับรู้กับผู้ บริโภคพร้อม ๆ กัน โดยในช่วงกลางปี ‘60 นี้ สมาคมฯ เตรียมจัด งาน “มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง อุบลราชธานี” ขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการได้พบกับ ผู้บริโภคโดยตรง’ นายสิทธิพร กล่าวสรุป

ปีนมี้ กี ารแข่งขันราคาในตลาดกันอย่างรุนแรงแต่ไม่นา่ กังวล เพราะ กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวจริงทีต่ อ้ งการใช้บริการศูนย์รบั สร้างบ้าน ส่วนใหญ่ จะมีการศึกษารายละเอียดและหาข้อมูลเปรียบเทียบมาอย่างดี ฉะนัน้ เรือ่ งการให้บริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพ ดีไซน์แบบ บ้าน ผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนเสียงจากผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว ทั้งหมดยังคงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ไม่ใช่การใช้กลยุทธ์ราคาต�่ำ เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีตลาดรับสร้างบ้านปีนี้ จะเติบโตตาม เป้าหมายได้นั้น ผู้ประกอบการควรร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางการ

BAANSUKJAI

16


AD.


HAPPY SOCIETY

งานสถาปนิก ’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN RECONSIDERING DWELLING” นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้มีการจัดงานมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีจนถึง ปัจจุบนั โดยปีนจี้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 2–7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมือง ทองธานี โดยพื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1.นิทรรศการบ้าน (Dwelling) 2.นิทรรศการองค์ประกอบบ้าน (Dwelling’s Elements ) และ3.นิทรรศการพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings)

คอนวูด จัดโมเดิร์นเทรด โรดโชว์ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “คอนวูด โมเดิร์นเทรด โรดโชว์” เพื่อพบปะ กับเจ้าของบ้าน ช่างเทคนิค และลูกค้า ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ นวัตกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ และการเป็นเจ้าแรกในตลาดส�ำหรับ ผลิตภัณฑ์ไม้เชิงชาย 2 ระดับในแผ่นเดียว (รุน่ ทู อิน วัน) โดยลงพืน้ ที่ตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ย่านรังสิตและพุทธ มณฑล-ศาลายา ได้แก่ ไทวัสดุ โกบอลเฮ้าส์ โฮมโปรและเมกาโฮม โดยจัดกิจกรรมแนะน�ำผลิตภัณฑ์คอนวูด ให้ความรู้ในการใช้งาน พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ

“คอตโต้” เตรียมเปิดตัว 3 ซีรีส์ในงานสถาปนิก’60 นายบัณฑูรย์ ปรปักษ์ขาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทา รีฟติ ติง้ ส์ จ�ำกัด กล่าวว่า เป็นประจ�ำทุกปีทที่ มี งานคอตโต้จะท�ำการ ศึกษาเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยล่าสุด คอตโต้ ได้พัฒนาสุขภัณฑ์ 3 ซีรีส์ที่พร้อมน�ำเสนอให้กับ ผู้บริโภคในงานสถานปิก’60 ได้แก่ “ทูนิโอ ลาโคนิก” (Tunio Laconic) “ทูนิโอ อาร์เอ็กซ์” (Tunio RX) และ “ซิมพลี่ โมดิช” (Simply Modish) ผู้สนใจสามารถสัมผัสได้ที่งานสถาปนิก’60 หรือ เมือ่ จบงานสถาปนิกแล้ว สามารถชมได้ที่ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cotto.com

โซลาร์ดี มอบแผงโซลาร์ฯ แก่นส ิ ิตวิศวะฯ จุฬาฯ นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษั ท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพลังงานสะอาดที่มี บทบาทต่อการศึกษาไทย จึงมอบแผง LG Mono X2 และ NeON แผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำลังไฟ 315 วัตต์ จ�ำนวน 4 แผง ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ท�ำการศึกษาวิจัยใน หัวข้อ “การลดความร้อนให้กบั แผงโซลาร์เซลล์โดยติดตัง้ ระบบครีบ อะลูมเิ นียม” และ “วัสดุและการแยกส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ่ น�ำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน โครงการวิจัย และ นิสิตในโครงการเป็นผู้รับมอบ

BAANSUKJAI

18


AD.


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

“DERBY” อ่างล้างหน้า

เครื่องล้างจานขนาดย่อม

อ่างล้างหน้าเป็นสิง่ ทีห่ ลายคนมักให้ความส�ำคัญกับดีไซน์มากกว่าลักษณะ การใช้งาน ดังนั้นอ่างล้างหน้าที่เหมาะสมทั้งด้านดีไซน์และการใช้งานที่ ดีจึงต้องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในเรื่องออกแบบ “DERBY (เดอร์บี้)” อ่างล้างหน้าลุคเรียบจาก ‘nahm’ ออกแบบให้มีหน้ารองน�้ำ ที่กว้าง ท�ำให้สามารถรับน�้ำได้ดีกว่า ลดการกระเซ็นของน�้ำขณะใช้งาน ได้มากขึ้น พร้อมทั้งพื้นที่วางของที่มีขนาดพอเหมาะ ท�ำให้สามารถวาง ของใช้จ�ำเป็นได้มากขึ้นอีกด้วย

เครื่องล้างจาน Electrolux รุ่น ESF2435W เครื่องล้างจานขนาดย่อม แต่ ประสิทธิภาพสูง ขนาดบรรจุสูงสุด 72 ชิ้น มาพร้อมระบบ Anti-flood ป้องกันน�ำ้ ล้นออกจากเครือ่ งเมือ่ เปิดประตูเครือ่ ง พร้อมระบบ Child Lock ป้องกันเด็กเล็กเปิดปิดฝาระหว่างเครื่องก�ำลังท�ำงาน ช่วยจัดการปัญหา ด้วยโปรแกรมการล้างถึง 5 โปรแกรม สามารถตั้งเวลาการท�ำงานล่วง หน้าได้ถึง 3 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบป้องกันน�้ำรั่ว-น�้ำล้น และสัญญาณ เตือนระดับน�้ำยาหากน�้ำยาใกล้จะหมด

ผสานดีไซน์จาก ‘NAHM’

จาก ELECTROLUX

ครัง้ แรกของการสร้างสรรค์ Functional Sculpture ที่ใช้งานได้จริง ด้วย เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้ปูนซีเมนต์สูตรเฉพาะของเอสซีจี เป็นวัตถุดิบหลัก ระบบระแนงตกแต่งส�ำเร็จรูป 3Decor SCREEN SYSTEM รุ่น “DOT” และ “FISH” มิตใิ หม่ของระแนงบังแดดลวดลายพิเศษ ทีผ่ สมผสานความ เป็นธรรมชาติและความทันสมัยอย่างลงตัว เตรียมจัดแสดงที่งาน สถาปนิก’60 และจ�ำหน่ายจริง โดยเปิดให้ผู้สนใจจับจองเป็นเจ้าของได้ ก่อนใคร นอกจากนี้ในไตรมาส 4 เตรียมเปิดตัว “EGGO PAVILION” ศาลาอเนกประสงค์รูปทรงไข่ ที่น�ำไม้สังเคราะห์มาประกอบกันเป็นรูป ทรงเหนือจินตนาการ ตั้งเป้าหมายช่วยสร้างความแปลกใหม่ ในการ ตกแต่งบ้านที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสไตล์ โดยสามชิ้นหลัง เป็นผลงานออกแบบของ นายจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท IDIN Architects

“เอสซีจี”จับมือ 2 นักออกแบบชื่อดัง เปิดโปรเจกต์ DESIGNER COLLABORATION

“เอสซีจี” รุกต่อยอดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีดี ไซน์และ ตอบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ จับมือ 2 นักออกแบบชื่อดัง เปิดตัว “Designer Collaboration Project by SCG” สะท้อนความ ก้าวหน้านวัตกรรมวัสดุก่อสร้างผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์คอลเลคชัน พิเศษ 4 ดี ไซน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย “FLUCTUATION OF PRECISION” ผลงานออกแบบของ นายอานนท์ ไพโรจน์ ดีไซน์ ไดเรคเตอร์ บริษัท อานนท์ ไพโรจน์ ดีไซน์ สตูดโิ อ จ�ำกัด

BAANSUKJAI

20


AD.


HAPPY FURNITURE

Story : กองบรรณาธิการ

แต่งสวนให้เท่ ด้วยม้านั่งสนาม Story : กองบรรณาธิการ

แต่งสวนสวยให้เป็นมากกว่าสวนด้วย ม้านั่งสนาม Artcore ดีไซน์เก๋สุดชิค ในสไตล์มินิมอล ที่จะเติมเต็มบรรยากาศให้สวนของคุณน่านั่งมากกว่า ทีเ่ คย อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไปดัดแปลงเพือ่ ตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด อย่างคอนโดฯ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องส่วนตัว ตามสไตล์ที่ต้องการอีกด้วย มีให้เลือกสามสีคือ ด�ำ แดง และเหลือง เรียกได้ว่าทั้งเก๋และแฝงฟังก์ชัน ครบครัน

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติม : โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.homepro.co.th BAANSUKJAI

22


AD.


HAPPY INTERVIEW I

คุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด BAANSUKJAI

24


ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ

สบช่องตลาดฟื้ นตัวเตรียมยกทัพร่วมงาน EVENT กลางปี Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

“รับสร้างบ้าน” อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตาในปี 2560 นี้ ภายหลังจากที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ประเมิ น จากงานอี เ วนท์ Home & Building Material Fair 2017 เมือ่ ช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ซึง่ มีผบู้ ริโภคแห่เข้าชม งานฯ และให้ความสนใจจะสร้างบ้านใหม่กัน คับคั่ง แน่นอนว่าเมื่อตลาดและก�ำลังซื้อเริ่ม ฟืน้ การแข่งขันก็จะย่อมเข้มข้นขึน้ และก็เป็น โอกาสดี ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคจะมี ตั ว เลื อ กมากขึ้ น กับการเลือกผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่จะ ตอบโจทย์ได้ตรงใจที่สุด คุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี ได้ เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดบ้านสร้างเองในช่วง ไตรมาสแรกของปีนี้ว่า โดยรวมแล้วตลาด บ้านสร้างเองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ กับช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา ปัจจัยหลัก ๆ ก็เพราะ ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส�ำหรับ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงก็เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน และคาดการณ์ว่าน่า จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ส่วนของ แบบบ้านที่ ได้รับความนิยมจากผู้บริโ ภคใน พื้น ที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านในสไตล์ ร่วมสมัย หรือสไตล์ Contemporary อาจเป็น เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนในพื้นที่ยังคงเป็น แบบไทย ๆ อยู่ แต่ก็ยังชอบในความทันสมัย ด้วย โดยเฉพาะการตกแต่งบ้านเพราะว่า ปัจจุบันมีวัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้เลือกมากขึ้น ช่วงปีที่แล้วมาจนถึงไตรมาสแรกปีนี้ ผู้บริโภค หรื อ ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ และใช้ บ ริ ก าร

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ รวมถึงชาวต่างชาติทมี่ ภี รรยาคนไทย ลักษณะ จะเป็นครอบครัวขนาดกลาง และนิยมเลือก แบบบ้านที่มีขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ชื่น ชอบวัสดุที่มีความทันสมัย อย่างเช่น ประตู หน้าต่าง UPVC และพื้นไม้ลามิเนต ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกลุม่ ลูกค้าทีม่ าจากฝัง่ ประเทศ เพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ที่ติดต่อเข้ามา ซึ่ ง มี ทั้ ง ต้ อ งการสร้ า งบ้ า นหลั ง ใหม่ แ ละ ซ่อมแซมบ้าน รวมถึงสร้างอพาร์ทเมนท์และ โรงแรม อย่างไรก็ดี ลูกค้าจากฝั่ง สปป.ลาว นัน้ ถือว่ายังมีสดั ส่วนไม่มาก แต่คาดว่าจะมีเพิม่ มากขึ้นในอนาคต “ปีนี้ กลุม่ ลูกค้าของบริษัทฯ ทัง้ กลุม่ ข้าราชการ และเจ้าของธุรกิจ สนใจใช้บริการสินเชือ่ สร้าง บ้านมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ พีดีเฮ้าส์ เองมี ธนาคารที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รอย่ า ง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อสร้างบ้านให้ลูกค้าเต็ม 100% ของค่าก่อสร้าง โดยทีมงานจะเป็น ผู ้ ติ ด ต่ อ ประสานงานและยื่ น กู ้ กั บ ธนาคาร ซึ่งลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับการขอสิน เชื่อเอง นอกจากนี้ยังมีบริการตั้งแต่เรื่องแบบ บ้าน ติดต่อหน่วยงานราชการ เรื่องขอน�้ำ ประปา ไฟฟ้า ใบอนุญาตปลูกสร้าง และบ้าน เลขที่ เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์ จะได้รับความสะดวกสบายอีกด้วย เรียกได้วา่ เป็น One Stop Service เลยทีเดียว” คุณไพโรจน์ กล่าว ส�ำหรับเรือ่ งสร้างการรับรูก้ บั ผูบ้ ริโภค บริษัทฯ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื่ อ ท้ อ งถิ่ น เช่ น

MAY/JUNE

25

นิ ต ยสารของทางหอการค้ า สื่ อ ออนไลน์ ท้องถิ่น รวมถึงป้ายโฆษณาต่าง ๆ ทั้งในตัว เมืองอุบลฯ และจังหวัดข้างเคียง แต่ที่พิเศษ ส�ำหรับปีนี้ก็คือ การเข้าร่วมอีเวนท์หรือออก บูทในงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง อุบลราชธานี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 นี้ ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี พร้ อ มกั น นี้ คุ ณ ไพโรจน์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการจะสร้างบ้านหลัง ใหม่ สามารถเข้าไปพูดคุยหรือพบกับศูนย์รับ สร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี ได้ ภายในงานนี้ รับรองว่ามีโปรโมชันเด็ด ๆ ที่เตรียมไว้มอบให้แน่นอน นอกจากนี้ ภายใน งานฯ ธนาคารพันธมิตรก็มาร่วมออกบูทด้วย พร้อมคอยให้บริการแก่ท่านที่สนใจขอสินเชื่อ ปลูกสร้างบ้านอีกด้วย” เชื่อว่านี่คงเป็นอีกหนึ่งโอกาสทอง ส�ำหรับ ผู้ที่ก�ำลังจะสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน เพราะ งานนี้งานเดียวจะได้ครบทุกความต้องการ ทีส่ ำ� คัญคุณจะได้พบกับบริษัทรับสร้างบ้านมือ อาชี พ ซึ่ ง การั น ตี ด ้ ว ยผลงานคุ ณ ภาพทั่ ว ประเทศ โดยเฉพาะศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ อุบลราชธานี งานนี้ขอบอกว่ามีโปรโมชันที่ คุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับ ขอขอบคุณ : บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร .045314747 www.pd.co.th


HAPPY INTERVIEW III

กิตติ บุญประคอง

สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จากไอเดีย Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ไม้ธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่หายากและมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งการตัดไม้ท�ำลายป่าเพื่อให้ได้วัตถุดิบมาใช้ก็ยังมีส่วนท�ำให้เกิดภาวะ โลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตามมา วัสดุทดแทนไม้จึงได้รับความ นิยมมากขึน้ โดยเฉพาะในการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย วันนีท้ มี งาน “บ้านสุขใจ”

จึงขอพาทุกท่านมารูจ้ กั กับหัวเรือใหญ่ของหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านวัสดุทดแทน ไม้อย่าง “คอนวูด” คุณกิตติ บุญประคอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ซึ่งมีเรื่องใหม่ ๆ มาเล่าให้เราฟัง แต่ก่อนอื่นมา ท�ำความรู้จักกับเขาผ่านมุมมองในการท�ำงานกันก่อนดีกว่าครับ

BAANSUKJAI

26


“งานของผมส่วนมากก็จะอยูก่ บั ลูกน้อง เพราะ ฉะนั้นจะท�ำอย่างไรให้ทีมงานเชื่อใน strategy ที่เราคิด แล้วน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ ทีม งานถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ เพราะฉะนัน้ เวลาทีผ่ ม ต้องการให้ strategy ที่คิดส�ำเร็จผมต้องซัพ พอร์ททีมงาน ท�ำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ให้เขา เช่น ผมโยน direction ไปให้ว่าผมอยากจะ เอาชิ้นงานนี้ไปขายให้กับสถาปนิกในส่วนงาน ราชการ ผมก็จะสนับสนุนให้พวกเขาโยนไอ เดียมา เด็ก ๆ พวกนี้เขาหัวดีอยู่แล้ว แล้วมัก จะมีไอเดียแปลก ๆ เราอาจจะเป็นหัวรุ่นเก่า ถ้าผิดพลาดก็ให้โอกาสแก้ตัว นี่คือหน้าที่ ใน ส่วนของการเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมงาน” “อีกหน้าที่หนึ่งคือ challenge พวกเขา ให้เขา คิดอะไรใหม่ ๆ เพราะถ้าไม่ challenge บางที เขาก็จะเดินแต่ route เก่า ๆ เช่น บอกให้เขา ลองคิดตรงกันข้ามดูบ้าง ลองคิดแบบคู่แข่งดู บ้าง ลองคิดแบบตัวเราเป็นลูกค้าบ้าง ลองคิด แบบเราเป็นช่างบ้าง เพราะบางคนคิดว่าเรา เป็นผู้ขายก็จะขายแต่แบบเดิม ๆ คุณมีวิธีไหน จะผูกใจเจ้าของร้านวัสดุรุ่นพ่อ แม่ มีวิธีไหน ที่จะเอาชนะใจเจ้าของรุ่นลูกในเจเนอเรชันต่อ มาทีห่ วั สมัยใหม่ เรียนจบจากต่างประเทศ ซึง่ ต้องมาท�ำหน้าที่คิดกลยุทธ์สู้กับร้านวัสดุรูป แบบโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ อันนี้คือ challenge ในส่วนของงานขาย อีกส่วนที่ต้อง challenge คือการผลิต บางครั้งโรงงานอาจ จะเน้นแต่การลดต้นทุน คือผลิตสินค้าแค่ให้ได้ ตามมาตรฐานแต่ใช้ตน้ ทุนให้ตำ�่ ทีส่ ดุ ผมก็อาจ จะ challenge เขาว่าคุณไม่ต้องลดต้นทุน แต่ ใช้ต้นทุนจ�ำนวนเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เคยใช้เงิน 10,000 บาท ผลิตของได้ 10 ชิ้น คุณใช้ 10,000 บาท เท่าเดิมแต่ผลิตของ ให้ออกมา 11 ชิ้นได้ไหม หรือผลิตได้ 10 ชิ้น เท่าเดิมแต่ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ไหม เขา จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ได้คุยกัน ในทีมมากขึ้น หลัก ๆ แล้วสไตล์การท�ำงาน ของผมก็จะเป็นแบบนี้” รู้จักกับสไตล์การท�ำงานของคุณกิตติกันไป แล้ว ลองมาฟังเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับคอนวูด

หลังจากที่คุณกิตติเข้ามารับต�ำแหน่งหัวเรือ ใหญ่ทนี่ กี่ นั บ้างครับ “สิง่ ทีเ่ ราเตรียมตัวส�ำหรับ ปีนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราท�ำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ก็ คือ การ reposition ผลิตภัณฑ์คอนวูดให้เป็น decorative fiber-cement เราไม่ได้มีคู่แข่ง เพียงแค่ไฟเบอร์ซีเมนต์ แต่ยังมีสินค้าวัสดุ ตกแต่งจ�ำพวกทดแทนไม้อื่น ๆ เช่น พลาสติก หรื อ WPC วอลเปเปอร์ พรม สี อะลูมเิ นียม(ลายไม้) ลามิเนตเคลือบผิว ดังนัน้ สิ่งที่เราท�ำคือ นอกจากการ reposition ตัว เองให้เป็น decorative fiber-cement แล้ว เราต้องรุกเข้าตลาดใหม่ ๆเพิม่ ขึน้ จากเดิมตรง ไหนที่เคยใช้ไม้จริงอยู่ เราจะน�ำคอนวูดเข้าไป

ทดแทน แต่ตอนนี้ตรงไหนที่ต้องการสินค้า decorative คอนวู ด ก็ จ ะเข้ า ไปน� ำ เสนอ ผลิตภัณฑ์คอนวูดของเรานัน้ ขายด้วย emotion ให้อารมณ์ของไม้มากกว่า มี texture และมิติ ทีช่ ดั เจนกว่าหากเปรียบกับการใช้วอลเปเปอร์ ทั่วไป ข้อได้เปรียบของเราคือ เทคโนโลยีใน การผลิตของคอนวูดออกแบบมาเพื่อการผลิต ประเภท decorative แบบนี้อยู่แล้ว ท�ำให้เรา สามารถ reposition ได้โดยที่ ไ ม่ต้องเพิ่ม ต้นทุน เพียงแค่เพิ่มแนวคิด เพิ่มดีไซน์เข้าไป ท�ำให้เราไม่ได้ challenge เพียงแค่ตลาด wood decorative เท่านั้น แต่เรา challenge MAY/JUNE

27

ไปถึงตลาด concrete decorative ด้วย ซึ่ง ของเราน�้ำหนักเบากว่า ติดตั้งง่ายกว่า” การปรับ position ทางการตลาดครั้งนี้จะ สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้กับสินค้า ของคอนวู ด อย่ า งไร ติ ด ตามกั น ได้ ที่ ง าน สถาปนิก ’60 นี้ ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เตรียมจะเปิดตัวแล้ว ยังมีบริการใหม่อย่าง i-Service ในรูปแบบศูนย์บริการ one-stop service ที่จะตอบโจทย์ end user ผู้สนใจ สินค้าของคอนวูดซึ่งก�ำลังจะเตรียมเปิดตัว ด้วยเช่นกันครับ

ขอบคุณ : บริษัท คอนวูด จ�ำกัด อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ชั้น10 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม www.conwood.co.th


HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI

28


ความคลาสสิกของ ขาว-เทา-เบจ-ไม้ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

หลายท่านคงจะเคยพบเจอบ้านบางหลังทีเ่ น้นสีขาวทัง้ หลัง ตัง้ แต่พนื้ เสา ผนัง ไปจนถึงหลังคา ในสไตล์คอนเทมโพรารีกึ่งโคโลเนียล ซึ่งให้ความรู้สึกที่นุ่ม นวลและคลาสสิก ฉะนั้นหากภายในตกแต่งให้ตัดกันด้วยสีเข้มก็คงจะท�ำให้ ความรู้สึกดังกล่าวหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ดังนั้นทางออกในการเพิ่ม สีสันให้กับบ้านโดยที่ยังคงรักษาความรู้สึกเดิมไว้ก็คือสีในกลุ่มเอิร์ธโทน เช่น ห้องนี้ที่มีผนัง ฝ้าเพดาน กรอบประตูหน้าต่างสีขาว และเลือกใช้ผ้าม่านกับ โซฟาหนังสีเบจต่างเฉด พรมสีเทา โต๊ะ ตู้ พัดลมเพดานจากไม้ รวมถึงพื้นไม้ ลามิเนต ซึง่ ทัง้ หมดล้วนช่วยคงความรูส้ กึ ทีน่ มุ่ นวลและคลาสสิกของบ้านหลัง นี้ได้เป็นอย่างดี

MAY/JUNE

29


HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI

30


MAY/JUNE

31


A

A. บ้านสไตล์ Contemporary ที่ออกแบบให้มีพื้นที่โดยรอบ กว้างขวางส่วนภายในออกแบบให้มีฟังก์ชันเชื่อมต่อกัน สามารถตอบรับทุกการใช้งานได้อย่างลงตัว

BAANSUKJAI

32


FAMILY HAPPINESS ความสุขของครอบครัวกับความลงตัวของชีวิต House Owner : คุณวีระชัย คงประเสริฐ และ คุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์ Design : บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : WA-725 Builder : บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย, นิรุจน์ ตฤษณานนท์

“ครอบครัว” ถือเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่กลับมีบทบาทส�ำคัญในการพั ฒนาคุณภาพชีวิต พั ฒนาสังคม และพั ฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนั้นครอบครัวจึงนับว่าเป็นจุดกําเนิด หล่อหลอมและปลูกฝังสิ่งที่ดีเพื่ อให้สมาชิกภายในครอบครัว ได้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต

คุณวีระชัย คงประเสริฐ และ คุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์ สองสามีภรรยา ที่เข้าใจถึง ความหมายของค�ำว่า “ครอบครัว”ได้เป็น อย่างดี ภายหลังจากที่มีเจ้าตัวน้อยเข้ามา เติ ม เต็ ม ความสุ ข ในชี วิ ต แต่ ด ้ ว ยหน้ า ที่ การงานทีต่ อ้ งย้ายมาท�ำงานทีบ่ า้ นเกิดอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี การมีบ้านสักหลังคง เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะนั่นก็คงเป็นเสมือน พื้นที่ส�ำหรับสร้างความสุขให้กับทุกคนและ ยังเป็นเกราะป้องกัน ภัยส�ำหรับทุกคนใน บ้านอีกด้วย “ทีจ่ ริงแล้วเราก็มบี า้ นอยูท่ กี่ รุงเทพฯอยูแ่ ล้ว แต่เพราะเราต้องย้ายกลับมาท�ำงานที่บ้าน เกิ ด ท� ำให้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งการมี บ ้ า นสั ก หลั ง ส� ำ หรั บ การอยู ่ อ าศั ย และเพื่ อให้ มี พื้ น ที่ ส�ำหรับลูก ๆ ในอนาคตด้วย ซึง่ เผอิญว่าเรา เองก็มที ดี่ นิ อยูแ่ ล้ว ก็เลยอยากสร้างบ้านบน ที่ดินของตนเอง ตอนนั้นก็มองหาคนที่จะ มาสร้างบ้านให้กบั เรานะ มีการเปรียบเทียบ กันระหว่างผูร้ บั เหมากับบริษัทรับสร้างบ้าน แต่เราเองก็เคยเจอปัญหากับผู้รับเหมามา ก่อนเรื่องของงานที่ ไ ม่ตรงสเปก ไม่ได้

มาตรฐาน สุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้บริการ บริษัทรับสร้างบ้าน ตอนแรกก็หาจากทาง อินเทอร์เน็ต หนังสือแต่งบ้านต่าง ๆ จนมา เจอกับ “พีดเี ฮ้าส์” ก็เลยเข้าไปหาข้อมูล ซึง่ ก็พบว่ามีแต่ขอ้ มูลด้านทีด่ ี ๆ แถมยังมีลกู ค้า ค่อนข้างหลากหลายอีกด้วยและมีสาขา เยอะครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งบ่งบอกถึง คุณภาพและความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่าง ดี ที่ส�ำคัญยังมีสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยก็เลยตัดสินใจเข้าไปพูดคุยเรื่องราย ละเอียดต่าง ๆ จนสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะ สร้างบ้านกับทางพีดีเฮ้าส์” คุณ ภั ทรพร กล่าวเพิ่มเติม โดยบ้านที่คุณวีระชัย และ คุณ ภั ทรพร ตัดสินใจเลือกสร้างนั้นจะเป็นบ้านในสไตล์ Contemporary ที่มีพื้นที่ ใช้สอยค่อนข้าง มากและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันกับ ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญยังโดด เด่น ทั้งในเรื่องของรูปทรงและงานดี ไซน์ โดยเฉพาะการออกแบบให้บ้านมีช่องเปิด และหน้าต่างบานสวิงที่เป็นกระจกทรงสูง หลาย ๆ บานเรียงรายกัน จนกลายเป็นตัว

MAY/JUNE

33

สร้างดี ไซน์และท�ำให้บ้านดูมีเสน่ห์มากยิ่ง ขึ้น ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนั้นจะเห็นว่า บริเวณชัน้ ล่างถูกออกแบบให้มกี ารเชือ่ มต่อ พื้นที่ถึงกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก ห้องเด็ก ห้องครัว หรือส่วนรับประทาน อาหาร และถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าการจัด วางเฟอร์นิเจอร์นั้นจะมีน้อยทั้งนี้ก็เพื่อให้มี พื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง มากขึ้ น และลดการเกิ ด อุบัติเหตุเพราะมีเด็กเล็กอยู่ภายในบ้าน นั่นเอง โดยเฉพาะบริเวณโถงบันไดได้มี การออกแบบให้มีบานประตูเปิดปิดเพื่อ ป้องกันลูกปีนขึ้นบันไดแล้วพลัดตกลงมา ส่วนพื้น ที่ชั้น บนนั้นถูกออกแบบให้มีห้อง นอนใหญ่ ห้องนอนแขก โดยพื้นที่ทั้งหมด จะเชื่อมต่อกันและจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ แบบลอยตัว รวมถึงเฟอร์นเิ จอร์เก่าทีเ่ ก็บไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน ได้ท�ำให้บ้านดูไม่น่าเบื่ออีกด้วย นอกจากนี้ การมีช่องเปิดหรือบานหน้าต่างค่อนข้าง มากท�ำให้มลี มพัดผ่านอยูต่ ลอดเวลา ภายใน บ้ า นจึ ง ไม่ ร ้ อ นและเป็ น การลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าไปในตัวด้วย


B L

C

D

baansukjai BAANSUKJAI

34


E

F

G B-C. หน้าต่างบานเปิดที่เป็นกระจกทรงสูงหลาย ๆ บานเรียง รายกันเพื่อให้ลมได้พัดผ่านท�ำให้บ้านไม่ร้อนและลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย D-E. ระเบียงชั้นบนที่ออกแบบให้มีขนาดกว้างเพื่อให้เป็นมุมที่ สามารถออกมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในช่วงเช้า และเย็น โดยในส่วนของราวระเบียงได้เลือกใช้วัสดุไวนิล เพื่อควาสวยงามและลดปัญหาเรื่องการเป็นสนิมอีกด้วย F. ระแนงใต้ฝ้าบริเวณชั้นบนที่ช่วยลดทอนแสงที่จะส่องเข้า ภายใน นอกจากนี้ยังเช่วยเสริมดีไซน์ ให้กับตัวบ้านอีกด้วย G. ฝ้าชายคาไวนิลที่มีการเจาะรูระบายความร้อน ท�ำให้ความร้อน ถูกระบายออกด้านนอกก่อนที่จะเข้าสู่ภายในบ้าน

MAY/JUNE

35


H

H. สวนสีเขียวที่อยู่รอบบ้านกลายเป็นส่วนที่เข้าเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้กับบ้านหลังนี้ อยู่ด้านนอกก็ร่มรื่นอยู่ภายในก็อบอุ่น

K

BAANSUKJAI

36


สุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ตอนแรกก็หาจากทางอินเทอร์เน็ต หนังสือแต่งบ้านต่าง ๆ จนมาเจอกับ “พี ดีเฮ้าส์” ก็เลยเข้าไปหาข้อมูล ซึ่งก็พบว่ามีแต่ข้อมูลด้านที่ดี ๆ แถมยังมีลูกค้า ค่อนข้างหลากหลายอีกด้วยและมีสาขาเยอะครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

I

I. บริเวณส่วนรับแขกถูกออกแบบให้มีประตูบานเฟี้ยมที่เป็นตัวแบ่งกั้นพื้นที่ สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการ

BAANSUKJAI

38


J

K

J-K. มุมรับประทานอาหารที่จัดวางได้อย่างมีสไตล์ โดยพื้นตรงส่วนนี้จะถูกออกแบบ ให้ดูโล่ง สามารถเปิดรับแสงและลมจากภายนอกได้ผ่านบานหน้าต่างแบบเปิดที่ อยู่ด้านหน้า

MAY/JUNE

39


L

M

L. ห้องครัวที่เน้นการคุมโทนสีสว่าง เพื่อให้ดูสะอาดและมีการแยกส่วนสัดการใช้ งานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ดูเรียบร้อย M. บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบนที่ออกแบบให้มีบานประตูเปิดปิดป้องกันปัญหาเด็ก ปีนป่ายลดการเกิดอุบัติเหตุ

BAANSUKJAI

40


N

O

N. โถงทางเดินบริเวณชั้นบนที่ออกแบบให้ดูกว้างและเป็นตัวเชื่อมพื้นที่ของแต่ละ ห้องในส่วนของชั้นบนท�ำให้ดูใกล้ชิดกันมากขึ้น O. คุณวีระชัย คงประเสริฐ และ คุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์ กับลูกน้อยที่กลายเป็น ขวัญใจของคนในบ้าน

MAY/JUNE

41


P

P. บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบนถูกออกแบบให้มีขนาดที่กว้างเพื่อความสะดวกเวลาเดินขึ้นลง

BAANSUKJAI

42


Q

Q. ส่วนรับประทานอาหารที่เปิดพื้นที่โล่งจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ไม้ดูลงตัวและ สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้ตามความชอบ

พร้อมกันนีค้ ณ ุ ภัทรพรได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ประทับใจกับบ้านหลัง นี้มากตั้งแต่การบริการของพนักงาน การเอาใจใส่ คุณภาพของ บ้าน และความสวยงามของบ้าน ถูกใจครอบครัวของเรามาก เพราะว่าเป็นไปตามที่เราต้องการจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้มา ควบคุมดูแลแต่มันเหมือนมีคนมาควบคุมดูแลแทนเรา ไม่ว่าจะ สงสัยตรงไหนทางพีดีเฮ้าส์ก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเราได้หมด อยากขอบคุณพีดเี ฮ้าส์มากทีส่ ร้างบ้านให้กบั เราได้ถกู ใจมากขนาด นี้ นี่ขนาดอยู่มาเกือบ 3 ปีแล้วยังดูแลเราอยู่เลย จนดูเหมือนเป็น คนในครอบครัวเราประมาณนั้นเลยจริง ๆ”

MAY/JUNE

43


W R

หากเรามีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ราได้รบั ค�ำชมหรือค�ำขอบคุณก็มกั จะตาม มาเหมือนดั่งที่คุณ ภั ทรพรก�ำลังเอ่ยถึง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงเป็นตัว การันตีถึงคุณภาพและบริการที่มีคุณภาพของพีดีเฮ้าส์ได้เป็นอย่างดี และเมื่อ “บ้าน” ได้กลายเป็นศูนย์รวมของครอบครัว ความเป็นพ่อ แม่ ลูกได้ถกั ทอความผูกพันให้เพิม่ มากขึน้ ทวีคณ ู ชีวติ ภายใต้ชายคา บ้านหลังงามหลังนีค้ งมีความสุขเป็นทีส่ ดุ และเมือ่ ใดก็ตามทีท่ กุ คนมี ความสุขและความอบอุ่น “ครอบครัว” ก็มีความมั่นคงแข็งแรงตาม มานั่นเอง

R. บริเวณหน้าบ้านที่มีการเทพื้นปูนเชื่อมต่อกับโรงจอดรถ เพื่อความสะดวกสบาย เวลาเข้าบ้านและลดปัญหาเรื่องความเฉอะแฉะในช่วงหน้าฝน และดูแลรักษาง่าย อีกด้วย

สถานที่ : บ้านคุณวีระชัย คงประเสริฐและคุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

BAANSUKJAI

44


AD.

MAY/JUNE

45


HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

48 48


จะหนักหรือเบาก็เอาอยู่ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

พืน้ ทีค่ รัวถือเป็นพืน้ ทีข่ องบ้านทีค่ นไทยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในบ้านที่ อยูอ่ าศัยกันเป็นครอบครัวและประกอบอาหารรับประทานเองเป็นประจ�ำ ถ้าเป็นอาหาร เบา ๆ หรืออาหารต่างชาติที่ไม่มกี ลิน่ รุนแรงก็คงไม่มอี ะไรต้องห่วงมากนัก แต่หากเป็น อาหารไทยแท้ ๆ ไม่ว่าจะต้ม ผัด แกง ทอด ก็ล้วนมีกลิ่นที่อาจจะรบกวนการอยู่อาศัย ภายในบ้านได้ ครัวเปิดลักษณะแพนทรีในภาพนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะรับประทานอาหาร แท้จริงแล้วไม่ใช่ครัวส�ำหรับประกอบอาหารเต็มรูปแบบ แต่ใช้ส�ำหรับอุ่นอาหารหรือ เตรียมอาหารง่าย ๆ เช่น อาหารเช้า ซึ่งอาจจะเรียกว่า “ครัวฝรั่ง” ก็ได้ แต่ถึงอย่าง นัน้ ก็ยงั มีตเู้ ก็บของทัง้ บนและล่าง อ่างล้างจาน และหน้าต่างส�ำหรับระบายอากาศ ส่วน ครัวไทยนั้นต้องเปิดประตูออกไปด้านหลังบ้าน เพื่อให้กลิ่นจากการประกอบอาหารไม่ รบกวนการอยูอ่ าศัยภายในบ้าน อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากพืน้ ทีน่ มี้ คี วามเป็นสัดส่วนของตัว เอง หากสามารถย้ายโต๊ะรับประทานอาหารไปไว้ที่ส่วนอื่นของบ้าน เราก็สามารถกั้น ห้องนี้ให้เป็นครัวปิดเพื่อใช้งานเป็นครัวไทยอย่างเต็มที่ได้เช่นกัน เพราะมีฟังก์ชันการ ใช้งานไว้รองรับอย่างครบถ้วนแล้วนั่นเอง

MAY/JUNE

49


HAPPY ARCHITECTURE

F-606Q

“น้อย”และ “เรียบง่าย” Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

อะไรมาก เน้นแต่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เหมาะกับคนยุคนีท้ ตี่ อ้ ง ประหยัด และไม่ต้องการอะไรที่วุ่นวาย ฟุ้งเฟ้อ

ความสงบ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของบ้านในวิถีตะวันออก ซึ่งหลาย ครอบครัวในยุคปัจจุบนั นีล้ ว้ นแสวงหา โลกยิง่ พัฒนาก้าวล�ำ้ ไปเพียง ใด “มนุษ ย์” ก็ยิ่งโหยหาความสงบมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็น เพียงมุมเล็ก ๆ ภายในบ้าน ก็ยังดี

บ้านแบบ F-606Q หลังนี้ เป็นแบบบ้าน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 161 ตารางเมตร เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด 49 ตารางวา ขึน้ ไป ตัวบ้านมีหน้ากว้าง 13 เมตร ทางเข้าหลักของบ้านเป็นเฉลียง เล็ก ๆ ยื่นออกไป โดยพื้นที่ชั้นล่างจะประกอบด้วยห้องรับแขก ซึ่ง มี area ส�ำหรับพักผ่อนเชื่อมโยงกับส่วนรับประทานอาหาร และมี ห้องครัวที่ต่อเนื่องกันกับลานซักล้างกว้าง มีห้องน�้ำ 1 ห้อง และที่ จอดรถ 1 คัน ส่วนชัน้ บนจะประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และ ห้องนอนเล็ก ๆ อีก 2 ห้อง ที่ส�ำคัญห้องนอนทุกห้องมีระเบียงเปิด ออกสูภ่ ายนอกได้ ชัน้ บนจะมีหอ้ งน�ำ้ เพียง 1 ห้อง และห้องพระขนาด ใหญ่อีก 1 ห้องจัดเป็นสัดส่วนเฉพาะเอาไว้ หรือจะปรับเปลี่ยนเป็น ห้องอเนกประสงค์ก็ได้ตามใจเจ้าของบ้าน

บ้านทรงโมเดิร์นแบบหน้ากว้างหลังนี้ สถาปนิกผู้ออกแบบเลือก ตกแต่งด้วยวัสดุที่เข้าใจง่าย น้อยชิ้น เลือกใช้สีโทนขาวน�้ำตาล “เอิร์ธโทน” Nature กลมกลืนไปกับสีธรรมชาติรอบ ๆ บ้าน ไม่ว่า จะเป็นสีเทาของหิน สีเหลืองของเม็ดทราย สีเบจ เขียว น�้ำตาลของ ใบไม้และพืน้ ดิน สีเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นสีทแี่ ต่งแต้มโดยธรรมชาติ ทั้งสิ้น แม้ในวันสีฟ้าหม่นเมฆครึ้มฝน หรือฟ้าอ่อน ๆ แสงแดดสีส้ม สดใส บ้านหลังนี้ก็ยังคงดูสวย อบอุ่น และสบายตา มินิมอลสไตล์ (Minimal Style) กับค�ำจ�ำกัดความที่ว่า “น้อยแต่ มาก” เป็นสไตล์บ้านที่เข้าใจง่าย พื้น ๆ เรียบง่ายไม่เน้นการตกแต่ง

BAANSUKJAI

50


“น้อยแต่มาก” เป็นสไตล์บ้านทีเ่ ข้าใจง่าย พื้ น ๆ เรียบง่ายไม่เน้นการตกแต่งอะไรมาก เน้นแต่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เหมาะกับคนยุคนี้ที่ต้องประหยัด และไม่ต้องการ อะไรที่วุ่นวาย ฟุ ง้ เฟ้อ

การจัดวางพื้นที่ใช้สอยที่เน้นความโล่งสบายเป็นหลักตามสไตล์ มินิมอล เชื่อมโยงพื้นที่ทุก ๆ ส่วนภายในบ้านให้ลื่นไหลไปได้แบบ ไม่ตดิ ขัด อีกทัง้ ผูอ้ อกแบบยังได้เลือกใช้วสั ดุภายในบ้านทีค่ อ่ นข้าง ทันสมัยลงตัวผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายตะวันออกได้เป็นอย่างดี กรอบบานวินด์เซอร์สขี าว กระจกประตูหน้าต่างแบบโปร่งใส ท�ำให้ แสงสว่างธรรมชาติกระจายตัวได้ทั่วถึงในทุก ๆ ส่วนของบ้าน นอกจากจะท�ำให้ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยภายในบ้านรูส้ กึ สบายแล้ว ยังเป็นการ ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย และคงไม่แปลกอะไรหาก เจ้าของบ้านน้อยหลังนี้จะจัดหาเฟอร์นิเจอร์เบาะนุ่มนิ่มสักตัว ถือ หนังสือสักเล่ม เดินเลือกมุมโปรดภายในบ้านสักมุมในวันที่อากาศ ดี ๆ มีแสงแดดอุ่น ๆ ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านหลังนี้ ท�ำให้ ผู้ที่มาเยือนหลงใหลได้ไม่ยาก

MAY/JUNE

51


HAPPY ENGINEERING

หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัสดุมุงหลังคา Story : ชยพล สุพงษ์

หลังคาบ้านเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ มีหน้าทีช่ ว่ ยในการปกป้องตัว บ้านจากแดด ลม ฝน นอกจากหลังคาจะมีคุณประโยชน์ในด้าน การใช้งานแล้ว การเลือกชนิดของหลังคาทีเ่ หมาะสมกับตัวบ้าน จะ ท�ำให้บ้านดูดี มีความสวยงาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาปนิกและ เจ้าของบ้าน ในการออกแบบชนิดหลังคา วัสดุมุงหลังคา ให้ตรง กับรูปแบบบ้านและประโยชน์ในการใช้งาน

ผู้อาศัยรู้สึกร้อนอบอ้าวในเวลากลางคืน แต่สามารถป้องกันความร้อน ด้วยการใส่ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า แต่เนือ่ งด้วยความร้อนสะสมมาก จึงจ�ำเป็นต้องใช้ฉนวนที่มีความหนามากกว่าหลังคาชนิดอื่น 2.หลังคาแบบวัสดุมงุ ชนิดแผ่นกระเบือ้ ง ซึง่ มีหลากหลายชนิด เช่น กระเบือ้ งคอนกรีต หรือกระเบือ้ งซีเมนต์ กระเบือ้ งดินเผา กระเบือ้ ง ใยหิน ฯลฯ ซึ่งการเลือกวัสดุมุงกระเบื้องแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับรูป แบบ เอกลักษณ์หรือสไตล์ของบ้าน และงบประมาณเจ้าของบ้าน ซึ่งการมุงหลังคากระเบื้องแต่ละชนิด ก็จะมีข้อก�ำหนดในเรื่องของ องศาหลังคา ระยะห่างของแป เพื่อป้องกันการรั่วซึมของฝน กระเบือ้ งหลังคาแต่ละชนิดก็จะให้รปู แบบความสวยงามแตกต่างกัน ไปแล้วแต่ความชอบของผู้อยู่อาศัย

มาท�ำความรู้จักชนิดของวัสดุมุงหลังคากัน มีหลัก ๆ อยู่ 3 ชนิด 1.หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือหลังคาSLAB ท�ำด้วยคอนกรีต เสริม เหล็ก เป็นที่นิยมตามบ้านแบบโมเดิร์น หลังคาชนิดนี้ท�ำด้วยคอนกรีต ซึง่ จะสะสมความร้อนไว้มากกว่าหลังคาทีม่ งุ ด้วยวัสดุอนื่ ท�ำให้เกิดการ คายความร้อนออกมาในช่วงที่อากาศเย็นลง คือ เวลากลางคืน ท�ำให้

BAANSUKJAI

52


หลังคาแบบวัสดุมุงชนิดแผ่นกระเบื้อง

วัสดุมุงหลังคาโลหะ (Metal Sheet) 3.วัสดุมงุ หลังคาโลหะ (Metal Sheet) หรือหลังคาเหล็กรีดลอน ท�ำ มาจากแผ่นเหล็ก เคลือบด้วยสารป้องกันสนิม และเคลือบสีต่าง ๆ ตามต้องการ วัสดุมุงหลังคาชนิดนี้สามารถรีดเป็นแผ่นยาวตลอด ได้  จึงลดปัญหาการรั่วซึม เป็นที่นิยมตามบ้านแบบโมเดิร์น หรือ อาคารสมัยใหม่ เพราะให้ความรู้สึกบางเรียบ และสามารถดัดท�ำ หลังคาโค้งได้สะดวก ซึง่ ในปัจจุบนั ก็มกี ารรีดลอนให้ได้อารมณ์ตาม วัสดุชนิดแผ่นกระเบื้อง แต่วัสดุชนิดนี้มีปัญหาเรื่องความร้อน เนื่องจากหลังคาโลหะกันความร้อนได้น้อยมาก และมีปัญหาเรื่อง เสียงในเวลาฝนตก แต่สามารถป้องกันความร้อนและเสียงด้วยการ ใส่ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า

ถ้าจะเปรียบเทียบหลังคาบ้านกับผู้คนก็เปรียบเสมือนทรงผม ซึ่งต้องเลือกทรงผมให้เข้ากับการแต่งตัว วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน ต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์บ้าน ประโยชน์การใช้สอย ภูมิประเทศ เพื่ อให้ เ กิ ด ความสวยงามของบ้ า นและไม่ ก ่ อให้ เ กิ ด ปั ญหากับ ผู้อยู่อาศัย ขอบคุณภาพประกอบ : www.google.com

MAY/JUNE

53


HAPPY GLOSSARY

ฝ้าเพดาน (CEILING) Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ฝ้าเพดานเป็นแผ่นวัสดุทปี่ ดิ พืน้ บริเวณใต้หลังคาและใต้พนื้ ชัน้ บน เพือ่ ป้องกันความร้อน ใต้หลังคาและปิดซ่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ท่อน�้ำ สายไฟ ป้องกันเสียง ฝ้าเพดานจึงมี ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้สอยและความสวยงาม ฝ้าเพดานของบ้านโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ฝ้าเพดานภายนอก (Exterior ceiling) และฝ้าเพดานภายใน (Interior ceiling) ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะ และวัสดุที่ใช้แตกต่างกัน

BAANSUKJAI

54


ฝ้าเพดานภายนอก (Exterior ceiling) หรือฝ้าชายคา เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานก่ อ สร้ า งที่ช ่ ว ยเสริ ม ให้ บ ้ า นดู สวยงามและเรียบร้อย จุดที่ติดตั้งฝ้าภายนอกได้แก่ บริเวณที่อยู่ใต้หลังคา ใต้กันสาด ใต้ระเบียงหรือส่วน ยื่น ฝ้าภายนอกจะช่วยปิดบังส่วนที่ ไม่เรียบร้อยของ หลังคา ปิดบังท่อน�ำ้ ฝนใต้ระเบียง ปิดความไม่เรียบร้อย ของคอนกรีตพื้นใต้ระเบียง ระบายความร้อนใต้โพรง หลังคาและใช้ส�ำหรับการยึดแขวนดวงโคม ต�ำแหน่งที่ ติดตั้งฝ้าภายนอกจะสัมผัสกับความร้อนและความชื้น ของอากาศมาก วัสดุทนี่ ำ� มาใช้ทำ� ฝ้าเพดานภายนอกจึง ต้องสอดคล้องและคงทนต่อสภาพดังกล่าว วัสดุสำ� หรับ ฝ้าภายนอกที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไปได้แก่ กระเบื้องแผ่น เรียบ แผ่นยิปซัมกันชื้น ไม้ ไวนิล ส�ำหรับไม้ไม่เป็นที่ นิยมในปัจจุบนั เพราะมีราคาแพงและหายาก รวมทัง้ ยัง มีปัญหาในเรื่องคุณภาพ การยืดตัว หดตัว การบิดงอ กับปัญหาเรื่องปลวกและแมลง ส�ำหรับฝ้าเพดานภายในจะได้กล่าวถึงรายละเอียดใน ฉบับต่อไป

MAY/JUNE

55


HAPPY DESIGN III

BAANSUKJAI BAANSUKJAI

56 56


ท�ำความเข้าใจใหม่ ในแบบโมเดิร์น Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

แนวทางของสไตล์โมเดิรน์ เป็นทีร่ กู้ นั ดีในด้านการลดทอนราย ละเอียด เน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบจากการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานเป็นหลัก ห้องน�ำ้ ห้องนีเ้ ป็น ตัวอย่างหนึ่งของการคิดแบบใหม่ที่ ไม่ไร้อารมณ์ความรู้สึก สุขภัณฑ์อย่างอ่างล้างหน้าและอ่างอาบน�ำ้ อาจจะมีหน้าตาที่ไม่ คุน้ เคยไปบ้างแต่กอ็ อกแบบโดยค�ำนึงถึงพฤติกรรมการไหลของ น�้ำมาเป็นอย่างดี บริเวณอาบน�้ำยกพื้นขึ้น มาอีกระดับเพื่อ เป็นการแยกพื้นที่ ใช้งาน มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่ช่วยน�ำแสง ธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้อง ยามที่ไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อสุขอนามัย ที่ดี จึงติดตั้งมู่ลี่ไว้ปิดบังสายตาจากภายนอกในยามที่ท�ำธุระ ส่วนตัวได้ รูปร่างที่โค้งเว้าช่วยเพิ่มความรู้สึกที่นุ่มนวลให้กับ ความเป็นโมเดิรน์ อันเรียบง่าย บริเวณอาบน�ำ้ สามารถใช้ได้ทงั้ แบบแช่น�้ำและแบบฝักบัว ถือเป็นการใช้งานพื้นที่อย่างคุ้มค่า สมกับเป็นแนวคิดแบบโมเดิร์น

MAY/JUNE

57


HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI

58


MAY/JUNE

59


A

BAANSUKJAI

60


HAPPY TIME เวลาแห่งความสุขในบ้านแห่งรัก House Owner : คุณธรรมนูญ - คุณจิตรา เพราะสุนทร Design : บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : WA-947 Builder : บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

้ ยังเป็นทีร่ วมตัวของทุกคนในครอบครัว เพราะบ้านคือสถานที่พักพิ ง เป็นส่วนตัว อีกทัง และก่อให้เกิดความสุขขึ้นทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานมากน้อย เพี ยงใดก็ตาม แต่หากได้กลับมาพั กพิ ง ความเหนื่อยล้าที่ติดตัวมาจะถูกขับออกทันที ยามเมื่อได้ก้าวเข้ารั้วแห่งความสุข ณ บ้านหลังนี้

คุณธรรมนูญ และ คุณจิตรา เพราะสุนทร เจ้าของบ้านหลังงามหลังนี้ที่กลายมาเป็น สถานที่รวมตัวของคนในครอบครัว และ พร้ อ มที่ จ ะมอบความสุ ข ให้ กั บ ทุ ก คนได้ อย่างเต็มที่ และด้วยรูปลักษณ์ที่ดูหรูหรา โอ่อ่า ท�ำให้บ้านหลังนี้ดูโดดเด่นขึ้นมาใน ทันที พร้อมกันนีค้ ณ ุ ธรรมนูญได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “แต่ เ ดิ ม ครอบครั ว ผมอาศั ย อยู ่ ตึ ก แถว มากว่า 20 ปีแล้ว รู้สึกว่าเริ่มจะคับแคบ เพราะว่าลูก ๆ โตกันหมดแล้ว เลยอยากที่ จะมีบา้ นเดีย่ วเพือ่ ให้ทกุ คนได้มพี นื้ ทีส่ ว่ นตัว บ้าง กอปรกับผมเองมีที่ดินอยู่แล้ว ก็เลย อยากได้บ้านสักหลังที่มีพื้น ที่ ใช้สอยมาก หน่อย ซึ่งตอนแรกนั้นก็มองหาช่างรับเหมา แต่พอได้พูดคุยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่า ไหร่ ก็เลยหันมามองหาบริษัทรับสร้างบ้าน จึงเจอกับพีดีเฮ้าส์ เพราะมีสาขาอยู่ที่หัวหิน อีกอย่างเราเองก็เคยอ่านจากนิตยสารบ้าน เห็นมีโฆษณาของพีดเี ฮ้าส์และมีสาขาอยู่ใน พื้นที่ ก็เลยลองเข้าไปติดต่อพูดคุยทั้งใน

เรือ่ งของรายละเอียด แบบบ้าน ก็รสู้ กึ ชอบ และประทับใจ สุดท้ายเลยตัดสินใจเลือกใช้ บริการ” ส�ำหรับบ้านหลังนีเ้ ป็นบ้านแบบ WA-947 ซึง่ เป็นบ้านสไตล์ Contemporary ที่มีพื้นที่ ใช้สอยมากถึง 389 ตารางเมตร ขนาด 5 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ ด้วยรูป ลักษณ์ภายนอกทีด่ หู รูหรากับเสาคูห่ น้าทีบ่ ง่ บอกถึงความมั่นคงโอ่โถง อีกทั้งรูปทรงที่ดู ร่วมสมัยยิ่งท�ำให้บ้านดูไม่น่าเบื่อ โดยพื้นที่ ชั้นล่างถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกัน หมด แต่ก็มีการแบ่งฟังก์ชันไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้อง โฮมเธียเตอร์ ห้องนอนเล็กส�ำหรับผู้สูงอายุ ห้องครัว ห้องซักล้าง รวมถึงห้องแม่บ้าน ที่ อ ยู ่ ด ้ า นนอกส่ ว นรั บ ประทานอาหาร นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยบริเวณโถงกลาง บ้านทีอ่ อกแบบให้ยกเพดานสูงหรือ Double volume เพื่อให้บ้านดูโปร่งโล่ง ส่วนพื้นที่ ชั้นบนแบ่งฟังก์ชันการใช้สอยเป็นห้องนอน เล็ก 3 ห้อง ห้องพระ และห้องนอนใหญ่ ที่

A. บ้านสไตล์ Contemporary ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 389 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหรูหรากับเสาคู่หน้าที่บ่งบอกถึงความมั่นคงโอ่โถง MAY/JUNE

61

มี walk in closet เพื่อแยกเป็นสัดส่วนใน การแต่งกาย ส่วนการตกแต่งนั้นจะเห็นว่า มีการใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น และส่วนใหญ่ จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ทั้งนี้ก็เพื่อ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและปรับ เปลีย่ น ซึง่ สไตล์การตกแต่งนัน้ ก็จะเป็นแบบ ตามความชอบโดยเน้นการใช้งานจริง และ นั่นก็ท�ำให้บ้านดูโปร่งโล่ง และสามารถ ท�ำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วย “ตอนที่ช่างเข้ามาท�ำงานทางผู้จัดการก็ให้ ความมัน่ ใจกับเรา มีการแนะน�ำรายละเอียด ในเรื่องของโครงสร้างส�ำเร็จรูป MLS และ ขั้นตอนในการท�ำงาน เพราะว่าเราเดินทาง มาดูตลอดและก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแล ตลอดเช่นกัน ท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นใจ อีก ทั้งเรายังเห็นความก้าวหน้าของงานและก็ ไม่พบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น ต้องบอกว่า ประทับใจกับทางพีดีเฮ้าส์มาก ถือว่าเป็น บริษั ทที่มีความรับผิดชอบดูแลลูกค้าอยู่ใน ระดับดีทีเดียว ทั้งในเรื่องการบริการ การ เอาใจใส่โดยเฉพาะผู้บริหารที่ลงมาดูแล


B

B. เสาคู่หน้าที่ท�ำให้บ้านดูหรูหราโอ่อ่า พร้อมสะดุดตากับบาน กระจกใสขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เป็นช่องแสง ท�ำให้ภายในบ้าน มีความสว่างโดยใช้แสงจากธรรมชาติ C. โรงจอดรถที่เชื่อมต่อกับตัวบ้านท�ำให้เวลาฝนตกสามารถเข้าสู่ ตัวบ้านได้โดยไม่เปียกฝน

C

BAANSUKJAI

62


มีเจ้าหน้าที่มาดูแลตลอดเช่นกัน ท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นใจ อีกทั้งเรายังเห็นความก้าวหน้า ของงานและก็ไม่พบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น ต้องบอกว่า ประทับใจกับทางพี ดีเฮ้าส์มาก ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความ รับผิดชอบดูแลลูกค้าอยู่ในระดับดีทีเดียว

” D

E

D. ไม้ประดับต้นเล็ก ๆ ที่ถูกน�ำมาปลูกไว้รอบ ๆ บ้านเพื่อท�ำให้ดูสดชื่นและเป็นเหมือน จุดพักสายตา E. ระแนงช่องปูนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวบ้านกับโรงจอดรถสามารถปลูกต้นไม้แซม ระหว่างช่องว่างเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและดูร่มรื่นมากขึ้น

MAY/JUNE

63


F L

G

H

F. ช่องเปิดเล็ก ๆ ที่ช่วยระบายอากาศจากภายในบ้านเพื่อลดความอับชื้นและเป็นการ ถ่ายเทอากาศจากภายในอีกด้วย G. ฝ้าชายคาไวนิลที่มีการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนจากใต้หลังคาลดปัญหาเรื่อง ความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในบ้าน H. ตู้เก็บรองเท้าที่แอบซ่อนไว้บริเวณที่นั่งด้านหน้าบ้านเพื่อให้บ้านดูเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

BAANSUKJAI

64


TI

J

BAANSUKJAI

66


K

L I. ส่วนของเสาคู่หน้าที่ตกแต่งด้วยหินท�ำให้ดูสวยงาม มีดีไซน์และยังเป็นการเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านอีกด้วย J. ห้องรับแขกที่เปิดพื้นที่ให้โล่งจัดวางด้วยโซฟาสี ครีมท�ำให้ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศภายในบ้าน K-L. พื้นที่ภายในถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันในทุก ๆ ส่วนไม่ ว่าจะเป็นห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นและห้องนอนชั้นล่าง แต่ทั้งนี้ได้มีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานไว้อย่างชัดเจน

MAY/JUNE

67


M

N

M. ห้องโฮมเธียเตอร์ที่กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนใน ครอบครัว N. ห้องครัวที่ออกแบบให้มีพื้นที่จัดเก็บข้าวของเพื่อความเป็นระเบียบ โดยเลือกคุม โทนสีขาวด�ำ เพื่อให้ดูแปลกตาและท�ำความสะอาดได้ง่าย O. โถงบันไดทางขึ้นชั้นบนที่ดูกว้างและมีการเชื่อมต่อพื้นที่ท�ำให้รู้สึกถึงความใกล้ ชิดและดูมีความอบอุ่นมากขึ้น P. บริเวณโถงด้านหน้าถูกออกแบบให้เป็น Double volume เพื่อท�ำให้บ้านดูโปร่ง โล่งและยังช่วยเพิ่มดีไซน์ ให้กับบ้านได้อีกด้วย Q. ห้องนอนใหญ่ที่ออกแบบให้มี walk in closet แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนเพื่อ ความสะดวกในการแต่งกาย โดยเลือกคุมโทนสีขาวท�ำให้ดูสบายตาและดูสะอาด

BAANSUKJAI

68


O

P

Q

MAY/JUNE

69


R

R. ห้องนอนที่เน้นโปร่งโล่งจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น ดูไม่อึดอัดและลดปัญหาในเรื่องของฝุ่น ท�ำให้ท�ำความ สะอาดได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าด้วยตัวเองท�ำให้เรารู้สึกประทับใจมากครับ” คุณธรรมนูญ กล่าวพร้อมเพิม่ เติมว่า “บ้านหลังนีต้ รง ตามที่ใจต้องการจริง ๆ เข้าอยูแ่ ล้วไม่พบปัญหาอะไร เลย รู้สึกสบายใจมั่นใจและอุ่นใจมาก ขนาดอยู่มา 3 ปียงั ไม่เจอปัญหาอะไรกวนใจเลย จะมีเพียงก็ปญ ั หา เล็กน้อยซึ่งบริษั ทก็ส่งช่างมาแก้ไขให้เรียบร้อยดี มาก”

BAANSUKJAI

70


T

S S. โต๊ะเล็ก ๆ บริเวณหัวเตียงที่จัดวางของตกแต่งชิ้นเล็ก ๆ และรูป ส่วนตัว T. บานกระจกใสบริเวณหน้าบ้านช่วยให้แสงสามารถส่องผ่านเข้าสู่ ภายในบ้านเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

MAY/JUNE

71


U

V

เชื่อว่าใครก็ตามที่ก�ำลังอยากจะมีบ้านหรือคิดจะสร้างบ้าน ก็คงต้องมองหาบริษั ทรับสร้างบ้านที่มีความรับผิดชอบและ มีความเป็นมืออาชีพจริง ๆ เพราะ “บ้าน” ที่เราได้สร้างขึ้นมา นั้น บางทีต้องอยู่กับเราทั้งชีวิต ดังนั้นเราเองต้องคิดและ ตัดสินใจให้ดี เพือ่ อยูอ่ าศัยในบ้านแสนรักของเราอย่างมีความ สุขที่สุดครับ

U. สวนเล็ก ๆ บริเวณด้านหน้าบ้านที่เข้ามาเติมเต็มท�ำให้บ้านดูมีชีวิตชีวาและดูร่มรื่น V. คุณธรรมนูญ เพราะสุนทร กับมุมสบาย ๆ ภายในห้องรับแขก

สถานที่ : บ้านคุณธรรมนูญ และ คุณจิตรา เพราะสุนทร ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี

BAANSUKJAI

72


AD.


HAPPY DESIGN IV

BAANSUKJAI

74


จะมีอะไรน่ามอง ไปมากกว่าธรรมชาติ Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ห้องนอนส�ำหรับบางคนต้องมีโทรทัศน์ปลายเตียง มี ชุดโซฟา หรือแม้กระทัง่ ชุดโฮมเธียเตอร์ หรืออาจจะ มีโต๊ะท�ำงาน ชัน้ ส�ำหรับวางหนังสือจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้หอ้ งนอนสามารถเป็นทัง้ ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น และ ห้องท�ำงานในเวลาเดียวกัน แต่หากภายนอกของห้อง นอนคุณถูกห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติสี เขียว สิง่ ทีค่ ณุ ต้องการอาจจะมีเพียงแค่หอ้ งทีม่ ผี นัง และเพดานปูนเปลือยเรียบ ๆ เตียงใหญ่ ๆ ขนาด 6 ฟุตขึน้ ไปทีส่ ามารถนอนกลิง้ เกลือกได้เต็มที่ กับผนัง กระจก 180 องศา ทีเ่ ชือ่ มต่อภายในห้องเข้ากับ ธรรมชาติอนั ร่มรืน่ ภายนอก เท่านัน้ ก็เป็นได้

MAY/JUNE

75


HAPPY CORNER A

JIBFAE LAELE อิ่มตา เพลินใจ สบายอุรา

B

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

เมื่อทุกการเดินทางล้วนมีจุดหมายแต่เชื่อไหมว่าในระหว่างทางนั้น บางทีอาจจะกลายเป็นจุดหมายส�ำหรับครั้งต่อไป เหมือนกับร้าน กาแฟเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป แต่ เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ย่างกรายเข้าสู่ภายในร้าน บรรยากาศสุดชิลล์ ของที่นี่จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้คุณไม่พลาดที่จะแวะมาในครั้งต่อ ไปอย่างแน่นอน C

BAANSUKJAI

76


E

D

“จิบแฟ แลเล” คือร้านกาแฟเล็ก ๆ ในเกาะยอ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ สงขลา ที่จะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบ และอิ่มเอมไปกับรสชาติของกาแฟ เครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ทั้งร้อนและ เย็นรวมถึงขนมมากมาย ชนิดที่จะถูกอกถูกใจใครหลาย ๆ คนอย่าง แน่นอน ถึงแม้วา่ ตัวร้านอาจจะดูเล็กๆ แต่เชือ่ ว่าก็คงเป็นเล็กพริกขีห้ นู อย่างแท้จริงเพราะด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นและเย็นสบายไปกับ สายน�ำ้ ของทะเลสาบ ยิง่ เมือ่ ยามลมพัดผ่านน�ำอากาศทีแ่ สนจะบริสทุ ธิ์ ผ่านร่างกาย ความสดชื่นก็กลับคืนมาอีกครั้ง นอกจากนี้การตกแต่ง ร้านอาจจะดูเรียบง่ายออกแนวลอฟท์นิด ๆ แต่ก็ดูไม่แข็งจนเกินไป เพราะด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างไม้ไผ่เข้ามาช่วยท�ำให้ดูมี ความนุ่มนวลและสอดรับไปกับบรรยากาศที่โอบล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนท�ำให้ร้านกาแฟแห่งนี้ดูใหญ่เกินตัวอย่างแท้จริง

A. มุมห้องแอร์ที่ดูอบอุ่นเน้นเปิดโล่งแต่ให้ความเป็น ส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น ธรรมชาติด้านนอกได้อีกด้วย B. บริเวณด้านหน้าร้านที่อาจดูเรียบง่ายธรรมดา แต่เมื่อได้เข้าสู่ภายใน คุณจะได้สัมผัสลม ธรรมชาติแบบเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์ C. มุมนั่งด้านนอกที่เปิดพื้นที่ให้โล่งเพื่อให้สัมผัส กับลมธรรมชาติและทะเลสาบสงขลาได้อย่าง ใกล้ชิด D. กาแฟร้อนหอมกรุ่นที่คอกาแฟจะขาดเสียมิได้ E. มุมนั่งจิบกาแฟที่ออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์ยาว เพื่อให้คุณได้สัมผัสลมเย็น ๆ ตลอดทั้งวัน

ต้องบอกว่า “จิบแฟ แลเล” นั้นมีดีกว่าที่คิดจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รสชาติของเครื่องดื่ม หรือบรรยากาศที่อยู่รายล้อมก็ตาม ซึ่งเราเอง ก็เชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ส�ำหรับการปักหมุดของนักเดิน ทาง เพื่อป้องกันไม่ให้พลาดในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน สถานที่ : Jibfae Laele จ.สงขลา ข้อมูลเพิ่มเติม FB : จิบแฟ แลเล_Jibfae Laele

MAY/JUNE

77


HAPPY TRAVEL A

แหลมพรหมเทพ

สัญลักษณ์แห่งความงดงามของอันดามัน Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย B

“ที่ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ ดวงอาทิตย์ตกเวลา...” เป็นประโยคทีเ่ ราทุกคนน่าจะคุน้ หูเป็นอย่างดีทกุ ครัง้ ทีร่ บั ชมหรือรับฟัง ข่าวพยากรณ์อากาศ และเป็นสิง่ ทีบ่ อกถึงนัยความส�ำคัญในฐานะสถาน ที่ส�ำหรับชมภาพพระอาทิตย์ลาลับไปเบื้องหลังผืน ทะเลของแหลม พรหมเทพ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของภูเก็ต รวมถึงของประเทศไทย โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์อสั ดง ช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม F

BAANSUKJAI

78


C A. ความสวยงามของแหลมพรหมเทพนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้ว ยังเป็นโลเคชันยอดฮิตส�ำหรับการถ่ายภาพพรีเวดดิงอีกด้วย B. พื้นน�้ำทะเลของอันดามันบริเวณนี้ที่สวยงามเป็นพิเศษ C. ประภาคารกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ 50 ปี นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายของ การเดินเรือ ภายในจัดแสดงนิทรรศการประวัติการสร้างประภาคาร การรักษาเวลา มาตรฐานการค�ำนวณและแสดงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น D. ภาพพระอาทิตย์ที่ก�ำลังจะกลับไปอยู่กับผืนน�้ำทะเลซึ่งเกิดขึ้นที่นี่เรียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้ ที่ใดในโลก

D

แหลมพรหมเทพเป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดเป็นอันดับสองของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมเจ้า” ริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสูป่ ลายแหลม ซึง่ เป็นโขดหิน สามารถเดินลงไปได้จนถึงปลายแหลม ทิวทัศน์ทเี่ ห็นเบือ้ ง หน้าคือน�้ำทะเลสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับกับเกาะแก้ว ทางขวาคือ แนวหาดในหาน สถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์อัสดงยามเย็นจะมี ผู้มาชมภาพอาทิตย์ลับขอบฟ้ากันอย่างอย่างเนืองแน่น สถานที่ : แหลมพรหมเทพ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

MAY/JUNE

79


HAPPY HOME

EA-602Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านสไตล์ Modern Contemporary เรียบง่ายทันสมัยด้วยรูปลักษณ์ เด่น ด้วยประตูทางเข้ายื่นบังแดด มองเข้ามามีประตูบานเลื่อนใหญ่เปิดรับวิว ธรรมชาติ สะท้อนความเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นด้วยลวดลายคิ้วบัว กรุด้วย ระแนงไม้ เล่นลายเซาะร่อง พืน้ ทีช่ นั้ แรก เดินเข้ามาเป็นพืน้ ทีน่ งั่ เล่นซึง่ เชือ่ ม พืน้ รับประทานอาหารซึง่ สามารถเดินทะลุไปยังโถงบันไดสุดห้องครัว ส่วน ห้องครัวมีทงั้ ครัวเบาและครัวหนักออกแบบให้มพี นื้ ทีแ่ ยกโดยชัดเจน พร้อม พื้นที่จอดรถ 1 คัน พื้นที่ชั้นสอง มี 3 ห้องนอน โดยแบ่งเป็นห้องนอนใหญ่ ห้องน�้ำในตัว พร้อมระเบียงชมสวน ส่วนห้องนอนเล็กสองห้อง เป็นพื้นที่ ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับครอบครัวขนาดเล็ก

ห้องนอน 4 นอน ห้องน�้ำ 2 ห้อง ที่จอดรถ 2 คัน

BAANSUKJAI

80


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 14 13 160

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MAY/JUNE

81


HAPPY HOME

W-603Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

บ้านสไตล์ Contemporary ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ทันสมัย สวยงามสะดุดตา เน้นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ด้วยการ เน้นตัดโทนสีของไม้ฝา ทีเ่ สริมให้ตวั อาคารดูเด่นสะดุดตา เน้นฟังก์ชนั การ ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดในพื้นที่อันจ�ำกัด เหมาะส�ำหรับครอบครัว ขนาด เล็ก-กลาง รูปลักษณ์ภายนอกมีความเรียบง่าย และโทนสีที่บ่งบอกถึง ความทันสมัย เหมาะกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ

BAANSUKJAI

82

3 นอน 2 ห้อง 1 คัน


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 11 17 45

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MAY/JUNE

83


HAPPY HOME

WA-604Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้านร่วมสมัยที่ถูกปรุงแต่งใหม่ผสมกับความโมเดิร์นเข้าไปท�ำให้ดู โดดเด่น สวยงามสะดุดตา เน้นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานแต่ยังคงไม่ทิ้งรูป แบบบ้านตามสมัยนิยม เลือกใช้โทนสีที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติ จัดแบ่ง ฟังก์ชันภายในแยกพื้นที่ได้อย่างลงตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง ชั้นล่างถูกแบ่งพื้นที่ด้วยห้องโถงที่เปิดโล่งเชื่อมต่อพื้นที่รับแขก ส่วนด้าน ขวาของตัวบ้านจัดฟังก์ชนั ให้เป็นห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร บริเวณ ชั้นสองมีห้องโถงเชื่อมติดกับห้องนอนทั้ง 3 ห้อง และหลังคาทรงปั้นหยา ท�ำให้ดูอบอุ่น ผ่อนคลาย มีเสน่ห์ในแบบเรียบง่ายได้อย่างลงตัว

ห้องนอน ห้องน�้ำ ที่จอดรถ

BAANSUKJAI

84

3 นอน 2 ห้อง 2 คัน


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 13 15 150

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MAY/JUNE

85


HAPPY HOME

F-605Q

แนวคิดในการออกแบบ

องค์ประกอบบ้าน

แบบบ้านสไตล์ Modern โดดเด่นด้วยรูปทรงอาคารและหลังคาทีเ่ อียงตาม สไตล์ สะดุดตาด้วยลวดลายเอกลักษณ์ของความเป็น Modern จัดวาง พืน้ ทีใ่ ช้สอยบริเวณชัน้ หนึง่ ด้วยห้องโถงเพือ่ เชือ่ มต่อพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของบ้าน บริเวณชัน้ สอง ถูกจัดฟังก์ชนั ให้เป็นพืน้ ทีโ่ ถง เชือ่ มต่อกับพืน้ ทีห่ อ้ งท�ำงาน ติดกับระเบียงพักผ่อน ห้องโถงถูกเชื่อมต่อไปยังห้องนอน 1 เเละ ห้อง นอน 2 เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางที่อยากได้อารมณ์ของความ ทันสมัยที่ผสมผสานด้วยฟังก์ชันได้อย่างลงตัว

ห้องนอน 3 นอน ห้องน�้ำ 2 ห้อง

BAANSUKJAI

86


FLOOR PLAN

แปลนชั้นบน

ขนาดพื้นที่ เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 12 16 148

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

แปลนชั้นล่าง

MAY/JUNE

87


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รังสิต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940-7 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4243

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 10/378 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-3485 08-5489-4239

0-3253-6019

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-4239

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-9634-8088

0-5341-2460

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน (เชียงราย) จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

0-5371-1552

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI

88


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-5489-4274

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

บริษัท อุดร โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 119/7-8 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1567 08-5489-4273

0-4221-1571

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4466-6939 08-6844-9888

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เลย

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 54 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0-4203-1516 09-7494-4446

0-4203-1517

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บริษัท พัทลุง ฟิวเจอร์เฮ้าส์ จ�ำกัด 125/4 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-7482-3256 08-1885-5378

0-7467-1946

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ตรัง

บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด โครงการธนาเซนเตอร์ 59/4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7582-0360 08-1752-7226

0-7582-0361

MAY/JUNE

89


HAPPY ENDING

ปรับตัวใหม่ จะได้สมดุล ธรรมชาติเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาสิ่งที่เรียกว่า ความสมดุล อยู่เสมอ เมื่อไหร่ที่อากาศ ร้อนอบอ้าวจนรูส้ กึ เหมือนร่างก�ำลังจะระเบิด เพียงไม่นานฝนห่าใหญ่กจ็ ะเทลงมาจากฟ้า เมือ่ ถึงคราวทีโ่ ลกร้อนเกินไป น�ำ้ แข็งขัว้ โลกก็ละลายท�ำให้มหาสมุทรอุณหภูมติ ำ�่ ลง เกิดเป็นความ หนาวเย็นและพายุตามมา และเมือ่ ไหร่ทสี่ งิ่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่ มีจำ� นวนมากเกินไปจนคุกคามระบบ นิเวศ ธรรมชาติกม็ กั จะสร้างสิง่ มีชวี ติ คูป่ รับหรือปรากฏการณ์ภยั พิบตั ขิ นึ้ มาเพือ่ ควบคุมจ�ำนวน ของพวกมัน ทั้งหมดนั้นก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่า “ความสมดุล” นั่นเอง ดังนัน้ เราเองหากรูต้ วั ว่าก�ำลังใช้ชวี ติ ทีส่ ดุ โต่งไปทางใดทางหนึง่ ไร้ซงึ่ ความพอดี ก็คงถึงเวลา ทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นตัวเองเสียใหม่ ก่อนทีธ่ รรมชาติจะเป็นผูป้ รับให้กบั เราด้วยความไม่เต็มใจ กันดีกว่า ขอให้ทุกท่านค้นหาทางสายกลางของตัวเองพบ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุข สงบ และสมดุลนะครับ

BAANSUKJAI

90


ปีที่ 7 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560