Page 1


www.pctodaythailand.com facebook.com/pctoday twitter.com/pctoday pctoday@aspirers.com

STAFF

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ประทีป ยงเขต อ�ำพล สงวนศิริธรรม จิระ หองส�ำเริง คมสัน เหลาศิลปเจริญ วิโรจน อัศวรังสี บัณฑิต คุปพิทยานันท บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติพงศ ตันสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ที่ปรึกษานิตยสาร :

Editorial Staff บรรณาธิการบริหาร : บรรณาธิการเทคนิค : หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผู้สื่อข่าวอาวุโส : บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ :

กิตติพล มูลพินิจ kittipon@aspirers.com เปรมชัย ภูริวัฒนา premchai@aspirers.com จิราภรณ กิตติจนั ทรขจร jiraporn@aspirers.com ศิริพรรณ ตันตินีรนาท siripan@aspirers.com วิลัยพร มงคลแพทย wilaiporn@aspirers.com

Sales Staff Senior Account Executive : พันธทิพย กชจรัสศรี Sale@aspirers.com Senior Account Executive : นฤมล คุปพันธ์

Back Office ฝ่ายจัดจ�ำหน่าย : สมาชิกสัมพันธ์ : จัดจ�ำหน่ายโดย : ร้านแยกสี : พิมพ์ที่ :

เยาวมาลย เจริญผล yaowamanc@aspirers.com ธิดา เลิศสุรพิบูล member@aspirers.com เพ็ญบุญ โทร. 0-2615-8625 บริษัท พีพี เพลท แอนด ฟลม จ�ำกัด โทร. 0-2274-7988-91 โรงพิมพ พิมพดี โทร. 0-2401-9401

บริษัท ดิแอสไพเรอรสกรุป จ�ำกัด

431/6 อาคาร​สาธร​เพล​ส ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลอง​ตนไทร เขต​คลองสาน กรุง​เทพ​ฯ 10600 โทรศัพท 0-2440-0330 โทรสาร 0-2440-0338

ยอดขายอันดับ 1 สำ�รวจโดย ซีเอ็ดบุกเซ็นเตอร ขอมูลอัพเดตสุด วัดจาก “ยอดขายจริง” ไมใช “โพลส”

การสงบทความมาลงตีพิมพ ในนิตยสาร

นิตยสาร PC Today ยินดีพจิ ารณาบทความจากบุคคล ภายนอก โดย กรุณาสงมาทีก่ องบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตาม ทีอ่ ยูข อง บริ ษั ท ข า งต น ส� ำ หรั บ ต น ฉบั บ ที่ ส  ง มา ขอให อ ยู  ใ นรู ป แบบ ของเท็ ก ซ ไ ฟล ห รื อ จะเป น ไมโครซอฟท เ วิ ร  ด ก็ ไ ด พร อ มภาพ ประกอบขอเขียนเหลานัน้ โดยทางบริษทั จะพิจารณาคาเรือ่ งเพือ่ ตอบแทนตามมาตรฐานบริษัทฯ ตอไป อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ไมรับบทความที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด ดังนั้น ขอเขียน ดังกลาวตองไมเปนการละเมิดลิขสิทธิผ์ อู นื่ ผูใ ด และหากเปนการ รวบรวม และเรียบเรียงขึน้ ใหมจากตนฉบับอันมีลขิ สิทธิจ์ ากแหลง ไหน โปรดระบุที่มาโดยละเอียด และสงส�ำเนาแนบมาดวย หมายเหตุ : ทรรศนะและขอคิดที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร PC Today เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน แตละทาน ไมจ�ำเปนตองเปนความคิดเห็นของบริษัทฯ เสมอ ไป และขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมิไดปฏิิบัติตาม ขอก�ำหนดขางตน และมีการละเมิดลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด

สอบถามขอสงสัยในเรื่องบทความ

ในกรณีที่ต องการถามปญ หาทางเทคโนโลยี เรื่องเทคนิค ใน การใชงานโปรแกรมตางๆ และเรื่องบทความ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ไมสะดวกที่จะใหบุคคลภายนอกติดตอกองบก. และ นักเขียนนอกโดยตรงตลอดเวลา ดังนัน้ กรุณาสงจดหมาย ค�ำถาม ติดตอมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตามที่อยู

การสมัครสมาชิกและการเปลี่ยนที่อยู

กรุ ณ าหาแบบฟอร ม สมั ค รสมาชิ ก และอ า นรายละเอี ย ด ไดในทายเลม ส�ำหรับผูสงสัยเพิม่ เติมกรุณาโทรศัพทสอบถามได ที่ฝายสมาชิก โทร. 0-2439-7644 ตอ 212, 224, 777

การขออนุญาตและพิมพซ�้ำ

บทความที่ ตี พิ ม พ ใ นนิ ต ยสาร PC Today สงวนสิ ท ธิ์ ต าม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ตองการน�ำสวนหนึ่ง สวนใดของนิตยสารไปใชโปรดติดตอไดที่ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร PC Today ตามทีอ่ ยู หรืออีเมล และเบอรโทรศัพทขา งตน

การแจงขาวผลิตภัณฑ ใหม และบริการอื่นๆ

บริ ษั ท ใดที่ ต  อ งการประชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องตน ให ส  ง รายละเอียดพรอมรูปถายผลิตภัณฑมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today อนึ่ง ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาเลือกตีพิมพให ตามเหมาะสม

การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา

เนื่องจากนิตยสาร PC Today ไมสามารถประกาศความเปน เจาของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาที่มีอยูมากใหค รบถ ว น สมบูรณ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ดังกลาวมักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการ จะประกาศ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีการกลาวถึง ในบทความ ประกอบลงในบทความนั้ น ๆ เลย และถ า สิ ท ธิ์ ดังกลาวเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลว ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ ทีจ่ ะไมกลาวซ�ำ้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการเขียนบทความใหกระชับ นาอาน


EDITOR TALK

EDITOR TALK

โดย กิตติพล มูลพินิจ

ใช้เน็ตท�ำก�ำไรง่ายๆ ด้วยบริการ Hotspot ส�ำหรับใครที่เปิดร้านเป็นของตัวเองประเภทที่มีลูกค้ามาใช้บริการระยะเวลานานๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งสถานที่ที่คนต้องเข้าไปใช้บริการอย่าง ห้องสมุด รู้หรือไม่ว่าคุณก็สามารถ น�ำระบบบริการ Hotspot แบบที่นิยมใช้กันตามโรงแรมมาใช้ได้เหมือนกัน ในแบบประหยัดค่าใช้จ่าย และท�ำเองได้ขอแค่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์กับเน็ตเวิร์กอีกนิดหน่อย โดยวิธีการที่เราน�ำเสนอใน PCToday ฉบับนี้อาศัยซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปที่ชื่อ EasyHotspot ซึ่งก็อีซี่สมชื่อครับ ซอฟต์แวร์นี้ ออกแบบให้รันบนอูบุนตู ผู้ใช้เพียงแค่ดาวน์โหลด ติดตั้งลงเครื่องพีซีใดๆ ก็ได้ เชื่อมต่อเครือข่าย ให้เรียบร้อย ตั้งค่าอีกนิดหน่อย ร้านของคุณก็พร้อมให้บริการ WiFi Hotspot ได้ทันที หรือหากต้องการ เพียงแค่ระบบล็อกอิน ส�ำหรับเก็บบันทึกและจ�ำกัดเวลาการใช้งานของผู้ใช้ ระบบ Easy Hotspot นี้ ก็สามารถท�ำได้ เรียกว่าเป็นระบบที่เหมาะกับธุรกิจเล็กๆ เป็นอย่างยิ่งครับ เป็นอีกหนึ่งบทความที่น่าจะเกิดประโยชน์ให้กับคุณผู้อ่าน หวังว่าจะได้น�ำไปใช้งาน และต่อยอด กันต่อไปครับ

www.pctodaythailand.com

5


CONTENTS

Vol. 9 ISSUE 127 SEPTEMBER 2013

Mac Mania

31

Opensource

21

Geek Programming

26

Photo Lover

86

Smart Software

79

เทคนิคเด็ดจับตายไฟล์จอมเขมือบบน Mac OSX

Steam บน Linux จุดประกายความหวังเกมดัง บนแพลตฟอร์มเพนกวิน มาทำ�ความรู้จัก C++11 กับฟีเจอร์ ใหม่ๆ แต่งภาพย้อนยุคสไตล์วินเทจ

5 โปรแกรมช่วยชีวิตไดรเวอร์

Smart Story

34

School 3.0

16 13

Quick Start

13

Smart Action

43 21

26

79

86

Make Money With Wi-Fi ใช้เน็ตทำ�กำ�ไรง่ายๆ ด้วยบริการ Hotspot

แล็บชีวะพกพา เรียนผ่ากบบิน iPad iPhone 5s กับการสแกนนิ้ว ความปลอดภัยบนความเสี่ยง

• สำ�รวจรอยรั่วในพีซี ก่อนมัลแวร์ มาเยือน • ขอคืนพื้นที่ ให้สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต แอนดรอยด์ • 5 เทคนิคกับ DVDFab • มาให้ไว รีบโหลดไปใช้กับโปรแกรมดี ใช้ฟรีบนวินโดวส์

16


CONTENTS

Vol. 9 ISSUE 127 SEPTEMBER 2013

Try Before Buy

• Intel Core i7 4770K • Creative Sound BlasterAxx SBX 10 • Cougar Turbine & Vortex PWM

114

Professor Q

108

Market Report

118

Tech Inside

126

Win 7 Hot Tip

94 118

Inside Windows 8

100

123

PR News 156 Smart Answer 10 Street Product 114 Buyer Guide 146

ลงโปรแกรมแบบชิลๆ คลิกเดียวจบ

โน้ตบุ๊กยุคใหม่ หัวใจ Core I Gen4

• เงิน 7,000 จัดหนัก เมนบอร์ด Z87 รุ่นไหนดี • เล่นเกมส์ได้ ไม่ต้องจ่ายแพง กับการ์ดจอ Radeon HD 7790 เทคนิคการเร่งปิดโปรแกรมที่ค้าง

108

114 59

106

123

Windows 8.1 กับฟังก์ชันที่หายไป ในเวอร์ชัน 8

126

146


SMART ANSWER

โดย กองบรรณาธิการ

อยากจะเอารูปที่อยู่ใน Facebook หลายๆ รูปไปลงใน เว็บไซต์ของตัวเองแต่ ไม่อยากมาเซฟทีละไฟล์มีวิธีอื่น ทีส่ ะดวกกว่านี้ ไหมครับ แบบลิงก์จาก Facebook มาเลย A หลายๆ ครั้งที่เราพบเจอภาพเด็ดๆ บน Facebook แล้วอยากใส่ไว้ในเว็บไซต์หรือบล็อก ของเราโดยปกติแล้วก็จะท�ำการเซฟรูปภาพมา ไว้ในเครื่องเราก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นไปใส่ไว้ใน เว็บไซต์หรือบล็อกของเราซึ่งวิธีนี้มีข้อเสียคือหาก ท�ำเพียงรูปเดียวก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าต้องน�ำ มาใช้หลายๆ รูปละก็จะต้องเสียเวลาเซฟรูปทีละ รูปแล้วค่อยอัพขึ้นไปทีละรูปซึ่งเสียเวลาอยู่พอ สมควร อีกทั้งวิธีการเซฟรูปมาแล้วอัพขึ้นบล็อก หรือเว็บไซต์ของตัวเองนั้นเท่ากับว่าไปเพิ่มขนาด ให้กับตัวเว็บเพจหรือบล็อกของเราโดยปริยาย ซึ่งเมื่อเว็บของเรามีขนาดใหญ่เวลาที่ใช้ในการ โหลดเว็บเพจหรือบล็อคเมื่อมีคนเปิดเข้ามาดูก็ จะนานมากขึ้นไปด้วย แต่ไม่ต้องตกใจไป PCToday มีทิปเล็กๆ น้อยๆ ท�ำให้สามารถลิงก์ ภาพจาก Facebook มาที่เว็บเพจหรือบล็อกได้ เลยซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกมากแถมยังสามารถกด ไลท์กดคอมเมนต์หรือแชร์ภาพดังกล่าวได้อกี ด้วย ขั้นแรก : ล็อกอินเข้าไปที่ Facebook แล้ว เลือกไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะลิงก์ไปใส่ใน เว็บเพจหรือบล็อกของเรา ขั้นที่สอง : กดคลิกเข้าไปที่รูปหรือจะคลิก ขวาแล้วเลือกเปิดหน้าต่างใหม่ก็ได้ 10

PC Today September 2013

ขั้นที่สาม : หากกดเข้าไปในรูปเลยให้ มองไปที่ด้านขวาล่างของรูปแล้วเลือกไปที่เมนู “Option” แล้วเลือกเมนูย่อย “Embed Post” แต่ ถ้าคลิกขวาแล้วเปิดหน้าต่างใหม่ก็ให้มองที่ด้าน ขวาล่างจะมีเมนู “Embed Post” ให้เลือกได้เลย


SMART ANSWER ขั้นที่สี่ : จะมีหน้าต่างป็อบอัพขึ้นมาแสดง โค้ดให้ท�ำการคัดลอกโค้ดนี้แล้วน�ำไปใส่ในหน้า เว็บไซต์หรือบล็อกที่ต้องการได้เลย

ข้อควรระวังวิธีนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อภาพ ต้นฉบับที่อยู่ใน Facebook นั้นมีการแชร์เป็น แบบ “Public” และนอกจากจะแชร์ภาพได้ แล้วยังสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้กับไฟล์วิดีโอ ที่อัพบน Facebook ได้อีกด้วย

โดนแท็กโฆษณาขายของบน Facebook มาเยอะ มากเลยครับ รำ�คาญสุดๆ มีวิธีลบที่แท็กมาทิ้งไหมครับ A ปัญหานี้นับว่าเป็นปัญหาที่คนเล่น Facebook ต้องเคยผ่านตากันมาไม่มากก็น้อย ละครับส�ำหรับบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วย การบล็อคแอ็กเคานต์ไปเลย ซึ่งก็นับว่าได้ผลดี เยี่ยม คือหายไปเลยนั่นแหละ แต่จะแถมเทคนิค การ ลบแท็คตัวเองออกหลายๆ รูปในคราวเดียว เผื่อว่าจะน�ำไปใช้อย่างอื่นได้ เช่น แอบหนีเที่ยว กลางคืน แต่เจ้าเพื่อนสนิทเจ้ากรรมดันถ่าย และอัพรูปตอนเมารั่วมาซะหลายรูป ขืนแฟนมา เห็นบ้านแตกแน่ๆ ในกรณีนี้การบล็อคเพื่อน เจ้ากรรมก็หาใช่ทางที่ควรจะเลือกไม่ ดังนั้นก็ลบ แท็กเราในรูปออกซะก็สนิ้ เรือ่ ง วิธกี ารก็ทำ� ดังนีค้ อื

ขั้นที่ 3 : เมื่อหน้าเพจ “Activity Log” ถูกโหลดขึ้นมาแล้ว ให้หาส่วนที่เป็น “Photo” แล้วเลือกที่เมนูย่อย “Photo of You”

ขั้นที่ 1 : ล็อคอินเข้าไปที่ Facebook ด้วย แอ็กเคานต์ของเรา ขั้นที่ 2 : เข้าไปที่ ไทม์ไลน์ของเราแล้วเลือก ไปที่ยูสเซอร์เนมของตัวเองแล้วเลือกที่กล่อง “Activity Log” ที่มุมขวาล่างของ ภาพ cover www.pctodaythailand.com

11


SMART ANSWER ขั้นที่ 4 : เลือกรูปที่ต้องการจะลบแท็กทิ้ง ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านขวามือ ตรงนี้สามารถเลือก ได้หลายๆ รูป หากเลือกแล้วต้องการเลือกใหม่ ให้กดที่ปุ่ม “Deselect All” ที่อยู่ด้านบน

ขั้นที่ 6 : จากนั้นจะมีหน้าต่างป็อบอัพขึ้น มาให้เลือกว่าจะท�ำอย่างไรกับรูปภาพ เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น ลบแท็กตัวเองออก (I want to untag myself), ให้ลบรูปออกจาก Facebook (Removed from Facebook) เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “Continue” ต่อไป

ขั้นที่ 5 : เมื่อท�ำการเลือกรูปที่ไม่ต้องการ หมดแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Report/Remove Tags” ที่อยู่ด้านบนสุด ในกรณีถ้าเป็นรูปเดี่ยวๆ สามารถที่จะเลือกลบแท็กผ่านทางปุ่ม “Privacy” ของรูปนั้นๆ ได้

ขั้นที่ 7 : Facebook จะท�ำการลบแท็กออก ไปเมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่าได้ จัดการเอาแท็กออกเรียบร้อยแล้ว

12

PC Today September 2013


QUICK START

โดย กองบรรณาธิการ

QUICK START

iPhone 5s

กับการสแกนนิ้ว

ความปลอดภัยบนความเสี่ยง

ก็เป็นไปตามที่หลายๆ คนคาดกับงานเปิดตัว ของทาง Apple เกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ ที่ท�ำการเปิดตัวทั้ง 2 รุ่นทั้ง iPhone 5s และ iPhone 5c โดย iPhone 5s นั้นถือเป็นรุ่นแบบ cutting edge หรือรุ่นพรีเมี่ยมของทาง iPhone ซึ่งก็มีหลายๆ ฟีเจอร์ที่เพิ่มมาจากรุ่นก่อน (iPhone 5) ฟีเจอร์หนึ่งที่ทาง Apple ได้พูดถึงใน งานซึ่งจะมีใน iPhone 5s แต่ไม่มีใน iPhone 5c นั่นคือ การสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint) โดย ทาง Apple จะมีแอพที่ใช้ชื่อว่า Touch ID โดย รายละเอียดทาง Apple ยังไม่เปิดเผยมาหมด ทุกอย่าง เช่น ลายนิ้วมือที่สแกนได้จะสามารถ สแกนใช้ได้ ทั้ง 10 นิ้วเลยหรือไม่? หรือ เป็นการ สแกนลายนิ้วมือเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีฟีเจอร์ อื่นเข้ามาช่วยในการประมวลผลหรือเปล่า? ซึ่งในข้อสงสัยแรกคาดการณ์ได้ว่า Apple คงจะ สามารถท�ำให้สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้วอย่างไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่ส�ำคัญและ น่าคิดมากๆ แต่หลายๆ คนมองข้ามไปนั่นคือ ค�ำถามต่อมาที่ว่าจะใช้การสแกนลายนิ้วมือ อย่างเดียวส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูลในสมาร์ทโฟน www.pctodaythailand.com

13


QUICK START (Authorization) นี่สิที่เรียกว่าอันตรายอย่าง ยิ่งยวด

ท�ำไมถึงอันตราย?

การสแกนลายนิ้วมือนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่อย่างใด เริ่มมีการใช้งานเกือบ 20 ปีก่อน หน้านี้มาแล้วและมีการยืนยันแล้วว่า ไม่ปลอดภัยสามารถโจมตีได้ง่าย ก่อนจะว่า ต่อไปขออธิบายก่อนว่าการสแกนลายนิ้วมือนี้ เป็น ไบโอเมทริกซ์อย่างหนึ่ง (Biometrics) ซึ่ง ไบโอเมทริกซ์นี้เป็นวิธีที่ใช้จดจ�ำลักษณะจ�ำเพาะ ของแต่ละบุคคล โดยไบโอเมทริกซ์นั้นยังแบ่ง ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ Physiological ไบโอเมตริกซ์ ซึง่ ได้แก่ การสแกนม่านตา (Retina), การเช็คจากเส้นเลือด (Vein), การสแกนใบหน้า (Face), การเช็คด้วยเสียง (Voice), การสแกน ฝ่ามือ (Palm) และการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) อีกแบบคือ Behavioral ไบโอเมทริกซ์ อันได้แก่ การเช็คพฤติกรรมของมือ (Keystroke), การเช็คท่าทางการเดิน (Gait), การเช็ค จากความสามารถในการจดจ�ำต่างๆ (Memory)

14

PC Today September 2013

โดยเทคนิคการใช้ขอ้ มูลไบโอเมทริกซ์นี้ นิยมน�ำไปใช้ในการระบุตวั ตน (Identifications) รวมถึงการตรวจสอบและให้สิทธิผ่าน (Authorization) เพราะข้อมูลไบโอเมทริกซ์นั้นมี เอกลักษณ์จึงเหมาะในการน�ำมาใช้ในการรักษา ความปลอดภัยแต่ตลอดหลายปีมานี้ก็มีงานวิจัย ออกมาอย่างมากมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ไบโอเมทริกซ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ในการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอาจจะเป็น อันตรายด้วย เพราะแม้ว่าลักษณะข้อมูลทาง ไบโอเมทริกซ์นั้นมีเอกลักษณ์ท�ำให้ยากต่อ การเจาะระบบความปลอดภัยก็ตามแต่ด้วย เทคโนโลยีที่ขีดความสามารถในการค�ำนวณ เพิ่มสูงขึ้นทุกวันๆ (ดูได้จากการเข้ารหัสความ ปลอดภัยเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มความยาวให้มากขึ้น เรื่อยๆ เพื่อให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นท�ำให้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเจาะรหัสต้องใช้เวลาใน การประมวลผลมากขึ้นตาม) ท�ำให้เป็นเรื่อง ไม่ยากที่จะท�ำการบุกรุกความปลอดภัยอีกแล้ว ซ�ำ้ ร้าย เมือ่ ใครก็ตามถูกเจาะระบบความปลอดภัย ผ่านไบโอเมทริกซ์ได้แล้ว ผู้บุกรุกยังได้ข้อมูล ไบโอเมทริกซ์อันนั้นของเจ้าของไปด้วยซึ่งข้อเสีย คือข้อมูลทางไบโอเมทริกซ์นั้น เนื่องจากมี เอกลักษณ์ดังนั้นจึงไม่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้มี


QUICK START

แล้วมีวิธีแก้ไขไหม?

ความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมา หากให้ไบโอเมทริกซ์ แบบเดียวกันกับระบบอื่นๆ ผู้บุกรุกก็สามารถ ตามไปเจาะได้อย่างง่ายๆ พูดมาซะยาวหลาย คนอาจจะ งง จะขอยกตัวอย่างกับ iPhone 5s เลยแล้วกัน เมื่อผมใช้การสแกนลายนิ้วมือบน เครื่อง iPhone 5s ของผมนั้นข้อมูลลายนิ้วมือ ก็จะมีการเก็บและเข้ารหัสไว้ในเครื่องของผม นายเอ ซึ่งอยากจะแฮ็กเข้าไปในเครื่องของผม เพื่อดูข้อมูลส�ำคัญ ก็พยายามหาทางแฮ็กเข้าไป ในเครื่องของผมให้ได้โดยเมื่อจะเข้าไปในเครื่อง ของผมได้ข้อมูลลายนิ้วมือที่ใส่เข้าไปต้องตรงกับ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องจึงจะสามารถปลดล็อก สมาร์ทโฟนและเข้าไปใช้งานและดูข้อมูลได้ หากนายเอ เกิดแฮ็กเข้าไปในเครื่องผมได้นั่น หมายความว่านายเอจะรู้ข้อมูลไบโอเมทริกซ์ ของผมแล้ว ความโชคร้ายมันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เพราะผมไม่สามารถเปลี่ยนลายนิ้วมือของผมได้ ดังนั้นไม่ว่าอีกกี่ครั้งหากใช้การสแกนลายนิ้วมือ แล้วละก็ผมก็จะถูกนายเอ บุกรุกเข้าไปได้ง่ายๆ อยู่ดี หากคิดว่าเหตุการณ์นี้แย่แล้วยังมีที่แย่กว่า นี้อีก หากระบบแบงค์ใช้การสแกนลายนิ้วมือ และผมมีบัญชีอยู่กับแบงค์นี้นายเอก็สามารถ เข้าไปเล่นกับบัญชีผมได้ไม่ยากรวมถึงระบบ อื่นๆ ที่มีการใช้ลายนิ้วมือของผมด้วย จะเห็นได้ ว่านี่คือข้อเสียใหญ่ของ ไบโอเมทริกซ์

ก็ยังดีที่ว่า ไม่ใช่จะไม่มีทางแก้ไขได้เลย เพราะนักวิจัยได้มีการน�ำเสนอทางแก้ไข ข้อบกพร่องของไบโอเมทริกซ์ที่น�ำไปใช้ให้มี ความปลอดภัยและดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิค two-factor authentication หรือการใช้ตัววัด 2 ตัว (หรือมากกว่า) ในการท�ำการ authentication ตัวอย่างเช่น ใน iPhone 5s นอกเหนือจากการ ใช้การสแกนลายนิ้วมือเพียงอย่างเดียวแล้ว อาจจะเพิ่มการปลดล็อกด้วยภาพเข้าไปด้วยก็ ยังได้ หรือทาง Apple อาจจะเขียนแอพการวัด Keystroke ขึึ้นมาน�ำมาใช้ร่วมกับการสแกน ลายนิ้วมือ ก็ยิ่งท�ำให้ระบบความปลอดภัยมี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสรุปแล้วก็อยากจะเตือนให้พวกเรา หลายๆ คนที่ก�ำลังเล็งๆ จะซื้อ iPhone 5s มาใช้ แล้วใช้งานฟีเจอร์นี้โดยไม่รู้ถึงความเสี่ยงที่จะ ตามมา ได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยง ก่อนใช้ เพราะทุกวันนี้สถิติการเจาะระบบรวมถึง มัลแวร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มโมบายเพิ่มขึ้นต้อง เรียกว่าน่าใจหายดีกว่า บริษัทแอนตี้ไวรัสชื่อดัง หลายๆ แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Kaspersky, Norton, Avast, Mcafee ต่างบอกเป็นเสียง เดียวกันว่า แพลตฟอร์มโมบายจะถูกโจมตีมาก ขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ หลายๆ คนระวังกับฟีเจอร์ของ (ว่าที่) สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มีให้นะครับ

www.pctodaythailand.com

15


SCHOOL 3.0

โดย @eka_x

แล็บชีวะพกพา เรียนผ่ากบบน iPad เนื้อหาที่น่าสนใจนั้นมีอยู่ทั่วโลกครับ ซึ่งปกติหน้าที่ของผมคือไปตามหาสิ่งที่น่ารู้ น่าสนุกมาเล่าให้ฟังกัน และแน่นอนว่าการที่ จะเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้ อย่างน้อยๆ เราต้อง อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจครับ (ถ้าสามารถอ่าน ภาษาอื่นๆ อย่างภาษาฝรั่งเศสหรือจีนได้ก็ยิ่ง ดีเลย) ภาษาต่างประเทศจึงส�ำคัญมากต่อการ เรียนรู้ ถ้าเมื่อใดที่เราสามารถอ่านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้พลังงาน มาก เมื่อนั้นเราคงสนุกกับการอ่านและเปิด โลกออกไปเยอะมากเลยครับ ซึ่งผมเองถึงจะใช้ ชีวิตการท�ำงานอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วย 16

PC Today September 2013

ข้อมูลจากต่างชาติเป็นปีๆ แต่ก็ยังไม่ถนัดถนี่กับ การอ่านให้เข้าใจมากนัก บางบทความที่จ�ำเป็น ต้องอ่านก็ใช้เวลาท�ำความเข้าใจอยู่เป็นชั่วโมงๆ เหมือนกัน อ่านจบก็หมดแรง คิดแล้วก็อยาก หัดภาษาใหม่ตั้งแต่เด็ก เผื่อว่าจะมีเอนไซม์ย่อย สลายภาษาต่างชาติได้เร็วขึ้นกว่าในตอนนี้ วันนี้ School 3.0 กลับมาพร้อมแอพ 2 ตัว ที่ตัวแรกเรียนรู้ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง สนุกสนาน ส่วนอีกตัวนี่ได้ความรู้ทั้งเรื่อง ชีววิทยาและฝึกอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยเลย ก็หวังว่าจะเอาไปเล่นให้สนุกกันได้นะครับ


SCHOOL 3.0

LetterLasso ราคา: $0.99 เหมาะกับ: เด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ฝึกทักษะ: ค�ำศัพท์ ภาษาอังกฤษ, การควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก, ความช่างสังเกต

ส�ำหรับแอพแรกในครั้งนี้เราจะเน้นไปที่ การฝึกค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็กก็เล่นได้ ผู้ใหญ่ก็เล่นเพลินในรูปแบบเกมที่ต้องลากนิ้ว ไปมาทั่วหน้าจอครับ เมื่อเริ่มเกม LetterLasso เราจะเห็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษลอยไปลอยมาอยู่บน หน้าจอ หน้าที่ของผู้เล่นคือพิจารณาตัวอักษร ทั้งหมดและเดาว่ามันน่าจะเป็นค�ำว่าอะไร แล้ว แตะที่อักษรตัวแรกที่คิดว่าใช่ ลากไปชนตัวที่ 2

ที่ 3 ไปเรื่อยๆ จนได้เป็นค�ำที่ถูกต้องครับ ซึ่งระหว่างที่เราลากตัวอักษรทุกตัวก็จะ ติดนิ้วยาวเป็นขบวนรถไฟค�ำศัพท์ไปด้วย ด้วยวิธีการเล่นที่ง่ายแบบนี้ท�ำให้ใครๆ ก็เล่นได้ครับ เมื่อแตะอักษรผิดตัว หรือแตะไม่ ถูกล�ำดับ ตัวอักษรนั้นก็จะไม่ติดนิ้ว จะขึ้นเป็น สีแดงๆ แทนเพื่อบอกว่าแตะผิดแล้วนะ ให้เรา ลากนิ้วไปยังตัวอักษรตัวอื่นแทน นอกจากนี้ยัง มีระบบ Hint ที่ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะเริ่มจาก ตัวไหน หรือตัวอักษรไหนที่น่าจะเอามาต่อได้ ก็กดที่รูปหลอดไฟตรงมุมล่างขวาครับ เกมจะ ใบ้ตัวอักษรมาให้ แต่ถ้าสามารถเล่นได้โดยไม่ แตะล�ำดับผิดและไม่ใช่ค�ำใบ้เลยก็จะได้คะแนน พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากนี้การเล่นเกมยังมี ก�ำหนดเวลาเป็นแถบวิ่งอยู่ด้านล่าง ถ้าเราเล่น ช้าเกินไป ตัวอักษรที่เราลากเป็นแถวไว้ก็จะแตก ออก ก็ต้องมาลากกันใหม่อีก ล�ำบากกันไปอีก

www.pctodaythailand.com

17


SCHOOL 3.0

เมื่อเล่นจบแต่ละเกมก็จะมีฉากสรุปออกมา ให้ดูครับ ซึ่งเราสามารถกด Dictionary เพื่อดู ความหมายของค�ำที่เพิ่งเล่นมา (ด้วยดิก Eng-Eng ที่มีอยู่ใน iOS อยู่แล้ว) นอกจากนี้ยัง

สรุปคะแนนให้ดูด้วย ยิ่งค�ำยาวก็ยิ่งได้คะแนน มาก แล้วถ้าเล่นไม่ผิดพลาดก็จะได้คะแนน โบนัสด้วย ซึ่งเราสามารถเอาคะแนนที่สะสมได้ เหล่านี้ไปซื้อชุดค�ำศัพท์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีมา ให้ 2 ชุด ให้เล่นเกมได้นานขึ้น มีศัพท์ใหม่ๆ เข้ามาไม่ให้น่าเบื่อ เช่น ค�ำศัพท์ชุดสัตว์ ประหลาดใช้ 1,100 คะแนน หรือศัพท์ชุดสีจะ ใช้ 1,000 คะแนนไปแลก แต่ถ้าขี้เกียจสะสม คะแนนเองก็สามารถใช้เงินซื้อคะแนน เพื่อแลกศัพท์ได้ทันทีเหมือนกัน LetterLasso จึงเป็นเกมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับครอบครัวครับ ยิ่งล้อมวงกันเล่นก็ยิ่งสนุก ศัพท์ค�ำไหนเด็กๆ ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ผู้ปกครองก็อธิบายเพิ่มเติมได้ เรียกว่าทั้ง เกมสนุก ได้ความรู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ แล้วยังสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วย

18

PC Today September 2013


SCHOOL 3.0

Frog Dissection ราคา: $3.99 เหมาะกับ: เด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ฝึกทักษะ: วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ

ในอดีตอันไกลโพน วิชาชีววิทยาเป็นหนึ่งใน วิชาที่นักเรียนกล่าวขานกันมากที่สุด เพราะเป็น วิชาที่ได้ลงมือทดลองผ่าสัตว์จริงเพื่อศึกษา อวัยวะภายใน ถ้าไม่ชอบวิชามาก ก็เกลียดมาก กันไปเลย แต่ปัจจุบันความตื่นเต้นแบบนั้นไม่มี แล้วครับ อย่างมากก็ให้อาจารย์ผ่าให้ดูหน้าชั้น เท่านั้นก็แอบเสียดายเหมือนกัน แต่ถึงจะอยาก ผ่าด้วยตัวเอง ไปหาตัวอะไรรอบบ้านมาผ่าก็ดู จะโหดร้ายเกินไป เราจึงมาผ่ากบในแอพแทน แล้วกัน Frog Dissection เป็นแอพเพื่อการศึกษาที่ จ�ำลองการผ่ากบได้สมจริงสุดๆ บน iPad เริ่มต้น กันตั้งแต่เตรียมกบมาวางไว้บนโต๊ะ เอาเข็มปักที่ ขาทั้ง 4 ข้างเพื่อไม่ให้ตัวกบเคลื่อนไปไหน แล้ว ใช้ปากกาวาดเส้นลงบนท้องกบ เอามีดกรีด

www.pctodaythailand.com

19


SCHOOL 3.0 ตามเส้นแล้วใช้คีมเปิดหน้าท้องออกมา และ กรีดซ�้ำที่เนื้อเยื่อด้านในเพื่อให้มองเห็นอวัยวะ ภายใน ซึ่งระหว่างที่เราก�ำลังผ่ากบ แอพก็จะมี เสียงอธิบายพร้อมแนะวิธีท�ำตลอดเวลาครับ นอกจากประสบการณ์การผ่ากบจริงๆ ที่ แอพพยายามจ�ำลองขึ้นแล้ว Frog Dissection ยังเต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกบครับ ตั้งแต่หลัง ผ่ากบที่แอพจะอธิบายอวัยวะภายในของกบ ทั้งหมด พร้อมโมเดล 3 มิติของอวัยวะต่างๆ ที่ หมุนดูได้รอบพร้อมข้อมูลให้อ่านอย่างละเอียด (รู้จักหน้าตาของตับกบก็งานนี้) แล้วยังมีภาพ อินเทอร์แอคทีฟแสดงวงจรชีวิตตั้งแต่เป็นไข่ โตเป็นลูกอ๊อดจนแปลงร่างเป็นกบ พร้อมวิดีโอ วิถีชีวิตกบ กระบวนการหายใจ การย่อยอาหาร ข้อมูลเปรียบเทียบการท�ำงานระหว่างร่างกาย มนุษย์กับกบ ชนิดของกบทั่วโลก ไปจนถึงแบบ ทดสอบความรู้ที่ได้รับจากแอพครับ ว่าเราเข้าใจ เนื้อหาขนาดไหน นอกจากแอพผ่ากบแล้ว บริษัทนี้ยังท�ำ Rat Dissection แอพผ่าหนูให้ได้ศึกษากันด้วย นะครับ ก็ถ้าชอบผ่าหนูมากกว่าก็ตามไปซื้อกัน ได้นะ

20

PC Today September 2013


OPENSOURCE

OPENSOURCE

โดย ชาญชัย จันฤๅชัย

Steam บน Linux จุดประกายความหวังเกมดัง บนแพลตฟอร์มเพนกวิน ในสมัยก่อนตอนที่ Linux ก�ำลังบูมใน เมืองไทยใหม่ๆ นั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยตั้ง ค�ำถามว่า “แล้วเกมใน Linux ละมีเกมอะไรเล่น มั่ง” สมัยนั้นก็ตอบยากเหมือนกันเพราะเกมใน Linux นั้นค่ายเกมใหญ่ๆ ไม่ท�ำออกมาให้เล่น เลย แต่มาในปี 2013 นี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไป มากเดสก์ทอป Linux ใช้งานง่ายมากติดตั้งง่าย มาก ท�ำให้บริษัท Valve ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อ ขาย content game ผ่านเน็ตเวิร์ก ที่รู้จักกัน ในนาม Steam ได้เล็งเห็นถึงตลาดนี้และ ในขณะนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Steam นั้นรองรับระบบปฏิบัติการ Linux แล้ว

ก่อนจะเริ่มติดตั้งเรามาดูความต้องการ พื้นฐานของระบบกันก่อน • CPU 1GHz RAM 512 เป็นอย่างน้อย • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 5GB เป็นอย่างน้อย • แน่นอนต้องต่ออินเทอร์เน็ต • Ubuntu 12.04 อัพเกรดล่าสุด ไดรเวอร์ การ์ดจอตัวใหม่สุด (สามารถลงได้กับหลาย ดิสทริบิวชันไม่เฉพาะ Ubuntu แต่ในเว็บพัฒนา โปรแกรม Steam แนะน�ำให้ใช้ Ubuntu เพื่อความง่าย) • VGA ถ้าใช้ Nvidia ควรใช้ไดรเวอร์ที่มีเลข ห้อยท้าย 310 หรือถ้าเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าควรใช้ www.pctodaythailand.com

21


OPENSOURCE ไดรเวอร์ที่มีเลขห้อยท้าย 304 • VGA ถ้าใช้ AMD ควรใช้ไดรเวอร์ที่มี เลขห้อยท้ายเป็น 13.1 หรือถ้าเป็นการ์ดจอรุ่น เก่าควรใช้ไดรเวอร์ที่มีเลขห้อยท้ายเป็น 12.11 • VGA ถ้าใช้ Intel HD ควรใช้ Intel HD 3000/4000 และอัพเกรดไดรเวอร์ Mesa เป็น เวอร์ชัน 9 หรือสูงกว่า

เว็บผ่านระบบปฎิบัติการ Linux ระบบจะน�ำเรา ไปยังหน้า Download Steam client ส�ำหรับ Linux

3 รูปที่ 3 หน้าดาวน์โหลด Steam client สำ�หรับ Linux

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท�ำการคลิกที่ steam_lastest.deb ถ้าใช้ Firefox บน Ubuntu 12.04 สามารถกดเรียกดูแฟ้มที่ดาวน์โหลดเสร็จ แล้วจากบาร์ด้านบนดังรูป

1 รูปที่ 1 ตัวอย่างการเลือกไดรเวอร์ VGA ของ Nvidia

ขั้นตอนของการติดตั้งแนะน�ำให้ใช้แพ็กเกจ จากหน้าเว็บของ steam โดยตรงเลยจะได้ตัว ที่เป็นอัพเดตล่าสุด โดยเปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อ เข้าไปที่ url http://store.steampowered.com/

4 รูปที่ 4 คลิกแฟ้ม steam_lastest.deb เพื่อเริ่มติดตั้ง

เมื่อคลิกที่แฟ้ม steam_lastest.deb ระบบ จะเริ่มตรวจสอบข้อมูล และเรียก Ubuntu software center ขึ้นมาเพื่อท�ำการติดตั้ง โปรแกรม

2 รูปที่ 2 หน้าเว็บ steam

กดที่ปุ่ม “Install Steam” ด้านบนขวาระบบ ของ Steam จะตรวจสอบได้เองว่าเราเปิดหน้า 22

PC Today September 2013

กดที่ปุ่ม “Install” เพิ่มเริ่มท�ำการติดตั้ง จากนั้นระบบจะแจ้งว่าจะเป็นการติดตั้ง steam ส�ำหรับผู้ใช้งานที่เราใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน คลิกที่ปุ่ม “Start Steam” เพื่อท�ำขั้นตอนถัดไป


OPENSOURCE ขั้นตอนสุดท้ายระบบของ Steam จะท�ำการ ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวเองโดยจะใช้เนื้อที่ ทั้งหมดเกือบ 200 MB

5 รูปที่ 5 Ubuntu software center ถูกเรียกขึ้นมาหลังจาก คลิก steam_lastest.deb

ในขั้นตอนถัดไปจะเป็นรายละเอียดของ สัญญาอนุญาต ในขั้นตอนนี้ ติ๊กเครื่องหมาย ถูกที่ “I have read and accept these terms.” และคลิกที่ปุ่ม Ok เพื่อท�ำขั้นตอนต่อไป

8 รูปที่ 8 หน้าจอดาวน์โหลด steam https://support.steampowered.com/kb_article. php?ref=8571-GLVN-8711

เมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จจะขึ้น หน้าจอส�ำหรับล็อกอินครั้งแรก ส�ำหรับคนที่ยัง ไม่มี steam account สามารถสมัครได้ผ่านหน้า นี้ได้เลย โดยคลิกที่ปุ่ม “Create new account” หรือถ้าใครที่มี account steam อยู่แล้วสามารถ ข้ามไปล็อกอินได้เลยโดยการกดปุ่ม “Login to an existing account”

6 รูปที่ 6 เริ่มติดตั้ง

9

7 รูปที่ 7 หน้าจอสัญญาอนุญาตของโปรแกรม

รูปที่ 9 ล็อกอินครั้งแรก

มุมด้านบนขวาจะมีปุ่ม “Big Picture” ซึ่ง เป็นปุ่มสลับการแสดงผลส�ำหรับจอใหญ่ steam design ให้ใช้ส�ำหรับแสดงผลบนจอ TV หรือถ้า www.pctodaythailand.com

23


OPENSOURCE ใครที่ใช้จอที่มีความละเอียดสูงพอสามารถ กดปุ่มนี้ เพื่อเรียกแสดงผลแบบจอใหญ่ได้

12

รูปที่ 12 ติดตั้ง Dota2 บน Linux

10 รูปที่ 10 การแสดงผลของ big picture

เกมส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Linux นั้นมี แสดงให้เห็นในแท็บของ Linux อยู่แล้วสามารถ กดเพื่อเรียกดูเกมส�ำหรับ Linux ทั้งหมดได้เลย

ค้างๆ เล่นซ�้ำๆ และ FPS ที่ค่อนข้างต�่ำ แต่หลัง จากอัพเดตครั้งล่าสุดบั๊กหลายตัวได้หายไป และ FPS ที่ท�ำได้ค่อนข้างสูงสามารถเล่นได้ ใกล้เคียงกับ Client บนระบบปฏิบัติการ MS-Windows

13

11

รูปที่ 13 พื้นที่ว่างสำ�หรับติดตั้ง Dota2 บน Linux รูปที่ 11 เกมสำ�หรับ Linux ที่อยู่บน steam

ในการทดสอบขอทดสอบกับเกมแนว Moba สุดดังตอนนี้คือ DOTA2 ที่เพิ่งประกาศปล่อย client ส�ำหรับ Linux ไปเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ตัวเกมค่อนข้างใหญ่คือต้องการเนื้อที่ว่าง ส�ำหรับติดตั้งเกมประมาณ 6 GB ในตอนแรก ทีท่ าง Valve ปล่อย Dota2 บน Linux ออกมานัน้ (ช่วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม) มีบั๊กค่อนข้าง เยอะ เช่น เรื่องเสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต์ที่ยัง 24

PC Today September 2013

ส�ำหรับใครที่ตั้ง firewall ไว้อาจจะมีปัญหา ในการใช้งาน steam ได้เนื่องจาก steam นั้น ต้องการพอร์ตพิเศษค่อนข้างเยอะตัวอย่าง port ส�ำคัญที่ต้องใช้มีดังนี้ Steam Client: • UDP 27000 – 27015 • UDP 27015 – 27030 • TCP 27014 – 27050 • UDP 4380 https://support.steampowered.com/ kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711


OPENSOURCE Steamworks P2P Networking and Steam Voice Chat • UDP 3478 • UDP 4379 • UDP 4380 รายละเอียดพอร์ตอืน่ ๆ รวมไปถึงรายละเอียด ว่าแต่ละพอร์ตใช้งานอะไรหาอ่านเพิ่มเติมได้ จาก https://support.steampowered.com/ kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711 ส�ำหรับเกมบน Linux นั้นอนาคตค่อนข้าง สดใสเพราะผู้ใช้งานที่ใช้งาน Steam บน Linux และ Mac นั้นใกล้เคียงกันมากข้อมูลจาก http://store.steampowered.com/hwsurvey

14

รูปที่ 14 ข้อมูลผู้ใช้ steam ทุกระบบปฏิบัติการ

ในอนาคตเกมใหม่ๆ เกมดังๆ มีให้เล่นกัน อีกเพียบแน่นอน

www.pctodaythailand.com

25

PCToday Vol.10 Issue 127 September 2013  

DIY E-Business Hotspot Your SME can make money from your hotspot as easy as it get by provide WiFi service like a hotel.