Page 1


www.pctodaythailand.com facebook.com/pctoday twitter.com/pctoday pctoday@aspirers.com

STAFF

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ประทีป ยงเขต อ�ำพล สงวนศิริธรรม จิระ หองส�ำเริง คมสัน เหลาศิลปเจริญ วิโรจน อัศวรังสี บัณฑิต คุปพิทยานันท บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติพงศ ตันสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ที่ปรึกษานิตยสาร :

Editorial Staff บรรณาธิการบริหาร : บรรณาธิการเทคนิค : หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผู้สื่อข่าวอาวุโส : บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ :

กิตติพล มูลพินิจ kittipon@aspirers.com เปรมชัย ภูริวัฒนา premchai@aspirers.com จิราภรณ กิตติจนั ทรขจร jiraporn@aspirers.com ศิริพรรณ ตันตินีรนาท siripan@aspirers.com วิลัยพร มงคลแพทย wilaiporn@aspirers.com

Sales Staff Senior Account Executive : พันธทิพย กชจรัสศรี Sale@aspirers.com Senior Account Executive : นฤมล คุปพันธ์

Back Office ฝ่ายจัดจ�ำหน่าย : สมาชิกสัมพันธ์ : จัดจ�ำหน่ายโดย : ร้านแยกสี : พิมพ์ที่ :

เยาวมาลย เจริญผล yaowamanc@aspirers.com ธิดา เลิศสุรพิบูล member@aspirers.com เพ็ญบุญ โทร. 0-2615-8625 บริษัท พีพี เพลท แอนด ฟลม จ�ำกัด โทร. 0-2274-7988-91 โรงพิมพ พิมพดี โทร. 0-2401-9401

บริษัท ดิแอสไพเรอรสกรุป จ�ำกัด

431/6 อาคาร​สาธร​เพล​ส ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลอง​ตนไทร เขต​คลองสาน กรุง​เทพ​ฯ 10600 โทรศัพท 0-2440-0330 โทรสาร 0-2440-0338

ยอดขายอันดับ 1 สำ�รวจโดย ซีเอ็ดบุกเซ็นเตอร ขอมูลอัพเดตสุด วัดจาก “ยอดขายจริง” ไมใช “โพลส”

การสงบทความมาลงตีพิมพ ในนิตยสาร

นิตยสาร PC Today ยินดีพจิ ารณาบทความจากบุคคล ภายนอก โดย กรุณาสงมาทีก่ องบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตาม ทีอ่ ยูข อง บริ ษั ท ข า งต น ส� ำ หรั บ ต น ฉบั บ ที่ ส  ง มา ขอให อ ยู  ใ นรู ป แบบ ของเท็ ก ซ ไ ฟล ห รื อ จะเป น ไมโครซอฟท เ วิ ร  ด ก็ ไ ด พร อ มภาพ ประกอบขอเขียนเหลานัน้ โดยทางบริษทั จะพิจารณาคาเรือ่ งเพือ่ ตอบแทนตามมาตรฐานบริษัทฯ ตอไป อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ไมรับบทความที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด ดังนั้น ขอเขียน ดังกลาวตองไมเปนการละเมิดลิขสิทธิผ์ อู นื่ ผูใ ด และหากเปนการ รวบรวม และเรียบเรียงขึน้ ใหมจากตนฉบับอันมีลขิ สิทธิจ์ ากแหลง ไหน โปรดระบุที่มาโดยละเอียด และสงส�ำเนาแนบมาดวย หมายเหตุ : ทรรศนะและขอคิดที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร PC Today เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน แตละทาน ไมจ�ำเปนตองเปนความคิดเห็นของบริษัทฯ เสมอ ไป และขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมิไดปฏิิบัติตาม ขอก�ำหนดขางตน และมีการละเมิดลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด

สอบถามขอสงสัยในเรื่องบทความ

ในกรณีที่ต องการถามปญ หาทางเทคโนโลยี เรื่องเทคนิค ใน การใชงานโปรแกรมตางๆ และเรื่องบทความ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ไมสะดวกที่จะใหบุคคลภายนอกติดตอกองบก. และ นักเขียนนอกโดยตรงตลอดเวลา ดังนัน้ กรุณาสงจดหมาย ค�ำถาม ติดตอมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตามที่อยู

การสมัครสมาชิกและการเปลี่ยนที่อยู

กรุ ณ าหาแบบฟอร ม สมั ค รสมาชิ ก และอ า นรายละเอี ย ด ไดในทายเลม ส�ำหรับผูสงสัยเพิม่ เติมกรุณาโทรศัพทสอบถามได ที่ฝายสมาชิก โทร. 0-2439-7644 ตอ 212, 224, 777

การขออนุญาตและพิมพซ�้ำ

บทความที่ ตี พิ ม พ ใ นนิ ต ยสาร PC Today สงวนสิ ท ธิ์ ต าม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ตองการน�ำสวนหนึ่ง สวนใดของนิตยสารไปใชโปรดติดตอไดที่ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร PC Today ตามทีอ่ ยู หรืออีเมล และเบอรโทรศัพทขา งตน

การแจงขาวผลิตภัณฑ ใหม และบริการอื่นๆ

บริ ษั ท ใดที่ ต  อ งการประชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องตน ให ส  ง รายละเอียดพรอมรูปถายผลิตภัณฑมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today อนึ่ง ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาเลือกตีพิมพให ตามเหมาะสม

การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา

เนื่องจากนิตยสาร PC Today ไมสามารถประกาศความเปน เจาของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาที่มีอยูมากใหค รบถ ว น สมบูรณ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ดังกลาวมักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการ จะประกาศ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีการกลาวถึง ในบทความ ประกอบลงในบทความนั้ น ๆ เลย และถ า สิ ท ธิ์ ดังกลาวเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลว ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ ทีจ่ ะไมกลาวซ�ำ้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการเขียนบทความใหกระชับ นาอาน


EDITOR TALK

โดย กิตติพล มูลพินิจ

iPhone 5c และ iPhone 5s (คาดว่า) ไอโฟนรุ่นใหม่จากแอปเปิ้ล ในที่สุดก็ถึงรอบของแอปเปิ้ลส�ำหรับการเปิดตัวไอโฟนตัวใหม่ ก่อนที่จะมีข่าวคราวยืนยัน ก็มีหลาย ฝ่ายต่างเดากันไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่าชื่ออาจเปลี่ยนเป็น The New iPhone บ้าง, iPhone 6 บ้าง แต่สุดท้ายก็ยืนยันแล้วว่า แอปเปิ้ลจะยังคงใช้ซีรีส์ชื่อ iPhone 5 ในการท�ำตลาดต่อไป แต่พลิกความ คาดหมายด้วยการเปิดตัวทีเดียว 2 รุ่น ในชื่อ iPhone 5s และ iPhone 5c ทั้ง 2 รุ่นมีความต่างอย่างไร หลายท่านอาจทราบมาบ้างแล้วว่าแอปเปิ้ลอาจท�ำไอโฟนราคารากหญ้า ส�ำหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากกว่าตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมี่ยม และ iPhone 5c ก็คือค�ำตอบนั้น โดยสนนราคาของรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ 9,000 บาทถึงหมื่นต้นๆ แอปเปิ้ลลดต้นทุนอย่างเห็น ได้ชัด โดยการเปลี่ยนบอดี้จากอะลูมิเนียมมาเป็นพลาสติก ใส่สีสันและแฟชั่นเข้าไปมากกว่า 6 แบบ ให้เลือกเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น (ซึ่งน่าจะประสบความส�ำเร็จ เมื่อพิจารณาจากยอดขายของ Nokia Asha) ยังไม่นับเรื่องของสเปกและคุณสมบัติบางอย่างที่ขาดไป เพื่อท�ำให้ iPhone 5c ขายได้ในราคาที่พอจะ แข่งขันกับตลาดล่างได้ เอาเข้าจริงแล้ว ตอนที่ผมเขียนบท บก. อยู่นี้ก็มีข้อมูลในมือแค่จากที่พอจะหาได้ตามเว็บต่างๆ คง ต้องรอของจริงในวันที่ 10 กันยายนนี้ ว่าจะเป็นจริงๆ ตามที่วิเคราะห์ หรือจะหักปากกาเซียนทิ้งอีกครั้ง ว่าแต่ใครรอซื้อไอโฟนใหม่บ้าง ยกมือขึ้น

6

PC Today August 2013


CONTENTS

Vol. 9 ISSUE 126 AUGUST 2013

Social World

47

Geek Programming

31

Photo Lover

66

Smart Software

71

Inside Windows 8

85

แมวอโศก...แมวเซเลบ ดังสะท้าน Social Network มาสร้าง Avatar บนหน้าจอเดสก์ทอปด้วยตัวเอง กันเถอะ แต่งภาพแนวไลฟ์สะท้อนเรื่องราวและความรู้สึก

5 โปรแกรมสุดเทพ แปลงภาพเป็นตับ ในคลิกเดียว 20 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ Windows 8.1

Smart Story

40

School 3.0

22

Quick Start

19 19

Smart Action

50

Lost & Found 6+5 วิธีรับมือ เมื่อ Smart Phone หาย มีอะไรเด็ดใน Science 360

47

อยากเห็น Smart Watch ของ Apple จริงๆ

• หมดเรื่องรำ�คาญ กับ Ads กวนใจ ADBLOCK PIUS • สลิมอัพลดการใช้แรม Google Chrome • อัศจรรย์!!! แปลงและดูดไฟล์วิดีโอได้ ดั่งใจ

Mac Mania

36

Magican สุดยอดฟรีแวร์สารพัดนึก ของแมค

66

22

16

36


CONTENTS

Vol. 9 ISSUE 126 AUGUST 2013

Try Before Buy • • • • • • •

108

Genius DVR-530 Rapoo E6100 Cougar Dual-X Blue&Red LED 120 Cougar Challenger Genius Giant Hornet Kingston HyperX 10 Year Anniversary Genius SlimStar 8000

PR News 156 Smart Answer 16 Street Product 104 Buyer Guide 146

104 Opensource

27

Professor Q

92

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ในเอกสารเดียวกัน ของ OpenOffice.org Writer หาไดรเวอร์ ใครว่ายาก แค่คลิกเดียวก็ได้ครบ หมด

Market Report

100

Tech Inside

115

Win 7 Hot Tip

79

92

100 59

106

104

มาอัพเดต แรม DDR3 มาตรฐาน XMP กันเถอะ

• ที่สุดของ GeForce GTX 780M การ์ดจอเดสก์ทอปมีอาย • รีวิว Mainboard Z87 จาก 3 ค่ายดัง • การ์ดจอระดับล่างมีเงิบ เมื่อเจอซีพียู Intel Core i7-4950HQ สอดไส้กราฟิก Iris Pro 5200 เทคนิคใช้ Win 7 แบบมืออาชีพ

27

108

146


Office 365 ที่สุดแห่งความคุ้มค่า สำ�หรับการใช้งานตามบ้านและธุรกิจ Office 365 คือชุดโปรแกรมที่ช่วยให้การ ทำ�งานด้านเอกสารร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และ Office 365 สำ�หรับธุรกิจยังมาพร้อมกับ บริการไมโครซอฟท์คลาวด์ ที่สนับสนุนการ ทำ�งานร่วมกันในองค์กร เช่น การติดต่อนัดหมาย ผ่านปฏิทินด้วย Exchange® Online ซึ่งอัพเดท และซิงค์เข้ากับ Outlook® ของผู้ใช้แต่ละคนให้ โดยอัตโนมัติ, แชร์ข้อมูลและเอกสารภายใน องค์กรพร้อมแยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วย งานผ่านระบบ SharePoint® Online อย่างมี ประสิทธิภาพและระบบการค้นหาที่สามารถ เข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่าง รวดเร็ว รวมทั้งจัดการประชุมทางไกลแบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ความละเอียดสูง และ แชร์เรียลไทม์ โน้ตด้วยระบบ Lync® Online ได้อย่างง่ายดาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคเรื่องระยะทางและเวลา ที่ไม่ตรงกันของผู้ร่วมประชุม เป็นต้น

ทำ�ไมจึงควรเลือกใช้ Office 365 ในธุรกิจของคุณ

เพราะคุ้มค่ามากกว่า ด้วยสิทธิ์การใช้บริการ ไมโครซอฟท์คลาวด์เต็มรูปแบบ เมื่อคุณเลือก ใช้ Office 365 สำ�หรับธุรกิจ สิ่งที่คุณจะได้รับคือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ บนคลาวด์ ดังนี้ 1. Office® 365 Professional Plus ชุดออฟฟิศครบสมบูรณ์ ประกอบด้วย Word®, Excel®, PowerPoint®, Outlook®, OneNote®, Publisher®, Access®, InfoPath® และ Lync® 2. Exchange Online บริการอีเมลสำ�หรับ องค์กร พร้อมซิงค์ปฏิทินนัดหมายร่วมกันได้ 3. SharePoint Online บริการแชร์ข้อมูล และเอกสารภายในองค์กร พร้อมระบบค้นหา และสิทธิ์การเข้าใช้งานที่สามารถกำ�หนดได้ 4. Lync Online บริการประชุมทางไกลแบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีความละเอียดสูง พร้อม การทำ�เรียลไทม์โน้ตระหว่างประชุมและ การโทรศัพท์ระหว่างพีซีถึงพีซีได้

การเริ่มต้นใช้งาน Office 365

ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นทดลองใช้งาน Office 365 ได้ง่ายๆ โดยมีระยะเวลาให้ทดลองใช้ได้ นาน 30 วัน โดยใน 30 วันนี้ ผู้ใช้จะสามารถ ใช้ได้ทุกคุณสมบัติและทุกบริการที่มีให้ตาม 12

PC Today August 2013


แผนที่เลือก วิธีการลงทะเบียนทดลองใช้ ทำ�ได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. ไปที่เว็บไซต์ http://office.com ให้เลือก ประเทศเป็น ประเทศไทย ที่มุมบนขวาจากนั้น คลิกทีค่ �ำ ว่า ธุรกิจ ในกรอบข้อความ สำ�หรับธุรกิจ

4. จากนัน้ ระบบจะนำ�เข้าสูห่ น้าลงทะเบียนใหม่ เริ่มต้นการทดลองใช้ 30-วัน ฟรี ให้กรอกข้อมูล ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เมื่อกรอกข้อมูล เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม สร้างบัญชีของฉัน รอสักครู่เพื่อประมวลผล

1

4

2. จากนั้นผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าเว็บ Office สำ�หรับธุรกิจ ให้คลิกที่กล่องสีเขียว เปรียบเทียบแผน ทดลองใช้ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ เลือกแผน Office 365 สำ�หรับธุรกิจ

2

3. เลือกแผน Office 365 สำ�หรับธุรกิจที่ ต้องการทดลองใช้ โดยคลิกทีป่ มุ่ รุน่ ทดลองใช้ฟรี

3

5. เมื่อลงทะเบียนใหม่เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้จะ ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าใช้งานทางอีเมล www.pctodaythailand.com

13


ที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีข้อความขึ้นต้นว่า ยินดีต้อนรับ Microsoft Office 365 รุ่นทดลองใช้ ให้คลิกที่ เริ่มต้นการทดลองใช้ ของคุณ ที่อยู่ทางด้านขวามือได้เลย

ช่องทางติดต่อ ทางโทรศัพท์และอีเมล กรณีที่ ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ไมโครซอฟท์จะติดต่อกลับผ่าน ช่องทางเหล่านี้ ให้กรอกตามความเป็นจริง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม save and continue

7

5

6. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าเว็บล็อกอิน ให้กรอกชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้จาก ข้อ 4 เพื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งาน Office 365 (ในครั้งต่อไป ผู้ใช้สามารถล็อกอินผ่าน https://www.portal.microsoftonline.com ได้ทันที โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างอีเมล คือ tonz@tonz.onmicrosoft.com)

6

7. ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Office 365 admin center เบื้องต้นจะมีกรอบข้อความยืนยัน 14

PC Today August 2013

8. หน้าจอ Office 365 admin center คือ หน้าจอสำ�หรับการกำ�หนดการใช้บริการการตัง้ ค่า ต่างๆ ของผู้ใช้ รวมถึงลิงค์ดาวน์โหลดชุด โปรแกรมออฟฟิศต่างๆ มาติดตั้งที่เครื่องก็อยู่ที่ หน้าเว็บนี้เช่นกัน เบื้องต้นผู้ใช้ต้องตั้งค่าและ กำ�หนดสิทธิ์การใช้งานให้กับบัญชีผู้ใช้เสียก่อน โดยคลิกที่เมนู users and groups ด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้

8

1

2

9. จากนั้นระบบจะนำ�เข้าสู่หน้า licenses ของบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเลือกสิทธิ์บริการที่ต้องการ ใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม save เป็นอันเสร็จ เรียบร้อย


10 9 10. หลังจากกำ�หนดสิทธิ์การใช้งานให้กับ บัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว สังเกตว่าเมนูบาร์ด้านบนจะ แสดงบริการต่างๆ ทีพ่ ร้อมใช้งานได้ เช่น Outlook Calendar People เป็นต้น หากต้องการติดตั้ง ชุดโปรแกรมออฟฟิศ เช่น Word Excel PowerPoint และอื่นๆ ให้คลิกที่บรรทัด Download the latest version of Office เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลย

เลือก Office ที่เหมาะกับคุณ Office 365

Office 365 Home Premium

ค่าใช้จ่าย ต่อผู้ ใช้ ต่อเดือน

8.25 เหรียญ

Office 365 Small Business Premium 12.5 เหรียญ

เพียงเท่านี้ผู้ใช้ก็พร้อมทดลองใช้งาน Office 365 ได้ฟรี เป็นเวลา 30 วัน หลังจากที่กำ�หนด สิทธิ์การใช้งานให้กับบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว ระบบ จะใช้เวลาสักครู่ในการสร้างโปรไฟล์ เชื่อมต่อ กับบริการต่างๆ รวมทั้งเปลี่ยนภาษาเมนูและ ข้อความช่วยเหลือเป็นภาษาไทย (หรือภาษา อื่นๆ ตามโลเคชั่นหรือที่อยู่ที่ผู้ใช้กำ�หนด) ดาวน์โหลด Office 365 เพื่อทดองใช้ฟรี 30 วัน หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ http://office.com

Office 365 Midsize Business 15 เหรียญ

Office 365 Office 365 (Plan E3) for Enterprise E3 Government 17 เหรียญ

20 เหรียญ

บริษัทขนาดเล็ก บริษัท องค์กรที่มีผู้ใช้ องค์กรที่มีผู้ใช้ ที่มีผู้ใช้ ขนาดกลางที่มี มากกว่า มากกว่า 1-10 คน ผู้ใช้ 11-250 คน 250 คน 250 คน Office Office Home Office Home Office Office Office เวอร์ชั่น 2013 & Student 2013 & Business Standard Professional Professional & RT 2013 2013 Plus 2013 Plus 2013 ค่าใช้จ่าย 139.99 เหรียญ 219 เหรียญ 369 เหรียญ 499 เหรียญ 499 เหรียญ ต่อผู้ ใช้ต่อชุด กลุ่มผู้ ใช้

ผู้ใช้ทั่วไป

หมายเหตุ : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท กรุณาตรวจสอบราคากับคู่ค้าของไมโครซอฟท์อีกครั้ง

ADVERTORIAL

www.pctodaythailand.com

15


SMART ANSWER

โดย กองบรรณาธิการ

พอดีผมเปลี่ยนอีเมล์ ซึ่งเป็นอีเมล์ที่ผูกกับ Apple ID ในเครื่อง iPad โดยผมเปิดบริการ iCloud ไว้ด้วย จะมีวิธีลบอย่างไรให้ปลอดภัย ก่อนที่ผมจะเอาอีเมล์ ใหม่ สร้างไอดีอันใหม่ ช่วยแนะนำ�หน่อยครับ A เปิดเครื่อง iPad ขึ้นมาเข้าไปที่ Setting แล้วเลื่อนลงมาจนกระทั่ง ถึงหัวข้อ iCloud แล้วกด ปุ่มสีแดงใหญ่ๆ ที่เขียนว่า “Delete Account” เมื่อ กดแล้วจะมีค�ำเตือนขึ้นมาว่า “ If you delete your account, all Photo Steam photos and documents stored in iCloud will be deleted from this iPhone” ก่อนจะกดเพื่อไปขั้นตอน ต่อไปขออธิบายหน่อยว่า Photo Steam นั้น แตกต่างกับรูปภาพที่อยู่ในไลบรารีและใน Camera roll ในเครื่อง iPad ตรงที่ Photo Steam นั้นท�ำงานผ่าน iCloud ซึ่งเมื่อถ่ายรูปโดย เปิดฟีเจอร์นี้จะท�ำการแชร์ ภาพถ่ายไปสู่อุปกรณ์ iOS อื่นๆ ผ่านทาง iCloud โดยอัติโนมัติ ดังนั้นถ้า ฟีเจอร์ Photo Steam ไม่ได้ ถูกเปิดไว้ก็สามารถกดปุ่ม “delete” ไปได้เลยแต่ถ้าเช็ค แล้วฟีเจอร์ Photo Steam เปิดอยู่ ก็ให้เข้าไปเช็คว่ารูป ที่มีการแชร์อยู่บน iCloud 16

PC Today August 2013

เราได้ท�ำการจัดเก็บในไลบรารีหรือ Camera roll เรียบร้อยหรือไม่เพราะหากท�ำการลบไปแล้วจะ ไม่สามารถเอารูปที่อยู่บน iCloud กลับมาได้อีก เลยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนจะกดลบคือ เรามีไฟล์เอกสารต่างๆ เก็บไว้บน iCloud หรือ ไม่ให้เลือก “cancel” ไปก่อนแล้วให้ไปเลือกที่ ออปชัน “Documents and Data” ถ้ามีการใช้งาน โปรแกรม iWork ก็จะมีเอกสารเก็บอยูบ่ น iCloud และถ้าต้องการจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้กส็ ามารถ ท�ำได้โดยเลือกส่งเป็นอีเมล์มาที่อีเมล์แอดเดรส ของผูใ้ ช้เองหรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร ผ่านทาง iTunes ก็ได้หลังจากนัน้ จะมีปอ็ บอัพให้ คอมเฟิร์มว่าจะเก็บข้อมูลพวก contacts, calendars, reminder และ Safari ไว้ในเครื่องอีกหรือ ไม่ถ้าไม่ต้องการเก็บไว้ใน เครื่องแล้วก็เลือกที่ “Delete from My iPad” ได้เลยเป็น อันเรียบร้อยแต่ถ้ายังอยาก เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องอยู่อีก ก็ให้เลือกที่ “Keep on My iPad” โดยข้อมูลจะสามารถ น�ำไปรวมกับข้อมูลใหม่ใน iCloud ที่ผู้ใช้จะสร้างขึ้น มาใหม่อีกก็ยังได้


SMART ANSWER

จะสามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นของประเทศอื่นได้ หรือไม่ครับ คือเห็นว่าเกม Plants Vs. Zombies 2 มันออกมาแล้วแต่ต้องเป็น ID ของบางประเทศเท่านั้น ถึงเล่นได้เลยอยากจะหาวิธีเอามาเล่นนะครับ A แหม่ ค�ำถามนี้มีผู้อ่าน ถามมาพอดีกับ ที่ PCToday Mobile ของ เดือนนี้แนะน�ำ แอพเกม Plants Vs. Zombies 2 พอดี งั้นก็จะมาบอกวิธีโหลด มาเล่นเลยละกัน ก่อนอื่นก็ต้องตอบค�ำถามที่ ถามมาเสียก่อนว่าจะเปลี่ยน Apple ID จากเดิม ที่เคยลงทะเบียนเป็นประเทศไทยเป็นประเทศอื่น ได้หรือไม่ ค�ำตอบแน่นอนว่าได้แน่ๆ ทีนี้เรามา ลองดูวิธีเปลี่ยนกัน ขั้นแรกเปิดเข้าไปใน iPhone หรือ iPad ก่อนแล้วเข้าไปที่ Setting แล้วเลือก มาที่ iTunes & App Stores แล้วกดเลือกที่ช่อง ด้านบนสุดที่เป็นช่อง Apple ID จะมีหน้าต่าง ป็อบอัพขึ้นมาให้เลือกที่ปุ่ม View Apple ID เมื่อ กดเข้ามาแล้วจะมีการตรวจสอบโดยการ ล็อคอิน ด้วย Apple ID เสียก่อนเมื่อท�ำการล็อคอิน เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาหน้าของ แอ็กเคานต์ของ ผู้ใช้ให้เลือกที่ Country/Region ซึ่งโดยปกติแล้ว

ตอนสร้าง Apple ID ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็น ประเทศไทยอยู่แล้วเมื่อกดเลือกเข้าไปก็จะมี ค�ำเตือนหน้าหนึ่งว่าการเปลี่ยนค่าประเทศที่ตั้ง จะมีผลเกี่ยวกับนโยบายของ Apple Store ตาม ประเทศนั้นๆ รวมถึงการจ่ายเงินให้กดยืนยัน ที่จะเปลี่ยนหลังจากนั้นเราจะเข้าไปหน้าที่เลือก ประเทศในช่อง Store เมื่อกดเข้าไปจะมี ดรอปดาวน์ลิสต์ของ Apple Store ในประเทศ ต่างๆ มาให้เลือกมาถึงตรงนี้ให้เลือกเป็น Australia หรือ New Zealand อย่างใดอย่าง หนึ่งเพราะเกม Plants vs zombies 2 ตอนนี้ เปิดให้โหลดเฉพาะสองประเทศนี้เท่านั้นในที่ นี้จะเลือกไปที่ Australia แล้วกดตกลงแล้วกด ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าต่อไปซึ่งเป็นหน้าของ นโยบายของทาง Apple Store ของทาง Australia เมื่ออ่านเสร็จก็ให้กดปุ่ม Agree ด้าน ขวาล่างต่อไปแล้วกดยืนยันอีกครั้งคราวนี้จะเข้า มาในส่วนที่เป็นการจ่ายเงินและที่อยู่ต่างๆ ใน ส่วนของบัตรเครดิตเราสามารถเลือกไปที่ None

www.pctodaythailand.com

17


SMART ANSWER

ก็ได้เพื่อตัดปัญหา ในส่วนที่เป็นที่อยู่ของเรา ส่วนส�ำคัญๆ ที่ต้องกรอกเพิ่มคือในช่อง State ให้เลือกเป็น NSW แล้วเลือก Postcode เป็น 1235 แล้วสามารถกดปุ่ม Next ไปได้เลยโดยที่ ข้อมูลอื่นๆ เรายังใช้ของเดิมที่เราเคยกรอกมา ก่อนหน้านี้แล้วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไร เอาละ แค่นเี้ ราก็เปลีย่ น Apple ID ไปเป็นของ Australia แล้วยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเข้าไปโหลดเกม ที่ Apple Store ให้เปิดแอพ App Store ขึ้น มาแล้วสามารถเลือกไปที่ Search เพื่อค้นหา เกม Plants vs zombies 2 แล้วโหลดมาได้เลย เมื่อโหลดเกมมาเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยน ประเทศที่ตั้งของเรากลับไปเป็นประเทศไทย ได้เหมือนเดิมโดยท�ำแบบเดียวกับขั้นตอนที่

18

PC Today August 2013

อธิบายไปข้างต้นแต่เลือกเป็นประเทศไทยแทน และก็ไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเปลี่ยนกลับไปเป็น ประเทศไทยแล้วจะเล่นเกมที่โหลดมาไม่ได้ เล่นได้แน่นอนครับทดสอบแล้วไม่มีปัญหา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเตือน คือตอนที่เขียน บทความนี้เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นี้ เกม Plants vs zombies2 นั้นมีเฉพาะบน iOS เท่านั้น และจ�ำกัดให้โหลดได้แค่ 2 ประเทศ ถ้ามีเกมบนระบบปฏิบัติการอื่น นั่นคือของ ปลอมอย่าไปโหลดนะครับ เพราะมีข่าวเตือนมา จาก เทรน ไมโครว่าตอนนี้บน Google Play ของ Android มีแอพปลอมออกมาระบาดกันแล้วนะครับ ปล. สถานการณ์ตอนนี้ ณ. 14 สิงหาคม 2556 ที่ App Store เมืองไทย มีขายแล้วนะครับ


QUICK START

โดย กองบรรณาธิการ

QUICK START

อยากเห็น

Smart Watch ของ Apple จริงๆ เชื่อว่าหลายๆ คนก็อยากรู้สินค้าใหม่อย่าง iWatch ของ Apple ว่าจะมีหน้าตารูปร่าง อย่างไร หลากหลายความคิดเห็นก็ผุดขึ้น เป็นดอกเห็ดในสังคมออนไลน์ ถึงขนาดท�ำวิดีโอ ออกมาโชว์แพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ขึ้นชื่อว่า Apple แล้วส่วนตัวคิดว่าก็คงจะไม่ท�ำผลิตภัณฑ์ สินค้าธรรมดาๆ ออกมาเป็นแน่ๆ สิ่งหนึ่งที่จะ น่าสนใจลองคิดกันดูว่า Apple จะท�ำออกมา ในรูปแบบไหนคือ การที่ท�ำนาฬิกาธรรมดาๆ ที่ใช้งานแค่การบอกเวลาเปลี่ยนเป็น Smart Watch ซึ่งนอกเหนือจะใช้ดูเวลาแล้วยังสามารถ เพิ่มแอพไว้ใช้งานและมีฟีเจอร์อื่นๆ ได้อีกมาก เช่น การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless Transfer) ซึ่งแน่นอนว่าการมีกิจกรรมที่ใช้งาน มากขึ้นก็ต้องใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นแน่นอน

เพราะทุกๆ กิจกรรมที่ใช้งาน วงจรย่อมต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ แบบเดิมย่อมต้องมีการ เปลี่ยนไป ครั้นจะไปใช้ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่แบบที่ใช้ ในสมาร์ทโฟนก็ยังใหญ่ไปอยู่ดีอีก ทั้งไม่สามารถโค้งงอได้ตามรูปร่างของข้อมือ อีกต่างหาก ทางเลือกอันหนึ่งที่น่าสนใจและ เป็นไปได้ส�ำหรับ Apple ที่จะน�ำเข้ามาใช้ ส�ำหรับ iWatch คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ แบบบางส�ำหรับแผ่นวงจรอิเล็กโทรนิกส์ หรือ

www.pctodaythailand.com

19


QUICK START

FLCB (FPC Lithium-Ceramic Battery) โดยคุณสมบัติเด่นๆ ของแบตเตอรี่นี้คือ ความบางเพราะมีความบางเพียง 0.4 มิลลิเมตร เท่านั้น อีกทั้งมีความปลอดภัยไม่ว่าจะฉีกขาด หรือหายไปบางส่วนก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยียังเหมาะที่จะน�ำไปใช้

งานในอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์สมัยใหม่ที่มีรูปร่าง แตกต่างกันในหลายๆ รูปทรงและขนาดด้วย นอกจากแบตเตอรีท่ ตี่ อ้ งค�ำนึงถึงใน iWatch แล้ว ความสามารถของ iWatch ก็ยังเป็นที่กังขาว่าจะ มีขีดขั้นความสามารถกันถึงขนาดไหนจะมีแอพ อะไรมาให้เลือกใช้หรือมีแอพเด็ดๆ มาล่อตา ล่อกระเป๋าสตางค์เราบ้าง แน่นอนว่าเราคงต้อง ติดตามกันยาวๆ ไปเพราะอย่างต�่ำๆ ก็ต้อง ปีหน้ากว่าที่ iWatch จะออกมาให้เราได้ยลโฉมกัน หากมีรายงานคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมแน่นอน ว่าทาง PCToday ย่อมจะไม่ลืมที่จะรีบน�ำมา อัพเดตให้ชมกันแน่นอนครับ

อยากเปลี่ยนอุปกรณ์ ใหม่

แต่อันเก่ายังผ่อนไม่หมดเลย ในยุคที่เทคโนโลยีวิ่งไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทุกวันๆ ปัญหาที่เกือบทุกคนต้องถามตัวเอง ก่อนจะซื้ออุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ ก็คือ “ซื้อมาแล้ว จะตกรุ่นเร็วไหม” “รุ่นใหม่ก�ำลังจะออกแล้ว หรือยัง” หลายๆ ครั้งที่ซื้ออุปกรณ์ไอทีมาแล้ว อีกไม่กี่วันต่อมารุ่นใหม่ก็ออกมา รุ่นเก่าก็เลย ลดราคาให้ปวดกระดองใจอีก เลยกลายเป็น ปัญหายอดฮิตของคนไอทีเข้าไปทุกวัน โมเดลหนึ่งที่ทางโอเปอเรเตอร์ต่างๆ น่าจะน�ำมา แก้ปัญหานี้ให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆ อีกทั้งยัง เป็นแคมเปญส่งเสริมยอดการขายอีกทางหนึ่ง คือโมเดลที่ทางอเมริกาน�ำมาใช้กันอย่าง 20

PC Today August 2013


QUICK START

แพร่หลาย (AT&T : Next, T-Mobile : Jump, Sprint : My Way) คือแผนส่งเสริมการขายที่ สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ได้นั่นเองจะลอง ยกตัวอย่างของ AT&T ที่ใช้ชื่อแคมเปญว่า Next ซึ่งแพลนนี้จะท�ำการแบ่งราคาอุปกรณ์ที่ซื้อ รวมกับแพลนทีใ่ ช้แล้วแบ่งจ่ายออกเป็น 20 เดือน ซึ่งถ้าใช้งานเกิน 20 เดือนแล้วก็จะจ่ายแค่ ค่าบริการรายเดือนเพียงอย่างเดียวแต่ที่เจ๋งของ แพลนนี้ คือเมื่อจ่ายผ่านไปเพียง 12 เดือนแล้ว อยากได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็สามารถน�ำอุปกรณ์ไป ท�ำการเทรดอินแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาได้ โดยสามารถเลือกแพลนที่จะใช้ต่อได้เลย

โดยไม่ต้องมีใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม เติม ในส่วนของ T-Mobile และ Sprint แคมเปญก็จะ คล้ายๆ จะแตกต่างกันใน รายละเอียด ซึ่งแคมเปญนี้ น่าจะน�ำมาใช้ในบ้านเรา เป็นอย่างมาก ลองสังเกต ง่ายๆ ว่าทุกวันนี้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตรุ่นใหม่แทบจะ ออกกันเป็นรายอาทิตย์กัน เลยทีเดียว นอกจากนั้นการขายอุปกรณ์ ตัวเก่าเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ใหม่นั้นหลายครั้งที่ น�ำอุปกรณ์ไปขายตามร้านอุปกรณ์ IT ทั่วไปแล้ว ไม่ได้รับราคาที่เป็นธรรมสักเท่าไหร่นัก (บางครั้ง ใช้ไปยังไม่ถึง 6 เดือนราคาตกไปกว่า 40% แล้ว) แคมเปญนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคสบายใจและ มั่นใจได้ว่าจะได้ราคาเป็นธรรมแน่ๆ ในการซื้อ ลดอุปกรณ์ใหม่ ก็หวังว่าโอเปอเรเตอร์เมืองไทย จะมีการออกแคมเปญท�ำนองนี้มาบ้างนะครับ ผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ จะได้สบายใจรวมถึงมีโอกาส เปลี่ยนอุปกรณ์ IT ได้บ่อยขึ้นด้วยนะครับ

www.pctodaythailand.com

21

PCToday Vol.10 Issue 126 August 2013  

Lost & Found Smartphone : 6+5 technique to handle when you lost your android phone